Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S"

Transkript

1 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2006 CVR Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S /91

2

3 / TK Development A/S ordinære generalforsamling afholdes 30. maj 2006 kl i Aalborg Parken Harald Jensens Vej Aalborg Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S 3/91

4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 5 Resume 6 Hoved- og nøgletal1 0 Forretningskoncept1 1 Ledelsesberetning1 4 Regnskabsåret 2005/061 4 Forventninger 28 Aktionærforhold 33 Corporate Governance 38 Værdiskabelsen i TK Development 42 Risikoforhold 45 Sigtelse rejst af bagmandspolitiet 55 Projektportefølje 60 Status på projektporteføljen 60 TKD Nordeuropa 62 Euro Mall Holding 70 TK Development A/S, moderselskabet 74 Investeringsejendomme 75 Ledelseshverv 77 Påtegninger 79 Ledelsespåtegning 79 Revisionspåtegning 80 Koncernregnskab 82 4/91 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S

5 Selskabsoplysninger Bestyrelse Poul Lauritsen Torsten Erik Rasmussen Per Søndergaard Pedersen Kurt Daell Per Uhlén TK Development A/S CVR Fondskode Hjemstedskommune Aalborg Tlf: Direktion Frede Clausen Robert Andersen 80 % 100 % Euro Mall Holding A/S CVR TKD Nordeuropa A/S CVR Stockholm Gamla Brogatan S Stockholm Helsinki Korkeavuorenkatu 34 FIN Helsinki Aalborg Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aaborg Riga Lacplesa 20a LV-1010 Riga København Arne Jacobsens Allé 16, 3. t.v. DK-2300 København S Vilnius A. Gostauto 40 LT Vilnius Berlin Ahornstraße 16 D Berlin Warszawa ul. Mszczonowska 2 PL Warszawa Prag Karolinská 650/1 CZ Prag 8 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S 5/91

6 Resume Resume Bestyrelsen i TK Development A/S har dags dato, torsdag den 27. april 2006, behandlet og godkendt årsregnskabsmeddelelsen for regnskabsåret 2005/06 der er påvirket af afgørelse truffet af TK Development A/S hidtidige indtægtskriterium vedrørende indregning af indtægter på igangværende, solgte projekter har været produktionsmetoden. Fondsrådet, jf. nedenfor. Ledelsen i TK Development A/S samt koncernens revisorer er stadig TK Development koncernen realiserede i regnskabsåret 2005/06 et resultat på DKK 38,0 mio. efter skat og minoritetsandele. af den opfattelse at anvendelsen af produktionsmetoden på langt bedre måde afspejler værdiskabelsen og det retvisende billede i TK Resultatet er ikke sammenligneligt med tidligere offentliggjorte forventninger idet regnskabsprincipperne for indtægtsførelse er Development koncernen og dermed giver et bedre informationsgrundlag til selskabets aktionærer. Fristen for en eventuel anke af afgørelsen udgør fire uger. ændret på baggrund af afgørelse truffet af Fondsrådet den 24. april Afgørelsen medfører at TK Development koncernen ikke længere kan indregne acontoavancer på igangværende, solgte projekter. Opgjort efter de hidtil anvendte regnskabsprincipper udgør årets resultat DKK 105,2 mio. efter skat og minoritetsandele hvilket er Indregning af avancer vil fremover ske når projektet er solgt og byggeriet afsluttet. DKK 40,2 mio. mere end de hidtil offentliggjorte forventninger. Konsekvensen af ændringen er en tidsforskydning i indtægtsførelsen Ledelsen anser derfor årets resultat for tilfredsstillende. af avancer på solgte projekter. Afgørelsen medfører at der kan forekomme store variationer i resultatet år for år, men den har Ledelsen bemærker samtidig at der med den i januar 2006 gennemførte fortegningsretsemission er skabt en solid kapitalbase der sammen med en styrket projektportefølje underbygger koncernens fremtidige indtjening. isoleret set ingen realøkonomisk betydning og påvirker ikke selskabets likviditet og fremtidige pengestrømme. Årets resultat For regnskabsåret 2006/07 forventes et resultat i størrelsesordenen DKK 200 mio. efter skat og minoritetsandele. Regnskabskontrol af selskabets halvårsrapport 2005/06 gennemført af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har afsluttet en i regnskabsåret igangsat kontrol af TK Development A/S halvårsrapport for 1. halvår 2005/06. Fondsrådet har efter indstilling fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 24. april 2006 afgjort at TK Development A/S som en konsekvens af overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS skal anvende salgsmetoden som indtægtskriterium hvor TK Development A/S årsrapport er aflagt efter bestemmelserne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. Salgsmetoden Årets resultat for regnskabsåret 2005/06 udgør DKK 38,0 mio. efter skat og minoritetsandele mod DKK 32,1 mio. året før. Balancen udgør pr. 31. januar 2006 DKK 4.739,1 mio. hvilket i forhold til 31. januar 2005 er en reduktion på DKK 552,1 mio. Koncernens egenkapital udgør pr. 31. januar 2006 DKK 986,7 mio. Soliditeten udgør dermed 20,8 % beregnet på grundlag af egenkapitalen. Soliditeten beregnet ud fra det samlede, ansvarlige kapitalgrundlag 6/91 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S

7 Resume udgør 31,5 %. igangsat i regnskabsåret, og boligdelen er solgt til henholdsvis Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. DVB og en privat investor. Det m² Entré-projekt i Malmø udvikles som planlagt, og igangsætning af byggeriet forventes i sommeren Produktionsmetoden Såfremt produktionsmetoden som indtægtskriterium fortsat var anvendt, ville årets resultat være DKK 105,2 mio. efter skat Koncernens første shoppingcenterprojekt i Riga, Letland, Galerija Azur på ca m² er solgt og igangsat med ratevis betaling fra investoren Meinl European Land Ltd. og minoritetsandele og dermed DKK 40,2 mio. mere end de tidligere offentliggjorte forventninger. Det forbedrede resultat kan primært henføres til yderligere værdireguleringer af koncernens investeringsejendomme som følge af fortsat stigende ejendomspriser i Centraleuropa. Udviklingspotentialet i den samlede projektportefølje udgør i størrelsesordenen m² for solgte projekter og m² for øvrige projekter og således i alt m² for den samlede projektportefølje. Balancen ville pr. 31. januar 2006 være DKK 5.202,1 mio. hvilket i forhold til 31. januar 2005 er en reduktion på DKK 438,0 mio. Koncernens indtægtsførte acontoavancer ville pr. 31. januar 2006 udgøre DKK 524,7 mio. Koncernens egenkapital ville være DKK Som følge af anvendelse af salgsmetoden som indtægtskriterium er der ikke indeholdt acontoavancer fra igangværende, solgte projekter. Indregning af avance vil fremover ske når projektet er solgt og byggeriet afsluttet ,0 mio. svarende til en soliditet baseret på egenkapital på 26,2 %. TKD Nordeuropa - styrkelse af projektporteføljen TKD Nordeuropa har efter salgsmetoden realiseret et resultat efter skat på DKK 6,0 mio. mod DKK -57,6 mio. året før. Ledelsen forventer en fortsat positiv udvikling på koncernens markeder på både lejer- og investorsiden. Euro Mall Holding - særdeles tilfredsstillende resultat Udviklingen i Euro Mall Holding har i regnskabsåret været særdeles tilfredsstillende, og efter salgsmetoden udgør årets resultat efter skat Ledelsen anser årets resultat for acceptabelt. DKK 277,1 mio. mod DKK 170,7 mio. året før. Der har været stærk fokus på at forbedre kvaliteten i projektporteføljen. Der er i regnskabsåret udviklet, solgt og afleveret en række projekter, herunder ejendomme som koncernen har ejet gennem længere tid. Samtidig er der med tilførsel af en række nye, spændende projekter sket en styrkelse af projektporteføljen som Væsentlige projekter der bidrager til årets resultat, er det m² shoppingcenter Varyáda i Karlovy Vary i Tjekkiet som er solgt, fuldt udlejet og afleveret til Dawnay Day, samt det polske shoppingcenter Galeria Copernicus på m² i Torun der er færdigopført, fuldt udlejet og afleveret til Meinl European Land Ltd. indeholder i alt 60 projekter. Øvrigt projektnyt: Herudover er der sket værdiregulering af Euro Mall Holdings investeringsejendomme med DKK 155,0 mio. der således påvirker årets Byggeriet af Spinderiet i Valby der er på i alt ca m², er resultat før skat og minoritetsandele. Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S 7/91

8 Resume Øvrigt projektnyt: anses for utilfredsstillende m² shoppingcenterprojekt Šestka i Prag i Tjekkiet er solgt til Europolis baseret på forward funding. Byggeriet er påbegyndt, og centret forventes at åbne i efteråret Der er indgået aftale omkring udvikling og salg af et m² shoppingcenter i Bialystok i Polen. Investor er Meinl European Land Ltd. En længere indkøringsperiode end forventet af shoppingcentret Field s samt driftsforhold i øvrigt har givet anledning til at foretage en revurdering af den tilgodehavende, resterende salgssum. Denne revurdering har medført en nedskrivning på DKK 100 mio. til imødegåelse af usikkerheder. Den resterende salgssum opgøres pr. 1. marts 2007 baseret på centrets drift. Det afgørende element er den Udviklingspotentialet i den samlede projektportefølje udgør i størrelsesordenen m² for solgte projekter og m² for øvrige projekter og således i alt m² for den samlede projektportefølje. opnåede leje i 2006/07, herunder den omsætningsafhængige leje der kan opnås i tillæg til den aftalte minimumsleje fra de enkelte lejere. Der kan være betydelig usikkerhed knyttet til værdiansættelsen af den resterende, tilgodehavende salgssum. Som følge af anvendelse af salgsmetoden som indtægtskriterium er der ikke indeholdt acontoavancer fra igangværende, solgte projekter. Indregning af avance vil fremover ske når projektet er solgt og byggeriet afsluttet. Værdiregulering af koncernens investeringsejendomme - prisstigning på koncernens markeder Siden overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS har koncernen Ledelsen forventer en fortsat positiv udvikling på koncernens markeder på både lejer- og investorsiden. målt sine investeringsejendomme i Centraleuropa og Tysland. Årets resultat før skat og minoritetsandele er påvirket med DKK 157,1 mio. som følge af værdiregulering til dagsværdi. Ledelsen har besluttet at udvide koncernens forretningsgrundlag således at det også omfatter udvikling af boligprojekter i Centraleuropa. Koncernens første boligprojekt opføres i Warszawa med forventet igangsætning af byggeriet i efteråret Der planlægges etapevis opførelse af i alt 300 boligenheder der forventes solgt som ejerlejligheder. TK Development A/S, moderselskabet TK Development A/S, moderselskabet er holdingselskab for TKD Nordeuropa og Euro Mall Holding. Herudover er Field s-tilgodehavendet, projekterne i Tyskland og Rusland samt enkelte andre aktiver hjemmehørende i denne del af koncernen. Styrkelse af koncernens kapitalgrundlag (Fortegningsretsemission) Selskabet gennemførte i januar måned 2006 en kapitaludvidelse med fortegningsret for eksisterende aktionærer med et samlet bruttoprovenu på DKK 560,9 mio. En del af emissionsprovenuet er anvendt til delvis indfrielse af de ansvarlige obligationslån samt enkelte andre lån. Restprovenuet vil blive anvendt til indfrielse af dele af de resterende, ansvarlige obligationslån. Det er ledelsens vurdering at der med den gennemførte fortegningsretsemission og øget anvendelse af forward funding er skabt en stærk kapitalbase der sammen med projektporteføljen underbygger den fremtidige indtjening. Årets resultat efter salgsmetoden i denne del af koncernen udgør DKK -245,1 mio. efter skat og minoritetsandele hvilket af ledelsen 8/91 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S

9 Resume Sigtelse rejst af bagmandspolitiet Forventninger TK Development A/S og seks personer, herunder direktionen, blev i efteråret 2005 sigtet af politiets afdeling for særlig økonomisk kriminalitet for urigtig indtægtsførelse og kursmanipulation for perioder der dækker regnskabsårene 2000/ /04. For regnskabsåret 2006/07 forventes et resultat efter skat og minoritetsandele i niveauet DKK 200 mio. hvilket underbygges af at en række allerede igangværende, solgte projekter er planlagt færdiggjort i løbet af regnskabsåret. Det er ledelsens vurdering ud fra det forelagte materiale at den foretagne sigtelse er baseret på misforståelser omkring koncernens regnskabsprincipper og at en gennemgang af det internt foreliggende materiale og dokumentation vil afklare dette. For TKD Nordeuropa forventes et resultat efter skat og minoritetsandele i niveauet DKK 120 mio. Der henvises i øvrigt til fondsbørsmeddelelse 2/2006 for TKD Nordeuropa A/S af d.d. Ændring i bestyrelsen Nærværende årsregnskabsmeddelelse er tilgængelig på TK Development koncernens hjemmeside Per Uhlén udtræder af bestyrelsen på grund af en ændret beskæftigelsessituation, og bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens vedtagelse at han afløses af Jesper Jarlbæk. Aalborg den 27. april 2006 Ledelsen for TK Development A/S Poul Lauritsen Bestyrelsesformand Frede Clausen Adm. direktør Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S 9/91

10 Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal for koncernen Danske regnskabsprincipper IFRS (Produktionsmetoden) (Salgsmetoden) (DKK mio.) 2001/02 *) 2002/ / / /06 Hovedtal: Nettoomsætning 3.016, , , , ,3 Værdiregulering investeringsejendomme 0,0 0,0 0,0 8,4 157,1 Bruttoresultat 660,6-109,2-624,0 413,0 379,0 Ordinært resultat før finansiering 473,1-313,0-847,5 253,0 224,9 Finansiering m.v. -77,1-120,9-166,1-159,0-157,2 Resultat før skat 395,6-433, ,7 93,4 65,1 Årets resultat 294,2-336,5-850,2 80,6 88,5 Aktionærernes andel af årets resultat 289,7-343,2-722,8 32,1 38,0 Samlet balance 8.358, , , , ,1 Materielle anlægsaktiver 43,3 56,6 794,1 628,0 787,2 heraf investeringsejendomme 0,0 0,0 648,0 598,7 761,6 Projektbeholdning i alt 5.690, , , , ,4 Solgte projekter 3.177, , ,9 - - Øvrige projekter 2.513, , ,1 - - Egenkapital ekskl. minoritetsandele 1.876, ,1 574,1 310,8 899,1 Egenkapital 1.913, ,9 579,6 343,7 986,7 Samlet ansvarlig kapital **) 2.630, , , , ,5 Pengestrøm fra driften ***) ,5-765,3-959, ,5 506,1 Netto rentebærende gæld, ultimo 3.219, , , , ,9 Nøgletal: Egenkapitalforrentning (ROE) 17,0% -20,7% -72,0% 10,9% 11,4% Overskudsgrad (EBIT margin) 15,7% -30,8% -54,4% 11,9% 13,9% Soliditetsgrad (egenkapital) 22,5% 19,0% 8,5% 6,5% 20,8% Soliditetsgrad (inkl. ansvarlig kapital) 31,5% 28,9% 18,3% 21,2% 31,5% Indre værdi (nom. DKK 20) 133,8 102,3 40,9 22,2 32,1 Resultat pr. aktie (EPS) a nom. DKK 20 20,7-24,5-51,6 2,3 2,7 Udbytte (i DKK pr. aktie) 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børskurs (nom. DKK 20) Nøgletal korrigeret for udstedelse af konvertible obligationer og warrants: Egenkapitalforrentning (ROE) 16,3% -19,4% -65,3% 10,9% 11,4% Soliditetsgrad (egenkapital) 23,7% 20,3% 10,0% 6,5% 20,8% Soliditetsgrad (inkl. ansvarlig kapital) 31,5% 28,9% 18,3% 21,2% 31,5% Indre værdi (nom. DKK 20) 135,2 105,0 46,1 22,2 32,0 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) a nom. DKK 20 20,1-23,3-49,3 2,3 2,7 Ved beregning af nøgletal er Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning anvendt. Anvendt beregning for soliditetsgrad er egenkapital ultimo / passiver ultimo. *) I oversigten er hovedtallene for 2001/02 opgjort således at der opnås fuld sammenlignelighed på helårsbasis i forbindelse med omlægningen af regnskabsåret der skete i 2001/02. Beløb for 2001/02 er således proformatal. Omlægningen til proformatal er ikke revideret. **) For 2004/05 samt 2005/06 er samlet ansvarlig kapital inkl. minoritetsandele i.h.t. IFRS. ***) Opgjort som pengestrømme fra driftsaktivitet korrigeret for ændring i kreditinstitutter. 10/91 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S

11 Forretningskoncept - historie Forretningskoncept Historie opgivelse af allerede igangsatte projekter. TK Development koncernen arbejder med udvikling og drift af fast ejendom nationalt og internationalt inden for en række fastlagte segmenter. Hovedvægten af aktiviteterne er lagt på etablering af shoppingcentre, storbutikker og domicilejendomme. Koncernen har hovedkontor i Aalborg og afdelinger i København, Berlin, Warszawa, Prag, Stockholm, Helsinki, Vilnius og Riga. Koncernens aktiviteter påbegyndtes i Gennem de første 25 år omfattede aktiviteterne primært handel med fritidsgrunde og opførelse af fritidshuse. I slutningen af 1980 erne udvidede det daværende Thorkild Kristensen A/S aktiviteterne til at omfatte opførelse af butikscentre og storbutikker i Danmark. To år efter børsnoteringen af Thorkild Kristensen A/S i 1991 fusionerede Thorkild Kristensen A/S med TK Ejendomsinvest A/S, og det nuværende TK Development A/S etableredes. I begyndelsen af 1990 erne udvidede koncernen sine aktiviteter til Tyskland og senere til Centraleuropa. Koncernen etablerede i samarbejde med IØ-Fonden selskaber der igangsatte aktiviteter i Polen i 1994 og i Tjekkiet i I Nordeuropa blev aktiviteterne i 1997 udvidet til det svenske marked. I 1999 etablerede koncernen en organisation i Finland, mens man i 2001 indledte de første sonderinger på markederne i Baltikum. Koncernen har op gennem 1990 erne gennemlevet en stærk vækst baseret på en ekspansion af aktiviteterne til otte lande i Nord- og Centraleuropa. Koncernens aktiviteter omfatter i dag også centermanagement igennem Euro Mall Holding. Centermanagement omfatter bl.a. udlejning, markedsføring, driftsstyring og økonomisk administration af shoppingcentre. Koncernen måtte i regnskabsårene 2002/03 og 2003/04 konstatere betydelige tab, bl.a. med baggrund i store nedskrivninger på en række projekter i specielt Centraleuropa. Da koncernens likviditet var anstrengt, måtte koncernen reducere sin balance bl.a. ved Med virkning fra 1. februar 2004 gennemførte koncernen en restrukturering. I den forbindelse blev der skabt en struktur med to bærende datterkoncerner, Euro Mall Holding med de centraleuropæiske aktiviteter, og TKD Nordeuropa med de nordeuropæiske aktiviteter. Driftskapitalen blev styrket ved udstedelse af et fondsbørsnoteret obligationslån. I januar 2006 blev der gennemført en fortegningsretsemission for at styrke det økonomiske fundament samt styrke likviditeten til indfrielse af ansvarlige obligationslån i efteråret Idégrundlag og strategi Idégrundlag Det er TK Development koncernens overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Koncernen er en udviklings- og servicevirksomhed der har specialiseret sig i at være det resultatskabende og kreative bindeled mellem lejer og investor. Strategi I samarbejde med lejere og investorer planlægger og tilrettelægger TK Development koncernen nybygning, udbygning og ombygning af fast ejendom med udgangspunkt i lejernes behov og investorernes ønsker. Koncernen forestår projekterne, herunder byggestyring samt kontrahering med entreprenørvirksomheder og underleverandører til udførelse af byggeopgaverne. Koncernens segmentmæssige fokus er etablering af shoppingcentre, storbutikker og domicilejendomme og i tilknytning hertil blandede og multifunktionelle projekter. Butikssegmentet vil også i de kommende år forblive det væsentligste segment for koncernen med fortsat udbygning af det i forvejen store Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S 11/91

12 Forretningskoncept - projektudvikling kontaktnetværk. I Danmark vil der ligeledes fortsat være fokus på kontorprojekter, primært større domicilejendomme. Koncernen ejer en række investeringsejendomme som alle ejes med udlejning for øje. Markedsudviklingen vurderes løbende for eventuelt salg af investeringsejendommene. Koncernen har ikke til Projektudvikling Koncernen har specialiseret sig i at være et resultatskabende og kreativt bindeled mellem lejere, investorer, arkitekter, entreprenører og andre samarbejdspartnere. hensigt at opkøbe yderligere investeringsejendomme. Ledelsen har endvidere som oplyst i forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapport den 29. september besluttet at udvide koncernens forretningsgrundlag til også at omfatte boligmarkedet i Centraleuropa. Denne beslutning er truffet efter grundige undersøgelser som har underbygget en forventning om at den positive økonomiske udvikling i regionen vil medføre en markant efterspørgsel efter nye boliger i de kommende år. Følgende faser indgår i et typisk projektforløb: udvalgte areal via købsoption. Med baggrund i lejerbehov og investorønsker om specifikke Eksterne arkitekter udarbejder en projektskitse. beliggenheder opsøges og udvælges optimale geografiske Koncernens projektingeniører gennemgår placeringer. byggeomkostningerne i projektoplægget. Der udarbejdes råbudget der godkendes af direktionen. Der udarbejdes endeligt budget til ledelsens godkendelse. Som hovedprincip sikrer koncernen erhvervelsen af det Der indgås udlejningsaftaler med kommende lejere af 12/91 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S

13 Forretningskoncept - projekt- og risikostyring projektet. Ofte indgås der på dette tidspunkt aftale om salg til en eller flere investorer. Der kontraheres med entreprenørvirksomheder og underleverandører med henblik på udførelsen af selve byggeriet Koncernens projektingeniører forestår byggestyringen mens projektet gennemføres. Projekter der ikke på forhånd er solgt eller fuldt udlejet, søger salgsafdelingen løbende at afhænde/udleje til investorer eller lejere gennem alle projektets faser. projektforløb. Byggeri igangsættes normalt først når projektet er mindst 60 % udlejet eller solgt. Hvis projektet er solgt, igangsættes byggeriet først når koncernen forventer at kunne opfylde de krav fra investor som gør projektets salg endeligt. Der er typisk tale om krav som ligger inden for koncernens kompetenceområde at løfte. Undervejs i ethvert projektforløb sker der en tæt projektstyring og opfølgning, og der udarbejdes regelmæssigt likviditetsopgørelser på både projekt- og koncernniveau. Projekt- og risikostyring Koncernen lægger vægt på at projekternes beliggenhed, myndighedsforhold, forhåndsudlejning, byggetekniske forhold og afsætningsforhold er af en sådan samlet karakter at projekternes kompleksitet og dermed risici begrænses. Nye projekter igangsættes ud fra en samlet vurdering af indtjeningspotentiale, balancemæssig belastning og likviditetsbelastning sammenholdt med de specifikke risici der måtte knytte sig til det enkelte projekt. Koncernen arbejder med såvel korttids- som langtidslikviditetsbudgetter for at sikre den fornødne likviditet set i forhold til koncernens daglige drift. Koncernen ønsker som hovedregel at sikre salget af projekter på et tidligt tidspunkt og lægger vægt på i videst muligt omfang at udbygge investorernes engagement ved finansiering af projektet i byggeperioden (forward funding). En række styringsværktøjer er med til at sikre et tilfredsstillende Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S 13/91

14 Ledelsesberetning - regnskabsåret 2005/06 Ledelsesberetning Regnskabsåret 2005/06 Overgang til regnskabsaflæggelse efter IFRS TK Development A/S årsrapport aflægges efter bestemmelserne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. Effekten af koncernens overgang til regnskabsaflæggelse efter IFRS kan ses på side 88 og er påvirket af afgørelse truffet af Fondsrådet den 24. april 2006 som beskrevet side 24. Årets resultat Nedenstående regnskabsberetning er hvor intet andet fremgår, udarbejdet med udgangspunkt i den aflagte årsrapport efter salgsmetoden. Balancen ville pr. 31. januar 2006 være DKK 5.202,1 mio. svarende til en reduktion på DKK 438,0 mio. i forhold til 31. januar Koncernens indtægtsførte acontoavanver ville pr. 31. januar 2006 udgøre DKK 524,7 mio. Koncernens egenkapital ville pr. 31. januar 2006 være DKK 1.361,0 mio. svarende til en soliditet på 26,2 %. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætningen er for regnskabsåret 2005/06 realiseret med DKK 1.623,3 mio. For regnskabsåret 2004/05 udgjorde omsætningen DKK 2.131,8 mio. Omsætningen fordelt på geografiske segmenter fordeler sig med 57,4 % i Nordeuropa og 42,6 % i Centraleuropa. Omsætningen fordelt på forretningssegmenter fordeler sig med 66,4 % i butikssegmentet, 17,3 % i kontorsegmentet og 16,3 % i projekter med segmentmix. Salgsmetoden Årets resultat for regnskabsåret 2005/06 udgør DKK 38,0 mio. efter skat og minoritetsandele mod DKK 32,1 mio. året før. Balancen udgør pr. 31. januar 2006 DKK 4.739,1 mio. hvilket i forhold til 31. januar 2005 er en reduktion på DKK 552,1 mio. Koncernens egenkapital udgør pr. 31. januar 2006 DKK 986,7 mio. Soliditeten beregnet ud fra egenkapital udgør 20,8 %. Soliditeten beregnet ud fra det samlede, ansvarlige kapitalgrundlag udgør 31,5 %. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Produktionsmetoden Såfremt produktionsmetoden fortsat kunne anvendes som indtægtskriterium, ville årets resultat være DKK 105,2 mio. efter skat og minoritetsandele og dermed DKK 40,2 mio. mere end de tidligere offentliggjorte forventninger. Det forbedrede resultat kan primært henføres til yderligere værdireguleringer af koncernens investeringsejendomme. Bruttoresultat Bruttoresultatet udgør for 2005/06 DKK 379,0 mio. mod DKK 413,0 mio. året før. Bruttoresultatet er påvirket af en positiv værdiregulering af koncernens investeringsejendomme på DKK 157,1 mio. som følge af en forbedret udlejningssituation samt en fortsat positiv markedsudvikling og deraf følgende fald i afkastkrav i Centraleuropa. Herudover er bruttoresultatet påvirket af en nedskrivning på DKK 100 mio. vedrørende koncernens tilgodehavende, resterende salgssum på Field s-projektet. Personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger udgør for 2005/06 DKK 144,1 mio. hvilket er på niveau med året før. Personaleomkostninger udgør DKK 90,7 mio. i regnskabsåret 2005/06, og er dermed reduceret med 5,8 % i forhold til året før. Antallet af medarbejdere i koncernen er i regnskabsåret steget fra 180 til 212 pr. 31. januar Stigningen kan primært henføres til Euro Mall Center Management med ca. 20 medarbejdere hvor 14/91 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S

15 Ledelsesberetning - regnskabsåret 2005/06 udgiften til disse fuldt ud refunderes af ejerne af de shoppingcentre at foretage nedskrivning. som selskabet administrerer, og herudover styrkelse af koncernens projektudviklingsområde med otte medarbejdere. Investeringsejendomme Som omtalt foran indebærer overgangen til regnskabsaflæggelse Andre eksterne omkostninger udgør DKK 53,4 mio. mod DKK 49,8 mio. året før og som i dette år var påvirket af refusion af omkostninger afholdt i tidligere år og dermed var ekstraordinært lave. efter IFRS at koncernens porteføljeejendomme pr. 1. februar 2005 er ændret til investeringsejendomme. Sammenligningstal for regnskabsåret 2004/05 er tilsvarende rettet. Værdiansættelsen finder sted ud fra en discounted cashflow model hvor de fremtidige betalingsstrømme tilbagediskonteres til nutidsværdi ud fra en given Finansiering afkastgrad. I regnskabsåret 2005/06 er der realiseret en nettofinansieringsudgift på DKK 157,2 mio. Nettofinansieringsudgiften er på niveau med året før. Da den omtalte fortegningsretsemission først er gennemført med afregning til TK Development A/S ultimo januar 2006, har den ikke påvirket nettofinansieringsposten nævneværdigt. Værdiansættelsen af investeringsejendommene er pr. 31. januar 2005 for så vidt angår de centraleuropæiske investeringsejendomme sket på basis af en afkastgrad på 9,5 % hvilket har medført en positiv værdiregulering i Euro Mall Holding med DKK 80,8 mio. i forhold til 31. januar De tyske ejendomme er pr. 31. Skat af årets resultat Den beregnede skat af årets resultat udgør en indtægt på DKK 23,4 mio. Baggrunden herfor er at en del af koncernens indtjening i regnskabsåret i Centraleuropa realiseres som skattefrie aktieavancer. januar 2005 værdiansat på basis af en afkastgrad på 6 % hvilket har medført en negativ værdiregulering på DKK 68,8 mio. i forhold til 31. januar Disse værdireguleringer er indregnet i sammenligningstallene for regnskabsåret 2004/05 og har dermed påvirket egenkapitalen pr. 1. februar Den samlede værdi af Resultat efter skat Koncernens resultat efter skat udgør DKK 88,5 mio., og koncernens investeringsejendomme udgjorde pr. 31. januar 2005 efter ovenstående værdireguleringer DKK 598,7 mio. aktionærernes andel af resultatet efter skat udgør DKK 38,0 mio. Balancen Koncernens samlede balance pr. 31. januar 2006 andrager DKK 4.739,1 mio. hvilket i forhold til 31. januar 2005 er en reduktion på DKK 552,1 mio. svarende til 10,4 %. Ledelsen har som konsekvens af en forbedret udlejningssituation på koncernens investeringsejendomme generelt og en fortsat positiv markedsudvikling og deraf følgende fald i afkastkrav i Centraleuropa foretaget en værdiregulering af koncernens investeringsejendomme med DKK 157,1 mio. der påvirker årets resultat før skat og minoritetsandele. Aktiver Værdireguleringen er baseret på et afkast på de tjekkiske investeringsejendomme på 8 %, den polske investeringsejendom på Goodwill Goodwill andrager pr. 31. januar 2006 DKK 29,1 mio. Der er gennemført en værdiforringelsestest af den regnskabsmæssige værdi 7,5 % og på de tyske investeringsejendomme på 6 %. Afkastkravet til koncernens investeringsejendom i Polen er ændret til 7,5 % som følge af aktuelle salgsforhandlinger som indikerer en bedre salgspris. af goodwill. Denne værdiforringelsestest har ikke givet anledning til Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S 15/91

16 Ledelsesberetning - regnskabsåret 2005/06 Pr. 31. januar 2006 udgør den samlede værdi af koncernens investeringsejendomme DKK 761,6 mio. hvor DKK 533,1 mio. vedrører de centraleuropæiske investeringsejendomme i Euro Mall Holding, og DKK 228,5 mio. vedrører de tyske investeringsejendomme. Udskudt skatteaktiv Udskudt skatteaktiv andrager i balancen pr. 31. januar 2006 DKK 269,3 mio. hvilket i forhold til 31. januar 2005 er en stigning på DKK 37,9 mio. Denne stigning er en kombination af et faldende skatteaktiv i Centraleuropa som følge af en særdeles tilfredsstillende indtjening i Euro Mall Holding og et stigende skatteaktiv i den danske, sambeskattede del af koncernen som følge af utilfredsstillende drift i moderselskabet. På baggrund af foreliggende budgetter og resultatfremskrivninger for en 5-årig periode har ledelsen foretaget en konkret vurdering af værdiansættelsen af det udskudte skatteaktiv. Denne vurdering har medført en nedskrivning af skatteaktivet med DKK 50,2 mio. Projektbeholdning produktionsmetoden Såfremt produktionsmetoden fortsat var anvendt, ville projektbeholdningen have følgende fordeling: (mio. DKK) Igangværende og færdige projekter 1.611, ,9 Produktionsværdi af solgte projekter 1.162, ,0 Acontoavancer opgjort efter produktionsmetoden 524,7 381,1 De samlede acontobetalinger baseret på forward funding-aftaler som angivet ovenfor er steget fra DKK 190,9 mio. pr. 31. januar 2005 til DKK 638,1 mio. pr. 31. januar Målt i forhold til Produktionsværdi af solgte projekter brutto udgør de samlede acontobetalinger således 49,6 % mod 23,5 % året før. For nærmere omtale af koncernens projektportefølje henvises til særskilt afsnit side 60 i nærværende årsregnskabsmeddelelse. Projektbeholdning Den samlede projektbeholdning er reduceret med DKK 454,6 mio. fra DKK 2.715,0 mio. til DKK 2.260,4 mio. pr. 31. januar Denne reduktion skal ses i sammenhæng med at det er lykkedes at opnå en højere grad af forward funding på solgte projekter og det forhold at der i regnskabsåret er solgt og afleveret en række projekter og ejendomme som koncernen har ejet gennem en længere periode. Tilgodehavender De samlede tilgodehavender er i forhold til 31. januar 2005 faldet med DKK 152,0 mio. således at de pr. 31. januar 2006 udgør DKK 946,3 mio. hvor dette fald i al væsentlighed kan henføres til tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. DKK 100 mio. af ændringen i året kan henføres til den omtalte nedskrivning af den tilgodehavende, resterende salgssum vedrørende Field s-projektet. De samlede forudbetalinger baseret på forward funding-aftaler udgør pr. 31. januar 2006 DKK 638,1 mio. mod DKK 190,9 mio. pr. 31. januar Som følge af den ændrede regnskabspraksis fra produktionsmetoden til salgsmetoden er koncernens projektbeholdning ikke længere opdelt i Igangværende og færdige projekter og Produktionsværdi Likvide beholdninger Likvide beholdninger er reduceret fra DKK 533,7 mio. til DKK 363,8 mio. hvilket er en kombination af den gennemførte kapitaludvidelse, indfrielse af obligationslån samt nedbringelse af mellemværende med kreditinstitutter. Reduktionen er sket samtidig med at der i regnskabsåret har været en positiv pengestrøm som følge af effektuerede projektsalg og en positiv drift. af solgte projekter. 16/91 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011 Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 Indhold 1. Rundt om TK Forretningsmodel Kunder, markeder, segmenter 2. Udvikling i TK 3. H1 2011/12 Resultat Begivenheder

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2008/09

TK Development. Halvårsrapport 2008/09 TK Development Halvårsrapport 2008/09 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Dagens program Første halvår 2008/09 Halvårets

Læs mere

Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782

Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782 Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782 Entré, Malmø, Sverige INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development i hovedtræk 7 Regnskabsberetning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2006/07 TK Development A/S CVR 24256782

Årsrapport 2006/07 TK Development A/S CVR 24256782 Årsrapport 2006/07 TK Development A/S CVR 24256782 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Resume 4 Hoved- og nøgletal 7 Forretningskoncept 8 Ledelsesberetning 13 Regnskabsåret 2006/07 13 TK Development,

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 3/2011, 28. april 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 FOTO: SILLEBROEN, SHOPPINGCENTER Frederikssund, Danmark TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 9/2013 25. APRIL 2013 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 TK

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 FOTO: SILLEBROEN, shoppingcenter Frederikssund, Danmark TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Indhold 1. Regnskabsåret 2012/13 Hovedtal 2012/13 i korte træk Revurdering af salgsstrategi, herunder foretagne nedskrivninger 2. Justering

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2005 29. april 2005 TK Development A/S CVR nr. 24256782 Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere