Omplacering af diagnostisk arbejde til primær sektor. En etnografisk undersøgelse. hos lægepraksis og i patienternes eget hjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omplacering af diagnostisk arbejde til primær sektor. En etnografisk undersøgelse. hos lægepraksis og i patienternes eget hjem"

Transkript

1 Omplacering af diagnostisk arbejde til primær sektor. En etnografisk undersøgelse af anvendelse af Vagus hos lægepraksis og i patienternes eget hjem Evalueringsrapport fra projektet Diabetiske komplikationer Udarbejdet af Stinne Aaløkke Ballegaard Centre for Pervasive Healthcare Juli 2011 Alexandra Instituttet A/S Åbogade 34 DK-8200 Århus N T F

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Baggrund Projektpartnere Undersøgelsesdesign Projektforløb Etnografiske studier Metoder Analyse Deltagere og sampling Beskrivelse af Vagus Anvendelse af Vagus hos lægepraksis Fysiske rammer hos lægepraksis Håndtering af apparatur Instruktion af patienten Inkluderingsarbejde Konstruktion af narrativ Måleresultater Anvendelse af Vagus i hjemmet Sammenhæng mellem oplevelsen af brug af Vagus og digital teknologi generelt Fysiske rammer Tidsaspekt og integration i daglige rutiner Gennemførelse af undersøgelsen og forståelsesmæssig ramme Måleresultater og sygdomsforståelse Forskelle mellem hjem og praksis Konklusion Litteratur...21

3 1. Introduktion Formålet med Caretech projektet har været at belyse anvendelsen af Vagus i almen praksis og hjemme hos patienter, samt brugernes oplevelser med undersøgelsen. Undersøgelsen har bestået af etnografiske studier med deltagerobservation hos lægepaksis og interviews med deltagende patienter i deres eget hjem. Caretech projektet er suppleret af en klinisk forskningsprotokol, der har til formål at identificere, hvor de bedste kliniske data opnås enten hos lægepraksis eller i patientens hjem, jf. white coat effekten. Rapporten giver en kort introduktion til Vagus, samt beskrivelse og analyse af brugssituationen hos henholdsvis lægepraksis og i hjemmet. Dette har til formål at belyse faktorer, der er i spil, for at få apparatet til at virke. Ibrugtagning indebærer en række organisatoriske tiltag, udvikling og tilpasning af rutiner, opbyggelse af forståelsesramme, og fysiske rammer, som alle har betydning for udviklingen af en meningsfuld anvendelse af apparatet i den hensigt, som det er bygget. Det handler om hvordan praksissygeplejersker og hjemmepatienter tilegner sig teknologien i den specifikke situation og får den til at passe ind i en given kontekst af eksempelvis konsultation og hjemmemålinger. Så selvom teknologien er uændret, så vil tilegnelsen af den og brugssituationen variere på tværs af kontekst og brugernes oplevelse af anvendelse af teknologien kan være meget forskelligartet (Storni 2010, Ballegaard & Aarhus 2009). Hensigten med Caretech projektet har været at producere et vidensgrundlag, der kan støtte forretningen omkring Vagus og endvidere bidrage til forskning og være samfundet til gavn i forbindelse med risikostratificering af diabetikere for tidlig opsporing af senkomplikationer. 2. Baggrund Om 15 år kan vi forvente op imod diabetikere i Danmark. Det kan blive dyrt for samfundet, hvis vi ikke får stoppet udviklingen af senkomplikationer som fodsår, øjenskader og hjertesygdomme. Over 30 mia. kr. - så meget brugte den danske sundhedssektor i 2008 på behandling af de mindst danskere, der i dag lider af diabetes eller diabetesrelaterede sygdomme, inklusive produktionstab som følge af diabetes. Det anslås, at 80 pct. af udgifterne til diabetes går til behandling af komplikationer, 10 pct. til primær forebyggelse og 10 pct. til medicin. Størstedelen af de diabetesrelaterede udgifter vedrører for tidlig død eller invaliditet som følge af komplikationer, der kan forebygges, herunder hjertesygdomme, diabetiske fodsår samt nyre- og øjenskader. (Dagens Medicin ) Medicus Engineering har udviklet et apparat, Vagus, der kan afsløre en diabetisk følgesygdom - autonom neuropati - før der kommer symptomer og som kan anvendes i primærsektoren til at udføre testen. Dette kan enten ske hos den praktiserende læge, på et sundhedscenter eller i hjemmet. Diabetisk autonom neuropati er en overset og alvorlig diabeteskomplikation hos borgere med type 1 og type 2 diabetes. Sygdommen udvikler sig oftest uden symptomer og rammer det autonome nervesystem, som bl.a. styrer hjerterytmen og blodkarrenes sammentrækning. De normale tegn på hjertesygdomme som brystsmerter eller angina pectoris forekommer ikke under udviklingen af autonom neuropati. Derfor kan man uden at vide det være ved at udvikle sygdommen, som kan føre til alvorlige hjertesygdomme. Symptomerne kan i årevis være svage og

4 ukarakteristiske og bliver derfor let overset. Danske og internationale vejledninger anbefaler, at alle diabetikere undersøges for sygdommen en gang om året. I praksis er det ikke muligt, at undersøge den stærkt voksende population af diabetikere efter forskrifterne, med det apparatur der anvendes i dag. Vagus har derfor potentiale til at øge kvaliteten af den forebyggende og opsporende indsats i primærsektoren. 3. Projektpartnere Projektet er drevet af tre partnere: Caretch Innovation, Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Afdeling MEA samt Medicus Engineering. Endvidere har lægepraksis Lægerne Hoffmeyer, Wyrtz og van de Looij deltaget i projektet og feltstudierne og afprøvningen af Vagus er foregået i deres lægepraksis, i samarbejde med én læge og to praksissygeplejersker. Det har således været et tværfagligt projekt, med deltagelse af bl.a. ingeniører, projektsygeplejerske, diabetes specialist, sygeplejersker og læge, samt etnograf. Caretech Innovation er Region Midtjyllands satsning på innovativ sundheds-it. Region Midtjylland og EU har bevilget godt 37 mio. kr. til satsningen, der skal skabe erhvervsudvikling baseret på samspil mellem forskning, anvendelse og forretning. Satsningen er en del af Vækstforum for Region Midtjyllands Erhvervsudviklingsstrategi. Caretech Innovation drives af Alexandra Instituttet og er som projektfamilie indlejret i Centre for Pervasive Healthcare. Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Afdeling MEA har kliniske og forskningsmæssige erfaringer med undersøgelse og behandling af diabetiske nerveskade. Centret var det første i Danmark som implementerede telemedicin som behandlingstilbud ved diabetiske fodsår. Medicus Engineering er en århusiansk medicoteknisk forsknings og udviklingsselskab med speciale indenfor point-of-care dvs. transportabelt og brugervenligt måleudstyr. Medicus har udviklet og patentansøgt produktet Vagus. 4. Undersøgelsesdesign 4.1. Projektforløb Studiet er gennemført i Perioden maj til juni Patientforløbet har set således ud: 1. Konsultation (torsdag): Indledende undersøgelse med måling af puls variabilitet og blodtryk, samt instruktion og udlevering af apparat. 2. Hjemmemålinger: Udførelse af undersøgelsen to gange dagligt i tre dage. 3. Interview i hjemmet: Kvalitative, semi-strukturerede interviews af ca. én times varighed. 4. Konsultation (tirsdag): Afsluttende undersøgelse med måling af puls variabilitet og blodtryk, samt aflevering af apparat. Forløbet er sammensat for at imødekomme en række krav, hvor der har været et behov for at gennemføre to forløb i ugen (med brug af to apparater) af hensyn til projektets tidsramme, sammenholdt med at der skal være tre hjemmemålinger for at leve op til den kliniske forskningsprotokol og at mandag og fredag undgås, da de er travle dage hos lægepraksis. Der har været enkelte afvigelser fra grund-forløbet grundet helligdage og sygdom.

5 4.2. Etnografiske studier Metoder Analyse Gennem kvalitative interviews og observation søges det at belyse brugen af Vagus, samt at afdække aspekter, der har relevans for acceptans af test for diabetisk nerveskade hos lægepraksis og i patienters hjem. Den kvalitative undersøgelse består af to elementer: anvendelse af Vagus hos lægepraksis og i hjemmet. Anvendelse hos lægepraksis: Den primære metode hos lægepraksis har været deltagerobservation (Bernard 1995), med vægt på observation af brugen af Vagus. Fokus har været på selve udførelsen af øvelserne, den organisatoriske strukturering af arbejdet omkring testen, herunder sampling af patienter, arbejdsgange i forbindelse med udførelsen af undersøgelsen, undervisning af patienter samt håndtering af resultater. Endvidere har der været et afsluttende gruppe-interview med praksissygeplejersker og læge, hvor alle projektdeltagere var til stede. Formålet var både at høre om de erfaringer, som deltagerne fra lægepraksis har gjort sig, og at lave en fælles udarbejdelse af retningslinjer for arbejdsgange. Kvalitative interviews med patienterne i eget hjem: De semi-strukturerede interviews (Bernard 1995) har haft til formål at belyse patienternes oplevelse af brugen af Vagus i deres eget hjem. For ikke at påvirke kliniske data, er der ikke lavet observationer af udførelsen af øvelserne og anvendelse af apparatet. I stedet er der blevet spurgt ind til arbejdsgange i hjemmet omkring udførelsen af øvelserne og håndtering af resultaterne; til anvendelse af apparatet og oplevelsen af brugergrænsefladen, samt om den største forskel mellem at lave undersøgelsen i hjem og hos lægepraksis. Endvidere er der stillet spørgsmål til anvendelse af anden teknologi og slutteligt har der været spørgsmål rettet mod patienternes sygdomshistorie og livssituation. Interviewene er foregået i patienternes hjem, undtaget ét pga. afbud fra etnografen. Derudover, var ét interview (Elisabeth og Hans) var meget kort, da Elisabeth var indlagt og Hans ikke havde så mange kommentarer, da det primært har været Elisabeth, som har haft overblikket og organiseret deres brug af Vagus. Interviewene er blevet optaget på diktafon (undtagen hos Hans, hvor interviewet i stedet blev skrevet ned efter hukommelse umiddelbart efter samtalen) og efterfølgende skrevet ud. Der er ikke lavet en ordret transskription, men en gengivelse af udtalelser ud fra en gennemspilning af optagelsen af interviewet. Al materiale i form af feltnoter og interviews er efterfølgende kodet (Pope & Mays 1996) for at identificere centrale temaer som fx inkludering af patienter, tilegnelse af apparatur, og forståelse af undersøgelsen. Der er lavet en særskilt opsamling for interviewene, hvor temaerne er organiseret ud fra kategorierne: Patientens baggrund (sygdomsforløb og teknologibrug), samt udførelse af hjemmeøvelser (selve apparatet, udførelsen af øvelserne, praksis vs. hjemmet). Hensigten har været at lave en analyse af anvendelsessituationen hos lægepraksis og i hjemmet, samt at opnå et billede af patienternes subjektive opfattelse af hjemmeundersøgelsen Deltagere og sampling Lægepraksis har omkring 100 patienter med diabetes. Én af lægerne har lavet en selektering fra denne gruppe, hvor patienter med anden etnisk herkomst, hvor der eksisterer en væsentlig sproglig barriere, psykisk syge, kognitivt hæmmede patienter, som

6 fx demente, samt misbrugere er valgt fra, ligesom patienter med fuld beskæftigelse i en sådan grad at de ikke vedligeholder deres aftaler med praksis, er blevet sorteret fra. Ti patienter, seks mænd og fire kvinder, har valgt at deltage i projektet. Én patient fortrød ved den indledende konsultation og er derfor ikke med i dette materiale. Der er ni patienter med type 2 diabetes, hvoraf syv er i medicinsk behandling, og én med type 1 diabetes. Deltagerne optræder under pseudonymer rapporten. 5. Beskrivelse af Vagus Vagus (se billedet ovenfor) er et cylinderformet apparat med en belægning i hver ende, der muliggør målinger af puls. Der er et display i midten, samt fire knapper: on/ok, cancel, pil op og pil ned, der gør det muligt at navigere i menuen med (bl.a.) de fire øvelser på displayet. Undersøgelsen består af fem målinger, listet nedenfor, hvoraf Vagus anvendes til de fire målinger og den ene måling er en traditionel blodtryksmåling, der giver supplerende information til den læge, som analyserer resultatet. rhr(5) består af en 5 minutters hviletest, som skal foregå liggende. 30:15 måler ændringen i pulsen fra liggende til stående. Målingen varer 1 minut. Blodtrykket måles tre gange i træk E:I måler forskellen i pulsen fra indånding til udånding. Målingen varer 1 minut og skal foregå siddende. Valsalva måler pulsen under og efter en kraftfuld udånding. Målingen varer 1 minut og skal foregå siddende. Vagus måler Heart Rate Variability (HRV), dvs. variationen i hjertefrekvensen fra slag til slag. HRV er et non-invasivt mål for balancen/ubalancen i det autonome nervesystem. Hos alle mennesker varierer den frekvens hjertet slår med i løbet af dagen. F.eks. slår hjertet langsommere, når man ligger ned og hviler sig, og hurtigere når man rejser sig op. Små ændringer i dette mønster kan være et tidligt tegn på øget risiko for udvikling af senkomplikationer.

7 Vagus sammenholder den belastning, som kroppen udsættes for gennem ovenstående øvelser med variationen i hjertefrekvensen. Resultat-værdien fra hver øvelse scores derefter enten 0 eller 1, og det samlede resultat giver en indikation af, om patienten har udviklet skader på nervesystemet og i hvilken grad. For mere detaljeret information se Fleischer et al (2011). 6. Anvendelse af Vagus hos lægepraksis De indledende konsultationer varer mellem 40 og 75 minutter. Variationen er i høj grad patient-afhængig og sygeplejerskernes erfaring gennem projektet har ikke vist sig udslagsgivende på tidsforbruget. I gennemsnit varede konsultationerne 57 minutter. Selve undersøgelsen, uden undervisning, tager omkring en halv time. De afsluttende konsultationer varede 55 minutter ved de to første patienter og 20 minutter ved den sidste. De første to konsultationer blev gennemført af personer fra projekttemaet. De efterfølgende konsultationer blev forestået af de to praksissygeplejersker, under assistance af projektsygeplejersken i det omfang, som det blev skønnet nødvendigt af praksissygeplejerskerne. Praksissygeplejerskerne har skiftedes om opgaven, således én af dem har udleveret og modtaget apparatur fra de samme patienter, hvorefter det har været den anden praksissygeplejerskes tur Fysiske rammer hos lægepraksis Undersøgelsen fandt sted i sygeplejerskernes konsultation, skitseret ovenfor (ikke målfast tegning), hvor der allerede var en briks til udførelse af rhr og 30:15 øvelserne; der er en stol og skrivebord tilgængelig, hvor blodtrykket kan tages, samt hvor E:I og Valsalva øvelserne laves. Udover sygeplejerskekonsultationen er der hos lægepraksis et laboratorium, hvor de øvrige sygeplejerske konsultationer kan finde sted sideløbende. Det er således let hos denne lægepraksis at tage Vagus i brug inden for de eksisterende fysiske rammer.

8 6.2. Håndtering af apparatur Praksissygeplejerskerne skal lære at bruge det nye apparat. Læringsprocessen er baseret på flere elementer. Indledningsvist, har praksissygeplejerskerne modtaget undervisning to gange af en times varighed. Praksissygeplejerskerne har desuden afprøvet apparaturet på hinanden. Dernæst har en projektsygeplejerske med stor erfaring med anvendelsen af Vagus været tilstede under konsultationerne i det omfang, som praksissygeplejerskerne har fundet nødvendigt. Ved de første to konsultationer har medlemmer af projektteamet forestået undersøgelsen, hvorefter praksissygeplejerskerne på skift har taget over, med støtte fra projektsygeplejersken. Endvidere har praksissygeplejerskerne i deres læring støttet sig til den hjælp, der ligger i selve brugergrænsefladen på apparaturet og den vejledning, som der vises på displayet. Endeligt har praksissygeplejerskerne trukket på erfaring fra anvendelse af lignende apparatur, særligt spirometeret har udgjort et givtigt sammenligningsgrundlag i forhold til Valsalva øvelsen. Praksissygeplejerskerne gennemførte et par af de sidste konsultationer alene, uden tilstedeværelse fra projektsygeplejersken. De giver udtryk for, at de efter 10 patienter føler sig trygge og kompetente til selv at gennemføre undersøgelserne. Indførslen af denne undersøgelse betyder at udstyr skal vedligeholdes og klargøres: Selve Vagus-apparatet skal afsprittes og have nye batterier med jævne mellemrum (dog ikke under projektforløbet), og hver patient skal have udleveret en samlet udstyrspakke bestående af en pose til alle tingene, et chartek med papirer (resultat-ark, instruktionsark, og samtykke erklæring), samt slange til Valsalva øvelsen. Der skal desuden være et funktionsdygtigt blodtryksapparat, hvor manchetten passer til patientens arm. Klargøring og vedligeholdelse har primært været praksissygeplejerskernes opgave. I særlige tilfælde har praksissygeplejerskerne fået hjælp fra projektsygeplejersken og det andre medlemmer fra projektteamet, fx da ét af apparaterne ophører med at virke pga. en løs forbindelse til batteriet Instruktion af patienten Udover gennemførelsen af selve undersøgelsen har et centralt element i konsultationerne bestået i at undervise patienterne i at anvende apparatet. Anvendelsen kan ses som bestående af flere elementer, beskrevet nedenfor. Det er vigtigt at understrege, at det er en analytisk opdeling, idet de forskellige elementer kan blive inddraget på forskellige tidspunkter i konsultationen, ofte i brudstykker, der til slut giver det samlede billede. Den analytiske gennemgang har til formål at give et overblik over elementerne, der er i spil i en given konsultation, for på den måde at danne et grundlag for de videre anbefalinger om fremtidig brug og udvikling. Håndtering af apparatur: Patienten har Vagus apparatet i hånden og instrueres i, hvordan man bør holde på det, og patienten introduceres til knapperne, der består af ok/tænd, cancel, samt piletaster til at navigere i menuen. Patienterne opfordres til at finde én eller flere øvelser for at få en fornemmelse af, hvordan de skal navigere i menuen og hvordan knapperne reagerer. Patienterne opfordres som regel til at sætte slangen med mundstykket i ved Valsalva øvelsen, igen for at patienten får en føling og en teknik til at håndtere apparatet. Sygeplejerskerne kommer ofte med små kneb til patienterne, så som at sætte slangen på i en skrå vinkel eller at trykke hårdt på knapperne. De bliver også instrueret i, at andre ikke må benytte apparatet, først og fremmest for at undgå at andre personers data bliver lagret og dernæst for a minimere risikoen for uheld, hvor apparatet kan gå i stykker. Desuden bliver patienter, der ikke har været vant til at bruge et blodtryksapparat selv, instrueret i, hvordan de skal påføre blodtryksmanchetten. Endeligt holder sygeplejerskerne øje med, om patienten har ringe på og bliver bedt om at tage eventuelle ringe af, suppleret med en forklaring om, at det ødelægger belægningen på apparatet.

9 Udførelse af øvelserne: Sygeplejerskerne instruerer patienten i, hvordan øvelserne skal udføres (se demonstrationsbilledet til højre), hvor lang tid de varer, og hvornår man må slippe apparatet. Centralt for dette arbejde er, at beskrive teknikkerne og lade patienten prøve en enkelt gang, inden øvelsen sættes i gang rigtigt. Øvelse E:I. (Udånding og indånding). Sygeplejersken tænder for Vagus igen. så skal vi lige have fundet øvelsen. Hun giver Svend apparatet i hånden og siger at så kan vi lige prøve at starte og vise det. Du må godt trykke. Svend starter øvelsen og finder hurtigt rytmen i ind og ud åndingerne. Sygeplejersken stopper for øvelsen og forklarer formålet med øvelsen: at ens puls påvirkes når man trækker vejret dybt ind og ånder ud. Og hun forklarer ham metoden til at lave øvelsen, at man skal trække vejret dybt ind indtil man ikke kan have mere og så holde vejret indtil den beder om at puste ud og hvis man så ikke har mere luft skal man vente med at trække vejret ind indtil den beder en om det. (Uddrag fra feltnoter, Svend) Desuden suppleres der med opfordringer undervejs i øvelsen, fx ved Valsalva-øvelsen mindes patienten om ikke at slippe grebet; patienten tilskyndes til at puste hårdere i samme øvelse; eller patienten opfordres til ikke at tale under rhr5 samt 30:15. Når patienten instrueres i selv at skulle lave øvelserne derhjemme, lægges der vægt på at fortælle om rækkefølgen i øvelserne og deres placering på menuen, således at patienterne vælger de korrekte øvelser. Sygeplejerskerne vægter de aspekter, som de ved kan volde patienterne problemer, på baggrund af egne og andre patienters erfaringer. Forståelsesmæssig ramme: Sygeplejerskerne forklarer patienterne, hvad formålet med undersøgelsen er, og de forsøger at give patienterne en baggrund for at forstå, hvad der måles, hvordan, og hvad der kan påvirke målingen. Det er en vekselvirkning mellem generelle forklaringer om at undersøgelsen kan identificere skader på nervesystemet ved at måle pulsslag, og meget praktiske anvisninger om, hvad der udgør en afbrydelse: Steffen: hvad kan det [resultatet] sige? Sygeplejersken: det kan vise om man har skader på nervesystemet. Sygeplejersken spørger, om han har fået målt følelsen på fødderne, hvor man bliver prikket med monofilament. Det har han. Han forklarer, at nogen gange kan hans hånd sådan helt (han ryster sin hånd). Sygeplejersken: sitre? Steffen: Ja. Sygeplejersken forklarer at det autonome nervesystem styrer alle de ubevidste ting maven fx, så man kan få ondt i maven, når man spiser eller diarre, og det kan påvirke ens blodtryk og puls. Pulsen skal helst stige, når man rejser sig op. Og der kan hjemmemålinger være mere præcise. ( ) Sygeplejersken: hvis du bliver afbrudt eller telefonen ringer, så starter du forfra med øvelsen. Steffen: telefonen får bare lov at ringe. Sygeplejersken: men den vil alligevel påvirke din hjerterytme, så du skal lave øvelsen igen. (Uddrag fra feltnoter, Steffen)

10 Gennem sådanne forklaringer søger sygeplejerskerne, at skabe en forståelsesmæssig ramme hos patienten for undersøgelserne. Endvidere fortæller sygeplejerskerne om formålet med projektet og forklarer, at det handler om at undersøge, hvorvidt det nye apparatur bør anvendes hos lægepraksis eller i patientens hjem. Fejlfinding: En væsentlig opgave for sygeplejerskerne er at identificere fejl, når patienterne udfører øvelserne, og finde ud af, hvorfor en patient ikke gennemførte øvelsen, for på den baggrund at kunne udbedre fejlen eller korrigere patienten. Hvis patienten ikke gennemfører Valsalva øvelsen, er det så fordi, at vedkommende ikke har nok luft - enten fordi patienten helt har glemt at trække vejret dybt ind først eller fordi patienten er kommet til at puste luften ud gennem næsen; er der et knæk på slangen; har patienten problemer med mundstykket så der slipper luft ud mellem mundstykke og læber, hvilket lyder som pruttelyde; eller er patienten bange for at komme til at spytte, når hun puster mundstykket ud og derfor tager det ud med hånden i stedet og derved slipper håndtaget for tidligt? Fejlfindingen er afgørende for at finde løsninger og hjælpe patienten til at gennemføre øvelsen. Hvis en patient ikke har luft nok, kan en løsning være ikke at puste baren helt op til stregen, og hvis patienten er bange for at komme til at spytte kan sygeplejersken hjælpe ved at tilbyde at tage mundstykket ud for patienten. Nogle af disse problemer og fejl er nemme at identificere og udbedre, så som at øvelsen slet ikke er sat korrekt i gang, hvorimod andre ikke er så åbenlyse, som fx knækket på slangen. Resultater: Efter hver øvelse analyserer apparatet data og skriver et identifikationsnummer for øvelsen samt resultatet. Resultater skrives fortløbende på displayet i takt med at øvelserne gennemføres. En vigtig pointe er imidlertid, at resultaterne forsvinder, når apparatet slukker automatisk efter to minutters inaktivitet. Projektsygeplejersken kan dog godt finde resultaterne senere, når hun laver dataudtræk direkte fra apparatet, hvilket patienterne bliver informeret om. Patienterne skal selv skrive resultaterne og identifikationsnummer ned for øvelserne og der eksisterer således to muligheder: at man gennemfører øvelserne i træk, uden at apparatet slukker eller at de skriver resultaterne ned løbende. I projektet blev det ved den indledende konsultation besluttet, at det var mest sikkert, hvis patienterne skrev resultaterne ned løbende. Dette betyder imidlertid, at patienten skal skrive det første resultat fra hvileøvelsen (rhr5) ned i et liggende leje, for ikke at påvirke den efterfølgende øvelse 30:15, hvor patienten skal rejse sig op og hvor apparatet måler hjertets variation i forbindelse med den påvirkning det er at rejse sig fra hvilende stilling. Nogle af patienterne har ikke adgang til skriveunderlag fra deres seng og andre mangler lys til at se ordentligt. For at de ikke skal rejse sig efter et skriveunderlag undervejs i øvelserne bliver patienterne derfor ofte anbefalet at lave de første to øvelser i træk og derefter skrive begge resultater ned, afhængig af indretningen i hjemmet: Projektsygeplejerske: Den næste hedder 30:15. ( ) Det er godt, hvis du kan skrive resultaterne ned lige, når du har lavet øvelsen hun spørger, om han har et bord ved sengen eller lige kan skrive det første resultat ned, når han ligger i sengen. Han siger, at han jo lige kan sætte sig op og skrive det. Projektsygeplejerske forklarer, at man faktisk skal blive liggende, så han må ikke sætte sig op. Men måske kan han lave de to øvelser i træk og så skrive resultatet ned for dem begge bagefter. (Uddrag af feltnoter, Jørgen) Denne undtagelse til reglen kan skabe lidt forvirring, da patienten og personalet befinder sig i en situation, hvor der skal videregives meget information og huskes meget. Oversættelse til hjemmet. Som berørt i ovenstående feltnote-uddrag, så spørger sygeplejerskerne ind til den fysiske ramme i hjemmet og forsøger at hjælpe patienten med at oversætte det fysiske arrangement i konsultationen til hjemmet. Ved at komme med

11 anbefalinger til at hente en stol hen til sengen, giver sygeplejerskerne patienten mulighed for at overveje, hvordan arrangementet kan genskabes i hjemlige omgivelser og hvilke udfordringer eller problemstiller, der gør sig gældende, som de kan finde en løsning på sammen: Måske er lyset ved sengen ikke stærkt nok, måske er der ikke plads til en lille stol eller natbord? På lignende vis forsøger sygeplejerskerne at hjælpe med at oversætte det tidslige aspekt, til den hjemlige rutine. Undersøgelsen skal foretages to gange dagligt, morgen og aften, i tre dage. Sygeplejerskerne anbefaler at lave øvelserne lige når man vågner, idet man derved kan springe de indledende fem minutters hvile over og gå direkte i gang med rhr5, og igen lige inden man går i seng. Tit spørges der ind til, om patienten plejer at spise inden sengetid pga. diabetes, af hensyn til de to timers faste inden en måling. Desuden forklarer sygeplejerskerne, at der er en dags buffer, så hvis patienten skal i byen eller får gæster, kan vedkommende springe en dag over. Disse anbefalinger har til formål at støtte patienten i lettest og bedst muligt at tilpasse rytmen, der knytter sig til undersøgelsen og de daglige rutiner i hjemmet til hinanden. For sygeplejerskerne er det et mål at skabe de mest valide målinger som muligt, i den begrænsede tid patienterne har apparatet med hjem. Instruktion af patienten er således omfattende og indebærer en række aspekter, der tilpasses situationen og den specifikke patient. En patient, Steen, der ved introduktionen har ventet længe og er tydeligt utålmodig modtager derfor kortfattet introduktion, hvorimod en patient, Steffen, der er har mange spørgsmål til hvad man måler, hvordan og hvorfor får mere omfattende instruktion og forklaringer. Ved de afsluttende konsultationer tager patienten ofte ejerskab af undersøgelsen og udfører den selv, om end sygeplejersken skriver resultaterne ned. Dette giver personalet et godt indblik i den rutine, som patienterne har udviklet i at lave øvelserne, og dermed få en fornemmelse af, om øvelserne er lavet korrekt, og om patienten har opnået en forståelsesmæssig ramme for undersøgelsen Inkluderingsarbejde Sygeplejerskerne er i høj grad engageret i inkluderingsarbejde (Oudshoorn 2008, 280), der handler om at inddrage og overbevise patienten om, at deltage i undersøgelsen. Denne type arbejde finder i særdeleshed sted i rekrutteringen af deltagere til projektet. Dette vil dog ændre karakter, når/hvis undersøgelsen bliver en del af den årlige kontrol, om end der også her ligger en opgave i at overbevise nogle patienter om at komme til denne konsultation. Inkluderingsarbejdet er også en vigtig del af selve konsultationerne, hvor sygeplejerskerne er yderst opmærksomme på, hvordan patienten forholder sig til og reagerer på apparatet og øvelserne. Såfremt en patient bliver usikker, frustreret, pinlig, irriteret, så retter sygeplejerskerne deres opmærksomhed mod at finde årsagen til usikkerheden og forsikre patienten om at det nok skal gå, fx ved at fortælle at øvelsen kun varer ét minut, eller at patienten kun skal puste 15 sekunder; de identificerer årsag til frustrationerne og kommer med løsningsforslag; drager paralleller til patientens tidligere erfaringer, kan du huske, det var ligesom dengang med blodtryksapparatet? ; eller sygeplejerskerne forsikrer patienten om, at det bliver bedre, når patienten lige får apparatet med hjem og kan sidde stille og roligt med det. Dette arbejde lettes, når sygeplejerskerne kender patienten, dennes livssituation og sygehistorie. At støtte patienterne i at udføre øvelserne og få dem til at føle sig godt tilpas og trygge, er afgørende for patienternes ønske og tilsagn om at udføre hjemmemålingerne.

12 6.5. Konstruktion af narrativ Et væsentligt element for sygeplejerskernes arbejde, er at få konstrueret et narrativ og en struktur på konsultationen. Praksissygeplejerskerne har ikke tidligere deltaget i diabetes patienters jævnlige kontroller (om end lægepraksis oplyser, at det er noget, praksissygeplejerskerne vil blive involveret i fremadrettet). Dette betyder, at praksissygeplejerskerne står overfor et nyt speciale, hvor de i projektet har haft brug for at styrke deres viden om området og have opbygget et sundhedsfagligt vokabularium. Endvidere har de skulle udvikle et lægordforråd, der kan anskueliggøre apparatur, symptomer, diagnoser og behandling overfor patienterne. I den forbindelse låner sygeplejerskerne sprog, så som specifikke ord, vendinger samt metaforer der kommer frem i oplæringsperioden fra såvel projektsygeplejerske som fra patienterne selv, efter endt hjemmemåling, hvilket letter indføringen af de næste patienter. En udfordring for konstruktionen af et sammenhængende narrativ er at der er flere formål med konsultationen. For det første skal sygeplejerskerne gennemføre selve undersøgelsen og for det andet skal de forberede patienterne på at få apparatet med hjem. At forberede patienterne handler om at patienterne får en praktisk erfaring og lærer at benytte apparatet, men også at sygeplejerskerne hjælper til at oversætte rutiner fra praksis til hjem, og endvidere får opbygget et begrebsmæssigt forhold til hvad puls er, hvordan man måler den, og hvad der påvirker den. Det er en balance og struktur, som sygeplejerskerne har forholdt sig til og anvendt forskellige strategier for at imødekomme: Den første dag med patienter aftales det, at patienterne først får lavet undersøgelsen, og først derefter får instruktioner. Undervejs i projektforløbet sker der en udvikling, for patienterne får instruktioner undervejs, således at der sker en sammenblanding af udførelsen af øvelsen og instruktion, herunder introduktion til udførelse af øvelsen, hvordan apparatet fungerer, samt rutiner omkring udførelsen af øvelserne og det fysiske set up i hjemmet. Det er ikke en triviel opgave, at skabe en struktur og rytme i en kompleks undersøgelsessituation med flere formål, men noget, der udvikler sig løbende i takt med at sygeplejerskerne får mere erfaring med opgaven. I dette projekt har projektsygeplejerskens rolle har været vigtig, idet hun allerede har stor erfaring med anvendelse af apparatet samt med udførelsen af undersøgelsen, ligesom hun har en stor viden om diabetesområdet, som praksissygeplejerskerne har kunnet trække på Måleresultater I dette projektet har projektsygeplejersken tastet måleresultaterne ind i forskningsdatabasen og scoret resultaterne. De første to patienter fik besked om scoren fra projektsygeplejerske, da der endnu ikke var etableret en procedure for overlevering af resultater. Herefter er scoren blevet superviseret af en specialist, der har sendt svaret til praktiserende læge, som derefter overleverer det til patienten. Udarbejdelse af score og svar er ikke indgået i den kvalitative undersøgelse, da store dele af dette arbejde er foregået efter den kvalitative undersøgelses afslutning.

13 7. Anvendelse af Vagus i hjemmet Alle ti patienter har gennemført projektet og kunnet anvende Vagus. De har imidlertid haft forskellige oplevelser med hjemmemålingerne, hvor der har været en overvægt at deltagere, som overordnet set synes, det har været fint, at anvende Vagus til hjemmemålinger, og to har overordnet set været negative. En række faktorer har spillet ind på deres oplevelser, særligt deres erfaring med at anvende digitalt udstyr; de fysiske rammer; integration i daglige rutiner; den forståelsesmæssige ramme for undersøgelsen; samt sygdomsforståelse, hvilket vil blive uddybet i det følgende. Hvor deltagerne før blev kaldt patienter i afsnittet om lægepraksis, vil de her blive kaldt hjemmepatienter, for at understrege skift i ansvar for udførelsen af undersøgelsen og rum, eller deltagere, i kraft af deres medvirken i projektet Sammenhæng mellem oplevelsen af brug af Vagus og digital teknologi generelt En gennemgang af interviewene, der sammenholder hjemmepatienternes oplevelse af brugen af Vagus og deres brug af computer og andet digitalt udstyr peger på, at hjemmepatienter, der anvender en computer har lettere ved at anvende Vagus og skabe en forståelsesmæssig ramme for, hvordan man navigerer i menuen og interagerer med apparatet. Har computer, mobiltelefon, mv. Har ikke computer Det er gået fint med at bruge Vagus Kirsten, Svend, Elisabeth & Hans, Steffen, Jutta, Bjarne, Jørgen Det er svært og/eller træls at bruge Vagus Steen Ingrid Nedenfor følger beskrivelser af, hvor tre positioner bliver uddybet og eksemplificeret ud fra tre hjemmepatienternes oplevelser. Hjemmepatientperspektiv 1. Har computer/synes det er nemt at bruge Vagus : Kirsten har en computer i hjemmet, hvor hun kigger på hjemmesider, læser og sender mail, og er på Facebook. Det var hendes mands computer, som hun har beholdt efter hans død, og det er nu sønnen, som sørger for opdateringer. Hun synes, at det har været nemt at bruge Vagus. Hun forklarer, at hun fik en god introduktion til at bruge apparatet hos lægen, hvor hun fik det i hånden og nåede at blive fortrolig med apparatet. Det har taget hende 25 minutter at lave øvelsen (uændret gennem hele forløbet), hvilket er længere tid, end hun havde regnet med, men hun er på efterløn, så hun har tid til det. Hun beskriver, at hun ikke kunne tænde apparatet til at starte med, men så fandt hun ud af at trykke hårdt og bruge en negl. Det var lidt svært at se symbolerne, især om aftenen, så det kan være svært at vide, hvad der er op og ned, men så prøver hun sig lidt frem. Kirsten fortæller, at lyset går meget hurtigt ud og hun kan derfor ikke se resultaterne, men hun har løst problemet ved at gå hen til sit skrivebord, hvor der er en lampe. Kirsten er således relativt let i stand til at imødekomme de udfordringer, som hun oplever, der er forbundet med apparatet.

14 Hjemmepatientperspektiv 2. Har computer/synes det er svært og/eller træls at bruge Vagus Steen har en computer hjemme, som han bl.a. bruger til at finde informationer om diabetes på Internettet, ligesom han er vant til maskiner og teknologi gennem sit arbejde. Han er ikke imponeret af apparatet og synes, at det har været bøvlet at bruge. Irritationen over apparatet skyldes ikke, at det er svært at bruge, men han synes det er langsommeligt på flere punkter: det tager lang tid om at starte op, det tæller ned til hver øvelse, og tager lang tid om at analysere data. Samtidig er det irriterende selv at skulle skrive resultaterne ned, og han synes, at apparatet selv burde sende data til lægen. Han sammenligner apparatet med den teknologiske udvikling og standart generelt og har en forventning om, at apparatet er øjeblikkeligt i sin performance. Desuden oplevede Steen, at det udleverede apparat holdt op med at virke efter tre målinger, hvilket forstærkede hans irritation over apparatet. Det er dog vigtigt at understrege, at opfattelsen af Vagus er tæt knyttet til den øvrige anvendelsessituation: Steen møder kl. 5 om morgenen og har en morgenrutine der er strømlinet ned til minuttet, for at kunne komme ud af døren hurtigst muligt. Så selvom hjemmemålingen varede 15 minutter, hvilket ikke er usædvanligt og ikke længere end angivet i projektbeskrivelsen, så oplever Steen tidsforbruget som grænsende til tidsspilde, idet han føler at han skal vente på apparatet uden selv at have muligheden for at kunne optimere yderligere på proceduren. Endvidere påpeger han i den sammenhæng formålet med øvelsen: han er ikke sikker på, hvad apparatet egentlig måler og han får ikke resultater, som han kan forholde sig til. Han oplever derfor hjemmemålingerne som intetsigende og ligegyldige, hvilket også reflekterer tilbage på opfattelsen af apparatet. Hjemmepatientperspektiv 3. Har ikke computer/synes det er svært og/eller træls at bruge Vagus Ingrid udtaler ved den indledende konsultation, at hun ikke er tryg ved digitale apparater hun har dog en mobiltelefon, som hun ringer fra og SMS er en smule, men kan ikke finde ud af at bruge ordbogen i telefonen. Desuden er hun lettere ordblind. På trods af dette gennemførte hun hjemmemålingerne, men var også den deltager, der brugte længst tid på det, idet hun brugte 45 minutter ved den første hjemmemåling, men blev lidt hurtigere undervejs. I interviewet fortæller hun, at hun har været nervøs for om hun kunne finde ud af at bruge apparatet og været bange for at ødelægge noget. Hun beskriver, at hun mangler logik til at forstå apparatet. Ingrid er derfor ræd for at komme til at slette informationer eller ødelægge noget, og bliver nervøs, når lyset går ud er det hele væk nu? For Ingrid er det forvirrende at skulle ind i en menu og bruge forskellige knapper, som hun ikke forstår symbolerne på (ON samt C). Hun foreslår i stedet, at hver knap sætter en øvelse i gang, ligesom knappen på et blodtryks apparat, som hun er tryg ved. Hun har ikke været tryg ved at bruge apparatet, men synes det er blevet bedre her til sidst Fysiske rammer For at kunne gennemføre undersøgelsen skal hjemmepatienterne skabe de rette fysiske rammer. De fleste af deltagerne laver øvelserne i soveværelset, mens andre udfører øvelserne i et andet rum, og en enkelt patient laver de to første øvelser i soveværelset og laver de sidste to samt blodtryk i stuen. Tre deltagere angav ikke, hvor de lavede øvelserne. Valget af sted afhænger af, hvor de kan skabe de bedste rammer, ud fra parametre om at der skal være ro, de skal kunne ligge ned, sidde op, have et lille bord eller andet at skrive på og kunne læse instruktions-arket, og der skal være lys nok til at se. Det er ikke sikkert, at alle krav kan opfyldes derfor vælger én deltager at be-

15 nytte to rum. De har alle gjort sig en række overvejelser, om hvordan de kan løse opgaven bedst muligt: Hun har lavet øvelserne i soveværelset. Hun har taget en spisebordsstol ind i soveværelset og stillet ved siden af sengen, med alle tingene på. Resultaterne har hun skrevet ned henne ved skrivebordet i den anden ende af soveværelset. Det er pga. lyset på apparatet som går hurtigt ud og så kan hun ikke læse det uden stærkt lys. Hun kunne have tændt det store loftslys, men det er ikke rart at ligge under, når det er tændt. Det har betydet at hun har ligget på sengen og hvilet og lige smuttet over og skrevet resultaterne ned og så har hun lige ligget et øjeblik igen (ikke fem minutter) inden hun har rejst sig op og lavet øvelse 2 med at stå op med apparatet i hånden. Når hun tog blodtrykket, så hvilede hun armen i skødet og ikke på et bord, selvom at hun ved lægen jo lægger armen på bordet. (Uddrag fra interviewudskrift, Kirsten) Kirstens soveværelse, hvor hun laver øvelserne på sengen, og skriver måleresultaterne ind ved skrivebordet En enkelt hjemmepatient overvejede at lave undersøgelsen på sit arbejde for at spare tid derhjemme om morgenen, hvor han står op kl. 04. Det var muligt at finde et roligt sted at hvile på arbejdet, hvor der også var en stol, og de fysiske rammer på arbejdspladsen var således til stede. Alligevel valgte han at gennemføre øvelserne meget tidligt om morgenen, hvor han egentlig ikke føler sig vågen nok til at lave Valsalvaøvelsen. Han forklarer, at det er omstændeligt at skulle tage hele udstyrspakken frem og tilbage på arbejde og skulle lægge øre til bemærkninger om, at der kommer han med hele sit medicinskab. Eksemplet påpeger den tætte sammenhæng, der eksisterer mellem typer af aktiviteter og valg af sted for at udføre disse aktiviteter (Aarhus & Ballegaard 2010): Aktiviteter relateret til håndtering af sygdom står i kontrast til de øvrige aktiviteter på en arbejdsplads, og falder derfor i øjnene ikke bare for kollegerne, men også for en selv det hører sig ikke til. Samme overvejelser om, hvor aktiviteter relateret til håndtering af sygdom hører til, gør sig gældende i hjemmet. Ofte vil skelnen mellem privat og offentlig karakter af aktiviteterne spille en rolle, hvor nogle personer opfatter håndtering af sygdom som noget privat, der hører til i de mere private rum i boligen, fx på badeværelset eller soveværelset (Aarhus & Ballegaard 2010) Tidsaspekt og integration i daglige rutiner Opdraget til hjemmemålingerne har været, at øvelserne anslås til at vare 15 minutter. Hjemmepatienterne har haft apparatet til rådighed i fire dage og har skulle udføre un-

16 dersøgelsen to gange dagligt (morgen og aften) i tre dage, dvs. de har haft en disponibel dag. Kun tre hjemmepatienter kunne gennemføre øvelserne på det kvarter, som undersøgelsen er anslået til at vare heraf kom en enkelt hjemmepatient ned på 10 minutter. De fleste hjemmepatienter anslog deres tidsforbrug til at ligge mellem minutter. En enkelt hjemmepatient brugte mellem minutter (Ingrid). Fire af deltagerne oplevede at de blev hurtigere til at lave øvelserne (de er placeret i alle tre tids-kategorier, og alle er blevet i den samme tids-kategori). Flere hjemmepatienter påpeger, at det er vigtigt, at de får korrekt oplysning om, hvor lang tid det tager. I dette projekt har der været en tendens til sammenhæng mellem hvordan hjemmepatienterne oplever tidsforbruget og deres arbejdsmæssige situation, idet nogle af (førtids)pensionisterne siger, at de jo har tid nok til at lave øvelserne, hvorimod et kvarter kan føles som meget lang tid, når man skal møde på arbejde kl. 5 om morgenen. Det er vigtigt at understrege, at hjemmepatienter kan have forskellige præferencer i forhold til, hvorvidt man ønsker at holde aktiviteter knyttet til sygdom og sundhed adskilt eller integreret fra ens øvrige daglige aktiviteter (Aarhus & Ballegaard 2010), uafhængigt af beskæftigelsessituation. For nogle er det vigtigt, at sygdom fylder så lidt som muligt i ens tanker og rutiner, hvorimod sygdomshåndtering for andre er en central aktivitet i dagligdagen, som alle andre gøremål tilpasses efter. Disse præferencer er ikke nødvendigvis forbundet til hvorvidt man er i arbejde eller ikke (Aarhus & Ballegaard 2010). For at gennemføre hjemmeøvelserne morgen og aften i tre dage, er deltagerne nødt til at få tilpasset disse aktiviteter ind i deres øvrige rutiner og dagligdag. For de fleste hjemmepatienter er dette gået gnidningsløst og de har ikke oplevet hjemmemålingerne som et stort brud på dagligdagen. Den største udfordring har drejet sig om at faste to timer op til undersøgelsen, hvor halvdelen af deltagerne giver udtryk for større eller mindre irritation over ikke at måtte få deres aften- eller morgenkaffe eller ryge. To andre deltagere udtrykte tilfredshed med, at de kunne få en fridag i perioden, når de havde gæster til middag, fx i forbindelse med en fødselsdag, hvor det ellers ville være irriterende at skulle vente to timer efter gæsterne er gået med at lave undersøgelsen. Samtidig har deltagere med ægtefæller, børn og husdyr skullet sørge for at skabe ro til at gennemføre øvelserne. Fx har én af deltagerne aftalt med konen, at hun skulle holde børnene væk fra soveværelset, når han laver øvelserne og han har derudover instrueret børnene i ikke at pille ved apparaterne eller papirer. At skabe rum handler imidlertid ikke kun om de fysiske rammer men i høj grad også om at skabe plads i rutinerne i samarbejde med andre familiemedlemmer. Akutte begivenheder har også spillet en rolle i forhold til at få integreret undersøgelsen i dagligdagen. Én af deltagerne mistede et nært familiemedlem og to andre blev alvorligt syge undervejs, hvilket gjorde det vanskeligt for dem at gennemføre alle hjemmemålinger Gennemførelse af undersøgelsen og forståelsesmæssig ramme Deltagerne har i vid udstrækning benyttet instruktions-arket, som beskriver øvelserne. Ingen af deltagerne har fra start af kunnet huske rækkefølgen af øvelserne eller hvordan de bør udføres, men har støttet sig til instruktions-arket. Mange har læst det, når de kommer hjem og igen både inden de går i gang og under øvelserne. For nogle kræver det mere forberedelse og koncentration end for andre. Én af deltagerne udtrykker det således: Det er meget svært at huske alt, hvad man skal gøre. Nu skal du gøre sådan, og huske og holde hænderne sådan. Skal både kigge på instruktionerne, men når hun lå og hvilede, skulle hun jo ligge stille. ( ) Hov, nu kom du jo til at bevæge dig, så må du hellere tage øvelsen om igen. ( ) Hun har streget under i instruktionerne, så det

17 er hurtigt lige at finde, hvad der skal ske i næste trin. (Uddrag af interviewudskrift, Ingrid) De fleste deltagere opnår fortrolighed med udførelsen af øvelserne og rækkefølgen til slut i forløbet og gennemfører øvelserne selvstændigt ved den afsluttende konsultation. De fleste har fulgt rækkefølgen på sedlen, hvorimod andre har flyttet blodtryksmålingen, således at den kom til sidst i undersøgelsesforløbet enten konsekvent ved hver undersøgelsesgang eller blot ved enkelte undersøgelsesgange. To deltagere der havde flyttet blodtryksmålingen syntes, at det gav ene lettere og mere effektiv arbejdsgang, og én deltager var kommet i tvivl om, hvornår det blev gjort hos lægen. Dét at nogle af deltagerne bytter rundt på rækkefølgen peger på behovet for at få opbygget en forståelsesmæssig ramme hos hjemmepatienterne, der skal lave hjemmemålinger. Flere af dem giver udtryk for, at de ikke helt ved, hvad den måler, og de kan derfor blive i tvivl om, hvorvidt de har udført øvelserne korrekt. Én af deltagerne forklarer: Det er ikke svært at bruge apparatet eller blodtryksmåleren men man tænker efter: er det nu rigtigt, det man har gjort, selvom det ikke er kompliceret. Det har været udmærket at bruge, men han har været lidt tvivl er man nu afslappet nok, når man ligger og sidder. Brugte sin elevationsseng, men kom så i tvivl om, hvorvidt man faktisk skal have bøjet benene. ( ) Prøvede at mindes, hvordan han gjorde inde hos lægen og slappede af. (Uddrag fra interview udskrift, Steffen) Nogle af de bekymringer, deltagerne gør sig er sikkert grundløse, hvorimod andre måske er reelle. Nogle deltagere har gentaget enkelte øvelser for at korrigere for datafejl eller ikke-korrekt udførte øvelser (jeg har ikke komplette tal for dette, men det bør fremgå af deres resultatark), uanset om det er en reel fejl eller ej. Der er også et eksempel på, at en deltager har mistanke om fejl, uden at korrigere for fejlpåvirkningen: En deltager spørger, om det har påvirket resultatet, at konen snorkede og solsorte skræppede uden for, mens han lavede hvileøvelsen (rhr5). Han har således en mistanke om, at det måske påvirker resultatet, men han har ikke lavet øvelsen om. Deltagerne afvejer i den konkrete situation, hvor stor en indflydelse fejlpåvirkning måtte have og om indflydelsen er så stor, at øvelsen bør tages om. Denne afvejning kræver, at deltagerne har opbygget en forståelsesmæssig ramme for mekanismerne i øvelsen og det bagvedliggende rationale. Deltagerne er således ikke blot i færd med at følge instruktioner, men ofte er nødt til at engagere sig i lægefaglige overvejelser, og dermed en form for klinisk arbejde, hvilket er kendetegnende for patientudført hjemmemonitorering (Oudshoorn 2009). En manglende forståelsesmæssig ramme kan desuden betyde, at nogle deltagere slet ikke opdager, at de ikke har udført øvelserne korrekt. Dette kan være tilfælde, hvor deltageren ikke hviler tilstrækkelig længe, efter at have rejst sig for at skrive resultaterne for hvileøvelsen ned, inden personen fortsætter med 30:15 øvelsen, eller hvor deltageren ikke får sig rejst op hurtigt nok ved 30:15 øvelsen, men holder pause siddende på sengekanten. Omvendt fortæller en deltager at han, lige efter han var vågnet, har hvilet 5 minutter om morgenen, inden han er gået i gang med rhr5 øvelsen. Han har været i tvivl og ikke følt sig sikker på om han har den grundlæggende forståelse for øvelserne og det bagvedliggende rationale, og han følger derfor instruktionsarket slavisk i forsøget på at lave undersøgelsen bedst muligt. De fleste af deltagerne har i interviewsituationen spurgt ind til formålet med projektet og hvad apparatet måler, som supplement til den information de allerede har fået, samt efterlyst mere information om undersøgelsen. Deltagerne er således engageret i overvejelser af, hvordan de laver øvelserne bedst muligt ud fra den viden de har, og den situation de står i. Udfaldet er, at nogle følger instruktionerne nøje, hvorimod andre tilpasser rækkefølgen på. Alle deltagerne i projektet

18 har en formodning om, at de som slutresultat har lavet øvelserne korrekt, og henviser til, at apparatet har udregnet tal, som de har skrevet ned i resultatarket Måleresultater og sygdomsforståelse Måleresultater er skrevet ned i hånden på resultatarket (se billedet til højre). Flere efterlyste et større felt til at skrive resultater og kommentarer, og nogle hjemmepatienter havde benyttet et kladdehæfte, hvor de havde skrevet resultaterne ned undervejs og derefter skrevet dem pænt ind på resultatarket. To af deltagerne undrede sig over, at patienterne selv skal skrive resultaterne ned, da det derved bliver let for patienter at snyde: Hvis en patient ikke har tid eller lyst til at lave undersøgelsen en dag, kan vedkommende blot kigge på tidligere målinger og skrive noget, der ligner. Analysen af interviewene peger på en sammenhæng mellem deltagernes interesse for resultaterne og deres opfattelse af deres diabetes. I den ene ende af spektret ligger en deltager, som føler sig dårligt reguleret og har en udtalt interesse for resultaterne. Han er i behandling for sin diabetes med tre forskellige præparater og går til kontrol på et diabetesambulatorium, og han forsøger at regulere sin diabetes gennem vægttab og motion, uden at det dog giver en synlig effekt på blodsukkerniveauet, der ligger konstant på 17. Han har netop bedt om at blive overflyttet til et nyt ambulatorium, hvor han håber at kunne få en mere kvalificeret og sammenhængende behandling. Samtidig er denne deltager meget interesseret resultatet af undersøgelsen og har et udtalt ønske om selv at kunne aflæse og fortolke tallene fra apparatet. Deltageren forklarer i interviewet: Hvad viser den [apparatet] egentlig, spørger han? Måske kan man blive sat lidt mere ind, hvad er det egentlig den måler. Den første måling den er for det og det. Så er man måske lidt mere interesseret i at bruge apparatet. Han føler ikke, at han har fået noget information om, hvad er det er til. Der står ikke rigtig noget i folderen. Måske et rødt, gult og grønt felt [til at indikere resultatet]. Det ville ikke være et problem for ham, hvis den viste rødt så kunne han være på forkant med samtalen med lægen og ringe til lægen og sige, hvordan kan det være. Her har man ingen fornemmelse af resultaterne her har man ikke noget at forholde sig til. Han vil gerne have en indikation umiddelbart efter en måling om den ligger godt eller skidt om han er i risikozonen. Han sammenligner med blodtryksapparatet, som man jo også selv kan aflæse og har en fornemmelse af, hvor det skal ligge henne. I forlængelse af dette ønske om selv at få denne information, fortæller Steen historien om sin søns behandling på kommunehospitalet, hvor det var hans eget initiativ, der sikrede, at sønnen fik den rette behandling. (Uddrag fra interviewudskrift, Steen) I den anden ende af spektret finder vi en deltager, der ikke anser sig som diabetiker og som ikke har forholdt sig til at få et resultat af hendes undersøgelse. Hun forklarer, at hun ligger på grænsen til at have diabetes, nogle gange ligger hendes tal for højt, andre gange er de fine. Hun får ikke medicin, men går stavgang og lange ture med hunden. Hvis hun spiser meget slik, så ligger hendes tal lidt højt. Denne deltager havde på interviewtidspunktet ikke en forventning om selv at få noget ud af at deltage i undersø-

19 gelsen og var ikke sikker på, om hun ville få resultatet af sine egne målinger. Dette kan selvfølgelig skyldes, at sygeplejerskerne fra lægepraksis, har understreget at det er et projekt, hvor det ikke er sikkert, at deltagerne selv får noget ud af det. Men da hun ikke ser sig selv som havende diabetes, så er resultatet heller ikke så interessant. Derimod er deltageren yderst optaget af andre kroniske tilstande og risikofaktorer, idet hun har astma, KOL samt forhøjet blodtryk. Endvidere er to søstre døde af kræft. Hendes primære motivation for deltagelse i indeværende projekt, er at hjælpe andre snarere end at få belyst en risikofaktor, som hun ikke anser som værende påtrængende. De to ovenstående beskrivelser har konsekvenser for beslutningen om, hvordan data præsenteres. Bør hjemmepatienten selv kunne fortolke data eller støttes i at få en indikation af resultatet eller er det udelukkende noget, der bør foregår hos lægen? Som beskrevet tidligere har resultaterne også den funktion, at de giver deltageren feedback på, hvorvidt de har udført øvelserne korrekt. Hvis hjemmepatienten lærer at fortolke data, vil det gøre dem i stand til at spotte målinger, der afviger fra tidligere målinger og dermed indikere om øvelsen skal foretages på ny. Flere parametre, ikke mindst etiske overvejelser og organisatorisk strukturering, spiller ind på denne beslutning, idet hjemmepatientens fortolkning af resultater i hjemmet forudsætter væsentlig patientuddannelse for at være etisk forsvarligt Forskelle mellem hjem og praksis Alle hjemmepatienter er blevet spurgt, hvad de ser som den største forskel mellem at lave øvelserne hjemme og ved praksis. Nedenfor listes alle svarene, som derfor kan berøre emner, der allerede er belyst og uddybet i dette kapitel. Fordele ved hjemmet: Er mere afslappet hjemme og der er mere ro Man kan selv bestemme farten hjemme Mere fleksibelt hjemme, hvor man kan passe det ind i ens rutiner og begivenheder Slipper for at rende til lægen hele tiden Nemmere at få til at passe med ens arbejde Slipper for transport Ulempe ved hjemmet: Kan komme i tvivl om hvorvidt øvelserne er udført korrekt Forstyrrelse af daglige rutiner Fordele ved lægen: Man kan ikke snyde ved lægen Føler sig mere sikker hos lægen mere trygt at have en ved siden af Rart at snakke med et menneske og få en forklaring på tingene og resultaterne Ulempe ved læge Mange informationer, stresset, den næste i køen står allerede og venter

20 8. Konklusion De kvalitative studier har først og fremmest belyst en række organisatoriske aspekter, der er vigtige for ibrugtagningen af Vagus hos lægepraksis. Det har været praksissygeplejersker, som har forestået undersøgelserne, og de har på kort tid tilegnet sig apparatet og undersøgelserne i den forstand, at de føler sig trygge ved at gennemføre disse på egen hånd. En særlig udfordring har været at skulle instruere patienterne i selv at kunne varetage undersøgelsen i hjemmet. Studierne har endvidere identificeret en række elementer i konsultationerne, herunder gennemførelsen af undersøgelsen; instruktion af patienten; samt såkaldt inkluderingsarbejde, der handler om at sikre, at patienten føler sig tryg ved at skulle udføre hjemmemålingerne. Sygeplejerskerne har derfor undervejs udviklet en struktur og en fortælle-ramme, så konsultationen bliver sammenhængende og overskuelig for såvel sygeplejerskerne selv, som for patienten. Alle ti patienter, der deltog i studiet, har kunnet anvende Vagus, og størstedelen havde positive erfaringer med hjemmemålingerne. Interviews med patienterne identificerede flere faktorer, der havde betydning for oplevelsen af brug. Særlig vigtigt for patienternes tryghed ved udførelsen af hjemmeøvelserne var, om patienterne havde opbygget en forståelsesmæssig ramme for hvad der måles, hvordan og hvorfor. For nogle patienter indebar det en udfordring at få integreret hjemmemålinger i de daglige rutiner og hjemlige omgivelser og endelig havde interaktionen med apparaturet også betydning for den samlede oplevelse. Caretech Innovation projektet har vist, at Vagus under de forudsætninger, der har været tilstede i forløbet herunder støtte fra en projektsygeplejerske, kan anvendes hos såvel lægepraksis som i patientens hjem. Projektet har således vist lovende perspektiver for at forbedre sporingen af senkomplikationer i primær sektor, samt identificeret undervisning som afgørende for en positiv oplevelse hos såvel sundhedsfagligt personale som hos patienter. Projektet har desuden givet firmaet Medicus et solidt grundlag for videre forretnings- og produktudvikling samt forståelse for de specifikke domæner for fremtidig brug.

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

At leve med diabetes

At leve med diabetes November 2006 At leve med diabetes Undersøgelse af diabetikeres ønsker til insulinpræparater og -udstyr Sådan udfylder du spørgeskemaet Vi håber, at du vil tage dig tid til at besvare vores spørgeskema.

Læs mere

Hjemmeblodtryk. Lægeinformation og patientvejledning

Hjemmeblodtryk. Lægeinformation og patientvejledning 70 Hjemmeblodtryk Lægeinformation og patientvejledning Udarbejdet af Lia E. Bang, afdelingslæge, ph.d., Rigshospitalet. Hjertecenter, Kardiologisk klinik B Lægeinformation Indikationer I tilfælde af fri

Læs mere

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni Pilottest af spørgeskema til patienter med narkolepsi og hypersomni Region Midtjylland Marts/april 2013 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Pilottest af prædialysespørgeskema

Pilottest af prædialysespørgeskema Pilottest af prædialysespørgeskema Region Midtjylland Marts/april 2013 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med en pilottest er at fange forståelsesproblemer

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet Anne

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Mobil adgang til logistikdata

Mobil adgang til logistikdata 2012 Samarbejde Partnere Capgemini Systematic A/S Regionshospitalet Randers Caretech Innovation, Alexandra Instituttet Budget 1.100.000 kr. Projektperiode 1. januar 2012 til 31. august 2012 Projektet er

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

MANDS OPLÆRING HVORDAN?

MANDS OPLÆRING HVORDAN? MANDS OPLÆRING HVORDAN? SIDE Du har fået en elev, en lærling eller en ny kollega, som du skal lære op på dit fagområde. Her får du 4 metoder. Arbejdsopgaven og situationen bør afgøre, hvilken metode du

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. 1b. Forløbspapir Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling Britta Østergaard Melby Baggrund Litteraturstudier Egen praksiserfaring Problemstillingen Hvorledes påvirker diabetes og fodsår

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Forudsigelige regler og rutiner

Forudsigelige regler og rutiner 1 Forudsigelige regler og rutiner Der findes vidt forskellige opdragelsesstile, der spænder lige fra det meget strikse med kæft trit og retning til det helt laissez faire, hvor alt er tilladt. Man kan

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Brugerdialog med fokus på et tværorganisatorisk forløb - CT kolografi

Brugerdialog med fokus på et tværorganisatorisk forløb - CT kolografi Brugerdialog med fokus på et tværorganisatorisk forløb - CT kolografi Udviklings- og kvalitetskoordinator, radiograf Annette Meyer Balle Diagnostisk Center Universitetsklinik for innovative patientforløb

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind MS I DAGLIGDAGEN www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION 1. Anbefalinger omkring at tage tøj på Vi foreslår, at du husker de følgende anbefalinger, hvis du lider af fremskredne

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare

Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare Innovationschef Alexandra Instituttet A/S Jane Clemensen: Sygeplejerske, cand.cur., phd.stipendiat indenfor Pervasive Healthcare, Leder af det højteknologiske

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom!

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Januar 2011 Indholdet i denne pjece er en oversættelse af udvalgte afsnit af Guide to living with Parkinson s Disease en pjece udgivet

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere