Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S"

Transkript

1 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2006 CVR Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S /91

2

3 / TK Development A/S ordinære generalforsamling afholdes 30. maj 2006 kl i Aalborg Parken Harald Jensens Vej Aalborg Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S 3/91

4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 5 Resume 6 Hoved- og nøgletal1 0 Forretningskoncept1 1 Ledelsesberetning1 4 Regnskabsåret 2005/061 4 Forventninger 28 Aktionærforhold 33 Corporate Governance 38 Værdiskabelsen i TK Development 42 Risikoforhold 45 Sigtelse rejst af bagmandspolitiet 55 Projektportefølje 60 Status på projektporteføljen 60 TKD Nordeuropa 62 Euro Mall Holding 70 TK Development A/S, moderselskabet 74 Investeringsejendomme 75 Ledelseshverv 77 Påtegninger 79 Ledelsespåtegning 79 Revisionspåtegning 80 Koncernregnskab 82 4/91 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S

5 Selskabsoplysninger Bestyrelse Poul Lauritsen Torsten Erik Rasmussen Per Søndergaard Pedersen Kurt Daell Per Uhlén TK Development A/S CVR Fondskode Hjemstedskommune Aalborg Tlf: Direktion Frede Clausen Robert Andersen 80 % 100 % Euro Mall Holding A/S CVR TKD Nordeuropa A/S CVR Stockholm Gamla Brogatan S Stockholm Helsinki Korkeavuorenkatu 34 FIN Helsinki Aalborg Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aaborg Riga Lacplesa 20a LV-1010 Riga København Arne Jacobsens Allé 16, 3. t.v. DK-2300 København S Vilnius A. Gostauto 40 LT Vilnius Berlin Ahornstraße 16 D Berlin Warszawa ul. Mszczonowska 2 PL Warszawa Prag Karolinská 650/1 CZ Prag 8 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S 5/91

6 Resume Resume Bestyrelsen i TK Development A/S har dags dato, torsdag den 27. april 2006, behandlet og godkendt årsregnskabsmeddelelsen for regnskabsåret 2005/06 der er påvirket af afgørelse truffet af TK Development A/S hidtidige indtægtskriterium vedrørende indregning af indtægter på igangværende, solgte projekter har været produktionsmetoden. Fondsrådet, jf. nedenfor. Ledelsen i TK Development A/S samt koncernens revisorer er stadig TK Development koncernen realiserede i regnskabsåret 2005/06 et resultat på DKK 38,0 mio. efter skat og minoritetsandele. af den opfattelse at anvendelsen af produktionsmetoden på langt bedre måde afspejler værdiskabelsen og det retvisende billede i TK Resultatet er ikke sammenligneligt med tidligere offentliggjorte forventninger idet regnskabsprincipperne for indtægtsførelse er Development koncernen og dermed giver et bedre informationsgrundlag til selskabets aktionærer. Fristen for en eventuel anke af afgørelsen udgør fire uger. ændret på baggrund af afgørelse truffet af Fondsrådet den 24. april Afgørelsen medfører at TK Development koncernen ikke længere kan indregne acontoavancer på igangværende, solgte projekter. Opgjort efter de hidtil anvendte regnskabsprincipper udgør årets resultat DKK 105,2 mio. efter skat og minoritetsandele hvilket er Indregning af avancer vil fremover ske når projektet er solgt og byggeriet afsluttet. DKK 40,2 mio. mere end de hidtil offentliggjorte forventninger. Konsekvensen af ændringen er en tidsforskydning i indtægtsførelsen Ledelsen anser derfor årets resultat for tilfredsstillende. af avancer på solgte projekter. Afgørelsen medfører at der kan forekomme store variationer i resultatet år for år, men den har Ledelsen bemærker samtidig at der med den i januar 2006 gennemførte fortegningsretsemission er skabt en solid kapitalbase der sammen med en styrket projektportefølje underbygger koncernens fremtidige indtjening. isoleret set ingen realøkonomisk betydning og påvirker ikke selskabets likviditet og fremtidige pengestrømme. Årets resultat For regnskabsåret 2006/07 forventes et resultat i størrelsesordenen DKK 200 mio. efter skat og minoritetsandele. Regnskabskontrol af selskabets halvårsrapport 2005/06 gennemført af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har afsluttet en i regnskabsåret igangsat kontrol af TK Development A/S halvårsrapport for 1. halvår 2005/06. Fondsrådet har efter indstilling fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 24. april 2006 afgjort at TK Development A/S som en konsekvens af overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS skal anvende salgsmetoden som indtægtskriterium hvor TK Development A/S årsrapport er aflagt efter bestemmelserne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. Salgsmetoden Årets resultat for regnskabsåret 2005/06 udgør DKK 38,0 mio. efter skat og minoritetsandele mod DKK 32,1 mio. året før. Balancen udgør pr. 31. januar 2006 DKK 4.739,1 mio. hvilket i forhold til 31. januar 2005 er en reduktion på DKK 552,1 mio. Koncernens egenkapital udgør pr. 31. januar 2006 DKK 986,7 mio. Soliditeten udgør dermed 20,8 % beregnet på grundlag af egenkapitalen. Soliditeten beregnet ud fra det samlede, ansvarlige kapitalgrundlag 6/91 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S

7 Resume udgør 31,5 %. igangsat i regnskabsåret, og boligdelen er solgt til henholdsvis Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. DVB og en privat investor. Det m² Entré-projekt i Malmø udvikles som planlagt, og igangsætning af byggeriet forventes i sommeren Produktionsmetoden Såfremt produktionsmetoden som indtægtskriterium fortsat var anvendt, ville årets resultat være DKK 105,2 mio. efter skat Koncernens første shoppingcenterprojekt i Riga, Letland, Galerija Azur på ca m² er solgt og igangsat med ratevis betaling fra investoren Meinl European Land Ltd. og minoritetsandele og dermed DKK 40,2 mio. mere end de tidligere offentliggjorte forventninger. Det forbedrede resultat kan primært henføres til yderligere værdireguleringer af koncernens investeringsejendomme som følge af fortsat stigende ejendomspriser i Centraleuropa. Udviklingspotentialet i den samlede projektportefølje udgør i størrelsesordenen m² for solgte projekter og m² for øvrige projekter og således i alt m² for den samlede projektportefølje. Balancen ville pr. 31. januar 2006 være DKK 5.202,1 mio. hvilket i forhold til 31. januar 2005 er en reduktion på DKK 438,0 mio. Koncernens indtægtsførte acontoavancer ville pr. 31. januar 2006 udgøre DKK 524,7 mio. Koncernens egenkapital ville være DKK Som følge af anvendelse af salgsmetoden som indtægtskriterium er der ikke indeholdt acontoavancer fra igangværende, solgte projekter. Indregning af avance vil fremover ske når projektet er solgt og byggeriet afsluttet ,0 mio. svarende til en soliditet baseret på egenkapital på 26,2 %. TKD Nordeuropa - styrkelse af projektporteføljen TKD Nordeuropa har efter salgsmetoden realiseret et resultat efter skat på DKK 6,0 mio. mod DKK -57,6 mio. året før. Ledelsen forventer en fortsat positiv udvikling på koncernens markeder på både lejer- og investorsiden. Euro Mall Holding - særdeles tilfredsstillende resultat Udviklingen i Euro Mall Holding har i regnskabsåret været særdeles tilfredsstillende, og efter salgsmetoden udgør årets resultat efter skat Ledelsen anser årets resultat for acceptabelt. DKK 277,1 mio. mod DKK 170,7 mio. året før. Der har været stærk fokus på at forbedre kvaliteten i projektporteføljen. Der er i regnskabsåret udviklet, solgt og afleveret en række projekter, herunder ejendomme som koncernen har ejet gennem længere tid. Samtidig er der med tilførsel af en række nye, spændende projekter sket en styrkelse af projektporteføljen som Væsentlige projekter der bidrager til årets resultat, er det m² shoppingcenter Varyáda i Karlovy Vary i Tjekkiet som er solgt, fuldt udlejet og afleveret til Dawnay Day, samt det polske shoppingcenter Galeria Copernicus på m² i Torun der er færdigopført, fuldt udlejet og afleveret til Meinl European Land Ltd. indeholder i alt 60 projekter. Øvrigt projektnyt: Herudover er der sket værdiregulering af Euro Mall Holdings investeringsejendomme med DKK 155,0 mio. der således påvirker årets Byggeriet af Spinderiet i Valby der er på i alt ca m², er resultat før skat og minoritetsandele. Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S 7/91

8 Resume Øvrigt projektnyt: anses for utilfredsstillende m² shoppingcenterprojekt Šestka i Prag i Tjekkiet er solgt til Europolis baseret på forward funding. Byggeriet er påbegyndt, og centret forventes at åbne i efteråret Der er indgået aftale omkring udvikling og salg af et m² shoppingcenter i Bialystok i Polen. Investor er Meinl European Land Ltd. En længere indkøringsperiode end forventet af shoppingcentret Field s samt driftsforhold i øvrigt har givet anledning til at foretage en revurdering af den tilgodehavende, resterende salgssum. Denne revurdering har medført en nedskrivning på DKK 100 mio. til imødegåelse af usikkerheder. Den resterende salgssum opgøres pr. 1. marts 2007 baseret på centrets drift. Det afgørende element er den Udviklingspotentialet i den samlede projektportefølje udgør i størrelsesordenen m² for solgte projekter og m² for øvrige projekter og således i alt m² for den samlede projektportefølje. opnåede leje i 2006/07, herunder den omsætningsafhængige leje der kan opnås i tillæg til den aftalte minimumsleje fra de enkelte lejere. Der kan være betydelig usikkerhed knyttet til værdiansættelsen af den resterende, tilgodehavende salgssum. Som følge af anvendelse af salgsmetoden som indtægtskriterium er der ikke indeholdt acontoavancer fra igangværende, solgte projekter. Indregning af avance vil fremover ske når projektet er solgt og byggeriet afsluttet. Værdiregulering af koncernens investeringsejendomme - prisstigning på koncernens markeder Siden overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS har koncernen Ledelsen forventer en fortsat positiv udvikling på koncernens markeder på både lejer- og investorsiden. målt sine investeringsejendomme i Centraleuropa og Tysland. Årets resultat før skat og minoritetsandele er påvirket med DKK 157,1 mio. som følge af værdiregulering til dagsværdi. Ledelsen har besluttet at udvide koncernens forretningsgrundlag således at det også omfatter udvikling af boligprojekter i Centraleuropa. Koncernens første boligprojekt opføres i Warszawa med forventet igangsætning af byggeriet i efteråret Der planlægges etapevis opførelse af i alt 300 boligenheder der forventes solgt som ejerlejligheder. TK Development A/S, moderselskabet TK Development A/S, moderselskabet er holdingselskab for TKD Nordeuropa og Euro Mall Holding. Herudover er Field s-tilgodehavendet, projekterne i Tyskland og Rusland samt enkelte andre aktiver hjemmehørende i denne del af koncernen. Styrkelse af koncernens kapitalgrundlag (Fortegningsretsemission) Selskabet gennemførte i januar måned 2006 en kapitaludvidelse med fortegningsret for eksisterende aktionærer med et samlet bruttoprovenu på DKK 560,9 mio. En del af emissionsprovenuet er anvendt til delvis indfrielse af de ansvarlige obligationslån samt enkelte andre lån. Restprovenuet vil blive anvendt til indfrielse af dele af de resterende, ansvarlige obligationslån. Det er ledelsens vurdering at der med den gennemførte fortegningsretsemission og øget anvendelse af forward funding er skabt en stærk kapitalbase der sammen med projektporteføljen underbygger den fremtidige indtjening. Årets resultat efter salgsmetoden i denne del af koncernen udgør DKK -245,1 mio. efter skat og minoritetsandele hvilket af ledelsen 8/91 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S

9 Resume Sigtelse rejst af bagmandspolitiet Forventninger TK Development A/S og seks personer, herunder direktionen, blev i efteråret 2005 sigtet af politiets afdeling for særlig økonomisk kriminalitet for urigtig indtægtsførelse og kursmanipulation for perioder der dækker regnskabsårene 2000/ /04. For regnskabsåret 2006/07 forventes et resultat efter skat og minoritetsandele i niveauet DKK 200 mio. hvilket underbygges af at en række allerede igangværende, solgte projekter er planlagt færdiggjort i løbet af regnskabsåret. Det er ledelsens vurdering ud fra det forelagte materiale at den foretagne sigtelse er baseret på misforståelser omkring koncernens regnskabsprincipper og at en gennemgang af det internt foreliggende materiale og dokumentation vil afklare dette. For TKD Nordeuropa forventes et resultat efter skat og minoritetsandele i niveauet DKK 120 mio. Der henvises i øvrigt til fondsbørsmeddelelse 2/2006 for TKD Nordeuropa A/S af d.d. Ændring i bestyrelsen Nærværende årsregnskabsmeddelelse er tilgængelig på TK Development koncernens hjemmeside Per Uhlén udtræder af bestyrelsen på grund af en ændret beskæftigelsessituation, og bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens vedtagelse at han afløses af Jesper Jarlbæk. Aalborg den 27. april 2006 Ledelsen for TK Development A/S Poul Lauritsen Bestyrelsesformand Frede Clausen Adm. direktør Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S 9/91

10 Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal for koncernen Danske regnskabsprincipper IFRS (Produktionsmetoden) (Salgsmetoden) (DKK mio.) 2001/02 *) 2002/ / / /06 Hovedtal: Nettoomsætning 3.016, , , , ,3 Værdiregulering investeringsejendomme 0,0 0,0 0,0 8,4 157,1 Bruttoresultat 660,6-109,2-624,0 413,0 379,0 Ordinært resultat før finansiering 473,1-313,0-847,5 253,0 224,9 Finansiering m.v. -77,1-120,9-166,1-159,0-157,2 Resultat før skat 395,6-433, ,7 93,4 65,1 Årets resultat 294,2-336,5-850,2 80,6 88,5 Aktionærernes andel af årets resultat 289,7-343,2-722,8 32,1 38,0 Samlet balance 8.358, , , , ,1 Materielle anlægsaktiver 43,3 56,6 794,1 628,0 787,2 heraf investeringsejendomme 0,0 0,0 648,0 598,7 761,6 Projektbeholdning i alt 5.690, , , , ,4 Solgte projekter 3.177, , ,9 - - Øvrige projekter 2.513, , ,1 - - Egenkapital ekskl. minoritetsandele 1.876, ,1 574,1 310,8 899,1 Egenkapital 1.913, ,9 579,6 343,7 986,7 Samlet ansvarlig kapital **) 2.630, , , , ,5 Pengestrøm fra driften ***) ,5-765,3-959, ,5 506,1 Netto rentebærende gæld, ultimo 3.219, , , , ,9 Nøgletal: Egenkapitalforrentning (ROE) 17,0% -20,7% -72,0% 10,9% 11,4% Overskudsgrad (EBIT margin) 15,7% -30,8% -54,4% 11,9% 13,9% Soliditetsgrad (egenkapital) 22,5% 19,0% 8,5% 6,5% 20,8% Soliditetsgrad (inkl. ansvarlig kapital) 31,5% 28,9% 18,3% 21,2% 31,5% Indre værdi (nom. DKK 20) 133,8 102,3 40,9 22,2 32,1 Resultat pr. aktie (EPS) a nom. DKK 20 20,7-24,5-51,6 2,3 2,7 Udbytte (i DKK pr. aktie) 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børskurs (nom. DKK 20) Nøgletal korrigeret for udstedelse af konvertible obligationer og warrants: Egenkapitalforrentning (ROE) 16,3% -19,4% -65,3% 10,9% 11,4% Soliditetsgrad (egenkapital) 23,7% 20,3% 10,0% 6,5% 20,8% Soliditetsgrad (inkl. ansvarlig kapital) 31,5% 28,9% 18,3% 21,2% 31,5% Indre værdi (nom. DKK 20) 135,2 105,0 46,1 22,2 32,0 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) a nom. DKK 20 20,1-23,3-49,3 2,3 2,7 Ved beregning af nøgletal er Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning anvendt. Anvendt beregning for soliditetsgrad er egenkapital ultimo / passiver ultimo. *) I oversigten er hovedtallene for 2001/02 opgjort således at der opnås fuld sammenlignelighed på helårsbasis i forbindelse med omlægningen af regnskabsåret der skete i 2001/02. Beløb for 2001/02 er således proformatal. Omlægningen til proformatal er ikke revideret. **) For 2004/05 samt 2005/06 er samlet ansvarlig kapital inkl. minoritetsandele i.h.t. IFRS. ***) Opgjort som pengestrømme fra driftsaktivitet korrigeret for ændring i kreditinstitutter. 10/91 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S

11 Forretningskoncept - historie Forretningskoncept Historie opgivelse af allerede igangsatte projekter. TK Development koncernen arbejder med udvikling og drift af fast ejendom nationalt og internationalt inden for en række fastlagte segmenter. Hovedvægten af aktiviteterne er lagt på etablering af shoppingcentre, storbutikker og domicilejendomme. Koncernen har hovedkontor i Aalborg og afdelinger i København, Berlin, Warszawa, Prag, Stockholm, Helsinki, Vilnius og Riga. Koncernens aktiviteter påbegyndtes i Gennem de første 25 år omfattede aktiviteterne primært handel med fritidsgrunde og opførelse af fritidshuse. I slutningen af 1980 erne udvidede det daværende Thorkild Kristensen A/S aktiviteterne til at omfatte opførelse af butikscentre og storbutikker i Danmark. To år efter børsnoteringen af Thorkild Kristensen A/S i 1991 fusionerede Thorkild Kristensen A/S med TK Ejendomsinvest A/S, og det nuværende TK Development A/S etableredes. I begyndelsen af 1990 erne udvidede koncernen sine aktiviteter til Tyskland og senere til Centraleuropa. Koncernen etablerede i samarbejde med IØ-Fonden selskaber der igangsatte aktiviteter i Polen i 1994 og i Tjekkiet i I Nordeuropa blev aktiviteterne i 1997 udvidet til det svenske marked. I 1999 etablerede koncernen en organisation i Finland, mens man i 2001 indledte de første sonderinger på markederne i Baltikum. Koncernen har op gennem 1990 erne gennemlevet en stærk vækst baseret på en ekspansion af aktiviteterne til otte lande i Nord- og Centraleuropa. Koncernens aktiviteter omfatter i dag også centermanagement igennem Euro Mall Holding. Centermanagement omfatter bl.a. udlejning, markedsføring, driftsstyring og økonomisk administration af shoppingcentre. Koncernen måtte i regnskabsårene 2002/03 og 2003/04 konstatere betydelige tab, bl.a. med baggrund i store nedskrivninger på en række projekter i specielt Centraleuropa. Da koncernens likviditet var anstrengt, måtte koncernen reducere sin balance bl.a. ved Med virkning fra 1. februar 2004 gennemførte koncernen en restrukturering. I den forbindelse blev der skabt en struktur med to bærende datterkoncerner, Euro Mall Holding med de centraleuropæiske aktiviteter, og TKD Nordeuropa med de nordeuropæiske aktiviteter. Driftskapitalen blev styrket ved udstedelse af et fondsbørsnoteret obligationslån. I januar 2006 blev der gennemført en fortegningsretsemission for at styrke det økonomiske fundament samt styrke likviditeten til indfrielse af ansvarlige obligationslån i efteråret Idégrundlag og strategi Idégrundlag Det er TK Development koncernens overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Koncernen er en udviklings- og servicevirksomhed der har specialiseret sig i at være det resultatskabende og kreative bindeled mellem lejer og investor. Strategi I samarbejde med lejere og investorer planlægger og tilrettelægger TK Development koncernen nybygning, udbygning og ombygning af fast ejendom med udgangspunkt i lejernes behov og investorernes ønsker. Koncernen forestår projekterne, herunder byggestyring samt kontrahering med entreprenørvirksomheder og underleverandører til udførelse af byggeopgaverne. Koncernens segmentmæssige fokus er etablering af shoppingcentre, storbutikker og domicilejendomme og i tilknytning hertil blandede og multifunktionelle projekter. Butikssegmentet vil også i de kommende år forblive det væsentligste segment for koncernen med fortsat udbygning af det i forvejen store Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S 11/91

12 Forretningskoncept - projektudvikling kontaktnetværk. I Danmark vil der ligeledes fortsat være fokus på kontorprojekter, primært større domicilejendomme. Koncernen ejer en række investeringsejendomme som alle ejes med udlejning for øje. Markedsudviklingen vurderes løbende for eventuelt salg af investeringsejendommene. Koncernen har ikke til Projektudvikling Koncernen har specialiseret sig i at være et resultatskabende og kreativt bindeled mellem lejere, investorer, arkitekter, entreprenører og andre samarbejdspartnere. hensigt at opkøbe yderligere investeringsejendomme. Ledelsen har endvidere som oplyst i forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapport den 29. september besluttet at udvide koncernens forretningsgrundlag til også at omfatte boligmarkedet i Centraleuropa. Denne beslutning er truffet efter grundige undersøgelser som har underbygget en forventning om at den positive økonomiske udvikling i regionen vil medføre en markant efterspørgsel efter nye boliger i de kommende år. Følgende faser indgår i et typisk projektforløb: udvalgte areal via købsoption. Med baggrund i lejerbehov og investorønsker om specifikke Eksterne arkitekter udarbejder en projektskitse. beliggenheder opsøges og udvælges optimale geografiske Koncernens projektingeniører gennemgår placeringer. byggeomkostningerne i projektoplægget. Der udarbejdes råbudget der godkendes af direktionen. Der udarbejdes endeligt budget til ledelsens godkendelse. Som hovedprincip sikrer koncernen erhvervelsen af det Der indgås udlejningsaftaler med kommende lejere af 12/91 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S

13 Forretningskoncept - projekt- og risikostyring projektet. Ofte indgås der på dette tidspunkt aftale om salg til en eller flere investorer. Der kontraheres med entreprenørvirksomheder og underleverandører med henblik på udførelsen af selve byggeriet Koncernens projektingeniører forestår byggestyringen mens projektet gennemføres. Projekter der ikke på forhånd er solgt eller fuldt udlejet, søger salgsafdelingen løbende at afhænde/udleje til investorer eller lejere gennem alle projektets faser. projektforløb. Byggeri igangsættes normalt først når projektet er mindst 60 % udlejet eller solgt. Hvis projektet er solgt, igangsættes byggeriet først når koncernen forventer at kunne opfylde de krav fra investor som gør projektets salg endeligt. Der er typisk tale om krav som ligger inden for koncernens kompetenceområde at løfte. Undervejs i ethvert projektforløb sker der en tæt projektstyring og opfølgning, og der udarbejdes regelmæssigt likviditetsopgørelser på både projekt- og koncernniveau. Projekt- og risikostyring Koncernen lægger vægt på at projekternes beliggenhed, myndighedsforhold, forhåndsudlejning, byggetekniske forhold og afsætningsforhold er af en sådan samlet karakter at projekternes kompleksitet og dermed risici begrænses. Nye projekter igangsættes ud fra en samlet vurdering af indtjeningspotentiale, balancemæssig belastning og likviditetsbelastning sammenholdt med de specifikke risici der måtte knytte sig til det enkelte projekt. Koncernen arbejder med såvel korttids- som langtidslikviditetsbudgetter for at sikre den fornødne likviditet set i forhold til koncernens daglige drift. Koncernen ønsker som hovedregel at sikre salget af projekter på et tidligt tidspunkt og lægger vægt på i videst muligt omfang at udbygge investorernes engagement ved finansiering af projektet i byggeperioden (forward funding). En række styringsværktøjer er med til at sikre et tilfredsstillende Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S 13/91

14 Ledelsesberetning - regnskabsåret 2005/06 Ledelsesberetning Regnskabsåret 2005/06 Overgang til regnskabsaflæggelse efter IFRS TK Development A/S årsrapport aflægges efter bestemmelserne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. Effekten af koncernens overgang til regnskabsaflæggelse efter IFRS kan ses på side 88 og er påvirket af afgørelse truffet af Fondsrådet den 24. april 2006 som beskrevet side 24. Årets resultat Nedenstående regnskabsberetning er hvor intet andet fremgår, udarbejdet med udgangspunkt i den aflagte årsrapport efter salgsmetoden. Balancen ville pr. 31. januar 2006 være DKK 5.202,1 mio. svarende til en reduktion på DKK 438,0 mio. i forhold til 31. januar Koncernens indtægtsførte acontoavanver ville pr. 31. januar 2006 udgøre DKK 524,7 mio. Koncernens egenkapital ville pr. 31. januar 2006 være DKK 1.361,0 mio. svarende til en soliditet på 26,2 %. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætningen er for regnskabsåret 2005/06 realiseret med DKK 1.623,3 mio. For regnskabsåret 2004/05 udgjorde omsætningen DKK 2.131,8 mio. Omsætningen fordelt på geografiske segmenter fordeler sig med 57,4 % i Nordeuropa og 42,6 % i Centraleuropa. Omsætningen fordelt på forretningssegmenter fordeler sig med 66,4 % i butikssegmentet, 17,3 % i kontorsegmentet og 16,3 % i projekter med segmentmix. Salgsmetoden Årets resultat for regnskabsåret 2005/06 udgør DKK 38,0 mio. efter skat og minoritetsandele mod DKK 32,1 mio. året før. Balancen udgør pr. 31. januar 2006 DKK 4.739,1 mio. hvilket i forhold til 31. januar 2005 er en reduktion på DKK 552,1 mio. Koncernens egenkapital udgør pr. 31. januar 2006 DKK 986,7 mio. Soliditeten beregnet ud fra egenkapital udgør 20,8 %. Soliditeten beregnet ud fra det samlede, ansvarlige kapitalgrundlag udgør 31,5 %. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Produktionsmetoden Såfremt produktionsmetoden fortsat kunne anvendes som indtægtskriterium, ville årets resultat være DKK 105,2 mio. efter skat og minoritetsandele og dermed DKK 40,2 mio. mere end de tidligere offentliggjorte forventninger. Det forbedrede resultat kan primært henføres til yderligere værdireguleringer af koncernens investeringsejendomme. Bruttoresultat Bruttoresultatet udgør for 2005/06 DKK 379,0 mio. mod DKK 413,0 mio. året før. Bruttoresultatet er påvirket af en positiv værdiregulering af koncernens investeringsejendomme på DKK 157,1 mio. som følge af en forbedret udlejningssituation samt en fortsat positiv markedsudvikling og deraf følgende fald i afkastkrav i Centraleuropa. Herudover er bruttoresultatet påvirket af en nedskrivning på DKK 100 mio. vedrørende koncernens tilgodehavende, resterende salgssum på Field s-projektet. Personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger udgør for 2005/06 DKK 144,1 mio. hvilket er på niveau med året før. Personaleomkostninger udgør DKK 90,7 mio. i regnskabsåret 2005/06, og er dermed reduceret med 5,8 % i forhold til året før. Antallet af medarbejdere i koncernen er i regnskabsåret steget fra 180 til 212 pr. 31. januar Stigningen kan primært henføres til Euro Mall Center Management med ca. 20 medarbejdere hvor 14/91 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S

15 Ledelsesberetning - regnskabsåret 2005/06 udgiften til disse fuldt ud refunderes af ejerne af de shoppingcentre at foretage nedskrivning. som selskabet administrerer, og herudover styrkelse af koncernens projektudviklingsområde med otte medarbejdere. Investeringsejendomme Som omtalt foran indebærer overgangen til regnskabsaflæggelse Andre eksterne omkostninger udgør DKK 53,4 mio. mod DKK 49,8 mio. året før og som i dette år var påvirket af refusion af omkostninger afholdt i tidligere år og dermed var ekstraordinært lave. efter IFRS at koncernens porteføljeejendomme pr. 1. februar 2005 er ændret til investeringsejendomme. Sammenligningstal for regnskabsåret 2004/05 er tilsvarende rettet. Værdiansættelsen finder sted ud fra en discounted cashflow model hvor de fremtidige betalingsstrømme tilbagediskonteres til nutidsværdi ud fra en given Finansiering afkastgrad. I regnskabsåret 2005/06 er der realiseret en nettofinansieringsudgift på DKK 157,2 mio. Nettofinansieringsudgiften er på niveau med året før. Da den omtalte fortegningsretsemission først er gennemført med afregning til TK Development A/S ultimo januar 2006, har den ikke påvirket nettofinansieringsposten nævneværdigt. Værdiansættelsen af investeringsejendommene er pr. 31. januar 2005 for så vidt angår de centraleuropæiske investeringsejendomme sket på basis af en afkastgrad på 9,5 % hvilket har medført en positiv værdiregulering i Euro Mall Holding med DKK 80,8 mio. i forhold til 31. januar De tyske ejendomme er pr. 31. Skat af årets resultat Den beregnede skat af årets resultat udgør en indtægt på DKK 23,4 mio. Baggrunden herfor er at en del af koncernens indtjening i regnskabsåret i Centraleuropa realiseres som skattefrie aktieavancer. januar 2005 værdiansat på basis af en afkastgrad på 6 % hvilket har medført en negativ værdiregulering på DKK 68,8 mio. i forhold til 31. januar Disse værdireguleringer er indregnet i sammenligningstallene for regnskabsåret 2004/05 og har dermed påvirket egenkapitalen pr. 1. februar Den samlede værdi af Resultat efter skat Koncernens resultat efter skat udgør DKK 88,5 mio., og koncernens investeringsejendomme udgjorde pr. 31. januar 2005 efter ovenstående værdireguleringer DKK 598,7 mio. aktionærernes andel af resultatet efter skat udgør DKK 38,0 mio. Balancen Koncernens samlede balance pr. 31. januar 2006 andrager DKK 4.739,1 mio. hvilket i forhold til 31. januar 2005 er en reduktion på DKK 552,1 mio. svarende til 10,4 %. Ledelsen har som konsekvens af en forbedret udlejningssituation på koncernens investeringsejendomme generelt og en fortsat positiv markedsudvikling og deraf følgende fald i afkastkrav i Centraleuropa foretaget en værdiregulering af koncernens investeringsejendomme med DKK 157,1 mio. der påvirker årets resultat før skat og minoritetsandele. Aktiver Værdireguleringen er baseret på et afkast på de tjekkiske investeringsejendomme på 8 %, den polske investeringsejendom på Goodwill Goodwill andrager pr. 31. januar 2006 DKK 29,1 mio. Der er gennemført en værdiforringelsestest af den regnskabsmæssige værdi 7,5 % og på de tyske investeringsejendomme på 6 %. Afkastkravet til koncernens investeringsejendom i Polen er ændret til 7,5 % som følge af aktuelle salgsforhandlinger som indikerer en bedre salgspris. af goodwill. Denne værdiforringelsestest har ikke givet anledning til Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S 15/91

16 Ledelsesberetning - regnskabsåret 2005/06 Pr. 31. januar 2006 udgør den samlede værdi af koncernens investeringsejendomme DKK 761,6 mio. hvor DKK 533,1 mio. vedrører de centraleuropæiske investeringsejendomme i Euro Mall Holding, og DKK 228,5 mio. vedrører de tyske investeringsejendomme. Udskudt skatteaktiv Udskudt skatteaktiv andrager i balancen pr. 31. januar 2006 DKK 269,3 mio. hvilket i forhold til 31. januar 2005 er en stigning på DKK 37,9 mio. Denne stigning er en kombination af et faldende skatteaktiv i Centraleuropa som følge af en særdeles tilfredsstillende indtjening i Euro Mall Holding og et stigende skatteaktiv i den danske, sambeskattede del af koncernen som følge af utilfredsstillende drift i moderselskabet. På baggrund af foreliggende budgetter og resultatfremskrivninger for en 5-årig periode har ledelsen foretaget en konkret vurdering af værdiansættelsen af det udskudte skatteaktiv. Denne vurdering har medført en nedskrivning af skatteaktivet med DKK 50,2 mio. Projektbeholdning produktionsmetoden Såfremt produktionsmetoden fortsat var anvendt, ville projektbeholdningen have følgende fordeling: (mio. DKK) Igangværende og færdige projekter 1.611, ,9 Produktionsværdi af solgte projekter 1.162, ,0 Acontoavancer opgjort efter produktionsmetoden 524,7 381,1 De samlede acontobetalinger baseret på forward funding-aftaler som angivet ovenfor er steget fra DKK 190,9 mio. pr. 31. januar 2005 til DKK 638,1 mio. pr. 31. januar Målt i forhold til Produktionsværdi af solgte projekter brutto udgør de samlede acontobetalinger således 49,6 % mod 23,5 % året før. For nærmere omtale af koncernens projektportefølje henvises til særskilt afsnit side 60 i nærværende årsregnskabsmeddelelse. Projektbeholdning Den samlede projektbeholdning er reduceret med DKK 454,6 mio. fra DKK 2.715,0 mio. til DKK 2.260,4 mio. pr. 31. januar Denne reduktion skal ses i sammenhæng med at det er lykkedes at opnå en højere grad af forward funding på solgte projekter og det forhold at der i regnskabsåret er solgt og afleveret en række projekter og ejendomme som koncernen har ejet gennem en længere periode. Tilgodehavender De samlede tilgodehavender er i forhold til 31. januar 2005 faldet med DKK 152,0 mio. således at de pr. 31. januar 2006 udgør DKK 946,3 mio. hvor dette fald i al væsentlighed kan henføres til tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. DKK 100 mio. af ændringen i året kan henføres til den omtalte nedskrivning af den tilgodehavende, resterende salgssum vedrørende Field s-projektet. De samlede forudbetalinger baseret på forward funding-aftaler udgør pr. 31. januar 2006 DKK 638,1 mio. mod DKK 190,9 mio. pr. 31. januar Som følge af den ændrede regnskabspraksis fra produktionsmetoden til salgsmetoden er koncernens projektbeholdning ikke længere opdelt i Igangværende og færdige projekter og Produktionsværdi Likvide beholdninger Likvide beholdninger er reduceret fra DKK 533,7 mio. til DKK 363,8 mio. hvilket er en kombination af den gennemførte kapitaludvidelse, indfrielse af obligationslån samt nedbringelse af mellemværende med kreditinstitutter. Reduktionen er sket samtidig med at der i regnskabsåret har været en positiv pengestrøm som følge af effektuerede projektsalg og en positiv drift. af solgte projekter. 16/91 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2009, TK Development A/S, CVR 24256782 Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen. Åbnet den 25. november 2009. INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Årsrapport 2011/12 TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2005 29. april 2005 TKD Nordeuropa A/S CVR nr. 26681006 Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

Læs mere

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015)

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé 7 Hoved- og nøgletal for koncernen 8 Resultater i 2014/15

Læs mere

Vedlagt følger TK Development A/S s årsrapport 2001 / 02. For god ordens skyld skal vi oplyse at rapporten fylder 5,77 mb

Vedlagt følger TK Development A/S s årsrapport 2001 / 02. For god ordens skyld skal vi oplyse at rapporten fylder 5,77 mb 7 juni 2002 CVR. nr.24256782 Fondsbørsmeddelelse nr..12 / 2002 side 1 af 1 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 KØBENHAVN K Årsrapport 2001 / 02 Vedlagt følger TK Development A/S s årsrapport 2001

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, SELSKABSOPLYSNINGER Fondskode: 0010258995 Hjemstedskommune:

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Årsrapport // 2012 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn:

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn: ÅRSRAPPORT 2013/14 1. OKTOBER 2013-30. SEPTEMBER 2014 SELSKABSINFORMATION Navn: REALIA A/S Adresse: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 22. januar 2015 kl. 10:00 på adressen Lyskær

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S.

Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S. Årsrapport for regnskabsåret 2011 Indberettet til GXG Markets den 16. marts 2012 Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S. Vedlagt følger

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære RE - CAP A/S Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014 CVR-nr.: 29 24 64 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/ 10-2014 Dirigent: Side 1 af 54 Årsrapport

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Selskabets ejendom i Passau, hvor der arbejdes på færdiggørelsen af et nyt stort indkøbscenter, der får indgang ud til byens

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere