Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag"

Transkript

1 Broengen i Jyllinge Lokalplan 56/forslag

2 Indhold Forord Baggrund 6 Lokalplanområdet Formål og indhold Forhold til anden planlægning Kommuneplan Byplanvedtægt og lokalplan Deklarationer Planlægning i forhold til nabokommuner Kollektiv trafikplanlægning Vej- og stiplanlægning Skoledistrikt Energipolitik Forsyning Vandløb 16 Miljømæssige forhold 16 Miljøscreening 1 Tilladelser fra andre myndigheder 1 Kulturmiljø 1 Forurening 1 Støj 1 Indsigelser til lokalplanforslaget 1 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 0 Dispensation fra lokalplanen 0 1 Formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 6 Bebyggelsens omfang og placering 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6 Ubebyggede arealer og terræn

3 Grundejerforening 0 Aflysninger af lokalplan og servitutter 0 Lokalplanens retsvirkninger 1 Vedtagelsespåtegning Kortbilag 1 5 Kortbilag Kortbilag Kortbilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 1. behandling, Byråd Offentlig høring Borgermøde Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget. behandling, Byråd. september. 00. september. 00. oktober oktober -. december. 00 xx.xx.00 xx.xx.0 xx.xx.0 xx. xx 0

4 Forord Hvad er en lokalplan? I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, som angiver de præcise retningslinjer for området. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet hermed har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre borgernes mening. Hvem udarbejder lokalplaner? Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Teknisk Forvaltning. Du kan kontakte forvaltningen på Køgevej 0 i Roskilde, 6000 eller Lokalplanforslag Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, gælder midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af forslaget. Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den lokale presse og på kommunens hjemmeside. Det vil være muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden, men du kan også få en trykt udgave i Teknisk Forvaltning, på biblioteket og i rådhusbutikkerne i Jyllinge, Roskilde og Viby.

5 5 Den offentlige høring varer mindst uger. I løbet af denne periode kan alle komme med indsigelser, bemærkninger eller idéer til ændringer af lokalplanforslaget. De skal sendes skriftligt til Roskilde Kommune, Planafsnittet, Køgevej 0, Postboks 0, 000 Roskilde eller med til I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanforslaget beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde eller lignende. Endelig lokalplan Når den offentlige høring er ovre, kan Byrådet efter Teknikog Miljøudvalget og Økonomiudvalgets behandling vedtage lokalplanforslaget endeligt, eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser, bemærkninger og idéer, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt efter den offentlige høring, er planen retligt bindende for det pågældende lokalplanområde. Klagemulighed Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages, for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Naturklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

6 Redegørelse Lokalplanområdets beliggenhed Baggrund Den tidligere Gundsø Kommune har siden kommuneplanen i 16 haft udpeget området øst for Jyllinge Nordmark som område for byvækst. Det samme gælder udvidelsen af erhvervsområdet Møllehaven fra 16. I 00 indgik området i Plan- og Agendastrategi og er indarbejdet i kommuneplan 005. Denne gang med en ændret afgrænsning, der ligner den lokalplanområdet har i dag. I 00 udarbejdede Rambøll Nyvig A/S en trafikplan for Gundsø Kommune. Trafikplanen pegede bl.a. på, at der burde etableres en vejforbindelse gennem området, som en forlængelse af Osvej frem til Møllevej. Vejforbindelsen skulle på sigt lede trafikken fra de store boligområder i det nordlige Jyllinge ud til Frederiksborgvej. Dette vil kræve en opgradering af Møllevej og at Møllevej får en direkte tilslutning til Frederiksborgvej. Den sidstnævnte tilslutning er

7 Udsigt over Broengen fra den tidligere gravhøj stadig ikke vedtaget. I 005 udarbejdede Gundsø Kommune i samarbejde med Dybbro & Haastrup Aps en masterplan for området. Masterplanen opdelte området yderligere i et institutionsområde, et område fortrinsvis for tæt/lav bebyggelse, et område for fortrinsvis blandet åben/lav og tæt/lav. Masterplanen omfattede både bolig- institutions- og erhvervsområder. Dette lokalplanforslag medtager ikke udvidelsen af erhvervsområdet Møllehaven. Der er i denne lokalplan taget hensyn til erhvervsområdets fremtidige udbygning hvad angår områdeafgrænsning og vejtilslutninger. I boligudbygningsplanen Boliger og befolkning fra 006 fremgår, at området først skal udbygges fra 0 med en udbygningstakt på 0 boliger pr. år. Der er dog mulighed for at opføre 0 ældreboliger i den nordlige del af området, med det forbehold, at der forud for opførelsen af de 0 boliger skal udarbejdes en rammelokalplan for det samlede område, og en detaljeret lokalplan for de 0 boliger. Rammelokalplanen udgøres af denne lokalplan, som skal fastlægge den overordnede vej- og stistruktur, grønne områder samt byggefelter for fremtidig bebyggelse. Rammelokalplanen giver ikke mulighed for bebyggelse, og vil således skulle efterfølges af detaljerede lokalplaner for de enkelte bebyggelser.

8 Vildtbanestenen er beliggende langs stien mod Broengen. Den grønne kile justeres så stenen kan ses fra stien langs det kommende erhvervsområde. Redegørelse Lokalplanområdet Området er beliggende øst for Jyllinge Nordmark, syd for Broengen og vest for erhvervsområdet Møllehaven. Området dækker et areal på ca. 5, ha. Bortset fra Møllekærgård er der ingen bebyggelse i lokalplanområdet. Området benyttes i dag til landbrugsformål. Der er indenfor området registreret et bevaringsværdigt dige og umiddelbart øst for området en nedpløjet gravhøj, samt en vildtbanesten. Bortset fra træer og buske langs diget og rundt om gården er der ingen beplantning på området. Diget er bevokset med bl.a. hyld, eg, slåen og hybenrose. Terrænet er let kuperet med et generelt fald mod Broengen i nord på ca. m. Der er en nord-syd gående lavning i områdets østlige del. Vest for denne stiger terrænet op mod en lokal bakketop, hvor der tidligere har ligget en gravhøj. Omkring Møllekærgård er terrænet mere kuperet, hvad også gør sig gældende ud mod Værebrovej. Formål Formålet med lokalplanen er at fastlægge placering af veje, stier, bebyggede og ubebyggede arealer i området, samt arealanvendelsen i området. Arealerne skal lokalplanlægges nærmere før de kan bebygges. Indhold I lokalplanen fastlægges den overordnede struktur for et nyt byområde syd for Broengen. Lokalplanen fastlægger placering af byggefelter og grønne arealer, og fastlægger placering af det overordnede vej- og stinet. Lokalplanen giver ikke mulighed for at opføre bebyggelse, men har det formål at styre fremtidige detaljerede lokalplaner for området, så de enkelte bebyggelser indgår i en helhed.

9 Indkørsel til Møllekærgård Lokalplanen opdeler området i tre delområder: Et til bebyggelse med institutioner, et til blandet tæt/lav og åben/ lav boligbebyggelse og et til offentligt grønt område. Inden for boligområdet udlægger lokalplanen byggefelter, indenfor hvilke der kan planlægges bebyggelse i mere detaljerede lokalplaner for de enkelte byggeprojekter. Lokalplanen fastlægger placering og tværssnit for Osvejs forlængelse og den nye stamvej på tværs af Osvejs forlængelse. Lokalplanen fastlægger placering af stier i lokalplanområdet. Stisystemet knytter sig dels til Osvejs forlængelse, hvor der i begge sider etableres en ensrettet fællessti (enten delt eller fælles cykeklsti og gangsti). Dette stisystem suppleres af en ny hovedsti i lokalplanens sydlige afgrænsning som forbinder Værebrovej med Osvejs forlængelse og interne stier, som giver adgang til stisystemet fra boligområderne. Endelig etableres en gangsti i kanten af det fremtidige erhvervsområde som forbinder Osvej til den lille grusvej langs Broengen. Ad denne sti bliver der adgang til et lokalt udsigtspunkt. Endvidere reserveres plads til fællessti og yderrabat langs Værebrovej og Møllevej og evt. udvidelse af eksisterende vejbrede på Møllevej. I lokalplanen fastlægges endvidere hovedprincipper for beplantning af de grønne områder og beplantning langs Osvejs forlængelse. Møllekærgård, som er beliggende centralt i området, kan fortsætte den eksisterende gedkendete erhvervsaktivitet, men vil ikke kunne udvide aktiviteterne på en måde hvor støjniveauet i boligområderne forøges. Gården er indarbejdet i strukturplanen på den måde, at vejen fra det sydligst beliggende boligområde ligger langs gårdens skel, sådan at denne på længere sigt vil kunne omdannes til parcelhusgrunde med vejadgang fra boligområdet.

10 Redegørelse Forhold til anden planlægning Statslig planlægning Efter nedlæggelse af amterne og HUR, har Regionplan 005 fået status af landsplandirektiv hvor Miljøministeriet har indsigelsesret overfor kommunernes planlægning, hvis denne er i strid med overordnede planlægningsinteresser. Regionplan 005 for Hovedstadsregionen indeholder retningslinjer for en række forhold, hvor der i denne lokalplan skal tages hensyn til beskyttelse af jord og stendiger, kystnærhedszonen og grundvandsbeskyttelse. Kystnærhedszone Lokalplanområdet er beliggende mindre end km fra Roskilde Fjord og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel a om planlægning i kystområdet, 5a, stk.. I henhold til Planlovens kapitel 5 om lokalplanlægning, skal der i redegørelsen for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over,5 m anføres en begrundelse for den større højde, 16 stk.. Topografien og byområdet imellem fjorden og lokalplanområdet bevirker, at byggeri med de højder, der er fastsat i lokalplanen, ikke vil medføre en visuel påvirkning af kystlandskabet. Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet er i regionplanen udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser, hvor grundvandet i særlig grad skal beskyttes. Lokalplanens bestemmelser

11 Sti langs Broengen, med kig over mod erhvervsområdet Møllehaven. for områdets anvendelse er ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen i området. Arealudlæg Regionplanen fastlægger områder for bebyggelse og grønne områder der ikke er i overensstemmelse med lokalplanens afgrænsninger. Områdernes størrelser er stort set uændrede, men af hensyn til den grønne kiles visuelle forbindelse til Broengen er områdeafgrænsningerne ændrede i lokalplanen. Der er sendt en ansøgning om tilladelse til at ændre afgrænsningen til Miljøcenter Roskilde. En endelig vedtagelse af lokalplanen vil kræve en tilladelse fra Miljøcentret ligesom den ændrede afgrænsning skal vedtages i et kommuneplantillæg, som er udarbejdet sideløbende med denne lokalplan. Kommuneplan I kommuneplan for Gundsø Kommune er lokalplanområdet beliggende indenfor rammeområderne 1. B. og 1. D. Område 1. B er udlagt til boligformål og offentlige formål, f.eks. ældreboliger med tilhørende kollektive anlæg, daginstitutioner og lign. For rammeområdet er fastlagt en maksimal bebyggelsesprocent på 5 for institutions- og åben/lav bebyggelse. For tæt/lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten ikke overstige 5. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1½ etage, og bygningshøjden må ikke overstige,5 m. Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kom-

12 Værebro Å Redegørelse muneplanens rammebestemmelser for området. Område 1. D. er udlagt til grønt område med mulighed for stianlæg og enkelte rekreative anlæg. Der kan placeres enkelte bygninger til rekreative formål (spejderhytter eller lignende) og enkelte offentlige institutioner. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1½ etage og bygningshøjden må ikke overstige,5 m. Byrådet kan dog tillade større højde, når det er nødvendigt af hensyn til bygningens funktion. Området skal have karakter af parklignende grønt område. Der skal sikres arealer til anlæg af stiforbindelser samt til anlæg af en vejforbindelse mellem Osvej og Møllevej. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen hvad angår områdernes afgrænsning og hvad angår bybyggelsesprocenten. I lokalplanen foreslås således en anden afgrænsning af den grønne kile med henblik på at skabe en bedre tilpasning til terrænet og en bedre udsigt over Broengen fra både den grønne kile og boligområderne. Bebyggelsesprocenten fastsættes maksimalt 0 for institutions- og åben/lav bebyggelse og maksimalt 0 for tæt/lav bebyggelse. Der er udarbejdet et kommuneplantillæg for at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen. Landbrugspligt Lokalplanområdet er i dag pålagt landbrugspligt. Landbrugspligten skal senest ophæves i forbindelse med vedta-

13 gelse af efterfølgende detaljerede lokalplaner. Byplanvedtægt og lokalplan Der er ingen gældende lokalplaner eller byplanvedtægter inden for lokalplanområdet. Deklarationer Der er på lokalplanområdet tinglyst en række deklarationer, hvoraf de vigtigste er vejbyggelinje langs Værebrovej og deklarationsbælter over kloakledninger flere steder på lokalplanområdet (se kortbilag 1 Eksisterende forhold). Inden den endelige vedtagelse af lokalplanen skal det sikres, at der ikke er privatretlige servitutter der er i modstrid med lokalplanens bestemmelser. Planlægning i forhold til nabokommuner Det er Roskilde Kommunes vurdering, at lokalplanen ikke vil have en væsentlig påvirkning på nabokommunen Egedal, som grænser op til Værebro Å nord for lokalplanområdet. De fremtidige bebyggelser vil have en vis visuel påvirkning af landskabet i forbindelse med Værebro Å, mens Osvejs forlængelse må forventes at reducere trafikmængderne på Værebrovej også i Egedal Kommune. Herudover vil der ske en øget tilledning af regnvand til Værebro Å. Kollektiv trafikplanlægning Lokalplanområdet indgår i Regionplan 005 (ophævet til landsplandirektiv pr ) og er omfattet af planerne om anlæggelsen af en mulig regional busforbindelse, hvilket får betydning for udlæg af reservearealer til busbaner

14 Krydset hvorfra Osvej forlænges. Redegørelse langs Osvejs forlængelse. Vej- og stiplanlægning Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Værebrovej, som har status af trafikvej med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t i den overordnede trafiksaneringsplan fra 005. Langs Værebrovej er der dobbeltrettet cykelsti til Jyllingecentret, og der er planlagt for yderligere cyklistsikring ved at anlægge cykelstier langs Osvej som også føres videre langs Osvejs forlængelse i lokalplanområdet. Desuden er der udlagt areal langs Værebrovej til fællessti (cykel og gangsti). Der er yderligere vejadgang til lokalplanområdet fra Møllevej langs hvilken der også er planlagt en fællessti (cykel og gangsti). Møllevej planlægges på sigt at få en direkte adgang til Frederiksborgvej. Den planlagte stamvej og de lokale boligveje inden for lokalplanområdet får status som private fællesveje. Adgangsvejen får status som offentlig vej. Skoledistrikt Lokalplanområdet ligger i øjeblikket inden for Baunehøjskolens skoledistrikt. Byrådet kan ændre skoledistrikterne i overensstemmelse med skolernes kapacitet. Energipolitik Roskilde Kommune vil være kendt for lavenergibyggeri og energirigtig opvarmning. Derfor har byrådet sat nogle målsætninger på energiområdet. Energiforbruget fra boli-

15 ger og erhverv skal reduceres ved at sikre, at nybyggeri er lavenergibyggeri, og at der gives vejledning om alternative energiformer og maksimal energibesparelse ved nybyggeri. Byrådet vil fremme opvarmningsformer, der mindsker miljøpåvirkningen og CO-udledningen. I forbindelse med nybyggeri inden for lokalplanens område skal byggeriet opføres som lavenergibyggeri kl. 1. Forsyning Lokalplanområdet ligger uden for de områder, der i varmeforsyningsplanen er udlagt til kollektiv varmeforsyning (fjernvarme og naturgas). Der er jf. varmeforsyningsplanen ingen planer om at etablere kollektiv forsyning i området. Da bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri kl. 1, kan det overvejes at anvende alternative energikilder. Området er planlagt separatkloakeret, og derfor skal spildevand og regnvand separeres før tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg. De afløbsledninger der krydser delområde kan omlægges, jf. kortbilag 1. Af ressourcemæssige hensyn samt for at mindske den hydrauliske påvirkning af Værebro Å er det ønskeligt at nedsive regnvand. Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer uden motortrafik. Tilladelsen kan som hovedregel kun gives, hvis nedsivningen kan ske uden risiko for grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt, og hvis det kan ske uden ulemper for naboer. Afgørelsen af, om der kan nedsives regnvand eller ej, skal foretages samlet for et naturligt sammenhængende delområde, og skal herefter være gældende for alle parceller i

16 Værebro Å Redegørelse delområdet. Der er i dag lejlighedsvis problemer med oversvømmelser omkring Værebro Å. Det har bl.a. betydning for, hvor meget og hvor hurtigt vandet kan afledes til Værebro Å. Lokalplanen giver mulighed for etablering af et eller flere forsinkelsesbassiner, søer eller vandløb i den grønne kile. Bassinerne dimensioneres efter behov og skal fremstå som et naturligt element i det rekreative område. Roskilde Forsyning skal på et tidligt tidspunkt i planlægningen af området inddrages og vurdere de bedste løsninger på tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg både hvad angår husspildevand såvel som regn-/overfladevand. Lokalplanen giver mulighed for alternative metoder til håndtering af overfladevand, så det er muligt at anvende en kombination af nedsivning af overfladevand og traditionel afledning via regnvandsledninger. Lokalplanområdet ligger i et område der forsynes med vand fra Jyllinge Vandværk, Smakkevej, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk. Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af DONG Energy. Vandløb Der er ingen vandløb indenfor lokalplanområdet, men området grænser op til Broengen i hvilken Værebro Å løber. Åbeskyttelseslinjen strækker sig ikke ind i lokalplanområdet.

17 1 Miljømæssige forhold I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 1. juli 00, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor»screenes«, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Der er gennemført en miljøscreening af lokalplanen, så det sandsynligvis ikke vil være nødvendigt at gennemføre en miljøvurdering af de efterfølgende detaljerede lokalplaner inden for lokalplanområdet. Miljøscreening Der er udført en screening på lokalplanforslag 56, som konkluderer at det ikke er nødvendigt at udføre en egentlig miljøvurdering. Screeningen er sendt til høring hos Kulturarvsstyrelsen, Skov og Naturstyrelsen, Miljøcenter Roskilde, Roskilde Museum, Egedal kommune og Dansk Naturfredningsforenings lokalfdeling i Roskilde.

18 Indenfor lokalplanens område ligger en nedpløjet gravhøj i frobindelse med en lokal bakketop. I lokalplanen gøres dette sted til et udsigtspunkt med udsigt over Broengen. Redegørelse Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund af screening af lokalplanforslag 56 ikke er behov for at fortage en samlet miljøvurdering af lokalplanforslaget. Forholdene vedrørende støj fra Osvejs forlængelse er belyst i et notat, se afsnit om støj. Diget der gennembrydes. Tilladelser fra andre myndigheder Miljøministeriet (Miljøcenter Roskilde / Skov og Naturstyrelsen) skal give tilladelse til ændrede afgrænsninger i forhold til regionplanens arealudlæg. Miljøcentret skal ligeledes give dispensation fra fredningen af dige i forbindelse med ny vejføring der kommer til at gennembryde diget. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Jordbrugskommissionen) skal give tilladelse til ophævelse af landbrugspligt. Kulturmiljø Roskilde Museum foretager i medfør af museumslovens en kontrol af lokalplanområdet, og det skal oplyses om der er registreret jordfaste fortidsminder. Det anbefales, at der foretages en prøvegravning inden byggestart. Inden for lokalplanområdet findes et bevaringsværdigt dige, hvis tilstand ikke må ændres uden tilladelse fra Roskilde Kommune. Diget bevares i lokalplanen, og gennembrydes kun ét sted af Osvejs forlængelse. Desuden er der registreret overpløjede gravhøje og en fredet vildtbanepæl, se kortbilag 1. På denne baggrund må det anses for overvejende sandsynligt, at der findes fortidsminder indenfor lokalplan-

19 1 området, som vil være beskyttet af Museumslovens. Forurening Lokalplanområdet er ikke registreret som muligt forurenet og har hidtil været anvendt til landbrugsformål. Det antages derfor, at området ikke er forurenet. Området vil derfor også efter overgang til byzone være undtaget jordforureningslovens bestemmelser om områdeklassificering. Støj Den planlagte forlængelse af Osvej med en forventet trafik på op imod.000 biler i døgnet gør, at der skal tages særlige hensyn til støjforholdene i boligområdet. Der er udarbejdet en støjrapport som anviser forskellige muligheder for reduktion af støjen. I projektet er valgt at lave ren afstandsdæmpning af støjen kombineret med støjdæmpende asfalt. Herved skabes en zone på ca. 50 meter i forbindelse med vejen, som kan gives en landskabelig behandling, så boligområderne ud imod vejen samtidig får en attraktiv udsigt og orienteringsmulighed. Indsigelser til lokalplanforslaget Byrådets vedtagelse af lokalplanforslaget offentliggøres i Roskilde Dagblad. Indsigelser mod lokalplanforslaget skal sendes til Roskilde Kommune, Teknisk Forvaltning, Køgevej 0, 000 Roskilde eller til dk

20 Redegørelse Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endelig vedtaget af Byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke benyttes på en måde, der kan foregribe den endelige plan. Der gælder efter Lov om planlægning 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet på visse betingelser give tilladelse til anvendelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højest et år efter offentliggørelsen af forslaget. Dispensation fra lokalplanen Byrådet kan i begrænset omfang meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

21 1

22 Bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. af 0. oktober 00) fastsættes følgende bestemmelser for det i nævnte område i Roskilde Kommune. 1 FORMÅL Lokalplanens formål er at: - fastlægge den overordnede struktur for et nyt byområde øst for Værebrovej, syd for Broengen og nord for Møllevej, med hensyn til bebyggelsens placering og anvendelse samt de grønne områders disponering, - fastlægge den principielle overordnede vej- og stistruktur for byområdet, således at der sikres et trafiksikkert miljø, - fastlægge principperne for beplantning af den grønne kile og af arealerne langs Osvejs forlængelse. OMRÅDE OG ZONESTATUS.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag og omfatter følgende matr. nr. kø, a *, e, del af a. * På matrikel a er der landbrugspligt. Gennemførelse af de i lokalplanen omtalte anlæg og anvendelsesbestemmelser forudsætter derfor tilladelse efter landbrugsloven. Tilladelsen gives af Jordbrugskommissionen.. Lokalplanens område opdeles i delområder, som vist på kortbilag : I til institutionsbebyggelse i op til1,5 etage. II til blandet tæt/lav og åben/lav boligbebyggelse i op til1,5 etage. III til grønne fællesarealer (samt evt. bebyggelse til rekreativt brug i op til 1,5 etage).

23 . Lokalplanområdet kan ikke bebygges før der er udarbejdet en detaljeret lokalplan omfattende et eller flere boligområder. De detaljerede lokalplaner skal følge retningslinjerne i denne lokalplan. Udbygning skal ske i overensstemmelse med principperne vist på kortbilag og.. Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Indtil de i. nævnte detaljerede lokalplaner overfører delområderne til byzone forbliver arealerne i landzone. OMRÅDETS ANVENDELSE.1 Delområde I Området må kun anvendes til offentlige formål, såsom institutionsbebyggelse. Delområde II. Området må kun anvendes til lav boligbebyggelse som parcelhuse eller som tæt/lav boligbebyggelse det vil sige kæde-, række-, klynge-, eller gadehusbebyggelser. Delområde III. Området må kun anvendes til offentligt grønt område, samt bebyggelse med enkelte bygninger til offentlige, rekreative formål. Øvrige arealer må kun anvendes til fælles friarealer og trafikanlæg. Desuden kan der planlægges for mindre bygninger der er nødvendige for driften af de fælles friarealer.

24 Snit i Osvejs forlængelse,5 m Reservation t. vejomlægning,5 m Rabat m Stiudlæg,5m Kørebane,5 m Kørebane m Stiudlæg,5 m Rabat,5 m Reservation t. vejomlægning 1 m Samlet vejudlæg Bestemmelser UDSTYKNINGER.1 Såfremt Møllekærgård ønskes opretholdt som selvstændig ejendom, skal denne udstykkes som en selvstændig matrikel.. Herudover kan der ikke ske udstykninger inden for lokalplanområdet før der foreligger en detaljeret lokalplan for de pågældende områder. 5 VEJ-, STI og PARKERINGSFORHOLD 5.1 Veje Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Værebrovej eller Møllevej, som vist på kortbilag. 5. Der udlægges areal til nye veje og stier med en beliggenhed som vist på kortbilag. 5. Adgangsvej A-B-C skal udlægges i en bredde på 1 m. med gange kørespor på,5 meter og skillerabat på 0, meter. På begge sider skal der anlægges ensrettet fællessti på, meter og,5 meter rabat til træbeplantning og til belysning og beplantning, i princippet som vist på tværsnit ovenfor. Hertil skal der reserveres areal på,5 m. til omlægning af vejen i forbindelse med etablering af eventuel fremtidig særskilt busbane, i hver side af vejen. Adgangsvejen A-B-C skal anlægges med mindst to-lags drænasfalt, der i henhold til Miljøstyrelsens vejledning /00 giver en dæmpning på db.

25 5 5. Stamvejen D-E udlægges i meters bredde og anlægges med minimum 6 meters kørebane, og minimum 1, meter fortov i begge sider af kørebanen. Vejadgang til de enkelte boligområder i delområde II skal i princippet placeres som vist på kortbilag. 5.5 Stier Stien a-b-c, som er en fællessti, udlægges i meters bredde og anlægges med minimum meters befæstelse. Langs stien må der ikke plantes træer eller buske med dybtgående rødder, da der findes servitutbeskyttede ledningsanlæg i denne zone. Stien b-d udlægges i 5 meters bredde og anlægges med meters befæstelse. Stien E-d udlægges i meters bredde svarende til vej udlægget D-E, så der sikres en udsigt over Broengen fra vejen. Stien e-f udlægges i 5 meters bredde og anlægges med meters befæstelse. Der skal udlægges plads til stien g-h langs Værebrovej i, meter til, meter kantstensbegrænsning og ensrettet fællessti samt 0,5 meter yderrabat. Der skal udlægges plads til udvidelse af Møllevej og stien i-j langs Møllevej til 6 meter fra den eksisterende nordlige vejkant, så det samlede vejudlæg for Møllevej bliver, m bestående af gange,5 meter kørespor og, meter kantstensbegrænsning og ensrettet fællessti og 0,5 meter yderrabat.

26 Bestemmelser 5. Parkering For delområderne I og III skal principper for, og antal af parkeringspladser fastlægges i efterfølgende detaljeret lokalplanlægning. For delområde II skal der udlægges areal til parkering svarende til: p-pladser pr. bolig i åben-lav bebyggelse 1 1/ p-plads pr. bolig i tæt-lav bebyggelse Der må ikke etableres parkeringspladser langs stamvejen D-E. Der må ikke parkeres langs Osvejs forlængelse. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6. 1 Bebyggelsens omfang og placering skal overholde kommuneplanens rammer, og boliger inden for delområde II skal placeres inden for de skraverede byggefelter vist på kortbilag. Mere detaljerede bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering i de enkelte byggeområder skal fastsættes i de i. nævnte, mere detaljerede lokalplaner. Bebyggelsen skal opføres som lavenergibygninger klasse I, jf. de til enhver tid gældende energirammer for energiforbruget, som er fastlagt i bygningsreglementet. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN. 1 Bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden i de

27 enkelte byggeområder skal fastsættes i de i. nævnte, mere detaljerede lokalplaner. UBEBYGGEDE AREALER OG TERRÆN. 1 De på Kortbilag med priksignatur markerede områder og kiler må i delområde II kun anvendes til fælles friarealer med offentlig adgang samt tilhørende mindre bygninger, der er nødvendige for driften af de fælles friarealer. I delområde III kan de tilsvarende markerede områder endvidere anvendes til bebyggelse med mindre offentlige bygninger såsom spejderhytter.. Terrænregulering Terrænregulering skal begrænses mest muligt, og jordbalance skal tilstræbes. Der kan dog ske en terrænregulering med henblik på at skabe en harmonisk overgang mellem byggeområderne, de fælles friarealer og vejanlæg. Ingen steder inden for lokalplanområdet må skræntanlæg mod offentlige anlæg herunder veje og stier, udføres med en stigning som overstiger 1:5. For de enkelte bebyggelser fastlægges muligheden for terrænregulering i de i. nævnte, mere detaljerede lokalplaner.. Beplantning langs Osvejs forlængelse Beplantningen langs med Osvejs forlængelse skal være fuldkronede og opstammede træer i den,5 meter brede rabat udenfor fællesstien. Træerne plantes i grupper af -5, så der skabes et varieret

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Moské og boliger i Allehelgensgade, Roskilde. Lokalplan 567/Forslag

Moské og boliger i Allehelgensgade, Roskilde. Lokalplan 567/Forslag Moské og boliger i Allehelgensgade, Roskilde Lokalplan 567/Forslag Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 9 Statslig planlægning 9 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes

Seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Målestoksforhold: 1:1000 Lokalplan afgrænsning: Byggefelter: Renovationsopsamling: Indkørsel: Ind- og udkørsel: Huse Lokalplan 609 / Delområde afgrænsning:

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512

Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512 Rådhusgrunden i Gl. Viby Lokalplan 512 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Statslig planlægning 9 Kommuneplan 10 Planlægning i forhold til

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo Lokalplan 360-72 Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo December 2014 Offentlig bekendtgørelsesdato: 20. december 2014 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN FOR NEDRIVNING AF SYGEPLEJEBOLIGER VED

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Roskilde Sygehus Ny tilbygning. Lokalplan 539

Roskilde Sygehus Ny tilbygning. Lokalplan 539 Roskilde Sygehus Ny tilbygning Lokalplan 539 Indhold REDEGØRELSE Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Miljøvurdering af Planer og Programmer 13 Lokalplanforslagets

Læs mere

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20.

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. PRÆSTØ KOMMUNE Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. 2 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle

Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle Lokalplan 522/forslag Udkast 7. maj 2007 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål 9 Indhold 9 Forhold til anden planlægning 11 Landsplandirektiver 11 Kommuneplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere