Skejby sygehus og landsby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skejby sygehus og landsby"

Transkript

1 Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 3. ÅRG. NR. 2 - SEPT Endnu et spændende eksemplar af Kværnen. Denne gang med, sygehuset, trafik, natur, gammelkone, lokalhistorie og meget mere. God fornøjelse. Skriv til Kværnen mv. 2 Sygehus og landsby - fortsat... 3 Skejby Sygehus 4 Ikea-rundkørslen 5 De bløde trafikanter... 6 Egå Engsø Naturområde 6 Nekrolog 6 Gammelgård og Særeng 7 Udgravninger ved Lisbjerg... 8 Skejby-Lisbjerg Ungdomsklub 8 Kombibliotek og lokalarkiv? 8 Gammelnyt fra konen i skoven 9 Lokalcenter nyheder... 9 Kværnens Telefontavle 10 Kværnens kalender 11 Lokalhistorisk udstilling 12 Skejby sygehus og landsby Skejby er en landsby, hvor der har boet mennesker i mere end tusind år. Vores lille nyrenoverede kirke er blandt landets ældste. Men Skejby er også det sygehus, der er udset til at skulle være det store centrale hospital i hele den nye Region Midtjylland. I skrivende stund (21/8) kan man på Århus Kommunes hjemmeside læse beslutningsreferatet til byrådsmødet d. 16. august. Som sag nr. 13 finder man Iværksættelse af forudgående offentlig høring om kommuneplanændring med henblik på udvidelse af Skejby Sygehus. Byrådet indstiller: At 1) der iværksættes en forudgående offentlig høring om kommuneplanændring for et område ved Herredsvej og Marienlystvej mellem Skejby Sygehus og Brendstrup med henblik på en udvidelse af Skejby Sygehus som beskrevet i indstillingens afsnit 3. Sagen henvises til videre behandling i Teknisk Udvalg. Og det kan nok være, der skal udvides! Først en række tal: Sygehuset er i dag arbejdsplads for mennesker. Dette antal forventes i løbet af de næste år at stige til Antallet af etagemeter (byggeri op til 6 etager, enkelte højhuse på etager) vil vokse fra de nuværende ca (incl. igangværende nybyggeri) til ca , hvortil kommer forskningsenheder og parkeringsanlæg. Antallet af indlæggelser bliver på årligt, og de ambulante behandlinger (incl. skadestuen) sættes til (knap pr. dag!). Det hele bliver endnu større, hvis man vælger at flytte Psykiatrisk Hospital fra Risskov til Skejby, som der i øjeblikket er tale om. Alt dette kommer selvfølgelig til at berøre hele vores område, herunder landsbyen Skejby. Først og fremmest trafikken: som det fremgår af vedlagte kort (se s.3) skal den nuværende Herredsvej flyttes i en stor bue vest om Skejby for at give plads til byggeriet. Via en ny rundkørsel ved Humlehusvej forbindes Randersvej/IKEA-krydset med bl.a. Paludan-Müllersvej og den 4-sporede del af Herredsvej ved Rydevænget. Lyskrydset Herredsvej/Randersvej lukkes for at sikre en mere glidende trafik ad Randersvej. Der gøres plads til en kommende letbane fra Havnen, forbi Sygehuset og ud mod Lisbjerg. 21 ha. skov (ved Brendstrup) må fjernes foruden andre arealer og beplantninger, der tilhører de såkaldte grønne kiler i området. Den forlagte Herredsvej skal kunne tages i brug allerede i år 2008/9, for at sygehusbyggeriet ikke skal blive forsinket, og fuldt udbygget ventes en trafik på vejen på ca biler i døgnet (det dobbelte af den nuværende Herredsvej). Hvad kan vi så som borgere i lokalområdet foretage os? En del af planen kan vi jo blot tage til efterretning udviklingen er med ét kommet til Skejby! Andet kan vi såmænd ligefrem glæde os over: lukningen af den stærkt trafikerede Herredsvej ud mod Randersvej, de mange lokale arbejdspladser, udbygningen af den kollektive trafik, nye og sikre cykelstier. Men så er der dele af planen, hvor vi med fordel kan blande os og holde politikerne fast på deres egne visioner og hensigtserklæringer, så vi i sidste ende selv får en smule indflydelse på, om vi kommer til at bo i en motorvejsudfletning eller i en grøn landsby. Det får vi forhåbentlig mulighed for under den kommende offentlige høring. Her bare to punkter: A: det lukkede kryds ved Herredsvej/ Randersvej bør forsynes med en gangtunnel (eller bro), så vi (og ikke mindst vore børn) i Skejby ikke bliver afskåret fra området på den anden side af Randersvej fortsættes s.3

2 SIDE 2 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Kværnen KVÆRNEN udgives af LSTK fællesråd og omdeles til alle husstande i Lisbjerg, Gl. Skejby, Terp og Kasted (ca. 900 ex.). Henvendelser til redaktionen vedr. artikler eller eventuelle ændringer skal ske på Redaktion: Medlemmer adr. Telefon Asbjørn Munch Hansen (ansvh.) el Lars Wørts Boris Sandvad Wolfgang Weissschädel Annie Sørensen Layout/teknik: Waleed Y. Majeed Skriv til Kværnen De næste numre af Kværnen udkommer således: 3. årg. Nr. 3, november november 2006 deadline er 27. oktober. 4. årg. Nr. 1, marts marts 2007 deadline er 2. februar. 4. årg. Nr. 2, maj maj 2007 deadline er 27. april. Hvis du har lokalområdestof eller billeder til Kværnen, så kan du henvende dig til redaktionen på eller meget gerne selv skrive. Stoffet kan afleveres pr. mail eller på diskette skrevet i Word. Hvis det ikke er muligt, klarer redaktionen det tekniske. Yderligere oplysninger om nogle af arrangementerne kan findes på: og LSTK fællesråd LSTK fællesråd er fællesråd for Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted lokalområdet. Som medlem kan optages alle foreninger og institutioner i lokalområdet. Beboerforeninger i Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted er beboergrundlaget for fællesrådets virke. Fællesrådets formål og opgave er, at udvikle og koordinere det lokalt forankrede sociale og kulturelle liv i området. Fællesrådet understøtter derfor lokale sociale og kulturelle initiativer og aktiviteter. Fællesrådet bistår ved henvendelse til de kommunale myndigheder og byrådet. Fællesrådet er det samlede lokalområdes kontaktled til kommunale myndigheder og byråd. Forretningsudvalget har pr. 28. marts 2006 denne sammensætning: Lars Wørts, formand, Tlf Mail: Annie Sørensen, næstformand, Tlf Mail: Asbjørn Munch Hansen, kasserer, Tlf (fastnet). Mail: Boris Sandvad, Tlf Klaus Wöhlk, Tlf Mail: Suppleanter: Liselotte Randrup, Niels Ole Laursen & Hanne Nybro Henvendelser kan rettes direkte til ethvert medlem af forretningsudvalget eller til skolen, der fungerer som sekretariat for fællesrådet. Referater af repræsentantskabsmøder, forretningsudvalgsmøder m.v. udsendes til medlemmerne og kan læses på fællesrådets hjemmeside:

3 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 3 fortsat fra forsiden med dets forretninger, skoler, institutioner og idrætsfaciliteter. Hvorvidt en sådan tunnel kommer er endnu uvist både Vejdirektoratet og Århus Kommune er principielt positivt stemte, men pengene er ikke afsat. B: Udvidelserne går som nævnt hårdt ud over de grønne kiler i området. Disse bør derfor naturligvis erstattes af nye dvs der bør plantes ny skov og etableres nye grønne arealer og stisystemer, ligesom de nye veje bør anlægges, så de skæmmer og støjer mindst muligt. I indstillingen til byrådet kan man bl.a. læse: ny forskning viser, at de fysiske omgivelser har betydning for, hvor hurtigt patienter bliver raske. Her må det være tilladt at bemærke, at de fysiske omgivelser vel også har betydning for, at hidtil raske undgår at blive til patienter! Og videre hedder det i den såkaldte masterplan for sygehusudvidelsen: der skal etableres grønne områder rundt om sygehuset som er tilgængelige for publikum, svarende til Universitetsparken, med træer, bakker, småsøer og engarealer, der skaber optimale vilkår for dyrelivet, til gavn for offentligheden samt patienter, pårørende og personale. Hvis det sidste bliver virkeliggjort, så kan Skejby fortsat både være et Sygehus og en landsby, som det er godt at være i. Hans Peter Thøgersen Download selv kortet i farver på følgende måde, Gå ind på og vælg først Politik derefter > Byrådsmøder > Referater fra byråsdmøder > Referat fra byrådsmødet d. 16. august 2006 Find SAG 13 og klik på følgende PDF: B.Udvidelse af Skejby Sygehus - Bilag 3b.pdf

4 SIDE 4 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Skejby Sygehus forberedelse og start Et af landets største sygehuse. Første etape blev indviet i 1987, men forud for ibrugtagningen af det store hospital gik der en lang historie forud. KVÆRNEN s redaktion har fået tilladelse til at bringe en beretning fra Østjysk Hjemstavnsforenings Årbog, skrevet af tidligere sygehusudvalgsformand Søren Vestergaard (V). Artiklen vil blive bragt i denne og de to-tre efterfølgende numre af KVÆRNEN. Boris Sandvad Skejby Sygehus forberedelse og start Af Søren Vestergaard Det sygehus bliver aldrig bygget -rejs en skamstøtte i stedet. Sådan lød dommen over det planlagte nye sygehus i Skejby fra modstandernes side, da budgettet for første etape skulle vedtages i Århus Amtsråd i Men der blev ikke nogen skamstøtte. Første etape blev vedtaget af Socialdemokratiet, Venstre og Konservative. Også kommunisternes eneste stemme (Ove Peitersen) stemte for - efter at han have holdt gruppemøde i bussen på vej til amtsrådsmødet. Forud var der gået en heftig debat. Ved kommunalreformen i 1970 blev købstadskommunerne optaget i de nye amter. Det betød, at Århus Kommune måtte aflevere sit sygehusvæsen til det nye Århus Amt. De nye amter skulle forestå koordinering og videreførelse af det samlede sygehusvæsen i amterne. Det tidligere Århus Amt havde købt en grund til et nyt amtssygehus ved Tilst (på grunden blev der senere bygget gymnasium), og Århus Kommune havde planer om at udvide Århus Kommunehospital med et højhus i den sydlige del af sygehusets areal. Disse planer blev ikke fastholdt af det nye Amtsråd. Små sygehuse i fare Ved valget i 1974 blev jeg medlem af Århus Amtsråd for partiet Venstre. Da mit parti gik i valgforbund med Socialdemokratiet, blev jeg medlem af sygehusudvalget, hvor Ib Frederiksen (S) blev formand. Sammen med amtssygehusdirektør N. Winther Møller tog udvalget straks fat på udarbejdelsen af den sygehusplan, som det tidligere amtsråd ikke havde fået færdig - bl.a. på grund af uenigheden om struktur og placering af nyt sygehus. Dertil kom visse perioder med byggestop for offentligt byggeri. Det var nødvendigt og ønskeligt, at skabe størst muligt flertal bag en ny sygehusplan for hele det nye amt. Der var kun enighed om, at behandlingsspecialerne måtte udvides. Sundhedsstyrelsen var mest indstillet på, at dette bedst kunne ordnes gennem centralisering, hvilket ville betyde nyopførelse af et storsygehus. Det kunne let betyde nedlæggelse af små sygehuse i amtet. Der var flertal for at bevare så mange af de lokale sygehuse som muligt. Problemet var, at det var nødvendigt at samle de mange nye specialer, for at tiltrække den nødvendige lægelige ekspertise. De konservative medlemmer af Amtsrådet var mest stemte for den påtænkte udvidelse af Århus Kommunehospital, medens Socialdemokratiet og Venstre mente, at det var nødvendigt at bygge et nyt specialsygehus. Flere bud på placering Socialdemokraterne ville have sygehuset placeret i det sydlige Århus f.eks. nær Hasselager, medens Venstre mente, at det burde ligge nord for Århus. På Venstres foranledning blev kommunerne nær ved Århus spurgt,om de kunne anvise en evt. placering af et nyt sygehus inden for deres kommune. De kom alle med forslag. Skanderborg, som ellers var meget imod et nyt sygehus, kunne anvise en grund ved kommunens nordlige grænse. Hørning tilbød arealer, hvor amtet kunne ønske det, og Hinnerup anviste en grund nær Lisbjerg ved grænsen mod Århus kommune. Århus kunne foreslå arealet syd for Lisbjerg, hvilket måtte afvises, da arealet skrånede, og der ville derfor opstå tilsvarende problemer, som man havde døjet med i årevis på Århus Kommunehospital,der ligger på et skrånende areal. Der kom også andre forslag f.eks. grunden tilhørende Barnows Tømmerhandel overfor Århus Universitet, Universitets parkeringsplads ved Nørrebrogade eller fuld udnyttelse af grunden ved Ortopædisk Hospital. Den sidst nævnte var for lille, hvis man ikke ville/kunne inddrage kolonihavearealet vest for hospitalet, (men det var der ingen, der talte om). Ingen af de foreslåede placeringer af et sygehus var hensigtsmæssige, og Universitetet havde selv brug for disse udvidelsesmuligheder. Ved et møde mellem Økonomiudvalget, Sygehusudvalget, Overlægerådet m.fl. på Århus Kommunehospital, kom der et forslag på bordet om Skejby Mark på den grund,der var reserveret til et nyt universitet ifølge kommuneplanen fra Jeg husker ikke, hvem der kom med forslaget, men det må have været en mødedeltager, der havde nøje kendskab til både kommune og universitet. (Jeg tror ikke, det var amtsborgmester Svane Hansen. Men han var god til at hviske en fornuftig løsning til en anden, hvis han havde på fornemmelsen,at sagen var bedst tjent med, at det ikke var hans forslag!) Skejby Mark vandt Nu (omkring 1977) var det den almindelige opfattelse, at universitetets udflytning til Skejby ikke mere var aktuel. Bl.a. kunne universitetet i løbet af få år udvides med kasernearealerne og Fødselsstiftelsens grund (begge grunde var ejet af Århus Kommune, men udlejet til henholdsvis staten og amtet på åremål). Løsningen med Skejby Mark vandt tilslutning fra alle sider. Amtet købte grunden i Skejby af Århus kommune og overtog den i l979. Iflg. Kommuneplanen fra 1966 skulle flyvepladsen på Kirstinesminde alligevel nedlægges/flyttes senest (senere udsat til 1984), og det samme var tilfældet med forsvarets skydebaner på Vestereng. (At det så endte med en total lukning af begge dele uden erstatninger, er sygehusbyggeriet uvedkommende). Amtets nye sygehusplan fra indeholdt først en renovering og udbygning af sygehusene uden for Århus for senere at opføre det nye sygehus (Skejby) og renovere byens øvrige sygehuse -inklusive Psykiatrisk Hospital i Risskov. (Amtets overtagelse af Fødselsstiftelsen, Ortopædisk Hospital og Psykiatrisk Hospital fra Staten skete først i 1976.) For Psykiatrisk Hospital i Risskov havde staten haft store byggeplaner, de blev dog skrinlagt. I stedet tog man fat på omlægning af psykiatrien og en hårdt tiltrængt renovering af bestående bygninger i overensstemmelse et nyt syn på og nye muligheder indenfor psykiatrisk behandling. For og imod sygehusplanen Sygehusplanen gav anledning til en ret voldsom debat både i Amtsrådet og i hele amtet.man frygtede at miste de små sygehuse ude i amtet. I de mindre byer havde sygehusene fungeret i mange år som betydningsfulde institutioner og gode og store arbejdspladser, som man nødigt ville miste. Argumenter for og imod sygehusplanen blev ført frem med stor styrke og lidenskab. Selv partierne i amtet eller grupper inden for enkelte partier udarbejdede nye, alternative forslag, og lange protestlister blev afleveret på Amtsgården. Debatten gik i Østjyllands Radio og i aviserne. Der blev holdt debatmøder i de byer, hvor sygehuse blev ramt - og i byer, hvor man frygtede sparekniven skulle blive stukket for dybt. De fleste steder deltog amtsrådsmedlemmer med (afvigende) synspunkter om sygehusplanlægningen. Af aviserne var især Morgenavisen Jyllands-Posten klart imod et nyt Storsygehus -både i lederspalterne og hos lægemedarbejderen - som for øvrigt senere blev behandlet for en hjertesygdom på Skejby Sygehus, hvilket han i sin avis udtrykte stor taknemlighed for og endog roste politikere, der modstod presset og gennemførte det nødvendige trods modstand. Som nævnt var jeg i min første amtsrådsperiode medlem af Sygehusudvalget. I den næste valgperiode ( ) af Økonomiudvalget, hvor syge-

5 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 5 fortsat fra s.4 husproblemerne var en ret omfattende del af dagsordenen. Det var antagelig derfor, at et amtsrådsflertal valgte mig til formand for sygehusudvalget for næste fireårige periode ( ). Ægteskabet var truet Jeg havde ellers aftalt med amtsrådsmedlem Mogens Bille fra Socialdemokratiet, at vi begge blev i Økonomiudvalget. Men dagen efter valget, hvor jeg - overbevist om denne placering - gik derhjemme, havde Ib Frederiksen og Venstres gruppeformand Knud Erik Særkjær stukket hovederne sammen. De ringede til mig og fortalte, at de ville bringe mig i forslag som formand for sygehusudvalget. Det var jeg inderst inde glad for, men min familie syntes ikke om det (Det kan ofte være vanskeligt - til tider endog ubehageligt - udefra at følge med i nyhedsformidlingens udlægning og omtale af politiske handlinger og beslutninger). Så i første omgang sagde jeg nej med en Ombygningen af Ikea-rundkørslen er en gordisk knude, og samtidig helt afgørende for udnyttelsen af Søften- Skødstrup motorvejen, samt lokalområdets interne trafik. Vejdirektoratet er nu færdige med rapporten, der skal danne grundlag for valget af løsning i relation til en optimering af knudepunktet ved Ikea. Der er i rapporten peget på to løsnings- modeller, kaldet B1 og B2. Det er indlysende, at vejmyndigheder i høj grad skal fokusere på en løsning, der eliminerer de nuværende problemer med lange kødannelser. Derfor indebærer begge forslag at der skal bygges broer til den overordnede trafik, som derved fremover ikke skal gennem rundkørslen for at komme til E45 eller Lisbjerg og omvendt til Århus. Det interessante er så, hvorledes lokalområdets befolkning kommer til og fra de enkelte lokaliteter eller op på det overordnede vejnet. Her adskiller de to løsningsmodeller sig ret meget fra hinanden, idet model B1 forekommer at være noget bedre end model B2. Det handler om to forhold, nemlig hvor kringlet ruterne er og hvor lange afstandene bliver. I det følgende beskrives forholdene for bilister fra de fire byer i en situation, hvor man har været i Ålborg og gerne vil hjem til byen: B1-løsningen Lisbjerg: Kort før den nuværende rundkørsel drejes ad en ny vej mod højre, ned til den nye Herredsvej. Drej til venstre og kør under Søftenvej (ny bro) hen til den eksisterende rundkørsel. Kør ud ved første udkørsel og kør under Randersvej (ny bro). Drej derefter forklaring om, at jeg var sendt hjemmefra med den besked, at mit evt.tilsagn om at blive formand for Sygehusudvalget ville være skilsmissegrund. Men ved senere natlige forhandlinger, sagde jeg et endeligt Ja. (En aften et par dage senere ringede telefonen. Min kone, Gerda, tog den. Det var Ib Frederiksen. Han blev (lod som om) forbavset og udbrød: Hwa - er du der endnu? ). Den første januar 1982 overtog jeg formandsposten for Sygehusudvalget. En måned senere skiftede vi amtssygehusdirektør. Den tidligere direktør N. Winther Møller havde søgt sin afsked pr. 1.2., men skulle de sidste 14 dage på ferie. Jeg nåede dog at få mange gode samtaler med ham mest i fred og ro efter kontorets lukketid. Det blev en god introduktion til arbejdet, selvom vi ikke var enige i alle forhold. Det var især hjerteafdelingen på Århus Kommunehospital,der var problemet. Forholdene var utidssvarende, og en udvidelse og andre nødvendige foranstaltninger Ikea-rundkørslen straks mod venstre ad en ny accelerationsbane ud på Randersvej. Kasted: Kort før den nuværende rundkørsel drejes ad en ny vej mod højre, ned til den nye Herredsvej. Drej til højre ad Herredsvej. Efter ca. 200 m drej til højre ad Humlehusvej mod Kasted. Skejby: Kort før den nuværende rundkørsel drejes ad en ny vej mod højre, ned til den nye Herredsvej. Drej til højre ad Herredsvej. Efter ca. 200 m drej til venstre ad Humlehusvej mod Skejby. (Dette forudsætter, at Humlehusvej ikke lukkes). Terp: Kort før den nuværende rundkørsel drejes ad en ny vej mod højre, ned til den nye Herredsvej. Drej til venstre og kør under Søftenvej (ny bro) hen til den eksisterende rundkørsel. Kør ud ved første udkørsel, under Randersvej (ny bro) og fortsæt til rundkørslen på Graham Bells Vej. Derefter den vanlige nye vej ned ad Graham Bells Vej. B2-løsningen Lisbjerg: Kør næsten op til Skejby og sving til højre ad ny vej mod vest. Efter ca. 450 m kommer en ny rundkørsel. Drej ud ved første udkørsel og kør under Søftenvej (ny bro) og ind i den gamle rundkørsel. Tag første udkørsel og kør igen mod Skejby. Efter ca. 250 m støder den på Søftenvej. Kør igen mod nord ca. 500 m til en ny udfletning mod Lisbjerg. Kasted: Kør næsten op til Skejby og sving til højre ad ny vej mod vest. Efter ca. 450 m kommer en ny rundkørsel. Tag den anden udkørsel og kør ca. 50 m til Humlehusvej og drej til højre mod Kasted. var ikke mulige. Ved et møde i sygehusforvaltningen på Amtsgården i Højbjerg i foråret 1982, hvor der deltog repræsentanter fra Indenrigsministeriet, Sundhedsstyrelsen og brugeramterne (Viborg, Ålborg og Vejle), drøftedes forholdene, og vi forsøgte at fastlægge behovet for antallet af operationer i det nye sygehus. Under de vanskelige forhold på Århus Kommunehospital var det lykkedes at komme op på ca. 200 hjerteoperationer årligt. Desuden havde Ålborg Sygehus ca. 40 årlige behandlinger. Vurderingen var, at behovet ville være ca. 500 operationer årligt i Skejby. Ålborg skulle så standse sine hjertebehandlinger, for det var for få til at erhverve den nødvendige rutine. (Aktuelt foretages nu ca hjerteoperationer årligt i Skejby. Det er indlysende kun muligt, fordi der er kommet nye metoder - ballonudvidelser, større rutine o.lign. Af samme grund er de i sin tid planlagte lokaliteter stadig tilstrækkelige.) Fortsættes i næste nr. Skejby: Som Kasted, men drej til venstre ved Humlehusvej mod Skejby. Terp: Kør næsten op til Skejby og sving til højre ad ny vej mod vest. Efter ca. 450 m kommer en ny rundkørsel. Drej ud ved første udkørsel og kør under Søftenvej (ny bro) og ind i den gamle rundkørsel. Tag den anden udkørsel mod Graham Bells Vej og herfra som vanligt. For såvel Kasteds som Lisbjergs vedkommende kan de ovenfor beskrevne ruter ændres betydeligt, såfremt Vejdirektoratet vælger at anlægge en ny kommunal vej, parallelt med Søftenvejen. I så fald, vil Lisbjerg skulle dreje fra ved Lisbjerg Parkvej, mens Kasted skal køre få hundrede meter mere til Kærbyvej. Vi, der bor i området, vil naturligvis hurtigt vænne os til de nye adgangsveje. Men for gæster til området, kan det nok blive lidt af en opgave at finde frem uden at køre forkert. En ordentlig skiltning kan selvfølgelig lette overblikket, men mon ikke GPS-udstyr bliver et stort hit fremover? Statens andel: Det ovenfor beskrevne projekt er statens andel af Søftens-Skødstrup projektet. Nu er problemet så at de to bygherrer ikke har koordineret opgaveløsningen, hvorved statens andel bliver forsinket i forhold til amtets andel. Det kan få fatale følger for trafikafviklingen i området i en længere periode med enorme kødannelser og regulære trafikpropper. For lokalområdets beboere vil det indvirke voldsomt på adgangsforholdene til Århus N og C. I den sammenhæng, ville det være ønskeligt om lokalpolitikerne viste større interesse for en koordineret gennemførelse af projektet. Wolfgang Weissschädel

6 SIDE 6 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN De bløde trafikanter på Randersvej Nu er der klar bane for bilisterne på Randersvej. Efter at vejbroen over motorvejen er færdiggjort er der al mulig grund til at forvente, at flere bilister vil gi den fuld gas på strækningen fra Ikea rundkørslen til lysreguleringen i Lisbjerg. Det er straks sværere at være cyklist. Ombygningen af Randersvej var dårligt påbegyndt, før Amtet stoppede arbejdet, formodentlig fordi pengekassen er ved at være tom. Flere gange siden har beboerforening og fællesråd fået tilsagn om, at arbejdet ville blive genoptaget, men altid i næste uge. I sidste omgang (6. juli) er beskeden imidlertid, at arbejdet "midlertidigt stoppes". I skrivende stund (14. aug.) kan vi ikke vide, om Udvalg for Miljø og Trafik vil beslutte en genoptagning af arbejdet. Problemet for cyklisterne, som cykelstierne ser ud lige nu, er at cykelstien Det nye naturområde i Egådalen Projektet med genskabelse af sø og enge i Egådalen nærmer sig sin afslutning. Planen er, at der i september lukkes vand i den nye engsø ved at stoppe pumperne og opstemme Egåen ved Lystrupvej. Det betyder, at der i løbet af kort tid danner sig en 100 ha. lavvandet engsø med omkringliggende ca. 60 ha. vådområder. Forventningen er så, at der over få år vil ske markante ændringer i plante- og dyreliv i naturområdet. Området vil uden tvivl få stor rekreativ værdi - ikke mindst for borgerne på alle sider af Egådalen. Der vil, som led i projektet blive etableret en 5,5 km. Gang- og cykelsti omkring søen. Fællesrådene på alle sider af naturområdet er gået sammen om at give forslag til navn, som Rådmanden så skal beslutte. Man er blevet enige om, at søen skal hedde Egå Engsø. Håbet og forventningen er, at sø og vådområde bliver et rekreativt område, fælles for alle. Lars Wørts i Lisbjerg på vestsiden af Randersvej stopper umotiveret midt på bakken. På østsiden mangler der flere steder afstribninger, og der er ikke tilstrækkelig skiltning, som adviserer bilister, der kører ud fra "Tanken" og fra skolen om krydsende cyklister. Det har allerede givet flere farlige situationer. Planen med en dobbeltrettet cykelsti fra Lisbjerg og helt frem til Ikea rudkørslen er ikke ført igennem. Der mangler stykket fra Egåen og frem til Ikea rundkørslen. Så lige nu må man som cyklist vælge: om man vil fortsætte frem til Ikea rundkørslen som om cykelstien var dobbeltrettet, eller man vil krydse Randersvej midt på bakken bogstaveligt over hals og hoved. Det første er trods alt nok det klogeste. Indtil nu har sagen ikke styrket borgernes tillid og tiltro til planlægning i det offentlige. Lars Wørts Nekrolog Vikingemarkedet i Terp For femte gang afholdt Terp i år vikingemarked. I alle årene har det været en krævende opgave at forberede og gennemføre markedet. Men det har samtidig været en stor glæde og fornøjelse at deltage i arrangementet, at gense vikingerne og mange af gæsterne og ikke mindst mærke den entusiasme, som vikingerne har lagt i deres deltagelse. Men på grund af et sammenfald af uheldige omstændigheder, hvoraf vejret absolut var den værste modstander, led vi i år et større tab. På et efterfølgende møde med medhjælpere og bestyrelse for landsbyforeningen, besluttedes det at indstille denne aktivitet. Terp har altså afholdt sit sidste vikingemarked. Bestyrelsen vil gerne takke alle, der gennem årene har bistået markedet med praktisk hjælp. Ligeledes en tak til vikingerne for den autentiske gengivelse af dette berømte kapitel i den danske historie. Wolfgang Weissschädel

7 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 7 Fra det gamle Lisbjerg - Gammelgård og Særeng Af de gårde der i gammel tid lå i rundkreds omkring den åbne plads forten i Lisbjerg, var Gammelgård den sydøstligste og efter sigende en af de ældste. Gårdens bygninger lå hvor nu gaden Særeng ligger og dens historie kan følges fra ca og til den blev nedrevet i Hvis man drejer ned ad Særeng fra Bymandsvej kan man ud for Særeng nr. 4 forestille sig at man kører gennem indkørslen i nordligste udlænge og straks efter "står på gårdspladsen". Gårdens bygninger var ældgamle og i bindingsværk. I udlængerne var der mod vest svinesti, mod nord kostald og mod øst hestestald. Endvidere var der mod øst en stor lade. Mod syd lå stuehuset med haven der strakte sig kileformet ned ad skråningen hvor nu husene på Særeng 13 og 15 ligger. Før 1855 gik hovedlandevejen Århus Randers forbi lige øst for. Rasmus Bendixen, Arkivet , har skrevet om de forskellige fæstere og ejere gennem årene. Gården hørte under Århusgård, eller Haureballegård, der var kongens gods. Den først kendte fæster var i 1580 Niels Iensen. Afgiften til Århusgård skulle han i 1580 af en eller anden grund dog betale til sognepræsten her Niels Gammel. Efter Niels Iensen overtog sønnen Niels Nielsen fæstet i I 1631 er han stadig fæster af gården men har været udsat for plyndringer af Wallensteins tropper, som for øvrigt størstedelen af bønderne i Skejby og Lisbjerg. Han betegnes som aldeles forarmet og befries i dette år for landgilde, altså den afgift han skal svare til Århusgård. I 1634 går fæstet over til Frandtz Offersen og under ham skifter gården ejer, idet kongen tilskøder Århusgård til Gabriel Marselis. I 1688 går fæstet videre til et familiemedlem Christen Offersen. I 1735 er det hans datter og hendes mand der får fæstet. De dør dog begge i 1742 og deres søn Christen Pedersen fæstes. Han skal " forrette gårdens sædvanlige ægt og ægtkørsel (pligtarbejde, pligtkørsel) og være sit høye og nådige herskab og dets fuldmægtige, hørig og lydig". Efter ham bliver sønnen Iens Christensen, født 1750, fæstet den 30 april Jens var liden af vækst og blev på sessionen anset for aldeles utjenlig til Hans Majestæts tjeneste. Han får nu gården i fæste fordi faderen formedelst fattigdom og svagelighed "ej kan den besidde". Men i 1806 får Iens Christensen så muligheden for at blive selvejer. Der er udstedt allernådigst bevilling til at måtte udstykke fra baroniet Marselisborg Gods og nu kan der underskrives kiøbekontract mellem "Ieg Kammerherre og Stiftamtmand Baron Güldencrone, Friherre til Baroniet Wilhelmsborg og Herre til Moesgaard og Baroniet Marselis, og Ieg Iens Christensen, gaardmand i Liisberg". Købsprisen er 2588 Rigsdaler og 12 Skilling. I købekontrakten står der, at der i skødet skal indføres at denne gårds besiddere stedse skal være fri for hoveri og at gården aldrig må bruges til at komplettere nogen hovedgård. Efter Iens Christensen bliver hans søn Peder Jensen ejer i Peder Jensen bliver sognefoged i Lisbjerg. Hans søn igen, Jens Pedersen, bliver ejer i 1851 og har gården indtil 1886 hvor den overdrages til sønnen Peder Jensen. Han har gården til 1898 hvor han sælger den og flytter ind i et hus i Lisbjerg. Gården havde i en årrække været samlingssted for uhyggelige drikkeorgier. Lisbjergs beboere var sidst i 1800-tallet berygtede for drikkeri i uhyggelig grad. Et mundheld på egnen sagde at "hvis man kunne komme ubeskænket gennem Lisbjerg kunne man komme ubrændt igennem helvede". Under et drikkegilde i oktober 1897 døde en deltager. Dette fik den indremissionske præst, pastor Krarup til at sige "Denne mand faldt blandt røvere og jeg kan nævne røvernes navne". Derefter pinlig stilhed i kirken. Men navnene blev ikke nævnt. Lisbjerg - Skejby - Terp Lokalarkiv Den første og tredje torsdag i hver måned, undt. juli, er der åbent i lokalarkivet fra kl. 16 til 18. Her vil vi gerne vil finde frem, hjælpe og fortælle. Vi modtager gerne alt i billeder, dokumenter, erindringer m.m. Ja, alt med tilknytning til området. Formålet er at tingene bliver bevaret og at arkivet stadig bliver bedre til at formidle viden om vort lokalområde. Inger - Marie - Else - Henning. Den nye ejer hed også Peder Jensen og kom, ligesom sin kone Petrine, fra Tved. Peder Jensen havde været landvæsenselev og havde også taget styrmands- og skibsførereksamen. Den 14 april 1889 bekræfter politimesteren for Mols og Sønder Herred at papirerne er i orden og at Peder Jensen nu må føre Sejl- og Dampskib " af enhver drægtighed ". Peder Jensen sejlede 12 år på Kina og Japan for et engelsk rederi og blev i Lisbjerg altid omtalt som Kaptajnen. Gården drev han indtil Så flyttede han til Randersvej nr. 370 i den tidligere dyrlægebolig. Enkelte personer kan endnu huske kaptajnen. Han døde i De fleste husker bedst kaptajnens søn Arthur Jensen og han kone Maren. De drev gården fra 1923 og indtil de solgte til Århus Kommune i Kaptajnen havde to andre sønner, August som fik gården Holmsminde i Terp og Peder der blev købmand i Lisbjerg. Til Gammelgård hørte i 1923 matrikel 5a og 6h der var gårdens marker mod syd, et stykke matr. 5a i Lisbjerg skov, et stykke eng, matr. 12 vest for Lisbjerg bro og matr. 6l og 6m med huset vest for gården. Nu Særeng 4. Gårdens udlænger blev nedrevet i 1969 og stuehuset i I et par år var der åbent areal på stedet, børnene legede der og byggede huler på grunden. I et par år blev der afholdt Sct. Hansbål der. De nye huse på Særeng påbegyndtes Med vort kendskab til gården og stedet kan vi nu forestille os livet som det har været levet i århundrede. Mange familier og mange tjenestefolk og ansatte har slidt og slæbt med jord, afgrøder og husdyr og været en del af landsbyfællesskabet. Nu er det hele borte og nye familier har indtaget området ved Særeng. Arkivet efterlyser billeder og dokumenter af enhver art fra stedet, gammelt eller nyt. Vi kan måske skanne eller kopiere det. Henning Nielsen. Arkivet i Lisbjerg. Rutebilen Kasted - Skejby - Århus - Lyngby ca Lisbjerg-Skejby-Terp Lokalarkiv Randersvej 384, Lisbjerg. Tlf e.mail:

8 SIDE 8 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Udgravningerne ved Lisbjerg Vestergård I år graver Moesgård Museum atter på markerne ved Lisbjerg Vestergård. Dette års udgravning ligger umiddelbart over for gården. I forbindelse med vores prøvegravninger i 2004, hvor der blev anlagt 3 m brede grøfter over området, observerede vi, at der var masser af fyldskifter (stolpehuller og gruber), og det blev derfor besluttet, at området skulle udgraves. Vi startede den egentlige udgravning i juni 2006 og har på nuværende tidspunkt aftaget muldjorden på et ca. 1 hektar stort område. Derved er der blevet fundet stolpehuller fra hen ved 40 langhuse og lader, som dateres til tiden omkring Kristi fødsel, også kaldet Romersk Jernalder. Husene har ikke alle fungeret på samme tid men afspejler en bebyggelse, som måske har eksisteret i et par hundrede år. Efter en brugstid på ca år er stolperne i husene blevet så rådne, at man har valgt at rive husene ned og bygge nye. Vi må derfor regne med, at bebyggelsen har bestået af 5-10 gårde med tilhørende småhuse og lader. Dette kan dog først endelig afgøres, når hele bebyggelsen er udgravet. Vi har i forbindelse med flere af husene fundet stenlægninger, nogle af disse har dannet en lille gårdsplads foran husene, andre indgår i selve huskonstruktionen som en stensyld, hvor vægstolperne har stået. En enkelt stensamling tolkes som resterne af et lille vejforløb i kanten af landsbyen. Mange af stensamlingerne indeholder udtjente kværnstene, der efter at være blevet kasseret som kværne efterfølgende er blevet brugt i stensamlingerne på grund af deres flade side, der er ideel til at træde på eller bruge som syldsten for en stolpe. Udover stolpehuller, gruber og stensamlinger har vi fundet bevarede kulturlag. Kulturlag er, rent ud sagt, gamle affaldspladser, hvor man har smidt møg fra dyr og mennesker. Det er ikke ofte at disse lag er bevarede, da 2000 års pløjning ofte har pløjet lagene ud. Men her er de altså godt bevaret. Dette giver os et godt indblik i datidens dyrehold, da der er knogler bevaret, og indtil videre har vi fundet knogler fra både grise, køer, heste og får. Men lagene indeholder også store mængder af keramik fra kar og giver os også et godt indblik i datidens husgeråd og hvilke ornamenter man foretrak at dekorere sine kar med. Det sjoveste enkeltfund vi på nuværende tidspunkt har gjort er en lille lerfigur af en gris. Figuren er ca. 5 cm lang og er en afbildning af datidens grisetype, som havde længere snude end nutidens grise. Grisen er formodentlig et barns legetøj og da den ikke var interessant at lege med længere er den endt i en affaldsgrube. Vi påtænker at fortsætte udgravningen indtil udgangen af september. Claus Skriver, arkæolog Moesgård Museum Hus med syld Ladebygning Kombibibliotek og lokalarkiv på den nye Lisbjergskole et usikkert fremtidsperspektiv! Beboerforeninger og menighedsråd i vores lokalområde har i fællesskab rettet henvendelse til rådmanden for Kultur og Borgerservice Flemming Knudsen om etablering af kombibibliotek og lokalarkiv som en del af 1. etape af den nye Lisbjergskole. Kombibiblioteket og lokalarkivet er en del af projektet, men først i 2. etape. Ydermere er der ikke i Kultur- og Borgerservice afsat anlægsmidler til disse ting (en anlægsinvestering på 4-5 mio.). Beboerforeningerne og menighedsrådene har i henvendelsen argumenteret dels for bibliotek og lokalarkiv som betydningsfulde elementer i skolens funktion som videns- og kulturcenter åben for alle borgere dels for, at der ikke behøver være store driftsudgifter forbundet med etablering af disse funktioner på skolen. Rådmandens svar er i første omgang et beklagende nej til anmodningen. Rådmanden tilkendegiver sympati og forståelse for, "at I ønsker en række kommunale tilbud forankret i lokalområdet som rådmand mener jeg også, at et fremtidigt bibliotekstilbud i Lisbjergområdet skal tænkes sammen med den nye skole. Og videre, at det er "prisværdigt at lokalsamfund og skole giver udtryk for stor fleksibilitet og samarbejdsvilje". Når rådmanden på trods af dette afviser anmodningen, er det som nævnt, dels fordi der ikke er afsat anlægsmidler, dels fordi det i den aktuelle sparerunde kan blive tale om at nedlægge lokalbiblioteker, hvorfor det vil være vanskeligt at skabe forståelse for etablering af et kombibibliotek i Lisbjergområdet. Eneste mulighed både mht. folkebiblioteksservice og lokalarkiv vil ifølge rådmanden være, at disse funktioner kan indeholdes i det nuværende skoleprojekt. Flemming Knudsen er afslutningsvis åben for, at der etableres en dialog med Børn og Unge om at finde eventuelle løsninger indenfor skoleprojektets ramme. Det der står tilbage er forståelse og principiel enighed i intentionerne, men ringe udsigter til, at der kan findes ressourcer i den aktuelle situation. Lars Wørts

9 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 9 Gammelnyt fra konen i skoven Konen i skoven sveder på denne første augustdag. Termometret, det bæst, har nu igen sneget sig op på de 30 grader i skyggen. Dagen i dag skulle være skrivedag til Kværnen, og emnet har længe været på plads i konens hoved. Men varmen gør et eller andet ved det emnet altså. Det vil ikke på papir i dag, det må lide under en eller anden form for varmeskræk. Konen må tænke på noget køligt, noget koldt for ikke at koge over, og lader nu tankerne gå til en rigtig kold vinterdag med sne, frost, is og blæst. Sådan en rigtig snestorm, hvor vi alle søger ind for at se ud på det voldsomme vejr, som vi faktisk både elsker og hader. Konen har i "gemmebogen" et avisudklip fra Århus Stiftstidendes "DET VAR DENGANG" fra søndag d.17. februar 2002, der sætter gang i erindringen om en vinterdag, da hun var barn her i Lisbjerg. Vi skal nu tilbage til hin februardag i I notitsen fra avisen fortælles, at de 46 rutebiler på Århus Rutebilstation i går måtte indstille kørslen på grund af det kraftige snevejr, og tankerne går straks tilbage til den dag for nu mere end 50 år siden. Vi børn var mødt som vi skulle kl. 8 om morgenen på Lisbjergskolen. Vi gik til skole, når vejret gjorde, at vi ikke kunne cykle. Godt klædt på med tørklæde om hovedet, vanter, en lun vinterfrakke, gummistøvler og vor mors hjemmestrikkede eller hjemmehæklede sutsko med filtsåler i skoletasken. Således udstyret traskede vi unger i den mørke vintermorgen af sted her fra skoven. I løbet af formiddagen blev der den dag et frygteligt snevejr, en rigtig snestorm blev det til. Rahbæk, skoleinspektøren, valgte at sende os hjem, og kontaktede gårdejer Aksel Jensen til at hente vi børn fra Lisbjerg med traktor og vogn. Vi krøb sammen i bunden af vognen for at værne os mod den fygende sne, medens vi kørte op ad Lisbjergbakken. Vi der boede uden for byen, kom ind på gården, hvor Gudrun stod og ventede os i køkkenet med dejlig varm kakao og boller, der lige var kommet ud af ovnen, og hvor smørret fra bollerne løb smeltende ned over fingrene. Hvor var det dejligt. En eller anden må have ringet til Lisbjerg nr. 21, for i løbet af en times tid kom min far Anders Holm gående med sin gamle rygsæk på ryggen, for der skulle så lige købes ind hos købmand Danielsen, hvis nu sneen ville lukke vejene i flere dage. Alle vi unger, der skulle ned ad Elevvej, blev igen klædt på til det barske vintervejr og kom nu trygt hjem. Men ikke ad vejen. Den var føget til. Vi måtte gå på Aksel Jørgensens mark, og hvor er det godt efter sådan en snestormsvandring at blive varmet ved kakkelovnen, ja den kunne såmænd nemt varme stuen op til de varmegrader, som vi her i sommer går og stønner over. Om et halvt år er vi igen i februar måned, hvor landskabet kan være pudret med den hvide sne, hvor frosten bider og hvor blæsten kan flytte godt og grundogt rundt med de hvis, dunlette snefnug, og hvor vi så sidder og drømmer om en rigtig dejlig varm dansk sommerdag. Og tak for det. Inga Holm Nyt fra Lokalcenter Skelager og Bjørnshøj. Sundhedsklinik nyt tilbud til alle borgere i Lokalcenter Skelager og Bjørnshøjs område. D. 8. juni klippede brugerrådsformand Anton Thomsen snoren til den nye sundhedsklinik på Lokalcenter Skelager. D. 6. juni klippede brugerrådsformand Chr. Honoré ligeledes snoren til den tilsvarende sundhedsklinik på Bjørnshøjcentret i Trige Sundhedsklinikken henvender sig til alle borgere. Klinikken er åben, det vil sige, at alle borgere kan komme på klinikken uden at være henvist eller visiteret. Her kan sygeplejersken eller anden fagperson give råd og vejledning omkring sundhed og sygdom. Hvis der skal iværksættes en behandling, skal der dog rettes henvendelse til en visitator med henblik på visitation. Sundhedsklinikken er bemandet med en fast sygeplejerske Trine Helø. Afløser for Trine er sygeplejerske Kirsten Berg. Klinikkens faste åbningstider på Lokalcenter Skelager: Mandage, onsdage og torsdage kl Klinikkens faste åbningstider på Lokalcenter Bjørnshøj: Tirsdage og fredage kl Daglig telefontid: kl på telefon Her udover kan du møde uddannet personale med særlig viden inden for demens, psykiatri, smerter, sårpleje, vandladningsproblemer og kost. En gang om ugen kan fysio- eller ergoterapeut træffes i Sundhedsklinikken - På Lokalcenter Skelager er træffetiden for terapeuterne tirsdage kl , og på Bjørnshøjcentret er terapeutens træffetid torsdage kl Terapeuterne kan give vejledninger om træningsprogrammer, hjælpemidler, motion m.v. Sundhedsklinikken er et gratis tilbud til alle i lokalområdet! Helbred er hvordan du har det Sundhed er hvordan du ta r det Piet Hein Med venlig hilsen Lokalcenter Skelager og Bjørnshøj

10 SIDE 10 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Kværnens Telefontavle Erhverv ABR, byggerådgivningsfirma, Randersvej 329, Lisbjerg tlf. nr.: Assurance Forum, forsikringsmægler, Randersvej 335, Lisbjerg tlf. nr.: BJ Biler, mekaniker, v. Bent Jonassen, Elevvej 20, Lisbjerg tlf. nr.: BK Maler v/ Janne Rasmussen, Bymandsvej 20, Lisbjerg tlf. nr.: Carl Hansen, tømrerfirma, Nedergårdsvej 93, Gl. Skejby tlf. nr.: Clinique Velvære, fod- og zoneterapi, Ølstedvej 2B, Lisbjerg tlf. nr.: DK Benzin, Randersvej 346, Lisbjerg tlf. nr.: Franske Autodele, Randersvej 256, Gl. Skejby tlf. nr.: Galleri Lotte Linnet, Nedergårdsvej 39, Gl. Skejby tlf. nr.: Gartneriet Jens Nørgaard Poulsen A/S, Elevvej 84, Lisbjerg tlf. nr.: Gert Helbo, frilandsgartner og maskinstation, Elevvej 62, Lisbjerg tlf. nr.: Jala Helsekost ApS, Nedergårdsvej 7, Gl. Skejby tlf. nr.: Kunstmageren.dk, K. og J. Buhl, Revelhøjvej 11, Kasted tlf. nr.: Køre-Center Århus, køreskole, Nedergårdsvej 40 C, Gl. Skejby tlf. nr.: Køreskole Nord, Randersvej 325, Lisbjerg tlf. nr.: Leo Brøgger, el-installatør, Funch Thomsens Gade 1, Århus tlf. nr.: Lisbjerg Transport v. Ian Way, Elvvej 6, Lisbjerg tlf. nr.: Løbner VVS, Nedergårdsvej 4, Gl. Skejby tlf. nr.: Oliefyr-1, Randersvej 348, Lisbjerg tlf. nr.: Rørbæk El-service ApS, el-installatør, Humlehusvej 4, Gl. Skejby tlf. nr.: Terp Maskinudlejning v. Svend Erik Kristensen, Elstedvej 36, Terp tlf. nr.: Tømrermester Søren Birkeland, Bymandsvej 34, Lisbjerg tlf. nr.: Århus Nord Camping, Randersvej 400, Lisbjerg tlf. nr.: Institutioner Børnehuset Rønnebo, Elevvej 14, Lisbjerg tlf. nr.: Caritas, plejehjem, Graham Bellsvej 2, Gl. Skejby tlf. nr.: Gl. Skejby kirke, graver Asbjørn M. Hansen, Kirkely 3, Gl. Skejby tlf. nr.: Kasted Kirke, graver Viktor Carlsen tlf. nr.: Kriminalforsorgen Pensionen Skejby, P.O. Pedersensvej tlf. nr.: Lisbjerg - Skejby - Terp Lokalarkiv, Randersvej 384, Lisbjerg tlf. nr.: Åbent den 1. og 3. torsdag i hver måned (undt. Juli), fra kl. 16 til Lisbjerg Fritids- og juniorklub, Randersvej 343, Lisbjerg tlf. nr.: Lisbjerg kirke, graver Marianne Christensen tlf. nr.: Lisbjergskolen, Randersvej 306, Lisbjerg tlf. nr.: Lyngåkollegiet, Graham Bellsvej 4, Skejby tlf. nr.: Lyngåskolen, Karavana og Neurohuset, Graham Bells Vej 1, Skejby, tlf. nr.: SFO på Lisbjergskolen, Randersvej 306, Lisbjerg tlf. nr.: Sognegården, Randersvej 384, Lisbjerg kontakt Peter Bjerring tlf. nr.: Sognepræst Karin Rank Gottlieb, Langeløkke 14, Tilst (Kasted K.) tlf. nr.: Sognepræst Lars Lindgrav (kbf), Tilst Østervænge 1, Tilst (Kasted K.) tlf. nr.: Sognepræst Torben Brink (kbf), Marie Belows Vej 14, Lisbjerg tlf. nr.: Sommerlyst Børnehave, Sommerlystvej 53, Gl. Skejby tlf. nr.: Tilst-Kasted Kirkekontor, Havkærvej 9, Tilst tlf. nr.: Tilst-Kasted Lokalhistoriske Arkiv, Tilst bibliotek tlf. nr.: Tilst-Kasted Ungdomsklub, Tåstumvænget 8, Tilst tlf. nr.: Ovenstående liste er en lokal telefonliste, der forhåbentlig er nyttig at have ved hånden. Ved eventuelle rettelser og tilføjelser til, eller fjernelser fra listen; bedes man henvende sig til redaktionsgruppen, se side 2 for kontakt.

11 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE september Søndag Familiegudstjeneste i Lisbjerg Kirke kl og efterfølgende Åben Præstegård. 13. september Onsdag Børnehuset Rønnebo. Forældremøde med valg til institutionsbestyrelsen. 28. september Torsdag Lisbjerg Præstegård kl Foredrag ved sognepræst Thorkild Grosbøll. 29. september Fredag Fællesspisning i Sognegården. Arr.: LST. 3. oktober Tirsdag Lisbjerg Kirke kl Fløjte og orgelkoncert, fransk-dansk musik krydret med bossanovarytmer og ragtime. Værker af Godard, Milhaud, Hartmann, Nielsen, Debussy m.fl. Arr.: Organisten/Menighedsrådet. 12. oktober Torsdag Kl i Sognegården foredrag/oplæg til debat ved den bogaktuelle hjerneforsker Ann Elisabeth Knudsen under overskriften: "Drenge og piger fordele og ulemper ved at være født med eller uden - i skolen, i familien,i samfundet.." Arr.: Forældrerådet ved SFO, LST og LSTK fællesråd. 10. november Fredag Gule ærter i Sognegården. Arr.: LST november lør/søn Sognegården i Lisbjerg kl. 11 til 16 begge dage Stor lokalhistorisk udstilling. Se også bagsiden november-lør/søn Julemarked i Sognegården. Arr.: LST. 7. december Torsdag Julebanko i Sognegården. Arr.: LST. Kværnens kalender Yderligere oplysninger kan bl.a. findes på og Andre relevante hjemmesider er bl.a. samt Gymnastik for børn i aldersgruppen 5 år (kommende 0.kl.) 2.kl. I Lisbjergskolens gymnastiksal. Onsdage kl Første gang er onsdag i uge 37. I alt 24 gange (slut til påske 2007). Min. deltagerantal er børn. Pris 400 kr. betaling senest 3. gang. Hej piger og drenge. Så starter vi med børnegymnastik igen. Både gamle og nye børn er velkomne, og der er plads til alle både prinsesser der går på line og spidermænd der kravler i ribber. Eneste betingelse er, at du er kommende 0., går i 0. klasse, 1. klasse eller 2.klasse. Så er det dig, og kan du lide at lege, slå kolbøtter og spille bold så mød op og prøv den første onsdag. Vi ses Anne (samme instruktør som sidste år) Basketball på Lisbjergskolen For drenge i 5. og 6. klasse. I Lisbjergskolens gymnastiksal. Onsdage kl Så skal der spilles basket også i Lisbjerg! Er du dreng og går du i 5. eller 6. klasse så kom og prøv kræfter med basket onsdag d.13 september. I alt 24 gange (slut til påske 2007) Pris 300 kr. betaling senest 3. gang Dette er et nyt tilbud og vi er ikke med i nogen turnering. Men er der interesse for det, kan vi sikkert arrangere et par kampe. I hvert fald skal vi nok blive så seje, at vi kan slå Bakken Bears! Vi ses - Anne Voksengymnastik på Lisbjergskolen For kvinder m/k i alle aldre. I Lisbjergskolens gymnastiksal. Mandage kl Første gang er mandag d. 11. september. I alt 24 gange (slut til påske 2007). Pris 400 kr. betaling senest 3. gang. Motionsgymnastik, styrkelse af alle muskelgrupper til god musik. Instruktør: Christina Jørgensen Har man spørgsmål til holdene kan man ringe på skolens kontor og spørge efter Anne i SFO en.

12 SIDE 12 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Stor lokalhistorisk udstilling I Sognegården i Lisbjerg, Randersvej 384. Lørdag - søndag den november 2006, begge dage fra kl. 11 til 16. Udstillingen Lokalarkivet i Lisbjerg lægger op til at skabe en interessant udstilling der mest kredser om årene fra 1900 til Hvordan så Lisbjerg, Skejby og Terp området ud i første halvdel af århundredet og hvordan ændrede det hele sig totalt i anden halvdel, da mekanisering, industrialisering og ikke mindst Århus by begyndte at få indflydelse på vores daglige liv og virke. Hvordan så det hele ud dengang og hvad blev der egentlig af det gamle landsbyliv, da gårdene blev opkøbt, husdyrene forsvandt og samtidig dermed, mejeri, smede, købmænd og håndværkere. I udstillingen vil vi prøve at forbinde fortiden med nutiden så vi kan sammenligne. Hvad kan man se på udstillingen Særlige spots over temaet Før og Nu i Lisbjerg, Skejby, Terp området. Et meget stort udsnit af arkivets omfattende billedsamling. Heriblandt skolebilleder. Luftfotosamlingen med billeder af huse og gårde fra omkring Skolehistorie, erindringer og gamle dokumenter, kort og protokoller. og meget andet spændende. For de slægtshistorisk interesserede vil der også være adgang til kirkebøger og folketællinger. Og vil man vide hvem der har ejet huset man bor i, kan vi kigge i skøde og panteprotokollerne. Besøg udstillingen og få en god oplevelse På udstillingen mødes både børn og voksne, unge og ældre fra lokalområdet. Er du ny på stedet så kom og kig. Og få en snak med de folk der har boet her længe. Vi håber også at se rigtig mange af dem der boede her engang eller er vokset op her. For at skabe en hyggelig stemning vil der i hele udstillingen forløb være lokale at snakke med. I et hjørne vil vi indrette en lille café, og hvem ved, måske kan vi overtale nogen til at fortælle om gamle dage, f. eks. om at være barn i 60 erne, eller en anden god historie. Husk på fortiden men glem ikke at bevare nutiden for eftertiden. Bevar billeder og dokumenter, gammelt og nyt. Læg det i arkivet og giv vore efterkommere et indblik i vor tid og det liv vi har. Smid ikke noget væk. Alt har interesse. Arkivet efterlyser p.t. billeder og andet fra tidsrummet 1950 erne og frem til nu. Udstillingen arrangeres af: Marie Kejser og Lotte Linnet, Skejby. Jytte Løkke og Wolfgang Weissshädel, Terp. Inger Holm, Marie Bomholt, Else B. Rasmussen og Henning Nielsen, Lisbjerg. Har du materiale til udstillingen, så ring til ovennævnte eller til Henning Nielsen Foto: Set fra Skejby mod Lisbjerg, juni Fotograf: Børge Venge - anvendt med tilladelse fra

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed Det 140 HA store perspektivareal på Elev Bakke har en unik beliggenhed tæt på skov og sø, eksisterende by og store infrastrukturelle tiltag; letbanen

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Kommuneplantillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej) Brendstrup Skovplantning

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Orientering og debat Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Forslag til tillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej)

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse.

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse. Fra: Micella Caisgaard caisgaard@live.dk Emne: FW: SV: vedr sag omkring skimmelsvamp i ny erhvervet andelsbolig Dato: 15. jul. 2015 kl. 01.57 Til: Rita vinter eyesofshiva@icloud.com To: eyesofshiva@icloud.com

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes:

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Sendt: 7. marts 20 08:38 Til: Charlotte Zeth Andersen; Louise Bach Mikkelsen VS: Debat om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet Fra:

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Side 1 af 5 Tilst Tidende Tilst til tiden Forside Kultur Samfund Sport Om sitet Søg... Feature, Kultur Previous Next Højtlæsning bringer børn og ældre sammen I dag er det Generationernes Dag i hele landet.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Siden sidst. Lørdag d. 26/9/09 var Lokalhistorisk Forening på udflugt til Hjelholts Uldspinderi, Langå Vi blev guidet rundt af indehaveren og fik fortalt

Læs mere

Det er alvorligt ment, når kommunen taler om borgerinddragelse.

Det er alvorligt ment, når kommunen taler om borgerinddragelse. Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD NR. 3 - NOVEMBER 04 I dette numme af Kværnen har vi blandt andet valgt at fokusere på skolen, institutioner

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen 31. årgang Nr. 31 11. september 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Grønheden den 10.09.2014 Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Mail: tf@frederikshavn.dk Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Idet jeg føler mig totalt forbigået i planlægningen

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013 Tilstede: 23 husstande Afdelingsbestyrelsen: Selskabsbestyrelsen: Else Christensen (formand) Lene Hansen (bestyrelsesm.) Administrationen

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

Hvorfor skal vi have vejtræer i Krarup?

Hvorfor skal vi have vejtræer i Krarup? Hvorfor skal vi have vejtræer i Krarup? Smukke omgivelser tiltrækker ressourcestærke nytilflyttere Træerne vil skjule grimme facader langs vejen, så byen opleves som smuk, istedet for grim og nedslidt

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Fisets artikler om de overdækkede gange. -en scrapbog

Fisets artikler om de overdækkede gange. -en scrapbog Fisets artikler om de overdækkede gange -en scrapbog Introduktion Der er 9 gange i Morbærhaven som skiller sig ud fra de andre, nemlig de 9 "overdækkede" eller "lukkede" gange. Hver af disse gange består

Læs mere

Forbered dig i god tid. Det er svært at brokke sig, når man har en udsigt som den hos Bente og Bent. Kort om: Hvem: Bente og Bent Ginnerskov

Forbered dig i god tid. Det er svært at brokke sig, når man har en udsigt som den hos Bente og Bent. Kort om: Hvem: Bente og Bent Ginnerskov Forbered dig i god tid I mere end 25 år har Bente og Bent Ginnerskov Jensen været skrevet op i boligselskaber, så de var forberedt på, hvor de skulle bo som ældre. Det bedste råd er at være ude i god tid,

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Nr. 39 - Persillekræmmeren - 2006

Nr. 39 - Persillekræmmeren - 2006 Nr. 39 - Persillekræmmeren - 2006 Peder Sandahl Skov: Erindringer Smedemester Peder Sandahl Skov (1919-2006) har skrevet sine erindringer under titlen "Fra Socialistunge til fhv. smedemester". Det er blevet

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. juli Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. juli Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. juli 2006 Bemyndigelse til afholdelse af åstedsforretning forud for ekspropriation for færdiggørelse af projekt for hastighedsdæmpende

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Harzen 2010 Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Vi lagde ud fredag formiddag sol og 22 grader og havde besluttet os for at starte til venstre op af bakke, men B holdet stod

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Bilag 3 - Kim Pedersen, advokat, på vegne af: Anna Marie Mikkelsen, Norsmindevej 201, 8340 Malling Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S, Tofteledet 16, 8330

Læs mere

En dag er der ingenting tilbage

En dag er der ingenting tilbage For et halvt år siden fik Helle Johansen at vide, at hun lider af demenssygdommen Alzheimers. Den har ændret hende for altid, og hun kæmper stadig med at forene sig med tanken om, at sygdommen er uhelbredelig.

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Kend din by Sørvad. Udarbejdet af: Magnus Horshauqe, Mie Poulsen, Oliver Green og Anna Lund. Fortællersti på 4,8 km

Kend din by Sørvad. Udarbejdet af: Magnus Horshauqe, Mie Poulsen, Oliver Green og Anna Lund. Fortællersti på 4,8 km Kend din by Sørvad Fortællersti på 4,8 km (.:-. j -1'" \ l) -;.r.;;- (1 I :.:, ~,.,',. ri' di g Sko le I -, (f ~'V ~ I tp. Sø rvad KI.Jlll.ll~- Og Idrætscenter '..

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Vedr. rundkørsel ved krydset Hovedvejen/Aulbyvej/Kauslundevej

Vedr. rundkørsel ved krydset Hovedvejen/Aulbyvej/Kauslundevej Middelfart Kommune Trafik og Vejafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Algade 8 DK-5500 Middelfart Telefon: +45 64 41 47 41 info@middelfart-museum.dk www.middelfart-museum.dk Bankkonto: 0755 755-56-80206

Læs mere

Hrimnir Nyt nr. 162. Juli 2010

Hrimnir Nyt nr. 162. Juli 2010 Hrimnir Nyt nr. 162 Juli 2010 Kalender Juli 03. Juli Bestyrelsesmøde og middag AFLYST August 10. August Bestyrelsesmøde hos Sandra 28. August Hrimnir Masters 2010 Opfordring! Redaktricen opfordrer ALLE

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere