Tillæg nummer 2 til. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nummer 2 til. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24."

Transkript

1 Tillæg nummer 2 til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24. juni december 2014 Realkredit Danmark A/S CVR nr , Lyngby-Taarbæk Page 1 of 16

2 I henhold til 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. offentliggøres hermed Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24. juni Som følge heraf ændres prospektet således: Side 7, Resume, punkt C9 erstattes af nyt punkt C9: C.9 Vilkår og betingelser Obligationerne kan udstedes med en fast pålydende rente eller med en variabel rente. Den nominelle rente på obligationer med en fast pålydende rente fremgår af de Endelige vilkår. For obligationer med variabel rente fremgår den valgte referencerente og et eventuelt tillæg hertil af de Endelige vilkår. Bestemmelser for rentebetaling Obligationer i samme fondskode (ISIN) kan have 12, 4, 2, 1 eller et andet antal årlige terminer. Antal årlige terminer fremgår af de Endelige vilkår. Renten betales forholdsmæssigt hver termin efter en nærmere defineret rentekonvention som fremgår af de Endelige vilkår. Rentetilskrivninger og periodiseringer kan ændres som følge af ændringer i markedskonventioner. Realkredit Danmarks betaling af rente og indfrielsesbeløb til obligationsejerne sker ved overførsel på forfaldsdagen til konti hos pengeinstitutter, betalingsagenter, værdipapirhandlere m.v., som gennem det kontoførende institut er anvist over for en værdipapircentral og/eller clearingsbank. Hvis forfaldsdagen er en dag, som ikke er en bankdag, udskydes betalingen til nærmeste følgende bankdag. Obligationsejerne har ikke krav på rente eller andre beløb som følge af udskudt betaling eller valideringsreglerne i det kontoførende institut. Dato for forrentningens påbegyndelse fremgår af de Endelige vilkår. Forfaldsdage fremgår af de Endelige vilkår Betalingskrav i henhold til obligationer forældes efter lovgivningens almindelige regler, dvs. 10 år, når obligationerne er registreret i en værdipapirscentral. Dog 3 år på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende, jvf. Lov om forældelse af fordringer hhv. 5, pkt. 2 og 3. Forfaldne obligations- og rentebeløb forrentes ikke fra forfaldsdagen og tilfalder Realkredit Danmark A/S, hvis de ikke hæves inden forældelsesfristens udløb. Beregningsgrundlag hvis renten er variabel: Hvis renten er variabel, fastsættes kuponrenten for den enkelte ISINkode med udgangspunkt i en valgt referencerente og et eventuelt rentetil- Realkredit Danmark A/S CVR nr , Lyngby-Taarbæk Page 2 of 16

3 læg med et fast interval. Referencerente: Referencerenten vil være en offentliggjort rentesats på en forud defineret dato/periode (fixingdatoer) for den relevante rentefastsættelse. Den relevante referencerente samt definition af fixingdatoer fremgår af de Endelige vilkår. Rentetillægget: Rentetillægget fastsættes for hver enkelt ISINkode, og vil fremgå af de Endelige vilkår. Antal årlige rentefastsættelser: De variable obligationers kuponrente kan fastsættes kvartårligt, halvårligt eller helårligt eller med et andet interval. Antallet af årlige rentefastsættelser fremgår af de Endelige vilkår. Initial kuponrente: I forbindelse med åbningen af en variabelt forrentet obligation kan Realkredit Danmark fastsætte en initial kuponrente. Den initiale kuponrente og den periode, den vil være gældende, fremgår af de Endelige vilkår. Kuponrenten fastsættes som referencerentesatsen på fixingdatoen eventuelt multipliceret med en multiplikator og derefter tillagt et for hver ISINkode fastsat rentetillæg. Referencerente, eventuel multiplikator og rentetillæg vil fremgå af de Endelige vilkår. For obligationer, som er variabelt forrentede og er omfattet af 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. gælder følgende: Renten ved rentefastsættelsen ikke kan blive mere end 5 procentpoint højere end den senest fastsatte rente og skal forblive uændret i 12 måneder eller frem til næste refinansiering, medmindre der fastsættes en lavere rente inden for de 12 måneder eller inden næste refinansiering. Den valgte referencerente og hvor eventuelle offentligt tilgængelige oplysninger om udviklingen i den valgte referencerente oplyses, vil fremgå af de Endelige vilkår. Såfremt den valgte referencerente ophører med at blive offentliggjort/noteret, vil Realkredit Danmark beregne renten på basis af en tilsvarende pengemarkedsrentesats. Realkredit Danmark foretager beregningen af obligationens variable rente. Derivatkomponent Det fremgår af de endelige vilkår, om en obligation indeholder en derivatkomponent. For obligationer, som kan forlænges i henhold til 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. gælder følgende: Forlængelsesrenten på obligationer, som kan forlænges, fastsættes af Realkredit Danmark A/S CVR nr , Lyngby-Taarbæk Page 3 of 16

4 Realkredit Danmark i henhold til 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. og offentliggøres på Realkredit Danmarks hjemmeside på rd.dk/investor og ved selskabsmeddelelse, og vil træde i kraft første gang obligationerne forlænges. Ved yderligere forlængelser af løbetiden finder denne rente fortsat anvendelse. Side 8, Resume, punkt D3 og side 10 i Risikofaktorer teksten under overskriften Risici vedrørende værdipapirerne erstattes af nyt punkt D3 / Risici vedrørende værdipapirerne : Nøgleoplysninger om de vigtigste risici, der er specifikke for værdipapirerne: den effektive rente på særligt dækkede realkreditobligationer påvirkes af en række faktorer, som ikke kan forudsiges på tidspunktet for investeringen markedskursen på særligt dækkede realkreditobligationer kan ændre sig i obligationernes levetid mængden af cirkulerende særligt dækkede realkreditobligationer i hver enkelt serie kan stige og falde i obligationernes løbetid omsætteligheden af særligt dækkede realkreditobligationer kan ændre sig i obligationernes løbetid betalinger på særligt dækkede realkreditobligationer (obligations- og rentebeløb) kan blive påvirket af ekstraordinære udtrækninger og opkøb med efterfølgende annullation som følge af ekstraordinære indfrielser og afdrag på realkreditudlån betalinger på særligt dækkede realkreditobligationer (obligations- og rentebeløb) kan blive reduceret eller tilbageholdt, hvis Danmark indfører kuponskat eller tilbageholdelse af skat på skattepligtig indkomst (kildeskat) m.v. Udløbstidspunktet på særligt dækkede realkreditobligationer kan blive udsat i henhold til 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. Ved en forlængelse fastsættes kuponrenten på de særligt dækkede realkreditobligationer som den for ISINkoden oplyste forlængelsesrente. Side 16, Risikofaktorer, nyt afsnit med overskriften 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. ) indsættes og erstatter det nuværende afsnit: 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. Folketinget har ved lov fastsat retningslinjer for, hvad realkreditinstitutterne skal gøre i den helt særlige situation, hvor en refinansiering enten ikke kan gennemføres på markedsvilkår som følge af manglende aftagere til obligationerne, eller hvor den effektive rente i forbindelse med en refinansiering bliver højere end en den forlængelsesrente, som Realkredit Danmark fastsætter i henhold til 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. for obligationer, som kan forlænges. Ændringen gælder realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer, hvor løbetiden på realkreditlån er længere end løbetiden på de bagvedliggende obligationer. For obligationer, som er variabelt forrentede og er omfattet af 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. gælder at, renten ved rentefastsættelsen ikke kan blive mere end 5 procentpoint højere end den senest fastsatte rente og skal forblive uændret i 12 måneder eller frem til næste refinansiering, medmindre der fastsættes en lavere rente inden for de 12 måneder eller inden næste refinansiering. Realkredit Danmark A/S CVR nr , Lyngby-Taarbæk Page 4 of 16

5 I henhold til 6 i af Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. kan Realkredit Danmark træffe beslutning om, at de særligt dækkede realkreditobligationer i en ISINkode helt eller delvist forlænges med 12 måneder fra obligationernes ordinære udløbsdato. Realkredit Danmark kan træffe beslutning om forlængelse, hvis Realkredit Danmark i forbindelse med en refinansiering vurderer, på basis af tilgængelige markedsdata og/eller allerede gennemførte salg, at et samlet salg ikke kan gennemføres til under forlængelsesrenten. Såfremt der ikke er aftagere til alle de nødvendige nye obligationer ved en refinansiering, kan løbetiden forlænges på de pågældende obligationer med 12 måneder ad gangen, indtil der kan gennemføres refinansiering, hvor der er aftagere til alle de nødvendige nye obligationer. Ved refinansiering af lån, hvor løbetiden på de bagvedliggende obligationer er mere end 12 måneder, kan Realkredit Danmark forud for en eventuel forlængelse forsøge at refinansiere lånene med obligationer med en kortere løbetid. Forlængelsesrenten på obligationer, som kan forlænges, fastsættes af Realkredit Danmark i henhold til 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v og offentliggøres på Realkredit Danmarks hjemmeside på rd.dk/investor og ved selskabsmeddelelse, og vil træde i kraft første gang obligationerne forlænges. Ved yderligere forlængelser af løbetiden finder denne rente fortsat anvendelse. Side 27, Værdipapirnoten, punkt erstattes af nyt punkt 4.7.8: Kuponrenten fastsættes som referencerentesatsen på fixingdatoen eventuelt multipliceret med en mulitiplikator og derefter tillagt et for hver ISINkode fastsat rentetillæg. Referencerente, eventuel muliplikator og rentetillæg vil fremgå af de Endelige vilkår. For obligationer, som er variabelt forrentede og er omfattet af 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. gælder følgende: Renten ved rentefastsættelsen ikke kan blive mere end 5 procentpoint højere end den senest fastsatte rente og skal forblive uændret i 12 måneder eller frem til næste refinansiering, medmindre der fastsættes en lavere rente inden for de 12 måneder eller inden næste refinansiering. Side 27, Værdipapirnoten, punkt erstattes af nyt punkt : For obligationer, som kan forlænges i henhold til 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. gælder følgende: Forlængelsesrenten på obligationer, som kan forlænges, fastsættes af Realkredit Danmark i henhold til 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v og offentliggøres på Realkredit Danmarks hjemmeside på rd.dk/investor og ved selskabsmeddelelse, og vil træde i kraft første gang obligationerne forlænges. Ved yderligere forlængelser af løbetiden finder denne rente fortsat anvendelse. Side 27, Værdipapirnoten, punkt 4.8 erstattes af nyt punkt 4.8: 4.8 Forfaldsdato fremgår af de endelige vilkår, jf. bilag 2. Obligationernes afvikling og indfrielsesmetode fremgår af de endelige vilkår, jf. bilag 2. Obligationerne kan enten afvikles som: Realkredit Danmark A/S CVR nr , Lyngby-Taarbæk Page 5 of 16

6 Stående lån Annuitet med mulighed for en afdragsfri periode Annuitet Serielån Hybrid (en kombination af afviklingsformer). Derudover kan obligationen være enten konverterbar eller inkonverterbar. Konverterbar obligation Hvis en realkreditobligationsserie i de endelige vilkår er angivet at være konverterbar, indgår beløb, som Realkredit Danmark A/S har modtaget fra låntagernes førtidige indfrielser, i amortisationen, med mindre Realkredit Danmark A/S har anvendt de neden for anførte muligheder for opkøb og indfrielse uden samtidig udtrækning. Amortisationen finder sted i henhold til en af Realkredit Danmark A/S foretaget udtrækning og sker ved indløsning til parikurs pr. en betalingstermin for de pågældende særligt dækkede realkreditobligationer. Ved udtrækningen bestemmes, hvilke andele af de udstedte særligt dækkede realkreditobligationer, der skal indløses. Umiddelbart efter udtrækningen offentliggøres, at denne har fundet sted, og at det nærmere resultat af udtrækningen oplyses ved henvendelse til Realkredit Danmark A/S. Realkredit Danmark A/S forbeholder sig endvidere ret til amortisation ved annullation efter opkøb, for så vidt angår den del af de særligt dækkede realkreditobligationers amortisation, der overskrider den til enhver tid af Realkredit Danmark A/S beregnede ordinære amortisation. Realkredit Danmark A/S forbeholder sig ret til at tilbyde låntagerne i en afdeling, at lån kan indfries, uden at der sker en samtidig udtrækning eller annullation af særligt dækkede realkreditobligationer svarende til dem, der blev udstedt i anledning af lånet. Inkonverterbar obligation Hvis en realkreditobligationsserie i de endelige vilkår er angivet at være inkonverterbar, indgår beløb, som Realkredit Danmark A/S har modtaget fra låntagernes førtidige indfrielse af lån inden for afdelingen ikke i den amortisation, der finder sted ved udtrækning, idet denne foretages som om førtidigt indfriede lån fortsat amortiseres ordinært. Betalingsterminer Betalingsterminerne for renter og udtrukne særligt dækkede realkreditobligationer er den første bankdag efter udløbet af enten et kvartal,- et halvår eller et helt kalenderår, afhængig af det årlige antal terminer på de særligt dækkede realkreditobligationer. Antallet af årlige betalingsterminer fremgår af de endelige vilkår. Rentebetalingen dækker den forudgående terminsperiode og foretages efter de til enhver tid gældende konventioner, pt. på basis af faktiske dage divideret med faktiske dage. Realkredit Danmark A/S kan ved åbningen af nye årgange eller rentefodsafdelinger ændre tidspunktet for og/eller antallet af årlige betalingsterminer. Forlængelse af løbetid ved manglende aftagere ved refinansiering For en ISINkode, hvor det af de Endelige Vilkår fremgår, at obligationerne kan forlænges ved manglende aftagere ved en refinansiering gælder følgende: Realkredit Danmark kan træffe beslutning om, at obligationer i en ISINkode helt eller delvist forlænges med 12 måneder ad gangen fra deres ordinære udløbsdato under henvisning til, at der ikke er aftagere til alle de nødvendige nye obligationer, til refinansiering af udløbende obligationer i den pågældende ISINkode. Realkredit Danmark A/S CVR nr , Lyngby-Taarbæk Page 6 of 16

7 Beslutning om forlængelse kan træffes indtil en bankdag før obligationernes ordinære udløb og meddeles ved en selskabsmeddelelse. Ved refinansiering af lån, hvor løbetiden på de bagvedliggende obligationer er mere end 12 måneder, kan Realkredit Danmark forud for en eventuel forlængelse, forsøge at refinansiere lånene med obligationer med en kortere løbetid. Forlængelse af løbetid ved rentestigning For en ISINkode, hvor det af de Endelige Vilkår fremgår, at obligationerne kan forlænges ved rentestigning gælder følgende: I henhold til 6 i af Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. kan Realkredit Danmark træffe beslutning om, at de særligt dækkede realkreditobligationer i en ISINkode helt eller delvist forlænges med 12 måneder fra obligationernes ordinære udløbsdato. Realkredit Danmark kan træffe beslutning om forlængelse, hvis Realkredit Danmark i forbindelse med en refinansiering vurderer, på basis af tilgængelige markedsdata og/eller allerede gennemførte salg, at et samlet salg ikke kan gennemføres til under forlængelsesrenten. Beslutning om forlængelse kan træffes indtil en bankdag før obligationernes ordinære udløb og meddeles ved en selskabsmeddelelse. Nyt bilag 2: Som følge af 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. erstattes Bilag 2 Skabelon til endelige vilkår af nyt Bilag 2 Skabelon til endelige vilkår. Det nye bilag 2 er vedlagt dette tillæg. Realkredit Danmark A/S CVR nr , Lyngby-Taarbæk Page 7 of 16

8 Ledelsespåtegning Tillæg nummer 2 til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Direktionen har i dag behandlet og godkendt Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T, jf. bestyrelsens bemyndigelse til direktionen af 27. maj Realkredit Danmark A/S direktion erklærer herved, at oplysningerne i det samlede basisprospekt (registreringsdokument, værdipapirnote, tillæg og bilag) direktionen bekendt er rigtige, og at basisprospektet, direktionen bekendt, ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som basisprospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i basisprospektet. Som ansvarlige for oplysningerne i tillæg til basisprospektet, skal direktionen erklære at have gjort deres bedste for at sikre, at oplysningerne i tillæg til basisprospektet efter deres bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Selskabets direktion erklærer herved, at der ikke er potentielle interessekonflikter mellem selskabets bestyrelse og direktion, mellem de forpligtigelser, medlemmerne af Realkredit Danmark A/S bestyrelse og direktion har overfor Realkredit Danmark A/S, og deres private interesser og/eller øvrige forpligtigelser. København, den 3. december 2014 Direktionen Carsten Nøddebo Rasmussen Administrerende direktør Henrik Blavnsfeldt Underdirektør I henhold til prokura Realkredit Danmark A/S CVR nr , Lyngby-Taarbæk Page 8 of 16

9 Nyt bilag 2: Skabelon til endelige vilkår REALKREDIT DANMARK A/S Endelige vilkår Serie [XXYY] Kapitalcenter Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter T [DKK] [EUR][anden valuta] [Serien åbnes for udstedelse den [DD.MM YEAR] og lukkes efter Realkredit Danmarks senere beslutning][*] Serien inddeles i årgange. Realkredit Danmark træffer beslutning om årgangenes åbning og lukning. [Seriens første årgang, der benævnes [YEAR], åbnes den DD. MM.YEAR og udløber den DD. MM.YEAR] [*] Realkredit Danmark træffer beslutning om efterfølgende årganges udløb. Rente Obligationens årgange inddeles i rentefodsafdelinger. Renten kan være [fast][variabel]. Oplysning for den enkelte ISIN fremgår af tabel 1. Ved åbning af øvrige rentefodsafdelinger fastsætter Realkredit Danmark den pålydende rente eller initiale rentesats. Ved åbning af øvrige rentefodsafdelinger fastsætter Realkredit Danmark desuden rentetypen, [rentefastsættelse og eventuelt et rentetillæg p.a.] Hvis renten er variabel: Rentefodsafdelingernes kuponrente fastsættes enten kvartårligt eller halvårligt. Dato for ikræfttrædelse af ny rente fremgår af tabel nedenfor. Kuponrenten fastsættes som [CIBOR] [STIBOR] [CITA] [NIBOR] [EURIBOR] [anden referencerente]rentesatsen, jf. definitionen nedenfor, og derefter tillagt et for hver rentefodsafdeling fastsat rentetillæg. Referencerenten for den enkelte ISIN fremgår af tabel 1. Kuponrenten afrundes til [fire] decimaler. Realkredit Danmark A/S CVR nr , Lyngby-Taarbæk Page 9 of 16

10 [For obligationer, som er variabelt forrentede og er omfattet af 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. gælder følgende: Renten ved rentefastsættelsen ikke kan blive mere end 5 procentpoint højere end den senest fastsatte rente og skal forblive uændret i 12 måneder eller frem til næste refinansiering, medmindre der fastsættes en lavere rente inden for de 12 måneder eller inden næste refinansiering.] [Definition af reference rentesatsen]: [For rentefodsafdelinger med [kvartårlig] [halvårlig] [helårlig] [anden frekvens] rentefastsættelse, gældende fra henholdsvis [1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober] [andre datoer], fastsættes[ CIBOR] [STIBOR] [CITA] [NIBOR] [EURIBOR] [anden referencerente] rentesatsen [kvartårligt] [halvårligt] [helårligt] [anden frekvens]som den dagligt noterede og publicerede [3] [6] [12] [anden frekvens]måneders [CIBOR] [STIBOR] [CITA] [NI- BOR] [EURIBOR] [anden referencerente ] rentesats den [fjerde] [andre dage] sidste bankdag i henholdsvis [december, marts, juni og september][andre datoer]. Hvis den anførte [CIBOR] [STIBOR] [CITA] [NIBOR] [EURIBOR] [anden referencerente] rentesats ophører med at blive noteret og publiceret, vil Realkredit Danmark beregne kuponrenten som anført i det ovenstående på basis af en tilsvarende [3] [6] [12] [anden frekvens] måneders pengemarkedsrentesats.] [Forlængelse i henhold til 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv.][*] [For obligationer, som kan forlænges i henhold til 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. gælder følgende: Forlængelsesrenten på obligationer, som kan forlænges, fastsættes af Realkredit Danmark i henhold til 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. og offentliggøres på Realkredit Danmarks hjemmeside på rd.dk/investor og ved selskabsmeddelelse, og vil træde i kraft første gang obligationerne forlænges. Ved yderligere forlængelser af løbetiden finder denne rente fortsat anvendelse.] [*] Derivatkomponent Andre udgifter [Der er ingen derivatkomponent i rentebetalingen ] [Der er følgende derivatkomponent i rentebetalingen: [beskrivelse af derivatkomponent] [Obligationen indeholder en derivatkomponent, som beskrevet ovenfor i afsnit Forlængelse i henhold til 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. ]] [Køber pålægges ikke andre udgifter end normale handelsomkostninger af Realkredit Danmark][Realkredit Danmark pålægger køber følgende udgifter [beskrivelse Realkredit Danmark A/S CVR nr , Lyngby-Taarbæk Page 10 of 16

11 af andre udgifter] Betalingstermin [Betalingsterminerne for renter og forfaldne obligationer udstedt i Kapitalcenter T er den første bankdag efter udløbet af en terminsperiode.] [Beskrivelse af andre betalingsterminer] Betalingstermin for den enkelte ISIN fremgår af tabel 1. Rentebetalingen dækker den forudgående terminsperiode og foretages efter de til enhver tid gældende konventioner. Realkredit Danmark A/S kan ved åbningen af nye årgange eller rentefodsafdelinger ændre tidspunktet for og/eller antallet af årlige betalingsterminer. Rentekonvention Obligationer i samme fondskode kan betale renter hver termin efter én af følgende rentekonventioner: Faktisk/faktisk (fast rentebrøk) Renten betales hver termin forholdsmæssigt efter antal årlige terminer, dvs. kuponbetalingen hver termin svarer til renten divideret med antal årlige terminer. Faktisk/360 Renten betales hver termin efter det faktiske antal dage i terminsperioden i forhold til 360 dage, dvs. kuponbetalingen hver termin svarer til renten ganget med det faktiske antal dage i terminsperioden divideret med 360. Rentekonvention for den enkelte ISIN fremgår af tabel 1. Amortisation Amortisation for den enkelte ISIN fremgår af tabel 1. [De udstedte obligationer indløses til parikurs ved obligationens udløb med mindre obligationerne forlænges i henhold til nedenstående.] [*] [Forlængelse af løbetid ved manglende aftagere ved refinansiering For en ISINkode, hvor det af tabel 2 i nærværende Endelige Vilkår fremgår, at obligationerne kan forlænges ved manglende aftagere ved en refinansiering gælder følgende: Realkredit Danmark kan træffe beslutning om, at obligationer i en ISINkode helt eller delvist forlænges med 12 måneder ad gangen fra deres ordinære udløbsdato under henvisning til, at der ikke er aftagere til alle de nødvendige nye obligationer til refinansiering af udløbende obligationer i den pågældende ISINkode. Beslutning om forlængelse kan træffes indtil en bankdag før obligationernes ordinære udløb og meddeles ved en Realkredit Danmark A/S CVR nr , Lyngby-Taarbæk Page 11 of 16

12 selskabsmeddelelse. Ved refinansiering af lån, hvor løbetiden på de bagvedliggende obligationer er mere end 12 måneder, kan Realkredit Danmark forud for en eventuel forlængelse, forsøge at refinansiere lånene med obligationer med en kortere løbetid. Forlængelse af løbetid ved rentestigning For en ISINkode, hvor det af de Endelige Vilkår fremgår, at obligationerne kan forlænges ved rentestigning gælder følgende: I henhold til 6 i af Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. kan Realkredit Danmark træffe beslutning om, at de særligt dækkede realkreditobligationer i en ISINkode helt eller delvist forlænges med 12 måneder fra obligationernes ordinære udløbsdato. Realkredit Danmark kan træffe beslutning om forlængelse, hvis Realkredit Danmark i forbindelse med en refinansiering vurderer, på basis af tilgængelige markedsdata og/eller allerede gennemførte salg, at et samlet salg ikke kan gennemføres til under forlængelsesrenten. Beslutning om forlængelse kan træffes indtil en bankdag før obligationernes ordinære udløb og meddeles ved en selskabsmeddelelse. Forlængelsesrenten offentliggøres på og ved selskabsmeddelelse. Overvågningsperioden fastsættes som perioden fra og med bankdagen før Realkredit Danmarks planlagte salg af obligationer på auktion i forbindelse med refinansieringen umiddelbart før ISINkodens ordinære udløb til salget er gennemført, eller Realkredit Danmark beslutter at afslutte salget dog senest en bankdag før ISINkodens ordinære udløb. Det fremgår af tabel 2, hvorvidt obligationer i den enkelte ISINkode i obligationsserie [XXYY] [*]kan forlænges efter ovenstående i henhold til 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. ] Betingelser for tilsagn til Finansielle formidleres brug af prospektet. Garantiaftale Valør [Der er ikke yderligere betingelser end angivet i prospektet] [Beskrivelse af yderligere betingelser]. [Der er ingen garantiaftale til denne udstedelse][der er den DD.MM.YEAR indgået aftalte om garanti med følgende enheder [ *]] [Som udgangspunkt handles obligationer med 2 bankda- Realkredit Danmark A/S CVR nr , Lyngby-Taarbæk Page 12 of 16

13 ges valør, men denne regel kan fraviges]. [Beskrivelse af andre vilkår ] Udbud [Det endelige emissionsbehov er ikke kendt før seriens lukning]. [*] Den cirkulerende mængde oplyses løbende af NASDAQ Copenhagen A/S på Realkredit Danmark kan løbende fra seriens åbning til den lukkes udstede obligationer. Emission Emission kan ske via [tap-emissioner eller via auktion] I forbindelse med eventuelle auktioner afgives bud til Realkredit Danmark A/S via det anvendte auktionssystem. Afhængig af mængden og fordelingen af de afgivne bud kan der blive tale om pro rata tildeling. Registrering Obligationerne registreres i: [VP SECURITIES A/S: Weidekampsgade København S eller [VP LUX S.à r.l. 32, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg [Realkredit Danmark offentliggør forud for indledning af salg af de nye obligationer til en refinansiering af lån en plan for salget. Planen vil angive, hvilke låntyper, salget af obligationerne skal refinansiere, den mængde, der forventes solgt, hvordan og indenfor hvilken periode salget forventes gennemført, og hvornår det konstateres, om der ved salget har været aftagere til alle de nødvendige nye obligationer. Planen kan revideres efterfølgende] [*] Registreringssted for den enkelte ISIN fremgår af tabel 2. Tegningsret Handel med obligationer [Der er ingen tegningsrettigheder tilknyttet ].[Beskrivelse af tegningsrettigheder] Obligationerne bliver søgt optaget til handel og officiel notering på: NASDAQ Copenhagen A/S. Postbox Copenhagen K Internetside: Handler med obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked, offentliggøres i henhold til reglerne Realkredit Danmark A/S CVR nr , Lyngby-Taarbæk Page 13 of 16

14 Stykstørrelse [0,01] [*] fastsat i medfør af Lov om værdipapirhandel. Priser og cirkulerende mængder på obligationer, der er optaget til handel på NASDAQ Copenhagen A/S kan løbende ses på NASDAQ Copenhagen A/S internetside: Øvrige vilkår Vilkår Prospekt [Beskrivelse af eventuelle øvrige vilkår] Nærværende endelige vilkår udgør sammen med vilkårene i Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T vilkårene for de udstedte obligationer. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Prospektet kan ses på: Bemyndigelse [Realkredit Danmark A/S bestyrelse har bemyndigelse til at åbne nye obligationer og nye serier. Ansvaret er delegeret til Realkredit Danmark A/S direktion ifølge Forretningsordenen for bestyrelse og direktion i Realkredit Danmark A/S 8 stk. 4 ] [Anden beskrivelse af bemyndigelse]. Erklæring Realkredit Danmark A/S erklærer hermed: a) at de Endelige vilkår er udarbejdet i henhold til artikel 5, stk. 4, i direktiv 2003/71/EF og skal læses i sammenhæng med prospektet og tillæg hertil b) hvor prospektet og tillæg hertil er offentliggjort i henhold til artikel 14 i direktiv 2003/71/EF c) at man for at få de fulde oplysninger både skal læse prospektet, eventuelle tillæg til basisprospektet og de Endelige vilkår d) at resuméet for den konkrete udstedelse er knyttet som bilag til de Endelige vilkår. København, den dd. mm 20xx Disse endelige vilkår underskrives hermed på vegne af Realkredit Danmarks ledelse i henhold til særlig bemyndigelse fra Realkredit Danmarks bestyrelse: Realkredit Danmark A/S CVR nr , Lyngby-Taarbæk Page 14 of 16

15 [Obligationer med variabel rente: Tabel 1 Obligationer med variabel rente ISINkode Reference Rente Rentetillæg p.a. Antal årlige rentefastsættelser Rentefastsættelser gældende pr. Første rentefastsættelse gældende fra Startdato for første renteperiode Åbningsdato Luknings dato Udløb Amortisation Tabel 2 Obligationer med variabel rente ISINkode Terminsperiode Antal terminer pr. år [Kan forlænges ved fejlet refinansiering] [Kan forlænges ved rentestigning ] Konvention Initial rente p.a.** Valuta Noteringssted 1. noteringsdato Registreringssted ] [Obligationer med fast rente: Tabel 1 Obligationer med fast rente ISINkode Årlig kupon Valuta Amortisation Åbningsdato Lukningsdato Udløb Startdato for første renteperiode Tabel 2 Obligationer med fast rente ISINkode Terminsperiode Antal terminer pr. år [Kan forlænges ved fejlet refinansiering] [Kan forlænges ved rentestigning] Konvention Noteringssted 1. noteringsdato Registreringssted ] Realkredit Danmark A/S CVR nr , Lyngby-Taarbæk Page 15 of 16

16 Tillæg nummer 1 til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Bilag 1 til endelige vilkår: Resumé af Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Realkredit Danmark A/S CVR nr , Lyngby-Taarbæk Page 16 of 16

Endelige vilkår Serie 15U

Endelige vilkår Serie 15U Endelige vilkår Serie 15U Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Endelige vilkår serie 15U Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Obligationstype Kapitalcenter Valuta Seriens

Læs mere

Endelige vilkår Serie 12U

Endelige vilkår Serie 12U Endelige vilkår Serie 12U Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede annuitetsobligationer med mulighed for afdragsfrihed Obligationstype Valuta Seriens

Læs mere

Endelige vilkår Serie 10T. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.

Endelige vilkår Serie 10T. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339. Endelige vilkår Serie 10T Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare stående obligationer med fast rente Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Dato: 13. marts 2014 I forbindelse med offentliggørelse af DLR Kredits årsrapport for 2013

Læs mere

Endelige vilkår. Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Endelige vilkår. Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Udstedt af Realkredit Danmark i Kapitalcenter T Realkredit Danmark CVR nr. 1339.9174,

Læs mere

Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S Inkonverterbare stående obligationer Obligationstype

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således:

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således: BRFkredit a/s Investor Relations http://www.brfkredit.com Klampenborgvej 205 Telefon 45 93 45 93 investors@brf.dk 2800 Kgs. Lyngby Telefax 45 88 99 64 Bloomberg: BRFK TILLÆG NR. 21 til PROSPEKT FOR SÆRLIGT

Læs mere

Tillæg nummer 2 til. 3. maj 2016. Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.9174, København Page 1 of 6

Tillæg nummer 2 til. 3. maj 2016. Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.9174, København Page 1 of 6 Tillæg nummer 2 til Basisprospekt for realkreditobligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S af 24. juni 2015 3. maj 2016 Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.9174,

Læs mere

Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S Endelige vilkår REALKREDIT DANMARK A/S Endelige

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

BoligXlån med 5- årigt renteloft. Auktionsresultater. Salg 3.800 mio. kr. 35 mio. euro. Bud 6.310 mio. kr. 88 mio. euro

BoligXlån med 5- årigt renteloft. Auktionsresultater. Salg 3.800 mio. kr. 35 mio. euro. Bud 6.310 mio. kr. 88 mio. euro Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit og Totalkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse

Læs mere

Endelige vilkår Serie 15G

Endelige vilkår Serie 15G Endelige vilkår Serie 15G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. marts 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. marts 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. marts 2009 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 31E (variabelt forrentede

Læs mere

Endelige vilkår Serie 16G

Endelige vilkår Serie 16G Endelige vilkår Serie 16G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Endelige vilkår Serie 11T

Endelige vilkår Serie 11T Endelige vilkår Serie 11T Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede annuitetsobligationer med mulighed for afdragsfrihed Kapitalcenter Obligationstype

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 29D, 49D og 67D 7. februar 2007 Nykredit knytter med nedenstående endelige

Læs mere

Endelige vilkår Serie 10F. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr

Endelige vilkår Serie 10F. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr Endelige vilkår Serie 10F Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare stående obligationer med fast rente Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

Endelige vilkår Serie 20S

Endelige vilkår Serie 20S Endelige vilkår Serie 20S Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S 10-årige konverterbare annuitetsobligationer med fast rente Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Endelige vilkår Serie 11F

Endelige vilkår Serie 11F Endelige vilkår Serie 11F Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Endelige vilkår Serie 12G

Endelige vilkår Serie 12G Endelige vilkår Serie 12G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% B 2047 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% B 2047 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2% B 2047 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt dækkede

Læs mere

Endelige vilkår Serie 15U

Endelige vilkår Serie 15U Endelige vilkår Serie 15U Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008.

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008. Til OMX Den Nordiske Børs, København 2. juni 2008 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 21E (variabelt forrentede

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 25. november 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 25. november 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 25. november 2013 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. af

Læs mere

Endelige vilkår Serie 12R

Endelige vilkår Serie 12R Endelige vilkår Serie 12R Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter Instituttet i Øvrigt Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Rente Instituttet

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

Endelige vilkår Serie 11F. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr

Endelige vilkår Serie 11F. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr Endelige vilkår Serie 11F Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Rente Kapitalcenter T i Realkredit

Læs mere

Endelige vilkår Serie 11F. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr

Endelige vilkår Serie 11F. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr Endelige vilkår Serie 11F Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Rente Kapitalcenter T i Realkredit

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 89 Bilag 7 Offentligt (01) Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlan og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel

Læs mere

Endelige vilkår Serie 10F. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.

Endelige vilkår Serie 10F. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339. Endelige vilkår Serie 10F Udstedt af Realkredit Danmark i Kapitalcenter T Realkredit Danmark CVR nr. 1339.9174, København Inkonverterbare stående obligationer med fast rente Kapitalcenter Obligationstype

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. september 2014. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. september 2014. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 9. september 2014 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit

Læs mere

Endelige vilkår Serie 15G. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr

Endelige vilkår Serie 15G. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr Endelige vilkår Serie 15G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Rente Kapitalcenter T i Realkredit

Læs mere

Endelige vilkår Serie 10F. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr

Endelige vilkår Serie 10F. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr Endelige vilkår Serie 10F Udstedt af Realkredit Danmark i Kapitalcenter T Realkredit Danmark CVR nr. 1339.9174, København Inkonverterbare stående obligationer med fast rente Kapitalcenter Obligationstype

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare obligationer med amortisering uafhængig af

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Endelige vilkår Serie 10G. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.

Endelige vilkår Serie 10G. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339. Endelige vilkår Serie 10G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare stående obligationer med fast rente Kapitalcenter Obligationstype Valuta Rente Kapitalcenter T i Realkredit

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Tillæg nummer 1 til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit af 17. januar 2014 19. marts 2014 Realkredit CVR

Læs mere

Endelige vilkår Serie 12G. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr

Endelige vilkår Serie 12G. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr Endelige vilkår Serie 12G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Rente Kapitalcenter T i Realkredit

Læs mere

Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' basisprospekt dateret den 13. maj 2015 "Basisprospektet")

Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' basisprospekt dateret den 13. maj 2015 Basisprospektet) Endelige Vilkår af 13. maj 2015 Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r. Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' basisprospekt dateret den 13. maj 2015 "Basisprospektet")

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 4. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 4. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 4. oktober 2011 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds)

Læs mere

Endelige vilkår Serie 16G. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr

Endelige vilkår Serie 16G. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr Endelige vilkår Serie 16G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Rente Kapitalcenter T i Realkredit

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt Til OMX Den Nordiske Børs, København 29. november 2007 Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E" - serie 01E, 31E og 81E Nykredit

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 27. august 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 27. august 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 27. august 2009 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

ISIN DK000978523-0 LU064192752-9. Auktionsresultater. Salg 12.500 mio. kr. 1.100 mio. euro. Bud 25.440 mio. kr. 3.193 mio. euro

ISIN DK000978523-0 LU064192752-9. Auktionsresultater. Salg 12.500 mio. kr. 1.100 mio. euro. Bud 25.440 mio. kr. 3.193 mio. euro Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 12. september 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Endelige vilkår Serie 10G. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr

Endelige vilkår Serie 10G. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr Endelige vilkår Serie 10G Udstedt af Realkredit Danmark i Kapitalcenter T Realkredit Danmark CVR nr. 1339.9174, København Inkonverterbare stående obligationer med fast rente Kapitalcenter Obligationstype

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede inkonverterbare obligationer med amortisering afhængig

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 28. marts 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 28. marts 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 28. marts 2014 Nye endelige vilkår til "Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, 18. august 2011" Nykredit knytter nedenstående

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 05. januar 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 05. januar 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 05. januar 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 28. marts 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 28. marts 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 28. marts 2014 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 31G (variabelt forrentede inkonverterbare obligationer med amortisering afhængig

Læs mere

Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S

Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af I forbindelse med offentliggørelse af offentliggøres

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed

Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed LOV nr 244 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/09717 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 12G (fastforrentede

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 31. juli 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 31. juli 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 31. juli 2013 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. oktober 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. oktober 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1. oktober 2013 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede inkonverterbare obligationer med amortisering afhængig

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 27. marts 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 27. marts 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 27. marts 2009 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

To: Nasdaq Copenhagen A/S. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 15. maj 2017

To: Nasdaq Copenhagen A/S. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 15. maj 2017 To: Nasdaq Copenhagen A/S Vores ref.: SAG-2017-01516/JIBA Deres ref.: 12. september 2017 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 15. maj 2017 I forbindelse med åbningen af ny

Læs mere

Tillæg nummer 1 til. 11. marts Realkredit Danmark A/S CVR nr , København Page 1 of 8

Tillæg nummer 1 til. 11. marts Realkredit Danmark A/S CVR nr , København Page 1 of 8 Tillæg nummer 1 til Basisprospekt for realkreditobligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit af 24. juni 2015 11. marts 2016 Realkredit CVR nr. 1339.9174, København Page

Læs mere

Nasdaq Copenhagen. 06. april 2016. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015

Nasdaq Copenhagen. 06. april 2016. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 06. april 2016 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 11. April 2008

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 11. April 2008 Til OMX Den Nordiske Børs, København Ændring i Endelige vilkår til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (junior covered bonds) 11. April

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 01D, 05D, 02D og 03D (konverterbare annuitetsobligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Resultatet af auktionen er et rentetillæg på 0,37% p.a. for låntagere med CIBOR3- lån, hvilket vil gælde frem til næste refinansiering.

Resultatet af auktionen er et rentetillæg på 0,37% p.a. for låntagere med CIBOR3- lån, hvilket vil gælde frem til næste refinansiering. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 12. september 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført en auktion i forbindelse med

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 7. maj 2013 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. af 22. marts

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 2 nye obligationsserier til Prospekt

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 2 nye obligationsserier til Prospekt Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. november 2007 Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E" - serie 12E og 21E Nykredit

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 40D (inkonverterbare, amortisable

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 21. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 67D (konverterbare, amortisable obligationer med

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. marts 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. marts 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 14. marts 2014 Nykredit

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 11. december 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 11. december 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. december 2012 Ændring i endelige vilkår til Nykredit Realkredit A/S, Prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. november 2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. november 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 21. november 2013 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 31G (variabelt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 22. november 2010 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter G, i serie 12G (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% apr B 2017 IT (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% apr B 2017 IT (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 1% apr B 2017 IT (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder )

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 6CB-20 B OA 2019 Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds)

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) (udstedt i perioden 18. august 2011 til 17. august 2012)

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. april 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. april 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 9. april 2013 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 20D (inkonverterbare,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 19. maj 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 19. maj 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 19. maj 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

Tillæg nummer 3 til. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24.

Tillæg nummer 3 til. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24. Tillæg nummer 3 til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit i Kapitalcenter T af 24. juni 2013 24. februar 2015 Realkredit CVR nr. 1339.9174, København Page 1 of

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 21H (variabelt forrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 21H (variabelt forrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 21H (variabelt forrentede konverterbare obligationer med amortisering afhængig

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 17. maj 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 17. maj 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 17. maj 2011 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter G, i serie 01G (fastforrentede konverterbare

Læs mere