Halvårsrapport langspar.dk. CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport langspar.dk. CVR nr"

Transkript

1 Halvårsrapport 2019 langspar.dk. CVR nr

2 Indhold LEDELSESPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 HOVED- & NØGLETAL...10 RESULTATOPGØRELSEN FOR 1. HALVÅR TOTALINDKOMSTOPGØRELSE...11 BALANCE PR EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 1. HALVÅR NOTER

3 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar juni 2019, der består af ledelsesberetning, hoved- og nøgletal, resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav. Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af sparekassens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat, og at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i sparekassens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som sparekassen kan påvirkes af. Halvårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review. DIREKTIONEN Langå, den 27. august 2019 Ole Bonde Direktør BESTYRELSEN Langå, den 27. august 2019 Michael K. Andreasen Birthe Rusike Erik Møller Formand Næstformand Revisionsudvalgsformand Per Kvorning Per Nielsen Christian Munk Laursen 3

4 Ledelsesberetning Opsummering Resultat før skat udgør 1,8 mio. kroner mod 4,6 mio. kroner* Basisindtjening på 3,2 mio. kroner uændret* Basisindtjening beregnes som: (Resultat før skat korrigeret for kursreguleringer og nedskrivninger på udlån og tilgodehavender samt nedskrivningen af værdien af domicil ejendommen i Langå) Nettorenteindtægter på 12,2 mio. kroner mod 12,3 mio. kroner* Gebyr og provisionsindtægter på 8,5 mio. kroner mod 7,1 mio. kroner* Kursgevinst på 2,8 mio. kroner mod kurstab på 1,1 mio. kroner* Udgifter til nedskrivninger på udlån og tilgodehavender på 2,8 mio. kroner mod indtægt på 2,5 mio. kroner* Udgifter til personale og administration på 17,1 mio. kroner mod 15,5 mio. kroner* Udlån er steget med 9,6 %** til 435,6 mio. kroner Indlån incl. puljemidler er steget med 3,9 %** til 1.056,8 mio. kroner Egenkapitalen stiger fra 134,3 mio. kroner** til 139,4 mio. kroner Kapitalprocenten er opgjort til 17,6 %. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 11,1 %. Den solvensmæssige overdækning, efter bufferkrav på 3,3 %, udgør 3,2 %. Likviditet: LCR-procent udgør % - mod lovens minimumskrav på 100 %. * i forhold til 30. juni 2018 ** i forhold til 31. december Udvikling i forretningsomfang 1800 Udvikling i forretningsomfang pr. 30. juni Indlån inkl. puljer Udlån Garantier 4

5 Den positive udvikling i forretningsomfanget fra tidligere år er fortsat ind i 1. halvår 2019 i Langå Sparekasse. Forretningsomfanget (summen af ind- og udlån samt garantier) udgjorde 30. juni i år 1,7 mia. kroner mod 1,5 mia. kroner 30. juni 2018 en stigning på 13,3 %. Stigningen i forretningsomfanget skyldes primært en positiv udvikling i udlånet som er steget med 15 % i forhold til 30. juni 2018 og med 9,6 % i forhold til 31. december Samtidig har den igangværende konverteringsbølge for husejerne betydet, at garanti erne er steget med 24,9 % i forhold til 30. juni Endelig er den positive udvikling i tilgang af nye privat- og erhvervskunder fortsat ind i 1. halvår 2019, hvor vi har sagt velkommen til over 150 nye kunder. Resultatopgørelsen Netto renteindtægterne er uændrede i 1. halvår 2019 på 12,2 mio. kroner i forhold til 1. halvår En svag stigning i renteindtægten fra udlån og andre tilgodehavender har ikke kunnet dække den udgift som sparekassen har haft i forbindelse med placering af indlånsoverskud i Nationalbanken og andre kreditinstitutter. Gebyr- og provisionsindtægterne udgør 8,5 mio. kroner mod 7,1 mio. kroner i 1. halvår 2018 en stigning på 20 %. Ud over en god aktivitet på udlånsområdet har der også været flot aktivitet på pension, forsikring og specielt boligområdet, som alle har været medvirkende til den flotte stigning. Med udsigt til et fortsat rentemiljø med negative renter, er det en absolut forudsætning for sparekassen indtjening, at der også i de kommende år vil være en stigning i gebyr og provisionsindtægterne. Udgiften til personale og administration er øget med 1,7 mio. kroner i forhold til 1. halvår Stigning i udgiften til personalet udgør 0,9 mio. kroner. Stigningen skyldes ansættelse af flere rådgivere samt at ansættelsen af nye direktør i 2018 først var med virkning fra 1. august. Der har således været 27 heltidsbeskæftiget i 1. halvår 2019 mod 24 for samme periode i Stigningen i administrationsudgifterne udgør 0,8 mio. kroner. Stigningen skyldes primært stigende udgifter til IT samt compliance opgaver. Sparekassen har i 1. halvår 2019 haft en ordinær inspektion fra Finanstilsynet. Den endelige afrapportering er ikke sket ved offentliggørelsen af regnskabet, men Sparekassen har i tilknytning til inspektionen nedskrevet værdien af ejendommen i Langå med 1,5 mio. kroner. 5

6 Udvikling i basisindtjening 1. halvår Ovennævnte graf viser udviklingen i basisindtjeningen, der defineres som resultatet før kursreguleringer, nedskrivninger, skat samt reguleret for nedskrivning af værdien af domicil ejendomme i Langå. Basisindtjeningen er uændret i 1. halvår 2019 i forhold til På baggrund af de stigende udgifter til personale som er sket som et led i gene rationsskifte samt en forudsætning for et stigende aktivitetsniveau er det tilfreds stillende at niveauet på basisindtjeningen er fastholdt i 1. halvår 2019 i forhold til Den reali serede basisindtjening er højere end forventet. Resultatet før skat udgør 1,8 mio. kroner mod 4,6 mio. kroner for samme periode i Faldet kan relateres til ændringer på kursreguleringer af fondsbeholdningen samt nedskrivninger på udlån og garantier i 1. halvår 2019 i forhold til 1. halvår 2018 og den ekstraordinære nedskrivning af værdien af domicilejendommen i Langå som omtalt tidligere. Kursreguleringerne viser en indtægt på 2,8 mio. kroner mod et udgift i samme periode i 2018 på 1,1 mio. kroner. Kursgevinsten fordeler sig med en gevinst på 3,2 mio. kroner fra aktier samt et kurstab på obligationer på 0,4 mio. kroner. Nedskrivninger på udlån og garantier viser en udgift på 2,8 mio. kroner mod en indtægt på 2,5 mio. kroner for samme periode i En stor del af nedskrivningen i 1. halvår 2019 skyldes negativ udvikling på enkelte af sparekassens kunder. Halvårsresultatet betegnes som tilfredsstillende. 6

7 Balancen Den samlede balance udgør 1,23 mia. kroner 30. juni 2019 mod 1,17 mia. kroner 30. juni 2018 en stigning på 6 %. Udlån til kunder er øget fra 379 mio. kroner ultimo juni 2018 til 436 mio. kroner samme dato 2019 en stigning på 15 %. Udlånet er fordelt med 73 % til privatkunder og 27 % til erhvervskunder. Godt 80 % af det samlede udlån er ydet til kunder i sparekassens primære geografiske forretningsområde. Indlånet inkl. puljemidler er i samme periode steget fra 984 mio. kroner og har nu passeret 1 mia. kroner for første gang. Indlånet udgør således samlet mio. kroner ultimo juni 2019 en stigning på 7,3 %. Værdien af aktie- og obligationsbeholdningen udgør 30. juni mio. kroner mod 444 mio. kroner samme tidspunkt i I fondsbeholdningen ultimo juni 2019 udgør obligationer 418 mio. kroner og aktier udgør 45 mio. kroner hvoraf sektoraktier udgør 36 mio. kroner. Kapital og likviditetsforhold Egenkapital Mio. kr. 140 Egenkapital pr. 30. juni

8 Ultimo juni 2019 udgør egenkapitalen 139,4 mio. kroner. Siden ultimo juni 2018 er garantkapitalen øget med 7,2 mio. kroner til således at udgør 14,7 mio. kroner ultimo juni Sparekassen indførte i efteråret 2018 et nyt garantkoncept, der udover at give nogle økonomiske fordele til kunder som opfylder dette, også har fokus på hvordan kunderne kan være medvirkende til, at Sparekassen også i fremtiden vil kunne opfylde de stigende kapitalkrav. Den flotte udvikling i garantkapitalen er et udtryk for, at kunderne har taget rigtig flot imod dette nye tiltag. Kapitalforhold Pr. 30. juni 2019 udgør Sparekassens kapitalprocent 17,6 %. Solvensbehovet er opgjort til 11,1 % hvorefter solvensoverdækningen udgør 6,5 %. Skærpede kapitalkrav betyder, at der i perioden 1. januar 2016 og frem til 1. januar 2023, gradvis indfases yderlige kapital til konjunktur- og kapitalbevaringsbuffere samt NEP-krav. De fremtidige krav til solvensen fremgår af figuren nedenfor. Procent Kapitalbevaringsbuffer Konjunkturbuffer NEP krav Solvensbehovstillæg Minimum Ved udgangen af juni måned 2019 udgør solvensbehovet inkl. disse tillæg 14,4 %. Sparekassens solvensmæssige overdækning efter indregning af disse tillæg udgør således 3,2 %. Det er ledelsens vurdering, at Langå Sparekasse med stor fokus på en positiv udvikling i basisindtjeningen samt en fortsat tilgang af garantkapital vil kunne honorere alle kendte fremtidige kapitalkrav. Den positive udvikling i basisindtjeningen skal sikres gennem en stram omkostningsstyring, effektivisering af arbejdsprocesser samt en gebyrpolitik som afspejler markedet og de ydelser vi leverer. 8

9 Likviditet Sparekassen har fortsat i 2019 en meget stærk likviditet. Indlånsoverskuddet udgjorde ultimo juni 2018 ca. 510 mio. kroner ekskl. indlån i puljer. Sparekassen skal i henhold til Basel III-reglerne opgøre LCR (Liquidity Coverage Ratio) likviditetsmålet. Sparekassens LCR-procent udgør 2.011% mod ultimo %, hvor minimumskravet er 100 %. Forventet udvikling, risici og usikkerhedsfaktorer I årsrapporten for 2018 er beskrevet en forventning om et resultat før skat i 2019 i niveauet 3 til 3,5 mio. kroner. Nykredit har indgået aftale om køb af 75 % af aktierne i Sparinvest Holdings. Sparekassen forventer i forbindelse med handlen at opnå en kursgevinst på ca. 3,5 mio. kroner, hvorfor den tidligere udmeldte forventning opjusteres til et resultat før skat i niveauet på 6,5 til 7 mio. kroner. Der er dog betydelige usikkerheder forbundet med udviklingen på aktie- og obligationsmarkedet, ligesom udviklingen i samfundsøkonomien herunder nedskrivninger på udlån og garantier, hvilket kan påvirke resultatet væsentlig i 2. halvår af Sparekassen har i 3. kvartal afstået sin beholdning af børsnoterede aktier, dermed er aktierisikoen reduceret. Transaktioner med nærtstående parter Der er ingen væsentlige transaktioner med nærtstående parter. Tilsynsdiamanten Diamanten indeholder 5 pejlemærker og grænseværdier, som Finanstilsynet anbefaler pengeinstitutterne at holde sig indenfor. For sparekassen udgør disse pejlemærker for halvåret som følger: Finanstilsynets diamant Anbefaling Langå Sparekasse Summen af store eksponeringer 20 største max. 175 % 107,1 % Udlånsvækst max. 20 % årligt 15 % Funding ratio max. 1 0,4 Likviditetspejlemærke over 100 % % Ejendomseksponering max. 25 % 6,5 % Sparekassen holder sig på alle punkter inden for Finanstilsynets anbefalinger. 9

10 Hoved- og nøgletal Hovedtal (1.000 kr.) Resultatopgørelse Halvår 2019 Halvår 2018 Halvår 2017 Halvår 2016 Halvår 2015 Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Halvårets resultat efter skat Balance Udlån (dagsværdi og amortiseret kostpris) Indlån (incl. indlån i puljeordninger) Egenkapital Balance i alt Nøgletal Solvensprocent 17,6 18, ,8 21,7 Kernekapitalprocent 17,6 18, ,8 21,7 Halvårets egenkapitalforrentning før skat 1,3 3,5 4 5,4 2,5 Halvårets egenkapitalforrentning efter skat 0,9 2,9 3,2 4,3 2 Indtjening pr. omkostningskrone 1,08 1,35 1,34 1,51 1,21 Renterisiko % 3,6 4,1 7,9 6,5 4,7 Valutaposition % 4,0 8,6 3,8 4,3 3,5 Valutarisiko % Udlån i forhold til indlån % 44,5 41,9 39, ,4 Udlån i forhold til egenkapital 3,1 2,9 2,5 2,4 2,5 Halvårets udlånsvækst % 9,6-0,1 8,6-2,1-1,6 Liquidity Coverage Ratio (LCR) % Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet % 366,8 390,6 433,3 447,6 440,2 Summen af store eksponeringer %* 107, ,7 0 0 Halvårets nedskrivningsprocent 0,4-0,4-0,1 0,2 0,4 Akkumuleret nedskrivningsprocent 5,2 5,9 5,4 6,6 6,7 Afkastningsgrad % (resultat i forhold aktiver i alt) 0,11 0,33 0,38 0,53 0,25 *Opgørelsesmetoden for nøgletallet store engagementer er ændret for året 2018, efter den tidligere metode er nøgletallet 0. 10

11 Resultatopgørelse for 1. halvår Note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter 17 0 Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter 0 0 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Halvårets resultat Resultatdisponeringen fremgår af egenkapitalopgørelsen. Totalindkomstopgørelse for 1. halvår 2019 Halvårets resultat Anden totalindkomst 0 0 Totalindkomst i alt

12 Balance pr Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Note Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Aktiver tilknyttet puljeordninger Grunde og bygninger i alt Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt

13 Balance pr Passiver Note Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelse til tab på garantier Andre hensatte forpligtigelser Hensatte forpligtelser Garantkapital Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital Passiver i alt Eventualforpligtelser Øvrige noter

14 Egenkapitalopgørelse for 1. halvår 2019 Garant- Foreslået Overført kapital udbytte resultat I alt Egenkapital Nettoændring i garantkapital Udbetalt udbytte (rente af garantkapital) Ikke udbetalt foreslået udbytte Halvårets resultat Egenkapital Egenkapital Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger iht. IFRS Skat af ovenstående ændrede regnskabspraksis Korrigeret egenkapital pr Nettoændring i garantkapital Udbetalt udbytte (rente af garantkapital) Ikke udbetalt foreslået udbytte Foreslået udbytte (rente af garantkapital) Årets resultat Egenkapital

15 Noter 1. Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 0 70 Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Renteindtægter i alt Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Øvrige renteudgifter 0 1 Renteudgifter i alt Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner Gebyrer og provisionsindtægter i alt

16 4. Kursreguleringer Obligationer Aktier mv Valuta Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger Kursreguleringer i alt Udgifter til personale og administration Lønninger til direktion og vederlag til bestyrelse Direktionen Bestyrelsen Lønninger til direktion og vederlag til bestyrelse i alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt Udgifter til personale og administration i alt Domicilejendomme Omvurderet værdi primo Tilgang i årets løb 0 0 Afgang i årets løb 0 0 Afskrivning Værdiændringer indregnet i resultatopgørelsen Omvurderet værdi ultimo

17 7. Nedskrivninger på udlån og hensættelse på garantidebitorer Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris Stadie Nedskrivninger primo Nye nedskrivninger, netto Tidligere nedskrevet, nu endeligt tabt 0 0 Andre bevægelser 0 0 Nedskrivninger ultimo Stadie 2 Nedskrivninger primo Nye nedskrivninger, netto Tidligere nedskrevet, nu endeligt tabt 0 0 Andre bevægelser 0 0 Nedskrivninger ultimo Stadie 3 Nedskrivninger primo Nye nedskrivninger, netto Tidligere nedskrevet, nu endeligt tabt Andre bevægelser Nedskrivninger ultimo

18 Hensættelser til tab på garantier og uudnyttede kredittilsagn Stadie Nedskrivninger primo Nye nedskrivninger, netto Tidligere nedskrevet, nu endeligt tabt 0 0 Andre bevægelser 0 0 Nedskrivninger ultimo Stadie 2 Nedskrivninger primo Nye nedskrivninger, netto Tidligere nedskrevet, nu endeligt tabt 0 0 Andre bevægelser 0 0 Nedskrivninger ultimo Stadie 3 Nedskrivninger primo Nye nedskrivninger, netto Tidligere nedskrevet, nu endeligt tabt 0 0 Andre bevægelser Nedskrivninger ultimo Nedskrivninger på tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster med kreditrisiko Nedskrivninger primo Nye nedskrivninger, netto -1-5 Tidligere nedskrevet, nu endeligt tabt 0 0 Andre bevægelser 0 0 Nedskrivninger ultimo Nedskrivnings- og hensættelsessaldo i alt, ultimo

19 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. indregnet i resultatopgørelsen Nye nedskrivninger, netto Tab uden forudgående nedskrivning Indgået på tidligere afskrevne fordringer Indregnet i resultatopgørelsen Hensættelser til tab på garantier og utrukne kreditfaciliteter indregnet i resultatopgørelsen Nye hensættelser, netto Tilbageførte hensættelser 0 0 Indregnet i resultatopgørelsen Nedskrivninger og hensættelser indregnet i resultatopgørelsen i alt Eventualforpligtelser Garantier mv Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier I alt Ved evt. udtræden af SDC A/S vurderer sparekassen, at udgiften hertil beløber sig til ca. 19,9 mio. kroner. Sparekassen har indgået huslejekontrakt med uopsigelighed i en periode. Forpligtigelsen i opsigelsesperioden andrager 212. Sparekassen har indgået leasing kontrakt på en bil. Forpligtigelsen i løbetiden andrager

20 9. Anvendt regnskabspraksis Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen). Halvårsregnskabet aflægges i danske kroner og afrundet til nærmeste kroner. Regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i årsregnskabet for Der henvises til årsrapporten for 2018 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. 10. Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder Halvårsregnskabet udarbejdes ud fra visse særlige forudsætninger, der medfører brug af regnskabsmæssige skøn. Disse skøn foretages af ledelsen i overensstemmelse med regnskabspraksis og på baggrund af historiske erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser forsvarlige og realistiske. Som følge af skønnenes natur kan de anvendte forudsætninger vise sig at være ufuldstændige, ligesom uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Herunder vil andre kunne komme frem til andre skøn. Halvårsregnskabet er aflagt efter et princip om going concern ud fra den nuværende gældende praksis og fortolkning af reglerne for danske pengeinstitutter. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager i forbindelse med opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af disse aktiver og forpligtelser, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet med udarbejdelsen af halvårsregnskabet, er de samme som ved udarbejdelse af årsregnskabet. De områder, der især er forbundet med skøn er følgende: Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier og tilsagn Måling af dagsværdi af finansielle instrumenter, hvor der ikke findes et aktivt marked Måling af domicilejendomme Selv om de regnskabsmæssige værdier er opgjort i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, herunder især bilag 9 og 10 og tilhørende vejledning er det forbundet med usikkerhed og skøn at opgøre disse regnskabsmæssige værdier, idet de hviler på en række forudsætninger. Såfremt disse forudsætninger ændres, kan regnskabsaflæggelsen blive påvirket, og påvirkningen kan være væsentlig. Ændringer kan forekomme ved en ændring i praksis eller fortolkning fra myndighedernes side, ligesom ændrede principper fra ledelsen såsom fx. værdien af sikkerheder kan betyde ændringer til opgørelsen. 20

21 Nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er foretaget i overensstemmelse med regnskabspraksis, og er baseret på en række forudsætninger. Reglerne er med virkning fra 1. januar 2018 ændret, hvor nedskrivninger fra dette tidspunkt er baseret på en forventningsbaseret model, som medfører en tidligere indregning af nedskrivninger i forhold til den tidligere gældende nedskrivningsmodel. Opgørelse og indregning af nedskrivninger er baseret en række faktorer, hvoraf flere er skønnede og dermed indeholder et element af usikkerhed. Herunder er nedskrivninger væsentligt påvirket af den økonomiske aktivitet i samfundet. Vi skal fremhæve følgende faktorer: Fremadskuende makroøkonomiske scenarier Fastlæggelse af tab ud fra den nye forventningsbaserede model hviler på ledelsens forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling. Fastlæggelse af sådanne forventninger er forbundet med skøn, der foretages af ledelsen. Skønnet tager udgangspunkt i forskellige scenarier (et basis scenarie, et bedre scenarie og et dårligere scenarie ), som hver tildeles en sandsynlighedsvægt, der afhænger af ledelsens vurdering af de nuværende forventninger til fremtiden. Fastlæggelsen af scenarier og sandsynlighedsvægtning heraf er forbundet med usikkerhed. Værdi af pant i sikkerhed Der er endvidere skøn forbundet med opgørelsen af værdien af sikkerheder (pant). Skøn relaterer sig til vurdering af, om alle fremtidige betalinger vil blive modtaget samt fastlæggelsen af størrelsen af de forventede betalinger, herunder realisationsværdier af sikkerheder og forventede dividende udbetalinger fra boer mv. Modelusikkerhed og ledelsesmæssige skøn Udover fastlæggelsen af forventninger til fremtiden er nedskrivninger i stadie 1 og 2 ligeledes behæftet med usikkerhed som følge af, at modellerne ikke tager højde for alle relevante forhold. Da der fortsat er begrænset historisk datagrundlag som udgangspunkt for modellerne. Måling af dagsværdi af finansielle instrumenter der ikke værdiansættes i et aktivt marked Der er regnskabsmæssige skøn forbundet med opgørelse af dagsværdi for instrumenter, hvor der ikke findes et aktivt marked, idet opgørelsen er baseret på modeller og observerbare data. Dette vedrører især opgørelsen af værdien af unoterede sektoraktier. Måling af domicilejendomme Fastlæggelse af den omvurderede værdi af domicilejendomme er forbundet med et væsentligt skøn. Skønnet knytter sig især til fastlæggelsen af forrentningskrav. Finanstilsynet har i forbindelse med deres inspektion besigtiget og målt værdierne af sparekassens domicilejendomme. 21

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Halvårsrapport langspar.dk. CVR nr

Halvårsrapport langspar.dk. CVR nr Halvårsrapport 2018 langspar.dk. CVR nr. 17200615 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 HOVED- & NØGLETAL... 8 RESULTATOPGØRELSEN FOR 1. HALVÅR 2018... 9 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE... 9 BALANCE

Læs mere

Halvårsrapport langspar.dk. CVR nr

Halvårsrapport langspar.dk. CVR nr Halvårsrapport 2017 langspar.dk. CVR nr. 17200615 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 HOVED- & NØGLETAL... 7 RESULTATOPGØRELSEN FOR 1. HALVÅR 2017... 8 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE... 8 BALANCE

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2019 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2007 fra Kreditbanken A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2007 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Halvårsrapport for 2007 fra Kreditbanken A/S Netto rente- og gebyrindtægter stiger 16,2%. Kursreguleringer er på niveau med sidste år. Omkostninger og nedskrivninger under ét svarer til budgettet

Læs mere

Halvårsrapport 2018 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2018 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2018 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...2 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...4 Resultatopgørelse...5 Balance...6 Egenkapitalopgørelse...8

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni J.A.K. Andelskasse Østervrå Vrængmosevej Østervrå Telf

Halvårsrapport 30. juni J.A.K. Andelskasse Østervrå Vrængmosevej Østervrå Telf Halvårsrapport 30. juni 2016 J.A.K. Andelskasse Østervrå Vrængmosevej 1 9750 Østervrå Telf. 98 95 20 88 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4-6

Læs mere

Resultat pr. aktie i kr... 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60 Udvandet resultat pr. aktie i kr. 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60

Resultat pr. aktie i kr... 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60 Udvandet resultat pr. aktie i kr. 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60 Moderselskab Resultatopgørelse 1. januar - 30. juni 2010 2010 2009 2009 1.000-kr. 2. kvartal 1. halvår 2. kvartal 1. halvår 1/1-31/12 Renteindtægter... 32.824 65.797 37.342 79.363 149.512 Renteudgifter...

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni J.A.K. Andelskasse Østervrå Vrængmosevej Østervrå Telf

Halvårsrapport 30. juni J.A.K. Andelskasse Østervrå Vrængmosevej Østervrå Telf Halvårsrapport 30. juni 2015 J.A.K. Andelskasse Østervrå Vrængmosevej 1 9750 Østervrå Telf. 98 95 20 88 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4-6

Læs mere

Fremgang sikrer flot 2017-resultat i Sparekassen Thy

Fremgang sikrer flot 2017-resultat i Sparekassen Thy Pressemeddelelse 2017 Fremgang sikrer flot 2017-resultat i Sparekassen Thy Sparekassen Thy har sendt årsresultatet helt i top med et overskud på 157 mio. kr. før skat. Forklaringen er mange nye kunder og

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE HALVÅRSRAPPORT 2016

PRESSEMEDDELELSE HALVÅRSRAPPORT 2016 PRESSEMEDDELELSE HALVÅRSRAPPORT 2016 Pressemeddelelse halvårsrapport 2015 // 2 PRESSEMEDDELELSE FORVENTNINGER FOR 2016 OPJUSTERES EFTER STÆRKT HALVÅRSREGNSKAB Middelfart Sparekasse kom ud af første halvår

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2009

Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Lille plus i Kreditbanken i 1. halvår 2009 Banken har et overskud på 1,4 mio. kr. før skat. Resultatet bygger på en fin udvikling i renteog gebyrindtægterne, på en fornuftig

Læs mere

Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6 CVR: 66 67 10 11 www.sparnebel.dk Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Basisindtjeningen fortsætter den positive udvikling, men igen store nedskrivninger

Basisindtjeningen fortsætter den positive udvikling, men igen store nedskrivninger NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Hvidbjerg Bank A/S, periodemeddelelse for 1. kvartal 2019

Hvidbjerg Bank A/S, periodemeddelelse for 1. kvartal 2019 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsregnskab 2018 Positiv udvikling fortsætter i Sparekassen Thy

Årsregnskab 2018 Positiv udvikling fortsætter i Sparekassen Thy Pressemeddelelse: Årsrapport 2018 Årsregnskab 2018 Positiv udvikling fortsætter i Sparekassen Thy Sparekassen Thy kan igen præsentere et særdeles tilfredsstillende resultat. I 2018 blev resultatet på 131,9

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 for Hvidbjerg Bank. Overskud i Hvidbjerg Bank. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 for Hvidbjerg Bank. Overskud i Hvidbjerg Bank. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

KØBENHAVNS ANDELSKASSE CVR-nr HALVÅRSRAPPORT

KØBENHAVNS ANDELSKASSE CVR-nr HALVÅRSRAPPORT KØBENHAVNS ANDELSKASSE CVR-nr. 82112219 HALVÅRSRAPPORT 2010 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt halvårsrapporten for 2010 for Københavns Andelskasse. Vi anser den valgte og uændrede regnskabspraksis

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2018

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2018 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2013

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2013 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2013 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2013 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling i Fuglafjørður:

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse Q Lollands Bank A/S Nybrogade Nakskov. Reg. nr CVR-nr

Periodemeddelelse Q Lollands Bank A/S Nybrogade Nakskov. Reg. nr CVR-nr Lollands Bank A/S Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Telefon: 54 92 11 33 Fax: 54 95 11 33 Internet: www.lollandsbank.dk E-mail: nakskov@lobk.dk Periodemeddelelse Q1 2019 Selskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 3.. kvartal 2010

Periodemeddelelse. 3.. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 25. oktober 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2010 Periodemeddelelse 3.. kvartal 2010 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Halvårsrapport Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og Pressen den 15. august 1 Halvårsrapport 1 (1. januar til. juni 1) Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Side 1 af 8 Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge 1 18 København V

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Ledelsesberetning og halvårsrapport

Ledelsesberetning og halvårsrapport Oplysninger om Fanø Sparekasse Ledelsesberetning og halvårsrapport for perioden 1/1 30/6 2016 Fanø Sparekasse Tinghustorvet 51 6720 Fanø tlf. 75 16 25 66 fax 75 16 22 41 CVR-nr. 32 28 50 15 hjemstedkommune:

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 s. 1 Klaksvík Hovedafdeling: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Tel. +298 475000

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Selskabsmeddelelse 5. maj København, den 5. maj 2011 kl

Selskabsmeddelelse 5. maj København, den 5. maj 2011 kl Selskabsmeddelelse 5. maj 2011 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 1. kvartal 2011 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 1. kvartal 2011. FIH Realkredit A/S er et

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2018

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2018 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2018 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2018 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for kvartal 2018

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for kvartal 2018 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 17. august HALVÅRSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 17. august HALVÅRSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 17. august HALVÅRSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. juni ) PERIODEN KORT FORTALT Lavere men fortsat høj aktivitet på ejerboligområdet Resultat før skat på 319 mio.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.356 34.279 148.406 Kursreguleringer... + 5.475 + 598 + 411 Andre ordinære

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Halvårsrapport halvår

Halvårsrapport halvår Halvårsrapport 2016 1. halvår Halvårsrapport 2016 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

140 år - siden Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

140 år - siden Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2017 CVR-nr. 65746018 Banken har i 1. kvartal lanceret Bilkredit som et spændende alternativ til billån. Fondsbørsmeddelelse nr. 06/2017 140 år - siden 1877 RESUME, HOVED-

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2007

Regnskabsmeddelelse for 2007 Regnskabsmeddelelse for 2007 Kreditbanken har fastholdt sin fremgangslinje og har i 2007 realiseret et meget tilfredsstillende resultat. Årets resultat på 65,7 mio. kr. før skat er det hidtil bedste i

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 3. november 2014 Selskabsmeddelelse nr. 17/2014 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2014 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse Q1 2018

Periodemeddelelse Q1 2018 Lollands Bank A/S Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Telefon: 54 92 11 33 Fax: 54 95 11 33 Internet: www.lollandsbank.dk E-mail: nakskov@lobk.dk Periodemeddelelse Q1 2018 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

FS Bank A/S CVR nr

FS Bank A/S CVR nr FS Bank A/S CVR nr. 32 46 76 87 Delårsrapport for 1. halvår 2013 1. januar - 30. juni 2013 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning pr. 30. juni 2013 4 Halvårsrapport 30. juni 2013 Resultatopgørelse

Læs mere

Nedskrivning på kunder

Nedskrivning på kunder Periodens resultat samt udvikling i aktiviteter Den Jyske Sparekasses resultat før skat for perioden 1. januar 31. marts 2018 udgør 39,6 mio. kr., hvilket vi betragter som tilfredsstillende. Resultatet

Læs mere

Periodeoplysning 1. kvartal 2019

Periodeoplysning 1. kvartal 2019 Totalbanken A/S Bredgade 95, DK-5560 Aarup Cvr.nr. 10 34 98 18 LEI-kode 549300CFAB5CF9Y03270 Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2019 Offentliggjort 7.5.2019 kl. 9.30 Periodeoplysning 1. kvartal 2019 Side 1 af

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2017

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2017 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport Pressemeddelelse

Halvårsrapport Pressemeddelelse Halvårsrapport 2019 Pressemeddelelse Låneomlægninger sætter præg på stærkt halvårsregnskab Middelfart Sparekasses halvårsregnskab viser et overskud før skat på koncernniveau på 70 mio. kr. Meget tilfredsstillende,

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til. Halvårsrapport

Supplerende/korrigerende information til. Halvårsrapport Supplerende/korrigerende information til Halvårsrapport 2018 Indhold Indledning..... 3 Ledelsespåtegning... 4 Ledelsesberetning... 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse... 7 Balance... 8 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Halvårsrapport Pressemeddelelse

Halvårsrapport Pressemeddelelse Halvårsrapport 2018 Pressemeddelelse Pressemeddelelse halvårsrapport 2018 2 Solidt første halvår i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse præsterede et overskud på 61 mio. kr. før skat på koncernniveau

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport Ledelsesberetning. Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2011 Aabenraa, den 20. juli 2011

Halvårsrapport Ledelsesberetning. Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2011 Aabenraa, den 20. juli 2011 Halvårsrapport 2011 Godt resultat i en bundsolid bank Med et overskud før skat på 7,1 mio. kr. i første halvår 2011 følger Kreditbanken sine planer for 2011. Ledelsen vurderer, at der er tale om et godt

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 28. oktober 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2013.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 28. oktober 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2013. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 28. oktober 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2013 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2013 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2004 fra Kreditbanken A/S Regnskabsmeddelelse for fra Kreditbanken A/S Året i overskrifter: Resultat før skat på 4 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 18%. Tab og hensættelser på debitorer reduceret til 5 mio kr. (9,7 mio kr

Læs mere