Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. april Kl Mødested: Provstikontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret"

Transkript

1 Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. april Kl Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Nye gældende vedtægter HR-samarbejdet Viborg Stift Sag: HR konsulent (418) Nye gældende vedtægter HR-samarbejdet Viborg Stift Sagen blev udsat på sidste møde, da der var en fejl i formuleringen, - stiftet har nu fremsendt en ny og gældende.. Provstiudvalget godkendte vedtægten. Det blev besluttet, at Carlo Hald fortsætter i bestyrelsen. Christian Futtrup gives besked om, at han udtræder. På baggrund af en rollefordelingsaftale mellem bl.a. Kirkeministeriet, Stifterne og Landsforeningen er Stiftsøvrigheden udtrådt af samarbejdet om HR-konsulenterne. Samarbejdet fortsættes uændret som et samarbejde i stiftet mellem provstier. Der er udarbejdet en ny vedtægt for samarbejdet om HR-konsulenter i stiftet. I den nye vedtægt består bestyrelsen af 2 medlemmer udpeget af hvert provstiudvalg, hvoraf den ene er provst. Det andet medlem udpeges for 2 år ad gangen. Den første vedtægt lagde op til, at der skulle udpeges 3 medlemmer fra hvert provstiudvalg. I Lemvig provsti er Knud Erik Nissen og Carlo Hald udpeget for 2 år og Christian Futtrup, Gudum er udpeget for 1 år. Der skal derfor ændres på tidligere valg jf. ovenstående. Vedtægten skal underskrives. (Den nye vedtægt vedlægges til orientering) Referat, Side: 1

2 3 Detailprojekt vedr. konfirmandfaciliteter Sag: Konfirmandfaciliteter i Møborg præstegård (387) - Møborg Sogn Detailprojekt vedr. konfirmandfaciliteter Møborg-Nees menighedsråd fremsender detailprojektet vedr. konfirmandfaciliteter v. Møborg præstebolig og anmoder om provstiudvalgets godkendelse. Detailprojektet er på opfordring fra provstiudvalget udvidet med ekstra garage i forhold til forslaget, som blev behandlet på provstiudvalgsmødet i august I betragtning af den økonomiske situation i provstiet fastholder provstiudvalget, at jorden skal sælges nu. Provstiudvalget kan godkende det fremsendte detailprojekt, dog med den bemærkning, at provstiudvalget er af den opfattelse, at ovenlysvinduerne i konfirmandstuen kan undværes, fordi der med de øvrige vinduer i bygningen vil være tilstrækkeligt lys, og fordi ovenlysvinduerne vil fordyre projektet uhensigtsmæssigt. Licitationen over arbejderne ved konfirmandbygningen må ikke finde sted, før jorden er solgt. Det fremsendte detailprojekt beløber sig iflg. arkitektens overslag til: kr. Udgifterne er steget med kr. i forhold til det foreløbige projekt. Stigningen vedrører: Udvidelse med ekstra garage: kr. incl. moms Ekstra udgifter til: Byggetilladelse, byggestrøm: kr. incl. moms Rådgiverhonorar (efter medgået tid): kr. incl. moms Tilsyn byggemøder (efter medgået tid): kr. incl. moms Menighedsrådet ønsker at finansiere projektet ved stiftsmiddellån. Provstiudvalget henstillede i forbindelse med behandlingen på mødet i august til menighedsrådet, at præstegårdsjorden blev solgt, når forpagtningen udløb, og at pengene skulle bruges til at reducere stiftsmiddellånet. Forpagtningskontrakten udløb med udgangen af 2011, men menighedsrådet har valgt fortsat at forpagte jorden ud, men gør opmærksom på, at man vil sælge jorden, når der bliver mere gang i jordhandlen igen. Menighedsrådet gør endvidere opmærksom på, at den nye forpagtningskontrakt altid kan opsiges pr. 1. juli. (Projektet vedlægges) Referat, Side: 2

3 4 Forpagtningskontrakt Sag: Bortforpagtning af jord under Møborg- Nees menighedsråd (654) - Møborg Sogn Forpagtningskontrakten kan ikke godkendes, fordi provstiudvalget fastholder, at jorden skal sælges nu jf. pkt. 3. Forpagtningskontrakt Møborg-Nees har fremsendt forpagtningskontrakt vedr ha jord beliggende i Donskær og ved Præstegårdsvænget til provstiudvalgets godkendelse. Forpagtningsafgiften udgør kr. årligt (26.649,20 kr. i tidligere forpagtningskontrakt) Menighedsrådet oplyser, at lejemålet har været i Lokalavisen for tilbud først i september, - der var kun et tilbud. Menighedsrådet oplyser endvidere, at kontrakten kan opsiges, hvis det bliver gunstige tider for at sælge jorden. (Forpagtnngskontrakt vedlagt i kopi) Referat, Side: 3

4 5 Renovering af østdiget ved Vandborg kirke Sag: Østdiget ved Vandborg kirke (540) - Vandborg Sogn Renovering af østdiget ved Vandborg kirke Vandborg menighedsråd har fremsendt et projektforslag vedr. renovering af østdiget ved Vandborg kirke fra landskabsarkitekt Luc Ghysels. Provstiudvalget besluttede at anbefale projektforslaget godkendt i stiftet. Provstiudvalget mener dog, at plantningen af 18 stk. træer á kr. er for dyr en løsning. Provstiudvalget indstiller, at der plantes mindre og billigere træer. Man har dårlige erfaringer med plantning af for store træer, da der på grund af det barske klima, er større risiko for, at de vil gå ud. Projektet beløber sig iflg. arkitektens tilbud til: Anlægsudgifter iflg. tilbud incl. moms: ,00 kr. Arkitekthonorar m.m. incl. moms: ,50 kr. Projektudgifter ialt: ,50 kr. Menighedsrådet oplyser, at man forventer at kunne afløfte halvdelen af momsen, og udgifterne til renoveringen vil beløbe sig til: kr. Menighedsrådet oplyser endvidere, at sagen omkring moms er drøftet med kassereren. (Med de nye momsregler ændrer momsprocenten sig fra år til år, og er ikke ens for alle kirkegårde, som tidligere) Der er afsat kr. på anlægsrammen i budget Hertil kommer, at menighedsrådet i forbindelse med regnskab 2010 fik tilladelse til at overføre kr.af driftsrammeoverskuddet til projektet. (Projekt vedlægges) Referat, Side: 4

5 6 Ansøgning om nye vinduer i Rom kirke Sag: Nye vinduer i Rom kirke (622) - Rom Sogn Ansøgning om nye vinduer i Rom kirke Lomborg-Rom menighedsråd har fremsendt et projekt vedr. nye vinduer i Rom kirke. Vinduerne i Rom kirke er i meget dårlig stand, og menighedsrådet har henvendt sig til Knud Fuusgaards tegnestue, som har udarbejdet projektet. Provstiudvalget anbefaler projektet vedr. nye vinduer i Rom kirke godkendt i stiftet. Provstiudvalget er enig med menighedsrådet i, at vinduerne skal laves med enkeltlags glas ( alm. floatglas), og at man genanvender det mundblæste glas i vinduet i kirkens nordside. Provstiudvalget vil forsøge at finde budgetmidler til formålet i budget Der er i det udarbejdede projekt skitseret forskellige forslag til udskiftningen. Menighedsrådet har besluttet, at ansøge om tilladelse til at udskifte vinduerne til vinduer med enkelt lag alm. floatglas. Dog ønsker man at genanvende det mundblæste glas i vinduet i nordsiden. Iflg. Knud Fuusgaards skitsebudget koster vinduer med enkelt lag alm. floatglas: ,00 kr. incl. moms og arkitekthonorar. Arkitekten oplyser, at det ikke har været muligt at få tilbud på at genanvende glasset i nordvinduet. Der bør derfor regnes med samme pris, som hvis der isættes nyt mundblæst glas. - Dvs. en merpris for vinduet i nordsiden på ca kr. Samlet pris for udskiftningen af vinduer i Rom kirke beløber sig til: kr. Menighedsrådet anmoder om, at der bliver afsat midler til nye vinduer i budget Da det er en meget presserende sag, som måske ikke kan vente til 2013, ønsker man at ansøge om 5% midler til formålet, hvis man bliver nødt til at gennemføre projektet før pengene er bevilget (her må det være likviditetslån der tænkes på). (Projektet vedlægges) Referat, Side: 5

6 7 Ansøgning om 5% midler Sag: Bøvling, ansøgning om 5% midler (647) - Bøvling Sogn Ansøgning om 5% midler Bøvling menighedsråd ansøger om 5% midler til ekstraordinære og uforudsete udgifter i forbindelse med barselsorlov til kirkesanger og udskiftning af graver. Den afgående graver har fået udbetalt feriepenge og seniorbonus, som ikke var budgetteret. Graverafløseren var sygemeldt, da graveren skulle holde pr , så derfor fortsatte Jørgen Kristensen indtil udgangen af 2011 som gravermedhjælper. Det betød så, at den nye graver kom godt i gang ved hjælp af den "gamle". Der kan ikke bevilges midler til udgifter vedr. feriepenge til graveren. Pengene må spares i kassen i 2012, når den nye graver skal holde ferie for egne feriepenge. Der kan bevilges ½ delen af de særlige feriedage. Den anden halvdel skulle have været varslet, så graveren holdt dem inden afskedsdatoen. Seniorbonus er uforudset og kan betales af 5% midlerne. Ekstraudgifterne på kr. i forbindelse med kirkesangerens barselsorlov anses også for en uforudset udgift, og betales af 5% midlerne. Bøvling kirkekasse bevilges således ,03 kr. af 5% midlerne til uforudsete udgifter. Bøvling menighedsråd ansøger om 5% midler ti uforudsete udgifter i forbindelse hermed: kr. i forbindelse med udskiftning af graveren kr. i forbindelse med barselsorlov kirkesangeren kr. ialt som menighedsrådet ansøger om 5% midler til. Regnskabsføreren har oplyst, at der er udbetalt: ,31 kr. i feriepenge ,50 kr. i særlige feriedage ,78 kr i seniorbonus 8 Licitation til provstiudvalgets godkendelse Sag: Indvendig renovering af Lemvig kirke (2. etape) (581) - Lemvig Sogn Provstiudvalget godkendte licitationsresultatet. Licitation til provstiudvalgets godkendelse Lemvig-Heldum menighedsråd har fremsendt licitationsresultatet vedr. indvendig renovering af Lemvig kirke til provstiudvalgets godkendelse. Budget efter licitation er: ,66 kr. Skitsebudget d er: ,56 kr. (Licitationsresultatet vedlægges) Referat, Side: 6

7 9 Ansøgning Øst dige v/heldum kirke Sag: Diget ved Heldum kirke (656) - Heldum Sogn Ansøgning Øst dige v/heldum kirke Lemvig-Heldum menighedsråd ansøger provstiudvalget om tilladelse til at igangsætte et projekt med det formål at få omsat øst diget ved Heldum kirke hurtigst muligt. Ved sidste provstesyn i 2011 blev det protokolleret, at menighedsrådet skulle arbejde med at lave et projekt for en total digeomsætning af digerne ved Heldum kirke. Provstiudvalget godkender, at Lemvig-Heldum menighedsråd arbejder videre med sagen. Såfremt menighedsrådet kan finde midler til projektet i 2012, er provstiudvalget indforstået med det, og PU vil i budget 2013 bevilge midler til genoprettelse af kassens likviditet. Menighedsrådet gøres opmærksom på, at provstiudvalget er af den opfattelse, at landskabsarkitektens honorar ikke bør overstige 10% af de samlede projektomkostninger. Her i vintermånederne har man lavet en oprydning af den nordlige del af Heldum kirkegård. En stor del af træerne og buskene var gået ud og alle er nu blevet fjernet. Området genetableres foreløbig som et græsområde. Her i marts måned er et hus øst for kirkegården blevet fjernet. Kirkegårdsdiget mod nordøst er herved blevet meget synligt, og det er blevet tydeligt, at hele østdiget trænger til at blive gjort noget ved. Man ønsker ern total digeomsætning af alle digerne, men prioriterer højt at måtte få tilladelse til foreløbig at starte med østdiget. Mht. finansieringen oplyser menighedsrådet, at man i 2012 forventer at kunne finde likviditet, så omsætningen kan foregå i Dette kræver dog, at der bliver tilført kirkekassen tilsvarende midler i (Menighedsrådets ansøgning samt billeder vedlægges) Referat, Side: 7

8 10 Ansøgning til provstiudvalget Sag: Alt-i-Ét-hus byggeri ved Klinkby skole (307) - Hove Sogn Ansøgning til provstiudvalget Menighedsrådene i Hove, Hygum og Tørring sogne har igennem de senere år arbejdet med ønsket om etablering af menighedslokaler. Behovet for egne lokaler er blevet større efter at konfirmanstuen i præsteboligen for et års tid siden blev bygget om til kontor, for at forbedre sognepræstens arbejdsforhold. Siden denne ombygning har undervisning af konfirmander og minikonfirmander foregået i et klasseværelse på skolen. På seneste fælles menighedsrådsmøde blev det besluttet, at nedæstte et udvalg, der skulle arbejde videre med planerne om byggeri af menighedslokaler. Provstiudvalget behandlede sagen og har intet nyt at tilføje i forhold til den afgørelse, som provstiudvalget traf på mødet d. 7. juni 2011, og som er tilsendt menighedsrådene d. 9. juni Provstiudvalget fastholder beslutningen om, at der ikke er mulighed for frigivelse af midler til bygning af menighedshus / sognehus i forbindelse med Alti-ét-huset. Menighedsrådene ser det som en oplagt mulighed, at bygge nye lokaler i sammenhæng med Alt-i Ét-huset, for at være synligt tilstede i dette fællesskab. Man forestiller sig et hus på ca. 150 m2, og man skønner at omkosningerne til byggeri af menighedslokaler kommer til at ligge imellem 1,8 og 2,2 mio kr. Man er indstillet på at sælge noget af præstegårdsjorden til finansiering. Man forventer, at de årlige omkostninger til vedligeholdelse incl. varme m.m. samt lejeudgifter til fællesfaciliteter bliver ca kr. Menighedsrådene nævner muligheden for at tænke fælles graverfaciliteter ind i huset. Indsendte ansøgning må kun opfattes som et skitseforslag. Fra de 3 menighedsråd ønsker man provstiudvalgets tilkendegivelse på, om man må arbejde videre med det skitserede projekt. (Skrivelse og skitseforslag vedlægges) Referat, Side: 8

9 11 Skrivelse fra tillidsrepræsentanten for organisterne i Lemvig provsti Sag: Aflønning af organistvikarer (655) Skrivelse fra tillidsrepræsentanten i Lemvig provsti Tillidsrepræsentanten for organisterne i Lemvig provsti Inge Marie Andersen har på vegne af provstiets organister fremsendt en skrivelse til provstiudvalget ang. vikaraflønning. Inge Marie Andersen anmoder provstiudvalget om at tage stilling til en række forslag, som er nævnt i skrivelsen. (Skrivelsen vedlagt) Provstiudvalget fastholder, at det vejledende lønblad, som er gældende i hele stiftet er udgangspunktet i forbindelse med aflønning af vikarer. Det er i øvrigt provstiudvalgets opfattelse, at vikarudgifter bør reduceres mest muligt. Provstiudvalget har forståelse for, at der er vikarudgifter forbundet med søndagsgudstjenester, fordi gudstjenesterne overvejende foregår på de samme tidspunkter. Men hvad hverdagstjenester angår, burde der, ligesom det er tilfældet med præster og gravere, kunne indgås forpligtende samarbejdsaftaler om, at de fastansatte organister og kirkesangere vikarierer for hinanden, og at denne vikarforpligtelse indarbejdes i de enkelte stillinger. Her vil man i de enkelte sogne kunne få hjælp af personalekonsulenten, som er ansat i provstiet bl.a. til et sådant formål. Referat, Side: 9

10 12 Konsulenterne til Skole - kirkesamarbejdet er ansat Sag: Skole-kirke samarbejde (359) Menighedsrådsformand Ebbe Ravn Sørensen, Harboøre og sogne og ungdomspræst Iben Tolstrup, Hove, Hygum og Tørring er valgt til arbejdsudvalget. Konsulenterne til Skole - kirkesamarbejdet er ansat Så er de 4 konsulenter, som skal ansættes i Viborg stift til folkekirkens skoletjeneste på plads. I Lemvig - Struer - Holstebro provstier har man ansat Hanne Meier, som er teolog og præst. Hanne Meier får adgang til en arbejdsplads på provstikontoret i Holstebro. Brev til PU fra formanden for folkekirkens skjoletjeneste I forbindelse med at der ansættes konsulenter til skoletjenesten i Viborg stift, skal der nedsættes fire lokale arbejdsudvalg. Det betyder, at der skal nedsættes et arbejdsudvalg, som dækker Lemvig, Holstebro og Struer provstier. De fire arbejdsudvalg skal bestå af 1 bestyrelsesmedlem, der hentes blandt de 11 provstiudvalgsrepræsentanter og 6 øvrige medlemmer, som udpeges af provstiudvalgene i samråd med menighedsrådene i de pågældende provstier. Kirken er repræsenteret med 3 præster og eller sognemedhjælpere, 3 personer hentes blandt de lokale skole-kulturinstitutioner. De implicerede provstier bør hver især være repræsenteret i arbejdsudvalget. Bestyrelsen beder om provstiudvalgenes hjælp til, senest ultimo marts 2012 (vi har meddelt stiftet, at det ikke kunne lade sig gøre, da vi først har møde d. 11 april) - at få valgt medlemmer til de kommende arbejdsudvalg i de fire områder og - at få endelig afgjort, hvor de kommende konsulenter kunne have arbejdsplads. (skrivelse vedlægges) Referat, Side: 10

11 13 Ang. ændring af frekvens på teleslynganlæg Sag: Ny frekvens til teleslynge- og højtaleranlæg i kirker og menighedslokaler (653) Ang. ændring af frekvens på teleslynganlæg Pr. 31/12-12 inddrages flere sendefrekvenser, som man hidtil har brugt - og stadig bruger, i forbindelse med teleslyngeanlægs trådløse mikrofonsystemer. Det betyder, at man fra nytårsgudstjenesten 2013 og frem vil kunne risikere, at teleslynge - og højttaleranlægget i kirken og menighedslokalet ikke længere virker. Provstiudvalget besluttede, at det skal være op til det enkelte menighedsråd selv at sørge for, at få ændret frekvensen. Provstiudvalget henstiller til menighedsrådene, at ændringen af frekvensen sker sammen med det årlige tilsyn af høreanlægget. Provstiudvalget er blevet bedt om at tage stilling til, hvor vidt provstiet skal fremskaffe et samlet tilbud på ændring af frekvens ved teleslyngeanlæggene i kirkerne. Kontaktpræst for hørehæmmede i Lemvig provsti Iben Tolstrup har sendt en informationsskrivelse ang. teleslynganlæg i kirker og menighedslokaler. Skrivelsen sendes iflg. aftale med Iben ud til menighedsrådet efter provstiudvalgsmødet, når provstiudvalget har drøftet ovenstående, således at vi med skrivelsen kan melde provstiudvalgets stillingtagen ud. (Skrivelsen vedlægges) 14 Fælles regnskabsfører kan ikke tage flere kasser Sag: Ny regnskabsfører (649) Fælles regnskabsfører kan ikke tage flere kasser Dybe-Ramme menighedsråds regnskabsfører har sagt op. Provstiudvalget besluttede at anmode Lemvig- Heldum menighedsråd om der er mulighed for, at der kan knyttes kirkekasser udenfor Lemvig og Heldum sogne til kordegnestillingen i Lemvig i forbindelse med at stillingen nybesættes. Menighedsrådet har henvendt sig til Anette Flyvholm, da man ønsker at gå med i ordningen om fælles regnskabsfører. Anette er booket op, og kan ikke tage flere kasser. Provstiudvalget drøfter, hvad der skal gøres for at opfylde Dybe-Rammes ønske om være med i ordningen om fælles regnskabsfører. Der er sendt en mail rundt til alle menighedsråd for at spørge, om man påtænker fælles regnskabsfører efter valget, Referat, Side: 11

12 15 Ang. forsøget med varmestyring i kirker Sag: Energibesparelse i kirkerne (579) Provstiudvalget besluttede, at der ikke skal afsættes til dette formål i Ang. forsøget med varmestyring i kirker Forsøget med varmestyring i de 3 udvalgte kirker: Nørre Nissum, Flynder og Harboøre er nu igang. Skal vi afvente resultatet, når året er gået, for at se hvor stor en besparelse der er, eller skal vi sætte det på budgettet i 2013 for øvrige menighedsråd? Provstiudvalget drøfter sagen. Referat, Side: 12

13 16 Fastsættelse af den foreløbige driftsrammebevilling for 2013 Sag: Budget 2013 (645) Provstiudvalget skal senest d. 15. april 2012 udmelde foreløbige driftsrammebevillinger vedr. budget 2013 til kirkekasserne. Vi har med udgangspunkt i den foreløbige driftsrammebevilling for budget 2012 lavet forslag til den foreløbige driftsrammebevilling vedr. budget Der er taget højde for de beslutninger om ekstra bevillinger / nedskæringer, som provstiudvalget tog i forbindelse med budget Det fremgår af oversigterne, hvilke ting det drejer sig om. Der er som sædvanlig foretaget reguleringer vedr. de hjemfaldne gravstedskapitaler samt rateudbetalingerne af nye aftaler. De hjemfaldne gravstedskapitaler varierer meget fra år til år, og rateudbetalingerne stiger støt fra år til år. Provstiudvalget besluttede at udmelde en 0-løsning til budget Da vi på nuværende tidspunkt ikke kender udskrivningsgrundlaget fra kommunen, ligesom vi ikke kender landskirkeskattens størrelse eller det uansøgte tilskud, foretrækker provstiudvalget at undlade at fremskrive. Hvis vi undlader at fremskrive, mangler vi ca kr. i forhold til sidste år pga. manglende renteindtægter m.m., som beskrevet i sagsbeskrivelsen. Fremskriver vi med Kirkeministeriets fremskrivningsprocenter, mangler vi i stedet ca kr. Provstiudvalget besluttede på baggrund heraf at udmelde den foreløbige driftsrammebevilling til menighedsrådene. Forskellen i hjemfaldne gravstedskapitaler fra 2012 / 2013 total for alle kasser udgør: ca kr. som udbetales mere i 2013 end i Forskellen i rateudbetalingerne fra 2012 / 2013 total for alle kasser udgør: ca kr. som udbetales mere i 2013 end i Kirkeministeriet har meddelt størrelsen på forsikringsbidraget for de lokale kasser i Forsikringsbidraget stiger med ca kr. total for alle provstiets kasser i forholde til Stigningen er indregnet i den foreløbige udmelding. Renteindtægterne af kapitaler i stiftet falder i 2013 med 1,5%. I budget 2012 regnede vi med 4,5% i renteindtægterne, men stiftet har oplyst, at indlånsrenten for 2013 er 3%. De 3% fremkommer iflg. stiftskasserer Pouli Pedersen ved, at a-contorenten for 2013 er 1,5%. Hertil kommer en renteregulering vedr på 1,5% som er lagt oveni. Det betyder, at renteindtægterne af stiftskapialer i 2013 er væsentlig mindre end i 2012: ca kr. for alle kasser. Til gengæld har stiftet oplyst at udlånsrenten falder til 3,5% i Udlånsrenten var i %. Det betyder en besparelse på renteudgifterne i 2013 på: kr. total for alle kasser. Referat, Side: 13

14 Pga. de manglende indtægter i 2013, fordi renten på indlån i stiftet er 1,5% mindre end de sidste år, hvor a-conto renten har været 3% og hvor der samtidig har været en renteregulering fra tidligere på 1,5%, har vi på skemaerne til beregning af den foreløbige driftsrammebevilling lavet 2 forskellige modeller. 1. hvor vi går ud fra en 0 løsning. "budgettal til fremskrivning" 2. hvor vi har indregnet kirkeministeriets fremskrivningsprocenter. Provstiudvalget tager stilling til hvad der skal meldes ud i den foreløbige driftsramme til de enkelte kirkekasser. (Vedlagt: beregning af foreløbig driftsrammebevilling samt samlet oversigt over foreløbig driftsrammebevilling til alle kirkekasser. Kirkeministeriets skrivelse ang. folkekirkens budgetter for 2013) Fremskrivningsprocenter 2013 Kirkeministeriet har meddelt følgende skøn over pris- og lønudviklingen for 2013: Løn: 0,6% Øvrige driftsudgifter: 2,0 Anlægsudgifter: 4,1 (Kirkeministeriets skrivelse vedlægges) Bindende stiftsbidrag 2013 i procent af kirkelig ligning 2012 Det bindende stiftsbidrag for 2013 er nu fastsat. Bidraget udgør 0,4999% af den kirkelige ligning i 2012 og Lemvig provstis bidrag udgør: kr. i Referat, Side: 14

15 Orientering 17 Ændring af dato for budgetsamråd 2012 Sag: PU møder (648) Ændring af dato for budgetsamråd 2012 Kirkeministeriet har meldt ud, at der forsøgsvis er mulighed for at forkorte valgperioden til menighedsrådsvalg ved at ændre det orienterende møde til en regulær valgaften, kaldet "valgforsamling med ventil". Hvis man ønsker at deltage i forsøget, er valgdatoen fastsat til 11. september 2012, og datoen for budgetsamråd er derfor ændre til d. 6. september (efter aftale med PUmedlemmerne) Ændring i datoen er meldt ud til menighedsrådene. 18 Stiftets afgørelse vedr. gulve m.v. Ferring kirke Sag: Ferring kirke (316) - Ferring Sogn Stiftets afgørelse vedr. gulve m.v. Ferring kirke Viborg Stiftsøvrighed godkender det fremsendte forslag ang. gulve i Ferring kirke. Det er en forudsætning for godkendelsen, at: Afgravning til dræn skal foregå i samarbejde med en af Nationalmuseets kirkearkæologer. Drænrøret bør lægges minimum en meter fra muren og ca. 40 cm. under overfladen med et lag af betonit skrånende fra 10 cm under overfladen ved muren ned til røret. Hvis arkitekten ønsker det, kan han få tilsendt en kopi af Nationalmuseets anbefaling til teknisk udførelse af overfladedræn. Der skal for så vidt angår pkt. 2 ang. trægulv under stoleværk og pkt. 3 ang. teglgulv i midtergang og kor undlades brug af vandtætte membraner. Tilladelsen til at hæve døren mellem våbenhus og skib gives på betingelse af, at det anses for antikvarisk forsvarligt efter den planlagte, men ikke fastsatte, undersøgelse af vægpartiet over døren. Stiftet gør i godkendelsesskrivelsen opmærksom på, at det kun er pkt. 2 og 3 der kan anbefales af provstiudvalget. Stiftet tager ikke stilling til prædikestolen. Referat, Side: 15

16 Orientering 19 Stiftet godkender skitseprojektet Sag: Ramme kirkegård (320) - Ramme Sogn Stiftet godkender skitseprojektet Stiftsøvrigheden kan godkende det indsendte skitseprojekt. Det er en forudsætning for godkendelsen, at: Der ved fremsendelse af det endelige projekt medsendes en oversigt, der viser, hvorledes gravminderne placeres. Der skal rettes henvendelse til en af Nationalmuseets kirkearkæologer, når alle forhold vedr. jordarbejdet i forbindelse med projektet er afklaret, så omfanget af det arkæologiske arbejde kan aftales nærmere Stiftet henviser desuden til udtalelse fra den kgl. Bygningsinspektør Niels Vium, hvor der foreslås en reduktion af bruttoetagearealet på ca. 15%. Dette bør overvejes, da bygningen da ikke vil blive så stor sammenholdt med kirkebygningen. Stiftet er positiv indstillet overfor bevilling af lån i stiftsmidlerne. Endelig lånebevilling afventer dog fremsendelse af detailprojekt. (Stiftets godkendelse samt div. konsulentudtalelser vedlægges) 20 Lemvig ang. brochure menighedsrådsvalg Sag: Provstiets menighedsråd (72) Lemvig ang. brochure menighedsrådsvalg Provstiudvalget besluttede på sidste møde, at man vil lade Videbæk bogtrykkeri udarbejde pastoratsvise brochurer om menighedsrådsvalget 2012, som kan sendes med kirkebladene ud. Lemvig-Heldum menighedsråd har efterfølgende gjort opmærksom på, at man jo ikke udsender kirkeblade, og derfor ikke har brug for en brochure. Lemvig-Heldum vil bruge "kirkenyt" siden i Lokalavisen til annoncering af menighedsrådsvalget. Referat, Side: 16

17 Orientering 21 Biskoppen tiltræder ansøgning om henlæggelse af gudstjenesterne Sag: Indvendig renovering af Lemvig kirke (2. etape) (581) - Lemvig Sogn Biskoppen tiltræder ansøgning om henlæggelse af gudstjenesterne Biskoppen tiltræder, at gudstjenesterne i Lemvig kirke i restaureringsperioden 10. april til medio december 2012 henlægges til Kirkehuset i Lemvig, idet Rom og Heldum kirker anvendes til konfirmationer, begravelser og større kirkelige handlinger. 22 Overførsel af midler fra drift til anlæg Sag: Ansøgning om overførsel fra drift til anlæg i regnskab 2011 (646) - Lemvig Sogn Overførsel af midler fra drift til anlæg Lemvig-Heldum menighedsråd har ansøgt provstiudvalget om tilladelse til at overføre kr. fra driftsmidlerne til opsparing til indvendig renovering af Lemvig kirke. De kr. er ubrugte budgetterede midler til renteudgifter i 2011 vedr. udvendig renovering. Menighedsrådet begrunder ansøgningen med, at havde man ikke haft renoveringsprojekter, havde man ikke "sparet" disse renter, - midlerne bør derfor tilhøre renoveringen af Lemvig kirke. Provsten har på provstiudvalgets vegne givet tilladelse til ovenstående. Provstiudvalget har tidligere godkendt, at kr. - også ubrugte midler til renteudgifter vedr. udvendig renovering blev overført til opsparing til indvendig renovering. Referat, Side: 17

18 Orientering 23 Der udbetales 5% midler til Nørlem kirkekasse Sag: Belægning på Nørlem kirkegård (76) - Nørlem Sogn Der udbetales 5% midler til Nørlem kirkekasse På provstiudvalgsmødet i december besluttede provstiudvalget at bevilge Nørlem menighedsråd 5% midler i forbindelse med uforudset overskridelse af budgettet vedr. adgangsforholdene ved Nørlem kirke. Projektet er nu afsluttet og vi har modtaget en endelig opgørelse, hvoraf det fremgår at der mangler ,16 kr. Beløbet er overført til Nørlem kirkekasse. 24 Lomborg-Rom med i samarbejdet om fælles regnskabsfører Sag: Fælles regnskabsfører i provstiet (432) Lomborg-Rom med i samarbejdet om fælles regnskabsfører Lomborg-Rom har ønsket at indgå i samarbejdet om fælles regnskabsfører. Lomborg-Rom er med fra Der er afsat 3 timer ekstra til regnskabsføreren. 25 Møborg-Nees anmoder om udbetaling af 5% midler (2. rate) Sag: Møborg præstegård (569) - Møborg Sogn Møborg-Nees anmoder om udbetaling af 5% midler (2. rate) Der er d overført ,40 kr. (2. rate) af 5% midlerne til uforudsete udgifter i forbindelse med skimmelrenoveringen af præsteboligen i Møborg. D er der overført kr. (3. rate) Samlede udgifter i forbindelse med renoveringen indtil nu: ,33 kr. Referat, Side: 18

19 Orientering 26 Overskud på anlægsrammen 2011 Sag: Bøvling, ansøgning vedr. overskud på anlægsrammen 2011 (643) - Bøvling Sogn Overskud på anlægsrammen 2011 I forbindelse med udskiftning af traktor i 2011 havde Bøvling menighedsråd en anlægsbevilling på kr. Traktoren blev udskiftet, men efter momsgodtgørelse blev den endelige pris kr. mindre end bevilget. Bøvling menighedsråd ansøger derfor om tilladelse til at overføre kr. til "frie midler". Provsten har på provstiudvalgets vegne givet Bøvling menighedsråd tilladelse til dette. 27 Kordegn Leif R. Fink har opsagt sin stilling pr Sag: Kordegnen i Lemvig (370) - Lemvig Sogn Kordegn Leif R. Fink har opsagt sin stilling pr Lemvig-Heldum menighedsråd orienterer om, at Kordegn Leif R. Fink har opsagt sin stilling pr for at gå på pension. Samtidig har menighedsrådet nedsat et ansættelsesudvalg med det formål at ansætte en ny kordegn på fuld tid. Udvalget vil gennemgå de opgaver, der ønskes tilknyttet til stillingen. Det er hensigten at oprette en stilling på tjenestemandslignende vilkår med ansættelse fra 1. august Eventuelt Indkommet efter dagsordenens udskrift: Sag til udtalelse ang. husstandsvindmølle på ærtbjergvej 3, 7620 Lemvig. Sagen blev forelagt for provstiudvalget på mødet. Provstiudvalget besluttede, ligesom Dybe-Ramme menighedsråd og Viborg Stiftsøvrighed at gøre følgende indsigelser med anmodning om at ansøgningen ikke godkendes, Da møllen ikke er en traditionel husstandsmølle, men en 22 KW genbrugsmølle med en totalhøjde på 24 meter og en vingediameter på 10 meter, er dens fremtoning som en stor mølle. Møllen vil visuelt skæmme Dybe kirke, og erfaringsmæssigt er støjgenerne store fra den type af møller. Referat, Side: 19

20 Referatet godkendt: Næste provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 12. juni 2012 kl Referat, Side: 20

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 12. juni 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 12. juni 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 12. juni 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Orientering ved personalekonsulenten Dette punkt udgår,

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. december 2011. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. december 2011. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. december 2011. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 PUK, Kvartalsrapport 3. kv. 2011

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 15. marts 2016. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 15. marts 2016. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 15. marts 2016. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Sognepræst Bettina Reese Tonnesen er sygemeldt. Suppleant Birgitte Krøyer indkaldt i stedet. Fraværende: ingen

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 17. august 2011. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 17. august 2011. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 17. august 2011. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentligt referat Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Energi besparelser i kirkerne

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina R. Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Besigtigelse af mandskabsfaciliteterne

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Complot v. Henrik V. Krogh Sag: Logo til Lemvig

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. september 2011. Kl. 19.30 Mødested: Bøvling præstegård

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. september 2011. Kl. 19.30 Mødested: Bøvling præstegård Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. september 2011. Kl. 19.30 Mødested: Bøvling præstegård BUDGETSAMRÅD Mødepunkt 1 Redegørelse for de økonomiske forhold i provstiet. Provsten redegjorde for de

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 4. juni 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 4. juni 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 4. juni 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Henvendelse til alle provstiets menighedsråd

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 8. december 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 8. december 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 8. december 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Besigtelse

Læs mere

Referat,14-11-2013 Side: 2

Referat,14-11-2013 Side: 2 Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 14. november 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Konstituerende møde. Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Personalekonsulenten orienterer om sit arbejde i

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 8. august 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 8. august 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 8. august 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Ansøgning Sag: Transmittering af gudstjenester

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 8. september 2011. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 8. september 2011. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 8. september 2011. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Ansøgning til ombygning af kapel i Fabjerg.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 10. december 2013. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 10. december 2013. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 10. december 2013. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Logomateriale Lemvig provsti Videbæk bogtrykkeri

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina R. Tonnesen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Anmodning om optagelse

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 12. december 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 12. december 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 12. december 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Provst Knud Erik Nissen har studieorlov i perioden d. 01.10.12-31.12.12 Provst Carsten

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Præsentation af logomateriale

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Niels Stidsen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Niels Stidsen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Niels Stidsen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Henrik Krogh deltager i mødet Sag:

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. september 2012. Kl. 19.30 Mødested: Bøvling præstegård

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. september 2012. Kl. 19.30 Mødested: Bøvling præstegård Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. september 2012. Kl. 19.30 Mødested: Bøvling præstegård BUDGETSAMRÅD Mødepunkt 1 Redegørelse for de økonomiske forhold i provstiet. Provsten redegjorde for de

Læs mere

Mødepunkt Beslutning Kvartalsrapport PUK kassen 31.03.2013 Sag: PUK 2013 (865) Folkekirkens Skoletjeneste - revideret

Mødepunkt Beslutning Kvartalsrapport PUK kassen 31.03.2013 Sag: PUK 2013 (865) Folkekirkens Skoletjeneste - revideret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. april 2013. Kl. 10:00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Knud Fuusgaard orienterer om loft og tag på

Læs mere

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 23-01-2012 kl. 14.00 Mødested: Sognehuset, Holstebro Version: 2 Pkt./Sag / Emneord / Resume

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 23-01-2012 kl. 14.00 Mødested: Sognehuset, Holstebro Version: 2 Pkt./Sag / Emneord / Resume Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 23-01-2012 kl. 14.00 Mødested: Sognehuset, Holstebro Version: 2 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning 1 513 / Mejdal præstebolig nyt projektforslag Mejdal

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: ingen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: ingen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. september 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 ProEnergi kommer til mødet d. 9. september

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 26. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 26. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 26. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: ingen. 1 Godkendelse af protokol Godkendt

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: ingen. 1 Godkendelse af protokol Godkendt Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 19. august 2014. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Præsentation af logomateriale Sag: Logo til

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 7. februar Kl Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 7. februar Kl Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 7. februar 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Endeligt tilrettede vedtægter - Samarbejdet

Læs mere

2 Erfamøde for regnskabsførere. Provstiudvalget synes, det er en god idé at indkalde regnskabsførerne til et erfamøde.

2 Erfamøde for regnskabsførere. Provstiudvalget synes, det er en god idé at indkalde regnskabsførerne til et erfamøde. Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Erfamøde for regnskabsførere.

Læs mere

ÅRSBUDGET 2010. for. Ellidshøj Kirkekasse. under. Ellidshøj Menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2010. for. Ellidshøj Kirkekasse. under. Ellidshøj Menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 21 for under Ellidshøj Menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Side 1 Årsbudget 21 tet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den 19-5- Der henvises i øvrigt til følgende

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 21. august 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 21. august 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 21. august 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Besigtigelse i Fjaltring kirke Sag: Fjaltring

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 10.30 Mødested:

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 10.30 Mødested: Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 10.30 Mødested: Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Hove kirkegård Sag: Hove kirkegård (1007)

Læs mere

Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2014. Referat

Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2014. Referat Godkendt PU-møde 20. august 2014 2015 Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2014 Referat EGEDAL KOMMUNE Samrådet blev afholdt i Veksø Sognehus, Kirkestræde 8, 3670 Veksø, tirsdag den 17. juni 2014, klokken

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 12. januar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 12. januar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 12. januar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Åbningsbalance 2011 oplæg v/revisor, PWC Revisor havde meldt afbud pga. sygdom.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. august 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. august 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. august 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende: Afbud fra Ulla Toft. Der var takkekort fra Lis Lind og

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 24. marts 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 24. marts 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 24. marts 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Personalekonsulenten

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 20. august 2012. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 20. august 2012. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 20. august 2012. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 14. juni 2012 Beslutning Godkendt og underskrevet på originalen.

Læs mere

Provst Knud Erik Nissen afholder ferie forud for fratrædelse pr

Provst Knud Erik Nissen afholder ferie forud for fratrædelse pr Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 13. september 2016. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Provst Knud Erik Nissen afholder ferie forud for fratrædelse pr. 30.09.16 Provst Carsten Hoffmann er konstitueret

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2011. Kl. 13.00-18.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2011. Kl. 13.00-18.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2011. Kl. 13.00-18.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødepunkt 1 Snesere, istandsættelse af Snesere Kirke

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 29. marts 2012. Kl. 16.30 Mødested: i lokaler hos HMN Naturgas, Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 29. marts 2012. Kl. 16.30 Mødested: i lokaler hos HMN Naturgas, Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 29. marts 2012. Kl. 16.30 Mødested: i lokaler hos HMN Naturgas, Viborg Deltagere: Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen (SAP) Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. august 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: ingen. 1 Godkendelse af protokol Godkendt

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. august 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: ingen. 1 Godkendelse af protokol Godkendt Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. august 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Personalekonsulenten orienterer om sit arbejde.

Læs mere

Velkommen til budgetsamrådsmøde

Velkommen til budgetsamrådsmøde Velkommen til budgetsamrådsmøde for Herning Nordre og Søndre provstier Torsdag den 20. august 2015 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Dagsorden 1. Årsberetning Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift v.

Læs mere

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg 1 Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag, den 24. april 2012 kl. 9.00 Pkt. Sag Beslutning Beslutningssager 1. Godkendelse af referat fra 6/3-12 2. Godkendelse af dagsorden. 3. 677/

Læs mere

2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. 3 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. 3 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. august 2011. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. august 2011. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. august 2011. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Sct. Mortens sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Sct. Mortens sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Sct. Mortens sognegård Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødepunkt 1 Provstikonsulent Steen Otterstrøm orienterer Connie

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 9. september 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Birgit Sommer Mødepunkt 1 Budget 2015 - Fastsættelse af

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 13. april 2010. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 13. april 2010. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 13. april 2010. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder 2009 (417) Referat

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 26. marts 2015. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 26. marts 2015. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 26. marts 2015. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 5. november 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 5. november 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 5. november 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Morten Thaysen deltog ikke i punkterne 31 og 32. Mødepunkt 1 Aal - Regnskab og revisionsprotokollat

Læs mere

Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2015. Referat

Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2015. Referat Godkendt PU-møde 12. august 2015 2016 Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2015 Referat EGEDAL KOMMUNE Samrådet blev afholdt i Rytterskolen, Østergade 1, Ganløse, 3660 Stenløse, tirsdag den 16. juni 2015,

Læs mere

Deltagere: Karsten Bundgaard (KB),), Kirsten Jørgensen (KJ), Hans Vedersø (HKV), Lis Borchsenius (LB), Jens Christensen (JC) og Søren Sievers (SIE)

Deltagere: Karsten Bundgaard (KB),), Kirsten Jørgensen (KJ), Hans Vedersø (HKV), Lis Borchsenius (LB), Jens Christensen (JC) og Søren Sievers (SIE) Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 18.30 Mødested: provstikontoret Deltagere: Karsten Bundgaard (KB),), Kirsten Jørgensen (KJ), Hans Vedersø (HKV), Lis Borchsenius (LB),

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Ejsing. Ejsing Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Ejsing. Ejsing Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 21 for Ejsing under Ejsing Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 8833 CVR nummer: 6886429 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ejsing den 14 / 1 214 Erik

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. februar 2011. Kl. 17,00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. februar 2011. Kl. 17,00 Mødested: provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. februar 2011. Kl. 17,00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 10. september 2010. Kl. Mødested:

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 10. september 2010. Kl. Mødested: Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 10. september 2010. Kl. Mødested: Fraværende: Lise Østergaard, Bjarne Ø. Rasmussen, Morten Vive Antonie Poulsen fra Strøby Menighedsråd deltog under punkt

Læs mere

PU møde 20. august 2015. Kl. 15:30 Mødested: Provstikontoret, Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing

PU møde 20. august 2015. Kl. 15:30 Mødested: Provstikontoret, Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg PU møde 20. august 2015. Kl. 15:30 Mødested: Provstikontoret, Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden PU godkender dagsorden.

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre

ÅRSBUDGET 2011. Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre ÅRSBUDGET 211 for under i Rødovre-Hvidovre i Rødovre Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 27 / 1 21 menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 9. oktober 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 9. oktober 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 9. oktober 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Oversigt over afgivne kommentarer og Sag: Oversigt over afgivne kommentarer og (1190) Oversigt over

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 13. august 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkecentret, Hedensted. Referatet er godkendt

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 13. august 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkecentret, Hedensted. Referatet er godkendt Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 13. august 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkecentret, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Kim Eriksen. Øvrige mødt. 2 5% midler til

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Mødet startet kl. 13:00 Mødet afsluttet kl. 16:15 Provstisekretæren ikke tilstede

Læs mere

Drøsselbjerg menighedsråd

Drøsselbjerg menighedsråd Deltager: Ane Pilemand, Bende Grønlund, Bjarne Thor Jensen, Karin Dinesen, Arne Kristensen, Merete Raben og Marianne Kristoffersen. Afbud: Merete Raben Mødeleder: Ane Pilemand Referent: Arne Kristensen

Læs mere

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 26-03-2012 kl. 14.00 Mødested: Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 26-03-2012 kl. 14.00 Mødested: Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 26-03-2012 kl. 14.00 Mødested: Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning 1 543 / Budget 2013 a) Orientering vedr. budget

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 16.30 Mødested: Storegade 93 1. tv. Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 16.30 Mødested: Storegade 93 1. tv. Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 16.30 Mødested: Storegade 93 1. tv. Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende Fraværende Rasmus Hejsel. Øvrige mødt. 2 Stiftet kvitter for

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hørsholm. Hørsholm Sogns Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hørsholm. Hørsholm Sogns Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 2 for Hørsholm under Hørsholm Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 7451 CVR nummer: 669849 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 12 / 6 214 Verner

Læs mere

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 24. oktober 2013. Kl. 9,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 24. oktober 2013. Kl. 9,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 24. oktober 2013. Kl. 9,30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt dagsorden 2 Kvartalsrapport 3 kvt. PUK-kassen Forelagt og

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 16. oktober 2013. Kl. 13.00 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 16. oktober 2013. Kl. 13.00 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 16. oktober 2013. Kl. 13.00 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Grethe Larsen På grund af indsat punkt nr. 2 er der

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Onsdag 17. april 2013 kl. 19:00 til 22:00

Referat fra Menighedsrådsmøde. Onsdag 17. april 2013 kl. 19:00 til 22:00 Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Mødested: Deltager: Afbud fra: Onsdag 17. april 2013 kl. 19:00 til 22:00 Konfirmandstuen, Rødding Præstegård. Anger Nissen, Helene Bertelsen, Tove

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. august 2010. Kl. 16,00 Mødested: provstikontoret Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. august 2010. Kl. 16,00 Mødested: provstikontoret Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. august 2010. Kl. 16,00 Mødested: provstikontoret Version: 1 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 8. oktober 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 8. oktober 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 8. oktober 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Morten F. Thaysen deltog kun i punkt 13. Mødepunkt 1 Sag: Provstiudvalgskassen (789) Revisionsprotokollat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 31. maj 2016. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Marius Nørgaard deltog i punkt 1

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 31. maj 2016. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Marius Nørgaard deltog i punkt 1 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 31. maj 2016. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Marius Nørgaard deltog i punkt 1 Mødepunkt 1 Orientering fra stiftsrådet v. Marius Nørgaard Sag: Stiftsrådet

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 29. februar 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 29. februar 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 29. februar 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Det oprindelige møde den 29. februar 2012 blev aflyst. Mødet blev i stedet afholdt den 7. marts 2012.

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. januar 2014. Kl. 16.30 Mødested: i lokaler hos HMN Naturgas

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. januar 2014. Kl. 16.30 Mødested: i lokaler hos HMN Naturgas Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. januar 2014. Kl. 16.30 Mødested: i lokaler hos HMN Naturgas Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Lintrup-Hjerting Sogns Menighedsråd. i Malt Provsti. i Vejen Kommune. Myndighedskode 8947. CVR-nr. 65370158

ÅRSBUDGET 2016. for Lintrup-Hjerting Sogns Menighedsråd. i Malt Provsti. i Vejen Kommune. Myndighedskode 8947. CVR-nr. 65370158 ÅRSBUDGET 1 for Lintrup-Hjerting Sogns Menighedsråd i Malt Provsti i Vejen Kommune Myndighedskode 897 CVR-nr. 718 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 19. juni 2012. Kl. 14.00 Mødested: Skt. Jørgens Sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 19. juni 2012. Kl. 14.00 Mødested: Skt. Jørgens Sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 19. juni 2012. Kl. 14.00 Mødested: Skt. Jørgens Sognegård Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. PU møde slut kl.

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16 Mødested: Christiansvej 6

Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16 Mødested: Christiansvej 6 Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16 Mødested: Christiansvej 6 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 3 Sag: Lyng

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 29. november Kl Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 29. november Kl Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 29. november 2016. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Birgit Sommer Ejvind Hartmund Mødepunkt 1 Budget 2017 -

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Christian Hvergel Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning 1 826 / Regnskab 2012

Læs mere

Referat for: Sønderborg Provstiudvalg PU møde 31. januar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret i Hørup

Referat for: Sønderborg Provstiudvalg PU møde 31. januar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret i Hørup Referat for: Sønderborg Provstiudvalg PU møde 31. januar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret i Hørup Mødepunkt 1 Afbud Ingen. 2 Godkendelse af dagsorden Revideret dagsorden godkendt. 3 Orientering

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. marts. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Peter Søndergaard Poul Erik Kandrup Mødepunkt 1 Foreløbig driftsramme

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 4. december 2012. Kl. 18.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 4. december 2012. Kl. 18.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 4. december 2012. Kl. 18.30 Mødested: Provstikontoret Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.

Læs mere

2 Tilføjelser til dagsordenen Synsrapport fra Laurbjerg, punkt nr. 19. 6 Nyt fra FUSR Anders og Birgith orienterede. Der er nye vedtægter på vej.

2 Tilføjelser til dagsordenen Synsrapport fra Laurbjerg, punkt nr. 19. 6 Nyt fra FUSR Anders og Birgith orienterede. Der er nye vedtægter på vej. Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 25. juni 2015. Kl. 14.00 Mødested: Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelser til dagsordenen Synsrapport fra

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:35 Henrik Lund forlod mødet kl. 16:20. Fælles: Godkendt og underskrevet.

Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:35 Henrik Lund forlod mødet kl. 16:20. Fælles: Godkendt og underskrevet. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 8. december 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Baggesvognsvej 1, Sindal Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 6. oktober 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Carlo Hald

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 6. oktober 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Carlo Hald Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. oktober 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol 2 Provstiudvalgsmøder Fastsættelse af datoer for

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Afbud fra: Line Skovgaard Pedersen. Mogens Sørensen mødte ca. kl. 15:00 Mødepunkt

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt, dog undtaget Lars-Peter Melchiorsen, som var forsinket. Han deltog i mødet fra pkt. 9.

1 Afbud fra Alle var mødt, dog undtaget Lars-Peter Melchiorsen, som var forsinket. Han deltog i mødet fra pkt. 9. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 16. marts 2016. Kl. 15.00 Mødested: Vedsted Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt, dog undtaget Lars-Peter Melchiorsen, som var forsinket. Han deltog i mødet

Læs mere

Sønderbro Sogns Menighedsråd. D a g s o r d e n. Åbne punkter. Dato: 24. april 2014. Møde Blad nr. Formandens initialer:

Sønderbro Sogns Menighedsråd. D a g s o r d e n. Åbne punkter. Dato: 24. april 2014. Møde Blad nr. Formandens initialer: 24. april 2014 Sønderbro Kirkes sognelokale Møde Blad nr. nr. 1 Mødestart kl.,00 D a g s o r d e n Lars Skytte Nielsen Anette V. Egly AVE Karl-Ole Petersen - KOP Gert Fruelund Jensen - GF Tove Asmussen

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. oktober 2012. Kl. Mødested: Provstikontoret, Kirkevænget 8, Magleby

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. oktober 2012. Kl. Mødested: Provstikontoret, Kirkevænget 8, Magleby Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. oktober 2012. Kl. Mødested: Provstikontoret, Kirkevænget 8, Magleby Afbud: Ebbe Jørgensen Punkt 25 - Gunnar Kjærgaard Larsen forlod mødet under PU behandling.

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 6. oktober 2015. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 6. oktober 2015. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 6. oktober 2015. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:10 Lisbeth Waaentz forlod mødet kl.

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Onsdag den 13. marts 2013. Referatet sendes til: MR- medlemmer, kirkeværger, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

PU møde 13. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: OBS - afholdes i "Legestuen" i bygningen bag Hundige Kirke

PU møde 13. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: OBS - afholdes i Legestuen i bygningen bag Hundige Kirke Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 13. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: OBS - afholdes i "Legestuen" i bygningen bag Hundige Kirke Afbud fra Naima Simring. Provstiets byggesagkyndige Claes Skjernov

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 8. november Kl. kl Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 8. november Kl. kl Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 8. november 2016. Kl. kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Provst Carsten Hoffmann er konstitueret i provsteembedet indtil ny provst er ansat. Fraværende: ingen

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 3. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Hejslets forretning i Frederikshavn

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 3. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Hejslets forretning i Frederikshavn Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 3. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Hejslets forretning i Frederikshavn Mødepunkt 1 Referat Sag: PU-møde (290) Referatet godkendt og underskrevet. Referat

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Provstiudvalgskassen (789) Ribe Stift afholder seminar for stiftets provster

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen i fremsendte version 1 blev godkendt

1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen i fremsendte version 1 blev godkendt Referat for: Holmens og Østerbro Provstiudvalg PU møde 27. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret, Nyhavn 22 Til stede: Ejgil Bank Olesen (EBO), Ole Pagels (OP), Hans Ossowicki (HO), Anders Kindt

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2 Tilføjelse til dagsorden

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Ansøgning om tilladelse til at overskride

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. oktober 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen, Søndersø præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. oktober 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen, Søndersø præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 6. oktober 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen, Søndersø præstegård Til stede til møde: Keld Balmer Hansen, Stig Saxbjørn, Else Wismar, Grethe Monrad og

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Hornbæk Sogns Menighedsråd. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode 7441. CVR-nr. 22827928

ÅRSBUDGET 2016. for Hornbæk Sogns Menighedsråd. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode 7441. CVR-nr. 22827928 ÅRSBUDGET 216 for Hornbæk Sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Kommune Myndighedskode 7441 CVR-nr. 22827928 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Skovlunde Kirkekasse. Skovlunde Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Skovlunde Kirkekasse. Skovlunde Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune ÅRSBUDGET 215 for Skovlunde Kirkekasse under Skovlunde Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup Kommune Myndighedskode: 7189 CVR nummer: 6862821 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Skovlunde

Læs mere