Forsikringsbetingelser Byggeskadeforsikring Forsikringsbetingelser B12 for Byggeskadeforsikring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser Byggeskadeforsikring Forsikringsbetingelser B12 for Byggeskadeforsikring."

Transkript

1 Forsikringsbetingelser Byggeskadeforsikring Forsikringsbetingelser B12 for Byggeskadeforsikring. 1. Hvem er sikret på policen Sikret er den eller de personer, som ejer den forsikrede bolig- eller erhvervsenhed i bebyggelsen. 2. Hvem er forsikringstageren Forsikringstageren er den person eller det firma, som efter Byggelovens 25 A har pligt til at købe en byggeskadeforsikring. 3. Hvad er omfattet af forsikringen Forsikringen omfatter bolig- eller erhvervsenhed, som er omfattet af policens entreprisesum, dog med de undtagelser, der er nævnt i punkt Hvad er ikke omfattet af forsikringen Forsikringen omfatter ikke: 1. udendørsarealer og indretninger på udendørsarealer, herunder svømmebassiner, terrasser og legepladser 2. bygninger med et bebygget areal på mindre end 10 m2 3. udestuer, garager, carporte og skure, medmindre de er godkendt til beboelse og står på et fundament, der når ned i frostfri dybde. 5. Hvilke skader dækker forsikringen A Forsikringen dækker skader/skaderisici, som du konstaterer og anmelder i forsikringstiden. Ved byggeskader forstår vi: 1. brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse i bygningen, som er væsentlig og har sin årsag i forhold ved opførelsen af bebyggelsen 2. andre fysiske forhold, herunder forekomst af fugt, skimmelsvamp eller emissioner fra materialer, som har sin årsag i forhold ved opførelsen af bebyggelsen og som på afgørende måde nedsætter bygningens brugbarhed eller 3. fysiske forhold ved bebyggelsen, som giver nærliggende risiko for byggeskade, som nævnt i punkt 1 og 2. Nærliggende risiko betyder her, at der erfaringsmæssigt vil udvikle sig en byggeskade, hvis der ikke sættes ind med særligt omfattende vedligeholdelsesarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger. Ved vurderingen af, om der foreligger en byggeskade, lægger vi blandt andet vægt på, om forholdet har eller må vurderes at ville få betydning for personers sikkerhed eller sundhed, om arbejdet er udført fagmæssigt korrekt samt om offentlige forskrifter er overholdt. B Forsikringen dækker: 1. udgifter til udbedring af byggeskader 2. rimelige og nødvendige udgifter til juridisk og teknisk bistand i forbindelse med konstatering af byggeskader 3. rimelige og nødvendige udgifter til teknisk bistand i forbindelse med udbedring af byggeskader Side 1 af 11

2 4. udgifter til at afholde syn og skøn, hvis du aftaler det med os inden afholdelsen. Hvis du vil være sikker på, at der er tale om rimelige og nødvendige udgifter, beder vi dig kontakte os. C Forsikringen dækker også: 1. udgifter til udbedring af følgeskader, der har betydning for bygningens brugbarhed 2. rimelige udgifter til nødvendig genhusning i indtil 12 måneder 3. rimelige udgifter til nødvendig flytning og opmagasinering af privat indbo i indtil 12 måneder 4. udgifter til afhjælpningsforanstaltninger, der har været uopsættelige af sikkerhedsmæssige grunde eller har været nødvendige for at afværge eller begrænse en byggeskade 5. udgifter til udbedring af byggeskader, hvis arbejdet er igangsat som led i en aftale, som nævnt i punkt 7 D, hvis dette arbejde ikke bliver fuldført. Se eksempler på dækkede byggeskader i punkt Hvilke skader dækker forsikringen ikke A Forsikringen dækker ikke byggeskader, når alle 5 følgende betingelser er opfyldt: 1. byggeskaden har sin væsentligste årsag i arbejder, som sikrede selv har udført eller ladet udføre 2. sikrede ikke er den, der har tegnet forsikringen 3. det klart fremgår af aftalen mellem bygherre og sikrede, hvilke arbejder den sikrede selv skal udføre eller lade udføre 4. bygherren inden aftalen med sikrede om, at sikrede selv skal udføre arbejdet på bebyggelsen, har gjort sikrede bekendt med, at byggeskader, som nævnt i nr. 1-3 er undtaget fra forsikringsdækningen 5. det klart fremgår af forsikringspolicen, hvilke arbejder sikrede har udført eller ladet udføre. B Forsikringen dækker ikke: 1. den del af en for sent anmeldt byggeskade, som skadens omfang er vokset med, siden den burde have været anmeldt til os 2. driftstab og andre indirekte tab. C Forsikringen dækker ikke, hvis: 1. det er sikrede selv, der har købt forsikringen, og vi beviser, at en anmeldt byggeskade burde have været opdaget ved afleveringen af bebyggelsen til sikrede 2. sikrede er koncernforbundet med den bygherre, der har købt forsikringen, og vi godtgør, at en anmeldt byggeskade burde være opdaget ved afleveringen af bebyggelsen til sikrede. D Forsikringen dækker ikke i det omfang, at vi beviser, at: 1. byggeskaden skyldes manglende vedligeholdelse eller andre mangelfulde forhold i bygningsdriften Side 2 af 11

3 2. forholdet alene skyldes, at bygningsdelens, konstruktionens eller materialets sædvanlige løbetid er udløbet 3. byggeskaden hidrører fra arbejder, som sikrede selv har udført eller ladet udføre som beskrevet i punkt 6 A 4. sikrede selv har ansvaret for, at en byggeskade har udviklet sig, fordi vi trods rimelige bestræbelser ikke har kunnet gennemføre et eftersyn som beskrevet i punkt 21 og 22, hvor vi kunne have påpeget skaden 5. byggeskaden skyldes skadevoldende egenskaber ved et produkt eller en konstruktion, som det på grundlag af den videnskabelige og tekniske viden på det tidspunkt, hvor arbejdet blev udført ikke var muligt at opdage. E Forsikringen dækker ikke udgifter til udbedringsarbejder, der er sat i gang, før du har modtaget afgørelse om, at byggeskaden er dækket. Se dog punkt 5 C, stk. 4. F Forsikringen dækker ikke byggeskader, som sikrede har modtaget kompensation for, fx i form af en dekort eller anden aftale i forbindelse med køb af bebyggelsen. Se eksempler på ikke dækkede byggeskader i punkt Anmeldelse af byggeskade A Du skal så vidt muligt afværge eller begrænse enhver byggeskade B Du skal anmelde en byggeskade til os hurtigst muligt efter, at du får kendskab til skaden C Byggeskaden skal være konstateret og skriftligt anmeldt til os i forsikringstiden. D Du har lov til uden om forsikringen, at få en byggeskade udbedret på grundlag af indgåede entreprise-, rådgiver-, købs- eller lignende aftaler. 8. Sådan erstatter vi skaderne A Vi beregner erstatningen som dagsværdierstatning. Det betyder, at: 1. vi reducerer erstatningen efter almindelige erstatningsretlige principper, når en del af den erstattede genstands levetid er gået, hvis byggeskaden er årsag til sparede driftsudgifter, eller hvis udbedringen indeholder en forbedring 2. vi opgør skaden til det beløb, som det vil koste at reparere, udskifte, genoprette eller stabilisere det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted 3. vi betaler ikke for dyrere byggematerialer, end der blev brugt til det beskadigede ved op- /udførelsen, og at vi højst betaler, hvad der svarer til værdien af byggematerialer og byggemetoder, der er almindeligt anvendt på anmeldelsestidspunktet og 4. hvis det skaderamte ikke kan genanskaffes, vil vi højst anvende priser for byggematerialer og byggemetoder, der svarer til det beskadigede og er almindelige på skadetidspunktet. Erstatningen vil ikke blive beregnet efter prisen for dyrere materialer end dem, der er brugt ved ud-/opførelsen. Side 3 af 11

4 B Vi erstatter ikke ubeskadigede bygningsdele, hvor der er opstået farve- og/eller andre forskelle efter reparation af en byggeskade. C Vi har kun pligt til at dække en byggeskade, hvis byggeskaden faktisk bliver repareret. D Vi kan i forbindelse med udbedringen kræve ændringer i bygningsdeles konstruktioner, hvis det er nødvendigt for at forebygge nye byggeskader. E Hvis der er panthavere og andre, der har tinglige rettigheder i ejendommen, kan vi først udbetale erstatningsbeløbet til dig, når du har udbedret skaden, eller du har stillet betryggende sikkerhed for rettighedshaverne. F Du må ikke udbedre en byggeskade, før vi skriftligt har godkendt skadens omfang, udbedringsmetode og udgift, hvis du vil være sikker på at undgå fradrag i erstatningen. Se dog punkt 7 D. 9. Rimelige og nødvendige merudgifter A I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betaler vi rimelige og nødvendige merudgifter ved: 1. Redning, bevaring og oprydning, herunder fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan anvendes. Udgifterne dækker vi uden for forsikringssummen. 2.Flytning og opmagasinering af privat indbo som følge af, at ejendommen må fraflyttes i indtil 12 måneder 3. Genhusning i indtil 12 måneder. 10. Forsikringssum A I forsikringens løbetid kan du højst få udbetalt det beløb, der står nævnt i policen, (entreprisesummen minus grund) med fradrag af værdien af de bygninger, der er nævnt i punkt 4. B Hvis du er momspligtig gælder desuden, at du selv skal betale moms for udbedring af byggeskader i det omfang, at du kan trække momsen fra i dit momsregnskab med SKAT. Vi lægger altså ikke moms ud. 11. Selvrisiko A Byggeskadeforsikringen har den selvrisiko pr. bolig- eller erhvervsenhed, der er oplyst i policen B I den 10-årige forsikringsperiode kan selvrisikoen pr. bolig- eller erhvervsenhed ikke overstige den samlede selvrisiko, der står i policen C Ved dækningsberettiget skade der kan henføres til bebyggelsens fælles bestanddele, fx tag, fundament eller fællesrum, opgøres selvrisikoen med policens selvrisiko ved at gange med antal bolig- og eller erhvervsenheder i hele bebyggelsen. D Du skal betale selvrisikoen én gang for hver fysisk adskilt byggeskade, der er opstået og har udviklet sig uafhængigt af andre byggeskader i bygningen E Vi trækker selvrisikoen fra i erstatningsudbetalingen. Vi lægger altså ikke ud for din selvrisiko. Side 4 af 11

5 F Hvis du har betalt selvrisiko på en anden forsikring for en skade, som også er dækket af byggeskadeforsikringen, vil vi trække det fra i byggeskadeforsikringens selvrisiko. Det betyder, at du ved en skade, der er dækket af flere forsikringer, kun kommer til at betale én selvrisiko. 12. Indeksregulering Forsikringssummen reguleres efter den relative udvikling i byggeomkostningsindekset for etageboliger. Dette gælder fra 1. kvartal det år forsikringen trådte i kraft til 1. kvartal det år, hvor en skade anmeldes. Selvrisiko beløbet reguleres hvert 3. år pr. 1 januar efter den relative udvikling i Danmarks Statistiks nettoindeks. 13. Ejerskifte Forsikringen fortsætter uforandret, selv om bebyggelsen skifter ejer. 14. Regres Når vi giver dig en erstatning, overtager vi, i samme omfang som vores erstatning, din ret til om muligt at gøre andre ansvarlige for det skete, eller til garantier og lignende. Du skal sørge for, at vi har adgang til bebyggelsen og har mulighed for at foretage yderligere undersøgelser. Inden en skade udbedres, skal vi have den fornødne tid til at sikre bevis for skadens årsag og omfang, herunder fx syn og skøn, retssag med mere. 15. Forsikringens ikrafttræden og ophør Forsikringen træder ikraft, når entreprenøren afleverer byggeriet til bygherren eller, hvis der ikke sker en formel aflevering, ved første indflytning. Byggeskadeforsikringen gælder i 10 år, og datoen for forsikringens ikrafttræden og ophør står i policen. Forsikringen er uopsigelig og forsikringsperioden kan ikke forlænges ud over forsikringens løbetid på 10 år. Hvis bygningen bliver revet ned, totalskadet eller af anden årsag ikke længere eksisterer, ophører forsikringen uden at vi betaler noget af forsikringens pris tilbage. 16. Forsikringens pris og betaling A Pris og afgifter Vi opkræver prisen for forsikringen hos forsikringstageren. Sammen med prisen opkræver vi skadeforsikringsafgift til staten og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lov. B Udgifter ved opkrævningen Forsikringstager betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. C Betalingsadresse Vi sender opkrævningen til den betalingsadresse, som forsikringstageren oplyser til os. Skifter forsikringstageren betalingsadresse, skal vi have besked hurtigst muligt. Side 5 af 11

6 D Rettidig indbetalingsdag Forsikringstageren skal betale forsikringen senest den dag, hvor forsikringen træder ikraft. På opkrævningen står sidste rettidige betalingsdag. E For sen betaling Betaler forsikringstager ikke forsikringen i rette tid, sender vi et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev vi sender, opkræver vi et gebyr. Gebyrets størrelse kan du få oplyst, hvis du henvender dig til os. 17. Krig, naturkatastrofer og atomskader Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af : A Krig Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. B Naturkatastrofer Jordskælv eller andre naturkatastrofer. C Atomenergi Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, hvis ikke skaden sker i forbindelse med kernereaktioner brugt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål. Det er en forudsætning, at brugen er sket forskriftsmæssigt, og at den ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 18. Klagevejledning Er der opstået uenighed mellem sikrede og FRIDA Forsikring om forsikringsforholdet, og fører en fornyet skriftlig henvendelse til selskabets medarbejdere ikke til et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til den Klageansvarlige i FRIDA Forsikring på selskabets hovedkontor. Fører en klage til selskabets kundeklageansvarlige ikke til et tilfredsstillende resultat, har sikrede også mulighed for at klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V Telefonnummer: Telefontid på hverdage: Hjemmeside: Klager til Ankenævnet skal altid ske via et særligt klageskema. Det koster et mindre gebyr at få en klage behandlet ved Ankenævnet. Klageskema og girokort til brug for en klage, kan fås hos FRIDA Forsikring eller Ankenævnet. 19. Personoplysninger m.m. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold hos os registreres centralt i FRIDA. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, skal du blot bede om det skriftligt og henvise til dit policenummer hos os. 20. Provision Vi kan oplyse, at der kan være medarbejdere eller samarbejdspartnere, der får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. 21. Forsikringsagentur FRIDA Forsikring er et forsikringsagentur. Vi henviser til oplysningerne på vores hjemmeside. Indtegningen af Byggeskadeforsikring sker til Qudos Insurance A/S. Side 6 af 11

7 Enhver henvendelse om forsikringen skal ske direkte til FRIDA Forsikring. 22. Eftersyn A Vi foretager to eftersyn af bebyggelsen og afholder udgifterne: 1. 1-års-eftersynet foretager vi 5-10 måneder efter, at forsikringen er trådt ikraft. Ved ensartede bebyggelser kan eftersynene ske stikprøvevis års-eftersynet foretager vi måneder efter, at forsikringen er trådt ikraft. Ved ensartede bebyggelser kan eftersynene ske stikprøvevis. Ved stikprøvevis eftersyn udvælger vi stikprøven på en måde, der sikrer, at den er repræsentativ for bebyggelsen eller for flere ens bebyggelser. Det betyder, at vi ikke foretager eftersyn af alle bebyggelser. B Vi vælger bygningssagkyndig, som skal foretage eftersynet. Den bygningssagkyndige har erfaring i bygningseftersyn og byggeprojektering. C Den bygningssagkyndige eller en virksomhed er eller har været ansat i, må ikke have medvirket ved opførelsen eller driften af den bebyggelse, der skal efterses. Samme forbud gælder, hvis den bygningssagkyndige er nærtstående til en, der har medvirket ved opførelsen eller driften af den bebyggelse, der skal efterses. D 5-års-eftersynet må ikke foretages af den bygningssagkyndige, der har foretaget 1-års-eftersynet af bebyggelsen. E Vi orienterer dig i rimelig tid om, hvornår vi ønsker at foretage eftersynene. Du skal sørge for, at vi eller vores repræsentant har adgang til bebyggelsen og har mulighed for at udtage prøver og gennemføre målinger i nødvendigt omfang. I udlejningsejendomme skal du indkalde mindst en repræsentant for beboerne til at deltage i eftersynene. I ejendomme med beboerrepræsentation eller talsmand for lejerne, jf. Lejeloven, skal du indkalde beboerrepræsentanten eller talsmanden for lejerne. 23. Sådan foregår vores eftersyn A Et eftersyn er en systematisk, byggeteknisk gennemgang af bebyggelsen med det formål at beskrive og vurdere dens tilstand. Formålet med eftersynene er blandt andet, at: 1. registrere svigt og byggeskader samt belyse årsagerne hertil 2. registrere manglende eller utilstrækkelig brandsikring og isolering mod kulde, varme og lyd, der ikke opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet. B Svigt betyder i denne forbindelse, at materialer, konstruktioner eller bygningsdele i bebyggelsen helt mangler eller savner egenskaber, som i henhold til offentlige forskrifter eller almindelig god byggeskik burde have været det. C Ved eftersynet gennemgår vi synlige bygningsdele ved en visuel besigtigelse. Bygningsdele, som ikke er synlige, gennemgår vi ved hjælp af tegninger og kontroldokumentation. D Hvis den visuelle besigtigelse eller andre forhold giver os anledning til begrundet mistanke om en byggeskade, supplerer vi eftersynet i nødvendigt omfang med destruktive indgreb. Side 7 af 11

8 Vi foretager kun destruktive indgreb efter aftale med dig, og vi betaler udgifter til nødvendige reparationer på grund af indgrebet. E Hvis den visuelle besigtigelse eller andre forhold giver os begrundet mistanke om en byggeskade på grund af fugt, supplerer vi eftersynet med nødvendig fugtmåling. 24. Eftersynsindberetning og skadeoversigt A Vores bygningssagkyndige udarbejder en eftersynsindberetning efter hvert eftersyn. Eftersynsindberetningen skal: 1. registrere svigt og skader 2. beskrive mulige årsager til svigt og skader 3. beskrive og vurdere bebyggelsens tilstand herunder særligt vedligeholdelsesstanden 4. oplyse om uafklarede forhold, som medfører behov for yderligere undersøgelser. Eftersynsindberetningen skal ikke omtale forhold, som den bygningssagkyndige vurderer er uvæsentlige. Eftersynsindberetningen er opdelt efter bygningsdele og indeholder oplysning om art, omfang og placering i bebyggelsen. B På grundlag af eftersynsindberetningen udarbejder vi en skadeoversigt. Skadeoversigten skal indeholde en oversigt over: 1. De konstaterede dækkede byggeskader 2. Totalentreprenør, hovedentreprenør eller fagentreprenører, der har udført eller medvirket til udførelsen af arbejder, hvor der er konstateret en dækket byggeskade 3. Rådgivere, der har været tilsynsførende ved udførelsen af arbejder, hvor der er konstateret en dækket byggeskade 4. Rådgivere, der har lavet projekteringsfejl, hvis byggeskaden efter vores vurdering helt eller delvist har sin årsag i projekteringsfejl 5. Materialeproducenter, der har leveret materialer til brug for udførelsen af arbejder, hvor der er konstateret en dækket byggeskade. Materialeproducenter skal kun med i oversigten, hvis byggeskaden efter vores vurdering har sin årsag i det pågældende materiale og ikke skyldes, at materialet ikke er anvendt efter materialeproducentens anvisninger. 25. Hvad bruger vi eftersynsindberetning og skadeoversigt til A Vi sender eftersynsindberetning og skadeoversigt til: 1. dig 2. bygherren 3. Energistyrelsen 4. de, der har udført eller medvirket til udførelsen af arbejder, hvor der er konstateret en dækket byggeskade. B Vi sender eftersynsindberetning og skadeoversigt efter 1-års-eftersynet, så modtagerne har dem senest 12 måneder efter, at forsikringen er trådt ikraft. Side 8 af 11

9 Vi sender eftersynsindberetning og skadeoversigt efter 5-års-eftersynet, så modtagerne har dem senest 60 måneder efter, at forsikringen er trådt ikraft. C Anmelder du en byggeskade uden for eftersynene, giver vi i nødvendigt omfang besked til dem, som vi har nævnt i punkt 25 A, hvis vi dækker byggeskaden. D Hvis vi modtager nye oplysninger om forholdene i en bebyggelse, og der er grund til at ændre vurderingen af, hvem der har udført eller medvirket til udførelsen af arbejder, hvor der er konstateret en dækket byggeskade, kan vi ændre eftersynsindberetningen og/eller skadeoversigten. Side 9 af 11

10 26. Eksempler på dækkede byggeskader Når vi skal bedømme om en byggeskade er dækket, foretager vi en konkret vurdering af, om byggeskaden har sin årsag i forhold ved opførelsen af bebyggelsen og er væsentlig eller på afgørende måde nedsætter bebyggelsens brugbarhed. Vurderingen sker på grundlag af punkt 5 og 6. Der kan fx være tale om projekterings-, udførelses- eller materialefejl. Her følger en ikke udtømmende række eksempler på skader, der ud fra en konkret vurdering kan være dækket: 1. skader på bærende og stabiliserende konstruktioner, der giver en risiko for kollaps eller deformation af bygningsdelen eksempelvis som følge af, at de gældende normer for vind- og snebelastning med mere ikke er opfyldt 2. manglende konstruktive forbindelser, der giver risiko for kollaps eller deformation af bygningsdelen 3. skadelige revner i teglstensoverliggere 4. sætningsrevner i vægge og fundamenter på grund af utilstrækkelig fundering 5. gulve, der bliver skæve på grund af sætningsskade 6. sætninger i altanfundamenter på grund af fejl ved fundering 7. opstigende grundfugt, indtrængende overfladevand eller fugtbelastede terrændæk 8. fugt på grund af utætte gennemføringer af afløb mv. i terrændæk 9. fugtskader i sokkel, terrændæk eller gulve, for eksempel som følge af fejl ved omfangsdræn 10. utætte inddækninger og skotrender 11. utæt undertag 12. uventileret damptæt undertag 13. utæt eller fejlplaceret dampspærre med deraf følgende fugtproblemer 14. utætte forsynings- og afløbsinstallationer 15. korrosion i rør og vandinstallationer 16. bagfald på kloak, der medfører væsentlig nedsat funktion eller levetid 17. nedfaldne fliser i vådzone, som følge af fejl i udførelse eller valg af klæber 18. utilstrækkelig vedhæftning af gulv- og vægfliser i vådzone 19. væsentlige utætheder i klimaskærm 20. synlig skimmelsvamp i beboelses- eller opholdsrum, herunder køkken og bryggers, på et areal større end 400 cm2, uanset om skimmelsvampen forekommer samlet eller pletvis 21. synlig skimmelsvamp, uden for beboelses- eller opholdsrum, der udgør en generel og ikke ubetydelig risiko for sundhedsskade på grund af luftstrømme til beboelses- eller opholdsrum og/eller skimmelsvampens placering i forhold til beboelses- eller opholdsrum 22. skjult skimmelsvamp, der udgør en generel og ikke ubetydelig risiko for sundhedsskade på grund af luftstrømme til beboelses- eller opholdsrum og/eller skimmelsvampens placering i forhold til beboelses- eller opholdsrum 23. fugtskader på grund af brug af opfugtede materialer 24. væsentligt nedsat levetid for konstruktioner og materialer i forhold til normal forventet levetid 25. trænedbrydende svamp i fx vinduer, døre, kviste, karnapper eller tagkonstruktioner 26. accelereret nedbrydning af bundstykker i døre og vinduer 27. nedbrudte fuger i murværk på grund af fejl i mørtelkvalitet 28. rustangreb på armeringsjern i fx altaner på grund af fejl i dæklag over armeringsjern. Side 10 af 11

11 27. Eksempler på ikke dækkede byggeskader Når vi skal bedømme om en byggeskade er undtaget fra at være dækket, foretager vi en konkret vurdering af, om byggeskaden har sin årsag i forhold ved opførelsen af byggeriet og er væsentlig eller på afgørende måde nedsætter bebyggelsens brugbarhed. Vurderingen sker på grundlag af punkt 5 og 6. Her følger en ikke udtømmende række eksempler på skader, der ud fra en konkret vurdering ikke er dækket: 1. revne uden konstruktiv betydning i sokler, sokkelpuds, murværk og indervægge 2. afskalning af tyndpuds 3. skævheder i gulve og vægge, der ikke skyldes utilstrækkelig fundering eller bærende konstruktioners manglende stabilitet 4. skævheder i gulve og vægge, der ikke har indflydelse på bærende konstruktioners stabilitet 5. skader på udendørsarealer, herunder havemure, terrasser, legeredskaber, svømmebassiner eller installationer til noget af det nævnte 6. nedbrudt træ i for eksempel vinduer, døre, kviste, karnapper eller tagkonstruktioner på grund af mangelfuld normal vedligeholdelse 7. skader på grund af slid og ælde 8. nedbrydning i nedgravede træstolper 9. skader på bygningsdele, hvis sædvanlige levetid er udløbet, medmindre levetiden er væsentligt nedsat fx på grund af fejlplacering 10. utætheder i en bygning, medmindre det giver en nærliggende risiko for væsentlig skade 11. tagrender, der er underdimensionerede, medmindre det indebærer nærliggende risiko for, at der opstår skade på bygningsdele 12. tagrender, der har forkert fald, men hvor vandet under normale forhold afvander til nedløbet 13. inddækninger og skotrender med fejl, men uden nærliggende risiko for, at der trænger vand ind i bygningen 14. tegltag med for tynde afstandslister, hvis dette ikke indebærer nærliggende risiko for, at undertaget, tegltaget eller lægterne af den grund bliver ødelagt 15. blafrende undertag, hvis dette ikke indebærer nærliggende risiko for at undertaget bliver ødelagt 16. bagfald i bruseniche, som ikke medfører skadelig opfugtning af andre bygningsdele 17. nedfaldne fliser uden for vådzone 18. nedbrudte elastiske fuger med kort levetid 19. utilstrækkelig vedhæftning af gulv- og vægfliser uden for vådzone 20. kosmetiske skader, herunder maling, der skaller af 21. misfarvninger, der ikke skyldes skimmelsvamp 22. skimmelsvamp, der skyldes uhensigtsmæssig brugeradfærd, fx manglende udluftning i forbindelse med tørring af tøj indendørs 23. punkterede termoruder, medmindre punkteringen skyldes fejl ved monteringen 24. træk fra døre og vinduer 25. knirkende gulve på grund af forkert fastgørelse 26. skader på og funktionssvigt i hårde hvidevarer. Side 11 af 11

UDKAST. Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring

UDKAST. Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 7 Offentligt 2. oktober 2007 UDKAST Sag 07/05004 anl/lsf Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring I medfør af 25 B, stk. 7, 25 C, stk. 5, 25 E, stk. 4 og 25 F, stk. 4 og

Læs mere

Byggeskadeforsikring

Byggeskadeforsikring Betingelser Byggeskadeforsikring Administration: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Marskvej 27, 4700 Næstved Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008 Vi Vilkår for Byggeskadeforsikring 6636-1 Marts 2008 Byggeskadeforsikring Det følger af Byggelovens 25 A, at entreprenør/bygherre sammen med ansøgning om byggetilladelse skal vedlægge et tilbud på byggeskadeforsikring.

Læs mere

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008 Vi Vilkår for Byggeskadeforsikring 6636-1 Marts 2008 Byggeskadeforsikring Det følger af Byggelovens 25 A, at entreprenør/bygherre sammen med ansøgning om byggetilladelse skal vedlægge et tilbud på byggeskadeforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013

Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013 FORSIKRINGSBETINGELSER BYGGESKADEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Indhold Side Indhold Side. 1 Hvad er omfattet af forsikringen 2 9 Regres 4

Indhold Side Indhold Side. 1 Hvad er omfattet af forsikringen 2 9 Regres 4 FORSIKRINGSBETINGELSER BYGGESKADEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 080 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Yderligere oplysninger

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring

Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring BEK nr 1292 af 24/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/05004 Senere

Læs mere

Byggeskadeforsikring

Byggeskadeforsikring Betingelser Byggeskadeforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Industrivej 2, DK-4683 Rønnede, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikringen Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Hermed erklæres og dokumenteres på tro og love, at jeg

Læs mere

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 10-årig Forsikringsbetingelser nr. E31 med udvidet dækning 1. maj 2012

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 10-årig Forsikringsbetingelser nr. E31 med udvidet dækning 1. maj 2012 Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 10-årig Forsikringsbetingelser nr. E31 med udvidet dækning 1. maj 2012 1. Hvem er sikret på policen Sikret på policen er den i policen oplyste forsikringstager

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Vilkår for Entrepriseforsikring

Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 Vilkår for Entrepriseforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 2 Oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i udestuens træværk. 2. Manglende udluftning i udestuens tagkonstruktion. 3. Råd m.v. i vinduer og døre. 4. Utætte tagrender/nedløb. 5. Afskalning på sokkel. 6. Revner

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008 Nr. 29-M Januar 2008 Forsikring for ejendomme, der er omfattet af Lov nr. 391 af 14. juni 1995 og Lov nr. 437 af 31. maj 2000. Side 1 af 6 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Forsikringsomfang og dækninger - når bygninger ikke er vedligeholdte. Lars Jespersen Contea

Forsikringsomfang og dækninger - når bygninger ikke er vedligeholdte. Lars Jespersen Contea - når bygninger ikke er vedligeholdte Lars Jespersen Contea Hvorfor er det et problem, når en bygning ikke er vedligeholdt? Hvis man kigger på det rent forsikringsmæssigt så er det hovedsageligt i skadesituationen

Læs mere

VILKÅR FOR KRIMINALITETSFORSIKRING (10/11)

VILKÅR FOR KRIMINALITETSFORSIKRING (10/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4.

Læs mere

Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. mod

Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. mod Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod Købstædernes Forsikring GS Grønningen 1 1270 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Ejerskifteforsikring. 4 Dækningen er betinget af. Ejerskifteforsikring. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? 5 Hvad dækker forsikringen?

Ejerskifteforsikring. 4 Dækningen er betinget af. Ejerskifteforsikring. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? 5 Hvad dækker forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for private ejendomme. I henhold til bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.5.1.15

Sælgeransvarsforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.5.1.15 Sælgeransvarsforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.5.1.15 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Lejlighedsforsikring. Forsikringsbetingelser

Lejlighedsforsikring. Forsikringsbetingelser Lejlighedsforsikring Forsikringsbetingelser 2540003 Gælder fra januar 2018 Indholdsfortegnelse Generelle betingelser 3 1. Hvem er sikret 3 2. Ikrafttrædelse og udløb 3 3. Anmeldelse af skade 3 4. Betaling

Læs mere

KOMBI KØBERFORSIKRING

KOMBI KØBERFORSIKRING KOMBI KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.4.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign.

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser af juni 2012 Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser R336 12J Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Udvidede Betingelser

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

Vilkår for. Entrepriseforsikring

Vilkår for. Entrepriseforsikring Vilkår for Entrepriseforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen, når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter

Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter Scan-jour Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporterne H 05- -0179 og H 06- -0151. Påtalen tildeles i

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10070 Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Forsikringsbetingelser 2535001

Ejerskifteforsikring. Forsikringsbetingelser 2535001 Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser 2535001 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Dækningsomfang for ejerskifte - forsikringen afsnit 14-25 Side 6 3.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Byggeteknisk eftersyn

Byggeteknisk eftersyn Eftersyn, metodik Byggeteknisk eftersyn - handler om at fastslå ved direkte og indirekte eftersyn om der er svigt (og skader) i det fysiske byggeri, og om der er fejl og mangler i dokumentationen. Eftersyn

Læs mere

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner Forsikringsbetingelser R335 13K Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Alm. betingelser for forsikring af

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx Farvergade 17 1463 København K k e n d e l s e :

xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx Farvergade 17 1463 København K k e n d e l s e : 648/02 Den 24. juni 2002 blev i sag nr. 56.756: xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx mod Lærerstandens Brandforsikring G/S Farvergade 17 1463 København K afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren,

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Almind. Udløbsdato 11-10-2011. Lb. nr. H-11-00064-0079. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Almind. Udløbsdato 11-10-2011. Lb. nr. H-11-00064-0079. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: jarne Højrup Nielsen dresse Egevænget 15 Postnr. 6051 Dato 11-04-2011 y lmind Udløbsdato 11-10-2011 H-11-000-0079 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-204041 Matrikel/Ejerlav: 9T lmind y,

Læs mere