Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl Billedsalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen"

Transkript

1 #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Lone Ulholm (under pkt.1-9 og 16-17), Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen, Frank Sass, Ellen Højgaard Jensen og Stig Torp Kaspersen Afbud fra Ingen Fra administrationen Margrete Pump, Lars Nilsson (under pkt. 8), Pernille Egelund Johansen (under pkt.17), Michael Steen Nielsen-Elgaard (under pkt. 8 og17), Lene Vennits, Flemming Lind, Jonas Mørch Cohen og Anne Mette F. Svendsen. Derudover deltog Nikolaj Munch fra Willis under pkt /29

2 #JobInfo Criteria=side1# Indholdsfortegnelse Til beslutning Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 24. juni Tingbjerg Plejehjem - indtrængen af regnvand og kloakvand genåbning af byggeregnskab Rolandsgården kloakrenovering byggeregnskab Humlevænget- beboerlokale godkendelse af byggeregnskab Levering af særboliger Emner til styringsdialogmøde Forslag til arbejdsplan for SAB Humlevænget - helhedsplan orientering Sammenfatning af undersøgelse af Lykkebos regnskab 2009/ Ansøgning om trækningsret til cirkulationsanlæg i Falsterbo Medlemmer til referencegruppe for Sølund modelplejecenter Gældsrådgivning ved køkkenbordet valg af følgegruppemedlem Ny aftale om fælles indkøb af elektricitet Tilbud om s Beboerhøjskoler Ændringer af tingbogsoplysninger Sager til orientering Status på forsikringsaftale Strandlodsvej status Udlejning i nybyggerierne Stilledal - status Toften - status Orientering om cirkusforestilling Servicefradrag til lejere BoligButikken Forslag til Kommuneplan Aktuel boligpolitisk orientering Eventuelt Bilagsfortegnelse Bilag 1: Byggeregnskab for kloakrenovering... 5 Bilag 2: Styringsdialograpport for SAB... 9 Bilag 3: Referat fra sidste års styringsdialogmøde... 9 Bilag 4: Sammenfatning af undersøgelse af Lykkebos regnskab Bilag 5: Skriftlig kommentar fra Lykkebo Bilag 6: Ansøgning om trækningsret /29

3 Bilag 7: Notat #JobInfo om Criteria=side1# s beboerhøjskoler Bilag 8: Tilbud fra TopDanmark Bilag 9: Oversigt over sagsforløb Bilag 10: Oversigt over SAB s foreløbige økonomiske engagement i projektet /29

4 Til beslutning #JobInfo Criteria=side1# 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 24. juni 2011 Referatet fra ovennævnte bestyrelsesmøde er tilsendt bestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Det indstilles, at referatet fra mødet den 24. juni 2011 godkendes og underskrives. Referatet blev godkendt. 2. Tingbjerg Plejehjem - indtrængen af regnvand og kloakvand genåbning af byggeregnskab På organisationsbestyrelsesmødet, afholdt den 24. juni 2011, blev der orienteret om, at der ved større regnskyl, havde været vand indtrængen i kælderen på plejehjemmet. Men man havde ikke kunne finde årsagen og derfor skulle det holdes under observation, såfremt der kom et kraftigt regnskyl. Den 2. juli 2011 kom der, som bekendt et meget kraftigt regnvejr, som forårsagede oversvømmelser af kælderen på plejehjemmet. Der blev konstateret regnvands indtrængen fra ydervægge og lyskasser og opstigende kloakvand fra gulvafløb og toiletter i den gamle del af kælderen. Der var ikke konstateret vand indtrængen hverken af regnvand eller kloakvand i den nye del kælderen, som blandt andet indeholder produktionskøkken og vaskeri. er sammen med rådgiver og hovedentreprenør gået i gang med at finde en samlet løsning på de to problemer. Med hensyn til økonomien gældende for såvel boligerne og servicedelen: Boliger Serviceareal Rammebeløbet var ved fremsendelse af skema A kr kr. Godkendt skema B - tilsagn kr kr. Godkendt byggeregnskab kr kr. For boligerne set i forhold til godkendt byggeregnskab og godkendt skema B er der et mindre forbrug på kr. og i forhold til rammebeløbet et mindre forbrug på kr. For servicearealet set i forhold til godkendt byggeregnskab og godkendt skema B er der et mindre forbrug på kr. og forhold til rammebeløbet et mindre forbrug på kr. Fordelingsnøgle for fordeling af håndværkerudgifterne mellem boliger og serviceareal er 79/100 og 21/100. 4/29

5 #JobInfo Criteria=side1# Hovedentreprenør W. Lynggaard Petersen er fremkommet med et forsigtigt skøn for afhjælpning af problemerne på ca kr. Administrationen ønsker på dette grundlag, at byggeregnskabet genåbnes, så det er muligt over byggesagen at få afhjulpet den konstaterede regnvands indtrængen og opstigende kloakvand. : Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender at byggeregnskabet genåbnes for afhjælpning af regnvands indtrængen og opstigende kloakvand i kælderen inden for det godkendte skema B tilsagn. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte indstillingen. 3. Rolandsgården kloakrenovering byggeregnskab Afdelingen Rolandsgården har gennem vedtagelsen af driftsbudget og handleplan på afdelingsmødet den 5. maj 2009 besluttet at gennemføre en renovering af afdelingens kloakker. Der blev dengang vedtaget et budget på kr. jf. anbefalinger fra forudgående forundersøgelse af august Regnskabet ved byggeriets afslutning balancerer med en samlet anskaffelsessum på kr. Heri er afsat reservationsbeløb på kr. til brug for byggesagens endelige afslutning. Byggeriet er udelukkende finasieret af afdelingens driftsbudget. Der henvises til byggeregnskab af 31. december 2009, vedlagt som bilag 1. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskabet. Bilag 1: Byggeregnskab for kloakrenovering Byggeregnskabet blev godkendt. 4. Humlevænget- beboerlokale godkendelse af byggeregnskab Færdiggørelsen af beboerlokalerne blev efter forsinkelser afsluttet og afleveret i sin helhed i august Dele af projektet blev udskudt, idet afdelingen samtidig udførte en planlagt 5/29

6 facaderenovering #JobInfo Criteria=side1# mod torvet på Smørumvej. Afdelingen kunne herefter færdiggøre den endelige aptering og påbegynde udlejningen. Rådgiver havde svært ved at levere sit tekniske regnskab efter færdiggørelsen, dels på grund af de udskudte arbejder, dels på grund af mange uafklarede diskussioner med underentreprenørerne om de mange ændringer og tilpasninger i projektet, som byggeudvalget undervejs ikke fik den fulde indsigt i. Byggeregnskabet blev derfor først udarbejdet i maj måned 2011 med skæringsdato 31. marts Regnskabet overholder det godkendte budget og den godkendte huslejestigning på 1,16 % Sammenstilling: Regnskab Budget Afvigelse Håndværkerudgift kr kr kr. Omkostninger kr kr kr. Samlet anskaffelsessum kr kr kr. Finansiering: Realkreditlån, ustøttet kr kr. Tilskudsmidler kr kr. I alt kr kr. Det kan konstateres, på trods af et turbulent samarbejde med rådgiver undervejs, at beboerlokalerne er særdeles velfungerende, at handicapadgangen er løst på en elegant måde, og at der ved 1. års gennemgangen i august måned ikke blev konstateret nævneværdige fejl og mangler. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskabet samt godkender, at dette indsendes til Københavns Kommune til godkendelse. Byggeregnskabet blev godkendt og kan indsendes til Københavns Kommune. 5. Levering af særboliger I forbindelse med den udlejningsaftale, der blev indgået mellem Københavns Kommune og BL s 1.kreds pr. den 1. januar 2007, skulle alle almene boligorganisationer aflevere 1 % af alle familieboliger, som særboliger. Der var tale om boliger, hvor kommunen har permanent anvisningsret. 6/29

7 #JobInfo Criteria=side1# SAB har besluttet en fordeling på afdelingerne som følgende: antal boliger Skal Afdeling i alt leveres Sjællandshuse Jyllandshuse Bispebjerg Terrasser Stefansgård Jydeholmen Fynshuse Glumsøparken Skyttevænget Abildgården Lollikhuse Rolandsgården Langelandshus Rebildhuse Falsterbo Himmerlandshuse Lønstruphuse Dybbølhus Sallinghus Elleparken Grøndalslund Bellahøj I Wittenberghus Flexibo Saxobo Humlevænget Lykkebo 50 1 Antal boliger under 55 m² Der er leveret 54 særboliger, og der resterer derfor 6 boliger. Disse boliger er i afdelingerne Langelandshus, Himmerlandshuse, Grøndalslund, Flexibo, og Saxobo. 7/29

8 Der #JobInfo er tale om Criteria=side1# små boliger på under 55 m² og til billige huslejer. Der har i de 5 afdelinger ikke været opsigelser på boliger, der ud fra disse krav kunne leveres som særbolig. Da særboligerne skal leveres inden udgangen af 2011, er der brug for, at de 6 særboliger fordeles på andre afdelinger. SAB s udlejningsudvalg har drøftet dette forhold, og indstiller til organisationsbestyrelsen at boligerne fordeles, med yderligere 1 særbolig på afdelingerne Sjællandshuse, Stefansgård, Skyttevænget, Falsterbo, Sallinghus og Wittenberghus. Alle afdelingerne er såkaldt 40- afdelinger. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter en ændret fordeling af særboligerne på afdelingsniveau. Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. 6. Emner til styringsdialogmøde Som omtalt på sidste organisationsbestyrelsesmøde den 24. juni 2011, skal dette års dokumentationspakke til brug for styringsdialogen indsendes den 13. september Der er udfyldt et skema for samtlige af SAB s afdelinger og - efter samråd med forvaltningskommissionen er der udfyldt et skema for selskabet, som er vedlagt som bilag 2. Referatet fra sidste års styringsdialogmøde er vedlagt som bilag 3. Til selve styringsdialogmødet den 29. november 2011 skal der senest den 18. oktober 2011 fremsendes emner til dagsordenen, der ønskes behandlet på mødet. I løbet af det seneste år, er der ved forskellige lejligheder fremkommet forskellige ønsker til emner, der kunne tages op på styringsdialogmødet. De er oplistet nedenfor. Herudover bedes organisationsbestyrelsen overveje om der er andre strategisk fremadrettede emner, som bør tages op med kommunen. Opfordring til kommunen om så vidt muligt at udleje de lette ældreboliger i Valbyholm og Husum Vænge til unge, fremfor de almindelige ældreboliger, som fortrinsvis bør forbeholdes de ældre. Fortsat ønske om at visitationskravene til ældreboliger slækkes. Ønske om en større kommunal opbakning til demente og sindslidende i ældreboligerne. 8/29

9 #JobInfo Criteria=side1# Ønske om større kommunal opbakning til misbrugere og sindslidende almindelige boligafdelinger. Hvad kan der gøres for at ændre på renovationsafgifterne? De rammer skævt og hæmmer incitamentet til affaldssortering og til at begrænse affaldsmængden. Kulturhus i Tingbjerg. I forbindelse med omprioriteringsprojekterne i Tingbjerg er der gjort meget ud af at renovere vej- og udearealerne. For at bakke op om bestræbelserne på at forskønne Tingbjerg er det ønsket at såvel boligorganisationerne, som kommunen renholder deres respektive områder. Der bør sikres en spredning af de 25 familier fra Tingbjerg, så enkelte afdelinger ikke belastes unødigt. Udvikling af andre lejlighedstyper, f.eks. kollegier og studieboliger Isoleringsprojekter, tagrenoveringer og projekter der udnytter tagetagen ender ofte med meget dyre løsninger pga. facadecensur på ældre ejendomme. Kan der udtænkes andre, kreative løsninger på problemet? Kan kommunen og boligselskabet samarbejde om vandafledning og renovering af kloakker? Det indstilles, at organisationsbestyrelsen diskuterer, hvilke emner, der skal sættes på dagsordenen til styringsdialogmødet med Københavns Kommune den 29. november Bilag 2: Styringsdialograpport for SAB Bilag 3: Referat fra sidste års styringsdialogmøde Lene Vennits foreslog, at man opfordrer kommunen til at stille nogle incitamenter op til at spare på CO 2 -udledningen. Lone Ulholm ønskede, at det blev medtaget som et punkt, at SAB ønsker en hurtigere behandling af byggeregnskaber. Kommunens langsomme behandling af Teglværkshavnens byggeregnskab betød et tab på adskillige kr. Ellen Højgaard Jensen nævnte det forhold, at den almene boligsektor har nogle rammevilkår, som er rigtig svære. Det er svært at komme igennem med lejlighedssammenlægninger og renoveringer. 9/29

10 Bjarne #JobInfo Krohn ønskede, Criteria=side1# at der blev fulgt bedre op på kommunens indsats overfor de hjemløse i Bellahøj III. Ole Lagoni spurgte til referatet fra sidste år. Her nævnes noget om samarbejdsformer i Tingbjerg, som han gerne ville have uddybet. Lene Vennits fortalte, at det formentlig havde at gøre med, at der måske er et demokratisk underskud i Tingbjerg. Der er to elementer i det, dels hvor mange mennesker der møder frem til beboermøder, dels selve den demokratiske struktur. Stig Torp Kaspersen tilføjede, at det er rigtigt, at det er svært at få folk til at møde op. Det er blevet forsøgt at tilbyde både mad og børnepasning. Han fortalte også at der kigges på strukturen i forretningsudvalget i bestyrelsen, hvorvidt det kan tilpasses til samarbejdet mellem to boligselskaber og endelig nævnte han at der er et udmærket samarbejde med de kommunale repræsentanter i styregruppen for helhedsplanen Organisationsbestyrelsen godkendte de i dagsordenen nævnte punkter og besluttede at tilføje yderligere fire punkter til styringsdialogen: kommunens sagsbehandling i forbindelse med byggeregnskaber, rammevilkår i forhold til renoveringer og lejlighedssammenlægninger, incitamenter til besparelse af CO 2 og opfølgning på de tidligere hjemløse i Bellahøj III. Spørgsmålet om samarbejdsstrukturen i Tingbjerg vil blive taget op i Forvaltningskommissionen. 7. Forslag til arbejdsplan for SAB Et af resultaterne fra SAB s bestyrelsesseminar den april 2011 var en prioritering af de målsætninger og arbejdsopgaver SAB skal arbejde med i det næste halvandet år. På seminaret systematiserede Claus Ingemann (proceskonsulenten) de prioriterede indsatser. Vi har efterfølgende samlet dem i 6 overordnede emner: 1. Organisationsbestyrelsens arbejdsform 2. Boligstrategi prioritering af renoveringsprojekter 3. Finansiering, økonomi og puljer 4. Driftsfællesskaber 5. Boligpolitisk arbejde og profilering af SAB 6. Uddannelse af beboerrepræsentanter For at sikre at SAB får arbejdet aktivt med de indsatser og emner, som bestyrelsen prioriterede på seminaret, har vi udarbejdet et udkast til en arbejdsplan. Forslag til arbejdsplan for SAB /29

11 Ekstraordinært #JobInfo Criteria=side1# organisationsbestyrelsesmøde den 25. maj 2011 er afholdt/gennemført Gennemgang af afdelingerne for at kortlægge deres renoveringsbehov (fortsat) (2) Kategorisering i forhold til fremtidige beboere/målgrupper (2) Afprøvning af gruppedrøftelse som ny arbejdsform (1) Organisationsbestyrelsesmøde den 24. juni 2011 er gennemført/afholdt Business-case for i-pads (1) Elektronisk dagsorden (1) Ny struktur for dagsorden (1) Nybyggeriernes økonomi (fortsat) (3) SAB seminar den september 2011 alle punkter indgår i programmet for seminaret Boliger for alle pengepunge drøftelse af strategi (2) Oplæg fra afdelingerne (Valbyholm og Humlevænget) Oplæg om projektet Under samme tag Gruppearbejde om trivsel Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011 Afprøve afvikling af dagsordenpunkt med gruppedrøftelse opfulgt af plenum - arbejdsplanen drøftes (1) Organisationsbestyrelsens temadag den 27. oktober 2011 Rundtur til afdelingerne (2) Drøftelse af strategi er der nye aspekter i forhold til den tidligere prioritering? (2) Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2011 Afprøvning af forsøg med delkonklusioner på skærm (1) SAB s økonomi herunder trækningsret (3) Strategi for lejlighedssammenlægninger (fortsat input fra september seminaret aktiveres) (2) Organisationsbestyrelsesmøde februar 2012 Introduktion af arbejdsform for nye medlemmer og evaluering af arbejdsform (1) Organisationsbestyrelsesmøde april 2012 Hvad kan SAB påvirke politisk? Hvorfor, hvad er formålet og hvordan? (5) Organisationsbestyrelsesmøde juni 2012 Strategi for driftsfællesskaber (4) SAB seminar september 2012 Driftsfællesskaber (4) Organisationsbestyrelsesmøde september /29

12 Uddannelse #JobInfo Criteria=side1# af beboerrepræsentanter (6) Organisationsbestyrelsens temadag oktober 2012 Nyt målsætningsprogram Organisationsbestyrelsesmøde november 2012? Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter udkastet til arbejdsplan indgående. Er det de rigtige prioriteringer, den rigtige rækkefølge og mangler der noget? For at sikre at alle kommer til orde vil drøftelsen ske i grupper og der vil blive samlet op i plenum. Organisationsbestyrelsen godkendte arbejdsplanen med tilføjelsen herunder lejlighedssammenlægninger under SAB seminar den september, 1. punkt. 8. Humlevænget - helhedsplan orientering På sidste møde blev organisationsbestyrelsen orienteret om Landsbyggefondens besigtigelse af afdelingen i maj måned 2011 og reaktionerne på denne fra afdelingens og administrationens side. Administrationen har efterfølgende været i dialog med Fonden om det videre forløb. Fonden ønsker et udspil fra administrationen til drøftelse af nødvendige supplerende tekniske undersøgelser og yderligere dokumentationsmateriale, så afdelingen ikke bruger unødige midler på dokumentation af renoveringsarbejder, der ikke senere vil kunne godkendes. Administrationen peger på 4 indsatsområder i helhedsplanen, idet afdelingen p.t. er i gang med renovering af de øvrige arbejder over langtidsplanen, herunder fornyelse af el-installationer, udskiftning af varmeunits og fornyelse af køkkener. 1. Kældertrapper og trappe til hoveddør inkl. nødvendig reparation af den underliggende del af kloak. Der foreligger en rapport for 55 boliger og der skal udarbejdes en registrering af yderligere boliger, svarende til 1/3 af alle boliger. 2. Klimaskærm, forskydninger i murværk og øvrige revnedannelser, der indikerer et bagvedliggende svigt eller skade. Dette kræver destruktive indgreb. 3. Ombygning og udvidelse af badeværelser inkl. udskiftning af de tilhørende stigestrenge og faldstammer. Emnet blev foreslået ved besigtigelsen af Fonden selv. Der skal udarbejdes projektforslag til dette af tekniker. 12/29

13 4. Etablering #JobInfo Criteria=side1# af bedre handicapadgang ved et antal endeboliger i op til 23 blokke med adgang fra vej. Emnet blev diskuteret med Fonden som en mulighed ved besigtigelsen. Der skal udarbejdes projektforslag til dette af tekniker. Når Fonden har taget stilling og accepteret disse indsatsområder som støtteberettigede, vil der forløbe en registrerings- og undersøgelsesperiode med efterfølgende afrapportering, samt udarbejdelse af diverse projektforslag. Dette arbejde skønnes at kunne udføres for kr. til tekniker kr. til administrationens medvirken. For ikke at belaste afdelingens økonomi, søges der om et tilskud fra organisationens arbejdskapital. Beløbet vil senere indgå i det samlede projekts økonomi, når helhedsplanen realiseres. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt godkender, at der bevilges et rente- og afdragsfrit lån på kr. fra arbejdskapitalen til supplerende teknikerundersøgelser med forventet tilbagebetaling, når projektet realiseres. Lars Nilsson uddybede punktet og redegjorde for hvilke projekter, der ville være størst sandsynlighed for at LBF ville støtte. Der opstod en diskussion af relevansen af de forskellige projekter. Det blev besluttet, at sende sagen tilbage til følgegruppen som indkaldes hurtigst muligt med henblik på en konkretisering af indstillingen. 9. Sammenfatning af undersøgelse af Lykkebos regnskab 2009/2010. Som det er organisationsbestyrelsen bekendt, har der hen over foråret været foretaget en undersøgelse, en kulegravning, af Lykkebos regnskab for 2009/2010. Resultatet af undersøgelsen viser, at der har været foretaget en række fejlkonteringer, også i forhold til Skyttevænget. Det har medført at regnskabet 2009/2010 for Skyttevænget også er blevet undersøgt. Fejlkonteringer i regnskabsåret beløber sig på i alt ca kr. til Lykkebo, og skyldes hovedsagligt at procedurerne for kontering ikke er blevet fulgt. I undersøgelsen blev håndværkerudgifterne også gennemgået, og resultatet viser, at håndværkerudgifterne generelt ikke ligger over det normale niveau. Dog er der til enkelte håndværkerregninger et par bemærkninger om at de ligger en anelse over det normale. Dette kan skyldes at håndværkeren har været tilkaldt akut. Se den samlede redegørelse i bilag 4. Med hensyn til timeforbruget foreslås det, at der bliver foretaget en timeregistrering. Der er dog sket det, at driftslederen som skal lave timeregistreringen har fået nyt job. Driftslederstillingen blev besat pr. 1. september og den nye driftsleder vil registrere 13/29

14 timeforbruget #JobInfo Criteria=side1# resten af året. Når resultatet foreligger, vil der blive taget stilling til, om der skal ske en omprioritering eller en ændring i timeantallet. Sammenfatningen har været forelagt afdelingsbestyrelserne i henholdsvis Lykkebo og Skyttevænget på selvstændige møder. Afdelingsbestyrelserne har godkendt sammenfatningen. For Lykkebos vedkommende har det dog resulteret i en skriftlig kommentar, se bilag 5. Organisationsbestyrelsen besluttede i april en plan for, hvordan samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen i Lykkebo og skulle genoprettes, hvor undersøgelsen også indgik. I beslutningen lå også, at der skulle afholdes et møde efter sommerferien Dette møde er endnu ikke blevet afholdt pga. ferie. Det forventes at mødet kan blive afholdt ultimo september Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager sammenfatningen af undersøgelsen for Lykkebo i regnskabsåret 2009/2010 til efterretning og vurderer om der skal foretages en yderligere undersøgelse. Bilag 4: Sammenfatning af undersøgelse af Lykkebos regnskab Bilag 5: Skriftlig kommentar fra Lykkebo Der var en debat om, i hvilket omfang redegørelsen er med til at genoprette det tillidsbrud afdelingen føler der er sket og faktisk redegør for de fejl, der måtte være sket. I debatten deltog Kjeld Poulsen, Flemming Balle, John B. Sørensen, Lone Ulholm, Bjarne Krohn, Margrete Pump og Lene Vennits. Jonas Mørch Cohen understregede, at dette punkt kun skal opfattes som en konklusion på undersøgelsen af regnskabet 09/10. I forhold til genopbygning af tilliden, svarede Jonas Mørch Cohen, at det er en proces, som er i fuld gang gennem møder mellem administrationen og afdelingsbestyrelsen og gennem samarbejdet med den nye driftsleder. I debatten opstod yderligere to andre emner, som blev henvist til behandling ved en anden lejlighed. Det drejede sig om belastningen af administrative opgaver på ejendomskontorenene og om driftschefernes arbejdsområder. Organisationsbestyrelsen tog status til efterretning og besluttede, at der kan bruges op til kr. fra arbejdskapitalen til at gennemgå regnskaberne for 08/09, hvis afdelingsbestyrelsen i Lykkebo mener der er behov for det. Derudover skal der arbejdes videre med samarbejdsrelationen til afdelingen og der bør på et senere møde redegøres for, om der er sket en fejladministration fra s side. 10. Ansøgning om trækningsret til cirkulationsanlæg i Falsterbo 14/29

15 #JobInfo Criteria=side1# Falsterbo udskifter samtlige faldstammer samt stigestrenge og føringsveje for hhv. koldt og varmt brugsvand. I forbindelse med udskiftningen af det eksisterende cirkulationsanlæg, opføres et nyt anlæg som et såkaldt in-line system. Disse forbedrende tiltag på cirkulationsanlægget gør, at afdelingen vil opnå en del fjernvarme-besparelser. Samlet budget: Ca kr., Heraf koster cirkulationsanlægget kr. Ansøgning om trækningsret: kr. svarende til 2/3 af cirkulationsanlægget. Trækningsretsudvalget afholder møde umiddelbart før organisationsbestyrelsesmødet og vil fremkomme med en mundtlig indstilling til ansøgningen. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter om der skal ydes trækningsret - og i hvilken størrelsesorden - til det nye cirkulationsanlæg. Bilag 6: Ansøgning om trækningsret John B. Sørensen redegjorde for trækningsretsudvalgets indstilling. Falsterbo er en afdeling, der ellers har gjort, hvad den skulle. De har henlagt løbende, men har netop gennemgået en stor kloakrenovering, som har tømt deres kasse. De kom lige nøjagtig for sent til at gennemføre et LAR-projekt som søsterbebyggelsen Lollikhuse. Deres problem er, at de har en meget høj husleje, som ikke levner plads til yderligere stigninger. Trækningsretsudvalget finder ikke, at der kan ydes støtte i forhold til det aktuelle projekt, men anmoder administrationen om at komme med nogle alternative forslag til løsninger på Falsterbos huslejeniveau. Organisationsbestyrelsen besluttede at følge trækningsretsudvalgets indstilling. 11. Medlemmer til referencegruppe for Sølund modelplejecenter På organisationsbestyrelsesmødet den 24. juni 2011 besluttede organisationsbestyrelsen at bidrage med op til 1 mio. kr. fra arbejdskapitalen til udvikling af et koncept til fremtidens plejecenter. Projektet indgås som et partnerskab med Københavns kommune og /SAB. Det er nu offentliggjort at modelplejecenteret skal etableres på Sølund, det store plejecenter der ligger ved søerne midt i København. Der skal i 1. fase Udviklingsfasen - etableres en projektorganisation med styregruppe, faglige projektgrupper og en referencegruppe. Projektorganisationen skal beskrive krav og 15/29

16 visioner #JobInfo for et Criteria=side1# modelplejecenter. Referencegruppen skal bestå af en række interessenter SAB, Ældrerådet mv. SAB har fået tre pladser i referencegruppen. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen udpeger tre medlemmer til referencegruppen Lene Vennits præciserede, at der er tale om en referencegruppe, fordi der skal udvikles ideer. Tanken er at Sølund skal være model for fremtidens plejehjem. Der er en lang fase inden man går i gang med at bygge. Så dette her er fasen før. Lone Ulholm, Frank Sass og Kjeld Poulsen blev udpeget til at deltage i referencegruppen. 12. Gældsrådgivning ved køkkenbordet valg af følgegruppemedlem Til projektet om fremskudt gældsrådgivning (med arbejdstitlen: Gældsrådgivning ved køkkenbordet ) skal der nedsættes en følgegruppe, hvor man gerne vil have en repræsentant for SAB med. Følgegruppen skal kommentere og komme med input til projektgruppens og styregruppens oplæg og beslutninger for at sikre at have så mange perspektiver på arbejdet som muligt. Til følgegruppen er der inviteret: Repræsentanter for Københavns Kommune og Furesø Kommune Repræsentanter for AKB, København; Furesø Boligselskab og SAB Gunvor Christensen fra SFI Repræsentant(er) for projekter/institutioner, som arbejder med gældsrådgivning Repræsentant for Forældrefonden Repræsentant for Forbrugerrådet Der regnes med 2 følgegruppemøder om året. Der er ansat en projektmedarbejder pr. 1. september, som gerne fra november skal være i gang med at banke på døren hos beboere, som er i restance med huslejen (i første omgang gengangere) og tilbyde dem rådgivning. Derfor vil det første følgegruppemøde blive afholdt i begyndelsen af oktober. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen udpeger en repræsentant til at indgå i følgegruppen for projektet. 16/29

17 #JobInfo Criteria=side1# Ole Lagoni blev udpeget som repræsentant til følgegruppen. 13. Ny aftale om fælles indkøb af elektricitet 2012 Den nuværende aftale om fælles el-indkøb udløber pr. 31. december Der er derfor behov for at indgå en ny aftale. Boligorganisationerne betaler ikke særskilt for at være med i udbuddet, som fra 1. januar 2012 er med i både stor og lille pakke. Udbuddet betyder, at boligorganisationerne inden den 14. oktober 2011 skal beslutte om de vil være med i udbuddet. Baggrund Siden 1. januar 2009 har stået for køb af el på el-børsen i Oslo samt administration af forbrug og afregning for de ca elmålere, der er tilsluttet aftalen. Det er foregået på vegne af de boligorganisationer, der har tilsluttet sig fælles el-køb, gennem en forvaltningsaftale med Alpiq. Samarbejdet og aftalen med Alpiq har ikke levet op til vores forventninger om en leveret elpris. Desuden har leverandøren givet store administrative udfordringer. Puljeaftale bedre el-pris har derfor besluttet, at indlede et samarbejde med Energi Danmark om el-køb. Energi Danmark er markedsleder inden for handel med el i Danmark og sælger el til kunder inden for erhvervslivet og offentlige institutioner. Selskabet har stort kendskab til den almene sektors særlige behov og ønsker. Strategien for el-købet er en puljemodel, hvor kommer i pulje med en række offentlige institutioner og private virksomheder. Det giver flere fordele for, som på den måde sikres et stort fælles indkøbsvolumen. Desuden indkøbes el i puljen over mange gange og over flere år. Tilsammen sikres der risikospredning og mulighed for at opnå bedre priser. Arbejdet med aftaleindgåelse med Energi Danmark udføres af Indkøb, og udgiften afholdes af. Aftalen indgås for tre år med mulighed for årlig forlængelse. Mulig tillægsaftale om grøn el Energi Danmark kan levere grøn el til de boligorganisationer, der har ønske om det. Det sker i form af certificeret vandkraft fra Norge eller certificeret vindkraft fra Danmark. Denne tillægsaftale kan indgås løbende. Risiko uden pulje Tilslutter boligselskabet sig ikke fælles el-køb, er konsekvensen, at boligselskabet overgår til forsyningspligtig el. Der vil stadig blive leveret strøm, men formentlig til en højere pris end gennem puljemodellen. Forsyningspligtsprisen reguleres af Energitilsynet en gang i kvartalet 17/29

18 på grundlag #JobInfo af Criteria=side1# forsyningspligtige el-leverandørers anmeldte priser til Energitilsynet. Generelt er forsyningspligtprisen højere end elprisen gennem puljemodellen, viser opgørelser fra Energi Danmark. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tilslutter sig fælles el-køb senest den 14. oktober Organisationsbestyrelsen besluttede at tilslutte sig det fælles el-køb. 14. Tilbud om s Beboerhøjskoler 2012 På baggrund af de mange tilmeldinger til de afholdte Beboerhøjskoler i sommeren 2011 er Beboerhøjskoleudvalget enige om, at Beboerhøjskolerne skal tilbydes igen i En beskrivelse af s Beboerhøjskole og opholdene 2011 findes i vedlagte Notat om Beboerhøjskolen 2011 vedlagt som bilag beboere ønskede i 2011 at deltage på årets Beboerhøjskoler. Heraf deltog 36 voksne og 48 børn via Arbejdsmarkedets Feriefond. I 2012 vil der være en kapacitet, så i alt 225 kan deltage i Beboerhøjskolerne (Senior- og Familiehøjskolerne). Der forventes yderligere tilgang af personer, der vil få tilbudt ophold gratis via Arbejdsmarkedets Feriefond. Deltagerprisen kan fastholdes for voksne deltagere. Det skyldes gode forhandlinger samt skift af opholdssted for Familiehøjskolen. For børn nedsættes deltagerprisen med 300 kr. pr. barn. Det betyder, at vi kan tilbyde en opholdspris for voksne på kr. og kr. for børn. Priserne dækker en uges ophold på værelser med bad og toilet samt alt betalt - fra afgang til hjemkomst. har for 2012 indgået en fast aftale for Familiehøjskolen, der vil blive afholdt med én uge på Ryslinge Højskole på Fyn. Seniorhøjskolen er igen booket med én uge på Skarrildhus ved Herning. Beboerhøjskoleudvalget skal på denne baggrund ansøge de boligorganisationer, der ønsker at tilbyde deres beboere deltagelse i Beboerhøjskolerne 2012, om at yde et tilskud til deres gennemførelse. Enten via egenbetaling eller gennem tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. I lighed med tidligere år skal boligorganisationen købe det antal pladser, den vil råde over på de i alt to Beboerhøjskoler. Prisen vil fortsat være kr. pr. faktisk deltager. Men i modsætning til tidligere skal boligorganisationen også købe pladser til de beboere, der deltager med tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Baggrunden er, at en større andel af beboerne forventes at deltage via Feriefonden i Tilskud fra boligorganisationen til disse 18/29

19 beboere #JobInfo vil sikre Criteria=side1# afviklingen af højskolerne. Det skal bemærkes, at det kun er på Familiehøjskolerne, der kan ydes støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Boligorganisationerne har hidtil betalt et basisbidrag på 5 kr. pr. lejemål ekskl. moms, hvis de havde tilmeldte deltagere i årets Beboerhøjskole. Basisbidraget bortfalder med virkning fra 2012, således at det alene er udgiften til de købte pladser, der skal afholdes af boligorganisationen. Samlet set vil Beboerhøjskolerne altså fortsat hvile i sig selv økonomisk. I 2011 deltog 22 beboere fra SAB med egenbetaling og 36 via Arbejdsmarkeds Feriefond. Tilbuddet skal udsendes fra medio februar Derfor beder udvalget organisationsbestyrelserne om svar senest med udgangen af Herefter udsender tilbud om deltagelse til samtlige af de tilmeldte boligorganisationers beboere. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, om beboerne i SAB skal have Beboerhøjskolerne tilbudt, til en pris af kr. pr. plads. Organisationsbestyrelsen skal i givet fald beslutte, hvor mange pladser boligorganisationen skal råde over. Bilag 7: Notat om s beboerhøjskoler Det blev besluttet, at SAB fortsat bevilliger 50 pladser á kr. til s beboerhøjskoler. 15. Ændringer af tingbogsoplysninger ønsker som administrationsselskab at få fuldmagt fra boligorganisationerne til at rette ukorrekte eller mangelfulde tingbogsoplysninger på vegne af boligorganisationerne, så arbejdet lettes. Baggrunden for ønsket er, at al tinglysning vedrørende fast ejendom nu foregår digitalt. I forbindelse med konverteringen fra det gamle manuelle tinglysningssystem til det nye digitale system er der opstået nogle fejl hos tinglysningsretten i Hobro. Desuden har tinglysningsretten i en periode været inkonsekvent i måden at registrere oplysninger på, da dommen om, at boligafdelingerne ikke længere skulle have et CVR-nr., skabte tvivl hos tinglysningsretten. Det drejer sig om forskellige oplysninger, der alle vedrører navne og ejerforhold (adkomst). Der er eksempler på, at organisationens eller afdelingens navn mangler, er stavet forkert, har et helt forkert navn eller indeholder tal - ofte gamle afdelingsnumre. Nogle steder fremstår det desuden som om, at boligorganisationen er ejer på skødet enten helt eller delvist. Dette er i strid med Lov om almene boliger 16, der fastslår, at den enkelte afdeling skal have skøde på ejendommen. 19/29

20 #JobInfo Criteria=side1# Ovenstående giver problemer i forhold til tinglysning f.eks. ved tinglysning af pantebreve og deklarationer. Tinglysningsretten har dog nu udarbejdet en vejledning, der beskriver, hvordan ejerforholdet fremover skal registreres i tingbogen. Det er vores håb, at fremtidige tinglysninger vil fremgå korrekt af tingbogen. Tinglysningsretten ændrer dog ikke automatisk de oplysninger, der allerede er registeret. For at kunne rette fejl i navne og ejerforhold er det i princippet nødvendigt med en fuldmagt fra boligorganisationens bestyrelse til hver gang en fejlagtig oplysning skal ændres, da det er boligorganisationen, der er tegningsberettiget. En sådan fuldmagt skal derfor underskrives af organisationsbestyrelsen og. Derefter skal fuldmagten indsendes til tinglysningsretten til godkendelse sammen med vedtægter og tegningsudskrifter for både boligorganisationen og. Det tager lang tid og er en bureaukratisk proces. I langt de fleste tilfælde vil det dog sandsynligvis være tilstrækkeligt med organisationsbestyrelsens generelle godkendelse af, at administrationen kan foretage ændringerne i tinglysningssystemet uden en fuldmagt. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at boligorganisationens administration foretager ændringer af navne og ejerforhold for boligselskab og boligafdelinger i de tilfælde, hvor dette ikke fremgår korrekt af tingbogen. Ændringerne foretages i overensstemmelse med de gældende navne for boligorganisationer og boligafdelinger. en blev godkendt. Sager til orientering 16. Status på forsikringsaftale På organisationsbestyrelsesmødet den 24. juni 2011 besluttede bestyrelsen at bemyndige formandsskabet til at tage stilling til et nyt forsikringsudbud, som ville foreligge medio juli efter et EU-udbud. For at SAB skulle kunne nå at deltage i det nye tilbud var det nødvendigt med en tilbagemelding inden den 1. september. 20/29

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. september 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53, 1., Stenløse

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. september 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53, 1., Stenløse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. september 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53, 1., Stenløse Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 2. maj 2011 samt ekstraordinært

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 7. november 2011, kl. Kl. 19:30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde den 7. november 2011, kl. Kl. 19:30 i Ismejeriet Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 7. november 2011, kl. Kl. 19:30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Niels Rasmussen, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Robert Andersen og Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. oktober 2011, kl. 16.00 Hotel Svalen, Roskildevej 333, 2640 Hedehusene

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. oktober 2011, kl. 16.00 Hotel Svalen, Roskildevej 333, 2640 Hedehusene Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 26. oktober 2011, kl. 16.00 Hotel Svalen, Roskildevej 333, 2640 Hedehusene Bestyrelse Formand Birgit Jensen, næstformand Berit Breiner, Anne Oddermose, Jan Carstensen

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 4. oktober 2011, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 4. oktober 2011, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53 Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 4. oktober 2011, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53 Til stede: Fra KAB: Afbud: Revisionen: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde mandag d. 30. november 2011 Kl. 15:00 på Ejendomskontoret.

Dagsorden Bestyrelsesmøde mandag d. 30. november 2011 Kl. 15:00 på Ejendomskontoret. Birkerød d. 30. november 2011 Dagsorden Bestyrelsesmøde mandag d. 30. november 2011 Kl. 15:00 på Ejendomskontoret. Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2011, kl. 15:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2011, kl. 15:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2011, kl. 15:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. januar 2011, kl. kl. 15.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. januar 2011, kl. kl. 15.00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 27. januar 2011, kl. kl. 15.00 Billedsalen Til stede: John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne Krohn, Ellen Højgaard Jensen

Læs mere

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk Mødedeltagere: Bestyrelsen: Michael Rasmussen, fmd.

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Der var ikke indkommet forslag til mødet og John foreslog Kjeld Poulsen som mødeleder. Kjeld blev enstemmigt valgt til mødeleder.

Der var ikke indkommet forslag til mødet og John foreslog Kjeld Poulsen som mødeleder. Kjeld blev enstemmigt valgt til mødeleder. Afholdt den: 19. juni 2014 Til stede: Referent: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra Humlevænget, Tingbjerg, Husum Vænge, Skyttevænget, Stefansgården, Falsterbo, Glumsøparken Grøndalslund, Lollikhuse, Humlevænget,

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 30. januar 2012, kl. 19:30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde den 30. januar 2012, kl. 19:30 i Ismejeriet Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 30. januar 2012, kl. 19:30 i Ismejeriet Til stede Stine Gotved, Marie Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes og Susanne Hviid Thune Afbud fra Robert Andersen og Steen

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere