Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag"

Transkript

1 Broengen i Jyllinge Lokalplan 56/forslag

2 Indhold Forord Baggrund 6 Lokalplanområdet Formål og indhold Forhold til anden planlægning Kommuneplan Byplanvedtægt og lokalplan Deklarationer Planlægning i forhold til nabokommuner Kollektiv trafikplanlægning Vej- og stiplanlægning Skoledistrikt Energipolitik Forsyning Vandløb 16 Miljømæssige forhold 16 Miljøscreening 1 Tilladelser fra andre myndigheder 1 Kulturmiljø 1 Forurening 1 Støj 1 Indsigelser til lokalplanforslaget 1 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 0 Dispensation fra lokalplanen 0 1 Formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 6 Bebyggelsens omfang og placering 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6 Ubebyggede arealer og terræn

3 Grundejerforening 0 Aflysninger af lokalplan og servitutter 0 Lokalplanens retsvirkninger 1 Vedtagelsespåtegning Kortbilag 1 5 Kortbilag Kortbilag Kortbilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 1. behandling, Byråd Offentlig høring Borgermøde Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget. behandling, Byråd. september. 00. september. 00. oktober oktober -. december. 00 xx.xx.00 xx.xx.0 xx.xx.0 xx. xx 0

4 Forord Hvad er en lokalplan? I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, som angiver de præcise retningslinjer for området. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet hermed har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre borgernes mening. Hvem udarbejder lokalplaner? Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Teknisk Forvaltning. Du kan kontakte forvaltningen på Køgevej 0 i Roskilde, 6000 eller Lokalplanforslag Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, gælder midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af forslaget. Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den lokale presse og på kommunens hjemmeside. Det vil være muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden, men du kan også få en trykt udgave i Teknisk Forvaltning, på biblioteket og i rådhusbutikkerne i Jyllinge, Roskilde og Viby.

5 5 Den offentlige høring varer mindst uger. I løbet af denne periode kan alle komme med indsigelser, bemærkninger eller idéer til ændringer af lokalplanforslaget. De skal sendes skriftligt til Roskilde Kommune, Planafsnittet, Køgevej 0, Postboks 0, 000 Roskilde eller med til I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanforslaget beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde eller lignende. Endelig lokalplan Når den offentlige høring er ovre, kan Byrådet efter Teknikog Miljøudvalget og Økonomiudvalgets behandling vedtage lokalplanforslaget endeligt, eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser, bemærkninger og idéer, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt efter den offentlige høring, er planen retligt bindende for det pågældende lokalplanområde. Klagemulighed Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages, for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Naturklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

6 Redegørelse Lokalplanområdets beliggenhed Baggrund Den tidligere Gundsø Kommune har siden kommuneplanen i 16 haft udpeget området øst for Jyllinge Nordmark som område for byvækst. Det samme gælder udvidelsen af erhvervsområdet Møllehaven fra 16. I 00 indgik området i Plan- og Agendastrategi og er indarbejdet i kommuneplan 005. Denne gang med en ændret afgrænsning, der ligner den lokalplanområdet har i dag. I 00 udarbejdede Rambøll Nyvig A/S en trafikplan for Gundsø Kommune. Trafikplanen pegede bl.a. på, at der burde etableres en vejforbindelse gennem området, som en forlængelse af Osvej frem til Møllevej. Vejforbindelsen skulle på sigt lede trafikken fra de store boligområder i det nordlige Jyllinge ud til Frederiksborgvej. Dette vil kræve en opgradering af Møllevej og at Møllevej får en direkte tilslutning til Frederiksborgvej. Den sidstnævnte tilslutning er

7 Udsigt over Broengen fra den tidligere gravhøj stadig ikke vedtaget. I 005 udarbejdede Gundsø Kommune i samarbejde med Dybbro & Haastrup Aps en masterplan for området. Masterplanen opdelte området yderligere i et institutionsområde, et område fortrinsvis for tæt/lav bebyggelse, et område for fortrinsvis blandet åben/lav og tæt/lav. Masterplanen omfattede både bolig- institutions- og erhvervsområder. Dette lokalplanforslag medtager ikke udvidelsen af erhvervsområdet Møllehaven. Der er i denne lokalplan taget hensyn til erhvervsområdets fremtidige udbygning hvad angår områdeafgrænsning og vejtilslutninger. I boligudbygningsplanen Boliger og befolkning fra 006 fremgår, at området først skal udbygges fra 0 med en udbygningstakt på 0 boliger pr. år. Der er dog mulighed for at opføre 0 ældreboliger i den nordlige del af området, med det forbehold, at der forud for opførelsen af de 0 boliger skal udarbejdes en rammelokalplan for det samlede område, og en detaljeret lokalplan for de 0 boliger. Rammelokalplanen udgøres af denne lokalplan, som skal fastlægge den overordnede vej- og stistruktur, grønne områder samt byggefelter for fremtidig bebyggelse. Rammelokalplanen giver ikke mulighed for bebyggelse, og vil således skulle efterfølges af detaljerede lokalplaner for de enkelte bebyggelser.

8 Vildtbanestenen er beliggende langs stien mod Broengen. Den grønne kile justeres så stenen kan ses fra stien langs det kommende erhvervsområde. Redegørelse Lokalplanområdet Området er beliggende øst for Jyllinge Nordmark, syd for Broengen og vest for erhvervsområdet Møllehaven. Området dækker et areal på ca. 5, ha. Bortset fra Møllekærgård er der ingen bebyggelse i lokalplanområdet. Området benyttes i dag til landbrugsformål. Der er indenfor området registreret et bevaringsværdigt dige og umiddelbart øst for området en nedpløjet gravhøj, samt en vildtbanesten. Bortset fra træer og buske langs diget og rundt om gården er der ingen beplantning på området. Diget er bevokset med bl.a. hyld, eg, slåen og hybenrose. Terrænet er let kuperet med et generelt fald mod Broengen i nord på ca. m. Der er en nord-syd gående lavning i områdets østlige del. Vest for denne stiger terrænet op mod en lokal bakketop, hvor der tidligere har ligget en gravhøj. Omkring Møllekærgård er terrænet mere kuperet, hvad også gør sig gældende ud mod Værebrovej. Formål Formålet med lokalplanen er at fastlægge placering af veje, stier, bebyggede og ubebyggede arealer i området, samt arealanvendelsen i området. Arealerne skal lokalplanlægges nærmere før de kan bebygges. Indhold I lokalplanen fastlægges den overordnede struktur for et nyt byområde syd for Broengen. Lokalplanen fastlægger placering af byggefelter og grønne arealer, og fastlægger placering af det overordnede vej- og stinet. Lokalplanen giver ikke mulighed for at opføre bebyggelse, men har det formål at styre fremtidige detaljerede lokalplaner for området, så de enkelte bebyggelser indgår i en helhed.

9 Indkørsel til Møllekærgård Lokalplanen opdeler området i tre delområder: Et til bebyggelse med institutioner, et til blandet tæt/lav og åben/ lav boligbebyggelse og et til offentligt grønt område. Inden for boligområdet udlægger lokalplanen byggefelter, indenfor hvilke der kan planlægges bebyggelse i mere detaljerede lokalplaner for de enkelte byggeprojekter. Lokalplanen fastlægger placering og tværssnit for Osvejs forlængelse og den nye stamvej på tværs af Osvejs forlængelse. Lokalplanen fastlægger placering af stier i lokalplanområdet. Stisystemet knytter sig dels til Osvejs forlængelse, hvor der i begge sider etableres en ensrettet fællessti (enten delt eller fælles cykeklsti og gangsti). Dette stisystem suppleres af en ny hovedsti i lokalplanens sydlige afgrænsning som forbinder Værebrovej med Osvejs forlængelse og interne stier, som giver adgang til stisystemet fra boligområderne. Endelig etableres en gangsti i kanten af det fremtidige erhvervsområde som forbinder Osvej til den lille grusvej langs Broengen. Ad denne sti bliver der adgang til et lokalt udsigtspunkt. Endvidere reserveres plads til fællessti og yderrabat langs Værebrovej og Møllevej og evt. udvidelse af eksisterende vejbrede på Møllevej. I lokalplanen fastlægges endvidere hovedprincipper for beplantning af de grønne områder og beplantning langs Osvejs forlængelse. Møllekærgård, som er beliggende centralt i området, kan fortsætte den eksisterende gedkendete erhvervsaktivitet, men vil ikke kunne udvide aktiviteterne på en måde hvor støjniveauet i boligområderne forøges. Gården er indarbejdet i strukturplanen på den måde, at vejen fra det sydligst beliggende boligområde ligger langs gårdens skel, sådan at denne på længere sigt vil kunne omdannes til parcelhusgrunde med vejadgang fra boligområdet.

10 Redegørelse Forhold til anden planlægning Statslig planlægning Efter nedlæggelse af amterne og HUR, har Regionplan 005 fået status af landsplandirektiv hvor Miljøministeriet har indsigelsesret overfor kommunernes planlægning, hvis denne er i strid med overordnede planlægningsinteresser. Regionplan 005 for Hovedstadsregionen indeholder retningslinjer for en række forhold, hvor der i denne lokalplan skal tages hensyn til beskyttelse af jord og stendiger, kystnærhedszonen og grundvandsbeskyttelse. Kystnærhedszone Lokalplanområdet er beliggende mindre end km fra Roskilde Fjord og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel a om planlægning i kystområdet, 5a, stk.. I henhold til Planlovens kapitel 5 om lokalplanlægning, skal der i redegørelsen for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over,5 m anføres en begrundelse for den større højde, 16 stk.. Topografien og byområdet imellem fjorden og lokalplanområdet bevirker, at byggeri med de højder, der er fastsat i lokalplanen, ikke vil medføre en visuel påvirkning af kystlandskabet. Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet er i regionplanen udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser, hvor grundvandet i særlig grad skal beskyttes. Lokalplanens bestemmelser

11 Sti langs Broengen, med kig over mod erhvervsområdet Møllehaven. for områdets anvendelse er ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen i området. Arealudlæg Regionplanen fastlægger områder for bebyggelse og grønne områder der ikke er i overensstemmelse med lokalplanens afgrænsninger. Områdernes størrelser er stort set uændrede, men af hensyn til den grønne kiles visuelle forbindelse til Broengen er områdeafgrænsningerne ændrede i lokalplanen. Der er sendt en ansøgning om tilladelse til at ændre afgrænsningen til Miljøcenter Roskilde. En endelig vedtagelse af lokalplanen vil kræve en tilladelse fra Miljøcentret ligesom den ændrede afgrænsning skal vedtages i et kommuneplantillæg, som er udarbejdet sideløbende med denne lokalplan. Kommuneplan I kommuneplan for Gundsø Kommune er lokalplanområdet beliggende indenfor rammeområderne 1. B. og 1. D. Område 1. B er udlagt til boligformål og offentlige formål, f.eks. ældreboliger med tilhørende kollektive anlæg, daginstitutioner og lign. For rammeområdet er fastlagt en maksimal bebyggelsesprocent på 5 for institutions- og åben/lav bebyggelse. For tæt/lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten ikke overstige 5. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1½ etage, og bygningshøjden må ikke overstige,5 m. Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kom-

12 Værebro Å Redegørelse muneplanens rammebestemmelser for området. Område 1. D. er udlagt til grønt område med mulighed for stianlæg og enkelte rekreative anlæg. Der kan placeres enkelte bygninger til rekreative formål (spejderhytter eller lignende) og enkelte offentlige institutioner. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1½ etage og bygningshøjden må ikke overstige,5 m. Byrådet kan dog tillade større højde, når det er nødvendigt af hensyn til bygningens funktion. Området skal have karakter af parklignende grønt område. Der skal sikres arealer til anlæg af stiforbindelser samt til anlæg af en vejforbindelse mellem Osvej og Møllevej. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen hvad angår områdernes afgrænsning og hvad angår bybyggelsesprocenten. I lokalplanen foreslås således en anden afgrænsning af den grønne kile med henblik på at skabe en bedre tilpasning til terrænet og en bedre udsigt over Broengen fra både den grønne kile og boligområderne. Bebyggelsesprocenten fastsættes maksimalt 0 for institutions- og åben/lav bebyggelse og maksimalt 0 for tæt/lav bebyggelse. Der er udarbejdet et kommuneplantillæg for at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen. Landbrugspligt Lokalplanområdet er i dag pålagt landbrugspligt. Landbrugspligten skal senest ophæves i forbindelse med vedta-

13 gelse af efterfølgende detaljerede lokalplaner. Byplanvedtægt og lokalplan Der er ingen gældende lokalplaner eller byplanvedtægter inden for lokalplanområdet. Deklarationer Der er på lokalplanområdet tinglyst en række deklarationer, hvoraf de vigtigste er vejbyggelinje langs Værebrovej og deklarationsbælter over kloakledninger flere steder på lokalplanområdet (se kortbilag 1 Eksisterende forhold). Inden den endelige vedtagelse af lokalplanen skal det sikres, at der ikke er privatretlige servitutter der er i modstrid med lokalplanens bestemmelser. Planlægning i forhold til nabokommuner Det er Roskilde Kommunes vurdering, at lokalplanen ikke vil have en væsentlig påvirkning på nabokommunen Egedal, som grænser op til Værebro Å nord for lokalplanområdet. De fremtidige bebyggelser vil have en vis visuel påvirkning af landskabet i forbindelse med Værebro Å, mens Osvejs forlængelse må forventes at reducere trafikmængderne på Værebrovej også i Egedal Kommune. Herudover vil der ske en øget tilledning af regnvand til Værebro Å. Kollektiv trafikplanlægning Lokalplanområdet indgår i Regionplan 005 (ophævet til landsplandirektiv pr ) og er omfattet af planerne om anlæggelsen af en mulig regional busforbindelse, hvilket får betydning for udlæg af reservearealer til busbaner

14 Krydset hvorfra Osvej forlænges. Redegørelse langs Osvejs forlængelse. Vej- og stiplanlægning Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Værebrovej, som har status af trafikvej med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t i den overordnede trafiksaneringsplan fra 005. Langs Værebrovej er der dobbeltrettet cykelsti til Jyllingecentret, og der er planlagt for yderligere cyklistsikring ved at anlægge cykelstier langs Osvej som også føres videre langs Osvejs forlængelse i lokalplanområdet. Desuden er der udlagt areal langs Værebrovej til fællessti (cykel og gangsti). Der er yderligere vejadgang til lokalplanområdet fra Møllevej langs hvilken der også er planlagt en fællessti (cykel og gangsti). Møllevej planlægges på sigt at få en direkte adgang til Frederiksborgvej. Den planlagte stamvej og de lokale boligveje inden for lokalplanområdet får status som private fællesveje. Adgangsvejen får status som offentlig vej. Skoledistrikt Lokalplanområdet ligger i øjeblikket inden for Baunehøjskolens skoledistrikt. Byrådet kan ændre skoledistrikterne i overensstemmelse med skolernes kapacitet. Energipolitik Roskilde Kommune vil være kendt for lavenergibyggeri og energirigtig opvarmning. Derfor har byrådet sat nogle målsætninger på energiområdet. Energiforbruget fra boli-

15 ger og erhverv skal reduceres ved at sikre, at nybyggeri er lavenergibyggeri, og at der gives vejledning om alternative energiformer og maksimal energibesparelse ved nybyggeri. Byrådet vil fremme opvarmningsformer, der mindsker miljøpåvirkningen og CO-udledningen. I forbindelse med nybyggeri inden for lokalplanens område skal byggeriet opføres som lavenergibyggeri kl. 1. Forsyning Lokalplanområdet ligger uden for de områder, der i varmeforsyningsplanen er udlagt til kollektiv varmeforsyning (fjernvarme og naturgas). Der er jf. varmeforsyningsplanen ingen planer om at etablere kollektiv forsyning i området. Da bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri kl. 1, kan det overvejes at anvende alternative energikilder. Området er planlagt separatkloakeret, og derfor skal spildevand og regnvand separeres før tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg. De afløbsledninger der krydser delområde kan omlægges, jf. kortbilag 1. Af ressourcemæssige hensyn samt for at mindske den hydrauliske påvirkning af Værebro Å er det ønskeligt at nedsive regnvand. Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer uden motortrafik. Tilladelsen kan som hovedregel kun gives, hvis nedsivningen kan ske uden risiko for grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt, og hvis det kan ske uden ulemper for naboer. Afgørelsen af, om der kan nedsives regnvand eller ej, skal foretages samlet for et naturligt sammenhængende delområde, og skal herefter være gældende for alle parceller i

16 Værebro Å Redegørelse delområdet. Der er i dag lejlighedsvis problemer med oversvømmelser omkring Værebro Å. Det har bl.a. betydning for, hvor meget og hvor hurtigt vandet kan afledes til Værebro Å. Lokalplanen giver mulighed for etablering af et eller flere forsinkelsesbassiner, søer eller vandløb i den grønne kile. Bassinerne dimensioneres efter behov og skal fremstå som et naturligt element i det rekreative område. Roskilde Forsyning skal på et tidligt tidspunkt i planlægningen af området inddrages og vurdere de bedste løsninger på tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg både hvad angår husspildevand såvel som regn-/overfladevand. Lokalplanen giver mulighed for alternative metoder til håndtering af overfladevand, så det er muligt at anvende en kombination af nedsivning af overfladevand og traditionel afledning via regnvandsledninger. Lokalplanområdet ligger i et område der forsynes med vand fra Jyllinge Vandværk, Smakkevej, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk. Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af DONG Energy. Vandløb Der er ingen vandløb indenfor lokalplanområdet, men området grænser op til Broengen i hvilken Værebro Å løber. Åbeskyttelseslinjen strækker sig ikke ind i lokalplanområdet.

17 1 Miljømæssige forhold I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 1. juli 00, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor»screenes«, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Der er gennemført en miljøscreening af lokalplanen, så det sandsynligvis ikke vil være nødvendigt at gennemføre en miljøvurdering af de efterfølgende detaljerede lokalplaner inden for lokalplanområdet. Miljøscreening Der er udført en screening på lokalplanforslag 56, som konkluderer at det ikke er nødvendigt at udføre en egentlig miljøvurdering. Screeningen er sendt til høring hos Kulturarvsstyrelsen, Skov og Naturstyrelsen, Miljøcenter Roskilde, Roskilde Museum, Egedal kommune og Dansk Naturfredningsforenings lokalfdeling i Roskilde.

18 Indenfor lokalplanens område ligger en nedpløjet gravhøj i frobindelse med en lokal bakketop. I lokalplanen gøres dette sted til et udsigtspunkt med udsigt over Broengen. Redegørelse Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund af screening af lokalplanforslag 56 ikke er behov for at fortage en samlet miljøvurdering af lokalplanforslaget. Forholdene vedrørende støj fra Osvejs forlængelse er belyst i et notat, se afsnit om støj. Diget der gennembrydes. Tilladelser fra andre myndigheder Miljøministeriet (Miljøcenter Roskilde / Skov og Naturstyrelsen) skal give tilladelse til ændrede afgrænsninger i forhold til regionplanens arealudlæg. Miljøcentret skal ligeledes give dispensation fra fredningen af dige i forbindelse med ny vejføring der kommer til at gennembryde diget. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Jordbrugskommissionen) skal give tilladelse til ophævelse af landbrugspligt. Kulturmiljø Roskilde Museum foretager i medfør af museumslovens en kontrol af lokalplanområdet, og det skal oplyses om der er registreret jordfaste fortidsminder. Det anbefales, at der foretages en prøvegravning inden byggestart. Inden for lokalplanområdet findes et bevaringsværdigt dige, hvis tilstand ikke må ændres uden tilladelse fra Roskilde Kommune. Diget bevares i lokalplanen, og gennembrydes kun ét sted af Osvejs forlængelse. Desuden er der registreret overpløjede gravhøje og en fredet vildtbanepæl, se kortbilag 1. På denne baggrund må det anses for overvejende sandsynligt, at der findes fortidsminder indenfor lokalplan-

19 1 området, som vil være beskyttet af Museumslovens. Forurening Lokalplanområdet er ikke registreret som muligt forurenet og har hidtil været anvendt til landbrugsformål. Det antages derfor, at området ikke er forurenet. Området vil derfor også efter overgang til byzone være undtaget jordforureningslovens bestemmelser om områdeklassificering. Støj Den planlagte forlængelse af Osvej med en forventet trafik på op imod.000 biler i døgnet gør, at der skal tages særlige hensyn til støjforholdene i boligområdet. Der er udarbejdet en støjrapport som anviser forskellige muligheder for reduktion af støjen. I projektet er valgt at lave ren afstandsdæmpning af støjen kombineret med støjdæmpende asfalt. Herved skabes en zone på ca. 50 meter i forbindelse med vejen, som kan gives en landskabelig behandling, så boligområderne ud imod vejen samtidig får en attraktiv udsigt og orienteringsmulighed. Indsigelser til lokalplanforslaget Byrådets vedtagelse af lokalplanforslaget offentliggøres i Roskilde Dagblad. Indsigelser mod lokalplanforslaget skal sendes til Roskilde Kommune, Teknisk Forvaltning, Køgevej 0, 000 Roskilde eller til dk

20 Redegørelse Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endelig vedtaget af Byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke benyttes på en måde, der kan foregribe den endelige plan. Der gælder efter Lov om planlægning 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet på visse betingelser give tilladelse til anvendelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højest et år efter offentliggørelsen af forslaget. Dispensation fra lokalplanen Byrådet kan i begrænset omfang meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

21 1

22 Bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. af 0. oktober 00) fastsættes følgende bestemmelser for det i nævnte område i Roskilde Kommune. 1 FORMÅL Lokalplanens formål er at: - fastlægge den overordnede struktur for et nyt byområde øst for Værebrovej, syd for Broengen og nord for Møllevej, med hensyn til bebyggelsens placering og anvendelse samt de grønne områders disponering, - fastlægge den principielle overordnede vej- og stistruktur for byområdet, således at der sikres et trafiksikkert miljø, - fastlægge principperne for beplantning af den grønne kile og af arealerne langs Osvejs forlængelse. OMRÅDE OG ZONESTATUS.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag og omfatter følgende matr. nr. kø, a *, e, del af a. * På matrikel a er der landbrugspligt. Gennemførelse af de i lokalplanen omtalte anlæg og anvendelsesbestemmelser forudsætter derfor tilladelse efter landbrugsloven. Tilladelsen gives af Jordbrugskommissionen.. Lokalplanens område opdeles i delområder, som vist på kortbilag : I til institutionsbebyggelse i op til1,5 etage. II til blandet tæt/lav og åben/lav boligbebyggelse i op til1,5 etage. III til grønne fællesarealer (samt evt. bebyggelse til rekreativt brug i op til 1,5 etage).

23 . Lokalplanområdet kan ikke bebygges før der er udarbejdet en detaljeret lokalplan omfattende et eller flere boligområder. De detaljerede lokalplaner skal følge retningslinjerne i denne lokalplan. Udbygning skal ske i overensstemmelse med principperne vist på kortbilag og.. Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Indtil de i. nævnte detaljerede lokalplaner overfører delområderne til byzone forbliver arealerne i landzone. OMRÅDETS ANVENDELSE.1 Delområde I Området må kun anvendes til offentlige formål, såsom institutionsbebyggelse. Delområde II. Området må kun anvendes til lav boligbebyggelse som parcelhuse eller som tæt/lav boligbebyggelse det vil sige kæde-, række-, klynge-, eller gadehusbebyggelser. Delområde III. Området må kun anvendes til offentligt grønt område, samt bebyggelse med enkelte bygninger til offentlige, rekreative formål. Øvrige arealer må kun anvendes til fælles friarealer og trafikanlæg. Desuden kan der planlægges for mindre bygninger der er nødvendige for driften af de fælles friarealer.

24 Snit i Osvejs forlængelse,5 m Reservation t. vejomlægning,5 m Rabat m Stiudlæg,5m Kørebane,5 m Kørebane m Stiudlæg,5 m Rabat,5 m Reservation t. vejomlægning 1 m Samlet vejudlæg Bestemmelser UDSTYKNINGER.1 Såfremt Møllekærgård ønskes opretholdt som selvstændig ejendom, skal denne udstykkes som en selvstændig matrikel.. Herudover kan der ikke ske udstykninger inden for lokalplanområdet før der foreligger en detaljeret lokalplan for de pågældende områder. 5 VEJ-, STI og PARKERINGSFORHOLD 5.1 Veje Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Værebrovej eller Møllevej, som vist på kortbilag. 5. Der udlægges areal til nye veje og stier med en beliggenhed som vist på kortbilag. 5. Adgangsvej A-B-C skal udlægges i en bredde på 1 m. med gange kørespor på,5 meter og skillerabat på 0, meter. På begge sider skal der anlægges ensrettet fællessti på, meter og,5 meter rabat til træbeplantning og til belysning og beplantning, i princippet som vist på tværsnit ovenfor. Hertil skal der reserveres areal på,5 m. til omlægning af vejen i forbindelse med etablering af eventuel fremtidig særskilt busbane, i hver side af vejen. Adgangsvejen A-B-C skal anlægges med mindst to-lags drænasfalt, der i henhold til Miljøstyrelsens vejledning /00 giver en dæmpning på db.

25 5 5. Stamvejen D-E udlægges i meters bredde og anlægges med minimum 6 meters kørebane, og minimum 1, meter fortov i begge sider af kørebanen. Vejadgang til de enkelte boligområder i delområde II skal i princippet placeres som vist på kortbilag. 5.5 Stier Stien a-b-c, som er en fællessti, udlægges i meters bredde og anlægges med minimum meters befæstelse. Langs stien må der ikke plantes træer eller buske med dybtgående rødder, da der findes servitutbeskyttede ledningsanlæg i denne zone. Stien b-d udlægges i 5 meters bredde og anlægges med meters befæstelse. Stien E-d udlægges i meters bredde svarende til vej udlægget D-E, så der sikres en udsigt over Broengen fra vejen. Stien e-f udlægges i 5 meters bredde og anlægges med meters befæstelse. Der skal udlægges plads til stien g-h langs Værebrovej i, meter til, meter kantstensbegrænsning og ensrettet fællessti samt 0,5 meter yderrabat. Der skal udlægges plads til udvidelse af Møllevej og stien i-j langs Møllevej til 6 meter fra den eksisterende nordlige vejkant, så det samlede vejudlæg for Møllevej bliver, m bestående af gange,5 meter kørespor og, meter kantstensbegrænsning og ensrettet fællessti og 0,5 meter yderrabat.

26 Bestemmelser 5. Parkering For delområderne I og III skal principper for, og antal af parkeringspladser fastlægges i efterfølgende detaljeret lokalplanlægning. For delområde II skal der udlægges areal til parkering svarende til: p-pladser pr. bolig i åben-lav bebyggelse 1 1/ p-plads pr. bolig i tæt-lav bebyggelse Der må ikke etableres parkeringspladser langs stamvejen D-E. Der må ikke parkeres langs Osvejs forlængelse. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6. 1 Bebyggelsens omfang og placering skal overholde kommuneplanens rammer, og boliger inden for delområde II skal placeres inden for de skraverede byggefelter vist på kortbilag. Mere detaljerede bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering i de enkelte byggeområder skal fastsættes i de i. nævnte, mere detaljerede lokalplaner. Bebyggelsen skal opføres som lavenergibygninger klasse I, jf. de til enhver tid gældende energirammer for energiforbruget, som er fastlagt i bygningsreglementet. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN. 1 Bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden i de

27 enkelte byggeområder skal fastsættes i de i. nævnte, mere detaljerede lokalplaner. UBEBYGGEDE AREALER OG TERRÆN. 1 De på Kortbilag med priksignatur markerede områder og kiler må i delområde II kun anvendes til fælles friarealer med offentlig adgang samt tilhørende mindre bygninger, der er nødvendige for driften af de fælles friarealer. I delområde III kan de tilsvarende markerede områder endvidere anvendes til bebyggelse med mindre offentlige bygninger såsom spejderhytter.. Terrænregulering Terrænregulering skal begrænses mest muligt, og jordbalance skal tilstræbes. Der kan dog ske en terrænregulering med henblik på at skabe en harmonisk overgang mellem byggeområderne, de fælles friarealer og vejanlæg. Ingen steder inden for lokalplanområdet må skræntanlæg mod offentlige anlæg herunder veje og stier, udføres med en stigning som overstiger 1:5. For de enkelte bebyggelser fastlægges muligheden for terrænregulering i de i. nævnte, mere detaljerede lokalplaner.. Beplantning langs Osvejs forlængelse Beplantningen langs med Osvejs forlængelse skal være fuldkronede og opstammede træer i den,5 meter brede rabat udenfor fællesstien. Træerne plantes i grupper af -5, så der skabes et varieret

Boliger ved Ringstedvej 29-31

Boliger ved Ringstedvej 29-31 Boliger ved Ringstedvej 29-31 Lokalplan 578 Store Møllevej Ringstedvej Store Møllevænge jernbane 50 meter Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Udvidelse af Bankernes EDB Central. Lokalplan 519/forslag

Udvidelse af Bankernes EDB Central. Lokalplan 519/forslag Udvidelse af Bankernes EDB Central Lokalplan 519/forslag Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 10 Kommuneplan 10 Vej- og stiplanlægning 11 Varmeplanlægning

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger 4-754 Lokalplan Herluf Trolles Vej Boliger Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Lokalplan Nr. 10.01 Nyt boligområde i Svinninge - området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej K al und bor gv e j j Le de gå r ds ve j j Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse SKANDERBORG KOMMUNE - Galten Vest Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse November 2012 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1060 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjort

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere