Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag"

Transkript

1 Broengen i Jyllinge Lokalplan 56/forslag

2 Indhold Forord Baggrund 6 Lokalplanområdet Formål og indhold Forhold til anden planlægning Kommuneplan Byplanvedtægt og lokalplan Deklarationer Planlægning i forhold til nabokommuner Kollektiv trafikplanlægning Vej- og stiplanlægning Skoledistrikt Energipolitik Forsyning Vandløb 16 Miljømæssige forhold 16 Miljøscreening 1 Tilladelser fra andre myndigheder 1 Kulturmiljø 1 Forurening 1 Støj 1 Indsigelser til lokalplanforslaget 1 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 0 Dispensation fra lokalplanen 0 1 Formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 6 Bebyggelsens omfang og placering 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6 Ubebyggede arealer og terræn

3 Grundejerforening 0 Aflysninger af lokalplan og servitutter 0 Lokalplanens retsvirkninger 1 Vedtagelsespåtegning Kortbilag 1 5 Kortbilag Kortbilag Kortbilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 1. behandling, Byråd Offentlig høring Borgermøde Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget. behandling, Byråd. september. 00. september. 00. oktober oktober -. december. 00 xx.xx.00 xx.xx.0 xx.xx.0 xx. xx 0

4 Forord Hvad er en lokalplan? I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, som angiver de præcise retningslinjer for området. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet hermed har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre borgernes mening. Hvem udarbejder lokalplaner? Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Teknisk Forvaltning. Du kan kontakte forvaltningen på Køgevej 0 i Roskilde, 6000 eller Lokalplanforslag Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, gælder midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af forslaget. Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den lokale presse og på kommunens hjemmeside. Det vil være muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden, men du kan også få en trykt udgave i Teknisk Forvaltning, på biblioteket og i rådhusbutikkerne i Jyllinge, Roskilde og Viby.

5 5 Den offentlige høring varer mindst uger. I løbet af denne periode kan alle komme med indsigelser, bemærkninger eller idéer til ændringer af lokalplanforslaget. De skal sendes skriftligt til Roskilde Kommune, Planafsnittet, Køgevej 0, Postboks 0, 000 Roskilde eller med til I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanforslaget beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde eller lignende. Endelig lokalplan Når den offentlige høring er ovre, kan Byrådet efter Teknikog Miljøudvalget og Økonomiudvalgets behandling vedtage lokalplanforslaget endeligt, eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser, bemærkninger og idéer, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt efter den offentlige høring, er planen retligt bindende for det pågældende lokalplanområde. Klagemulighed Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages, for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Naturklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

6 Redegørelse Lokalplanområdets beliggenhed Baggrund Den tidligere Gundsø Kommune har siden kommuneplanen i 16 haft udpeget området øst for Jyllinge Nordmark som område for byvækst. Det samme gælder udvidelsen af erhvervsområdet Møllehaven fra 16. I 00 indgik området i Plan- og Agendastrategi og er indarbejdet i kommuneplan 005. Denne gang med en ændret afgrænsning, der ligner den lokalplanområdet har i dag. I 00 udarbejdede Rambøll Nyvig A/S en trafikplan for Gundsø Kommune. Trafikplanen pegede bl.a. på, at der burde etableres en vejforbindelse gennem området, som en forlængelse af Osvej frem til Møllevej. Vejforbindelsen skulle på sigt lede trafikken fra de store boligområder i det nordlige Jyllinge ud til Frederiksborgvej. Dette vil kræve en opgradering af Møllevej og at Møllevej får en direkte tilslutning til Frederiksborgvej. Den sidstnævnte tilslutning er

7 Udsigt over Broengen fra den tidligere gravhøj stadig ikke vedtaget. I 005 udarbejdede Gundsø Kommune i samarbejde med Dybbro & Haastrup Aps en masterplan for området. Masterplanen opdelte området yderligere i et institutionsområde, et område fortrinsvis for tæt/lav bebyggelse, et område for fortrinsvis blandet åben/lav og tæt/lav. Masterplanen omfattede både bolig- institutions- og erhvervsområder. Dette lokalplanforslag medtager ikke udvidelsen af erhvervsområdet Møllehaven. Der er i denne lokalplan taget hensyn til erhvervsområdets fremtidige udbygning hvad angår områdeafgrænsning og vejtilslutninger. I boligudbygningsplanen Boliger og befolkning fra 006 fremgår, at området først skal udbygges fra 0 med en udbygningstakt på 0 boliger pr. år. Der er dog mulighed for at opføre 0 ældreboliger i den nordlige del af området, med det forbehold, at der forud for opførelsen af de 0 boliger skal udarbejdes en rammelokalplan for det samlede område, og en detaljeret lokalplan for de 0 boliger. Rammelokalplanen udgøres af denne lokalplan, som skal fastlægge den overordnede vej- og stistruktur, grønne områder samt byggefelter for fremtidig bebyggelse. Rammelokalplanen giver ikke mulighed for bebyggelse, og vil således skulle efterfølges af detaljerede lokalplaner for de enkelte bebyggelser.

8 Vildtbanestenen er beliggende langs stien mod Broengen. Den grønne kile justeres så stenen kan ses fra stien langs det kommende erhvervsområde. Redegørelse Lokalplanområdet Området er beliggende øst for Jyllinge Nordmark, syd for Broengen og vest for erhvervsområdet Møllehaven. Området dækker et areal på ca. 5, ha. Bortset fra Møllekærgård er der ingen bebyggelse i lokalplanområdet. Området benyttes i dag til landbrugsformål. Der er indenfor området registreret et bevaringsværdigt dige og umiddelbart øst for området en nedpløjet gravhøj, samt en vildtbanesten. Bortset fra træer og buske langs diget og rundt om gården er der ingen beplantning på området. Diget er bevokset med bl.a. hyld, eg, slåen og hybenrose. Terrænet er let kuperet med et generelt fald mod Broengen i nord på ca. m. Der er en nord-syd gående lavning i områdets østlige del. Vest for denne stiger terrænet op mod en lokal bakketop, hvor der tidligere har ligget en gravhøj. Omkring Møllekærgård er terrænet mere kuperet, hvad også gør sig gældende ud mod Værebrovej. Formål Formålet med lokalplanen er at fastlægge placering af veje, stier, bebyggede og ubebyggede arealer i området, samt arealanvendelsen i området. Arealerne skal lokalplanlægges nærmere før de kan bebygges. Indhold I lokalplanen fastlægges den overordnede struktur for et nyt byområde syd for Broengen. Lokalplanen fastlægger placering af byggefelter og grønne arealer, og fastlægger placering af det overordnede vej- og stinet. Lokalplanen giver ikke mulighed for at opføre bebyggelse, men har det formål at styre fremtidige detaljerede lokalplaner for området, så de enkelte bebyggelser indgår i en helhed.

9 Indkørsel til Møllekærgård Lokalplanen opdeler området i tre delområder: Et til bebyggelse med institutioner, et til blandet tæt/lav og åben/ lav boligbebyggelse og et til offentligt grønt område. Inden for boligområdet udlægger lokalplanen byggefelter, indenfor hvilke der kan planlægges bebyggelse i mere detaljerede lokalplaner for de enkelte byggeprojekter. Lokalplanen fastlægger placering og tværssnit for Osvejs forlængelse og den nye stamvej på tværs af Osvejs forlængelse. Lokalplanen fastlægger placering af stier i lokalplanområdet. Stisystemet knytter sig dels til Osvejs forlængelse, hvor der i begge sider etableres en ensrettet fællessti (enten delt eller fælles cykeklsti og gangsti). Dette stisystem suppleres af en ny hovedsti i lokalplanens sydlige afgrænsning som forbinder Værebrovej med Osvejs forlængelse og interne stier, som giver adgang til stisystemet fra boligområderne. Endelig etableres en gangsti i kanten af det fremtidige erhvervsområde som forbinder Osvej til den lille grusvej langs Broengen. Ad denne sti bliver der adgang til et lokalt udsigtspunkt. Endvidere reserveres plads til fællessti og yderrabat langs Værebrovej og Møllevej og evt. udvidelse af eksisterende vejbrede på Møllevej. I lokalplanen fastlægges endvidere hovedprincipper for beplantning af de grønne områder og beplantning langs Osvejs forlængelse. Møllekærgård, som er beliggende centralt i området, kan fortsætte den eksisterende gedkendete erhvervsaktivitet, men vil ikke kunne udvide aktiviteterne på en måde hvor støjniveauet i boligområderne forøges. Gården er indarbejdet i strukturplanen på den måde, at vejen fra det sydligst beliggende boligområde ligger langs gårdens skel, sådan at denne på længere sigt vil kunne omdannes til parcelhusgrunde med vejadgang fra boligområdet.

10 Redegørelse Forhold til anden planlægning Statslig planlægning Efter nedlæggelse af amterne og HUR, har Regionplan 005 fået status af landsplandirektiv hvor Miljøministeriet har indsigelsesret overfor kommunernes planlægning, hvis denne er i strid med overordnede planlægningsinteresser. Regionplan 005 for Hovedstadsregionen indeholder retningslinjer for en række forhold, hvor der i denne lokalplan skal tages hensyn til beskyttelse af jord og stendiger, kystnærhedszonen og grundvandsbeskyttelse. Kystnærhedszone Lokalplanområdet er beliggende mindre end km fra Roskilde Fjord og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel a om planlægning i kystområdet, 5a, stk.. I henhold til Planlovens kapitel 5 om lokalplanlægning, skal der i redegørelsen for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over,5 m anføres en begrundelse for den større højde, 16 stk.. Topografien og byområdet imellem fjorden og lokalplanområdet bevirker, at byggeri med de højder, der er fastsat i lokalplanen, ikke vil medføre en visuel påvirkning af kystlandskabet. Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet er i regionplanen udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser, hvor grundvandet i særlig grad skal beskyttes. Lokalplanens bestemmelser

11 Sti langs Broengen, med kig over mod erhvervsområdet Møllehaven. for områdets anvendelse er ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen i området. Arealudlæg Regionplanen fastlægger områder for bebyggelse og grønne områder der ikke er i overensstemmelse med lokalplanens afgrænsninger. Områdernes størrelser er stort set uændrede, men af hensyn til den grønne kiles visuelle forbindelse til Broengen er områdeafgrænsningerne ændrede i lokalplanen. Der er sendt en ansøgning om tilladelse til at ændre afgrænsningen til Miljøcenter Roskilde. En endelig vedtagelse af lokalplanen vil kræve en tilladelse fra Miljøcentret ligesom den ændrede afgrænsning skal vedtages i et kommuneplantillæg, som er udarbejdet sideløbende med denne lokalplan. Kommuneplan I kommuneplan for Gundsø Kommune er lokalplanområdet beliggende indenfor rammeområderne 1. B. og 1. D. Område 1. B er udlagt til boligformål og offentlige formål, f.eks. ældreboliger med tilhørende kollektive anlæg, daginstitutioner og lign. For rammeområdet er fastlagt en maksimal bebyggelsesprocent på 5 for institutions- og åben/lav bebyggelse. For tæt/lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten ikke overstige 5. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1½ etage, og bygningshøjden må ikke overstige,5 m. Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kom-

12 Værebro Å Redegørelse muneplanens rammebestemmelser for området. Område 1. D. er udlagt til grønt område med mulighed for stianlæg og enkelte rekreative anlæg. Der kan placeres enkelte bygninger til rekreative formål (spejderhytter eller lignende) og enkelte offentlige institutioner. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1½ etage og bygningshøjden må ikke overstige,5 m. Byrådet kan dog tillade større højde, når det er nødvendigt af hensyn til bygningens funktion. Området skal have karakter af parklignende grønt område. Der skal sikres arealer til anlæg af stiforbindelser samt til anlæg af en vejforbindelse mellem Osvej og Møllevej. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen hvad angår områdernes afgrænsning og hvad angår bybyggelsesprocenten. I lokalplanen foreslås således en anden afgrænsning af den grønne kile med henblik på at skabe en bedre tilpasning til terrænet og en bedre udsigt over Broengen fra både den grønne kile og boligområderne. Bebyggelsesprocenten fastsættes maksimalt 0 for institutions- og åben/lav bebyggelse og maksimalt 0 for tæt/lav bebyggelse. Der er udarbejdet et kommuneplantillæg for at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen. Landbrugspligt Lokalplanområdet er i dag pålagt landbrugspligt. Landbrugspligten skal senest ophæves i forbindelse med vedta-

13 gelse af efterfølgende detaljerede lokalplaner. Byplanvedtægt og lokalplan Der er ingen gældende lokalplaner eller byplanvedtægter inden for lokalplanområdet. Deklarationer Der er på lokalplanområdet tinglyst en række deklarationer, hvoraf de vigtigste er vejbyggelinje langs Værebrovej og deklarationsbælter over kloakledninger flere steder på lokalplanområdet (se kortbilag 1 Eksisterende forhold). Inden den endelige vedtagelse af lokalplanen skal det sikres, at der ikke er privatretlige servitutter der er i modstrid med lokalplanens bestemmelser. Planlægning i forhold til nabokommuner Det er Roskilde Kommunes vurdering, at lokalplanen ikke vil have en væsentlig påvirkning på nabokommunen Egedal, som grænser op til Værebro Å nord for lokalplanområdet. De fremtidige bebyggelser vil have en vis visuel påvirkning af landskabet i forbindelse med Værebro Å, mens Osvejs forlængelse må forventes at reducere trafikmængderne på Værebrovej også i Egedal Kommune. Herudover vil der ske en øget tilledning af regnvand til Værebro Å. Kollektiv trafikplanlægning Lokalplanområdet indgår i Regionplan 005 (ophævet til landsplandirektiv pr ) og er omfattet af planerne om anlæggelsen af en mulig regional busforbindelse, hvilket får betydning for udlæg af reservearealer til busbaner

14 Krydset hvorfra Osvej forlænges. Redegørelse langs Osvejs forlængelse. Vej- og stiplanlægning Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Værebrovej, som har status af trafikvej med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t i den overordnede trafiksaneringsplan fra 005. Langs Værebrovej er der dobbeltrettet cykelsti til Jyllingecentret, og der er planlagt for yderligere cyklistsikring ved at anlægge cykelstier langs Osvej som også føres videre langs Osvejs forlængelse i lokalplanområdet. Desuden er der udlagt areal langs Værebrovej til fællessti (cykel og gangsti). Der er yderligere vejadgang til lokalplanområdet fra Møllevej langs hvilken der også er planlagt en fællessti (cykel og gangsti). Møllevej planlægges på sigt at få en direkte adgang til Frederiksborgvej. Den planlagte stamvej og de lokale boligveje inden for lokalplanområdet får status som private fællesveje. Adgangsvejen får status som offentlig vej. Skoledistrikt Lokalplanområdet ligger i øjeblikket inden for Baunehøjskolens skoledistrikt. Byrådet kan ændre skoledistrikterne i overensstemmelse med skolernes kapacitet. Energipolitik Roskilde Kommune vil være kendt for lavenergibyggeri og energirigtig opvarmning. Derfor har byrådet sat nogle målsætninger på energiområdet. Energiforbruget fra boli-

15 ger og erhverv skal reduceres ved at sikre, at nybyggeri er lavenergibyggeri, og at der gives vejledning om alternative energiformer og maksimal energibesparelse ved nybyggeri. Byrådet vil fremme opvarmningsformer, der mindsker miljøpåvirkningen og CO-udledningen. I forbindelse med nybyggeri inden for lokalplanens område skal byggeriet opføres som lavenergibyggeri kl. 1. Forsyning Lokalplanområdet ligger uden for de områder, der i varmeforsyningsplanen er udlagt til kollektiv varmeforsyning (fjernvarme og naturgas). Der er jf. varmeforsyningsplanen ingen planer om at etablere kollektiv forsyning i området. Da bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri kl. 1, kan det overvejes at anvende alternative energikilder. Området er planlagt separatkloakeret, og derfor skal spildevand og regnvand separeres før tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg. De afløbsledninger der krydser delområde kan omlægges, jf. kortbilag 1. Af ressourcemæssige hensyn samt for at mindske den hydrauliske påvirkning af Værebro Å er det ønskeligt at nedsive regnvand. Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer uden motortrafik. Tilladelsen kan som hovedregel kun gives, hvis nedsivningen kan ske uden risiko for grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt, og hvis det kan ske uden ulemper for naboer. Afgørelsen af, om der kan nedsives regnvand eller ej, skal foretages samlet for et naturligt sammenhængende delområde, og skal herefter være gældende for alle parceller i

16 Værebro Å Redegørelse delområdet. Der er i dag lejlighedsvis problemer med oversvømmelser omkring Værebro Å. Det har bl.a. betydning for, hvor meget og hvor hurtigt vandet kan afledes til Værebro Å. Lokalplanen giver mulighed for etablering af et eller flere forsinkelsesbassiner, søer eller vandløb i den grønne kile. Bassinerne dimensioneres efter behov og skal fremstå som et naturligt element i det rekreative område. Roskilde Forsyning skal på et tidligt tidspunkt i planlægningen af området inddrages og vurdere de bedste løsninger på tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg både hvad angår husspildevand såvel som regn-/overfladevand. Lokalplanen giver mulighed for alternative metoder til håndtering af overfladevand, så det er muligt at anvende en kombination af nedsivning af overfladevand og traditionel afledning via regnvandsledninger. Lokalplanområdet ligger i et område der forsynes med vand fra Jyllinge Vandværk, Smakkevej, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk. Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af DONG Energy. Vandløb Der er ingen vandløb indenfor lokalplanområdet, men området grænser op til Broengen i hvilken Værebro Å løber. Åbeskyttelseslinjen strækker sig ikke ind i lokalplanområdet.

17 1 Miljømæssige forhold I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 1. juli 00, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor»screenes«, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Der er gennemført en miljøscreening af lokalplanen, så det sandsynligvis ikke vil være nødvendigt at gennemføre en miljøvurdering af de efterfølgende detaljerede lokalplaner inden for lokalplanområdet. Miljøscreening Der er udført en screening på lokalplanforslag 56, som konkluderer at det ikke er nødvendigt at udføre en egentlig miljøvurdering. Screeningen er sendt til høring hos Kulturarvsstyrelsen, Skov og Naturstyrelsen, Miljøcenter Roskilde, Roskilde Museum, Egedal kommune og Dansk Naturfredningsforenings lokalfdeling i Roskilde.

18 Indenfor lokalplanens område ligger en nedpløjet gravhøj i frobindelse med en lokal bakketop. I lokalplanen gøres dette sted til et udsigtspunkt med udsigt over Broengen. Redegørelse Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund af screening af lokalplanforslag 56 ikke er behov for at fortage en samlet miljøvurdering af lokalplanforslaget. Forholdene vedrørende støj fra Osvejs forlængelse er belyst i et notat, se afsnit om støj. Diget der gennembrydes. Tilladelser fra andre myndigheder Miljøministeriet (Miljøcenter Roskilde / Skov og Naturstyrelsen) skal give tilladelse til ændrede afgrænsninger i forhold til regionplanens arealudlæg. Miljøcentret skal ligeledes give dispensation fra fredningen af dige i forbindelse med ny vejføring der kommer til at gennembryde diget. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Jordbrugskommissionen) skal give tilladelse til ophævelse af landbrugspligt. Kulturmiljø Roskilde Museum foretager i medfør af museumslovens en kontrol af lokalplanområdet, og det skal oplyses om der er registreret jordfaste fortidsminder. Det anbefales, at der foretages en prøvegravning inden byggestart. Inden for lokalplanområdet findes et bevaringsværdigt dige, hvis tilstand ikke må ændres uden tilladelse fra Roskilde Kommune. Diget bevares i lokalplanen, og gennembrydes kun ét sted af Osvejs forlængelse. Desuden er der registreret overpløjede gravhøje og en fredet vildtbanepæl, se kortbilag 1. På denne baggrund må det anses for overvejende sandsynligt, at der findes fortidsminder indenfor lokalplan-

19 1 området, som vil være beskyttet af Museumslovens. Forurening Lokalplanområdet er ikke registreret som muligt forurenet og har hidtil været anvendt til landbrugsformål. Det antages derfor, at området ikke er forurenet. Området vil derfor også efter overgang til byzone være undtaget jordforureningslovens bestemmelser om områdeklassificering. Støj Den planlagte forlængelse af Osvej med en forventet trafik på op imod.000 biler i døgnet gør, at der skal tages særlige hensyn til støjforholdene i boligområdet. Der er udarbejdet en støjrapport som anviser forskellige muligheder for reduktion af støjen. I projektet er valgt at lave ren afstandsdæmpning af støjen kombineret med støjdæmpende asfalt. Herved skabes en zone på ca. 50 meter i forbindelse med vejen, som kan gives en landskabelig behandling, så boligområderne ud imod vejen samtidig får en attraktiv udsigt og orienteringsmulighed. Indsigelser til lokalplanforslaget Byrådets vedtagelse af lokalplanforslaget offentliggøres i Roskilde Dagblad. Indsigelser mod lokalplanforslaget skal sendes til Roskilde Kommune, Teknisk Forvaltning, Køgevej 0, 000 Roskilde eller til dk

20 Redegørelse Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endelig vedtaget af Byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke benyttes på en måde, der kan foregribe den endelige plan. Der gælder efter Lov om planlægning 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet på visse betingelser give tilladelse til anvendelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højest et år efter offentliggørelsen af forslaget. Dispensation fra lokalplanen Byrådet kan i begrænset omfang meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

21 1

22 Bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. af 0. oktober 00) fastsættes følgende bestemmelser for det i nævnte område i Roskilde Kommune. 1 FORMÅL Lokalplanens formål er at: - fastlægge den overordnede struktur for et nyt byområde øst for Værebrovej, syd for Broengen og nord for Møllevej, med hensyn til bebyggelsens placering og anvendelse samt de grønne områders disponering, - fastlægge den principielle overordnede vej- og stistruktur for byområdet, således at der sikres et trafiksikkert miljø, - fastlægge principperne for beplantning af den grønne kile og af arealerne langs Osvejs forlængelse. OMRÅDE OG ZONESTATUS.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag og omfatter følgende matr. nr. kø, a *, e, del af a. * På matrikel a er der landbrugspligt. Gennemførelse af de i lokalplanen omtalte anlæg og anvendelsesbestemmelser forudsætter derfor tilladelse efter landbrugsloven. Tilladelsen gives af Jordbrugskommissionen.. Lokalplanens område opdeles i delområder, som vist på kortbilag : I til institutionsbebyggelse i op til1,5 etage. II til blandet tæt/lav og åben/lav boligbebyggelse i op til1,5 etage. III til grønne fællesarealer (samt evt. bebyggelse til rekreativt brug i op til 1,5 etage).

23 . Lokalplanområdet kan ikke bebygges før der er udarbejdet en detaljeret lokalplan omfattende et eller flere boligområder. De detaljerede lokalplaner skal følge retningslinjerne i denne lokalplan. Udbygning skal ske i overensstemmelse med principperne vist på kortbilag og.. Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Indtil de i. nævnte detaljerede lokalplaner overfører delområderne til byzone forbliver arealerne i landzone. OMRÅDETS ANVENDELSE.1 Delområde I Området må kun anvendes til offentlige formål, såsom institutionsbebyggelse. Delområde II. Området må kun anvendes til lav boligbebyggelse som parcelhuse eller som tæt/lav boligbebyggelse det vil sige kæde-, række-, klynge-, eller gadehusbebyggelser. Delområde III. Området må kun anvendes til offentligt grønt område, samt bebyggelse med enkelte bygninger til offentlige, rekreative formål. Øvrige arealer må kun anvendes til fælles friarealer og trafikanlæg. Desuden kan der planlægges for mindre bygninger der er nødvendige for driften af de fælles friarealer.

24 Snit i Osvejs forlængelse,5 m Reservation t. vejomlægning,5 m Rabat m Stiudlæg,5m Kørebane,5 m Kørebane m Stiudlæg,5 m Rabat,5 m Reservation t. vejomlægning 1 m Samlet vejudlæg Bestemmelser UDSTYKNINGER.1 Såfremt Møllekærgård ønskes opretholdt som selvstændig ejendom, skal denne udstykkes som en selvstændig matrikel.. Herudover kan der ikke ske udstykninger inden for lokalplanområdet før der foreligger en detaljeret lokalplan for de pågældende områder. 5 VEJ-, STI og PARKERINGSFORHOLD 5.1 Veje Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Værebrovej eller Møllevej, som vist på kortbilag. 5. Der udlægges areal til nye veje og stier med en beliggenhed som vist på kortbilag. 5. Adgangsvej A-B-C skal udlægges i en bredde på 1 m. med gange kørespor på,5 meter og skillerabat på 0, meter. På begge sider skal der anlægges ensrettet fællessti på, meter og,5 meter rabat til træbeplantning og til belysning og beplantning, i princippet som vist på tværsnit ovenfor. Hertil skal der reserveres areal på,5 m. til omlægning af vejen i forbindelse med etablering af eventuel fremtidig særskilt busbane, i hver side af vejen. Adgangsvejen A-B-C skal anlægges med mindst to-lags drænasfalt, der i henhold til Miljøstyrelsens vejledning /00 giver en dæmpning på db.

25 5 5. Stamvejen D-E udlægges i meters bredde og anlægges med minimum 6 meters kørebane, og minimum 1, meter fortov i begge sider af kørebanen. Vejadgang til de enkelte boligområder i delområde II skal i princippet placeres som vist på kortbilag. 5.5 Stier Stien a-b-c, som er en fællessti, udlægges i meters bredde og anlægges med minimum meters befæstelse. Langs stien må der ikke plantes træer eller buske med dybtgående rødder, da der findes servitutbeskyttede ledningsanlæg i denne zone. Stien b-d udlægges i 5 meters bredde og anlægges med meters befæstelse. Stien E-d udlægges i meters bredde svarende til vej udlægget D-E, så der sikres en udsigt over Broengen fra vejen. Stien e-f udlægges i 5 meters bredde og anlægges med meters befæstelse. Der skal udlægges plads til stien g-h langs Værebrovej i, meter til, meter kantstensbegrænsning og ensrettet fællessti samt 0,5 meter yderrabat. Der skal udlægges plads til udvidelse af Møllevej og stien i-j langs Møllevej til 6 meter fra den eksisterende nordlige vejkant, så det samlede vejudlæg for Møllevej bliver, m bestående af gange,5 meter kørespor og, meter kantstensbegrænsning og ensrettet fællessti og 0,5 meter yderrabat.

26 Bestemmelser 5. Parkering For delområderne I og III skal principper for, og antal af parkeringspladser fastlægges i efterfølgende detaljeret lokalplanlægning. For delområde II skal der udlægges areal til parkering svarende til: p-pladser pr. bolig i åben-lav bebyggelse 1 1/ p-plads pr. bolig i tæt-lav bebyggelse Der må ikke etableres parkeringspladser langs stamvejen D-E. Der må ikke parkeres langs Osvejs forlængelse. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6. 1 Bebyggelsens omfang og placering skal overholde kommuneplanens rammer, og boliger inden for delområde II skal placeres inden for de skraverede byggefelter vist på kortbilag. Mere detaljerede bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering i de enkelte byggeområder skal fastsættes i de i. nævnte, mere detaljerede lokalplaner. Bebyggelsen skal opføres som lavenergibygninger klasse I, jf. de til enhver tid gældende energirammer for energiforbruget, som er fastlagt i bygningsreglementet. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN. 1 Bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden i de

27 enkelte byggeområder skal fastsættes i de i. nævnte, mere detaljerede lokalplaner. UBEBYGGEDE AREALER OG TERRÆN. 1 De på Kortbilag med priksignatur markerede områder og kiler må i delområde II kun anvendes til fælles friarealer med offentlig adgang samt tilhørende mindre bygninger, der er nødvendige for driften af de fælles friarealer. I delområde III kan de tilsvarende markerede områder endvidere anvendes til bebyggelse med mindre offentlige bygninger såsom spejderhytter.. Terrænregulering Terrænregulering skal begrænses mest muligt, og jordbalance skal tilstræbes. Der kan dog ske en terrænregulering med henblik på at skabe en harmonisk overgang mellem byggeområderne, de fælles friarealer og vejanlæg. Ingen steder inden for lokalplanområdet må skræntanlæg mod offentlige anlæg herunder veje og stier, udføres med en stigning som overstiger 1:5. For de enkelte bebyggelser fastlægges muligheden for terrænregulering i de i. nævnte, mere detaljerede lokalplaner.. Beplantning langs Osvejs forlængelse Beplantningen langs med Osvejs forlængelse skal være fuldkronede og opstammede træer i den,5 meter brede rabat udenfor fællesstien. Træerne plantes i grupper af -5, så der skabes et varieret

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526 Broengen i Jyllinge Lokalplan 56 Indhold Forord Baggrund 6 Lokalplanområdet Formål Indhold Forhold til anden planlægning Statslig planlægning Kystnærhedszone Drikkevandsinteresse Arealudlæg Kommuneplan

Læs mere

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag Lokalplan Vigen Strandpark og Roskilde Camping Lokalplan 548, tillæg 1/ Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Lokalplantillæggets formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Miljøscreening 8 Lokalplanets

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen Lokalplan 132, tillæg 1 / Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Kommuneplan 7 Byplanvedtægt

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 2.EK.1 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forslag 2.EK.1 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus. Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan

Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus. Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst. Lokalplan 556

Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst. Lokalplan 556 Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst Lokalplan 556 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Støj 8 Formål og indhold 10 Forhold til anden planlægning 11 Kommuneplan 12 Gældende lokalplan 13 Planlægning

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Ændring af rammeområde vedkøgevej

Ændring af rammeområde vedkøgevej Politisk behandling Ændring af rammeområde vedkøgevej Tillæg 19 til Kommuneplan 2009 3.CL.4 E.8 3.BE.4 3.BP.6 3.F.5 3.CL.3 3.BE.9 3.D.7 3.F.6 3.BE.5 Område, hvor der kan etableres restaurant 3.BS.8 3.E.3

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009 Haraldskær Himmelev Sognevej Langagervej Herregårdsvej 2.D.8 100 m Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Ændring af rammeområde i Vindinge. Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag

Ændring af rammeområde i Vindinge. Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag Ændring af rammeområde i Vindinge Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag Forord Forslag til høring HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Tillæg 22 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /politisk behandling Margrethehåbsvej 2.EK.1 Holbækvej Forord Politisk HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Rughaven og Sankt Hans Gade. Tillæg 13 til Roskilde Kommuneplan 2013

Rughaven og Sankt Hans Gade. Tillæg 13 til Roskilde Kommuneplan 2013 Rughaven og Sankt Hans Gade Tillæg 13 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Ændring af retningslinje og generel ramme

Ændring af retningslinje og generel ramme Ændring af retningslinje og generel ramme Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2009 Jyllinge Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Svogerslev Roskilde Vindinge Vor Frue Gadstrup Snoldelev Viby/Dåstrup

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen. Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 forslag

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen. Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 forslag Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen. Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016

Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen. Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016 Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016 Mindretalsudtalelse MIDRETALSUDTALELSE Byrådet den 26. oktober 2017 Enhedslisten kan ikke tiltræde kommuneplantillægget og

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet

Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet Tillæg 7 til Kommuneplan 2009/forslag udkast Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Domsognets plejehjem. Tillæg 32 til Roskilde Kommuneplan 2009

Ændring af rammeområde ved Domsognets plejehjem. Tillæg 32 til Roskilde Kommuneplan 2009 Ændring af rammeområde ved Domsognets plejehjem Tillæg 32 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Astersvej

Ændring af rammeområde ved Astersvej rint Preview Ændring af rammeområde ved Astersvej Tillæg 28 til Roskilde Kommuneplan 2009 100 m 1 : 2001 Dette kort er kun til oversigtsformål. Fremstillet af 10.20.3.170 13/03/2013 16:39:32 Forord HVAD

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Tillæg 13 til Kommuneplan 2009 /Forslag til høring 3.B.4 4.B S.3 4.B P.1 3.B E.6 3.D.9 3.B S.7 3.F.10 P.5 3.D.10 3.B E.7 3 3.B E.8 3.E P.1 3.C B.1 3.B E.9 3.E

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

Trekroner Kirke. Lokalplan 550

Trekroner Kirke. Lokalplan 550 Trekroner Kirke Lokalplan 550 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 8 Kommuneplan 9 Gældende lokalplan 9 Vej- og stiplanlægning 9 Skoledistrikt

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Håndværkervænget Gundsømagle

Håndværkervænget Gundsømagle Politisk behandling Håndværkervænget Gundsømagle Tillæg 14 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere