BONDEGÅRDSFERIE FERIEHUSE FERIEHYTTER FERIECENTRE FERIEHOTELLER VANDLANDE TIMESHARE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BONDEGÅRDSFERIE FERIEHUSE FERIEHYTTER FERIECENTRE FERIEHOTELLER VANDLANDE TIMESHARE"

Transkript

1 BONDEGÅRDSFERIE FERIEHUSE FERIEHYTTER FERIECENTRE FERIEHOTELLER VANDLANDE TIMESHARE Planstyrelsen Miljøministeriet 1988

2 Titel: Betænkning om sommerhuslovens bestemmelser om udlejning og erhvervelse Udarbejdet af: Ferieboligudvalget Trykkested: Laursen Tønder Oplag: 1000 eksemplarer, 1. oplag Henvendelse angående publikationen: Planstyrelsen Holbergsgade København K Telefon Pris kr. 47,- inkl. moms i boghandelen eller ved henvendelse til Statens Informationstjeneste Bredgade 20, Postboks 1103, 1009 København K Telefon ISBN FU bet.

3 Indholdsfortegnelse Resume 5 1 Indledning Udvalgets nedsættelse, kommissorium og sammensætning Udvalgets arbejde 8 2 Sommerhusloven. Formål og hovedindhold Lovens baggrund og formål Lovens hovedindhold Sommerhuslovens udlejningsbestemmelser (lovens kapitel 1) Sommerhuslovens erhvervelsesbestemmelser (lovens kapitel 3) Sommerhuslovens overgangsbestemmelser Myndighederne, administrativ klage og tilsyn Den administrative praksis Tilladelse til udlejning Tilladelse til erhvervelse Hoteller, timeshare m.v Lov om erhvervelse af fast ejendom Lov om landbrugsejendomme Lov om erhvervelse af fast ejendom til fritidsformål Sammenfatning. Udvalgets vurdering 28 3 Rekreative (overnatnings-) anlæg i den fysiske planlægning Plantyper og plansystem Landsplandirektiv om planlægning af ferie- og fritidsbebyggelse Ferieboligers regulering i regionplanlægningen Ferieboligers regulering i kommune- og lokalplanlægningen Ferieboligers regulering gennem by- og landzoneloven Sammenfatning og vurdering 39 4 Nye anlægstyper og ejer- og finansieringsformer på ferieboligområdet Nye anlægs- og aktivitetstyper Feriehoteller Feriecentre Sommerhuse »Vandlande« Hyttebyer Campingpladser Bondegårdsferie Ferie på landet 50 3

4 4.1.9 Sammenfatning af de statistiske oplysninger Ejer- og finansieringsformer. Timeshare af ferieboliger Definition af timeshare Ejendomstyper Planstatus for de berørte ejendomme Retlige former Ejendomstyper, planstatus og retlige modeller Fritidshuse Helårshuse Hoteller Feriecentre og kursuscentre Landbrugsejendomme Andre erhvervsejendomme Udlændinges muligheder for timeshareerhvervelse 68 5 Udvalgets overvejelser og indstilling Præmisserne for udvalgets overvejelser Udvalgets overvejelser. Modeller for ændring af sommerhusloven Udvalgets indstilling. Bonusordning igennem planlægningen Bonusordningen Administrative forenklinger, justeringer og præciseringer Timeshare og langtidsudlejning Forholdet til anden lovgivning Restaurations- og hotelloven Lov om erhvervelse af fast ejendom (erhvervelsesloven) Lov om landbrugsejendomme 80 6 Udvalgets forslag Ændring af sommerhusloven Bonusordningen Forenklinger og præciseringer Udlejning til campingformål Administrative bestemmelser Retningslinier for administration af anden lovgivning vedrørende fysisk planlægning Landsplandirektiv om planlægning af ferie-og fritidsbebyggelse Cirkulære om administration af by- og landzoneloven 85 Bilag 1 : Kommissorium for ferieboligudvalget 87 2: Notat om problemer vedrørende helårshuses anvendelse som ferieboliger og eksisterende reguleringsmuligheder 89 3: Skatter og afgifter i forbindelse med udlejning og udlejningsformidling af ferieboliger 93 4

5 Resume Miljøministeren nedsatte den 14. maj 1986 et udvalg vedrørende sommerhuslovens udlejningsbestemmelser (ferieboligudvalget). Udvalget fik til opgave at gennemgå sommerhuslovens bestemmelser om udlejning og erhvervelse og vurdere behovet for ændring af lovens bestemmelser eller ændring i administrationen af dem. Baggrunden for udvalgets nedsættelse var blandt andet, at der er opstået former for erhvervelse og udlejning, som ikke var kendt ved lovens vedtagelse i 1972, og at der er fremkommet ønsker om nye former for overnatningsanlæg, som loven i dag ikke giver mulighed for. Udvalget skulle i sine overvejelser blandt andet tage hensyn til, at der siden 1972 gennem planreformen er sket en udbygning af den fysiske planlægning. Ferieboligudvalget har i perioden august oktober 1987 holdt 7 møder og en mindre konference, og udvalget har med denne betænkning afsluttet sit arbejde. På grundlag af en gennemgang og vurdering af sommerhuslovens bestemmelser og administrationen heraf samt af udviklingen i den fysiske planlægning er udvalget nået frem til et forslag til ændring af sommerhusloven. Forslaget indebærer en lempelse af lovens bestemmelse om erhvervsmæssig udlejning, samtidig med at lovens hovedformål fastholdes. Forslaget går ud på, at der ikke skal indhentes tilladelse til udlejning af lejligheder i tidligere landbrugsbygninger, til primitive hytter og hyttebyer samt feriecentre. Forudsætningen er, at der enten er udarbejdet lokalplan for anlæggene eller meddelt tilladelse efter by- og landzoneloven (bonusordning). Herved tilstræbes en tilpasning af sommerhusloven til den regulering, der finder sted gennem den fysiske planlægning. Tilpasningen til plansystemet indebærer, at en række af de situationer, hvor sommerhusloven i dag kommer ind i billedet, fremover primært reguleres gennem planlovgivningen, herunder by- og landzoneloven. Denne regulering er efter udvalgets opfattelse tilstrækkelig. I forhold til i dag indebærer forslaget en forenkling og decentralisering med 5

6 plads til en mere fleksibel administration samt mulighed for at etablere anlæg, som har været efterlyst, men forhindret af sommerhusloven. Fritagelse fra kravet om tilladelse forudsætter, at udlejningen ikke finder sted for mere end et år ad gangen. Denne begrænsning er nødvendig for at sikre, at det centrale sigte med sommerhusloven - at begrænse presset på arealer til ferie- og fritidsboliger - fastholdes. I de tilfælde, hvor der stadig kræves tilladelse efter sommerhusloven, foreslår udvalget, at administrationen forenkles og smidiggøres, bl.a. ved at opstille en række betingelser, hvis opfyldelse gør tilladelse ufornøden. Udvalget stiller endelig forslag om, at der i loven indføres administrative bestemmelser med hensyn til klage, tilsyn m.v., svarende til andre lovgivningsområder inden for Miljøministeriets område. Som en delproblemstilling har udvalget drøftet timeshare af ferieboliger, bl.a. på grundlag af en særlig analyse af de kendte timeshareprojekter i Danmark og relevant lovgivning. Det er udvalgets opfattelse, at den eksisterende lovgivning giver tilstrækkelige reguleringsmuligheder, og der stilles derfor ikke forslag om særlige initiativer med hensyn til timeshare. 6

7 1 Indledning 1.1 Udvalgets nedsættelse, kommissorium og sammensætning Den 14. maj 1986 nedsatte miljøministeren et udvalg vedrørende sommerhuslovens udlejningsbestemmelser, ferieboligudvalget. Udvalget fik til opgave at gennemgå sommerhuslovens bestemmelser om udlejning og erhvervelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 357 af 15. juli 1985, og at vurdere behovet for ændringer i lovens bestemmelser og i administrationen af dem. I udvalgets kommissoirum (bilag 1) er det forudsat, at udvalget i sin gennemgang og vurdering tager hensyn til, at loven blev tilvejebragt i 1972 i forbindelse med Danmarks indtræden i De Europæiske Fællesskaber, at Miljøministeriet og Planstyrelsen har indvundet erfaringer med og fastlagt en praksis for lovens administration, at planreformen er gennemført, således at der nu foreligger regionplaner og snart kommuneplaner for hele landet, at der er udsendt et landsplandirektiv i et cirkulære om ferie- og fritidsbebyggelse (nr. 169 af 28. august 1981), at der er opstået former for udlejning og erhvervelse, der ikke var kendt i 1972, f.eks. timeshare, og at der er fremsat ønsker om etablering af nye former for overnatningsmuligheder til ferieformål. Det er endvidere angivet, at udvalget i sit arbejde kan støtte sig på bidrag fra sagkyndige, indhente oplysninger fra institutioner, der ikke er repræsenteret i udvalget samt søge information om lovgivningen i andre lande. I miljøministerens skrivelse af 14. maj 1986 anmodedes Amtrådsforeningen i Danmark, Kommunernes Landsforening, Hovedstadsrådet, Centralforeningen af Hotelværter og Restauratører i Danmark, Feriehusudlejernes Brancheforening, De samvirkende Danske Turistforeninger, Danmarks Turistråd, Friluftsrådet, Industriministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet for skatter og afgifter (nu Skatteministeriet) og Fredningsstyrelsen (nu Skov- og Naturstyrelsen) om at udpege medlemmer til udvalget. Ved beskikkelsesskrivelser af 22. juli 1986 fik udvalget følgende sammensætning: Afdelingschef Henrik Præstholm, Ribe Amtskommune (udpeget af Amtsrådsforeningen). Teknisk direktør Mogens Eeg, Helsingør Kommune (udpeget af Kommunernes Landsforening). Funktionschef Gunnar Rasmussen, Hovedstadsrådet (udpeget af Hovedstadsrådet). 7

8 Kroejer Holger Steen Olesen (udpeget af Centralforeningen af Hotelværter og Restauratører i Danmark). Direktør Eigil Frost (udpeget af Feriehusudlejernes Brancheforening). Turistchef Kirsten Færch (udpeget af De samvirkende Danske Turistforeninger). Produktkonsulent Erik Skjoldelev Madsen, Danmarks Turistråd (udpeget af Danmarks Turistråd). Direktør Gert Henriksen, Friluftsrådet (udpeget af Friluftsrådet). Generaldirektør Ivan Barrington (udpeget af Friluftsrådet). Kontorchef Jytte Ølgaard, Industriministeriet (udpeget af Industriministeriet). Fuldmægtig Søren Axelsen, Justitsministeriet (udpeget af Justitsministeriet). Fuldmægtig Henrik Faust Pedersen, Skattedepartementet (udpeget af Ministeriet for skatter og afgifter, nu Skatteministeriet). Fuldmægtig Torben Daltoft, Skov- og Naturstyrelsen (udpeget af Fredningsstyrelsen, nu Skov- og Naturstyrelsen). Underdirektør Niels Østergård, Planstyrelsen (formand for udvalget, udpeget af Miljøministeriet). Kontorchef Hans Jürgen Stehr, Planstyrelsen. Herudover har sekretær Peter Grønnegaard, Industriministeriet, ekspeditionssekretær Jørgen E. Rugh, Skatteministeriet, Told- og afgiftsdepartementet og ingeniør Skjold R. Nielsen, Planstyrelsen, deltaget i udvalgets arbejde. Under udvalgets arbejde er der sket følgende personskift i udvalget: Fuldmægtig Carsten Vesterø Jensen, Skattedepartementet, afløste den 5. januar 1987 fuldmægtig Henrik Faust Pedersen. Fuldmægtig Niels Østergaard, Justitsministeriet, afløste den 3. februar 1987 fuldmægtig Søren Axelsen. Landinspektør Edwins Senbergs, Hovedstadsrådet, afløste den 23. april 1987 funktionschef Gunnar Rasmussen. Udvalgets sekretariatsfunktion er blevet varetaget af fuldmægtig Helle Blomquist (indtil den 15. januar 1987), fuldmægtig John Jensen, sekretær Karsten Due Jensen og kontorfuldmægtig Birthe Yhde, alle Planstyrelsen. 1.2 Udvalgets arbejde Udvalget har afholdt 7 møder samt en konference med udvidet deltagerkreds. Til belysning af de særlige forhold i relation til timeshare af ferieboliger har udvalget foranlediget, at der er udarbejdet en grundig analyse heraf. Analysen er foretaget af advokatfirmaet Arne Stecher og Partnere, og resultatet af analysen er udgivet som Rapport nr. 4, 1987 fra Planstyrelsen. 8

9 Udvalgets arbejde har koncentreret sig om sommerhusloven og de erfaringer, der er indhøstet gennem administration af loven i perioden siden lovens vedtagelse, samt lovens sammenhæng med især lov om erhvervelse af fast ejendom, som administreres af Justitsministeriet. Endvidere har et væsentligt emne i udvalgets arbejde og et vigtigt element i udvalgets indstilling været udviklingen i den fysiske planlægning. Endelig har udvalget i overensstemmelse med kommissoriet vurderet den faktiske udvikling inden for ferieboligområdet. For så vidt angår sommerhusloven, har lovens forbud mod helårsbeboelse i sommerhusområder ikke været drøftet i udvalget, da det ligger udenfor udvalgets kommissorium. Udvalget er orienteret om Miljøministeriets overvejelser om den omvendte problemstilling, helårsboligers overgang til ferieboliganvendelse, herunder at ministeriet finder de eksisterende reguleringsmuligheder tilstrækkelige. Der er redegjort for problemstillingen i bilag 2 til betænkningen. Sommerhuslovens bestemmelser om udlejning til campingformål ligger i princippet indenfor kommissoriet. Udvalget er bekendt med de særlige regler for campingpladser, der er fastsat i det såkaldte campingreglement (bekendtgørelse nr. 593 af 4. september 1986), der er udstedt med hjemmel i sommerhusloven. Under hensyn til, at der er nedsat et permanent campingudvalg, har udvalget ikke fundet anledning til at inddrage dette område i sine overvejelser. Udvalget er indforstået med, at sommerhuslovens bestemmelser herom opretholdes, således at udlejning til campingformål kræver tilladelse. Udvalget har i øvrigt drøftet en række forhold, som ligger udenfor udvalgets kommissorium, men som direkte eller indirekte har stor indflydelse på udviklingen indenfor ferieboligområdet. Det drejer sig bl.a. om skatte- og afgiftsmæssige forhold af betydning for timeshare af ferieboliger. De forhold, udvalget i denne forbindelse har drøftet, er også behandlet i den ovenfor nævnte analyse af timeshare. Også med hensyn til udlejning af private sommerhuse og formidling af denne udlejning er udvalget orienteret om de skatte- og afgiftsmæssige forhold. En kort redegørelse for disse forhold findes i bilag 3 til betænkningen. I forbindelse med behandlingen af sommerhusudlejning har udvalget drøftet et forslag om at indføre en særlig autorisationsordning for bureauer m.v., der formidler sommerhusudlejning. Udvalget har videregivet forslaget til Industriministeriet, som vil tage spørgsmålet op i den tværministerielle turistarbejdsgruppe. Udvalget er i øvrigt orienteret om Industriministeriets initiativer til fremme 9

10 af turismen, herunder Industriministerens turistpolitiske redegørelse og det hidtidige arbejde i turistarbejdsgruppen vedrørende hindringer for turismen. Udvalget er endvidere orienteret om, at Miljøministeriet overvejer en revision af landsplandirektivet fra 1981 om ferie- og fritidsbebyggelse. Udvalget er endelig orienteret om Miljøministeriets generelle initiativer på marginaljordsområdet og med hensyn til naturbevaring og friluftsliv. 10

11 2 Sommerhusloven Formål og hovedindhold 2.1 Lovens baggrund og formål Sommerhusloven blev vedtaget i 1972 i forbindelse med Danmarks indtræden i De Europæiske Fællesskaber. Baggrunden var bl.a. en stigende efterspørgsel efter jord til privat rekreativ udnyttelse, først og fremmest i form af sommerhuse. Man forventede, at denne efterspørgsel ville stige yderligere som følge af Danmarks EF-medlemsskab. En del af den stigende efterspørgsel kunne imødegås gennem eksisterende lovgivning, først og fremmest lov om erhvervelse af fast ejendom (lov nr. 344 af 23. december 1959, som ændret ved lov nr. 129 af 13. april 1962). Efter denne lov kan personer, der ikke har bopæl i Danmark - og som ikke tidligere har haft det i sammenlagt 5 år - kun erhverve fast ejendom i Danmark med Justitsministeriets tilladelse. Efter erhvervelsesloven gælder i princippet de samme regler for selskaber, foreninger og andre sammenslutninger, der ikke har hjemsted i Danmark. Danmarks EF-medlemsskab betyder imidlertid, at EF's regler om etableringsfrihed m.v. for erhvervsvirksomheder inden for EF også gælder i Danmark. I konsekvens heraf ændredes administrationen af erhvervelsesloven, således at der ikke diskrimineres mellem danske virksomheder og virksomheder med hjemsted i andre EF- lande (jfr. bekendtgørelse nr. 593 af 20. december 1972 om ændring af lov om erhvervelse af fast ejendom for så vidt angår EF-statsborgere og EF-selskaber m.v., suppleret ved bekendtgørelse nr. 549 af 17. september 1973). Det umiddelbare resultat heraf i relation til ferieboligområdet var, at udenlandske selskaber m.v. kunne erhverve ferieboliger med henblik på erhvervsmæssig udlejning på samme vilkår som danske virksomheder. Den ønskede imødegåelse af en forventet stigning i efterspørgslen efter arealer til rekreativ udnyttelse gjorde derfor en særlig lovgivning for erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed påkrævet. Resultatet blev lov om sommerhuse og campering m.v. Lovens hovedformål er således at regulere erhvervsmæssig udlejning af ferieboliger. Reguleringen skal ske på en sådan måde, at alle virksomheder i deres mulighed for erhvervsudøvelse behandles ens, uanset om de er danske eller har hjemsted i et andet EF-land. 11

12 2.2 Lovens hovedindhold De bestemmelser i sommerhusloven, der skal sikre, at de foran nævnte formål tilgodeses, er lovens bestemmelser om udlejning og erhvervelse. Bestemmelserne i lovens kapitel 1 om udlejning indebærer, at erhvervsmæssig udlejning af ferieboliger er gjort afhængig af en særlig tilladelse. Der er i afsnit nærmere redegjort for indholdet i udlejningsbestemmelserne. For at imødegå muligheder for omgåelse af bestemmelser om erhvervelse af fast ejendom i øvrigt (især lov om erhvervelse af fast ejendom, jfr afsnit 2.5), f.eks. gennem oprettelse af aktieselskaber m.v., er der i lovens kapitel 3 fastsat bestemmelser, der regulerer selskabers og foreningers adgang til at erhverve fast ejendom til ferieboligbenyttelse. Disse bestemmelser er der redegjort for i afsnit Herudover indeholder sommerhusloven bestemmelser om udnyttelse af ejendomme i sommerhusområder, herunder forbud mod helårsbeboelse (lovens kapitel 2). Disse bestemmelser ligger uden for ferieboligudvalgets kommissorium og er ikke drøftet i udvalget Sommerhuslovens udlejningsbestemmelser (lovens kapitel 1) Udlejningsbestemmelsernes hovedindhold er: a) Erhvervsmæssig udlejning af ferieboliger. Sommerhuslovens 1, stk. 1, nr. 1. fastsætter, at ejere og brugere af fast ejendom ikke uden miljøministerens tilladelse erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end et år må udleje eller fremleje hus eller husrum på ejendommen til beboelse, medmindre det lejede skal anvendes til helårsbeboelse. b) Udlejning af grund. 1, stk. 1, nr. 2, fastsætter, at ejere og brugere ikke uden tilladelse må udleje eller fremleje ejendommen eller dele af den til opførelse af beboelsesbygning på det lejede, medmindre bygningen anvendes til helårsbeboelse. c) Er ejeren eller brugeren et selskab, en forening eller anden sammenslutning, en privat institution eller et legat, eller benyttes ejendommen til ferieophold for de ansatte i den erhvervsvirksomhed, der er ejer eller bruger, kræves tilladelse, uanset lejemålets varighed. Det gælder også selv om udlejen eller fremlejen ikke er erhvervsmæssig, eller ejendommen helt eller delvis stilles til rådighed uden vederlag. Med erhvervsmæssig udlejning sigtes der først og fremmest til oprettelse af sommerhuskolonier og feriecentre, men også opkøb af eksisterende sommerhuse med henblik på udlejning til ferieboliganvendelse er omfattet af bestemmelserne. Det samme gælder udlejning af en del af en ejendom, f.eks. camping- 12

13 eller gæstehytter eller lejligheder opført på den ejendom, som udlejeren bebor. En ejers udlejning i feriesæsonen af værelser i vedkommendes egen helårsbolig kræver dog ikke udlejningstilladelse. Loven indeholder en særlig undtagelse ( 1, stk. 2), hvorefter indgåelse af enkelte lejemål på en landbrugs- eller skovbrugsejendom, som ikke er tilvejebragt med udlejning som formål, kan finde sted uden tilladelse. Undtagelsen fra kravet om tilladelse gælder dog kun landbrugsejendomme, der ejes af private personer. Landbrugsejendomme der undtagelsesvis ejes af selskaber m.v. er omfattet af 1, stk. 3, og for disse ejendomme skal der således søges om tilladelse, jfr. pkt. c ovenfor. Udlejning for længere tid end 1 år er sidestillet med erhvervsmæssig udlejning, og det er forudsat i forarbejderne til loven, at ejeren af et enkelt eller to sommerhuse er fritaget for kravet om tilladelse, hvis udlejningen sker for mindre end 1 år. Hvis udlejningen får en professionel karakter, f.eks. fordi ejeren ikke selv benytter husene, må den dog normalt betragtes som erhvervsmæssig og derfor omfattet af kravet om tilladelse. Det er således med ordet»erhvervsmæssig«ikke tilsigtet, at udlejningen skal være den pågældendes hovederhverv. Udlejning afgrund til opførelse af beboelsesbygning kræver også udlejningstilladelse, med mindre bygningen anvendes til helårsbeboelse, jfr. pkt. b ovenfor. Denne bestemmelse er begrundet i ønsket om at hindre omgåelse af forbudet mod erhvervsmæssig udlejning af ferieboliger, f.eks. ved udlejning af arealer med ret for lejeren til på arealet at opføre en feriebolig. Kravet om tilladelse til udlejning af grund er ikke betinget af, at udlejningen har erhvervsmæssig karakter. Dog er udlån uden vederlag ikke omfattet af kravet om tilladelse. I modsætning til, hvad der er tilfældet med lovens 1, stk. 3, er offentlige myndigheder, kommuner m.v. omfattet af 1, stk. 1, nr. 2. Dette indebærer blandt andet, at kommunernes udlejning af jord til kolonihaver kræver tilladelse, hvis kolonihavehusene anvendes til overnatning. I lovens 1, stk. 3, er kravet om tilladelse udvidet i forhold til 1, stk. 1, således at selskabers, foreningers og stifteisers udlejning eller udlån af ferieboliger kun lovligt kan foretages, hvis der er opnået tilladelse fra miljøministeren. Der kræves tilladelse, selv om der ikke er tale om erhvervsvirksomhed og uanset lejemålets varighed. Årsagen til bestemmelsen om, at selskabers og andre juridiske personers udlejning eller udlån af feriebolig altid kræver tilladelse er, at disses virksomhed kan være såvel erhvervsmæssig som ikke-erhvervsmæssig. Afgørelse i disse sager må derfor træffes på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. 13

14 Tilladelser til udlejning efter sommerhusloven er personlige og meddeles til ejeren og/eller brugeren. Tilladelse kan meddeles til fysiske eller juridiske personer. Overdragelse af ejendoms- eller brugsret til en anden, fysisk eller juridisk, person end den, til hvilken en tilladelse er meddelt, indebærer således, at en given tilladelse bortfalder. Den omstændighed, at f.eks. indskyderkredsen i en selvejende institution eller aktie-/anparts-/andelshaverne i et selskab udskiftes, bevirker ikke, at en given tilladelse bortfalder, medmindre der i tilladelsen er stillet vilkår herom. Ud over de under a-c nævnte forhold er også udlejning til campingformål undergivet sommerhuslovens udlejningsbestemmelser. Erhvervsmæssig udlejning eller udlejning for et længere tidsrum end 6 uger af arealer til campering forudsætter således, at der indhentes særlig tilladelse, jfr. lovens 1, stk. 1, nr. 3. Når man ved lovens vedtagelse fandt det for påkrævet, at erhvervsmæssig udlejning til campering i kontrolmæssig henseende sidestilles med udlejning af ferieboliger i øvrigt, var det bl.a. fordi de dagældende bestemmelser ikke gav tilstrækkelig mulighed for kontrol med arealers anvendelse til campering. Endvidere mente man, at mere eller mindre permanent opstillede campingvogne, der fungerer stort set som et sommerhus, bør være undergivet samme regler som ferieboliger i øvrigt. For så vidt angår campering er der i loven bemyndigelse til, at miljøministeren kan fastsætte særlige regler om indretning og benyttelse af campingpladser (lovens 3). Denne mulighed er udnyttet ved udstedelse af det såkaldte campingreglement, senest bekendtgørelse nr. 593 af 4. september Heri er amtsrådene bemyndiget til at meddele tilladelse til udlejning til campering. Efter lovens 1, stk. 4, fritages en betydelig del af bl.a. den erhvervsmæssige ferieboligudlejning fra kravet om tilladelse. Af denne bestemmelse fremgår, at virksomhed, der er omfattet af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. eller virksomhed med uddannelsesmæssigt, kulturelt eller forskningsmæssigt formål, ikke skal indhente udlejningstilladelse efter sommerhusloven, medmindre der til virksomheden er knyttet huse eller hytter, der udlejes for mere end 5 nætter ad gangen. Med hensyn til afgrænsning af virksomhed omfattet af lov om hotel- og restaurationsvirksomhed henvises til afsnit Når fritagelsen fra kravet om tilladelse ikke gælder virksomhed, hvortil der er knyttet huse eller hytter, der udlejes for mere end 5 nætter ad gangen, skyldes det, at man herved har ønsket at hindre omgåelse af hovedreglen i 1. 14

15 2.2.2 Sommerhuslovens erhvervelsesbestemmelser (lovens kapitel 3) Erhvervelsesbestemmelsernes hovedindhold: Selskaber, foreninger og andre sammenslutninger, private institutioner, stiftelser og legater må ikke erhverve fast ejendom uden miljøministerens tilladelse, medmindre ejendommen skal anvendes til helårsbeboelse eller i erhvervsøjemed, jfr. lovens 8. Bestemmelsen skal som nævnt imødegå muligheder for omgåelse af andre regler om erhvervelse af fast ejendom (lov om erhvervelse af fast ejendom, jfr. afsnit 2.5), men giver herudover mulighed for en konkret vurdering af, om en erhvervelse kan tillades under hensyn til sommerhuslovens baggrund og formål. Kravet om en særlig tilladelse omfatter ikke enkeltmandsfirmaer, der således frit kan erhverve f.eks. ferieboliger. Sådanne firmaer kan dog ikke anvende ferieboligen til erhvervsmæssig udlejning uden en udlejningstilladelse, jfr. afsnit Personer, der ikke har bopæl i Danmark, og som heller ikke har haft bopæl her i landet i et tidsrum af i alt 5 år, kan dog kun med Justitsministeriets tilladelse erhverve fast ejendom i Danmark, jfr. afsnit 2.5. For at sikre, at kravet om tilladelse efterleves, er det i lovens kapitel 3 fastsat, at ved anmeldelse til tinglysning af et dokument om erhvervelse af fast ejendom skal dette, når erhververen er et selskab m.v., være ledsaget af en tilladelse eller indeholde erhververens erklæring om, at betingelserne for at erhverve ejendommen uden en sådan tilladelse er opfyldt. De nærmere regler om fremgangsmåden ved erklæring og indhentning af tilladelse er reguleret ved bekendtgørelse nr. 182 af 29. marts 1973 (jfr. afsnit 2.4) Sommerhuslovens overgangsbestemmelser Loven indeholder en særlig overgangsbestemmelse for ejere eller brugere af ferieboliger, der den 9. februar datoen for lovforslagets fremsættelse i Folketinget - lovligt drev virksomhed ved udlejning af ferieboliger eller jord til opførelse af ferieboliger. Efter lovens 12, stk. 4, har pågældende krav på at kunne videreføre virksomheden, såfremt der blev ansøgt herom inden en nærmere angivet dato (31. december 1972). Er der ikke blevet ansøgt inden denne dato, er ansøgningerne behandlet efter bestemmelserne i 1. Der er dog i den administrative praksis taget vidtgående hensyn til ansøgere, som ville have haft et krav på tilladelse, såfremt ansøgningen var indgivet inden ovennævnte dato. 15

16 I øvrigt indtager virksomhed, hvortil der er meddelt tilladelse efter 12, stk. 4, i flere henseender en særstilling, jfr. afsnit 2.4 om den administrative praksis. 2.3 Myndighederne, administrativ klage og tilsyn Tilladelse til udlejning af feriebolig eller grund til opførelse af feriebolig samt tilladelse til selskabers m.v. erhvervelse meddeles af miljøministeren efter lovens 2 og 8. Ministerens kompetence er delegeret til Planstyrelsen, jfr. 16, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, i bekendtgørelse nr. 897 af 15. december 1986 (delegationsbekendtgørelsen). Planstyrelsens afgørelse kan påklages til miljøministeren i medfør af 21, stk. 1, nr. 1 i delegationsbekendtgørelsen. Der er ikke i loven fastsat nogen frist for indgivelse af klage eller bestemmelser om, hvem der kan anses for klageberettigede for så vidt angår sager, hvor der ansøges om tilladelse til udlejning og erhvervelse. Den hidtidige administration er sket på grundlag af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, hvorefter det antages, at klageretten bortfalder, hvis den pågældende lader en efter forholdene urimelig tid gå, inden der klages. Med hensyn til klageberettigede er lagt til grund, at pågældende skal have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. For så vidt angår tilladelse til udlejning til campering, har miljøministeren i bekendtgørelse nr. 593 af 4. september 1986 (»campingreglementet«) delegeret tilladelseskompetencen til amtsrådene. Amtsrådenes afgørelser kan påklages til Planstyrelsen, jfr. 18, stk. 1 i campingreglementet. Planstyrelsens afgørelse kan indbringes for miljøministeren. Loven fastsætter i øvrigt i 11, stk. 1, at amtsråd, kommunalbestyrelser og tinglysningsmyndigheder skal afgive indberetning til miljøministeren, hvis de får kendskab til virksomhed, der kan være omfattet af udlejningsbestemmelserne. Indberetning foretages til Planstyrelsen, jfr. delegationsbekendtgørelsen, 11, stk. 2. Tinglysningsdommeren skal tillige indsende kopi af skøde, hvis dette indeholder erklæring om, at ejendommen skal anvendes i et erhvervsøjemed, der er omfattet af lovens 1, jfr. afsnit For så vidt angår tilsynet med overholdelse af sommerhuslovens bestemmelser om udlejning og erhvervelse, blev loven ændret i 1984 som følge af den såkaldte håndhævelseslov (lov nr. 250 af 23. maj 1984). Ændringerne trådte i kraft den 1. august 1984, og de er udformet med baggrund i betænkning nr. 981/ 1983 om håndhævelse af bygge- og miljølovgivningen. Formålet med ændringen var blandt andet at sikre en mere effektiv håndhævelse af lovbestemmelserne. 16

17 Med de ændringer, der er gennemført med håndhævelsesloven, er det nu blandt andet udtrykkelig fastsat, at miljøministeren påser overholdelse af sommerhusloven og de regler, der fastsættes med hjemmel i loven. Tilsynet med campingpladser er dog delegeret til amtsrådene. Tilsynet med overholdelse af sommerhuslovens regler om udlejning af ferieboliger og grunde til opførelse af ferieboliger er delegeret til Planstyrelsen, jfr. 11, stk. 1, nr. 10 i delegationsbekendtgørelsen. Planstyrelsen udøver sit tilsyn ved at holde sig løbende orienteret om markedet med udlejning af sommerhuse og grunde til opførelse af ferieboliger og ved de indberetninger, Planstyrelsen modtager fra tinglysningskontorer, kommuner og amtskommuner samt andre myndigheder eller private. Planstyrelsen vurderer konkret, hvorvidt der i de enkelte tilfælde er baggrund for at rette henvendelse med krav om ændring af en forretningspraksis med henblik på at søge forholdet lovliggjort. Planstyrelsen vurderer samtidig, hvorvidt der er baggrund for at rette henvendelse til politimyndigheden med anmodning om at overveje at rejse straffesag. Planstyrelsen påser under udøvelse af sit tilsyn tillige, at vilkår fastsat i tilladelser meddelt i medfør af loven bliver overholdt. Håndhævelsesloven indeholder endelig bestemmelse om, at miljøministeren kan fastsætte nærmere regler for udøvelse af tilsynet. Sådanne regler er ikke fastsat. Der er ikke hjemmel i loven til i forbindelse med tilsynet at foretage inspektion på en ejendom eller kræve adgang til relevante dokumenter m.v. Lovens straffebestemmelser giver mulighed for at straffe overtrædelse af 1 og vilkår fastsat efter 2 med bøde. Sker overtrædelsen af et selskab, kan dette som sådant pålægges bødeansvar. 2.4 Den administrative praksis Den ønskede begrænsning af efterspørgslen efter arealer til erhvervsmæssig udnyttelse til rekreative formål kan kun opnås, hvis loven administreres restriktivt. Det var således ved lovens vedtagelse forudsat, at såvel tilladelser til erhvervsmæssig udlejning af ferieboliger som tilladelser til selskabers erhvervelse af ferieboliger kun meddeles i stærkt begrænset omfang. Generelle retningslinier for den restriktive administration blev i 1973 forelagt Folketingets Markedsudvalg, der godkendte disse. Der er i disse retningslinier åbnet mulighed for i en række særlige tilfælde at fravige den generelt restriktive praksis, og der har gennem Planstyrelsens administration udviklet sig en administrativ praksis i overensstemmelse hermed. Denne praksis redegøres der for i de følgende afsnit. 17

18 2.4.1 Tilladelse til udlejning Efter Planstyrelsens praksis gives der som hovedregel ikke tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af ferieboliger. I en række afgrænsede situationer er der dog givet tilladelse til erhvervsmæssig udlejning efter lovens 1, stk. 1: 1. Hvor den pågældende inden den 9. februar 1972 lovligt drev erhvervsmæssig udlejning. Et egentligt retskrav på tilladelse forudsætter dog samtidig, at ansøgningen herom er indgivet senest den 31. december 1972, jfr. lovens 12, stk. 4 og afsnit Planstyrelsen har i enkelte tilfælde givet tilladelse til fortsættelse af sådan udlejningsvirksomhed, selv om ansøgning herom er indsendt senere end den 31. december Der er også givet tilladelse i overgangstilfælde, hvor betydelige investeringer med henblik på udlejning er foretaget inden lovens ikrafttræden. 2. I tilfælde, hvor der tidligere er meddelt udlejningstilladelse, er der efter ansøgning også meddelt udlejningstilladelse til den pågældendes børn eller ægtefælle. 3. Der er undtagelsesvis efter en konkret bedømmelse meddelt tilladelse til udleje af 4-6 lejligheder eller værelser indrettet til ferieformål i tiloversblevne landbrugsbygninger. Det er dog en forudsætning, at landbrug fortsat er ejerens hovederhverv. Der er endvidere givet tilladelse til udlejning af 1-2 ferieboliger i tiloversblevne landbrugsbygninger, selv om landbrugspligten er ophævet, når blot ejeren selv bor på ejendommen. 4. Tilladelse til udlejning af grund er givet ved ejerskifte af udlejede sommerhusgrunde med hus opført og ejet af en lejer af grunden. 5. Der er meddelt tilladelse til udlejning af jordarealer til kolonihaver samt kommuners og statens udlejning, f.eks. i form af feriekolonier eller lignende. 6. I visse ganske enkeltstående tilfælde er givet en et-årig tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af sommerhuse i tvangsauktionssituationer og lignende tilfælde, hvor den, der har ansøgt om udlejningstilladelse, har overtaget en sommerhusbebyggelse som ufyldestgjort panthaver. Der har da været lagt vægt på den ekstraordinære situation, og at sigtet har været salg af husene til private. I en række situationer, hvor der er tale om en ikke-erhvervsmæssig aktivitet, meddeles der efter den administrative praksis - i overensstemmelse med lovens intentioner - normalt tilladelse til selskabers og andre juridiske personers udlån eller udleje. Der meddeles således normalt tilladelse til foreningers og virksomheders udlån eller udleje af et mindre antal ferieboliger til medlemmer eller ansatte, f.eks. såkaldte personalesommerhuse. 18

19 Ved afgørelsen af sådanne sager har Planstyrelsen i sin praksis lagt vægt på, om kredsen af medlemmer eller ansatte på den ene side har en vis størrelse og på den anden side en vis veldefineret afgrænsning. Der må således ikke være tale om en meget stor og diffus kreds. For så vidt angår virksomheder er der givet tilladelse til, at virksomheder med ned til 6 ansatte kan udleje eller udlåne et enkelt sommerhus til de ansatte. Virksomheders udlejning til ferieophold for andre end de ansatte kan ikke ske uden tilladelse efter sommerhusloven. En sådan tilladelse vil normalt ikke blive meddelt. For anpartsselskaber og aktieselskaber har tilladelsen normalt været betinget af, at udlånet eller udlejningen ikke omfatter ansatte, der samtidig er anpartshavere eller aktionærer i firmaet, medmindre der er tale om indehavere af medarbejderaktier. En aktionær eller anpartshaver har dog adgang til at benytte ferieboligen til egen rekreativ anvendelse, hvis han har erhvervet ejendommen i ideel sameje med selskabet. Også enkeltmandsvirksomheders udlejning til virksomhedens ansatte kræver tilladelse efter 1, stk. 3. For ikke at åbne mulighed for omgåelse af bestemmelserne i lov om erhvervelse af fast ejendom (jfr. afsnit 2.5), er der normalt ikke meddelt tilladelse til udenlandske virksomheder til udlejning eller udlån til virksomhedens ansatte af en feriebolig i Danmark. Ved udenlandske virksomheder forstås i denne forbindelse virksomheder med hjemsted i udlandet. Planstyrelsen har derimod i enkelte situationer meddelt tilladelse til virksomheder, der var udenlandsk ejet, men som havde hjemsted i Danmark. Denne sondring skal bl.a. ses i lyset af, at en virksomheds udlån/udleje af feriebolig til virksomhedens ansatte falder udenfor det, der normalt betragtes som egentlig erhvervsmæssig aktivitet. En virksomheds anvendelse af fast ejendom til brug for indkvartering af kunder i forbindelse med salg eller præsentation af virksomhedens produkter kræver også tilladelse. Tilladelse er normalt ikke blevet meddelt, hvis der er tale om en typisk feriebolig eller om en bolig, der ligger i urimelig afstand fra virksomheden. Det blev tillige ved lovens vedtagelse forudsat, at der skulle kunne gives tilladelse til almennyttige selskabers udlejning af sommerhuse. De eksisterende almennyttige boligselskaber har vist sig ikke at have fået nogen praktisk betydning for denne form for udlejning. Derimod har organisationen Dansk Folkeferie opnået udlejningstilladelse som almennyttigt selskab, ligesom der er givet udlejningstilladelse til enkelte andre selskaber, der har kunnet opfylde de formelle krav, som Miljøministeriet, Planstyrelsen, efter sin praksis stiller til et almennyttigt selskab i sommerhuslovens forstand. Kravene, som skal sikre, at udlejningen ikke bliver erhvervsmæssig, kan konkretiseres som følger: 1) Virksomheden skal være en selvejenede institution. 19

20 2) Der skal i vedtægterne være truffet bestemmelse om, at overskuddet ved virksomheden skal anvendes i overensstemmelse med virksomhedens formål. 3) Ledelsen skal bestå af repræsentanter fra allerede anerkendte almennyttige foretagender eller en eller flere personer udpeget af kommunerne eller andre offentlige myndigheder. 4) Regnskabet skal offentliggøres. 5) Regnskabet må for hvert enkelt medlem af bestyrelsen, for hver konsulent og for de højstlønnede funktionærer indeholde oplysninger om størrelsen af den samlede sum af løn, honorarer og diæter og enhver form for direkte og indirekte ydelser, de pågældende har modtaget. 6) Vedtægter og vedtægtsændringer skal forelægges Planstyrelsen til godkendelse. 7) Det skal i vedtægterne fastsættes, at institutionen ikke kan indgå aftale med et medlem af bestyrelsen, direktøren eller en funktionær, hvorved denne selvstændigt eller som befuldmægtiget for en anden, herunder f.eks. som ansat i denne virksomhed - optræder som grundsælger, entreprenør, leverandør, advokat, arkitekt eller lignende. 8) Det skal af vedtægterne fremgå, at likvidationen skal forelægges Miljøministeriet (Planstyrelsen), der påser, at en eventuel formue anvendes til et tilsvarende almennyttigt eller socialt formål. Planstyrelsen har i forbindelse med meddelelse af udlejningstilladelsen normalt betinget sig at kunne tilbagekalde tilladelsen, hvis udlejningen bliver erhvervsmæssig. Det har heller ikke været hensigten med bestemmelsen i 1, stk. 3, at hindre oprettelsen af feriekolonier eller legater og foreningers udlejning til medlemmer eller socialt vanskeligt stillede uden vederlag eller mod et vederlag, der ikke overstiger udgifterne. I forbindelse med meddelelse af udlejningstilladelse til sådanne formål fastsætter Planstyrelsen normalt vilkår til sikring af virksomhedens almennyttige karakter. Udlejning af ejendomme, der ejes af det offentlige, f.eks. amtskommunale og kommunale feriekolonier for børn, er ikke omfattet af lovens 1, stk. 3, men dog af 1, stk. 1. Planstyrelsen har i enkelte tilfælde givet tilladelse til andelsbeboerforeningers erhvervelse og udlån af sommerhuse til foreningens medlemmer. Dannelse af en andelsbeboerforening kan f.eks. være valgt som et alternativ til erhvervelse i sameje. 20

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje NOTAT J.nr. NST-609-00014 Ref. Den 5. september 2014 Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje Sommerhuslovens regler gælder al udlejning af hus eller husrum til ferie- og fritidsformål, uanset om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-651-000017 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 5 Offentligt J.nr. 13-5380634 Den 10. december 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Vedrørende L 80 - Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Den lovgivning, der primært regulerer hytter/mobilehomes på campingpladser er: Sommerhusloven 1 Campingreglementet 2 Eksempler på øvrig lovgivning, der

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 10. april 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orientering

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger LBK nr 980 af 01/11/2000 (Gældende) LOV Nr. 145 af 25/03/2002 67 LOV Nr. 274 af 08/05/2002 7 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Vedtægter for KA Byggegaranti

Vedtægter for KA Byggegaranti V E D T Æ G T E R F O R K A B Y G G E G A R A N T I 1 Vedtægter for KA Byggegaranti KAPITEL 1 - MEDLEMSKAB 1 - Formål Stk. 1 For medlemmer af KA Byggegaranti gælder at: A. entreprenører skal levere veludført,

Læs mere