Forslag. til. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S. (Gennemførelse af medieaftale for mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. til. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S. (Gennemførelse af medieaftale for 2012-2014 mv."

Transkript

1 Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Gennemførelse af medieaftale for mv.) 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, foretages følgende ændringer: 1. I fodnoten til lovens titel tilføjes efter side 1 :, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet), EU-Tidende 2002 nr. L 108, s. 51, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009, EU- Tidende 2009 nr. L 337, s Overalt i loven ændres Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling til: Erhvervs- og Vækstministeren, IT- og Telestyrelsen til: Erhvervsstyrelsen, IT- og Telestyrelsens til: Erhvervsstyrelsens og socialministeren til: social- og integrationsministeren. 3. I 2, stk. 1, nr. 4, ændres: lov om konkurrence og forbrugerforhold på telemarkedet til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. 4. 6, affattes således: 6. Kulturministeren kan fastsætte regler om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg a affattes således: 7 a. Kulturstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af regler udstedt i medfør af 6. Kulturstyrelsen kan i forbindelse med tilsynet meddele påbud til ejere af fællesantenneanlæg om overholdelse af regler udstedt i medfør af 6. Afgørelser efter regler udstedt i medfør af 6 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed affattes således: 13. Programmer, der er sponsoreret af offentlige institutioner, almennyttige fonde og velgørende foreninger, stiftelser, institutioner mv. kan indgå i public serviceprogramvirksomheden efter reglerne i kapitel 11. Dok. nr

2 Side 2 Stk. 2. Visning eller omtale af en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke i et program (produktsponsorering) kan uanset stk. 1 herudover indgå i public serviceprogramvirksomheden efter reglerne i kapitel 11. Stk.3. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at der i særlige tilfælde kan indgå programmer, der er sponsoreret af andre end de i stk. 1 nævnte foretagender, i public service-programvirksomheden efter reglerne i kapitel Efter 34 indsættes som ny paragraf: 34 a. Kulturministeren kan i særlige tilfælde ændre grænserne for de regionale TV 2- virksomheders dækningsområder , stk. 1, affattes således: 43. Radio- og tv-nævnet kan yde tilskud, jf. 92 a, til ikke-kommercielle lokale radiostationer og ikke-kommercielle tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af 45, stk. 1 og 2, samt til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikke-kommerciel lokal radio- og tv-virksomhed. 9. Som 45, stk. 7, indsættes: Stk. 7. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om forlængelse af tilladelser til lokalradioprogramvirksomhed , stk. 2, udgår. Stk. 3-5 bliver herefter stk I 69, stk. 3, som bliver stk. 2, udgår: og radiolicensen. 12. I 69 a, stk. 1, udgår: og radiolicensen. 13. I 70, stk. 1, udgår: eller radioprogrammer a affattes således: 85 a. Produktplacering i programmer i fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester er ikke tilladt. Stk. 2. Ved produktplacering forstås i denne lov visning eller omtale af en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke som led i et program mod betaling eller anden modydelse. Stk. 3. Stk. 1 er ikke til hinder for medtagelse af eller henvisning til en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke i et program (produktsponsorering), hvis 1) varen, tjenesteydelsen eller varemærket ikke har nogen betydelig værdi og 2) ingen relevant medietjenesteudbyder eller tilknyttet person har modtaget betaling eller anden modydelse i relation til medtagelsen af eller henvisningen til varen, tjenesteydelsen eller varemærket i programmet. Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om produktplacering, herunder om fravigelse af forbuddet mod produktplacering i stk. 1, og nærmere regler om produktsponsorering.

3 Side I 93, stk. 1, nr. 3, udgår:, stk I 93, stk. 2, udgår: stk. 2,. I lov om TV 2/DANMARK A/S, jf. lov nr. 438 af 10. juni 2003, foretages følgende ændring: ophæves. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2013, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Lovens 1, nr. 10, 11, 12 og 13, træder i kraft den 1. juli Stk a som affattet ved denne lovs 1, nr. 14, finder alene anvendelse på programmer, hvorom der er indgået eller forlænget aftale om produktion heraf efter lovens ikrafttræden eller indkøb af sådanne programmer. Stk , stk. 1, som affattet ved denne lovs 1, nr. 6, finder alene anvendelse på programmer, hvorom der er indgået eller forlænget aftale om sponsorering heraf efter lovens ikrafttræden.

4 Side 4 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 2. Baggrund 2.1. Ændrede must carry-forpligtelser 2.2. DR s adgang til sponsorering 2.3. Dækningsområder for de regionale TV 2-virksomheder 2.4. Støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikke kommerciel lokalradioog tv-virksomhed 2.5. Adgang til forlængelse af lokalradiotilladelserne 2.6. Ny lokalradio- og -tv-ordning 2.7. Afskaffelse af radiolicensen 2.8. Forbud mod produktplacering 2.9. Finansministerens bemyndigelse til at sælge aktierne i TV 2/DANMARK A/S 3. Hovedpunkter i lovforslaget 3.1. Ændrede must carry-forpligtelser Gældende ret Kulturministeriets overvejelser og forslag 3.2. DR s adgang til sponsorering Gældende ret Kulturministeriets overvejelser og forslag 3.3. Bemyndigelse til at ændre dækningsområderne for de regionale TV 2- virksomheder Gældende ret Kulturministeriets overvejelser og forslag 3.4. Støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikke kommerciel lokalradioog tv-virksomhed Gældende ret Kulturministeriets overvejelser og forslag 3.5. Adgang til forlængelse af lokalradiotilladelserne Gældende ret Kulturministeriets overvejelser og forslag 3.6. Afskaffelse af radiolicensen Gældende ret Kulturministeriets overvejelser og forslag 3.7. Forbud mod produktplacering Gældende ret Kulturministeriets overvejelser og forslag 3.8. Finansministerens bemyndigelse til at sælge aktierne i TV 2/DANMARK A/S Gældende ret Kulturministeriets overvejelser og forslag 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner

5 Side 5 5. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 6. De administrative konsekvenser for borgerne 7. De miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder og organisationer 10. Sammenfattende skema 1. Indledning Hovedformålet med lovforslaget er at gennemføre de ændringer, der følger af medieaftalen for (bilag 1), som blev indgået den 9. oktober 2012 af samtlige Folketingets partier med undtagelse af Liberal Alliance, samt tillægsaftale til medieaftalen for om DR s og de regionale TV 2-virksomheders adgang til at modtage sponsortilskud (bilag 2), som blev indgået af partierne bag medieaftalen den 23. november Lovforslaget gennemfører følgende punkter i medieaftalen: - Ophævelse af forpligtelsen for ejere af fællesantenneanlæg til at fordele DR s og de regionale TV 2-virksomheders kanaler, dog med opretholdelse af forpligtelsen til fordeling af visse tegnsprogs- og synstolkede programmer mv. - Ændringer i DR s adgang til sponsorering - Bemyndigelse til kulturministeren til at ændre dækningsområderne for de regionale TV 2-virksomheder - Støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikke kommerciel lokalradioog tv-virksomhed - Adgang til forlængelse af lokalradiotilladelserne - Afskaffelse af radiolicensen pr. 1. juli Genindførelse af forbuddet mod produktplacering - Ophævelse af finansministerens bemyndigelse til at sælge statens aktier i TV 2/DANMARK A/S Med undtagelse af beslutningen om at ophæve finansministerens bemyndigelse til at sælge statens aktier i TV 2/DANMARK A/S foretages samtlige ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Førstnævnte ændring foretages i lov om TV 2/DANMARK A/S. Øvrige punkter i medieaftalen og tillægsaftalen kræver ikke umiddelbart lovændring, og vil primært blive gennemført administrativt ved udstedelse af bekendtgørelser i medfør af loven og ved indgåelse af nye public service-kontrakter med DR og de regionale TV 2-virksomheder for perioden samt ved ændring af TV 2/DANMARK A/S tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed. 2. Baggrund Af medieaftalen og tillægsaftalen fremgår følgende om de ovennævnte punkter: 2.1. Ændrede must carry-forpligtelser

6 Side 6 Den gældende forpligtelse for ejere af fællesantenneanlæg til at fordele bl.a. DR s kanaler i deres anlæg (must carry-forpligtelsen) ophæves, bortset fra forpligtelsen til at fordele tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2/DANMARK A/S, programmer fra DR1 og DR2 med synstolkning og tv-kanalen FOLKETINGET. Partierne bag aftalen vil følge udviklingen og såfremt fællesantenneanlæg ophører med at fordele de programmer, der hidtil har været omfattet af must carry-forpligtelsen genindføre forpligtelsen DR s adgang til sponsorering DR har ikke adgang til at modtage sponsortilskud til public serviceprogramvirksomheden fra kommercielle virksomheder. DR kan dog fortsat til public service-programvirksomheden modtage sponsortilskud i form af produktsponsorering. Desuden kan DR fortsat til public service-programvirksomheden modtage sponsortilskud fra offentlige institutioner, almennyttige fonde og velgørende foreninger, stiftelser, institutioner mv Kulturministerens bemyndigelse til at ændre de regionale TV 2-virksomheders dækningsområder Der indsættes i radio- og fjernsynsloven en bemyndigelse til kulturministeren, som gør det muligt såfremt der er kommunalt ønske herom at ændre de regionale TV 2- virksomheders dækningsområder Støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikke kommerciel lokalradio- og tv-virksomhed Puljen til lokal radio og tv forhøjes med 2 mio. kr. i 2013 og i 2014 med henblik på støtte til uddannelsesaktiviteter Adgang til forlængelse af lokalradiotilladelserne FM-båndet lukkes ved udgangen af 2019, såfremt det medio 2018 kan konstateres, at minimum 50 pct. af radiolytningen, herunder radiolytningen i biler, sker på digitale platforme. På baggrund af beslutningen om FM-lukning gennemføres en høring af radiobranchen mv. om interessen for enten forlængelse af de gældende FM lokalradiotilladelser indtil lukningstidspunktet eller udbud af FM sendemulighederne, når de nuværende tilladelser udløber med udgangen af 2015 frem til FM-slukningstidspunktet (evt. sammen med udbud af DAB-sendemulighederne i blok 3) Afskaffelse af radiolicensen Radiolicensen afskaffes, så der ikke skal betales licens, hvis man udelukkende er indehaver af en radio. Afskaffelsen sker med virkning pr. 1. juli Blinde og svagtseende, som hidtil har betalt radiolicens, selv om de er i besiddelse af et medielicenspligtigt apparat, skal fortsat kunne fritages for betaling af medielicens Genindførelse af forbud mod produktplacering Det tidligere forbud mod produktplacering genindføres.

7 Side Afskaffelse af finansministerens bemyndigelse til at sælge statens aktier i TV 2/DANMARK A/S Bemyndigelsen i lov nr. 438 af 10. juni 2003 om TV 2/DANMARK A/S til finansministeren til at sælge aktierne i TV 2/DANMARK A/S ophæves. 3. Hovedpunkter i lovforslaget 3.1. Ændrede must carry-forpligtelser Gældende ret Ejere af fællesantenneanlæg er ifølge radio- og fjernsynslovens 6 forpligtet til i anlægget at fordele en række tv-programmer. Disse forpligtelser benævnes almindeligvis must carry-forpligtelserne og har udgangspunkt i et kulturpolitisk begrundet ønske om at sikre hele Danmarks befolkning adgang til de danske public service-programmer. Efter radio- og fjernsynslovens 6, stk. 1, skal ejere af fællesantenneanlæg nærmere bestemt sikre, at der i anlægget sker fordeling af DR1, DR2, DR K, DR Ramasjang og TV 2, herunder de regionale programmer, der er bestemt til modtagning i det pågældende område, og tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2/DANMARK A/S, programmer fra DR1 og DR2 med synstolkning og tv-kanalen FOLKETINGET. Forpligtelsen til at fordele TV 2 gælder ikke, såfremt kulturministeren udnytter bemyndigelsen i lovens 38 a, stk. 2, 1. pkt., om finansiering af TV 2/DANMARK A/S public service-programvirksomhed ved abonnementsbetaling. Efter 11. januar 2012, hvor der blev indført abonnementsbetaling for TV 2, har der således ikke været forpligtelse til at fordele TV 2. Der er i bekendtgørelse nr af 12. december 2011 om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg fastsat nærmere regler om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg. Ud over en angivelse af hvilke tv-kanaler der i henhold til lovens 6, stk. 1, skal fordeles, er det i bekendtgørelsen fastsat, at de programmer, der er pligt til at fordele, skal fordeles i mindst samme lyd- og billedkvalitet, som programmerne udsendes i på det terrestriske sendenet, men at programmerne kan fordeles i andre lyd- og billedkvaliteter under forudsætning af, at de samtidig fordeles i mindst samme lyd- og billedkvalitet, som programmerne udsendes i på det terrestriske sendenet. Det følger desuden af bekendtgørelsen, at såfremt fordelingen af programmer i fællesantenneanlæg sker i programpakker, skal samtlige pakker indeholde de programmer, der er omfattet af must carry-forpligtelserne, og der skal være mulighed for at købe en pakke, som enten alene indeholder must carry-programmerne, eller som ikke indeholder highpay -programmer. Must carry-forpligtelserne er fastsat i overensstemmelse med reglerne i Europa- Parlamentets og Rådets Direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009 om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet) mv. Ifølge direktivet kan der anvendes lovfæstede must carry-forpligtelser for nærmere bestemte radio- og tv-kanaler samt supplerende tjenester, der udbydes af en nærmere bestemt medietjenesteudbyder. Medlemsstaterne bør endvidere sikre at sådanne forpligtelser er gennem-

8 Side 8 sigtige, forholdsmæssige og klart afgrænsede. Endelig fremgår det af direktivet, at must carry-regler jævnligt bør tages op til nyvurdering med det formål at føre dem ajour med den teknologiske og markedsmæssige udvikling og at sikre, at de fortsat står i et rimeligt forhold til de tilstræbte mål Kulturministeriets overvejelser og forslag På baggrund af medieaftalen for foreslås, at must carry-forpligtelserne fremover begrænses til at omfatte tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2/DANMARK A/S, programmer fra DR1 og DR2 med synstolkning og tv-kanalen FOL- KETINGET. Endvidere foreslås, at must carry-forpligtelserne ikke fremover fastsættes direkte i radio- og fjernsynsloven men i bekendtgørelsesform. Det er efter Kulturministeriets opfattelse uhensigtsmæssigt at detailregulere et enkelt område som must carry-forpligtelserne direkte i loven. En sådan regulering betyder, at selv en mindre justering af reglerne kræver lovændring. Regulering i bekendtgørelsesform sikrer en højere grad af fleksibilitet. Dertil kommer, at ændringer af kanalernes navne kan give anledning til fortolkningsspørgsmål i praksis om forpligtelsernes omfang, indtil navneændringen er gennemført i loven. Det er af hensyn til brugervenligheden i forhold til såvel fællesantenneanlæg som seerne hensigten eksplicit at anføre i den kommende bekendtgørelse, hvilke konkrete programmer, der er omfattet af forpligtelserne. Det er tanken at videreføre de gældende regler i den nuværende bekendtgørelse om billedkvalitet i forbindelse med fordelingen af de omhandlede programmer, mens kravene om sammensætningen af og fordelingen i programpakker vil blive overvejet nærmere i forbindelse med udstedelsen af bekendtgørelsen DR s adgang til sponsorering Gældende ret Det er i radio- og fjernsynslovens 13 fastsat, at sponsorerede programmer kan indgå i DR s public service-programvirksomhed efter reglerne i lovens kapitel 11 om reklamer og sponsorering mv. af programmer samt indgåelse af partnerskaber. Reglerne om sponsorering er fastsat i lovens a samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 338 af 16. april 2011 om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber ( reklamebekendtgørelsen ) og bekendtgørelse nr. 864 af 23. august 2012 om ændring af reklamebekendtgørelsen. Ved sponsorering af programmer forstås i henhold til lovens 79 enhver form for ydelse af direkte eller indirekte tilskud til finansieringen af programmer i radio, fjernsyn, herunder tekst-tv-sider, og on demand-audiovisuelle medietjenester fra en fysisk eller juridisk person, der ikke selv udøver virksomhed ved udsendelse, udbud eller produktion af programmer i radio, fjernsyn eller on demand-audiovisuelle medietjenester, film, fono-

9 Side 9 grammer m.v., med henblik på at fremme den pågældendes navn, logo, image, aktiviteter eller produkter. Sponsortilskud kan således have form af såvel direkte økonomisk støtte som indirekte støtte i form af f.eks. produkter, som stilles til rådighed for tv-foretagendet i forbindelse med produktionen af programmer. Sidstnævnte støtte produktsponsorering er i lovens 85 a, stk. 4, betegnet som medtagelse af eller henvisning til en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke i et program. Sponsorerede programmer skal klart kunne identificeres ved, at sponsorens navn, logo eller andet symbol, herunder en angivelse af sponsorens produkt, tjenesteydelse eller et kendemærke herfor, er angivet ved programmets begyndelse, slutning eller begge steder, jf. lovens 80. Sådanne angivelser må derimod ikke forekomme i programmet. I tekst-tv skal de ovennævnte oplysninger angives på de enkelte tekst-tv-sider, som er sponsoreret. Herudover er der i loven og reklamebekendtgørelsen fastsat en række yderligere krav, som sponsorerede programmer skal overholde herunder eksempelvis krav om, at et sponsoreret program ikke må tilskynde til køb eller leje af sponsorens eller andres produkter eller tjenesteydelser. Produktsponsorering der i praksis ofte forekommer som udlån eller levering til fjernsynsforetagender af tøj, biler eller andet udstyr til en reduceret pris eller gratis, som kan bruges som rekvisitter i produktionen af fjernsynsprogrammer eller som præmier i konkurrencer eller andet, - ligner produktplacering på den måde, at der indgås en aftale mellem parterne om, at et bestemt produkt skal indgå i et program, jf. afsnit i de almindelige bemærkninger. Definitionen af et sponsortilskud omfatter imidlertid ikke som ved produktplacering betaling af vederlag til medietjenesteudbyderen eller tilknyttet person i relation til visningen eller omtalen af varen m.v. i programmet, men alene direkte og indirekte tilskud til finansieringen af produktionen af det pågældende program. Produktsponsorering med ydelser af betydelig værdi skal ifølge EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMS-direktivet) underlægges de krav om tilladelige genrer, information af seerne mv., der gælder for produktplacering, jf. afsnit i de almindelige bemærkninger. Særligt betyder dette, at produktsponsorering med ydelser af betydelig værdi med udgangspunkt i direktivreguleringen i reklamebekendtgørelsen er underlagt de i forhold til sponsorering gældende regler strengere krav for produktplacering om kreditering både før og efter et program, og at sådan produktsponsorering alene kan indgå inden for genrerne spillefilm, film og serier produceret til fjernsyn, sportsprogrammer og lette underholdningsprogrammer Kulturministeriets overvejelser og forslag På baggrund af tillægsaftalen til medieaftalen for foreslås det at ændre lovens 13, så DR fremover alene skal have adgang til efter reglerne i lovens kapitel 11 at modtage sponsortilskud til public service-programvirksomheden fra offentlige institutioner, almennyttige fonde og velgørende foreninger, stiftelser, institutioner mv. Sam-

10 Side 10 tidig foreslås det, at der fortsat vil være adgang til sponsortilskud i form af produktsponsorering fra alle fysiske eller juridiske personer, der ikke selv udøver programvirksomhed, herunder kommercielle virksomheder, jf. lovens 79. Herefter vil DR ikke fremover kunne indgå særskilte sponsoraftaler med kommercielle virksomheder om nyproducerede programmer, hvor sponsoreringen sker i form af kontante pengebeløb mv. Der vil med sådanne sponsorer alene kunne indgås aftaler om sponsorering i form af produktsponsorering. Da der imidlertid kan forekomme særlige tilfælde, hvor det kan være relevant med en generel adgang til programsponsorering såsom indsamlingsshows, foreslås det endvidere at give kulturministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om, at der i særlige tilfælde kan indgå programmer i programvirksomheden, der er sponsoreret af andre end offentlige institutioner, almennyttige fonde og velgørende foreninger, stiftelser, institutioner mv Kulturministerens bemyndigelse til at ændre de regionale TV 2-virksomheders dækningsområder Gældende ret Rammerne for de regionale TV 2-virksomheders virksomhed er fastsat i radio- og fjernsynslovens kapitel 6, bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder, de meddelte godkendelser på tidspunktet for oprettelsen af virksomhederne samt de public service-kontrakter, som kulturministeren indgår med hver af de regionale TV 2- virksomheder. De regionale TV 2-virksomheders geografiske dækningsområder følger de tidligere amtskommune-grænser, og er fastsat i virksomhedernes godkendelser fra 1987 og Samtidig er det jordbaserede sendenet opbygget således, at det som udgangspunkt dækker de samme geografiske områder. Det eksisterende sendenet kan ikke umiddelbart ændres, men der er i vidt omfang overlap mellem de enkelte regionale TV 2- virksomheders dækningsområder i forhold til husstandenes modtagelse af programmerne. I grænseområderne er det således muligt at modtage nabo-regionens udsendelser som følge af det såkaldte overspill. Som følge af kommunalreformen 1. januar 2007, hvor de nuværende kommuner og regioner blev etableret, har nogle af de regionale TV 2-virksomheder skullet varetage den journalistiske dækning af kommuner og regioner uden for de pågældende regionale TV 2-virksomheders geografiske dækningsområde, idet kommune eller regionsgrænsen som nævnt løber et andet sted end den geografiske grænse for dækningsområdet. Blandt andet fordi det på grund af sendenettets opbygning ikke umiddelbart er muligt at ændre på de faktiske modtageforhold i dækningsområderne, blev det i 2007 besluttet ikke at ændre på de geografiske dækningsområder på trods af kommunalreformen. Derimod blev der i de regionale TV 2-virksomheders public service-kontrakter for på forsøgsbasis indført en øget samarbejdsforpligtelse mellem de regionale TV 2-

11 Side 11 virksomheder, så seerne i grænseområderne blev sikret den relevante mediedækning i forbindelse med bl.a. kommunalvalg og folketingsvalg. Af public service-kontrakterne fremgik endvidere, at de regionale TV 2-virksomheder efter forsøgsperioden (på to år) skulle udarbejde en redegørelse for samarbejdet. Samarbejdsforpligtelsen er i de efterfølgende public service-kontrakter blevet gjort obligatorisk. Der er hverken i radio- og fjernsynslovgivningen eller i de meddelte godkendelser om oprettelsen af de otte regionale virksomheder er taget eksplicit stilling til, om ministeren kan ændre på de regionale virksomheders nuværende dækningsområder Kulturministerens overvejelser og forslag På baggrund af medieaftalen foreslås det, at give ministeren bemyndigelse til fremover at ændre de regionale TV 2-virksomheders dækningsområder efter ønske fra den eller de involverede kommuner. Det er herefter ikke muligt for en eller flere af de regionale TV 2-virksomheder at blokere for en eventuel justering af dækningsområderne. Det vil imidlertid kun være muligt at flytte områder fra ét regionalt dækningsområde til et andet de steder, hvor det er muligt at modtage signalerne fra den anden regionale TV 2-virksomhed det vi sige, der hvor der på nuværende tidspunkt er såkaldt overspill, jf. ovenstående. Det nævnte krav i de regionale TV 2-virksomheders public service-kontrakter om samarbejde i grænseområderne fastholdes, idet en udnyttelse af ministerens bemyndigelse kun kan udnyttes i tilfælde af tilstrækkeligt overspill Støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikke kommerciel lokal radio- og tv-virksomhed Gældende ret Det fremgår af radio- og fjernsynslovens 43, at Radio- og tv-nævnet kan yde tilskud til ikke-kommercielle lokale radiostationer og ikke-kommercielle tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af nævnet i medfør af lovens 45, stk. 1 og 2. Kulturministeren kan i henhold til 92 a, fastsætte regler om fordeling af sådanne tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud og indsendelse af ansøgninger mv. De nærmere regler er fastsat i bekendtgørelse nr. 881 af 17. september 2009 om lokalradiovirksomhed med senere ændringer og bekendtgørelse nr af 20. december 2011 om ikke-kommercielt tv i MUX 1. Heraf fremgår blandt andet, at tilskud ydes som driftstilskud til programvirksomheden Kulturministeriets overvejelser og forslag Som følge af medieaftalen for foreslås, at der fremadrettet også kan ydes støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikke-kommerciel lokal radiovirksomhed og ikke-kommerciel tv-virksomhed.

12 Side 12 Der har tidligere i perioden været mulighed for at yde tilskud til uddannelsesaktiviteter, primært for de frivillige medarbejdere på de lokale radio- og tvstationer. Tilskud til uddannelsesaktiviteterne er i lighed med den tidligere tilskudsordning ikke begrænset til indehavere af en programtilladelse eller til registrerede foretagender, og kan derfor ydes til fx organisationerne på lokalradio- og -tv-området. Det er hensigten i medfør af radio- og fjernsynslovens 92a, at fastsætte de nærmere vilkår for ydelse af tilskud til uddannelsesaktiviteter i de ovennævnte bekendtgørelser om henholdsvis lokalradiovirksomhed og ikke-kommercielt tv i MUX Adgang til forlængelse af lokalradiotilladelelserne Gældende ret Af radio- og fjernsynslovens 45, stk. 1, fremgår blandt andet, at udøvelse af programvirksomhed foranstaltet af radio- og tv-foretagender og øvrige medietjenesteudbydere, der hører under dansk myndighed, kun kan ske med tilladelse fra Radio- og tv-nævnet. Det fremgår videre af 45, stk. 2, at tilladelse til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder meddeles af Radio- og tv-nævnet efter udbud. Derudover fremgår det af lovens 45, stk. 5, at kulturministeren blandt andet kan fastsætte regler om udbudsforretninger i henhold til stk. 2 og tilladelser i henhold til stk. 1, herunder om udøvelse af programvirksomheden og varigheden af tilladelser. Kulturministeren kan endvidere fastsætte, at Radio- og tv-nævnet i forbindelse med udstedelse af tilladelser til programvirksomhed og efter regler fastsat af kulturministeren kan fastsætte vilkår for programvirksomheden mv. Tilladelse til lokalradioprogramvirksomhed blev tidligere meddelt af de lokale radio- og fjernsynsnævn. Disse nævn blev nedlagt 1. januar 2006 i forbindelse med gennemførelse af en ny administrativ struktur på lokalradio- og tv-området, og kompetencen til at udstede tilladelser til lokal programvirksomhed overgik til Radio- og tv-nævnet. Der er pr. 1. januar 2012 givet programtilladelser til i alt 416 lokalradio-stationer, som deler de eksisterende sendemuligheder i Danmark Kulturministeriets overvejelser og forslag Det foreslås på baggrund af medieaftalen for , at ministeren gives hjemmel til at forlænge de gældende tilladelser til lokalradioprogramvirksomhed på uændrede vilkår. Det fremgår af medieaftalen, at det på baggrund af beslutningen om FM-lukning skal gennemføres en høring af radiobranchen mv. om interessen for enten forlængelse af de gældende FM lokalradiotilladelser indtil lukningstidspunktet eller udbud af FMsendemulighederne, når de nuværende tilladelser udløber med udgangen af 2015 frem til FM-slukningstidspunktet.

13 Side 13 De gældende tilladelser til lokalradiovirkomhed udløber med udgangen af 2015, og en række af tilladelserne har været forlænget flere gange tidligere. Dette er sket med hjemmel i en overgangsbestemmelse i radio- og fjernsynsloven, nemlig 3, stk. 2 og 3, i lov nr af 21. december 2005 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og medieansvarsloven (Ny lokalradio- og lokal-tv-ordning, forhøjelse af strafferammen for pirateri mv.). Der kan med udgangspunkt i forarbejderne til den ovennævnte bestemmelse om adgang til at forlænge tilladelserne sættes spørgsmålstegn ved, om der er tilstrækkelig klar hjemmel i den gældende lov til evt. at forlænge de gældende tilladelser endnu en gang. Det foreslås derfor, at der tilvejebringes en sådan hjemmel Afskaffelse af radiolicensen Gældende ret Efter radio- og fjernsynslovens 69 skal der betales medielicens for apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til almenheden, og radiolicens for apparater, som alene kan modtage og gengive radioprogrammer, der er udsendt til almenheden. Er man i besiddelse af et apparat, som kun kan modtage og gengive radioprogrammer, der er udsendt til almenheden, skal der betales radiolicens. Radiolicensen udgør efter de gældende satser i alt årligt 320 kr. i radiolicens. I Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 434 af 6. maj 2011 om licens er der i medfør af radio- og fjernsynsloven fastsat en række uddybende regler om licensens størrelse, betalingspligt, til- og afmelding mv., jf. bl.a. lovens 69 a, stk. 2, hvorefter kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om licenspligtens indtræden og ophør, om betalingsfrister og opkrævning samt om gebyrer mv. I bekendtgørelsens 22 er det fastsat, at DR Licens efter ansøgning kan bevilge blinde og stærkt svagtseende personer, der bor alene eller bor i husstande udelukkende med andre blinde eller stærkt svagtseende personer og/eller børn under 18 år, fritagelse for medielicens. Disse personer betaler i stedet radiolicens. Ved blinde og stærkt svagtseende forstås personer, som er medlem af Dansk Blindesamfund eller opfylder betingelserne for at blive medlem af Dansk Blindesamfund Kulturministeriets overvejelser og forslag På baggrund af medieaftalen for foreslås, at radiolicensen afskaffes, så der ikke skal betales licens, hvis man udelukkende er indehaver af en radio. Det er hensigten, at kulturministeren i medfør af lovens 69 a, stk. 2, fastsætter regler om, at blinde og svagtseende, som hidtil har betalt radiolicens, selv om de er i besiddelse af et medielicenspligtigt apparat, fortsat skal kunne fritages for betaling af medielicens forudsat de opfylder de vilkår, der er nævnt i afsnit Det foreslås endvidere, at ændringerne sker med virkning fra 1. juli 2013 af hensyn til DR s opkrævning af licens Forbud mod produktplacering

14 Side Gældende ret Lovens 85 a fastsætter de overordnede regler om produktplacering, idet nærmere regler om produktplacering er fastsat i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 338 af 16. april 2011 om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og ondemand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber ( reklamebekendtgørelsen ) og bekendtgørelse nr. 864 af 23. august 2012 om ændring af reklamebekendtgørelsen, jf. lovens 85 a, stk. 4. Produktplacering er defineret som visning eller omtale af en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke som led i et program mod betaling eller anden modydelse. Reglerne er på baggrund af EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMSdirektivet) lovteknisk opbygget således, at produktplacering som udgangspunkt ikke er tilladt, jf. lovens 85 a, stk. 1. Fra denne formelle hovedregel indgår imidlertid i lovens 85 a, stk. 3, en bred undtagelsesbestemmelse, hvorefter produktplacering er tilladt i tv-udsendelser og tv-lignende on demand-tjenester inden for genrerne spillefilm, film og serier produceret til fjernsyn, sportsprogrammer og lette underholdningsprogrammer. Der er forbud mod produktplacering i programmer henvendt til børn under 14 år. Programmer med produktplacering skal i overensstemmelse med AVMS-direktivet overholde en række vilkår. Vilkårene, der fremgår af reklamebekendtgørelsen, er følgende: 1. Indholdet og programsætningen må ikke påvirkes på en sådan måde, at det indvirker på medietjenesteudbyderens ansvar og redaktionelle selvstændighed med hensyn til programmerne. 2. Programmet må ikke tilskynde til køb eller leje af varer eller tjenesteydelser, navnlig må disse ikke fremhæves på en særlig måde med henblik på at fremme afsætningen af dem. 3. Programmet må ikke give de pågældende varer en unødigt fremtrædende rolle. 4. Seerne skal informeres tydeligt om, at programmet indeholder produktplacering. Denne identifikation skal ske på passende vis ved programmets begyndelse og slutning, samt når et program i fjernsyn fortsætter efter en reklameafbrydelse. 5. Ovenstående identifikationskrav finder dog ikke anvendelse, hvis programmet ikke er produceret eller bestilt af medietjenesteudbyderen selv eller en virksomhed, der er tilknyttet medietjenesteudbyderen. 6. Programmer i fjernsyn og on-demand audiovisuelle må ikke indeholde produktplacering af tobaksprodukter eller varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med tobaksrygning eller varer fra virksomheder, hvis hovedvirksomhed er at producere eller sælge tobaksprodukter eller andre varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med rygning. Ligeledes må programmerne ikke indeholde produktplacering af lægemidler, som er receptpligtige efter lov om lægemidler. Udover de ovennævnte begrænsninger fastsætter direktivet og reklamebekendtgørelsen yderligere krav i relation til menneskelig værdighed og opførsel, diskrimination og beskyttelse af mindreårige. Særligt kræves, at enhver produktplacering af alkoholiske

15 Side 15 drikkevarer ikke rettes specifikt mod mindreårige og ikke må tilskynde til umådeholden indtagelse. Der er ikke adgang til produktplacering i de licensfinansierede public serviceforetagenders DR s og de regionale TV 2-virksomheders egenproducerede programmer og programmer i entreprise. Dog har DR og de regionale TV 2-virksomheder adgang til at udsende spillefilm og kort- og dokumentarfilm, som indeholder produktplacering. Denne retstilstand skal ses i lyset af, at det også skal være muligt for DR og de regionale TV 2-virksomheder at vise indkøbte udenlandske film mv., hvori produktplacering kan indgå, samt danske spillefilm og kort- og dokumentarfilm, som DR som led i deres public service-forpligtelser er forpligtet til økonomisk at engagere sig i, og hvori der kan indgå produktplacering som følge af den generelle adgang til produktplacering i danske film Kulturministeriets overvejelser og forslag Det foreslås på baggrund af medieaftalen for at ændre radio- og fjernsynslovens 85 a, så undtagelserne til den generelle hovedregel om, at produktplacering ikke er tilladt, ophæves. Således vil det i udgangspunktet ikke fremover være tilladt med produktplacering i programmer i dansk fjernsyn og danske on demand-audiovisuelle medietjenester. Dette vil være i overensstemmelse med AVMS-direktivet, der er et minimumsdirektiv, og hvor medlemsstaterne derfor kan anlægge mere detaljerede eller strengere bestemmelser på de områder, der er omfattet af direktivet. Det foreslås endvidere, at den gældende adgang i lovens 85 a, stk. 5, for kulturministeren til at fastsætte nærmere regler om produktplacering, herunder om fravigelse af forbuddet mod produktplacering, opretholdes i den foreslåede bestemmelse i lovens 85 a, stk. 4. Det er hensigten at benytte bemyndigelsesbestemmelsen til fortsat at gøre det muligt i fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester at vise indkøbte programmer (dog ikke børneprogrammer og nyheds- og aktualitetsprogrammer), som indeholder produktplacering, der er produceret i udlandet. På denne måde sikres, at danske tvforetagender stadig kan vise en række udenlandske programmer, eksempelvis amerikanske film, som indeholder produktplacering. Ligeledes er det hensigten at benytte bemyndigelsesbestemmelsen til fortsat at gøre det muligt at vise spillefilm og kort- og dokumentarfilm, som DR og TV 2/DANMARK A/S i medfør af henholdsvis DR s public service-kontrakt og TV 2/DANMARK A/S public service-tilladelse er forpligtet til økonomisk at engagere sig i, og hvori der kan indgå produktplacering. De undtagelsesvise adgange til produktplacering skal også fremadrettet overholde AVMS-direktivets vilkår og krav i relation til produktplacering. De nærmere regler om produktplacering vil blive fastsat i reklamebekendtgørelsen. Endelig foreslås det med forslaget til bestemmelserne i 85 a, stk. 3 og 4, at opretholde de eksisterende regler om produktsponsorering med ydelser af betydelig værdi, der ifølge AVMS-direktivet skal underlægges de krav om tilladelige genrer, information af

16 Side 16 seerne mv., der gælder for produktplacering. Der henvises til afsnit 3.2. om DR s adgang til sponsorering Afskaffelse af finansministerens bemyndigelse til at sælge statens aktier i TV 2/DANMARK A/S Gældende ret Af lov om TV 2/DANMARK A/S fremgår af 4, at kulturministeren bemyndiges til at sælge aktierne i TV 2/DANMARK A/S. Som følge af kgl. resolution af 25. maj 2005 ligger bemyndigelsen i dag hos finansministeren Kulturministeriets overvejelser og forslag Det foreslås at ophæve bemyndigelsen til finansministeren til at sælge aktierne i TV 2/DANMARK A/S, idet det er indeholdt i medieaftalen for , at det offentlige ejerskab til selskabet skal opretholdes. 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for stat, kommune eller regioner. 5. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet af betydning. Det bemærkes imidlertid, at ophævelsen af adgangen til produktplacering i programmer i dansk fjernsyn og danske on demand-tjenester i mindre grad vil svække de danske tv-foretagenders og øvrige medietjenesteudbyderes konkurrenceposition i forhold til de udenlandske udbydere, ligesom DR s ændrede adgang til sponsorering vil have økonomiske konsekvenser for DR. 6. De administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 7. De miljømæssige konsekvenser Lovforslaget indeholder ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Forslaget er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 22/2002/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/136/EF af 25. november 2009, samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester). 9. Hørte myndigheder og organisationer

17 Side 17 Forbrugerombudsmanden, Erhvervsstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Radio- og tv-nævnet, Det Danske Filminstitut, Medierådet for Børn og Unge, Teleklagenævnet, Boxer TV A/S, Canal Digital Danmark A/S, Dk4, DR, FTVS Fællesrådet for tv-sendesamvirker i Danmark, I/S DIGI-TV, METV Mesopotamia TV, MTG A/S, Viasat, SBS TV A/S, SBS-Net, Stofa A/S, Telenor, Teracom (Broadcast Service Danmark A/S), TV Midt-Vest, TV SYD A/S, TV 2 Sport A/S, TV 2/Bornholm, TV 2/Danmark A/S, TV 2/FYN, TV LORRY, TV 2/NORD, TV 2/ØST, TV 2/Østjylland, TV 3 A/S, Kanal Hovedstaden, Kanal 23, YOUSEE, GOLD FM/Klassisk FM ApS, Radio 100FM, Radio 2, Radio Nova FM, Radio Pop FM, Radio 24syv, SBS Radio A/S, Danmarks Lokal-tv Forening, Danske Medier, Danske Mediers Forum, Dansk Student tv-forening, Den Kristne Producentkomité, DILEM (Danske Idebaserede Lokale Elektroniske Medier), Forenede Danske Antenneanlæg, KOMM, Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seer organisationer, SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet), Sendesamvirket i København, SLRTV, 3, TDC, Telenor, Telia Danmark, WAOO, Dansk Blindesamfund, Danske Døves Landsforbund, Danske Handicaporganisationer, Det Centrale Handicapråd, Høreforeningen, Advokatfirma Lassen Ricard, BFE, Copy-Dan, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Advokater, Danske Regioner, Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening, Det Ny Public Serviceråd, Egmont International Holding A/S, Forbrugerrådet, GRAMEX, HORESTA, ITEK Dansk Industri, KODA, Ophavsretligt Forum, Producentforeningen, Rigsrevisionen, Samrådet for Ophavsret, UBOD, Kommunernes Landsforening. 10. Sammenfattende skema Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Administrative konsekvenser for borgere Miljømæssige konsekvenser Samlet vurdering af konsekvenserne af lovforslaget Positive konsekvenser / mindre forbrug Ingen Ingen Ingen Ingen Negative konsekvenser / merudgifter Ingen Ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet af betydning Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Ingen Ingen Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1

18 Side 18 Til nr. 1 (fodnoten til lovens titel) I fodnote 1) til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed angives, at loven indeholder bestemmelser, der er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 22/2002/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, som ændret ved Europa- Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/136/EF af 25. november 2009, idet denne henvisning ved en fejl ikke tidligere har været angivet. Til nr. 2 ( 7, stk. 1, 1. pkt., 8, 9 og 92, stk. 1) Der er tale om en konsekvensændring som følge af ressortomlægningen ved kgl. resolution af 3. oktober Til nr. 3 ( 2, stk. 1, nr. 4) Der er tale om en konsekvensændring som følge af at lov om konkurrence og forbrugerforhold på telemarkedet er erstattet af lov om elektroniske kommunikationsnet og - tjenester. Den for bestemmelsen relevante definition er videreført i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Til nr. 4 ( 6) Det foreslås, at must carry-forpligtelserne fremover begrænses til at omfatte tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2/DANMARK A/S, programmer fra DR1 og DR2 med synstolkning og tv-kanalen FOLKETINGET. Endvidere foreslås, at must carry-forpligtelserne ikke fremover fastsættes direkte i radio- og fjernsynsloven, men i bekendtgørelsesform. Af medieaftalen for fremgår, at den gældende forpligtelse for ejere af fællesantenneanlæg til at fordele bl.a. DR s kanaler i deres anlæg (must carry-forpligtelsen) ophæves, bortset fra forpligtelsen til at fordele tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2/DANMARK A/S, programmer fra DR1 og DR2 med synstolkning og tvkanalen FOLKETINGET. Samtidig fremgår imidlertid, at partierne bag aftalen vil følge udviklingen og såfremt fællesantenneanlæg ophører med at fordele de programmer, der hidtil har været omfattet af must carry-forpligtelsen genindføre forpligtelsen. Med henblik på at sikre tilstrækkelig smidighed i lovgivningen til at kunne genindføre eller justere forpligtelsen, gives kulturministeren i loven bemyndigelse til at fastsætte de nærmere regler om, hvilke billedprogrammer ejere af fællesantenneanlæg skal fordele samt vilkårene herfor. Om baggrunden for og Kulturministeriets overvejelser i forhold til bestemmelsen henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit Til nr. 5 ( 7 a) Der er tale om en konsekvensændring som følge af ændringen af radio- og fjernsynslovens 6, som affattet ved denne lovs 1, nr. 4. Bestemmelsen er en videreførelse af gældende ret.

19 Side 19 Til nr. 6 ( 13) Om baggrunden for og Kulturministeriets overvejelser i forhold til bestemmelsen henvises til afsnit i de almindelige bemærkninger. Det er hensigten at fastsætte nærmere regler om DR s adgang til at modtage sponsortilskud til finansieringen af programmer i reklamebekendtgørelsen, jf. den foreslåede bestemmelses stk. 3 og lovens 85. Til stk. 1. Det foreslås, at programmer, der er sponsoreret af offentlige institutioner, almennyttige fonde og velgørende foreninger, stiftelser, institutioner mv. kan indgå i DR s public service-programvirksomhed efter reglerne i kapitel 11. Sådanne sponsorer kan eksempelvis være offentlige myndigheder såsom ministerier og kommuner, EU og velgørende organisationer såsom Dansk Røde Kors. Med forslaget foreslås en indsnævring af kredsen af sponsorer, der kan yde sponsortilskud til finansiering af DR s egen programvirksomhed, idet kommercielle virksomheder fremover vil være udelukket fra at yde sponsortilskud til programvirksomheden i form af kontante pengebeløb. Forslaget vedrører alene sponsoraftaler, som DR særskilt indgår med sponsorer om programvirksomheden. Således berører forslaget ikke færdigproducerede indkøbte danske eller udenlandske programmer, film mv. Heller ikke DR s erhvervelse af rettigheder til visning af store sportsbegivenheder og andre store internationale begivenheder som f.eks. nytårskoncerten fra Wien og Det Internationale Melodigrandprix, hvor broadcasterne forpligtes til at vise de pågældende arrangementers sponsorer, berøres. Til stk. 2. Uanset den foreslåede bestemmelses stk. 1 foreslås, at visning eller omtale af en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke i et program (produktsponsorering) tillige kan indgå i DR s public service-programvirksomheden efter reglerne i lovens kapitel 11. Herved sker der en opretholdelse af den nuværende adgang til produktsponsorering, således at DR med alle fysiske eller juridiske personer, der ikke selv udøver programvirksomhed, herunder kommercielle virksomheder, jf. radio- og fjernsynslovens 79, fortsat vil kunne indgå aftaler om sponsorering i form af produktsponsorering. Stk. 3. Der foreslås indført en bemyndigelsesbestemmelse, hvorefter kulturministeren kan fastsætte regler om, at der i særlige tilfælde kan indgå programmer i public serviceprogramvirksomheden, der er sponsoreret af andre end de i det foreslåede stk. 1 nævnte foretagender. Det er hensigten at benytte den foreslåede bemyndigelse til at fastsætte regler om, hvorvidt der for særlige programtyper såsom eksempelvis indsamlingsshows og programmer, hvori DR s ensembler og koncertvirksomhed indgår, skal være generel ad-

20 Side 20 gang til sponsorering, således at der også kan gives sponsortilskud af kommercielle virksomheder og andre i forbindelse med sådanne programmer. Til nr. 7 ( 34 a) De regionale TV 2-virksomheders dækningsområder følger i dag de gamle amtsgrænser, men der er hverken i radio- og fjernsynslovgivningen eller i de meddelte godkendelser vedrørende oprettelsen af virksomhederne taget eksplicit stilling til om og hvordan, en ændring af dækningsområderne kan ske. Derfor foreslås det at give ministeren bemyndigelse hertil efter ønske fra den eller de involverede kommuner. Om baggrunden for og Kulturministeriets overvejelser i forhold til bestemmelsen henvises til de almindelige bemærkninger afsnit Til nr. 8 ( 43) Det foreslås, at der fremadrettet kan ydes støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikke-kommerciel lokal radio- og tv-virksomhed. De nærmere vilkår for ydelse af tilskud til uddannelsesaktiviteter vil i medfør af radioog fjernsynslovens 92 a blive fastsat i bekendtgørelse om lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse om ikke-kommercielt tv i MUX 1. Om baggrunden for og Kulturministeriets overvejelser i forhold til bestemmelsen henvises til de almindelige bemærkninger afsnit Til nr. 9 ( 45, stk. 7) Det foreslås, at ministeren gives eksplicit hjemmel til at forlænge de gældende lokalradiotilladelser, idet der kan sættes spørgsmålstegn ved, om der er tilstrækkelig klar hjemmel i den gældende lov til at foretage en evt. forlængelse de gældende tilladelser endnu en gang. En eventuel forlængelse skal ske på uændrede vilkår. Om baggrunden for og Kulturministeriets overvejelser i forhold til bestemmelsen henvises til de almindelige bemærkninger afsnit Til nr. 10 ( 69, stk. 2) Det er indeholdt i den mediepolitiske aftale for , at radiolicensen skal afskaffes, hvorfor det foreslås at ophæve radio- og fjernsynslovens 69, stk. 2, pr. 1. juli 2013, jf. lovforslagets 3, stk. 2. Om baggrunden for og Kulturministeriets overvejelser i forhold til bestemmelsen henvises til de almindelige bemærkninger afsnit Til nr. 11 ( 69, stk. 3) Der er tale om en konsekvensændring som følge af ændringen af radio- og fjernsynslovens 69, stk. 2, om radiolicens, som affattet ved denne lovs 1, nr. 10.

21 Side 21 Til nr. 12 ( 69 a, stk. 1) Der er tale om en konsekvensændring som følge af ændringen af radio- og fjernsynslovens 69, stk. 2, om radiolicens, som affattet ved denne lovs 1, nr. 10. Til nr. 13 ( 70, stk. 1) Der er tale om en konsekvensændring som følge af ændringen af radio- og fjernsynslovens 69, stk. 2, om radiolicens, som affattet ved denne lovs 1, nr. 10. Til nr. 14 ( 85 a) Om baggrunden for og Kulturministeriets overvejelser i forhold til bestemmelsen henvises til de almindelige bemærkninger i afsnit 3.2 og 3.7. Til stk. 1. Med forslaget til affattelse af radio- og fjernsynslovens 85 a, stk. 1, foreslås at opretholde hovedreglen om, at produktplacering i programmer i fjernsyn og on demandaudiovisuelle medietjenester ikke er tilladt. Samtidig foreslås det at ophæve af undtagelsesbestemmelsen i lovens 85 a, stk. 3, hvorefter produktplacering er tilladt i spillefilm, film og serier produceret til fjernsyn eller on demand-audiovisuelle medietjenester, sportsprogrammer og lette underholdningsprogrammer. Til stk. 2. Med forslaget til affattelse af radio- og fjernsynslovens 85 a, stk. 2, opretholdes definitionen af produktplacering i lovens 85 a, stk. 2. Til stk. 3. Med forslaget til affattelse af radio- og fjernsynslovens 85 a, stk. 3, opretholdes bestemmelserne i lovens 85 a, stk. 3, om produktsponsorering med ydelser af betydelig værdi, der ifølge AVMS-direktivet skal underlægges de krav om tilladelige genrer, information af seerne mv., der gælder for produktplacering. Til stk. 4. Med forslaget til affattelse af radio- og fjernsynslovens 85 a, stk. 4, foreslås en opretholdelse af bemyndigelsesbestemmelsen i lovens 85 a, stk. 5, i forhold til at fastsætte nærmere regler om produktplacering, herunder om fravigelse af forbuddet mod produktplacering, og nærmere regler om produktsponsorering. Det er hensigten at benytte bemyndigelsesbestemmelsen til fortsat at gøre det muligt i fjernsyn og on demandaudiovisuelle medietjenester at vise indkøbte programmer (dog ikke børneprogrammer og nyheds- og aktualitetsprogrammer), som indeholder produktplacering, der er produceret i udlandet. Ligeledes er det hensigten at benytte bemyndigelsesbestemmelsen til fortsat at gøre det muligt at vise spillefilm og kort- og dokumentarfilm, som DR og TV 2/DANMARK A/S i medfør af henholdsvis DR s public service-kontrakt og TV 2/DANMARK A/S public service-tilladelse er forpligtet til økonomisk at engagere sig i, og hvori der kan indgå produktplacering. De undtagelsesvise adgange til produktplacering skal også fremadrettet overholde AVMS-direktivets vilkår og krav i relation til

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/ DANMARK A/S. Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/ DANMARK A/S. Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den 6. februar 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/ DANMARK A/S

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2013-14 Fremsat den 6. november 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1) Bilag 6: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret LOV nr 1269 af 16/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) 2010/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 680065 Fremsat den 6. oktober 2010 af kulturministeren (Per Stig Møller) Forslag til

Læs mere

OVERSIGT OVER REGLER I RADIO- OG FJERNSYNSLOVGIVNINGEN OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER

OVERSIGT OVER REGLER I RADIO- OG FJERNSYNSLOVGIVNINGEN OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER OVERSIGT OVER REGLER I RADIO- OG FJERNSYNSLOVGIVNINGEN OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER Oversigten handler om on-demand audiovisuel programvirksomhed, hvis hovedformål er at

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1)

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) LBK nr 255 af 20/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2042536 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1517 af 27/12/2014 Bekendtgørelse

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S 2012/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. j.nr. 1632837 Fremsat den 6. februar 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2008/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-22153-37 Fremsat den 19. november 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

2012/1 BTL 136 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 8. maj 2013. Betænkning. over

2012/1 BTL 136 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 8. maj 2013. Betænkning. over 2012/1 BTL 136 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 8. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Notat 20. marts 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Kulturstyrelsen sendte den 27. januar 2014 et udkast til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af kulturministeren (Per Stig Møller) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) (Gennemførelse af medieaftale

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov a, stk. 2, ophæves.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov a, stk. 2, ophæves. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, foretages følgende ændringer: 11 a.

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

2009/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016. Fremsat den 7. oktober 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016. Fremsat den 7. oktober 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399 Fremsat den 7. oktober 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag

Læs mere

UDKAST. til. Kapitel 1. Anvendelsesområde

UDKAST. til. Kapitel 1. Anvendelsesområde UDKAST til Bekendtgørelse om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber 1 I medfør af 13, stk. 4, 77, 85, 85

Læs mere

NOTAT. Medieaftale for 2012-2014

NOTAT. Medieaftale for 2012-2014 NOTAT 9. oktober 2012 Medieaftale for 2012-2014 Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre) og Venstre, Danske Folkeparti, Enhedslisten og Det

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 8: Bekendtgørelse om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber BEK nr 105 af 28/01/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 1055 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003180 Senere ændringer til forskriften BEK nr 62 af 11/01/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

..." EAN: 5798000793989

... EAN: 5798000793989 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr: 2012-010999 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Året der kommer. Medieområdet

Året der kommer. Medieområdet Året der kommer Medieområdet Foreningen for Entertainment- og Medierets seminar den 17. januar 2013 Lars M. Banke, Kulturministeriet Disposition 1. Medieaftalen - medieaftale-instrumentet - forberedelsen

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V Radio- og tv-nævnet 1. maj 2013 Sagsnr.: 2013-002342 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar.

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar. Notat 24. november 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service tv og bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 15. december 2014 Tilladelse til TV 2 DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

KULTURMINISTERIET NYBROGADE 2 POSTBOKS 2140 1015 KBH. K WWW.KUM.DK. Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 157 Offentligt

KULTURMINISTERIET NYBROGADE 2 POSTBOKS 2140 1015 KBH. K WWW.KUM.DK. Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 157 Offentligt KULTURMINISTERIET NYBROGADE 2 POSTBOKS 24 5 KBH. K WWW.KUM.DK Medieudspil_omslag3.indd Medieudspil_omslag3.indd Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 57 Offentligt MEDIER TIL TIDEN FLERE MULIGHEDER, MERE

Læs mere

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser Europaudvalget, Kulturudvalget EU-note - E 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 18. januar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Resultatet

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 12. oktober Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) 23. september Nr

Lovtidende A Udgivet den 12. oktober Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) 23. september Nr Lovtidende A 2013 Udgivet den 12. oktober 2013 23. september 2013. Nr. 1188. Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) Herved bekendtgøres lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Mandag-fredag: hver time mellem kl. 6-10 og ellers når der er meldinger efter behov

Mandag-fredag: hver time mellem kl. 6-10 og ellers når der er meldinger efter behov Vejret Alle personer 18-49 Eksponeringer/md. 260 Placering Mandag til fredag: hver time kl. 6-18 Pris/md. Kr. 24.000 En vigtig informationskilde, som alle nordjyder nyder godt af. Sponsor nævnes efter

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 2. maj 2013 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 801 af 21/06/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

retsinformation.dk - BEK nr 801 af 21/06/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Side 1 af 6 BEK nr 801 af 21/06/2013 Gældende (Reklamebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 29-06-2013 Kulturministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 338 af 16/04/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2 TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr. 2013-005896 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) Herved bekendtgøres lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Oplæg om reglerne om skjult reklame ved Slots- og Kulturstyrelsen

Oplæg om reglerne om skjult reklame ved Slots- og Kulturstyrelsen Oplæg om reglerne om skjult reklame ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil jeg fortælle jer om i dag? Reglerne om skjult reklame - Ikkekommerciel lokalradio nu og fra 2018 - Ikkekommerciel lokal-tv - Generelle

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1)

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) BILAG 4: LOV OM RADIO- OG FJERNSYNSVIRKSOMHED Side 1 af 16 LBK nr 255 af 20/03/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-03-2014 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1517 af 27/12/2014

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 11. marts 2013 Sagsnr.: 2012-011019 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR.

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr. 2013-007591 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

25. marts 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

25. marts 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 25. marts 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over sponsorerede

Læs mere

Forslag. til. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, foretages følgende ændringer: 3. juli 2014 Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Genbeskikkelse af DR s bestyrelse og genvalg af de regionale TV 2- virksomheders bestyrelser, adgang til støtte fra Public

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Genbeskikkelse af DR s bestyrelse

Læs mere

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister.

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister. Kulturminister Uffe Elbæk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Sendt per mail til min@kum.dk Aalborg, den 21. oktober 2011 Kære Uffe Elbæk Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2014/1 LSF 22 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2305243 Fremsat den 8. oktober 2014 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag

Læs mere

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

28. september 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. september 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. september 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2009-10 OMTRYK Manglende titelnote medtaget

OMTRYK. Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2009-10 OMTRYK Manglende titelnote medtaget Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2009-10 OMTRYK Manglende titelnote medtaget Fremsat den 7. oktober 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 21. juni 2004 Udsendelsesrækken Shopping vist på TV 2 Foranlediget af omtale i pressen besluttede Radio- og tv-nævnet i henhold

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. december 2012 Sagsnr.: 2012-013815 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. 6. april 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. 6. april 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 6. april 2016 AFP-samarbejde

Læs mere

Til Folketingets Europaudvalg 6. marts 2006

Til Folketingets Europaudvalg 6. marts 2006 Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 110 Offentligt NOTAT Til Folketingets Europaudvalg 6. marts 2006 Notatet fremsendes også til Folketingets Kulturudvalg. Grundnotat om revision af direktivet om "tv uden

Læs mere

L 138 Forslag 1 » 6 a. » 7 b.

L 138 Forslag 1 » 6 a. » 7 b. Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2015-16 Fremsat den 26. februar 2016 af kulturministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Høringssvar - ny bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg

Høringssvar - ny bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Høringssvar - ny bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Vores eneste kommentar er ad 2. Her finder vi at teksten: 2. De i 1 nævnte programmer m.v. skal fordeles i samme lyd-

Læs mere

KAPITEL 22 SPONSORERING

KAPITEL 22 SPONSORERING KAPITEL 22 SPONSORERING DRs programvirksomhed er baseret på licensfinansiering, og udgangspunktet i lovgivningen er, at DR ikke må have sponsorerede programmer på tv, herunder på tekst-tv, i radio og på

Læs mere

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt 2. december 2008 Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikke-kommercielt tv, ændring af must

Læs mere

Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter

Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-Byen 2860 Søborg København den 26. februar 2004 Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter På baggrund af DR s interne undersøgelser vedrørende for vidtgående

Læs mere

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 25. november 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Jan B. Jans Specialkonsulent, cand.jur. jbj@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Høringsliste vedr. forslag til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret

Høringsliste vedr. forslag til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tel : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk Høringsliste vedr. forslag til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret 3 ACE Denmark

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed LBK nr 506 af 10/06/2004 (Gældende) LOV nr 1404 af 21/12/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Kapitel 1 Udøvelse af programvirksomhed 1. Følgende har ret til at udøve

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Kommenteret høringsoversigt 20. december 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Den danske telemyndighed iværksatte den 28. oktober

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 6. januar 2012 Sagsnr: 2011-006335 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser uddrag

Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser uddrag Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser uddrag Vejledningen er knyttet til lov nr. 326 af 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser som ændret ved lov nr. 360 af 9. april 2013 (herefter loven)

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske 24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-00248 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET 1. juli 2011 Sagsnr: 2009-021369 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

2015/1 LSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 26. februar 2016 af kulturministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2015/1 LSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 26. februar 2016 af kulturministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2015/1 LSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/00450 Fremsat den 26. februar 2016 af kulturministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

MEDLEMSMØDE I DANSK FORENING FOR MARKEDSFØRINGSRET 3. MAJ 2016 SKJULT REKLAME I DE AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER

MEDLEMSMØDE I DANSK FORENING FOR MARKEDSFØRINGSRET 3. MAJ 2016 SKJULT REKLAME I DE AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER MEDLEMSMØDE I DANSK FORENING FOR MARKEDSFØRINGSRET 3. MAJ 2016 SKJULT REKLAME I DE AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER EU direktiv om audiovisuelle medietjenester Lov om radio og fjernsynsvirksomhed r Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for fodboldmærket Select i nyhedsudsendelse

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for fodboldmærket Select i nyhedsudsendelse TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET 24. november 2011 Sagsnr: 2010-018591 Att.: TV 2 Jura Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

26. august 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

26. august 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 26. august 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

Frit valg af tv-distributør

Frit valg af tv-distributør Danske Lejere Nørre Alle 22 8000 Aarhus C 71 99 44 14 info@danskelejere.dk Frit valg af tv-distributør Notat om ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Indhold

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 J. nr. 2004-18141 Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 16: Lov om radiofrekvenser Lov om radiofrekvenser 1) Lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004 Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på anvendelse af radiofrekvenser

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 2. maj 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 2. maj 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 2. maj 2016 Klage over

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere