Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012"

Transkript

1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr

2 Fortrydelsesret De (forsikringstager) kan fortryde den indgående aftale efter forbrugeraftalelovens 17. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har indgået aftalen, f.eks. skrevet under på kontrakten eller afgivet bestillingen. De har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før De har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller ). Hvis De f.eks. afgiver Deres bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har De frist til og med mandag den 15. til at fortryde bestillingen. Har De først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har De frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan De vente til den følgende hverdag. Personoplysninger Som kunde har De mulighed for at se hvilke personoplysninger vi har om Dem. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, cpr-nummer og Deres forsikringer. Hvis De ønsker at se disse oplysninger, skal De rette henvendelse til Alka. Informationer fra Alka Ønsker De ikke informationer fra Alka om eventuelle tilbud, nyheder og fordele, skal dette meddeles direkte til Alka. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Alka udgøres af policen, evt. policetillæg samt forsikringsbetingelserne. Endvidere gælder Lov om forsikringsaftaler samt Lov om forsikringsvirksomhed. Forkortelse I betingelserne er Alka forsikring benævnt ved Alka. Hvordan fortryder man Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal De underrette Alka om, at De har fortrudt aftalen. Hvis De vil give denne underretning skriftligt - f.eks. pr. brev eller e- mail - skal De blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at De har fortrudt aftalen, skal gives til: Alka forsikring Engelholm Allé Taastrup 2

3 Indholdsfortegnelse Alka Bilforsikring Hvem er sikret og hvor dækkes Ansvarsforsikringen Kaskoforsikringen Budget Kaskoforsikring Brand og tyveriforsikring Friskadeforsikring Frontrudereparation Afsavn Autoulykke Vejhjælp Fællesbetingelser for forsikringen Risikooplysninger, risikoændringer og flytning Forsikringens betaling, gebyrer, afgifter og bidrag Hvor længe løber forsikringen og hvordan og hvornår kan den opsiges Indeksregulering Ændringer i forsikringen ud over indeksregulering Deponering af nummerplader eller afmelding Salg eller udskiftning af bilen Tilbagebetaling af præmie Præmien efter en skade eller et skadefrit år Fællesbetingelser I skadesituationen Ingen dækning eller kun dækning under visse forudsætninger Ekstra selvrisiko Ekstra selvrisiko ved højere hastighed end den tilladte Moms Regres Ankenævnet Vilkår for Alkaboks

4 Alka Bilforsikring Alka Bilforsikring dækker de fleste risici, man som bilejer kan blive udsat for. Forsikringsbetingelserne er omfattende og ikke altid helt enkle at læse. Som kunde er det imidlertid vigtigt, at man kender den aftale, man har indgået med sit forsikringsselskab. Det vil give Dem størst mulig glæde af Deres forsikring. Læs derfor betingelserne igennem - også før skaden sker - og er der ting, der ikke er umiddelbart forståelige, så spørg Alka om hvad der menes. På policen kan De se hvilke dækninger De har aftalt med Alka, og hvilke De har valgt fra. Er dækningen ikke som forventet, kontakter De ligeledes hurtigst muligt Alka. Det er ligeledes vigtigt, at De tjekker om de oplysninger der står på policen er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Er dette ikke tilfældet, skal De ligeledes hurtigst muligt kontakte Alka. Vejhjælp Dækker når bilen ikke kan starte eller fortsætte sin kørsel Fællesbetingelser: Under afsnittet Fællesbetingelser er beskrevet de betingelser der gælder for dækningerne. Dækningerne: Under dækninger kan man bl.a. læse: Hvad der er dækket Hvordan der erstattes Hvad der ikke er dækket God fornøjelse og husk - Ring hellere een gang for meget end een gang for lidt. Tlf Alka Bilforsikring kan tilbyde følgende dækninger: Den lovpligtige ansvarsforsikring Dækker de skader bilen forvolder på andres ting og person. Og til denne kan der vælges: Kaskoforsikring Dækker skader, incl. brand og tyveri på/af bil og tilbehør. Budget kaskoforsikring - Dækker skader, incl. brand og tyveri på/af bil og tilbehør, men med begrænset erstatning. Brand og tyveriforsikring Dækker kun brand og tyveri på/af bilen Friskadeforsikring Dækker visse skader uden bonustab eller opkrævning af selvrisiko. Frontrude reparation Dækker alene reparation af forruden. Og uden bonustab og opkrævning af selvrisiko. Bilafsavn Giver en ekstra erstatning, når bilen ved en kaskoskade er på værksted eller stjålet. Autoulykkesdækning Dækker føreren og passagerer, hvis disse kommer til skade i bilen. 4

5 1. Hvem er sikret og hvor dækkes 2. Ansvarsforsikringen 1.1. Hvem er sikret Forsikringstageren og de der med forsikringstagerens tilladelse benytter bilen Virksomheder, der har fået bilen overladt til reparation, service, transport, salg el.lign. Dog ikke for skade påført bilen under arbejde på denne, eller under kørsel der ikke sker i forsikringstagerens interesse En ny ejer i 3 uger efter ejerskiftet, hvis der ikke er tegnet en anden forsikring for bilen Hvor dækker forsikringen I Danmark I de lande der er tilsluttet grønt kortordningen.det grønne kort, som oplyser hvilke lande der er tilsluttet grønt kortordningen, kan bestilles i Alka Ansvarsforsikringen dækker Erstatningsansvar for skade forvoldt ved brug af bilen som køretøj, med de erstatningssummer der er fastsat i færdselsloven. Ved kørsel uden for Danmark se punkt dækker forsikringen efter de pågældende landes regler og erstatningssummer Ansvar for skade på forsikringstagerens person, når han ikke fører bilen Endelig dækkes, uanset punkt , ansvar for personskade overgået elev i motorkøretøj anvendt til skolekørsel, under øvelseskørsel på arealer godkendt af politiet og afspærret til formålet Ansvarsforsikringen dækker ikke Skade på førerens person - se dog punkt Skade på ting eller ejendom der tilhører føreren, den faste bruger, forsikringstageren, disses ægtefælle/samlever eller virksomheder helt eller delvist ejet af disse Skade på tilkoblet køretøj Skade på dyr eller ting, der transporteres i eller på tilkoblet køretøj, medmindre der er tegnet særlig forsikring for det. 5

6 3. Kaskoforsikringen 3.1. Kaskoforsikringen omfatter Bilen og fastmonteret tilbehør der er standard for bilmodellen Fastmonteret tilbehør, der ikke er standard for bilmodellen, dækkes op til kr. Dette gælder uanset om dette tilbehør er fabriksmonteret eller monteret senere. Denne dækning kan udvides Afmonteret tilbehør, som er omfattet i henhold til punkt og , når det alene bruges til bilen Max. 2 bånd eller 2 cd ere til bilens musikanlæg Standardværktøj, når det alene bruges til bilen Kaskoforsikringen omfatter ikke Fast eller afmonteret tilbehør der bruges erhvervsmæssigt Walkie-talkies Tagboks med fastmonteret telt Kaskoforsikringen dækker Med de undtagelser, der er nævnt i punkt 3.4. enhver skade på det forsikrede (se punkt 3.1.) samt tab af dette ved tyveri og røveri Kaskoforsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke - Fabrikations- og konstruktionsfejl. - Skade der alene opstår i og er begrænset til bilens mekaniske dele (f.eks. motor, transmission og styrtøj) - Skade som følge af kørsel uden vand eller olie - Frostsprængning - Forringelse af bilens stand, som er en følge af brugen af denne f.eks. stenslag i lak og ridser i ruder. - Skade der skyldes slid. - Skader der skyldes vejrligets påvirkning, f.eks. tæring og rust - Skade påført bilen under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling af denne. Skader under dette punkt er dog dækket, hvis den er opstået ved brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller under transport på eller ved hjælp af et andet transportmiddel Endvidere dækker forsikringen ikke skade - Forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed jf. Forsikringsaftalelovens Forårsaget under selvforskyldt beruselse, jf. Forsikringsaftalelovens 20 og reglerne om spirituskørsel i færdselslovens 53, stk. 1 eller 2, uanset sikredes sindstilstand. - Forårsaget på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, medicin- og medikamentmisbrug, indtagelse af euforiserende stoffer eller lignende årsager, uanset sikredes sindstilstand. - Når føreren af bilen ikke har lovbefalet gyldigt kørekort. Ved skade nævnt under dette punkt er forsikringstageren dog dækket, medmindre denne, ægtefællen/samleveren, et medlem af husstanden eller den faste bruger var fører af køretøjet, eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres manglende kendskab hertil skyldtes grov uagtsomhed. Alka kan dog rejse krav om erstatning overfor føreren Hvordan erstattes skaderne Reparation Alka betaler for en reparation hos et anerkendt værksted, der sætter bilen i samme stand som før skaden Fremgår det af policen, at forsikringstageren har frit værkstedsvalg, vælger forsikringstageren hvilket værksted, der skal udbedre skaden. Alka har dog ret til at anvise anden reparatør. Vælger forsikringstageren med frit værksteds valg at benytte et Alka aftaleværksted, vil der typisk blive stillet lånebil til rådighed under reparationen Fremgår det af policen, at forsikringstageren har valgt, at skader på bilen skal udbedres på et Alka aftaleværksted, anviser Alka hvilket Alka aftaleværksted skaden skal repareres på. Der stilles ikke lånebil til rådighed ved reparationen. 6

7 Dekorations- eller speciallakering kan kun kræves erstattet i det omfang arbejdet kan udføres hos en anerkendt autolakerer i Danmark Er skaden opstået, efter at bilen var overladt eller solgt til reparatør, forhandler el.lign., se punkt , skal reparationen udføres til nettopriser Eventuel forringelse af bilens handelsværdi erstattes ikke Totalskade / Tyveri Er skaden så stor, at reparation efter Alkas skøn ikke kan betale sig, eller kommer bilen (udstyret) ved tyveri ikke til veje inden 4 uger efter tyveriets anmeldelse til politiet og Alka, ansættes erstatningen til det beløb, en tilsvarende bil (udstyr) af samme alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Alka kan i stedet for kontanterstatning vælge at yde erstatning i form af tilsvarende bil eller udstyr Nyværdierstatning For biler bortset fra leasingbiler forsikret til privat personkørsel (herunder skolevogne, men ikke hyrevogne), yder Alka en erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny bil af samme fabrikat, type og årgang som den skaderamte (Ved modelskifte er nyværdierstatningen den seneste kendte pris for en model svarende til den forsikrede bil), under forudsætning af - at skaden er indtruffet inden for det første år efter første registrering, og - at den skaderamte bil var fabriksny ved tegningen af forsikring, og - at reparationsomkostningerne beregnes til at ville overstige 50 % af en tilsvarende bils nyværdi på skadens tidspunkt Transportomkostninger Alka betaler nødvendige omkostninger til én transport af bilen til nærmeste reparationsværksted og ved tyveri af bilen tillige nødvendige omkostninger til afhentning af bilen. Uden for Danmark gælder vilkårene i det røde SOS-servicekort, jf. punkt (næste punkt). Transportomkostninger er dog ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement, forening eller lignende Redningsforsikring i udlandet Hvis der er tegnet kaskoforsikring for personbil (eller varebil som kun bruges til privat personkørsel) med en totalvægt på højst 3,5 tons, er forsikringen udvidet med redningsforsikring under kørsel i udlandet. De fuldstændige vilkår for redningsforsikring er trykt i det røde SOS-servicekort, som altid bør medbringes ved kørsel i udlandet, og som fås hos Alka Voldgift Både forsikringstageren og Alka er berettiget til at forlange skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd, hvor hver af parterne vælger en. Vurderingsmændene vælger inden vurderingens begyndelse en opmand, som inden for grænsen af eventuelle uoverensstemmelser træffer den endelige afgørelse. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om valg af opmand, udnævnes denne af præsidenten for Sø og Handelsretten. Hver af parterne betaler sin vurderingsmand, medens udgiften til opmanden deles lige mellem parterne Retshjælp Hvis der er tegnet kaskoforsikring for bilen, omfatter forsikringen også retshjælp, når forsikringstageren eller andre, der lovligt benytter bilen, bliver part i en sag, som ejer, bruger eller fører af den forsikrede bil. Retshjælpsforsikringen betaler sagsomkostninger, som afholdes med rimelig grund, til løsning af visse uoverensstemmelser, der opstår uden forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse som selvstændig eller lønmodtager, og som kan indbringes for domstolene eller afgøres ved voldgift. Uanset bestemmelsen om erhvervsudøvelse dækker forsikringen alle uoverensstemmelser, der vedrører personskade opstået ved kørsel med den forsikrede bil. Får sikrede brug for Retshjælpforsikringen, skal sikrede henvende sig til en advokat. Det er én betingelse for dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. Advokaten skal anmelde sagen til Alka. Nærmere oplysninger om retshjælpsforsikringen og de udførlige vilkår for den fås ved henvendelse til Alka. 7

8 4. Budget Kaskoforsikring 4.1. Budget Kaskoforsikringen omfatter Samme betingelser som under kaskoforsikringen. Jf. punkt Budget Kaskoforsikringen omfatter ikke Samme betingelser som under kaskoforsikringen. Jf. punkt Budget Kaskoforsikringen dækker Samme betingelser som under kaskoforsikringen. Jf. punkt Transportomkostninger Samme betingelser som under kaskoforsikringen, jf. punkt Redningsforsikring i udlandet Samme betingelser som under kaskoforsikringen, jf. punkt Voldgift Samme betingelser som under kaskoforsikringen, jf. punkt Retshjælp Samme betingelser som under kaskoforsikringen, jf. punkt Budget kaskoforsikringen dækker ikke Samme betingelser som under kaskoforsikringen. Jf. punkt Hvordan erstattes skaderne Reparation Skaden skal udbedres på et Alka aftaleværksted. Der stilles ikke lånebil til rådighed ved reparationen Alka betaler for en reparation med brugte eller alternative reservedele Malerarbejde betales ikke af Alka, men afholdes af forsikringstageren, i det omfang han ønsker malerarbejdet udført Er skaden opstået, efter at bilen var overladt eller solgt til reparatør, forhandler el.lign., se punkt 1.1.2, skal reparationen udføres til nettopriser Eventuel forringelse af bilens handelsværdi erstattes ikke Totalskade / Tyveri Er skaden så stor, at en reparation efter Alkas skøn ikke kan betale sig, eller kommer bilen (udstyret) ved tyveri ikke til veje inden 4 uger efter tyveriets anmeldelse til politiet og Alka, ansættes erstatningen til 75% af det beløb, en tilsvarende bil (udstyr) af samme alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling Nyværdierstatning Der betales ikke nyværdierstatning. 8

9 5. Brand og tyveriforsikring 5.1. Brand og tyveriforsikringen omfatter Samme betingelser som under kaskoforsikringen, jf. punkt Brand og tyveriforsikringen omfatter ikke Samme betingelser som under kaskoforsikringen, jf. punkt Brand og tyveriforsikringen dækker Forsikringen dækker med de undtagelser der er nævnt under punkt 5.4. skade ved brand eller tab ved tyveri af køretøjet og dette ikke kommer til veje inden 4 uger Brand og tyveriforsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke skader - Forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed jf. forsikringsaftalelovens Forårsaget under selvforskyldt beruselse, jf. forsikringsaftalelovens 20 og reglerne om spirituskørsel i færdselslovens 53, stk. 1 eller 2, uanset sikredes sindstilstand. - Forårsaget på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, medicin- og medikamentmisbrug, indtagelse af euforiserende stoffer eller lignende årsager, uanset sikredes sindstilstand. Ved skade nævnt under dette punkt er forsikringstageren dog dækket, medmindre denne, ægtefællen/samleveren; et medlem af husstanden eller den faste bruger var fører af køretøjet, eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres manglende kendskab hertil skyldtes grov uagtsomhed. Alka kan dog rejse krav om erstatning overfor skadevolderen Hvordan erstattes skaderne Reparation Alka betaler for en reparation hos en an- erkendt reparatør, der sætter bilen i samme stand som før skaden. Alka har ret til at anvise reparatør Dekorations- eller speciallakering kan kun kræves erstattet i det omfang arbejdet kan udføres hos en anerkendt autolakerer i Danmark Er skaden opstået, efter at bilen var overladt eller solgt til reparatør, forhandler el.lign., se punkt , skal reparationen udføres til nettopriser Eventuel forringelse af bilens handelsværdi erstattes ikke Totalskade / tyveri Samme betingelser som under kaskoforsikringen, jf. punkt Nyværdierstatning Der betales ikke nyværdierstatning Transportomkostninger Samme betingelser som under kaskoforsikringen, jf. punkt Redningsforsikring i udlandet Der er ikke redningsforsikring i udlandet Voldgift Samme betingelser som under kaskoforsikringen, jf. punkt Retshjælp Der er ikke Retshjælpsdækning når forsikringen kun omfatter brand og tyveri. 9

10 6. Friskadeforsikring 8. Afsavn 6.1. Friskadeforsikring på Fastpræmieforsikring Fremgår det af policen, at forsikringen er en Fastpræmie forsikring og der er tegnet friskadeforsikring, medfører følgende skader ikke opkrævning af forsikringens selvrisiko: - Brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion, - Tyveri, røveri, - Nedstyrtning af genstande på bilen, - Reparation af forruden og skader på bilens øvrige glas. (Hvis bilens forrude udskiftes opkræves halvdelen (50 %) af den selvrisiko som fremgår af policen.) 6.2. Friskadeforsikring på Bonusforsikring Fremgår det af policen, at forsikringen er en Bonus forsikring og der er tegnet Friskadeforsikring, vil følgende skader ikke medføre regulering af skade og præmietrin: - Brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion, - Tyveri, røveri, - Nedstyrtning af genstande på bilen, - Skade alene på bilens glas. De i ovennævnte punkt nævnte skader vil medføre opkrævning af den selvrisiko, som fremgår af policen, dog med følgende undtagelser: Ved udskiftning af bilens forrude opkræves halvdelen (50 %) af den selvrisiko, som fremgår af policen. Ved reparation af forruden opkræves ikke selvrisiko. 7. Frontrudereparation 7.1. Frontrudereparation dækker Reparation af bilens forrude uden at selvrisiko opkræves og uden at præmien reguleres Frontrudereparation dækker ikke Andre glasskader eller skader på bilen Udskiftning af forruden Afsavn dækker Ved skader, der er dækket og erstattet på Kaskoforsikringen, jf. afsnit 3 eller Budget Kaskoforsikringen jf. afsnit Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker i samme geografiske område som kaskoforsikringen. Skaden skal dog repareres i Danmark Hvordan beregnes erstatningen Ved reparationer Erstatningen beregnes efter kaskoskadens størrelse. Erstatningen ydes med 15 % af reparationsudgiften Reparationer under kr. samt glasskader giver ikke afsavnserstatning Erstatningen kan ikke overstige kr Ved kontanterstatning Er kaskoskaden så stor, at reparation efter Alkas skøn ikke kan betale sig og der herefter er udbetalt kontanterstatning, eller det aftales med forsikringstageren at der udbetales kontanterstatning, beregnes erstatningen med 15 % af kontant/totalskadeerstatningen, dog maksimalt kr Ved tyveri Erstatningen ydes med 350 kr. pr. dag køretøjet er forsvundet, samt for hver dag inkl. weekends - der ifølge taksators opgørelse medgår til reparation efter køretøjet er fundet. Afsavnserstatningen ydes højst i 30 dage. Ved reparation efter tyveri ydes der ikke afsavnserstatning i forhold til skadens størrelse. Er skaden så stor efter et tyveri, at reparation efter Alkas skøn ikke kan betale sig, erstattes som i pkt Den samlede afsavnserstaning - antal dage bilen er forsvundet og afsavn i henhold til punkt 8.3.2, kan ikke overstige kr Indeks Beløbene anført under punkt 8.3. indeksreguleres ikke. 10

11 9. Autoulykke 9.1. Hvem er dækket Forsikringstageren og enhver, der med dennes tilladelse benytter bilen Øvrige passagerer i bilen, dog højst 6 personer inkl. føreren. Har der i ulykkesøjeblikket været flere end 6 personer i bilen, ydes der kun erstatning i forholdet mellem 6 og det antal, som befandt sig i bilen For varevogne dækkes - ud over føreren - kun forsædepassager For skolevogne dækkes kun føreren Forsikringen dækker ikke fører eller passagerer når virksomheder har fået bilen overladt til reparation, service, transport, salg el.lign. og den dækker heller ikke fører eller passagerer når bilen har fået en ny ejer Hvad dækker forsikringen Når de forsikrede befinder sig i den på policen nævnte bil, dækker forsikringen legemsbeskadigelse (død eller blivende invaliditet) som følge af et ulykkestilfælde, opstået i forbindelse med kørselsuheld. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse der forårsager personskade Hvad dækker forsikringen ikke Ulykkestilfælde, der indtræffer, medens bilen benyttes til erhvervsmæssig personbefordring eller transport af gods mod betaling, er udlejet eller benyttes uden forsikringstagerens vidende og vilje Ulykkestilfælde, der overgår personer, som i erhvervsøjemed har fået overladt bilen til forhandling, reparation, service, transport, parkering eller lignende Ulykkestilfælde, der indtræffer, når føreren ikke har gyldigt førerbevis Ulykkestilfælde eller følge heraf, hvis hovedårsag er sygdom eller sygdomsanlæg, eller hvis forværrelse skyldes tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdomme Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et af forsikringen omfattet ulykkestilfælde Ulykkestilfælde, der skyldes udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv stråling Ulykkestilfælde, der skyldes terrorhandling, krig, oprør, borgerlige uroligheder samt jordskælv i Danmark Ulykkestilfælde indtruffet under deltagelse i eller træning til motorløb af enhver art Ulykkestilfælde, der er fremkaldt af den tilskadekomne ved forsæt eller grov uagtsomhed eller under beruselse eller en dertil svarende påvirkning af narkotika eller andre giftstoffer. Disse bestemmelser finder anvendelse uanset forsikredes eller sikredes sindstilstand eller tilregnelighed på ulykkestidspunktet Forsikringssummer Forsikringen dækker med de forsikringssummer, der er anført på policen jf. dog punkterne 9.7. og Erstatningen beregnes på grundlag af de forsikringssummer, der er gældende på skadetidspunktet Erstatning ved dødsfald Dødserstatning betales, såfremt de forsikrede inden 1 år efter ulykkestilfældet afgår ved døden som direkte følge af dette Ved dødsfald har Alka ret til at kræve obduktion. De pårørende kan ikke modsætte sig obduktion uden forudgående samtykke fra Alka Erstatning for invaliditet Invaliditetserstatning udbetales, såfremt et ulykkestilfælde har medført en mèngrad på mindst 5 % opgjort på grundlag af reglerne i lov om arbejdsskadeforsikring om erstatning for varige mén og uden hensyn til den forsikredes erhverv, sociale forhold, andre individuelle forhold eller en evt. nedsættelse af evnen til at tjene penge Mènerstatningen udgør den til mèngraden svarende procent dog maksimalt 100 % af den fastsatte forsikringssum Der betales ikke erstatning for en før ulykkestilfældet bestående mèngrad. En bestående mèngrad kan derfor ikke bevirke, at mèngraden fastsættes højere, end hvis en sådan mèngrad ikke havde været til stede Størrelsen af invaliditetserstatningen fastsættes, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes. 11

12 Hvis sagen på forsikredes foranledning indbringes for Arbejdsskadestyrelsen, betaler forsikrede det af Arbejdsskadestyrelsen fastsatte gebyr, som selskabet tilbagebetaler, hvis forsikrede får helt eller delvis ret i sin klage Samme ulykkestilfælde berettiger ikke til udbetaling både for død og invaliditet. Er der i anledning af ulykkestilfældet udbetalt invaliditetserstatning forinden dødsfaldet, udbetales for dødsfaldet alene det beløb, hvormed dødsfaldserstatningen måtte overstige den allerede foretagne invaliditetsudbetaling Tillægserstatning for invaliditet For ulykkestilfælde, som medfører en méngrad på 30 % eller derover, og som rammer personer, der ikke er fyldt 60 år, betales et tillæg til erstatningen. Tillægget er af samme størrelse som erstatningen, således at der i disse tilfælde betales dobbelt erstatning Hvem er sikret / udbetales erstatningen til Ved dødsfaldserstatning Erstatningen udbetales til afdødes ægtefælle eller registreret partner eller hvis afdøde var ugift, separeret, fraskilt, enke eller enkemand til afdødes børn under 25 år Efterlades ingen af ovennævnte personer, udbetales en erstatning på kr. til boet For personer under 18 år udbetales erstatningen til den eller de personer, der har forældremyndigheden over det pågældende barn Invaliditetserstatning Erstatningen udbetales til forsikrede Erstatningen til umyndige børn indsættes i Forvaltningsafdelingen i godkendt pengeinstitut Nedsættelse af forsikringssummerne De for en forsikret person gældende forsikringssummer nedsættes til det halve, hvis forsikrede er fyldt 70 år Anmeldelse af skade Enhver skade skal straks ved død senest 48 timer efter dødsfaldet anmeldes til Alka. Ved dødsfald er Alka berettiget til at kræve obduktion, jf. punkt Alkas erstatningspligt er betinget af, at skadelidte straks bliver behandlet af læge og følger dennes forskrifter. Alka er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge eller sygehus, der har behandlet tilskadekomne og til at lade denne undersøge af en læge valgt af Alka Så snart lægebehandlingen er afsluttet, eller skadens blivende følger kan bedømmes, skal en lægeattest indsendes til Alka. Alka betaler honoraret for de forlangte attester. 12

13 10. Vejhjælp Hvor dækker Vejhjælp Vejhjælp dækker i Danmark undtagen Færøerne og Grønland og kan rekvireres hos Falck døgnet rundt på tlf Hjælp til bilen Starthjælp/driftstop/nedbrud Assistance ydes af Falck ved ethvert driftstop eller uheld, der er sket i Danmark, og som forhindrer fortsat kørsel ved køretøjets egen hjælp. Endvidere efter anmeldt tyveri eller hvis køretøjets fører på grund af tilskadekomst eller sygdom er ude af stand til selv at føre køretøjet. Hjælpen ydes hurtigst muligt efter kundens anmodning om assistance Assistance ydes enten i form af udbedring af skaden på stedet eller i form af bjærgning, transport, starthjælp eller brændstofudbringning Eventuelle udleverede reservedele samt brændstof betales af kunden Vejhjælp dækker én transport af det havarerede køretøj ved hvert driftstop, kørselsuheld eller anden form for transportbehov. Kunden kan, efter eget valg, få denne transport udført til hjemsted eller valgfrit værksted i Danmark Kræver transporten færgesejlads eller transport over Storebælt, benyttes allerede indkøbt billet, hvis en sådan foreligger Oplukning af bildøre. Hvis låsesmed må tilkaldes efter Falcks skøn, er dette for Falcks regning Persontransport Ved uheld, driftstop eller tyveri af køretøjet sørger Falck for, at køretøjets fører og passagerer kommer frem til hjemsted eller fælles bestemmelsessted i Danmark. Til persontransport anvendes Falck-bil, offentlige transportmidler eller hyrevogn efter Falcks skøn Sygekørsel Ved tilskadekomst eller pludselig opstået sygdom under kørsel ydes befordring af fører og passagerer til nærmeste læge eller behandlingssted. 13

14 Fællesbetingelser for forsikringen 11. Risikooplysninger, risikoændringer og flytning Af hensyn til præmieberegningen og de betingelser der gælder for forsikringen, skal Alka underrettes, hvis: - Det oplyste om bil, kundeforhold og KM årligt som fremgår af policen ikke stemmer overens med de faktiske forhold. - Forsikringstageren eller den faste brugerskifter bopæl. - Bilen får anden fast bruger, flere brugere eller flere ejere. - Bilen skifter anvendelse. - Motorstørrelsen ændres. - Bilens vægt ændres. - Værdien af den forsikrede bil og tilbehør forøges. - En monteret Alkaboks (hastighedsmåler / satellitovervågning) afmonteres eller boksen af andre årsager er ude af drift. Når Alka er underrettet, tager Alka stilling til, om forsikringen kan fortsætte og på hvilke betingelser. Hvis Alka ikke underrettes, risikerer forsikringstageren at miste retten til erstatning helt eller delvist. 12. Forsikringens betaling, gebyrer, afgifter og bidrag Præmien Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden Senere præmier forfalder til de anførte forfaldsdage Præmien skal betales indenfor den frist, der er anført på opkrævningen Hvis betalingsfristen ikke overholdes, sender Alka en rykker. I rykkeren er anført en ny betalingsfrist. Betales præmien ikke indenfor rykkerens betalingsfrist, ophører forsikringen og dermed forsikringens dækning. Politiet underrettes med henblik på inddragelse af nummerpladerne. Den manglende betaling registreres i et fællesregister for Motorkøretøjsforsikringer. Se punkt Er forsikringen slettet på grund af mang- lende præmiebetaling, kan genoptagelse af forsikringen ikke ske, før det skyldige beløb er betalt. Genoptagelse af forsikringen kan kun ske efter aftale med Alka og på betingelse af, at præmien betales helårsvis forud i mindst to år Gebyrer, afgifter og bidrag Alka opkræver lovbestemte afgifter, gebyrer og bidrag til det offentlige Alka kan opkræve gebyr for: - Udsendelse af opkrævninger. - De rykkere, som Alka har sendt ved manglende betaling. - Udsendelse af forsikringspolice, grønt og rødt kort. - Forsikringen opsiges før forsikringens udløb (før forsikringens hovedforfaldsdag) - At sende beløb Opkrævningsadresse Opkrævninger sendes til den af forsikringstageren opgivne adresse. 13. Hvor længe løber forsikringen og hvordan og hvornår kan den opsiges Forsikringen gælder for et år ad gangen og fortsætter hvis ikke forsikringstageren eller Alka opsiger den skriftligt med mindst een måneds varsel til forsikringens udløb (forsikringens hovedforfaldsdag). Er forsikringen tegnet med forkortet opsigelsesvarsel, kan forsikringstageren opsige den skriftligt med mindst een måneds varsel til udløbet af en tilfældig måned i kalenderåret Har Alka meddelt ekstraordinær præmieforhøjelse eller ændringer i forsikringsdækningen jf. afsnit 15, kan forsikringstager lade forsikringen ophøre fra den dag forsikringen ændres Efter enhver anmeldt skade kan forsikringstageren eller Alka opsige forsikringen med 14 dages varsel. Opsigelse skal meddeles skriftligt og opsigelsen skal ske senest 1 måned efter at Alka har betalt skaden eller afvist skaden. 14

15 13.4. Har Alka opsagt forsikringen på grund af forsikringens forløb, f.eks. ved manglende præmiebetaling eller efter gentagne skadetilfælde, vil der ske registrering i Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for Motorkøretøjer (Amaliegade 10, 1256 Kbh. K). Registreringen vil ske i den del, som vedrører forsikringstagere, der er en særlig risiko. Forsikringstager informeres om registreringen, klagemuligheder m.v. Registrering i det nævnte register sker på grundlag af en tilladelse meddelt af Registertilsynet. 14. Indeksregulering Præmien og selvrisiko (ikke Ekstra selvrisiko, jf. afsnit 23) indeksreguleres en gang om året på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret Andre beløb, der er nævnt i betingelserne, indeksreguleres ikke Indeksreguleringen sker på grundlag af Summarisk lønindeks for den private sektor, som Danmarks Statistik offentliggør. Ophører udgivelsen af Summarisk lønindeks for den private sektor, kan Alka fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 15. Ændringer i forsikringen ud over indeksregulering Er indeksregulering af præmien ikke tilstrækkelig til at imødegå udviklingen i udgifterne, kan Alka ekstraordinært forhøje præmien eller ændre forsikringsdækningen. Sådanne ekstraordinære forhøjelser / ændringer kan gennemføres med virkning fra enhver forfaldsdag, når det sker med mindst 1 måneds varsel Endvidere kan Alka kræve ændret præmie eller forsikringsdækning efter enhver skade. Ændringen kan gennemføres med 14 dages varsel og skal meddeles senest een måned efter at Alka har betalt erstatning eller afvist skaden. 16. Deponering af nummerplader eller afmelding Indleveres nummerpladerne til en forsikret bil til Alka i mindst een måned, nedsættes præmien til stilstandspræmie For deponering af nummerpladerne kan Alka kræve gebyr Afmeldes bilen, ophører forsikringen fra afmeldingsdatoen. Forsikringstageren kan dog bestille stilstandsforsikring, hvis bilen i forvejen var kaskoforsikret. 17. Salg eller udskiftning af bilen Afhændes bilen ophører forsikringen Udskiftes bilen, ophører forsikringen, og forsikringstageren er frit stillet med hensyn til forsikring af sin ny bil Om den ny ejers retsstilling, se punkt Tilbagebetaling af præmie I tilfælde af forsikringens ophør tilbagebetales betalt præmie for den tid, der ligger efter forsikringens ophør Det gebyr, der evt. er betalt for en Alkaboks, tilbagebetales ikke. 15

16 19. Præmien efter en skade eller et skadefrit år Fastpræmie forsikring Fremgår det af policen, at forsikringen er en Fastpræmie forsikring, vil præmien ikke blive reguleret efter en skade eller efter et skadefrit år Bonus forsikring Fremgår det af policen, at forsikringen er en Bonus forsikring, vil præmien afhænge af skadesforløbet. Der er 5 præmietrin. Præmietrin 4 er det billigste præmietrin og præmietrin 0 det dyreste: - Præmietrin 4 = 100 % - Præmietrin 3 = 130 % - Præmietrin 2 = 155 % - Præmietrin 1 = 230 % - Præmietrin 0 = 300 % Det er antallet af skadefri år, der bestemmer, hvilket præmietrin forsikringen er på: Antal skadefri år = Præmietrin 6 = 4 5 = 3 4 = 3 3 = 2 2 = 2 1 = 1 0 = 1-1 = 0-2 = 0-3 = 0-4 til -10 = For hvert skadefri år flyttes forsikringen et trin op ad den viste trappe, til præmietrin 4 er nået. To skadefri år giver således et nyt præmietrin. Har forsikringen ikke tidligere været skaderamt, flyttes på forsikringens hovedforfaldsdato. Har forsikringen tidligere været skaderamt, flyttes i forhold til den dato, hvor den tidligere skade har bevirket ændret trin For hver skade, der forventes at ville eller har medført udgift for Alka, flyttes forsikringen to trin ned ad trappen. Flytningen sker den 1.ste i første måned efter skadedatoen. Én skade giver således eet nyt præmietrin. Eksempel: Skadedato Præmien stiger

17 Er forsikringen placeret på præmietrin 1 og dér får en skade, flyttes forsikringen til præmietrin 0 og tillige får forsikringen en tvungen forhøjet selvrisiko. Eksempel på regulering af tvungen forhøjet selvrisiko (Selvrisikobeløbene er i 2005 indeks): Valgt selvrisiko Ændres herefter til Ved en yderligere skade ændres selvrisikoen til kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Den tvungne forhøjede selvrisiko gælder for kaskoskader. Er der alene tegnet den lovpligtig ansvarforsikring, gælder selvrisikoen dog for ansvarsskader. Der ydes ikke rabat i præmien for den tvungne selvrisiko. Når den tvungne forhøjede selvrisiko er bortfaldet efter skadefri kørsel, vil forsikringen få nedsat præmie, idet forsikringen flyttes til præmietrin 1. Ændres dækningen fra kombineret Ansvar og Kasko til kun Ansvar eller fra Ansvar til kombineret Ansvar og Kasko, følger den tvungne forhøjede selvrisiko med den nye dækning. Den forhøjede selvrisiko træder i kraft dagen efter skaden og afventer således ikke den 1.ste i første måned efter skadedatoen, på hvilken dato præmien reguleres i henhold til præmietrin 0. Den forhøjede selvrisiko gælder kun for en ny skade. Den forhøjede selvrisiko gælder fra dagen efter skaden til den 1.ste i første måned efter skadedatoen samt yderligere 2 år. Sker der ikke flere skader i denne periode bortfalder den tvungne forhøjede selvrisiko. Eksempel Skadedato Selvrisiko forhøjes Præmien stiger Selvrisikoen falder hvis ikke yderligere skade år senere Yderligere skader i perioden medfører en ny tvungen forhøjelse af selvrisikoen. Selvrisikoen halveres, hvis der efter sidste skade er kørt skadefrit til den 1.ste i første måned efter skadedatoen + yderligere 2 år Følgende skadetilfælde medfører ikke flytning af præmietrin eller tvungen forhøjet selvrisiko: - Skaden er forvoldt, mens bilen var overladt til værksted, servicestation o. lign., eller overdraget til en ny ejer, jf. punkt og Skaden er forvoldt af en kendt skadevolder, selvom erstatningsansvaret bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens 19 og Alka skal betale erstatning til føreren af et andet motordrevet køretøj for personskade efter færdsels- lovens 103, stk. 1, når den ansvarlige for den i Alka forsikrede bil er uden skyld i skaden efter regler i færdselslovens 103, stk Den ansvarlige kendte skadevolder er ude af stand til at tilbagebetale Alka s udgifter. - Udgifterne alene er betalt i henhold til redningsforsikring i udlandet, jf. punkt eller retshjælpsforsikring, jf. punkt Skader der kun medfører udbetaling under tillægsdækningerne: Frontrudereparation, jf. afsnit 7 og Ulykkesdækning jf. afsnit 9 samt Vejhjælp jf. afsnit Er der tegnet Friskadeforsikring jf. afsnit 6, medfører de skader, der er anført under dette afsnit, heller ikke regulering af præmietrin eller selvrisiko. 17

18 Fællesbetingelser I skadesituationen 20. Hvis skaden eller tyveri sker Anmeldelse af skaden Enhver skade, der er omfattet af forsikringen, skal omgående anmeldes til Alka. Anmeldelsen kan ske telefonisk eller skriftligt Der må ikke aftales reparation af skade på den forsikrede bil før dette er aftalt med Alka Tyveri og røveri skal - ud over en omgående anmeldelse til Alka - også anmeldes til politiet Er bilen monteret med en Alkaboks eller satellitovervågning, vil Alka herefter sætte en eftersøgning i gang Se også under de respektive dækninger om hvordan man skal forholde sig i en skadesituation. 21. Ingen dækning eller kun dækning under visse forudsætninger Motorløb Skader sket under kørsel som orienterings-, præcisions- og økonomikørsel samt øvelseskørsel er dækket under forudsætning af, at: - Det foregår her i landet. - Der ikke er tale om terrænkørsel. - Justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves. - De foreskrevne regler for løbet overholdes. - Kørslen ikke sker som led i et internationalt løb (f.eks. rally) Endvidere dækkes øvelseskørsel (glatføre, manøvre-, skolekørsel o.l.) på arealer godkendt af politiet og afspærret til formålet, hvis kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndige Konkurrencekørsel, herunder enhver anden kørsel på bane end den der er nævnt under dette punkt, er ikke dækket, medmindre det fremgår af policen, at der er truffet aftale om det Naturkatastrofer, krig og atomenergi m.m Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: - Krig, krigs lignende forhold, terrorhandlinger, oprør eller borgerlige urolighe- der. - Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark (herunder Færøerne og Grønland). - Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter Udlejning Ved udlejning af bilen uden fører, jf. Justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører, dækker forsikringen ikke. 22. Selvrisiko Er forsikringen tegnet med en selvrisiko, betaler forsikringstageren den første del af skaden med selvrisikoen. ( Ekstra selvrisiko se næste afsnit 23.) Selvrisikobeløb indeksreguleres Har Alka i skadetilfælde udlagt forsikrin- gens selvrisiko, har Alka ret til straks at anmode forsikringstageren om at refundere Alkas udlæg, medmindre der efter Alkas skøn er en ansvarlig skadevolder Betales selvrisikoen ikke rettidigt, er Alka berettiget til at opkræve rykkergebyr og ren- ter i henhold til renteloven Såfremt selvrisikobeløbet ikke er betalt inden 14 dage efter påkrav, har Alka ret til at opsige kaskoforsikringen med et varsel på 14 dage Der opkræves ikke selvrisiko af forsikringstageren, hvis: Skaden er forvoldt, mens køretøjet var overladt til værksted, servicestation o. lign., eller overdraget til en ny ejer, jf. punkt og Selvrisikoen opkræves hos værksted, servicestation eller ny ejer, hvis denne er ansvarlig for uheldet Skaden er forvoldt af en skadevolder, selvom erstatningsansvaret bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens 19 og

19 Alka har betalt erstatning til føreren af et andet motordrevet køretøj for personskade efter færdselslovens 103, stk. 1, når den ansvarlige for det i Alka forsikrede køretøj er uden skyld i skaden efter reglen i færd- selslovens 103, stk Udgifterne alene er betalt i henhold til redningsforsikring i udlandet jf. pkt eller retshjælpsforsikring, jf. punkt Er der tegnet Friskadeforsikring eller Frontrude reparation, er der skader, der ikke medfører opkrævning af selvrisiko. Ved Friskadeforsikring se afsnit 6. Ved Frontrude reparation se afsnit Ekstra selvrisiko Er forsikringen tegnet med en Ekstra selvrisiko på eller kr., betaler forsikringstageren denne ud over forsikringens første selvrisiko, jvf. afsnit 22,når bilen ved uheldet føres af en anden end forsikringstageren eller dennes ægtefælle/samlever Den ekstra selvrisiko indeksreguleres ikke Har Alka i skadetilfælde udlagt den ekstra selvrisiko, har Alka ret til straks at anmode forsikringstageren om at refundere Alkas udlæg, medmindre der efter Alkas skøn er en ansvarlig skadevolder Betales selvrisikoen ikke rettidigt, er Alka berettiget til at opkræve rykkergebyr og ren- ter i henhold til renteloven Såfremt selvrisikobeløbet ikke er betalt inden 14 dage efter påkrav, har Alka ret til at opsige kaskoforsikringen med et varsel på 14 dage Der opkræves ikke selvrisiko af forsikringstageren, hvis: Skaden er forvoldt, mens køretøjet var overladt til værksted, servicestation o. lign., eller overdraget til en ny ejer, jf. punkt og Selvrisikoen opkræves af værksted, servicestation eller ny ejer, hvis denne er ansvarlig for uheldet Skaden er forvoldt af en skadevolder, selvom erstatningsansvaret bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens 19 og Alka har betalt erstatning til føreren af et andet motordrevet køretøj for personskade efter færdselslovens 103, stk. 1, når den ansvarlige for det i Alka forsikrede køretøj er uden skyld i skaden efter reglen i færd- selslovens 103, stk Udgifterne alene er betalt i henhold til redningsforsikring i udlandet, jf. punkt eller retshjælpsforsikring, jf. punkt Der er tegnet Frontrude reparation jf. afsnit 7 og frontruden kan repareres. 19

20 24. Ekstra selvrisiko ved højere hastighed end den tilladte Fremgår det af policen, at der er monteret en Alkaboks og ydet en præmierabat for denne, opkræver ALKA en ekstra selvrisiko ved uheld, når der er kørt hurtigere end tilladt Alka modtager automatisk oplysninger fra Alka boksen om hastigheden ved uheld, se nærmere herom i vilkår om Alkaboks Der opkræves kr. pr. km/t, der er kørt for hurtigt Den konstaterede hastighedsoverskridelse korrigeres med 5 km/t, således at der ikke opkræves ekstra selvrisiko for de første 5 km/t, der er kørt for stærkt Størrelsen af den ekstra selvrisiko afhænger af den største hastighedsoverskridelse i tidsrummet 30 sekunder før uheldet til 15 sekunder efter uheldet: Den ekstra selvrisiko kan maksimalt andrage kr Den ekstra selvrisiko ved højere hastighed end den tilladte opkræves ud over evt. anden aftalt selvrisiko jf. afsnit 22 og Der efter Alkas skøn er en ansvarlig skadevolder Skaden er forvoldt, mens køretøjet var overladt til værksted, servicestation o. lign., eller overdraget til en ny ejer, jf. punkt og Selvrisikoen opkræves af værksted, servicestation eller ny ejer, hvis denne er ansvarlig for uheldet Skaden er forvoldt af en skadevolder, selvom erstatningsansvaret bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens 19 og Alka har betalt erstatning til føreren af et andet motordrevet køretøj for personskade efter færdselslovens 103, stk. 1, når den ansvarlige for det i Alka forsikrede køretøj er uden skyld i skaden efter reglen i færdselslovens 103, stk Den ekstra selvrisiko indeksreguleres ikke Har Alka i skadetilfælde udlagt denne ekstra selvrisiko, har Alka ret til straks at anmode forsikringstageren om at refundere Alkas udlæg, medmindre der efter Alkas skøn er en ansvarlig skadevolder Betales selvrisikoen ikke rettidigt, er Alka berettiget til at opkræve rykkergebyr og renter i henhold til renteloven Såfremt selvrisikobeløbet ikke er betalt inden 14 dage efter påkrav, har Alka ret til at opsige rabatten for boksen og kaskoforsikringen med et varsel på 14 dage Der opkræves ikke ekstra selvrisiko af forsikringstageren, hvis: 20

21 25. Moms Moms i henhold til gældende lov betales af Alka For biler tilhørende registrerede virksomheder og benyttet i disse, betales momsen af forsikringstageren / den registrerede virksomhed i det omfang, denne kan trække beløbet fra i sit momsregnskab med Told- væsenet Alka lægger momsen ud og opkræver den derefter hos forsikringstageren/den registrerede virksomhed Ved totalskade på de nævnte biler trækkes momsen fra i erstatningsbeløbet Ved ansvarserstatninger og hvor den forsikrede bil tilhører en registreret virksom- hed og er benyttet i denne vil en udbetalt moms blive opkrævet af forsikringstageren På opkrævningen, der tidligst sendes når Alka betaler erstatning, anføres sidste ret- tidig indbetaling Betales momsen ikke rettidigt, er Alka be- rettiget til at opkræve rykkergebyr og renter i henhold til renteloven Såfremt momsen ikke er betalt inden 14 dage efter påkrav, har Alka ret til at opsige kaskoforsikringen med et varsel på 14 dage. 26. Regres Alka har pligt til at gøre regres gældende, såfremt skaden er indtruffet medens køre- tøjet var udlejet uden fører i strid med de af Justitsministeriets fastsatte bestemmelser. Det gælder dog ikke, hvis forsikringstageren kan bevise, at skaden ikke skyldes udlej- ningen Alka har regres, hvis Alka har erstattet en skade, som ikke er omfattet af forsikringen Alka har regres, hvis forsikringstageren har givet forkerte/fortiet oplysninger, der har betydning for forsikringsaftalen. Jf. Forsik- ringsaftalelovens Ankenævnet Hvis De ikke er tilfreds med vor behandling af Deres forsikringssag, kan De klage til Ankenævnet for Forsikring. Ankenævnet kan dog kun behandle Deres klage, hvis: - De forgæves har prøvet at få en tilfredsstillende ordning med Alka. - Alka ikke inden 3 uger har svaret på en skriftlig henvendelse fra Dem. - De til Ankenævnet betaler et gebyr, som er fastsat af Ankenævnet. Gebyret betales tilbage, hvis De helt eller delvis får medhold i klagen, hvis klagen ikke kan behandles, eller hvis De selv tilbagekalder klagen. Deres klage skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, som De kan få, hvis De ringer til: Alkas hovedkontor Tlf Regres betyder, at Alka har ret til at få ud- betalte beløb tilbagebetalt Alka har regres mod enhver, der efter færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har Alka kun regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdselslovens 108, stk. 2. Forbrugerrådet Købmagergade København K Tlf Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl. 10 og

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 Gældende fra 29. april 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold Forsikringsbetingelser for MC standard Indhold Fællesbestemmelser for Lloyds v/ First A/S motorcykelforsikring... 2 Definitioner... 2 Det er en forudsætning, at... 2 Generelt... 2 1. Hvem er dækket?...

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring M10-122015. For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdt af den aftale, der gælder

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Ansvarsdækning. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-32 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Indhold Grundlaget

Læs mere

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002 Lastbil Forsikringsbetingelser 1108002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-24 Side 8 4. Branddækning

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR VEJLE BRAND BILFORSIKRING Dansk lovgivning, blandt andet Lov om Forsikringsaftaler og Lov om Finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Betingelser nr. 11-21 Bilforsikring med overskud

Betingelser nr. 11-21 Bilforsikring med overskud Betingelser nr. 11-21 Bilforsikring med overskud 2 Bilforsikring med overskud Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk. Veterankøretøjsforsikring

RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk. Veterankøretøjsforsikring RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk Veterankøretøjsforsikring Vilkår nr. 13-1, juli 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem er sikret 2 Forsikringens sammensætning 2.10 Særlige

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Bilforsikring. Betingelser nr. DM 11-22 maj 2016. DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring

Bilforsikring. Betingelser nr. DM 11-22 maj 2016. DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring Bilforsikring Betingelser nr. DM 11-22 maj 2016 DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring DM Forsikring Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf. 38 15 66 00 dmforsikring@dm.dk www.dm.dk/forsikring

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser 1132001

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser 1132001 Bilforsikring Forsikringsbetingelser 1132001 Gælder fra marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 17-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-25 Side 8

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45

Læs mere

Fakta om Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp

Fakta om Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp Fakta om Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Prisen afhænger af risikoen Basisdækning Aftalegrundlag Prisen på

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: DAH SUPER abonnementet:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Gældende fra december 2011 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-17 Side 3 2. Kaskodækning afsnit 18-23 Side 6 3, Branddækning afsnit 24-28

Læs mere