Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 49

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: SPUC Vinkeldamsvej Helsingør Tlf.: Hjemmeside: ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/ handicapvenlig bolig) 18 til 65 år (udviklingshæmning, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, hørenedsættelse) Pladser i alt: til 85 år (udviklingshæmning, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, hørenedsættelse) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Jeanette Nina De Mailly (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) SPUC (SocialPædagogisk UdviklingsCenter) i Helsingør Kommune er et tilbud om pædagogisk støtte til borgere, der har nedsat funktionsevne. Side 2 af 49

3 *Samlet vurdering: Udover botilbud, består SPUC af værestedet LIV efter 79 samt et støtteteam til borgere i egen lejlighed. SPUC består af 5 forskellige botilbud opført efter almen boliglovgivningen 105 og der gives ydelser efter Lov om Social Service 83 og 85. Ialt er 59 borgere bosiddende i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har arbejdet med de udviklingspunkter der blev anbefalet ved tilbuddets regodkendelse i Tilbuddet har gennemført et større projekt omkring kvalificering af dokumentationspraksis, og der pågår implementering af metode i forhold til udfærdigelse af nye handleplaner for alle borgere. Tilbuddet arbejder tillige på at indføre redskaber til systematisk effektevaluering for synliggørelse af progression for borgerne og sammenhæng i dokumentationspraksis. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes beskæftigelse og skolegang, ved at have fokus på deres inkludering i samfundslivet samt på relevant beskæftigelse baseret på den enkelte borgers ressourcer og ønsker. Socialtilsynet vurderer endvidere at borgernes udvikling af sociale kompetencer og selvstændighed i høj grad er et fokusområde som tilbuddet arbejder med i kraft af deres værdigrundlag. Tilbuddets tilgange og metoder er fagligt relevante og implementeret i tilbuddet, og borgerne bliver hørt og anerkendt samtidig med at der skabes den struktur den enkelte borger har brug for, for at kunne udvikle sig og håndtere eget liv. Socialtilsynet bemærker, at både medarbejderne og ledelsen har en høj faglighed, som blandt andet kommer til udtryk i deres etiske refleksioner over egen tilgang til borgerne. Socialtilsynets videre konklusion er, at borgerne er bevidste om deres egne rettigheder og har mulighed for at forvalte deres selv- og medbestemmelsesret. Slutteligt er det socialtilsynets vurdering, at der for de fleste afdelinger berettes om en drift, som sikrer borgerne tilstrækkelig kontakt til medarbejdere med relevante kompetencer. Dog er en enkelt afdeling udfordret i normeringen, Side 3 af 49

4 hvilket har medført konsekvenser af personalemæssig karakter. Socialtilsynet noterer sig, at ledelsen er meget opmærksomme på at finde en løsning, hvilket socialtilsynet vil følge op på ved næstkommende tilsyn. *Afgørelse: Opmærksomhedspunkter: Godkendt Opmærksomhedspunkt: Opmærksomhed på en enkelt afdeling der fortsat har personalemæssige udfordringer med en begrundelse i afdelingens normering. Det er socialtilsynets vurdering, at ledelsen er meget opmærksomme på at finde en løsning, og socialtilsynet vil følge op på situationen ved næstkommende tilsyn. Udviklingspunkter: Tilbuddet kan med fordel bevare fokus på kvaliteten i dokumentationen, samt systematik i forhold til hvordan der dokumenteres for at sikre løbende opfølgning og evaluering. Tilbuddet kan med fordel være undersøgende på, hvordan de kan dokumentere eventuelle overgreb mellem borgerne. Side 4 af 49

5 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Oplysninger fra Tilbudsportalen Eksempler på handleplansmål for borgere fra alle afdelinger Trivselsrapport Socialtilsynet har været på tilsynsbesøg på alle afdelinger. Dog var ingen borgere eller medarbejdere tilstede på Bybjerggård. Socialtilsynet har fået fremvist fællesarealer, og enkelte borgere har fremvist deres lejligheder. Ledelsen: Forstander Stedfortræder Afdelingsleder Anna Anchersvej Pårørenderådsformand Interviewkilder Medarbejdere: En medarbejder fra hver afdeling på nær fra Strandvejen. Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Side 5 af 49

6 Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Bybjerggård 3, 3060 Espergærde, afdeling: Bofællesskabet Bybjerggård : Strandvejen 143, D, 3060 Espergærde, afdeling: Bofællesskabet Strandvejen (Uanmeldt) : Vinkeldamsvej 10, 3000 Helsingør (Uanmeldt) : Anna Anchers vej 23-43, 3000 Helsingør, afdeling: Boligerne Anna Anchers vej (Uanmeldt) : Anna Anchers vej 1-21, 3000 Helsingør, afdeling: Boligfællesskabet Anna Anchers vej (Uanmeldt) : Vinkeldamsvej 1-9, 3000 Helsingør, afdeling: Boligfællesskabet Vinkeldamsvej (Uanmeldt) Jeanette Nina De Mailly Rene Lykke Jensen Afdelinger Boligerne Vinkeldamsvej Boligfællesskabet Anna Anchers vej Bofællesskabet Bybjerggård Boligerne Anna Anchers vej Bofællesskabet Strandvejen Boligfællesskabet Vinkeldamsvej Ældrefællesskabet Side 6 af 49

7 Værestedet Liv Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Uanmeldt Opfølgning på udviklingspunkter fra tilsynet i 2014, herunder tema 1 og 2, samt indikator 7.a og 9.a Side 7 af 49

8 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 8 af 49

9 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes mulighed for deltagelse i beskæftigelse. For de borgere der af forskellige grunde ikke har beskæftigelses tilbud, forsøger medarbejderne at motivere borgerne ud fra den enkelte borgers ønsker, behov og forudsætninger. Socialtilsynet vurderer videre, at tilbuddet samarbejder med borgernes beskæftigelses tilbud. Tilbuddet har kendskab til borgernes mål for deres beskæftigelse, og det er vurderingen at tilbuddet understøtter målene som eksempelvis kan være at kommer op om morgen og bruge offentlig transport. I enkelte afdelinger er borgerne, grundet deres alder, ikke tilknyttet et egentligt beskæftigelsestilbud, men deltager i ældrefællesskabet. Side 9 af 49

10 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel til høj grad støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Socialtilsynet har i sin vurdering lagt vægt på at tilbuddet opstiller mål for borgerens beskæftigelse i de tilfælde hvor der vurderes at være et særligt behov. Det indgår tillige i vurderingen, at nogle borgere af forskellige grunde ikke ønsker beskæftigelse, hvor medarbejderne af denne grund er opmærksomme på borgernes trivsel og forsøger at motivere. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 4 (i høj grad opstiller i samarbejde med opfyldt) borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikatoren bedømmes at være opfyldt i høj grad. Til grund for bedømmelsen ligger at ledelsen og medarbejderne forklarer at der opstilles mål for beskæftigelse i de tilfælde hvor der vurderes at være et særligt behov for at understøtte borgeren. Eksempler kan være hjælp til at komme op om morgenen, kontakt og samarbejde med beskæftigelsen m.m.. Det indgår i bedømmelsen at medarbejderne beskriver deres opgave, som at motivere borgerne til at deltage i beskæftigelse samt være opmærksom på deres trivsel. Ledelsen og medarbejderne forklarer videre, at der er borgere der ikke er motiveret for beskæftigelse, og der forsøges i disse tilfælde at motivere, men der vil også være dilemmaer hvis borgeren fastholder ikke at ville arbejde. Det oplyses at flere borgere på ældrefællesskaberne har pensioneret sig selv. Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet 3 (i middel grad opfyldt) Pårørenderådsformand forklarer, at borgerne støttes i at komme godt afsted til beskæftigelse, og det oplyses at der er mål opstillet i borgerens beskæftigelse og SPUC understøtter disse. Indikatoren bedømmes at være opfyldt i middel grad. Til grund for bedømmelsen ligger at der er enkelte borgere der ikke er i beskæftigelse. Ledelsen forklarer, at det fortsat er en udfordring at der er enkelte borgere der af forskellige grunde ikke ønsker beskæftigelse, og medarbejderne kan ikke Side 10 af 49

11 beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse beskæftige de borgere der går hjemme, da der ikke er normering til, at dække når borgerne er hjemme eller er syge fra arbejdet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes muligheder for at indgå i sociale relationer. Det er fokus på at støtte borgernes sociale relationer både internt i tilbuddet samt med pårørende og venner. Videre vurderer socialtilsynet, at tilbuddet understøtter borgernes mulighed for udvikling, ved at tage udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker, behov og forudsætninger. Endvidere vurderer socialtilsynet, at tilbuddet er opmærksomme på, at indsatsen tager udgangspunkt i mål, som er med til at øge borgernes selvstændighed. Socialtilsynets videre vurdering er, at arbejdet med borgernes mål i handleplanen har tilbuddets fokus, og der ses forbedring i kvaliteten siden sidste tilsyn. Tilbuddet har på nuværende tidspunkt ikke en systematisk effektevaluering, men tilbuddet er i proces i forhold til at implementere metode til styrkelse af dokumentation og effektmåling. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan bevare fokus på kvaliteten i dokumentationen, samt systematik i forhold til hvordan der dokumenteres for at sikre løbende opfølgning og evaluering. Side 11 af 49

12 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Det indgår i vurderingen at tilbuddet har gennemgået et omfattende projekt i forhold til kvalificering af dokumentationspraksis, med fokus på handleplanerne og evalueringen af disse. Tilbuddet er godt på vej, og de handleplaner som socialtilsynet har gennemgået viser at målene i de fleste handleplaner fremstår konkrete, med mål for selvstændighed og sociale kompetencer. Tilbuddet kan med fordel bevare sit fokus på kvaliteten og systematikken så en progression kan følges. I vurderingen indgår endvidere, at tilbuddet har et stort fokus på inklusion ved at tænke borgerne ind i aktiviteter der ligger i det øvrige civilsamfund, og tillige borgerne fra civilsamfundet ind på tilbuddet hvor hverdagen kan beriges med indsats fra frivillige. Socialtilsynet vurderer at borgernes kontakt til deres pårørende tager sit udspring i borgernes ønsker, og tilbuddet understøtter borgernes ønsker i kontakt og samvær med deres pårørende. Side 12 af 49

13 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren bedømmes at være opfyldt i middel grad. Til grund for bedømmelsen ligger at tilbuddet har gennemgået et omfattende projekt i forhold til kvalificering af arbejdet med borgernes handleplaner, herunder opstilling af konkrete mål og metoder til opfølgning af disse. Ledelsen forklarer at processen pågår, og der derfor vil være en stor spredning i kvaliteten. Ledelsen oplyser at der er mål for selvstændighed og sociale kompetencer med fokus på at mindske afhængigheden. Socialtilsynet har fået fremsendt handleplaner fra alle afdelinger, der bekræfter ledelsens oplysning omkring den kvalitetsmæssige forskel. Gennemgangen viser at der er konkrete mål, flere mål omhandler selvstændighed og sociale relationer. Målene udspringer tydeligvis af borgernes ønsker for deres egen udvikling, og det fremgår ikke med tydelighed hvilke der decideret er borgeren egen eller hvilke der er pædagogiske mål. Det indgår endvidere i bedømmelsen, at medarbejderne forklarer, at erfaringerne endnu ikke er så store med den nye handleplans-model, men at der er lavet mål for alle borgere. Medarbejderne forklarer videre at det stadig er vanskeligt at få en systematik frem, idet der skrives flere steder, men det er oplevelsen at der er progression. Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 5 (i meget høj grad opfyldt) Pårørenderådsformand forklarer, at der er skriftlige mål for borgernes selvstændighed og sociale kompetencer og der bliver altid fulgt op på målene blandt andet på årligt handleplansmøde, hvis der er problemer ift. målene bliver målene rettet til. Indikatoren bedømmes at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for bedømmelsen ligger at tilbuddet har et stort fokus på inklusion, som eksempelvis ved at tænke aktiviteter ind i almenidrætten og ved at trække på frivillige fra civilsamfundet. Side 13 af 49

14 Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 4 (i høj grad opfyldt) Pårørenderådsformand forklarer, at der er god kontakt mellem enhederne på SPUC, hvor borgerne kan besøge hinanden og møde ligestillede. SPUC sørger for aktiviteter og caféen er også velbenyttet. Pårørenderådsformanden forklarer, at nogle borgere også har venner udenfor SPUC og flere borgere går til idrætstilbud/handicapidræt udenfor SPUC. Indikatoren bedømmes at være opfyldt i høj grad. I bedømmelsen lægger socialtilsynet vægt på, at tilbuddet støtter borgerne i kontakt til og samvær med deres familie og netværk. Medarbejderne fortæller, at kontakten tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov samt de forudsætninger den enkelte har. Fra tilsynet i 2014 blev det oplyst, at døgnafdelingerne har pårørenderåd tilknyttet. Øvrige pårørende inviteres til henholdsvis sommer- og julearrangement i bofællesskaberne og inddrages i forhold omkring borgerne, såfremt borgerne ønsker dette. Ledelsen fortæller, at mange af borgerne ikke har forældre, men søskende som nærmeste pårørende. Ledelsen forklarer videre, at pårørenderådet ikke har beslutningsret, men beskrives som et dialogforum. Der udfærdiges nyhedsbreve til pårørende i døgnboligerne, da borgerne ikke er i stand til at fortælle deres pårørende om hverdagslivets glæder. Der udfærdiges ikke nyhedsbreve til pårørende i bofællesskaberne. Lederen beskriver, at der generelt er god dynamik i samarbejdet med de pårørende. "De pårørende er interesseret, og vi kan klare nogle misforståelser i opstarten, det er også en mulighed for borgerne, der kan bruge de pårørende som en ventil, hvis man ikke vil gå til medarbejdere eller ledelse". Det indgår endvidere i bedømmelsen, at medarbejderne er bevidste om deres tavshedspligt, og at al kontakt med pårørende, skal være efter borgers ønske. Side 14 af 49

15 pårørende i bofællesskaberne. Tilbud: SPUC Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse Lederen beskriver, at der generelt er god dynamik i samarbejdet med de pårørende. "De pårørende er interesseret, og vi kan klare nogle misforståelser i opstarten, det er også en mulighed for borgerne, der kan bruge de pårørende som en ventil, hvis man ikke vil gå til medarbejdere eller ledelse". Det indgår endvidere i bedømmelsen, at medarbejderne er bevidste om deres tavshedspligt, og at al kontakt med pårørende, skal være efter borgers ønske. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,3 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har et klart formål med indsatsen, hvor indsatsen er tilrettet de forskellige afdelinger der findes i tilbuddet. Tilbuddets formål tager udgangspunkt i den enkelte borger og for at sikre borgerinddragelse, arbejdes der eksempelvis med en specialiseret form for samtale, der sikrer at borgernes ønsker og målsætninger bliver hørt. Tilbuddet kan vurdere, hvorvidt visualisering af menu og referater af brugermøder, kan optimere borgerinddragelse. Socialtilsynet anerkender tilbuddets øget fokus på at arbejde med den skriftlige dokumentation. Tilbuddets indsats kan tydeliggøres ved, at dokumentationen systematiseres, så det fremgår hvordan der arbejdes med borgernes mål. Socialtilsynet vurderer videre, at den enkelte afdeling Tilbuddet kan med fordel være undersøgende på, redegør for relevante metoder, som er tilpasset hvordan de kan dokumentere eventuelle overgreb målgruppen. Eksempelvis er det fokus på at sikre mellem borgerne. relevante kommunikationsredskaber for alle borgere. Det er Socialtilsynets videre vurdering, at de valgte metoder giver positive resultater for borgernes udvikling og trivsel. Tilbuddet kan, i følges Socialtilsynets vurdering systematisere dokumentationen, så det tydeligere fremgår, hvilke faglige tilgange og metoder der benyttes for at opfylde de mål, der er sat for den enkelte borger. Socialtilsynet anerkender de relevante tiltag ledelsen har igangsat for at opkvalificere dokumentationsarbejdet. Side 15 af 49

16 Socialtilsynet vurderer videre, at tilbuddet har fokus på at lytte til og inddrage borgerne, alt for at sikre deres trivsel. På samme måde, arbejder tilbuddets forskellige afdelinger kompetent med de sundhedsfaglige udfordringer, da de har ansat en medarbejder med særlig kompetencer heraf. Tilbuddet har ydermere fokus på at motivere borgerne til at spise sund kost og motionere, hvilket kommer tydeligt frem i Socialtilsynets samtale med borgere fra tilbuddet. Socialtilsynet vurderer videre, at tilbuddet har fokus på, at løbende tilegne sig de nødvendige kompetencer, samt indhente ekspertise i henhold til borgernes fysiske og mentale helbred, herunder eksempelvis misbrugsudfordringer. Socialtilsynet vurderer videre, at tilbuddets indsats forebygger og forhindrer brug af magt. I henhold til overgreb, er det ligeledes Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder faglig kompetent med at forebygge dette, men bemærker, at der ikke dokumenteres eventuelt vold eller trusler om vold mellem borgerne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar Side 16 af 49

17 målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i middel til høj grad, arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, samt systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. Socialtilsynet har i bedømmelsen lagt vægt på, at der i tilbuddet SPUC er forskellige afdelinger, hvor målgrupperne er tydelig defineret. Eksempelvis er der et ældrefællesskab. Endvidere har Socialtilsynet lagt vægt på, at både ledelse og medarbejdere beretter om faglige tilgange og metoder, som giver positive resultater for borgerne. Socialtilsynet bemærker, at de forskellige afdeling benytter forskellige faglige tilgange og metode, hvor fokus er, at disse er tilpasset de enkelte borgere. Socialtilsynet bedømmer videre, at tilbuddet overordnet opstiller mål for borgerne, hvor der opstilles delmål og succeskriterier. I den videre bedømmelse har Socialtilsynet lagt vægt på, at tilbuddet ikke arbejder systematisk med dokumentation af metoder, tilgange, resultater og opfølgning af borgernes mål, og anerkender derfor de tiltag ledelsen har igangsat netop i forhold til dokumentation. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 4 (i høj grad opfyldt) På Tilbudsportalen har tilbuddet oplyst, at de forskellige afdelinger i SPUC er målrettet forskellige målgrupper eksempelvis et ældrefællesskab for voksne mennesker med udviklingshæmning. Jfr. indikator 01b beskrives, at borgerne grundet forskellige alder og funktionsniveau, har varierende hjælpebehov. Målgruppen er på tilbudsportalen beskrevet todelt, hvoraf den første beskrivelse retter sig mod ældrefællesskabet og målgruppen beskrives derfor som borgere mellem 60 og 100 år, som har udviklingshæmning, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og hørenedsættelse. Målgruppen i henhold til bofællesskaberne og det socialpædagogiske støtteteam beskrives som Side 17 af 49

18 borgere mellem 18 og 65 år, med udviklingshæmning, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og hørenedsættelse. På tilbudsportalen har tilbuddet oplyst, at de arbejder med følgende faglig tilgange: ressourceorienteret tilgang, anerkendende tilgang, neuropædagogisk tilgang, relationspædagogisk tilgang, rehabiliteringstilgang, kommunikationspædagogisk tilgang, konsekvenspædagogisk tilgang, sanseorienteret tilgang og ældrepædagogik Ledelsen oplyser, at de benytter konsekvenspædagogik ift. en borger. Metoden her er, at medarbejderne har udviklet en smileyordning, som udløser en smiley når borgeren gør noget bestemt. Ledelsen oplever at tilgangen virker for borgeren og pointerer at den pædagogiske metode er i samarbejde med borgeren og efter aftale med borgeren. Lederen beskriver, at medarbejderne er kompetente i henhold til at implementere og arbejde med faglig tilgange og metoder. Medarbejderne fortæller, at de er ved at implementere "Kvalikombo". Medarbejderne beskriver det som en metode der er besluttet af ledelsen, men tilkendegiver at den giver god mening i arbejdet med borgerne. I følge medarbejderne er den helhedsorienteret og tager udgangspunkt i handlekompetencemodellen. Videre fortæller medarbejderne, at mange borgere er screenet af neuropædagoger. Medarbejderne beskriver, at der på baggrund af analyse af adfærd, udarbejdes tiltag som godkendes af borgerne. Medarbejderne på Anne Anchers vej 1-21 fortæller, at de benytter "Talking mats" som er individuelt tilrettelagt til borgernes BUS - samtaler. Medarbejderne på Anna Anchers vej beskriver, at de arbejder med sansemotorik. Medarbejderne på Strandvejen arbejder med NLP, hvor de har fokus på det verbale sprog, samt kropsproget. Side 18 af 49

19 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 3 (i middel grad opfyldt) På Bybjerggård er medarbejderne i gang med at implementere Kvalikombo og på nuværende tidspunkt arbejder de med videndeling omkring metoder. Endvidere arbejder de med handlekompetencemodellen som en analysemodel. I afdelingen Vinkeldamsvej, beskrives handleplan og Bosted som metoder. De arbejder, udover dette, med Social IT, samt digitale hjælpemidler. Medarbejderne fortæller, at de arrangerer aftener, hvor de forskellige redskaber bliver præsenteret. På Vinkeldamsvej beskriver "Det fælles tredje" og relationspædagogik som faglige tilgange og metoder. Medarbejderne i det socialpædagogiske støtteteam forklarer at de er i proces med at undersøge om Neuropædagogik og Kvalikombo kan komplementere hinanden. Desuden at de benytter gruppearbejde som metode. I ansøgningsskemaet beskrives det, at borgernes mål opstilles i 141 handleplanen. Denne danner grundlag for de pædagogiske planer tilbuddet udarbejder i. Ledelsen beskriver, at der opstilles delmål og sucseskriterier. Men fremhæver samtidig dette, som et af tilbuddets udviklingspunkter, hvorfor de, jf. indikator 02.b, er igang med at implementere en dokumentationsmodel. Jf. indikator 02.a, er tilbuddet igang med at udvikle medarbejdernes kompetencer i henhold til mål og dokumentation. Som en del af den proces skal alle medarbejdere gennemgå undervisning i tilbuddets dokumentationsmodel. Ledelsen tilkendegiver, at der på nuværende tidspunkt ikke er systematisk opsamling af resultater på alle områder. De er bevidst om, at dette skal udvikles og at det skal gå fra at være en mundtlig viden, til at dokumenteres. Ledelsen beskriver videre, at de har gode erfaringer med at dokumentere i henhold til borgernes motorik, hvor systematisk træning dokumenteres og dermed fremstår borgernes udvikling tydelig. Side 19 af 49

20 Jf. indikator 02.a, er tilbuddet igang med at udvikle medarbejdernes kompetencer i henhold til mål og dokumentation. Som en del af den proces skal alle medarbejdere gennemgå undervisning i tilbuddets dokumentationsmodel. Tilbud: SPUC Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 4 (i høj grad opfyldt) Ledelsen tilkendegiver, at der på nuværende tidspunkt ikke er systematisk opsamling af resultater på alle områder. De er bevidst om, at dette skal udvikles og at det skal gå fra at være en mundtlig viden, til at dokumenteres. Ledelsen beskriver videre, at de har gode erfaringer med at dokumentere i henhold til borgernes motorik, hvor systematisk træning dokumenteres og dermed fremstår borgernes udvikling tydelig. Ledelsen fortæller, at den enkelte borgers kontaktpædagog er ansvarlig ift. at få mål drøftet på borgernes møder, men alle er ansvarlige for at sikre, de bliver udført. Ledelsen fortæller videre, at borgernes mål står skrevet under aktive mål i dokumentationssystemet "Bosted", hvor medarbejderne skal orientere sig ift. borgerens mål. Lederen beskriver videre, at det overordnede mål der arbejdes med, hvoraf dele af disse er specificeret ud til også at gælde på en hjemmedag, typisk omhandler ADL. Ledelsen forklarer, at tilbuddet arbejder på at få en mere ensartet forståelse af, hvad det vil sige at arbejde med mål. Ledelsen oplyser, at borgerne er inddraget i udarbejdelsen af deres mål. Lederen fortæller: "Der er borgere, som ikke vil have fremsat mål, og så taler vi så sammen om, hvad vi så sætter ind med ift. indsats". Videre fortælles der, at myndighedsniveau inddrages og der er løbende drøftelser om, hvorvidt målene giver mening. Ledelsen oplyser, at I socialpædagogisk støtte indgår vikarerne på lige fod som de faste medarbejdere, idet mål for borgeren er konkrete, og bestilt fra myndighedsniveau, i resten af organisationen er det primært de faste medarbejdere der arbejder med borgernes mål. Ledelsen forklarer, at der er borgere, som ikke har fået udarbejdet en 141 handleplan. Hos enkelte af de borgere, er der et brev hvori deres mål fremgår. Ledelsen oplyser, at tilbuddet afleverer en status på opfordring, og uddyber "men vi holder jo ikke op med at arbejde med borgeren, hvis der ikke er en myndighedshandleplan". Lederen beskriver, at de i de tilfælde benytter sin erfaring og sunde fornuft og arbejder ud fra de pædagogiske handleplaner. Ledelsen oplever, at kommunerne er meget forskellige og fortæller, at der er borgere som aldrig har fået udarbejdet en 141 handleplan. Lederen fortæller videre, at de oplever en øget efterspørgsel af status på borgerne. Ledelsen Side 20 af 49

21 forklarer videre, at det i sidste ende er den ydelse borgeren er visiteret efter, der er gældende for indsatsen. Medarbejderne i det Socialpædagogiske støtteteam beskriver, at det fremgår helt tydeligt, hvilke mål handlekommunen har for den enkelte borger og støtten tilrettelægges efter dette. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj til meget høj grad, understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Socialtilsynet har i bedømmelsen lagt vægt på, at der er overensstemmelse mellem de oplysninger, der står beskrevet på tilbudsportalen og de oplysninger Socialtilsynet får i samtale med medarbejdere, ledelse og borgere. Tilbuddet har generelt et fokus på, at borgerne skal inddrages og afholder eksempelvis en " borger udvikling samtale", hvor borgeren får mulighed for at komme med ønsker i henhold til eget liv. Socialtilsynet har i den videre bedømmelse lagt vægt på, at medarbejderne fremhæver at brugen af kommunikationsredskaber, som er målrettet borgerne, er relevant for at sikre borgernes indflydelse. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 21 af 49

22 Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad opfyldt) På tilbudsportalen fremgår, at SPUC har fokus på at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. Dette kommer eksempelvis til udtryk ved, at det afholdes BUS for den enkelte borger, hvor vedkommende får mulighed for at komme med både ønsker og forventninger til eget liv. Socialtilsynet har udført stikprøve af et referat fra en BUS - samtale og bekræfter at konceptet lægger op til, at borgeren kan komme til ordet i henhold til de ting, der giver mening for den enkelte borger. Videre er det beskrevet, at tilbuddet er bevidste om at være respektfulde i kommunikationen med borgerne. Ledelsen forklarer, at de forsøger at efterkomme alle borgernes ønsker og fortæller videre "nogle gange kan vi blive nødt til at tage en snak med borgeren omkring, det realistiske i deres drømme". I følge ledelsen er det et politisk ønske at følge borgernes ønsker, så fremmest det ikke medfører skade for borgerne. Videre fortæller lederen, at de rådgiver borgerne i det omfang de selv ønsker det. Ledelsen forklarer, at de løbende italesætter borgernes medbestemmelse, og ledelsen forklarer, at de få gange de møder overbevisninger hos medarbejderne der ikke er hensigtsmæssige, tages det hånd om. Borgerne på Anne Anchers vej fortæller, at de selv bestemmer på SPUC. De beskriver, at der er enkelte ting de ikke må bestemme og kommer med eksempel på, at medarbejderne bestemmer hvornår de holder hjemmedag. En borger forklarer, at medarbejderne måske nok presser lidt, men understreger at man selv bestemmer alligevel. En anden borger fortæller, at der afholdes beboermøder, hvor man kan tage forskellige ting op. F.eks. om man skal i biografen. En borger fortæller at man kan tage mad hvis man har behov for det. Side 22 af 49

23 Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad indflydelse på beslutninger opfyldt) vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov På tilbudsportalen står der beskrevet, at SPUC overordnet arbejder for øget selv- og medbestemmelse for borgerne. Jf. indikator 04.a arbejder tilbuddet med BUS, som er en formaliseret metode, der giver borgeren mulighed for øget indflydelse på eget liv. På tilbudsportalen er det ligeledes oplyst, at der afholdes beboermøder, hvilket bliver bekræftet i samtalen med ledelsen, som fortæller, at alle afdelinger afholder beboermøde. I samtale med Socialtilsynet, gør ledelsen opmærksom på, at der er dilemmaer forbundet med, at borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og fremhæver eksempelvis overvægt, hvor borgerne ikke altid forstår konsekvensen af og derfor ikke har evner til at bestemme selv. Ledelsen fortæller videre, at der i Værestedet Liv, er et brugerråd, der består af brugere fra Værestedet og en medarbejder. Brugerrådet arbejder ud fra et sæt vedtægter om opgaver og rammer. Lederen beskriver, at de har et årshjul med aktiviteter, hvor borgerne har mulighed for indflydelse. Der sidder seks borgere i brugerrådet og de temaer som tages op der bringes videre til de resterende borgere, enten via dialog eller informationer i et internt blad. Lederen beretter om positive erfaringer med samarbejde i brugerrådet. Medarbejderne på Anna Anchers vej fortæller, at de oplever dialog som et vigtigt redskab for at sikre inddragelse af borgerne. De fortæller, at de benytter billeder og arbejder med at afdække den enkelte borgers kommunikationsevner. De beskriver videre, at det er elementer, som borgerne ikke har indflydelse på. Borgerne på Anna Anchers vej 1-21 fortæller, at de bestemmer i egen lejlighed og at de, sammen med medarbejderne, bestemmer i fællesarealerne. Side 23 af 49

24 De pårørende beskriver, at medarbejderne har stor respekt for og er opmærksomme på, hvorvidt de overskrider borgernes selvbestemmelse. De fortæller videre, at det er en balance da borgerne, grundet deres funktionsniveau, ikke har evner til at bestemme alt selv. I følge de pårørende, er det berøringsangst for, hvornår de befinder sig i et felt mellem indgreb i borgernes selvbestemmelsesret og omsorgspligt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Socialtilsynet har i bedømmelse lagt vægt på, at tilbuddet lytter til og inddrager borgeren, hvilket er med til at sikre borgernes trivsel. Endvidere har Socialtilsynet lagt vægt på, at tilbuddet har ansat en medarbejder med særlige kompetencer indenfor det sundhedsfaglig område, som på kompetent vis supplerer og understøtter det pædagogisk faglige arbejde der udføres i tilbuddet. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets fokus på motivation, i henhold til sund kost og motion, er relevant i forhold til målgruppen og anerkender at borgerne har mulighed for, at komme i kontakt med en kostkonsulent. Socialtilsynet bedømmer videre, at tilbuddet har fokus på, at tilegne sig relevante metoder, som kan understøtte det behov for hjælp borgere med misbrugsproblematikker kan have. Side 24 af 49

25 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelsen forklarer, at de lytter til borgeren og er opmærksom på deres trivsel. Ledelsen fortæller, at tilbuddet har arbejdet med et etisk regnskab, i forhold til at sikre borgernes trivsel. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 5 (i meget høj grad opfyldt) En borger på Vinkeldamsvej fortæller, at vedkommende overordnet er glad for at bo på tilbuddet, men savner sin mor meget. Borgeren forklarer ovenfor Socialtilsynet, at vedkommende grundet sit handicap, skal bo på tilbuddet. Socialtilsynet taler med to borgere på Strandvejen, som begge er glade for at bo i tilbuddet. De to borgere fra Bybjerggård som Socialtilsynet taler med fortæller, at de trives på tilbuddet. Begge borgere er trygge selv om personalet oftest går ved 20 tiden. En borger fortæller, at vedkommende går op i sin egen bolig når personalet går hjem. Begge borgere er bange for tordenvejr, og en borger følger med på DMI radar mens uvejret står på. Borgerne fortæller, at de ringer på hos hinanden hvis de har brug for hjælp. Ledelsen oplyser, at en medarbejder har en sundhedsfaglig uddannelse. Vedkommende støtter og superviserer de øvrige medarbejdere i henhold til sundhedsfaglige udfordringer. Ledelsen forklarer, at enkelte borgere i bofællesskaberne tilbydes hjemmepleje, såfremt de er visiteret til det, grundet behov som bofællesskaberne ikke kan honorere, da den ydelse der leveres i et bofællesskab kun er 85. Ledelsen fortæller, at tilbuddet køber en sygeplejerske ind, der er autoriseret og underviser i medicinhåndtering, så vi målretter vores medicinkurser til den borgergruppe vi arbejder med. På den måde bliver det mere praksisnært og vedkommende. Vores SOSU assisterer i organisationen, der Side 25 af 49

26 hvor der er brug for det. Vedkommende supplerer undervisningen og sikrer at medicinkort mv er ajourført, ligesom vedkommende har et uddelegeret ansvar i forhold til UTH.medicinkursus af en medarbejder i centret og her gives også sparring ift. sundhedsfaglige spørgsmål. Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 5 (i meget høj grad opfyldt) Socialtilsynet får mulighed for at tale med to borgere fra Strandvejen og en borger fra Bygbjerggård, som alle fortæller, at de selv tager kontakt til lægen ved behov, men får støtte af medarbejderne, hvis det er behov for det. Ledelsen fortæller, at medarbejderne har fokus på borgerens sundhed og arbejder aktivt med motivation. Ledelsen forklarer, at enkelte borgere har vægtproblemer, og medarbejderne arbejder for, at finde de metoder som hjælper for den enkelte. Lederen beskriver: "vi forsøger at få motion ind i hverdagen, og opfordrer borgeren til selv at røre sig". Ledelsen oplyser, at der på Værestedet Liv er en medarbejder der igennem mange år, har tilbudt borgerne en ugentlig vejning, hvor vedkommende, vejleder i forhold til sundere kost valg og motion. Helt overordnet følger tilbuddet kommunens kostpolitik. Der har tidligere været en kostplan på døgnforanstaltningerne - og tilbuddet vil nu udbrede til alle enheder i SPUC. Der hvor medarbejderene oplever begyndende demens/glemsomhed eller andet, iværksættes demensskemaer som en hjælp til at observere forandringer i adfærd og funktionsevner. Ledelsen forklarer, at tilbuddet er nødt til at trække på de pårørende ift. indlæggelser. Medarbejderne på Anne Anchersvej fortæller, at de har fokus på krop, motion, sundhed og får inspiration fra køkkenmedarbejderen. På Bybjerggård, fortæller medarbejderne, at de efter en borgers ønske deltager i samtaler med misbrugscenteret. Endvidere har de en husregel om, at borgerne kun drikker alkohol i egen lejlighed. På Vinkeldamsvej 12-19, oplever medarbejderne en ny Side 26 af 49

27 problematik vedrørende narkotiske stoffer, hvorfor de har startet et samarbejde med en misbrugskonsulent. I det socialpædagogiske støtteteam, er det ligeledes ledsagelse til alkohol ambulant behandling, hvor medarbejderne støtter borgene. Endvidere berettes der om, et godt samarbejde med psykiater. Borgerne får udført helbredscheck. I ældretilbuddet på Vinkeldamsvej, beskriver medarbejderne, at der bliver gennemført helbredscheck, samt at der en god dialog med borgernes læge. Borgerne på Strandvejen fortæller, at de får sund mad. En borger synes det er svært at motionere, men bliver motiveret af medarbejderne. En anden borger fortæller om en daglig cykel tur på otte km. Begge borgere fortæller, at de får hjælp af medarbejderne hvis de er kede af det. Borgerne på Vinkeldamsvej fortæller, at de spiser sund mad hver dag. En borger tilkendegiver ovenfor Socialtilsynet, at hellere vil have chips og cola, men forstår at man skal have sund mad. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj til meget høj grad, forebygger og håndterer magtanvendelser. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet beretter om relevante tiltag og kompetencer der er med til at sikre en pædagogisk indsats uden brug af magt. Endvidere er der lagt vægt på, at ledelsen er opmærksom på, at diskutere "gråzoner", det vil sige pædagogisk praksis, hvor medarbejderne eksempelvis kan gå ind og benytte diskursiv magt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 27 af 49

28 Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 4 (i høj grad opfyldt) Ledelsen oplyser, at tilbuddet ikke har magtanvendelser. De forklarer, at tilbuddet har trukket på den pædagogiske konsulent i kommunen, hvor fokus er at have en anerkendende kommunikation. Ledelsen fortæller, at de sjældent oplever, at der bliver talt grimt og der er en opmærksomhed, hvis der er indikationer der viser, at borgeren ikke er i centrum. Ledelsen oplyser, at 80 til 85 % af medarbejderne har en NPL uddannelse, hvilket afstedkommer et fokus på sprog og adfærd. I følge ledelsen, er der opmærksomhed ift. gråzoner, og disse diskuteres jævnligt. Ledelsen oplyser, at de dagligt læser notater på Bosted for eventuelt at forebygge uhensigtsmæssig kommunikation og ikke aftalte pædagogiske metoder, iagttagelser og nedværdigende journalisering af borgerens gøren og laden. En borger på Vinkeldamsvej fortæller om en medarbejder, som af vedkommende beskrives som strid. Borgeren forklarer, at medarbejderen bad om, at der blev skruet ned for fjernsyn og musik, hvilket ikke blev gjort, hvorefter medarbejderen, uden yderligere dialog, trak stikket ud af væggen. Socialtilsynet orienterer efterfølgende ledelsen om borgerens fortælling og ledelsen vil undersøge episoden nærmere. Ledelsen har efterfølgende meldt tilbage, hvorledes de har behandlet oplysningen og Socialtilsynet har noteret sig, at episoden er blevet behandlet tilfredsstillende af ledelsen. Socialtilsynet taler med to borgere fra Strandvejen, som oplever, at medarbejderne taler pænt til dem. På Bybjerggård, beskriver begge borgerne ligeledes at medarbejderne taler pænt " de skælder ikke ud - næsten ikke, vi er glade for personalet". Ledelsen fortæller, at medarbejderne kender procedurerne omkring magtanvendelser. Side 28 af 49

29 Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelsen oplyser, at cirkulæret om magtanvendelse gennemgåes på intro forløb med nye medarbejdere. Ledelsen oplyser at UTH (utilsigtede hændelser) indberettes. Jfr. indikator 06.a, har tilbuddet fokus på eventuelt gråzonetilfælde. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad forebygger overgreb. Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at den pædagogiske tilgang som er kendetegnet ved at være anerkendende i høj grad er med til at forebygge overgreb. Hvis der opstår konflikter trækker medarbejderne sig, og sådanne hændelsesforløb drøftes derefter for læring og forebyggelse. Socialtilsynet har noteret sig, at tilbuddet ikke registrerer intern vold eller trusler om vold mellem borgerne, men at spørgsmålet herom ligger på centerniveau. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes at være opfyldt i høj grad grad. Til grund for bedømmelsen ligger at medarbejdernes arbejde tager afsæt i en anerkendende tilgang og medarbejderne trækker sig ved eventuelle konflikter. Efter episoder hvor medarbejderen har trukket sig, benytter nærmeste leder, beskrivelsen af hændelsesforløbet til at overveje, hvordan der kan arbejdes forebyggende. Ved tilsynet i 2014 oplyste ledelsen at der ikke foregik en systematisk registrering, denne registrering ligger fortsat på center niveau. Ledelsen oplyser videre, at tilbuddet har defineret, hvad vold er og har udarbejdet en politik til forebyggelse af vold og mobning. Indikator 07.b: Tilbuddets 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes at være opfyldt i høj grad. Til grund for bedømmelsen ligger at Side 29 af 49

30 beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse opfyldt) medarbejderne har fokus på at trække sig fra konfliker og undgår derfor situationer, hvor der kan opstå overgreb. Ledelsen oplyser, at der er fokus på, at skrive ned i Bosted, hvis der eventuelt har været episoder mellem borgerne, så disse kan bruges til en forebyggende indsats. Se endvidere indikator 7.a. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,4 Socialtilsynet vurderer, at ledelsen på SPUC fremstår kompetent og ansvarlig, med viden om både det pædagogiske- og ledelsesfaglige område. Endvidere er det fokus på, at videreudvikle medarbejdernes kompetencer, alt for at sikre en høj kvalitet. Endvidere er det Socialtilsynets vurdering, at medarbejdere og ledelse har mulighed for både faglig sparring og supervision, som er med til at sikre tilbuddets faglighed. Socialtilsynet vurderer videre, at der for de fleste afdelinger berettes om en drift, som sikrer borgerne tilstrækkelig kontakt til medarbejdere med relevante kompetencer. Socialtilsynet vurderer, at der på en enkelt afdeling med baggrund i normering, fortsat er personalemæssige udfordringer. Det er socialtilsynets vurdering, at ledelsen er meget opmærksom på at finde Fokus på personale situationen og normering i en afdeling hvor der har været udfordringer. Side 30 af 49

31 en løsning. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i meget høj grad har en kompetent ledelse. I bedømmelsen har Socialtilsynet lagt vægt på, at ledelsens uddannelse, samt beretning om ledelsestilgange, vidner om en kompetent ledelse der har viden om både det pædagogisk -og ledelsesfaglige område. Endvidere i bedømmelsen har Socialtilsynet lagt vægt på, at både medarbejdere og pårørende beskriver ledelsen som lyttende, og de oplever sig både hørt og forstået. Videre har Socialtilsynet lagt vægt på, at der bliver berettet om relevant supervision for både ledelse og medarbejdere. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Forstanderen af tilbuddet har været ansat siden 2005 og har en Cand. pæd. og er uddannet socialpædagog. Ud over dette, har hun en masteruddannelse, er coach og er certificeret teamtræner. I følge forstanderen, bestræber tilbuddet sig på at være åbent, positivt og forsøger aktivt at anvende alle de kompetencer medarbejdere/ledere har. Leder af Værestedet Liv, fremhæver vigtigheden af, at være anerkendende. Lederen af Anne Anchers vej forklarer, at vedkommende ser det som vigtigt at være undersøgende og anerkendende i sin ledelsestilgang. Side 31 af 49

32 Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og 5 (i meget høj grad opfyldt) Stedfortræder og leder af bofællesskaberne er fjernleder og oplyser, at ledelsen bestræber sig på at være ordentlige mennesker, der er troværdige og tillidsfulde. Lederen påpeger det vigtige i ikke at være bange for at tage svære ting op. "Det betyder alt at have en god kultur, hvor man er glad for at gå på arbejde". Ledelsen fortæller, at de hellere vil overinformere end underinformere medarbejderne. Videre beskriver de, hvordan de uddelegerer opgaver og inddrager medarbejderne i eks. budgetter, som medarbejderne selv styrer. Ledelsen forklarer, at de har tillid til at medarbejderne selv kan varetage de udelegerede opgaver på en kompetent måde. Socialtilsynet har læst en trivselsundersøgelse, hvor det fra en afdeling er fokus på at arbejde med feedback til lederen. Der er iværksat en handleplan, og arbejdes fokuseret med feedback. Medarbejderne fortæller, at de kan mærke hvornår beslutninger er taget "oppefra" et kommunalt administrativ plan og ledelsen derfor er "budbringere". Medarbejderne på Bybjerggård, beskriver at der er en fysisk afstand mellem matriklerne, men telefonen bliver brugt og de oplever sig hørt og forstået. De beskriver arbejdspladsen som "suværen". De pårørende fortæller om et godt samarbejde med en ledelsen, som er lydhør og tilgængelig. Denne forståelse bliver bekræftet af medarbejderne på Vinkeldamsvej 12-19, som siger at de kan gå til både forstander og afdelingsleder, hvor de oplevet at blive lyttet til og hvis nødvendig bliver det også handlet. Ledelsen modtager ekstern supervision 4 gange årligt. Ledelsen oplyser, at alle team har mulighed for supervision, hvilket de selv administrerer. Ledelsen Side 32 af 49

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Opfølgende uanmeldt tilsyn på Følstruphusene - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Foretaget af Borger- og Socialservice, Sekretariatet Dato for uanmeldt tilsyn: d. 4. juni 2013 1 Indhold:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 GLADSAXE KOMMUNE Social- og handicapafdelingen Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Af: Malene Ravn Teksten nedenfor er kopieret fra den samlede konklusion af

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere