Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S"

Transkript

1 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2006 CVR Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S /91

2

3 / TK Development A/S ordinære generalforsamling afholdes 30. maj 2006 kl i Aalborg Parken Harald Jensens Vej Aalborg Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S 3/91

4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 5 Resume 6 Hoved- og nøgletal1 0 Forretningskoncept1 1 Ledelsesberetning1 4 Regnskabsåret 2005/061 4 Forventninger 28 Aktionærforhold 33 Corporate Governance 38 Værdiskabelsen i TK Development 42 Risikoforhold 45 Sigtelse rejst af bagmandspolitiet 55 Projektportefølje 60 Status på projektporteføljen 60 TKD Nordeuropa 62 Euro Mall Holding 70 TK Development A/S, moderselskabet 74 Investeringsejendomme 75 Ledelseshverv 77 Påtegninger 79 Ledelsespåtegning 79 Revisionspåtegning 80 Koncernregnskab 82 4/91 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S

5 Selskabsoplysninger Bestyrelse Poul Lauritsen Torsten Erik Rasmussen Per Søndergaard Pedersen Kurt Daell Per Uhlén TK Development A/S CVR Fondskode Hjemstedskommune Aalborg Tlf: Direktion Frede Clausen Robert Andersen 80 % 100 % Euro Mall Holding A/S CVR TKD Nordeuropa A/S CVR Stockholm Gamla Brogatan S Stockholm Helsinki Korkeavuorenkatu 34 FIN Helsinki Aalborg Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aaborg Riga Lacplesa 20a LV-1010 Riga København Arne Jacobsens Allé 16, 3. t.v. DK-2300 København S Vilnius A. Gostauto 40 LT Vilnius Berlin Ahornstraße 16 D Berlin Warszawa ul. Mszczonowska 2 PL Warszawa Prag Karolinská 650/1 CZ Prag 8 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S 5/91

6 Resume Resume Bestyrelsen i TK Development A/S har dags dato, torsdag den 27. april 2006, behandlet og godkendt årsregnskabsmeddelelsen for regnskabsåret 2005/06 der er påvirket af afgørelse truffet af TK Development A/S hidtidige indtægtskriterium vedrørende indregning af indtægter på igangværende, solgte projekter har været produktionsmetoden. Fondsrådet, jf. nedenfor. Ledelsen i TK Development A/S samt koncernens revisorer er stadig TK Development koncernen realiserede i regnskabsåret 2005/06 et resultat på DKK 38,0 mio. efter skat og minoritetsandele. af den opfattelse at anvendelsen af produktionsmetoden på langt bedre måde afspejler værdiskabelsen og det retvisende billede i TK Resultatet er ikke sammenligneligt med tidligere offentliggjorte forventninger idet regnskabsprincipperne for indtægtsførelse er Development koncernen og dermed giver et bedre informationsgrundlag til selskabets aktionærer. Fristen for en eventuel anke af afgørelsen udgør fire uger. ændret på baggrund af afgørelse truffet af Fondsrådet den 24. april Afgørelsen medfører at TK Development koncernen ikke længere kan indregne acontoavancer på igangværende, solgte projekter. Opgjort efter de hidtil anvendte regnskabsprincipper udgør årets resultat DKK 105,2 mio. efter skat og minoritetsandele hvilket er Indregning af avancer vil fremover ske når projektet er solgt og byggeriet afsluttet. DKK 40,2 mio. mere end de hidtil offentliggjorte forventninger. Konsekvensen af ændringen er en tidsforskydning i indtægtsførelsen Ledelsen anser derfor årets resultat for tilfredsstillende. af avancer på solgte projekter. Afgørelsen medfører at der kan forekomme store variationer i resultatet år for år, men den har Ledelsen bemærker samtidig at der med den i januar 2006 gennemførte fortegningsretsemission er skabt en solid kapitalbase der sammen med en styrket projektportefølje underbygger koncernens fremtidige indtjening. isoleret set ingen realøkonomisk betydning og påvirker ikke selskabets likviditet og fremtidige pengestrømme. Årets resultat For regnskabsåret 2006/07 forventes et resultat i størrelsesordenen DKK 200 mio. efter skat og minoritetsandele. Regnskabskontrol af selskabets halvårsrapport 2005/06 gennemført af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har afsluttet en i regnskabsåret igangsat kontrol af TK Development A/S halvårsrapport for 1. halvår 2005/06. Fondsrådet har efter indstilling fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 24. april 2006 afgjort at TK Development A/S som en konsekvens af overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS skal anvende salgsmetoden som indtægtskriterium hvor TK Development A/S årsrapport er aflagt efter bestemmelserne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. Salgsmetoden Årets resultat for regnskabsåret 2005/06 udgør DKK 38,0 mio. efter skat og minoritetsandele mod DKK 32,1 mio. året før. Balancen udgør pr. 31. januar 2006 DKK 4.739,1 mio. hvilket i forhold til 31. januar 2005 er en reduktion på DKK 552,1 mio. Koncernens egenkapital udgør pr. 31. januar 2006 DKK 986,7 mio. Soliditeten udgør dermed 20,8 % beregnet på grundlag af egenkapitalen. Soliditeten beregnet ud fra det samlede, ansvarlige kapitalgrundlag 6/91 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S

7 Resume udgør 31,5 %. igangsat i regnskabsåret, og boligdelen er solgt til henholdsvis Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. DVB og en privat investor. Det m² Entré-projekt i Malmø udvikles som planlagt, og igangsætning af byggeriet forventes i sommeren Produktionsmetoden Såfremt produktionsmetoden som indtægtskriterium fortsat var anvendt, ville årets resultat være DKK 105,2 mio. efter skat Koncernens første shoppingcenterprojekt i Riga, Letland, Galerija Azur på ca m² er solgt og igangsat med ratevis betaling fra investoren Meinl European Land Ltd. og minoritetsandele og dermed DKK 40,2 mio. mere end de tidligere offentliggjorte forventninger. Det forbedrede resultat kan primært henføres til yderligere værdireguleringer af koncernens investeringsejendomme som følge af fortsat stigende ejendomspriser i Centraleuropa. Udviklingspotentialet i den samlede projektportefølje udgør i størrelsesordenen m² for solgte projekter og m² for øvrige projekter og således i alt m² for den samlede projektportefølje. Balancen ville pr. 31. januar 2006 være DKK 5.202,1 mio. hvilket i forhold til 31. januar 2005 er en reduktion på DKK 438,0 mio. Koncernens indtægtsførte acontoavancer ville pr. 31. januar 2006 udgøre DKK 524,7 mio. Koncernens egenkapital ville være DKK Som følge af anvendelse af salgsmetoden som indtægtskriterium er der ikke indeholdt acontoavancer fra igangværende, solgte projekter. Indregning af avance vil fremover ske når projektet er solgt og byggeriet afsluttet ,0 mio. svarende til en soliditet baseret på egenkapital på 26,2 %. TKD Nordeuropa - styrkelse af projektporteføljen TKD Nordeuropa har efter salgsmetoden realiseret et resultat efter skat på DKK 6,0 mio. mod DKK -57,6 mio. året før. Ledelsen forventer en fortsat positiv udvikling på koncernens markeder på både lejer- og investorsiden. Euro Mall Holding - særdeles tilfredsstillende resultat Udviklingen i Euro Mall Holding har i regnskabsåret været særdeles tilfredsstillende, og efter salgsmetoden udgør årets resultat efter skat Ledelsen anser årets resultat for acceptabelt. DKK 277,1 mio. mod DKK 170,7 mio. året før. Der har været stærk fokus på at forbedre kvaliteten i projektporteføljen. Der er i regnskabsåret udviklet, solgt og afleveret en række projekter, herunder ejendomme som koncernen har ejet gennem længere tid. Samtidig er der med tilførsel af en række nye, spændende projekter sket en styrkelse af projektporteføljen som Væsentlige projekter der bidrager til årets resultat, er det m² shoppingcenter Varyáda i Karlovy Vary i Tjekkiet som er solgt, fuldt udlejet og afleveret til Dawnay Day, samt det polske shoppingcenter Galeria Copernicus på m² i Torun der er færdigopført, fuldt udlejet og afleveret til Meinl European Land Ltd. indeholder i alt 60 projekter. Øvrigt projektnyt: Herudover er der sket værdiregulering af Euro Mall Holdings investeringsejendomme med DKK 155,0 mio. der således påvirker årets Byggeriet af Spinderiet i Valby der er på i alt ca m², er resultat før skat og minoritetsandele. Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S 7/91

8 Resume Øvrigt projektnyt: anses for utilfredsstillende m² shoppingcenterprojekt Šestka i Prag i Tjekkiet er solgt til Europolis baseret på forward funding. Byggeriet er påbegyndt, og centret forventes at åbne i efteråret Der er indgået aftale omkring udvikling og salg af et m² shoppingcenter i Bialystok i Polen. Investor er Meinl European Land Ltd. En længere indkøringsperiode end forventet af shoppingcentret Field s samt driftsforhold i øvrigt har givet anledning til at foretage en revurdering af den tilgodehavende, resterende salgssum. Denne revurdering har medført en nedskrivning på DKK 100 mio. til imødegåelse af usikkerheder. Den resterende salgssum opgøres pr. 1. marts 2007 baseret på centrets drift. Det afgørende element er den Udviklingspotentialet i den samlede projektportefølje udgør i størrelsesordenen m² for solgte projekter og m² for øvrige projekter og således i alt m² for den samlede projektportefølje. opnåede leje i 2006/07, herunder den omsætningsafhængige leje der kan opnås i tillæg til den aftalte minimumsleje fra de enkelte lejere. Der kan være betydelig usikkerhed knyttet til værdiansættelsen af den resterende, tilgodehavende salgssum. Som følge af anvendelse af salgsmetoden som indtægtskriterium er der ikke indeholdt acontoavancer fra igangværende, solgte projekter. Indregning af avance vil fremover ske når projektet er solgt og byggeriet afsluttet. Værdiregulering af koncernens investeringsejendomme - prisstigning på koncernens markeder Siden overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS har koncernen Ledelsen forventer en fortsat positiv udvikling på koncernens markeder på både lejer- og investorsiden. målt sine investeringsejendomme i Centraleuropa og Tysland. Årets resultat før skat og minoritetsandele er påvirket med DKK 157,1 mio. som følge af værdiregulering til dagsværdi. Ledelsen har besluttet at udvide koncernens forretningsgrundlag således at det også omfatter udvikling af boligprojekter i Centraleuropa. Koncernens første boligprojekt opføres i Warszawa med forventet igangsætning af byggeriet i efteråret Der planlægges etapevis opførelse af i alt 300 boligenheder der forventes solgt som ejerlejligheder. TK Development A/S, moderselskabet TK Development A/S, moderselskabet er holdingselskab for TKD Nordeuropa og Euro Mall Holding. Herudover er Field s-tilgodehavendet, projekterne i Tyskland og Rusland samt enkelte andre aktiver hjemmehørende i denne del af koncernen. Styrkelse af koncernens kapitalgrundlag (Fortegningsretsemission) Selskabet gennemførte i januar måned 2006 en kapitaludvidelse med fortegningsret for eksisterende aktionærer med et samlet bruttoprovenu på DKK 560,9 mio. En del af emissionsprovenuet er anvendt til delvis indfrielse af de ansvarlige obligationslån samt enkelte andre lån. Restprovenuet vil blive anvendt til indfrielse af dele af de resterende, ansvarlige obligationslån. Det er ledelsens vurdering at der med den gennemførte fortegningsretsemission og øget anvendelse af forward funding er skabt en stærk kapitalbase der sammen med projektporteføljen underbygger den fremtidige indtjening. Årets resultat efter salgsmetoden i denne del af koncernen udgør DKK -245,1 mio. efter skat og minoritetsandele hvilket af ledelsen 8/91 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S

9 Resume Sigtelse rejst af bagmandspolitiet Forventninger TK Development A/S og seks personer, herunder direktionen, blev i efteråret 2005 sigtet af politiets afdeling for særlig økonomisk kriminalitet for urigtig indtægtsførelse og kursmanipulation for perioder der dækker regnskabsårene 2000/ /04. For regnskabsåret 2006/07 forventes et resultat efter skat og minoritetsandele i niveauet DKK 200 mio. hvilket underbygges af at en række allerede igangværende, solgte projekter er planlagt færdiggjort i løbet af regnskabsåret. Det er ledelsens vurdering ud fra det forelagte materiale at den foretagne sigtelse er baseret på misforståelser omkring koncernens regnskabsprincipper og at en gennemgang af det internt foreliggende materiale og dokumentation vil afklare dette. For TKD Nordeuropa forventes et resultat efter skat og minoritetsandele i niveauet DKK 120 mio. Der henvises i øvrigt til fondsbørsmeddelelse 2/2006 for TKD Nordeuropa A/S af d.d. Ændring i bestyrelsen Nærværende årsregnskabsmeddelelse er tilgængelig på TK Development koncernens hjemmeside Per Uhlén udtræder af bestyrelsen på grund af en ændret beskæftigelsessituation, og bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens vedtagelse at han afløses af Jesper Jarlbæk. Aalborg den 27. april 2006 Ledelsen for TK Development A/S Poul Lauritsen Bestyrelsesformand Frede Clausen Adm. direktør Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S 9/91

10 Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal for koncernen Danske regnskabsprincipper IFRS (Produktionsmetoden) (Salgsmetoden) (DKK mio.) 2001/02 *) 2002/ / / /06 Hovedtal: Nettoomsætning 3.016, , , , ,3 Værdiregulering investeringsejendomme 0,0 0,0 0,0 8,4 157,1 Bruttoresultat 660,6-109,2-624,0 413,0 379,0 Ordinært resultat før finansiering 473,1-313,0-847,5 253,0 224,9 Finansiering m.v. -77,1-120,9-166,1-159,0-157,2 Resultat før skat 395,6-433, ,7 93,4 65,1 Årets resultat 294,2-336,5-850,2 80,6 88,5 Aktionærernes andel af årets resultat 289,7-343,2-722,8 32,1 38,0 Samlet balance 8.358, , , , ,1 Materielle anlægsaktiver 43,3 56,6 794,1 628,0 787,2 heraf investeringsejendomme 0,0 0,0 648,0 598,7 761,6 Projektbeholdning i alt 5.690, , , , ,4 Solgte projekter 3.177, , ,9 - - Øvrige projekter 2.513, , ,1 - - Egenkapital ekskl. minoritetsandele 1.876, ,1 574,1 310,8 899,1 Egenkapital 1.913, ,9 579,6 343,7 986,7 Samlet ansvarlig kapital **) 2.630, , , , ,5 Pengestrøm fra driften ***) ,5-765,3-959, ,5 506,1 Netto rentebærende gæld, ultimo 3.219, , , , ,9 Nøgletal: Egenkapitalforrentning (ROE) 17,0% -20,7% -72,0% 10,9% 11,4% Overskudsgrad (EBIT margin) 15,7% -30,8% -54,4% 11,9% 13,9% Soliditetsgrad (egenkapital) 22,5% 19,0% 8,5% 6,5% 20,8% Soliditetsgrad (inkl. ansvarlig kapital) 31,5% 28,9% 18,3% 21,2% 31,5% Indre værdi (nom. DKK 20) 133,8 102,3 40,9 22,2 32,1 Resultat pr. aktie (EPS) a nom. DKK 20 20,7-24,5-51,6 2,3 2,7 Udbytte (i DKK pr. aktie) 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børskurs (nom. DKK 20) Nøgletal korrigeret for udstedelse af konvertible obligationer og warrants: Egenkapitalforrentning (ROE) 16,3% -19,4% -65,3% 10,9% 11,4% Soliditetsgrad (egenkapital) 23,7% 20,3% 10,0% 6,5% 20,8% Soliditetsgrad (inkl. ansvarlig kapital) 31,5% 28,9% 18,3% 21,2% 31,5% Indre værdi (nom. DKK 20) 135,2 105,0 46,1 22,2 32,0 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) a nom. DKK 20 20,1-23,3-49,3 2,3 2,7 Ved beregning af nøgletal er Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning anvendt. Anvendt beregning for soliditetsgrad er egenkapital ultimo / passiver ultimo. *) I oversigten er hovedtallene for 2001/02 opgjort således at der opnås fuld sammenlignelighed på helårsbasis i forbindelse med omlægningen af regnskabsåret der skete i 2001/02. Beløb for 2001/02 er således proformatal. Omlægningen til proformatal er ikke revideret. **) For 2004/05 samt 2005/06 er samlet ansvarlig kapital inkl. minoritetsandele i.h.t. IFRS. ***) Opgjort som pengestrømme fra driftsaktivitet korrigeret for ændring i kreditinstitutter. 10/91 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S

11 Forretningskoncept - historie Forretningskoncept Historie opgivelse af allerede igangsatte projekter. TK Development koncernen arbejder med udvikling og drift af fast ejendom nationalt og internationalt inden for en række fastlagte segmenter. Hovedvægten af aktiviteterne er lagt på etablering af shoppingcentre, storbutikker og domicilejendomme. Koncernen har hovedkontor i Aalborg og afdelinger i København, Berlin, Warszawa, Prag, Stockholm, Helsinki, Vilnius og Riga. Koncernens aktiviteter påbegyndtes i Gennem de første 25 år omfattede aktiviteterne primært handel med fritidsgrunde og opførelse af fritidshuse. I slutningen af 1980 erne udvidede det daværende Thorkild Kristensen A/S aktiviteterne til at omfatte opførelse af butikscentre og storbutikker i Danmark. To år efter børsnoteringen af Thorkild Kristensen A/S i 1991 fusionerede Thorkild Kristensen A/S med TK Ejendomsinvest A/S, og det nuværende TK Development A/S etableredes. I begyndelsen af 1990 erne udvidede koncernen sine aktiviteter til Tyskland og senere til Centraleuropa. Koncernen etablerede i samarbejde med IØ-Fonden selskaber der igangsatte aktiviteter i Polen i 1994 og i Tjekkiet i I Nordeuropa blev aktiviteterne i 1997 udvidet til det svenske marked. I 1999 etablerede koncernen en organisation i Finland, mens man i 2001 indledte de første sonderinger på markederne i Baltikum. Koncernen har op gennem 1990 erne gennemlevet en stærk vækst baseret på en ekspansion af aktiviteterne til otte lande i Nord- og Centraleuropa. Koncernens aktiviteter omfatter i dag også centermanagement igennem Euro Mall Holding. Centermanagement omfatter bl.a. udlejning, markedsføring, driftsstyring og økonomisk administration af shoppingcentre. Koncernen måtte i regnskabsårene 2002/03 og 2003/04 konstatere betydelige tab, bl.a. med baggrund i store nedskrivninger på en række projekter i specielt Centraleuropa. Da koncernens likviditet var anstrengt, måtte koncernen reducere sin balance bl.a. ved Med virkning fra 1. februar 2004 gennemførte koncernen en restrukturering. I den forbindelse blev der skabt en struktur med to bærende datterkoncerner, Euro Mall Holding med de centraleuropæiske aktiviteter, og TKD Nordeuropa med de nordeuropæiske aktiviteter. Driftskapitalen blev styrket ved udstedelse af et fondsbørsnoteret obligationslån. I januar 2006 blev der gennemført en fortegningsretsemission for at styrke det økonomiske fundament samt styrke likviditeten til indfrielse af ansvarlige obligationslån i efteråret Idégrundlag og strategi Idégrundlag Det er TK Development koncernens overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Koncernen er en udviklings- og servicevirksomhed der har specialiseret sig i at være det resultatskabende og kreative bindeled mellem lejer og investor. Strategi I samarbejde med lejere og investorer planlægger og tilrettelægger TK Development koncernen nybygning, udbygning og ombygning af fast ejendom med udgangspunkt i lejernes behov og investorernes ønsker. Koncernen forestår projekterne, herunder byggestyring samt kontrahering med entreprenørvirksomheder og underleverandører til udførelse af byggeopgaverne. Koncernens segmentmæssige fokus er etablering af shoppingcentre, storbutikker og domicilejendomme og i tilknytning hertil blandede og multifunktionelle projekter. Butikssegmentet vil også i de kommende år forblive det væsentligste segment for koncernen med fortsat udbygning af det i forvejen store Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S 11/91

12 Forretningskoncept - projektudvikling kontaktnetværk. I Danmark vil der ligeledes fortsat være fokus på kontorprojekter, primært større domicilejendomme. Koncernen ejer en række investeringsejendomme som alle ejes med udlejning for øje. Markedsudviklingen vurderes løbende for eventuelt salg af investeringsejendommene. Koncernen har ikke til Projektudvikling Koncernen har specialiseret sig i at være et resultatskabende og kreativt bindeled mellem lejere, investorer, arkitekter, entreprenører og andre samarbejdspartnere. hensigt at opkøbe yderligere investeringsejendomme. Ledelsen har endvidere som oplyst i forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapport den 29. september besluttet at udvide koncernens forretningsgrundlag til også at omfatte boligmarkedet i Centraleuropa. Denne beslutning er truffet efter grundige undersøgelser som har underbygget en forventning om at den positive økonomiske udvikling i regionen vil medføre en markant efterspørgsel efter nye boliger i de kommende år. Følgende faser indgår i et typisk projektforløb: udvalgte areal via købsoption. Med baggrund i lejerbehov og investorønsker om specifikke Eksterne arkitekter udarbejder en projektskitse. beliggenheder opsøges og udvælges optimale geografiske Koncernens projektingeniører gennemgår placeringer. byggeomkostningerne i projektoplægget. Der udarbejdes råbudget der godkendes af direktionen. Der udarbejdes endeligt budget til ledelsens godkendelse. Som hovedprincip sikrer koncernen erhvervelsen af det Der indgås udlejningsaftaler med kommende lejere af 12/91 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S

13 Forretningskoncept - projekt- og risikostyring projektet. Ofte indgås der på dette tidspunkt aftale om salg til en eller flere investorer. Der kontraheres med entreprenørvirksomheder og underleverandører med henblik på udførelsen af selve byggeriet Koncernens projektingeniører forestår byggestyringen mens projektet gennemføres. Projekter der ikke på forhånd er solgt eller fuldt udlejet, søger salgsafdelingen løbende at afhænde/udleje til investorer eller lejere gennem alle projektets faser. projektforløb. Byggeri igangsættes normalt først når projektet er mindst 60 % udlejet eller solgt. Hvis projektet er solgt, igangsættes byggeriet først når koncernen forventer at kunne opfylde de krav fra investor som gør projektets salg endeligt. Der er typisk tale om krav som ligger inden for koncernens kompetenceområde at løfte. Undervejs i ethvert projektforløb sker der en tæt projektstyring og opfølgning, og der udarbejdes regelmæssigt likviditetsopgørelser på både projekt- og koncernniveau. Projekt- og risikostyring Koncernen lægger vægt på at projekternes beliggenhed, myndighedsforhold, forhåndsudlejning, byggetekniske forhold og afsætningsforhold er af en sådan samlet karakter at projekternes kompleksitet og dermed risici begrænses. Nye projekter igangsættes ud fra en samlet vurdering af indtjeningspotentiale, balancemæssig belastning og likviditetsbelastning sammenholdt med de specifikke risici der måtte knytte sig til det enkelte projekt. Koncernen arbejder med såvel korttids- som langtidslikviditetsbudgetter for at sikre den fornødne likviditet set i forhold til koncernens daglige drift. Koncernen ønsker som hovedregel at sikre salget af projekter på et tidligt tidspunkt og lægger vægt på i videst muligt omfang at udbygge investorernes engagement ved finansiering af projektet i byggeperioden (forward funding). En række styringsværktøjer er med til at sikre et tilfredsstillende Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S 13/91

14 Ledelsesberetning - regnskabsåret 2005/06 Ledelsesberetning Regnskabsåret 2005/06 Overgang til regnskabsaflæggelse efter IFRS TK Development A/S årsrapport aflægges efter bestemmelserne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. Effekten af koncernens overgang til regnskabsaflæggelse efter IFRS kan ses på side 88 og er påvirket af afgørelse truffet af Fondsrådet den 24. april 2006 som beskrevet side 24. Årets resultat Nedenstående regnskabsberetning er hvor intet andet fremgår, udarbejdet med udgangspunkt i den aflagte årsrapport efter salgsmetoden. Balancen ville pr. 31. januar 2006 være DKK 5.202,1 mio. svarende til en reduktion på DKK 438,0 mio. i forhold til 31. januar Koncernens indtægtsførte acontoavanver ville pr. 31. januar 2006 udgøre DKK 524,7 mio. Koncernens egenkapital ville pr. 31. januar 2006 være DKK 1.361,0 mio. svarende til en soliditet på 26,2 %. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætningen er for regnskabsåret 2005/06 realiseret med DKK 1.623,3 mio. For regnskabsåret 2004/05 udgjorde omsætningen DKK 2.131,8 mio. Omsætningen fordelt på geografiske segmenter fordeler sig med 57,4 % i Nordeuropa og 42,6 % i Centraleuropa. Omsætningen fordelt på forretningssegmenter fordeler sig med 66,4 % i butikssegmentet, 17,3 % i kontorsegmentet og 16,3 % i projekter med segmentmix. Salgsmetoden Årets resultat for regnskabsåret 2005/06 udgør DKK 38,0 mio. efter skat og minoritetsandele mod DKK 32,1 mio. året før. Balancen udgør pr. 31. januar 2006 DKK 4.739,1 mio. hvilket i forhold til 31. januar 2005 er en reduktion på DKK 552,1 mio. Koncernens egenkapital udgør pr. 31. januar 2006 DKK 986,7 mio. Soliditeten beregnet ud fra egenkapital udgør 20,8 %. Soliditeten beregnet ud fra det samlede, ansvarlige kapitalgrundlag udgør 31,5 %. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Produktionsmetoden Såfremt produktionsmetoden fortsat kunne anvendes som indtægtskriterium, ville årets resultat være DKK 105,2 mio. efter skat og minoritetsandele og dermed DKK 40,2 mio. mere end de tidligere offentliggjorte forventninger. Det forbedrede resultat kan primært henføres til yderligere værdireguleringer af koncernens investeringsejendomme. Bruttoresultat Bruttoresultatet udgør for 2005/06 DKK 379,0 mio. mod DKK 413,0 mio. året før. Bruttoresultatet er påvirket af en positiv værdiregulering af koncernens investeringsejendomme på DKK 157,1 mio. som følge af en forbedret udlejningssituation samt en fortsat positiv markedsudvikling og deraf følgende fald i afkastkrav i Centraleuropa. Herudover er bruttoresultatet påvirket af en nedskrivning på DKK 100 mio. vedrørende koncernens tilgodehavende, resterende salgssum på Field s-projektet. Personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger udgør for 2005/06 DKK 144,1 mio. hvilket er på niveau med året før. Personaleomkostninger udgør DKK 90,7 mio. i regnskabsåret 2005/06, og er dermed reduceret med 5,8 % i forhold til året før. Antallet af medarbejdere i koncernen er i regnskabsåret steget fra 180 til 212 pr. 31. januar Stigningen kan primært henføres til Euro Mall Center Management med ca. 20 medarbejdere hvor 14/91 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S

15 Ledelsesberetning - regnskabsåret 2005/06 udgiften til disse fuldt ud refunderes af ejerne af de shoppingcentre at foretage nedskrivning. som selskabet administrerer, og herudover styrkelse af koncernens projektudviklingsområde med otte medarbejdere. Investeringsejendomme Som omtalt foran indebærer overgangen til regnskabsaflæggelse Andre eksterne omkostninger udgør DKK 53,4 mio. mod DKK 49,8 mio. året før og som i dette år var påvirket af refusion af omkostninger afholdt i tidligere år og dermed var ekstraordinært lave. efter IFRS at koncernens porteføljeejendomme pr. 1. februar 2005 er ændret til investeringsejendomme. Sammenligningstal for regnskabsåret 2004/05 er tilsvarende rettet. Værdiansættelsen finder sted ud fra en discounted cashflow model hvor de fremtidige betalingsstrømme tilbagediskonteres til nutidsværdi ud fra en given Finansiering afkastgrad. I regnskabsåret 2005/06 er der realiseret en nettofinansieringsudgift på DKK 157,2 mio. Nettofinansieringsudgiften er på niveau med året før. Da den omtalte fortegningsretsemission først er gennemført med afregning til TK Development A/S ultimo januar 2006, har den ikke påvirket nettofinansieringsposten nævneværdigt. Værdiansættelsen af investeringsejendommene er pr. 31. januar 2005 for så vidt angår de centraleuropæiske investeringsejendomme sket på basis af en afkastgrad på 9,5 % hvilket har medført en positiv værdiregulering i Euro Mall Holding med DKK 80,8 mio. i forhold til 31. januar De tyske ejendomme er pr. 31. Skat af årets resultat Den beregnede skat af årets resultat udgør en indtægt på DKK 23,4 mio. Baggrunden herfor er at en del af koncernens indtjening i regnskabsåret i Centraleuropa realiseres som skattefrie aktieavancer. januar 2005 værdiansat på basis af en afkastgrad på 6 % hvilket har medført en negativ værdiregulering på DKK 68,8 mio. i forhold til 31. januar Disse værdireguleringer er indregnet i sammenligningstallene for regnskabsåret 2004/05 og har dermed påvirket egenkapitalen pr. 1. februar Den samlede værdi af Resultat efter skat Koncernens resultat efter skat udgør DKK 88,5 mio., og koncernens investeringsejendomme udgjorde pr. 31. januar 2005 efter ovenstående værdireguleringer DKK 598,7 mio. aktionærernes andel af resultatet efter skat udgør DKK 38,0 mio. Balancen Koncernens samlede balance pr. 31. januar 2006 andrager DKK 4.739,1 mio. hvilket i forhold til 31. januar 2005 er en reduktion på DKK 552,1 mio. svarende til 10,4 %. Ledelsen har som konsekvens af en forbedret udlejningssituation på koncernens investeringsejendomme generelt og en fortsat positiv markedsudvikling og deraf følgende fald i afkastkrav i Centraleuropa foretaget en værdiregulering af koncernens investeringsejendomme med DKK 157,1 mio. der påvirker årets resultat før skat og minoritetsandele. Aktiver Værdireguleringen er baseret på et afkast på de tjekkiske investeringsejendomme på 8 %, den polske investeringsejendom på Goodwill Goodwill andrager pr. 31. januar 2006 DKK 29,1 mio. Der er gennemført en værdiforringelsestest af den regnskabsmæssige værdi 7,5 % og på de tyske investeringsejendomme på 6 %. Afkastkravet til koncernens investeringsejendom i Polen er ændret til 7,5 % som følge af aktuelle salgsforhandlinger som indikerer en bedre salgspris. af goodwill. Denne værdiforringelsestest har ikke givet anledning til Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S 15/91

16 Ledelsesberetning - regnskabsåret 2005/06 Pr. 31. januar 2006 udgør den samlede værdi af koncernens investeringsejendomme DKK 761,6 mio. hvor DKK 533,1 mio. vedrører de centraleuropæiske investeringsejendomme i Euro Mall Holding, og DKK 228,5 mio. vedrører de tyske investeringsejendomme. Udskudt skatteaktiv Udskudt skatteaktiv andrager i balancen pr. 31. januar 2006 DKK 269,3 mio. hvilket i forhold til 31. januar 2005 er en stigning på DKK 37,9 mio. Denne stigning er en kombination af et faldende skatteaktiv i Centraleuropa som følge af en særdeles tilfredsstillende indtjening i Euro Mall Holding og et stigende skatteaktiv i den danske, sambeskattede del af koncernen som følge af utilfredsstillende drift i moderselskabet. På baggrund af foreliggende budgetter og resultatfremskrivninger for en 5-årig periode har ledelsen foretaget en konkret vurdering af værdiansættelsen af det udskudte skatteaktiv. Denne vurdering har medført en nedskrivning af skatteaktivet med DKK 50,2 mio. Projektbeholdning produktionsmetoden Såfremt produktionsmetoden fortsat var anvendt, ville projektbeholdningen have følgende fordeling: (mio. DKK) Igangværende og færdige projekter 1.611, ,9 Produktionsværdi af solgte projekter 1.162, ,0 Acontoavancer opgjort efter produktionsmetoden 524,7 381,1 De samlede acontobetalinger baseret på forward funding-aftaler som angivet ovenfor er steget fra DKK 190,9 mio. pr. 31. januar 2005 til DKK 638,1 mio. pr. 31. januar Målt i forhold til Produktionsværdi af solgte projekter brutto udgør de samlede acontobetalinger således 49,6 % mod 23,5 % året før. For nærmere omtale af koncernens projektportefølje henvises til særskilt afsnit side 60 i nærværende årsregnskabsmeddelelse. Projektbeholdning Den samlede projektbeholdning er reduceret med DKK 454,6 mio. fra DKK 2.715,0 mio. til DKK 2.260,4 mio. pr. 31. januar Denne reduktion skal ses i sammenhæng med at det er lykkedes at opnå en højere grad af forward funding på solgte projekter og det forhold at der i regnskabsåret er solgt og afleveret en række projekter og ejendomme som koncernen har ejet gennem en længere periode. Tilgodehavender De samlede tilgodehavender er i forhold til 31. januar 2005 faldet med DKK 152,0 mio. således at de pr. 31. januar 2006 udgør DKK 946,3 mio. hvor dette fald i al væsentlighed kan henføres til tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. DKK 100 mio. af ændringen i året kan henføres til den omtalte nedskrivning af den tilgodehavende, resterende salgssum vedrørende Field s-projektet. De samlede forudbetalinger baseret på forward funding-aftaler udgør pr. 31. januar 2006 DKK 638,1 mio. mod DKK 190,9 mio. pr. 31. januar Som følge af den ændrede regnskabspraksis fra produktionsmetoden til salgsmetoden er koncernens projektbeholdning ikke længere opdelt i Igangværende og færdige projekter og Produktionsværdi Likvide beholdninger Likvide beholdninger er reduceret fra DKK 533,7 mio. til DKK 363,8 mio. hvilket er en kombination af den gennemførte kapitaludvidelse, indfrielse af obligationslån samt nedbringelse af mellemværende med kreditinstitutter. Reduktionen er sket samtidig med at der i regnskabsåret har været en positiv pengestrøm som følge af effektuerede projektsalg og en positiv drift. af solgte projekter. 16/91 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S

Årsrapport 2005/06 TK Development A/S

Årsrapport 2005/06 TK Development A/S Årsrapport 2005/06 TK Development A/S CVR 24256782 Årsrapport 2005/06 for TK Development A/S /123 / TK Development A/S ordinære generalforsamling afholdes 30. maj 2006 kl. 17.00 i Aalborg Parken Harald

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2006 CVR 26681006

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2006 CVR 26681006 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TKD Nordeuropa A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2006 CVR 26681006 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 Resume 5 Hoved- og nøgletal 8 Forretningskoncept 9 Ledelsesberetning

Læs mere

Velkommen til generalforsamling

Velkommen til generalforsamling Velkommen til generalforsamling Dirigent Morten Jensen Advokat (H) Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen Entré, Malmø, Sverige Kolı n Shopping Centre, Kolı

Læs mere

1. halvår 2004/05. TK Development A/S

1. halvår 2004/05. TK Development A/S 1. halvår 2004/05 TK Development A/S Hovedtendenser Resultat i 1. halvår DKK -12,4 mio. efter skat. Hjemtagelse af obligationslån på nom. DKK 220 mio. i juli 2004. Omfattende kapacitetstilpasning. Samlet

Læs mere

Årsregnskabspræsentation 2004/05

Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskab 2004/05 TK Development realiserede i regnskabsåret 2004/05 En bruttoavance på Et resultat efter skat på mod forventet et resultat i størrelsesordenen DKK 0

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TK Development A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission

TK Development A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2005 side 1 af 10 offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission Resumé: offentliggør prospekt den 2. januar 2005 i forbindelse med fortegningsemission. TK Developments

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 TK Development Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Indhold Halvåret 2009/10:

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006

Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006 Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006 Indholdsfortegnelse Resume 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Halvåret 2006/07 6 Forventninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011 Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 Indhold 1. Rundt om TK Forretningsmodel Kunder, markeder, segmenter 2. Udvikling i TK 3. H1 2011/12 Resultat Begivenheder

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2009/10. Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782

Årsregnskabsmeddelelse 2009/10. Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Årsregnskabsmeddelelse 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark 22. april 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved-

Læs mere

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 TK Development ny strategi og eksekvering heraf Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 Indhold 1. Forretningsmæssig platform Idégrundlag og forretningsmodel Markeder og segmenter Relationer til lejere og investorer

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2008/09

TK Development. Halvårsrapport 2008/09 TK Development Halvårsrapport 2008/09 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Dagens program Første halvår 2008/09 Halvårets

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782

Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782 Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782 Entré, Malmø, Sverige INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development i hovedtræk 7 Regnskabsberetning

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Hermed følger koncernens halvårsrapport for perioden Med venlig hilsen Schaumann Boligudvikling K/S.

Hermed følger koncernens halvårsrapport for perioden Med venlig hilsen Schaumann Boligudvikling K/S. Schaumann Boligudvikling K/S, halvårsrapport. Side 1 af 6 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. København, den 31. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 / 2007 fra Schaumann Boligudvikling

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08

Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08 Bazaar, Gøteborg, Sverige Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Multifunktionelt center Stocznia, Young City, Gdansk, Polen Fashion Arena Outlet

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016 NOTAT Delregnskaber for 2015 19. april 2016 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 9 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2 TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Jelenia Góra, Góra Polen 24.000 m2 Indhold 1. H1 2012/13 Hovedtal Begivenheder 2. Fokus på salg af færdigopførte projekter 3. Markedsforhold 4. Projektporteføljen

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2006/07 TK Development A/S CVR 24256782

Årsrapport 2006/07 TK Development A/S CVR 24256782 Årsrapport 2006/07 TK Development A/S CVR 24256782 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Resume 4 Hoved- og nøgletal 7 Forretningskoncept 8 Ledelsesberetning 13 Regnskabsåret 2006/07 13 TK Development,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 1 Ændrede markedsforhold - Stor investorinteresse - Svagere investorinteresse - Forværret - Stor lejerinteresse - Opbremsning hos lejere markedssituation (lejere / investorer)

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere