Skejby sygehus og landsby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skejby sygehus og landsby"

Transkript

1 Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 3. ÅRG. NR. 2 - SEPT Endnu et spændende eksemplar af Kværnen. Denne gang med, sygehuset, trafik, natur, gammelkone, lokalhistorie og meget mere. God fornøjelse. Skriv til Kværnen mv. 2 Sygehus og landsby - fortsat... 3 Skejby Sygehus 4 Ikea-rundkørslen 5 De bløde trafikanter... 6 Egå Engsø Naturområde 6 Nekrolog 6 Gammelgård og Særeng 7 Udgravninger ved Lisbjerg... 8 Skejby-Lisbjerg Ungdomsklub 8 Kombibliotek og lokalarkiv? 8 Gammelnyt fra konen i skoven 9 Lokalcenter nyheder... 9 Kværnens Telefontavle 10 Kværnens kalender 11 Lokalhistorisk udstilling 12 Skejby sygehus og landsby Skejby er en landsby, hvor der har boet mennesker i mere end tusind år. Vores lille nyrenoverede kirke er blandt landets ældste. Men Skejby er også det sygehus, der er udset til at skulle være det store centrale hospital i hele den nye Region Midtjylland. I skrivende stund (21/8) kan man på Århus Kommunes hjemmeside læse beslutningsreferatet til byrådsmødet d. 16. august. Som sag nr. 13 finder man Iværksættelse af forudgående offentlig høring om kommuneplanændring med henblik på udvidelse af Skejby Sygehus. Byrådet indstiller: At 1) der iværksættes en forudgående offentlig høring om kommuneplanændring for et område ved Herredsvej og Marienlystvej mellem Skejby Sygehus og Brendstrup med henblik på en udvidelse af Skejby Sygehus som beskrevet i indstillingens afsnit 3. Sagen henvises til videre behandling i Teknisk Udvalg. Og det kan nok være, der skal udvides! Først en række tal: Sygehuset er i dag arbejdsplads for mennesker. Dette antal forventes i løbet af de næste år at stige til Antallet af etagemeter (byggeri op til 6 etager, enkelte højhuse på etager) vil vokse fra de nuværende ca (incl. igangværende nybyggeri) til ca , hvortil kommer forskningsenheder og parkeringsanlæg. Antallet af indlæggelser bliver på årligt, og de ambulante behandlinger (incl. skadestuen) sættes til (knap pr. dag!). Det hele bliver endnu større, hvis man vælger at flytte Psykiatrisk Hospital fra Risskov til Skejby, som der i øjeblikket er tale om. Alt dette kommer selvfølgelig til at berøre hele vores område, herunder landsbyen Skejby. Først og fremmest trafikken: som det fremgår af vedlagte kort (se s.3) skal den nuværende Herredsvej flyttes i en stor bue vest om Skejby for at give plads til byggeriet. Via en ny rundkørsel ved Humlehusvej forbindes Randersvej/IKEA-krydset med bl.a. Paludan-Müllersvej og den 4-sporede del af Herredsvej ved Rydevænget. Lyskrydset Herredsvej/Randersvej lukkes for at sikre en mere glidende trafik ad Randersvej. Der gøres plads til en kommende letbane fra Havnen, forbi Sygehuset og ud mod Lisbjerg. 21 ha. skov (ved Brendstrup) må fjernes foruden andre arealer og beplantninger, der tilhører de såkaldte grønne kiler i området. Den forlagte Herredsvej skal kunne tages i brug allerede i år 2008/9, for at sygehusbyggeriet ikke skal blive forsinket, og fuldt udbygget ventes en trafik på vejen på ca biler i døgnet (det dobbelte af den nuværende Herredsvej). Hvad kan vi så som borgere i lokalområdet foretage os? En del af planen kan vi jo blot tage til efterretning udviklingen er med ét kommet til Skejby! Andet kan vi såmænd ligefrem glæde os over: lukningen af den stærkt trafikerede Herredsvej ud mod Randersvej, de mange lokale arbejdspladser, udbygningen af den kollektive trafik, nye og sikre cykelstier. Men så er der dele af planen, hvor vi med fordel kan blande os og holde politikerne fast på deres egne visioner og hensigtserklæringer, så vi i sidste ende selv får en smule indflydelse på, om vi kommer til at bo i en motorvejsudfletning eller i en grøn landsby. Det får vi forhåbentlig mulighed for under den kommende offentlige høring. Her bare to punkter: A: det lukkede kryds ved Herredsvej/ Randersvej bør forsynes med en gangtunnel (eller bro), så vi (og ikke mindst vore børn) i Skejby ikke bliver afskåret fra området på den anden side af Randersvej fortsættes s.3

2 SIDE 2 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Kværnen KVÆRNEN udgives af LSTK fællesråd og omdeles til alle husstande i Lisbjerg, Gl. Skejby, Terp og Kasted (ca. 900 ex.). Henvendelser til redaktionen vedr. artikler eller eventuelle ændringer skal ske på Redaktion: Medlemmer adr. Telefon Asbjørn Munch Hansen (ansvh.) el Lars Wørts Boris Sandvad Wolfgang Weissschädel Annie Sørensen Layout/teknik: Waleed Y. Majeed Skriv til Kværnen De næste numre af Kværnen udkommer således: 3. årg. Nr. 3, november november 2006 deadline er 27. oktober. 4. årg. Nr. 1, marts marts 2007 deadline er 2. februar. 4. årg. Nr. 2, maj maj 2007 deadline er 27. april. Hvis du har lokalområdestof eller billeder til Kværnen, så kan du henvende dig til redaktionen på eller meget gerne selv skrive. Stoffet kan afleveres pr. mail eller på diskette skrevet i Word. Hvis det ikke er muligt, klarer redaktionen det tekniske. Yderligere oplysninger om nogle af arrangementerne kan findes på: og LSTK fællesråd LSTK fællesråd er fællesråd for Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted lokalområdet. Som medlem kan optages alle foreninger og institutioner i lokalområdet. Beboerforeninger i Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted er beboergrundlaget for fællesrådets virke. Fællesrådets formål og opgave er, at udvikle og koordinere det lokalt forankrede sociale og kulturelle liv i området. Fællesrådet understøtter derfor lokale sociale og kulturelle initiativer og aktiviteter. Fællesrådet bistår ved henvendelse til de kommunale myndigheder og byrådet. Fællesrådet er det samlede lokalområdes kontaktled til kommunale myndigheder og byråd. Forretningsudvalget har pr. 28. marts 2006 denne sammensætning: Lars Wørts, formand, Tlf Mail: Annie Sørensen, næstformand, Tlf Mail: Asbjørn Munch Hansen, kasserer, Tlf (fastnet). Mail: Boris Sandvad, Tlf Klaus Wöhlk, Tlf Mail: Suppleanter: Liselotte Randrup, Niels Ole Laursen & Hanne Nybro Henvendelser kan rettes direkte til ethvert medlem af forretningsudvalget eller til skolen, der fungerer som sekretariat for fællesrådet. Referater af repræsentantskabsmøder, forretningsudvalgsmøder m.v. udsendes til medlemmerne og kan læses på fællesrådets hjemmeside:

3 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 3 fortsat fra forsiden med dets forretninger, skoler, institutioner og idrætsfaciliteter. Hvorvidt en sådan tunnel kommer er endnu uvist både Vejdirektoratet og Århus Kommune er principielt positivt stemte, men pengene er ikke afsat. B: Udvidelserne går som nævnt hårdt ud over de grønne kiler i området. Disse bør derfor naturligvis erstattes af nye dvs der bør plantes ny skov og etableres nye grønne arealer og stisystemer, ligesom de nye veje bør anlægges, så de skæmmer og støjer mindst muligt. I indstillingen til byrådet kan man bl.a. læse: ny forskning viser, at de fysiske omgivelser har betydning for, hvor hurtigt patienter bliver raske. Her må det være tilladt at bemærke, at de fysiske omgivelser vel også har betydning for, at hidtil raske undgår at blive til patienter! Og videre hedder det i den såkaldte masterplan for sygehusudvidelsen: der skal etableres grønne områder rundt om sygehuset som er tilgængelige for publikum, svarende til Universitetsparken, med træer, bakker, småsøer og engarealer, der skaber optimale vilkår for dyrelivet, til gavn for offentligheden samt patienter, pårørende og personale. Hvis det sidste bliver virkeliggjort, så kan Skejby fortsat både være et Sygehus og en landsby, som det er godt at være i. Hans Peter Thøgersen Download selv kortet i farver på følgende måde, Gå ind på og vælg først Politik derefter > Byrådsmøder > Referater fra byråsdmøder > Referat fra byrådsmødet d. 16. august 2006 Find SAG 13 og klik på følgende PDF: B.Udvidelse af Skejby Sygehus - Bilag 3b.pdf

4 SIDE 4 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Skejby Sygehus forberedelse og start Et af landets største sygehuse. Første etape blev indviet i 1987, men forud for ibrugtagningen af det store hospital gik der en lang historie forud. KVÆRNEN s redaktion har fået tilladelse til at bringe en beretning fra Østjysk Hjemstavnsforenings Årbog, skrevet af tidligere sygehusudvalgsformand Søren Vestergaard (V). Artiklen vil blive bragt i denne og de to-tre efterfølgende numre af KVÆRNEN. Boris Sandvad Skejby Sygehus forberedelse og start Af Søren Vestergaard Det sygehus bliver aldrig bygget -rejs en skamstøtte i stedet. Sådan lød dommen over det planlagte nye sygehus i Skejby fra modstandernes side, da budgettet for første etape skulle vedtages i Århus Amtsråd i Men der blev ikke nogen skamstøtte. Første etape blev vedtaget af Socialdemokratiet, Venstre og Konservative. Også kommunisternes eneste stemme (Ove Peitersen) stemte for - efter at han have holdt gruppemøde i bussen på vej til amtsrådsmødet. Forud var der gået en heftig debat. Ved kommunalreformen i 1970 blev købstadskommunerne optaget i de nye amter. Det betød, at Århus Kommune måtte aflevere sit sygehusvæsen til det nye Århus Amt. De nye amter skulle forestå koordinering og videreførelse af det samlede sygehusvæsen i amterne. Det tidligere Århus Amt havde købt en grund til et nyt amtssygehus ved Tilst (på grunden blev der senere bygget gymnasium), og Århus Kommune havde planer om at udvide Århus Kommunehospital med et højhus i den sydlige del af sygehusets areal. Disse planer blev ikke fastholdt af det nye Amtsråd. Små sygehuse i fare Ved valget i 1974 blev jeg medlem af Århus Amtsråd for partiet Venstre. Da mit parti gik i valgforbund med Socialdemokratiet, blev jeg medlem af sygehusudvalget, hvor Ib Frederiksen (S) blev formand. Sammen med amtssygehusdirektør N. Winther Møller tog udvalget straks fat på udarbejdelsen af den sygehusplan, som det tidligere amtsråd ikke havde fået færdig - bl.a. på grund af uenigheden om struktur og placering af nyt sygehus. Dertil kom visse perioder med byggestop for offentligt byggeri. Det var nødvendigt og ønskeligt, at skabe størst muligt flertal bag en ny sygehusplan for hele det nye amt. Der var kun enighed om, at behandlingsspecialerne måtte udvides. Sundhedsstyrelsen var mest indstillet på, at dette bedst kunne ordnes gennem centralisering, hvilket ville betyde nyopførelse af et storsygehus. Det kunne let betyde nedlæggelse af små sygehuse i amtet. Der var flertal for at bevare så mange af de lokale sygehuse som muligt. Problemet var, at det var nødvendigt at samle de mange nye specialer, for at tiltrække den nødvendige lægelige ekspertise. De konservative medlemmer af Amtsrådet var mest stemte for den påtænkte udvidelse af Århus Kommunehospital, medens Socialdemokratiet og Venstre mente, at det var nødvendigt at bygge et nyt specialsygehus. Flere bud på placering Socialdemokraterne ville have sygehuset placeret i det sydlige Århus f.eks. nær Hasselager, medens Venstre mente, at det burde ligge nord for Århus. På Venstres foranledning blev kommunerne nær ved Århus spurgt,om de kunne anvise en evt. placering af et nyt sygehus inden for deres kommune. De kom alle med forslag. Skanderborg, som ellers var meget imod et nyt sygehus, kunne anvise en grund ved kommunens nordlige grænse. Hørning tilbød arealer, hvor amtet kunne ønske det, og Hinnerup anviste en grund nær Lisbjerg ved grænsen mod Århus kommune. Århus kunne foreslå arealet syd for Lisbjerg, hvilket måtte afvises, da arealet skrånede, og der ville derfor opstå tilsvarende problemer, som man havde døjet med i årevis på Århus Kommunehospital,der ligger på et skrånende areal. Der kom også andre forslag f.eks. grunden tilhørende Barnows Tømmerhandel overfor Århus Universitet, Universitets parkeringsplads ved Nørrebrogade eller fuld udnyttelse af grunden ved Ortopædisk Hospital. Den sidst nævnte var for lille, hvis man ikke ville/kunne inddrage kolonihavearealet vest for hospitalet, (men det var der ingen, der talte om). Ingen af de foreslåede placeringer af et sygehus var hensigtsmæssige, og Universitetet havde selv brug for disse udvidelsesmuligheder. Ved et møde mellem Økonomiudvalget, Sygehusudvalget, Overlægerådet m.fl. på Århus Kommunehospital, kom der et forslag på bordet om Skejby Mark på den grund,der var reserveret til et nyt universitet ifølge kommuneplanen fra Jeg husker ikke, hvem der kom med forslaget, men det må have været en mødedeltager, der havde nøje kendskab til både kommune og universitet. (Jeg tror ikke, det var amtsborgmester Svane Hansen. Men han var god til at hviske en fornuftig løsning til en anden, hvis han havde på fornemmelsen,at sagen var bedst tjent med, at det ikke var hans forslag!) Skejby Mark vandt Nu (omkring 1977) var det den almindelige opfattelse, at universitetets udflytning til Skejby ikke mere var aktuel. Bl.a. kunne universitetet i løbet af få år udvides med kasernearealerne og Fødselsstiftelsens grund (begge grunde var ejet af Århus Kommune, men udlejet til henholdsvis staten og amtet på åremål). Løsningen med Skejby Mark vandt tilslutning fra alle sider. Amtet købte grunden i Skejby af Århus kommune og overtog den i l979. Iflg. Kommuneplanen fra 1966 skulle flyvepladsen på Kirstinesminde alligevel nedlægges/flyttes senest (senere udsat til 1984), og det samme var tilfældet med forsvarets skydebaner på Vestereng. (At det så endte med en total lukning af begge dele uden erstatninger, er sygehusbyggeriet uvedkommende). Amtets nye sygehusplan fra indeholdt først en renovering og udbygning af sygehusene uden for Århus for senere at opføre det nye sygehus (Skejby) og renovere byens øvrige sygehuse -inklusive Psykiatrisk Hospital i Risskov. (Amtets overtagelse af Fødselsstiftelsen, Ortopædisk Hospital og Psykiatrisk Hospital fra Staten skete først i 1976.) For Psykiatrisk Hospital i Risskov havde staten haft store byggeplaner, de blev dog skrinlagt. I stedet tog man fat på omlægning af psykiatrien og en hårdt tiltrængt renovering af bestående bygninger i overensstemmelse et nyt syn på og nye muligheder indenfor psykiatrisk behandling. For og imod sygehusplanen Sygehusplanen gav anledning til en ret voldsom debat både i Amtsrådet og i hele amtet.man frygtede at miste de små sygehuse ude i amtet. I de mindre byer havde sygehusene fungeret i mange år som betydningsfulde institutioner og gode og store arbejdspladser, som man nødigt ville miste. Argumenter for og imod sygehusplanen blev ført frem med stor styrke og lidenskab. Selv partierne i amtet eller grupper inden for enkelte partier udarbejdede nye, alternative forslag, og lange protestlister blev afleveret på Amtsgården. Debatten gik i Østjyllands Radio og i aviserne. Der blev holdt debatmøder i de byer, hvor sygehuse blev ramt - og i byer, hvor man frygtede sparekniven skulle blive stukket for dybt. De fleste steder deltog amtsrådsmedlemmer med (afvigende) synspunkter om sygehusplanlægningen. Af aviserne var især Morgenavisen Jyllands-Posten klart imod et nyt Storsygehus -både i lederspalterne og hos lægemedarbejderen - som for øvrigt senere blev behandlet for en hjertesygdom på Skejby Sygehus, hvilket han i sin avis udtrykte stor taknemlighed for og endog roste politikere, der modstod presset og gennemførte det nødvendige trods modstand. Som nævnt var jeg i min første amtsrådsperiode medlem af Sygehusudvalget. I den næste valgperiode ( ) af Økonomiudvalget, hvor syge-

5 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 5 fortsat fra s.4 husproblemerne var en ret omfattende del af dagsordenen. Det var antagelig derfor, at et amtsrådsflertal valgte mig til formand for sygehusudvalget for næste fireårige periode ( ). Ægteskabet var truet Jeg havde ellers aftalt med amtsrådsmedlem Mogens Bille fra Socialdemokratiet, at vi begge blev i Økonomiudvalget. Men dagen efter valget, hvor jeg - overbevist om denne placering - gik derhjemme, havde Ib Frederiksen og Venstres gruppeformand Knud Erik Særkjær stukket hovederne sammen. De ringede til mig og fortalte, at de ville bringe mig i forslag som formand for sygehusudvalget. Det var jeg inderst inde glad for, men min familie syntes ikke om det (Det kan ofte være vanskeligt - til tider endog ubehageligt - udefra at følge med i nyhedsformidlingens udlægning og omtale af politiske handlinger og beslutninger). Så i første omgang sagde jeg nej med en Ombygningen af Ikea-rundkørslen er en gordisk knude, og samtidig helt afgørende for udnyttelsen af Søften- Skødstrup motorvejen, samt lokalområdets interne trafik. Vejdirektoratet er nu færdige med rapporten, der skal danne grundlag for valget af løsning i relation til en optimering af knudepunktet ved Ikea. Der er i rapporten peget på to løsnings- modeller, kaldet B1 og B2. Det er indlysende, at vejmyndigheder i høj grad skal fokusere på en løsning, der eliminerer de nuværende problemer med lange kødannelser. Derfor indebærer begge forslag at der skal bygges broer til den overordnede trafik, som derved fremover ikke skal gennem rundkørslen for at komme til E45 eller Lisbjerg og omvendt til Århus. Det interessante er så, hvorledes lokalområdets befolkning kommer til og fra de enkelte lokaliteter eller op på det overordnede vejnet. Her adskiller de to løsningsmodeller sig ret meget fra hinanden, idet model B1 forekommer at være noget bedre end model B2. Det handler om to forhold, nemlig hvor kringlet ruterne er og hvor lange afstandene bliver. I det følgende beskrives forholdene for bilister fra de fire byer i en situation, hvor man har været i Ålborg og gerne vil hjem til byen: B1-løsningen Lisbjerg: Kort før den nuværende rundkørsel drejes ad en ny vej mod højre, ned til den nye Herredsvej. Drej til venstre og kør under Søftenvej (ny bro) hen til den eksisterende rundkørsel. Kør ud ved første udkørsel og kør under Randersvej (ny bro). Drej derefter forklaring om, at jeg var sendt hjemmefra med den besked, at mit evt.tilsagn om at blive formand for Sygehusudvalget ville være skilsmissegrund. Men ved senere natlige forhandlinger, sagde jeg et endeligt Ja. (En aften et par dage senere ringede telefonen. Min kone, Gerda, tog den. Det var Ib Frederiksen. Han blev (lod som om) forbavset og udbrød: Hwa - er du der endnu? ). Den første januar 1982 overtog jeg formandsposten for Sygehusudvalget. En måned senere skiftede vi amtssygehusdirektør. Den tidligere direktør N. Winther Møller havde søgt sin afsked pr. 1.2., men skulle de sidste 14 dage på ferie. Jeg nåede dog at få mange gode samtaler med ham mest i fred og ro efter kontorets lukketid. Det blev en god introduktion til arbejdet, selvom vi ikke var enige i alle forhold. Det var især hjerteafdelingen på Århus Kommunehospital,der var problemet. Forholdene var utidssvarende, og en udvidelse og andre nødvendige foranstaltninger Ikea-rundkørslen straks mod venstre ad en ny accelerationsbane ud på Randersvej. Kasted: Kort før den nuværende rundkørsel drejes ad en ny vej mod højre, ned til den nye Herredsvej. Drej til højre ad Herredsvej. Efter ca. 200 m drej til højre ad Humlehusvej mod Kasted. Skejby: Kort før den nuværende rundkørsel drejes ad en ny vej mod højre, ned til den nye Herredsvej. Drej til højre ad Herredsvej. Efter ca. 200 m drej til venstre ad Humlehusvej mod Skejby. (Dette forudsætter, at Humlehusvej ikke lukkes). Terp: Kort før den nuværende rundkørsel drejes ad en ny vej mod højre, ned til den nye Herredsvej. Drej til venstre og kør under Søftenvej (ny bro) hen til den eksisterende rundkørsel. Kør ud ved første udkørsel, under Randersvej (ny bro) og fortsæt til rundkørslen på Graham Bells Vej. Derefter den vanlige nye vej ned ad Graham Bells Vej. B2-løsningen Lisbjerg: Kør næsten op til Skejby og sving til højre ad ny vej mod vest. Efter ca. 450 m kommer en ny rundkørsel. Drej ud ved første udkørsel og kør under Søftenvej (ny bro) og ind i den gamle rundkørsel. Tag første udkørsel og kør igen mod Skejby. Efter ca. 250 m støder den på Søftenvej. Kør igen mod nord ca. 500 m til en ny udfletning mod Lisbjerg. Kasted: Kør næsten op til Skejby og sving til højre ad ny vej mod vest. Efter ca. 450 m kommer en ny rundkørsel. Tag den anden udkørsel og kør ca. 50 m til Humlehusvej og drej til højre mod Kasted. var ikke mulige. Ved et møde i sygehusforvaltningen på Amtsgården i Højbjerg i foråret 1982, hvor der deltog repræsentanter fra Indenrigsministeriet, Sundhedsstyrelsen og brugeramterne (Viborg, Ålborg og Vejle), drøftedes forholdene, og vi forsøgte at fastlægge behovet for antallet af operationer i det nye sygehus. Under de vanskelige forhold på Århus Kommunehospital var det lykkedes at komme op på ca. 200 hjerteoperationer årligt. Desuden havde Ålborg Sygehus ca. 40 årlige behandlinger. Vurderingen var, at behovet ville være ca. 500 operationer årligt i Skejby. Ålborg skulle så standse sine hjertebehandlinger, for det var for få til at erhverve den nødvendige rutine. (Aktuelt foretages nu ca hjerteoperationer årligt i Skejby. Det er indlysende kun muligt, fordi der er kommet nye metoder - ballonudvidelser, større rutine o.lign. Af samme grund er de i sin tid planlagte lokaliteter stadig tilstrækkelige.) Fortsættes i næste nr. Skejby: Som Kasted, men drej til venstre ved Humlehusvej mod Skejby. Terp: Kør næsten op til Skejby og sving til højre ad ny vej mod vest. Efter ca. 450 m kommer en ny rundkørsel. Drej ud ved første udkørsel og kør under Søftenvej (ny bro) og ind i den gamle rundkørsel. Tag den anden udkørsel mod Graham Bells Vej og herfra som vanligt. For såvel Kasteds som Lisbjergs vedkommende kan de ovenfor beskrevne ruter ændres betydeligt, såfremt Vejdirektoratet vælger at anlægge en ny kommunal vej, parallelt med Søftenvejen. I så fald, vil Lisbjerg skulle dreje fra ved Lisbjerg Parkvej, mens Kasted skal køre få hundrede meter mere til Kærbyvej. Vi, der bor i området, vil naturligvis hurtigt vænne os til de nye adgangsveje. Men for gæster til området, kan det nok blive lidt af en opgave at finde frem uden at køre forkert. En ordentlig skiltning kan selvfølgelig lette overblikket, men mon ikke GPS-udstyr bliver et stort hit fremover? Statens andel: Det ovenfor beskrevne projekt er statens andel af Søftens-Skødstrup projektet. Nu er problemet så at de to bygherrer ikke har koordineret opgaveløsningen, hvorved statens andel bliver forsinket i forhold til amtets andel. Det kan få fatale følger for trafikafviklingen i området i en længere periode med enorme kødannelser og regulære trafikpropper. For lokalområdets beboere vil det indvirke voldsomt på adgangsforholdene til Århus N og C. I den sammenhæng, ville det være ønskeligt om lokalpolitikerne viste større interesse for en koordineret gennemførelse af projektet. Wolfgang Weissschädel

6 SIDE 6 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN De bløde trafikanter på Randersvej Nu er der klar bane for bilisterne på Randersvej. Efter at vejbroen over motorvejen er færdiggjort er der al mulig grund til at forvente, at flere bilister vil gi den fuld gas på strækningen fra Ikea rundkørslen til lysreguleringen i Lisbjerg. Det er straks sværere at være cyklist. Ombygningen af Randersvej var dårligt påbegyndt, før Amtet stoppede arbejdet, formodentlig fordi pengekassen er ved at være tom. Flere gange siden har beboerforening og fællesråd fået tilsagn om, at arbejdet ville blive genoptaget, men altid i næste uge. I sidste omgang (6. juli) er beskeden imidlertid, at arbejdet "midlertidigt stoppes". I skrivende stund (14. aug.) kan vi ikke vide, om Udvalg for Miljø og Trafik vil beslutte en genoptagning af arbejdet. Problemet for cyklisterne, som cykelstierne ser ud lige nu, er at cykelstien Det nye naturområde i Egådalen Projektet med genskabelse af sø og enge i Egådalen nærmer sig sin afslutning. Planen er, at der i september lukkes vand i den nye engsø ved at stoppe pumperne og opstemme Egåen ved Lystrupvej. Det betyder, at der i løbet af kort tid danner sig en 100 ha. lavvandet engsø med omkringliggende ca. 60 ha. vådområder. Forventningen er så, at der over få år vil ske markante ændringer i plante- og dyreliv i naturområdet. Området vil uden tvivl få stor rekreativ værdi - ikke mindst for borgerne på alle sider af Egådalen. Der vil, som led i projektet blive etableret en 5,5 km. Gang- og cykelsti omkring søen. Fællesrådene på alle sider af naturområdet er gået sammen om at give forslag til navn, som Rådmanden så skal beslutte. Man er blevet enige om, at søen skal hedde Egå Engsø. Håbet og forventningen er, at sø og vådområde bliver et rekreativt område, fælles for alle. Lars Wørts i Lisbjerg på vestsiden af Randersvej stopper umotiveret midt på bakken. På østsiden mangler der flere steder afstribninger, og der er ikke tilstrækkelig skiltning, som adviserer bilister, der kører ud fra "Tanken" og fra skolen om krydsende cyklister. Det har allerede givet flere farlige situationer. Planen med en dobbeltrettet cykelsti fra Lisbjerg og helt frem til Ikea rudkørslen er ikke ført igennem. Der mangler stykket fra Egåen og frem til Ikea rundkørslen. Så lige nu må man som cyklist vælge: om man vil fortsætte frem til Ikea rundkørslen som om cykelstien var dobbeltrettet, eller man vil krydse Randersvej midt på bakken bogstaveligt over hals og hoved. Det første er trods alt nok det klogeste. Indtil nu har sagen ikke styrket borgernes tillid og tiltro til planlægning i det offentlige. Lars Wørts Nekrolog Vikingemarkedet i Terp For femte gang afholdt Terp i år vikingemarked. I alle årene har det været en krævende opgave at forberede og gennemføre markedet. Men det har samtidig været en stor glæde og fornøjelse at deltage i arrangementet, at gense vikingerne og mange af gæsterne og ikke mindst mærke den entusiasme, som vikingerne har lagt i deres deltagelse. Men på grund af et sammenfald af uheldige omstændigheder, hvoraf vejret absolut var den værste modstander, led vi i år et større tab. På et efterfølgende møde med medhjælpere og bestyrelse for landsbyforeningen, besluttedes det at indstille denne aktivitet. Terp har altså afholdt sit sidste vikingemarked. Bestyrelsen vil gerne takke alle, der gennem årene har bistået markedet med praktisk hjælp. Ligeledes en tak til vikingerne for den autentiske gengivelse af dette berømte kapitel i den danske historie. Wolfgang Weissschädel

7 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 7 Fra det gamle Lisbjerg - Gammelgård og Særeng Af de gårde der i gammel tid lå i rundkreds omkring den åbne plads forten i Lisbjerg, var Gammelgård den sydøstligste og efter sigende en af de ældste. Gårdens bygninger lå hvor nu gaden Særeng ligger og dens historie kan følges fra ca og til den blev nedrevet i Hvis man drejer ned ad Særeng fra Bymandsvej kan man ud for Særeng nr. 4 forestille sig at man kører gennem indkørslen i nordligste udlænge og straks efter "står på gårdspladsen". Gårdens bygninger var ældgamle og i bindingsværk. I udlængerne var der mod vest svinesti, mod nord kostald og mod øst hestestald. Endvidere var der mod øst en stor lade. Mod syd lå stuehuset med haven der strakte sig kileformet ned ad skråningen hvor nu husene på Særeng 13 og 15 ligger. Før 1855 gik hovedlandevejen Århus Randers forbi lige øst for. Rasmus Bendixen, Arkivet , har skrevet om de forskellige fæstere og ejere gennem årene. Gården hørte under Århusgård, eller Haureballegård, der var kongens gods. Den først kendte fæster var i 1580 Niels Iensen. Afgiften til Århusgård skulle han i 1580 af en eller anden grund dog betale til sognepræsten her Niels Gammel. Efter Niels Iensen overtog sønnen Niels Nielsen fæstet i I 1631 er han stadig fæster af gården men har været udsat for plyndringer af Wallensteins tropper, som for øvrigt størstedelen af bønderne i Skejby og Lisbjerg. Han betegnes som aldeles forarmet og befries i dette år for landgilde, altså den afgift han skal svare til Århusgård. I 1634 går fæstet over til Frandtz Offersen og under ham skifter gården ejer, idet kongen tilskøder Århusgård til Gabriel Marselis. I 1688 går fæstet videre til et familiemedlem Christen Offersen. I 1735 er det hans datter og hendes mand der får fæstet. De dør dog begge i 1742 og deres søn Christen Pedersen fæstes. Han skal " forrette gårdens sædvanlige ægt og ægtkørsel (pligtarbejde, pligtkørsel) og være sit høye og nådige herskab og dets fuldmægtige, hørig og lydig". Efter ham bliver sønnen Iens Christensen, født 1750, fæstet den 30 april Jens var liden af vækst og blev på sessionen anset for aldeles utjenlig til Hans Majestæts tjeneste. Han får nu gården i fæste fordi faderen formedelst fattigdom og svagelighed "ej kan den besidde". Men i 1806 får Iens Christensen så muligheden for at blive selvejer. Der er udstedt allernådigst bevilling til at måtte udstykke fra baroniet Marselisborg Gods og nu kan der underskrives kiøbekontract mellem "Ieg Kammerherre og Stiftamtmand Baron Güldencrone, Friherre til Baroniet Wilhelmsborg og Herre til Moesgaard og Baroniet Marselis, og Ieg Iens Christensen, gaardmand i Liisberg". Købsprisen er 2588 Rigsdaler og 12 Skilling. I købekontrakten står der, at der i skødet skal indføres at denne gårds besiddere stedse skal være fri for hoveri og at gården aldrig må bruges til at komplettere nogen hovedgård. Efter Iens Christensen bliver hans søn Peder Jensen ejer i Peder Jensen bliver sognefoged i Lisbjerg. Hans søn igen, Jens Pedersen, bliver ejer i 1851 og har gården indtil 1886 hvor den overdrages til sønnen Peder Jensen. Han har gården til 1898 hvor han sælger den og flytter ind i et hus i Lisbjerg. Gården havde i en årrække været samlingssted for uhyggelige drikkeorgier. Lisbjergs beboere var sidst i 1800-tallet berygtede for drikkeri i uhyggelig grad. Et mundheld på egnen sagde at "hvis man kunne komme ubeskænket gennem Lisbjerg kunne man komme ubrændt igennem helvede". Under et drikkegilde i oktober 1897 døde en deltager. Dette fik den indremissionske præst, pastor Krarup til at sige "Denne mand faldt blandt røvere og jeg kan nævne røvernes navne". Derefter pinlig stilhed i kirken. Men navnene blev ikke nævnt. Lisbjerg - Skejby - Terp Lokalarkiv Den første og tredje torsdag i hver måned, undt. juli, er der åbent i lokalarkivet fra kl. 16 til 18. Her vil vi gerne vil finde frem, hjælpe og fortælle. Vi modtager gerne alt i billeder, dokumenter, erindringer m.m. Ja, alt med tilknytning til området. Formålet er at tingene bliver bevaret og at arkivet stadig bliver bedre til at formidle viden om vort lokalområde. Inger - Marie - Else - Henning. Den nye ejer hed også Peder Jensen og kom, ligesom sin kone Petrine, fra Tved. Peder Jensen havde været landvæsenselev og havde også taget styrmands- og skibsførereksamen. Den 14 april 1889 bekræfter politimesteren for Mols og Sønder Herred at papirerne er i orden og at Peder Jensen nu må føre Sejl- og Dampskib " af enhver drægtighed ". Peder Jensen sejlede 12 år på Kina og Japan for et engelsk rederi og blev i Lisbjerg altid omtalt som Kaptajnen. Gården drev han indtil Så flyttede han til Randersvej nr. 370 i den tidligere dyrlægebolig. Enkelte personer kan endnu huske kaptajnen. Han døde i De fleste husker bedst kaptajnens søn Arthur Jensen og han kone Maren. De drev gården fra 1923 og indtil de solgte til Århus Kommune i Kaptajnen havde to andre sønner, August som fik gården Holmsminde i Terp og Peder der blev købmand i Lisbjerg. Til Gammelgård hørte i 1923 matrikel 5a og 6h der var gårdens marker mod syd, et stykke matr. 5a i Lisbjerg skov, et stykke eng, matr. 12 vest for Lisbjerg bro og matr. 6l og 6m med huset vest for gården. Nu Særeng 4. Gårdens udlænger blev nedrevet i 1969 og stuehuset i I et par år var der åbent areal på stedet, børnene legede der og byggede huler på grunden. I et par år blev der afholdt Sct. Hansbål der. De nye huse på Særeng påbegyndtes Med vort kendskab til gården og stedet kan vi nu forestille os livet som det har været levet i århundrede. Mange familier og mange tjenestefolk og ansatte har slidt og slæbt med jord, afgrøder og husdyr og været en del af landsbyfællesskabet. Nu er det hele borte og nye familier har indtaget området ved Særeng. Arkivet efterlyser billeder og dokumenter af enhver art fra stedet, gammelt eller nyt. Vi kan måske skanne eller kopiere det. Henning Nielsen. Arkivet i Lisbjerg. Rutebilen Kasted - Skejby - Århus - Lyngby ca Lisbjerg-Skejby-Terp Lokalarkiv Randersvej 384, Lisbjerg. Tlf e.mail:

8 SIDE 8 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Udgravningerne ved Lisbjerg Vestergård I år graver Moesgård Museum atter på markerne ved Lisbjerg Vestergård. Dette års udgravning ligger umiddelbart over for gården. I forbindelse med vores prøvegravninger i 2004, hvor der blev anlagt 3 m brede grøfter over området, observerede vi, at der var masser af fyldskifter (stolpehuller og gruber), og det blev derfor besluttet, at området skulle udgraves. Vi startede den egentlige udgravning i juni 2006 og har på nuværende tidspunkt aftaget muldjorden på et ca. 1 hektar stort område. Derved er der blevet fundet stolpehuller fra hen ved 40 langhuse og lader, som dateres til tiden omkring Kristi fødsel, også kaldet Romersk Jernalder. Husene har ikke alle fungeret på samme tid men afspejler en bebyggelse, som måske har eksisteret i et par hundrede år. Efter en brugstid på ca år er stolperne i husene blevet så rådne, at man har valgt at rive husene ned og bygge nye. Vi må derfor regne med, at bebyggelsen har bestået af 5-10 gårde med tilhørende småhuse og lader. Dette kan dog først endelig afgøres, når hele bebyggelsen er udgravet. Vi har i forbindelse med flere af husene fundet stenlægninger, nogle af disse har dannet en lille gårdsplads foran husene, andre indgår i selve huskonstruktionen som en stensyld, hvor vægstolperne har stået. En enkelt stensamling tolkes som resterne af et lille vejforløb i kanten af landsbyen. Mange af stensamlingerne indeholder udtjente kværnstene, der efter at være blevet kasseret som kværne efterfølgende er blevet brugt i stensamlingerne på grund af deres flade side, der er ideel til at træde på eller bruge som syldsten for en stolpe. Udover stolpehuller, gruber og stensamlinger har vi fundet bevarede kulturlag. Kulturlag er, rent ud sagt, gamle affaldspladser, hvor man har smidt møg fra dyr og mennesker. Det er ikke ofte at disse lag er bevarede, da 2000 års pløjning ofte har pløjet lagene ud. Men her er de altså godt bevaret. Dette giver os et godt indblik i datidens dyrehold, da der er knogler bevaret, og indtil videre har vi fundet knogler fra både grise, køer, heste og får. Men lagene indeholder også store mængder af keramik fra kar og giver os også et godt indblik i datidens husgeråd og hvilke ornamenter man foretrak at dekorere sine kar med. Det sjoveste enkeltfund vi på nuværende tidspunkt har gjort er en lille lerfigur af en gris. Figuren er ca. 5 cm lang og er en afbildning af datidens grisetype, som havde længere snude end nutidens grise. Grisen er formodentlig et barns legetøj og da den ikke var interessant at lege med længere er den endt i en affaldsgrube. Vi påtænker at fortsætte udgravningen indtil udgangen af september. Claus Skriver, arkæolog Moesgård Museum Hus med syld Ladebygning Kombibibliotek og lokalarkiv på den nye Lisbjergskole et usikkert fremtidsperspektiv! Beboerforeninger og menighedsråd i vores lokalområde har i fællesskab rettet henvendelse til rådmanden for Kultur og Borgerservice Flemming Knudsen om etablering af kombibibliotek og lokalarkiv som en del af 1. etape af den nye Lisbjergskole. Kombibiblioteket og lokalarkivet er en del af projektet, men først i 2. etape. Ydermere er der ikke i Kultur- og Borgerservice afsat anlægsmidler til disse ting (en anlægsinvestering på 4-5 mio.). Beboerforeningerne og menighedsrådene har i henvendelsen argumenteret dels for bibliotek og lokalarkiv som betydningsfulde elementer i skolens funktion som videns- og kulturcenter åben for alle borgere dels for, at der ikke behøver være store driftsudgifter forbundet med etablering af disse funktioner på skolen. Rådmandens svar er i første omgang et beklagende nej til anmodningen. Rådmanden tilkendegiver sympati og forståelse for, "at I ønsker en række kommunale tilbud forankret i lokalområdet som rådmand mener jeg også, at et fremtidigt bibliotekstilbud i Lisbjergområdet skal tænkes sammen med den nye skole. Og videre, at det er "prisværdigt at lokalsamfund og skole giver udtryk for stor fleksibilitet og samarbejdsvilje". Når rådmanden på trods af dette afviser anmodningen, er det som nævnt, dels fordi der ikke er afsat anlægsmidler, dels fordi det i den aktuelle sparerunde kan blive tale om at nedlægge lokalbiblioteker, hvorfor det vil være vanskeligt at skabe forståelse for etablering af et kombibibliotek i Lisbjergområdet. Eneste mulighed både mht. folkebiblioteksservice og lokalarkiv vil ifølge rådmanden være, at disse funktioner kan indeholdes i det nuværende skoleprojekt. Flemming Knudsen er afslutningsvis åben for, at der etableres en dialog med Børn og Unge om at finde eventuelle løsninger indenfor skoleprojektets ramme. Det der står tilbage er forståelse og principiel enighed i intentionerne, men ringe udsigter til, at der kan findes ressourcer i den aktuelle situation. Lars Wørts

9 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 9 Gammelnyt fra konen i skoven Konen i skoven sveder på denne første augustdag. Termometret, det bæst, har nu igen sneget sig op på de 30 grader i skyggen. Dagen i dag skulle være skrivedag til Kværnen, og emnet har længe været på plads i konens hoved. Men varmen gør et eller andet ved det emnet altså. Det vil ikke på papir i dag, det må lide under en eller anden form for varmeskræk. Konen må tænke på noget køligt, noget koldt for ikke at koge over, og lader nu tankerne gå til en rigtig kold vinterdag med sne, frost, is og blæst. Sådan en rigtig snestorm, hvor vi alle søger ind for at se ud på det voldsomme vejr, som vi faktisk både elsker og hader. Konen har i "gemmebogen" et avisudklip fra Århus Stiftstidendes "DET VAR DENGANG" fra søndag d.17. februar 2002, der sætter gang i erindringen om en vinterdag, da hun var barn her i Lisbjerg. Vi skal nu tilbage til hin februardag i I notitsen fra avisen fortælles, at de 46 rutebiler på Århus Rutebilstation i går måtte indstille kørslen på grund af det kraftige snevejr, og tankerne går straks tilbage til den dag for nu mere end 50 år siden. Vi børn var mødt som vi skulle kl. 8 om morgenen på Lisbjergskolen. Vi gik til skole, når vejret gjorde, at vi ikke kunne cykle. Godt klædt på med tørklæde om hovedet, vanter, en lun vinterfrakke, gummistøvler og vor mors hjemmestrikkede eller hjemmehæklede sutsko med filtsåler i skoletasken. Således udstyret traskede vi unger i den mørke vintermorgen af sted her fra skoven. I løbet af formiddagen blev der den dag et frygteligt snevejr, en rigtig snestorm blev det til. Rahbæk, skoleinspektøren, valgte at sende os hjem, og kontaktede gårdejer Aksel Jensen til at hente vi børn fra Lisbjerg med traktor og vogn. Vi krøb sammen i bunden af vognen for at værne os mod den fygende sne, medens vi kørte op ad Lisbjergbakken. Vi der boede uden for byen, kom ind på gården, hvor Gudrun stod og ventede os i køkkenet med dejlig varm kakao og boller, der lige var kommet ud af ovnen, og hvor smørret fra bollerne løb smeltende ned over fingrene. Hvor var det dejligt. En eller anden må have ringet til Lisbjerg nr. 21, for i løbet af en times tid kom min far Anders Holm gående med sin gamle rygsæk på ryggen, for der skulle så lige købes ind hos købmand Danielsen, hvis nu sneen ville lukke vejene i flere dage. Alle vi unger, der skulle ned ad Elevvej, blev igen klædt på til det barske vintervejr og kom nu trygt hjem. Men ikke ad vejen. Den var føget til. Vi måtte gå på Aksel Jørgensens mark, og hvor er det godt efter sådan en snestormsvandring at blive varmet ved kakkelovnen, ja den kunne såmænd nemt varme stuen op til de varmegrader, som vi her i sommer går og stønner over. Om et halvt år er vi igen i februar måned, hvor landskabet kan være pudret med den hvide sne, hvor frosten bider og hvor blæsten kan flytte godt og grundogt rundt med de hvis, dunlette snefnug, og hvor vi så sidder og drømmer om en rigtig dejlig varm dansk sommerdag. Og tak for det. Inga Holm Nyt fra Lokalcenter Skelager og Bjørnshøj. Sundhedsklinik nyt tilbud til alle borgere i Lokalcenter Skelager og Bjørnshøjs område. D. 8. juni klippede brugerrådsformand Anton Thomsen snoren til den nye sundhedsklinik på Lokalcenter Skelager. D. 6. juni klippede brugerrådsformand Chr. Honoré ligeledes snoren til den tilsvarende sundhedsklinik på Bjørnshøjcentret i Trige Sundhedsklinikken henvender sig til alle borgere. Klinikken er åben, det vil sige, at alle borgere kan komme på klinikken uden at være henvist eller visiteret. Her kan sygeplejersken eller anden fagperson give råd og vejledning omkring sundhed og sygdom. Hvis der skal iværksættes en behandling, skal der dog rettes henvendelse til en visitator med henblik på visitation. Sundhedsklinikken er bemandet med en fast sygeplejerske Trine Helø. Afløser for Trine er sygeplejerske Kirsten Berg. Klinikkens faste åbningstider på Lokalcenter Skelager: Mandage, onsdage og torsdage kl Klinikkens faste åbningstider på Lokalcenter Bjørnshøj: Tirsdage og fredage kl Daglig telefontid: kl på telefon Her udover kan du møde uddannet personale med særlig viden inden for demens, psykiatri, smerter, sårpleje, vandladningsproblemer og kost. En gang om ugen kan fysio- eller ergoterapeut træffes i Sundhedsklinikken - På Lokalcenter Skelager er træffetiden for terapeuterne tirsdage kl , og på Bjørnshøjcentret er terapeutens træffetid torsdage kl Terapeuterne kan give vejledninger om træningsprogrammer, hjælpemidler, motion m.v. Sundhedsklinikken er et gratis tilbud til alle i lokalområdet! Helbred er hvordan du har det Sundhed er hvordan du ta r det Piet Hein Med venlig hilsen Lokalcenter Skelager og Bjørnshøj

10 SIDE 10 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Kværnens Telefontavle Erhverv ABR, byggerådgivningsfirma, Randersvej 329, Lisbjerg tlf. nr.: Assurance Forum, forsikringsmægler, Randersvej 335, Lisbjerg tlf. nr.: BJ Biler, mekaniker, v. Bent Jonassen, Elevvej 20, Lisbjerg tlf. nr.: BK Maler v/ Janne Rasmussen, Bymandsvej 20, Lisbjerg tlf. nr.: Carl Hansen, tømrerfirma, Nedergårdsvej 93, Gl. Skejby tlf. nr.: Clinique Velvære, fod- og zoneterapi, Ølstedvej 2B, Lisbjerg tlf. nr.: DK Benzin, Randersvej 346, Lisbjerg tlf. nr.: Franske Autodele, Randersvej 256, Gl. Skejby tlf. nr.: Galleri Lotte Linnet, Nedergårdsvej 39, Gl. Skejby tlf. nr.: Gartneriet Jens Nørgaard Poulsen A/S, Elevvej 84, Lisbjerg tlf. nr.: Gert Helbo, frilandsgartner og maskinstation, Elevvej 62, Lisbjerg tlf. nr.: Jala Helsekost ApS, Nedergårdsvej 7, Gl. Skejby tlf. nr.: Kunstmageren.dk, K. og J. Buhl, Revelhøjvej 11, Kasted tlf. nr.: Køre-Center Århus, køreskole, Nedergårdsvej 40 C, Gl. Skejby tlf. nr.: Køreskole Nord, Randersvej 325, Lisbjerg tlf. nr.: Leo Brøgger, el-installatør, Funch Thomsens Gade 1, Århus tlf. nr.: Lisbjerg Transport v. Ian Way, Elvvej 6, Lisbjerg tlf. nr.: Løbner VVS, Nedergårdsvej 4, Gl. Skejby tlf. nr.: Oliefyr-1, Randersvej 348, Lisbjerg tlf. nr.: Rørbæk El-service ApS, el-installatør, Humlehusvej 4, Gl. Skejby tlf. nr.: Terp Maskinudlejning v. Svend Erik Kristensen, Elstedvej 36, Terp tlf. nr.: Tømrermester Søren Birkeland, Bymandsvej 34, Lisbjerg tlf. nr.: Århus Nord Camping, Randersvej 400, Lisbjerg tlf. nr.: Institutioner Børnehuset Rønnebo, Elevvej 14, Lisbjerg tlf. nr.: Caritas, plejehjem, Graham Bellsvej 2, Gl. Skejby tlf. nr.: Gl. Skejby kirke, graver Asbjørn M. Hansen, Kirkely 3, Gl. Skejby tlf. nr.: Kasted Kirke, graver Viktor Carlsen tlf. nr.: Kriminalforsorgen Pensionen Skejby, P.O. Pedersensvej tlf. nr.: Lisbjerg - Skejby - Terp Lokalarkiv, Randersvej 384, Lisbjerg tlf. nr.: Åbent den 1. og 3. torsdag i hver måned (undt. Juli), fra kl. 16 til Lisbjerg Fritids- og juniorklub, Randersvej 343, Lisbjerg tlf. nr.: Lisbjerg kirke, graver Marianne Christensen tlf. nr.: Lisbjergskolen, Randersvej 306, Lisbjerg tlf. nr.: Lyngåkollegiet, Graham Bellsvej 4, Skejby tlf. nr.: Lyngåskolen, Karavana og Neurohuset, Graham Bells Vej 1, Skejby, tlf. nr.: SFO på Lisbjergskolen, Randersvej 306, Lisbjerg tlf. nr.: Sognegården, Randersvej 384, Lisbjerg kontakt Peter Bjerring tlf. nr.: Sognepræst Karin Rank Gottlieb, Langeløkke 14, Tilst (Kasted K.) tlf. nr.: Sognepræst Lars Lindgrav (kbf), Tilst Østervænge 1, Tilst (Kasted K.) tlf. nr.: Sognepræst Torben Brink (kbf), Marie Belows Vej 14, Lisbjerg tlf. nr.: Sommerlyst Børnehave, Sommerlystvej 53, Gl. Skejby tlf. nr.: Tilst-Kasted Kirkekontor, Havkærvej 9, Tilst tlf. nr.: Tilst-Kasted Lokalhistoriske Arkiv, Tilst bibliotek tlf. nr.: Tilst-Kasted Ungdomsklub, Tåstumvænget 8, Tilst tlf. nr.: Ovenstående liste er en lokal telefonliste, der forhåbentlig er nyttig at have ved hånden. Ved eventuelle rettelser og tilføjelser til, eller fjernelser fra listen; bedes man henvende sig til redaktionsgruppen, se side 2 for kontakt.

11 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE september Søndag Familiegudstjeneste i Lisbjerg Kirke kl og efterfølgende Åben Præstegård. 13. september Onsdag Børnehuset Rønnebo. Forældremøde med valg til institutionsbestyrelsen. 28. september Torsdag Lisbjerg Præstegård kl Foredrag ved sognepræst Thorkild Grosbøll. 29. september Fredag Fællesspisning i Sognegården. Arr.: LST. 3. oktober Tirsdag Lisbjerg Kirke kl Fløjte og orgelkoncert, fransk-dansk musik krydret med bossanovarytmer og ragtime. Værker af Godard, Milhaud, Hartmann, Nielsen, Debussy m.fl. Arr.: Organisten/Menighedsrådet. 12. oktober Torsdag Kl i Sognegården foredrag/oplæg til debat ved den bogaktuelle hjerneforsker Ann Elisabeth Knudsen under overskriften: "Drenge og piger fordele og ulemper ved at være født med eller uden - i skolen, i familien,i samfundet.." Arr.: Forældrerådet ved SFO, LST og LSTK fællesråd. 10. november Fredag Gule ærter i Sognegården. Arr.: LST november lør/søn Sognegården i Lisbjerg kl. 11 til 16 begge dage Stor lokalhistorisk udstilling. Se også bagsiden november-lør/søn Julemarked i Sognegården. Arr.: LST. 7. december Torsdag Julebanko i Sognegården. Arr.: LST. Kværnens kalender Yderligere oplysninger kan bl.a. findes på og Andre relevante hjemmesider er bl.a. samt Gymnastik for børn i aldersgruppen 5 år (kommende 0.kl.) 2.kl. I Lisbjergskolens gymnastiksal. Onsdage kl Første gang er onsdag i uge 37. I alt 24 gange (slut til påske 2007). Min. deltagerantal er børn. Pris 400 kr. betaling senest 3. gang. Hej piger og drenge. Så starter vi med børnegymnastik igen. Både gamle og nye børn er velkomne, og der er plads til alle både prinsesser der går på line og spidermænd der kravler i ribber. Eneste betingelse er, at du er kommende 0., går i 0. klasse, 1. klasse eller 2.klasse. Så er det dig, og kan du lide at lege, slå kolbøtter og spille bold så mød op og prøv den første onsdag. Vi ses Anne (samme instruktør som sidste år) Basketball på Lisbjergskolen For drenge i 5. og 6. klasse. I Lisbjergskolens gymnastiksal. Onsdage kl Så skal der spilles basket også i Lisbjerg! Er du dreng og går du i 5. eller 6. klasse så kom og prøv kræfter med basket onsdag d.13 september. I alt 24 gange (slut til påske 2007) Pris 300 kr. betaling senest 3. gang Dette er et nyt tilbud og vi er ikke med i nogen turnering. Men er der interesse for det, kan vi sikkert arrangere et par kampe. I hvert fald skal vi nok blive så seje, at vi kan slå Bakken Bears! Vi ses - Anne Voksengymnastik på Lisbjergskolen For kvinder m/k i alle aldre. I Lisbjergskolens gymnastiksal. Mandage kl Første gang er mandag d. 11. september. I alt 24 gange (slut til påske 2007). Pris 400 kr. betaling senest 3. gang. Motionsgymnastik, styrkelse af alle muskelgrupper til god musik. Instruktør: Christina Jørgensen Har man spørgsmål til holdene kan man ringe på skolens kontor og spørge efter Anne i SFO en.

12 SIDE 12 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Stor lokalhistorisk udstilling I Sognegården i Lisbjerg, Randersvej 384. Lørdag - søndag den november 2006, begge dage fra kl. 11 til 16. Udstillingen Lokalarkivet i Lisbjerg lægger op til at skabe en interessant udstilling der mest kredser om årene fra 1900 til Hvordan så Lisbjerg, Skejby og Terp området ud i første halvdel af århundredet og hvordan ændrede det hele sig totalt i anden halvdel, da mekanisering, industrialisering og ikke mindst Århus by begyndte at få indflydelse på vores daglige liv og virke. Hvordan så det hele ud dengang og hvad blev der egentlig af det gamle landsbyliv, da gårdene blev opkøbt, husdyrene forsvandt og samtidig dermed, mejeri, smede, købmænd og håndværkere. I udstillingen vil vi prøve at forbinde fortiden med nutiden så vi kan sammenligne. Hvad kan man se på udstillingen Særlige spots over temaet Før og Nu i Lisbjerg, Skejby, Terp området. Et meget stort udsnit af arkivets omfattende billedsamling. Heriblandt skolebilleder. Luftfotosamlingen med billeder af huse og gårde fra omkring Skolehistorie, erindringer og gamle dokumenter, kort og protokoller. og meget andet spændende. For de slægtshistorisk interesserede vil der også være adgang til kirkebøger og folketællinger. Og vil man vide hvem der har ejet huset man bor i, kan vi kigge i skøde og panteprotokollerne. Besøg udstillingen og få en god oplevelse På udstillingen mødes både børn og voksne, unge og ældre fra lokalområdet. Er du ny på stedet så kom og kig. Og få en snak med de folk der har boet her længe. Vi håber også at se rigtig mange af dem der boede her engang eller er vokset op her. For at skabe en hyggelig stemning vil der i hele udstillingen forløb være lokale at snakke med. I et hjørne vil vi indrette en lille café, og hvem ved, måske kan vi overtale nogen til at fortælle om gamle dage, f. eks. om at være barn i 60 erne, eller en anden god historie. Husk på fortiden men glem ikke at bevare nutiden for eftertiden. Bevar billeder og dokumenter, gammelt og nyt. Læg det i arkivet og giv vore efterkommere et indblik i vor tid og det liv vi har. Smid ikke noget væk. Alt har interesse. Arkivet efterlyser p.t. billeder og andet fra tidsrummet 1950 erne og frem til nu. Udstillingen arrangeres af: Marie Kejser og Lotte Linnet, Skejby. Jytte Løkke og Wolfgang Weissshädel, Terp. Inger Holm, Marie Bomholt, Else B. Rasmussen og Henning Nielsen, Lisbjerg. Har du materiale til udstillingen, så ring til ovennævnte eller til Henning Nielsen Foto: Set fra Skejby mod Lisbjerg, juni Fotograf: Børge Venge - anvendt med tilladelse fra

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Borgerinddragelse i virkeligheden

Borgerinddragelse i virkeligheden Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 3. ÅRG. NR. 3 - NOV. 2006 Endnu et eksemplar af Kværnen er på gaden. Denne gang med nyt og gammelt om sygehuset,

Læs mere

KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 1. ÅRG. NR. 6 - SEPT. 05

KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 1. ÅRG. NR. 6 - SEPT. 05 Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 1. ÅRG. NR. 6 - SEPT. 05 Vi har valgt at fokusere på den forgangne sommer, gammelnyt, trafikken, en forfatter,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Byplanlægning - for borgerne og med borgerne

Byplanlægning - for borgerne og med borgerne Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 1. ÅRG. NR. 7 - NOV. 05 Kværnens sidste nummer for 2005 indeholder som vanen tro lidt af hvert. Der er bl.a.

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL -------------------------------------------------------- Cykelsti Allingåbro - Ørsted: Side 1-8 -------------------------------------------------------- Norddjurs Kommune påtænker

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan MÅNEDSBLADET juli 2015 Læs inde i bladet: Brugerrådet holder ferie s. 2 Caféens ferie s. 5 GÅGRUPPE

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 1 of 5 Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 Formand og suppleant: Syddjurs Byråd og Norddjurs Kommunalbestyrelse skal

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Første skoledag på vores nye Lisbjergskole

Første skoledag på vores nye Lisbjergskole Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 5. ÅRG. NR. 3 - SEPTEMBER 2008 Lidt er der da sket i lokalsamfundene siden sidste udgave af Kværnen. Den

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse.

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse. Fra: Micella Caisgaard caisgaard@live.dk Emne: FW: SV: vedr sag omkring skimmelsvamp i ny erhvervet andelsbolig Dato: 15. jul. 2015 kl. 01.57 Til: Rita vinter eyesofshiva@icloud.com To: eyesofshiva@icloud.com

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE OG HANDICAPPEDE I MIDTJYLLAND 1 Rollen som pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Side 1 af 5 Tilst Tidende Tilst til tiden Forside Kultur Samfund Sport Om sitet Søg... Feature, Kultur Previous Next Højtlæsning bringer børn og ældre sammen I dag er det Generationernes Dag i hele landet.

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk.

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk. For at beskrivelsen af PARODOL ikke skal stå helt alene, har vi i tillad os at nedskrive, hvad nogle af vore kunder spontant eller adspurgt har udtalt gennem det seneste stykke tid. Alle har givet deres

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol Blad nr. 210-210 - Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 9. januar 2013 klokken 19.00 i Sognehuset. Tilstede: Bente Normann Rasmussen, Elsebeth Karlskov, Jan Weber, Thorkild Højvig, Erik Risager Thomsen,

Læs mere

370 nye boliger i Lisbjerg lokalplan 828

370 nye boliger i Lisbjerg lokalplan 828 Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 7. ÅRG. NR. 4 - NOVEMBER 2010 Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere årets sidste udgave af Kværnen.

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere