Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland"

Transkript

1 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Tekniske justeringer) 1 I lov nr af 21. december 2010 om arbejdsskadesikring i Grønland foretages følgende ændringer: 1. 14, stk. 1 og 2, affattes således:» 14. Tilskadekomne kan få erstatning for udgifter til sygebehandling og optræning under sagens behandling eller under sagens genoptagelse efter 47, når sygebehandlingen og optræningen er nødvendig for at opnå bedst mulig helbredelse for arbejdsskadens følger. Erstatning til personer, der ikke er sygesikret i Grønland, kan ikke ydes i videre omfang end erstatning til personer, der er sygesikret i Grønland. Optræningen skal foretages som efterbehandling under lægelig kontrol i umiddelbar tilknytning til sygebehandlingen. Stk. 2. Tilskadekomne kan få erstatning for udgifter til anskaffelse af kørestole, proteser, briller og andre personlige hjælpemidler, når det er nødvendigt for at sikre sygebehandlingens eller genoptræningens resultater, for at formindske arbejdsskadens følger eller for nøjere at kunne bestemme omfanget af erhvervsevnetabet og graden af varigt men, og udgiften ikke kan afholdes af det offentlige efter gældende regler om sundhedsydelser eller sociale ydelser.«2. I 14, stk. 5, ændres:»og på udgifterne til transport og ophold«til:»og på øvrige erstatningsudgifter, jf. 10, nr. 2-4« , 2. pkt., affattes således:»tilkendes tilskadekomne erstatning for tab af erhvervsevne, jf. 21, ophører retten til dagpenge dog senest den dag, da tilkendelsen af erstatning får virkning.«4. I 43, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»arbejdsskadestyrelsens«:»eller Ankestyrelsens« , stk. 3, affattes således:»stk. 3. Arbejdsskadestyrelsen kan benytte private rejsearrangører til at arrangere rejse og ophold i forbindelse med undersøgelse og behandling.«6. 49, stk. 8, affattes således:»stk. 8. Arbejdsskadestyrelsens direktør fastsætter efter forhandling med Grønlands Selvstyre nærmere regler for behandlingen af klager over afgørelser truffet efter denne lov.«1

2 7. I 64, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:»det samme gælder staten, Grønlands Selvstyre og kommunerne i det omfang, de har benyttet adgangen til selvforsikring, jf. 52, stk. 5.«Loven træder i kraft den 1. januar

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ved lov nr af 21. december 2010 blev der indført en egentlig lov om arbejdsskadesikring i Grønland til afløsning af den tidligere ordning, som byggede på ikraftsættelse af den danske arbejdsskadelov ved anordning. Loven har nu været i kraft i 4 år, og der er indhentet erfaringer med administrationen af loven. Loven har vist sig at fungere godt i det grønlandske samfund. Der har imidlertid vist sig behov for nogle mindre justeringer af loven, som skal sikre, at arbejdsskadeordningen i Grønland bliver yderligere integreret i det grønlandske samfund. Loven administreres af Arbejdsskadestyrelsen gennem en lokal enhed betegnet Center for Arbejdsskader i Nuuk. Enheden råder over personale, der taler og skriver grønlandsk, dansk og engelsk, og har derfor kunnet opfylde kravene i lov om en sprogpolitik i Grønland. Samtidigt med indførelsen af den nye lov blev Center for Arbejdsskader optaget som en enhed i Arbejdsskadestyrelsen. Center for Arbejdsskader fik derved adgang til Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingssystemer og til den støtte til sagsbehandlingen og den efteruddannelse af personalet, som alle enheder i Arbejdsskadestyrelsen har adgang til. Dette har styrket den grønlandske arbejdsskadeadministration betydeligt, og sagsbehandlingstiderne er som følge heraf stærkt reduceret, og den service, som Center for Arbejdsskader nu yder til brugerne af ordningen, er betydeligt forbedret. 2. Lovforslagets baggrund og formål Forslaget bygger på de erfaringer, som Arbejdsskadestyrelsen har fået med administrationen af loven gennem Center for Arbejdsskader. De foreslåede ændringer har til formål at tilpasse arbejdsskadeordningen yderligere til det grønlandske samfund. Det er således en forudsætning, som er udtrykt i forarbejderne til loven, at der vil blive foretaget de nødvendige justeringer af loven, når der er behov for det for at opnå en bedre integrering af arbejdsskadeordningen i Grønland. 3. Lovforslagets indhold i hovedtræk Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer: 1. erstatning for udgifter til behandling og genoptræning (præcisering af omfanget af reglerne) 2. rejsebureauer kan arrangere rejser og ophold for tilskadekomne i forbindelse med lægeundersøgelser m.v. 3. staten, Selvstyret og selvforsikrede kommuner skal betale for sagsbehandling af egne sager Derudover foreslås der en række mindre og hovedsageligt sproglige justeringer og præciseringer af loven. 3.1 Erstatning for udgifter til behandling og genoptræning Gældende lov 3

4 Lovens 14 giver tilskadekomne ret til erstatning for udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler, som under arbejdsskadesagens behandling er nødvendige for at sikre bedst mulig helbredelse i det omfang, ydelserne ikke gives gratis i sundhedsvæsenet eller udgifterne ikke dækkes efter gældende regler om sociale ydelser. Det er det offentlige sundhedsvæsen i Grønland, der har forpligtelsen til at sørge for lægelig og medicinsk behandling til borgerne, herunder til personer med en arbejdsskade. Formålet med reglen i lovens 14 er alene at friholde tilskadekomne for udgifter, som opstår på grund af regler om egenbetaling i det offentlige sundhedssystem. Dette princip gælder også efter den i Danmark gældende lov om arbejdsskadesikring. Arbejdsskadesikringen fungerer hverken i Danmark eller i Grønland som en alternativ sundhedsforsikring for personer, der ikke er sygesikret Beskæftigelsesministeriets overvejelser Der er behov for i 14, stk. 1, at tydeliggøre, at arbejdsskadesikringen alene yder erstatning for udgifter til sygebehandling, medicin og genoptræning, som tilskadekomne selv må afholde, fordi behandlingen m.v. i det offentlige sundhedssystem ikke er gratis. Med forslaget understreges det, at arbejdsskadesikringen ikke har nogen forpligtelse til at betale for sygebehandling og andre sundhedsydelser til personer, der ikke er sikret efter den grønlandske sundhedslovgivning, i noget videre omfang end i forhold til personer, der er sikret i det grønlandske sundhedssystem. Præciseringen skal forebygge de misforståelser, som kan opstå især i forhold til udenlandske arbejdstagere, som skal arbejde i Grønland i kortere tid i storskalaprojekter, og som ikke opfylder betingelserne for at blive sundhedssikret i Grønland. Det forhold, at de pågældende ikke kan blive sundhedssikret i det grønlandske sundhedssystem, bør ikke føre til, at arbejdsskadesikringen betaler for de behandlingsydelser, som de tilskadekomne har behov for Lovforslagets indhold Det foreslås derfor, at bestemmelsen i 14, stk. 1, 1. og 2. pkt., justeres således, at det klart fremgår, at arbejdsskadesikringen ikke har nogen forpligtelse til at yde behandlingstilbud eller til at betale for nødvendig sygebehandling, men kun til at erstatte udgifter i et omfang, som en tilskadekommen, der er sundhedssikret i Grønland, måtte have. Samtidigt indsættes en henvisning til lovens 47, som skal tydeliggøre, at retten til erstatning også gælder, når sagen genoptages i medfør af 47. Der er ikke tilsigtet nogen realitetsændring med forslaget, men udelukkende en præcisering af gældende regler og praksis. 14, stk. 1, 3. pkt., ændres ikke. Forslaget udmøntes i 1, nr Rejsebureauer kan arrangere rejser og ophold for tilskadekomne i forbindelse med lægeundersøgelser Gældende lov Arbejdsskadesikringen i Grønland administreres af Center for Arbejdsskader i Nuuk, som blandt andet sørger for, at tilskadekomne bliver undersøgt, behandlet og genoptrænet på klinikker i og udenfor Grønland. Center for Arbejdsskadesikring har hidtil stået for at arrangere rejser og ophold. Det er forsikringsselskaberne og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, der betaler omkostninger til rejse og ophold, jf. lovens 43, stk. 2. Der er tale om en administrativ opgave, der i enkelte sager kan have et betydeligt omfang. Center for Arbejdsskader har opbygget et samarbejde med danske læger, som rejser til Grønland for at foretage undersøgelser af flere tilskadekomne ad gangen. Forud for lægens ankomst er de tilskadekomne med assistance fra Center for Arbejdsskader rejst til et opholdssted, der ligger så tæt på deres bopæl som muligt, og hvor undersøgelserne af de tilskadekomne foretages. Med denne fremgangsmåde er 4

5 det ikke nødvendigt at sende de tilskadekomne enkeltvis til Nuuk eller til København for at blive undersøgt, hvilket er en stor fordel for de tilskadekomne. Samtidigt bliver de omkostninger til rejse og ophold, som forsikringsselskaberne og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring skal afholde til rejser og ophold, minimeret Beskæftigelsesministeriets overvejelser De geografiske forhold og infrastrukturen i Grønland er meget forskellige fra danske forhold, ligesom transportomkostningerne kan være betydelige, ikke mindst hvis undersøgelsen eller behandlingen skal foretages i Danmark. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at overlade til tilskadekomne selv at sørge for transport og indlogering og for betaling af udgifterne hertil i forbindelse med undersøgelse og behandlinger, sådan som det er tilfældet i Danmark. Dette har ført til, at Center for Arbejdsskader har påtaget sig arbejdet med at arrangere rejser og ophold. Som led i bestræbelserne på at bruge ressourcerne bedst muligt har Center for Arbejdsskadesikring indarbejdet den ovenfor beskrevne metode for gruppeundersøgelser i Grønland ved tilrejsende læger, som sparer de tilskadekomne for megen ulejlighed og tillige sparer forsikringsselskaberne og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring for udgifter til rejser og ophold. Det kræver imidlertid betydelige ressourcer i Center For Arbejdsskader at arrangere rejser og ophold. For at spare Center for Arbejdsskader for det ressourcetræk, der er forbundet med at arrangere rejser og ophold, samt for at støtte tilskadekomne i forbindelse med rejser og ophold, finder Beskæftigelsesministeriet det hensigtsmæssigt, at der indføres hjemmel til, at Center for Arbejdsskader kan lade denne opgave varetage af eksterne rejsearrangører mod betaling. Forslaget skønnes, sammenholdt med den ovenfor beskrevne praksis for at foretage undersøgelser i Grønland ved hjælp af tilrejsende læger, samlet set ikke at medføre merudgifter for arbejdsgiverne. Det må påregnes, at der vil være tilfælde, hvor en bestilt rejse ikke kan gennemføres på grund af vejrforholdene eller andet og ikke kan aflyses uden tab. Fakturaen for rejsen må betales af det forsikringsselskab, der hæfter for ydelser i sagen, eller af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring i sager om erhvervssygdomme. Denne risiko, som vurderes at være lille, kan indregnes i præmierne og bidragene Lovforslagets indhold Der indføres hjemmel til, at Center for Arbejdsskader kan lade eksterne rejsearrangører stå for rejser og ophold mod betaling efter faktura. Reglen indsættes i 43, stk. 3, som får en ny affattelse. Det er som hidtil forsikringsselskabet/arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, der betaler udgifterne. 43, stk. 1, 4 og 5, forbliver uændret. 43, stk. 2, foreslås ændret således, at henvisningen til lægebehandling m.v. på anmodning fra Ankestyrelsen, som i gældende lov findes i 43, stk. 3, flyttes til stk. 2, uden at der dermed tilsigtes nogen realitetsændring. Forslaget udmøntes i 1, nr. 4 og Staten, Selvstyret og selvforsikrende kommuner skal betale for sagsbehandlingen Gældende lov 5

6 Det er et grundlæggende princip i loven, at forsikringsselskaber m.v., som hæfter for erstatningsydelserne, også skal betale for Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens sagsbehandling af de sager, som selskaberne hæfter for. Reglen om betalingspligten findes i lovens 64, stk. 1. Dette princip gælder også for staten, Selvstyret og de selvforsikrende kommuner, men betalingsforpligtelsen fremgår imidlertid ikke klart af loven. Spørgsmålet om, i hvilket omfang statsansatte er sikret efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland, henholdsvis lov om arbejdsskadesikring, er afklaret ved lov nr af 19. december 2012, som ændrede 83, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring således, at den danske stat har ansvar efter lov om arbejdsskadesikring for sine i Grønland beskæftigede tjenestemænd samt for statens arbejdere i Grønland, som ikke har fast bopæl i Grønland. Ændringen har virkning fra 1. januar Omvendt har staten ansvar efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland for statens arbejdere i Grønland, som har fast bopæl i Grønland. Hverken Selvstyret eller de grønlandske kommuner har hidtil valgt at benytte deres ret til at være selvforsikrende Beskæftigelsesministeriets overvejelser Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens behandling af arbejdsskadesager betales med et beløb pr. sag af det forsikringsselskab m.v., som hæfter for erstatningsydelser i sagen. Dette gælder også for staten, Selvstyret og de selvforsikrende kommuner. Beskæftigelsesministeriet finder, at betalingsforpligtelsen bør fremgå direkte af loven. Statens betalingsforpligtelse vedrører, efter den ovenfor under punkt beskrevne ændring af 83, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring alene sager om statens arbejdere i Grønland, som har fast bopæl i Grønland Lovforslagets indhold Ordlyden af lovens 64, stk. 1, foreslås ændret således, at det klart fremgår, at den danske stat, Selvstyret og de kommuner, som vælger at bruge deres ret til at være selvforsikrende, skal betale for Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens administration af sager, der vedrører dem. Forslaget udmøntes i 1, nr Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget skønnes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for stat, regioner eller kommuner. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget skønnes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Forslaget skønnes ikke at have miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten 6

7 Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har været i høring i perioden 19. august til 31. september 2013 samt fornyet høring i perioden 3. til 10. februar 2014 hos relevante offentlige myndigheder og organisationer i Danmark og Grønland: Akademikernes Sammenslutning i Grønland, Ankestyrelsen, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, Arbejdstilsynet i Grønland, Artorfillit Katuffiat (tjenstemændenes organisation), Beskæftigelsesministeriet, Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked, Departementet for Finanser og for Indenrigsanliggender, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, Departementet for Sundhed og Infrastruktur, Folketingets Beskæftigelsesudvalg, Forsikring & Pension, Formandens Departement, Grønlands Arbejdsgiverforening, IMAK, Nuuk (lærernes organisation), KANUKOKA, (kommunernes organisation), KNAPK (fisker og fangernes organisation), NUSUKA, (grønlandsk arbejdsgiverforening), Rigsombudsmanden i Grønland, S. I. K., Statsministeriet og Sundhedskartellet (sygeplejersker, m. fl.). 10. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Økonomiske konsekvenser for ingen ingen stat, kommune og regioner Administrative konsekvenser for ingen ingen stat, kommune og regioner Økonomiske konsekvenser for ingen ingen erhvervslivet Administrative konsekvenser for ingen ingen erhvervslivet Administrative konsekvenser for ingen ingen borgerne Miljømæssige konsekvenser ingen ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Til nr. 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Den foreslåede nye affattelse af 14, stk. 1 og 2, har til formål at tydeliggøre, at der i lovens 14 er tale om et erstatningskrav, der kan gøres gældende af den tilskadekomne, og ikke om en naturalydelse, der tilbydes af arbejdsskadesikringen, som alternativ til ydelser fra sundhedsvæsenet, til personer, som ikke har ret til ydelser fra den offentlige sygesikring i Grønland. Der er ikke tilsigtet nogen realitetsændring i forhold til nugældende regler og praksis, men alene en tydeliggørelse af retstilstanden med det formål at undgå misforståelser om ydelsens karakter. Center for Ar- 7

8 bejdsskader kan som hidtil udbetale det beløb, som erstatningen udgør, direkte til yderen, når tilskadekomne fremsætter ønske om det. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, punkt 3.1. Til nr. 2 Den foreslåede ændring af ordlyden af 14, stk. 5, skal tydeliggøre, at den skønnede besparelse på udgifterne til sygedagpenge, varigt mén og tab af erhvervsevne, jf. 10, nr. 2-4, kan indgå i vurderingen af, om sygebehandling og genoptræning på privathospitaler og private klinikker i Grønland eller Danmark kan betales. Dette sker allerede i praksis, og der er derfor tale om en kodificering af gældende praksis. Det er fortsat hovedsageligt den besparelse på sygedagpengene, der kan opnås ved en forkortelse af sygebehandlingen og genoptræningen, som har størst betydning i afvejningen, men det kan tillige tælle med i vurderingen, at en forsinket behandling og genoptræning kan resultere i et større varigt mén og/eller tab af erhvervsevne med den følge, at forsikringsselskabet/arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring eller Gruppeforsikringen skal betale en større godtgørelse og erstatning, end det ville være tilfældet ved en hurtig og effektiv sygebehandling. Til nr. 3 Der er med forslaget til en ny affattelse af 17, 2. pkt., tale om en redaktionel ændring, der skal tydeliggøre, at det alene er tilkendelsen af erstatning for tab af erhvervsevne på mindst 15 %, der medfører bortfald af sygedagpengene. Der er ikke tilsigtet nogen realitetsændring af den gældende regel, som har til formål at sikre et samspil mellem sygedagpengeydelsen og erstatningen for tab af erhvervsevne, således at sygedagpengeydelsen bortfalder, når og hvis den afløses af en erstatning for tab af erhvervsevne. En afgørelse om, at tilskadekomne ikke er berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne, medfører derfor ikke i sig selv bortfald af dagpengeydelsen. Sygedagpengene bortfalder dog under alle omstændigheder, hvis tilskadekomne er arbejdsdygtig. Fristerne for afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne fremgår af lovens 15, stk. 1, 2., og 3. pkt., som bestemmer, at der skal træffes afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne efter 21 senest inden et år for ulykker og erhvervssygdomme på fortegnelsen henholdsvis to år for erhvervssygdomme, som ikke er på fortegnelsen. Fristerne regnes fra anmeldedatoen. Hvis tilskadekomne på det tidspunkt, hvor disse frister udløber, fortsat er sygemeldt på grund af arbejdsskadens følger, har tilskadekomne fortsat ret til sygedagpengene, medmindre der træffes afgørelse om tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne. Til nr. 4 Der er ikke tilsigtet nogen realitetsændring med forslaget til ændring af 43, stk. 2, 1. pkt. Bestemmelsen vil med forslaget få samme indhold som gældende lovs 43, stk. 2 og 3, idet henvisningen til lægebehandling m.v. på anmodning fra Ankestyrelsen, som i gældende lov findes i 43, stk. 3, foreslås flyttet til stk. 2. Det foreslås samtidigt, at stk. 3 får nyt indhold, jf. forslaget under 1, nr. 5. Til nr. 5 Den foreslåede bestemmelse i 43, stk. 3, er ny. Formålet er at tilgodese de tilskadekomnes behov for en ordning, der er tilpasset de grønlandske forhold. Bestemmelsen gør det muligt for Center for Arbejdsskader at købe rejser og ophold fra rejsebureauer på forsikringsselskabernes m.v. regning. I tilfælde af, at rejsen ikke kan gennemføres på grund af vejrliget eller andet, og det ikke er muligt at afbestille rejsen i 8

9 tide, må forsikringsselskabet m.v. betale udgiften. Der henvises til de almindelige bemærkninger, punkt 3.2. Til nr. 6 Der foreslås indsat en hjemmel for direktøren for Arbejdsskadestyrelsen til at udstede nærmere regler om klagesagsbehandlingen efter forhandling med Selvstyret. Formålet er at få udformet et regelsæt, der tager højde for forholdene i Grønland. Til nr. 7 Det foreslås, at det præciseres i bestemmelsen, at staten skal betale for behandlingen af sager, der vedrører statens arbejdere med bopæl i Grønland, at Selvstyret skal betale for tilskadekomne ansatte i Selvstyret eller i institutioner under Selvstyret, og at selvforsikrende kommuner skal betale for sager vedrørende tilskadekomne kommunalt ansatte på samme måde, som det er tilfældet efter lov om arbejdsskadesikring. Der henvises til de almindelige bemærkninger, punkt 3.3. Til 2 Det foreslås, at lovændringen træder i kraft den 1. januar Lovændringen får virkning for afgørelser, der træffes fra og med ikrafttrædelsesdatoen. Det gælder både for verserende sager og nyanmeldte sager, uanset tidspunktet for arbejdsskadens indtræden. Der er ikke konsekvenser af ikrafttrædelsestidspunktet for borgernes ret eller for forsikringsselskabernes eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings forpligtelser efter loven. 9

10 Bilag Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Gældende formulering 14. Under sagens behandling kan udgifter til sygebehandling eller optræning betales, hvis det er nødvendigt for at opnå bedst mulig helbredelse, når udgiften ikke kan afholdes af det offentlige efter gældende regler om sundhedsydelser eller sociale ydelser. Optræningen skal foretages som efterbehandling under lægelig kontrol i umiddelbar tilknytning til sygebehandlingen. Stk. 2. Under sagens behandling kan udgifter til anskaffelse af proteser, briller og lignende hjælpemidler samt kørestole betales, når det er nødvendigt for at sikre sygebehandlingens eller genoptræningens resultater, for at formindske arbejdsskadens følger eller for nøjere at kunne bestemme omfanget af erhvervsevnetabet og graden af varigt men og udgiften ikke kan afholdes af det offentlige efter gældende regler om sundhedsydelser eller sociale ydelser. Stk. 3 og 4... Stk. 5. Under sagens behandling kan udgifter til sygebehandling eller optræning på privathospitaler og private klinikker i Grønland eller Danmark betales efter fradrag af eventuelle offentlige tilskud, når betalingen modsvares af en tilsvarende besparelse på det samlede dagpengebeløb og på udgifterne til transport og ophold, som skønnes at kunne opnås, ved at den tilskadekomne ikke skal afvente behandling på offentligt sygehus eller klinik. 17. Retten til dagpenge indtræder den første hele fraværsdag efter arbejdsskaden og ophører den dag, tilskadekomne er arbejdsdygtig, uanset om den tilskadekomne undlader at træde i arbejde eller at raskmelde sig. Retten til dagpenge ophører dog senest den dag, hvor Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne efter 21 har virkning. 43. Stk Stk. 2. Tilskadekomne har ret til at få betalt rejseudgifter ved lægebehandling m.v., jf. stk. 1, når lægebehandlingen m.v. sker efter Arbejdsskadestyrelsens anmodning. Stk. 3. Stk. 2 gælder også, når Ankestyrelsen har begæret de oplysninger, der er nævnt i stk Stk Lovforslaget 1. 14, stk. 1 og 2, affattes således: 14. Tilskadekomne kan få erstatning for udgifter til sygebehandling og optræning under sagens behandling eller under sagens genoptagelse efter 47, når sygebehandlingen og optræningen er nødvendig for at opnå bedst mulig helbredelse for arbejdsskadens følger. Erstatning til personer, der ikke er sygesikret i Grønland, kan ikke ydes i videre omfang end erstatning til personer, der er sygesikret i Grønland. Optræningen skal foretages som efterbehandling under lægelig kontrol i umiddelbar tilknytning til sygebehandlingen. Stk. 2. Tilskadekomne kan få erstatning for udgifter til anskaffelse af kørestole, proteser, briller og andre personlige hjælpemidler, når det er nødvendigt for at sikre sygebehandlingens eller genoptræningens resultater, for at formindske arbejdsskadens følger eller for nøjere at kunne bestemme omfanget af erhvervsevnetabet og graden af varigt men, og udgiften ikke kan afholdes af det offentlige efter gældende regler om sundhedsydelser eller sociale ydelser. 2. I 14, stk. 5, ændres: og på udgifterne til transport og ophold til: og på øvrige erstatningsudgifter, jf. 10, nr , 2. pkt., affattes således: "Tilkendes tilskadekomne erstatning for tab af erhvervsevne, jf. 21, ophører retten til dagpenge dog senest den dag, da tilkendelsen af erstatning får virkning". 4. I 43, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter "Arbejdsskadestyrelsens" : "eller Ankestyrelsens" , stk. 3, affattes således: "Stk. 3. Arbejdsskadestyrelsen kan benytte private rejsearrangører til at arrangere rejse og ophold i forbindelse med undersøgelse og behandling." 6. 49, stk. 8, affattes således: 10

11 Stk. 8. De regler for behandling af klagesager, der er udstedt i medfør af 44, stk. 9, i lov om arbejdsskadesikring, finder tilsvarende anvendelse for afgørelser efter denne lov. 64. Stk. 1. Forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesforsikring, og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring skal betale for Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens administration af de forhold, der er omfattet af loven, og som vedrører de pågældende. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for betalingen og opkrævningen heraf. Taksternes størrelse bekendtgøres årligt af direktøren for Arbejdsskadestyrelsen. "Stk. 8. Arbejdsskadestyrelsens direktør fastsætter efter forhandling med Grønlands Selvstyre nærmere regler for behandling af klager over afgørelser truffet efter denne lov." 7. I 64, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.: "Det samme gælder staten, Grønlands Selvstyre og kommunerne i det omfang, de har benyttet adgangen til selvforsikring, jf. 52, stk. 5." 2 Loven træder i kraft den 1. januar

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Tekniske justeringer)

Læs mere

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2010/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2008-0007124 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Selvforsikrede enheder Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring.

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring. Notat 1 Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 39 17 77 00 Fax 39 17 77 11 ask@ask.dk www.ask.dk cvr.nr. 16-80-99-34 Hverdage 10-15 Torsdag 10-18 1. Indledning Anordning nr. 273 af 24. april 2001

Læs mere

Report ILO-KONVENTION NR. 19 OM LIGEBERETTIGELSE FOR INDEN- OG UDENLANDSKE ARBEJDERE I HENSEENDE TIL ULYKKESTILFÆLDE, INDTRUFNE UNDER ARBEJDET, 1925

Report ILO-KONVENTION NR. 19 OM LIGEBERETTIGELSE FOR INDEN- OG UDENLANDSKE ARBEJDERE I HENSEENDE TIL ULYKKESTILFÆLDE, INDTRUFNE UNDER ARBEJDET, 1925 Greenland Report For perioden som sluttede den 31. maj 2012, udarbejdet af den danske regering i overensstemmelse med den Internationale Arbejdsorganisations (ILOs) forfatnings 22 om foranstaltningerne,

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 59 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Selvforsikret - rettigheder og pligter

Selvforsikret - rettigheder og pligter Selvforsikret - rettigheder og pligter Kompleksiteten ved at være selvforsikret Betydningen af at være selvforsikret Selvforsikret forskellige kasketter med forskellige pligter og rettigheder 48, stk.

Læs mere

Forslag. Fremsat den 27. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) til

Forslag. Fremsat den 27. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) til 2015/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/01457 Fremsat den

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 22. september 2009 EM 2009/91 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Forslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Det daværende landsråd vedtog i 1978 landsrådsvedtægt af 4. april 1978 om uddannelsesstøtte

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2012/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 13. december 2012 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Camilla Hersom

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.)

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Sankt Kjelds Plads 11 Selvforsikrede enheder Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Vejledning om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadeforsikring.

Vejledning om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadeforsikring. Vejledning om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadeforsikring. 2. februar 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit 1. INDLEDNING...5 1.1. Reglerne om betaling af behandlingsudgifter,

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag Sådan behandler vi din sag Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse, hvilke forskellige skridt din sag skal igennem, når din skade er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Faglig, uafhængig og frem for alt korrekt

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Men du behøver ikke finde ud af det hele selv. Der er

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 2. udgave 12. december 2006 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/165 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ændringerne foretages ud fra et ønske om at øge mulighederne for at søge mobilitetsfremmeydelser. For at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Til Se fordelingsliste 16. august 2005 PIH 05-801-24 Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Hermed sendes udkast af 16. august 2005 til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne 10. maj 2005 1. Indledning 2. Generelt om erstatning for tab af erhvervsevne 2.1. Fastsættelse af årsløn 2.2. Hvornår kan der træffes en afgørelse om erstatning

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Indhold... 1 Indledning... 4 Kompetence og klageadgang... 5 Afsnit A: Behandlingsudgifter... 6 1. Lovhjemmel... 6

Indhold... 1 Indledning... 4 Kompetence og klageadgang... 5 Afsnit A: Behandlingsudgifter... 6 1. Lovhjemmel... 6 Indhold Indhold... 1 Indledning... 4 Kompetence og klageadgang... 5 Afsnit A: Behandlingsudgifter... 6 1. Lovhjemmel... 6 1.1. Dækning af behandlingsudgifter i forhold til anden lovgivning og forsikringsordninger...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til 2008/1 LSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Fremsat den 12. marts 2009 af

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf

Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf REDEGØRELSE Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf 6. november 2013 1. Indledning 1.1. Baggrund Politiken bragte torsdag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler

Læs mere

Kendelse af 17. december 1996. 96-90.709. Spørgsmål om tarifering af bogforlag med og uden eget trykkeri. Lov om forsikringsvirksomhed 210, stk. 2.

Kendelse af 17. december 1996. 96-90.709. Spørgsmål om tarifering af bogforlag med og uden eget trykkeri. Lov om forsikringsvirksomhed 210, stk. 2. Kendelse af 17. december 1996. 96-90.709. Spørgsmål om tarifering af bogforlag med og uden eget trykkeri. Lov om forsikringsvirksomhed 210, stk. 2. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Som advokat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring 2009/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05614 Fremsat den 25. februar 2010

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom I det følgende redegøres for reglerne for betaling af løn under sygdom til medarbejdere. Vejledningen er opdelt således, at

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland Lovforslag nr. L 152 Folketinget 2015-16 Fremsat den 30. marts 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Konsekvensændringer

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 3. udgave 11. december 2009 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: 2014-960-0025 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Generelt Indberetning til FerieKonto m.v DA støtter, at digitale og elektroniske løsninger

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 1 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Arbejdsskadestyrelsens mission og vision Mission: Vi arbejder for mennesker, som er kommet til skade eller

Læs mere

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse Afgørelser fra Statsforvaltningen september mødet 2010 1. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 3. september 2009 om afslag på økonomisk støtte

Læs mere

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Ankestyrelsens praksisundersøgelser Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Maj 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af navneloven

Forslag. Lov om ændring af navneloven Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1 I navneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere