CORNELIUS CORNELIUS AGRIPPA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CORNELIUS CORNELIUS AGRIPPA 1486-1535"

Transkript

1 CORNELIUS Tidsskrift for astrologisk dokumentation og forskning ISSN Udgivet af Astrologisk Museum Redaktion: CORNELIUS AGRIPPA Tiden, tiderne og tidsaldrene I den nye række af akademiske tiltag på astrologiens område herhjemme kan CORNELIUS denne gang bringe filosoffen Leif von der Wehl s fascinerende opgør med vore vante tidsbegreber. For første gang gør han her rede for disse tankers astrologiske betydning og dermed for deres betydning for vort syn på astrologien. Den 18. januar 2009 blev der udsendt en meddelelse om, at det astrologiske universitet i Amerika, Kepler College, ser sig nødsaget til at lukke som akademisk institution. Det er tidernes ugunst, der har ramt initiativet i to betydninger. Dels er der ikke sponsormidler i den økonomiske recession, dels har det ikke været muligt at opnå akkreditering (akademisk autorisation), hvorfor delstaten Washingtons tilladelse til at uddanne på både bachelor- og master-niveau bliver inddraget. Hvorvidt Kepler College stopper med øjeblikkelig virkning, eller om det sker, når de sidste studerende har gjort sig færdige, vides ikke endnu. Endelig rummer dette nummer en redegørelse for de astrologiske tidsaldre og deres betydning for astrologiens historie. Tesen er ganske enkelt, at Astrologien skifter med tidsaldrene. Forudgående numre af cornelius har udforsket astrolo- Et af de ældst kendte astrologiske symboler. Det viser symbolet for en af de 36 dekaner, dvs. ikke-zodiakale konstellationer, der anvendtes i den ældste egyptiske astrologi giens rødder og den moderne astrologis rødder, men her gås endnu længere tilbage i tiden til den egyptiske dekan-astrologi i Vædderens tidsalder. Den var både en kalender og en tydning, der var baseret på aflæsning af fixstjernerne og nogle helt andre stjernebilleder end de zodiakale, vi anvender i dag. -red Dansen imellem Saturn og Uranus s. 2 Tidsaldrenes middel-ayanamsa s.11 Dekan-astrologi s. 14 Kepler College forvandler sig s.19 CORNELIUS NR. 1 MARTS ÅRG. 1

2 Dansen imellem Saturn og Uranus Reflektioner over tidens og astrologiens væsen Astrologi handler ikke først og fremmest om mennesker eller begivenheder, men om tidens kvalitet. De astrologiske symboler beskriver tidens kvalitet og denne kvalitets korrelation med alt det, som eksisterer. Tiden er en fundamental størrelse til forståelse af alt, hvad der foregår i dette liv. Tiden følger os overalt, fra vi fødes til vi dør. Alt, hvad der er til, har en begyndelse, en midte, og en afslutning. Astrologiens fundamentale rolle for mangt og meget er altså ikke nogen overraskelse. Tidens fundamentale rolle for forståelse af mennesket og eksistensen ses hos en lang række filosoffer, såsom Augustin, Kant, Bergson, Husserl og Heidegger. Eksempelvis udviklede Kant en opfattelse af tiden som en transcendental fundamental anskuelsesform ved bevidsheden, således at tiden er noget subjektivt og således at tiden er indholdstom i sig selv. Tiden er blot en form, som fyldes ud af bevidsthedens sansninger. Det vi sanser kommer ikke fra tiden selv, som blot er en ramme om det vi ser. Også i Det Flydende Kors indtager tiden en hovedrolle, men i modsætning til Kant og de ovenstående filosoffer, så argumenterer jeg for, at tiden er objektiv, altså fundamentalt set uafaf Leif von der Wehl Mikkelsen cand.teol. og mag.art. 2 hængig af subjektet, og jeg argumenterer for, at tiden har en kvalitet i sig selv, som vi netop som subjekter altid må forholde os fortolkende til. Tidsånden og hvad der ligger I tiden, kommer ikke alene fra mennesket og historien, men fra noget andet. Tidens omskiftelser er ikke alene bestemt af historiske processer, der bestemmer de forskellige epokers særpræg, men fra noget, som kommer fra en hel anden verden: evigheden. Det er for eksempel tydeligt, at tiden i dag er helt anderledes end tiden i firserne eller halvfjerdserne. Det danske samfund dengang var præget af en helt anden venstreorienteret holdning end dagens samfund, moden var helt anderledes end i dag, man spiste en helt anden type mad end i dag, og man havde mestendels bortset fra populistiske og vulgære partier som Fremskridtspartiet en helt anden opfattelse af arbejdsløse end nutidens ubarmhjertige og stærkt højreorienterede hetz imod denne gruppe. Hvorfor var det lige i 1970erne, at man var venstreorienteret og ikke i 2009? Hvorfor var det lige den 11 september 2001, at angrebet på World Trade Centret fandt sted? Timingen CORNELIUS NR. 1 MARTS ÅRG.

3 Det flydende kors En metafysik om tiden og evigheden af Leif von der Wehl Mikkelsen Forlaget Hovedland 2007 af disse begivenheder er dybest set en gåde, hvis man bare holder sig alene til de historiske forklaringer. Der synes at ligge en kvalitet i den uophørligt strømmende tid, som vi som bevidstheder hele tiden søger at oversætte og være i, og som vi til syvende og sidst ikke har herredømme over, fordi det repræsenterer noget andet end os selv. Astrologien er mig bekendt den eneste videnskab, som direkte søger at forstå disse iboende objektive meningskvaliteter i tiden og dermed søger at forstå, hvorfor noget sker just på det tidspunkt, det sker. Derfor burde man rettelig ikke tale om astrologi, men snarere om tidstydning. Og derfor burde astrologer egentligt kaldes for tidstydere. På grund af tidens fundamentale karakter burde tidstydning være noget af det vigtigste, som mennesket kan foretage sig, og denne aktivitet burde ikke være forvist til et lille reservat, men være en central del af samfundet. En ny teori om tiden Som nævnt argumenterer jeg for, at tiden er objektiv, fordi den stammer fra noget andet end mennesket selv. Tiden er ikke en subjektiv størrelse konstrueret af hjernen eller en bevidsthedsform eller et træk ved den menneskelige eksistens, tiden er noget, som i bogstaveligste forstand kommer udefra. Den er nemlig ikke alene noget, som kommer uden for bevidstheden, men den kommer også uden for verden. Tiden er i sit oprindelige væsen transcendent. Tiden består af fragmenter, disparate skarpt adskilte øjeblikke. Tiden kommer fra evigheden, hvor eksistensen ikke er fragmenteret, men hel. Her er der i princippet ingen fortid, nutid og fremtid. Tiden er noget, der udspringer af det personlige princip, vi kalder for Gud. Gud er noget personligt, fordi det højeste eller mest sublime, der eksisterer, altid er personligt. Når tiden strømmer ud fra dette guddommelige, den rene væren, så splittes denne guddommelige evige enhed i fragmenter. At tiden er fragmenteret i disse disparate øjeblikke, betyder, at der er fragmenter som kommer før, og fragmenter, som kommer efter. Ikke som noget, som fastlægges af den enkelte bevidsthed, men som er rene positioner i sig selv. Hvis man taler om virkeligheden i sig selv uafhængig af vores fortolkninger, kunne man tale om en uophørlig skabelse ud af evigheden i et medium, som ikke er rumligt eller tidsligt i den betydning, som vi matematisk eller hverdagsmæssigt kalder for rum. Jeg kalder i min bog dette medium for urrummet, som paradoksalt nok ingen udstrækning har. Matematikken er således kun en fortolkning af denne virkelighed, men tungt baseret på denne virkelighed, selv om den dog ikke er identisk med den. Der eksisterer en selvstændig virkelighed, som man på mange forskellige måder kan modellere og symbolisere, men som altså ikke er identisk med disse fortolkninger. Der er en bestemt tekst at læse, som ikke forandres af læsningen, men den kan tolkes på mange forskellige måder, selv om der naturligvis også er grænser for disse fortolk- CORNELIUS NR. 1 MARTS ÅRG. 3

4 ningers sandhed, dvs anologiske eller symbolske overensstemmelser med denne virkelighed. Det er netop denne objektive rækkefølgeorden, der konstituerer bevidsthedens egen subjektive rækkefølge af fortid, nutid og fremtid. Disse disparate skarpt skårne øjeblikke er virkeligheden i sig selv uafhængig af subjektets fortolkninger, omvendt er disse fortolkninger altså afhængige af disse diskontinuerlige skarptskårne øjeblikke. Der er en rækkefølge i tiden. Og dermed bliver tiden irreversibel, faktorernes rækkefølge er ikke ligegyldig. Der er således en historisk udvikling af det eksisterende, for bagved disse fragmenter ligger det evige nu, som fragmenterne søger at fylde ud ved at komme til. Disse fragmenter er uendelig små og har en bestemt rækkefølge, og de kan derfor fortolkes som et uendeligt antal uendeligt små punkter på en linje og hermed har vi den fundamentale arketype for matematikken: den uendelige tallinje med de uendelig små enheder. Et praktisk udtryk for denne fortolkning af virkeligheden og dermed også en indirekte information om denne virkeligheds beskaffenhed er dette, at man kan kvantificere tiden ved hjælp af ure og kan gøre det stadig mere nøjagtigt med stadig mindre enheder. Moderne differentialregning og integralregning er baseret på denne metafysiske egenskab ved den objektive tid. De uendelige enheder eller punkter er tællelige, om end de aldrig kan tælles fuldstændig. Antallet af punkter er matematisk set uendeligt, men set ud fra evigheden, er der tale om et endeligt antal, som i tidens timelighed uophørligt skabes. Fortolkninger, det gælder også de matematiske fortolkninger, er altså aldrig fuldstændig virkelighedstro beskrivelser af denne virkelighed. Der er tale om analogi, ikke identitet, hvilket også kunne være et motto for astrologien. Men lad os også for en stund rette blikket imod subjektet i relation til denne teori om tiden. Længe har filosoffer betonet, at tiden ikke har nogen udstrækning eller længde, selv om vi i dagligdagen taler om, at det er længe siden, romerne nedkæmpede Spartacus slaveoprør, eller at det er så uendeligt længe siden, vi oplevede barndommens lykkelige tid. Sproget bruges her alene metaforisk, fordi tid ingen længde har, tid fylder ikke noget. Vi kan ane dette, når året er gået ved nytårstide, og vi spørger os selv, hvor det gamle år egentligt er blevet af. Det var jo nærmest slut, før det var begyndt, og det forgangne år er skrumpet ind til et øjebliks hukommelsesrest i vores bevidsthed, eller hvor nu hukommelsen er lejret. Sådan er det jo også med hele vores mere eller mindre lange liv. Der kommer flere og flere begivenheder til, men tiden fylder fysisk ikke mere af den grund. De uendeligt små punkter afspejler antallet af disse begivenheder, selv om man jo ikke kan sætte tal på begivenheder, andet end igennem urets regelmæssige rytmiske slag, som søger at tilnærme sig den vertikale tids uendelige række af uendeligt små, skarpt adskilte punkter. I 1648 døde Christian den Fjerde, men det gør jo ikke denne begivenhed til en kvantitativ begivenhed, som man kan drive fysik på. Når vi taler om, at tiden har længde eller en varen, så er det alene bevidsthedens udstrækning eller opblæsning af tiden, vi taler om her. Den kan være meget individuel, noget kan af det enkelte individ opleves meget langsomt eller hurtigt, alt efter situation og personlighed, og denne bevidsthedens udstrækning skrumper ind i det altid tilstedeværende nu, når det handler om fortiden, som jo, fordi den er overstået, ikke længere udstrækkes i datidens nu, men alene enten er tidsubestemte hukommelsesoplevelser i bevidstheden eller, endnu mere radikalt, bare er blevet til historiske kilder i form af film, tekster eller arkæologiske objekter, som man graver op af jorden. Selvfølgelig kan man tale om den mikroskopisk smalle fortid, der ligger lige op af nuet (retention), men den er jo bare en del af bevidsthedens udstrækning og er endnu ikke blevet til fjern historie. Så i praksis svinder tiden hele tiden ind til rene begivenheder uden tidslig udstrækning andet end den, vi låner igennem vores nuværende bevidstheds hukommelse, altså når vi erindrer disse begivenheder i vores bevidsthed. Den egentlige tid har ingen udstrækning, men er ren rækkefølge af punkter, som i sig selv er skarpt adskilte fra hinanden, men som bevidstheden sammenføjer og breder ud. Disse punkter, de levende tegn, er afpasset sådan igennem skabelsen og af skaberen, at bevidstheden kan udføre dette hermeneutiske kunststykke. Den skotske filosof Mctaggart havde ligeledes en teori om tiden som denne rene rækkefølge, men til forskel fra denne teori, så er rækkefølgen i min teori ikke bare konstitueret af logiske tegn eller tal eller symboler, men af levende tegn, som skabes af evigheden. Logikken udvides til metafysikken. 4 CORNELIUS NR. 1 MARTS ÅRG.

5 Forholdet imellem bevidstheden og denne objektive tid kan sammenlignes med forholdet imellem monitoren på en computer og computerens duale processer af elektriske kredsløb. Monitoren oversætter disse processer til noget læseligt og billedligt. Det er dog en metafor, som skal tages med et gran salt, da de vertikale øjeblikke i højeste grad er levende, dynamiske og omfattende, hvilket står i modsætning til de duale processer i computeren, som er mekanistiske og uden betydning i sig selv. Den subjektive bevidsthedstid (den horisontale tid) funderes således i en objektiv tid (den vertikale tid). Tællelighed og mening eller: Tallet og ordet Men disse uudstrakte punkter har også en anden side end den rene tællelighed og rækkefølge. De har en mening i sig selv, en betydning i sig selv. De er tegn i sig selv. Det er denne dobbelte fremtrædelsesform af disse uendelig små stykker, som lægger grunden for vores verden af mening og tællelighed. Ordet og tallet om man vil. Netop astrologien forener på mange måder på smukkeste vis ordet og tallet med hinanden og er udtryk for en af de dybeste videnskaber om verdens indretning. I astrologien har man oven i købet arbejdet med kvalitative symbolske oversættelser af de enkelte grader, f.eks de sabiske symboler, og teoretisk kunne man fortsætte med at udstikke mindre og mindre enheder i den astrologiske zodiak, selv om det naturligvis i praksis er umuligt at fortolke så uendelig skarpe og små distinktioner. Overensstemmelsen imellem kvantiteten og kvaliteten er tydelig i astrologien og er et paradigmeeksempel på min metafysik, som argumenterer for at verden eller mere præcist tiden både har et matematisk og hermeneutisk indhold. Vi har både en formalistisk naturvidenskab og en mere kvalitativ symbolsk/ hermeneutisk indgang til tilværelsen. Ingen af disse er mere virkelige eller sande, de er blot forskellige indgange til den samme virkelighed. Denne egentlige virkelighed er de uendelig små disparate øjeblikke, som indgår i en rækkefølge og som er ladede med en potentiel betydning. Vi kunne sige, at denne virkelighed af disparate øjeblikke både består af fortidens stivnede rent positionelle disparate øjeblikke (det er det, vi kalder for stoffet ) og af de levende, strømmende vertikale øjeblikke, som strømmer samtidigt eller synkront med bevidsthedens subjektive nu. Samtidigheden korrelerer bevidsthed og skabelse med hinanden. Derfor er synkronisitet et afgørende metafysisk træk ved tilværelsen og ikke bare, som Jung forestillede sig, et undtagelsestilfælde. Tiden forbliver som tid usynlig, men åbenbarer sig alligevel igennem vores fornemmelse af, at tiden uophørligt går. Denne intuition af tidens gang er samtidig også en oplevelse af denne samtidighed imellem subjektet og objektet. Den vertikale tid skaber verden. Den vertikale tid konstituerer, betinger, den horisontale tid nemlig bevidsthedens og historiens og urmagernes fastsættelse af nuet, som f.eks. klokken den 15. december Dette nu er levende i skrivende stund, ikke fordi dette, at det er til i nuet, er nuet, hvilket er en banalitet, men fordi nuet er gjort levende af den evighed som strømmer ind i verden som vertikal, oplysende tid. Det nutidige og levende afhænger af noget udenfor, som transcenderer det levende og nutidige. Bevidstheden stammer ligesom tiden fra noget udenfor verden, fra evigheden. De organisatoriske strukturer af stivnet vertikal tid fra universets begyndelse er en vigtig bestanddel af virkeligheden; de er det, vi i dagligdagen kalder for stof. Og selv vores legeme er organiseret af stivnet tid, af tegn. Jeg kalder derfor i min bog det menneskelige legeme for et monadelegeme, det består af monader, af tegn, som er organiseret til en bestemt struktur: den menneskelige krop, som er langt mere end hvad naturvidenskaben forestiller sig. Stoffet er langt mere levende end man umiddelbart tror! Og langt mere omfattende. Levende virkelighed Dette at subjektet består af tegn både kropsligt, men også bevidsthedsmæssigt betinger, at subjektet kan betegne omverden, at subjektet kan tegne omverden. Dvs tolke den på mange forskellige måder. Astrologien er en af disse fortolkninger og en af de mest fundamentale, fordi den som sagt både indeholder det hermeneutiske og det matematiske aspekt, ordet og tallet. Når vi betragter urhoroskopet, så vil vi også se, at hele det menneskelige legeme er indarbejdet i dette urhoroskop. Hele fosterets udvikling ligger gemt her, hvilket jeg dog ikke skal komme ind på her i detaljer, det ville føre for vidt, men blot anføre at den afmåling, der består imellem fosterets udvikling og tid ikke er tilfældig. Her er der virkeligt et sammenfald imellem mening, CORNELIUS NR. 1 MARTS ÅRG. 5

6 organisationen af tegnene og udmålingen af tid igennem tallet. Den sammenhæng, som astrologien så tydelig ser omkring det menneskelige legemes organisation og andre forhold i virkeligheden, denne symbolske sammenhæng imellem vidt forskellige elementer og regioner, udtrykker meget smukt min metafysik om, at virkeligheden ikke bare er tomme og døde atomer og kræfter, som alene matematiske formler kan indfange, men virkeligheden er også meningsfulde tegn. Virkeligheden er transhermeneutisk, fordi den ligger til grund for enhver tolkning og fordi alle tolkninger, der på en eller måde korrekt analogiserer med denne virkelighed er lige sande, også selv om disse tolkninger indbyrdes er vidt forskellige. Det er ikke så mærkeligt, for virkeligheden udspringer af evigheden, virkeligheden er det timelige udtryk for evigheden og evigheden er et med sig selv og ikke forskellig fra sig selv. Evigheden er en enhed, som er overalt. Virkeligheden er tegn, der er skabt af evigheden og dette er også den yderste grund til, at astrologien virker. Vi mennesker udtrykker som bevidstheder og legemer den højeste form for organisering af tegn funderet af den vertikale tid både i fortid og nutid, og denne overensstemmelse af det menneskelige legeme og bevidsthed med den yderste virkelighed af disparate øjeblikke af potentielle meninger er årsagen til, at astrologien virker. Subjektet og objektet står tæt på hinanden uden dog at blive identiske, således som idealismen i mange forskellige afskygninger hævder. Subjektet og objektet mødes igennem verdens betydning af tegn. Samtidigheden imellem subjektet og objektet udtrykkes i astrologien. Astrologi udtrykker om noget en ontologisk dualisme på et åndeligt plan. Analogi, men ikke identitet. Tegn og timing Det er ikke mærkeligt, at astrologi virker, når man tænker over det på denne måde. Den virkelighed, vi repræsenterer, nemlig et monadelegeme organiseret af tegn fra verdens tidligste tid, det vi sædvanligvis kalder for stoffet og en bevidsthed, som er levende og nutidig på grund af den nuværende vertikale tid af tegn, som strømmer ind i verden, kitter det hele sammen. En transcendent og transcenderende sammenføjning af subjekt og objekt uden at de to størrelser bliver identiske med hinanden. Der er stadigvæk et subjekt som er forskelligt fra objektet. Men de afspejler hinanden meget smukt. Som foroven, så for neden, bliver nu ikke bare et flot slagord, men giver reel metafysisk mening. Det hele handler altså om, at tegn og timing går i et. Det kunne være en definition på astrologi, men altså også på, hvad denne virkelighed er for noget. Og bagved holder evigheden sammen på det hele, uden at det hele går op i ren restløs enhed. Verden er skabt af noget guddommeligt, som kan behandle symboler og arbejde med symboler og dermed er noget personligt og i højeste grad noget intelligent, fordi indsigt i symboler kræver en levende personlighed og intelligens. Denne levende og verdenskabende personlighed og intelligens kalder vi sædvanligvis for Gud. Horisontal og vertikal tid Hvis man skulle se praktisk/astrologisk på min filosofiske teori, så repræsenter Saturn den horisontale tid, altså bevidsthedens tid, som strækkes ud i en varen, hvorimod Uranus repræsenterer den vertikale tid, den tid som er nyskabende, objektiv og diskontinuerlig og som stammer fra evigheden. Her er det jo heldigt at netop Uranus på oldgræsk betyder himmel! Saturn handler meget om begrænsning og regelrette lovmæsigheder og spilleregler, og det er jo netop, hvad den horisontale tid handler om. Den handler om den horisont, som subjektet altid bevæger sig inden for, dette spillerum af historie og begrænsninger. Hermed bliver Saturn til en meget fundamental planet, fordi næsten alting her i denne tilværelse handler om dette, at vi bevæger os i en horisont af fortid, nutid og fremtid, at vi er begrænset af vores historie og af naturlovene. Derfor er Saturn også det, man kalder for tærsklens vogter, altså indgangen til både den yderste timelige virkelighed, men også evigheden. Det er som at finde det ubegrænsede netop igennem begrænsningen. Saturn er i høj grad bevidsthed, symbolsk bevidsthed. Uranus, derimod, udtrykker den vertikale tid og er dermed også en meget fundamental planet. Her møder vi overgangen imellem det timelige og det evige. Hvor Saturn handler om grænsen til grænsen, så handler Uranus om grænsen til det evige. Saturn handler om grænsen set herfra, hvorimod at Uranus handler om grænsen set fra transcendensen, evigheden. Denne grænse er selve skabelsens midte, skabelsens smeltedigel. Uranus er traditonelt den planet, som forbindes med friheden og det 6 CORNELIUS NR. 1 MARTS ÅRG.

7 ekscentriske, det nyskabende. Individualiteten i yderste forstand. Netop den vertikale tid har karakter af at være nyskabende i forhold til den horisontale tid. Det betyder ikke, at den horisontale tid eller Saturn ikke er kreativ, thi alle mennskelige aktiviteter, også de skabende, foregår i den horisontale tid, i et historisk spillerum af en strømmende fortid, nutid og fremtid. Men det betyder, at den egentlige nyskabelse, dvs det som kommer udefra og strømmer ind i verden, er forbundet med Uranus. Det er denne invaderende transcendens, som egentlig bestemmer tidens kvalitet og dermed begrænser vores mulige fortolkninger, men altså også giver den helt nye muligheder. Både Uranus og Saturn står altså på den måde begge for noget, som giver nye muligheder og som begrænser. Saturn begrænser, fordi enhver fortolkning har en horisont og nogle lovmæssigheder selv den kunstneriske fortolkning men Uranus begrænser også, fordi de vertikale øjeblikke, som kommer af evigheden, nok er fyldt med potentiel mening, som kan tolkes på mange forskellige måder, men også har en objektiv begrænsning. En hvilken som helst vilkårlig fortolkning dur ikke. Alle astrologer kender denne mekanisme. Ælde og nyskabelse Saturn har jo længe været forbundet med tiden ved den videnskabeligt set ikke helt præcise identifikation med Kronos, en fejltagelse som dog er blevet til et mytisk og dermed virkningsfuldt dogme, og Uranus identificeres traditionelt med astrologien, som jo i virkeligheden handler om tid. Så det er ikke så mærkeligt, at man kan udarbejde denne tematisering omkring disse planeter. Når Saturn handler om selve tidens naturlovsmæssige betydning for modenhed og aldring og i sidste ende for død, så handler Uranus om tidens kvalitet, som vi ikke har herredømme over, men som kommer til os. Den nyskabende tid, objektive tid, som vi søger at fortolke solidarisk med virkelighedens beskaffenhed, men hvor fortolkningen jo altid er præget af den enkelte astrologs forskellige forudsætninger. Uranus handler om det, som kommer ind i tiden, som ikke er historisk bestemt, men som er nyskabende, som udtrykker friheden, det afvigende, det ekscentriske. Uranus skaber forudsætningerne for nye muligheder, men det er Saturn som konkretiserer og skaber de forskellige mere eller mindre permanente spilleregler f.eks. naturlovene som tilhører de forskellige fortolkninger. Der gælder andre spilleregler for kvantemekanikken end for dybdepsykologien eller teologien, men alle fag søger at afdække forskellige sider af samme grundlæggende virkelighed: de vertikale øjeblikke enten i form af indstrømning fra evigheden eller i form af stivnet tid fra universets begyndelse. Det vi kalder for stof, er historisk bestemt og kan ses i en hermeneutisk sammenhæng. Se for eksempel på alverdens museer af ophobet stof! Der er egentligt tale om et spil imellem lukkethed/konkretisering og åbenhed/potentialitet. Saturn kitter de disparate skarpt adskilte vertikale øjeblikke sammen til en sammenhængende historie, og Uranus leverer det nyskabende materiale hertil. Et materiale som kommer fra evigheden, fra himlen. Alle himmellegemerne handler i astrologien i sidste ende om tidens kvalitet, men Uranus og Saturn handler på et meget abstrakt fortolkningsplan om de to fundamentale former for tid, som jeg taler om i min bog, og som tilsammen giver det, man kunne kalde for tid, selv om den vertikale tid må siges at være den mest fundamentale. Fornyelsen er mere fundamental end bevarelse. Kreativiteten er det inderste i tilværelsen. Der kunne dog ikke være nogen kreativitet uden konkretisering på et eller andet plan, så selv om kreativiteten, nyskabelsen, er det mest fundamentale i tilværelsen, så kræver verdens eksistens også den saturniske stabilitet og grænsedragning. Uranus handler meget om overgangene imellem de forskellige tidsepoker, hvor noget nyt mere eller mindre spirende bryder frem og derfor er Uranus fremtidsorienteret og revolutionerende, hvorimod Saturn handler om at bevare tidens epokekarakter og er derfor orienteret imod historien, fortiden, traditionen. Skabelsen af verden Verden kunne ikke eksistere uden dette spil eller denne dans imellem Uranus og Saturn eller rettere sagt: imellem det, disse planeter repræsenterer. Egentlig modarbejder de ikke hinanden, men de arbejder tværtimod sammen omkring skabelsen af verden. Det er både nødvendigt med bevaring og strukturering og fornyelse. Den uraniske vertikale tid handler meget om rytme og toner, om vibrationer mere generelt formuleret, og de vertikale øjeblikke kan betragtes som denne kosmiske musiks noder. CORNELIUS NR. 1 MARTS ÅRG. 7

8 De noder, som Gud har sat. Saturn handler om, hvordan denne musik spilles og fortolkes, om musikerne. Det er en sammenligning, som skal tages med et vist gran salt, fordi disse vertikale noder kan spilles på tusindfold flere slags instrumenter og på vidt forskellige måder, end hvad musik ellers kan. Noget andet er så, at netop den menneskelige musik har den egenskab, at den søger symbolsk at berette, hvorledes vi sætter verden i musik; hvorledes vi oversætter de vertikale øjeblikke. Tidens rytmer og toner i bogstaveligste forstand. Musik som kunstart har meget at sige om det spil, som foregår imellem den horisontale tid og den vertikale tid, imellem subjekt og objekt. Den hermeneutiske rytme I et givet horoskop kunne man særdeles frugtbart anvende denne metafysik i sine fortolkninger. Saturns og Uranus placering i radixhoroskopet og deres transitter kan informere os overordnet om, hvordan den hermeneutiske rytme forløber for naiviteten. Uranus fortæller om hvilken objektiv dagsorden naiviteten udsættes for, og Saturn om, hvordan disse oversættes eller fortolkes eller mødes. Uranus er på den måde en planet, som sprænger grænser og sætter grænser igennem eksplosive rystelser fra transcendensen. Rystelser som meget vel kan skjules af Saturns forsøg på at holde sammen på det hele i et mere glidende og sammenhængende forløb. Uranus står som bekendt for det springende, det diskontinuerlige, det nyskabende, det disparate, medens Saturn står for det sammenhængende og kontinuerlige og traditionelt konserverende. Uranus er grundlæggende en eksplosiv og skabende energi, som Saturn skabende og fortolkende modtager. Saturn er den store grænsedragende hermeneutiker, Uranus den store grænsesprængende hermeneutiker. Uranus står for det transcendente, som åbenbarer sig for det absolut frie, der bryder med historien og dermed skaber historie. Ofte fremstilles det, som om Uranus kun sporadisk er rystende og omvæltende, men faktisk repræsenterer Uranus skabelsen af den fornyende vertikale tid fra evigheden, hvilket foregår uophørligt, hvorved verden rystes ustandseligt. Saturn derimod repræsenterer subjektets og det intersubjektive samfunds stadige sammenkitning af disse disparate øjeblikke til sammenhæng, historie og lovmæssighed, selv om Saturn i sit klassiske vandbæreraspekt har mulighed for en udrensning af mange af disse fortolkninger igennem en krise for det enkelte subjekt. Begge planeter er relativt langsomgående, Uranus mest langsom, men begge planeter i kombination fortæller rigtig meget om en given periodes tidsrytme, og hvordan denne epokes mennesker fortolker denne rytme og naturligvis meget om dem, som er født i denne periode. Et eksempel Vi kan tage et eksempel her til sidst. En mere omfattende fortolkning og redegørelse vil føre for vidt i denne sammenhæng og være en opgave, som ikke bare tilkommer mig. Har man f.eks. Uranus i Fiskenes tegn, som vi har i skrivende stund, så vil tidens rytme eller toner eller kvalitet været præget af det flydende, det vandige, det skjulte og eftergivende. Det modtagende. Uranus befinder sig ikke bekvemt her, fordi Fiskenes tegn står for det absolut modsatte af disse diskontinuerlige skarpt adskilte vertikale øjeblikke. Her flyder alting sammen i en ofte uigennenskuelig enhed. På en måde kan man sige, at der i tidens disparate øjeblikke er alt for meget evighed tilstede, alt for meget af Neptun. Dette betyder at tidens kvaliteter på mange måder bliver forfalsket og gemt af vejen, man mister blikket for objektiviteten I tiden det guddommelige det som transcenderer mennesket. Dette viser sig ved, at mennesket og kulturen i vore dage er blevet utrolig materialistisk, samtidig med at der er et mindretal, som i den grad er blevet spirituelle af den objektive tids touch af evighed, at nogen af dem står i fare for at miste jordforbindelsen. Den alt for skjulte og uklare, men også meget stærke transcendens eller evighedspræg med Uranus i Fiskenes tegn får mennesket enten til degenerende at blive besat eller opslugt af denne alt for kraftige evighed, hvilket resulterer i mere eller mindre fundamentalistiske spirituelle og religiøse bevægelser, eller til frygtsomt at skjule sig fra den stærke, men uklare og druknende transcendens, ved desperat at klynge sig til en ekstrem materialisme udtrykt ved en fad og fordummet humanisme og en indskrænkende naturvidenskab. Tiden er meget splittet i et stort flertal af materialister, som fornægter alt transcendent og et lille, men stærkt, spirituelt mindretal. Denne fortolkning bekræftes, når man ser på Saturns bevægelser i samme periode. Med Saturns gang igennem løvens tegn førte tran- 8 CORNELIUS NR. 1 MARTS ÅRG.

LANGTIDSANALYSE HOROSkOP 2008-2013 af LIZ GREENE

LANGTIDSANALYSE HOROSkOP 2008-2013 af LIZ GREENE LANGTIDSANALYSE HOROSkOP - af LIZ GREENE Horoskop - for Ilya, født 12 Aug 1948 Nr 7890.003 AstroScan Hærvejen 311, 7323 Give Telefon: 33338548. Internet: www.astroscan.dk Astrologisk viden, fuldstændig

Læs mere

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. TOMMY FALKEØJE FORLAG Frigørende bevidsthed. Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

Læs mere

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION?

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 2 2 0 1 3 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? SØREN KIERKEGAARD ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? Charles

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: o Introduktion Hvad er virkelighed?

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama ASTROLOGIMAGASINET NR. 2 HOROSKOPET 2009 PRIS: KR. 59,50 Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama Florencio Anton Maler gennem afdøde kunstnere Forårshoroskoper Dag til dag horoskoper

Læs mere

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Speciale af Jens Thomas Rude Andersen Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant

Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant af Maria Pontoppidan Københavns Universitet Abstract Artiklen giver en redegørelse

Læs mere

Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER. Tommy FalkeØje

Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER. Tommy FalkeØje Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER Tommy FalkeØje Rundt om Marx. Teori om hvordan teorien er. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 4 - December 2012-30. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Tidens længsel I alle menneskers hjerte er der en længsel efter kærlighed, fred og lykke. I alle nationer er ønsket om international forening.

Læs mere

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS Skolemateriale til udstillingen Det Aktive UNIVERS Skolematerialet Skolematerialet til Det Aktive Univers er inddelt i emner, der relaterer sig til zonerne i udstillingen. Til indskolingen (bh-2. klasse)

Læs mere

Mod et balanceret arbejdsbegreb

Mod et balanceret arbejdsbegreb WORKING PAPER 2006-3 Steffen Korsgaard Mod et balanceret arbejdsbegreb Department of Management Mod et balanceret arbejdsbegreb Steffen Korsgaard Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus ii Indledning

Læs mere

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s.

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s. Indholdsfortegnelse Indledning.......s.2 Krop og sjæl - før og nu......s.3 En indkredsning af begrebet modernisme......s.6 Postmodernismen - en del af modernismen?......s.10 Digtningen i 1980'er og 90'erne......s.11

Læs mere

ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS

ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS Filosofi SDU Odense Refleks er et uafhængigt filosofisk magasin, der udgives med støtte fra Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier - Syddansk Universitet,

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Èdouard Schuré. Den kristne Esoterik

Èdouard Schuré. Den kristne Esoterik Èdouard Schuré Den kristne Esoterik Skitse til en Psykologisk Kosmogoni efter foredrag holdt i Paris 1906 af Rudolf Steiner overværet og nedskrevet af Édouard Schuré Indholdsfortegnelse: Kort om Rudolf

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk Profit gennem Etik -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk INDHOLD Indledning 2 1. Hvad er kvalitetsarbejde 5 De 5 grundelementer 5 2. Etik

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse. Positive blændværk Blændværk

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

Kirsten Østergaard Nielsen

Kirsten Østergaard Nielsen Kandidatspeciale Tid - som forestilling i samfund og sygepleje eller Fortællingen om hvordan den moderne sygepleje kom i lommen på tiden af Kirsten Østergaard Nielsen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut

Læs mere

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr.

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr. ikon >> Tro i dialog nr. 84 sept/2013 Ahmed Akkari: Sandhedsbærerens vaklen og endeligt tema Hvorfor bliver man religiøs? læs også: Familieværdier og forening af menneskeheden - på besøg i Moon-bevægelsen

Læs mere