Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl Billedsalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen"

Transkript

1 #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Lone Ulholm (under pkt.1-9 og 16-17), Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen, Frank Sass, Ellen Højgaard Jensen og Stig Torp Kaspersen Afbud fra Ingen Fra administrationen Margrete Pump, Lars Nilsson (under pkt. 8), Pernille Egelund Johansen (under pkt.17), Michael Steen Nielsen-Elgaard (under pkt. 8 og17), Lene Vennits, Flemming Lind, Jonas Mørch Cohen og Anne Mette F. Svendsen. Derudover deltog Nikolaj Munch fra Willis under pkt /29

2 #JobInfo Criteria=side1# Indholdsfortegnelse Til beslutning Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 24. juni Tingbjerg Plejehjem - indtrængen af regnvand og kloakvand genåbning af byggeregnskab Rolandsgården kloakrenovering byggeregnskab Humlevænget- beboerlokale godkendelse af byggeregnskab Levering af særboliger Emner til styringsdialogmøde Forslag til arbejdsplan for SAB Humlevænget - helhedsplan orientering Sammenfatning af undersøgelse af Lykkebos regnskab 2009/ Ansøgning om trækningsret til cirkulationsanlæg i Falsterbo Medlemmer til referencegruppe for Sølund modelplejecenter Gældsrådgivning ved køkkenbordet valg af følgegruppemedlem Ny aftale om fælles indkøb af elektricitet Tilbud om s Beboerhøjskoler Ændringer af tingbogsoplysninger Sager til orientering Status på forsikringsaftale Strandlodsvej status Udlejning i nybyggerierne Stilledal - status Toften - status Orientering om cirkusforestilling Servicefradrag til lejere BoligButikken Forslag til Kommuneplan Aktuel boligpolitisk orientering Eventuelt Bilagsfortegnelse Bilag 1: Byggeregnskab for kloakrenovering... 5 Bilag 2: Styringsdialograpport for SAB... 9 Bilag 3: Referat fra sidste års styringsdialogmøde... 9 Bilag 4: Sammenfatning af undersøgelse af Lykkebos regnskab Bilag 5: Skriftlig kommentar fra Lykkebo Bilag 6: Ansøgning om trækningsret /29

3 Bilag 7: Notat #JobInfo om Criteria=side1# s beboerhøjskoler Bilag 8: Tilbud fra TopDanmark Bilag 9: Oversigt over sagsforløb Bilag 10: Oversigt over SAB s foreløbige økonomiske engagement i projektet /29

4 Til beslutning #JobInfo Criteria=side1# 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 24. juni 2011 Referatet fra ovennævnte bestyrelsesmøde er tilsendt bestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Det indstilles, at referatet fra mødet den 24. juni 2011 godkendes og underskrives. Referatet blev godkendt. 2. Tingbjerg Plejehjem - indtrængen af regnvand og kloakvand genåbning af byggeregnskab På organisationsbestyrelsesmødet, afholdt den 24. juni 2011, blev der orienteret om, at der ved større regnskyl, havde været vand indtrængen i kælderen på plejehjemmet. Men man havde ikke kunne finde årsagen og derfor skulle det holdes under observation, såfremt der kom et kraftigt regnskyl. Den 2. juli 2011 kom der, som bekendt et meget kraftigt regnvejr, som forårsagede oversvømmelser af kælderen på plejehjemmet. Der blev konstateret regnvands indtrængen fra ydervægge og lyskasser og opstigende kloakvand fra gulvafløb og toiletter i den gamle del af kælderen. Der var ikke konstateret vand indtrængen hverken af regnvand eller kloakvand i den nye del kælderen, som blandt andet indeholder produktionskøkken og vaskeri. er sammen med rådgiver og hovedentreprenør gået i gang med at finde en samlet løsning på de to problemer. Med hensyn til økonomien gældende for såvel boligerne og servicedelen: Boliger Serviceareal Rammebeløbet var ved fremsendelse af skema A kr kr. Godkendt skema B - tilsagn kr kr. Godkendt byggeregnskab kr kr. For boligerne set i forhold til godkendt byggeregnskab og godkendt skema B er der et mindre forbrug på kr. og i forhold til rammebeløbet et mindre forbrug på kr. For servicearealet set i forhold til godkendt byggeregnskab og godkendt skema B er der et mindre forbrug på kr. og forhold til rammebeløbet et mindre forbrug på kr. Fordelingsnøgle for fordeling af håndværkerudgifterne mellem boliger og serviceareal er 79/100 og 21/100. 4/29

5 #JobInfo Criteria=side1# Hovedentreprenør W. Lynggaard Petersen er fremkommet med et forsigtigt skøn for afhjælpning af problemerne på ca kr. Administrationen ønsker på dette grundlag, at byggeregnskabet genåbnes, så det er muligt over byggesagen at få afhjulpet den konstaterede regnvands indtrængen og opstigende kloakvand. : Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender at byggeregnskabet genåbnes for afhjælpning af regnvands indtrængen og opstigende kloakvand i kælderen inden for det godkendte skema B tilsagn. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte indstillingen. 3. Rolandsgården kloakrenovering byggeregnskab Afdelingen Rolandsgården har gennem vedtagelsen af driftsbudget og handleplan på afdelingsmødet den 5. maj 2009 besluttet at gennemføre en renovering af afdelingens kloakker. Der blev dengang vedtaget et budget på kr. jf. anbefalinger fra forudgående forundersøgelse af august Regnskabet ved byggeriets afslutning balancerer med en samlet anskaffelsessum på kr. Heri er afsat reservationsbeløb på kr. til brug for byggesagens endelige afslutning. Byggeriet er udelukkende finasieret af afdelingens driftsbudget. Der henvises til byggeregnskab af 31. december 2009, vedlagt som bilag 1. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskabet. Bilag 1: Byggeregnskab for kloakrenovering Byggeregnskabet blev godkendt. 4. Humlevænget- beboerlokale godkendelse af byggeregnskab Færdiggørelsen af beboerlokalerne blev efter forsinkelser afsluttet og afleveret i sin helhed i august Dele af projektet blev udskudt, idet afdelingen samtidig udførte en planlagt 5/29

6 facaderenovering #JobInfo Criteria=side1# mod torvet på Smørumvej. Afdelingen kunne herefter færdiggøre den endelige aptering og påbegynde udlejningen. Rådgiver havde svært ved at levere sit tekniske regnskab efter færdiggørelsen, dels på grund af de udskudte arbejder, dels på grund af mange uafklarede diskussioner med underentreprenørerne om de mange ændringer og tilpasninger i projektet, som byggeudvalget undervejs ikke fik den fulde indsigt i. Byggeregnskabet blev derfor først udarbejdet i maj måned 2011 med skæringsdato 31. marts Regnskabet overholder det godkendte budget og den godkendte huslejestigning på 1,16 % Sammenstilling: Regnskab Budget Afvigelse Håndværkerudgift kr kr kr. Omkostninger kr kr kr. Samlet anskaffelsessum kr kr kr. Finansiering: Realkreditlån, ustøttet kr kr. Tilskudsmidler kr kr. I alt kr kr. Det kan konstateres, på trods af et turbulent samarbejde med rådgiver undervejs, at beboerlokalerne er særdeles velfungerende, at handicapadgangen er løst på en elegant måde, og at der ved 1. års gennemgangen i august måned ikke blev konstateret nævneværdige fejl og mangler. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskabet samt godkender, at dette indsendes til Københavns Kommune til godkendelse. Byggeregnskabet blev godkendt og kan indsendes til Københavns Kommune. 5. Levering af særboliger I forbindelse med den udlejningsaftale, der blev indgået mellem Københavns Kommune og BL s 1.kreds pr. den 1. januar 2007, skulle alle almene boligorganisationer aflevere 1 % af alle familieboliger, som særboliger. Der var tale om boliger, hvor kommunen har permanent anvisningsret. 6/29

7 #JobInfo Criteria=side1# SAB har besluttet en fordeling på afdelingerne som følgende: antal boliger Skal Afdeling i alt leveres Sjællandshuse Jyllandshuse Bispebjerg Terrasser Stefansgård Jydeholmen Fynshuse Glumsøparken Skyttevænget Abildgården Lollikhuse Rolandsgården Langelandshus Rebildhuse Falsterbo Himmerlandshuse Lønstruphuse Dybbølhus Sallinghus Elleparken Grøndalslund Bellahøj I Wittenberghus Flexibo Saxobo Humlevænget Lykkebo 50 1 Antal boliger under 55 m² Der er leveret 54 særboliger, og der resterer derfor 6 boliger. Disse boliger er i afdelingerne Langelandshus, Himmerlandshuse, Grøndalslund, Flexibo, og Saxobo. 7/29

8 Der #JobInfo er tale om Criteria=side1# små boliger på under 55 m² og til billige huslejer. Der har i de 5 afdelinger ikke været opsigelser på boliger, der ud fra disse krav kunne leveres som særbolig. Da særboligerne skal leveres inden udgangen af 2011, er der brug for, at de 6 særboliger fordeles på andre afdelinger. SAB s udlejningsudvalg har drøftet dette forhold, og indstiller til organisationsbestyrelsen at boligerne fordeles, med yderligere 1 særbolig på afdelingerne Sjællandshuse, Stefansgård, Skyttevænget, Falsterbo, Sallinghus og Wittenberghus. Alle afdelingerne er såkaldt 40- afdelinger. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter en ændret fordeling af særboligerne på afdelingsniveau. Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. 6. Emner til styringsdialogmøde Som omtalt på sidste organisationsbestyrelsesmøde den 24. juni 2011, skal dette års dokumentationspakke til brug for styringsdialogen indsendes den 13. september Der er udfyldt et skema for samtlige af SAB s afdelinger og - efter samråd med forvaltningskommissionen er der udfyldt et skema for selskabet, som er vedlagt som bilag 2. Referatet fra sidste års styringsdialogmøde er vedlagt som bilag 3. Til selve styringsdialogmødet den 29. november 2011 skal der senest den 18. oktober 2011 fremsendes emner til dagsordenen, der ønskes behandlet på mødet. I løbet af det seneste år, er der ved forskellige lejligheder fremkommet forskellige ønsker til emner, der kunne tages op på styringsdialogmødet. De er oplistet nedenfor. Herudover bedes organisationsbestyrelsen overveje om der er andre strategisk fremadrettede emner, som bør tages op med kommunen. Opfordring til kommunen om så vidt muligt at udleje de lette ældreboliger i Valbyholm og Husum Vænge til unge, fremfor de almindelige ældreboliger, som fortrinsvis bør forbeholdes de ældre. Fortsat ønske om at visitationskravene til ældreboliger slækkes. Ønske om en større kommunal opbakning til demente og sindslidende i ældreboligerne. 8/29

9 #JobInfo Criteria=side1# Ønske om større kommunal opbakning til misbrugere og sindslidende almindelige boligafdelinger. Hvad kan der gøres for at ændre på renovationsafgifterne? De rammer skævt og hæmmer incitamentet til affaldssortering og til at begrænse affaldsmængden. Kulturhus i Tingbjerg. I forbindelse med omprioriteringsprojekterne i Tingbjerg er der gjort meget ud af at renovere vej- og udearealerne. For at bakke op om bestræbelserne på at forskønne Tingbjerg er det ønsket at såvel boligorganisationerne, som kommunen renholder deres respektive områder. Der bør sikres en spredning af de 25 familier fra Tingbjerg, så enkelte afdelinger ikke belastes unødigt. Udvikling af andre lejlighedstyper, f.eks. kollegier og studieboliger Isoleringsprojekter, tagrenoveringer og projekter der udnytter tagetagen ender ofte med meget dyre løsninger pga. facadecensur på ældre ejendomme. Kan der udtænkes andre, kreative løsninger på problemet? Kan kommunen og boligselskabet samarbejde om vandafledning og renovering af kloakker? Det indstilles, at organisationsbestyrelsen diskuterer, hvilke emner, der skal sættes på dagsordenen til styringsdialogmødet med Københavns Kommune den 29. november Bilag 2: Styringsdialograpport for SAB Bilag 3: Referat fra sidste års styringsdialogmøde Lene Vennits foreslog, at man opfordrer kommunen til at stille nogle incitamenter op til at spare på CO 2 -udledningen. Lone Ulholm ønskede, at det blev medtaget som et punkt, at SAB ønsker en hurtigere behandling af byggeregnskaber. Kommunens langsomme behandling af Teglværkshavnens byggeregnskab betød et tab på adskillige kr. Ellen Højgaard Jensen nævnte det forhold, at den almene boligsektor har nogle rammevilkår, som er rigtig svære. Det er svært at komme igennem med lejlighedssammenlægninger og renoveringer. 9/29

10 Bjarne #JobInfo Krohn ønskede, Criteria=side1# at der blev fulgt bedre op på kommunens indsats overfor de hjemløse i Bellahøj III. Ole Lagoni spurgte til referatet fra sidste år. Her nævnes noget om samarbejdsformer i Tingbjerg, som han gerne ville have uddybet. Lene Vennits fortalte, at det formentlig havde at gøre med, at der måske er et demokratisk underskud i Tingbjerg. Der er to elementer i det, dels hvor mange mennesker der møder frem til beboermøder, dels selve den demokratiske struktur. Stig Torp Kaspersen tilføjede, at det er rigtigt, at det er svært at få folk til at møde op. Det er blevet forsøgt at tilbyde både mad og børnepasning. Han fortalte også at der kigges på strukturen i forretningsudvalget i bestyrelsen, hvorvidt det kan tilpasses til samarbejdet mellem to boligselskaber og endelig nævnte han at der er et udmærket samarbejde med de kommunale repræsentanter i styregruppen for helhedsplanen Organisationsbestyrelsen godkendte de i dagsordenen nævnte punkter og besluttede at tilføje yderligere fire punkter til styringsdialogen: kommunens sagsbehandling i forbindelse med byggeregnskaber, rammevilkår i forhold til renoveringer og lejlighedssammenlægninger, incitamenter til besparelse af CO 2 og opfølgning på de tidligere hjemløse i Bellahøj III. Spørgsmålet om samarbejdsstrukturen i Tingbjerg vil blive taget op i Forvaltningskommissionen. 7. Forslag til arbejdsplan for SAB Et af resultaterne fra SAB s bestyrelsesseminar den april 2011 var en prioritering af de målsætninger og arbejdsopgaver SAB skal arbejde med i det næste halvandet år. På seminaret systematiserede Claus Ingemann (proceskonsulenten) de prioriterede indsatser. Vi har efterfølgende samlet dem i 6 overordnede emner: 1. Organisationsbestyrelsens arbejdsform 2. Boligstrategi prioritering af renoveringsprojekter 3. Finansiering, økonomi og puljer 4. Driftsfællesskaber 5. Boligpolitisk arbejde og profilering af SAB 6. Uddannelse af beboerrepræsentanter For at sikre at SAB får arbejdet aktivt med de indsatser og emner, som bestyrelsen prioriterede på seminaret, har vi udarbejdet et udkast til en arbejdsplan. Forslag til arbejdsplan for SAB /29

11 Ekstraordinært #JobInfo Criteria=side1# organisationsbestyrelsesmøde den 25. maj 2011 er afholdt/gennemført Gennemgang af afdelingerne for at kortlægge deres renoveringsbehov (fortsat) (2) Kategorisering i forhold til fremtidige beboere/målgrupper (2) Afprøvning af gruppedrøftelse som ny arbejdsform (1) Organisationsbestyrelsesmøde den 24. juni 2011 er gennemført/afholdt Business-case for i-pads (1) Elektronisk dagsorden (1) Ny struktur for dagsorden (1) Nybyggeriernes økonomi (fortsat) (3) SAB seminar den september 2011 alle punkter indgår i programmet for seminaret Boliger for alle pengepunge drøftelse af strategi (2) Oplæg fra afdelingerne (Valbyholm og Humlevænget) Oplæg om projektet Under samme tag Gruppearbejde om trivsel Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011 Afprøve afvikling af dagsordenpunkt med gruppedrøftelse opfulgt af plenum - arbejdsplanen drøftes (1) Organisationsbestyrelsens temadag den 27. oktober 2011 Rundtur til afdelingerne (2) Drøftelse af strategi er der nye aspekter i forhold til den tidligere prioritering? (2) Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2011 Afprøvning af forsøg med delkonklusioner på skærm (1) SAB s økonomi herunder trækningsret (3) Strategi for lejlighedssammenlægninger (fortsat input fra september seminaret aktiveres) (2) Organisationsbestyrelsesmøde februar 2012 Introduktion af arbejdsform for nye medlemmer og evaluering af arbejdsform (1) Organisationsbestyrelsesmøde april 2012 Hvad kan SAB påvirke politisk? Hvorfor, hvad er formålet og hvordan? (5) Organisationsbestyrelsesmøde juni 2012 Strategi for driftsfællesskaber (4) SAB seminar september 2012 Driftsfællesskaber (4) Organisationsbestyrelsesmøde september /29

12 Uddannelse #JobInfo Criteria=side1# af beboerrepræsentanter (6) Organisationsbestyrelsens temadag oktober 2012 Nyt målsætningsprogram Organisationsbestyrelsesmøde november 2012? Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter udkastet til arbejdsplan indgående. Er det de rigtige prioriteringer, den rigtige rækkefølge og mangler der noget? For at sikre at alle kommer til orde vil drøftelsen ske i grupper og der vil blive samlet op i plenum. Organisationsbestyrelsen godkendte arbejdsplanen med tilføjelsen herunder lejlighedssammenlægninger under SAB seminar den september, 1. punkt. 8. Humlevænget - helhedsplan orientering På sidste møde blev organisationsbestyrelsen orienteret om Landsbyggefondens besigtigelse af afdelingen i maj måned 2011 og reaktionerne på denne fra afdelingens og administrationens side. Administrationen har efterfølgende været i dialog med Fonden om det videre forløb. Fonden ønsker et udspil fra administrationen til drøftelse af nødvendige supplerende tekniske undersøgelser og yderligere dokumentationsmateriale, så afdelingen ikke bruger unødige midler på dokumentation af renoveringsarbejder, der ikke senere vil kunne godkendes. Administrationen peger på 4 indsatsområder i helhedsplanen, idet afdelingen p.t. er i gang med renovering af de øvrige arbejder over langtidsplanen, herunder fornyelse af el-installationer, udskiftning af varmeunits og fornyelse af køkkener. 1. Kældertrapper og trappe til hoveddør inkl. nødvendig reparation af den underliggende del af kloak. Der foreligger en rapport for 55 boliger og der skal udarbejdes en registrering af yderligere boliger, svarende til 1/3 af alle boliger. 2. Klimaskærm, forskydninger i murværk og øvrige revnedannelser, der indikerer et bagvedliggende svigt eller skade. Dette kræver destruktive indgreb. 3. Ombygning og udvidelse af badeværelser inkl. udskiftning af de tilhørende stigestrenge og faldstammer. Emnet blev foreslået ved besigtigelsen af Fonden selv. Der skal udarbejdes projektforslag til dette af tekniker. 12/29

13 4. Etablering #JobInfo Criteria=side1# af bedre handicapadgang ved et antal endeboliger i op til 23 blokke med adgang fra vej. Emnet blev diskuteret med Fonden som en mulighed ved besigtigelsen. Der skal udarbejdes projektforslag til dette af tekniker. Når Fonden har taget stilling og accepteret disse indsatsområder som støtteberettigede, vil der forløbe en registrerings- og undersøgelsesperiode med efterfølgende afrapportering, samt udarbejdelse af diverse projektforslag. Dette arbejde skønnes at kunne udføres for kr. til tekniker kr. til administrationens medvirken. For ikke at belaste afdelingens økonomi, søges der om et tilskud fra organisationens arbejdskapital. Beløbet vil senere indgå i det samlede projekts økonomi, når helhedsplanen realiseres. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt godkender, at der bevilges et rente- og afdragsfrit lån på kr. fra arbejdskapitalen til supplerende teknikerundersøgelser med forventet tilbagebetaling, når projektet realiseres. Lars Nilsson uddybede punktet og redegjorde for hvilke projekter, der ville være størst sandsynlighed for at LBF ville støtte. Der opstod en diskussion af relevansen af de forskellige projekter. Det blev besluttet, at sende sagen tilbage til følgegruppen som indkaldes hurtigst muligt med henblik på en konkretisering af indstillingen. 9. Sammenfatning af undersøgelse af Lykkebos regnskab 2009/2010. Som det er organisationsbestyrelsen bekendt, har der hen over foråret været foretaget en undersøgelse, en kulegravning, af Lykkebos regnskab for 2009/2010. Resultatet af undersøgelsen viser, at der har været foretaget en række fejlkonteringer, også i forhold til Skyttevænget. Det har medført at regnskabet 2009/2010 for Skyttevænget også er blevet undersøgt. Fejlkonteringer i regnskabsåret beløber sig på i alt ca kr. til Lykkebo, og skyldes hovedsagligt at procedurerne for kontering ikke er blevet fulgt. I undersøgelsen blev håndværkerudgifterne også gennemgået, og resultatet viser, at håndværkerudgifterne generelt ikke ligger over det normale niveau. Dog er der til enkelte håndværkerregninger et par bemærkninger om at de ligger en anelse over det normale. Dette kan skyldes at håndværkeren har været tilkaldt akut. Se den samlede redegørelse i bilag 4. Med hensyn til timeforbruget foreslås det, at der bliver foretaget en timeregistrering. Der er dog sket det, at driftslederen som skal lave timeregistreringen har fået nyt job. Driftslederstillingen blev besat pr. 1. september og den nye driftsleder vil registrere 13/29

14 timeforbruget #JobInfo Criteria=side1# resten af året. Når resultatet foreligger, vil der blive taget stilling til, om der skal ske en omprioritering eller en ændring i timeantallet. Sammenfatningen har været forelagt afdelingsbestyrelserne i henholdsvis Lykkebo og Skyttevænget på selvstændige møder. Afdelingsbestyrelserne har godkendt sammenfatningen. For Lykkebos vedkommende har det dog resulteret i en skriftlig kommentar, se bilag 5. Organisationsbestyrelsen besluttede i april en plan for, hvordan samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen i Lykkebo og skulle genoprettes, hvor undersøgelsen også indgik. I beslutningen lå også, at der skulle afholdes et møde efter sommerferien Dette møde er endnu ikke blevet afholdt pga. ferie. Det forventes at mødet kan blive afholdt ultimo september Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager sammenfatningen af undersøgelsen for Lykkebo i regnskabsåret 2009/2010 til efterretning og vurderer om der skal foretages en yderligere undersøgelse. Bilag 4: Sammenfatning af undersøgelse af Lykkebos regnskab Bilag 5: Skriftlig kommentar fra Lykkebo Der var en debat om, i hvilket omfang redegørelsen er med til at genoprette det tillidsbrud afdelingen føler der er sket og faktisk redegør for de fejl, der måtte være sket. I debatten deltog Kjeld Poulsen, Flemming Balle, John B. Sørensen, Lone Ulholm, Bjarne Krohn, Margrete Pump og Lene Vennits. Jonas Mørch Cohen understregede, at dette punkt kun skal opfattes som en konklusion på undersøgelsen af regnskabet 09/10. I forhold til genopbygning af tilliden, svarede Jonas Mørch Cohen, at det er en proces, som er i fuld gang gennem møder mellem administrationen og afdelingsbestyrelsen og gennem samarbejdet med den nye driftsleder. I debatten opstod yderligere to andre emner, som blev henvist til behandling ved en anden lejlighed. Det drejede sig om belastningen af administrative opgaver på ejendomskontorenene og om driftschefernes arbejdsområder. Organisationsbestyrelsen tog status til efterretning og besluttede, at der kan bruges op til kr. fra arbejdskapitalen til at gennemgå regnskaberne for 08/09, hvis afdelingsbestyrelsen i Lykkebo mener der er behov for det. Derudover skal der arbejdes videre med samarbejdsrelationen til afdelingen og der bør på et senere møde redegøres for, om der er sket en fejladministration fra s side. 10. Ansøgning om trækningsret til cirkulationsanlæg i Falsterbo 14/29

15 #JobInfo Criteria=side1# Falsterbo udskifter samtlige faldstammer samt stigestrenge og føringsveje for hhv. koldt og varmt brugsvand. I forbindelse med udskiftningen af det eksisterende cirkulationsanlæg, opføres et nyt anlæg som et såkaldt in-line system. Disse forbedrende tiltag på cirkulationsanlægget gør, at afdelingen vil opnå en del fjernvarme-besparelser. Samlet budget: Ca kr., Heraf koster cirkulationsanlægget kr. Ansøgning om trækningsret: kr. svarende til 2/3 af cirkulationsanlægget. Trækningsretsudvalget afholder møde umiddelbart før organisationsbestyrelsesmødet og vil fremkomme med en mundtlig indstilling til ansøgningen. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter om der skal ydes trækningsret - og i hvilken størrelsesorden - til det nye cirkulationsanlæg. Bilag 6: Ansøgning om trækningsret John B. Sørensen redegjorde for trækningsretsudvalgets indstilling. Falsterbo er en afdeling, der ellers har gjort, hvad den skulle. De har henlagt løbende, men har netop gennemgået en stor kloakrenovering, som har tømt deres kasse. De kom lige nøjagtig for sent til at gennemføre et LAR-projekt som søsterbebyggelsen Lollikhuse. Deres problem er, at de har en meget høj husleje, som ikke levner plads til yderligere stigninger. Trækningsretsudvalget finder ikke, at der kan ydes støtte i forhold til det aktuelle projekt, men anmoder administrationen om at komme med nogle alternative forslag til løsninger på Falsterbos huslejeniveau. Organisationsbestyrelsen besluttede at følge trækningsretsudvalgets indstilling. 11. Medlemmer til referencegruppe for Sølund modelplejecenter På organisationsbestyrelsesmødet den 24. juni 2011 besluttede organisationsbestyrelsen at bidrage med op til 1 mio. kr. fra arbejdskapitalen til udvikling af et koncept til fremtidens plejecenter. Projektet indgås som et partnerskab med Københavns kommune og /SAB. Det er nu offentliggjort at modelplejecenteret skal etableres på Sølund, det store plejecenter der ligger ved søerne midt i København. Der skal i 1. fase Udviklingsfasen - etableres en projektorganisation med styregruppe, faglige projektgrupper og en referencegruppe. Projektorganisationen skal beskrive krav og 15/29

16 visioner #JobInfo for et Criteria=side1# modelplejecenter. Referencegruppen skal bestå af en række interessenter SAB, Ældrerådet mv. SAB har fået tre pladser i referencegruppen. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen udpeger tre medlemmer til referencegruppen Lene Vennits præciserede, at der er tale om en referencegruppe, fordi der skal udvikles ideer. Tanken er at Sølund skal være model for fremtidens plejehjem. Der er en lang fase inden man går i gang med at bygge. Så dette her er fasen før. Lone Ulholm, Frank Sass og Kjeld Poulsen blev udpeget til at deltage i referencegruppen. 12. Gældsrådgivning ved køkkenbordet valg af følgegruppemedlem Til projektet om fremskudt gældsrådgivning (med arbejdstitlen: Gældsrådgivning ved køkkenbordet ) skal der nedsættes en følgegruppe, hvor man gerne vil have en repræsentant for SAB med. Følgegruppen skal kommentere og komme med input til projektgruppens og styregruppens oplæg og beslutninger for at sikre at have så mange perspektiver på arbejdet som muligt. Til følgegruppen er der inviteret: Repræsentanter for Københavns Kommune og Furesø Kommune Repræsentanter for AKB, København; Furesø Boligselskab og SAB Gunvor Christensen fra SFI Repræsentant(er) for projekter/institutioner, som arbejder med gældsrådgivning Repræsentant for Forældrefonden Repræsentant for Forbrugerrådet Der regnes med 2 følgegruppemøder om året. Der er ansat en projektmedarbejder pr. 1. september, som gerne fra november skal være i gang med at banke på døren hos beboere, som er i restance med huslejen (i første omgang gengangere) og tilbyde dem rådgivning. Derfor vil det første følgegruppemøde blive afholdt i begyndelsen af oktober. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen udpeger en repræsentant til at indgå i følgegruppen for projektet. 16/29

17 #JobInfo Criteria=side1# Ole Lagoni blev udpeget som repræsentant til følgegruppen. 13. Ny aftale om fælles indkøb af elektricitet 2012 Den nuværende aftale om fælles el-indkøb udløber pr. 31. december Der er derfor behov for at indgå en ny aftale. Boligorganisationerne betaler ikke særskilt for at være med i udbuddet, som fra 1. januar 2012 er med i både stor og lille pakke. Udbuddet betyder, at boligorganisationerne inden den 14. oktober 2011 skal beslutte om de vil være med i udbuddet. Baggrund Siden 1. januar 2009 har stået for køb af el på el-børsen i Oslo samt administration af forbrug og afregning for de ca elmålere, der er tilsluttet aftalen. Det er foregået på vegne af de boligorganisationer, der har tilsluttet sig fælles el-køb, gennem en forvaltningsaftale med Alpiq. Samarbejdet og aftalen med Alpiq har ikke levet op til vores forventninger om en leveret elpris. Desuden har leverandøren givet store administrative udfordringer. Puljeaftale bedre el-pris har derfor besluttet, at indlede et samarbejde med Energi Danmark om el-køb. Energi Danmark er markedsleder inden for handel med el i Danmark og sælger el til kunder inden for erhvervslivet og offentlige institutioner. Selskabet har stort kendskab til den almene sektors særlige behov og ønsker. Strategien for el-købet er en puljemodel, hvor kommer i pulje med en række offentlige institutioner og private virksomheder. Det giver flere fordele for, som på den måde sikres et stort fælles indkøbsvolumen. Desuden indkøbes el i puljen over mange gange og over flere år. Tilsammen sikres der risikospredning og mulighed for at opnå bedre priser. Arbejdet med aftaleindgåelse med Energi Danmark udføres af Indkøb, og udgiften afholdes af. Aftalen indgås for tre år med mulighed for årlig forlængelse. Mulig tillægsaftale om grøn el Energi Danmark kan levere grøn el til de boligorganisationer, der har ønske om det. Det sker i form af certificeret vandkraft fra Norge eller certificeret vindkraft fra Danmark. Denne tillægsaftale kan indgås løbende. Risiko uden pulje Tilslutter boligselskabet sig ikke fælles el-køb, er konsekvensen, at boligselskabet overgår til forsyningspligtig el. Der vil stadig blive leveret strøm, men formentlig til en højere pris end gennem puljemodellen. Forsyningspligtsprisen reguleres af Energitilsynet en gang i kvartalet 17/29

18 på grundlag #JobInfo af Criteria=side1# forsyningspligtige el-leverandørers anmeldte priser til Energitilsynet. Generelt er forsyningspligtprisen højere end elprisen gennem puljemodellen, viser opgørelser fra Energi Danmark. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tilslutter sig fælles el-køb senest den 14. oktober Organisationsbestyrelsen besluttede at tilslutte sig det fælles el-køb. 14. Tilbud om s Beboerhøjskoler 2012 På baggrund af de mange tilmeldinger til de afholdte Beboerhøjskoler i sommeren 2011 er Beboerhøjskoleudvalget enige om, at Beboerhøjskolerne skal tilbydes igen i En beskrivelse af s Beboerhøjskole og opholdene 2011 findes i vedlagte Notat om Beboerhøjskolen 2011 vedlagt som bilag beboere ønskede i 2011 at deltage på årets Beboerhøjskoler. Heraf deltog 36 voksne og 48 børn via Arbejdsmarkedets Feriefond. I 2012 vil der være en kapacitet, så i alt 225 kan deltage i Beboerhøjskolerne (Senior- og Familiehøjskolerne). Der forventes yderligere tilgang af personer, der vil få tilbudt ophold gratis via Arbejdsmarkedets Feriefond. Deltagerprisen kan fastholdes for voksne deltagere. Det skyldes gode forhandlinger samt skift af opholdssted for Familiehøjskolen. For børn nedsættes deltagerprisen med 300 kr. pr. barn. Det betyder, at vi kan tilbyde en opholdspris for voksne på kr. og kr. for børn. Priserne dækker en uges ophold på værelser med bad og toilet samt alt betalt - fra afgang til hjemkomst. har for 2012 indgået en fast aftale for Familiehøjskolen, der vil blive afholdt med én uge på Ryslinge Højskole på Fyn. Seniorhøjskolen er igen booket med én uge på Skarrildhus ved Herning. Beboerhøjskoleudvalget skal på denne baggrund ansøge de boligorganisationer, der ønsker at tilbyde deres beboere deltagelse i Beboerhøjskolerne 2012, om at yde et tilskud til deres gennemførelse. Enten via egenbetaling eller gennem tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. I lighed med tidligere år skal boligorganisationen købe det antal pladser, den vil råde over på de i alt to Beboerhøjskoler. Prisen vil fortsat være kr. pr. faktisk deltager. Men i modsætning til tidligere skal boligorganisationen også købe pladser til de beboere, der deltager med tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Baggrunden er, at en større andel af beboerne forventes at deltage via Feriefonden i Tilskud fra boligorganisationen til disse 18/29

19 beboere #JobInfo vil sikre Criteria=side1# afviklingen af højskolerne. Det skal bemærkes, at det kun er på Familiehøjskolerne, der kan ydes støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Boligorganisationerne har hidtil betalt et basisbidrag på 5 kr. pr. lejemål ekskl. moms, hvis de havde tilmeldte deltagere i årets Beboerhøjskole. Basisbidraget bortfalder med virkning fra 2012, således at det alene er udgiften til de købte pladser, der skal afholdes af boligorganisationen. Samlet set vil Beboerhøjskolerne altså fortsat hvile i sig selv økonomisk. I 2011 deltog 22 beboere fra SAB med egenbetaling og 36 via Arbejdsmarkeds Feriefond. Tilbuddet skal udsendes fra medio februar Derfor beder udvalget organisationsbestyrelserne om svar senest med udgangen af Herefter udsender tilbud om deltagelse til samtlige af de tilmeldte boligorganisationers beboere. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, om beboerne i SAB skal have Beboerhøjskolerne tilbudt, til en pris af kr. pr. plads. Organisationsbestyrelsen skal i givet fald beslutte, hvor mange pladser boligorganisationen skal råde over. Bilag 7: Notat om s beboerhøjskoler Det blev besluttet, at SAB fortsat bevilliger 50 pladser á kr. til s beboerhøjskoler. 15. Ændringer af tingbogsoplysninger ønsker som administrationsselskab at få fuldmagt fra boligorganisationerne til at rette ukorrekte eller mangelfulde tingbogsoplysninger på vegne af boligorganisationerne, så arbejdet lettes. Baggrunden for ønsket er, at al tinglysning vedrørende fast ejendom nu foregår digitalt. I forbindelse med konverteringen fra det gamle manuelle tinglysningssystem til det nye digitale system er der opstået nogle fejl hos tinglysningsretten i Hobro. Desuden har tinglysningsretten i en periode været inkonsekvent i måden at registrere oplysninger på, da dommen om, at boligafdelingerne ikke længere skulle have et CVR-nr., skabte tvivl hos tinglysningsretten. Det drejer sig om forskellige oplysninger, der alle vedrører navne og ejerforhold (adkomst). Der er eksempler på, at organisationens eller afdelingens navn mangler, er stavet forkert, har et helt forkert navn eller indeholder tal - ofte gamle afdelingsnumre. Nogle steder fremstår det desuden som om, at boligorganisationen er ejer på skødet enten helt eller delvist. Dette er i strid med Lov om almene boliger 16, der fastslår, at den enkelte afdeling skal have skøde på ejendommen. 19/29

20 #JobInfo Criteria=side1# Ovenstående giver problemer i forhold til tinglysning f.eks. ved tinglysning af pantebreve og deklarationer. Tinglysningsretten har dog nu udarbejdet en vejledning, der beskriver, hvordan ejerforholdet fremover skal registreres i tingbogen. Det er vores håb, at fremtidige tinglysninger vil fremgå korrekt af tingbogen. Tinglysningsretten ændrer dog ikke automatisk de oplysninger, der allerede er registeret. For at kunne rette fejl i navne og ejerforhold er det i princippet nødvendigt med en fuldmagt fra boligorganisationens bestyrelse til hver gang en fejlagtig oplysning skal ændres, da det er boligorganisationen, der er tegningsberettiget. En sådan fuldmagt skal derfor underskrives af organisationsbestyrelsen og. Derefter skal fuldmagten indsendes til tinglysningsretten til godkendelse sammen med vedtægter og tegningsudskrifter for både boligorganisationen og. Det tager lang tid og er en bureaukratisk proces. I langt de fleste tilfælde vil det dog sandsynligvis være tilstrækkeligt med organisationsbestyrelsens generelle godkendelse af, at administrationen kan foretage ændringerne i tinglysningssystemet uden en fuldmagt. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at boligorganisationens administration foretager ændringer af navne og ejerforhold for boligselskab og boligafdelinger i de tilfælde, hvor dette ikke fremgår korrekt af tingbogen. Ændringerne foretages i overensstemmelse med de gældende navne for boligorganisationer og boligafdelinger. en blev godkendt. Sager til orientering 16. Status på forsikringsaftale På organisationsbestyrelsesmødet den 24. juni 2011 besluttede bestyrelsen at bemyndige formandsskabet til at tage stilling til et nyt forsikringsudbud, som ville foreligge medio juli efter et EU-udbud. For at SAB skulle kunne nå at deltage i det nye tilbud var det nødvendigt med en tilbagemelding inden den 1. september. 20/29

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=side1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Tilstede: Fra : Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 3. november 2011, kl. 17.00 på ejendomskontoret, Grønnegade 4B, Hillerød

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 3. november 2011, kl. 17.00 på ejendomskontoret, Grønnegade 4B, Hillerød Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 3. november 2011, kl. 17.00 på ejendomskontoret, Grønnegade 4B, Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 25. maj 2011...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. september 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53, 1., Stenløse

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. september 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53, 1., Stenløse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. september 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53, 1., Stenløse Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 2. maj 2011 samt ekstraordinært

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Kjeld Poulsen, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Alice Brødbæk,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 7. november 2011, kl. Kl. 19:30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde den 7. november 2011, kl. Kl. 19:30 i Ismejeriet Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 7. november 2011, kl. Kl. 19:30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Niels Rasmussen, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Robert Andersen og Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 15. januar 2009, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 15. januar 2009, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 15. januar 2009, kl. 16.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Flemming Balle, Ole Lagoni, Peder Boas Jensen, Alice Hahn, Stig Torp Kaspersen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2011, kl. 16.00 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2011, kl. 16.00 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2011, kl. 16.00 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. november 2011, kl. 17.00 hos Benny Nielsen, Opheliavej 6, 2. th.

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. november 2011, kl. 17.00 hos Benny Nielsen, Opheliavej 6, 2. th. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. november 2011, kl. 17.00 hos Benny Nielsen, Opheliavej 6, 2. th. Til stede: Fra KAB: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 19. august 2010, kl. 15.00 i Stalden, Peter Sabroes Gade 7-9 (gennem porten), 2450 København SV

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 19. august 2010, kl. 15.00 i Stalden, Peter Sabroes Gade 7-9 (gennem porten), 2450 København SV Referat Udsendt den 8. oktober 2010 #JobInfo Criteria=KABside1# Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 19. august 2010, kl. 15.00 i Stalden, Peter Sabroes Gade 7-9 (gennem porten), 2450 København

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. oktober 2011, kl. 16.00 Hotel Svalen, Roskildevej 333, 2640 Hedehusene

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. oktober 2011, kl. 16.00 Hotel Svalen, Roskildevej 333, 2640 Hedehusene Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 26. oktober 2011, kl. 16.00 Hotel Svalen, Roskildevej 333, 2640 Hedehusene Bestyrelse Formand Birgit Jensen, næstformand Berit Breiner, Anne Oddermose, Jan Carstensen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. juni 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. juni 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. juni 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne Krohn, Flemming Balle,

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Referat Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 20. september 2011, kl. 17.00 Beboerhuset "Bryggeriet", Nordre Fasanvej 122A, Frederiksberg

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 20. september 2011, kl. 17.00 Beboerhuset Bryggeriet, Nordre Fasanvej 122A, Frederiksberg #JobInfo Criteria=AKB_Frederiksberg# Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 20. september 2011, kl. 17.00 Beboerhuset "Bryggeriet", Nordre Fasanvej 122A, Frederiksberg Bestyrelsen Klaus Linder, Anette

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber og Brumleby den 21. september 2010

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber og Brumleby den 21. september 2010 1 Der blev afholdt møde i Njalsgårdens mødecenter, Njalsgade 13, 2300 København S med deltagelse af: Fra Samvirkende Boligselskaber og Brumleby: Margrete Pump, kundedirektør, Anne Mette Fredsgaard Svendsen,

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. november 2011, kl. 17.00 hos Benny Nielsen, Opheliavej 6, 2. th.

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. november 2011, kl. 17.00 hos Benny Nielsen, Opheliavej 6, 2. th. Referat Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. november 2011, kl. 17.00 hos Benny Nielsen, Opheliavej 6, 2. th. Til stede: Benny Nielsen, Inge-Lise Therkildsen, Sven Rolin, Poul Vinding samt Kjeld

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber 2014 og 2015 og Københavns Kommune den 26. marts 2015

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber 2014 og 2015 og Københavns Kommune den 26. marts 2015 1 Deltagere fra Københavns kommune: Uffe Andreasen, Ole Frederiksen, Line Lolk, Cathrine Sejberg Jensen og Mads Lauridsen. Deltagere fra Samvirkende Boligselskaber ved KAB: Margrete Pump, Lene Vennits,

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-10-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss,

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

REFERAT. af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND

REFERAT. af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND REFERAT af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid: Onsdag den 15. december 2010 kl. 16.30 Sted: Afbud: Parkvænget 25, Pavillonerne, Roskilde Bjarne Andersen 10.10.01 Off Opfølgning fra sidste møde

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 20. juni, på ejendomskontoret kl. 15:00

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 20. juni, på ejendomskontoret kl. 15:00 Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 20. juni, på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 2. juli 2013 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Carsten Wolff (næstformand) CW Curt

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 29. november 2011, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3

Organisationsbestyrelsesmøde den 29. november 2011, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Udsendt den 22. november 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 29. november 2011, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Inviterede: Steen Endersen, Mansoor Siddiqi, Stefan Martin Vartou,

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Beboerrepræsentantskabsmøde i Kundecenter A onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.00 i Billedsalen, Studiestræde 38

Beboerrepræsentantskabsmøde i Kundecenter A onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.00 i Billedsalen, Studiestræde 38 Møde den 18. marts 2015 Beboerrepræsentantskabsmøde i Kundecenter A onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.00 i Billedsalen, Studiestræde 38 Deltagere: 22 beboerrepræsentanter (1 repræsentant gik før valgene)

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag 15. december 2016 kl

Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag 15. december 2016 kl Boligforeningen Lillebælt Bestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag 15. december 2016 kl. 16.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Til stede var: Alex Gren (AG), Karin

Læs mere

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny.

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny. By- og Udviklingsforvaltningen Sekretariat Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 19. marts 2012 Sagsnr. 11/31804 Løbenr. 50201/12 Referent Susanne Jensen Direkte telefon 79 79 13 67 E-mail jesu@kolding.dk

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 10. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.30 i Ørbæk Midtpunkt (hallerne), Langemosevej 5, 5853 Ørbæk Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ørbæk... 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 4. oktober 2011, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 4. oktober 2011, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53 Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 4. oktober 2011, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53 Til stede: Fra KAB: Afbud: Revisionen: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl. 17.00 i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Inviterede Laurits Roikum, Bjørn Kalmark Andersen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dato, tid og sted: 27. januar 2011, kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Gunnar Sørensen, Mogens W. Gertz og Anders Petersen. Fra administrationen deltog

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2012, kl. 15:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2012, kl. 15:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2012, kl. 15:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Frank Sass, Mogens Hansen, Kjeld Poulsen,

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde mandag d. 30. november 2011 Kl. 15:00 på Ejendomskontoret.

Dagsorden Bestyrelsesmøde mandag d. 30. november 2011 Kl. 15:00 på Ejendomskontoret. Birkerød d. 30. november 2011 Dagsorden Bestyrelsesmøde mandag d. 30. november 2011 Kl. 15:00 på Ejendomskontoret. Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette

Læs mere

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 17. september 2014 kl. 16.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2½ time, hvorefter der

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere