Oversigt. Del I Obligationsret. Del II Forsikrings- og erstatningsret. Del III Ejendomsret. Del IV Selskabsret. Del V Kreditorforfølgning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt. Del I Obligationsret. Del II Forsikrings- og erstatningsret. Del III Ejendomsret. Del IV Selskabsret. Del V Kreditorforfølgning"

Transkript

1 Oversigt Del I Obligationsret 1 Introduktion til obligationsret 25 2 Aftaleret 26 3 Almindelig obligationsret 47 4 Dansk køberet 74 5 International køberet 98 6 Kreditaftaleret 114 Del II Forsikrings- og erstatningsret 7 Introduktion til forsikrings- og erstatningsret Erstatning uden for kontrakt Produktansvar Forsikringsret 162 Del III Ejendomsret 11 Introduktion til ejendomsret Panteret Tingsret 188 Del IV Selskabsret 14 Introduktion til selskabsret Interessentskaber Kapitalselskaber 212 Del V Kreditorforfølgning 17 Introduktion til kreditorforfølgning Individualforfølgning (fogedret) Universalforfølgning (insolvensret) 250 5

2

3 Del I Obligationsret 1 Introduktion til obligationsret Indledning Betydningen af parternes aftale 25 2 Aftaleret Indledning Indgåelse af aftaler tilbud og accept Løftebegrebet Forholdet mellem løfter og påbud Forholdet mellem løfter, hensigts- og støtteerklæringer Forholdet mellem løfter og gaveløfter Forholdet mellem løfter og tredjemandsløfter Forholdet mellem udtrykkelige løfter og stiltiende løfter Tilbud Der skal foreligge et tilbud Tilbuddet skal være kommet til modtagerens kundskab Tilbuddet må ikke være blevet rettidigt tilbagekaldt Tilbuddet må ikke være blevet afslået Accept Tilbuddet skal være blevet accepteret Accepten skal være overensstemmende Accepten skal være rettidig Accepten må ikke være blevet rettidigt tilbagekaldt Formkrav Fortrydelsesret Forbrugeraftaler Aftaler om køb af fast ejendom Forbrugerforsikringsaftaler Kreditaftaler Fuldmagter indgåelse af aftaler via mellemmand Fuldmagtsbegrebet Definition på fuldmagt Forholdet mellem fuldmægtig og bud Forholdet mellem fuldmagt og andre mellemmandsforhold Forholdet mellem fuldmagt og tegningsret Fuldmagtstyper og deres stiftelse Fuldmagter med særlig tilværelse Fuldmagter uden særlig tilværelse Afgrænsning mellem AFTL 13, 16 og Fuldmagtens retsvirkninger Fuldmagter med særlig tilværelse Fuldmagter uden særlig tilværelse 37 7

4 2.3.4 Fuldmagtens ophør Tilbagekaldelse Fuldmagtsgiverens død Fuldmagtsgiverens umyndiggørelse Fuldmagtsgiverens konkurs Fuldmægtigens erstatningsansvar Over for fuldmagtsgiver Over for tredjemand Fortolkning og udfyldning af aftaler Fortolkning Fortolkningsmetoder Fortolkningsregler Fortolkning af forbrugeraftaler Udfyldning Ugyldige aftaler Stærke ugyldighedsgrunde Voldelig kompulsiv tvang Forvanskning Falsk og forfalskning Umyndighed Sindssygdom Svage ugyldighedsgrunde Ikke-voldelig kompulsiv tvang (anden tvang) Svig Udnyttelse Fejlskrift eller anden fejltagelse (erklæringsfejl) Almindelig hæderlighed Bristende forudsætninger Generalklausulen i AFTL Retsvirkning af ugyldighed Disposition til opgaver om aftaleret 46 3 Almindelig obligationsret Indledning Parternes forpligtelser Debitors forpligtelser Rette tid (leveringstidspunkt) Rette sted (leveringssted) Rette stand (leveringsstand) Kreditors forpligtelser Rette tid (betalingstidspunkt) Rette sted (betalingssted) Rette stand (betalingsmiddel) Misligholdelse af parternes forpligtelser Anteciperet misligholdelse Fordringshavermora Misligholdelsesbeføjelser Naturalopfyldelse Ophævelse Den anden part skal have misligholdt aftalen 52 8

5 Misligholdelsen skal være væsentlig Forholdsmæssigt afslag Erstatning Positiv opfyldelsesinteresse Negativ kontraktinteresse Renter Hvornår kan sælger kræve rente? Hvor meget kan kræves i rente (rentesats)? Aftaler om misligholdelsesbeføjelser Forholdet mellem misligholdelsesbeføjelserne Debitorskifte Kreditorskifte Forskellige typer af fordringer Omsætningsgældsbreve Simple gældsbreve og simple fordringer Forholdet mellem debitor og overdrageren Forholdet mellem overdrageren og erhververen Overdrageren indestår for fordringens beståen Overdrageren indestår ikke for skyldnerens betalingsevne Forholdet mellem debitor og erhververen Simple gældsbreve og simple fordringer Omsætningsgældsbreve Kaution Kautionsformer Fuldstændige og begrænsede kautioner Kautionsforpligtelsens stiftelse Erklæring, der kan betegnes som et kautionsløfte Kautionsløftet skal være afgivet Kautionsløftet skal være kommet til modtagerens kundskab Kautionsløftet skal være gyldigt Kautionsforpligtelsens ophør Forholdet mellem kautioner og støtteerklæringer Stærke støtteerklæringer Svage støtteerklæringer Mellemgruppen Fordringers ophør Opfyldelse (betaling) Modregning Kravene skal være udjævnelige Kravene skal være afviklingsmodne Kravene skal være gensidige Modkravet skal have retskraft Opgivelse Deponering Præklusion Forældelse Længden af forældelsesfristerne Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt Aftaler om suspension af forældelse (suspensionsaftaler) Afbrydelse af forældelse 69 9

6 Beregning af forældelsesfristerne Retsvirkninger af forældelse Passivitet 73 4 Dansk køberet Indledning Købsaftalens indgåelse Købelovens anvendelsesområde Genus- og species-køb Genuskøb Specieskøb Handelskøb, civilkøb og forbrugerkøb Handelskøb Forbrugerkøb Civilkøb Parternes forpligtelser Sælgers forpligtelser (levering) Rette tid (leveringstidspunkt) Rette sted (leveringssted) Rette stand (mangler) Tidspunktet for mangelsbedømmelsen (risikoens overgang) Købers forpligtelser (betaling) Købesummens betaling Afhentning/modtagelse af salgsgenstanden Sælgers misligholdelse i handels- og civilkøb Forsinkelse med salgsgenstandens levering Køber kan holde købesummen tilbage Køber kan kræve naturalopfyldelse Køber kan ophæve købet Køber kan kræve erstatning Mangler ved salgsgenstanden Køber kan kræve naturalopfyldelse Køber kan kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen Køber kan ophæve købet Køber kan kræve erstatning Retsmangler (vanhjemmel) Sælgers misligholdelse i forbrugerkøb Forsinkelse med salgsgenstandens levering Køber kan holde købesummen tilbage Køber kan kræve naturalopfyldelse Køber kan ophæve købet Køber kan kræve erstatning Mangler ved salgsgenstanden Køber kan kræve naturalopfyldelse Køber kan kræve et passende afslag i købesummen Køber kan ophæve købet Køber kan kræve erstatning Reklamationsfrister Retsmangler (vanhjemmel) Købers misligholdelse 92 10

7 4.5.1 Forsinkelse med købesummens betaling Sælger kan fastholde købet (kræve naturalopfyldelse) Sælger kan ophæve købet Sælger kan kræve erstatning Sælger kan kræve morarenter Anteciperet forsinkelse med købesummens betaling Sælger har tilbageholdsret Sælger har standsningsret Sælger har udtagelsesret ved købers konkurs Sælger kan ophæve købet Manglende modtagelse af salgsgenstanden (fordringshavermora) Sælger har omsorgspligt Sælger har salgspligt Sælger har salgsret Sælger har prisgivelsesret (bortskaffelsesret) Sælger har tilbageholdsret Disposition til opgaver om køberet 96 5 International køberet Indledning CISG s anvendelsesområde Løsørekøb Forretningssted Forskellige stater Fortolkning og udfyldning af CISG Fortolkning Udfyldning Købsaftalens indgåelse Tilbud Der skal foreligge et tilbud Tilbuddet skal være kommet frem til tilbudsmodtageren Tilbuddet må ikke være blevet rettidigt tilbagekaldt Tilbuddet må ikke være blevet afslået Antagende svar Tilbuddet skal være blevet accepteret Det antagende svar skal være overensstemmende Det antagende svar skal være rettidigt Det antagende svar må ikke være blevet rettidigt tilbagekaldt Parternes forpligtelser Sælgers forpligtelser (levering) Rette tid (leveringstidspunkt) Rette sted (leveringssted) Rette stand (mangler) Købers forpligtelser (betaling) Købesummens betaling Modtagelse af levering Sælgers misligholdelse Køber kan kræve naturalopfyldelse Køber kan kræve omlevering Køber kan kræve afhjælpning

8 5.4.2 Køber kan ophæve købet Køber kan kræve erstatning Betingelser for sælgers erstatningsansvar Erstatningens størrelse Køber kan kræve forholdsmæssigt afslag Købers misligholdelse Sælger kan kræve naturalopfyldelse Sælger kan ophæve købet Sælger kan kræve erstatning Sælger kan kræve morarenter Anteciperet misligholdelse Parten kan indstille opfyldelsen af sine forpligtelser Parten kan ophæve købet Kreditaftaleret Indledning til kreditaftaleret To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kreditaftale Kreditkøbsaftale Kreditaftalelovens anvendelsesområde Forbrugerkreditaftaler Andre kreditkøb end forbrugerkøb HR: Kreditkøb, der ikke er forbrugerkøb U: Konsignation Kreditaftalens indgåelse Kreditgiverens oplysningspligt Oplysningspligt forud for aftaleindgåelsen Oplysningspligt i kreditaftalen Oplysningspligt efter aftaleindgåelsen Retsvirkninger af tilsidesættelse af oplysningspligten Kreditvurdering Formkrav Fortrydelsesret Parternes forpligtelser Rette tid (betalingstidspunkt) Forfaldstid Frigørelsestid (førtidig tilbagebetaling) Rette sted (betalingssted) Rette stand (betalingsmiddel) Særlige bestemmelser om kreditkøb Forbud mod pant i salgsgenstanden Trepartsforhold Oprindeligt trepartsforhold (lånekøb) Efterfølgende trepartsforhold Kreditkøb med ejendomsforbehold Gyldighedsbetingelser inter partes Gyldighedsbetingelser i forhold til tredjemand Opsigelse af tidsubegrænsede kreditaftaler Forbrugerens opsigelse Kreditgiverens opsigelse

9 6.5.5 Misligholdelse af kreditkøbsaftaler Grundbetingelser for udøvelse af misligholdelsesbeføjelser Sælgers tilbagetagelse af det solgte 125 Del II Forsikrings- og erstatningsret 7 Introduktion til forsikrings- og erstatningsret Indledning Forholdet mellem erstatning i og uden for kontrakt Forholdet mellem erstatningsret og forsikringsret Forholdet mellem erstatningsret og produktansvar Erstatning uden for kontrakt Indledning Betingelserne for at ifalde erstatningsansvar Ansvarsgrundlag Culpa med ligefrem bevisbyrde Professionsansvar Børns erstatningsansvar Sindssyges erstatningsansvar Ansvar for undladelser Culpa med omvendt bevisbyrde (præsumptionsansvar) Arbejdsgiveransvar (principalansvar) Arbejdsgiveren skal have instruktionsbeføjelse Skaden skal være sket under arbejdets udførelse Skaden skal have ramt en tredjemand Arbejdstageren skal have handlet culpøst Arbejdstagerens handling må ikke være abnorm Forældres ansvar Hæftelse for selvstændigt virkende tredjemand Objektivt ansvar Ansvar for motorkøretøjer (færdselsansvar) Ansvar for hunde (hundeansvar) Ansvar for lånte genstande Ulovbestemt objektivt ansvar Fællesbetingelser Kausalitet (årsagsforbindelse) Adækvans Direkte skadelidt (værnet interesse) Ingen objektive ansvarsfrihedsgrunde Nødværge Nødret Uanmodet forretningsførelse Skadelidtes accept af risiko Økonomisk tab Tingsskade Værditabserstatning Driftstabserstatning Følgeskader

10 8.5.2 Personskade Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Erstatning for helbredelsesudgifter Erstatning for andet tab Godtgørelse for svie og smerte Godtgørelse for varigt mén Erstatning for tab eller forringelse af erhvervsevne Skematisk oversigt over personskadeerstatningsposterne Lempelse eller bortfald af erstatningsansvaret Egen skyld hos skadelidte Ansvar efter færdselsloven Ansvar efter hundeloven Generel lempelsesregel Særlige lempelsesregler Børn Sindssyge m.v Skade dækket af forsikring Skade dækket af skadelidtes tings- eller driftstabsforsikring Forsikringsselskabets regres mod skadevolder Arbejdstageres erstatningsansvar Forholdet mellem den skadelidte og arbejdsgiveren Forholdet mellem den skadelidte og den ansatte Forholdet mellem den ansatte og arbejdsgiveren Arbejdsgiverens regres mod arbejdstageren Arbejdstagerens regres mod arbejdsgiveren Flere erstatningsansvarlige Forholdet til skadelidte Forholdet mellem skadevolderne indbyrdes Disposition til opgaver om erstatningsret Produktansvar Indledning Forholdet mellem produktansvar og mangelsansvar Forholdet mellem KBL og produktansvar Forholdet mellem CISG og produktansvar Forholdet mellem produktansvar og almindelige erstatningsregler Produktansvarsloven Anvendelsesområde Produktbegrebet Ansvarsgrundlag Der skal være indtrådt en skade (på andet end produktet selv) Produktet skal være defekt (defektbegrebet) Defekten skal være årsag til skaden Ansvarssubjekt Producenter Mellemhandlere Flere erstatningsansvarlige Selvrisiko ved tingsskade Lempelse eller bortfald af erstatningen Ulovbestemt produktansvar

11 9.3.1 Anvendelsesområde Ansvarsgrundlag Ansvarssubjekt Producenter Mellemhandlere Skematisk oversigt over reglerne om produktansvar Disposition til opgaver om produktansvar Forsikringsret Indledning Forholdet mellem skadesforsikring og summaforsikring Forsikringsaftalens indgåelse Urigtige oplysninger ved aftalens indgåelse Fortrydelsesret Aftalens ikrafttræden og ophør Parternes forpligtelser Forsikringsselskabets forpligtelser Pligt til betaling af forsikringssummen Forsikringstagerens forpligtelser Pligt til betaling af præmie Pligt til at oplyse selskabet om fareforøgelse (risikoændring) Pligt til at overholde sikkerhedsforskrifter Pligt til at anmelde skader Pligt til tabsbegrænsning Skadesforsikring Forsikringssummen Overforsikring Underforsikring Dobbeltforsikring Forsikringsydelsen Totalskade Delskade 168 Del III Ejendomsret 11 Introduktion til ejendomsret Indledning Ejendomsrettens overgang Forholdet mellem overdragelse til eje/sikkerhed Sikringsakter Fast ejendom Løsøre Motorkøretøjer Simple gældsbreve og simple fordringer Omsætningsgældsbreve Panteret Indledning Panterettens stiftelse og beskyttelse over for tredjemand

12 Panterettens indhold Panterettens genstand Panthavers fyldestgørelse Håndpantsætning Underpantsætning Fast ejendom Panterettens genstand Driftsmateriel i virksomhed fra egen ejendom, jf. TL Nagelfast tilbehør, jf. TL Sikringsakten Prioritetsvirkning Gyldighedsvirkning Løsøre Håndpantsætning Underpantsætning Simple fordringer og simple gældsbreve Omsætningsgældsbreve Aktier og anparter (kapitalandele) Kapitalandele, der ikke er udstedt gennem værdipapircentral Ejerbeviser udstedt Ejerbeviser ikke udstedt Kapitalandele udstedt gennem værdipapircentral Virksomhedspant Panterettens genstand Sikringsakt Forholdet til andre sikkerheder Fordringspant Panterettens genstand Sikringsakt Pant i driftsmateriel i virksomhed fra lejet ejendom Pantsætningsforbud (negativerklæring) Oversigt over sikringsakter ved pantsætninger Tingsret Indledning Aktivtyper Rettighedstyper Aftaleerhververe Retsforfølgende kreditorer Konflikttyper Dobbeltsuccession Hjemmelskonflikt Blandede konflikter Fast ejendom Dobbeltsuccession Erhververen kontra overdragerens kreditorer Erhververen kontra overdragerens aftaleerhververe Hjemmelskonflikt Overdrageren kontra erhververens kreditorer Overdrageren kontra erhververens aftaleerhververe

13 Forholdet mellem TL 1 og Disposition til tingsretlige opgaver om fast ejendom Løsøre Dobbeltsuccession Erhververen kontra overdragerens kreditorer Erhververen kontra overdragerens aftaleerhververe Hjemmelskonflikt Overdrageren kontra erhververens kreditorer Overdrageren kontra erhververens aftaleerhververe Simple gældsbreve og simple fordringer Dobbeltsuccession Erhververen kontra overdragerens kreditorer Erhververen kontra overdragerens aftaleerhververe Hjemmelskonflikt Omsætningsgældsbreve Dobbeltsuccession Erhververen kontra overdragerens kreditorer Erhververen kontra overdragerens aftaleerhververe Hjemmelskonflikt 197 Del IV Selskabsret 14 Introduktion til selskabsret Indledning Hæftelsesformer Personlig og begrænset hæftelse Solidarisk og pro rata-hæftelse Principal og subsidiær hæftelse Direkte og indirekte hæftelse Virksomhedsformer Enkeltmandsvirksomhed Interessentskab (I/S) Aktieselskab (A/S) og anpartsselskab (ApS) Kommanditselskab (K/S) Partnerselskab (P/S) Valg af virksomhedsform Virksomhedens formål Begrænset hæftelse Beskatning Kapitalbehov Ledelsesstruktur Generationsskifte Andre hensyn Forholdet mellem I/S er og kapitalselskaber Interessentskaber Indledning Stiftelse Interessentskabsaftale

14 Registrering Kapital Forholdet mellem interessenterne Ejerforhold Fordeling af overskud og dækning af underskud Interessenternes forpligtelser Udskiftning af interessenter Nye interessenters indtræden Eksisterende interessenters udtræden Forholdet til tredjemand Tegningsret Hæftelse over for kreditorer Interessentskabskreditorer Særkreditorer Ledelse Ophørsgrunde Kapitalselskaber Indledning Forholdet mellem aktie- og anpartsselskaber Iværksætterselskaber (IVS) Stiftelse Stiftelsesdokument Vedtægter Tegning af selskabskapital Udbud af kapitalandele til offentligheden Tilbud og accept Registrering Hæftelse fra stiftelse til registrering Valg af ledelse og evt. revisor m.v Selskabskapital Minimumskapital Indbetaling af selskabskapitalen Kontant indskud Apportindskud (indskud af andre værdier end kontanter) Kapitaltab Kapitalforhøjelse Tegning af nye kapitalandele Fondsforhøjelse Udstedelse af konvertible gældsbreve eller warrants Kapitalafgang Ordinært udbytte Ekstraordinært udbytte Kapitalnedsættelse Kapitalandele Ligeretsgrundsætningen Ejerfortegnelser m.v Ejerbog Meddelelse om betydelige kapitalposter Selskabets egne kapitalandele

15 Erhvervelse af egne kapitalandele Afhændelse af egne kapitalandele Tegning af egne kapitalandele Omsættelighedsbegrænsninger og indløsning Forholdet mellem kapitalejerne Ejeraftaler (anpartshaver-/aktionæroverenskomster) Minoritetsbeskyttelse Individualrettigheder Minoritetsrettigheder Forholdet til tredjemand Repræsentationsret Tegningsret Hvem har tegningsret? Retsvirkninger af tegningsret Hæftelse over for kreditorer Kreditorbeskyttelse Ledelse Generalforsamlingen Tid og sted Indkaldelse Dagsorden Møderet Stemmeret Beslutningskompetence Afstemninger Bestyrelsen Bestyrelsens opgaver Valg af bestyrelsesmedlemmer Afholdelse af bestyrelsesmøder Beslutningsdygtighed Afstemninger Direktionen Tilsynsrådet Tilsynsrådets opgaver Økonomisk bistand med selskabets egne midler Selvfinansiering Kapitalejerlån m.v. 235 Del V Kreditorforfølgning 17 Introduktion til kreditorforfølgning Indledning Forholdet mellem individual- og universalforfølgning Universalforfølgning udelukker individualforfølgning Udlæg bortfalder ved universalforfølgning Individualforfølgning (fogedret) Indledning Tvangsfuldbyrdelse af pengekrav

16 Udlægsgrundlaget Danske domme m.v Betalingspåkrav med påtegning Indenretlige forlig Udenretlige forlig Gældsbreve Pantebreve Veksler og checks Nævnsafgørelser Voldgiftskendelser Udenlandske domme m.v Udlæggets genstand Udlæggets retsvirkninger Udlæggets prioritetsstilling Disposition til opgaver om udlæg Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav Med fundament Uden fundament (umiddelbare fogedforretninger) Foreløbige retsmidler Arrest Betingelserne for at foretage arrest Arrestens retsvirkninger Justifikationssag Universalforfølgning (insolvensret) Indledning Fristdag Nærstående Rekonstruktion Indholdet af en rekonstruktion Tvangsakkord Virksomhedsoverdragelse Indledning af rekonstruktionsbehandling Indgivelse af begæring Sikkerhedsstillelse Beskikkelse af rekonstruktør m.v Rekonstruktionens retsvirkninger Dispositioner af væsentlig betydning og betaling af gæld Rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden Begrænsninger i adgangen til individualforfølgning Pantsatte aktiver Overførsel af KL Betydningen for foretagelsen af sikringsakter Omstødelse Gensidigt bebyrdende aftaler Gennemførelse af rekonstruktion Rekonstruktionens virkninger Virkning som retsforlig Kreditorer, der ikke har anmeldt deres krav, og kautionister m.v Ugyldighed af aftaler, der favoriserer en kreditor

17 Efterfølgende konkurs m.v Ophævelse af rekonstruktionen Manglende opfyldelse af tvangsakkord Rekonstruktionsbehandlingens ophør Konkurs Konkursbetingelserne Kreditor skal have en fordring mod skyldneren Skyldner skal være insolvent Kreditor skal have retlig interesse i konkursen Indledning af konkursbehandling Indgivelse af konkursbegæring Sikkerhedsstillelse Etablering af bostyre Konkursens retsvirkninger Skyldnerens urådighed Kreditorekstinktion Anmeldelse og prøvelse af fordringer Konkursboets aktiver og passiver Konkursboets aktiver (konkursmassen) Konkursboets passiver Modregning i konkurs Gensidigt bebyrdende aftaler indgået inden konkursen Omstødelse Gaver Arveafkald Betaling af løn til nærstående Usædvanlige betalinger Modregning Panteret eller anden sikkerhedsret Udlæg Betaling af gæld foretaget efter fristdagen Andre dispositioner foretaget efter fristdagen Utilbørlige dispositioner i øvrigt (generalklausul) Konkursordenen Separatistkrav ( 82-krav) Krav under konkurs ( 93-krav) Krav under rekonstruktion ( 94-krav) Lønkrav ( 95-krav) Særlige afgiftskrav ( 96-krav) Simple krav ( 97-krav) Efterstillede krav ( 98-krav) Egenkapital Konkursboets slutning og udlodning Disposition til opgaver om konkurs Frivillig akkord Gældssanering

18 Forkortelser 275 Domme 276 Stikord

Oversigt. Del I Obligationsret. Del II Forsikrings- og erstatningsret. Del III Ejendomsret. Del IV Selskabsret. Del V Markedsret

Oversigt. Del I Obligationsret. Del II Forsikrings- og erstatningsret. Del III Ejendomsret. Del IV Selskabsret. Del V Markedsret Oversigt Del I Obligationsret Kapitel 1. Introduktion til obligationsret 27 Kapitel 2. Aftaleret 28 Kapitel 3. Almindelig obligationsret 50 Kapitel 4. Dansk køberet 78 Kapitel 5. International køberet

Læs mere

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning 1. Kreditorforfølgningssystemet 15 1.1. Individual- og universalforfølgning 15 1.2. Oversigt over kreditorforfølgningsformer 16 1.2.1. Individualforfølgning 16 1.2.2. Universalforfølgning 18 1.2.3. Forholdet

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

Erstatningsret. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo. 1. udgave

Erstatningsret. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo. 1. udgave Erstatningsret Jura for kortere videregående uddannelser 1. udgave Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Erstatningsret Jura for kortere og videregående uddannelser 1. udgave 2016 Forfattere og oversættere

Læs mere

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept Accept Acceptanten Aftaleerhverver Aftaleparter Analog anvendelse Beskyttelsespræceptiv Bevisbyrde Bodel Bodeling Boslod Civilkøb Deklaratorisk Et svar på et tilbud om at ville købe, eller en accept af

Læs mere

B0RGE DAHL. Erhvervsjura. i et markeds0konomisk perspektiv. 5. udgave. ved. Lennart Lynge Andersen B0rge Dahl Peter M0gelvang-Hansen og Thomas Riis

B0RGE DAHL. Erhvervsjura. i et markeds0konomisk perspektiv. 5. udgave. ved. Lennart Lynge Andersen B0rge Dahl Peter M0gelvang-Hansen og Thomas Riis B0RGE DAHL Erhvervsjura i et markeds0konomisk perspektiv 5. udgave ved Lennart Lynge Andersen B0rge Dahl Peter M0gelvang-Hansen og Thomas Riis Handelsh0jskolens Forlag Distribution: Munksgaard Indhold

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål.

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål. HA(jur.) + HA(jur.) i skat 1. DEL Vintereksamen 2006/07 Skriftlig prøve i: 24028 Introduktion til erhvervsret Varighed: 2 timer Hjælpemidler: En ukommenteret lovsamling Afkryds de rigtige svarmuligheder.

Læs mere

Introduktion til selskabs- og foreningsretten

Introduktion til selskabs- og foreningsretten Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Introduktion til selskabs- og foreningsretten GADJURA DEL I: DET SELSKABSRETLIGE UNIVERS Kapitel 1: Selskabsrettens centrale problemer og begreber 15 1.1 Selskabsrettens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Selskabsformer Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Overblik 1. Kort om de enkelte selskabsformer 2. Fordele / ulemper motiver for valg 3. Dokumenter 4. Priser 5. Spørgsmål 6. Kontaktinfo 1. Selskabsformer

Læs mere

Bent Iversen. Finansieringsret. Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK

Bent Iversen. Finansieringsret. Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK Bent Iversen Finansieringsret Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK Forord 11 Forkortelser 12 1 Indledning 13 2 Rigtig ydelse 20 Almindelige regler om pengeforpligtelsers opfyldelse Kreditor- og

Læs mere

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 INDHOLD Første afsnit: Rettens grundelementer Kap. 1. Retsordenen og dens funktion 21 I. Begrebet ret 21 A. Forskellige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution EUC Nordvest/Thisted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Erhvervsret C Maria

Læs mere

Præsentation af den nye selskabslov. Formuepleje seminar februar 2010. Holst, Advokater

Præsentation af den nye selskabslov. Formuepleje seminar februar 2010. Holst, Advokater Præsentation af den nye selskabslov Formuepleje seminar februar 2010 Holst, Advokater 1. Introduktion Dagens program: 1. Introduktion 2. Stiftelse 3. Kapitalandele, ejerbog og ejerregister 4. Ledelse 5.

Læs mere

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Kommunale forsyningsselskaber J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret. Kommunale

Læs mere

Laerebog i Obligationsret II

Laerebog i Obligationsret II Bo von Eyben, Peter Mortensen Ivan Sorensen Laerebog i Obligationsret II Personskifte i skyldforhold Fordringers ophor Haeftelsesformer Thomson CADJURA Indholdsfortegnelse Del 3: Personskifte i skyldforhold.

Læs mere

Kaution og tredjemandspant

Kaution og tredjemandspant Hans Helge Beck Thomsen Kaution og tredjemandspant samt andre solidariske skyldforhold 3. udgave Kapitel 1 Solidariske skyldforhold...................................... 13 1. Om begrebet et solidarisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret

Læs mere

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK LOVENS SYSTEMATIK Reglerne om kapitalselskaber i SL er, hvor ikke andet særligt er angivet i loven, fælles for aktie- og anpartsselskaber. NYE UDTRYK OG BEGREBER Jfr. 5 (definitioner): Kapitalselskaber

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen. Kreditorforfølgning. Materiel foged- og konkursret. 7.

Læs mere om udgivelsen på  Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen. Kreditorforfølgning. Materiel foged- og konkursret. 7. Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen Kreditorforfølgning Materiel foged- og konkursret 7. udgave Bo von Eyben & Peter Møgelvang-Hansen Kreditorforfølgning materiel foged- og konkursret 7. udgave/1. oplag

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

1. Købekontrakter og andre kontrakter: obligationsrets specielle & almindelige del 2 7. Retsfølger af købers misligholdelse

1. Købekontrakter og andre kontrakter: obligationsrets specielle & almindelige del 2 7. Retsfølger af købers misligholdelse Købsret 1. Købekontrakter og andre kontrakter: obligationsrets specielle & almindelige del 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Køb og KBL: obligationsrettens specielle og almindelige del 2 1.3 Et købe- og obligationsretligt

Læs mere

Holdet skal til eksamen efter eksamensform A (30 min forberedelse 30 min eksaminisation).

Holdet skal til eksamen efter eksamensform A (30 min forberedelse 30 min eksaminisation). 1 Termin 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse HHX Fag og niveau Erhvervsret - niveau C Hold Hh3c Lærer Anders Smedegaard Jensen Holdet skal til eksamen efter eksamensform A (30 min forberedelse

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Stikord. 120-dages reglen 127

Stikord. 120-dages reglen 127 Stikord 1 120-dages reglen 127 A abnorme handlinger 158 accept 32 forsikring, aftale om 184 frist for 33 overensstemmende 32 rettidig 33 tegning af kapitalandele 237 tilbagekaldelse 34 accept af risiko

Læs mere

Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk selskabsret 3. Interessentskaber. 2. udgave IIIKARNOV GROUP

Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk selskabsret 3. Interessentskaber. 2. udgave IIIKARNOV GROUP Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Dansk selskabsret 3 Interessentskaber 2. udgave IIIKARNOV GROUP Forord Del 1 Personselskaberne og deres regulering i dansk ret Kapitel 1 Personselskabernes placering

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Bo von Eyben. Forældelse II. Forældelse efter DL 5-14-4 * Specielle forældelsesregler * Retsvirkningerne af forældelse. FORLAGET XHOIVISOISI * GadJura

Bo von Eyben. Forældelse II. Forældelse efter DL 5-14-4 * Specielle forældelsesregler * Retsvirkningerne af forældelse. FORLAGET XHOIVISOISI * GadJura Bo von Eyben Forældelse II Forældelse efter DL 5-14-4 * Specielle forældelsesregler * Retsvirkningerne af forældelse FORLAGET XHOIVISOISI * GadJura 2. DEL: DL 5-14-4 Kapitel 7 Området for DL 5-14-4 75

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Hans Helge Beck Thomsen Claus Rohde Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Hans Helge Beck Thomsen & Claus Rohde Kreditaftaler og Ejendomsforbehold 2. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017

Læs mere

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål.

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål. HA(jur.) + HA(jur.) i skat 1. DEL Sommereksamen 2007 Re-eksamen Skriftlig prøve i: 24028 Introduktion til erhvervsret Varighed: 2 timer Hjælpemidler: En ukommenteret lovsamling Afkryds de rigtige svarmuligheder.

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse, mangler eller vanhjemmel Købers misligholdelse Forsinkelse eller manglende betalingsevne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August 2011 - Maj 2012 Institution ZBC Zealand Business College, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Lærebog Hhx Erhvervsret C Thomas Skovgaard Koldig Hhx

Læs mere

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 5. udgave IIIKARNOV GROUP Kapitel 1 Om kontraktforpligtelser og deres misligholdelse 1.1 Indledning - købsaftalen 13 1.2 Rigtig opfyldelse 17

Læs mere

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Indledning Begrebet hæftelse Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Personselskaberne Valg af selskabsform Lille diskussion om at hæftelse ofte bruges forkert.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 11 Kapitel 1. Introduktion... 13 1. Konkurslovgivningen... 13 2. Fristdagen... 16 2.1. Baggrund og retsvirkninger... 16 2.2. Fristdagsfundamenter... 16

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter 1 VEDTÆGTER FOR NEJST VINDMØLLELAUG I/S 1. Navn 1.1 Interessentskabets navn er Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. 2. Formål 2.1 Interessentskabets formål er at eje og drive

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Lærebog i dansk og international køberet

Lærebog i dansk og international køberet Lærebog i dansk og international køberet 4. udgave Lars Hedegaard Kristensen Anne-Dorte Bruun Nielsen Torsten Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i dansk og international køberet Lars Hedegaard

Læs mere

3.4.1. Aftalelovens 36... 39 3.4.2. Forudsætningslæren... 39 4. Kautionsforpligtelsens omfang... 40 4.1. Fortolkning... 41 4.1.1. Minimumsreglen...

3.4.1. Aftalelovens 36... 39 3.4.2. Forudsætningslæren... 39 4. Kautionsforpligtelsens omfang... 40 4.1. Fortolkning... 41 4.1.1. Minimumsreglen... Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kaution... 19 1. Introduktion... 19 1.1. Formål... 19 1.2. Treparts-forholdet... 19 1.3. Kaution ktr. garanti... 20 1.4. Kaution ktr. tredjemandspant... 20 1.5. Kaution ktr.

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 213. Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen I medfør af 45, stk. 2, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

Kapitel I Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand Kapitel II Rettighedsbegreb, ejendomsrettens overgang og rettighedssubjekter

Kapitel I Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand Kapitel II Rettighedsbegreb, ejendomsrettens overgang og rettighedssubjekter Indholdsfortegnelse DEL 1: TINGSRET GRUNDLÆGGENDE PROBLEMER Kapitel I Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand 1. Eksempler på tingsretlige problemer... 17 1.1. Eksempel 1 Rembrandtmaleriet... 17

Læs mere

HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus. Den nye selskabslov af den 29. maj 2009. Bilag

HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus. Den nye selskabslov af den 29. maj 2009. Bilag HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus Den nye selskabslov af den 29. maj 2009 På hvilke områder er den nye selskabslov væsentligt ændret i forhold til den tidligere lovgivning for aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Hans Helge Beck Thomsen Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Forord IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 5 Kapitel 1 Kreditaftalelovens baggrund og anvendelsesområde IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Læs mere

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb... 13 1. Introduktion... 13 2. Kreditaftalelovens anvendelsesområde... 13 2.1. Forbrugerkreditaftaler... 14 2.2. Erhvervskreditaftaler... 14 2.3.

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Købsretten

Læs mere om udgivelsen på  Købsretten Købsretten Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 6. reviderede og udvidede udgave Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund & Anders Ørgaard Købsretten 6. udgave/1. oplag C Karnov Group

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard 19, Randers Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Iværksætterselskaber Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 19-02-2018 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Næstved Hhx Erhvervsret C (2010-bekendtgørelse)

Læs mere

Leveringstid fastsat i sælgers interesse da ikke oplysninger om andet jf. 13. Købsretten s. 121.

Leveringstid fastsat i sælgers interesse da ikke oplysninger om andet jf. 13. Købsretten s. 121. Rettevejledning Spørgsmål 1 Det forudsættes at der er indgået en gyldig aftale og der er ikke grund i faktum for at diskutere ugyldighed. Køber og sælger har aftalt levering den sidste uge af April 2011

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 9 Kapitel 1. Præsentation... 11 1. Indledning... 11 2. Baggrund og problemstilling... 11 3. Retsbeskyttelse... 13 4. Krav... 14 5.

Læs mere

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen Dansk erhvervsret en Lærebog 10. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk Erhvervsret Bent Iversen og Lars Lindencrone Petersen Dansk Erhvervsret Jurist- og

Læs mere

Obligationsret 2. Del

Obligationsret 2. Del Bernhard Gomard Obligationsret 2. Del 3. udgave 2003 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003 Indholdsfortegnelse Forord XIII AFSNIT III. Misligholdelse (kontraktbrud) 1 Kap. 6. Oversigt og grundbegreber

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August 2016 juni

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL I. GENERELT OM KØB - INDLEDNING l. Køb: definition - Sælger sælger en løsøregenstand til køber, der betaler sælger for varen. Bytte betragtes også som køb 2, stk. 3.

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

Bernhard Gomard. Obligationsret. 4. del. 2. udgave ved Torsten Iversen

Bernhard Gomard. Obligationsret. 4. del. 2. udgave ved Torsten Iversen Bernhard Gomard Obligationsret 4. del 2. udgave ved Torsten Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Bernhard Gomard ved Torsten Iversen Obligationsret 4. del 2. udgave, 1. oplag 2017 by Jurist-

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG HENRY USSING KØB VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG INDHOLDSFORTEGNELSE Sidetallene er anført i parentes S 1. Indledning. Begrebet køb (1-3) I Historisk udvikling. Terminologi

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Den 25. februar 2011 DATASAMMENSKRIVNING Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Herved sammenskrives lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

Introduktion til dansk selskabsret I

Introduktion til dansk selskabsret I Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Introduktion til dansk selskabsret I 4. udgave Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel Introduktion til dansk selskabsret I 4. udgave/1. oplag Karnov Group

Læs mere

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A Indledning Udgangspunkt kontrakters relativitet Springende regres Køb af fast ejendom Kontrakter skaber alene rettigheder og pligter for dennes parter. Spørgsmålet omhandler A B C Ejendommen sælger fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Joseph Lookofsky Vibe Ulfbeck. K0b Dansk indenlandsk foafbsret 3. udgave

Joseph Lookofsky Vibe Ulfbeck. K0b Dansk indenlandsk foafbsret 3. udgave Joseph Lookofsky Vibe Ulfbeck K0b Dansk indenlandsk foafbsret 3. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2008 XI Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kobekontrakter og andre kontrakter 1 1.1. Indledning 1

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer, 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Zealand Business College, Vordingborg

Læs mere

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE 1. Indledning Omsætningsbeskyttelse - løsøre Købeloven regulerer kun rettigheder og forpligtelser mellem sælger og køber. Når købsaftalen er

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

Kompendium i. Selskabsret. Helle Stakemann FORLAGET SB

Kompendium i. Selskabsret. Helle Stakemann FORLAGET SB Kompendium i Selskabsret Helle Stakemann FORLAGET SB Indhold Kapitel 1: Selskabsrettens karakteristika og baggrund 9 Selskabsretten som disciplin og selskabsformerne 9 Den selskabsretlige aftalefrihed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør This page intentionally left blank Bo Lauritzen Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM stiftelse af en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Stiftelse... 2 2.1 Stiftere... 2 2.2 Vedtægt... 3 2.3 Erhvervsdrift... 5 3.

Læs mere

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann 2 Disposition Generelt om konkurs Kreditor/aftalepart Når leverandøren går konkurs Typeeksempler: Entreprise Lejeforhold Udliciterede

Læs mere