Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl Billedsalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen"

Transkript

1 #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Lone Ulholm (under pkt.1-9 og 16-17), Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen, Frank Sass, Ellen Højgaard Jensen og Stig Torp Kaspersen Afbud fra Ingen Fra administrationen Margrete Pump, Lars Nilsson (under pkt. 8), Pernille Egelund Johansen (under pkt.17), Michael Steen Nielsen-Elgaard (under pkt. 8 og17), Lene Vennits, Flemming Lind, Jonas Mørch Cohen og Anne Mette F. Svendsen. Derudover deltog Nikolaj Munch fra Willis under pkt /29

2 #JobInfo Criteria=side1# Indholdsfortegnelse Til beslutning Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 24. juni Tingbjerg Plejehjem - indtrængen af regnvand og kloakvand genåbning af byggeregnskab Rolandsgården kloakrenovering byggeregnskab Humlevænget- beboerlokale godkendelse af byggeregnskab Levering af særboliger Emner til styringsdialogmøde Forslag til arbejdsplan for SAB Humlevænget - helhedsplan orientering Sammenfatning af undersøgelse af Lykkebos regnskab 2009/ Ansøgning om trækningsret til cirkulationsanlæg i Falsterbo Medlemmer til referencegruppe for Sølund modelplejecenter Gældsrådgivning ved køkkenbordet valg af følgegruppemedlem Ny aftale om fælles indkøb af elektricitet Tilbud om s Beboerhøjskoler Ændringer af tingbogsoplysninger Sager til orientering Status på forsikringsaftale Strandlodsvej status Udlejning i nybyggerierne Stilledal - status Toften - status Orientering om cirkusforestilling Servicefradrag til lejere BoligButikken Forslag til Kommuneplan Aktuel boligpolitisk orientering Eventuelt Bilagsfortegnelse Bilag 1: Byggeregnskab for kloakrenovering... 5 Bilag 2: Styringsdialograpport for SAB... 9 Bilag 3: Referat fra sidste års styringsdialogmøde... 9 Bilag 4: Sammenfatning af undersøgelse af Lykkebos regnskab Bilag 5: Skriftlig kommentar fra Lykkebo Bilag 6: Ansøgning om trækningsret /29

3 Bilag 7: Notat #JobInfo om Criteria=side1# s beboerhøjskoler Bilag 8: Tilbud fra TopDanmark Bilag 9: Oversigt over sagsforløb Bilag 10: Oversigt over SAB s foreløbige økonomiske engagement i projektet /29

4 Til beslutning #JobInfo Criteria=side1# 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 24. juni 2011 Referatet fra ovennævnte bestyrelsesmøde er tilsendt bestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Det indstilles, at referatet fra mødet den 24. juni 2011 godkendes og underskrives. Referatet blev godkendt. 2. Tingbjerg Plejehjem - indtrængen af regnvand og kloakvand genåbning af byggeregnskab På organisationsbestyrelsesmødet, afholdt den 24. juni 2011, blev der orienteret om, at der ved større regnskyl, havde været vand indtrængen i kælderen på plejehjemmet. Men man havde ikke kunne finde årsagen og derfor skulle det holdes under observation, såfremt der kom et kraftigt regnskyl. Den 2. juli 2011 kom der, som bekendt et meget kraftigt regnvejr, som forårsagede oversvømmelser af kælderen på plejehjemmet. Der blev konstateret regnvands indtrængen fra ydervægge og lyskasser og opstigende kloakvand fra gulvafløb og toiletter i den gamle del af kælderen. Der var ikke konstateret vand indtrængen hverken af regnvand eller kloakvand i den nye del kælderen, som blandt andet indeholder produktionskøkken og vaskeri. er sammen med rådgiver og hovedentreprenør gået i gang med at finde en samlet løsning på de to problemer. Med hensyn til økonomien gældende for såvel boligerne og servicedelen: Boliger Serviceareal Rammebeløbet var ved fremsendelse af skema A kr kr. Godkendt skema B - tilsagn kr kr. Godkendt byggeregnskab kr kr. For boligerne set i forhold til godkendt byggeregnskab og godkendt skema B er der et mindre forbrug på kr. og i forhold til rammebeløbet et mindre forbrug på kr. For servicearealet set i forhold til godkendt byggeregnskab og godkendt skema B er der et mindre forbrug på kr. og forhold til rammebeløbet et mindre forbrug på kr. Fordelingsnøgle for fordeling af håndværkerudgifterne mellem boliger og serviceareal er 79/100 og 21/100. 4/29

5 #JobInfo Criteria=side1# Hovedentreprenør W. Lynggaard Petersen er fremkommet med et forsigtigt skøn for afhjælpning af problemerne på ca kr. Administrationen ønsker på dette grundlag, at byggeregnskabet genåbnes, så det er muligt over byggesagen at få afhjulpet den konstaterede regnvands indtrængen og opstigende kloakvand. : Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender at byggeregnskabet genåbnes for afhjælpning af regnvands indtrængen og opstigende kloakvand i kælderen inden for det godkendte skema B tilsagn. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte indstillingen. 3. Rolandsgården kloakrenovering byggeregnskab Afdelingen Rolandsgården har gennem vedtagelsen af driftsbudget og handleplan på afdelingsmødet den 5. maj 2009 besluttet at gennemføre en renovering af afdelingens kloakker. Der blev dengang vedtaget et budget på kr. jf. anbefalinger fra forudgående forundersøgelse af august Regnskabet ved byggeriets afslutning balancerer med en samlet anskaffelsessum på kr. Heri er afsat reservationsbeløb på kr. til brug for byggesagens endelige afslutning. Byggeriet er udelukkende finasieret af afdelingens driftsbudget. Der henvises til byggeregnskab af 31. december 2009, vedlagt som bilag 1. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskabet. Bilag 1: Byggeregnskab for kloakrenovering Byggeregnskabet blev godkendt. 4. Humlevænget- beboerlokale godkendelse af byggeregnskab Færdiggørelsen af beboerlokalerne blev efter forsinkelser afsluttet og afleveret i sin helhed i august Dele af projektet blev udskudt, idet afdelingen samtidig udførte en planlagt 5/29

6 facaderenovering #JobInfo Criteria=side1# mod torvet på Smørumvej. Afdelingen kunne herefter færdiggøre den endelige aptering og påbegynde udlejningen. Rådgiver havde svært ved at levere sit tekniske regnskab efter færdiggørelsen, dels på grund af de udskudte arbejder, dels på grund af mange uafklarede diskussioner med underentreprenørerne om de mange ændringer og tilpasninger i projektet, som byggeudvalget undervejs ikke fik den fulde indsigt i. Byggeregnskabet blev derfor først udarbejdet i maj måned 2011 med skæringsdato 31. marts Regnskabet overholder det godkendte budget og den godkendte huslejestigning på 1,16 % Sammenstilling: Regnskab Budget Afvigelse Håndværkerudgift kr kr kr. Omkostninger kr kr kr. Samlet anskaffelsessum kr kr kr. Finansiering: Realkreditlån, ustøttet kr kr. Tilskudsmidler kr kr. I alt kr kr. Det kan konstateres, på trods af et turbulent samarbejde med rådgiver undervejs, at beboerlokalerne er særdeles velfungerende, at handicapadgangen er løst på en elegant måde, og at der ved 1. års gennemgangen i august måned ikke blev konstateret nævneværdige fejl og mangler. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskabet samt godkender, at dette indsendes til Københavns Kommune til godkendelse. Byggeregnskabet blev godkendt og kan indsendes til Københavns Kommune. 5. Levering af særboliger I forbindelse med den udlejningsaftale, der blev indgået mellem Københavns Kommune og BL s 1.kreds pr. den 1. januar 2007, skulle alle almene boligorganisationer aflevere 1 % af alle familieboliger, som særboliger. Der var tale om boliger, hvor kommunen har permanent anvisningsret. 6/29

7 #JobInfo Criteria=side1# SAB har besluttet en fordeling på afdelingerne som følgende: antal boliger Skal Afdeling i alt leveres Sjællandshuse Jyllandshuse Bispebjerg Terrasser Stefansgård Jydeholmen Fynshuse Glumsøparken Skyttevænget Abildgården Lollikhuse Rolandsgården Langelandshus Rebildhuse Falsterbo Himmerlandshuse Lønstruphuse Dybbølhus Sallinghus Elleparken Grøndalslund Bellahøj I Wittenberghus Flexibo Saxobo Humlevænget Lykkebo 50 1 Antal boliger under 55 m² Der er leveret 54 særboliger, og der resterer derfor 6 boliger. Disse boliger er i afdelingerne Langelandshus, Himmerlandshuse, Grøndalslund, Flexibo, og Saxobo. 7/29

8 Der #JobInfo er tale om Criteria=side1# små boliger på under 55 m² og til billige huslejer. Der har i de 5 afdelinger ikke været opsigelser på boliger, der ud fra disse krav kunne leveres som særbolig. Da særboligerne skal leveres inden udgangen af 2011, er der brug for, at de 6 særboliger fordeles på andre afdelinger. SAB s udlejningsudvalg har drøftet dette forhold, og indstiller til organisationsbestyrelsen at boligerne fordeles, med yderligere 1 særbolig på afdelingerne Sjællandshuse, Stefansgård, Skyttevænget, Falsterbo, Sallinghus og Wittenberghus. Alle afdelingerne er såkaldt 40- afdelinger. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter en ændret fordeling af særboligerne på afdelingsniveau. Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. 6. Emner til styringsdialogmøde Som omtalt på sidste organisationsbestyrelsesmøde den 24. juni 2011, skal dette års dokumentationspakke til brug for styringsdialogen indsendes den 13. september Der er udfyldt et skema for samtlige af SAB s afdelinger og - efter samråd med forvaltningskommissionen er der udfyldt et skema for selskabet, som er vedlagt som bilag 2. Referatet fra sidste års styringsdialogmøde er vedlagt som bilag 3. Til selve styringsdialogmødet den 29. november 2011 skal der senest den 18. oktober 2011 fremsendes emner til dagsordenen, der ønskes behandlet på mødet. I løbet af det seneste år, er der ved forskellige lejligheder fremkommet forskellige ønsker til emner, der kunne tages op på styringsdialogmødet. De er oplistet nedenfor. Herudover bedes organisationsbestyrelsen overveje om der er andre strategisk fremadrettede emner, som bør tages op med kommunen. Opfordring til kommunen om så vidt muligt at udleje de lette ældreboliger i Valbyholm og Husum Vænge til unge, fremfor de almindelige ældreboliger, som fortrinsvis bør forbeholdes de ældre. Fortsat ønske om at visitationskravene til ældreboliger slækkes. Ønske om en større kommunal opbakning til demente og sindslidende i ældreboligerne. 8/29

9 #JobInfo Criteria=side1# Ønske om større kommunal opbakning til misbrugere og sindslidende almindelige boligafdelinger. Hvad kan der gøres for at ændre på renovationsafgifterne? De rammer skævt og hæmmer incitamentet til affaldssortering og til at begrænse affaldsmængden. Kulturhus i Tingbjerg. I forbindelse med omprioriteringsprojekterne i Tingbjerg er der gjort meget ud af at renovere vej- og udearealerne. For at bakke op om bestræbelserne på at forskønne Tingbjerg er det ønsket at såvel boligorganisationerne, som kommunen renholder deres respektive områder. Der bør sikres en spredning af de 25 familier fra Tingbjerg, så enkelte afdelinger ikke belastes unødigt. Udvikling af andre lejlighedstyper, f.eks. kollegier og studieboliger Isoleringsprojekter, tagrenoveringer og projekter der udnytter tagetagen ender ofte med meget dyre løsninger pga. facadecensur på ældre ejendomme. Kan der udtænkes andre, kreative løsninger på problemet? Kan kommunen og boligselskabet samarbejde om vandafledning og renovering af kloakker? Det indstilles, at organisationsbestyrelsen diskuterer, hvilke emner, der skal sættes på dagsordenen til styringsdialogmødet med Københavns Kommune den 29. november Bilag 2: Styringsdialograpport for SAB Bilag 3: Referat fra sidste års styringsdialogmøde Lene Vennits foreslog, at man opfordrer kommunen til at stille nogle incitamenter op til at spare på CO 2 -udledningen. Lone Ulholm ønskede, at det blev medtaget som et punkt, at SAB ønsker en hurtigere behandling af byggeregnskaber. Kommunens langsomme behandling af Teglværkshavnens byggeregnskab betød et tab på adskillige kr. Ellen Højgaard Jensen nævnte det forhold, at den almene boligsektor har nogle rammevilkår, som er rigtig svære. Det er svært at komme igennem med lejlighedssammenlægninger og renoveringer. 9/29

10 Bjarne #JobInfo Krohn ønskede, Criteria=side1# at der blev fulgt bedre op på kommunens indsats overfor de hjemløse i Bellahøj III. Ole Lagoni spurgte til referatet fra sidste år. Her nævnes noget om samarbejdsformer i Tingbjerg, som han gerne ville have uddybet. Lene Vennits fortalte, at det formentlig havde at gøre med, at der måske er et demokratisk underskud i Tingbjerg. Der er to elementer i det, dels hvor mange mennesker der møder frem til beboermøder, dels selve den demokratiske struktur. Stig Torp Kaspersen tilføjede, at det er rigtigt, at det er svært at få folk til at møde op. Det er blevet forsøgt at tilbyde både mad og børnepasning. Han fortalte også at der kigges på strukturen i forretningsudvalget i bestyrelsen, hvorvidt det kan tilpasses til samarbejdet mellem to boligselskaber og endelig nævnte han at der er et udmærket samarbejde med de kommunale repræsentanter i styregruppen for helhedsplanen Organisationsbestyrelsen godkendte de i dagsordenen nævnte punkter og besluttede at tilføje yderligere fire punkter til styringsdialogen: kommunens sagsbehandling i forbindelse med byggeregnskaber, rammevilkår i forhold til renoveringer og lejlighedssammenlægninger, incitamenter til besparelse af CO 2 og opfølgning på de tidligere hjemløse i Bellahøj III. Spørgsmålet om samarbejdsstrukturen i Tingbjerg vil blive taget op i Forvaltningskommissionen. 7. Forslag til arbejdsplan for SAB Et af resultaterne fra SAB s bestyrelsesseminar den april 2011 var en prioritering af de målsætninger og arbejdsopgaver SAB skal arbejde med i det næste halvandet år. På seminaret systematiserede Claus Ingemann (proceskonsulenten) de prioriterede indsatser. Vi har efterfølgende samlet dem i 6 overordnede emner: 1. Organisationsbestyrelsens arbejdsform 2. Boligstrategi prioritering af renoveringsprojekter 3. Finansiering, økonomi og puljer 4. Driftsfællesskaber 5. Boligpolitisk arbejde og profilering af SAB 6. Uddannelse af beboerrepræsentanter For at sikre at SAB får arbejdet aktivt med de indsatser og emner, som bestyrelsen prioriterede på seminaret, har vi udarbejdet et udkast til en arbejdsplan. Forslag til arbejdsplan for SAB /29

11 Ekstraordinært #JobInfo Criteria=side1# organisationsbestyrelsesmøde den 25. maj 2011 er afholdt/gennemført Gennemgang af afdelingerne for at kortlægge deres renoveringsbehov (fortsat) (2) Kategorisering i forhold til fremtidige beboere/målgrupper (2) Afprøvning af gruppedrøftelse som ny arbejdsform (1) Organisationsbestyrelsesmøde den 24. juni 2011 er gennemført/afholdt Business-case for i-pads (1) Elektronisk dagsorden (1) Ny struktur for dagsorden (1) Nybyggeriernes økonomi (fortsat) (3) SAB seminar den september 2011 alle punkter indgår i programmet for seminaret Boliger for alle pengepunge drøftelse af strategi (2) Oplæg fra afdelingerne (Valbyholm og Humlevænget) Oplæg om projektet Under samme tag Gruppearbejde om trivsel Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011 Afprøve afvikling af dagsordenpunkt med gruppedrøftelse opfulgt af plenum - arbejdsplanen drøftes (1) Organisationsbestyrelsens temadag den 27. oktober 2011 Rundtur til afdelingerne (2) Drøftelse af strategi er der nye aspekter i forhold til den tidligere prioritering? (2) Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2011 Afprøvning af forsøg med delkonklusioner på skærm (1) SAB s økonomi herunder trækningsret (3) Strategi for lejlighedssammenlægninger (fortsat input fra september seminaret aktiveres) (2) Organisationsbestyrelsesmøde februar 2012 Introduktion af arbejdsform for nye medlemmer og evaluering af arbejdsform (1) Organisationsbestyrelsesmøde april 2012 Hvad kan SAB påvirke politisk? Hvorfor, hvad er formålet og hvordan? (5) Organisationsbestyrelsesmøde juni 2012 Strategi for driftsfællesskaber (4) SAB seminar september 2012 Driftsfællesskaber (4) Organisationsbestyrelsesmøde september /29

12 Uddannelse #JobInfo Criteria=side1# af beboerrepræsentanter (6) Organisationsbestyrelsens temadag oktober 2012 Nyt målsætningsprogram Organisationsbestyrelsesmøde november 2012? Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter udkastet til arbejdsplan indgående. Er det de rigtige prioriteringer, den rigtige rækkefølge og mangler der noget? For at sikre at alle kommer til orde vil drøftelsen ske i grupper og der vil blive samlet op i plenum. Organisationsbestyrelsen godkendte arbejdsplanen med tilføjelsen herunder lejlighedssammenlægninger under SAB seminar den september, 1. punkt. 8. Humlevænget - helhedsplan orientering På sidste møde blev organisationsbestyrelsen orienteret om Landsbyggefondens besigtigelse af afdelingen i maj måned 2011 og reaktionerne på denne fra afdelingens og administrationens side. Administrationen har efterfølgende været i dialog med Fonden om det videre forløb. Fonden ønsker et udspil fra administrationen til drøftelse af nødvendige supplerende tekniske undersøgelser og yderligere dokumentationsmateriale, så afdelingen ikke bruger unødige midler på dokumentation af renoveringsarbejder, der ikke senere vil kunne godkendes. Administrationen peger på 4 indsatsområder i helhedsplanen, idet afdelingen p.t. er i gang med renovering af de øvrige arbejder over langtidsplanen, herunder fornyelse af el-installationer, udskiftning af varmeunits og fornyelse af køkkener. 1. Kældertrapper og trappe til hoveddør inkl. nødvendig reparation af den underliggende del af kloak. Der foreligger en rapport for 55 boliger og der skal udarbejdes en registrering af yderligere boliger, svarende til 1/3 af alle boliger. 2. Klimaskærm, forskydninger i murværk og øvrige revnedannelser, der indikerer et bagvedliggende svigt eller skade. Dette kræver destruktive indgreb. 3. Ombygning og udvidelse af badeværelser inkl. udskiftning af de tilhørende stigestrenge og faldstammer. Emnet blev foreslået ved besigtigelsen af Fonden selv. Der skal udarbejdes projektforslag til dette af tekniker. 12/29

13 4. Etablering #JobInfo Criteria=side1# af bedre handicapadgang ved et antal endeboliger i op til 23 blokke med adgang fra vej. Emnet blev diskuteret med Fonden som en mulighed ved besigtigelsen. Der skal udarbejdes projektforslag til dette af tekniker. Når Fonden har taget stilling og accepteret disse indsatsområder som støtteberettigede, vil der forløbe en registrerings- og undersøgelsesperiode med efterfølgende afrapportering, samt udarbejdelse af diverse projektforslag. Dette arbejde skønnes at kunne udføres for kr. til tekniker kr. til administrationens medvirken. For ikke at belaste afdelingens økonomi, søges der om et tilskud fra organisationens arbejdskapital. Beløbet vil senere indgå i det samlede projekts økonomi, når helhedsplanen realiseres. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt godkender, at der bevilges et rente- og afdragsfrit lån på kr. fra arbejdskapitalen til supplerende teknikerundersøgelser med forventet tilbagebetaling, når projektet realiseres. Lars Nilsson uddybede punktet og redegjorde for hvilke projekter, der ville være størst sandsynlighed for at LBF ville støtte. Der opstod en diskussion af relevansen af de forskellige projekter. Det blev besluttet, at sende sagen tilbage til følgegruppen som indkaldes hurtigst muligt med henblik på en konkretisering af indstillingen. 9. Sammenfatning af undersøgelse af Lykkebos regnskab 2009/2010. Som det er organisationsbestyrelsen bekendt, har der hen over foråret været foretaget en undersøgelse, en kulegravning, af Lykkebos regnskab for 2009/2010. Resultatet af undersøgelsen viser, at der har været foretaget en række fejlkonteringer, også i forhold til Skyttevænget. Det har medført at regnskabet 2009/2010 for Skyttevænget også er blevet undersøgt. Fejlkonteringer i regnskabsåret beløber sig på i alt ca kr. til Lykkebo, og skyldes hovedsagligt at procedurerne for kontering ikke er blevet fulgt. I undersøgelsen blev håndværkerudgifterne også gennemgået, og resultatet viser, at håndværkerudgifterne generelt ikke ligger over det normale niveau. Dog er der til enkelte håndværkerregninger et par bemærkninger om at de ligger en anelse over det normale. Dette kan skyldes at håndværkeren har været tilkaldt akut. Se den samlede redegørelse i bilag 4. Med hensyn til timeforbruget foreslås det, at der bliver foretaget en timeregistrering. Der er dog sket det, at driftslederen som skal lave timeregistreringen har fået nyt job. Driftslederstillingen blev besat pr. 1. september og den nye driftsleder vil registrere 13/29

14 timeforbruget #JobInfo Criteria=side1# resten af året. Når resultatet foreligger, vil der blive taget stilling til, om der skal ske en omprioritering eller en ændring i timeantallet. Sammenfatningen har været forelagt afdelingsbestyrelserne i henholdsvis Lykkebo og Skyttevænget på selvstændige møder. Afdelingsbestyrelserne har godkendt sammenfatningen. For Lykkebos vedkommende har det dog resulteret i en skriftlig kommentar, se bilag 5. Organisationsbestyrelsen besluttede i april en plan for, hvordan samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen i Lykkebo og skulle genoprettes, hvor undersøgelsen også indgik. I beslutningen lå også, at der skulle afholdes et møde efter sommerferien Dette møde er endnu ikke blevet afholdt pga. ferie. Det forventes at mødet kan blive afholdt ultimo september Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager sammenfatningen af undersøgelsen for Lykkebo i regnskabsåret 2009/2010 til efterretning og vurderer om der skal foretages en yderligere undersøgelse. Bilag 4: Sammenfatning af undersøgelse af Lykkebos regnskab Bilag 5: Skriftlig kommentar fra Lykkebo Der var en debat om, i hvilket omfang redegørelsen er med til at genoprette det tillidsbrud afdelingen føler der er sket og faktisk redegør for de fejl, der måtte være sket. I debatten deltog Kjeld Poulsen, Flemming Balle, John B. Sørensen, Lone Ulholm, Bjarne Krohn, Margrete Pump og Lene Vennits. Jonas Mørch Cohen understregede, at dette punkt kun skal opfattes som en konklusion på undersøgelsen af regnskabet 09/10. I forhold til genopbygning af tilliden, svarede Jonas Mørch Cohen, at det er en proces, som er i fuld gang gennem møder mellem administrationen og afdelingsbestyrelsen og gennem samarbejdet med den nye driftsleder. I debatten opstod yderligere to andre emner, som blev henvist til behandling ved en anden lejlighed. Det drejede sig om belastningen af administrative opgaver på ejendomskontorenene og om driftschefernes arbejdsområder. Organisationsbestyrelsen tog status til efterretning og besluttede, at der kan bruges op til kr. fra arbejdskapitalen til at gennemgå regnskaberne for 08/09, hvis afdelingsbestyrelsen i Lykkebo mener der er behov for det. Derudover skal der arbejdes videre med samarbejdsrelationen til afdelingen og der bør på et senere møde redegøres for, om der er sket en fejladministration fra s side. 10. Ansøgning om trækningsret til cirkulationsanlæg i Falsterbo 14/29

15 #JobInfo Criteria=side1# Falsterbo udskifter samtlige faldstammer samt stigestrenge og føringsveje for hhv. koldt og varmt brugsvand. I forbindelse med udskiftningen af det eksisterende cirkulationsanlæg, opføres et nyt anlæg som et såkaldt in-line system. Disse forbedrende tiltag på cirkulationsanlægget gør, at afdelingen vil opnå en del fjernvarme-besparelser. Samlet budget: Ca kr., Heraf koster cirkulationsanlægget kr. Ansøgning om trækningsret: kr. svarende til 2/3 af cirkulationsanlægget. Trækningsretsudvalget afholder møde umiddelbart før organisationsbestyrelsesmødet og vil fremkomme med en mundtlig indstilling til ansøgningen. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter om der skal ydes trækningsret - og i hvilken størrelsesorden - til det nye cirkulationsanlæg. Bilag 6: Ansøgning om trækningsret John B. Sørensen redegjorde for trækningsretsudvalgets indstilling. Falsterbo er en afdeling, der ellers har gjort, hvad den skulle. De har henlagt løbende, men har netop gennemgået en stor kloakrenovering, som har tømt deres kasse. De kom lige nøjagtig for sent til at gennemføre et LAR-projekt som søsterbebyggelsen Lollikhuse. Deres problem er, at de har en meget høj husleje, som ikke levner plads til yderligere stigninger. Trækningsretsudvalget finder ikke, at der kan ydes støtte i forhold til det aktuelle projekt, men anmoder administrationen om at komme med nogle alternative forslag til løsninger på Falsterbos huslejeniveau. Organisationsbestyrelsen besluttede at følge trækningsretsudvalgets indstilling. 11. Medlemmer til referencegruppe for Sølund modelplejecenter På organisationsbestyrelsesmødet den 24. juni 2011 besluttede organisationsbestyrelsen at bidrage med op til 1 mio. kr. fra arbejdskapitalen til udvikling af et koncept til fremtidens plejecenter. Projektet indgås som et partnerskab med Københavns kommune og /SAB. Det er nu offentliggjort at modelplejecenteret skal etableres på Sølund, det store plejecenter der ligger ved søerne midt i København. Der skal i 1. fase Udviklingsfasen - etableres en projektorganisation med styregruppe, faglige projektgrupper og en referencegruppe. Projektorganisationen skal beskrive krav og 15/29

16 visioner #JobInfo for et Criteria=side1# modelplejecenter. Referencegruppen skal bestå af en række interessenter SAB, Ældrerådet mv. SAB har fået tre pladser i referencegruppen. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen udpeger tre medlemmer til referencegruppen Lene Vennits præciserede, at der er tale om en referencegruppe, fordi der skal udvikles ideer. Tanken er at Sølund skal være model for fremtidens plejehjem. Der er en lang fase inden man går i gang med at bygge. Så dette her er fasen før. Lone Ulholm, Frank Sass og Kjeld Poulsen blev udpeget til at deltage i referencegruppen. 12. Gældsrådgivning ved køkkenbordet valg af følgegruppemedlem Til projektet om fremskudt gældsrådgivning (med arbejdstitlen: Gældsrådgivning ved køkkenbordet ) skal der nedsættes en følgegruppe, hvor man gerne vil have en repræsentant for SAB med. Følgegruppen skal kommentere og komme med input til projektgruppens og styregruppens oplæg og beslutninger for at sikre at have så mange perspektiver på arbejdet som muligt. Til følgegruppen er der inviteret: Repræsentanter for Københavns Kommune og Furesø Kommune Repræsentanter for AKB, København; Furesø Boligselskab og SAB Gunvor Christensen fra SFI Repræsentant(er) for projekter/institutioner, som arbejder med gældsrådgivning Repræsentant for Forældrefonden Repræsentant for Forbrugerrådet Der regnes med 2 følgegruppemøder om året. Der er ansat en projektmedarbejder pr. 1. september, som gerne fra november skal være i gang med at banke på døren hos beboere, som er i restance med huslejen (i første omgang gengangere) og tilbyde dem rådgivning. Derfor vil det første følgegruppemøde blive afholdt i begyndelsen af oktober. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen udpeger en repræsentant til at indgå i følgegruppen for projektet. 16/29

17 #JobInfo Criteria=side1# Ole Lagoni blev udpeget som repræsentant til følgegruppen. 13. Ny aftale om fælles indkøb af elektricitet 2012 Den nuværende aftale om fælles el-indkøb udløber pr. 31. december Der er derfor behov for at indgå en ny aftale. Boligorganisationerne betaler ikke særskilt for at være med i udbuddet, som fra 1. januar 2012 er med i både stor og lille pakke. Udbuddet betyder, at boligorganisationerne inden den 14. oktober 2011 skal beslutte om de vil være med i udbuddet. Baggrund Siden 1. januar 2009 har stået for køb af el på el-børsen i Oslo samt administration af forbrug og afregning for de ca elmålere, der er tilsluttet aftalen. Det er foregået på vegne af de boligorganisationer, der har tilsluttet sig fælles el-køb, gennem en forvaltningsaftale med Alpiq. Samarbejdet og aftalen med Alpiq har ikke levet op til vores forventninger om en leveret elpris. Desuden har leverandøren givet store administrative udfordringer. Puljeaftale bedre el-pris har derfor besluttet, at indlede et samarbejde med Energi Danmark om el-køb. Energi Danmark er markedsleder inden for handel med el i Danmark og sælger el til kunder inden for erhvervslivet og offentlige institutioner. Selskabet har stort kendskab til den almene sektors særlige behov og ønsker. Strategien for el-købet er en puljemodel, hvor kommer i pulje med en række offentlige institutioner og private virksomheder. Det giver flere fordele for, som på den måde sikres et stort fælles indkøbsvolumen. Desuden indkøbes el i puljen over mange gange og over flere år. Tilsammen sikres der risikospredning og mulighed for at opnå bedre priser. Arbejdet med aftaleindgåelse med Energi Danmark udføres af Indkøb, og udgiften afholdes af. Aftalen indgås for tre år med mulighed for årlig forlængelse. Mulig tillægsaftale om grøn el Energi Danmark kan levere grøn el til de boligorganisationer, der har ønske om det. Det sker i form af certificeret vandkraft fra Norge eller certificeret vindkraft fra Danmark. Denne tillægsaftale kan indgås løbende. Risiko uden pulje Tilslutter boligselskabet sig ikke fælles el-køb, er konsekvensen, at boligselskabet overgår til forsyningspligtig el. Der vil stadig blive leveret strøm, men formentlig til en højere pris end gennem puljemodellen. Forsyningspligtsprisen reguleres af Energitilsynet en gang i kvartalet 17/29

18 på grundlag #JobInfo af Criteria=side1# forsyningspligtige el-leverandørers anmeldte priser til Energitilsynet. Generelt er forsyningspligtprisen højere end elprisen gennem puljemodellen, viser opgørelser fra Energi Danmark. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tilslutter sig fælles el-køb senest den 14. oktober Organisationsbestyrelsen besluttede at tilslutte sig det fælles el-køb. 14. Tilbud om s Beboerhøjskoler 2012 På baggrund af de mange tilmeldinger til de afholdte Beboerhøjskoler i sommeren 2011 er Beboerhøjskoleudvalget enige om, at Beboerhøjskolerne skal tilbydes igen i En beskrivelse af s Beboerhøjskole og opholdene 2011 findes i vedlagte Notat om Beboerhøjskolen 2011 vedlagt som bilag beboere ønskede i 2011 at deltage på årets Beboerhøjskoler. Heraf deltog 36 voksne og 48 børn via Arbejdsmarkedets Feriefond. I 2012 vil der være en kapacitet, så i alt 225 kan deltage i Beboerhøjskolerne (Senior- og Familiehøjskolerne). Der forventes yderligere tilgang af personer, der vil få tilbudt ophold gratis via Arbejdsmarkedets Feriefond. Deltagerprisen kan fastholdes for voksne deltagere. Det skyldes gode forhandlinger samt skift af opholdssted for Familiehøjskolen. For børn nedsættes deltagerprisen med 300 kr. pr. barn. Det betyder, at vi kan tilbyde en opholdspris for voksne på kr. og kr. for børn. Priserne dækker en uges ophold på værelser med bad og toilet samt alt betalt - fra afgang til hjemkomst. har for 2012 indgået en fast aftale for Familiehøjskolen, der vil blive afholdt med én uge på Ryslinge Højskole på Fyn. Seniorhøjskolen er igen booket med én uge på Skarrildhus ved Herning. Beboerhøjskoleudvalget skal på denne baggrund ansøge de boligorganisationer, der ønsker at tilbyde deres beboere deltagelse i Beboerhøjskolerne 2012, om at yde et tilskud til deres gennemførelse. Enten via egenbetaling eller gennem tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. I lighed med tidligere år skal boligorganisationen købe det antal pladser, den vil råde over på de i alt to Beboerhøjskoler. Prisen vil fortsat være kr. pr. faktisk deltager. Men i modsætning til tidligere skal boligorganisationen også købe pladser til de beboere, der deltager med tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Baggrunden er, at en større andel af beboerne forventes at deltage via Feriefonden i Tilskud fra boligorganisationen til disse 18/29

19 beboere #JobInfo vil sikre Criteria=side1# afviklingen af højskolerne. Det skal bemærkes, at det kun er på Familiehøjskolerne, der kan ydes støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Boligorganisationerne har hidtil betalt et basisbidrag på 5 kr. pr. lejemål ekskl. moms, hvis de havde tilmeldte deltagere i årets Beboerhøjskole. Basisbidraget bortfalder med virkning fra 2012, således at det alene er udgiften til de købte pladser, der skal afholdes af boligorganisationen. Samlet set vil Beboerhøjskolerne altså fortsat hvile i sig selv økonomisk. I 2011 deltog 22 beboere fra SAB med egenbetaling og 36 via Arbejdsmarkeds Feriefond. Tilbuddet skal udsendes fra medio februar Derfor beder udvalget organisationsbestyrelserne om svar senest med udgangen af Herefter udsender tilbud om deltagelse til samtlige af de tilmeldte boligorganisationers beboere. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, om beboerne i SAB skal have Beboerhøjskolerne tilbudt, til en pris af kr. pr. plads. Organisationsbestyrelsen skal i givet fald beslutte, hvor mange pladser boligorganisationen skal råde over. Bilag 7: Notat om s beboerhøjskoler Det blev besluttet, at SAB fortsat bevilliger 50 pladser á kr. til s beboerhøjskoler. 15. Ændringer af tingbogsoplysninger ønsker som administrationsselskab at få fuldmagt fra boligorganisationerne til at rette ukorrekte eller mangelfulde tingbogsoplysninger på vegne af boligorganisationerne, så arbejdet lettes. Baggrunden for ønsket er, at al tinglysning vedrørende fast ejendom nu foregår digitalt. I forbindelse med konverteringen fra det gamle manuelle tinglysningssystem til det nye digitale system er der opstået nogle fejl hos tinglysningsretten i Hobro. Desuden har tinglysningsretten i en periode været inkonsekvent i måden at registrere oplysninger på, da dommen om, at boligafdelingerne ikke længere skulle have et CVR-nr., skabte tvivl hos tinglysningsretten. Det drejer sig om forskellige oplysninger, der alle vedrører navne og ejerforhold (adkomst). Der er eksempler på, at organisationens eller afdelingens navn mangler, er stavet forkert, har et helt forkert navn eller indeholder tal - ofte gamle afdelingsnumre. Nogle steder fremstår det desuden som om, at boligorganisationen er ejer på skødet enten helt eller delvist. Dette er i strid med Lov om almene boliger 16, der fastslår, at den enkelte afdeling skal have skøde på ejendommen. 19/29

20 #JobInfo Criteria=side1# Ovenstående giver problemer i forhold til tinglysning f.eks. ved tinglysning af pantebreve og deklarationer. Tinglysningsretten har dog nu udarbejdet en vejledning, der beskriver, hvordan ejerforholdet fremover skal registreres i tingbogen. Det er vores håb, at fremtidige tinglysninger vil fremgå korrekt af tingbogen. Tinglysningsretten ændrer dog ikke automatisk de oplysninger, der allerede er registeret. For at kunne rette fejl i navne og ejerforhold er det i princippet nødvendigt med en fuldmagt fra boligorganisationens bestyrelse til hver gang en fejlagtig oplysning skal ændres, da det er boligorganisationen, der er tegningsberettiget. En sådan fuldmagt skal derfor underskrives af organisationsbestyrelsen og. Derefter skal fuldmagten indsendes til tinglysningsretten til godkendelse sammen med vedtægter og tegningsudskrifter for både boligorganisationen og. Det tager lang tid og er en bureaukratisk proces. I langt de fleste tilfælde vil det dog sandsynligvis være tilstrækkeligt med organisationsbestyrelsens generelle godkendelse af, at administrationen kan foretage ændringerne i tinglysningssystemet uden en fuldmagt. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at boligorganisationens administration foretager ændringer af navne og ejerforhold for boligselskab og boligafdelinger i de tilfælde, hvor dette ikke fremgår korrekt af tingbogen. Ændringerne foretages i overensstemmelse med de gældende navne for boligorganisationer og boligafdelinger. en blev godkendt. Sager til orientering 16. Status på forsikringsaftale På organisationsbestyrelsesmødet den 24. juni 2011 besluttede bestyrelsen at bemyndige formandsskabet til at tage stilling til et nyt forsikringsudbud, som ville foreligge medio juli efter et EU-udbud. For at SAB skulle kunne nå at deltage i det nye tilbud var det nødvendigt med en tilbagemelding inden den 1. september. 20/29

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Beretning 2 013 1 Beretning 2013

Beretning 2 013 1 Beretning 2013 1 2 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 28 29 30 32 33 35 Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Er vi den nye malkeko?

Er vi den nye malkeko? Maj 2011 På job med 300 bedsteforældre Side 10 Navngiv nybyggeri og vind en købmandskurv Side 7 Fællesmøde i Humlevænget Side 8 Er vi den nye malkeko? Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 8. marts 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. marts 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Byggeri (17.15-17.45) a.

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere