(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER"

Transkript

1 L 104/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) 2019/608 af 16. januar 2019 om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF for så vidt angår uddannelsesbeviser og benævnelser for uddannelser (meddelt under nummer C(2019) 78) (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ( 1 ), særlig artikel 21a, stk. 4, og ud fra følgende betragtninger: (1) Bilag V til direktiv 2005/36/EF indeholder lister over uddannelsesbeviser for læger, sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og arkitekter. (2) Ved Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2016/790 ( 2 ) og (EU) 2017/2113 ( 3 ) ajourførtes bilag V til direktiv 2005/36/EF efter underretning fra medlemsstaterne om ændringer af love og administrative bestemmelser vedrørende udstedelse af de pågældende uddannelsesbeviser. Siden vedtagelsen af nævnte afgørelser har adskillige medlemsstater underrettet Kommissionen om yderligere ændringer. Kommissionen finder, at de ændrede bestemmelser er i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i afsnit III, kapitel III, i direktiv 2005/36/EF. Bilag V til direktiv 2005/36/EF bør derfor ajourføres. (3) Af hensyn til klarheden og retssikkerheden er det nødvendigt at erstatte alle de relevante punkter i bilag V til direktiv 2005/36/EF om uddannelsesbeviser og benævnelser for uddannelser. (4) Direktiv 2005/36/EF bør derfor ændres VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Bilag V til direktiv 2005/36/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse. ( 1 ) EUT L 255 af , s. 22. ( 2 ) Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2016/790 af 13. januar 2016 om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF for så vidt angår uddannelsesbeviser og benævnelser for uddannelser (EUT L 134 af , s. 135). ( 3 ) Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2017/2113 af 11. september 2017 om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF for så vidt angår uddannelsesbeviser og benævnelser for uddannelser (EUT L 317 af , s. 119).

2 L 104/ Artikel 2 Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar På Kommissionens vegne Elżbieta BIEŃKOWSKA Medlem af Kommissionen

3 L 104/3 BILAG I bilag V til direktiv 2005/36/EF foretages følgende ændringer: 1. Punkt til affattes således:» Beviser for medicinsk grunduddannelse Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Certifikat, der ledsager uddannelsesbeviset Referencedato België/Belgique/ Belgien Diploma van arts/diplôme de docteur en médecine Diplôme de»médecin«/master in de geneeskunde Les universités/de universiteiten Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/de bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap България Диплома за висше образование на образователноквалификационна степен»магистър«по Медицина и професионална квалификация»магистър-лекар«университет Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.) Lékářská fakulta univerzity v České republice Danmark Deutschland Eesti Bevis for kandidatuddannelsen i medicin (cand.med.) Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen (cand.med.) Zeugnis über die Ärztliche Prüfung Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war Arstikraad Degree in Medicine (MD) Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta Universitet 1. Autorisation som læge Tilladelse til selvstændigt virke som læge Zuständige Behörden Tartu Ülikool Ελλάς Πτυχίο Ιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου

4 L 104/ Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Certifikat, der ledsager uddannelsesbeviset Referencedato España Título de Licenciado en Medicina y Cirugía Título de Licenciado en Medicina Título de Graduado/a en Medicina Ministerio de Educación y Cultura El rector de una Universidad France Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales Universités Hrvatska Diploma»doktor medicine/doktorica medicine«medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj Ireland Primary qualification Competent examining body Certificate of experience Italia Diploma di laurea in medicina e chirurgia Università Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού Ιατρικό Συμβούλιο Πτυχίο Ιατρικής Ιατρικη σχολη πανεπιστημιου κυπρου ( 1 ) Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ( 2 ) Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ( 3 ) Latvija ārsta diploms Universitātes tipa augstskola Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją Universitetas 1. Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją Magistro diplomas (medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo kvalifikacija) 2. Internatūros pažymėjimas (medicinos gydytojo profesinė kvalifikacija) Luxembourg Magyarország Diplôme d'etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements Okleveles orvosdoktor oklevél (dr. med) Jury d'examen d'etat Certificat de stage Egyetem Malta Lawrja ta Tabib tal-mediċina u l-kirurġija Universita ta Malta Ċertifikat ta reġistrazzjoni maħruġ mill-kunsill Mediku Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen Faculteit Geneeskunde Österreich Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med. univ.) Medizinische Fakultät einer Universität, bzw Medizinische Universität

5 L 104/5 Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Certifikat, der ledsager uddannelsesbeviset Referencedato Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem»lekarza«szkoły wyższe Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego ( 4 )/Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego ( 5 ) Zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego Portugal Carta de Curso de licenciatura em medicina Certificado de mestrado integrado em medicina Universidades Certificado emitido pela Ordem dos Médicos România Diplomă de licenţă de doctor medic Diploma de licență și master ( 6 ) Universităţi Ministerul Educației Naționale ( 6 ) Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov»doktor medicine/doktorica medicine«univerza Potrdilo o Opravljenem Strokovnem Izpitu za Poklic Zdravnik/Zdravnica Slovensko Suomi/Finland DIPLOM všeobecné lekárstvo doktor všeobecného lekárstva (»MUDr.«) Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/medicine licentiatexamen Univerzita Yliopisto Sverige Läkarexamen Universitet eller högskola Bevis om legitimation som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen United Kingdom Primary qualification Competent examining body Certificate of experience ( 1 ) Fra september ( 2 ) Fra september ( 3 ) Fra oktober ( 4 ) Indtil ( 5 ) Fra ( 6 ) Fra Beviser for uddannelse som speciallæge Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Referencedato België/Belgique/ Belgie Bijzondere beroepstitel van geneesheerspecialist/titre professionnel particulier de médecin spécialiste Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique България Свидетелство за призната специалност Университет Česká republika Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge Sundhedsstyrelsen Styrelsen for Patientsikkerhed

6 L 104/ Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Referencedato Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer Eesti Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool Ελλάς Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας 1. Περιφέρεια 2. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 3. Νομαρχία España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura France 1. Certificat d'études spéciales de médecine accompagné du diplôme d'etat de docteur en médecine 1. Universités Attestation de médecin spécialiste qualifié accompagnée du diplôme d'etat de docteur en médecine 2. Conseil de l'ordre des médecins 3. Diplôme d'études spécialisées ou diplôme d'études spécialisées complémentaires qualifiant de médecine accompagné du diplôme d'etat de docteur en médecine 3. Universités Hrvatska Diploma o specijalističkom usavršavanju Ministarstvo nadležno za zdravstvo Ireland Certificate of Specialist doctor Competent authority Italia Diploma di medico specialista Università Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συμβούλιο Latvija»Sertifikāts«kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē Latvijas Ārstu biedrība Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība Lietuva 1. Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją 2. Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija) Universitetas Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique Magyarország Szakorvosi bizonyítvány Nemzeti Vizsgabizottság Malta Ċertifikat ta Speċjalista Mediku Kumitat ta Approvazzjoni dwar Speċjalisti

7 L 104/7 Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Referencedato Nederland Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst Diploma geneeskundig specialist Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst ( 1 ) Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych Portugal Titulo de especialista Ordem dos Médicos România Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu 1. Ministrstvo za zdravje 2. Zdravniška zbornica Slovenije Slovensko Diplom o špecializácii 1. Slovenská zdravotnícka univerzita 2. Univerzita Komenského v Bratislave 3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Suomi/Finland Erikoislääkärin tutkinto/specialläkarexamen Yliopisto Sverige Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen Socialstyrelsen United Kingdom Certificate of Completion of training Postgraduate Medical Education and Training Board General Medical Council ( 1 ) Fra januar Benævnelser for speciallægeuddannelser Anæstesiologi Uddannelsens mindstevarighed: 3 år Kirurgi Uddannelsens mindstevarighed: 5 år Belgique/België/Belgien Anesthésie-réanimation/Anesthesiereanimatie Chirurgie/Heelkunde България Анестезиология и интензивно лечение Хирургия Česká republika Anesteziologie a intenzivní medicína Chirurgie Danmark Anæstesiologi Kirurgi Deutschland Anästhesiologie (Allgemeine) Chirurgie

8 L 104/ Anæstesiologi Uddannelsens mindstevarighed: 3 år Kirurgi Uddannelsens mindstevarighed: 5 år Eesti Anestesioloogia Üldkirurgia Ελλάς Αναισθησιολογία Χειρουργική España Anestesiología y Reanimación Cirugía general y del aparato digestivo France Anesthésie-réanimation Chirurgie générale Hrvatska Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina Opća kirurgija Ireland Anaesthesia General surgery Italia Anestesia, rianimazione e terapia intensiva Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore ( 2 ) Chirurgia generale Κύπρος Αναισθησιολογία Γενική Χειρουργική Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija Ķirurģija Lietuva Anesteziologija reanimatologija Chirurgija Luxembourg Anesthésie-réanimation Chirurgie générale Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia Sebészet Malta Anesteżija u Kura Intensiva Kirurġija Ġenerali Nederland Anesthesiologie Heelkunde Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin Chirurgie Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie ( 1 ) Polska Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogólna Portugal Anestesiologia Cirurgia geral România Anestezie şi terapie intensivă Chirurgie generală Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina Splošna kirurgija Slovensko Anestéziológia a intenzívna medicína Chirurgia Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito/anestesiologi och intensivvård Yleiskirurgia/Allmän kirurgi Sverige Anestesi och intensivvård Kirurgi United Kingdom Anaesthetics General surgery ( 1 ) Fra juni ( 2 ) Fra februar 2015.

9 L 104/9 Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme Uddannelsens mindstevarighed: 5 år Obstetrik og gynækologi Belgique/België/Belgien Neurochirurgie Gynécologie obstétrique/gynaecologie verloskunde България Неврохирургия Акушерство и гинекология Česká republika Neurochirurgie Gynekologie a porodnictví Danmark Neurokirurgi Gynækologi og obstetrik Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe Eesti Neurokirurgia Sünnitusabi ja günekoloogia Ελλάς Νευροχειρουργική Μαιευτική-Γυναικολογία España Neurocirugía Obstetricia y ginecología France Neurochirurgie Gynécologie obstétrique Hrvatska Neurokirurgija Ginekologija i opstetricija Ireland Neurosurgery Obstetrics and gynaecology Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia Κύπρος Νευροχειρουργική Μαιευτική Γυναικολογία Latvija Neiroķirurģija Ginekoloģija un dzemdniecība Lietuva Neurochirurgija Akušerija ginekologija Luxembourg Neurochirurgie Gynécologie obstétrique Magyarország Idegsebészet Szülészet-nőgyógyászat Malta Newrokirurġija Ostetriċja u Ġinekoloġija Nederland Neurochirurgie Obstetrie en Gynaecologie Österreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe Polska Neurochirurgia Położnictwo i ginekologia Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia România Neurochirurgie Obstetrică-ginecologie Slovenija Nevrokirurgija Ginekologija in porodništvo Slovensko Neurochirurgia Gynekológia a pôrodníctvo Suomi/Finland Neurokirurgia/Neurokirurgi Naistentaudit ja synnytykset/kvinnosjukdomar och förlossningar Sverige Neurokirurgi Obstetrik och gynekologi United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology

10 L 104/ Intern medicin Uddannelsens mindstevarighed: 5 år Oftalmologi Uddannelsens mindstevarighed: 3 år Belgique/België/Belgien Médecine interne/inwendige geneeskunde Ophtalmologie/Oftalmologie България Вътрешни болести Очни болести Česká republika Vnitřní lékařství Oftalmologie Danmark Oftalmologi Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde Eesti Sisehaigused Oftalmoloogia Ελλάς Παθολογία Οφθαλμολογία España Medicina interna Oftalmología France Médecine interne Ophtalmologie Hrvatska Opća interna medicina Oftalmologija i optometrija Ireland General (Internal) Medicine Ophthalmic surgery Ophthalmology ( 1 ) Italia Medicina interna Oftalmologia Κύπρος Παθολογία Οφθαλμολογία Latvija Internā medicīna Oftalmoloģija Lietuva Vidaus ligos Oftalmologija Luxembourg Médecine interne Ophtalmologie Magyarország Belgyógyászat Szemészet Malta Mediċina Interna Oftalmoloġija Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde Österreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie Polska Choroby wewnętrzne Okulistyka Portugal Medicina interna Oftalmologia România Medicină internă Oftalmologie Slovenija Interna medicina Oftalmologija Slovensko Vnútorné lekárstvo Oftalmológia Suomi/Finland Sisätaudit/Inre medicin Silmätaudit/Ögonsjukdomar Sverige Internmedicin Ögonsjukdomar (oftalmologi) United Kingdom General (internal) medicine Ophthalmology ( 1 ) Fra 1991/92.

11 L 104/11 Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme Uddannelsens mindstevarighed: 3 år Pædiatri eller sygdomme hos børn Belgique/België/Belgien Oto-rhinolaryngologie/Otorhinolaryngologie Pédiatrie/Pediatrie България Ушно-носно-гърлени болести Педиатрия Česká republika Otorinolaryngologie Dětské lékařství Danmark Oto-rhino-laryngologi Pædiatri Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinder- und Jugendmedizin Eesti Otorinolarüngoloogia Pediaatria Ελλάς Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική España Otorrinolaringología Pediatría y sus áreas especificas France Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervicofaciale Pédiatrie Hrvatska Otorinolaringologija Pedijatrija Ireland Otolaryngology Paediatrics Italia Otorinolaringoiatria Pediatria Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική Latvija Otolaringoloģija Pediatrija Lietuva Otorinolaringologija Vaikų ligos Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat Malta Otorinolaringoloġija Pedjatrija Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde Österreich Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde ( 1 ) Kinder- und Jugendheilkunde Polska Otorynolaryngologia Pediatria Portugal Otorrinolaringologia Pediatria România Otorinolaringologie Pediatrie Slovenija Otorinolaringológija Pediatrija Slovensko Otorinolaryngológia Pediatria Suomi/Finland Sverige Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/öron-, näsoch halssjukdomar Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhinolaryngologi) Lastentaudit/Barnsjukdomar Barn- och ungdomsmedicin United Kingdom Otolaryngology Paediatrics ( 1 ) Fra juni 2015.

12 L 104/ Medicinske lungesygdomme Urologi Uddannelsens mindstevarighed: 5 år Belgique/België/Belgien Pneumologie Urologie България Пневмология и фтизиатрия Урология Česká republika Pneumologie a ftizeologie Urologie Danmark Intern medicin: lungesygdomme Urologi Deutschland Pneumologie Innere Medizin und Pneumologie ( 1 ) Urologie Eesti Pulmonoloogia Uroloogia Ελλάς Φυματιολογία- Πνευμοvολογία Ουρολογία España Neumología Urología France Pneumologie Chirurgie urologique Hrvatska Pulmologija Urologija Ireland Respiratory medicine Urology Italia Malattie dell'apparato respiratorio Urologia Κύπρος Πνευμονολογία Φυματιολογία Ουρολογία Latvija Ftiziopneimonoloģija Uroloģija Lietuva Pulmonologija Urologija Luxembourg Pneumologie Urologie Magyarország Tüdőgyógyászat Urológia Malta Mediċina Respiratorja Uroloġija Nederland Longziekten en tuberculose Urologie Österreich Lungenkrankheiten Innere Medizin und Pneumologie ( 2 ) Urologie Polska Choroby płuc Urologia Portugal Pneumologia Urologia România Pneumologie Urologie Slovenija Pnevmologija Urologija Slovensko Pneumológia a ftizeológia Urológia Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia/lungsjukdomar och allergologi Urologia/Urologi Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) Urologi United Kingdom Respiratory medicine Urology ( 1 ) Fra juli ( 2 ) Fra juni 2015.

13 L 104/13 Ortopædisk kirurgi Uddannelsens mindstevarighed: 5 år Patologisk anatomi Belgique/België/Belgien Chirurgie orthopédique/orthopedische heelkunde Anatomie pathologique/pathologische anatomie България Ортопедия и травматология Обща и клинична патология Česká republika Ortopedie Patologie Danmark Ortopædisk kirurgi Patologisk anatomi og cytology Deutschland Orthopädie (und Unfallchirurgie) Orthopädie und Unfallchirurgie ( 1 ) Pathologie Eesti Ortopeedia Patoloogia Ελλάς Ορθοπεδική Παθολογική Ανατομική España Cirugía ortopédica y traumatología Anatomía patológica France Chirurgie orthopédique et traumatologie Anatomie et cytologie pathologiques Hrvatska Ortopedija i traumatologija Patologija Patologija i citologija ( 3 ) Ireland Trauma and orthopaedic surgery Histopathology Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica Κύπρος Ορθοπεδική Παθολογοανατομία Ιστολογία Latvija Traumatoloģija un ortopēdija Patoloģija Lietuva Ortopedija traumatologija Patologija Luxembourg Orthopédie Anatomie pathologique Magyarország Ortopédia és traumatológia Patológia Malta Kirurġija Ortopedika Istopatoloġija Nederland Orthopedie Pathologie Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie Orthopädie und Traumatologie ( 2 ) Pathologie Klinische Pathologie und Molekularpathologie ( 2 ) Klinische Pathologie und Neuropathologie Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Patomorfologia Portugal Ortopedia Anatomia patologica România Ortopedie şi traumatologie Anatomie patologică Slovenija Ortopedska kirurgija; Travmatologija Patologija Slovensko Ortopédia Patologická anatómia Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia/ortopedi och traumatologi Patologia/Patologi

14 L 104/ Ortopædisk kirurgi Uddannelsens mindstevarighed: 5 år Patologisk anatomi Sverige Ortopedi Klinisk patologi United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology ( 1 ) Fra maj ( 2 ) Fra juni ( 3 ) Fra Neurologi Psykiatri Belgique/België/Belgien Neurologie Psychiatrie, particulièrement de l'adulte/psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie България Нервни болести Психиатрия Česká republika Neurologie Psychiatrie Danmark Neurologi Psykiatri Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie Eesti Neuroloogia Psühhiaatria Ελλάς Νευρολογία Ψυχιατρική España Neurología Psiquiatría France Neurologie Psychiatrie Hrvatska Neurologija Psihijatrija Ireland Neurology Psychiatry Italia Neurologia Psichiatria Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική Latvija Neiroloģija Psihiatrija Lietuva Neurologija Psichiatrija Luxembourg Neurologie Psychiatrie Magyarország Neurológia Pszichiátria Malta Newroloġija Psikjatrija Nederland Neurologie Psychiatrie Österreich Neurologie Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin Polska Neurologia Psychiatria

15 L 104/15 Neurologi Psykiatri Portugal Neurologia Psiquiatria România Neurologie Psihiatrie Slovenija Nevrologija Psihiatrija Slovensko Neurológia Psychiatria Suomi/Finland Neurologia/Neurologi Psykiatria/Psykiatri Sverige Neurologi Psykiatri United Kingdom Neurology General psychiatry Diagnostisk radiologi eller røntgenundersøgelse Onkologi Belgique/België/Belgien Radiodiagnostic/Röntgendiagnose Radiothérapie-oncologie/Radiotherapieoncologie България Образна диагностика Лъчелечение Česká republika Radiologie a zobrazovací metody Radiační onkologie Danmark Radiologi Klinisk Onkologi Deutschland (Diagnostische) Radiologie Strahlentherapie Eesti Radioloogia Onkoloogia Ελλάς Ακτινοδιαγνωστική Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία España Radiodiagnóstico Oncología radioterápica France Radiodiagnostic et imagerie médicale Oncologie option oncologie radiothérapique Hrvatska Klinička radiologija Onkologija i radioterapija Ireland Radiology Radiation oncology Italia Radiodiagnostica Radioterapia Κύπρος Ακτινολογία Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία Latvija Diagnostiskā radioloģija Terapeitiskā radioloģija Lietuva Radiologija Onkologija radioterapija Luxembourg Radiodiagnostic Radiothérapie Magyarország Radiológia Sugárterápia Malta Radjoloġija Onkoloġija u Radjoterapija Nederland Radiologie Radiotherapie

16 L 104/ Diagnostisk radiologi eller røntgenundersøgelse Onkologi Österreich Radiologie Strahlentherapie-Radioonkologie Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna Portugal Radiodiagnóstico Radioterapia Radioncologia România Radiologie-imagistică medicală Radioterapie Slovenija Radiologija Radioterapija in onkologija Slovensko Rádiológia Radiačná onkológia Suomi/Finland Radiologia/Radiologi Syöpätaudit/Cancersjukdomar Sverige Medicinsk radiologi Radiologi ( 2 ) Tumörsjukdomar (allmän onkologi) Onkologi ( 1 ) United Kingdom Clinical radiology Clinical oncology ( 1 ) Fra september ( 2 ) Fra maj Plastikkirurgi Uddannelsens mindstevarighed: 5 år Klinisk biologi Belgique/België/Belgien България Česká republika Danmark Deutschland Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde Пластично-възстановителна и естетична хирургия Plastická chirurgie Plastikkirurgi Plastische (und Ästhetische) Chirurgie Plastische und Ästhetische Chirurgie ( 1 ) Biologie clinique/klinische biologie Клинична лаборатория Laboratoriumsmedizin ( 2 ) Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Laborimeditsiin Ελλάς Πλαστική Χειρουργική Ιατρική βιοπαθολογία ( 5 ) España Cirugía plástica, estética y reparadora Análisis clínicos France Hrvatska Ireland Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija Plastic, reconstructive and aesthetic surgery Biologie médicale

17 L 104/17 Plastikkirurgi Uddannelsens mindstevarighed: 5 år Klinisk biologi Italia Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica Patologia clinica Patologia clinica e biochimica clinica ( 4 ) Κύπρος Latvija Πλαστική Χειρουργική Plastiskā ķirurģija Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Laboratorinė medicina Luxembourg Chirurgie plastique Biologie clinique Magyarország Malta Nederland Österreich Plasztikai (égési) sebészet Plasztikai és égés-sebészet ( 6 ) Kirurġija Plastika Plastische chirurgie Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie ( 3 ) Orvosi laboratóriumi diagnosztika Medizinische Biologie Polska Chirurgia plastyczna Diagnostyka laboratoryjna Portugal Cirurgia plástica, estética e reconstrutiva Patologia clínica România Slovenija Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija Medicină de laborator Slovensko Plastická chirurgia Laboratórna medicína Suomi/Finland Sverige United Kingdom Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi Plastikkirurgi Plastic surgery ( 1 ) Fra ( 2 ) Fra ( 3 ) Fra juni ( 4 ) Fra juni ( 5 ) Ophævelsesdato som omhandlet i artikel 27, stk. 3: ( 6 ) Fra Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi Belgique/België/Belgien България Микробиология Биохимия Česká republika Lékařská mikrobiologie Klinická biochemie

18 L 104/ Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi Danmark Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi Deutschland Eesti Ελλάς Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie ( 3 ) Ιατρική Βιοπαθολογία Μικροβιολογία Laboratoriumsmedizin ( 1 ) Ιατρική βιοπαθολογία ( 6 ) España Microbiología y parasitología Bioquímica clínica France Hrvatska Klinička mikrobiologija Ireland Microbiology Chemical pathology Italia Microbiologia e virologia Biochimica clinica ( 5 ) Κύπρος Latvija Μικροβιολογία Mikrobioloģija Lietuva Luxembourg Microbiologie Chimie biologique Magyarország Orvosi mikrobiológia Malta Mikrobijoloġija Patoloġija Kimika Nederland Medische microbiologie Klinische chemie ( 2 ) Österreich Polska Portugal Hygiene und Mikrobiologie Klinische Mikrobiologie und Hygiene ( 4 ) Klinische Mikrobiologie und Virologie ( 4 ) Mikrobiologia lekarska Medizinische und Chemische Labordiagnostik România Slovenija Klinična mikrobiologija Medicinska biokemija Slovensko Klinická mikrobiológia Klinická biochémia Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia/klinisk mikrobiologi Kliininen kemia/klinisk kemi

19 L 104/19 Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi Sverige Klinisk bakteriologi Klinisk mikrobiologi ( 7 ) Klinisk kemi United Kingdom Medical microbiology and virology Chemical pathology ( 1 ) Indtil ( 2 ) Ophævelsesdato som omhandlet i artikel 27, stk. 3: ( 3 ) Fra maj ( 4 ) Fra juni ( 5 ) Ophævelsesdato som omhandlet i artikel 27, stk. 3: ( 6 ) Ophævelsesdato som omhandlet i artikel 27, stk. 3: ( 7 ) Fra maj Klinisk immunologi Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme Uddannelsens mindstevarighed: 5 år Belgique/België/Belgien Chirurgie thoracique/heelkunde op de thorax ( 1 ) България Клинична имунология Гръдна хирургия Кардиохирургия Česká republika Alergologie a klinická imunologie Hrudní chirurgie Danmark Klinisk immunologi Thoraxkirurgi Deutschland Eesti Ελλάς Thoraxchirurgie Torakaalkirurgia Χειρουργική Θώρακος España Inmunología Cirugía torácica Cirugía cardiovascular France Chirurgie thoracique et cardiovasculaire Hrvatska Alergologija i klinička imunologija Specijalist kardiotorakalna kirurgija ( 4 ) Ireland Immunology (clinical and laboratory) Cardiothoracic surgery Italia Chirurgia toracica Cardiochirurgia Κύπρος Ανοσολογία Χειρουργική Θώρακος Latvija Imunoloģija Torakālā ķirurģija Sirds ķirurgs Lietuva Krūtinės chirurgija Luxembourg Immunologie Chirurgie thoracique Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Mellkassebészet

20 L 104/ Klinisk immunologi Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme Uddannelsens mindstevarighed: 5 år Malta Immunoloġija Kirurġija Kardjo-Toraċika Nederland Österreich Immunologie Klinische Immunologie ( 2 ) Cardio-thoracale chirurgie Thoraxchirurgie Polska Immunologia kliniczna Chirurgia klatki piersiowej Portugal România Slovenija Cirurgia cardiotorácica Chirurgie toracică Torakalna kirurgija Slovensko Klinická imunológia a alergológia Hrudníková chirurgia Suomi/Finland Sydän-ja rintaelinkirurgia/hjärt- och thoraxkirurgi Sverige Klinisk immunologi ( 3 ) Thoraxkirurgi United Kingdom Immunology Cardo-thoracic surgery ( 1 ) Ophævelsesdato som omhandlet i artikel 27, stk. 3: ( 2 ) Fra juni ( 3 ) Ophævelsesdato som omhandlet i artikel 27, stk. 3: ( 4 ) Fra september Børnekirurgi Uddannelsens mindstevarighed: 5 år Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme Uddannelsens mindstevarighed: 5 år Belgique/België/Belgien Chirurgie des vaisseaux/bloedvatenheelkunde ( 1 ) България Детска хирургия Съдова хирургия Česká republika Dětská chirurgie Cévní chirurgie Danmark Karkirurgi Deutschland Kinderchirurgie Gefäßchirurgie Eesti Lastekirurgia Kardiovaskulaarkirurgia Ελλάς Χειρουργική Παίδων Αγγειοχειρουργική España Cirugía pediátrica Angiología y cirugía vascular France Chirurgie infantile Chirurgie vasculaire Hrvatska Dječja kirurgija Vaskularna kirurgija Ireland Paediatric surgery Vascular surgery ( 2 ) Italia Chirurgia pediatrica Chirurgia vascolare

21 L 104/21 Børnekirurgi Uddannelsens mindstevarighed: 5 år Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme Uddannelsens mindstevarighed: 5 år Κύπρος Χειρουργική Παίδων Χειρουργική Αγγείων Latvija Bērnu ķirurģija Asinsvadu ķirurģija Lietuva Vaikų chirurgija Kraujagyslių chirurgija Luxembourg Chirurgie pédiatrique Chirurgie vasculaire Magyarország Gyermeksebészet Érsebészet Malta Kirurgija Pedjatrika Kirurġija Vaskolari Nederland Österreich Kinder- und Jugendchirurgie Allgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie Polska Chirurgia dziecięca Chirurgia naczyniowa Portugal Cirurgia pediátrica Angologia/Cirurgia vascular România Chirurgie pediatrică Chirurgie vasculară Slovenija Kardiovaskularna kirurgija Slovensko Detská chirurgia Cievna chirurgia Suomi/Finland Lastenkirurgia/Barnkirurgi Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi Sverige Barn- och ungdomskirurgi Kärlkirurgi United Kingdom Paediatric surgery Vascular surgery ( 1 ) Ophævelsesdato som omhandlet i artikel 27, stk. 3: ( 2 ) Fra juni Kardiologi Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarmsygdomme Belgique/België/Belgien Cardiologie Gastro-entérologie/Gastro-enterologie България Кардиология Гастроентерология ( 1 ) Česká republika Kardiologie Gastroenterologie Danmark Intern medicin: kardiologi Intern medicin: gastroenterology og hepatologi Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie Innere Medizin und Kardiologie ( 2 ) Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie Innere Medizin und Gastroenterologie ( 2 ) Eesti Kardioloogia Gastroenteroloogia Ελλάς Καρδιολογία Γαστρεντερολογία España Cardiología Aparato digestivo

22 L 104/ Kardiologi Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarmsygdomme France Cardiologie et maladies vasculaires Gastro-entérologie et hépatologie Hrvatska Kardiologija Gastroenterologija Ireland Cardiology Gastro-enterology Italia Malattie dell'apparato cardiovascolare Gastroenterologia Malattie dell'apparato digerente ( 3 ) Κύπρος Καρδιολογία Γαστρεντερολογία Latvija Kardioloģija Gastroenteroloģija Lietuva Kardiologija Gastroenterologija Luxembourg Cardiologie et angiologie Gastro-enterologie Magyarország Kardiológia Gasztroenterológia Malta Kardjoloġija Gastroenteroloġija Nederland Cardiologie Maag-darm-leverziekten Österreich Innere Medizin und Kardiologie Innere Medizin und Gastroenterologie und Hepatologie Polska Kardiologia Gastrenterologia Portugal Cardiologia Gastrenterologia România Cardiologie Gastroenterologie Slovenija Kardiologija in vaskularna medicina Gastroenterologija Slovensko Kardiológia Gastroenterológia Suomi/Finland Kardiologia/Kardiologi Gastroenterologia/Gastroenterologi Sverige Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi United Kingdom Cardiology Gastroenterology ( 1 ) Indtil ( 2 ) Fra oktober ( 3 ) Fra juni Rheumatologi Hæmatologi eller blodsygdomme Uddannelsens mindstevarighed: 3 år Belgique/België/Belgien Rhumathologie/reumatologie България Ревматология Клинична хематология Česká republika Revmatologie Hematologie a transfúzní lékařství

23 L 104/23 Rheumatologi Hæmatologi eller blodsygdomme Uddannelsens mindstevarighed: 3 år Danmark Intern medicin: reumatologi Intern medicin: hæmatologi Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie Innere Medizin und Rheumatologie ( 1 ) Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie ( 1 ) Eesti Reumatoloogia Hematoloogia Ελλάς Ρευματολογία Αιματολογία España Reumatología Hematología y hemoterapia France Rhumatologie Hrvatska Reumatologija Hematologija Ireland Rheumatology Haematology (clinical and laboratory) Italia Reumatologia Ematologia Κύπρος Ρευματολογία Αιματολογία Latvija Reimatoloģija Hematoloģija Lietuva Reumatologija Hematologija Luxembourg Rhumatologie Hématologie Magyarország Reumatológia Hematológia Malta Rewmatoloġija Ematoloġija Nederland Reumatologie Österreich Innere Medizin und Rheumatologie Innere Medizin und Hämatologie und internistische Onkologie Polska Reumatologia Hematologia Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia România Reumatologie Hematologie Slovenija Revmatologija Hematologija Slovensko Reumatológia Hematológia a transfúziológia Suomi/Finland Reumatologia/Reumatologi Kliininen hematologia/klinisk hematologi Sverige Reumatologi Hematologi United Kingdom Rheumatology Haematology ( 1 ) Fra oktober 2009.

24 L 104/ Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme Uddannelsens mindstevarighed: 3 år Fysioterapi Uddannelsens mindstevarighed: 3 år Belgique/België/Belgien Médecine physique et réadaptation/fysische geneeskunde en revalidatie България Ендокринология и болести на обмяната Физикална и рехабилитационна медицина Česká republika Diabelotologie a endokrinologie Rehabilitační a fyzikální medicína Danmark Deutschland Intern medicin: endokrinologi Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie ( 1 ) Physikalische und Rehabilitative Medizin Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja füsiaatria Ελλάς Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση España Endocrinología y nutrición Medicina física y rehabilitación France Endocrinologie diabète maladies métaboliques Médecine physique et de réadaptation Hrvatska Endokrinologija i dijabetologija Fizikalna medicina i rehabilitacija Ireland Italia Endocrinology and diabetes mellitus Endocrinologia e malattie del ricambio Endocrinologia e malattie del metabolismo ( 2 ) Medicina fisica e riabilitazione Medicina fisica e riabilitativa ( 2 ) Κύπρος Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση Latvija Endokrinoloģija Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā medicīna Lietuva Endokrinologija Fizinė medicina ir reabilitacija Luxembourg Magyarország Malta Nederland Österreich Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition ndokrinológia ndokrinológia és anyagcsere-betegségek ( 4 ) Endokrinoloġija u Dijabete Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie Rééducation et réadaptation fonctionnelles izikális medicina és rehabilitációs orvoslás ehabilitációs medicina ( 5 ) Revalidatiegeneeskunde Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna Portugal Endocrinologia/Nutrição Medicina física e de reabilitação România Endocrinologie Reabilitare Medicală

25 L 104/25 Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme Uddannelsens mindstevarighed: 3 år Fysioterapi Uddannelsens mindstevarighed: 3 år Slovenija Fizikalna in rehabilitacijska medicina Slovensko Endokrinológia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Suomi/Finland Endokrinologia/Endokrinologi Fysiatria/Fysiatri Sverige United Kingdom ( 1 ) Fra oktober ( 2 ) Fra februar ( 3 ) Fra september ( 4 ) Fra ( 5 ) Fra Endokrina sjukdomar Endokrinologi och diabetologi ( 3 ) Endocrinology and diabetes mellitus Rehabiliteringsmedicin Neuropsykiatri Uddannelsens mindstevarighed: 5 år Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme Uddannelsens mindstevarighed: 3 år Belgique/België/Belgien Neuropsychiatrie ( 1 ) Dermato-vénéréologie/Dermatovenereologie България Česká republika Danmark Deutschland Eesti Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) Кожни и венерически болести Dermatovenerologie Dermato-venerologi Haut und Geschlechtskrankheiten Dermatoveneroloogia Ελλάς Νευρολογία Ψυχιατρική Δερματολογία Αφροδισιολογία España Dermatología médico-quirúrgica y venereología France Neuropsychiatrie ( 2 ) Dermatologie et vénéréologie Hrvatska Dermatologija i venerologija Ireland Italia Neuropsichiatria ( 3 ) Dermatologia e venereologia Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική Δερματολογία Αφροδισιολογία Latvija Lietuva Dermatoloģija un veneroloģija Dermatovenerologija Luxembourg Neuropsychiatrie ( 4 ) Dermato-vénéréologie

26 L 104/ Neuropsykiatri Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme Uddannelsens mindstevarighed: 5 år Uddannelsens mindstevarighed: 3 år Magyarország Malta Bőrgyógyászat Dermato-venerejoloġija Nederland Zenuw- en zielsziekten ( 5 ) Dermatologie en venerologie Österreich Neurologie und Psychiatrie ( 6 ) Haut- und Geschlechtskrankheiten Polska Portugal România Slovenija Dermatologia i wenerologia Dermatovenereologia Dermatovenerologie Dermatovenerologija Slovensko Neuropsychiatria Dermatovenerológia Suomi/Finland Sverige Ihotaudit ja allergologia/hudsjukdomar och allergologi Hud- och könssjukdomar United Kingdom Ophævelsesdato som omhandlet i artikel 27, stk. 3: ( 1 ) , undtagen for personer, som har påbegyndt uddannelse før denne dato. ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) Der udstedes ikke længere uddannelsesbeviser for uddannelser, der er påbegyndt efter den ( 5 ) ( 6 ) Radiologi eller røntgenundersøgelse Børne- og ungdomspsykiatri Belgique/België/Belgien Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile/psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie България Радиобиология Детска психиатрия Česká republika Danmark Dětská a dorostová psychiatrie Børne- og ungdomspsykiatri Deutschland Radiologie Kinder und Jugendpsychiatrie und psychotherapie Eesti Ελλάς Ακτινολογία Ραδιολογία Παιδοψυχιατρική España Electroradiología ( 1 )

27 L 104/27 Radiologi eller røntgenundersøgelse Børne- og ungdomspsykiatri France Electro-radiologie ( 2 ) Pédopsychiatrie ( 7 ) Hrvatska Klinička radiologija Dječja i adolescentna psihijatrija Ireland Child and adolescent psychiatry Italia Radiologia ( 3 ) Neuropsichiatria infantile Κύπρος Latvija Lietuva Παιδοψυχιατρική Bērnu psihiatrija Vaikų ir paauglių psichiatrija Luxembourg Électroradiologie ( 4 ) Psychiatrie infantile Magyarország Radiológia Gyermek- és ifjúsági pszichiátria Malta Nederland Radiologie ( 5 ) Österreich Radiologie ( 6 ) Kinder- und Jugendpsychiatrie Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin ( 8 ) Polska Psychiatria dzieci i młodzieży Portugal Radiologia Psiquiatria da infância e da adolescência România Psihiatrie pediatrică Slovenija Radiologija Otroška in mladostniška psihiatrija Slovensko Suomi/Finland Sverige United Kingdom Detská psychiatria Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Child and adolescent psychiatry Ophævelsesdato som omhandlet i artikel 27, stk. 3: ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) Der udstedes ikke længere uddannelsesbeviser for uddannelser, der er påbegyndt efter den ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) Fra juni Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme Belgique/België/Belgien Gériatrie/Geriatrie България Гериатрична медицина Нефрология

28 L 104/ Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme Česká republika Geriatrie Nefrologie Danmark Intern medicin: geriatric Intern medicin: nefrologi Deutschland Eesti Ελλάς Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie Innere Medizin und Nephrologie ( 1 ) Nefroloogia Νεφρολογία España Geriatría Nefrología France Néphrologie Hrvatska Gerijatrija Nefrologija Ireland Geriatric medicine Nephrology Italia Geriatria Nefrologia Κύπρος Γηριατρική Νεφρολογία Latvija Nefroloģija Lietuva Geriatrija Nefrologija Luxembourg Gériatrie Néphrologie Magyarország Geriátria Nefrológia Malta Ġerjatrija Nefroloġija Nederland Klinische geriatrie Österreich Innere Medizin und Nephrologie Polska Geriatria Nefrologia Portugal Nefrologia România Geriatrie şi gerontologie Nefrologie Slovenija Nefrologija Slovensko Geriatria Nefrológia Suomi/Finland Geriatria/Geriatri Nefrologia/Nefrologi Sverige Geriatrik Medicinska njursjukdomar (nefrologi) Njurmedicin ( 2 ) United Kingdom Geriatric medicine Renal medicine ( 1 ) Fra oktober ( 2 ) Fra maj 2015.

29 L 104/29 Infektionsmedicin Samfundsmedicin Belgique/België/Belgien България Инфекциозни болести Социална медицина и здравен мениджмънт комунална хигиена Česká republika Infekční lékařství Hygiena a epidemiologie Danmark Intern medicin: infektionsmedicin Samfundsmedicin Deutschland Öffentliches Gesundheitswesen Eesti Infektsioonhaigused Ελλάς España France Κοινωνική Ιατρική Medicina preventiva y salud pública Santé publique et médecine sociale Hrvatska Infektologija Javnozdravstvena medicina Ireland Infectious diseases Public health medicine Italia Malattie infettive Malattie infettive e tropicali ( 2 ) Igiene e medicina preventiva Κύπρος Λοιμώδη Νοσήματα ( 3 ) Υγειονολογία Κοινοτική Ιατρική Latvija Lietuva Infektoloģija Infektologija Luxembourg Maladies contagieuses Santé publique Magyarország Infektológia Megelőző orvostan és népegészségtan Malta Mard Infettiv Saħħa Pubblika Nederland Maatschappij en gezondheid Österreich Innere Medizin und Infektiologie Sozialmedizin Public Health ( 1 ) Polska Choroby zakaźne Zdrowie publiczne, epidemiologia Portugal Doenças infecciosas Saúde pública România Boli infecţioase Sănătate publică şi management Slovenija Infektologija Javno zdravje Slovensko Infektológia Verejné zdravotníctvo

30 L 104/ Infektionsmedicin Samfundsmedicin Suomi/Finland Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar Terveydenhuolto/Hälsovård Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin United Kingdom Infectious diseases Public health medicine ( 1 ) Fra juni ( 2 ) Fra februar ( 3 ) Ophævelsesdato som omhandlet i artikel 27, stk. 3: Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin Belgique/België/Belgien България Клинична фармакология и терапия Фармакология Médecine du travail/arbeidsgeneeskunde Трудова медицина Česká republika Klinická farmakologie Pracovní lékařství Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin Eesti Ελλάς Ιατρική της Εργασίας España Farmacología clínica Medicina del trabajo France Médecine du travail Hrvatska Klinička farmakologija s toksikologijom Medicina rada i športa Ireland Italia Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Clinical pharmacology and therapeutics Pharmaceutical Medicine ( 4 ) Farmacologia Farmacologia e tossicologia clinica ( 2 ) Occupational medicine Medicina del lavoro Ιατρική της Εργασίας Arodslimības Darbo medicina Médecine du travail Magyarország Klinikai farmakológia Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) Malta Farmakoloġija Klinika u t-terapewtika Mediċina Okkupazzjonali Nederland Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

31 L 104/31 Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin Österreich Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin Arbeitsmedizin und angewandte Physiologie ( 1 ) Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy Portugal Medicina do trabalho România Farmacologie clinică Medicina muncii Slovenija Medicina dela, prometa in športa Slovensko Klinická farmakológia Pracovné lekárstvo Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito/klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling Työterveyshuolto/Företagshälsovård Sverige Klinisk farmakologi Yrkes- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin ( 3 ) United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine ( 1 ) Fra juni ( 2 ) Fra februar ( 3 ) Fra september ( 4 ) Fra juli Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme Uddannelsens mindstevarighed: 3 år Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Belgique/België/Belgien Médecine nucléaire/nucleaire geneeskunde България Клинична алергология Нуклеарна медицина Česká republika Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína Danmark Deutschland Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Nuklearmedizin Eesti Ελλάς Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική España Alergología Medicina nuclear France Médecine nucléaire Hrvatska Alergologija i klinička imunologija Nuklearna medicina Ireland Italia Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare Κύπρος Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική

32 L 104/ Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme Uddannelsens mindstevarighed: 3 år Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Latvija Lietuva Alergoloģija Alergologija ir klinikinė imunologija Luxembourg Médecine nucléaire Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Nukleáris medicina Malta Mediċina Nukleari Nederland Allergologie ( 1 ) Nucleaire geneeskunde Österreich Nuklearmedizin Polska Alergologia Medycyna nuklearna Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear România Alergologie şi imunologie clinică Medicină nucleară Slovenija Nuklearna medicina Slovensko Klinická imunológia a alergológia Nukleárna medicína Suomi/Finland Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/klinisk fysiologi och nukleärmedicin Sverige Allergisjukdomar Nukleärmedicin Nuklearmedicin ( 2 ) United Kingdom Nuclear medicine ( 1 ) Ophævelsesdato som omhandlet i artikel 27, stk. 3: ( 2 ) Fra september Kæbe-ansigtskirurgi (grunduddannelse som læge) Uddannelsens mindstevarighed: 5 år Klinisk blodtypeserologi Belgique/België/Belgien България Лицево-челюстна хирургия Трансфузионна хематология Česká republika Maxilofaciální chirurgie Danmark Deutschland Eesti Ελλάς España Cirugía oral y maxilofacial

33 L 104/33 Kæbe-ansigtskirurgi (grunduddannelse som læge) Uddannelsens mindstevarighed: 5 år Klinisk blodtypeserologi France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie Hématologie Hrvatska Maksilofacijalna kirurgija Ireland Italia Chirurgia maxillo-facciale Κύπρος Latvija Lietuva Mutes, sejas un žokļu ķirurģija Veido ir žandikaulių chirurgija Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale Hématologie biologique Magyarország Szájsebészet ( 1 ) Malta Nederland Österreich Mund Kiefer und Gesichtschirurgie ( 2 ) Polska Chirurgia szczekowo-twarzowa Portugal Cirurgia maxilo-facial Hematologia clinica România Slovenija Slovensko Maxilofacialna kirurgija Maxilofaciálna chirurgia Suomi/Finland Sverige United Kingdom Ophævelsesdato som omhandlet i artikel 27, stk. 3: ( 1 ) ( 2 ) Stomatologi Uddannelsens mindstevarighed: 3 år Dermatologi Belgique/België/Belgien България Česká republika Danmark Deutschland

34 L 104/ Stomatologi Uddannelsens mindstevarighed: 3 år Dermatologi Eesti Ελλάς España France Estomatología Stomatologie Hrvatska Ireland Dermatology Italia Odontostomatologia ( 1 ) Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Stomatologie Magyarország Malta Dermatoloġija Nederland Österreich Polska Portugal Estomatologia România Slovenija Slovensko Suomi/Finland Sverige United Kingdom Dermatology ( 1 ) Ophævelsesdato som omhandlet i artikel 27, stk. 3: Kønssygdomme Tropemedicin Belgique/België/Belgien България Česká republika

35 L 104/35 Kønssygdomme Tropemedicin Danmark Deutschland Eesti Ελλάς España France Hrvatska Ireland Genito-urinary medicine Tropical medicine Italia Medicina tropicale ( 2 ) Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Trópusi betegségek Malta Mediċina Uro-ġenetali Nederland Österreich Polska Portugal Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin Klinische Immunologie und Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin ( 1 ) Medycyna transportu Medicina tropical România Slovenija Slovensko Tropická medicína Suomi/Finland Sverige United Kingdom Genito-urinary medicine Tropical medicine ( 1 ) Fra juni ( 2 ) Ophævelsesdato som omhandlet i artikel 27, stk. 3:

36 L 104/ Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mavetarmsygdomme Uddannelsens mindstevarighed: 5 år Akutmedicin Uddannelsens mindstevarighed: 5 år Belgique/België/Belgien Chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen ( 1 ) България Гастроентерологичнa хирургия Спешна медицина Česká republika Traumatologie Urgentní medicína Danmark Akutmedicin ( 5 ) Deutschland Visceralchirurgie Eesti Erakorralise meditsiini eriarst ( 6 ) Ελλάς España France Chirurgie viscérale et digestive Hrvatska Abdominalna kirurgija Hitna medicina Ireland Emergency medicine Italia Chirurgia dell'apparato digerente ( 3 ) Medicina d'emergenza-urgenza ( 2 ) Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Abdominalinė chirurgija Chirurgie gastro-entérologique Magyarország Malta Oxyológia és sürgősségi orvostan Mediċina tal-aċċidenti u l-emerġenza Mediċina tal-emerġenza ( 4 ) Nederland Österreich Polska Medycyna ratunkowa Portugal România Medicină de urgenţă Slovenija Abdominalna kirurgija Urgentna medicina Slovensko Gastroenterologická chirurgia Úrazová chirurgia Urgentná medicína Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia/gastroenterologisk kirurgi Akuuttilääketiede/Akutmedicin

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2013 COM(2013) 60 final 2013/0039 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af visse direktiver vedrørende etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser

Læs mere

GENSIDIG ANERKENDELSE AF ERHVERVSMÆSSIGE KVALIFIKATIONER

GENSIDIG ANERKENDELSE AF ERHVERVSMÆSSIGE KVALIFIKATIONER FRI BEVÆGELIGHED FOR PERSONER GENSIDIG ANERKENDELSE AF ERHVERVSMÆSSIGE KVALIFIKATIONER I. GENEREL ORDNING 31992 L 0051: Rådets direktiv 92/51/EØF af 18. juni 1992 om anden generelle ordning for anerkendelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en) 5969/16 ADD 1 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 13. februar 2016 til: COMPET 43 ENT 26 EDUC 22 ETS 3 JUR 65 MI 70 DELACT 18 Jordi AYET

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende

Den Europæiske Unions Tidende 20.12.2006 141 RÅDETS DIREKTIV 2006/100/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende frie personbevægelser på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. oktober 2010 (29.10) (OR. en) 15676/10 ETS 8 MI 414

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. oktober 2010 (29.10) (OR. en) 15676/10 ETS 8 MI 414 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. oktober 2010 (29.10) (OR. en) 15676/10 ETS 8 MI 414 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 27. oktober 2010 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet Indberetning af uddannelsesstillinger 2018 Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 20. december

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger og speciallægevækst

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger og speciallægevækst Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger og speciallægevækst Dato 8. september 2015 Formålet med dette notat er i del I, at beskrive fordelingen af speciallæger på specialer

Læs mere

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2017

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2017 Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2017 2018 Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2017 Sundhedsstyrelsen, 2018. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2017

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2017 Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2017 2018 Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2017 Sundhedsstyrelsen, 2018. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet Indberetning af uddannelsesstillinger 2017 Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 1. november

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2016

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2016 og besatte hoveduddannelsesforløb i 2016 2017 og besatte hoveduddannelsesforløb i 2016 Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2018

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2018 2019 Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2018 Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2018 Side 2/9 Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2018 Sundhedsstyrelsen, 2019. Publikationen

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2017

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2017 Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2017 2018 Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2017 Sundhedsstyrelsen, 2018. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Karakterer Ordinær ordinær eksamen eksamen

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Karakterer Ordinær ordinær eksamen eksamen Klinisk beslutningslære, SMEA15053E, (Portfolio) kursus i almen medicin, SMEA15085E Studieordning 2015, kandidatuddannelsen /re 5. semester specialistperspektiv (se listen over valgfag på 2,5 ECTS i slutningen

Læs mere

Anunt Certificate de conformitate:

Anunt Certificate de conformitate: Anunt In calitate de autoritate competenta de recunoatere profesionala a calificarilor dobandite in profesiile reglementate din sectorul de sanatate, Ministerul Sanatatii Publice elibereaza incepand cu

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Karakterer Ordinær ordinær eksamen eksamen

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Karakterer Ordinær ordinær eksamen eksamen Klinisk beslutningslære, SMEA15053E, (Portfolio) kursus i almen medicin, SMEA15085E Studieordning 2015, kandidatuddannelsen /re 5. semester specialistperspektiv (se listen over valgfag på 2,5 ECTS i slutningen

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger og speciallægevækst

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger og speciallægevækst KoncernHR Sundhedsuddannelser Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0800 Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger og speciallægevækst Formålet med dette notat er i del I,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

Anbefalinger vedr. sammensætning af uddannelsesforløb

Anbefalinger vedr. sammensætning af uddannelsesforløb DASAMS Dansk Samfundsmedicinsk Selskab Anbefalinger vedr. sammensætning af uddannelsesforløb Version og udgave:2.1 Dato: 15.01.2015 Ansvarlig: Anita Sørensen Jf. Bekendtgørelse nr. 1257 af 25/10/2007 er

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Karakterer Ordinær ordinær eksamen eksamen

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Karakterer Ordinær ordinær eksamen eksamen Klinisk beslutningslære, SMEA15053E, (Portfolio) kursus i almen medicin, SMEA15085E Studieordning 2015, kandidatuddannelsen /re 5. semester specialistperspektiv (se listen over valgfag på 2,5 ECTS i slutningen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 96 af 02/02/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2-1012-317/1 Senere ændringer

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Karakterer Ordinær ordinær eksamen eksamen

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Karakterer Ordinær ordinær eksamen eksamen Klinisk beslutningslære, SMEA15053E, (Portfolio) kursus i almen medicin, SMEA15085E (mdt., 180 min. med 24 timers forberedelse) Studieordning 2015, kandidatuddannelsen /re 5. semester specialistperspektiv

Læs mere

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training.

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training. DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK GENETIK Ms. Lucia Slobodova Czech Ministry of Education and Sports Prague Czech Republic Aarhus, May 27 th 2009 Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU:

Læs mere

AnunŃ pentru obńinerea Certificatului de conformitate

AnunŃ pentru obńinerea Certificatului de conformitate AnunŃ pentru obńinerea Certificatului de conformitate In calitate de autoritate competenta de recunoatere profesionala a calificarilor dobandite in profesiile reglementate din sectorul de sanatate, Ministerul

Læs mere

Opgørelse over fordeling af speciallæger på specialer og afdelinger. Datamateriale på afdelingsniveau

Opgørelse over fordeling af speciallæger på specialer og afdelinger. Datamateriale på afdelingsniveau Opgørelse over fordeling af speciallæger på specialer og afdelinger Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S 1 Indholdsfortegnelse Udbetaling af rammebeløbet...3 Honorartakster...3

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 C6-0008/2005 2002/0061(COD) DA 13/01/2005 Fælles holdning Fælles holdning fastlagt af Rådet den 21. december 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) I samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD & KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Journal nr.: 08011817 Ref.: Lars Kinnerup Tlf.: 3866 6001

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær Karakterer Syge-/reeksamen 1. semester Onsdag den 3. fredag den 22. oktober

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær Karakterer Syge-/reeksamen 1. semester Onsdag den 3. fredag den 22. oktober Eksamen i grundlæggende klinik, SMEA15011E (mdt., 30 min. uden Ordinær ordinær 1. semester Onsdag den 3. Onsdag den 20. fredag den 5. fredag den 22. oktober Onsdag den 14. fredag den 16. november Onsdag

Læs mere

BILAG - DEL II. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering:

BILAG - DEL II. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG - DEL II SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: ENQUETEN 2011 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Spørgsmål til enqueten 2011...3 Bilag 2. Svarnøgle til sektion 1 i enqueten...21 Bilag 3.

Læs mere

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den 02.02.2016 Endelig efter fordeling af lokaler den 24.05.2016 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Kandidat 2015,

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning R E F E R A T Emne 16. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Mødedato Fredag den 4. juni 2010 kl. 12.00-15.00 Sted, mødelokale 501 J.nr. 7-203-01-43/2

Læs mere

Vakanceopgørelse pr. 1. november 2017

Vakanceopgørelse pr. 1. november 2017 Vakanceopgørelse pr. 1. november 2017 Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper på sundhedsområdet i Region Midtjylland er opgjort pr. 1. november 2017. Opgørelsen dækker vakancesituationen

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsstyrelsen, august 2009 1 1. Refusion af udgifter i forbindelse med udgifter

Læs mere

INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR DE SUNDHEDSFAGLIGE RÅD Sundhedsfaglig rådgivning og formidling... 2

INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR DE SUNDHEDSFAGLIGE RÅD Sundhedsfaglig rådgivning og formidling... 2 Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD OG KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 12. februar 2014 INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR

Læs mere

omregnet til fuldtidsstillinger

omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2018 Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper på sundhedsområdet i Region Midtjylland er opgjort pr. 1. november 2018. Opgørelsen dækker vakancesituationen

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær Karakterer Syge-/reeksamen 1. semester

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær Karakterer Syge-/reeksamen 1. semester for offentliggørelsen: 15.11.2017 Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær Karakterer Syge-/reeksamen eksamen ordinær eksamen 1. semester Karakterer syge/reeksamen Eksamen i grundlæggende klinik

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Mental sundhed og trivsel

Mental sundhed og trivsel Mental sundhed og trivsel Flere og flere får ondt i livet. Hvorfor? Hvordan styrker vi indsatserne i fremtiden? Peter Thybo Sundhedsinnovator, Ikast-Brande Kommune Forfatter, Fysioterapeut, Master i Læreprocesser

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær eksamen. Karakterer ordinær eksamen

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær eksamen. Karakterer ordinær eksamen Gældende studieordninger: og for offentliggørelsen: 09.11.2016 Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær eksamen Karakterer ordinær eksamen Syge- /reeksamen 1. semester Karakterer syge/reeksamen

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær eksamen. Karakterer ordinær eksamen

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær eksamen. Karakterer ordinær eksamen for offentliggørelsen: 17.05.2017 Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær eksamen Karakterer ordinær eksamen Syge- /reeksamen 1. semester Karakterer syge/reeksamen Eksamen i grundlæggende klinik

Læs mere

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001.

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger til supplerende uddannelse i speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger)

Læs mere

7 Den fremtidige specialestruktur og -uddannelse

7 Den fremtidige specialestruktur og -uddannelse 7 Den fremtidige specialestruktur og -uddannelse 7.1 Indledning I henhold til kommissoriet skal Speciallægekommissionen undersøge, på hvilke områder der er behov for anerkendte lægelige specialer. Der

Læs mere

Specialeplan for Region Syddanmark

Specialeplan for Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 0817609 Dato: 3. april 2009 UDKAST til høringsnotat om Specialeplan for Region Syddanmark Dette høringsnotat danner baggrund for

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2014 Godkendt Endelig efter fordeling af lokaleressourcer

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2014 Godkendt Endelig efter fordeling af lokaleressourcer Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2014 Godkendt 04.03.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 15.05.14 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2009 1. semester

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Forslag til specialenavne på baggrund af test

Forslag til specialenavne på baggrund af test Forslag til specialenavne på baggrund af test Speciale Anæstesiologi Arbejdsmedicin Børne- og ungdomspsykiatri Diagnostisk Radiolog Gynækologi - Obstetrik Intern Medicin Endokrinologi Gastroenterologi

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær Karakterer Syge-/reeksamen 1. semester Onsdag den 6. Onsdag fredag marts fredag den

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær Karakterer Syge-/reeksamen 1. semester Onsdag den 6. Onsdag fredag marts fredag den Gældende studieordninger: kandidatkandidat Eksamen i grundlæggende klinik, SMEA15011E (mdt., 30 min. uden 1. semester Onsdag den 6. Onsdag fredag 8. marts semesteruge 6 Onsdag den 24. april fredag den

Læs mere

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Baggrundspapir om specialeplanlægning, version 1.0, beskriver overordnet, hvordan specialegennemgangene

Læs mere

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt Årsrapport 21 Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt a Årsrapport 21 Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt 1 2 Forord Det er nu tredje år, at Visitationsteamet udarbejder

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland. Indledning. Hovedopgaver. Specifikke opgaver

Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland. Indledning. Hovedopgaver. Specifikke opgaver Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland Indledning Koncerndirektionen i Region Sjælland har nedsat De Sundhedsfaglige Råd. Rådene skal varetage opgaver i forbindelse med den generelle

Læs mere

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt Årsrapport 2009 Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt a 2 Forord Det er nu med glæde, at Visitationsteamet kan præsentere den anden årsrapport for området. Visitationsteamet håber,

Læs mere

INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR DE SUNDHEDSFAGLIGE RÅD Sundhedsfaglig rådgivning og formidling... 2

INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR DE SUNDHEDSFAGLIGE RÅD Sundhedsfaglig rådgivning og formidling... 2 Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD OG KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød September 2019 INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR DE SUNDHEDSFAGLIGE

Læs mere

Fra Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, februar 2012

Fra Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, februar 2012 Fra Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, februar 2012 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2012/efua/laeger/speclaegeudd_statuspersp.pdf Indhold i Speciallægeuddannelsen

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

30-dages akutte somatiske genindlæggelser

30-dages akutte somatiske genindlæggelser 9. marts 2018 Indikatorbeskrivelse 30-dages akutte somatiske genindlæggelser Version 1.0 Ordliste Kontakt En patientkontakt i Landspatientregisteret i form af enten en indlæggelseskontakt, en akut ambulant

Læs mere

Hvordan måler man et menneskes evne til at tackle livet og den mentale sundhed?

Hvordan måler man et menneskes evne til at tackle livet og den mentale sundhed? Hvordan måler man et menneskes evne til at tackle livet og den mentale sundhed? Peter Thybo Sundhedsinnovator, Ikast-Brande kommune Forfatter, Fysioterapeut, Master i Læreprocesser m. specialisering i

Læs mere

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark 2008 2012 Med udgangspunkt i vurderinger af det fremtidige behov for læger i Danmark udarbejder Sundhedsstyrelsen bestemmelser for kapaciteten

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Emne 15. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Mødedato Torsdag den 11. februar 2010 kl. 11.00 13.00 Sted, mødelokale 502 Deltagere: Jesper

Læs mere

Det indhold som de faglige eksperter skal tages beslutning om, har forskellig karakter:

Det indhold som de faglige eksperter skal tages beslutning om, har forskellig karakter: Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø NOTAT Til: De Sundhedsfaglige Råd, Regionale Komiteer/Råd/Udvalg samt regionale stabe Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30 4100 Ringsted Maja.Nyby.Andersen@regionh.dk

Læs mere

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin Endelig efter fordeling af lokaleressourcer

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin Endelig efter fordeling af lokaleressourcer Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin 09.09.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 11.11.14 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006,

Læs mere

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Region Midtjylland, 15. marts Bilag: Imødekommelse af Sundhedsstyrelsens krav til akutmodtagelse på hovedfunktionsniveau

Region Midtjylland, 15. marts Bilag: Imødekommelse af Sundhedsstyrelsens krav til akutmodtagelse på hovedfunktionsniveau Region Midtjylland, 15. marts 2007 Bilag: Imødekommelse af Sundhedsstyrelsens krav til akutmodtagelse på hovedfunktionsniveau Bilaget indeholder en aktuel status for antal specialer for alle matrikler

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen.

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen. Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin den 03.02.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 07.05.2015 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor

Læs mere

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit KKOM Oktober 2013 TSJ Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit Baggrund Det kan være en udfordring for patienter og pårørende at forstå sundhedsfaglige eller latinske navne og betegnelser

Læs mere

Oversigt over specialernes anvendelse af gentest og sekventering

Oversigt over specialernes anvendelse af gentest og sekventering Oversigt over specialernes anvendelse af gentest og sekventering Brug af gentest og sekventering i den kliniske hverdag Lægevidenskabelige specialer, der anvender data fra gentest eller sekventering i

Læs mere

INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR DE SUNDHEDSFAGLIGE RÅD Sundhedsfaglig rådgivning og formidling... 2

INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR DE SUNDHEDSFAGLIGE RÅD Sundhedsfaglig rådgivning og formidling... 2 Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD OG KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 1. oktober 2018 INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR

Læs mere

Det Europæiske Miljøagentur

Det Europæiske Miljøagentur Det Europæiske Miljøagentur Det Europæiske Miljøagentur Opgave Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er det EU-organ, som skal sikre solid og uafhængig information om miljøet. Vi er en betydelig informationskilde

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1 Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø Opgavebeskrivelse Modtagere fremgår af bilag 1 Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30 4100 Ringsted www.regionh.dk www.regionsjaelland.dk Dato: 28. maj 2014

Læs mere

Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 2012

Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 2012 Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 01 Kombinationsansættelse med forskning Ansættelse i speciallægeuddannelsen kan kombineres med forskningsansættelse på deltid - eller skiftevis på fuld

Læs mere

over modtagne henvendelser fra lægevidenskabelige selskaber, organisationer m. fl.

over modtagne henvendelser fra lægevidenskabelige selskaber, organisationer m. fl. Oversigt over modtagne henvendelser fra lægevidenskabelige selskaber, organisationer m. fl. Selskab Dato Emne Dansk Kirurgisk Selskab 03.04.00 Ønsker speciale i kirurgisk gastroenterologi og ikke kirurgi

Læs mere

Vejledende optageområder for hospitalsbehandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for hospitalsbehandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborgy Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for hospitalsbehandling i Region

Læs mere