Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek"

Transkript

1 Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. Slægtsforskernes Bibliotek: Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data: Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen. Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det vigtigt at være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig, privat brug.

2 MARIBO BYRADS FORHANDLINGER 1. april 1966 til 31. m arts 1967 April 1967

3 MARIBO BYRÅDS MØDER 1. a p r i l 1966 t i l 3 1. m a r ts 1967 INDHOLDSFORTEGNELSE, REGISTRET. s i d e A u t o r i s a t i o n e r o o 9 o o «o ø o e ø o e «o o o B i b l i o t e k o o o ø o o o o o a o o a e e e o o o o o o o o B o l i g b y g g e r i o o o o ø o a o e a o c a ø o o ø o e o o e e e o a e e e o e o o a B o l i g f o r h o l d o» «... B o l i g s e l s k a b e r e B ra n d v æ se n... «... B y s s ^ s a g e r 6 o o o o a a o o o e o o a o o e o o o a «a a a o e o a a B y g n in g s v e d tæ g t B y p l a n o o o o o o e o o ø o o «o o ø ø o e o o o o o a o o o ø B y r a d o d o o e d o o o o o o o o o o o» o «o» o C i v i l f o r s v a r o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ø D e k l a r a t i o n e r o o o o o o «o o o o e o o e e o o e o o e e Den d a n s k e K ø b s t a d f o r e n i n g... E g n s u d v i k l i n g o o o d o o o o o o o o o o o o o o o o «o o o o o o o Ej en domme, j o r d e r E r h v e r v s v ir k s o m h e d e r o» «F j e r n v a r m e o o e o o G o o o o ø o o o o o o o o o ø o o o o o « » U F l y v e p l a d s o o o o o o o o o o o o d o o o o e o o o o e o «F o r s k e l l i g t e o o o o o d o o e o o o o o e o o o o o o o ø o «F r e d n i n g s s a g e r ooo ooo o o e oo o oo F æ l l e s s k a b e r med a n d re kom m uner... Ga de r i v e j e o oø ooo o ooooooao o o o G runde 9 køb e l l e r s a l g o o do oo e «o «o K a s s e - og re g n s k a b s v æ s e n o oooooo «oo o K l o a k e r i n g o e o «o o e o o o o o o o o o e o Kom m unale v æ rk e r eeo eeoo o o o o K o m m u n e g a ra n tie r o oooeooooe ooooe» o o oo o o U

4 Kommunes am m enlæ gni n g e r o o o o s o o e o o o o o o ö o K om m unernes R e v i s i o n s a f d e l i n g «o Lo 11 a n d s b a n e n o o o o o o o o o a o s o o o o o o o o o o o o a o L a n e O p * b a g e l S e r o o o o o o o e o o a o o 9 «6 M a r ib o - H a lle n oooooo ooe o oooo o oo oo «o M æ l k e f o r s y n i n g o o o o o o o o o o o o o o o o o «o N æ r i n g S V æ S e n o e o o o o e o o e o o o e» e o e e O f f e n t l i g r e n h o l d e l s e o «o o o «P e r s o n a l e ooooo o o oo «P l e j e -, r e k o n v a l e s c e n t - og s y g e h je m S k a t t e r og a f g i f t e r o o o ooo o e o«o S k o le V æ S e n o e o o o o o o o o o o o e o o o o S k o r s t e n s f e j n i n g t b r a n d s y n o «S o c i a l e f o r h o l d oeooo S p e c i a l a r b e j d e r s k o l e n» «S y g e h u s - og s u n d h e d s v æ se n ««T e k n x sk f o r v a l t n i n g oooooo e o oo T i l s k u d, f o r s k e l l i g e f o r m å l Tj en e stem æ nd mofl O O O O O O O O O o o o e o o o o o o o e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o T u r is m e Q U d v a l g o o o o o o o o o o e o o o o o o o o o o o o o o o o o o U ngdom snæ vn, a f t e n s k o l e, u n g d o m s sk o le V alg V e d tæ g te r o o e o o o o e o o o o o o o o o o o o o o o o o o Ø konom iske f o r h o l d, se k a s s e - og regnskabsv l o 10 lo

5 1 REGISTER OVER BEHANDLEDE SAGER med h e n v i s n i n g t i l sag sn u m m e r. S a g s - u d s k r i f t e r k r o n o l o g i s k n r. 1 t i l ^ 8 5 /6 6 i n d. (d o g ik k e c i r k u l æ r e r og b e k. g ø r. ) AUTORISATIONER c e n t r a l i s e r e t s i k k e r h e d s s t i l l e l s e, m e s tr e sa g n r. BIBLIOTEK I d a s m in d e, om b y g n in g... p e r s o n a l e. o b i b l i o t e k s b e t j e n i n g, H i l l e s t e d o e. «e. HO 2 BOLIGBYGGERI TFMhuse o l l o l k I+19 BOLIGFORHOLD n e d læ g g e ls e a f l e j l i g h e d G o o o o o o e o o e o o e o o e o o e o l e j e l o v e n s k a p. XXII. B is p e v æ n g e t, ræ k k e h u se u d l e j e t som v æ r e l s e r. d r i f t s t i l s k u d o o o o o G l e j e v u r d e r i n g s n æ v n, h o n o r a r a e e o o o o e o o c o o o a o o e o o o o o Q o o o o o o e o o o o o o e a o o o o e o Q o ø O G o e s o o o o e o d o e o a o o a o o o o h u s l e j e t i l s k u d, r e g n s k a b o. o. e... o o o e o.. 2^6 3 o -5 k - 7 H lh O U H U 2 9 U3o-1* 53-H 51»-U73 lo o 1U2 1 U H19-H BOLIGSELSKABER r e g n s k a b, b o l i g s e l s k a b e r. o o o o o o o o o o o o o o M arib o a n d e l s b o l i g f o r e n i n g, a f d. 6 s o o o o o o o o o o o s t a t i s t i s k e o p l y s n i n g e r, b o l i g s e l s k a b e r o e o e o o o M arib o a n d e l s b o l i g f o r e n i n g, v u g g e s tu e lo U 65

6 2 BOLIGSELSKABER ( f o r t s a t ) b o l i g a n d e l e, k o m m u n e g a ra n ti e l l e r b e t a l i n g l o M arib o a n d e l s b o l i g f o r e n i n g, d r i f t s t i l s k u d ^ 5 9 M arib o A n d e l s b o l i g f o r e n i n g, r e n t e s i k r i n g., ol-l+13-l*59 M arib o a l m e n n y t t i g e B o l i g s e l s k a b, æ n d rin g a f l e j l i g h e d e o o o o o o o o o w BRANDVÆSEN b r a n d m a t e r i e l o o o o o o c o o e o o o o o o o o o o e o o I b ra n d m a n d sk a b «o.o.o o.o o o. I I H 33-H 79 BYGGESAGER b y g g e l i n i e r, h o v e d g a d e rn e oo n e d r i v n i n g, ejendom m e... b u t i k s t O r V h o t e l b y g g e r i oooo oooeoo o s e r v i c e s t a t i o n e r o ooo o o o o o o o o o o o o l o l BYGNINGSVEDTÆGT d i s p e n s a t i o n e r o.o o «o o «o o « o o l+ 3 1* Hl+5 1+Ué ^ 7 8 b y g g e lo v e n, m in d re o v e r t r æ d e l s e r BYPLAN d i s p e n s a t i o n, om rad e I o o o e o o o. o o.. o.... o. «b y p la n b e s te m m e ls e r, B a g t o r v s - o m r å d e t d i s p e n s a t i o n, om rade I I I o.o o o o o o o o o.o.o» H

7 3 BYRAD b o r g m e s t e r v a l g, v a l g a f v i c e b o r g m e s t r e..... u d v a l g, k o m m is s io n e r m. f l «, v a l g... e o. s o.«m ø d e tid s p u n k te r. «e o o. o o o o o e o o o b e m y n d i g e l s e r, b o r g m e s t e r, v ic e b o r g m e s tr e, b o r g m e s t e r l ø n n i n g e r, - p e n s i o n e r.... o H H U CIVILFORSVAR u d d a n n e l s e s c e n t r e t " B ræ n d te E ge"..... o... c i v i l f o r s v a r s l e d e r P.H e n d r i k s e n, o p s a g t.. c i v i l f o r s v a r s m æ s s o f o r a n s t a l t n o i b y g g e r i, c i v i l f o r s v a r s l e d e r B.H a n s e n, k o n t r a k t.... m a t e r i e l, o p l a g o... o... o k o m m a n d o c e n tra l. 0.. o. o. o o o 2U H H U H 7 32H 3U2-U36 Uo9 DEKLARATIONER a r e a l, s p e c i a l a r b e j d e r s k o l e n.. o o TFM b u s e O I 2oo i n d u s t r i a r e a l e r, ø s t o o o o o o o o.o o o o o.o o o o o o M arib o S ø n d e r p a r k o o. o o o o o o o o o o. o o o o. o o o. o o 2^5 DEN DANSKE KØBgTADFORENING k ø b s ta d m ø d e r o m e d d e le ls e om lø n æ n d r in g e r po g. a. p r i s t a l... 1 ø n o v e r e n s k o m s te r m o m.... o e o e. o.. o o o.... o o s a m m e n s lu tn in g e r u n d e r k ø b s t a d f o r e n i n g e n U oo I9 H H lk o ^ 3 o é H U 60 EGNSUDVIKLING i. n d u s *b x* X h u s XT n dll S tt Ih U S TXT o o o g o o o o o o o o o q o o o g o o g o g o o o q k U T S U S - O g f* X* l C h y o o o o o o o o o o o g o o o o o g g o c o o o 1 H d u S 1/ X* 1 h U S X o s o o ø o Q f t a o o o o o o o o o o o o Q o o o o & o» v o l d g i f t s s a g, i n d u s t r i h u s I U U H 1-H H H H H

8 4 EJENDOMME OG JORDER kom m unale b e b o e ls e s e je n d o m m e, m a g e s k i f t e r o o o o o o o ø o o o o o & e o o «s k y d e b a n e o o o o o o o o o «o o & o e» c o o o a f h æ n d e ls e a f ejendom m e e l l e r godko 9 v i d e r e s a l g a f e jd o m«ino s a n e r i n g, kom m unale ejendom m e G r e v e lo d d e n, f o r p a g t n i n g ooooo kom m unale b e b o e ls e s e je n d o m m e, G r e v e lo d d e n, p a n te b r e v e oooo o o s a l g o o OOOOOO ooo ooo j o i* de i* oeoooo ooooo ooooo ooooo l e j e r e g u l e r i n g o o U H H H 2 1H H ERHVERVSVIRKSOMHEDER i n d u s t r i h u s e I, I I, I I I «o o» o» o «o o o «o o k u r s u s - og f e r i e b y, Ao A d e l t o f t b u t i k s t o r v, Aage Vo J e n s e n h o t e l b y g g e r i, Aage Vo J e n s e n se f o r r i g e s i d e i e g n s u d v i k l i n g U I-U o o- 1 o8 - i H H 2 o FJERNVARME g a r a n t i f o r l a n o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o o o o o 8 l o 3o3 t i l s l u t n i n g, f j e r n v a r m e n e t t e t I FLYVEPLADS a d m i n i s t r a t i o n s b y g n i n g O o 1U6 o v e re n s k o m s t o o FORSKELLIGT v e n s k a b s b y s tæ v n e, K asko o o o g a v e r, f o r e n i n g s j u b i l æ e r 0 0 o o 0 o 0 0 o o d a n sk i n d f ø d s r e t oooooooo o ooooo b y ju b ilæ u m o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o k u n s t- k ø b s a m r å d, a m t s r å d, b o r g m e s tr e 0 ooooo ig b æ r e r o r d n i n g o o o o o o o o o o o o o o o o o o o m a sk in sy n sm a n d o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo b y v å b e n, b e n y t t e l s e oo o oooo o o U U H

9 5 FREDNINGSSAGER s y g e h u s e t, l a b o r a t o r i e b y g n i n g 0 63 FÆLLESSKABER MED ANDRE KOMMUNER g y m n asiu m, fæ lle s k o m m y in a lt o«o« O9 f l y V G p 1 Q. d S o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O o f a m i l i e v e j l e d n i n g o 90 o kom m unesam m enlæ gning 0 o o o eoo sy g e og p l e j e h j e m ooo ooo o o o r e g i o n a l v a n d f o r s y n in g o 000 b i b l i o t e k s b e t j e n i n g 9 H i l l e s t e d ooe O e o 122 I I 9 6 I H o8 Ho2 GADER, VEJE p a r k e r i n g s f o r h o l d, K l o s t e r g a d e b y g g e l i n i e r, h o v e d g a d e rn e o I n d r e R in g v e j ooo oo oooooo oo ooo s e r v i c e s t a t i o n e r o o o o o o o o o o o o o r e p a r a t i o n a f g a d e r og v e j e 0000 l y s r e g u l e r i n g o o o o v e r k ø r s l e r o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o f æ l d n i n g, v e j t r æ e r, V e s te r b r o g a d e o s n e r y d n i n g s - og e n t r e p r e n ø r m a t e r i e l kom m u n alt v e ja n læ g S u h r s g a d e /G a s v æ r k s v e j Ø lg a a r d N i e l s e n, o v e re n s k o m s t H -377 I 0 I - I 7 3 lo 3 loh ^ GRUNDE, KØB ELLER SALG i n d u s t r i g r u n d e, s a l g oo o oo oo o b y g g e l i n i e r, a r e a lo v e r t a g e ls e z r' - g r u n d, b u t i k s t o r v ooo o oo oo o o o oo a r e a l o v e r t a g e l s e r o o o o o o o o o o o g o d k e n d e ls e, v i d e r e s a l g a f g ru n d e. o g r u n d, h o t e l b y g g e r i oooooooo ooo o.ooo o oo g ru n d e n S ø n d e rg a d e 35 oooooo p a r c e l h u s g r u n d e, æ n d re t u d s t y k n i n g s p l a n o f o r r e n t n i n g, p a n te b r e v e o o oo«oooo ooo o i n d u s t r i g r u n d e, f o r k ø b s r e t II I H o H5-HHU 3H3 Uo3 H35

10 6 KASSE- OG REGNSKABSVÆSEN S k f it "t G U d S k I* 1 vn ID g o o o o o o o e o e o o o «o Q o o e fo n d s o o G G O o e o o o o o o o o o o o o o o «o o o e o e G o o o o H H -H II G0 J) "t Q. g S 1 S GI* o o o c o o o o o o o o o o o o o e o o o o o o o o U U 68-H82 p a n te b r e v e i s o l g t e ejen d o m m e, rykk o o. o r e g n s k a b 19 5 / o o ««o o 6o oooo oo o a n l æ g s a r b e j d e r, p la n læ g n in g «o 1H p a n t e b r e v e, G re v e lo d d e n o o o o o o o o o o o o o 2U r e g n s k a b s s k e m a e r, au to r ooooooooooo b lld g e t 1 9 T i Q o o o o o o o o o e o o o o o o o o o e p a n t e b r e v e, g r u n d e, f o r r e n t n i n g. k a s s e u d læ g, r e s t i t u e r i n g U1H-H66 Uo3 U67 KLOAKERING k 1 0 a k p r o b 1 e mer oooo ooooo o oo o ooøo o k lo a k o v e r s v ø m m e ls e r b a g V e s te r g a d e 0 «0 k l o a k l e d n i n g e r, o v e r b y g n in g H U -1 7 U H H 7 7 KOMMUNALE VÆRKER e l f o r s y n i n g, B andholm 83 g a s v æ r k e t, r e p a r a t i o n oooooo oooooo oo v a n d t å r n ooooo oo ooo o o o ooo o o oo l U t r an s f 0 rm e r oooooo oø oooooo oooo oo 1 87 e l p r i s e r, f o r b r u g e r e og SEAS v a n d f o r s y n i n g, r e g i o n a l oo o oo o o o 3 o8 KOMMUNEGARANTIER l å n, M arib o V arm evæ rk l å n, b e b o e ls e s e je n d o m m e med s t a t s l å n M a r ib o - H a l le n, l å n D ansk I d r æ t s Forbund b o l i g a n d e l e o o o o o o o o e o o o o o o o o o o o c

11 7 KOMMUNESAMMENLÆGNING d r ø f t e l s e, om egnskom m uner..... o KOMMUNERNES REVISIONSAFDELING r e v i s i o n s b e r e t n i n g e r... o o o LOLLANDSBANEN t i l s k u d, p e n s i o n s u d g i f t e r o l6 o LÅNEOPTAGELSER a n d e l i lo o m illo l å n e t I o Io 9 2 o 5 o o o o o o k r o m i d l e r t i d i g e l å n, f o r l æ n g e l s e 28U o o o o k ro l a n h o s L o E. F o..... o. e H2 1 - H oo k ro m i d l e r t i d i g t l å n, D is k o b. 000 U82 MARIBO-HALLEN 1g a n g s æ t n i n g s t a d e 1 se o o o o o o.o.o o o o o..o o. 98 k o m m u n e g a ra n ti, lå n D ansk I d r æ t s F o r b u n d e c i v i l f o r s v a r s f o r a n s t a l t n i n g e r o H -228 d r i f t s t i l s k u d k o m m u n alt t i l s k u d t i l o p f ø r e l s e o HoH MÆLKEFORSYNING o v e r d r a g e l s e, d e t a i l m e j e r i e r o v e r e n s k o m s t, m e j e r i e t " L o lla n d "... o. U læ l k e f* O n d ö I I o o o o o ø o o o o o ø o o o o o o o o o o e o o o a n s o om b e m y n d ig e ls e e f t e r m æ lk e lo v e n s m æ lk e k o n tr o l, lo v n r. 2^5 a f 8 / H 26 37U-U27 H26 H81 NÆRINGSVÆSEN k o n c e s s i o n, o m n ib u s k ø r s e l k i o s k, å b n i n g s t i d e r b ev æ r t e r b e v ng

12 8 OFFENTLIG RENHOLDELSE o v e re n s k o m s to p s o, r e n o v a t i o n s k ø r s e l.. a... r e n o v a t i o n s k ø r s e l, kommunen. o e o.. o. o o.. 25o 275 PERSONALE se " T je n e ste m æ n d m. f l. P L E JE- REKONVALESCENT- OG SYGEHJEM M arib o am ts p i e j e s t i f t e l s e r, l å n M arib o am ts p i e j e s t i f t e l s e r, r e g n s k., b u d g e t p 1 e j e h j e m i M arib o o o o o.. a... o sy g e h je m m e t N y b r o g a a r d, o v e re n s k o m s t l o - 6 o U RÅDHUSET O m b y g n i n g o o o o o o o o o o o o o o o ««. o... o o o o. ø. o e H SKATTER OG AFGIFTER s k a t t e u d s k r i v n i n g s k a t t e l e m p e l s e r o. o o o o o. o.. l ig n in g s k o m m is s io n e n, v a l g» o o o «e 0 0 o o o. v u rd e rin g s m æ n d t i l e je n d o m s s k y ld 0 «0 «o e g r u n d s k y l d p r o m i l l e r o e o o o o o o o o o o o o «o o o e O o / / / / H 5 /3 H 6 - U38/UU2 277 Uo7 I+08 SKOLEVÆSEN s k o le s ø g e n d e b ø r n, t a n d p l e j e o 0 o o o « 0 * o» u n d e r v i s n i n g s c e n t e r f o r h a n d ic a p p e d e o««o«o s k o le v æ s e n e ts s t y r e l s e o» «o» l æ r e r s t i l l i n g e r, a n t a l ooooooo s k o l e h u s, a f g a n g s t i d e r ooooooo o o o o a f s k e d i g e l s e r, o r l o v, l æ r e r e o o r e k t o r, o r l o v oooooooooo oø o o o o o o o o o o o o o o o e o e o o o e o o o o o o o o o o a o o o o o o p o o o o o o o o H 0-3 H U 1 6 -U 1 7 -H H ll H 7 78

13 9 SKOLEVÆSEN ( f o r t s a t ) s t i p e n d i e r, 8-9 o k l a s s e, Ungdommens U d d f. Dsn p r i v a t e R e a ls k o le o o o o o o o o o o «o o o o «o o o o f æ lle s k o m m u n a lt gym nasium o o o o ««0 0 o o» o u d n æ v n e l s e r, l æ r e r e o o o o o ö o o o o o o o o o o o o o o «a n s æ t t e l s e, l æ r e r e q g o o q o ø ø o o q øooøøoo n o r m e r in g e r o o o o o o o ø o ø o o o o o o ø ø o o o ø ø o o ø o o o ø ø s t i p e n d i e r, g y m n a s ie t e o o o e s t a t s t i l s k u d, s k o l e l o k a l e r fæ lle s k o m m u n a le s a m l i n g e r, b i b l i o t e k s k o le m o d e n h e d s p r ø v e r t a l e hø r e læ r e r e b ø r n e h a v e k l a s s e r o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 0 køb a f a r e a l e r, s k o l e u d v i d e l s e g y m n a s i e t, t r æ p a v i l l o n e r g y m n a s i e t, s t a t s t i l s k u d o o o o o o o 0 0 o o o o o o o v i c e i n s p e k t ø r e m b e d e, e j o p r e t t e l s e s k o l e i n s p e k t ø r, c e n t r e t f o r h a n d ic a p p e d e «g y m n a s i e t, b e f o r d r i n g s o r d n i n g i n s t r u k s, s k o l e k o n s u l e n t, i n s p e k t ø r, c e n t r e t H H -H U 18-H H 3 H 70-H 71-U l - J+ H - 1*l6 137-H U 2H Hlo H 15-U 28 3H H H 7 39o U l H 1 7 -H 7 1 U SKORSTENSFEJNING OG BRANDSYN s k o r s t e n f o, a f l ø n n 0 o v e r p e rs o n b e s k a tn in g o k o n t r a k t, s k o r s t e n s f e j e r m e s t e r e n H H31 SOCIALE FORHOLD e n k e -, f o l k e -, i n v a l i d e p e n s i o n «s o c i a l k o n t o r e t s p e r s o n a l e «o o o o o o o o o o o &o ««b ø r n e h a v e, v u g g e s tu e mom ooooooooøoooøo f a m i l i e v e j l e d n i n g o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o M arib o am ts p l e j e - og f o r s o r g s h j e m s o c i a l r e g n s k ab e r b o l i g a n d e l e, p e n s i o n i s t e r mofl «o o g o o «f o l k e p e n s i o n i s t b o l i g e r, v i c e v æ r t e n lh H U i H 3 3 _ U 5 o-u I+2H -U 25-U 65-H H H

14 l o SOCIALE FORHOLD ( f o r t s a t ) p l e j e h j e m, f æ lle s k o m m u n a lt. o « ^ 5 8 h j émmes y g e p l e j e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3 o 2 b ø r n e h a v e, v u g g e s t u e, t i d l» r e k o n v.h je m <,«,«, o U 8 3 sy g e h je m m e t N y b r o g a a r d, o v e re n s k o m s t o m s o r g s a r b e jd e, f o l k e - i n v a l i d e p e n s i o n i s t e r HU9 SPECIALARBEJDERSKOLEN s t a t s l a n a r e a l t i l b y g g e r i s a l g a f n u v æ re n d e s k o le O o H2 SYGEHUS- OG SUNDHEDSVÆSEN s y g e h u s e t, b y g g e r i o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o s y g a h u s a g) t a k s t r e g u l a t i v o o o o o o o o o o o o o o o o o o s y g e h u s e t, b ø rn e h a v e og v u g g e s tu e 06Q s y g e h u s e, l ø n n i n g e r m o m o o o o o o o o o o o o o o o o o o o s y g e h u s e t, r e g n s k a b, b u d g e t o 0 o o 0 0 o o o o o o s y g e h u s e t, l ø n n i n g s r e g l e r oooøo oooooo o o k o n t r o l l e r e n d e d y rlæ g e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o s u n d h e d s p l e j e s k e f o r h o l d o o o o o o o o o o o o o o o o o o o t u b e r k u l o s e s t a t i o n e r og «h o s p i t a l o o o o o o o o 1 ig b æ r e r o r d n i n g o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o h jemme s y g e p l e j e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 11-6U o _ U o ^ 8 o U U o l 270-H 05 3o2 m æ lk e k o n tr o l, lo v nr 2U5 a f 8 / o o. U8I TEKNISK FORVALTNING s t a d s i n g e n i ø r P o H e n d r ik s e n, c i v i l f o r s v a r o s t a d s i n g e n i ø r P o H e n d r ik s e n, t j e n e s t e m a n d s s a g t e k n i s k f o r v a l t n i n g, a r b e j d s o p g a v e r t e k n i s k f o r v a l t n i n g, p e r s o n a l e o. s t a d s i n g e n i ø r P o H e n d r ik s e n, a f s k e d m.p e n s io n K aj N i e l s e n, a n s æ t t e l s e som s t a d s i n g. o.... S v. J ø r g e n s e n, a n s æ t t e l s e som b y g n. i n s p o o. o ^ U 85 U32 U32

15 11 TILSKUD FORSKELLIGE FORMÅL g a v e r, j u b i l e r e n d e f o r e n i n g e r o o o o o. o. o o o M arxbo H a lle n o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o h je m m e v æ r n s o r k e s tr e t o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o F l y g t n i n g 6 6 o o o o o o o o o o o o o o e o o o o o o o o o o o o o lto u TJENESTEMÆND M.FLo a n s æ t t e l s e r, a f s k e d i g e l s e r o o o o o o o o o o o. o o O rlo V, LØJ S k o le o p h o ld o o o o o e o o o o o o o o o o o o o a n s ø g n in g, 4 u g e r s f e r i e o o o o o o o o o. o o o o o o H U 32-U U TURISME u d s t i l l i n g i H am burg t i l s k u d t i l t u r i s t f o r e n i n g e n U UDVALG Mo Mo se u n d e r B y r å d e t m edlem m er mof l o, v a l g t i å r e t s lø b m ø d e tid s p u n k te r H ^ U 5 7 UNGDOMSNÆVN, AFTENSKOLER, UNGDOMSSKOLE M» u n g d o m s n æ v n e t, o o o o o o o o a o o o o o o o o «u n g d o m s s k o le, s a m a r b e jd e a n d re kom m uner < v i l l a LY o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o < VALG v a l g b e s t y r e l s e o o o o o o o o o g o o o o o o o o o o o o o o o o b e r i g t i g e l s e $ v a l g l i s t e r o o o o o o o o o o o o o o o o 298 U06 VEDTÆGTER p o l i t i v e d t æ g t 00 s t y r e l s e s v e d t æ g t b e v æ r te r v e d tæ g t 22 3oo ØKONOMISKE FORHOLD se k a s s e - og r e g n s k a b s v æ s e n

16 MARIBO BYRÅDS KONSTITUERENDE MØDE 31» MARTS I F ra v æ re n d e med a n m e ld t f o r f a l d : In g e n» M ødet v a r s k r i f t l i g t i n d v a r s l e t a f d e t v e d v a l g e t den 8. m a r ts 1966 som n r» 1 v a l g t e m ed lem, b o r g m e s te r W ern er L a r s e n. I f ø l g e den a f v a l g b e s t y r e l s e n f ø r t e v a lg b o g v a r f ø lg e n d e m edlem m er v a l g t : n r 0 1. n r 0 2. n r 0 3. n r 0 U. n r 0 5o n r 0 6. n r 0 7 n r 0 8. n r 0 9o n r 0 l o n r 0 11 b o r g m e s te r W ern er L a r s e n l i s t e A u n d e r d i r e k t ø r U ffe H a n se n Fynbo C t y p o g r a f V i l l y B e n n e d s e n A b o g t r y k k e r O la f R asm u ssen " C f r u G re th e R aah au g e A f r ø k e n T h y ra M o rte n s e n C b a n k k a s s e r e r Aage S ø r e n s e n " A h y p o t e k f o r e n i n g s i n s p o Aage H an sen *' D fo rm a n d A l f r e d C h r i s t e n s e n A s t a t s a u t o r e v i s o r Aage M aag en sen C m a s k i n a r b e j d e r K je ld G rav e *' A-. F o r fo rm a n d e n v a r a n m e ld t f ø lg e n d e v a l g g r u p p e r : Den s o c i a l d e m o k r a t i s k e b y r å d s g r u p p e, d e r b e s t å r a f de 6 p å l i s t e A v a l g t e m ed lem m er. F æ lle s g r u p p e n, d e r b e s t å r a f de H p å l i s t e C v a l g t e m edlem m er og d e t på l i s t e D v a l g t e m ed lem 0 lo V alg a f b o r g m e s te r o D et b y rå d s m e d le m, som i læ n g s t å r e m å l h a r v æ r e t m edlem a f b y r å d e t, fo rm a n d A l f r e d C h r i s t e n s e n le d e d e v a l g e t a f b o r g m e s te r (k ø b s ta d k o m m u n a llo v e n s H, j f r. s t y r e l s e s v e d t æ g t e n ). V e d t a g e l s e : W ern er L a r s e n v a l g t e s u d e n m o d k a n d id a t. B o r g m e s te r e n o v e r to g l e d e l s e n a f m ø d e t. 2. V alg a f 1. og 2. v i c e b o r g m e s t e r. V e d ta g e ls e g T i l 1. v i c e b o r g m e s t e r v a l g t e s Aage S ø r e n s e n. T i l 2. v i c e b o r g m e s t e r v a l g t e s O la f R a sm u sse n. 3. S p ø r g s m å le t v e d r ø r e n d e s t y r e l s e n a f d e t kom m unale s k o le v æ s e n. V e d t a g e l s e : D et v e d t o g e s, a t s k o le v æ s e n e t l e d e s a f en s k o l e k o m m is s io n, og derm ed h o ld e s a f s te m n in g om, h v o r v i d t d e r s k a l o p r e t t e s s k o le n æ v n. b. V a lg a f m edlem m er t i l u d v a l g, k o m m is s io n e r m.m. V e d t a g e l s e : Se den u d a r b e jd e d e f o r e l ø b i g e f o r t e g n e l s e.

17 F a s t s æ t t e l s e a f m ø d e d a to e r f o r b y r å d og u d v a lg : F o r s l a g f o r b y r å d e t : l 0 o n s d a g i m å n e d e n, 1. g an g H/ k l. 19 s o c i a l u d v a l g s h v e r a n d e n t o r s d a g k l. 1 5, 3 o, 1. g an g dog 5/H 1966 k l. lh. ø k o n o m iu d v a lg :h v e r t i r s d a g k l. 8,3 o V e d ta g e ls e s T i l t r å d t e s. 6. B e m y n d ig e ls e f o r b o r g m e s t e r e n, h e n h o l d s v i s 1. og 2. v ic e b o rg m e s t e r t i l p å b y r å d e t s v e g n e a t u n d e r s k r i v e s k ø d e r m.v. V e d t a g e l s e : B o r g m e s te r e n e l l e r i d e n n e s f o r f a l d 1. e l l e r 2. v i c e b o r g m e s t e r b e m y n d ig e s t i l o v e r a l t, h v o r i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t s s a m ty k k e t i l kom m unens køb og s a l g a f f a s t e ejendom m e f o r e l i g g e r, på b y r å d e t s v e g n e a t u n d e r s k r i v e s k ø d e r og de i f o r b i n d e l s e med k ø b e t og s a l g e t u d f æ r d ig e d e p a n te b r e v e og e n d v id e r e t i l a t u n d e r s k r i v e r e l a x a t i o n s - og m o d e r a tio n s p å t e g n i n g e r og k v i t t e r i n g e r på p a n te b r e v e og s k a d e s l ø s b r e v e sam t på f o r s k r i v n i n g e r a f e n h v e r a r t a f f o r e t a g n e i n s t a l l a t i o n e r, såso m f o r s k r i v n i n g e r på g a s -, v a n d -, k l o a k - og v e j b i d r a g. E n d e lig b e m y n d ig e s b o r g m e s te r e n og i d e n n e s f o r f a l d 1. e l l e r 2. v i c e b o r g m e s t e r t i l på b y r å d e t s v e g n e a t u n d e r s k r i v e p a n t e b r e v e og g æ l d s b e v i s e r, d e r u d s t e d e s f o r l å n h v i s o p t a g e l s e e r v e d t a g e t a f b y r å d e t, lig e s o m b o r g m e s te r e n og i d e n n e s f o r f a l d l. e l l e r 2. v i c e b o r g m e s t e r b e m y n d ig e s t i l p å b y r å d e t s v e g n e a t u n d e r s k r i v e p å t e g n i n g e r, h v o r i kommunen med b y r å d e t s sam ty k k e e l l e r i h e n h o ld t i l s æ r l i g e lo v b e s te m m e ls e r y d e r k a u t i o n. 7. I n d k a l d e l s e r t i l k ø b s ta d m ø d e r m.v. i O dense 1 5. og l 6. j u n i V e d t a g e l s e : T i l e f t e r r e t n i n g. 8. O f f e n t l i g g ø r e l s e a f b e s k a t n i n g s p r o c e n t e n f o r /6 7. B o r g m e s te r e n o p l y s t e, a t b e s k a t n i n g s p r o c e n t e n f o r /6 7 e r f a s t s a t t i l 22,5% og f o r. k i r k e l i g e a f g i f t e r 1,U%. V e d t a g e l s e : T i l e f t e r r e t n i n g. W. L a rs e n Aage S ø r e n s e n V. B e n n e d sen A. C h r i s t e n s e n K. G rave A a. H an sen T h y ra M o rte n s e n U. F ynbo G. R aah au g e Aage M aag en sen O la f R asm u ssen

18 Uc 5 ö 66 3 M a rib o b y r å d s o r d in æ r e møde den Uo m aj I F ra v æ re n d e med a n m e ld t f o r f a l d s In g e n o D er b e h a n d le d e s s I o f f e n t l i g t mødeo 9o M i n i s t e r i e l l e c i r k u l æ r e r og b e k e n d t g ø r e l s e r s V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g o loo S am ty k k e f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t t i l f o r l æ n g e l s e a f e t m i d l e r t i d i g l å n p å 1 m i l l o k r 0, d e r a f b e s t y r e l s e n f o r M a rib o am ts p l e j e s t i f - t e l s e r e r o p t a g e t h o s F æ lle s b a n k e n f o r D anm arks S p a r e k a s s e r t i l f i n a n s i e r i n g a f u d g i f t e r n e v e d om b y g n in g a f d e t t i d l i g e r e t u b e r k u l o s e h o s p i t a l i S tu b b e k ø b in g t i l p l e j e h j e m f o r k r o n i s k s y g e 8 V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g o l l o K opi a f i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t s s k r i v e l s e t i l a r k i t e k t S a l l i n g - M o r t e n s e n, Å r h u s, om d i s p e n s a t i o n f r a de g æ ld e n d e b e s te m m e ls e r om u d f ø r e l s e a f s i k r i n g s r u m v e d en p r o j e k t e r e t u d b y g n in g a f M arib o am ts og b y s s y g e h u so V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g o 12o M e d d e le ls e f r a Den d a n s k e K ø b s t a d f o r e n i n g om r e g u l e r i n g a f l ø n n in g e p r 0 lo a p r i l p å g ru n d a f f o r h ø j e l s e n a f a n t a l l e t a f o v e r e n s k o m s t t i l l æ g s p o r t i o n e r momo T i l e f t e r r e t n i n g o 13o S k r i v e l s e f r a Den d a n s k e K ø b s t a d f o r e n i n g om la n d s o v e r e n s k o m s te n med K v i n d e l i g t A r b e jd e r f o r b u n d og p l a c e r i n g a f a r b e j d s t i d v e d r e n g ø r i n g a f s k o l e r, b i b l i o t e k e r og k o n t o r e r 0 V e d ta g e ls e g T i l e f t e r r e t n i n g 0 F re m s e n d e s t i l s k o l e u d v a l g e t s luo S k r i v e l s e f r a Den d a n s k e K ø b s t a d f o r e n i n g om æ n d rin g i r e g l e r n e f o r t i l l æ g s b e t a l i n g f o r a r b e j d e i f o r s k u d t t i d og k o n t i n u e r l i g d r i f t i f o r b i n d e l s e med a r b e j d s t i d s n e d s æ t t e l s e n p r 0 lo a p r i l V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g o 15 o M e d d e le ls e f r a Den d a n s k e K ø b s t a d f o r e n i n g om, a t d e r e r t r u f f e t a f t a l e med E n t r e p r e n ø r f o r e n i n g e n om en c e n t r a l i s e r e t o r d n in g a f s i k k e r h e d s s t i l l e l s e f o r de i f o r e n i n g e n o r g a n i s e r e d e g a s -, v a n d -, s a n i t e t s - og k lo a k m e s tr e o Man a n b e f a l e r, a t kom m unerne t i l s l u t t e r s i g d enne o rd n in g o V e d ta g e ls e s T i l t r å d t e s o 160 S k r i v e l s e f r a Den d a n s k e K ø b s t a d f o r e n i n g mof l o med i n d s t i l l i n g om a t kom m unerne f ø l g e r en f r a lo j a n u a r 1966 v e d ta g e n o r d n in g om y d e l s e a f k o m m unalt t i l s k u d t i l t a n d b e h a n d l i n g u d e n f o r e g e n t l i g e s k o l e t a n d k l i n i k e r a f s k o le s ø g e n d e b ø r n 0 O rd n in g e n g å r i s t o r e t r e k

19 Uo 5 o 6 6 Uo ud. p å, a t d e r g iv e s f o r æ l d r e 5 % r e f u s i o n a f u d g i f t e r t i l v i s s e t a n d b e h a n d l i n g e r a f b ø rn en e«. B e lø b i n d t i l bo k r. a f f o r æ l d r e n e s s a m le d e u d g i f t e r p r. b a r n in d e n f o r e t k a l e n d e r å r dæ kkes dog f u l d t u d. S å f r e m t f o r æ l d r e u d g i f t e n h a r u d g j o r t m e lle m 60 og 12o k r 0, r e f u n d e r e s 60 kr«, O rd n in g e n g æ l d e r u a n s e t f o r æ l d r e n e s f o r h o l d t i l s y g e k a s s e o V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s a t t i l t r æ d e o r d n i n g e n B e r e t n i n g f r a K om m unernes R e v i s i o n s a f d e l i n g om k a s s e e f t e r s y n 2U0 j a n u a r 1966 p å M arib o k æ m n e rk o n to r V e d ta g e ls e? T i l e f t e r r e t n i n g o 180 M arib o am ts s k o l e r å d f r e m s e n d e r u n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t s g o d - k e n d e l s e s s k r i v e l s e v e d r ø r e n d e o v e re n s k o m s t om o p r e t t e l s e a f u n d e r v i s n i n g s c e n t e r f o r s v æ r t h a n d ic a p p e d e b ø r n i M arib o a m t. U n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t ( d i r e k t o r a t e t f o r f o l k e s k o l e n og s e m i n a r i e r n e ) ø n s k e r f ø lg e n d e æ n d r in g e r s 5, s i d s t e s t k 0, s i d s t e punktu m v e d r ø r e n d e n o r m e r in g a f s t i l l i n gen u d g å r 0 l o, e f t e r o r d e t d i s t r i k t s s k o l e " i n d f ø j e s " j f r. i ø v r i g t s k o l e t i i s y n s l o v e n s 6, s t k. 5 ". V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s a t t i l t r æ d e de a f u n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t f o r e s l å e d e æ n d r i n g e r. 19» L o l l a n d - F a l s t e r s S t i f t a m t u d b e d e r s i g en u d t a l e l s e i a n le d n i n g a f en m e d fø lg e n d e i n d s t i l l i n g f r a f æ l l e s u d v a l g e t f o r M a r ib o, N ak sk o v og N y k ø b in g F o s y g e h u s e om en t i l f ø j e l s e t i l t a k s t r e g u l a t i v e t v e d r. b e t a l i n g f o r u d e n la n d s k e p a t i e n t e r og f o r t r a n s p o r t u d g i f t e r a f p a t i e n t e r. V e d ta g e ls e s I n d s t i l l i n g e n t i l t r å d t e s. 2 o. T e k n is k f o r v a l t n i n g f r e m s e n d e r k o p i a f t i n g l y s t d e k l a r a t i o n p å m a t r. n r. 222^3 og k, a r e a l t i l S p e c i a l a r b e j d e r s k o l e n. V edt a g e l s e s T i l t r å d t e s. 2 I0 K opi a f b y g n i n g s r å d e t s s k r i v e l s e t i l a r k i t e k t Aage M ad sen, K ø g e, om a t r å d e t k an g o d k e n d e p r o j e k t e t f o r o m b y g n in g a f Id a s m in d e t i l b i b l i o t e k med u n d t a g e l s e a f t r a p p e f o r h o l d e n e, d e r må d r ø f t e s med f a b r i k i n s p e k t ø r e n. V ed t a g e l s e g T i l e f t e r r e t n i n g U d v a lg e t f o r g a d e r og v e j e og u d v a l g e t f o r p a r k e r og i d r æ ts a n læ g f r e m s e n d e r med i n d s t i l l i n g om æ n d r in g e r o. l. d e t f r a p o l i t i m e s t e r e n u n d e r 1 8. m aj I9 6 5 m o d ta g n e f o r s l a g t i l ny p o l i t i v e d tæ g t f o r M arib o k ø b s t a d. V e d t a g e l s e ; De f o r e s l å e d e æ n d r in g e r t i l t r å d t e s, lig e s o m b y r å d e t k u n n e t i l t r æ d e, a t d e r u d a r b e j d e s e t s t i k o r d s r e g i s t e r o

20 ii G ade- og v e j u d v a l g e t f r e m s e n d e r t i l b y r å d e t s g o d k e n d e ls e e t f r a p o l i t i e t m o d ta g e t f o r s l a g t i l æ n d rin g a f p a r k e r i n g s f o r h o ld e n e i K l o s t e r g a d e. Man a g t e r a t f o r b y d e p a r k e r i n g i g a d e n s ø s t l i g e s i d e i h e l e d e n s u d s t r æ k n i n g, og i g a d e n s v e s t l i g e s i d e f o r b y d e s p a r k e r i n g f r a V e s te r g a d e t i l og med K lo s t e r g a d e H. I den r e s t e r e n d e d e l a f v e s t s i d e n t i l l a d e s p a r k e r i n g med i n d t i l 2 - t i m e r s v a r ig h e d o V e d ta g e ls e s F o r s l a g e t g o d k e n d te s o D et v e d to g e s a t t i l s k r i v e en g r u n d e j e r ( K je ld N i e l s e n ) om f æ r d ig b y g g e ls e a f de p å b e g y n d te g a r a g e r o 2 å. I n d s t i l l i n g f r a ø k o n o m iu d v a lg e t om g o d k e n d e ls e a f v e d t æ g t e r f o r B ræ n d te E g e, og t i l s k u d t i l a r b e j d e t og a f v i l k å r, f o r s å v i d t a n g å r t i l v e j e b r i n g e l s e a f y d e r l i g e r e u n d e r v i s n i n g s b y g n in g e r og ø v e ls e s a n læ g t i l c i v i l f o r s v a r s f o r m å l. S t a t e n e r v i l l i g t i l a t t i l v e j e b r i n g e ø v e l s e s p l a d s, og c i v i l f o r s v a r s k o m m is s io n e n h a r m e d d e lt r e g i o n V I I I, a t man e r i n d f o r s t å e t med de f r e m s e n d te f o r s l a g, og a t s a g e n e r a n b e f a l e t o v e r f o r b y r å d e t. K opi a f l e j e k o n t r a k t, g æ ld e n d e i l o å r f r a 1 / , om B ræ n d te E g e, l e j e 3 2.o o o k r op r o å r, e k s c l, v arm e m.m. V edt a g e l se I n d s t i l l i n g e n t i l t r å d t e s. 25o Y d e r l i g e r e v a lg t i l u d v a l g, k o m m is s io n e r b. b. I n d s t i l l i n g f r a b ø r n e - og u n g d o m sv æ rn e t om v a lg a f s k o le k o n s u l e n t Ao S te e n N i e l s e n som t i l s y n s f ø r e n d e med M a rib o B ø rn e h je m, V e d ta g e ls e g T i l t r å d t e s 0 V alg a f fo rm a n d og s u p p l e a n t v e d r. t i l s y n s r å d e t f o r a r b e j d s a n v i s n i n g s k o n t o r e t i M arib o f o r b y r å d e t s f u n k t i o n s p e r i o d e. V ælg e s a f am tm anden e f t e r i n d s t i l l i n g a f b y r å d e t. V e d ta g e ls e s B y r å d e t i n d s t i l l e r f r u G re th e R aah au g e som fo rm a n d og A age S ø r e n s e n som s u p p l e a n t. Som m edlem a f t i l s y n s r å d e t v a l g t e s v i c e v æ r t H a r a ld G rave med m a s k i n a r b e j d e r P o u l Sonn som s u p p l e a n t. I n d s t i l l i n g t i l a m te t om u d n æ v n e ls e a f fo rm a n d og s t e d f o r t r æ d e r i la n d v æ s e n s n æ v n e t. A m tet m e d d e l e r, a t a m t s r å d e t h a r i n d s t i l l e t g e n v a lg a f h h v. f o r p a g t e r Aage T h ie s e n og p r o p r i e t æ r E. S v e n d s e n. V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s a t i n d s t i l l e t i l g e n v a lg. V a lg a f y d e r l i g e r e m edlem m er t i l u n g d o m sn æ v n e t. Af f o r s l a g f r a o r g a n i s a t i o n e r e r m o d ta g e t f ø l g e n d e : M a rib o I d r æ t s f o r b u n d s o v e r i n g e n i ø r Max N i e l s e n, U n g d o m sk o rp se n e s l e k t o r B i r t h e M. H o l s t, V e n s tr e s Ungdoms d r i f t s a s s i s t e n t G re th e T e s b j e r g, Å. 0. F.s l æ r e r B en t D a h lg r e n. Som f æ l l e s l æ r e r r å d e t s r e p r æ s e n t a n t e r v a l g t o v e r l æ r e r B e r n h. H a n s e n. D er e r m o d ta g e t i n d s t i l l i n g f r a D ansk A rb e jd s m a n d s og S p e c i a l A r b e j d e r F o rb u n d om v a lg a f i s o l a t ø r H e lg e P e t e r s e n t i l m edlem a f ungdom s s k o l e u d v a l g e t o D e tte u d v a lg b e s t å r a f 5 m edlem m er med u n g d o m sn æ v n e ts fo rm a n d som fo rm a n d, 2 v a l g t a f og b l a n d t u n g -

21 Ho 5 e d o m sn æ v n ets m ed lem m er, 1 m edlem v a l g t a f a r b e j d s g i v e r o r g a n i s a t i o n e n og 1 m edlem v a l g t a f a r b e j d e r o r g a n i s a t i o n. M in d st 1 m edlem s k a l h a v e sæ de i b y r å d e t» A r b e j d s g i v e r n e ø n s k e r v a l g t P» N i c o i a i s e n. V e d ta g e ls e s De i n d s t i l l e d e v a l g t e s a l l e. T i l fo rm a n d v a l g t e s l æ r e r B en t D a h lg re n» F r a e t b o rg m e s te rm ø d e a f h o l d t i N y k ø b in g F. i n d s t i l l e s f ø lg e n d e f æ l l e s v a lg f o r k o m m u n a lb e s ty r e ls e r n e s f u n k t i o n s p e r i o d e : D i r e k t i o n e n f o r M a rib o am ts p l e j e - og f o r s o r g s h j e m i S a k s k ø b i n g : b o r g m e s te r C a r l O ls s o n, S a k s k ø b in g. B e s t y r e l s e n f o r M a rib o am ts o p t a g e l s e s h j e m i N y ste d s f r u E l l e n J o e n s e n, N y s te d. O v e r f o r m y n d e r ie ts l å n e b e s t y r e l s e : b o r g m e s te r B ø g e lu n d T h o m sen, N y s te d. T r a f i k u d v a l g e t ; b o r g m e s te r W ern er L a r s e n, M a rib o. B e s t y r e l s e n f o r m ø d r e h j æ i p s i n s t i t u t i o n e n i N y k ø b in g F. : g r o s s e r e r H e lg e R o s e n g a a r d, N a k sk o v, f r u G re th e R a a h a u g e, M a rib o. A m tsu n g d o m sn æ v n et s S ig n a lm o n tø r E. M ø lie r N i e l s e n, N y k ø b in g F., s k o l e i n s p e k t ø r A rne T a n d ru p, N a k sk o v. O v erep id em ik o m m is s i e n e n ; læ g e F in n B a l s l e v, N y k ø b in g F. R e v a l i d e r i n g s u d v a l g e t s s o c i a l u d v a l g s f o r m a n d H a r a ld R a sm u sse n, S tu b b e k ø b in g, s o c i a l u d v a l g s f o r m a n d A k s e l O t t o s e n, R ødby. B e s t y r e l s e n f o r M arib o am ts p l e j e s t i f t e l s e r : b o r g m e s te r H a u s c h i l d t, S tu b b e k ø b in g, s o c i a l u d v a l g s f o r m a n d B. S o n n e, N a k sk o v, fo rm a n d A l f r e d C h r i s t e n s e n, M a r ib o, k r i m i n a l a s s i s t e n t A. L a n g b e rg, N y k ø b in g F. B e s t y r e l s e n f o r M a rib o am ts TB s t a t i o n e r : b o r g m e s te r H a u s c h i l d t, S tu b b e k ø b in g, f r u K a re n H asem ann, R ødby. M arib o b y r å d h a r t i d l i g e r e v a lg t, b o r g m e s te r W. L a r s e n, i d e t d e r e r TB s t a t i o n i M a rib o. U n iv e r s i t e t s f o r s a m l i n g e n : i 19ék v a l g t på u b e s te m t t i d : b o r g m e s te r W» L a r s e n, M a r ib o, b o r g m e s te r C. E. H a n s e n, N a k sk o v, og b o r g m e s te r R e in h. J ø r g e n s e n, N y k ø b in g F. F r e d n i n g s p l a n u d v a l g e t f o r M arib o am t: b o r g m e s te r C. O ls s o n, S a k s k ø b in g. Af R ø d b y, M a rib o og N y s te d s b o r g m e s tr e v a l g t e s som m edlem a f a m te ts s u n d h e d s p l e j e r s k e u d v a l g : b o r g m e s te r A. L a d in g, R ødby.

22 H Som m edlem og s u p p l e a n t i M a rib o am ts s k o l e r å d e r f o r M arib o kommune t i d l i g e r e v a l g t Aage S ø r e n s e n med W ern er L a r s e n som s u p p l e a n t. V e d t a g e l s e : I n d s t i l l i n g e r n e t i l t r å d t e s. F r a f o r s k e l l i g e kom m uner og u d v a lg e r m o d ta g e t m e d d e le ls e om en ræ k k e fo r m a n d s v a lg m.m. V e d t a g e l s e : T i l e f t e r r e t n i n g. 2 6, M e d d e le ls e f r a s k o le k o m m is s io n e n om u d f a l d e t a f a f s te m n i n g om s k o le n æ v n. D er h a r ik k e v æ r e t t i l s t r æ k k e l i g f o r æ l d r e t i l s l u t n in g t i l o p r e t t e l s e a f næ vn. Som f o r æ l d r e r e p r æ s e n t a n t e r e r h e r e f t e r v e d e t møde den 2 8. a p r i l v a l g t f o r g y m n a s ie t læ g e 0. T e g l e r s med f r u G e rd a N i e l s e n som s u p p l e a n t og f o r b o r g e r s k o l e n k o rd e g n H o lg e r K n u d sen med l a g e r f o r v a l t e r P o u l J ø r g e n s e n som s u p p l e a n t. V e d t a g e l s e : T i l e f t e r r e t n i n g. I l u k k e t m øde: 2 7. S am ty k k e f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t t i l o p t a g e l s e a f s t a t s l å n, s t o r t 5 ^ H.3 oo k r., t i l d e l v i s d æ k n in g a f u d g i f t e r n e v e d o p f ø r e l s e e f t e r e g n s u d v i k l i n g s l o v e n s b e s te m m e ls e r a f i n d u s t r i h u s i M a rib o t i l f a. N o r d - S t e e l og t i l s a l g a f den f æ r d ig e f a b r i k t i l samme f i r m a f o r en p r i s, d e r s v a r e r t i l a n s k a f f e ls e s s u m m e n. V e d t a g e l s e : T i l e f t e r r e t n i n g S am ty k k e f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t t i l s a l g a f ejendom m en T o r v e t 3 o /B r ø d r e g a d e 2 t i l a r k i t e k t J. D am gaard f o r 1+5.ooo k r. D et t i l kommunen u d s t e d t e p a n t e b r e v s k a l e f t e r en e v e n t u e l r e s t a u r e r i n g a f ejendom m en h a v e s i k k e r h e d in d e n f o r 85# a f e j e n dommens v æ r d i K opi a f u n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t s s k r i v e l s e t i l u n g d o m sn æ v n e t, h v o r e f t e r g o d k e n d e l s e s p e r i o d e n f o r k o m m u n e b o g h o ld e r K. M adsen som s e k r e t æ r f o r u n g d o m sn æ v n et e r b e g r æ n s e t t i l f i n a n s å r e t /6 7. E f t e r f i n a n s å r e t s u d lø b s k a l f o r n y e t i n d s t i l l i n g, b i l a g t b e r e t n in g om a r b e j d e t s o m fa n g, in d s e n d e s påny V edt a g e l s e : T i l e f t e r r e t n i n g o 3 0. A n sø g n in g f r a t r a f i k a s s i s t e n t E r ik P e t e r s e n, S ø v æ n g et 2 1, om a t m å tte in d d r a g e 1 s a l s l e j l i g h e d e n i ejendom m en t i l e g e t b r u g o L e j l i g h e d e n b l i v e r l e d i g lo n o v em b er V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t imødekomme a n d r a g e n d e t, n å r l e j l i g h e d e n b l i v e r le d ig o

23 U 5 o A n sø g n in g f r a P o u l R y t t e r og V i l h. H e n r ik s e n, d e r h a r k ø b t TFMhuse a f kommunen om a t d e k l a r a t i o n s b e s t e m m e l s e r n e om h v id f a r v e p å h u s e n e må f r a v i g e s. V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t fre m s e n d e s a g e n t i l t e k n i s k f o r v a l t n in g med an m o d n in g om f o r s l a g a f 5 d i s k r e t e f a r v e r, h v o r e f t e r b y r å d e t v i l t a g e s t i l l i n g I n d s t i l l i n g f r a s o c i a l u d v a l g e t om b e v i l l i n g a f f o l k e p e n s i o n t i l f r u Anna M a r g re th e H e n r i k s e n, f. d. l o / l 1 9 o l, b o e n d e G a sv æ rk s v e j 1 1, og om e n k e p e n s io n t i l f r u K a ren E d i th S ø r e n s e n, f. d. 1 8 /7 1915» b o e n d e V e s te r g a d e 8. V e d t a g e l s e : D et v e d to g e s e n s te m m ig t a t f ø l g e s o c i a l u d v a l g e t s i n d s t i l l i n g I n d s t i l l i n g f r a s o c i a l i n s p e k t ø r e n, s o c i a l u d v a l g e t s fo rm a n d og ø k o n o m iu d v a lg e t om f a s t d e l t i d s a n s æ t t e l s e p å s o c i a l k o n t o r e t a f f r u H anne M ad sen, d e r e r m i d l e r t i d i g a n s a t p å k o n t o r e t. V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s a t f o r læ n g e f r u H anne M adsens a n s æ t t e l s e t i l 1. j u n i U9 Ø k o n o m iu d v a lg e t f r e m s e n d e r med a n b e f a l i n g k æ m n e r k o n to r e ts i n d s t i l l i n g om, a t k o m m u n e a s s is te n t Norman J ø r g e n s e n f r a 1. m aj 1 9 é é fo rfre m m e s t i l o v e r a s s i s t e n t. V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t t i l t r æ d e i n d s t i l l i n g e n Ø k o n o m iu d v a lg e t f r e m s e n d e r den m e lle m k æ m n e rk o n to re t og f a b r i k a n t M ogens N i e l s e n, " S i k o l, in d g å e d e a f t a l e om f a b r i k a n t e n s køb a f m a t r. n r. 166 a i, M arib o k ø b s ta d s m a r k j o r d e r, m 2, h e r a f v e j l. o 3 o m 2, e l l e r n e t t o ^ 9 m 2, h v o r a f l o. 000 m2 b e t a l e s med 1 2,o o k r. p r. m2 og I0 IU 9 m2 med l o, 00 k r. og med 3% a n d e l i s k ø d e - og a d m i n i s t r a t i o n s o m k o s t n i n g e r, e l l e r i a l t k r H 3 5» - D er b e t a l e s k o n t a n t 25$ a f sum m en, og f o r r e s t b e l ø b e t u d s t e d e s l o - å r i g t p a n t e b r e v, f o r r e n t e t f r a s k ø d e d a to med den t i l e n h v e r t i d g æ ld e n d e n a t i o n a l b a n k d i s k o n t o med t i l l æ g a f 2 $. E n d v id e r e e r t r u f f e t a f t a l e om d e k l a r a t i o n s b e s t e m m e l s e r, s e n e r e u d s t y k n i n g, e v t. t i l b a g e k ø b, v e j, v a n d, k lo a k og e l m.m. T e k n is k f o r v a l t n i n g h a r m e d d e l t, a t p a r c e l l e n ik k e v i l b l i v e d y r k e t i å r, og a t den e r d i s p o n i b e l t i l d e t ø n s k e d e o v e r t a g e l s e s t i d s p u n k t 1. j u l i V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t t i l t r æ d e a f t a l e n. D et v e d to g e s e n d v id e r e v e d s a l g a f p a r c e l h u s g r u n d e a t f o r l a n g e 7$ p. a. f o r r e n t n i n g og v e d i n d u s t r i g r u n de 2$ o v e r N a tio n a lb a n k e n s d i s k o n t o, dog s å l e d e s a t r e n t e s a t s e n r e g u l e r e s p r. 1. j a n u a r f o r r e s t e n a f k a l e n d e r å r e t Sag v e d r. u d v i d e l s e a f i n d u s t r i h u s I I, N o rd S t e e l, H em m ingsen & P e t e r s e n. S e l s k a b e t m e d d e le r 21/U , a t den ig a n g v æ re n d e u d v i k l i n g a f f i r m a e t h a r g j o r t, a t d e t a l l e r e d e nu ø n s k e r u d v i d e l s e a f den ik k e f æ r d ig e f a b r i k. D er k a n ik k e f r e m v is e s o v e r b e v is e n d e o r d r e b e h o l d n i n g, men f i r m a e t v e d læ g g e r r e g n s k a b f o r I9 6 5 og f o r j a n u a r k v a r t a l I Den 26«a p r i l I9 6 6 h a r b y r å d e t f r e m s e n d t s k r i v e l s e t i l h a n d e l s -

24 o 5 o 66 9 m i n i s t e r i e t med a n b e f a l i n g a f u d v id e ls e n» A r k i t e k t J. D am g aard s r e d e g ø r e l s e, h v o r e f t e r u d g i f t e r n e t i l u d v i d e l s e n b e l ø b e r s i g t i l 1 9 5» 7 7 o k r. f o r U2o m2 e r v e d t a g e t o V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t t i l t r æ d e u d v i d e l s e n p å b e t i n g e l s e a f e g n s u d v i k l i n g s r å d e t s g o d k e n d e ls e og i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t s s a m ty k k e» 37«Ø k o n o m iu d v a lg e t f r e m s e n d e r med a n b e f a l i n g d e t f r a a r k i t e k t Ib B ø lg e f r e m s e n d te m a t e r i a l e f o r s k i t s e p r o j e k t v e d r. i n d u s t r i h u s I I I - A/S B ø rg e K jæ r s la n d. V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g» A n d ra g e n d e r om s k a t t e l e m p e l s e» - I a l l e t i l f æ l d e f o r e l i g g e r i n d s t i l l i n g f r a l i g n in g s k o m m is s io n e n. F lem m ing B a r s l u n d, K aj Munks Gade 1 1, J ø r g e n H a u n s tr u p J e n s e n, T o r v e t 3, O le H o ls t L a r s e n, S ø v æ n g et HU, J ø r g e n H øegh R a s m u s se n, V e s t e r b r o 8, P e r E sb e n P e d e r s e n, N ø rre s ø g a d e 2, J a n L yngby P l a s s, Ø s te r g a d e 3 7, B ja r n e N o rd a h l N i e l s e n, M useum sgade 5 1, J ø r n E l i N i e l s e n, A v e n a v e j l o, N i e l s O tto J e n s e n, N y k ø b in g F», P e t e r B» N i e l s e n, K ø b e n h a v n, P o u l J o h a n n e s N i e l s e n, S u h rs Gade l o, K a r l Ove L i n d h a r d s e n, S ø v æ n g et 8, L e i f P e t e r s e n, K o r t e r u p, E j n e r H» A n d e r s e n, S kim m inge 52 O r la K u rt C h r i s t e n s e n, M u seu m sg ad e, N i e l s O sk a r H a n s e n, Ø s te r v a n g 3H» V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t f ø l g e lig n in g s k o m m is s io n e n s i n d s t i l l i n g» Uden f o r d a g s o rd e n e n» 5U0 A n sø g n in g f r a W ern er H a n s e n, E n g v e j 2 1, om t i l l a d e l s e t i l a t n e d læ g g e en l e d i g l e j l i g h e d» U d t a l e l s e f r a t e k n i s k f o r v a l t n i n g» V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t imødekomme a n d r a g e n d e t. 55» F o r e s p ø r g s e l f r a A/S C» A» Qvade & Co» om e t e v e n t u e l t m a g e s k if t e m e lle m ejendom m en m a tr» n r» 3 8 9, 3 9 0, HoU b, Ho5 b, b y g r., og m a t r. n r. 222 h, m k j», og e t a r e a l a f M arib o kommunes i n d u s t r i g ru n d e» V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t anm ode t e k n i s k f o r v a l t n i n g om en u d t a l e i s e, h e r u n d e r de o m h a n d le d e b y g n in g e r s k v a l i t e t og ejen d o m m en s u d n y t t e l s e» S a g e n d r ø f t e s i ø k o n o m iu d v a lg e t» W. L a r s e n Aage S ø r e n s e n V» B e n n e d s e n G. R aahauge A. C h r i s t e n s e n K» G rav e A age H ansen A age M aag en sen T h y ra M o rte n s e n U. Fynbo O la f R asm u sse n

25 io é o 6 6 lo M a rib o b y r å d s møde den lo j u n i F ra v æ re n d e med a n m e ld t f o r f a l d s K je ld G rav e og Aage H ansen«i o f f e n t l i g t m øde0 560 M i n i s t e r i e l l e c i r k u l æ r e r og b e k e n d t g ø r e l s e r 0 V edt a g e l s e s T i l e f t e r r e t n i n g o 57 Som s v a r på b y r å d e t s a n s ø g n in g a f 2 1 /k m e d d e le r b o l i g m i n i s t e r i e t den 2 9 o a p r i l I9 6 6 sa m ty k k e t i l, a t o m b y g n in g s a r b e jd e t på Id a s m in d e med h e n b l i k på i n d r e t n i n g a f b i b l i o t e k må f o r t s æ t t e s i n d t i l lo j u n i , i d e t d e t e r o p l y s t, a t b y g g e o m k o s t n in g e r n e ik k e o v e r s t i g e r 500O00 k r «, men a t den a n o rm a le v i n t e r h a r u m u l i g g j o r t en f æ r d i g g ø r e l s e in d e n lo m aj V edt a g e l s e s T i l e f t e r r e t n i n g o 580 S am ty k k e f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t t i l d e t a n s ø g te m a g e s k i f t e m e lle m a r e a l e r a f kom m unens e jen d o m S kim m inge 13 og a r e a l a f S kim m inge 15o V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g o 59o S am ty k k e f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t t i l a t M arib o kommune i t i den i n d t i l l/h v e d t i l b a g e r y k n i n g a f ejendom m e i h o v e d g a d e rn e t i l de t i n g l y s t e b y g g e l i n i e r o v e r t a g e r a r e a l e r m e lle m de n y o p f ø r t e b y g n in g e r og g a d e n, e f t e r h å n d e n som t i l b a g e r y k n i n g e r b l i v e r a k t u e l l e 0 D er e r o g s å m e d d e lt t i l l a d e l s e t i l a r e a l o v e r t a g e l s e r v e d n ø d v e n d ig e h j ø r n e a f s k æ r i n g e r mov o V e d ta g e ls e g T i l e f t e r r e t n i n g o 600 S am ty k k e f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t t i l f o r l æ n g e l s e a f m i d l e r t i d i g t l å n p å I 0 O O O 0 O O O k r 0, som e r o p t a g e t a f M arib o am ts P l e j e - s t i f t e l s e r t i l f i n a n s i e r i n g a f u d g i f t e r n e v e d i n d r e t n i n g a f p l e j e h j e m i S tu b b e k ø b in g o L å n e s t i f t e l s e n e r s k e t i h ot o bem ynd i g e l s e f o r s t i f t e i s e r n e s fo rm an d o V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g o 6 I 0 G o d k e n d e ls e f r a u n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t a f i n d s t i l l i n g om f a s t s æ t t e l s e a f a n t a l l e t a f l æ r e r s t i l l i n g e r i I /6 7 v e d M a rib o kom m unale s k o le v æ s e n o G o d k e n d e ls e n a f de i a l t a n f ø r t e 38 s t i l l i n g e r e r b e t i n g e t a f, a t d e r o p r e t t e s t o n y e h j æ l p e k l a s s e r og y d e r l i g e r e en h ø r e k l a s s e o V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g o 62» M e d d e le ls e r f r a Den d a n sk e K ø b s t a d f o r e n i n g om æ n d re d e r e g l e r f o r f o r s k u d t a r b e j d s t i d f o r h u s a s s i s t e n t e r, n e d s æ t t e l s e a f a r b e j d s t i d f o r s y g e h jæ lp e r e og s y g e p l e j e r s k e p e r s o n a l e sam t s k r i v e l s e om æ n d rin g i l ø n n i n g e r og s æ r l i g e y d e l s e r p r 0 1/H 1966 t i l v i s s e p e r - s o n a le g r u p p e r o V e d ta g e ls e g T i l e f t e r r e t n i n g o

26 1 o6 o K opi a f f r e d n in g s n æ v n e ts g o d k e n d e ls e a f p l a c e r i n g a f t i l b y g n i n g, l a b o r a t o r i e b y g n i n g, t i l M arib o sy g e h u s» B y g n in g e n t i l l a d e s o p f ø r t e f t e r b e s k r i v e l s e n, i d e t d e r dog k r æ v e s, a t s y d g a v le n u d f ø r e s med in d b y g g e d e a l t a n e r» D et e r e n d v id e r e en f o r u d s æ t n i n g, a t h a v e a n læ g g e ts k a r a k t e r b e v a r e s, og a t a l l e t r æ e r og r a n d b e p l a n t n i n g e n l a n g s den o f f e n t l i g e s t i og s y g e h u s e ts læ b æ lte l a d e s u r ø r t o V edt a g e l s e s T i l e f t e r r e t n i n g o 6H0 M e d d e le ls e f r a s y g e h u s b e s t y r e l s e n om r e s u l t a t e t a f l i c i t a t i o n v e d r ø r e n d e l a b o r a t o r i e b y g n i n g e n o De s a m le d e u d g i f t e r a n s l å s t i l i a l t ca«l o 5 o o 0ooo k r» mod t i d l i g e r e oooo k r 0 F o r s k e l l e n t i l s k r i v e s f o r ø g e t f u n d e r i n g, s p e c i e l l e k o n s t r u k t i o n e r og i n d r e t n i n g a f s i k r i n g s r u m 0 M arib o a m ts r å d m e d d e le r den 27» m a j, a t d e t h a r t i l t r å d t, a t p r o j e k t e t b r i n g e s t i l u d f ø r e l s e p å d e t f o r e l i g g e n d e g ru n d la g «V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g o T i l t r å d t e s, a t p r o j e k t e t b r i n g e s t i l u d f ø r e l s e på d e t f o r e l i g g e n d e g ru n d la g o 65 o S k r i v e l s e f r a s y g e h u s b e s t y r e l s e n v e d r ø r e n d e u d g i f t e r t i l i n d r e t n i n a f b ø r n e h a v e og v u g g e s tu e i r e k o n v a le s c e n th je m m e t» D er r e g n e s med e t b e lø b på 5 5 o 0ooo k r» + u d g i f t e r t i l i n v e n t a r k r» 56<,5oo + u d g i f t e r t i l nye t e k n i s k e i n s t a l l a t i o n e r k r» 33o5oo» Med p l a n e r n e h a r v æ re t m e d se n d t f o r s l a g t i l o v e r s l a g f o r g ru n d k ø b I k r 0 og o m b y g n in g s u d g if t Uoooooo k r» D et f o r e s l å s i m i d l e r t i d æ n d re t t i l h e n h o l d s v i s 5 o 0ooo k r 0 og 5 o o «o o o k r 0 o v e r f o r D i r e k t o r a t e t f o r B ø rn e - og U n g d o m sfo rso rg e n» E f t e r o m b y g n in g en f o r e s l å s i n s t i t u t i o n e n som s e l v e j e n d e, s å l e d e s a t d e r v æ lg e s en b e s t y r e l s e på 3, b e s t å e n d e a f 2 s y g e h u s b e s ty r e ls e s m e d le m m e r og 1 b y - råd sm e dlem» D et f o r e s l å s, a t i n s t i t u t i o n e n f å r e g e t b u d g e t og r e g n s k a b, og a t a d m i n i s t r a t i o n e n l i g g e r på s o c i a l k o n t o r e t o D et m e d d e le s, a t d e t e r m u lig t a t t i l v e j e b r i n g e den n ø d v e n d ig e k a p i t a l v ed e t a n n u i t e t s l å n o v e r 2o å r med en f o r r e n t n i n g s p r o c e n t på 9, 2 5, h v o r e f t e r den å r l i g e h u s l e j e kan f a s t s æ t t e s t i l k r o 5 M S y g e h u s e t s t i l l e r 2 e t - v æ r e l s e r s l e j l i g h e d e r og m ø b le re d e v æ r e l s e r t i l r å d i g h e d f o r p e r s o n a l e t o Man u d b e d e r s i g s n a r e s t t i l s a g n om i g a n g s æ t t e l s e a f o m b y g n in g s a r b e jd e r n e» V e d ta g e ls e g D et v e d to g e s a t t i l t r æ d e sam t a t se n d e s a g e n t i l u d t a l e l s e 1 s o c i a l u d v a l g e t v e d r ø r e n d e a d m i n i s t r a t i o n og r e g n s k a b s f ø r in g o 660 M e d d e le ls e f r a s o c i a l u d v a l g e t om a t de f a s t e m ø d e tid e r f o r u d v a l g e t æ n d re s t i l 2» og H» o n s d a g i h v e r m åned k l» 1 6,1 5» V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g» 6 7 o M arib o a l m e n n y ttig e B o l i g s e l s k a b og M arib o A n d e l s b o l i g f o r e n i n g f r e m s e n d e r r e g n s k a b e r og b e r e t n i n g e r f o r 1965» V edt a g e l s e g G o d k e n d te s»

27 1 o 6 o K opi a f o v e r l e v e r i n g s f o r r e t n i n g 5. a p r i l , h v o r 11 kom m uner t i l l e j e h a r o v e r t a g e t h o v e d b y g n in g e n p å " B ræ n d te E g e t i l c i v i l f o r s v a r s f o r m å l o V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g. 69» M e d d e le ls e f r a M arib o am ts s k o l e d i r e k t i o n om a t s t a t s b a n e r n e som ø n s k e t h a r æ n d re t a f g a n g s t i d e n f o r r u t e b i l e n ( s k o l e b i l ) M a rib o - V o rd in g b o r g f r a k l. lh,2 o t i l k r. 1 ^,3 5. V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g. L u k k e t m øde. T o. M e d d e le ls e a f 1 3. m aj 1966 f r a h a n d e l s m i n i s t e r i e t om a t d e r ik k e h a k u n n e t y d e s f i n a n s i e r i n g s b i s t a n d i h. t. l o v om e g n s u d v i k l i n g m.v. f o r e t b e lø b a f Ito o.o o o k r. t i l d e l v i s d æ k n in g a f u d g i f t e r n e v e d A. A d e l t o f t s o p f ø r e l s e a f f e r i e - og k u r s u s c e n t e r i M a rib o. S k r i v e l s e a f 2 2 / f r a A. A d e l t o f t t i l b o r g m e s te r e n og s v a r h e r p å v e d l a g t. V edt a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g. T I. M e d d e le ls e f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t om a t man h a r g o d k e n d t e t p e r s o n l i g t l ø n t i l l æ g på 1.5 o o k r. å r l i g + h o n o r a r t i l l æ g t i l h o s p i - ' t a l s d i r e k t ø r J u n c k e r J a c o b s e n, c e n t r a l s y g e h u s e t i N y k ø b in g F. f o r h a n s v irk s o m h e d som a d m i n i s t r a t i o n s c h e f f o r s y g e p l e j e s k o l e n og s e k r e t æ r f o r s k o l e r å d e t. V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g M arib o am ts t r a f i k u d v a l g u d b e d e r s i g en u d t a l e l s e i a n le d n i n g a f a n s ø g n in g f r a vognm and J u l i u s O ls e n, H v id o v r e, om t i l l a d e l s e t i l a t u d f ø r e o m n ib u s k ø r s e l V a lb y -N a k s k o v ad h o v e d v e j A 7 o v e r K øge- V o r d in g b o r g - M a r ib o. V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s ik k e a t a n b e f a l e a n s ø g n in g e n T e k n is k f o r v a l t n i n g f r e m s e n d e r k o p i a f den t i n g l y s t e d e k l a r a t i o n v e d r ø r e n d e en d e l a f m a tr. n r. 7 3 a, m k j., i n d u s t r i a r e a l e r ø s t. V e d t a g e l s e s T i l t r å d t e s. 7^o A n sø g n in g f r a C o r n e liu s se n ', R y d sm ark en 3, om a t m å tte d i s p o n e r e o v e r h e l e h u s e t, d e r, u a n s e t a t d e t e r i n d r e t t e t som t o l e j l i g h e d e r, b e b o s a f den s a m le d e f a m i l i e, h e r i b l a n d t a n s ø g e r e n s mod e r, f r u M. C o r n e l i u s s e n, som e j e r ejen d o m m en. T e k n is k f o r v a l t n i n g a n b e f a l e r a n s ø g n in g e n, s å f r e m t in g e n a f b e b o e r n e, n å r en p å tæ n k t om b y g n in g e r f o r e t a g e t, s ø g e r s e l v s t æ n d ig l e j l i g h e d. V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s a t imødekomme a n d r a g e n d e t.

28 1 o 6 o » S agen v e d r ø r e n d e e v e n t u e l t m a g e s k i f t e m e lle m m a t r. n r , b y g r., m. f l., t i l h ø r e n d e C. A. Qvade & C o., og e t a r e a l a f M arib o kommunes i n d u s t r i g r u n d e. T e k n is k f o r v a l t n i n g u d t a l e r e f t e r sy n p å ejen d o m m en, a t b y g n i n g e r n e s t i l s t a n d e r n o g e t u n d e r m id d e l. D er v i l ik k e væ re m u lig h e d f o r kommunen f o r u d n y t t e l s e a f b y g n in g e r n e. V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s ik k e a t e r h v e r v e ejen d o m m en S k o le k o m m is s io n e n f r e m s e n d e r med a n b e f a l i n g a n s ø g n in g f r a l e k t o r A. C a r s te n s om a f s k e d med p e n s io n 1. a u g u s t I K o m m issio n en f ø l g e r r e k t o r s i n d s t i l l i n g om f u l d p e n s io n e f t e r f a s t a n s æ t t e l s e som t j e n e s t e m a n d i 32 å r. V edt a g e l s e : D et v e d to g e s a t imødekomme a f s k e d s a n s ø g n in g e n. D et v e d to g e s u d en u d g i f t f o r kommunen a t a n b e f a l e den a f r e k t o r i n d s t i l l e d e p e n s i o n s a n c i e n n i t e t A n sø g n in g f r a Den l o l l a n d s k e L a n d b o s ta n d s S p a r e k a s s e om t i l l a d e l s e t i l n e d r i v n i n g a f s p a r e k a s s e n s f l ø j mod Ø s t e r g a d e. F l ø j e n i n d e h o l d e r b l oa. H l e j l i g h e d e r, og man t i l b y d e r som k o m p e n s a tio n f o r b o l i g e r n e a t o p f ø r e 3 p a r c e l h u s e med s a l g f o r ø j e. S a g e n e r s e n d t t i l b y g n i n g s r å d e t. V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t imødekomme a n d r a g e n d e t på b e t i n g e l s e a f, a t d e r i p r o j e k t e t t a g e s h e n s y n t i l n a b o e je n d o m m e n, m a t r. n r. l o k, b y g r., d e r t i l s i n t i d l i g e l e d e s s k a l f o r e t a g e t i l b a g e ry k n in g o B y r å d e t h e n s t i l l e r, a t d e r f o r h a n d l e s med e j e r e n a f n aboejen d o m m en om e v e n t u e l t a t e r h v e r v e d e n n e. B y r å d e t t i l t r å d t e, a t man k an re g n e med kom m unens a s s i s t a n c e t i l de b e b o e r e, d e r ik k e h a r m uhghed f o r a t i n d f l y t t e i komp e n s a t i o n s l e j l i g h e d e r n e, men p å p e g e r s p a r e k a s s e n s m o r a ls k e f o r p l i g t e l s e o v e r f o r den b o e n d e f u n k t i o n æ r S k o le u d v a lg e t f r e m s e n d e r med a n b e f a l i n g a n s ø g n in g f r a r e k t o r Ho H e r t i g om o r l o v med f r i v i k a r i o k to b e r og n o v em b er I 9 6 6, h v o r r e k t o r h a r o p n å e t s tip e n d iu m f r a D ro n n in g I n g r i d s ro m e r sk e fo n d t i l e t o p h o ld i Rom. D er e r i n d h e n t e t u d t a l e l s e f r a u n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t, som o p l y s e r, a t d e t e r en u f r a v i g e l i g r e g e l v ed m e d d e le ls e a f o r l o v med f r i v i k a r t i l l æ r e r e v e d s t a t s s k o l e r n e, a t o v e r t i m e b e t a l i n g og t i l s a g n s t i l l æ g v e d r ø r e n d e o v e r t i m e r b o r t f a l d e r i d i s s e t i l f æ l d e. V e d t a g e l s e : D et v e d to g e s a t g iv e den a n s ø g te o r l o v med f r i v i - k a r p a b e t i n g e l s e som a n f ø r t a f d i r e k t o r a t e t, og som e r g æ ld e n de f o r s t a t s s k o l e r n e s l æ r e r p e r s o n a l e. Y d e r l i g e r e i o f f e n t l i g t m øde: 7 9. M e d d e le ls e f r a u n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t om, a t d e r y d e s 68% r e f u s i o n a f de t i l e l e v e r i 8-9» k l a s s e r n e b e v i l g e d e s t i p e n d i e r f r a Ungdommens U d d a n n e ls e s f o n d, e l l e r k r ^ 3 6, -. V edt a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g.

29 lh. 8 o. O v e re n s k o m s t, g æ ld e n d e f r a 1. a p r i l 1965» m e lle m Den d a n sk e K ø b s t a d f o r e n i n g og H a n d e ls - og K o n to r f u n k t i o n æ r e r n e s F o r b u n d i D anm ark a n g å e n d e d e t u n d e r M arib o kommune b e s k æ f t i g e d e k o n t o r p e r s o n a l e. V edt a g e l s e s T i l e f t e r r e t n i n g o 8 1. S am ty k k e f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t t i l, a t M arib o kommune g a r a n t e r e r f o r f o r r e n t n i n g og t i l b a g e b e t a l i n g a f e t l å n på i n d t i l 1,3 m illo k r 0 n e t t o, som M arib o V arm evæ rk a g t e r a t o p ta g e t i l d e l v i s d æ k n in g a f u d g i f t e r n e i f o r b i n d e l s e m eden p r o j e k t e r e t u d v i d e l s e a f lo b y g g e e ta p e og i n d d r a g e l s e a f nye f o r s y n in g s o m r å d e r i en 2» e t a p e a f b y e n s f j e r n v a r m e f o r s y n i n g o D et e r e t v i l k å r f o r t i l l a d e l s e n, a t de næ rm ere l å n e b e t i n g e l s e r f o r e læ g g e s i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t t i l g o d k e n d e ls e f o r i n d e n l å n e o p t a g e ls e n o V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g o 8 2. Ø k o n o m iu d v a lg e t f r e m s e n d e r de f r a K om m unernes K u lk o n to r m o d ta g n e nye v e d t æ g t e r og i n d s t i l l e r, a t d e r som d e l e g e r e d e v æ lg e s 3 m edlem m er a f u d v a l g e t f o r de kom m unale v æ r k e r. V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t v æ lg e b o r g m e s te r W ern er L a r s e n, K je ld G rav e og Aage H a n s e n o Ø k o n o m iu d v a lg e t f r e m s e n d e r a n s ø g n in g f r a u d v a l g e t f o r de kom m unale v æ rk e r og i n d s t i l l e r, a t b e l ø b e t, d e r e r s ø g t e f t e r b e v i l g e t t i l f r e m f ø r i n g a f e l - a n l æ g i B an d h o lm, k r. 3 5 «o o o,-, a f h o l d e s o v e r s t a t u s o V e d ta g e ls e s Ø k o n o m iu d v a lg e ts i n d s t i l l i n g t i l t r å d t e s. 8 k. F o r s l a g t i l l e j e k o n t r a k t med M arib o S k y t t e f o r e n i n g om a r e a l a f G re v e lo d d e n s j o r d e r, d e r u d læ g g e s t i l s k y d e b a n e. L e je m å le t g æ ld e r en å r i g p e r i o d e t i l 3o/H , h v o r e f t e r d e t o p h ø r e r u d en o p s i g e l s e, men v i l d e r e f t e r e v t. k u n n e f o r l æ n g e s, dog h ø j s t f o r p e r i o d e r a f 5 å r. V edt a g e l s e s F o r s l a g e t t i l t r å d t e s E f t e r an m o d n in g f r e m s e n d e r t e k n i s k f o r v a l t n i n g 5 f a r v e p r ø v e r v e d r ø r e n d e TFM huse. V edt a g e l s e ; D et v e d to g e s a t g o d k e n d e de f r e m s e n d te f a r v e r. H use j e r n e h e n v i s e s t i l a t sø g e b y r å d e t om g o d k e n d e ls e a f, a t d e r a n v e n d e s en a f de 5 o m h a n d le d e f a r v e r. De t o in d k o m p e a n s ø g n i n g e r b e s v a r e s i o v e r e n s s te m m e ls e herm edo

30 lo 6O66 15 I l u k k e t mødeo 860 Ø k o n o m iu d v a lg e t f r e m s e n d e r i n d s t i l l i n g f r a k æ m n e rk o n to re t om s a l g a f e t kommunen t i l h ø r e n d e a r e a l på 5o7 m 2, m a tr. n ro a, m k jo, v e d den o f f e n t l i g e s t i b a g S ø v æ n g et t i l e j e r e a f de t i l s tø d e n d e g ru n d e o D et a n b e f a l e s a t sø g e i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t s t i l l a d e l s e t i l a t s æ lg e t i l den h ø j s t o p n å e l i g e p r i s o v e r 3,2 5 k r. p r. m2. V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t a n sø g e i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t om s a l g t i l h ø j s t o p n å e l i g e p r i s o v e r 3,2 5 k r 0 m2 og på b e t i n g e l s e a f, a t d e r t i n g l y s e s d e k l a r a t i o n om, a t d e r mod s ø b r e d d e n ik k e må s æ t t e s h e g n p å o v e r. 1 m e t e r. F o r e læ g g e s b y r å d e t p å n y, n å r m i n i s t e r i e t s s v a r f o r e l i g g e r o 87» Ø k o n o m iu d v a lg e t f r e m s e n d e r med a n b e f a l i n g a n s ø g n in g f r a e l e v A nni S ø r e n s e n om o r l o v u d en lø n f r a l / l o I9 6 6 t i l 3 1 /3 19^7 t i l o p h o ld p å Den i n t e r n a t i o n a l e H ø js k o le i H e l s i n g ø r. U d v a lg e t i n d s t i l l e r, a t s p ø r g s m å le t om e v t. k o m m u n alt t i l s k u d a f v e n t e r o p ly s n in g om s t ø r r e l s e n a f s t a t s s t ø t t e n. V edt a g e l s e g D et v e d to g e s a t g iv e den a n s ø g te o r l o v F r a K asko kommune f o r e l i g g e r in d b y d e l s e t i l b o r g m e s te r e n og kæmn e r e n med f r u e r t i l d e l t a g e l s e i v e n s k a b s b y s tæ v n e f r a 15«t i l l 8. j u l i. Ø k o n o m iu d v a lg e t i n d s t i l l e r, a t b y en l a d e r s i g r e p r æ s e n t e r e v e d s t æ v n e t. V edt a g e l s e s D et v e d to g e s a t f ø l g e ø k o n o m iu d v a lg e ts i n d s t i l l i n g A n sø g n in g f r a d i r e k t ø r E. R a s m u s se n, B angs H a v e,.om a t m å tte n e d læ g g e en 2 v æ r. l e j l i g h e d i ejendom m en V e s te r b r o g a d e 2 6, som h an h a r k ø b t t i l p r i v a t b e b o e l s e. T e k n is k f o r v a l t n i n g o p l y s e r, a t ejendom m en i n d e h o l d e r t o gode og v e l h o l d t e l e j l i g h e d e r p å h h v. 3s og 2 v æ r e l s e r. V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s a t m e d d e le P a v i l l o n s e l s k a b e t B angs H ave, a t d e r ik k e v i l k u n n e n e d læ g g e s en l e j l i g h e d i p a v i l l o n e n u d en a n s ø g n in g t i l b y r å d e t. D et v e d to g e s ik k e a t imødekomme a n d r a g e n d e t på d e t f o r e l i g g e n d e g r u n d l a g. S å f r e m t s a g e n Ø n sk es b e h a n d l e t p å n y, må d e r g i v e s n æ r m ere d o k u m e n ta tio n f o r a n v e n d e ls e a f den ø n s k e d e l e j l i g h e d B o r g m e s te r e n s s k r i v e l s e a f 3 1 /5 19^6 v e d r ø r e n d e f o r h a n d l i n g e r n e med tø m r e r m e s t e r Aage V. J e n s e n den 2 7. m aj d. å. v e d r. b u t i k s c e n t e r med b e b o e l s e i Ø s tr e b y d e l og h o t e l b y g g e r i e t i V e s t e r g a d e. V edt a g e l s e s T i l e f t e r r e t n i n g, i d e t b y r å d e t t i l t r å d t e, a t k ø b e r og s æ lg e r d e l e r u d g i f t e r n e v e d r ø r e n d e e k s t r a f u n d e r i n g p å h o t e l g r u n den o W. L a rs e n O la f R asm u ssen U. Fynbo T. M o rte n s e n Aage M aag en sen A. C h r i s t e n s e n G. R aahauge Aage S ø r e n s e n V. B e n n e d sen

31 M arib o b y r å d s møde den 6. j u l i F ra v æ re n d e med a n m e ld t f o r f a l d s Aage M aagensen og A l f r e d C h r i s t e n s e n I o f f e n t l i g t mødeo 9 1. M i n i s t e r i e l l e c i r k u l æ r e r og b e k e n d t g ø r e l s e r. V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g o 9 2. S am ty k k e f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t t i l, a t d e r i M arib o u d s k r i v e s i s k a t t e r f o r I /6 7 k r , 7 8 9, -. V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g S am ty k k e f r a h a n d e l s m i n i s t e r i e t t i l, a t s t a t s l å n e t i i n d u s t r i h u s I I f o r h ø j e s f r a 5H H.3oo k r. t i l k r., da u d g i f t e r n e i a l t v i l a n d ra g e o o k r. mod som f o r u d s a t o k r. T i l s v a r e n d e sa m ty k k e f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t. V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g. 9H0 M i n i s t e r i e t f o r o f f e n t l i g e a r b e j d e r, v e j d i r e k t o r a t e t, m e d d e l e r, a t d e t ik k e i in d e v æ re n d e f i n a n s å r h a r v æ r e t m u l i g t a t yde t i l sk u d t i l a r b e j d e t med u d f ø r e l s e a f I n d r e R in g v e j i M a rib o. A n d ra g e n d e t v i l b l i v e o p t a g e t t i l f o r n y e t o v e r v e j e l s e v e d kommende f o r d e l i n g e r a f v e j f o n d s m i d l e r. V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g. D et v e d to g e s a t b e m y n d ig e g a d e - og v e j u d v a l g e t t i l a t la d e u d a r b e jd e en s k i t s e og p r i s o v e r s l a g f o r g e n n e m f ø r e ls e a f en k o m m u n alv ej f r a S u h rs Gade v e d H o te l Dana t i l G a s v æ r k s v e j, e v t. h e l t ud t i l r u n d k ø r s l e n, og a t u d v a l g e t i den n æ v n te s tr æ k n in g v e d f o r h a n d l i n g i n d d r a g e r den p å b u d g e t t e t b e v i l g e d e v e j f r a G a s v æ rk s v e j t i l Å p a rk e n, s å d enne s tr æ k n in g i n d g å r som en h e lh e d o 9 5. S k r i v e l s e f r a a r b e j d s m i n i s t e r i e t v e d r ø r e n d e s t a t s l å n t i l den u n d e r o p f ø r e l s e v æ re n d e s p e c i a l a r b e j d e r s k o l e i M a rib o. D er g o d k e n d e s en s a m le t a n s k a f f e l s e s s u m p å 2 oh 7 9.o o o k r., f i n a n s i e r e t med 5o# i k r e d i t f o r e n i n g s - e l l e r h y p o t e k f o r e n i n g s l å n, s t a t s l å n 35# e l l e r k r og e g e n k a p i t a l 15# k r. S t a t s l å n e t k an f o r v e n t e s f o r h ø j e t y d e r l i g e r e, s å f r e m t d e t ik k e m å tte v i s e s i g m u l i g t f o r s k o le n a t opnå k r e d i t - og h y p o t e k f o r e n i n g s l å n i d e t f o r u d s a t t e om fango A r b e j d s m i n i s t e r i e t g i v e r e n d v id e r e t i l s a g n om l å n p å 85# a f mont e r i n g s u d g i f t e r n e, a n s l å e t t i l i a l t 2 3 o.o o o k r. V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g. 960 Ø k o n o m iu d v a lg e t f r e m s e n d e r b o l i g m i n i s t e r i e t s m e d d e le ls e a f 8 / t i l M a r ib o - H a lle n om, a t m i n i s t e r i e t v i l væ re s i n d e t a t u d s t e d e i g a n g s æ t n i n g s t i l l a d e l s e t i l p å b e g y n d e ls e a f a r b e j d e t den 1. s e p te m b e r I 9 6 6, s å f r e m t d e t a i l t e g n i n g e r, i n g e n i ø r t e g n i n g e r og a r b e j d s b e s k r i v e l s e r f r e m s e n d e s t i l m i n i s t e r i e t s g o d k e n d e ls e in d e n 1 5. j u l i V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g.

32 6 o 7 o «, M e d d e le ls e f r a d i r e k t o r a t e t f o r b ø r n e - og u n g d o m s fo rs o rg e n om a t den p r o j e k t e r e d e b ø r n e i n s t i t u t i o n i d e t t i d l i g e r e r e k o n v a l e s c e n th je m o h v o r t i l u d g i f t e r n e e r a n s l å e t t i l - i n d o i n v e n t a r - 6 o 6 o5 oo k r o, g o d k e n d e s o p f ø r t i o v e r e n s s te m m e ls e med de f o r e l a g t e p l a n e r, s e n e s t r e v i d e r e t 23o f e b r u a r ,u n d e r f o r u d s æ tn in g a f, a t de a f k r e d s læ g e n, d i r e k t o r a t e t f o r a r b e j d s t i l s y n e t, b o l i g m i n i s t e r i e t og d i r e k t o r a t e t s b y g n in g s k y n d ig e a r k i t e k t s t i l l e d e k r a v im ødekom m eso D et e r e n d v id e r e en f o r u d s æ t n i n g, a t d i r e k t o r a t e t v i l k u n n e g o d k e n d e den h u s l e j e, som t i l s i n t i d m å tte b l i v e a f k r æ v e t i n s t i t u t i o n e n o D er s k a l n e d s æ t t e s b y g g e u d v a lg, og b y r å d e t anm odes om h e r t i l a t u d p e g e en r e p r æ s e n t a n t f o r kommunene V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g o D et v e d to g e s a t u d p e g e b o r g m e s te r e n som r e p r æ s e n t a n t f o r M a rib o kommune i b y g g e u d v a l g e t 98o M e d d e le ls e f r a Den d a n sk e K ø b s t a d f o r e n i n g om a t M a s k in m e s tre n e s F o r e n in g med v i r k n i n g f r a l 0 j u l i I9 6 6 h a r f o r b u d t s i n e m edlem m er a t t a g e a n s æ t t e l s e som t j e n e s t e m a n d e l l e r p å a n d re v i l k å r i k ø b sta d k o m m u n e r o K ø b s t a d f o r e n i n g e n h a r ik k e k u n n e t imødekomme f o r e n i n g e n s k r a v om l ø n s t i g n i n g e r o e f t e r r e t n i n g 0 99» S k r i v e l s e f r a Den d a n sk e K ø b s t a d f o r e n i n g v e d r ø r e n d e a f l ø n n i n g a f t j e n e s t e m a n d s a n s a t t e s u n d h e d s p l e j e r s k e r og v i k a r e r f o r s å d a n n e sam t v e d r ø r e n d e t i l l æ g t i l en ræ k k e o v e r e n s k o m s te r f o r i k k e - t f l é - n e s t e m a n d s a n s a t t e h å n d v æ r k e r g r u p p e r mof l og v e d r ø r e n d e s k o l e b e t j e n t e s a r b e j d s t i d o V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g o lo o o I n d s t i l l i n g f r a b o r g m e s te r e n om f o r l æ n g e l s e a f l e j e l o v e n s b e s te m m e ls e r om sam m en læ g n in g og n e d læ g g e ls e a f l e j l i g h e d e r, kap» X X II, i n d t i l 3 o / V e d ta g e ls e g I n d s t i l l i n g e n t i l t r å d t e s e n ste m m ig to l o l o B y g n in g s r å d e t f r e m s e n d e r med a n b e f a l i n g a n s ø g n in g f r a G u lf O il A/S om t i l l a d e l s e t i l o p f ø r e l s e a f s e r v i c e s t a t i o n p å m a tr» n r«3 3 1 a, Ø s te r g a d e 66 V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s a t imødekomme a n s ø g n in g e n 0 l o 2 o Ø k o n o m iu d v a lg e t f r e m s e n d e r med a n b e f a l i n g a n s ø g n in g f r a b ra n d k o m m is s i o n e n om b e v i l l i n g a f k r ,- t i l in d k ø b a f næ rm ere s p e c i f i c e r e t b r a n d m a t e r i e l o B r a n d i n s p e k t ø r e n og v i c e b r a n d i n s p e k t ø r e n h a r m e d d e l t, a t d e r kan f o r v e n t e s 5o$ r e f u s i o n a f k r 0 9 ^ ,- e l l e r k r 0 U 7 o 3 3 9,- f r a f o r s i k r i n g s s e l s k a b e r n e o Ø k o n o m iu d v a lg e t m e d d e l e r, a t d e r a f h o l d e s l o 3ooo k ro f o r in d e v æ re n d e å r, og a t r e s t b e l ø b e t r e s t i t u e r e s o v e r U å r, lig e s o m d e r a n s ø g e s om de o v e n f o r n æ v n te t i l s k u d o V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s med 5 stem m er f o r og U im od a t a n s k a f f e d e t a f b ra n d k o m m is s io n e n v e d ta g n e m a t e r i e l u n d e r f o r u d s æ t n i n g a f, a t f o r s i k r i n g s s e l s k a b e r n e y d e r e t t i l s k u d på 5o% a f a n s k a f fe ls e s s u m m e n o

33 I o 3 o G ade- og v e j u d v a l g e t an m o d er om b e v i l l i n g a f k r» 9 o o o,- t i l o p r e t n in g a f o v e r f l a d e b e l æ g n i n g e n p å Ø s tr e L a n d e v e j, j f r» en f r a t e k n i s k f o r v a l t n i n g v e d l a g t s k r i v e l s e a f 6 / om den a l m i n d e l i g e v e d l i g e h o l d e l s e s s t a n d a f h o v e d v e j A To Ø k o n o m iu d v a lg e t f r e m s e n d e r s a g e n med a n b e f a l i n g o V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s a t e f t e r b e v i l g e k r 0 9 o O O O, - t i l d e t omh a n d le d e fo rm å lo lo U. M e d d e le ls e f r a v e j d i r e k t o r a t e t om, a t d e r må e t a b l e r e s den a n s ø g te l y s r e g u l e r i n g - a n s ø g n in g a f 25/H I9 6 6 f r a t e k n i s k f o r v a l t n i n g - i h o v e d g a d e n s k r y d s v e d J e r n b a n e g a d e og S u h rs Gade o A n læ g g en e s k a l u d f ø r e s som t r a f i k s t y r e d e med p r æ f e r e n c e f o r h o v e d v e je n, og d e r s k a l t i l g o d k e n d e ls e in d s e n d e s d e t a i l p r o j e k t o G ad e- og v e j u d v a l g e t f r e m s e n d e r t i l g o d k e n d e ls e t e k n i s k f o r v a l t n i n g s f o r s l a g v e d r ø r e n d e a n læ g g e n e med t i l h ø r e n d e r e d e g ø r e l s e f o r u d g i f t e r n e - og b e t a l i n g e n h e r a f - t i l a n læ g g e n e 0 A n læ g g en e v i l i a l t k o s t e ca» o o o o k r o, h v o r a f 2 5»ooo k r 0 s k a l be t a l e s n e t t o k o n t a n t, m edens r e s t b e l ø b e t k ro I5 O 0 O 0 0,- + r e n t e r, k a n a f v i k l e s o v e r 3 å r o Ved a n m e ld e ls e t i l r e f u s i o n i a p r i l I9 6 7 v i l k u n n e o p n å s ca» 92«ooo k r o i t i l s k u d, og man a n s ø g e r om b e v i l l i n g a f k r o 2 5 o o o,- i i n d e v æ re n d e å r o Ø k o n o m iu d v a lg e t a n b e f a l e r d e t a n s ø g te på g ru n d a f s a g e n s k a r a k t e r, men i n d s k æ r p e r, a t man p r i n c i p i e l t e r m o d ta n d e r a f e f t e r b e v i l l i n g e r p å b u d g e t t e t o V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s a t g o d k e n d e f o r s l a g e t og e f t e r b e v i l g e k r o 2 5 o o o o,- f o r /6 7 t i l f o r m å le to lo 5 o U d v a lg e t f o r de kom m unale v æ r k e r a n s ø g e r om e f t e r b e v i l l i n g a f d e t n ø d v e n d ig e b e lø b i a n l e d n i n g a f en p å k r æ v e t r e p a r a t i o n a f g a s b e h o l d e r e n s ta g o U d g if te n v i l b l i v e på ca» U2o8oo k r 0 På g a s v æ r k e ts f o r n y e l s e s fo n d h e n s t å r k r«2 H o 3 l8,o 2 o Ø k o n o m iu d v a lg e t a n b e f a l e r, a t 2U 0000 k r 0 a f h o l d e s a f g a s v æ r k e ts f o r n y e l s e s f o n d, og a t r e s t b e l ø b e t c a o 6 o o k r 0 ( i n c l o o m s æ tn in g s a f g i f t ) r e s t i t u e r e s o v e r g a s v æ r k e ts d r i f t s r e g n s k a b i I /6 8 og e v to /6 9 0 D et b e m æ rk e s, a t b e s l u t n i n g e r om fo n d s a n v e n d e ls e s k a l t r æ f f e s i t o mø de ro V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t u d g i f t e n t i l den a n f ø r t e r e p a r a t i o n a f h o ld e s som a n b e f a l e t a f Ø k o n o m iu d v a lg e t» I0 6 0 T i lb u d f r a M a rib o V arm evæ rk p å l e v e r i n g a f f j e r n v a r m e t i l r å d h u s e t og b ø rn e h a v e n i B r ø d r e g a d e 0 Kommunen v i l b l i v e b e t r a g t e t som s t o r f o r b r u g e r og v i l f r a og med t i l s l u t n i n g e n f å a l l e ejendom m e med k a l o r i e m å l e r a f r e g n e t e f t e r en k a l o r i e p r i s på H5 k r o p r 0 G c a l, dog med f o r b e h o l d f o r æ n d rin g i o l i e p r i s e n 0 Ø k o n o m iu d v a lg e t h a r b e s l u t t e t, a t de t o i n s t i t u t i o n e r o v e r g å r t i l f je r n v a r m e f o r s y n i n g o T i l s l u t n i n g s a f g i f t e n v i l f o r r å d h u s e t væ re k r 0 og f o r b ø r n e h a v e n H0632 k r 0 V e d t a g e l s e ; D et v e d t o g e s, a t r å d h u s e t og b ø r n e h a v e n t i l s l u t t e s f j e r n v a r m e f o r s y n in g e n 0 lo 7 S k r i v e l s e f r a A r b e jd e r b o, d e r an m o d er om b o r g m e s te r e n s b i s t a n d t i l, a t M arib o A n d e l s b o l i g f o r e n i n g i a fd o 6 i Ø s t r e P a rk f å r b o l i g m i n i s t e r i e t s t i l l a d e l s e t i l o p f ø r e l s e a f 2U l e j l i g h e d e r og f r i t i d s h j e m mod t i d l i g e r e g o d k e n d t l8 l e j l i g h e d e r» S k r i v e l s e f r a s o c i a l u d v a l g e t i a n l e d n i n g a f, a t d e r e r i n d g å e t a f t a l e om d i s p o s i t i o n s r e t o v e r n o g le l e j l i g h e d e r o D er ø n s k e s i b y g g e a f s n i t 5 t r e l e j l i g h e d e r f o r m in d s tb e m id ie d e og 6 p e n s i o n i s t b o l i g e r I a f s n i t 6 a n b e f a l e s b y g g e t 12 p e n s i o n i s t b o l i g e r, men in g e n t i l m in d s tb e m id le d e» V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t a n b e f a l e s t a t s t i l s k u d t i l 2U l e j l i g h e d e r i s t e d e t f o r d e t t i d l i g e r e g iv n e t i l s a g n om o p f ø r e l s e a f l8 l e j l i g h e d e r o

34 6» 'T»77 19 lo 8 o U d s k r i f t a f b y g n i n g s r å d e t s f o r h a n d l i n g s p r o t o k o l f o r m ødet den 2oo j u n i , h v o r d e r e r g i v e t b y g g e t i l l a d e l s e t i l Aage V» J e n s e n s h o t e l p r o j e k t i V e s te r g a d e» V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g og g o d k e n d e ls e» I l u k k e t møde» lo 9 S am ty k k e f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t t i l, a t M arib o kommune a f lo o m i l l» k r» l å n e t o p t a g e r lå n p å n o m in e lt 5 8 3» o o o k r», k u r s 83 3 /H, n e t t o p r o v e n u U 9 9 o 9 2 2,5 o k r», n o m in e l r e n t e 6 l/b % p» a», a d m i n i s t r a t i o n s b i d r a g o, 2# p oa», l ø b e t i d 15 å r, g e n s i d i g t u o p s i g e l i g t, e f f e k t i v r e n t e 9,2 9 $ p»a» L å n e t s k a l a n v e n d e s t i l f i n a n s i e r i n g a f s y g e h u s b y g g e r i, og ænd r i n g e r i lå n e a n v e n d e l s e n s k a l g o d k e n d e s a f i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t o V e d ta g e ls e g T i l e f t e r r e t n i n g» H o» S am ty k k e f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t t i l p r i o r i t e r i n g e n a f e t komm u n a lt o p f ø r t TFM hus, h v o r t i l u d g i f t e r n e e r o p g j o r t t i l k r» i n k l u s i v e k u r s ta b» V ed t a g e l s e g T i l E f t e r r e t n i n g» » S am ty k k e f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t t i l s a l g a f i a l t 5o7 m, m a tr» n r» 173 a, mk j», v e d S ø v æ n g e t, t i l g r u n d e j e r e i o m rå d e t f o r den h ø j s t o p n å e l i g e p r i s o v e r 3,2 5 k r» p r» m2» V e d ta g e ls e g D et v e d to g e s a t s e n d e s a g e n t i l u d v a l g e t f o r p a r k e r og i d r æ ts a n læ g t i l a f h o l d e l s e a f å s t e d s f o r r e t n i n g og fre m s e n d e i n d s t i l l i n g om s a l g a f a r e a l e t t i l b y r å d e t» 112» M e d d e le ls e f r a b o l i g m i n i s t e r i e t om, a t d e t i n t e t v i l h a v e a t e r i n d r e m od, a t k o m m u n a lb e s ty r e ls e n m e d d e le r d i s p e n s a t i o n f r a b y g g e lo v g iv n in g e n s b e s te m m e ls e r, f o r s å v i d t a n g å r a n v e n d e ls e a f k a l k s a n d s t e n s b l o k k e f r a A/S H e d e h u sen e T e g lv æ rk i den p r o j e k t e r e d e b e b y g g e ls e med b u t i k k e r og 3o l e j l i g h e d e r i ø s t r e b y d e l og i h o t e l b y g n in g e n i M a r ib o, b e g g e s t e d e r med tø m r e r m e s t e r Aage V» J e n s e n som b y g h e r r e» V e d ta g e I s e s D et v e d to g e s a t g iv e den o m h a n d le d e d i s p e n s a t i o n» 113» F i n a n s m i n i s t e r i e t m e d d e l e r, a t t e r m i n s y d e l s e r v e d r» l å n p å 1,1 m i l l» k r», i n d u s t r i h u s I i M a r ib o, f r a j u n i te r m in 1966 må i n d b e t a l e s in d e n 7 dag e f r a f ø r s t e t e r m i n s d a g, i d e t d e r f r a d e t t e t i d s p u n k t v i l b l i v e b e r e g n e t m o r a r e n te r» V e d ta g e ls e g T i l e f t e r r e t n i n g» 114» M e d d e le ls e f r a l a n d s r e t s s a g f ø r e r 0» B» W este d om a t h a n f r a s a g f ø r e r K ra ru p h a r m o d ta g e t k l a g e s k r i f t v e d r ø r e n d e s a g e n F rim a n n & A n d e rs e n c o n t r a M arib o b y r å d i i n d u s t r i h u s I u n d e r o p f ø r e l s e» V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g» 115» S k r i v e l s e f r a Den d a n s k e K ø b s t a d f o r e n i n g v e d r ø r e n d e b o r g m e s t e r l ø n n i n g e r i k ø b s tæ d e r» I b y e r med i n d t i l 7»5oo in d b y g g e r e v i l kun ne f o r v e n t e s g o d k e n d t 22»ooo k r» å r l i g t som g r u n d b e lø b, h v o r t i l kommer r e g u l e r i n g som f o r kom m unens tje n e s te m a n d» D er s v a r e s ik k e p e n s i o n s b i d r a g» E n d v id e r e v i l k u n n e g o d k e n d e s y d e l s e a f f a s t e å r l i g e b e lø b f o r b e n y t t e l s e a f e g e t m o t o r k ø r e t ø j i t j e n s t l i g

35 6 o 7 o 66 2o b ru g o Ø k o n o m iu d v a lg e t i n d s t i l l e r, a t b o r g m e s te r e n i M arib o f r a 1/ a f l ø n n e s med 2 2 oooo k r o + t i l l æ g o V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s a t t i l t r æ d e ø k o n o m iu d v a lg e ts i n d s t i l lin g o I I 6 0 K o n g e r ig e t D anm arks H y p o te k b a n k an m o d er om en u d t a l e l s e i a n l e d n in g a f a n s ø g n in g f r a m a s k i n a s s i s t e n t S v o 0 o S ø r e n s e n, G rø n n in g e n 2 7, om a t m å tte u d s te d e e t e j e r p a n t e b r e v på k r e ,- n æ st e f t e r o f f e n t l i g e l å n - h e r u n d e r s t a t s l å n, i o v e n n æ v n te e j e n dom t i l b ru g i f o r b i n d e l s e med en n ø d v e n d ig u d s k i f t n i n g a f t a g e t. V edt a g e I s e s D et v e d to g e s a t a n b e f a l e a n s ø g n in g e n o 117 Ø k o n o m iu d v a lg e t f r e m s e n d e r t i l b u d a f 1 /6 I9 6 6 f r a M arib o p r i v a t e R e a l s k o l e, h v i s v irk s o m h e d o p h ø r e r v e d s k o l e å r e t s u d g a n g, om o v e r t a g e l s e a f b y g n i n g e r n e, m a t r 0 n r og 1 2 7, b y g r 00 E j e n dommene e r v u r d e r e t t i l k r 0 Ø k o n o m iu d v a lg e t i n d s t i l l e r, a t kommunen ik k e k ø b e r b y g n i n g e r n e o V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s ik k e a t k ø b e den o m h a n d le d e ejendom «, l l 8 e Ø k o n o m iu d v a lg e t f r e m s e n d e r med a n b e f a l i n g b e t i n g e t sk ø d e f r a G u lf O il A/S på 132 m 2, som s æ lg e s a f m a tro n r a, m k jo, t i l M a rib o kom m une, i d e t d e t t i l l æ g g e s v i l l a L y, f o r 5<>8oo k r o D et e r f r a s æ lg e r e n s s i d e e t v i l k å r f o r s a l g e t, a t d e r g iv e s G u lf O il t i l l a d e l s e t i l a t i n d r e t t e s e r v i c e s t a t i o n p å den r e s t e r e n d e d e l a f m a t r o n r o a o V e d ta g e ls e g D et v e d to g e s u n d e r f o r u d s æ tn in g a f i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t s sam ty k k e a t k ø b e d e t o m h a n d le d e a r e a l på de a n f ø r t e v i l k å ro 119o B y g n in g s r å d e t f r e m s e n d e r med a n b e f a l i n g a n s ø g n in g f r a fu ld m æ g t i g Ko J a r l b e r g 9 R e v s h a le v e j 7 3, om t i l l a d e l s e t i l p l a c e r i n g a f s o k k e l med m i s t b æ n k / d r i v h u s v i n d u e r f o r a n f a c a d e n mod R e v s h a le v e jo Ejendom m en en o m f a t t e t a f b y p la n v e d tæ g t lo V e d ta g e ls e g D et v e d to g e s a t imødekomme a n d r a g e n d e to 12oo A n sø g n in g f r a A/S S ø n d e r p a r k e n om a t m å tte a fh æ n d e g ru n d e n S ø n d e r g ad e 35 t i l e t a n d e t a k t i e s e l s k a b med samme a k t i o n æ r e r og b e s t y r e l s e som A/S S ø n d e r p a r k e n, i d e t den n u v æ re n d e b o l i g b l o k ø n s k e s a d s k i l t f r a n y b y g g e r i e t på S ø n d e rg a d e 3 5, m a t r 0 n r o Ø konom i u d v a l g e t i n d s t i l l e r, a t d e t a n s ø g te b e v i l g e s på b e t i n g e l s e a f, a t s k ø d e t g o d k e n d e s a f M arib o b y r å d, sam t a t kommunens p a n t e b r e v i m a t r 0 n r i n d f r i e s v e d den f ø r s t e p r i o r i t e r i n g a f d e t nye b y g g e r i ( s t o r t o p r i n d e l i g 3 l+ o 6 l2,5 o k r o ) o V e d ta g e ls e 2 D et v e d to g e s a t f ø l g e ø k o n o m iu d v a lg e ts i n d s t i l l i n g, i d e t b e t i n g e l s e n om g e n s a lg s k a l i n d f ø r e s i d e t nye s k ø d e o I2 I 0 I n d s t i l l i n g f r a ø k o n o m iu d v a lg e t om a t kommunen f r e m t i d i g kun b e v i l g e r g a v e r t i l s p o r t s f o r e n i n g e r Oolo v e d d i s s e s e g e n t l i g e j u b i l æ e r 2 5, 5 o, 75 å r OoSoVo V e d ta g e ls e g D et v e d to g e s a t f ø l g e ø k o n o m iu d v a lg e ts i n d s t i l l i n g o 122o S k o le u d v a lg e t f r e m s e n d e r m a t e r i a l e v e d r ø r e n d e s k o le p r o b le m e r i d e t m i d t l o l l a n d s k e om råde og i n d s t i l l e r t i l b y r å d e t, a t d e r r e t t e s h e n v e n d e ls e t i l a m te t om a t u n d e r s ø g e m u lig h e d e r n e f o r s a m a r b e jd e om o p r e t t e l s e a f e t n y t f æ lle s k o m m u n a lt gym nasium f o r d e t t e omr å d e o R e f e r a t a f b o r g m e s te r e n s møde med u n d e r v i s n i n g s d i r e k t ø r 0 o I o M ik-

36 6 o T o k e l s e n v e d ro e v to h a n d e ls g y m n a s iu m i N aribo V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s a t f ø l g e s k o l e u d v a l g e t s i n d s t i l l i n g og fre m s e n d e s a g e n t i l am tm anden med anm o d n in g om, a t s a g e n f o r e læ g g e s s k o l e d i r e k t i o n e n o 123 I n d s t i l l i n g a f 2 1 / f r a l ø n u d v a l g e t om, a t s t a d s i n g e n i ø r P re b e n H e n d r ik s e n o p s i g e s som d a g l i g l e d e r a f c i v i l f o r s v a r e t i M a r ib o, og a t h o n o r a r e t h e r f o r b o r t f a l d e r p r» 3 l / l 1967 V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s a t f ø l g e l ø n u d v a l g e t s i n d s t i l l i n g o I2H0 I n d s t i l l i n g f r a s k o le k o m m is s io n e n om u d n æ v n e ls e t i l o v e r l æ r e r a f l æ r e r B en t G udm ander pr 1 /7 I9 6 6 og a f l æ r e r P o u l J e n s e n pr 1 / V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t f ø l g e s k o le k o m m is s io n e n s i n d s t i l lin g o 125» I n d s t i l l i n g f r a s k o le k o m m is s io n e n om f a s t a n s æ t t e l s e a f l æ r e r a s p i r a n t e r n e I n g e b o r g N i e l s e n, A n n e - K i r s t i n e D a h lg re n og B e n t D a h lg re n pr 1 / V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t f ø l g e s k o le k o m m is s io n e n s i n d s t i l lin g 1260 I n d s t i l l i n g f r a s k o le k o m m is s io n e n om a t k o n s u l e n t e n f o r s p e c i a l u n d e r v i s n i n g e n p r«1 / f å r s t i l l i n g e n n o r m e r e t som s k o l e i n s p e k t ø r f o r u n d e r v i s n i n g s c e n t r e t f o r s v æ r t h a n d ic a p p e d e b ø rn i M arib o a m t, d e r nu h a r n å e t en s t ø r r e l s e, d e r g ø r d e t n ø d v e n d i g t, a t d e t u d s k i l l e s som s e l v s t æ n d i g s k o le med e g e n l e d e r 0 K o n s u le n te n s k a l f o r t s a t v i r k e som k o n s u l e n t f o r s p e c i a l u n d e r v i s n i n g e n o P å g æ ld e n d e s t i m e t a l f o r e s l å s f a s t s a t t i l 6 p r o u g e, og o r d n in g e n i n d s t i l l e s t i l i k r a f t t r æ d e n lo a u g u s t I V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s a t f ø l g e s k o le k o m m is s io n e n s i n d s t i l l i n g 127 B ra n d k o m m is sio n e n f r e m s e n d e r med a n b e f a l i n g i n d s t i l l i n g f r a b r a n d i n s p e k t ø r e n og v i c e b r a n d i n s p e k t ø r e n om æ n d rin g a f b ra n d m a n d s k a b e t s l ø n n i n g e r f r a 1 /4 I9 6 6 a t regne L ø n u d v a lg e t i n d s t i l l e r, a t de f a s t e l ø n n i n g e r g o d k e n d e s som f o r e s l å e t, m edens t i m e l ø n n i n g e r v e d u d r y k n in g og ø v e l s e r f a s t s æ t t e s s å l e d e s s S p r ø j t e f ø r e r e, d e p o tm e s te r og b ran d m æ n d ; g r u n d lø n k ro 4,9 o p o to 1 7 8,4 $ k ro 1 3,6 9 B e fa lin g sm æ n d s ( v i c e b r a n d i n s p e k t ø r e n ) g r u n d lø n k ro 9,4 o + p o to 1 7 8,4 $ , o 4 V a g t; T e a t e r v a g t i n d t i l 3 t i m e r o o o o o o o o o o 3o,oo D et f o r u d s æ t t e s, a t b r a n d i n s p e k t ø r e n ik k e o p p e b æ re r tim e l ø n v ed u d r y k n in g og ø v e ls e r E f t e r b r a n d k o m m is s io n e n s i n d s t i l l i n g b o r t f a l d e r f e r i e p e n g e n e o S k r i v e l s e a f 2 /7 I9 6 6 f r a k ø b s ta d f o r e n in g e n V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t f ø l g e l ø n u d v a l g e t s i n d s t i l l i n g o 1280 S o c i a l u d v a l g e t f r e m s e n d e r med a n b e f a l i n g a n s ø g n in g f r a A n k er M ari n u s M ad sen, f»d 1 /2 1 9 o o, b o e n d e N ø r r e s ø g a d e 1 9, om f o l k e p e n sion Ve d t a g e l s e ; D et v e d to g e s e n s te m m ig t a t f ø l g e d e t s o c i a l e u d v a lg s i n d s t i l l i n g

37 6 o 7 o o A n d ra g e n d e r om s k a t t e l e m p e l s e f r a J o h s» J ø r g e n s e n, V e s te r g a d e 2, Knud L a r s e n, O v e rg a d e 2 6, E b e l t o f t, Dan K orup M ad sen, V e s t e r b r o 17» K aj M ad sen, V e s t e r b r o 5 o, G re g e r s H» O ls e n, Å p a rk e n 8, F lem m ing N ø rg a a r d P e d e r s e n, S kim m inge 2, Tove T r u e l s e n, A sk ø, I a l l e t i l f æ l d e f o r e l i g g e r i n d s t i l l i n g f r a lig n in g s k o m m is sio n en «, V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s a t f ø l g e lig n in g s k o m m is s io n e n s i n d s t i l l i n g o 1360 U d t a l e l s e f r a s o c i a l u d v a l g e t v e d r ø r e n d e a d m i n i s t r a t i o n e n a f b ø r n e d a g i n s t i t u t i o n e n, d e r i n d r e t t e s i d e t t i d l i g e r e r e k o n v a l e s c e n th je m i M arib o o Man k a n ik k e t a g e e n d e l i g s t i l l i n g t i l f o r e s p ø r g s l e n, f o r s å v i d t a n g å r a d m i n i s t r a t i o n a f b ø r n e h a v e og v u g g e s t u e, f ø r b l. a. s o c i a l k o n t o r e t s p e r s o n a l e f o r h o l d, a d m i n i s t r a t i o n s v e d e r l a g, ø k o n o m isk e f o r p l i g t e l s e r, r e t n i n g s l i n i e r f o r u d g i f t s f o r d e l i n g, b e s t y r e l s e m»v» e r k l a r l a g t o Man f i n d e r d e t h e n s i g t s m æ s s i g t a t f å en f o r h a n d l i n g med s y g e h u s e t s b e s t y r e l s e o B ø r n e - og u n g d o m sv æ rn e t f ø l g e r den a f s o c i a l u d v a l g e t a f g iv n e i n d s t i l l i n g» V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s a t t i l s k r i v e s y g e h u s b e s t y r e l s e n og s t i f t am tm an d en, a t man ø n s k e r en f o r h a n d l i n g om s a g e n f o r i n d e n b y r å d e t k an t a g e e n d e l i g s t i l l i n g» D et e r b y r å d e t s o p f a t t e l s e, a t s o c i a l u d v a lg s f o r m a n d e n og s o c i a l i n s p e k t ø r e n d e l t a g e r i f o r h a n d lin g e n» Uden f o r d a g s o r d e n e n, i o f f e n t l i g t m øde; 137«M e d d e le ls e f r a r e k t o r og s k o le k o m m is s io n om, hvem d e r h a r f å e t t i l d e l t M a rib o b y r å d s s t i p e n d i e r t i l f o r t s a t t e s t u d i e r, i a l t 15oo k r» og om f o r d e l i n g e n a f M a rib o am ts s t i p e n d i e r t i l e l e v e r i gym nas i e t, i a l t 3» 9 6 o k r» V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g» 1380 S k o le k o m m is s io n e n f r e m s e n d e r i n d s t i l l i n g t i l u n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t og s k o l e r å d e t om g o d k e n d e ls e a f, a t d e r v e d c e n t r e t f o r s p e c i a l u n d e r v i s n i n g o p r e t t e s en k o m b in e r e t b ø r n e h a v e - og h ø r e k l a s s e p r» 1 /8 1966» S å f r e m t k l a s s e n g o d k e n d e s, b l i v e r d e t n ø d v e n d ig t a t f å g o d k e n d t en t i m e l æ r e r i n d e s t i l l i n g f o r en b ø r n e h a v e læ r e r in d e» En a n s ø g n in g herom e r v e d l a g t sag e n» V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t t i l t r æ d e s k o le k o m m is s io n e n s i n d s t i l l i n og i t i l f æ l d e a f k l a s s e n s g o d k e n d e ls e a t a n sø g e om g o d k e n d e ls e a f en t i m e l æ r e r s t i l l i n g f o r en b ø r n e h a v e læ r e r in d e» 139 U n g d o m s s k o le u d v a lg e t s ø g e r om b e m y n d ig e ls e t i l a t sø g e i n d l e d t e t s a m a r b e jd e p å u n g d o m s s k o le o m rå d e t med de kom m uner, d e r i f ø l g e k o m m u n a llo v s k o m m is sio n e n s s k i t s e s k a l sam m enlæ gges med M a rib o k ø b s ta d» S a m a r b e jd e t tæ n k e s m åske s e n e r e u d v i d e t t i l a t o m f a tte h e l e M i d t l o l l a n d» V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t g iv e den a n s ø g te b e m y n d ig e ls e»

38 6 o T o I l u k k e t mødes luoo S ag v e d r ø r e n d e a n s ø g n in g f r a m u re r Ko M e y e r, d e r i ejendom m en T o r v e t 22 ø n s k e r a t n e d læ g g e en u d l e j e t l e j l i g h e d og i n d r e t t e b l o m s t e r f o r r e t n i n g med f a c a d e mod T o r v e t i ejendom m en«s k r i v e l s e a f 1«j u l i 1966 f r a b o r g m e s te r e n og V i l l y B e n n e d sen med i n d s t i l l i n g om, a t d e r g i v e s b y p la n u d v a l g e t b e m y n d ig e ls e t i l a t la d e p a r t i e l b y p la n f o r o m rå d e t u d a r b e j d e, e v t«som f o r e s l å e t a f b o l i g m i n i s t e r i e t v e d a n t a g e l s e a f en a r k i t e k t med b y p la n læ g n in g som s p e c i a l e «Den 3o«j u n i 1966 h a r c i v i l i n g e n i ø r E r n s t C h r i s t o f f e r s e n f r a b o l i g m i n i s t e r i e t s k o m m itte r e d e i b y p l a n s a g e r b e s i g t i g e t f o r h o ld e n e o V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s a t g iv e b y p l a n u d v a l g e t b e m y n d ig e ls e t i l a t l a d e u d a r b e jd e p a r t i e l b y p l a n, e v t«med a s s i s t a n c e a f s æ r l i g s a g k y n d ig e og s v a r e K«M eyer som i n d s t i l l e t a f b o r g m e s te re n «lu l«s k r i v e l s e f r a vognm and E l l e n J e n s e n, R e v s h a le v e j 5, med anm odn in g om b e t a l i n g a f en r e g n in g p å 1 «o36 k r«i a n le d n i n g a f o p g r a v n in g a f k lo a k le d n in g «D et v i s t e s i g, a t den p r i v a t e k l o a k l e d n i n g v a r i o r d e n, m edens kom m unens h o v e d k lo a k v a r h e l t t i l s t o p p e t «K lo a k u d v a lg e t h a r t i d l i g e r e a f v i s t s a g e n, V e d ta g e ls e g D et v e d to g e s a t m e d d e le f r u E l l e n J e n s e n, a t kommunen ik k e h a r h jem m el t i l a t b e t a l e den o m h a n d le d e r e g n in g «lh 2 «Ø k o n o m iu d v a lg e t m e d d e l e r, a t man h a r g i v e t e je n d o m sm æ g le r K«M øll e r J e n s e n t i l l a d e l s e t i l, a t t o ik k e t i d l i g e r e u d l e j e d e ræ k k e h u s e, t i l h ø r e n d e I / S B is p e v æ n g e t, nu u d l e j e s som e n k e l t v æ r e l s e r «V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g «lu3«ø k o n o m iu d v a lg e t f r e m s e n d e r med a n b e f a l i n g i n d s t i l l i n g f r a kæ m nerk o n t o r e t om a t kom m unens p a n t e b r e v i ejendom m en Ø s te r v æ n g e t 6, som e r s o l g t t i l tø m r e r G u n n ar E l g a a r d P e d e r s e n f o r 2 2 «5oo k r«, r y k k e r f o r en 1«p r i o r i t e t, o p t a g e t i Ø s t i f t e r n e s K r e d i t f o r e n i n g, s å l e d e s a t p a n t e b r e v e t s k a l h a v e s i k k e r h e d in d e n f o r 7o-8o% a f den t i l s i n t i d frem kom m ende k r e d i t f o r e n i n g s v u r d e r i n g «P a n t e b r e v e t l y d e r p å lh «2 5 o k r«e j e r e n v u r d e r e r ejendom m en t i l 7 o «o o o k r«lhl+o S k r i v e l s e f r a I K rü g e r A/S v e d r ø r e n d e l i c i t a t i o n o v e r v a n d t å r n e t «D et i n d s t i l l e s, a t a r b e j d e t o v e r l a d e s den l a v e s t b y d e n d e, Chr«J e n s e n s s ø n n e r, N æ stv e d, med t i l b u d s p r i s e n o o k r«f o r s l a g f r a b o r g m e s te r e n om, a t g ru n d e n med d e t g am le v a n d tå r n o v e r g å r t i l s k o le r n e «V e d ta g e ls e g D et v e d t o g e s, a t a r b e j d e t o v e r l a d e s t i l den l a v e s t b y d e n d e «D et v e d to g e s a t g ru n d e n v e d d e t g am le v a n d t å r n o v e r g å r t i l s k o l e o m rå d e t«u d v a lg e t f o r v æ rk e rn e og s k o l e u d v a l g e t o r i e n t e r e s «T ek n i s k f o r v a l t n i n g s k a l s ø r g e f o r, a t d e t g am le v a n d t å r n t i l s i n t i d n e d r i v e s p å b i l l i g s t m u lig e måde«ih5«s o c i a l u d v a l g e t f r e m s e n d e r med a n b e f a l i n g a n s ø g n in g f r a h u s b e s t y r e r i n d e E l l e n K la r a J o h a n n e L a r s e n, f ø d t den 2 1 / l o , b o e n d e B a n g s h a v e v e j 2, om e n k e p e n s io n «V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s e n s te m m ig t a t f ø l g e d e t s o c i a l e u d v a lg s i n d s t i l l i n g «

39 6 o T o 6 6 2U0 IH60 Rødby b y r å d s ø k o n o m iu d v a lg f r e m s e n d e r med a n b e f a l i n g t i l b u d s t o r t k r o H o lu o,-, f r a s m e d e m e s te r H o lg e r T o r n ø e, R ø d b y, p å v a n d s t i k og s a n i t æ r e i n s t a l l a t i o n e r i a d m i n i s t r a t i o n s b y g n in g e n p å f l y v e p l a d s e n v e d H ø jb y g a a rd o Ø k o n o m iu d v a lg e t a n b e f a l e r, a t t i l b u d e t g o d k e n d e so V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s a t g o d k e n d e t i l b u d e t og e f t e r b e v i l g e b e l ø b e t f o r /6 7 ll»7o S k r i v e l s e a f 26/H 1966 f r a k o m m u n e b o g h o ld e re n t i l ø k o n o m iu d v a lg e t om o p f ø r e l s e a f e r s t a t n i n g s b o l i g e r f o r ejendom m e p å G a s v æ r k s v e j» V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s a t h e n læ g g e s a g e n o Wo L a r s e n Aage S ø r e n s e n Vo B e n n e d s e n Go R aahauge Kjo G rav e Uo F ynboe Aage H an sen T h y ra M o rte n s e n O la f R asm u ssen

40 M a rib o b y r å d s m ø d e,d e n 17» a u g u s t 1966«F ra v æ re n d e med a n m e ld t f o r f a l d? In g e n «I o f f e n t l i g t m øde: lh 8. M i n i s t e r i e l l e c i r k u l æ r e r og b e k e n d t g ø r e l s e r «V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g «lu9«m e d d e le ls e f r a b o l i g m i n i s t e r i e t om b e r i g t i g e l s e a f d r i f t s t i l s k u d f o r TFM hus, o p f ø r t a f M arib o H å n d v æ r k e r k o n s o r tiu m, v /S v. E. J ø r g e n s e n, G a r tn e r v æ n g e t 1 7, på m a tr«n r. 73 l p, m k j., Ø s tr e B o u le v a r d 3 2, f o r en a n s k a f f e ls e.s s u m,e k s c l. k u r s t a b og p r i o r i t e r i n g s in d s k u d, på k r ^ 3 7, -. V e d t a g e l s e : T i l e f t e r r e t n i n g G o d k e n d e ls e f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t a f den m e lle m Rødby og Mar i b o kom m uner in d g å e d e o v e re n s k o m s t v e d r ø r e n d e f l y v e p l a d s på l e j e t a r e a l v e d H ø jb y g a a r d. V e d t a g e l s e : T i l e f t e r r e t n i n g « S am ty k k e f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t t i l, a t e t b e lø b på k r ^, -, s v a r e n d e t i l k r. l+,5o p r. m 2, f o r a r e a l. å f m a t r. n r e, m k j«, d e r e r o v e r l a d t s p e c i a l a r b e j d e r s k o l e n f o r M arib o amt t i l b y g g e r i, r e s t i t u e r e s kom m unens k a p i t a l f o n d o v e r lo å r med m in d s t en t i e n d e d e l å r l i g t. V e d ta g e ls e? T i l e f t e r r e t n i n g « M e d d e le ls e f r a u n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t om, a t l e k t o r S«B r e j l f r a 1«a p r i l 1965 udnæ v n es t i l l e k t o r i 26«l ø n n i n g s k l a s s e. V e d t a g e l s e : T i l e f t e r r e t n i n g o 153«U n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t f r e m s e n d e r u n d e r U. j u l i I9 6 6 i a l t k r«153«h o o, -, d e r u d g ø r t i l s k u d e f t e r f o l k e s k o l e l o v e n s 63 t i l k l a s s e l o k a l e r og v æ r k s t e d s l o k a l e r p å M arib o b o r g e r s k o l e. I m e d fø r a f s k o l e t i l s y n s l o v e n s 32 e r e n d v id e r e y d e t t i l s k u d t i l u d g i f t e r p å i a l t 1*7.825,6 2 k r., som e r a f h o l d t t i l in d k ø b a f i n v e n t a r og s p e c i a l a p p a r a t u r t i l b ru g f o r u n d e r v i s n i n g s c e n t r e t i M arib o f o r s v æ r t h a n d ic a p p e d e. Af s t a t s k a s s e n y d e s r e f u s io n med h a l v d e l e n a f s k o le f o n d e n s t i l s k u d «V e d t a g e l s e : T i l e f t e r r e t n i n g. 15!+«M e d d e le ls e f r a Den d a n s k e K ø b s t a d f o r e n i n g om f o r l æ n g e l s e a f o v e r e n s k o m s te n v e d r. c i v i l i n g e n i ø r e r og a f t a l e n v e d r«a k a d e m iin g e n iø re r V e d ta g e ls e? T i l e f t e r r e t n i n g «

41 1 7 o8 o » M arib o a m ts r å d m e d d e le r, a t o v e r e n s k o m s te n om f a m i l i e v e j l e d n i n g m e lle m M arib o k ø b s t a d, M a rib o l a n d s o g n, B an d h o lm, H i l l e s t e d, H u n seb y og Ø s t o f t e kom m uner g o d k e n d e s f o r la n d k o m m u n e rn e s v e d kommende p å b e t i n g e l s e a f, a t l o om t v i v l s s p ø r g s m å l æ n d re s i o v e r e n s s te m m e ls e med d e t a f i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t o v e r f o r M arib o b y r å d den 5» m aj 1966 a n f ø r t e o V e d t a g e l s e : T i l e f t e r r e t n i n g M a r ib o am ts p i e j e s t i f t e l s e r f r e m s e n d e r d e t a f b e s t y r e l s e n g o d k e n d t e, r e v i d e r e d e r e g n s k a b f o r I /6 6 f o r G rø n su n d h j^émme^t, S tu b b e k ø b in g, og S ø n d e r s ø h j em m et, M a r ib o, t i l l i g e med s t a t u s og s p e c i f i k a t i o n o v e r a d m i n i s t r a t i o n s u d g i f t e r n e o U d g i f t e r n e p r. p e n s io n æ r d a g h a r v æ r e t h e n h o l d s v i s k r 0 79*91 og k r. 7 6,6 1. V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g o 157 o Ø k o n o m iu d v a lg e t f r e m s e n d e r M arib o am ts p l e j e - og f o r s o r g s h j e m s re g n s k a b f o r /6 6. Kommunens a n d e l e r k r ,0 2 og d e s u d e n s k a l b e t a l e s a / c f o r /6 7 h r. 3.H 8 3,5 1 V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g B e s t y r e l s e n f r e m s e n d e r d e t v e d ta g n e r e g n s k a b f o r /6 6 f o r M arib o am ts og b y s s y g e h u s t i l l i g e med r e v i s i o n s b e r e t n i n g. M arib o kommunes a n d e l i d r i f t s u n d e r s k u d e r o.h 7 7,5 ^ k r. D r i f t s u d g i f t e n p r 0 s y g e d a g b l i v e r i f l g. r e g n s k a b e t k r * 9 7 og n å r in d t æ g t e n f r a t r æ k k e s, b l i v e r u n d e r s k u d e t k r ,3 1 p r. sy g e d a g o V e d ta g e ls e g T i l e f t e r r e t n i n g o M a rib o a m ts r å d f o r e s p ø r g e r * h v o r v i d t e t m e d fø lg e n d e u d k a s t t i l l ø n n i n g s r e g l e r f o r tje n e s te m æ n d u n d e r M arib o s y g e h u s k a n g o d k e n d e s sam t om, h v o r v i d t b y r å d e t e r e n i g t i, a t u d k a s t e t i n d s e n d e s t i l i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t f r a a m t s r å d e t p å b e g g e s v e g n e. V e d ta g e ls e g L ø n n i n g s r e g l e r n e t i l t r å d t e s, lig e s o m b y r å d e t t i l t r å d t e, a t l ø n n i n g s r e g l e r n e i n d s e n d e s t i l i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t a f a m t s r å d e t p å b e g g e kom m uners v e g n e A n m o d n in g f r a L o l l a n d s b a n e n, d e r f r e m s e n d e r b e r e t n i n g f o r , om u d b e t a l i n g a f r e s t t i l s k u d t i l p e n s i o n s u d g i f t e r, 28% a f k r o 2 6 U,9 k, e l l e r k r ^, l 8. De s a m le d e kom m unale a n d e le a f p e n s i o n s u d g i f t e r n e f o r 1965 e r 15% e l l e r k r ,6 9. V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g K opi a f s u n d h e d s k o m m is s io n e n s s k r i v e l s e a f U/ö 1966 t i l o v e r d y rlæ g e Bo G e r la c h med g o d k e n d e ls e a f, a t h a n 1. o k to b e r I9 6 6 f r a t r æ d e r som t i l s y n s f ø r e n d e d y r læ g e. D et u d f ø r t e a r b e j d e v i l b l i v e a f r e g n e t e f t e r de g æ ld e n d e b e s te m m e ls e r f o r e n k e l t b e sø g i f o r r e t n i n g e r m.m. V e d ta g e ls e g T i l e f t e r r e t n i n g.

42 1 7 o8 o o 2 o b e h a n d lin g a f s p ø r g s m å le t om a n v e n d e ls e a f i n d e s t å e n d e, k r 0 2 h «,o o o,- a f g a s v æ r k e ts f o r n y e l s e s f o n d t i l b r u g v e d r e p a r a t i o n a f g a s b e h o ld e r e n s ta g o V e d ta g e ls e g T i l t r å d t e s v e d 2 0 b e h a n d lin g o 1 Ö 3.M e d d e le ls e f r a l ø n u d v a l g e t om, a t d e t h a r b e m y n d ig e t s o c i a l u d v a l g e t t i l a t o p s l å en s t i l l i n g som b ø r n e h a v e l æ r e r i n d e v e d den kom m unale b ø r n e h a v e f r a l 0 a u g u s t , h v o r J y t t e Kamp e r e r f r a t r å d t o T i l t r å d t e s 0 16Ho I n d e n r i g s m i n i s t e r i e t f r e m s e n d e r med an m o d n in g om en u d t a l e l s e - e f t e r i n d h e n t e t e r k l æ r i n g f r a s u n d h e d s k o m m is s io n e n og k r e d s l æ g en - en t i l m i n i s t e r i e t i n d s e n d t k la g e f r a g r u n d e j e r e i V e s t e r g ade o v e r o v e rs v ø m m e ls e r n o rd f o r g r u n d e n e o K lo a k u d v a lg e t fre m s e n d e r en a f t e k n i s k f o r v a l t n i n g den 25o j u l i 1966 u d a r b e j d e t r e d e g ø r e l s e f o r s a g e n, h v o r a f d e t f r e m g å r, a t de i v i n t e r e n /6 6 i n d t r u f n e o v e rs v ø m m e ls e r i o m rå d e t s k ø n n e s a t h a v e vær e t a f g a n s k e e k s t r a o r d i n æ r a r t 0 D et e r t e k n i s k f o r v a l t n i n g s o p f a t t e l s e, a t u d f ø r e l s e n a f t o p r o j e k t e r e d e o v e r f a l d s b y g v æ r - k e r, m a r k e r e t på en m e d fø lg e n d e s k i t s e, h a r t i l g o d e s e t den v ed en o p f y l d n i n g s k e t e b e g r æ n s n in g a f u d l i g n i n g s b a s s i n e t s v o lu m en s å l e d e s a t f o r h o l d e n e p å de t i l b a g e b l e v n e, l a v e, p r i v a t e a r e a l e r ik k e e r a n d e r l e d e s e n d de h i d t i l h a r v æ re t«d et b em æ rk es i r e d e g ø r e l s e n, a t de n æ v n te o v e r f a l d v i l b l i v e u d f ø r t i in d e v æ re n d e re g n s k a b s å r «. K lo a k u d v a lg e t m e d d e l e r, a t r e d e g ø r e l s e n u d e n b e m æ rk n in g e r e l l e r t i l f ø j e l s e r e r u d v a l g e t s e r k l æ r i n g i s a g e n «S u n d h e d s k o m m is sio n e n h a r b e s i g t i g e t f o r h o l d e n e og e r a f den o p f a t t e l s e, a t d e r med u d f ø r e l s e n a f o v e n n æ v n te o v e r f a l d s b y g v æ r k e r a n t a g e s a t sk e s å v æ s e n t l i g e f o r b e d r i n g e r, a t f o r h o l d e t b r i n g e s i o rd e n «D et o p l y s e s i s u n d h e d s k o m m is s io n e n s s k r i v e l s e a f H / , a t k r e d s læ g e n i k o m m is s io n s m ø d et den 3o a u g u s t h a r s k ø n n e t, a t d e r ik k e e r t a l e om s u n d h e d s f a r l i g e f o r h o l d i o m rå d e to S å f r e m t d e t s k u l l e v i s e s i g, a t o v e rs v ø m m e ls e s p r o b le m e rn e ik k e l ø s e s v e d e t a b l e r i n g a f o v e r f a l d s b y g v æ r k e r n e, a g t e r s u n d h e d s k o m m is s io n e n a t t a g e s a g e n op t i l f o r n y e t b e h a n d l i n g, m edens e v e n t u e l l e u le m p e r e r a k t u e l l e 0 K re d s læ g e n m e d d e le r 5<= a u g u s t I 9 6 6, a t d e t må a c c e p t e r e s, a t d e r v e d o v e r b e l a s t n i n g a f k l o a k k e r n e, h v o r t i l d e r s k a l e k s t r a o r d i n æ r t s t o r e m æ ngder a f o v e r f l a d e v a n d - s k e r en o p s p æ d n in g a f s p i l d e v a n d e t med med m in d s t d e t l o - d o b b e l t e v o lu m en o v e r f l a d e v a n d, h v o r f o r d e r må a n ta g e s a t v æ re m e g et r i n g e r i s i k o f o r e g e n t l i g s u n d h e d s f a r e f o r de o m b o e n d e 0 k r e d s læ g e n h e n v i s e r t i l t e k n i s k f o r v a l t n i n g s r e d e g ø r e l s e og a n b e f a l e r den f o r e s l å e d e u d f ø r e l s e a f o v e r f a i d s b y g v æ r k e r 0 I ø v r i g t b e m æ rk e s, a t s a g e n må t a g e s op t i l ny v u r d e r i n g, h v i s d e t i p r a k s i s v i s e r s i g, a t de i v æ r k s a t t e f o r a n s t a l t n i n g e r ik k e e r t i l s t r æ k k e l i g t e f f e k t i v e «.

43 V e d t a g e l s e ; B y r å d e t h a r t a g e t k r e d s l æ g e n s, s u n d h e d s k o m m is s io n e n s og k l o a k u d v a l g e t s r e d e g ø r e l s e r t i l e f t e r r e t n i n g o Som s v a r på i n s t a l l a t ø r Ko Co D ues v e d l a g t e b r e v a f 5 s e p te m b e r i 9 6 0, h v o r i s t å r, a t f o r a n s t å e n d e i n d g i k p å en a f t e k n i s k f o r v a l t n i n g og Mar i b o b y r å d u d f æ r d i g e t b e b y g g e l s e s p l a n, må man p å p e g e f ø l g e n d e : 1 ) I b y g g e s a g e n v e d r o Ko Co Due f r e m g å r i n t e t s å l y d e n d e. 2 ) Den 5/H i9 6 0 v e d to g b y r å d e t a t b e m y n d ig e d a v æ re n d e b y p la n u d v a lg t i l a t u d a r b e jd e e t f o r s l a g t i l a f l æ s n i n g s - og a f l a s t n i n g s v e j e t i l h o v e d g a d e rp e V e s te r g a d e og Ø s t e r g a d e. 3) Den 2 o /b i9 6 0 f i k Ko Co Due b y g g e t i l l a d e l s e. U) Den 8 / v a r b y g g e r i e t f æ r d i g t, og b y g n i n g s a t t e s t b l e v u d s t e d t o 5) Den 2 3 / f o r e l å f æ r d i g t u d k a s t t i l en b e b y g g e l s e s p l a n i f o r b i n d e l s e med p r o j e k t e r e t h o t e l b y g g e r i og e v t. p l a c e r i n g a f kommende M a rib o h a lo B egge f o r s l a g e r s e n e r e t r u k k e t t i l b a g e. 6 ) O m ta lte a f l a s t n i n g s v e j e i n d g å r nu i b y r å d e t s a n s ø g n in g t i l v e j d i r e k t o r a t e t om en I n d r e R in g v e j. E n d e l i g t p r o j e k t i n d s e n d t i P r o j e k t e t e r g e n ta g n e g a n g e b l e v e t u d s k u d t a f v e j d i r e k t o r a t e t med m o t i v e r i n g i m a n g le n d e Ø konom iske m i d l e r. 7 ) I d e t man a f v e n t e r m i n i s t e r i e t s v u r d e r i n g a f h e l e s a g e n, u d s æ t t e r man i g a n g s æ t t e l s e n a f a r b e j d e t M arib o kommunes s o c i a l r e g n s k a b e r I / 6 6. D er e r t a l e om en o v e r s k r i d e l s e p å k r o 8 oo6 U,7 6, f o r d e l t s å l e d e s : k o n to r e g n s k a b b u d g e t + / o 2 7 5,l o o,- + 2 H. o 2 U,8 H ,6 0 9 o , - * ,6 0 lh H 6 H, oo 2 5 I 0 I I 0, - * ^,o o o Ho, H ,- * 8 oo6 H,7 6 o V e d t a g e l s e : D er g a v e s d e c i s i o n f o r r e g n s k a b e r n e. I l u k k e t møde o S am ty k k e f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t t i l s a l g a f 5-6 oooo m v e d V e s te r g a d e t i l t ø m r e r m e s te r Aage V. J e n s e n f o r c a 0 52 k r. p r. m2 og s å l e d e s, a t kommunen d æ k k er h a l v d e l e n a f de med e k s t r a - f u n d e r i n g fo r b u n d n e o m k o s tn in g e r. S alg ssu m m en b e r i g t i g e s v e d, a t k ø b e r e n b e t a l e r 3o# k o n t a n t, med e n s d e r f o r re s tk ø b e s u m m e n u d s t e d e s 2 o - å r i g t s æ l g e r p a n t e b r e v med s i k k e r h e d in d e n f o r 85$ a f a n s k a f f e ls e s s u m m e n f o r e je n d o m men e f t e r b e b y g g e l s e. En k r e d i t f o r e n i n g s v u r d e r i n g e l l e r l i g n e n d e v i l d a n n e g r u n d la g f o r p a n t e b r e v e t s p l a c e r i n g o V e d t a g e l s e : T i l e f t e r r e t n i n g.

44 1 7 o8 o » S am ty k k e f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t t i l k o m m u n e g a ra n ti f o r e t lå n p å lo 7 7 é» o o o k r 0, som M arib o V arm evæ rk o p t a g e r h o s K r e d i t f o r e n in g e n a f Kommuner i D anm ark t i l d e l v i s d æ k n in g a f u d g i f t e r t i l u d v i d e l s e a f f j e r n v a r m e f o r s y n i n g e n s lo e t a p e og i n d d r a g e l s e a f nye f o r s y n in g s o m r å d e r i en 2 0 e ta p e o V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g o 1680 H a n d e l s m i n i s t e r i e t f r e m s e n d e r k o p i e r a f s k r i v e l s e r t i l C row ns H e r r e k o n f e k t i o n A/S og Den l o l l a n d s k e L a n d b o s ta n d s S p a r e k a s s e i N ak sk o v v e d r ø r e n d e g a r a n t i e r e f t e r e g n s u d v i k l i n g s l o v e n s b e s te m m e ls e r f o r lå n t i l f i r m a e t s a n s k a f f e l s e a f m a s k in e r n u m., k r o.o o o,- o V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g o lé 9 e F a b r i k a n t B ø rg e K jæ r s la n d m e d d e le r den 260 j u l i I 9 6 6, a t h a n h a r b e d t e g n s u d v i k l i n g s r å d e t f o r a n l e d i g e, a t lå n e a n s ø g n in g e n v e d r ø re n d e i n d u s t r i h u s i M arib o tr æ k k e s t i l b a g e o P å g æ ld e n d e h a r i s t e d e t k ø b t en ig a n g v æ re n d e t r æ v a r e f a b r i k i N o rd - s jæ l la n d o V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g o 17oo P o l i t i m e s t e r e n f r e m s e n d e r med an m o d n in g om en u d t a l e l s e a n s ø g n in g om i n d f ø d s r e t f o r b ø r n e n e H an n es H e n rik H o f e r, fo 6 / , og L i s e l o t t e H o f e r, f o 2 5 / , b o e n d e V e s te r g a d e 5 6, M aribo o M o d e re n, f r u K a te H o f e r, e r d a n s k, og h e n d e s t i d l i g e r e æ g t e f æ l l e, M a n fre d H o f e r, h a r s ø g t i n d f ø d s r e t, som i m i d l e r t i d ik k e v i l omf a t t e b ø r n e n e, d e r e r u n d e r g i v e t m o d e re n s fo ræ ld r e m y n d ig h e d o V edt a g e l s e s D et v e d to g e s a t a n b e f a l e a n d r a g e n d e to 171 U d v a lg e t f o r f a s t e ejendom m e i n d s t i l l e r, a t d e r i f o r p a g t n i n g s k o n t r a k t e n f o r G re v e lo d d e n i n d f ø j e s en b e s te m m e ls e om, a t f o r p a g t e r Ko T h ie s e n s h u s t r u i t i l f æ l d e a f h a n s død k a n o v e r t a g e f o r p a g t n i n g e n E n d v id e r e i n d s t i l l e r u d v a l g e t, a t G r e v e lo d d e n s h o v e d b y g n in g i s t a n d s æ t t e s f o r c a o 2 5»ooo k r 0 og d e r e f t e r u d l e j e s t i l Ko T h ie s e n f o r 3oo k r o p ro månedo D et n u v æ re n d e f o d e r m e s te r h u s s k a l h e rm e d u d g å a f f o r p a g t n i n g e n og m a t r i k u l e r e s s æ r s k i l t, h v o r e f t e r d e t i n d s t i l l e s s o l g t, s å l e d e s a t salg ssu m m e n a n v e n d e s t i l u d s ty k n in g s o m k o s t n i n g e r og i s t a n d s æ t t e l s e, m edens e t e v e n t u e l t r e s t b e l ø b f o r e s l å s t i l s k r e v e t k a p i t a l f o n d e n e V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t f ø l g e u d v a l g e t s i n d s t i l l i n g og anm ode s t a t s a u t o e je n d o m sm æ g le r M ø lle r J e n s e n om a t s æ lg e f o d e r m e s t e r h u s e t o

45 o S l u t s e d d e l v e d r ø r e n d e kom m unens o v e r d r a g e l s e a f den n u v æ re n d e s p e c i a l a r b e j d e r s k o l e t i l m u r e r m e s te r P o u l C h r i s t e n s e n f o r k r. 1. m aj I9 6 7 b e t r a g t e s som s k æ r in g s d a g f o r k ø b e r e n s e n d e l i g e o v e r t a g e l s e. K ø b e re n o v e r t a g e r 1. p r i o r i t e t i e jen d o m m en, b e t a l e r k o n t a n t k r , ^éog u d s t e d e r l o - å r i g t p a n t e b r e v f o r re s tk ø b e s u m m e n på k r., a t f o r r e n t e 2# h ø j e r e e n d N a tio n a l b a n k e n s d i s k o n t o. V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t s æ lg e t i l m u r e r m e s te r P o u l C h r i s t e n - s e n på d e a n f ø r t e v i l k å r u n d e r f o r u d s æ tn in g a f i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t s s a m ty k k e A n sø g n in g f r a D ansk V e e d o l A /S om t i l l a d e l s e t i l o p f ø r e l s e a f b e n z i n s a l g s a n l æ g på den a f m a s k i n f o r h a n d l e r E. B e n d ix e n k ø b t e i n d u s t r i g r u n d v e d " id a s m in d e. G a d e- og v e j u d v a l g e t k an ik k e a n b e f a l e den ø n s k e d e o v e r k ø r s e l mod Ø s tr e L a n d e v e j, som e r a d g a n g s b e g r æ n s e t i h. t. v e j b e s t y r e l s e s l o v e n s 3 5. U d v a lg e t h a r d e rim o d i n t e t a t e r i n d r e mod u d k ø r s l e r n e mod C. E. C h r i s t i a n s e n s V e j, h v i s de b e n y t t e s f æ l l e s med g ru n d e n i ø v r i g t. O v e r k ø r s le r n e s k a l u d f ø r e s e f t e r e t a f t e k n i s k f o r v a l t n i n g g o d k e n d t, d e t a i l l e r e t p r o j e k t. P o l i t i e t t i l t r æ d e r d enne i n d s t i l l i n g. B y p la n u d v a lg e t h a r ik k e b y p la n m æ s s ig e i n d v e n d in g e r mod d e t ø n s k e de a n læ g. S å fre m t t i l l a d e l s e n g i v e s, f o r u d s æ t t e s d e t, a t d e t n u v æ re n d e V e e d o l- a n læ g på Ø s tr e L a n d e v e j n e d læ g g e s s e n e s t n å r d e t nye å b n e s. B o r g m e s te r e n i n d s t i l l e r a t f ø l g e u d v a lg e n e s og p o l i t i e t s i n d s t i l l i n g p å b e t i n g e l s e a f, a t m a s k i n f o r h a n d l e r B e n d ix e n, f o r i n d e n ta n k a n l æ g g e t p å b e g y n d e s, o p f y l d e r den i en m e d fø lg e n d e d e k l a r a t i o n a n f ø r t e b y g g e p l i g t. V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s a t f ø l g e b o r g m e s te r e n s i n d s t i l l i n g. 17H. dr O b. G a d e -, v e j - og k l o a k u d v a l g e t f r e m s e n d e r d i s p e n s a t i o n s a n s ø g n i n g e r, f o r s å v i d t a n g å r M arib o A n d e l s b o l i g f o r e n i n g s a f d. 8, v u g g e s t u e, og a f d. 6, 2U l e j l i g h e d e r og f r i t i d s h j e m, f r a k r a v e n e om, a t a f lø b f r a k ø k k e n v a s k e s k a l f ø r e s t i l r e n s e b r ø n d. U d v a lg e t k an ik k e a n b e f a l e d e t a n s ø g t e. S a m tid ig f o r e l i g g e r a n s ø g n in g om, a t d e r i 2 l e j l i g h e d e r i a f d. 6, d e r i n d r e t t e s t i l i n v a l i d e, må i n d r e t t e s k ø k k e n k v æ rn e t i l a f f a l d. U d v a lg e t a n b e f a l e r s å d a n i n s t a l l a t i o n i de t o o m h a n d le d e l e j l i g h e d e r. V e d t a g e l s e ; a. D et v e d to g e s ik k e a t g iv e d i s p e n s a t i o n. b. D et v e d t o g e s, a t d e r må i n d r e t t e s k ø k k e n k v æ rn e t i l a f f a l d i de t o o m h a n d le d e l e j l i g h e d e r i a f d U d v a lg e t f o r g a d e r, v e j e og k l o a k e r f r e m s e n d e r a n s ø g n in g f r a s t a d s i n g e n i ø r P re b e n H e n d r ik s e n, Ø s te r v a n g 7 8, om t i l l a d e l s e t i l a t o v e rb y g g e kom m unens r e g n v a n d s le d n in g på en s tr æ k n in g a f 2,7 m. D et a n s ø g te a n b e f a l e s p å b e t i n g e l s e a f, a t d e r u d e n u d g i f t f o r kommunen e t a b l e r e s en l, o m g e n n e m lø b s b rø n d u m id d e lb a r t n o rd f o r d e t ø n s k e d e b y g v æ rk, og a t f r e m t i d i g e o p g r a v n in g e r k a n sk e u d en f o r ø g e d e u d g i f t e r f o r kom m unen. B o r g m e s te r e n v e d læ g g e r f o t o k o p i a f i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t s g o d k e n d e l s e a f s a l g s b e t i n g e l s e r og g ø r s a m t i d i g opm ærksom p å, a t n a b o -

46 17 o 8 o g ru n d e n e e f t e r d e l v i s o p f y l d n i n g, f o r e t a g e t f o r kom m unens r e g n i n g, k an s æ lg e s med i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t s sam ty k k e f o r 22 k r. p r c m2 o V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s ik k e a t g iv e den a n s ø g te d i s p e n s a t i o n. 17ée K la g e a f 2 2 O m a r ts 1966 f r a p o l i t i b e t j e n t 0 o L u n d, Å p a rk en 8, o v e r a t k lo a k s l a m, d e r a f t e k n i s k f o r v a l t n i n g v a r o ppum pet på den a f Å p a rk e n s b e b o e r e b e n y t t e d e p l a d s v e d å e n, ik k e u o p h ø r l i g b l e v f j e r n e t o S u n d h e d s k o m m is sio n e n m e d d e l e r, a t t e k n i s k f o r v a l t n i n g s r e d e g ø r e l s e a f 1 / om f o r h o l d e t t a g e s t i l e f t e r r e t n i n g, og a t d e t a f s a g e n s b i l a g f r e m g å r, a t l a b o r a t o r i e u n d e r s ø g e l s e a f en u d t a g e t s la m p rø v e f r a o m rå d e t g o d t g ø r, a t slam m et ik k e h a r k u n n e t b e t e g n e s som s u n d h e d s f a r l i g t o V e d ta g e ls e g D et v e d to g e s a t t a g e s u n d h e d s k o m m is s io n e n s r e d e g ø r e l se t i l e f t e r r e t n i n g o 177 A n sø g n in g f r a P o H a tte n & Co«, om a t m å tte in d d r a g e en n e d l a g t b u t i k og en m in d re l e j l i g h e d i ejendom m en J e r n b a n e g a d e 6 t i l e g e t f o r r e t n i n g s m æ s s i g t b r u g som f r o k o s t s t u e, t o i l e t t e r, g a r d e r o b e r m.vo t i l p e r s o n a l e t o T e k n is k f o r v a l t n i n g u d t a l e r, a t d e r e r t a l e om b u t i k, s t u e, k ø k k en og W0C0 i s t u e e t a g e n sam t s o v e v æ r e l s e, g æ s te v æ r e ls e og b a d e v æ r e ls e oven p åo L e j l i g h e d e n, d e r e r c e n t r a l v a r m e o p v a r m e t, må b e t e g n e s som g o d o V e d ta g e ls e 2 D et v e d to g e s a t imødekomme a n d r a g e n d e t, 1780 A n sø g n in g f r a T h 0 L a r s e n, S l a g t e r i v e j l 8, om t i l l a d e l s e t i l a t n e d læ g g e en u d l e j e t l e j l i g h e d på lo s a l i ejen d o m m en, i d e t en 26 - å r i g, h jem m ev æ ren d e s ø n, d e r f å r i n v a l i d e p e n s i o n, b o r d å r l i g t o T e k n is k f o r v a l t n i n g u d t a l e r, a t s t u e l e j l i g h e d e n, d e r b e b o s a f e j e r e n, b e s t å r a f 2 vær» og k ø k k e n. S ø n n e n s rum i b a g h u s e t s k ø n n e s u e g n e t t i l b o lig o lo s a l s l e j l i g h e d e n e r p å 3 små vær e l s e r og k ø k k en» D et s k ø n n e s r i m e l i g t, om a n s ø g n in g e n b l e v im ø dekom m et o V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t imødekomme a n d r a g e n d e t, n å r l e j l i g h e den b l i v e r l e d i g. 179«I n d s t i l l i n g f r a b i b l i o t e k s u d v a l g e t om, a t d e t t i l b y j u b i l æ e t a f s a t t e b e l ø b, 55oooo k r o, a n v e n d e s t i l køb a f en s k u l p t u r t i l a n b r i n g e l s e i den nye b i b l i o t e k s h a v e v ed Id a s m in d e «Ø konom iudv a l g e t f r e m s e n d e r s a g e n med i n d s t i l l i n g, a t d e r u d b e t a l e s 5ooooo k r. t i l M a r ib o - H a lle n som f ø r s t e a f d r a g» D et ø v r i g e a r ra n g e m e n t i f o r b i n d e l s e med j u b i l æ e t o v e r l a d e s s a m t i d i g t i l b y r å d e t s a f g ø r e l s e» V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t h e n læ g g e k r» 5 5 «o o o,- i e n " j u b i l æ - u m sfo n d " t i l s e n e r e a n v e n d e ls e e f t e r b y r å d e t s v e d t a g e l s e. D et v e d to g e s a t t r a k t e r e s k o l e e l e v e r n e og b ø r n e n e i den kom m unale b ø r n e h a v e med c h o k o la d e m æ lk p å ju b ilæ u m s d a g e n. D er a f h o l d e s r e c e p t i o n i b y r å d s s a l e n den 2 7 o s e p te m b e r d. å.

47 17 o 8 o l 8 o. I n d s t i l l i n g f r a s o c i a l u d v a l g e t om b e v i l l i n g a f f o l k e p e n s i o n e f t e r d i s p e n s a t i o n s b e s t e m m e l s e r n e t i l H o lg e r A n d re a s L a r s e n, f. d. 1 5 /3 1 9 o 3, b o e n d e A n s g a r s v e j 1 1, og N i e l s P e t e r H a n s e n, f o d. 1 2 /L 1 9 o 3, b o e n d e v i l l a B in k a, R e v s h a le o V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s e n s te m m ig t a t f ø l g e d e t s o c i a l e u d v a l g s i n d s t i l l i n g o l 8 l S k r i v e l s e a f 2 7 / f r a s t a d s i n g e n i ø r P re b e n H e n d r ik s e n, d e r t a g e r t i l e f t e r r e t n i n g, a t h a n ik k e m ere s k a l v a r e t a g e a r b e j d e t i c i v i l f o r s v a r e t. H vad a n g å r h o n o r a r e t h e r f o r b e m æ rk e s, a t d e t i n d g i k i l ø n a f t a l e n m e lle m s t a d s i n g e n i ø r e n, b y r å d e t og k ø b s t a d f o r e 'n i n g e n, h v o r f o r d e r f o r v e n t e s en p a s s e n d e k o m p e n sa tio n S agen f o r v e n t e s g e n o p ta g e t v e d s t a d s i n g e n i ø r e n s t i l b a g e v e n d e n t i l a r b e j d e t 1 f e b r u a r 19& 7. L ø n u d v a lg e t f r e m s e n d e r s a g e n t i l b y r å d e t med i n d s t i l l i n g om, a t den k l a r t t i l b a g e v i s e s u n d e r h e n v i s n i n g t i l b y r å d e t s b e s l u t n i n g a f 3 o. j u n i I96H0 V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s e n s te m m ig t a t f ø l g e l ø n u d v a l g e t s i n d s t i l l i n g Ø k o n o m iu d v a lg e t f r e m s e n d e r s a l d o b a l a n c e v e d r ø r e n d e d e t a f s l u t t e d e r e g n s k a b /6 6 0 D er e r e t u n d e r s k u d p å ,oU k r., og d e t i n d s t i l l e s, a t t i d l i g e r e o p s a m le t d r i f t s o v e r s k u d, k r ,3 5» a n v e n d e s t i l n e d b r i n g e l s e a f u n d e r s k u d e t, m edens r e s t b e l ø b e t, k r ,6 9 o v e r f ø r e s t i l s t a t u s og s k a t t e u d s k r i v e s p å b u d g e t t e t f o r /6 8 0 V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t f ø l g e ø k o n o m iu d v a lg e ts i n d s t i l l i n g S p ø r g s m å le t v e d r ø r e n d e b y r å d e t s s t i l l i n g t i l i n v i t a t i o n t i l omeg n sk o m m u n ern e t i l d r ø f t e l s e a f s p ø r g s m å le t om kom m unesam m enlæ g n in g. V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t in d k a l d e t i l e t møde med de t i d l i g e r e d e l t a g e n d e kom m uner p lu s A skø kom m une. S tif ta m tm a n d e n og e k s p e r t h o l d e t i n d k a l d e s t i l m ødeto D et v e d t o g e s, a t M arib o b y r å d e r v i l l i g t t i l a t g å in d f o r d r ø f t e l s e a f v i l k å r e n e f o r M a r s t a l s t a t u s f o r en kommende sto rk o m m u n e. Uden f o r d a g s o r d e n e n. I o f f e n t l i g t m øde. I8 H. Som s v a r på b o r g m e s te r e n s f o r e s p ø r g s e l m e d d e le r tø m r e r m e s te r Aage Vo J e n s e n den l l 0 a u g u s t 1966> a t h o t e l b y g g e r i e t i M arib o f o r v e n t e s i g a n g s a t om c a o en månedo V edt a g e l s e s T i l e f t e r r e t n i n g

48 IT o 8 o66 33 I l u k k e t m /d e o I n d s t i l l i n g f r a u d v a l g e t f o r f a s t e ejendom m e om b e m y n d ig e ls e t i l a t l a d e f o r e t a g e s a n e r i n g a f ejendom m ene G a s v æ rk s v e j 2 o - 3 6, n a r m u lig h e d "byder s i g v e d l e j l i g h e d e r n e s le d ig h e d e G a s v æ rk s v e j 2 o -2 2 v i l m u l i g v i s s t å tomme a l l e r e d e i s e p te m b e r» o k to b e r d«ao V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s a t f ø l g e u d v a l g e t s i n d s t i l l i n g K opi a f b o r g m e s t e r k o n t o r e t s s k r i v e l s e a f 3. a u g u s t 1966 t i l a r k i t e k t P. G ru t v e d r ø r e n d e a f s l u t n i n g a f b y g g e r e g n s k a b e t f o r i n d u s t r i h u s I og h j e m t a g e l s e a f r e f u s i o n f o r o m s æ t n i n g s a f g i f t. S k r i v e l s e a f U. a u g u s t I9 6 6 f r a D ansk I n g e n i ø r f o r e n i n g v e d r ø r e n d e n e d s æ t t e l s e a f v o l d g i f t s r e t, b e s t å e n d e a f e n t r e p r e n ø r, c i v i l i n g e n i ø r P o u l K o r n e r u p, r å d g iv e n d e i n g e n i ø r S ø re n R asm u ssen sam t v o l d g i f t s r e t t e n s p r æ s id iu m, la n d sd o m m er W illy A n d e r s e n, h ø j e s t e re ts d o m m e r H e n rik Tamm og som r e t s f o r m a n d h ø je s t e r e ts d o m m e r T h. G j e r u l f f. R e t t e n s k a l b e h a n d le t v i s t e n m e lle m M a rib o b y r å d og k l a g e r n e, H ans M usses e f t f., v e d r. e n t r e p r i s e n f o r j o r d -, k l o a k -, d r æ n -, b e t o n -, j e r n b e t o n - og m u r e r a r b e jd e p å i n d u s t r i h u s I. T v i s t e n d r e j e r s i g om e t r e s t b e l ø b p å 22o ooo k r., som k l a g e r n e p å s t å r a t h a v e t i l gode h o s b y g h e r r e n, M arib o kom m une. D ep o t f o r s a g s o m k o s tn in g e r e r f o r h v e r p a r t 1 5 o o o k r. V e d t a g e l s e : T i l e f t e r r e t n i n g U d v a lg e t f o r de kom m unale v æ rk e r f r e m s e n d e r s k r i v e l s e a f I 0 / f r a f a. Ko B a l l i n g E n g e ls e n, d e r t i l b y d e r a t o v e r t a g e d en n u v æ re n d e 2oo kva t r a n s f o r m a t o r som b r u g t t i l en p r i s a f k r., i d e t f i r m a e t d e r u n d e r m e d r e g n e r, a t e lv æ r k e t u n d g å r u d g i f t e r v e d d e m o n te r in g og f l y t n i n g o U d v a lg e t h a r i møde den 2 7 o j u l i I9 6 6 v e d t a g e t a t å fh æ n d e t r a n s f o r m e r e n t i l KBE f o r I k r. V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t m e d d e le B a l l i n g E n g e ls e n, a t t r a n s f o r m e re n k an e r h v e r v e s f o r 1 5 «o o o k r. k o n t a n t mod s v a r in d e n en månedo I 8 8. l ) A n sø g n in g f r a l a n d s r e t s s a g f ø r e r Oo B o W este d om a t m å tte n e d læ g ge o v e r l e j l i g h e d e n i ejendom m en E n g v e j 1 1, t i l h ø r e n d e a r v i n g e r n e e f t e r f r u H a n s ig n e P e te rs e n L e j l i g h e d e n h a r s i d s t v æ r e t l e j e t ud f o r ca 15 å r s id e n o T e k n is k f o r v a l t n i n g o p l y s e r, a t b e g g e l e j l i g h e d e r, d e r i a l t e r på c a. 55 m 2, e r l e d i g e. Af h e n s y n t i l s t a n d a r d og s t ø r r e l s e e n t e f a l e s a n s ø g n in g e n im ø d e kommet. V edt a g e l s e s A n d ra g e n d e t b l e v imødekommet 2) A n sø g n in g f r a e je n d o m sm æ g le r M ø lle r J e n s e n f o r k ø b e r e n a f R e v s h a l e v e j 3 6, f r u L i l l i L a r s e n, om a t m å tte n e d læ g g e o v e r l e j l i g h e den T e k n is k f o r v a l t n i n g o p l y s e r, a t b e g g e l e j l i g h e d e r, d e r e r gode 3 v æ r e l s e r s c e n tr a lv a r m e o p v a r m e d e l e j l i g h e d e r, e r le d ig e D et e r a f e je n d o m sm æ g le re n b e m æ rk e t, a t h a n d e le n e r b e t i n g e t a f, a t den a n s ø g te t i l l a d e l s e opnås V e d t a g e l s e ; A n d ra g e n d e tk u n n e ik k e im ødekom m es. D et v e d to g e s a t m edd e le e je n d o m s m æ g le re n, a t s å f r e m t l e j l i g h e d e r n e ik k e e r u d l e j e t in 4 e n 1 n o v em b er I9 6 6 v i l kommunen b e n y t t e s i g a f l e j e l o v e n s 153 v e d r ø r e n d e f r e m l e j e.

49 IT o 8 o 66 3H» 189 Ø k on o m iu d v a lg et fr e m se n d e r med a n b e f a lin g k æ m n erk o n to rets in d s t i l l i n g om s a l g a f den t i d l i g e r e l o s s e p l a d s v e j v ed Monrads Vej t i l e j e r n e a f n a b o g ru n d e n e, r e v i s o r Mo S t e e n s b o r g og k a b e lm e s te r Tho K r is t e n s e n f o r 6,0 0 k r 0 pro m2«v e d t a g e l s e : D et v e d t o g e s a t f ø l g e ø k o n o m iu d v a lg e ts i n d s t i l l i n g u n d er fo r u d s æ tn in g a f i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t s sam tykke«det v e d t o g e s a t u n d e r sø g e p r is e n f o r u d sty k n in g e n og o v e r la d e Ø k o n o m iu d v a lg et a t a f t a l e de e n d e lig e v i l k å r f o r h a n d e len «19o«Ø k on o m iu d v a lg et fr e m se n d e r en i m ødet den I 6 / 8 I9 6 6 t i l t r å d t ans ø g n in g f r a u n g d o m s s k o le u d v a lg e t om a n v e n d e ls e a f e t f o r r e g n s k a b s å r e t /6 6 h e n la g t b e lø b på 1 5 «ooo kr«t i l u n g d o m ssk o len s om bygning a f t i d l i g e r e hjem m evæ rnsdepot v ed v i l l a Ly" t i l k l a s s e v æ r e ls e r t i l l i g e med e t i 1963/6H m o d ta g et b r a n d f o r s ik r in g s b e lø b f o r v i l l a Ly på l L o o o kro V e d ta g e ls e s A n sø g n in g en t i l t r å d t e s «W«L a rsen Aage S ø r e n se n V«B en n ed sen G. R aahauge A. C h r is te n s e n Kjo Grave Aage M aagensen T hyra M o rten sen Aa. H ansen Uo Fynbo O la f R asm ussen

50 7 o 9«66 35 M arib o b y r å d s møde den 7 o s e p te m b e r 1966«F ra v æ re n d e med a n m e ld t f o r f a l d s In g e n o I o f f e n t l i g t mødeo 191 M i n i s t e r i e l l e c i r k u l æ r e r og b e k e n d t g ø r e l s e r o V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g o 192o S k r i v e l s e f r a b o l i g m i n i s t e r i e t om a t d e t e r m e d d e lt de s o c i a l e b o l i g s e l s k a b e r, a t s t a t i s t i s k b e a r b e j d e l s e a f s e l s k a b e r n e s r e g n s k a b e r f r e m t i d i g f o r e t a g e s i s a m a r b e jd e med D a t a c e n t r a l e n, h v o r f o r d e r s k a l b e n y t t e s s æ r l i g e s k e m a e r v e d r ø r e n d e de e n k e l t e s e l s k a b e r s s t a t i s t i s k e o p ly s n in g e r «V e d ta g e I s e s T i l e f t e r r e t n i n g o 193o B o l i g m i n i s t e r i e t m e d d e l e r, a t man h a r g o d k e n d t a n s k a f f e l s e s s u m m«vo f o r M arib o a n d e l s b o l i g f o r e n i n g s o p f ø r e l s e a f v u g g e s tu e på ra a tro n r«73 k l, m k jo, lig e s o m t i l s a g n om s t a t s s t ø t t e e r u d v i d e t t i l o g s å a t o m f a tte v u g g e s tu e n «D er e r t a l e om g r u n d u d g i f t 3oo5oo k r 0, h å n d v æ r k e r u d g if t «5 o o k r«o m k o s tn in g e r k r o, i a l t H l5 o o o o k r«d et f o r u d s æ t t e s, a t p r o j e k t e t g o d k e n d e s a f D i r e k t o r a t e t f o r b ø r n e - og u n g d o m s f o r s o r g e n, og a t l o k a l e r n e i n d r e t t e s i o v e r e n s s te m m e ls e med a r b e j d e r l o v g iv n in g e n s b e s te m m e ls e r, lig e s o m c i v i l f o r s v a r s f o r a n s t a l t n i n g e r s k a l væ re t r u f f e t e f t e r lo v e n s b e s te m m e ls e r og g o d k e n d t a f de l o k a l e m y n d ig h e d e r«v e d ta g e ls e g T i l e f t e r r e t n i n g «19^o S k r i v e l s e f r a k ø b s t a d f o r e n i n g e n v e d r ø r e n d e l ø n æ n d r in g e r t i l kommun a l t a n s a t t e som f ø l g e a f r e g u l e r i n g s p r i s t a l l e t s s t i g n i n g t i l I I 8 f o r j u l i V e d ta g e ls e : T i l e f t e r r e t n i n g o 195o S k r i v e l s e f r a c i v i l i n g e n i ø r Ao B j ø r l i g, R o s k i l d e, v e d r ø r e n d e g r u n den S ø n d e rg a d e 3 5, h v i s u d s e e n d e e r k r i t i s e r e t i b r e v a f 1 2 / f r a kommunen«f je r n v a r m e v æ r k e ts e n t r e p r e n ø r e r b l e v e t an m o d et om a t f o r a n l e d i g e g ru n d e n r y d d e t f o r e n t r e p r e n ø r m a t e r i a l e r. I ø v r i g t o p l y s e s, a t b lo k I I i s e l s k a b e t s b e b y g g e l s e s p l a n e r s a t i gango V e d ta g e ls e g T i l e f t e r r e t n i n g o i9 6 0 F l y v e p l a d s u d v a l g e t i n d s t i l l e r, a t H o le b y kommune o p ta g e s som p a r t i f l y v e p l a d s e n v ed H ø jb y g a a r d p å f ø lg e n d e b e t i n g e l s e r :

51 7 o 9 o é F r e m t id ig e d r i f t s u d g i f t e r d e l e s f r a 1«o k to b e r 1966 med en t r e d i e d e l t i l h v e r kom m une. A l l e r e d e a f h o l d t e a n l æ g s u d g i f t e r og d r i f t s u d g i f t e r t i l s k æ r i n g s d a g en d e l e s m e lle m M arib o og Rødby kom m uner. Ø k o n o m iu d v a lg e t a n b e f a l e r i n d s t i l l i n g e n. V e d t a g e l s e ; I n d s t i l l i n g e n t i l t r å d t e s A n sø g n in g f r a M a r ib o - H a lle n om k o m m u n e g a ra n ti f o r e t. l o - å r i g t r e n t e f r i t l å n, d e r a g t e s o p t a g e t h o s D ansk I d r æ t s F o rb u n d t i l b r u g v e d d e t kommende b y g g e r i. B o l i g m i n i s t e r i e t m e d d e le r p å v i s s e b e t i n g e l s e r i g a n g s æ t n i n g s t i l l a d e l s e t i l p å b e g y n d e ls e 27 s e p te m b e r I V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s u n d e r f o r u d s æ tn in g a f i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t s sa m ty k k e a t y d e den a n s ø g te k o m m u n e g a ra n ti. I l u k k e t m øde B y g n in g s r å d e t f r e m s e n d e r med a n b e f a l i n g a n s ø g n in g f r a f a. S i k o l om b y g g e t i l l a d e l s e t i l k e d e lr u m, s p å n s i l o og t ø r r e h a l p å m a t r. n r. l 6 6 u, mk j. D er s ø g e s om d i s p e n s a t i o n f r a b y g g e lo v e n s b e s te m m e ls e r m. h. t. a f s t a n d t i l m o d s tå e n d e b y g n in g e r på samme g r u n d. A n b e f a lin g e n må s e s p å b a g g ru n d a f, a t d e r e r t a l e om f a b r i k s b y g n i n g e r t i l h ø r e n d e samme e j e r. V e d t a g e l s e : D et v e d to g e s a t a n b e f a l e d i s p e n s a t i o n. 199» B y g n in g s r å d e t f r e m s e n d e r med a n b e f a l i n g a n s ø g n in g f r a KTAS om d i s p e n s a t i o n v e d r ø r e n d e a f s t a n d t i l n a b o s k e l f o r b y g n in g, d e r a g t e s o p f ø r t p å m a t r. n r. 3 o, b y g r., N ø r r e g a d e, t i l b r u g f o r i n s t a l l a t i o n a f f u l d a u t o m a t i s k t e l e f o n u d s t y r. V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t a n b e f a l e d i s p e n s a t i o n e n. 2 o o. B y g n in g s r å d e t f r e m s e n d e r d i s p e n s a t i o n s a n s ø g n i n g v e d r ø r e n d e læ n g de a f g a r a g e i s k e l p å ejendom m en m a t r. n r. 73 k g, m k j., B o is e n s V ej 6, t i l h ø r e n d e s p e d i t ø r J. W e h le r. G a ra g e n e r c a. 9 m la n g i s k e l. De i o m rå d e t t i n g l y s t e s e r v i t u t t e r g o d k e n d e r ik k e b y g n in g i s k e l p å m ere en d 8 m. V edt a g e l s e s D et v e d to g e s ik k e a t g iv e den a n s ø g te d i s p e n s a t i o n. 2 o l. I n d s t i l l i n g f r a b ra n d k o m m is s io n e n om a n s æ t t e l s e som b r a n d s v e n d a f b y g m e s te r V. 0. A n d e r s e n, M a rib o. V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t a n s æ t t e den p å g æ ld e n d e f r a 1. s e p te m - b e r 19660

52 7» o 2. H a n d e l s m i n i s t e r i e t m e d d e le r u n d e r 9 a u g u s t , a t en f r e m s e n d t k ø b s a f t a l e v e d r ø r e n d e i n d u s t r i h u s I I i M a r ib o, d e r o v e r d r a g e s t i l fa«h em m ingsen & P e t e r s e n, k an godkendes«, V e d t a g e l s e : T i l e f t e r r e t n i n g. 2 o 3 o A n d ra g e n d e r om s k a t t e l e m p e l s e f r a : 2 l 8. C a r s te n S te e n A n d e r s e n, N ø rre g a d e 1 3, Knud A n d r e s e n, L e o n o ra C h r i s t i n a s V ej 3 1, C a r l D. B ø t e l i n g, B a n g s h a v e v e j 1 5, F ra n k S k ip p e r C h r i s t e n s e n, S k e l s t r u p, E j n a r P. C h r i s t i a n s e n, S ø n d e rg a d e H8, F lem m ing K a s to r H a n s e n, Ø s te r v a n g H8, P e r H o th e r J a c o b s e n, T v e d v e j 1 3 1, K o ld in g, A n d e rs K a a re J e n s e n, S ø v æ n g et Ho, J ø r n Koch J o h a n s s o n, E h l e r s v e j 2 7, H e l l e r u p, H e n n in g N e d z a, M a g le m e rv e j 71» B ja r n e Lund P e t e r s e n, S ø n d e rg a d e 9, E i n a r J o h s. P e t e r s e n, S kim m inge 3 9, V ig g o P ø r t n e r, G rø n n in g e n 9, T h o r v a ld W a lb jø r n, N ø r r e s ø g a d e 5, B e n t W ie l ic z k o, M useum sgade 6 6, F in n W i t t e n d o r f f, L e o n o ra C h r i s t i n a s V ej 3 2. D er f o r e l i g g e r i h v e r t t i l f æ l d e i n d s t i l l i n g f r a l i g n i n g s k o m m i s s i o n e n. V e d t a g e l s e : D et v e d to g e s a t f ø l g e lig n in g s k o m m is s io n e n s i n d s t i l l i n g «, 219 I n d s t i l l i n g f r a u d v a l g e t f o r f a s t e ejendom m e om h u s l e j e r e g u l e r i n g e r i f ø lg e n d e kom m unale ejendom m e t i l de i i n d s t i l l i n g e n f o r h v e r e n k e l t l e j e r a n f ø r t e b e l ø b : B r ø d re g a d e 1 8, G a sv æ rk s v e j 3-5, Ø s te r v æ n g e t 2, Ø s te r v æ n g e t H, S kim m inge 1 7, S kim m inge , S kim m inge o, Ø s te r v a n g 1-3, Ø s te r v a n g 5-7, Ø s te r v a n g 2 -U. E n d v id e r e ø n s k e s h u s l e j e s p ø r g s m å l e t g e n o p ta g e t v e d h v e r e n k e l t g e n - u d l e j n i n g. F o r r e n t n i n g a f ejen d o m m en es v æ r d i, d e r i ø j e b l i k k e t s k e r med 5% a f den b o g f ø r t e v æ r d i, v i l b l i v e æ n d r e t, s å man v e d b e r e g n in g a f l e j e r n e f o r r e n t e r e je n d o m s v æ rd ie n e f t e r ' 13 a im. v u r d e r i n g og h e n læ g g e r e t b e lø b s v a r e n d e t i l den d e rv e d fo rek o m m en d e m e r f o r r e n t - n i n g. E v e n t u e l l e d r i f t s o v e r s k u d h e n læ g g e s t i l ejendom m ens v e d l i g e h o l d e l s e s k o n t o. V e d t a g e l s e : D et v e d to g e s a t f ø l g e i n d s t i l l i n g e n. H u s l e j e f o r h ø j e l s e r ne h a r v i r k n i n g f r a 1. a p r i l 1967

53 T o. M a rib o V arm evæ rk f r e m s e n d e r p r o j e k t f o r f j e r n v a r m e f o r s y n in g a f den r e s t e r e n d e d e l a f M a r ib o, o m f a tte n d e c a. 800 ejendom m e og a n s ø g e r om k o m m u n e g a ra n ti f o r y d e r l i g e r e 2 m illo k r o n e t t o «B e lø b e t frem kom m er v e d f r a d e t t o t a l e lå n e b e h o v p å c a. 5» 2 8 6» k r a t tr æ k k e den t i d l i g e r e m o d ta g n e g a r a n t i p å 3,3 m i l l «k r. n e t t o. Ø k o n o m iu d v a lg e t a n b e f a l e r d e t a n s ø g t e. V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s u n d e r f o r u d s æ t n i n g a f. i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t s s a m ty k k e a t g iv e den a n s ø g te k o m m u n e g a ra n ti. I l u k k e t m øde S k r i v e l s e r f r a s o c i a l u d v a l g e t og l ø n u d v a l g e t med i n d s t i l l i n g om a f s k e d i g e l s e u d e n p e n s io n f r a 3 o. s e p te m b e r I9 6 6 a f v u g g e s t u e l e d e r, f r u I n g e r H a u s te d p å g ru n d a f v i s s e i s o c i a l u d v a l g e t s s k r i v e l s e a f 2 6 / a n f ø r t e f o r h o l d. V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t a f s k e d i g e den p å g æ ld e n d e u d e n p e n s io n p r. 3 o / A n sø g n in g f r a A/S B an g s H ave P a v i l l o n e n om a t m å tte in d d r a g e de a f v æ r te n t i l l e j l i g h e d f o r t i d e n b e n y t t e d e l o k a l e r t i l r e s t a u r a t i o n s d r i f t o V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s a t imødekomme a n d r a g e n d e t S k r i v e l s e f r a s t i f ta m tm a n d e n t i l b o r g m e s te r e n med f o r e s p ø r g s e l om, h v o r v i d t man e r i n t e r e s s e r e t i e t sam rå d m e lle m a m te ts b o r g m e s tr e og a m t s r å d e t s f o r r e t n i n g s u d v a l g og k o m m u n a lu d v a lg. V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g. 22H0 T e k n is k f o r v a l t n i n g f r e m s e n d e r s a g v e d r ø r e n d e b y g g e t i l l a d e l s e t i l M a r ib o - H a l le n, h v o r d e r ik k e a g t e s u d f ø r t c i v i l f o r s v a r s m æ s s i g e f o r a n s t a l t n i n g e r a f n o g e n a r t. S ag en s k a l b e h a n d le s i b y g n i n g s r å d e t s møde den 9. s e p te m b e r. D et b e m æ rk e s, a t man ik k e l o k a l t k an d i s p e n s e r e f r a lo v e n s k r a v om s å d a n n e f o r a n s t a l t n i n g e r, d e r o m f a t t e r d e l s s i k r i n g s r u m og d e l s b r a n d s i k r e b æ re n d e k o n s t r u k t i o n e r. A f g ø r e l s e n t r æ f f e s a f i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t. V edt a g e l s e ; D et v e d to g e s a t a n b e f a l e, a t d e r s ø g e s om t i l l a d e l s e t i l, a t d e r o p f ø r e s e t t i l f l u g t s r u m f o r 5o p e r s o n e r. 225» A n sø g n in g f r a r e s t a u r a t ø r E. R a s m u s se n, B an g s H a v e, om a t m å tte n e d læ g g e o v e r l e j l i g h e d e n i den a f ham k ø b te e jen d o m V e s t e r b r o g a d e 2 6, d e r a g t e s b e n y t t e t t i l p r i v a t b o l i g ( s e 8 9 /6 6 og / 6 6 ). V e d t a g e l s e ; U d s a t t e s t i l s e n e r e b e h a n d l i n g. W. L a rs e n A age S ø r e n s e n A. C h r i s t e n s e n K. G rave T h y ra M o rte n s e n U.F ynbo V. B e n n e d sen A a.h a n sen O la f R asm u ssen G. R aahauge Aage M aag en sen

54 2 7.9 o 66 5 o l o o M arib o b y r å d s e k s t r a o r d i n æ r e møde den 27» s e p te m b e r 1966 k lo lo,o o o F ra v æ re n d e med a n m e ld t f o r f a l d s A l f r e d C h r is te n s e n «D er b e h a n d le d e s s A n v e n d e ls e a f ju b ilæ u m s f o n d e n i a n le d n i n g a f b y e n s 55o å r s dago V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s a t u d b e t a l e k r«5 o.o o o a f fo n d e n t i l den s e l v e j e n d e i n s t i t u t i o n M a r ib o - H a lle n som f ø r s t e a f d r a g p å d e t g i v ne t i l s a g n om s t ø t t e t i l M a r ib o - H a lle n s b y g g e fo n d o W. L a r s e n O la f R asm u ssen Aage M aag en sen Aage H an sen V«B e n n e d s e n K j o G rave«uo Fynbo G. R aahauge T h y ra M o rte n s e n Aage S ø r e n s e n M a rib o b y r å d s o r d in æ r e møde den 5o o k to b e r 1966 k l«1 9» o o. F ra v æ re n d e med a n m e ld t f o r f a l d s I n g e n o D er b e h a n d le d e s s _a 2260 M i n i s t e r i e l l e c i V e d ta g e ls e s T i l I o f f e n t l i g t mødeo r k u l æ r e r og b é k e n d t g ø r e l s e r e f t e r r e t n i n g o o 227 S am ty k k e f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t t i l, a t M arib o k ø b stad k o m m u n e p å t a g e r s i g g a r a n t i f o r f o r r e n t n i n g og t i l b a g e b e t a l i n g a f l å n, o p t a g e t i p e n g e i n s t i t u t t e r n e i M a rib o t i l b e t a l i n g a f b o l i g a n d e le e l l e r b o l i g i n d s k u d a f p e r s o n e r, som o m f a t t e s a f b e s te m m e l s e r n e i 73 i lo v n r a f 15 j u n i I9 6 5 om b o l i g b y g g e r i. S a m ty k k e t g æ ld e r f o r t i d e n i n d t i l 1«a p r i l L ån en e s k a l a f d r a g e s i l ø b e t a f h ø j s t 6 å r og f o r r e n t e s med 1$ o v e r d en t i l e n h v e r t i d g æ ld e n d e n a t i o n a l b a n k d i s k o n t o, p ot. 7s#«V ed t a g e l s e s T i l e f t e r r e t n i n g o 2280 M e d d e le ls e a f 21o s e p te m b e r I9 6 6 f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t om, a t M a r ib o - H a lle n p å m atr nr 3o9» m kj, f r i t a g e s f o r i n d r e t n in g a f s i k r i n g s r u m t i l m ere end 5o p e r s o n e n D et f o r u d s æ t t e s h e r v e d, a t d e r på ejendom m en t i n g l y s e s d e k l a r a t i o n om den in d e n r i g s m i n i s t e r e n i m e d fø r a f 9, s t k. 3, i lo v nr 253 a f 2 7 /5 195o om b y g n in g s m æ s s ig e c i v i l f o r s v a r s f o r a n s t a l t n i n g e r tilk o m m e n de b e f ø j e l s e t i l i påkom m ende t i l f æ l d e a t k ræ v e i d r æ t s h a l l e n l u k k e t f o r t i l s k u e r e, s å l e d e s a t d e r ik k e v i l k u n n e o p h o ld e s i g m ere end 5o p e r s o n e r s a m t i d i g i b y g n in g en M arib o b y r å d s k a l i d e k l a r a t i o n e n a n f ø r e s som p å t a l e b e r e t t i g e t på m i n i s t e r e n s v e g n e De la m in e r e d e t r æ b u e r i t a g k o n s t r u k t i o n e n t i l l a d e s a n v e n d t, p å b e t i n g e l s e a f a t de u d f ø r e s med en m in d s t e d i m e n s i o n e r i n g p å 8 "o V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g o

55 5 o l o o 66 Ho. 229 S k r i v e l s e f r a K o n g e r ig e t D anm arks H y p o te k b a n k v e d r» d r i f t s t i l sk u d t i l M arib o A n d e l s b o l i g f o r e n i n g, a f d. P r. 3 1 / u d b e t a l e s k r. 7» 3 3 1,2 5 s v a r e n d e t i l 1 1, 5o k r. p r. m2» V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g» 2 3 o. M arib o a m ts r å d m e d d e l e r, a t s y g e h u s e t s r e g n s k a b /6 6 e r g o d k e n d to D e t e r h e n s t i l l e t t i l b e s t y r e l s e n, a t de å r l i g e o v e r s k u d p å p e n s io n s f o n d e n s r e g n s k a b e r a n v e n d e s t i l in d k ø b a f k r e d i t f o r e n i n g s o b l i g a t i o n e r» V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g «231» M arib o a m ts r å d m e d d e l e r, a t M arib o kommunes a n d e l i u d g i f t e r t i l s u n d h e d s p l e j e r s k e o r d n i n g e n h a r a n d r a g e t k r» ,1 1 f o r /6 6» V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g. 232» L o l l a n d - F a l s t e r s s t i f t a m t f r e m s e n d e r n y t f o r s l a g t i l t a k s t r e g u l a t i v f o r s y g e h u s e n e, in d e h o ld e n d e b e s te m m e ls e om b e t a l i n g p å 175 k r. f o r p a t i e n t e r u d e n f a s t b o p æ l i D anm ark. D er e r f o r n ø d en d i s p e n s a t i o n s b e s t e m m e l s e, dog k an b e t a l i n g e n ik k e n e d s æ t t e s t i l m ere e n d 36 k r» F o r s l a g e t v e d r ø r e n d e t r a n s p o r t u d g i f t e r e r u æ n d re t o p t a g e t i o v e r e n s s te m m e ls e med f æ l l e s u d v a l g e t s s k r i v e l s e a f 2 8 /3 1966» V e d ta g e ls e s F o r s l a g e t t i l t r å d t e s» 233» B e s t y r e l s e n f o r M arib o am ts t u b e r k u l o s e s t a t i o n e r f r e m s e n d e r r e g n sk ab /6 6 0 Kommunens a n d e l a f u n d e r s k u d e t e r 1 3» 2 lu,5 9 k r. V e d ta g e I s e ; T i l e f t e r r e t n i n g» 23H0 A d m i n i s t r a t i o n s u d v a l g e t f o r B ræ n d te E ge" f r e m s e n d e r med a n b e f a l i n g æ n d re d e v e d t æ g t e r t i l g o d k e n d e ls e» V e d t a g e l s e ; G o d k e n d te s» 235» S k r i v e l s e f r a k ø b s t a d f o r e n i n g e n v e d r ø r e n d e æ n d r in g e r i s æ r l i g e y d e l s e r p r» l / l o I9 6 6 t i l v i s s e p e r s o n a l e g r u p p e r i k ø b s tæ d e rn e» V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g I n d s t i l l i n g f r a u d v a l g e t f o r de kom m unale v æ rk e r om f o r h ø j e l s e a f e l p r i s e r n e p r» kwh f r a 1» a p r i l 1966 a t r e g n e med 2 ø r e o I n d s t i l l i n g e n b e g r u n d e s m ed, a t SEAS på g ru n d a f S tig s n æ s v æ r - k e t s i g a n g s æ t t e l s e p r» 1. j u l i 1966 k o n t r a k t m æ s s i g t h a r h æ v et e f f e k t a f g i f t e n f r a 1» j a n u a r 1966» V e d t a g e l s e ; I n d s t i l l i n g e n t i l t r å d t e s. 237» M a rib o am ts s k o l e r å d f r e m s e n d e r f o r e s p ø r g s e l om, h v o r v i d t b y r å d e t kan t i l t r æ d e en f æ l l e s o r d n in g f o r a m te t v e d r ø r e n d e en fæ lle s k o m m u n a l s a m l in g, in d e h o ld e n d e k l a s s e s æ t og a n d e t e g n e t

56 5 o l o o 66 H l. b i b l i o t e k s m a t e r i a l e t i l s u p p l e r i n g a f s a m lin g e r n e i o m rå d e ts s k o l e b i b l i o t e k e r o S k o le k o m m is s io n e n i n d s t i l l e r, a t f o r s l a g e t t i l t r æ d e s «U d g i f t e r ne a f h o l d e s a f de d e l t a g e n d e kom m uner i f o r h o l d t i l a n t a l l e t a f b ø r n v ed de a f o r d n in g e n o m f a tte d e s k o l e r «V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t t i l t r æ d e d en o m h a n d le d e f æ l l e s o r d n in g f o r a m te t B ra n d k o m m is sio n e n f r e m s e n d e r med a n b e f a l i n g b o r g m e s te r e n s i n d s t i l l i n g om a t sø g e i n d f ø r t en o r d n in g v e d r ø r e n d e o p k ræ v n in g a f s k o r s t e n s f e j e r - og b r a n d s y n s b i d r a g, som y d e r g r u n d e j e r n e en t i l f r e d s s t i l l e n d e s e r v i c e. D et e r en b e t i n g e l s e f o r b ra n d k o m m is s io n e n s i n d s t i l l i n g, a t s k o r s t e n s f e j e r m e s t e r e n u d s t e d e r de i h e n h o ld t i l g æ ld e n d e b y g n in g s r e g l e m e n t n ø d v e n d ig e s k o r s t e n s a t t e s t e r g r a t i s. Ø k o n o m iu d v a lg e t a n b e f a l e r i n d s t i l l i n g e n og f o r e s l å r, a t p r o b l e m et l ø s e s o v e r p e r s o n b e s k a t n i n g e n. V e d t a g e l s e ; I n d s t i l l i n g e n t i l t r å d t e s «239«M a rib o k ø b stad k o m m u n es r e g n s k a b f o r r e g n s k a b s å r e t I / 6 6. D r i f t s r e g n s k a b e t b a l a n c e r e r med k r o. 8 l 5, 3 o og e r a f s l u t t e t med d r i f t s u n d e r s k u d p å ,oH k r., h v o r a f ,3 5 k r. e r d æ k k et v e d o v e r f ø r s e l f r a s t a t u s r e g n s k a b e t k o n to 5 8, opsam l e t d r i f t s o v e r s k u d, m edens r e s t b e l ø b e t k r. 2 o 7 «l6 9» 6 9 s k a t t e u d s k r i v e s i b u d g e t t e t f o r /6 8. S t a t u s r e g n s k a b e t b a l a n c e r e r med k r. H ,1 8. V e d ta g e ls e s R e g n s k a b e t g o d k e n d te s, og de s k e t e o v e r s k r i d e l s e r e f t e r b e v i l g e d e s. D et v e d to g e s a t u d v a lg e n e u d a r b e j d e r p l a n e r f o r a n læ g s v ir k s o m h e d e n f o r en 7 - å r i g p e r i o d e s a m t i d i g med d en kommende b u d g e t læ g n in g. I l u k k e t m øde. 2U 0. B o l i g m i n i s t e r i e t m e d d e l e r, a t s a g e n v e d r ø r e n d e o p f ø r e l s e a f b u t i k s - og k o n to r b y g n in g f o r Den l o l l a n d s k e L a n d b o s ta n d s S p a r e k a s s e på T o r v e t s t i l l e s i b e r o i n d t i l v i d e r e. D et f o r v e n t e s, a t a n s ø g e r e n s e l v f o r a n l e d i g e r s a g e n g e n o p t a g e t. V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g. 2 H l. M e d d e le ls e f r a b o l i g m i n i s t e r i e t om, a t p r o j e k t e t v e d r ø r e n d e A rv id A d e l t o f t s f e r i e - og k u r s u s b y på m a t r. n r , M arib o k ø b s ta d s b y g r u n d e, e r s t i l l e t i b e r o. D et f o r v e n t e s, a t a n s ø g e r e n s e l v f o r a n l e d i g e r s a g e n g e n o p t a g e t, n å r d e r k an g iv e s o p ly s n i n g om p r o j e k t e t s p l a n l a g t e o m t r e n t l i g e p å b e g y n d e l s e s t i d s p u n k t, h v o r e f t e r m i n i s t e r i e t v i l t a g e s t i l l i n g t i l, om i g a n g s æ t n i n g s t i l l a d e l s e da v i l k u n n e u d s t e d e s. V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g.

57 5 o lo o 66 b2 2 k 2, S am ty k k e f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t t i l a f h æ n d e ls e a f d en nuvæ re n d e s p e c i a l a r b e j d e r s k o l e t i l m u r e r m e s te r P o u l C h r i s t e n s e n f o r o o o o k ro V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g o 2H3o S k r i v e l s e f r a S t a t e n s K u n s tfo n d med t i l b u d p å e t t i l s k u d med t r e f j e r d e d e l e a f u d g i f t e n v e d en s k u l p t u r a f b i l l e d h u g g e r e n L e i f K v i s t g a a r d O ls e n t i l p l a c e r i n g i d e t p r o j e k t e r e d e p a r k om råde v e d M arib o S ø n d e rsø» B i l l e d h u g g e r e n a r b e j d e r p å en g r u p p e, b e s t å e n d e a f t o h e s t e, og d e t f o r e s p ø r g e s, om b y r å d e t, in d e n d e r t a g e s s t i l l i n g t i l f o n d e t s t i l b u d, v i l l a d e r e p r æ s e n t a n t e r f o r b y r å d e t b e s e d e t p å g æ ld e n d e a r b e jd e o V e d ta g e ls e s D et v e d t o g e s, a t e t u d v a lg på 5 m edlem m er b e s e r d e t o m h a n d le d e k u n s tv æ rk o D er v a l g t e s s b o r g m e s t e r e n, K je ld G ra v e, f r u R a a h a u g e, O la f R asm u ssen og U ffe Fynbo» D ansk I n g e n i ø r f o r e n i n g s v o l d g i f t s r e t h a r p r 0 1 / i s a g e n M u sses e f t f o c t r» M arib o b y r å d u d b e d t s i g s v a r s k r i f t med de b i l a g, kommunen v i l p å b e r å b e s i g, s e n e s t 3 u g e r f r a 1 /9 «Af p å t e g n i n g p å s k r i v e l s e n f r e m g a a r d e t, a t l a n d s r e t s s a g f ø r e r Oo Bo W este d som kommunens s a g f ø r e r i s a g e n e r an m o d et om a t d ra g e om so rg f o r d e t v i d e r e f o r n ø d n e o V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g o 2H5. A x el B j ø r l i g s a r k i t e k t - og i n g e n i ø r k o n t o r f r e m s e n d e r e f t e r a f t a l e med t e k n i s k f o r v a l t n i n g æ n d re t f o r s l a g t i l d e k l a r a t i o n på EA/S M arib o S ø n d e r p a r k s a r e a l e r i f o r b i n d e l s e med en u d s ty k n in g a f m a tro n r» l l 8 c, lu o b, lh 2, 1H 3, lh U a, lhhb og H 82, b y g r. V e d t a g e l s e ; F o r s l a g t i l d e k l a r a t i o n e r g o d k e n d te s o 2 b 6. A n sø g n in g f r a r e s t a u r a t ø r E» R a s m u s se n, B angs H a v e, om a t m å tte n e d læ g g e o v e r l e j l i g h e d e n i d en a f ham k ø b te e je n d o m V e s t e r b r o g a d e 260 V e d t a g e l s e ; A n sø g n in g e n k u n n e ik k e im ødekom m es, 2U7, I n d s t i l l i n g f r a s k o le k o m m is s io n e n om o p t a g e l s e i b o r g e r s k o l e n s lo k l a s s e f r a 1 /8 I9 6 6 a f M a ria n n e B e n d ix e n, f» d» 1 5 /2 i 9 6 0, d a t t e r a f d is p o n e n t F in n B e n d ix e n, M onrads Vej 16» V e d ta g e ls e g I n d s t i l l i n g e n t i l t r å d t e s» 2U 8. Ø k o n o m iu d v a lg e t f r e m s e n d e r a n s ø g n in g e r v e d r ø r e n d e b o l i g a n d e l e f o r f o l k e p e n s i o n i s t e r, d e r e r g o d k e n d t som l e j e r e a f f o l k e p e n s i o n i s t b o l i g e r i M a rib o A n d e l s b o l i g f o r e n i n g s e je n d o m Ø s tr e P a r k, og i n d s t i l l e r, a t d e r u d r e d e s f ø lg e n d e b e lø b a f kom m unens fo n d f o r t i l s k u d t i l b y g g e r i f o r m in d s tb e m id ie d e : V ig g o J e n s e n 52op k r», K a r o lin e W in th e r 5 2 o o k r», E l l e n F e l t s e n 5»2oo k r,, K aj V» M adsen 3»7oo k r», N i e l s N i e l s e n 3«7oo k r» S o c i a l k o n t o r e t m e d d e le r 2 1 / v e d r ø r e n d e N ie ls N i e l s e n, a t

58 5 o l o o » en d a t t e r, d e r f l y t t e r med in d i l e j l i g h e d e n, h a r en f o r m u e, s å l e d e s a t h u s s ta n d s f o r m u e n h e r e f t e r i a l t u d g ø r 2U 7Ul kr V e d ta g e ls e s Ø k o n o m iu d v a lg e ts i n d s t i l l i n g t i l t r å d t e s, dog s å l e d e s a t K i e l s N i e l s e n s e l v b e t a l e r s i t in d s k u d if lg de s e n e s t e o p l y s n i n g e r om fo rm u e fo rh o ld e n e 2l+9o A r v in g e r n e e f t e r f o r p a g t e r E M ad sen, G r e v e lo d d e n, m e d d e l e r, a t de e r i n d f o r s t å e t med e n æ n d rin g i v i l k å r e n e f o r f r a s a l g a f p a r c e l l e r a f G re v e lo d d e n s j ö r d e r i de u d s t e d t e p a n t e b r e v e f o r hhvo 5I k r» og 22l+ 8oo k r, s å l e d e s a t d e r v e d f r a s a l g a f u b e b y g g e d e p a r c e l l e r v i l v æ re a t b e t a l e e t e k s t r a o r d i n æ r t a f d r a g f ø r s t på d e t f o r 22l+ 8oo kr u d s t e d t e p a n te b re v A f d r a g e t s k a l a n d r a g e en t r e d i e d e l a f den d o k u m e n te re d e s a lg s s u m, dog ik k e u n d e r 3,0 0 kr pr m 20 B egge p a n te b r e v e s k a l f r a l / l o 1966 f o r r e n t e s med 2$ o v e r r e n t e n, som Den l o l l a n d s k e L a n d b o s ta n d s S p a r e k a s s e y d e r p å i n d l å n p å 6 m å n e d e r, dog ik k e u n d e r 6%» D et e r en b e t i n g e l s e, a t kom m unens k r a v p å e r s t a t n i n g f o r p å s t å e t m a n g le n d e in d v e n d ig v e d l i g e h o l d e l s e a f s t u e h u s e t f r a f a l d e s Ø k o n o m iu d v a lg e t f r e m s e n d e r s a g e n med a n b e f a l i n g u n d e r f o r b e h o l d a f i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t s sam ty k k e og i n d s t i l l e r, a t de e k s t r a o r d i n æ r e a f d r a g a f h o l d e s a f k a p i t a l f o n d e n og r e s t i t u e r e s a f de in d k o m n e s a lg s s u m m e re V e d t a g e l s e ; G o d k endes u n d e r f o r b e h o l d a f i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t s sam ty k k e 25oo K opi a f ø k o n o m iu d v a lg e ts s k r i v e l s e a f 2 o / t i l vognm and B ø rg e J e n s e n» h v o r e f t e r o v e r e n s k o m s te n om d a g r e n o v a t i o n s k ø r s e l o p s i g e s t i l o p h ø r p r /3 196? V e d ta g e ls e s O p s i g e ls e n t i l t r å d t e s 2 5 I0 I n d s t i l l i n g f r a b ra n d k o m m is s io n e n om a n s æ t t e l s e l / l o I9 6 6 a f e l e k t r i k e r F re d d y R asm u ssen som b r a n d s v e n d v ed M arib o kom m unale b ra n d v æ s e n o V e d ta g e ls e s I n d s t i l l i n g e n t i l t r å d t e s 252o I n d s t i l l i n g f r a s o c i a l u d v a l g e t og l ø n u d v a l g e t om a n s æ t t e l s e som b ø r n e h a v e l æ r e r i n d e a f H anne A n d r e s e n, A a b e n r a a, f r a I 5 / I V e d t a g e l s e ; I n d s t i l l i n g e n t i l t r å d t e s 253 M e d d e le ls e f r a B ø r n e f o r s o r g e n s P e n s i o n s k a s s e om, a t m edlem m er ik k e k a n r å d e o v e r b e l ø b, de h a r k r a v p å h o s p e n s i o n s k a s s e n, og a t f r u I n g e r H a u s te d d e r f o r e r n o t e r e t som h v i l e n d e m edlem e t å r f r a 1 o k t o b e r 1966 K o rre s p o n d a n c e med D i r e k t o r a t e t f o r B ø r n e f o r s o r g, som h a r ø n s k e t i n d g i v e t p o l i t i a n m e l d e l s e i sagen B y r å d e ts s k r i v e l s e a f 2 o / e r o v e r s e n d t t i l s o c i a l m i n i s t e r i e t med a n b e f a l i n g a f, a t d e r ik k e f o r e t a g e s y d e r l i g e r e i sagen S o c i a l m i n i s t e r i e t m edd e l e r den 3o s e p te m b e r , a t d e t e f t e r o m s tæ n d ig h e d e rn e t i l t r æ d e r d e tte V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g

59 5 o lo o 66 U o 25^o I n d s t i l l i n g f r a b o r g m e s te r e n og ø k o n o m iu d v a lg e t om, a t s k o r s t e n s f e j e r m e s t e r e n f r a 1/H 1967 a f l ø n n e s e f t e r f u n k ti o n æ r l o v e n s b e s te m m e ls e r i lø n ram m en som f u ld m æ g tig e, s l u t l ø n, i d e t d e t s a m t i d i g a n b e f a l e s, a t d e r f r a samme d a to s k e r o p k ræ v n in g a f s k o r s t e n s f e j e r - og b r a n d s y n s b i d r a g o v e r de p e r s o n l i g e s k a t t e r (som a n f ø r t i s a g n r ) O V e d ta g e ls e g I n d s t i l l i n g e n t i l t r å d t e s o 255«A n sø g n in g f r a b i b l i o t e k a r B i r t h e M ø lle r om t j e n e s t e f r i h e d i t o å r f r a l o j a n u a r 1967 I n d s t i l l i n g f r a b i b l i o t e k s u d v a l g e t og l ø n u d v a l g e t om a t b e v i l g e o r l o v f r a t j e n e s t e m a n d s s t i l l i n g e n i 1 å r o V e d ta g e ls e g D et v e d to g e s a t g iv e 1 å r s o r lo v» 2560 Sag h a r ik k e c i r k u l e r e t 9 men v æ r e t t i l s e n d t b y rå d sm e d le m m e rn e s e p a r a t o I n d s t i l l i n g f r a l ø n u d v a l g e t 0 V e d ta g e ls e g D et v e d t o g e s, a t l ø n u d v a l g e t s u p p l e r e t med V i l l y B e n n e d se n og O la f R asm u ssen f o r e l æ g g e r s a g e n f o r en s a g f ø r e r o Uden f o r d a g s o r d e n e n i l u k k e t mødeo 257 I n d s t i l l i n g f r a m æ lk e u d v a lg e t om g o d k e n d e ls e a f, a t V a ld em a r D z i e g i e l, N a k sk o v, f r a 1» o k to b e r 1966 o v e r t a g e r G re v e lo d d e n s m e j e r i f o r 3 2 oooo k r o, h e r a f g o o d w ill 8»ooo k r o V e d ta g e ls e g I n d s t i l l i n g e n t i l t r å d t e s «, 2580 I n d s t i l l i n g f r a s o c i a l u d v a l g e t om b e v i l l i n g a f f o l k e p e n s i o n e f t e r d i s p e n s a t i o n s b e s t e m m e l s e r n e t i l P o u l H o lg e r B r a n d e n b o r g, fo d o 2 2 /8 1 9 o 2, b o e n d e S k o v n æ sv e j l 6 o V e d ta g e I s e g I n d s t i l l i n g e n t i l t r å d t e s e n s te m m ig to 259 Sag v e d r ø r e n d e ejendom m en M useum sgade 5 2, t i l h ø r e n d e m o n tø r Ib N i e l s e n o K o p ie r a f k o r r e s p n d a n c e med t e k n i s k f o r v a l t n i n g o V e d t a g e l s e ; D et v e d t o g e s, n å r p o l i t i m e s t e r e n g i v e r m e d d e le ls e d e ro m, a t M arib o kommune p å t a g e r s i g r e p a r a t i o n e n a f e je n d o m men o 2600 S k r i v e l s e f r a t e k n i s k f o r v a l t n i n g v e d r ø r e n d e o p f ø r e l s e a f s i l o a n læ g p å p a r c e l a f m a t r o n r» l 6 6 a h, m k jo, t i l h ø r e n d e A/S Co Ao Qvade & co» D er e r a f i n g e n i ø r M» S ø r e n s e n f o r A/S Co Ao Qvade & co» fre m s e n d t a n s ø g n in g om t i l l a d e l s e t i l p å o v e n n æ v n te p a r c e l a t o p f ø r e e t s i l o a n l æ g b e s t å e n d e a f en s i l o, d e r e r l 8, 2 o m h ø j, sam t e t m a g a s in med en h ø jd e p å 1 1, 5o mo D er s ø g e s om d i s p e n s a t i o n f o r b y g n in g s h ø jd e n, i d e t p a r c e l l e n e r b e lig g e n d e i b y g n in g s v e d tæ g te n s om råde F 2, h v o r b y g n in g s h ø jd e n e r maxo 8,5 o m0 V e d ta g e ls e g D et v e d to g e s a t g iv e den a n s ø g te d i s p e n s a t i o n o

60 5 o l o o 66 U5o 2 6 I0 I n d s t i l l i n g f r a s o c i a l u d v a l g e t og l ø n u d v a l g e t om f o r h ø j e l s e a f r å d i g h e d s b e l ø b e t, d e r e r t i l l a g t v i c e v æ r t He G ra v e, f o l k e p e n s i o n i s t b o l i g e r n e, t i l lo 2 o o k r 0 å r l i g, g æ ld e n d e f r a lo o k t o b e r 1966 V e d t a g e l s e ; I n d s t i l l i n g e n t i l t r å d t e s o Wo L a rs e n Aage S ø r e n s e n Ao C h r i s t e n s e n V«B e n n e d se n Go R aahauge K j«g rav e A a0 H ansen Aage H a a g e n se n T h y ra M O rten sen Uo F ynbo O la f R asm u ssen

61 2 9 lo o U6. M arib o b y r å d s e k s t r a o r d i n æ r e møde den 29» o k t o b e r 1966 k l. l o, 0 0. F ra v æ re n d e med a n m e ld t f o r f a l d : A l f r e d C h r i s t e n s e n og T h y ra M o r te n s e n. T i l b e h a n d lin g s S k r i v e l s e a f 2 5. o k to b e r I9 6 6 f r a l a n d s r e t s s a g f ø r e r N i e l s T h. K jø lb y e, K ø b e n h a v n, v e d r ø r e n d e s t a d s i n g e n i ø r P re b e n H e n d r ik - s e n s p r o j e k t e r i n g s a r b e j d e f o r H o le b y kommune i s i n sy g d o m sp e r i o d e m.v. B o rg m e s te re n f o r e s l å r s a g e n r e j s t som a n v i s t i l a n d s r e t s s a g f ø r e r K jø lb y e s s k r i v e l s e a f 2 5 / l o 1966 t i l M arib o b y r å d som d i s c i p l i n æ r s a g, o g a t b y r å d e t a f v e n t e r r e s u l t a t e t h e r a f. R e v i s o r Aage M aag en sen f o r e s l å r, a t d e r o p ta g e s nye f o r h a n d l i n g e r med s t a d s i n g e n i ø r e n og d e n n e s o r g a n i s a t i o n f o r a t sø g e a t o p n å en f o r l i g s m æ s s i g o r d n i n g. V e d t a g e l s e : Syv a f b y r å d e t s m edlem m er s te m te f o r b o r g m e s te r e n s f o r s l a g. Aage M aag en sen og O la f R asm u ssen s te m te f o r Aage M aagense n s f o r s l a g o B o rg m e s te re n k u n n e ik k e t i l t r æ d e Aage M aagense n s f o r s l a g, b e g r u n d e t i f o r h a n d l i n g e r n e med I n g e n iø r - S a m m e n s lu tn in g e n den 1 9 / , j f r. b o r g m e s te r e n s r e f e r a t a f 2 2 / O la f R asm u ssen ø n s k e d e t i l f l e r t a l l e t s s t i l l i n g a t t i l f ø j e, a t næ r v æ re n d e s a g ik k e e f t e r h a n s o p f a t t e l s e v a r a f en s å d a n k a r a k t e r, a en t j e n e s t e m a n d s s a g v a r p å k r æ v e t, og f o r d i man en d n u ik k e h a v d e i n d h e n t e t en s a g s f r e m s t i l l i n g f r a s t a d s i n g e n i ø r P re b e n H e n d r ik s e n. E f t e r b e s l u t n i n g i s a g e n e r b y r å d e t e n i g t om, a t l a n d s r e t s s a g f ø r e r N i e l s Tho K jø lb y e, K ø b e n h a v n, f ø r e r s a g e n f o r M arib o b y r å d. W. L a r s e n G. R aah au g e K j. G rav e Aage S ø r e n s e n V. B e n n e d se n A a. H an sen Aage M aag en sen U. Fynbo O la f R a sm u sse n. M arib o b y r å d s o r d in æ r e møde den F ra v æ re n d e med a n m e ld t f o r f a l d : D er b e h a n d l e d e s : a. M i n i s t e r i e l l e c i r k u l æ r e r og V e d t a g e l s e : T i l e f t e r r e t n i n 2 o n o v e m b er I9 6 6 k l f r u G re th e R aahauge o f f e n t l i g t m øde: g» b e k e n d t g ø r e l s e r. 1 9,0 0. og Aage M a a g e n se n M e d d e le ls e f r a b o l i g m i n i s t e r i e t om, a t d e t f r e m s e n d te s k i t s e p r o j e k t t i l f æ lle s k o m m u n a lt p l e j e h j e m i M arib o e r g o d k e n d t på v i s s é v i l k å r. B o l i g m i n i s t e r i e t v i l f ø r s t e f t e r t o t a l p r o j e k t e t s

62 2» 1 1 O g o d k e n d e ls e k u n n e t a g e s t i l l i n g t i l s p ø r g s m å le t om e v to s t ø t t e t i l " b y g g e r ie ts g e n n e m f ø r e ls e i h o t o lo v om b o l i g b y g g e r i 0 E v to t i l s a g n om s t ø t t e v i l b l i v e g i v e t på de v i l k å r, d e r m å tte g æ ld e p å t i d s p u n k t e t f o r d e t e n d e l i g e t i l s a g n o D et e r i s k r i v e l s e n b e m æ rk e t, a t m i n i s t e r i e t u d b e d e r s i g en r e d e g ø r e l s e f o r den p r o j e k t e r e d e b e b y g g e ls e a,p a r k e r in g s b e h o v sam t en s i t u a t i o n s p l a n, d e r v i s e r p l a c e r i n g e n a f de p å tæ n k te p a r k e r i n g s p l a d s e r o V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g o 2ÖHo G e n p a rt a f b o l i g m i n i s t e r i e t s s k r i v e l s e a f 23o s e p te m b e r 1966 t i l M arib o A n d e l s b o l i g f o r e n i n g, a fd e l«, 5, med t i l s a g n om r e n t e s i k r i n g i h. t o 65 d i l o v om b o l i g b y g g e r i som æ n d re t v e d lo v n r. I6 0 a f 1 1 / , j f r 0 c i r k u l æ r e a f h /7 I 9 6 6, t i l b y g g e r i b e s t å e n d e a f 3o l e j l i g h e d e r og 1 b ø r n e i n s t i t u t i o n p å en p a r c e l a f m a t r. n r. 7 3 a, mkj 0 V e d t a g e l s e : T i l e f t e r r e t n i n g o 2é5o S k r i v e l s e f r a Den d a n sk e K ø b s t a d f o r e n i n g v e d r ø r e n d e f a s t s æ t t e l s e n a f h o n o r a r e r t i l fo rm a n d og m edlem m er a f l e j e v u r d e r i n g s n æ v n i h. t o l o v a f 3o j u n i I9 6 6 om l e j e v u r d e r i n g o V e d ta g e ls e g T i l e f t e r r e t n i n g o 2660 K om m unernes R e v i s i o n s a f d e l i n g f r e m s e n d e r b e r e t n i n g v e d r ø r e n d e Mar i b o kommunes re g n s k a b o v e r h u s l e j e t i l s k u d f o r å r e t I /6 6 og v e d r ø r e n d e s o c i a l r e g n s k a b f o r samme å r t i l l i g e med b e r e t n i n g om k a s s e e f t e r s y n p å M arib o k æ m n e rk o n to r p r o 2 o o s e p te m b e r I V e d t a g e l s e : T i l e f t e r r e t n i n g o 267 S k r i v e l s e r a f 3o» s e p te m b e r I9 6 6 f r a M arib o am ts s k o l e r å d v e d r ø r e n de u n d e r v i s n i n g e n a f s v æ r t h a n d ic a p p e d e b ø rn s a ) g o d k e n d e ls e a f u d g i f t e r n e i t i d e n lo a u g u s t 1965 t i l 3 1. m a r ts bf) g o d k e n d e ls e a f s k o le p e n g e f o r tid s r u m m e t lo a p r i l t i l 31» j u l i c ) an m o d n in g om b u d g e t f o r /6 7. V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g o B u d g e t f o r /6 7 v i l b l i v e fre m s e n d t o 2680 M arib o am ts s k o l e d i r e k t i o n f r e m s e n d e r p r o t o k o l u d s k r i f t a f e t m øde, a f h o l d t 2 8. s e p te m b e r I 9 6 6, v e d r ø r e n d e s p ø r g s m å le t om a n s æ t t e l s e a f t a l e - h ø r e l æ r e r e v e d kom m unernes s k o le v æ s e n» Ved m ødet b l e v f r a M arib o kommune u d t a l t, a t man v a r v i l l i g t i l at gå in d f o r en o r d n in g med en l æ r e r, d e r a n s æ t t e s v ed kom m unens s k o le v æ s e n og s t i l l e s t i l r å d i g h e d i H d age u g e n t l i g f o r s k o l e d i r e k t i o n e n. En o r d n in g s ø g e s g e n n e m f ø rt f r a l o a u g u s t I 6 7, og d e r a r b e j d e s v i d e r e med sa g e n» Ve d t a g e l s e ; T i l t r å d t e s» S o c i a l k o n t o r e t f r e m s e n d e r o v e re n s k o m s t m e lle m M arib o k ø b s t a d, Mar i b o l a n d s o g n, B an d h o lm, H i l l e s t e d, H u n seb y og Ø s t o f t e kom m uner v e d r ø r e n d e s a m a r b e jd e om f a m i l i e v e j l e d n i n g med den a f i n d e n r i g s -

63 2 «11«66 U8«m i n i s t e r i e t den 5 m aj I9 6 6 ø n s k e d e æ n d rin g i l o, h v o r e f t e r e v e n t u e l l e t v i v l s s p ø r g s m å l, d e r v e d r ø r e r M arib o k ø b stad k o m m u n es d e l t a g e l s e i o r d n i n g e n, f o r e læ g g e s i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t t i l a f g ø r e l s e «V e d t a g e l s e ; B y r å d e t t i l t r å d t e o v e r e n s k o m s te n e f t e r d en f o r e t a g n e æ n d rin g a f lo «27o«I n d s t i l l i n g a f 21» s e p te m b e r 1966 f r a M arib o m e n ig h e d s r å d om, a t l i g b æ r e r o r d n i n g e n ophæ ves f r a 1«j a n u a r I9 6 7 a t re g n e «Å rs a g e n e r, a t man t r o d s a n n o n c e r in g ik k e e r i s t a n d t i l a t s k a f f e d e t n ø d v e n d ig e m a n d sk a b. O rd n in g e n b e t a l e s a f M arib o kommune og a d m i n i s t r e r e s a f m e n ig h e d s r å d e t«v e d t a g e l s e s På f o r s l a g a f b o r g m e s te r e n v e d to g b y r å d e t, a t o r d n in g e n v i d e r e f ø r e s i n d t i l 1«a p r i l I0 H je m m e v æ rn sre g io n V I I I f r e m s e n d e r a n s ø g n in g om t i l s k u d t i l hjem m e v æ r n s r e g io n e n s o r k e s t e r t i l a n s k a f f e l s e a f i n s t r u m e n t e r «Ø k o n o m iu d v a lg e t k a n ik k e a n b e f a l e d e t a n s ø g te «V e d ta g e ls e s A n sø g n in g e n k u n n e ik k e im ødekom m es«272«i n d s t i l l i n g f r a u n g d o m s s k o le u d v a lg e t om, a t ejendom m en Ø s tr e L a n d e v e j 2, v i l l a L y ", f r e m o v e r b e n æ v n e s U p g d o m ssk o le n «Man anm o d er om, a t n a v n e t må b l i v e f a s t s l å e t og b e k e n d t g j o r t f o r o f f e n t l i g h e den v ed b y r å d e t s v e d t a g e l s e og f o r a n s t a l t n i n g «V edt a g e l s e s I n d s t i l l i n g e n t i l t r å d t e s «273«I n d s t i l l i n g f r a u d v a l g e t f o r g a d e r$ v e j e og k l o a k e r om f æ ld n in g a f k a s t a n i e t r æ e r n e v e d V e s te r b r o g a d e «D et f o r e s l å s, a t man t i l e r s t a t n i n g f o r k a s t a n i e t r æ e r n e u d f ø r e r en b e p l a n t n i n g med f. e k s«s l y n g r o s e r p å s t å l s t a t i v e r «F æ ld n in g e n v i l k u n n e f o r e t a g e s på i n d e v æ re n d e å r s d r i f t s b u d g e t, m edens en e v t«p l a n t n i n g f o r e s l å s o p t a g e t på d e t kommende å r s b u d g e t«ve d t a g e l s e s I n d s t i l l i n g e n t i l t r å d t e s «27H«I a n le d n i n g a f en h e n v e n d e ls e f r a e n t r e p r e n ø r f o r e n i n g e n s a f d e l i n g f o r P r æ s tø og M a rib o a m te r v e d r «o p r e t t e l s e a f en f o r d e l i n g s c e n t r a l f o r s n e r y d n i n g s - og e n t r e p r e n ø r m a t e r i e l m«v«i a m te rn e m e d d e le r u d v a l g e t f o r g a d e r, v e j e og k l o a k e r, a t man ik k e f o r t i d e n s e r n o gen f o r d e l v e d a t t a g e im od d e t f r e m s e n d te t i l b u d «V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t f o r e s p ø r g e e n t r e p r e n ø r f o r e n i n g e n s a f d e l i n g f o r P r æ s tø og M arib o a m te r om de n æ rm ere v i l k å r f o r t i l s l u t n i n g t i l en f o r d e l i n g s c e n t r a l f o r s n e r y d n i n g s - og e n t r e p r e n ø r m a t e r i e l «275«U d v a lg e t f o r g a d e r, v e j e og k l o a k e r i n d s t i l l e r t i l b y r å d e t s g o d k e n d e l s e, a t t e k n i s k f o r v a l t n i n g s f o r s l a g a f 12«o k to b e r 1966 om ænd r i n g a f d a g r e n o v a t i o n s k ø r s l e n f r a l/h - I9 6 6 t i l t r æ d e s «E f t e r b e r e g n i n g e r n e e r den å r l i g e u d g i f t p r«sæk f o r t i d e n k r«l o U, l o, m edens d e r v e d n y o r d n in g e n r e g p e s med k r«8 6, 8U«D et e r p å r e g n e t a t i n d f ø r e en n y o r d n in g, b l«a «v e d p å s æ tn in g a f s æ k k e n e, og kommunen s k a l o v e r t a g e k ø r s e l e n v e d e g e n f o r a n s t a l t n i n g, i d e t d e t e r f o r e s l å e t a t k ø b e en l a s t b i l t i l ca«5o«ooo k r«v e d ta g e ls e s U d v a lg e ts i n d s t i l l i n g t i l t r å d t e s e n ste m m ig t«

64 U o b e h a n d lin g a f a n v e n d e ls e a f fo n d f o r t i l s k u d t i l b y g g e r i f o r m in d s tb e m id le d e, k r o 1 9 o 3 o o,-, t i l b o l i g a n d e l e i M a rib o A n d e ls b o l i g f o r e n i n g, a fd o V V e d ta g e ls e s T i l t r å d t e s v e d 2 b e h a n d lin g o 277o V a lg a f lig n in g s k o m m is s io n f o r t i d e n 1 / t i l 3 o / l l 197oo V e d ta g e ls e s D er v a l g t e s f ø lg e n d e m edlem m er a f lig n in g s k o m m is s io n e n med s t e d f o r t r æ d e r e s s t e d f o r t r æ d e r o v e r f y r b ø d e r F r e d e r i k H an sen tø m r e r m e s t e r P o u l A sg e r H ansen v i c e v æ r t H a r a ld G rave k o n t o r a s s i s t e n t J u u l N i e l s e n s e k r e t æ r P o u l N i e l s e n købm and A B u sb o rg e l e k t r o i n s t a l l a t ø r P re b e n Gorm J e n s e n l a g e r f o r v o P o u l W ern er J ø r g e n s e n s k o r s t e n s f e je r m S v en d E r ik K n u d sen t y p o g r a f E r i k A n d e rse n a r r e s t f o r v a r e r A n d e rs N i e l s e n k o n s u l e n t E r i k R asm u ssen d i r e k t ø r Ko Ao C h r i s t e n s e n købm and P o u l 'M atzeno 2780 R e d e g ø r e ls e f r a fo rm a n d e n f o r u d v a l g e t f o r g a d e r, v e j e og k l o a k e r v e d r ø r e n d e t e k n i s k f o r v a l t n i n g og d e n s a r b e jd s o p g a v e r o V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g o I l u k k e t møde o 279 K opi a f h a n d e l s m i n i s t e r i e t s s k r i v e l s e a f 3o s e p te m b e r I9 6 6 t i l Den l o l l a n d s k e L a n d b o s ta n d s S p a r e k a s s e om g a r a n t i f o r e t l å n, s t o r t 2600O 00 k r 0, d e r e f t e r e g n s u d v i k l i n g s l o v e n s b e s te m m e ls e r y d e s t i l Crow ns H e r r e k o n f e k t i o n A/S som f i n a n s i e r i n g s b i s t a n d o V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g o 2800 K o rre s p o n d a n c e med L E F og S EoAoS om L E0F i n t e r e s s e n t e r n e s s t i l l i n g t i l k r a v e t om f o r ø g e t e f f e k t a f g i f t f o r å r e t I9 6 6 i a n l e d n i n g a f S tig s n æ s v æ r k e ts i d r i f t s æ t t e l s e o V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g o 2 8 I0 T e k n is k f o r v a l t n i n g f r e m s e n d e r d e k l a r a t i o n v e d r ø r e n d e den u n d e r 3oo s e p te m b e r 1966 f o r e t a g n e t i n g l y s n i n g v e d r ø r e n d e k l o a k l e d n i n g p å en d e l a f m a tro n r«l 6 6 a h, m k j» V e d t a g e l s e ; G odkendtes 282o B y g n in g s r å d e t f r e m s e n d e r med a n b e f a l i n g a n s ø g n in g f r a H e r r i t s - l e v B y g g e - ^ E le m e n ti n d u s t r i om d i s p e n s a t i o n f r a b y g g e lo v e n s 3U, s tk o 1 - h ø j d e - og a f s t a n d s b e s t e m m e l s e r f r a s k e l - f o r e je n d o m men m a tro nr H 15, b y g r, b e l i g g e n d e M useum sgade 9» t i l h ø r e n d e g r o s s e r e r H e lg e C h ris te n s e n V e d ta g e ls e s F re m se n d e s t i l b o l i g m i n i s t e r i e t med a n b e f a lin g 283 A n sø g n in g f r a C A Qvade & Co, M a r ib o, om t i l l a d e l s e t i l o v e r b y g n in g a f k l o a k l e d n i n g p å den t i l s i l o a n l æ g k ø b te g ru n d v e d C Eo C h r i s t i a n s e n s V e jo U d v a lg e t f o r g a d e r, ye j é og k lc ta h e r '

65 o i n d s t i l l e r, a t t i l l a d e l s e n g iv e s som a n s ø g t a f f i r m a e t s r å d g iv e n d e i n g e n i ø r M S ø r e n s e n, dog u n d e r f o r u d s æ tn in g a f a t d e r e t a b l e r e s en l, o m g e n n e m lø b s b rø n d p å b y g n in g e n s v e s t s i d e, og a t m e r u d g if t e r v e d r e p a r a t i o n o g / e l l e r v e d l i g e h o l d e l s e r e f u n d e r e s kommunen a f den t i l e n h v e r t i d v æ re n d e e j e r a f ejendom men A r b e jd e t med o m s tø b n in g a f k l o a k l e d n i n g e n s k a l t i l s e s a f t e k n i s k f o r v a l t n i n g. V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t f ø l g e u d v a l g e t f o r g a d e r, v e j e og k l o a k e r s i n d s t i l l i n g 2 8 h. 1 b e h a n d l i n g a f s a g e n v e d r ø r e n d e f o r l æ n g e l s e a f de t o m i d l e r t i d i g e l å n i D is k o n to - og L a a n e b a n k e n i M a rib o p å 2,5 m ill kr I n d e n r i g s m i n i s t e r i e t g i v e r den 2o o k t o b e r 1966 sam ty k k e t i l, a t d e r o p ta g e s l å n p å 2,5 m ill kr t i l k u r s 9 5,7 7 1 ^, n o m in e l r e n t e p a, l ø b e t i d 1 å r, g e n s i d i g u o p s i g e l i g t, e f f e k t i v r e n t e 8%% p a D et e r e t v i l k å r f o r m i n i s t e r i e t s s a m ty k k e, a t den s a m le d e u d g i f t t i l f o r r e n t n i n g og k u r s t a b dæ kkes o v e r kom m unens d r i f t s r e g n s k a b f o r in d e v æ re n d e å r, og a t d e r i ø v r i g t f o r r e g n s k a b s å r e t /6 8 b u d g e t t e r e s med h e n læ g g e ls e a f lo o.o o o kr t i l f i n a n s i e r i n g a f kom m unens a n læ g sv irk so m h e d V e d t a g e l s e : T i l t r å d t e s v e d 1 b e h a n d lin g T i l 2 b e h a n d l i n g. Y d e r l i g e r e i o f f e n t l i g t m øde; 285 B o l i g m i n i s t e r i e t f r e m s e n d e r m e d d e le ls e om, a t d e r e r g i v e t den s e l v e je n d e i n s t i t u t i o n M a r ib o - H a lle n " v / o v e r i n g e n i ø r Max N i e l s e n t i l s a g n om d r i f t s t i l s k u d i h.t b e s te m m e ls e r n e i lo v om b o l i g b y g g e r i. Den pr 2 1 / g o d k e n d te a n s k a f f e l s e s s u m a n d r a g e r 1 o1j. 3Ho k r. e x c lo k u r s t a b og p r i o r i t e r i n g s i n d s k u d. B e r e t t i g e t t i l d r i f t s t i l s k u d e r in a 8,5 o kr V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g 286 K opi a f i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t s s k r i v e l s e a f 22 ;o k to b e r I9 6 6 t i l i n s t a l l a t ø r K C D ue, V e s te r g a d e 3 6, i a n le d n i n g a f den t i l m i n i s t e r i e t i n d s e n d t e k l a g e o v e r k l o a k f o r h o l d e n e b a g V e s te r g a d e f r a n o g le g r u n d e j e r e. I n d e n r i g s m i n i s t e r i e t h a r om s a g e n m o d ta g e t e r k l æ r i n g e r f r a M arib o k ø b s ta d s s u n d h e d s k o m m is s io n, M arib o b y r å d, k r e d s læ g e n i Ø s t l o l l a n d s læ g e k r e d s og s u n d h e d s s ty r e ls e n I n d e n r i g s m i n i s t e r i e t k an h e n h o ld e s i g t i l s u n d h e d s s t y r e l s e n s u d t a l e l s e og e r e n ig i, a t de t o i s a g e n n æ v n te o v e r f a l d s b y g v æ r k e r b ø r u d f ø r e s s n a r e s t, m edens man ik k e f i n d e r g r u n d la g f o r på i n d e v æ re n d e t i d s p u n k t f o r s i t vedkom m ende a t r e j s e s p ø r g s m å l om y d e r l i g e r e f o r a n s t a l t n i n g e r. K opi a f b y r å d e t s s k r i v e l s e a f 2 5. o k t o b e r 1966 t i l t e k n i s k f o r v a l t n i n g med anm o d n in g om s n a r e s t a t i g a n g s æ t t e u d f ø r e l s e n a f de o m h a n d le d e t o o v e r f a i d s b y g v æ r k e r o V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g I n d s t i l l i n g f r a u d v a l g e t f o r f a s t e ejendom m e om e t a b l e r i n g a f f j e n - v a r m e f o r s y n in g t i l jo r d e m o d e r b o lig e n, K lo s t e r g a d e 17 T i l s l u t n i n g s a f g i f t e n e r l H8o k r, og d e r u d o v e r må d e r r e g n e s med u d g i f t e r t i l v a r m tv a n d s b e h o ld e r m v p å i a l t 2 ooo kr U d g i f t e r n e s ø g e s a f h o l d t in d e n f o r b u d g e tte t De å r l i g e d r i f t s u d g i f t e r b e t a l e s a f jo rd e m o d e re n V e d t a g e l s e ; I n d s t i l l i n g e n t i l t r å d t e s

66 2 o llo 6 6 > i. I l u k k e t møde o 288 I n d s t i l l i n g f r a u d v a l g e t f o r f a s t e ejendom m e om f a s t s æ t t e l s e a f s a l g s b e t i n g e l s e r f o r h a lv e d o b b e lth u s e v e d Ø s t e r v æ n g e t, i d e t d e r h a r v i s t s i g m u lig h e d e r f o r a t s æ lg e t o, m åske t r e s tk «D et f o r e s l å s, a t p r i s e n f o r e t h a l v t h u s f a s t s æ t t e s t i l k r «o o o,-, h v o r a f en t r e d i e d e l s k a l e r læ g g e s k o n t a n t v ed u n d e r s k r i f t a f k ø b s a f t a l e, m edens k ø b e r f o r re stk ø b e s u m m e n u d s t e d e r l o - å r i g t p a n t e b r e v, d e r a f d r a g e s med l i g e s t o r e h a l v å r l i g e a f d r a g «F o r r e n t n i n g e n f a s t s æ t t e s t i l a t v æ re 2% h ø j e r e end r e n t e n f o r 6 m å n e d e rs i n d l å n s k o n to i D is k o n to - og L a a n e b a n k e n i M arib o o R e n t e s a t s e n r e g u l e r e s e e n g an g å r l i g t f o r d e t e f t e r f ø l g e n d e k a l e n d e r å r «D et i n d s t i l l e s e n d v i d e r e, a t k ø b e rn e s k a l b e t a l e u d g i f t e r n e v e d e t a b l e r i n g a f b ra n d m u r og -k a m, e v t«v e d s e l v a t u d f ø r e a r b e j d e t, lig e s o m d e t i n d s t i l l e s, a t k ø b e r n e s k a l a f h o l d e s k ø d e - og s a g f ø r e r o m k o s t n i n g e r, m edens kommunen a f h o l d e r u d s ty k n in g s o m k o s tn in g e r «Ø k o n o m iu d v a lg e t a n b e f a l e r i n d s t i l l i n g e n «V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t f ø l g e u d v a lg e n e s i n d s t i l l i n g u n d e r f o r b e h o ld a f i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t s g o d k e n d e ls e «289«U d v a lg e t f o r f a s t e ejendom m e f r e m s e n d e r t i l b u d f r a p o s tb u d H ans O t t o H em m ingsen om køb a f f o d e r m e s t e r h u s e t v ed G re v e lo d d e n f o r kr 5 2 «o o o,-, d e r b e r i g t i g e s med lo «o o o k r«v e d u n d e r s k r i f t a f b e t i n g e t sk ø d e og r e s t e n, k r. U 2 «o o o,-, v e d u n d e r s k r i f t a f e n d e l i g t s k ø d e «Som o v e r t a g e l s e s t i d s p u n k t f o r e s l å s d a to e n f o r b y r å d e t s g o d k e n d e ls e a f h a n d e le n «U d g i f t e r t i l s k ø d e s k r i v n i n g og u d s ty k n in g f o r e s l å s d e l t m e lle m k ø b e r og s æ lg e r«u d v a lg e t a n b e f a l e r s a l g på de a n f ø r t e v i l k å r, dog y d e r l i g e r e b e t i n g e t a f, a t k ø b e r e n o v e r t a g e r e v e n t u e l på ejendom m en h v i l e n d e k lo a k g æ ld u d en f o r købesum m en o D er e r i n d r e s om, a t 2 5«ooo k r«a f salg ssu m m e n e r v e d t a g e t a p v e n d t t i l i s t a n d s æ t t e l s e a f h o v e d b y g n in g e n p å G re v e lo d d e n «Ø k o n o m iu d v a lg e t a n b e f a l e r h a n d e l e n, i d e t d e t i n d s t i l l e s, a t k lo a k g æ ld e n ik k e må væ re a f g ø r e n d e h e r f o r «V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s a t f ø l g e u d v a lg e n e s i n d s t i l l i n g u n d e r f o r b e h o ld a f i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t s g o d k e n d e ls e «29o«S ag v e d r ø r e n d e f o r d e l i n g a f u n d e r s k u d /é o p å M arib o am ts t u b e r k u l o s e h o s p i t a l s re g n s k a b «R e d e g ø r e ls e f r a b o r g m e s t e r e n, h v o r a f d e t f r e m g å r, a t b e s t y r e l s e n f o r M arib o am ts t u b e r k u l o s e s t a t i o n e r h e n s t i l l e r, a t h e l e u n d e r s k u d d e t f o r d e t n æ v n te å r f o r d e l e s e f t e r i n d b y g g e r t a l pr 1 o k to b e r 1955«V e d t a g e l s e ; T i l t r å d t e s «291«Sag f r a l ø n u d v a l g e t v e d r ø r e n d e t e k n i s k f o r v a l t n i n g s p e r s o n a l e. L ø n u d v a lg e t a n b e f a l e r i s k r i v e l s e a f 2«n o v em b er doå«t i l b y r å d e t, a t t e k n i s k a s s i s t e n t B ja r k e J u u l N ie ls e n o p s i g e s t i l f r a t r æ d e n f r a s i n s t i l l i n g v e d M arib o kommunes t e k n i s k e f o r v a l t n i n g s e n e s t 1«a p r i l 1967«V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t f ø l g e l ø n u d v a l g e t s i n d s t i l l i n g «

67 2.1 1, Ø k o n o m iu d v a lg et fr e m se n d e r med a n b e f a lin g, a r k it e k t J. Damg å r d s f o r s l a g a f 2U. o k to b e r 1966 t i l om bygning a f r å d h u s e ts I. s a l, k a lk u le r e t t i l i a l t k r 0 357< > 7oo,-. U d v a lg e t i n d s t i l l e r, a t d er s ø g e s e t b y g g e lå n, som a f v i k l e s o v e r 3 å r o V e d t a g e ls e s U d sæ tte s t i l n æ ste m øde. 293o A n sø g n in g f r a F ly g t n in g 66 om b id r a g t i l in d s a m lin g e n. Økonomiudv a l g e t kan ik k e a n b e f a le d e t a n s ø g t e. V e d t a g e ls e ; H e n læ g g e s. 2 9 ^. I n d s t i l l i n g f r a s o c i a l u d v a l g e t om b e v i l l i n g a f e n k e p e n s io n e f t e r lo v e n s b e s te m m e ls e r t i l f r u E l l a K. M. S ø r e n s e n, f. d. 2 9 /6 1915» b oen d e M useum sgade 5^. V e d t a g e l s e ; Det v e d to g e s en ste m m ig t a t f ø l g e s o c i a l u d v a l g e t s in d s t i l l i n g. 295» A n sø g n in g f r a k i o s k e j e r E rn st S ø r e n se n om a t m å tte h o ld e k io s k e n v ed s y g e h u s e t åben i M aribo s y g e h u s e s b e s ø g s t i d e r, dog h ø j s t f r a en tim e f ø r b e s ø g s t i d og t i l b e s ø g s t i d s o p h ø r, i h. t. lu k k e lo v e n s 8 d. V e d t a g e ls e s Det v e d t o g e s a t imødekomme a n s ø g n in g e n. Uden fo r d a g so r d e n e n K æ m nerkontoret fr e m se n d e r t r e s t k. a f t a l e r v e d r ø r e n d e in d u s t r ig r u n d e a f m a tr. n r. 7 3 a, m k j., s o l g t s å l e d e s ; c a. 1.5 o o m2 a 1 2, oo k r. p r. m2 t i l d e p o t in d e h a v e r 0. Torp H a n sen, R in g s t e d, c a m2 a l o, o o k r. p r. m2 t i l o l i e f o r h a n d l e r Svend H e lg e Hans e n, M a rib o, c a. 1.5 o o m2 a 1 2, oo k r.p r. m2 t i l f a b r ik a n t E. P ø r t n e r, M a rib o. Der b e t a l e s k o n ta n t h h v. k r. 6. o o o, -, k r. 5 o o o,- og k r , -. For restsu m m ern e u d s t e d e s 5 - å r i g e p a n te b r e v e, d er f o r r e n t e s med en r e n t e s a t s, som e r l i g med r e n t e s a t s e n f o r 6 -m å n ed ers in d lå n i D is k o n t o - og L aanebanken i M aribo med t i l l æ g a f 2 $. Som a n d e l i s k ø d e - og u d s ty k n in g s o m k o s tn in g e r b e t a l e r k ø b ern e l. o o o k r. M æ glersalæ r e r s æ lg e r e n uvedkom m ende. Ø k o n o m iu d v a lg et a n b e f a le r s a l g e t a f gru n d en e på de a n f ø r t e v i l k å r. V e d t a g e ls e ; Det v e d to g e s a t god k en d e de t r e s a l g s a f t a l e r på de omh a n d le d e v i l k å r. 297» B o r g m e ste r e n s s k r i v e l s e a f 2. novem ber 1966 t i l l a n d s r e t s s a g f ø r e r N i e l s Th. K j ø lb y e, B red gad e 3, K øbenhavn. V e d t a g e l s e ; G o d k en d tes V alg a f v a l g b e s t y r e l s e. V e d t a g e ls e ; Det v e d to g e s a t v æ lg e ø k o n o m iu d v a lg e t som v a l g b e s t y r e l s e. W. L arsen Aa. H ansen Aage S ø r e n sen T hyra M o rten sen V. B en n ed sen U. Fynbo A. C h r is te n s e n O la f R asm ussen 5 2. K. Grave

68 T o1 2 o66 53 M aribo b y r å d s møde den 7 decem ber I F ravæ ren de med a n m eld t f o r f a l d ; form and A lf r e d C h r is te n s e n o I o f f e n t l i g t møde o 299 M i n i s t e r i e l l e c ir k u læ r e r og b e k e n d tg ø r e ls e r «, V e d t a g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g o 5 «o. C ir k u læ r s k r iv e ls e a f lo novem ber 1966 om æ n d rin g a f t i l l æ g t i l de k øb stadkom m unale s t y r e l s e s v e d t æ g t e r v e d r ø r e n d e p e n s io n e r in g a f b o r g m e str e o A f g ø r e ls e n a f sp ø r g sm å l om f o r t a b e l s e a f p e n s io n t i l en a f g å e t b o rg m e s te r sam t en k en e f t e r en b o r g m e s te r h e n læ g g e s t i l d e t v a lg b a r - h ed sn æ v n, d e r e r n e d s a t a f in d e n r i g s m i n is t e n e f t e r b e ste m m e lse r n e i l o v nr» H46 a f 2 1 / » og t i l l æ g t i l s t y r e ls e s v e d t æ g t e n kan æ ndres uden f o r e læ g g e ls e f o r i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t t i l e g e n t l i g s t a d f æ s t e l s e o V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t t i l t r æ d e de om handlede æ n d rin g er t i l t i l l æ g t i l s t y r e ls e s v e d t æ g t e n o 3 o lo T ils a g n f r a b o l i g m i n i s t e r i e t om r e n t e s i k r i n g t i l M aribo A n d e lsb o l i g f o r e n i n g s o p f ø r e l s e a f l 8 l e j l i g h e d e r på m a tr 0 nr«73 h x, M aribo k ø b s ta d s m ark jord ero V e d t a g e ls e g T i l e f t e r r e t n in g «, 3o2o M e d d e le ls e f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t om, a t man ik k e h a r k u n n et god k e n d e, a t M aribo kommune og M aribo la n d s o g n s kommune v ed o p g ø r e ls e a f r e f u s i o n s b e r e t t i g e d e u d g i f t e r t i l h je m m e sy g e p le je n m ed ta g er de b e l ø b, d er y d e s h je m m e s y g e p le je r s k e r n e som g o d t g ø r e ls e f o r b e n y t t e l s e a f e g en b i l i t j e n s t l i g t øjem edo D et o p l y s e s, a t de i 4, s tk o 3 i l o v om h je m m e sy g e p le je in d e h o ld t e fo r u d s æ tn in g e r f o r god k e n d e ls e n ik k e s e s a t være t i l s te d e o V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g o D et v e d t o g e s, a t s o c i a l u d v a l g e t p å - ny r e j s e r s a g e n 0 3o3o Sam tykke f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t t i l, a t M aribo købstadkom m une påt a g e r s i g g a r a n t i f o r f o r r e n t n in g og t i l b a g e b e t a l i n g f o r e t lå n på i n d t i l 2 m illo k r o n e t t o, som M aribo Varmeværk a»m«b»ao a g t e r a t o p ta g e t i l d e l v i s dæ kning a f u d g if t e r n e v ed 3o b y g g e e ta p e a f v a r m evæ rket o D et f o r u d s æ t t e s, a t de e n d e l i g e l å n e v i l k å r t i l s i n t i d fo r e læ g g e s i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t t i l g o d k e n d e ls e, og a t d er i f o r b i n d e l s e h e r med t i l s t i l l e s i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t e t e k sem p la r a f v æ r k e ts s i d s t e d r if t s r e g n s k a b og s t a t u s o V e d t a g e ls e g T i l e f t e r r e t n i n g o

69 7 o 12 o 66 5Ho 3oHo M e d d e le ls e f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t om g o d k e n d e ls e a f u d k a st t i l lø n n i n g s r e g l e r f o r tje n e s te m a n d r ed M aribo am ts og b y s sy g eh u so V e d ta g e ls e g T i l e f t e r r e t n i n g o 3o5o S k r i v e l s e f r a Den d an sk e K ø b s ta d fo r e n in g v e d r ø r e n d e b e s k æ f t i g e l s e a f m ed h jæ lp ere ved f o l k e b i b l i o t e k e r n e 0 D et f o r e s l å s i en b e tæ n k n in g " R a t io n a lis e r in g i de d an sk e f o l k e b i b l i o t e k e r ", a t f l e re b i b l i o t e k s a r b e j d e r o v e r f ø r e s t i l m ed h jæ lp ere uden f a g l i g udd a n n e ls e, og k ø b s t a d fo r e n in g e n g ø r opmærksom p å, a t den på grund a f p e r s o n a le g r u p p e n s s tæ r k t u e n s a r te d e sam m ensæ tning ik k e h a r k u n n et t r æ f f e a f t a l e om l ø n - og a n s æ t t e ls e s f o r h o ld o De kommunale sa m m e n slu tn in g e r og Danmarks B i b l i o t e k s s k o l e fr e m se n d e r m a t e r ia le om k u r s u s u d d a n n e ls e på Danmarks B i b l i o t e k s s k o l e f o r b i b l i o t e k s a s s i s t e n t e r o Gennemgang a f k u r s e t v i l e f t e r de kommunale sa m m en slu t n in g e r s o p f a t t e l s e v ir k e i p o s i t i v r e t n in g ved de e n k e lt e kommun a l b e s t y r e l s e r s a f g ø r e l s e a f a n s ø g n in g e r om o p r y k n in g t i l o v e r a s s i s t e n t o V e d t a g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g o 3 o6 o S k r i v e l s e f r a Den danskfc K ø b s ta d fo r e n in g v e d r 0 l ø n - og a n s æ t t e l s e s f o r h o ld f o r økonom auddannet p e r s o n a le v ed a ld e r d o m s -, s y g e - og p l e j e h jem 0 D et b e r o r h e l t på de e n k e l t e b y r å d s e g en a f g ø r e l s e, om man f in d e r d e t h e n s ig t s m æ s s ig t a t a n s æ tte så d a n t p e r s o n a le o V e d t a g e ls e g T i l e f t e r r e t n i n g o 3 o jo Kommunernes r e v i s i o n s a f d e l i n g fr e m se n d e r b e r e t n in g om r e v is io n e n a f M aribo kommunes in d b e r e t n in g a f in d t æ g t e r og u d g i f t e r v e d r o de o f f e n t l i g e v e j e f o r r e g n s k a b s å r e t I /6 6 0 V e d t a g e ls e g T i l e f t e r r e t n i n g o 3o8o R e fe r a t a f møde l 6 o novem ber 1966 i d e t i M aribo amt n e d s a t t e udv a lg t i l b e h a n d lin g a f s p ø r g s m å le t om r e g io n a l v a n d fo r s y n in g i amt e t o Den a f t e k n ik e r u d v a lg e t a f g iv n e b e tæ n k n in g e r d r ø f t e t, og d e t e r b e s l u t t e t, a t u d v a lg e t f o r t s a t s k a l b e s t å o U d g if te n t i l t r y k h in g ca 1 3 o 5 o o kro a f h o ld e s a f a m tsfo n d e n, m edens u d g if t e r n e v ed b etæ n k n in g e n s u d f æ r d ig e ls e s k a l d e le s m ellem a m tsfo n d og k ø b stæ d er e f t e r in d b y g g e r t a lo D is s e u d g i f t e r b l i v e r f o r h ø j e t f r a H5oooo kr» t i l kro V e d t a g e ls e g T i l e f t e r r e t n i n g o 3o9 K o rresp o n d a n ce m ellem b o r g m e s te r e n og M aribo a m tsråd v e d r ø r e n d e o v e r en sk o m st m ellem a m tsr å d e t og b y r å d e t om e t a b l e r i n g, d r i f t og u d le j e a f ny b ø r n e h a v e og v u g g e s tu e i d e t t i d l i g e r e r e k o n v a le s c e n th je m» D et frem g å r a f b o r g m e s te r e n s b r e v a f 2 5 / t i l s tifta m tm a n d e n, a t d er a n b e f a le s en række æ n d rin g er i o v e r e n sk o m ste n s 3 s B e r e g n in g e r v e d r ø r e n d e in v e n t a r u d ta g e s h e l t o B y g h erren h je m ta g e r r e f u s i o n, og r e s t b e l ø b e t b e t a l e s k o n ta n t som e e n g a n g s u d g if t a f e je r n e» Us a f d r a g s t id e n f o r b y g n in g e r n e æ ndres f r a 25 t i l 3o å r, og den å r l i g e l e j e om regnes med en f o r r e n t n in g på 9,25% + a fd r a g med l i g e s t o r e å r l i g e y d e ls e r» 5 s U d g if t e r t i l in d v e n d ig og u d v e n d ig v e d l i g e h o l d e l s e a f b y g n in g e r og in v e n t a r p å h v ile r l e j e r e n, i d e t v e d -

70 7 o 12 o l i g e h o l d e l s e a f b y g n in g e r n e ik k e må o v e r s t i g e kl% a f g o d k en d t b r a n d fo r s ik r in g s s u m o V e d t a g e ls e g D et v e d to g e s a t fo r h a n d le v id e r e med de f o r e s l å e d e æ n d rin g ero 3 l0 o S k o le u d v a lg e t fr e m se n d e r b u d g e t f o r t i d e n 1/H 1966 t i l 3 1 /3 196? f o r c e n t r e t f o r s p e c ia l u n d e r v is n in g i M aribo amtode sa m led e udg i f t e r e r a n s l å e t t i l kro l 6 5 o k 2 9, e l l e r p r o barn l o8 3 8,l o k r 0 K ø r s e l s u d g i f t e r a n s lå s t i l YYo288 k r 0 V e d t a g e ls e s G od k en d teso 311. S k r i v e l s e f r a f ø lg e n d e f o r s i k r i n g s s e l s k a b e r med t i l s a g n om s t ø t t e t i l in d k øb a f b r a n d m a te r ie ls D anske G r u n d e je r e s B r a n d f o r s ik r in g G/S oo Den a lm 0 B r a n d f o r s ik r in g f o r L a n d b y g n in g er , 3oo Ø s t i f t e r n e s B r a n d f o r s ik r in g lo o K øbstadkom m unernes g e n s id ig e F o r s ik r in g s f o r e n in g opl y s e r, a t d er v i l b l i v e y d e t t i l s k u d i f o r h o ld t i l in d te g n e d e fo r sik r in g ssu m m e r : b ovo K ø b stæ d ern es a lm o B r a n d f o r s ik r in g HooH0 0 De sa m led e u d g i f t e r e r j f r o b e s l u t n i n g i b y r å d e ts møde den 6 / , sa g 1 o2 / 6 6, kro 9 ^ ,0 0 0 V e d t a g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g o k r < n 312o S k r i v e l s e f r a e n t r e p r e n ø r f o r e n in g e n s a f d e l i n g f o r M aribo og P ræ stø am ter v e d r o c e n t r a l r e g i s t r e r i n g s k o n t o r og u d le j n in g s k o n t o r f o r s n e r y d n in g s - og e n t r e p r e n ø r m a t e r ie l i am terne o V e d t a g e ls e s H en læ gges o 313o S o c ia lu d v a lg e t fr e m se n d e r t i l g o d k e n d e ls e o v e r e n sk o m st med S ygeh jem met N y b rogaard, KgSo L yn gb y, om i n d l æ g g e l s e s r e t f o r i n v a l i d e - og f o l k e p e n s i o n i s t e r f r a M ariboo V e d t a g e ls e g D et v e d t o g e s a t t i l t r æ d e o v e r e n sk o m ste n o 31H0 Sag ved ro om bygning a f lo s a l på r å d h u se to U d sa t f r a m ødet 2 /1 1 I S k i t s e p r o j e k t u d a r b e jd e t a f a r k i t e k t Jørn Dam gaard, Rødby H avn0 K a lk u la t io n s B y g n in g s a r b e jd e r, 311 m2 a 7oo kro o 7 o o k r o M o n terin g lhooo oo i a l t o 7 o o k r o Omlægning a f v a rm eanlæ g g et e r ik k e m ed reg n et i k a l k u l a t i o n e n o Økon o m iu d v a lg e t i n d s t i l l e r, a t d er s ø g e s e t b y g g e lå n, d er a f v i k l e s o v e r en t r e - å r i g p e r io d e o V e d t a g e ls e s Fem medlemmer s te m te f o r, a t a r k i t e k t J ø rn Damgaard a r b e j d e r v id e r e med s a g e n, og a t sø g e b o l i g m i n i s t e r i e t om ig a n g s æ t n i n g s t i l l a d e l s e o Fem medlemmer s te m te imodo 315 T ek n isk f o r v a lt n in g o S agen g e n o p t a g e t e f t e r o p f o r d r in g f r a f æ l l e s gruppen o V e d t a g e ls e g D et v e d to g e s a t h en læ g g e s a g e n o

71 I lu k k e t møde o 3160 Sam tykke f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t t i l æ n d rin g i p a n t e b r e v s v i l k å r e n e v e d r ø r e n d e G r e v e lo d d e n, h h v. 5 4 o.o o o k r. og 2 2 U.8 o o k r «, og sam tykke t i l a t de e k s tr a o r d in æ r e a fd r a g a f h o ld e s a f k a p i t a l fo n d en og r e s t i t u e r e s a f de indkom ne sa lg ssu m m e r. V e d t a g e l s e : T i l e f t e r r e t n i n g Sam tykke f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t t i l, a t M aribo kommune i f o r b i n d e l s e med s a l g t i l tø m r e r m e s te r Aage V. J e n s e n a f a r e a l e r t i l b u t i k s t o r v a f h o ld e r e v e n t u e l l e u d g i f t e r t i l e k s t r a f u n d e r in g. Sam tykke t i l, a t k ø b eren t i l grund f o r u d s t e d e l s e a f p a n te b r e v t i l kommunen kan læ g g e en k r e d it f o r e n in g s v u r d e r in g i s t e d e t f o r a n s k a f f e ls e s s u m f o r ejendom m en. V e d t a g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g K o rresp o n d a n ce m ellem b o r g m e s te r e n og tø m r e r m e s te r Aage V. J e n s e n a n g. o p f ø r e l s e a f H o t e l H vid e Hus i M a rib o. B y g h erren m e d d ele r 2 9 / I I , a t han h å b er a t kunne p åb egyn d e a r b e j d e t i d e t t i d l i ge f o r å r 1967 V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g. 319 M e d d e le ls e f r a K o n g e r ig e t Danmarks H ypotek bank v e d r. f o r t s a t d r i f t s t i l s k u d å 1 9» 5 o k r. p r. m2 f o r kom m unalt TFMhus Ø str e B o u le v a r d 2 6, t i l h ø r e n d e Ove S c h i e d e r o f f s k y. V e d t a g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g. 3 2 o. B y g n in g s r å d e t fr e m se n d e r med a n b e f a lin g a n s ø g n in g v e d r ø r e n d e d is p e n s a t i o n f r a b y g n in g s v e d tæ g te n s 1 8, s t k. 4, f o r så v i d t angår d e t fæ lle sk o m m u n a le p le j e h j e m, d er a g t e s o p f ø r t på en p a r c e l a f m a tr. n r. 7 3 a, m k j., i e t om råde, d er e r u d la g t t i l åb en og l a v b e b y g g e l s e. V e d t a g e ls e s F rem sen d es t i l b o l i g m i n i s t e r i e t med a n b e f a l i n g B y g n in g s r å d e t fr e m se n d e r a n s ø g n in g f r a S i k o l om d i s p e n s a t io n f r a t y g g e lo v e n s 3 4, s t k. l c, ( h ø j d e - og a f s t a n ^ s f o r h o ld t i l b y g n in g e r på samme g ru n d ) f o r så v i d t an går o p f ø r e l s e a f t o l a g e r h a l l e r på m a tr. n r. l 6 6 u, m k j. B y g n in g s r å d e t kan ik k e a n b e f a le d e t a n sø g t e. F irm a e t h a r u l o v l i g t p å b eg y n d t a r b e j d e t, som e r la n g t frem s k r e d e n t, og en sådan u l o v l i g p å b e g y n d e ls e a f b y g g e a r b e jd e r e r f ø r f o r e t a g e t a f f a. S i k o l. V e d t a g e ls e s F rem sen d es t i l b o l i g m i n i s t e r i e t. B y r å d e t kan ik k e anb e f a l e d i s p e n s a t i o n e n U d v a lg e t fo p p a r k e r og id r æ ts a n læ g fr e m se n d e r i n d s t i l l i n g om, a t m a tr. n r a, m k j., v ed S ø v æ n g e t, afh æ n d es t i l 7 t ilg r æ n s e n d e g r u n d e je r e f o r 5»oo k r. p r. m2, i d e t de f r a s k i l t e p a r c e l l e r sam -

72 7 oi 2 o66 57 m en læ gges med de r e s p e k t iv e hovedejendom m e«ø k o n o m iu d v a lg et anb e f a l e r f o r s l a g e t og i n d s t i l l e r, a t t e k n is k f o r v a l t n i n g iv æ r k sæ t t e r u d sty k n in g e n og fr e m se n d e r f o r s l a g t i l d e k l a r a t i o n, h v o r e f t e r økonom iak f o r v a l t n i n g f o r e s t å r s k ø d e s k r iv n in g e n o V e d t a g e ls e s I n d s t i l l i n g e n t i l t r å d t e s «323«B e v illin g s n æ v n e t fr e m se n d e r med a n b e f a lin g a n sø g n in g om f o r n y e l s e a f b e v æ r t e r b e v i l l i n g med r e t t i l ud sk æ nkning a f stæ r k e d r ik k e f r a r e s t a u r a t ø r Svend Aage H a n sen, J e r n b a n e h o t e l l e t «V e d t a g e ls e g F rem sen d es med a n b e f a lin g t i l o v e r b e v i l l i n g s n æ v n e t «32U0 F o r s la g t i l k o n tr a k t m ellem b y r å d e t og c i v i l f o r s v a r s l e d e r B ørge H ansen om d en n es a n s æ t t e ls e som såd an f r a 1«maj 1966«A n s æ t t e l sen s k e r i h «t«r e g le r n e i lo v b e k g «nr«131 a f 2 9 A H om r e t s f o r h o ld e t m ellem a r b e j d s g iv e r e og fu n k tio n æ r e r «C i v i l f o r s v a r s l e d eren a f lø n n e s med g r u n d lø n 1 2 «6 o o kr«å r l i g + t i l l æ g som f o r. kommunale tje n e ste m æ n d på samme lø n t r i n «T j e n e s t e k ø r s e l s å v e l i n den f o r som uden f o r c i v ilf o r s v a r s o m r å d e t b e t a l e s e f t e r de f o r s t a t e n s tje n e ste m æ n d gæ ld en d e r e g le r «P å g æ ld en d es p r iv a t e t e l e f o n r e g n in g e r m inus p r iv a t e r i g s t e l e f o n s a m t a l e r b e t a l e s a f kommun e n, d er o g så b e t a l e r u n ifo r m e r e f t e r nærmere i k o n tr a k te n anf ø r t e r e g le r «L ø n u d v a lg e t a n b e f a le r f o r s l a g e t «V e d t a g e ls e 2 K o n t r a k t f o r s la g e t g o d k en d te s«325«a n sø g n in g f r a b r a n d in s p e k tø r Hans M adsen, f«d «13«sep te m b e r 1897» om a t m å tte fr a tr æ d e s t i l l i n g e n 1«a p r i l V e d t a g e ls e s D et v e d to g e s a t imødekomme a n sø g n in g en «3260 I n d s t i l l i n g f r a s o c i a l u d v a l g e t om b e v i l l i n g a f f o lk e p e n s io n e f t e r lo v e n s b e s te m m e ls e r t i l købmand H arry C ohen, f«d «7 /6 1 9 o 3, b o e n de Ø ste r g a d e 60» og Hans Chr«Thomas G o d ste d, f«d «1 7 /^ , b o en d e Skim m inge 6 2, M aribo«v e d t a g e ls e g D et v e d to g e s e n ste m m ig t a t f ø l g e d e t s o c i a l e u d v a lg s i n d s t i l l i n g «327«I n d s t i l l i n g f r a s o c i a l u d v a l g e t om, a t den l e d i g e s t i l l i n g som v u g g e s t u e l e d e r i M aribo b e s æ t t e s pr«1«decem ber I9 6 6 med den k o n s t i t u e r e d e l e d e r, f r u K ir s t e n L a n g e r g a a r d, d er e r e n e s t e a n sø g e r«s o c ia lu d v a lg e t h a r s t i l l e t k r a v om, a t p ågæ ld en d e gennem går og b e s t å r Den s o c i a l e H ø j s k o le s H m dro k u r su s f o r au t«b a r n e p le j e r s k e r mof l o v ed f ø r s t g iv n e l e j l i g h e d «V e d t a g e ls e s D et v e d to g e s a t f ø l g e d e t s o c i a l e u d v a lg s i n d s t i l l i n g «328«2«b e h a n d lin g a f sa g e n om o p t a g e ls e a f 1 - å r i g t lå n gennem D isk o n t o - og L aanebanken i M aribo på 2 «5 o o «o o o k r «, k u rs 95o771^» nom i n e l r e n t e Hjf, e f f e k t i v r e n t e 8,5%o G e n s id ig t u o p s i g e l i g t «In d e n r i g s m i n i s t e r i e t s sam tykke a f 2 o / l o 1966«V e d t a g e ls e s D et v e d to g e s ved 2 O b e h a n d lin g a t a c c e p t e r e lå n e t «

73 Ö 329» M e d d e le ls e f r a u n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t om, a t d er ik k e kan g o d k en d es en b ø r n e h a v e - og s k o le m o d e n h e d s k la s s e f o r h ø r e hæmmede b ørn v e d c e n t r e t f o r s p e c ia l u n d e r v is n in g i M a rib o.. Hermed b o r t f a l d e r o g så a n sø g n in g e n om g o d k e n d e ls e a f b ø r n e h a v e l æ r e r i n d e s t i l l i n g e n v ed c e n t r e t. D et h e n s t i l l e s t i l o v e r v e j e l s e, a t d er e v e n t u e l t s ø g e s o p r e t t e t en s p e c i a l k l a s s e f o r tu n g h ø r e i h o t. u n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t s c ir k u læ r e a f H / I om s p e c ia l u n d e r v is n in g a f tu n g h ø r e børno V e d t a g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g * 2 330o I n d s t i l l i n g f r a s k o le u d v a lg e t om køb a f U?o m a 1 2,0 0 k r. a f ejendom m en R e v s h a le v e j 2, t i l h ø r e n d e m a s k in a r b e jd e r M ogens C h ris t e n s e n, t i l b ru g som gru n d f o r t r æ p a v illo h e r t i l s k o le v æ s e n e t. U d k ast t i l b e t i n g e t sk ø d e v e d l a g t, ( s e o g så. sa g n r. 3 H 0 /6 6 ). V e d t a g e ls e s D et v e d t o g e s, u n d er fo r u d s æ tn in g a f i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t s sa m ty k k e, a t k øb e d e t om h andlede a r e a l på de a n f ø r t e b e t i n g e l s e r o 33I0 I n d s t i l l i n g e r f r a s k o le u d v a lg e t om u d d e lin g a f s t i p e n d i e r a f Ungdommens U d d a n n e ls e s fo n d t i l e l e v e r i 8., 9 o og l o. k l a s s e sam t r e a l k l a s s e r n e. S k o le u d v a lg e t h a r i n d s t i l l e t Ho a n s ø g e r e t i l ä t f å i a l t k r o o, -. Ø k o n o m iu d v a lg et h a r i n d s t i l l e t 1 a n s ø g e r t i l e t b e lø b a f 800 k r 0, m edens en anden a n sø g n in g ik k e h a r k u n n et a n b e f a l e s. V e d t a g e ls e g S k o le u d v a lg e t s og ø k o n o m iu d v a lg e ts i n d s t i l l i n g e r t i l t r å d t e s o 332o A n sø g n in g f r a m a le r m e ste r P o u l N i c o l a i s e n om t i l l a d e l s e t i l a t n ed læ g g e en l e d i g l e j l i g h e d, B a n e g å r d sstr æ d e H, 2 v æ r e ls e r og k ø k k e n, f o r a t i n d r e t t e den som b a d, t o i l e t, g a r d e r o b e og oph o ld sru m m.m. f o r p e r s o n a l e t. T ek n isk f o r v a l t n i n g o p l y s e r, a t l e j l i g h e d e r n e i ejendom m en må b e t e g n e s som væ rende u n d er s t a n d a r d. V e d t a g e ls e 8 D et v e d t o g e s a t imødekomme a n sø g n in g e n på b e t i n g e l se a f, a t l e j l i g h e d e n a n v en d es t i l d e t a n s ø g te fo r m å l. A n sø g n in g f r a K. B a l l i n g E n g e lse n om t i l l a d e l s e t i l a t n ed læ g g e en l e j l i g h e d på 1. s a l i fa b r ik s b y g n in g e n K idnakken 1. L e j l i g h e den ø n s k e s in d d r a g e t t i l f o r d e l f ö r en s tæ r k t t i l t r æ n g t u d v id e l s e a f k o n t o r e t og en f r o k o s t s t u e f o r fu n k t io n æ r e r n e. T ek n isk f o r v a l t n i n g o p l y s e r, a t l e j l i g h e d e n, d er e r på 6 v æ r e ls e r m.m., c a. 180 m2, e r a f god s ta n d a r d, og a t den f o r t i d e n s t å r tom. V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t imødekomme a n d r a g e n d e t på b e t i n g e l s e a f, a t p å b e g y n d e ls e a f b y g g e r ie t a f e r s t a t n i n g s l e j l i g h e d e r f o r e t a g e t, f o r in d e n le j li'g h e d e n n e d læ g g e s. A n sø g n in g f r a H elm er P o u ls e n, M useum sgade 6 8, s t., om t i l l a d e l s e t i l n e d læ g g e ls e a f o v e r l e j l i g h e d e n i ejendom m en f o r a t b e n y t t e den t i l egen h u s s t a n d. T ek n isk f o r v a l t n i n g o p l y s e r, a t d er i h u s e t e r t o 2 -v æ r. k a k k e lo v n s fy r e d e l e j l i g h e d e r. Der e r t e k n is k m u lig h e d f o r a t in d d r a g e d e t en e a f o v e r l e j l i g h e d e n s 2 v æ r e ls e r, og s k u l l e d e t t e fremme s a g e n, e r e j e r e n i n d f o r s t å e t med a t r e d u c e r e a n d ra g e n d e t t i l kun a t o m fa tte d e t t e v æ r e ls e. O v e r le j lig h e d e n e r b e b o e t a f en h u s s ta n d på 2 p e r s o n e r. V e d t a g e l s e ; A n sø g n in g en kunne ik k e im ødekom m es, da l e j l i g h e d e n ik k e e r l e d i g.

74 o A n d ragen d er om s k a t t e le m p e ls e f r a 339o Flem m ing F r a n d se n, Rydsm arken 1 2, E r ik H elm er H a n sen, N ø rreb ro 2U, O lu f H a n sen, S.K.S. M a rg reth eh o lm, O le L ars J o h a n s e n, Ø ste r g a d e 2 8, B ja r n e K r ø y e r, Ø ste rv æ n g et l o, E lis a b e t h O jz y k, E r r in d le v H avn, Knuø Aage S ø r e n s e n, S ø n d erg a d e 1 5. I n d s t i l l i n g e r f r a lig n in g s k o m m is s io n e n. V e d t a g e ls e s D et v e d to g e s a t f ø l g e lig n in g s k o m m is s io n e n s in d s t i l l i n g o Uden f o r d a g so rd en en o I o f f e n t l i g t møde o 3U00 S k r i v e l s e f r a s k o le u d v a lg e t v e d r ø r e n d e u d b y g n in g a f c e n t r e t f o r s p e c ia lu n d e r v is n in g o D et i n d s t i l l e s, a t kommunen k ø b er e t m indre a r e a l sy d f o r g y m n a s ie ts g y m n a s tik s a l ( s e sa g n r. 3 3 o ), og a t d er h e r a n b r in g e s t r e t r æ p a v illo n e r med i a l t 6 k l a s s e v æ r e l s e r. Der r e g n e s med en s a m le t anlæ gssum på 2 o 9 7 o o k r., i d e t a r b e j d e t p å r e g n e s ig a n g s a t i j a n u a r - f e b r u a r D e r e f t e r f o r e s l å r s k o l e u d v a lg e t, a t g y m n a sie t o v e r t a g e r t r æ p a v illo n e r n e, og a t c e n t r e t f o r s p e c ia l u n d e r v is n in g f å r o v e r la d t p a v illo n e n n r. I l l o H u s le je n f o r p a v i l l o n I I I e r b e r e g n e t t i l å r l i g k r o 3 3 o 9 8 o,-. V e d t a g e ls e g D et v e d to g e s a t f ø l g e i n d s t i l l i n g e n 0 3HI0 S k o le u d v a lg e t fr e m se n d e r t i l o r i e n t e r i n g s t a d s s k o le in s p e k t ø r e n s i n d s t i l l i n g a f 2 8 /1 1 I9 6 6 t i l s k o le u d v a lg e t om, a t man s ø g e r amt e t s t i l l a d e l s e t i l, a t d er t i l c e n t r e t f o r s p e c ia l u n d e r v is n in g in d k ø b e s m ø b ler og in v e n t a r f o r i n d t i l 7 5.o o o k r o, og a t u d g if t e n b e t r a g t e s som e t a b l e r i n g s u d g i f t. 1 V e d t a g e ls e s T i l t r å d t e s. 3^ 2. I n d s t i l l i n g f r a c i v i l f o r s v a r s l e d e r e n t i l c iv ilf o r s v a r s k o m m is s io n e n om in d k øb a f m a t e r ie l t i l en u d g i f t a f Ul*.75o k r 0 Ø k o n o m iu d v a lg et i n d s t i l l e r m a t e r i e l l e t in d k ø b t o v e r s t a t u s og f o r d e l t på d r i f t e n i å r en e I /6 8 og /6 9. V e d t a g e ls e g D et v e d to g e s a t f ø l g e ø k o n o m iu d v a lg e ts i n d s t i l l i n g. 3 ^ 3. Ø k o n o m iu d v a lg et fr e m se n d e r med a n b e f a lin g f o r s l a g a f 1 8. novem ber 1966 f r a t e k n is k f o r v a l t n i n g om æ n d rin g a f en i b y r å d e ts møde den 5 / g o d k en d t u d s t y k n in g s p la n f o r a r e a le r t i l p a r c e lh u s g r u n d e i den ø s t l i g e b y d e l. D et g o d k en d te f o r s l a g v i l g iv e l 6 grunde å c a. 875 m2o Det nu fr e m se n d te æ n d r in g s f o r s la g v i l m u lig g ø r e uds t y k n in g a f 19 grunde å 77o m2. B e k o s tn in g e n f o r l6 grunde cg m v e j (lh.o 2 o m2 g 12 k r. ) b e r e g n e s a t g iv e e t o v e r sk u d pit< c a oo k r. B e k o stn in g e n v e d r ø r e n d e 19 gru n d e o p g ø r e s s å l e d e s s l o m2 å 12 k r. sam t c a o m2 v e j, h v i l k e t v i l g iv e o v e r skud på I k r. V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s a t t i l t r æ d e de f o r e s l å e d e æ n d rin g er a f u d s t y k n in g s p la n e n.

75 o I l u k k e t møde» 3HH. M e d d e le ls e f r a h a n d e l s m i n i s t e r i e t og f i n a n s m i n i s t e r i e t om u d b e t a l i n g a f a / c k r. a f d e t t i l s a g t e s t a t s l å n på k r. t i l o p f ø r e l s e a f i n d u s t r i h u s I I e f t e r e g n s u d v i k l i n g s l o v e n s b e s te m m e l s e r. V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g. 3H5. 3H 6. A n d ra g e n d e r om s k a t t e l e m p e l s e f r a B i r t h e N i e l s e n, F r e d e r i k s h a v n, og J e n s Ove P e t e r s e n, J o n s t r u p l e j r e n. I n d s t i l l i n g e r f r a lig n in g s k o m m is s io n e n. V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t f ø l g e lig n in g s k o m m is s io n e n s i n d s t i l l i n g. 3H7. S k r i v e l s e a f 2 8 / f r a u n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t om, a t s t a t e n f r a 1. s e p te m b e r I9 6 6 y d e r f u l d r e f u s i o n a f lø n n e n t i l l æ r e r P o u l J e n s e n, M a rib o, d e r e r u d l å n t t i l a r b e j d e i S t a t e n s p æ d a g o g is k e f o r s ø g s c e n t e r i R ø d o v re. V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g. 3H8. K o rre s p o n d a n c e t i l s t a d s i n g e n i ø r P re b e n H e n d r ik s e n ( f o r e l a g t g r u p p e r n e s e p a r a t, e j i c i r k u l a t i o n ). L ø n u d v a lg e ts t j e n s t l i g e in d b e r e t n i n g a f 1 5. n o v e m b er 1966 b l e v f o r e l a g t b y r å d e t sam t l ø n u d v a l g e t s s k r i v e l s e a f 6. d e c e m b e r I9 6 6 t i l h ø j e s t e r e t s s a g f ø r e r Ove R a s m u s s e n, K ø b e n h a v n. V e d ta g e ls e s B y r å d e t v e d to g a t t i l s e n d e h ø j e s t e r e t s s a g f ø r e r Ove R a s m u s se n, K ø b e n h a v n, den b y r å d e t f o r e l a g t e s k r i v e l s e a f 1 5. n o v em b er 1966 med an m o d n in g om a t a fæ s k e h a n s k l i e n t den i n o r m a l t j e n e s t e m a n d s v e d tæ g te n s 12 a n f ø r t e u d t a l e l s e. 3U9. F o r n y e t b e h a n d lin g a f s a g e n v e d r. f a. P. H a tte n s i n d d r a g e l s e a f l e j l i g h e d og b u t i k i J e r n b a n e g a d e 6 t i l e g e t f o r r e t n i n g s m æ s s i g t b r u g. Ø k o n o m iu d v a lg e t i n d s t i l l e r, a t t i l l a d e l s e n t i l i n d d r a g e l s e a f l e j l i g h e d e n, d e r i f ø l g e f o l k e r e g i s t r e t e r g e n u d l e j e t p r. 1 / , t i l b a g e k a l d e s. V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s a t f ø l g e ø k o n o m iu d v a lg e ts i n d s t i l l i n g. 3 5 o. A n sø g n in g f r a a r b e jd s m a n d H e i n r i c h P e t e r s e n om h jæ lp t i l b e t a l i n g a f b o l i g a n d e l på k r. f o r l e j l i g h e d i Ø s tr e P a r k. F a m ilie n e r p å 11 m ed lem m er, og i f o r b i n d e l s e med a n s ø g n in g om h u s l e j e t i l s k u d s ø g e s om d i s p e n s a t i o n f r a b o l i g s t ø t t e l o v e n s 6 9, s t k. 2, 1. p k t. S o c i a l u d v a l g e t a n b e f a l e r, a t b o l i g a n d e l e n y d e s som r e n t e - og a f d r a g s f r i t l å n i 6 å r a f kom m unens fo n d f o r b y g g e r i t i l m in d s tb e - m id le d e, i d e t dog l å n e s p ø r g s m å l e t b ø r t a g e s op t i l f o r n y e t b e h a n d l i n g, h v i s d e r i den kommende b o l i g s t ø t t e l o v in d e h o l d e s g u n s t i g e r e b e t i n g e l s e r f o r in d s k u d. På g ru n d a f f a m i l i e n s h u s s t a n d s in d k o m s t på k r. k an ik k e b e v i l g e s h u s l e j e t i l s k u d. S o c i a l u d v a l g e t i n d s t i l l e r, a t man b e v i l g e r p å g æ ld e n d e 1 7 o,8 3 k r. p r. m åned t i l n e d b r i n g e l s e a f h u s l e j e, j f r. b e s te m m e ls e r n e i U8, s t k. 2, i lo v n r. 169 a f 3 1 /3 I 9 6 I, f o r e l ø b i g f o r 3 å r f r a l / l V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t t i l t r æ d e s o c i a l u d v a l g e t s i n d s t i l l i n g.

76 H. l l B ev æ r t e r v e d t æ g t. Den n u v æ re n d e v e d tæ g t g æ ld e r t i l 1 /1 I V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t f o r n y b e v æ r te r v e d tæ g te n u æ n d re t f o r en 8 a r i g pe r i o d e. W. L a r s e n Aage S ø r e n s e n V. B e n n e d sen K je ld G rav e Aage M aag en sen U. Fynbo T h y ra M o rte n s e n G. R aah au g e A a. H ansen O la f R asm u ssen M arib o b y r å d s o r d in æ r e møde den U. j a n u a r F ra v æ re n d e med a n m e ld t f o r f a l d : I n g e n. D er b e h a n d l e d e s : I o f f e n t l i g t m øde M i n i s t e r i e l l e c i r k u l æ r e r og b e k e n d t g ø r e l s e r. V e d t a g e l s e : T i l e f t e r r e t n i n g A sk ø, H u n seb y bg M arib o la n d s o g n s kom m uner h a r s k r i f t l i g t m e d d e lt b y r å d e t, a t de e r i n t e r e s s e r e t i f o r t s a t t e d r ø f t e l s e r i s p ø rg s m å l e t om k o m m unesam m enlæ gning. B andholm og H i l l e s t e d e r ik k e f o r t i den i n t e r e s s e r e t i v i d e r e d r ø f t e l s e r. S to k k e m a rk e, V a a b e n s te d - E n g e s - t o f t e og Ø s t o f t e kom m uner h a r s k r i f t l i g t o p l y s t, a t de ik k e v i l d e l t a g e i s å d a n n e d r ø f t e l s e r. V e d t a g e l s e : T i l e f t e r r e t n i n g. D et v e d to g e s a t t a g e en f o r h a n d l i n g med de t r e kom m uner, d e r h a r g i v e t t i l s a g n om v i d e r e d r ø f t e l s e r om kom m u n esam m en læ g n in g. 35H. Den d a n sk e K ø b s t a d f o r e n i n g f r e m s e n d e r b i l a g med b e m æ rk n in g e r t i l v i n t e r b e s k æ f t i g e l s e s p r o t o k o l l å t e t t i l 6 i o v e r e n s k o m s te n m e lle m k ø b s t a d f o r e n i n g e n og D ansk A rb e jd s m a n d s og S p e c i a l a r b e j d e r F o rb u n d v e d r ø r e n d e i k k e - t j e n e s t e m a n d s a n s a t t e a r b e jd s m a n d. V e d t a g e l s e : T i l e f t e r r e t n i n g C e n t r a l r e g i s t r e r i n g s k o n t o r e t f o r e n t r e p r e n ø r m a t e r i e l, N y k ø b in g F., f r e m s æ t t e r u n d e r 1 5 d e c e m b e r 1966 p å n y t i l b u d om b i s t a n d med m a te r i e l t i l s n e r y d n in g og a n d e t e n t r e p r e n ø r m a t e r i e l. S t a t u t t e r n e e r æ n d re t s å l e d e s, a t d e r ik k e ud o v e r l e j e p r i s e n p å læ g g e s o m k o s tn in g e r

77 a f n ogen a r t, i d e t k o n t o r e t s d a g lig e d r i f t b e t a l e s a le n e a f mas k in u d le j n in g s f ir m a e r n e. V e d t a g e ls e g D et v e d to g e s a t h en læ g g e s a g e n S k o le u d v a lg e t fr e m se n d e r f o r s l a g t i l b u d g e t /6 8 f o r c e n t r e t f ö r s p e c ia l u n d e r v is n in g i M aribo am t. Der r e g n e s med en u d g i f t på i a l t 4 2 o.4 o l k r 0 V e d t a g e ls e g B u d g e t f o r s la g e t g o d k e n d te s. 357 I n d s t i l l i n g f r a sk o le k o m m issio n e n og f æ l l e s l æ r e r r å d e t om, a t e t v a k a n t læ r erin d eeu jb e d e v ed M aribo kommunale s k o le v æ s e n omnormer e s t i l en s t i l l i n g f o r en sm å b ø r n slæ r e r in d e f r a lo a p r i l V e d t a g e ls e g D et v e d t o g e s a t f ø l g e s k o le k o m m issio n e n s i n d s t i l l i n g» 3580 M æ lk eu d v a lg et fr e m se n d e r med a n b e f a lin g f o r s l a g t i l o v e r e n sk o m st med m e j e r i e t L o lla n d om k o n c e s s io n på e n g r o s - l e v e r i n g a f mælk og f lø d e i M aribo kommune i t o år f r a lo ja n u a r I967 V e d t a g e ls e g D et v e d t o g e s a t t i l t r æ d e o v e r e n sk o m ste n som i n d s t i l l e t a f m æ lk eu d v a lg e t o 359 Ombygning a f 1. s a l på r å d h u se to F o r n y e t b e h a n d lin g o ( T i d l i g e r e b e h a n d le t 2 /1 1 og 7 / , sa g n r. 292 og / 6 6 ). V e d t a g e l s e ; D et v e d t o g e s a t sø g e b o l i g m i n i s t e r i e t om b y g g e t i l l a d e ls e og a t la d e a r k i t e k t J ø rn Damgaard u d a r b e jd e d e t a i l p r o j e k t. I lu k k e t møde o 3600 S k r i v e l s e f r a S t a t e n s K u n stfo n d med o p ly s n in g om, a t man endnu ik k e h a r k u n n et f å e t o v e r s la g o v e r u d g if t e r n e t i l en s k u lp t u r a f b ille d h u g g e r e n L e i f K v is tg a a r d O lse n t i l p ark om råd et ved Mar ib o S ø n d e r s ø. V e d t a g e l s e ; D et v e d t o g e s a t s v a r e S t a t e n s K u n stfo n d, a t b y r å d e t g e rn e h ø r e r næ rm ere, s å s n a r t n o g e t k o n k r e t f o r e l i g g e r. 36I0 K opi a f b o r g m e s te r e n s s k r i v e l s e a f 25o novem ber 1966 t i l am t manden o v e r M aribo amt med a n s ø g n in g om lå n a f den k o n ta n te sum t i l u d v id e ls e a f c e n t r e t f o r s p e c ia l u n d e r v is n in g a f p e n s io n s fo n d en på M aribo am ts og b ys sy g e h u s på v i l k å r e f t e r nærmere a f t a l e. V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g. 3Ö2. S k r i v e l s e f r a M aribo a m tsråd v e d r ø r e n d e o v e r e n sk o m st om e t a b l e r i n g, d r i f t og u d le j e a f ny b ø rn eh a v e i d e t t i d l i g e r e r ek o n v a le s c e n t h j e m i M arib o. O v eren sk o m sten med de a f b y r å d e t f o r e s lå e d e æ n d rin g er kan g o d k e n d e s. I 7 e r e f t e r s y g e h u s b e s t y r e l s e n s ø n sk e f o r e t a g e t en æ n d r in g, som a m tet h a r a c c e p t e r e t, og som man g å r ud f r a, a t o g så b y r å d e t kan g o d k en d e. D et e r i ø v r i g t en fo r u d s æ tn in g, a t u d g if t e r n e t i l s å v e l in d v e n d ig som u d v e n d ig v e d l i g e h o l d e l s e a f b y g n in g e r n e som in v e n -

78 U» l» t å r e t i d e t h e l e t a g e t p å h v ile r b y r å d e t» V e d t a g e l s e ; O v eren sk o m sten g o d k e n d te s med de f o r e s l å e d e ænd r in g e r o o S k r i v e l s e f r a M aribo am ts s k o le r å d v e d r ø r e n d e d e t a f M aribo kommune f r e m s a t t e f o r s l a g om l e j e a f nye l o k a l e r, in d k øb a f in v e n t a r m.vo t i l c e n t r e t f o r s p e c ia lu n d e r v is n in g «, Män h a r g o d k en d t in d k øb a f in v e n t a r f o r ca«7 5«ooo k r», a f h o l d e l s e på d r i f t s r e g n s k a b e t a f en u d g i f t på ca«l l. o o o k r 0 t i l in d r e t n in g a f n y t læ r e r v æ r e ls e og k la s s e v æ r e ls e» T i l grund f o r le j e b e r e g n in g v e d r ø ren d e n ye l o k a l e r g o d k en d es e t b e lø b på 2 o 9 «7 o o k r», men amt e t ø n s k e r den å r l i g e l e j e b e r e g n e t e f t e r en a f s k r iv n in g s p e r io d e på 25 å r, så den a n d ra g er 2 8» kr«og ik k e som a f kommunen f o r e s l å e t o k r 0, d er b e r e g n e s e f t e r en å r i g a f s k r i v n in g s p e r io d e o Ø k o n o m iu d v a lg et h a r v e d t a g e t a t sø g e en fo r h a n d l i n g med s tifta m tm a n d e n o V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t t i l s k r i v e am tm anden, a t å r e m å le t ned s æ t t e s, da o v e r e n sk o m ste n u d lø b e r I+0 I n d s t i l l i n g f r a s k o le k o m m issio n e n om, a t a d ju n k t E y v in d M ø lle r, M aribo gym nasium, f r a lo ja n u a r I9 6 7 udnæ vnes t i l l e k t o r i 2H0 lø n n i n g s k l a s s e o V e d t a g e l s e ; I n d s t i l l i n g e n t i l t r å d t e s» 3Ö5o I n d s t i l l i n g f r a s k o le k o m m issio n e n om a n s æ t t e ls e som a s p ir a n t i en s t i l l i n g som sm å b ø r n slæ r e r in d e v ed M aribo kommunale s k o le v æ sen a f v ik a r Eva T r a d s, M arib o, f r a l 0 a p r i l 1967«V e d t a g e ls e s I n d s t i l l i n g e n t i l t r å d t e s» 3660 I n d s t i l l i n g f r a sk o le k o m m issio n e n om a n s æ t t e ls e som a s p ir a n t i læ rerem b ed e v ed M aribo kommunale s k o le v æ se n a f læ r e r N ie ls Lyndrup J e n s e n,a n d e r s t r u p, f r a l 0 m a rts 1967c V e d t a g e ls e g I n d s t i l l i n g e n t i l t r å d t e s o 367» A n sø g n in g f r a m a sk in sy n sm a n d en, in g e n iø r Benny R a sm u ssen, om f r i t a g e l s e f o r h v e r v e t» P ågæ ld en d e e r i n d f o r s t å e t med e v t» a t f o r t s æ t t e som s u p p le a n t f o r m askin syn sm anden» V e d t a g e ls e s D et v e d to g e s a t imødekomme a n sø g n in g e n» D et t i l t r å d t e s, a t m a s k in a r b e jd e r Mogens C h r is te n s e n o v e r t a g e r h v e r v e t som m ask in syn sm an d f o r r e s t e n a f v a lg p e r io d e n med in g e n i ø r Benny Ras m ussen som s u p p le a n t» D et v e d to g e s a t t i l s k r i v e K ø b s ta d fo r e n in g e om s p ø r g s m å le t om o p h æ v else a f m ask in syn sm an d t i l a t sy n e g odk e n d te v a sk e m a sk in e r m»v», da d i s s e e r ty p e g o d k e n d te i f o r e n in g e n» 368» B i b l i o t e k s u d v a l g e t fr e m se n d e r med a n b e f a lin g a n s ø g n in g f r a b ib l i o t e k s a s s i s t e n t Tove Gudmander om a t m å tte d e lt a g e i d e t a f Danmarks B i b l i o t e k s s k o l e o p r e t t e d e k u r su s f o r b i b l i o t e k s a s s i s t e n t e r i ja n u a r og m a rts 1968» Der s ø g e s om dæ kning a f en a n s lå e t udg i f t på ca» 2»000 k r. L ø n u d v a lg e t a n b e f a le r dæ kning a f dokum ente r e t u d g i f t u n d er fo r u d s æ tn in g a f, a t a n sø g e r e n f o r p l i g t e r s i g

79 t i l b e s k æ f t i g e l s e på b i b l i o t e k e t m in d st e e t å r e f t e r k u r s e t s a f s lu t n in g» V e d t a g e ls e s D et v e d t o g e s a t f ø l g e lø n u d v a lg e t s i n d s t i l l i n g. Fru G. R aahauge kunne ik k e t i l t r æ d e, a t f r u Gudmander s k u l l e b in d e s i g t i l t j e n e s t e på b i b l i o t e k e t e t år e f t e r k u r s e t s a f s lu t n in g o H v is fr u Gudmander r e j s e r in d e n, s k a l d er t i l b a g e b e t a l e s en f o r h o l d s v i s a n d e l a f k u r s u s u d g if t e n. 369! S o c ia lu d v a lg e t fr e m se n d e r med a n b e f a lin g a n s ø g n in g f r a t i l s y n s fø r e n d e N in a F r e d e r ik s e n, f /8 1 9 o 8, om 4 u g e r s å r l i g f e r i e. L ø n u d v a lg e t i n d s t i l l e r sa g e n u d s a t t i l e f t e r o v e r e n s k o m s tfo r h a n d lin g e r n e. V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t f ø l g e lø n u d v a lg e t s i n d s t i l l i n g. 3 7 o. 2. b e h a n d lin g a f sa g om a n v e n d e ls e a f f o n d s m id le r, n e m lig b o l i g a n d e l, 7 o o o k r., t i l H e in r in c h P e t e r s e n, Ø str e P a r k, d er y d e s som r e n t e - og a f d r a g s f r i t 6 - å r i g t lå n f r a fo n d en f o r b y g g e r i t i l m in d stb em i d i e d e. V e d t a g e ls e s V e d to g e s som v ed 1. b e h a n d lin g. 371 Ø k o n o m iu d v a lg ets i n d s t i l l i n g v e d r ø r e n d e f o r e l ø b i g r e g n sk a b s o p g ø r e l s e f o r in d u s t r ih u s I : Anlægssummen e r i f l g. k æ m n erk o n to rets o p s t i l l i n g a f 2 o. decem ber 1966 o p g j o r t t i l k r , 2 9, i d e t d er e r t a g e t f o r b e h o ld med h en sy n t i l v o l d g i f t s s a g e n med f a. F r i mann & A n d e r se n. Crowns H e r r e k o n fe k tio n s k a l b e t a l e u d g i f t e r uden f o r anlæ gssum m en med i f l g. o p g ø r e ls e n k r ,6 1. Ved e t møde den 19o decem ber 1966 h ar f ir m a e t g o d k en d t e t b e lø b a f k r ,2 6. I f l g. o p g ø r e ls e s k y ld e r Crowns H e r r e k o n fe k tio n f r a l e j e a f t a l e n s p å b e g y n d e ls e 3 / t i l 3 1 /1 I9 6 7 c a. l4 o.o o o k r., h v o r t i l kommer en række andre g æ ld s p o s t e r på k r. 6 9 o3 9 5,2 7, s å le d e s a t den sa m led e gæ ld i a l t e r c a. 2 I k r. Under fo r b e h o ld a f b y r å d e ts g o d k e n d e ls e e r d e t ved m ødet b e s l u t t e t, a t f ir m a e t f r a 1 /2 I9 6 7 f o r u d b e t a le r m å n e d lig 25 ooo k r. t i l dæ kning a f l e j e og t i l a f v i k l i n g a f d e t o v e n fo r næ vn te b e lø b, h v is s a ld o f o r r e n t e s med en r e n t e s a t s, d er e r 2# h ø j e r e end Nat io n a lb a n k e n s d is k o n t o. D et o p ly s e s i k æ m n erk o n to rets s k r i v e l s e a f 2 o / , a t d er e r a f t a l t møde i h a n d e l s m i n i s t e r i e t den 6. j a nuar 1967 om s a g e n. V e d t a g e l s e s D et v e d to g e s a t t i l t r æ d e ø k o n o m iu d v a lg e ts i n d s t i l l i n g S k r i v e l s e a f 1 6 /1 2 I9 6 6 f r a E n t r e p r e n ø r f o r e n in g e n, a f 1 9 /1 2 f r a b o r g m e ste r e n t i l fo r e n in g e n og a f 1 9 / f r a b o g tr y k k e r O la f R asm ussen i a n le d n in g a f d e t a f b o r g m e ste r e n den 1 5. decem ber I9 6 6 a f h o ld t e p ressem ø d e om p r i s e r på v e j a n læ g, u d f ø r t d e ls a f M aribo kommunes t e k n is k e f o r v a l t n i n g og d e ls a f p r iv a t e e n t r e p r e n ø r e r. E n tr e p r e n ø r f o r e n in g e n m e d d ele r 3 o / , a t den må f a s t h o l d e en s a g l i g o r i e n t e r i n g t i l p r e s s e n om f o r e n in g e n s m ening om s a g e n, men a t f o r e n in g e n a f v e n t e r e n tr e p r e n ø r J o h s. N ie ls e n s møde med t e k n is k f o r v a l t n i n g om f o r v a lt n in g e n s r e d e g ø r e l s e. 1. V e d t a g e l s e ; B y rå d et f a s t s l å r, a t O la f R asm ussen i m ødet den 7. d e - c ember sa g d e f ø lg e n d e : J e g h ar h e n v e n d t m ig t i l M aribo amts E n t r e p r e n ø r f o r e n in g, da t e k n is k f o r v a l t n i n g h ar o p e r e r e t med p r i s e r f r a p r iv a t e e n t r e p r e -

80 Ho1 o67 65 n ø r e r o E f t e r in d læ g g e t a f le v e r e d e. O la f R asm ussen p a p ir e r n e t i l V i l l y B en n ed sen med b em æ rk n in g, a t han havd e t i l l a d e l s e t i l a t s t i l l e p a p ir e r n e t i l b y r å d e ts d i s p o s i t i o n o 2. B y r å d e t må e f t e r nærm ere u n d e r s ø g e ls e k r a f t i g t b e k la g e, a t b y rå d sm ed lem, b o g tr y k k e r O la f R a sm u ssen, t i l b y r å d e ts o r i e n t e r i n g o v erræ k k er e t m a t e r i a l e, h vor h o v e d e t på b r e v e n e e r f j e r n e t, og d e r v e d v i l d l e d e r h e le b y r å d e t» Havde h o v e d e t på b r e v e n e ik k e v æ ret f j e r n e t». v i l l e man h ave.k o n s t a t e r e t, a t b r e v e n e s a fs e n d e r v a r f ir m a e t Klemmens.en &. N i e l s e n v ed e n tr e p r e n ø r JohS o N i e l s e n, Sundty» og ik k e E n t r e p r e n ø r f o r e n in g e n, og mange m i s f o r s t å e l s e r v i l l e d e r v ed h ave v æ ret u n d g å et» O la f R asm ussen kunne ik k e t i l t r æ d e punkt 2» 3» B o g trykker O la f R a sm u sse n.ø n sk e r t i l f ø j e t, a t når han h avd e a f k l i p p e t b r e v h o v e d e t med. Klemmen s en & N i e l s e n s fir m a n a v n, s k y ld e s d e t, a t han havd e in d tr y k a f,.at. e n tr e p r e n ø r Joh s» N ie ls e n havde s k r e v e t b r e v e t i s i n e g en sk a b a f form and f o r M aribo, am ts E n tr e p r e n ø r fo r e n in g o. På b r e v h o v e d e t s t o d s t a d i g a n f ø r t N y k ø b in g.f», så d e t ik k e k u n n e. f o r v e k s l e s med -E n tr e p r e n ø r fo r e n in g e n s h o v e d k o n to r i..k ø b e n h a v n». O l a f.r asm ussen h avd e e n d v id e r e, m e d d e lt.h o r g m e ste r W erner Larsen.» a t h an s o p ly s n in g e r stam m ede f r a e n tr e p r e n ø r J o h s. N ie ls e n o D e tte s k e t e. 12» decem ber 1966» f l e r e d age f ø r d e t omhandle d e p r e s s em ø d e..b lev h o ld t i d e t v a r d en 15» decem ber 1966» Endv id e r e p e g e r O la f R asm ussen p å, a t d a g b la d e t "Ny Dag" a l l e r e d e 12 o decem ber I9 6 6 kunne m e d d e le, a t o p ly s n in g e r n e stam m ede f r a e n tr e p r e n ø r J o h s. N ie ls e n» U ob yråd et t i l b a g e v i s e r O la f R asm u ssen s s i d s t e in d læ g med o r d e n e : "D et e r, hvad d er u d t a le s i b y r å d s s a le n u n d er o f f e n t l i g e m ød er, d er b in d e r, og ik k e p e r s o n l i g e u d t a l e l s e r, d er g i v e s på andre t i d sp u n k te r o" F o r s la g f r a O la f R asm ussen om a t a fb r y d e b y rå d sm ø d et f o r a t h o ld e gruppem øde v e d r ø r e n d e punkt H b le v a f v i s t med 6 stem m er mod L For punkt U s te m te 7 m edlem m er, 2 medlemmer s te m te im od og 2 undlo d a t stemme o 373» I n d s t i l l i n g a f 21» decem ber 1966 f r a ø k o n o m iu d v a lg e t v e d r ø r e n d e a f s l u t n i n g a f en sa g om f o r d e l i n g a f M aribo og S a k sk ø b in g kommunes u d g i f t e r t i l en p r. 1 /3 19&3 o p h ø rt f æ l l e s s p æ d b ø r n ssu n d h e d s p le je r sk e o r d n in g o Ved en f o r h a n d lin g den 2o decem ber 1966 e r d er o p n å et e n ig h e d om a t i n d s t i l l e t i l de r e s p e k t iv e b y r å d, a t S a k sk ø b in g r e fu n d e r e r M aribo 3»ooo k r.» h v o r e f t e r sa g en a f s l u t t e s» V e d t a g e l s e ; Ø k o n o m iu d v a lg ets i n d s t i l l i n g t i l t r å d t e s» 37^» I n d s t i l l i n g f r a m æ lk eu d v a lg et om a n v e n d e ls e a f b e lø b f r a fo n d en t i l n e d b r in g e ls e a f m æ lk e p r ise r» å r l i g 3.o o o k r», som kom pensat i o n t i l m æ lk efo rh a n d le r n «f o r a fh e n t n in g a f b u tik sm æ lk på m e je r i e t " L o lla n d " i den f r a 1 / m ellem b y r å d e t og m e j e r i e t g æ l dende k o n c e s s io n s p e r io d e o D et i n d s t i l l e s g o d k e n d t, a t u d b r in g n i n g s t i l l æ g g e t f r a 3 o / f o r h ø j e s t i l 6 ø r e p r. e n h e d. V e d t a g e ls e g I n d s t i l l i n g e n f r a T n æ lk eu d valget t i l t r å d t e s ved 1» b e h a n d lin g. 2» b e h a n d lin g.

81 Uo1 c6 t S k r i v e l s e a f 7 / H 1966 f r a t e k n is k f o r v a l t n i n g s k o n s t it u e r e d e l e d ere v e d r ø r e n d e b y r å d e ts u d t a l e l s e om f o r v a lt n in g e n i m ødet den 2. novem ber 1966 t i l e f t e r r e t n i n g f o r b y r å d e t«ved e t på f o r v a lt n in g e n den H / l l 1966 a f h o ld t møde med s a m t lig e u n d er t e k n is k f o r v a l t n i n g a n s a t t e b le v d e t g o d t g j o r t, a t in g e n und er t e k n is k f o r v a l t n i n g h a r f o r b i n d e l s e med e t anonym t b r e v t i l e t b y rå d sm ed lem,, og så læ n ge ik k e a n d et e r b e v i s t f r a anden s i d e, f a s t h o l d e s d e t h e r v e d f r e m f ø r t e som s a n d h e d s b e v is f o r, a t b r e v a f se n d e r e n og t e k n is k - f o r v a lt n in g in g e n r e l a t i o n h ar t i l h in a n d en «. D e t. h e n s t i l l e s d a r f o.r. t i l b y r å d e t, a t den f r e m f ø r t e sammenhæng m e lle m b r e v og f o r v a l t n i n g d e m e n teres f r a samme foru m, SQm d e t b l e v m e d d elt i, s å le d e s a t f o r h o ld e t ik k e kommer f o r v a lt n in g e n t i l sk ade e l l e r u n d e r s k r iv e r n e p e r s o n l i g t t i l s k a d e. V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g o 3760 A n sø g n in g f r a b a n k fu ld m æ g tig Knud M eyer, Skim m inge 5^» om a t m å tte in d d r a g e en p r. l / l l e d i g o v e r l e j l i g h e d t i l e g e t brug«tekn is k f o r v a l t n i n g u d t a l e r, a t l e j l i g h e d e n e r u n d er s ta n d a r d, og a t k ø k k e n a flø b m.v. e r u l o v l i g t f r å d e n. V e d t a g e ls e s D et v e d to g e s a t imødekomme a n sø g n in g en «A n sø g n in g f r a r e v i s o r Aage M aagensen f o r købmand U rban M eyer, ø s t e r gad e U 8, om a t m å tte in d d r a g e e t v æ r e ls e f r a en u d l e j e t l e j l i g h e d t i l f o r r e t n in g s b r u g og i n d r e t t e e t v æ r k ste d som v æ r e ls e t i l den omh a n d le d e l e j l i g h e d «T ek n isk f o r v a l t n i n g u d t a l e r, a t d e t a n s ø g te t e k n is k kan la d e s i g g ø re«v e d t a g e ls e g D et v e d to g e s a t u d sæ tte s a g e n, i d e t b y r å d e t v i l f o r s ø g e a t h jæ lp e l e j e r e n t i l en anden l e j l i g h e d o Uden f o r d a g s o r d e n e n, i o f f e n t l i g t møde«377» G ade- og v e j u d v a lg e t fr e m se n d e r t e k n is k f o r v a l t n i n g s p r o j e k t v e d rø ren d e kom m unalt v e ja n læ g f r a S u h rs Gade t i l G asvæ rk svej«v e d t a g e ls e s D et v e d t o g e s a t u d fø r e s tr æ k n in g e n f r a N ø rrev a n g t i l r u n d k ø r sle n på V e s te r b r o e t a p e v is «D et v e d t o g e s a t bem yn d ige Økonom iu d v a lg e t t i l a t fo r h a n d le v id e r e med Co Ø lg a a rd N ie ls e n på de s k i t s e r e d e v ilk å r o 3780 S k r i v e l s e f r a S am virk en d e Ø std a n sk e T u r is t f o r e n in g e r om a f h o l d e l s e a f l a n d s d e l s u d s t i l l i n g i Hamburg 2 7 /2 t i l 1 8 / med f o r e s p ø r g s e l om, h v o r v id t kommunen ø n s k e r a t d e lt a g e «Ø k o n o m iu d v a lg et in d s t i l l e r, a t sa g en e r b y r å d e t uvedkommende og h e n h ø r e r u n d er Tur is t f o r e n i n g e n «1 V e d t a g e l s e ; F rem sen d es t i l M aribo og Omegns T u r is t f o r e n in g «L ukket møde«379» Ø k o n o m iu d v a lg et fr e m se n d e r med a n b e f a lin g i n d s t i l l i n g f r a u d v a lg e t f o r f a s t e ejendom m e om s a l g a f ejendom m ene Ø ste rv æ n g et 2 og Ø s t e r - væ n get U t i l S t e f a n H la d k i og B en t W ie lic z k o «P r is e n f o r h u se n e e r a f t a l t t i l h v e r 2 5» o o o k r «, h v o r a f 8o5oo k r. b e t a l e s k o n t a n t, med en s k ø b ern e u d s t e d e r l o - å r i g e p a n te b r e v e på r estk ø b e su m m e rn e, oo k r «, a t f o r r e n t e med 2% o v e r 6 m dro in d lå n s r e n t e i D isk o n to b a n k en o K øberne s k a l b e t a l e o m k o stn in g e r og e t a b l e r e brandm ur. O v e r t a g e ls e r n e f in d e r s t e d hhv«1 /1 2 og 2 o / «D et b em æ rk es,

82 U o l o é T 6 7. a t i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t den 2 3 / h ar g o d k en d t s a l g a f e j e n domme på Ø s t e r v s n g e t f o r 2 5 o o o k r 0 pr«s t k o V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t t i l t r æ d e i n d s t i l l i n g e n «, 38o«A n sø g n in g f r a fa» RØ-MA, R ø d ek ro, om t i l l a d e l s e t i l b e n y t t e l s e a f b y v å b n e t i f o r b i n d e l s e med f r e m s t i l l i n g a f au to-m æ rk at«v e d t a g e l s e ; D et v e d t o g e s a t imødekomme a n d r a g e n d e t, dog på b e t i n g e l s e a f, a t b y r å d e t s k a l god k en d e u d k a s te t« B e m y n d ig e lse t i l ø k o n o m iu d v a lg e t t i l a t købe jo r d t i l s k o le o m r å d e t a f m a s k in a r b e jd e r Mogens C h r is t e n s e n og O tto H«J e n s e n, R evsh a le v e j 2 og H, t i l 12 kr«pr«m2 p lu s o m k o stn in g e r «V e d t a g e ls e s T i l t r å d t e s «W. L a rsen Aage S ø r e n se n V«B en n ed sen G. Råahauge A. C h r is te n s e n K je ld Grave Aa«H ansen U. Fynbo Aage M aagensen Thyra M o rten sen O la f R asm ussen

83 3 o o 1 o 6 T 68 M arib o b y r å d s e k s t r a o r d i n æ r e møde den 3 o. j a n u a r 1967 k l. 1 9, o o. F ra v æ re n d e med a n m e ld t f o r f a l d : I n g e n. D er b e h a n d l e d e s : I l u k k e t m øde S k r i v e l s e a f 2 6. j a n u a r 19^7 f r a l a n d s r e t s s a g f ø r e r N i e l s Th» K j ø lb y e, K ø b e n h a v n, med k o p i a f s k r i v e l s e a f 2H. j a n u a r 1967 f r a h ø j e s t e r e t s s a g f ø r e r Ove R a s m u s se n, K ø b e n h a v n, t i l l a n d s r e t s s a g f ø r e r N i e l s Th» K j ø l b y e, K ø b e n h a v n, v e d r ø r e n d e s t a d s i n g e n i ø r P. H e n d r ik s e n. D et f r e m g å r a f h ø j e s t e r e t s s a g f ø r e r e n s s k r i v e l s e, a t s t a d s i n g e n i ø r P. H e n d r ik s e n ik k e k an t i l t r æ d e l ø n u d v a l g e t s f o r s l a g t i l en f o r l i g s m æ s s i g l ø s n i n g. V e d ta g e ls e : D et v e d to g e s a t a f s k e d i g e s t a d s i n g e n i ø r P re b e n H e n d r ik s e n p r. 3 1 / med p e n s io n g r u n d e t s a m a r b e j d s v a n s k e l i g h e d e r. S a m tid ig p å læ g g e s d e t P re b e n H e n d r ik s e n a t a f v i k l e t i l g o d e h a v e n d e f e r i e in d e n n æ v n te d a t o. F o r s l a g e t v e d to g e s med 6 stem m er im od 5. In d e n a f s te m n in g e n ø n s k e d e f æ l l e s g r u p p e n t i l f ø r t f o r h a n d l i n g s p r o t o k o l l e n s å l e d e s : F æ lle s g r u p p e n k an ik k e t i l t r æ d e d e t s t i l l e d e f o r s l a g om a t a f s k e d ig e s t a d s i n g e n i ø r P r e b e n H e n d r ik s e n med f u l d p e n s i o n, da den ik k e f i n d e r t i l s t r æ k k e l i g å r s a g h e r t i l. U n d er h e n s y n t i l den s t o r e ø k o n o m isk e b y rd e d e t v i l p å læ g g e kommun en i en la n g f r e m t i d, v i l f æ l l e s g r u p p e n r e t t e h e n v e n d e ls e t i l i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t og b e d e m i n i s t e r i e t om en v u r d e r i n g a f s a g e n. S p ø r g s m å le t om a n s æ t t e l s e a f s t a d s i n g e n i ø r og e v e n t u e l b y g n in g s i n s p e k t ø r u d s æ t t e s t i l n æ s te møde A n sø g n in g f r a k o m m u n e b o g h o ld e r Knud M adsen om a f s k e d p r. 3<?.. a p r i l 1967 f r a s t i l l i n g e n som k o m m u n e b o g h o ld e r v ed M arib o kom m une, da h a n h a r o p n å e t a n s æ t t e l s e som e k s p e d i t i o n s s e k r e t æ r v e d B rø n d b y e r n e s kom m une. V e d t a g e l s e : D et v e d to g e s a t imødekomme a n s ø g n in g e n. W. L a rs e n Aage S ø r e n s e n V. B e n n e d sen G. R aahauge K je ld G rav e A. C h r i s t e n s e n Aage M aag en sen T h y ra M o rte n s e n U. F ynbo O la f R asm u ssen Aage H ansen

84 2 2 o 2 o M aribo b y r å d s o rd in æ re møde den 22 fe b r u a r 1967» kl 1 9, oo F ravæ rende med a n m eld t f o r f a ld ^ Ingen Der b e h a n d le d e s : I o f f e n t l i g t møde: 38H. M i n i s t e r i e l l e c ir k u læ r e r og b e k e n d tg ø r e ls e r V e d t a g e l s e : T il e f t e r r e t n in g 385 H a n d e l s m i n is t e r ie t m e d d ele r g o d k e n d e ls e a f b e v æ r te r v e d tæ g t f o r M aribo kommune i n d t i l v i d e r e, dog læ n g s t t i l u d gangen a f å r e t I97H0 V e d t a g e l s e : T i l e f t e r r e t n in g M e d d e le lse f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t om, a t d er e r f o r e t a g e t en række æ n d rin g er i d e t a f m i n i s t e r i e t a u t o r is e r e d e skema f o r k øb stad k om m uners o v e r s la g og r e g n sk a b e r s V e d t a g e l s e : T i l e f t e r r e t n i n g s 387 I n d e n r i g s m i n i s t e r i e t m e d d e le r, a t den f r a a m tsr å d e t in d s e n d t e o v e r en sk o m st m ellem M aribo b y r å d, B andholm, E r r in d le v - O ls t r u p, F u g ls e - K wønge, H i l l e s t e d, H o le b y -B u r s ø, H u n seb y, S to k k em a rk e, T a a g eru p - T h o rslu n d e og Ø s t o f t e s o g n e r å d om o p f ø r e l s e og d r i f t a f f æ l l e s s y g e hjem f o r kommunerne i M aribo e r g o d k en d t o V e d t a g e l s e : T i l e f t e r r e t n in g o Sam tykke f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t t i l, a t M aribo kommune v e d e r l a g s f r i t s t i l l e r grund t i l r å d ig h e d, s t o r ca 19 ooo m2, t i l o p f ø r e l s e a f d e t fæ llesk o m m u n a le p l e j e - og sy g eh jem i M arib o. V e d t a g e l s e : T i l e f t e r r e t n in g D is p e n s a t io n f r a b o l i g m i n i s t e r i e t t i l o p f ø r e l s e a f fæ lle sk o m m u n a lt p le j e h j e m f r a b y g n in g s v e d tæ g te n s l 8, stk H P le je h je m m e t o p f ø r e s på p a r c e l a f matr nr 7 3 a, m k j., åben og la v b o lig b e b y g g e ls e s o m r å d e V e d t a g e l s e : T i l e f t e r r e t n in g 39o Som e l e v t i l s k u d t i l M aribo gym nasium fr e m se n d e r u n d e r v is n in g s m in i s t e r i e t kr l^ l,o 9 som r e s t a f s a m le t t i l s k u d f o r I /6 6 på l* 3 9 l^ l,o 9 kr For /6 7 fr e m se n d e s a c o n to U kr V e d t a g e l s e : T i l e f t e r r e t n i n g

85 o G o d k e n d e ls e f r a u n d e r v i s n i ; g s m i n i s t e r i e t a f, a t en l e d i g l æ r e r i n d e s t i l l i n g v e d M arib o kom m unale s k o le v æ s e n o m n o rm eres t i l s t i l l i n g f o r en s m å b ø r n s l æ r e r i n d e. B y r å d e t b e m y n d ig e s t i l a t g iv e s k o l e p l a n en p å te g n i n g h e ro m. V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g L o l l a n d - F a l s t e r s s t i f t a m t f r e m s e n d e r b e m æ rk n in g e r t i l r e v i s i o n s b e r e t n i n g f r a K om m unernes R e v i s i o n s a f d e l i n g a n g. s o c i a l r e g n s k a b e t f o r /6 6, V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g M arib o a m ts r å d f r e m s e n d e r e t e k s e m p la r a f o v e r s l a g f o r M arib o s y g e h u s f o r /6 8 0 O v e r s l a g e t e r u d a r b e j d e t med en f o r v e n t e t s t i g n in g i l ø n n i n g e r på lo% og a n d re u d g i f t e r på 5%. A m ts r å d e ts r e p r æ s e n t a n t e r i s y g e h u s b e s t y r e l s e n e r i s y g e h u s b e s t y r e l s e n g å e t i n d f o r 15% l ø n s t i g n i n g, og i a m ts f o n d e n s g o d k e n d te o v e r s l a g f o r I /6 8 e r o g s å r e g n e t med 15% l ø n s t i g n i n g, og d erm ed b l e v a m te ts a n d e l i s y g e h u s o v e r s l a g e t f o r h ø j e t f r a k r. t i l k r. D e tte f o r e læ g g e s i a m t s r å d e t s fø rstk o m m e n d e m øde, og man u d b e d e r s i g en u d t a l e l s e om, h v o r v i d t b y r å d e t k a n g o d k e n d e o v e r s l a g e t. V e d t a g e l s e ; B u d g e t f o r s l a g e t g o d k e n d te s. 39H. M e d d e le ls e f r a M arib o am ts s k o l e r å d om, a t u n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t h a r g o d k e n d t den a f s k o l e r å d e t f o r e s l å e d e o r d n in g v e d r. o p r e t t e l s e og d r i f t a f fæ lle s k o m m u n a le s a m l in g e r ( b i b l i o t e k ) i M arib o a m t. T i l e f t e r r e t n i n g M e d d e le ls e f r a Den d a n sk e K ø b s t a d f o r e n i n g v e d r. en 1 - å r i g f o r l æ n g e l s e t i l 3 o / a f o v e r e n s k o m s te n m e lle m k ø b s t a d f o r e n i n g e n og C i v i l - og A k a d e m iin g e n iø r f o r b u n d e t om l ø n n i n g e r i kom m unerne f o r c i v i l - og a k a d e m i i n g e n i ø r e r. K o n tr o l v e d r. r i g t i g h e d e n a f l ø n s t a t i s t i s k e o p l y s n i n g e r f o r e t a g e s a f R e v i s i o n s - og F o r v a l t n i n g s i n s t i t u t t e t. V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g S k r i v e l s e f r a Den d a n sk e K ø b s t a d f o r e n i n g v e d r 0 a r b e j d s t i d m.m. f o r s y g e p l e j e r s k e p e r s o n a l e p å k ø b sta d k o m m u n a le a ld e r d o m s h je m, r e k r e a t i o n s h j e m, s y g e - og p l e j e h j e m. T i l e f t e r r e t n i n g M e d d e le ls e s u s f r a 5. o. l. i d e t s k a l l e d e. f r a Den d a n sk e K ø b s t a d f o r e n i n g om, a t d e r a f h o l d e s k u r - t i l 1 1. m a r ts f o r a r b e j d s l e d e r e, d e r som fo rm æ n d, m e s tr e d a g l i g e a r b e j d e e r i næ r k o n t a k t med d e t p e r s o n a l e, de e f t e r r e t n i n g.

86 Den d a n sk e K ø b s t a d f o r e n i n g f r e m s e n d e r t i l l æ g t i l b e s te m m e ls e r a f 1965 om l ø n - og a n s æ t t e l s e s f o r h o l d f o r s y g e h jæ lp e r e i a m t s -, k ø b s t a d - og so g n ek o m m u n er«v e d t a g e l s e : T i l e f t e r r e t n i n g 399» K om m unernes R e v i s i o n s a f d e l i n g f r e m s e n d e r b e r e t n i n g v e d r. r e v i s i o n a f å r s r e g n s k a b e r /6 6. V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g. Hoo. B e r e t n i n g f r a K om m unernes H u l k o r t c e n t r a l v e d r. g e n e r a l f o r s a m l i n g a f h o l d t 1 3. d e c e m b e r 1966 V e d ta g e ls e s T i l e f t e r r e t n i n g o l+olo O v e r s la g /6 8 o v e r u d g i f t e r t i l M arib o am ts t u b e r k u l o s e s t a t i o n e r M arib o kommunes a n d e l e r b e r e g n e t t i l ,0 0 k r. V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g. bo2o S t i f t s b i b l i o t e k e t f r e m s e n d e r t i l g o d k e n d e ls e og u n d e r s k r i f t o v e r e n s k o m st v e d r 0 b i b l i o t e k s b e t j e n i n g m e lle m S t i f t s b i b l i o t e k e t i M arib o og H i l l e s t e d kom m une. V e d ta g e ls e s O v e re n s k o m s te n g o d k e n d te s. Ho3. I n d s t i l l i n g f r a ø k o n o m iu d v a lg e t om, a t r e n t e n f o r s a lg s s u m m e r a f b y g g e g ru n d e f r a lo m a r ts I9 6 7 f a s t s æ t t e s t i l 2# o v e r N a t i o n a l b a n k e n s d i s k o n t o. V e d ta g e ls e g I n d s t i l l i n g e n t i l t r å d t e s. UoU. I n d s t i l l i n g f r a ø k o n o m iu d v a lg e t om, a t t i l s a g n e t om kom m unal s t ø t t e t i l o p f ø r e l s e a f M a r ib o - H a l le n k ro n e t i l k r o n e o p h ø r e r med a t h a v e v i r k n i n g f r a 1. j u l i I D et g iv n e t i l s a g n d æ k k er d e t b e l ø b, d e r i n d e s t å r på h a l l e n s b a n k k o n to i fo rm a f f r i v i l l i g e og in d s a m le d e b i d r a g p r. 1. j u l i I V e d ta g e ls e s I n d s t i l l i n g e n t i l t r å d t e s. U o5. S k r i v e l s e a f 2 2 / f r a m e n ig h e d s r å d e t om a t r å d e t, f o r e l a g t de f o r h a n d l i n g e r ø k o n o m iu d v a lg e t og m e n ig h e d s r å d e ts f o r r e t n i n g s u d v a l g h a r f ø r t v e d r ø r e n d e l i g b æ r e r o r d n i n g e n, h a r b e s l u t t e t a t o p s i g e l i g b æ r e r n e v e d M arib o k i r k e g a a r d t i l l 0 a p r i l I 9 6 7, h v o r e f t e r o r d n in g e n b e t r a g t e s som o p h æ v e t. R å d e t ø n s k e r ik k e a t t a g e s t i l l i n g t i l den a f ø k o n o m iu d v a lg e t s k i t s e r e d e n y o r d n in g, h v o r e f t e r kommun e n s a r b e j d e r e f r e m t i d i g s k u l l e f u n g e r e som l i g b æ r e r e. D et o p l y s e s, a t l i g b æ r e r n e s u d s t y r v i l b l i v e a f l e v e r e t a f l i g b æ r e r n e s fo rm a n d t i l t e k n i s k f o r v a l t n i n g den 1. a p r i l Ø k o n o m iu d v a lg e t o p l y s e r, a t d e r o p n å e d e s e n ig h e d v e d f o r h a n d l i n g e r n e, men d e t i n d s t i l l e s n u, a t s a g e n må v æ re kommunen uvedkom m ende. V e d t a g e l s e ; H e n læ g g e s som kommunen u vedkom m ende.

87 Ho6» B e r i g t i g e l s e a f f o l k e t i n g s v a l g l i s t e r «D er v a r ik k e indkom m et n o g e n k la g e v e d f r i s t e n s u d lø b den f e b r u a r 1967«V e d ta g e ls e s V a l g l i s t e r n e b e r i g t i g e d e s 0 Ho7» V a lg a f v u rd e rin g s m æ n d t i l e je n d o m s s k y ld og s t e d f o r t r æ d e r e f r a lo a p r i l o S k r i v e l s e a f 8 / f r a s k a t t e d e p a r t e m e n t e t t i l b y r å d e n e herom «V e d ta g e ls e? D et v e d to g e s a t v æ lg e? tø m r e r m e s te r P o u l A sg e r H an sen og m u r e r m e s te r H ans W u lff med m u re rfo rm a n d Knud L a r s e n og i n g e n i ø r M«S ø r e n s e n som s u p p l e a n t e r o Ho8» F a s t s æ t t e l s e a f g r u n d s k y l d p r o m i l l e r» V e d ta g e ls e? D et v e d to g e s ik k e a t æ n d re g r u n d s k y l d p r o m i l l e r n e» Ho9 I n d s t i l l i n g f r a e i v i l f o r s v a r s k o m m i s s i o n e n om e t a b l e r i n g a f kommando c e n t r a l u n d e r den kommende b i b l i o t e k s b y g n i n g p å Id a s m in d e» D et i n d s t i l l e s, a t man s ø g e r c i v i l f o r s v a r s s t y r e l s e n om e t a b l e r i n g a f komm a n d o c e n tr a l p å 170 m2 som e t v e d l a g t f o r s l a g «V e d ta g e ls e? I n d s t i l l i n g e n t i l t r å d t e s» Hlo«I n d s t i l l i n g f r a s k o le k o m m is s io n e n om o p t a g e l s e a f b e s te m m e ls e p å kom m unens s k o l e p l a n v e d r» o p r e t t e l s e a f b ø r n e h a v e k l a s s e r og om s k a b e l s e a f m u lig h e d e r f o r, a t k l a s s e r n e k an o p r e t t e s f r a n æ s te s k o l e å r s b e g y n d e ls e» D er s k a l i n d g i v e s f o r s l a g t i l d i r e k t o r a t e t om den n ø d v e n d ig e t i l f ø j e l s e t i l s k o le p l a n e n» S k o le k o m m is s io n e n h a r f å e t t i l s a g n om, a t Røde K o rs h u s e t k an l å n e s e l l e r l e j e s t i l f o r m å le to S k r i v e l s e f r a f æ l l e s l æ r e r r å d e t a f 2 1 /2 1967» d e r a n b e f a l e r» V e d ta g e ls e? D et v e d to g e s a t f ø l g e i n d s t i l l i n g e n «H il» S k o le k o m m is s io n e n f r e m s e n d e r i n d s t i l l i n g om f a s t s æ t t e l s e a f a n t a l l e t a f l æ r e r s t i l l i n g e r i s k o l e å r e t /6 8 v e d M arib o kom m unale s k o le v æ s e n» D er r e g n e s med Hl s t i l l i n g e r mod 38 i /6 7» V e d ta g e ls e? D et v e d to g e s a t t i l t r æ d e i n d s t i l l i n g e n» Hl2o M arib o am ts p i e j e s t i f t e l s e r f r e m s e n d e r g o d k e n d t b u d g e t /6 8 f o r G rø n su n d h je m m e t i S tu b b e k ø b in g og S ø n d e r s ø h jemmet i M aribo«v e d ta g e ls e? T i l e f t e r r e t n i n g» Hl3«M e d d e le ls e f r a K o n g e r ig e t D anm arks H y p o te k b a n k om u d b e t a l i n g a f r e n t e s i k r i n g s b e l ø b t i l M arib o A n d e l s b o l i g f o r e n i n g, a fd «H«V e d ta g e ls e? T i l e f t e r r e t n i n g»

88 UlU. F o r s l a g t i l M arib o k ø b stad k o m m u n es b u d g e t f o r r e g n s k a b s å r e t /é 8 o B u d g e t f o r s l a g e t b a l a n c e r e r med k r U,- e l l e r k r. 9 ^ 5 o 2 o 9, - m ere e n d i /6 7, en s t i g n i n g p å 1 2,7 5 V e d t a g e l s e ; B o rg m e s te re n g e n n em g ik b u d g e t f o r s l a g e t s e n k e l t e k o n t i. O v e rs e n d e s t i l 2 0 b e h a n d l i n g, d e r f i n d e r s t e d den 15«m a r ts 1967» Æ n d r i n g s f o r s l a g t i l b u d g e t t e t s 2 0 b e h a n d lin g må v æ re f r e m s e n d t t i l ø k o n o m iu d v a lg e t s e n e s t den 27» f e b r u a r 1967o I l u k k e t møde o 2 H15. S am ty k k e f r a i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t t i l køb a f ca«295 a f e je n d o m men m a tro n r 0 2oo^, mk j., t i l h ø r e n d e f r u E. G u n n ar N i e l s e n, f o r 12 k r. p r 0 m20 A r e a l e t s k a l a n v e n d e s t i l s k o l e u d v i d e l s e. V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g. H160 M e d d e le ls e f r a u n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t om, a t m i n i s t e r i e t ik k e k a n g o d k e n d e o p r e t t e l s e a f v i c e i n s p e k t ø r s t i l l i n g v e d M arib o b o r g e r s k o l e. V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g o U17. U n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t g o d k e n d e r, a t u n d e r v i s n i n g s c e n t r e t f o r s v æ r t h a n d ic a p p e d e b ø rn i M arib o am t o p ta g e s på M arib o kommunes s k o l e p l a n som s e l v s t æ n d i g s k o l e, sam t a t s t i l l i n g e n som k o n s u l e n t f o r s p e c i a l u n d e r v i s n i n g e n i M arib o kommune f r a 1. a u g u s t I9 6 6 a t re g n e om dannes t i l en s t i l l i n g som s k o l e i n s p e k t ø r v e d n æ v n te s k o l e og som k o n s u l e n t f o r s p e c i a l u n d e r v i s n i n g e n v e d kom m unens s k o l e v æ s e n. D et l æ s t e t i m e t a l s k a l m in d s t u d g ø re U u g e n t l i g e t i m e r. D i r e k t o r a t e t f o r f o l k e s k o l e n og s e m i n a r i e r n e u d b e d e r s i g o p l y s n in g om, u n d e r h v i l k e n b e n æ v n e ls e s k o le n Ø n sk es o p t a g e t sam t f o r s l a g t i l s k o le p l a n s b e s te m m e ls e om s k o l e n s o r d n in g o S a m tid ig im ø d e s e s a n s ø g n in g f r a den n u v æ re n d e k o n s u l e n t f o r s p e c i a l u n d e r v i s n i n g e n om a n s æ t t e l s e i den om dannede s t i l l i n g sam t f o r s l a g t i l i n s t r u k s f o r s t i l l i n g e n s i n d e h a v e r. V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g. U l8. S am ty k k e f r a u n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t t i l a s p i r a n t a n s æ t t e l s e v e d M arib o kom m unale s k o le v æ s e n a f s m å b ø r n s læ r e r in d e Eva T ra d s p r. 1. a p r i l og a f l æ r e r N i e l s L y n d ru p J e n s e n f r a 1. m a r ts V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g. U19. M e d d e le ls e f r a k o n g e r i g e t D anm arks H y p o te k b a n k om u d b e t a l i n g a f d r i f t s t i l s k u d t i l TFM huse, m a t r. n r«73 l o 9 Ø s t r e B o u le v a r d 3 o, t i l h ø r e n d e E. B l e i b a c h, m a t r. n r. 73 l x, Ø s tr e B o u le v a r d H6, t i l h ø re n d e P o u l R y t t e r, og t i l m a t r. n r. 73 k y, mkj., Ø s tr e B o u le v a r d 3 5, t i l h ø r e n d e S. S v e n sso n o V e d t a g e l s e ; T i l e f t e r r e t n i n g 0

89 2 2,2,6 7 7he S k r i v e l s e f r a S t a t e n s K u n stfo n d v e d r. s k u lp t u r a f b ille d h u g g e r e n L e i f K v is tg a a r d O ls e n. De sa m led e u d g i f t e r v i l b e lø b e s i g t i l ca» lo o.o o o k r 0 S å frem t b y r å d e t Ø nsker a t m odtage k u n s t f o n d e t s t i l bud om a t a fh o ld e t r e f j e r d e d e l e a f u d g if t e r n e v ed s k u lp tu r e n s u d f ø r e l s e, anm odes b y r å d e t om a t in d g å k o n tr a k t med k u n s tn e r e n o B o r g m e ste r e n s k o r r e sp o n d a n c e med tø m r e r m e ste r Aage V. J e n sen v e d rø ren d e h o t e l b y g g e r i e t i M aribos B y g h erren kan endnu ik k e g iv e e n d e l i g b e s k e d om i g a n g s æ t t e ls e n a f b y g g e r ie t s V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s med ta k a t m odtage S t a t e n s K u n stfo n d s t i l b u d og o p r e t t e k o n tr a k t med k u n s tn e r e n s Ø k o n o m iu d v a lg et fr e m se n d e r med i n d s t i l l i n g om a c c e p t m e d d e le ls e f r a LEF om, a t d er kan y d e s kommunen e t lå n på o o o k r 0, r e n t e s v a ren d e t i l N a tio n a lb a n k e n s d is k o n t o, dog m in d st 6% p oa., a t a fd r a g e o v e r l o å r og u o p s i g e l i g t a f b e g g e p a r t e r s V e d t a g e ls e s D et v e d to g e s u n d er f o r b e h o ld a f i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t s sam tykke a t a c c e p t e r e l å n e t t i l b ru g v ed o p f ø r e l s e a f v a n d tå r n. T i l 2. b e h a n d lin g s I n d s t i l l i n g f r a s o c i a l u d v a l g e t om b e v i l l i n g a f f o lk e p e n s io n t i l H o lg e r H a n sen, f o d. 4 /1 1 9 o l, b oen d e H ørrevan g 2. V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s en ste m m ig t a t f ø l g e s o c i a l u d v a l g e t s in d s t i l l i n g I n d s t i l l i n g f r a s o c i a l u d v a l g e t om b e v i l l i n g a f f o lk e p e n s io n t i l K r is t ia n F r e l l s e n, f. d. 8 /5 I{?o4, b oen d e Ø str e L an d evej 2 4. V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s en ste m m ig t a t f ø l g e s o c i a l u d v a l g e t s in d s t i l l i n g o L ø n u d v a lg e t fr e m se n d e r med a n b e f a lin g s o c i a l u d v a l g e t s i n d s t i l l i n g om f a s t a n s æ t t e ls e som a s s i s t e n t i M aribo kommunale v u g g e s tu e a f b a r n e p le j e r s k e L i s e l o t t e A n d erse n. V e d t a g e ls e s I n d s t i l l i n g e n t i l t r å d t e s L ø n u d v a lg e t fr e m se n d e r med a n b e f a lin g s o c i a l u d v a l g e t s i n d s t i l l i n g om k o n s t i t u t i o n a f b a r n e p le j e r s k e L i s e l o t t e A n d ersen som v u g g e s t u e - l e d e r i a n le d n in g a f o r lo v i 6 u g e r t i l l e d e r e n, fr u K. L an g erg a a rd på grund a f f ø d s e l. V e d t a g e l s e ; I n d s t i l l i n g e n t i l t r å d t e s M e j e r ie t " L o lla n d r e t u r n e r e r i u n d e r s k r e v e t s ta n d d e t fr e m se n d te o m r e d ig e r e d e f o r s l a g t i l k o n tr a k t om l e v e r i n g a f mælk og f l ø d e i Ma r ib o i t id e n 1 / t i l 3 1 /1 2 I K opi a f b y r å d e ts a n sø g n in g t i l h a n d e l s m i n i s t e r i e t om b e m y n d ig e lse i h o t. m æ lk elo v en s 1 1. V e d t a g e l s e ; T i l t r å d t e s.

90 22 o 2 o 6? 75 U27«2. b e h a n d l i n g a f s p ø r g s m å le t om a n v e n d e ls e a f b e lø b a f fo n d e n t i l n e d b r i n g e l s e a f m æ lk e p r is e r - k o m p e n s a tio n t i l m æ lk e f o r h a n d le r n e f o r a f h e n t n i n g a f b u tik s m æ lk p å m e j e r i e t " L o l l a n d " e V e d t a g e l s e ; V e d to g e s v e d 2 0 b e h a n d l i n g H280 Ø k o n o m iu d v a lg e t f r e m s e n d e r b o r g m e s t e r k o n t o r e t s s k r i v e l s e a f 1 6 / I 1967 ango f o r h a n d l i n g e r med M ogens C h r i s t e n s e n 9 R e v s h a le v e j 2, om a r e a l o v e r t a g e l s e r : E j e r e n t i l b y d e r lo s a l g a f h e l e ejendom m en f o r 7 5 o o o k r 0, 2 o m a g e s k i f t e med TFMhus i den ø s t l i g e b y d e l e f t e r a t d e r e r o p t a g e t s t ø r s t m u lig lo p r i o r i t e t h e r i, 3o a t kommunen k a n k ø b e e n d n u 35 m2 a f g ru n d e n f o r 12 k r e p ro m^ p lu s o m k o s tn in g e ro Ø k o n o m iu d v a lg e t f r e m s e n d e r s a g e n, f.s o V e a n g å r p k to 1 og 2. V e d ta g e ls e g D et v e d to g e s u n d e r f o r b e h o l d a f i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t s sam ty k k e a t a c c e p t e r e k ø b e t a f 35 m2 a f g ru n d e n på de a n f ø r t e v i l k å r o U29» A n sø g n in g f r a H e lm er P o u l s e n, M useum sgade 6 8, om a t m å tte n e d læ g g e en l e d i g l e j l i g h e d på l o s a lo K opi a f b y r å d e t s s k r i v e l s e a f 27» j a n u a r 1967 t i l a n s ø g e r e n om a t en æ n d rin g a f 1. s a l s l e j l i g h e d e n t i l l a d e s s å l e d e s, a t d e r i d e t s t ø r s t e v æ r e ls e o p f ø r e s en s k i l l e v æ g, h v o r e f t e r e e t v æ r e ls e b e n y t t e s a f e j e r e n s h u s s t a n d, m edens den ø v r i g e d e l a f o v e r l e j l i g h e d e n u d l e j e s som 2 v æ r o l e j l i g h e d ( s e o g så s a g n r o H 5 5 /6 6 ) o V e d ta g e ls e s A n sø g n in g e n b l e v im ødekom m et på de a n f ø r t e v i l k å r 0 H3o. A n sø g n in g f r a a d v o k a t 0 o H e l s t e d f o r b e s t y r e r K o W o lle s e n, R ø d b y, om t i l l a d e l s e t i l a t n e d læ g g e t o b e b o e ls e s r u m i s t u e e t a g e n i e j e n dommen Ø s te r g a d e 3 1, M a rib o, h v o r d e r ø n s k e s i n d r e t t e t b u t i k o Opl y s n i n g e r f r a t e k n i s k f o r v a l t n i n g om ejendom m ene L e j l i g h e d e n s k ø n n e s a t v æ re en m id d e lg o d l e j l i g h e d o V e d ta g e ls e g U d s a t t e s t i l n æ s te m øde0 U3I0 F o r s l a g t i l k o n t r a k t m e lle m M arib o k ø b s t a d og s k o r s t e n s f e j e r m e s t e r e n om u d f ø r e l s e a f s k o r s t e n s f e j n i n g i M arib o o V e d ta g e ls e s F o r s l a g e t g o d k e n d te s o U32o L ø n u d v a lg e t f r e m s e n d e r b o r g m e s te r e n s i n d s t i l l i n g om, a t i n g e n i ø r K aj N i e l s e n h o n o r a r a n s æ t t e s i d e t p r 0 lo j u n i I9 6 7 l e d i g e s t a d s in g e n iø r e m b e d e o På de s k i t s e r e d e f o r s l a g v i l s t i l l i n g s h a v e r e n t i l e n h v e r t i d k u n n e o p s i g e s a f kommunen med 6 m d r0 v a r s e l og h a r s e l v 1 mdo o p s i g e l s e s v a r s e l o D e tte f o r h o l d f o r e s l å s v e d f o r h a n d l i n g ænd r e t t i l 8 m d r0 og 3 mdr«f r a a n s æ t t e l s e n «E n d v id e r e f r e m s e n d e s b o r g m e s te r e n s f o r s l a g om, a t a r k i t e k t S v o J ø r g e n s e n f r a samme d a t o a n s æ t t e s som h o n o r a r l ø n n e t b y g n i n g s i n s p e k t ø r med samme o p s i g e l s e s v a r s l e r som o v e n f o r næ vnto L ø n u d v a lg e ts f l e r t a l h a r f u l g t b o r g -

91 2 2 o2 o6t 76 m e s t e r e n s i n d s t i l l i n g e r» M i n d r e t a l l e t» U». Fynbo» h a r ik k e k u n n e t t i l t r æ d e i n d s t i l l i n g e n om a n s æ t t e l s e a f b y g n i n g s i n s p e k t ø r, i d e t d e t t e a r b e j d e e f t e r h a n s o p f a t t e l s e s t a d i g må h ø r e sammen med s t i l l i n g e n som s t a d s i n g e n i ø r 0 I n d s t i l l i n g e n om a n s æ t t e l s e a f K aj N i e l s e n som s t a d s i n g e n i ø r k a n a f m i n d r e t a l l e t, U» F y n b o, kun t i l t r æ d e s u n d e r f o r u d s æ t n i n g a f, a t s t a d s i n g e n i ø r e n s a m t i d i g s k a l v æ re b y g n i n g s i n s p e k t ø r» L ø n u d v a lg e t o p l y s e r i b e g g e t i l f æ l d e, a t a l t e r u n d e r f o r u d s æ t n in g a f, a t f æ l l e s g r u p p e n s h e n v e n d e ls e t i l i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t ik k e k a n æ n d re b y r å d s f l e r t a l l e t s v e d t a g e l s e a f 3 o / l om a f s k e d i g e l s e a f s t a d s i n g e n i ø r P r e b e n H e n d rik s e n o V e d ta g e ls e g D et v e d to g e s med 6 stem m er mod 5 stem m er a t b e s æ t t e s t i l l i n g e r n e u d en o p s la g o D et v e d to g e s v e d f o r h a n d l i n g a t o p s i g e l s e s v a r s l e r n e f a s t s æ t t e s t i l h e n h o l d s v i s 3 m å n e d e r f o r s t i l l i n g s i n d e h a v e r n e og 8 m å n e d e r f o r kommunen» D et v e d to g e s med 6 stem m er mod 5 stem m er a t a n s æ t t e i n g e n i ø r K aj N i e l s e n som s t a d s i n g e n i ø r f r a lo j u n i 1967 med d e t i n d s t i l l e d e f o r b e h o ld e D et v e d to g e s med 6 stem m er mod 5 stem m er a t a n s æ t t e a r k i t e k t Sv«E, J ø r g e n s e n som b y g n i n g s i n s p e k t ø r f r a l 0 j u n i I9 6 7 med d e t i n d s t i l l e d e f o r b e h o l d o F æ lle s g r u p p e n k an ik k e g o d k e n d e a n s æ t t e l s e n a f i n g e n i ø r K aj N i e l s e n som s t a d s i n g e n i ø r, f ø r s t i l l i n g e n h a r v æ r e t o p s l å e t le d i g» En s å le d e n d e s t i l l i n g b ø r a l d r i g b e s æ t t e s, f ø r den h a r v æ r e t o p s l å e t l e d i g o F æ lle s g r u p p e n p r o t e s t e r e r mod a n s æ t t e l s e n a f a r k i t e k t S v end J ø r g e n s e n som b y g n i n g s i n s p e k t ø r, da den m e n e r, a t d e t t e h v e r v, som d e t h i d t i l e r s k e t, b e s t r i d e s a f s t a d s i n g e n i ø r e n 0 U33» I n d s t i l l i n g a f 22» d e c e m b e r 1966 f r a b ra n d k o m m is s io n e n om, a t v i c e b r a n d i n s p e k t ø r Sv» J ø r g e n s e n f r a l 0 a p r i l I9 6 7 o v e r t a g e r s t i l l i n g e n som b r a n d i n s p e k t ø r v e d M arib o kom m unale b r a n d v æ s e n, og a t b ra n d m a n d Leo Monk f r a samme t i d s p u n k t u d n æ v n es t i l v i c e b r a n d i n s p e k t ø r» L ø n u d v a lg e t i n d s t i l l e r 15» f e b r u a r I 9 6 7, a t b r a n d i n s p e k t ø r e n a f lø n n e s med I k r» og v i c e b r a n d i n s p e k t ø r e n med l» 2 o o k r» å r l i g + h o n o r a r t i l l æ g, e l l e r f o r t i d e n i a l t h e n h o l d s v i s 5 l^ o,8 o k r» og 3 o U 2 7,2 o k r» V e d ta g e ls e g D et v e d to g e s a t t i l t r æ d e b ra n d k o m m is s io n e n s i n d s t i l l i n g» H3H0 S k r i v e l s e a f 1» f e b r u a r I9 6 7 f r a b o l i g m i n i s t e r i e t v e d r» fa» " S i k o l " s o p f ø r e l s e a f t o l a g e r h a l l e r p å m a tr» n r 0 l 6 6 u, m k j» B y g n in g s r å d e t i n d s t i l l e r, a t den t i d l i g e r e t r u f n e b e s l u t n i n g om a t k ræ v e b y g g e r i e t l o v l i g g j o r t in d e n 8 u g e r f r a g i v e t p å b u d, f a s t h o l d e s» M»h»t» s p ø r g s m å le t om e v t» t i l t a l e i n d s t i l l e s «a t b y r å d e t f o r a n l e d i g e r t i l t a l e r e j s t s å v e l om d e t u l o v l i g p å b e g y n d te som d e t u l o v l i g a n b r a g t e b y g g e r i, s å f r e m t S i k o l ik k e o v e r h o l d e r f r i s t e n f o r l o v l i g g ø r e l s e a f b y g g e r i e t» V e d ta g e ls e g D et v e d to g e s a t f ø l g e b y g n i n g s r å d e t s i n d s t i l l i n g og a t f a s t s æ t t e f r i s t e n f o r l o v l i g g ø r e l s e a f b y g g e r i e t t i l 25 a p r i l 1967»

92 2 2 o2 o6? 77 H 35o Ø k o n o m iu d v a lg et fr e m se n d e r s k r i v e l s e a f 2 o 0 ja n u a r 1967 f r a t e k n is k f o r v a l t n i n g v e d r ø r e n d e s a l g a f i n d u s t r i a r e a l t i l tø m r e r m e ste r O le Holme H a n sen, Under fo r u d s æ tn in g a f b y r å d e ts g o d k e n d e ls e e r d e t med O le Holme H ansen a f t a l t, a t d er r e t t e s h e n v e n d e ls e t i l ham, f ø r d e t s i d s t e a r e a l a f om rådet m ellem H j u ls p o r e t og j e r n b a nen s æ l g e s, Holme H ansen ø n sk e r h e l s t a t købe e a, 2=ooo m2 med fa c a d e la n g s ø s t s i d e n a f Co E o C h r is t ia n s e n s V e j, men en såd an grund b ø r e f t e r t e k n is k f o r v a l t n i n g s o p f a t t e l s e f ø r s t s æ l g e s, n år s a m t lig e grunde m ellem H j u ls p o r e t og je r n b a n e n e r afh æ n d eto Ø k o n o m iu d v a lg et fr e m se n d e r sa g e n med a n b e f a lin g a f, a t tø m r e r m e ste ren f å r f o r k ø b s r e t t e n på de om handlede a r e a l e r, j f r 0 pkt» a. D et p å læ g g e s t e k n is k f o r v a l t n i n g a t s ø r g e f o r, a t f o r k ø b s r e t t e n hån d hæ ves o V e d ta g e ls e s Det v e d to g e s a t g iv e tø m r e r m e ste r Oo Holme H ansen k ø b e r e t som a n b e f a le t a f ø k o n o m iu d v a lg e t» H360 I n d s t i l l i n g f r a c iv ilf o r s v a r s k o m m is s io n e n om l e j e a f d e p o t lo k a le r i ejendom m en V e s te r b r o g a d e 3 o, t i l h 0 fr u Ko R øm ler, f o r en p r is a f 15o k r, pro måned + u d g i f t e r t i l b e ly s n in g og e l-o p v a r m n in g o V e d t a g e l s e ; I n d s t i l l i n g e n t i l t r å d t e s o U37o S k r i v e l s e f r a Ao A d e l t o f t, d er s t a d i g a r b e jd e r med p r o j e k t e t om und e r v i s n i n g s - og f e r i e c e n t e r i M ariboo Der s k a l om k o r t t i d p å b eg y n d es f o r h a n d lin g e r med s t a t e n om l e j e a f c e n t r e t t i l o m sk o lin g og e f t e r u d d a n n e ls e a f s t a t s l i g t p e r s o n a le, og h r, A d e lt o f t f o r e s p ø r g e r, om han kan f o r v e n t e, a t M aribo kommune f o r t s a t e r i n t e r e s s e r e t i, a t han a r b e jd e r v id e r e med p la n e r n e e l l e r han s c h a n c e r e r f o r s p i l d t o Ø k o n o m iu d v a lg et i n d s t i l l e r, a t b y r å d e t e r Ao A d e lt o f t b e h j æ l p e l i g, men a t kommunen ik k e kan b in d e s i g økon om isko V e d t a g e ls e g Ø k o n o m iu d v a lg ets i n d s t i l l i n g t i l t r å d t e s o U 38- A n d ragen d er om s k a t t e le m p e ls e f r a UU2o O le Max F a u e r s k o v, S ø l l e s t e d, H e r lu f J e n s e n, S d r o B o u le v a r d 1 3, Knud E rik L a r s e n, V e ste r g a d e U2, Sven d Aage F r is t r u p L a u r id s e n, Ø ste rv a n g 5 6, B en d ie Ho N i e l s e n, 0 0 Skovby p r 0 D annem are0 I n d s t i l l i n g f r a lig n in g s k o m m is s io n e n i h v e r t t i l f æ l d e 0 V e d t a g e l s e ; Det v e d to g e s a t f ø l g e lig n in g s k o m m is s io n e n s i n d s t i l l i n g o UH3» I n d s t i l l i n g f r a s k o le k o m m issio n e n om, a t læ r e r s tu d e r e n d e K ir s t e n P å- b ø l L a u r id sen og H enning S an d er A n d e r se n, T ø n d er, a n s æ tte s som a s p i r a n t e r i læ rerem b ed er v ed b o r g e r s k o le n lo a u g u st I9 6 7 V e d ta g e ls e s D et v e d to g e s a t f ø l g e s k o le k o m m issio n e n s i n d s t i l l i n g o

93 2 2 o2 o67 78 UUU. B y g n in g s r å d e t f r e m s e n d e r a n s ø g n in g f r a B j ø r l i g A/S om b y g g e t i l l a d e l s e t i l b lo k I I I og IV i S ø n d erg ad e D er g i v e s b y g g e t i l l a d e l s e a f b y g n i n g s r å d e t, men s a g e n fr e m s e n d e s t i l b y r å d e t med a n b e f a l i n g a f, a t b e b y g g e l s e s p l a n e n s æ n d r in g, d e r e r a d m i n i s t r a t i v t g o d k e n d t i maj , t i l l a d e s, s å l e d e s som m u lig h e d e n f o r e l i g g e r, jfr den t i n g l y s t e b y p la n v e d tæ g t I I I f o r e t o m råde v e d S ø n d e r g a d e, l o, s t k. 1. V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t g o d k e n d e b e b y g g e l s e s p l a n e n s æ ndring B y g n in g s r å d e t f r e m s e n d e r a n s ø g n in g f r a m a le r m e s te r P o u l N i c o l a i s e n om d i s p e n s a t i o n f r a b y g g e v e d tæ g t f o r M a rib o, 1 7, s t k 0 2, og b y g g e lo v f o r k ø b s tæ d e r n e og l a n d e t, 3 ^, stk 2, f o r s å v i d t a n g å r u d v i d e l s e a f m a le r v æ r k s t e d i B a n e g å rd s s træ d e B y g n in g s r å d e t k an ik k e a n b e f a l e d is p e n s a tio n e n S å f r e m t b y r å d e t v e d t a g e r en a n b e f a l i n g, h e n le d e s opm æ rksom heden p å, a t s a g e n b ø r b e h a n d le s i b y p l a n u d v a l g e t, f o r s å v i d t a n g å r v irk s o m h e d e n s p l a c e r i n g i e t o m rå d e, d e r e r u d l a g t t i l b l a n d e t b o l i g - og e r h v e r v s b e b y g g e l s e, f eks f o r r e t n i n g e r, k o n t o r e r, k l i n i k k e r o.l E n d v id e r e b ø r s p ø r g s m å le t f o r e læ g g e s g a d e - og v e j u d v a l g e t med h e n b l i k på l ø s n i n g a f p r o b le m e t om t i l k ø r s e l s f o r h o l d D er e r ik k e f o r t i d e n n o g e n i n d k ø r s e l t i l g r u n d e n, h v o r p å v irk s o m h e d e n a g t e s u d v id e t B o g tr y k k e r O la f R asm u ssen d e l t o g ik k e i i n d s t i l l i n g e n V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t f ø l g e b y g n i n g s r å d e t s a f s l a g og a t t i l s k r i v e a n s ø g e r e n, a t b y r å d e t g e r n e v i d e r e s e n d e r s a g e n t i l b o l i g m i n i s t e r i e t, s å f r e m t h a n ø n s k e r det UU6. I n d s t i l l i n g f r a b y g n i n g s r å d e t med a n b e f a l i n g a f d i s p e n s a t i o n f r a b y g g e lo v e n s b e s te m m e ls e r om h ø jd e a f b y g n in g i s k e l f o r ejendom m en M useum sgade 5 2, t i l h ø r e n d e m o n tø r Ib N i e l s e n ( b y g n i n g s r e g l e m e n t e t s kap 3 o 2 «s t k. 3) D er f o r e l i g g e r n a b o sa m ty k k e t i l b y g g e r ie t V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t f ø l g e b y g n i n g s r å d e t s i n d s t i l l i n g o Uden f o r d a g s o rd e n e n «L u k k e t møde Hh-7 U d s k r i f t a f b y g n i n g s r å d e t s p r o t o k o l v e d r o s a g e n om p l a c e r i n g a f t r æ b a r a k k e r i s k o le o m r å d e to B y g n in g s r å d e t t a g e r ik k e s t i l l i n g t i l de n ø d v e n d ig e d i s p e n s a tio n e r P la n e n v i s e r p l a c e r i n g i b y g g e o m rå de E. U, å b e n og l a v b e b y g g e l s e, u d n y t t e l s e s g r a d o,2o T r æ b a ra k k e r s k a l jfr b e s te m m e ls e r n e i k a p. 3 3 s t k. 2 i b y g n i n g s r e g l e m e n t e t h o ld e s i en a f s t a n d a f m in d s t h m f r a skel Iflg b y g g e lo v e n s 3^-, s t k. 1, må h ø jd e a f b y g n in g e r ik k e v æ re o v e r o,h g a n g e a f s t a n d t i l m o d s tå e n d e b y g n in g e r p å samme grund D er k ræ v e s d i s p e n s a t i o n f r a c i v i l f o r s v a r s s t y r e l s e n v e d r ø r e n d e s ik rin g s ru m E n d v id e r e s k a l f o r e l i g g e u d t a l e l s e r f r a s k o le k o m m is s io n ^ '" læ r e r r å d, a r b e j d s t i l s y n og su n d h ed sk o m m issio n T i l s a g e n f o r e l i g g e r k o p i e r a f b o r g m e s te r e n s a n s ø g n in g e r t i l c i v i l f o r s v a r s s t y r e l s e n og b o l i g m i n i s t e r i e t om d i s p e n s a t i o n f r a g æ ld e n d e b e s te m m e ls e r. V e d t a g e l s e ; D et v e d to g e s a t a n b e f a l e d i s p e n s a tio n s a n s ø g n in g e r n e

94 2 2.2, HH8» A n sø g n in g f r a g r u n d e j e r f o r e n in g e n B isp e v æ n g e t 2-U 2 om æ n d rin g i d e k la r a t io n ved ro g a r a g e p la d s momo i om rådeto B y g n in g s r å d e t h a r i s i t møde den l o o fe b r u a r I9 6 7 v e d t a g e t kun a t a n b e f a l e, a t d er på t o p a r k e r in g s p la d s e r e t a b l e r e s een p r iv a t c a r p o r t på h v ero S å frem t b y r å d e t a g t e r a t d i s p e n s e r e, b ø r sa g en f o r e læ g g e s f o r b y p la n u d v a lg e t som i s i n t i d h ar g o d k en d t b e b y g g e ls e s p la n e n e Af fæ r d s e ls m æ s s ig e grunde b ø r g a d e - og v e j u d v a lg e t s u d t a l e l s e r in d h e n te s o Opmærksomheden h e n le d e s p å, a t d er i o m r å d e t, h v o r ræ k k eh u sen e e r b e l i g g e n d e, g æ ld e r r e g l e r om, a t d er fo r a n g a r a g e r på gru n d en e s k a l være h o ld e p la d s t i l een b i l 0 V e d t a g e l s e ; D et v e d t o g e s a t frem sen d e sa g en t i l u d t a l e l s e i b y p la n u d v a lg e t og u d v a lg e t f o r g a d e r og v e j e 0 S o c ia lu d v a lg e t fr e m se n d e r i n d s t i l l i n g f r a s o c i a l i n s p e k t ø r e n om i g a n g s æ t t e l s e a f o m so r g sa r b e jd e f o r f o l k e - og i n v a l i d e p e n s i o n i s t e r i M aribo v ed a n s æ t t e ls e a f t i d l o h je m m e s y g e p le je r s k e I n g r id B e n d t- zen som o m s o r g sk o n su le n t o På b u d g e t t e t /6 8 e r ik k e m e d ta g et n o g e t b e l ø b, men d er s k a l r e g n e s med en u d g i f t på 7o2oo k r 0, h v o r a f s t a t e n i d e t f ø lg e n d e r e g n sk a b s å r v i l r e fu n d e r e h a lv d e le n e D et bem ærkes. dog., a t r e f u s io n e n kan b l i v e r e d u c e r e t t i l u n d er h a lv d e le n e Ø k o n o m iu d v a lg et a n b e f a le r i n d s t i l l i n g e n, d er l i g e l e d e s e r anb e f a l e t a f s o c i a l u d v a l g e t, men u n d e r s t r e g e r, a t d er ik k e e r t a l e om f a s t a n s æ t t e ls e o V e d t a g e ls e g D et v e d t o g e s a t t i l t r æ d e i n d s t i l l i n g e n s U d g if te n må fr e m s æ tte s som æ n d r in g s f o r s la g t i l b u d g e t t e t f o r I /6 8 0 H500 S o c ia lu d v a lg e t fr e m se n d e r med a n b e f a lin g a n sø g n in g f r a o v e r a s s i s t e n t E rik Degn P e d e r se n om f a s t a n s æ t t e ls e f r a lo m a rts 1967 og i n d s t i l l e r, a t d er f r a samme tid s p u n k t y d e s 2 a l d e r s t i l l æ g o Lønu d v a lg e t a n b e f a le r f a s t a n s æ t t e ls e lo m arts I9 6 7 og a n b e f a le r en d v i d e r e, a t d er med v ir k n in g f r a l o m a rts I9 6 7 g iv e s 2 å r s lø n a n c i e n n i t e t, h v o r v e d l 0 a l d e r s t i l l æ g y d e s p r 0 lo m arts I9 6 7 og 2 0 a l d e r s t i l l æ g pro lo m arts o o V e d t a g e ls e g D et v e d to g e s en ste m m ig t a t f a s t a n s æ t t e Eo Degn P e d e r sen f r a lo m arts , og a t d er f r a samme tid s p u n k t y d e s 2 a l d e r s t i l l æ g o H5I» S o c ia lu d v a lg e t og lø n u d v a lg e t fr e m se n d e r med a n b e f a lin g a n sø g n in g f r a fr u Hanne M adsen, s o c i a l k o n t o r e t, om a fs k e d p r o 3o a p r i l 1967 V e d t a g e ls e s D et v e d to g e s a t imødekomme a n sø g n in g e n og a t u d tr y k k e b y r å d e ts ta k t i l fr u Madsen f o r a r b e j d e t i M aribo kommuneo U52o U d v a lg e t f o r f a s t e ejendom me fr e m se n d e r s a l g s a f t a l e r med s t e n h u g g e r m e s te r Edmund S ø r e n sen og k a r e tm a g e r K eld P e d e r se n v e d r ø r e n d e a r e a l e r på h j ø r n e t a f G a s v æ r k s v e j/v e s te r b r o g a d e 0 Der e r t a l e om h h v 0 6k3 m2 og 19 m2, og p r is e n e r a f t a l t t i l 3o k r o p r 0 m2o Økonomiudv a l g e t a n b e f a le r s a lg e t o V e d t a g e ls e s U d v a lg e ts i n d s t i l l i n g t i l t r å d t e s 0

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Årsberetning. Skoleåret

Årsberetning. Skoleåret Årsberetning * ak fra SKAGEN SKOLE Skoleåret 1949 50 V ed skoleinspektør A age Sørensen Årsberetning f r a SKAGEN SKOLE Skoleåret 1949 50 V ed skoleinspektør A age Sørensen S k a g e n s k o l e k o m

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

STRUKTURUDVALGETS ARBEJDE I EFTERÅRET 1980 MED ENDELIG INDSTILLING TIL BESTYRELSEN

STRUKTURUDVALGETS ARBEJDE I EFTERÅRET 1980 MED ENDELIG INDSTILLING TIL BESTYRELSEN D e n d a n s k e L a n d i n s p e k t ø r f o r e n i n g 23. d e c e m b e r 1 9 8 0 s e k r e t a r i a t e t j r.n r. 0 1. 3. 1 4 ( 2 5 RAPPORT OM STRUKTURUDVALGETS ARBEJDE I EFTERÅRET 1980 MED ENDELIG

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

D B F - m e s t r e

D B F - m e s t r e D B F - m e s t r e 1 9 8 6 Herresingle: lb Frederiksen Damedouble: Dorte Kjær/Nettie Nielsen Damesingle: Kirsten Larsen Indhold dette nr. b l.a. Mixeddouble: Steen Fladberg/Gitte Paulsen O p e n b a d

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

1 JENS PORSBORG Jela HENRIK DAHL

1 JENS PORSBORG Jela HENRIK DAHL 1 JENS PORSBORG Jela HENRIK DAHL Kære elev! Vi lærer at læse ved at læse. Og for at blive en god og sikker læser, skal vi læse meget rigtig meget. Når du skal læse ord, skal du bruge bogstavernes lyde

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

H e a lin g o g s e n fø lg e r a f k ræ ftb e h a n d lin g

H e a lin g o g s e n fø lg e r a f k ræ ftb e h a n d lin g P i l o t p r o j e k t H e a lin g o g s e n fø lg e r a f k ræ ftb e h a n d lin g a f M a r i a n n e G a r s t, p r o j e k t l e d e r, h e a l e r o g k r o p s t e r a p e u t i s a m a r b e j

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

Temadrøftelse Integration, dagtilbud 2018

Temadrøftelse Integration, dagtilbud 2018 Temadrøftelse Integration, dagtilbud 18 Dagtilbud Burma Rumænien Dagtilbud Bosnien Ukraine Litauen Libanon Familiens oprindelsesland for børn i børnehaver Holland Congo Letland Eritrea Tyrkiet Polen/Danmark

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Proveniensforsøg med bøg. Orenæs skovdistrikt, Resle skov afd Kromann, H.K.

Proveniensforsøg med bøg. Orenæs skovdistrikt, Resle skov afd Kromann, H.K. university of copenhagen Københavns Universitet Proveniensforsøg med bøg. Orenæs skovdistrikt, Resle skov afd. 425. Kromann, H.K. Publication date: 1986 Citation for published version (APA): Kromann, H.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

Skæring Skole 2018 (Aarhus)

Skæring Skole 2018 (Aarhus) SKÆRING SKOLE 2018 (AARHUS) / 10. DECEMBER 2018 Skæring Skole 2018 (Aarhus) ForældreForum er en ny praksis, der åbner mulig hed for at alle kan bidrag e til udvikling en på Skæring Skole. Skolens personale

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

h i t e D a n m a rk s e n e s te s p e c ia lfo rre tn in g i b a d m in to n... C O U R T M A S T E R S U P E R ER DE GÅET I STÅ?

h i t e D a n m a rk s e n e s te s p e c ia lfo rre tn in g i b a d m in to n... C O U R T M A S T E R S U P E R ER DE GÅET I STÅ? ER DE GÅET I STÅ? C O U R T - så prøv den nye M A S T E R S U P E R 'Ar Dobbelt fib erforstæ rkn in g Ar 7 lags ramme m. m. og så er det stadig verdens letteste bad m in ton ketcher... den danske badm

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

KØBENHAVNS BADMINTON KREDS. F ø l g e n d e s p i l l e r e u n d e r K ø b e n. h a v n s B a d m i n t o n K r e d s e r u d e l u k

KØBENHAVNS BADMINTON KREDS. F ø l g e n d e s p i l l e r e u n d e r K ø b e n. h a v n s B a d m i n t o n K r e d s e r u d e l u k KØBENHAVNS BADMINTON KREDS H O L D T U R N E R I N G E N D i v. 2. B K 4 2. 1 L B K. 1....... 1 0 1 1 D i v. 4. K B K. 3 L B K. 2....... 1 4 7 B C 3 7. 1 S m a s h. 2........ 3 1 8 B B K. 2 A B C. 3.......

Læs mere

Gribskov kommune Tisvilde By, Tibirke

Gribskov kommune Tisvilde By, Tibirke Birkevænget 1 10 cx 2036 2 Birkevænget 2 10 cp 2836 2 Birkevænget 3 10 cz 2010 2 Birkevænget 5 10 cy 2085 2 Birkevænget 6 10 cr 2953 4 Samlet 10 cs 2940 ejendom Birkevænget 7 10 cn 2045 2 Birkevænget 9

Læs mere

No. 5 I'm An Ordinary Man

No. 5 I'm An Ordinary Man Voice Keyoard MD Bass Clarinet in B 0 & & solo No 5 I'm An Ordinary Man Moderato q = 108 "jeg' en ganske enkel mand clarinet Moderato jeg or - lan - ger kun så lidt mit krav er li - ge- til at kun - ne

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

;. x&ær*#*?. - A T / - '» ø M g iiii,-

;. x&ær*#*?. - A T / - '» ø M g iiii,- DET KONGELIGE BIBLIOTEK m ' v- % 130021585948 : I e \, / - r- L; o v \ v: r, ^ ' \.,».»

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til udførelse af byggearbejde

Ansøgning om tilladelse til udførelse af byggearbejde / 1 ^ ' a C r. HADSTEN KOMMUNE Bygningsinspektøren TIf, (06) 98 10 88 Ansøgning om tilladelse til udførelse af byggearbejde Antøgningen indsendes i 2 eksemplarer til Udfyldes af kommunen Modtaget dato

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Årsrapport 2004

Fiskeridirektoratet. Årsrapport 2004 Fiskeridirektoratet Årsrapport April 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BERETNING...3 1.1 Virksomheden...3 1.2 Overordnede resultater...3 Finansielt resultat...3 Årets resultater...5 1.3 Det kommende år...5 1.4

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

H usdyrbruget A f landbrugslæ rer H alfdan Jørgensen.

H usdyrbruget A f landbrugslæ rer H alfdan Jørgensen. H usdyrbruget 1952. A f landbrugslæ rer H alfdan Jørgensen. K a le n d e rå re t 1952 g a v v e l ik k e nogen p ro d u ktio n sm æ ssig fre m g a n g fo r d a n sk h u sd y rb ru g ; m en ik k e desto

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSES BLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSES BLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSES BLAD UDSENDT TIL DEN DANSKE LANDINSPEKTØR FORENINGS MEDLEMMER AF TIDSSKRIFTET»LANDfNSPEKTØREN«RE D A KTIO N : PROFESSOR N. TH O R K I L-J E N S E N OG LA N D IN S P E K T Ø

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

fhair 52.0"; ( ^ ^ as Z < ^ -» H S M 3

fhair 52.0; ( ^ ^ as Z < ^ -» H S M 3 fair 52.0"; (515 974 ^ ^ as ^ -» S M 3 > D Z (D Z Q LU LU > LU W CC LO CO > CD LJJ > LJJ O LL .. O ^ CO ^ ^ ui,"" 2.2 C d. ii "^ S Q ~ 2 & 2 ^ S i; 2 C O T3 Q _, - - ^ Z W O 1- ' O CM OOCMOOO'-'O'^'N

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrap port Isgårdsvænget 1-21 - Blok 1 Isgårdsvænget 1 5000 Odense C Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. september 2012 Til den 17. september

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

Gram Skole 2018 (Haderslev)

Gram Skole 2018 (Haderslev) GRAM SKOLE 2018 (HADERSLEV) / 10. DECEMBER 2018 Gram Skole 2018 (Haderslev) Gram Skole har udviklet Gramblomsten, der g ennem samarbejde og struktur har formået at skabe en alsidig og succesfuld holddeling,

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

D et kgl. danske Landhusholdningsselskabs generalforsam ling

D et kgl. danske Landhusholdningsselskabs generalforsam ling D et kgl. danske Landhusholdningsselskabs generalforsam ling tirsdag den 2. december 1952. (Referat.) D e n å r lig e g e n e ra lfo rs a m lin g i L a n d h u s h o ld n in g s s e ls k a b e t fa n d

Læs mere

Generalforsamlingerne 1995

Generalforsamlingerne 1995 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 31 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktør: landinspektør Kjeld Lohmann

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1 Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009 Side 1 Formand: Næstformand: Kasserer: Frank Lindhardsen Karsten Laurberg Finn Nielsen Højdevej 32, st. th. Prags Boulevard 34, 2. Krostrædet 1.

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere