N R. Erhvervsområde ved Grundet Ringvej, Lysholt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N R. Erhvervsområde ved Grundet Ringvej, Lysholt"

Transkript

1 L O K A L P L A N N R Erhvervsområde ved Grundet Ringvej, Lysholt V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING Lysholt VEJLE EGTVED BØRKOP Forslag godkendt i byrådet den Offentligt fremlagt den Indsigelsesfrist den

2 I N D H O L D side 6 REDEGØRELSE 6 Baggrund og formål 6 Eksisterende forhold 6 Lokalplanens indhold 6 Anvendelse 6 Udstykning og bebyggelse 6 Vej-, sti- og parkeringsforhold 6 Ubebyggede arealer 6 Særlige forhold 6 Forhold til anden planlægning og lovgivning 6 Naturbeskyttelsesloven 7 Museumsloven 7 Anden lovgivning 7 Kommuneplan Lokalplan 8 Servitutter 8 Andre relevante planer 8 Arkitekturpolitik 8 Bæredygtighed, sundhed og trivsel 8 Tilgængelighed 8 Kystnærhedszonen 9 Forsyning og spildevand 9 Miljøforhold 9 Miljøscreening af lokalplanforslaget 20 BESTEMMELSER 20 1 Formål 20 2 Område og zonestatus 20 3 Anvendelse 20 4 Udstykning 20 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 21 6 Miljøforhold 21 7 Bebyggelsens omfang og placering 21 8 Bebyggelsens udseende 22 9 Ubebyggede arealer Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse Aflysning af lokalplan og servitutter Lokalplanens retsvirkninger KORTBILAG 1. Matrikler 2. Eksisterende forhold 3. Fremtidige forhold Illustrationsplan og visualiseringer af Geopartner 2 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1265

3 L O K A L P L A N O M R Å D E T LOKALPLAN NR Erhvervsområde ved Grundet Ringvej, Lysholt 1: Østjyske Motorvej Midtjyske Motorvej Østjyske Motorvej Horsensvej Herredsvej Grundet Ringvej Lysholt Allé Fertinvej Dandyvej Gammelmarksvej Hellumvej Sysselvej Horsensvej Pilen Haderslevvej Juulsbjergvej 1: Signaturforklaring: Lokalplanens afgrænsning Matrikelskel (kortet kan ikke bruges til opmåling) Eksisterende bebyggelse Oversigtskort med lokalplanens afgrænsning. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR LOKALPLANOMRÅDET 3

4 I N D H O L D Forord Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan. Det er planloven, der bestemmer, hvornår der skal udarbejdes en lokalplan. Ændringer i området, hvor lokalplanen gælder, skal overholde lokalplanen. Lokalplaner er en lokal lov og kan regulere: - Anvendelse af arealer og bygninger - Vej- og stiforhold - Bebyggelsens placering og omfang - Landskabsforhold og beplantninger - Afskærmning mod støj - Oprettelse af grundejerforeninger - Bevaring af bebyggelse og nedrivning - Friholdelse for bebyggelse - Krav om lavenergibebyggelse - Ændring i terræn - Plantevalg - Arkitektur Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må ejendommene ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder således efter 17 i lov om planlægning et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at komme med indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, hvis der ikke samtidig kræves en ændring af kommuneplanen, og hvis udnyttelsen ikke er lokalplanpligtig, og der ikke er nedlagt veto mod lokalplanforslaget af andre myndigheder. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse, og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år efter forslagets offentliggørelse. Lokalplanen består af en redegørelse, bestemmelser og kortbilag. Redegørelsen beskriver området, som det er og byrådets ønsker for udviklingen i området. Bestemmelserne fastlægger i detaljer, hvad der gælder i området, og er juridisk bindende. Kortbilagene understøtter både redegørelse og bestemmelser. 4 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR FORORD

5 Redegørelse R E D E G Ø R E L S E BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanen udarbejdes for at imødekomme de ønsker, den eksisterende erhvervspark har til disponering og anvendelser i området. Lokalplanen erstatter den ekisterende lokalplan Med den nye lokalplan vil det blive muligt at koble området på Horsensvej med en ny vej langs fredskoven mod vest. Desuden vil disponering af de grønne arealer blive ændret lidt, for at give mulighed for bedre udnyttelse af området og en park med tekniske installationer som parkelementer. der udlægges en økologisk forbindelseslinje mod syd, der er med til at sikre forbindelse mellem fredskoven ved motorvejen og Bredal Kær skov. Lokalplanen sikrer mulighed for at udbygge området til et attraktivt erhvervsområde i høj arkitektonisk kvalitet med sammenhæng til den eksisterende bebyggelse. Lokalplanen giver mulighed for tre højhuse. To på 38 meter, og et på 74 meters højde. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet er beliggende på Lysholt, som et del af et større erhvervsområde omkranset af motorvejen, Horsensvej og Juelsmindevej. Lokalplanområdet er ca. 42 ha og i byzone. Afgrænsningen af lokalplanområdet er vist på kortbilag 1. Inden for lokalplanområdet er der to fredskove mod henholdsvis nordøst og sydvest. Området syd for Grundet Ringvej er delvist realiseret som erhvervspark med en grøn profil. Desuden er der et kursuscenter i den østlige del af området i en tidligere præstebolig. Lokalplanens område er lettere kuperet og præget af levende hegn i områdets afgrænsning mod nord og syd. Der er to mindre søer inden for området. Søerne er beliggende i den nordlige og sydlige del af lokalplanens område. Der er desuden to diger Motorvej Sø Dige Fredskov Tidligere præstebolig Grundet Ringvej Fredskov Dandy Businesspark Dige Sø Fredskov Horsensvej Oversigtskort over eksisterende forhold i området. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 5

6 R E D E G Ø R E L S E henholdsvis i den nordlige og sydlige afgrænsning af lokalplanens område. Både nord, syd og øst for lokalplanområdet er der i dag lokalplanlagt for eksisterende erhvervsområder. Vest for området ligger Østjyske Motorvej. Se kortbilag 2. Hvis der udstykkes sokkelgrunde, skal det sikres, at der til hver grund friholdes et område for bebyggelse, der sikrer, at bebyggelsesprocenten for delområdet kan overholdes. Udstykkes der regulære grunde, skal bebyggelsesprocenten overholdes for hver enkelt grund. LOKALPLANENS INDHOLD Anvendelse Anvendelsesmulighederne i lokalplanen skal understøtte erhvervsparkens profil inden for udvikling af og netværk omkring grøn teknologi. Områdets anvendelse fastsættes derfor til til regionale erhvervsformål såsom lettere fremstillingsvirksomheder, lagervirksomheder og engroshandel, liberalt erhverv, kontor- og servicevirksomheder, uddannelse og forskning samt hotel- og konferencevirksomhed i en del af området. Området er opdelt i tre delområder E1, E2, E3. E1 og E2 ligger syd for Grundet Ringvej, mens E3 ligger nord for. I det sydligste område E1 kan der ligge erhvervsformål i miljøklasse 1-3 med mindre afskærmet oplag til. Det midterste delområde E2 er tænkt til facadeorienteret erhverv med en facadebyggelinje ud mod Grundet Ringvej i miljøklasse 1-3 og uden mulighed for oplag. I det nordligste delområde E3 er det muligt at placere mindre produktionsvirksomheder til de virksomheder, der placerer sig i delområde E1 og E2. Der er derfor mulighed for miljøklasse 1-4 her. De fremtidige forhold kan ses på kortbilag 3. Udstykning og bebyggelse Syd for Grundet Ringvej kan grunde udstykkes som sokkelgrunde, eller som regulære grunde. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50. Fredskovsareal indgår ikke i beregningen af bebyggelsesprocenten. Hvis udstykningen sker som sokkelgrunde, skal der tinglyses deklarationer, der sikrer vejadgang og diverse forsyningsledninger til den enkelte sokkelgrund, samt til sikring af overholdelse af spildevandsplanens afløbskoefficienter. I området nord for Grundet Ringvej må ingen grund udstykkes med et mindre grundareal end 3000 m². Langs sydsiden af Grundet Ringvej er byggelinjen en facadebyggelinje, hvor bebyggelsens ene facade skal ligge. Dette sikrer, at udtrykket fra den eksisterende erhvervspark fortsættes. Bebyggelsen skal i facadebyggelinjen være minimum 6 meter høj og maksimum 17 meter. Syd for Grundet Ringvej kan der desuden opføres tre højhuse; et højhus i op til 74 meter, og to højhuse på op til 38 meter. Højhusenes placering kan ses på kortbilag 3. For at sikre oplevelsen af et højhus er der fastlagt bestemmelser om, at højhuset skal fremstå med vertikale linjer. Det betyder, at bygningen for at opnå højhuskarakter skal fremstå højt og slankt. Der skal minimum være 10 meter mellem bygningerne i lokalplanområdet. Hvis muligheden for at bygge højhuse udnyttes, skal der minimum være 30 meter fra højhuset til andre bebyggelser. Bebyggelsen i lokalplanens område skal fremstå som en arkitektonisk helhed. Ved de allerede opførte bygninger i erhvervsparken er husene bygget med en facade, der fremstår som bånd, og med fladt tag. Disse arkitektoniske træk fastholdes for bebyggelsen syd for Grundet Ringvej, for at sikre en fortsat rød tråd i området. Undtaget er dog højhusene. Vej-, sti- og parkeringsforhold Den overordnede vejbetjening af lokalplanens område sker fra Grundet Ringvej, Herredsvej og 6 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1265

7 R E D E G Ø R E L S E Fertinvej, som vist på kortbilag 3. Lokalplanen stiller krav om minimum 1 p-plads pr. 100 m² etageareal lager, fremstillingsvirksomhed og engros og 1 p-plads pr. 50 m² til kontor/liberalt erhverv, hotel mv. P-pladser i området kan udføres som parkering på terræn eller som p-hus. Syd for Grundet Ringvej skal beplantningen etableres som buske og pur, som både kan skjule de interne veje, og som kan fungere som ledelinjer for dyr i området. Beplantningen nord for Grundet Ringvej skal bestå af buske eller grupper af træer og græs inden for byggelinjen. Gennem det grønne område skal der gå en sti, der forbinder Sysselvej med Grundet Ringvej og giver en mere rekreativ oplevelse end cykelstien langs Sysselvej og Grundet Ringvej. Derudover er der muligheder for at lave yderligere stiforbindelser i området som kan bruges til motion, walk-and-talk mv, disse kan etableres som trampestier. Der udlægges byggelinjer langs vejene i området som vist på kortbilag 3. Byggelinjerne følger principperne i Strukturplan for Lysholt. Byggelinjerne går igen i hele det Regionale Centerområde ved Lysholt og er med til at skabe fine luftige vejforløb. Byggelinjen syd for Grundet Ringvej er en udgangsbyggelinje/facadebyggelinje, som bygningernes ene facade skal ligge i. I den sydlige del af lokalplanområdet udlægges der et sammenhængende rekreativt bælte på tværs af lokalplanområdet. I det grønne bælte er der mulighed for at etablere funktioner, der understøtter erhvervsområdets profil. Det kan være smartbænke, luft til cykler, rekreative regnvandsbassiner og lignende. Det rekrative bælte kan ses på kortbilag 3. Inden for lokalplanområdet er der mulighed for en park med tekniske anlæg. De tekniske anlæg skal fremstå som inspirerende parkelementer og kan f.eks. være solceller, vindmøller med videre. Lokalplanen sikrer desuden en økologisk forbindelseslinje mod syd. Ubebyggede arealer Der udlægges grønne bælter/byggelinjer langs Herredsvej, Sysselvej og Grundet Ringvej, der sikrer, at området fremstår attraktivt og grønt mod de overordnede veje i området. Desuden udlægges der en byggelinje langs Fertinvej, som sikrer et luftigt forløb langs vejen med mulighed for at benytte arealet til græs, beplantning og LAR-løsninger. Bælterne er vist som byggelinjer på kortbilag 3. Da byggeriet i området genererer et stort behov for p-pladser, skal disse afskærmes med bøgepur, for ikke at blive for dominerende i området, men i stedet fremstå grønt og indbydende. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING Natura 2000-område De eksisterende bygninger i Dandy Businesspark med de karakteristiske facadebånd, og bebyggelse, der ligger i en facadebyggelinje (foto: Dandy Businesspark) FORSLAG TIL LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 7

8 R E D E G Ø R E L S E Habitatdirektivet Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der i lokalplanområdet forekommer dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer derfor, at lokalplanen kan realiseres, uden at projektet vil beskadige eller ødelægge væsentlige yngle- eller rastepladser for flagermus og andre dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Naturbeskyttelsesloven og skovloven Fredskov og skovbyggelinjer Der er fredskov både inden for og umiddelbart uden for lokalplanens område. Inden for lokalplanens område er fredskovene beliggende nordøst for Grundet Ringvej samt syd for Grundet Ringvej langs motorvejen. Omkring disse to fredskove er der 30 meters skovbyggelinje. Umiddelbart sydøst for lokalplanens område er der fredskov med 50 meters skovbyggelinje ind i lokalplanens område. Fredskove og skovbyggelinjer vist på kortbilag 2. Formålet med en skovbyggelinje er at sikre skovens landskabelige værdier. Skovbyggelinjen regnes fra skovbrynet. Søer I lokalplanens område er to mindre søer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Søerne er vist på kortbilag 2. Omkring søerne er der i en afstand af 15 meter forbud mod at bygge, anlægge, beplante eller ændre i terrænet. De 15 meter regnes fra søbredden ved normal vandstand. Vandløb I områdets sydøstlige grænse ligger et vandløb. Det er ikke 3 beskyttet eller målsat, men stadig omfattet af vandløbslovens bestemmelser. Hvis vandløbet skal passeres, eller der på anden måde skal reguleres ved vandløbsprofilet, skal der søges tilladelse efter vandløbsloven. Museumsloven Jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens kapitel 8. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet, og det skal straks anmeldes til VejleMuseerne. I forbindelse med den tidligere gennemførte byggemodning i lokalplanområdet har VejleMuseerne registreret spredte forekomster af nedgravninger fra jernalderen. Ud fra landskabets form og hidtidige anvendelse anser museet det for sandsynligt, at der ved kommende anlægsarbejder i lokalplanområdet kan fremkomme yderligere og væsentlige fortidsminder, hvorfor museet kraftigt anbefaler, at der forud for anlægsarbejder foretages arkæologiske forundersøgelser. Gøres der ved jordarbejde fund af fortidsminder, skal arbejdet det pågældende sted indstilles og VejleMuseerne tilkaldes Landbrugsloven og jordbrugsmæssige arealinteresser Der er landbrugspligt på matr.nr. 4h og 4a Lysholt, Hornstrup. Lokalplanen forudsætter, at landbrugspligten ophæves efter 6 i landbrugsloven. Kommuneplan Hovedstruktur Målet for erhvervsområder er jævnfør hovedstrukturen at: Erhvervsområder skal planlægges med udgangspunkt i principper for bæredygtig byudvikling. Det betyder, at arealforbruget skal minimeres, at infrastrukturen skal optimeres i forhold til kollektiv trafik og cyklister og fodgængere, og at erhvervsområder nær motorveje fortrinsvis skal forbeholdes virksomheder med stort transportbehov. Planlægningen skal sikre, at erhvervsvirksomheder placeres, så transport af varer og arbejdskraft kan ske let og hensigtsmæssigt. Samtidig skal der tages hensyn til omgivelserne ved en zoneopdeling af virksomhederne, således at de mest miljøbelastende placeres længst væk fra f.eks. boliger og natur. Arealforbruget til erhvervsområder skal minimeres ved en høj udnyttelsesgrad på de enkelte grunde. Der skal gøres en særlig indsats for, at specielt virksomhederne langs indfaldsvejene og andre markante områder præsenterer sig harmonisk og med en høj kvalitet i arkitekturen. 8 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1265

9 R E D E G Ø R E L S E Der skal udarbejdes helhedsplaner for de store erhvervsområder, der kan sikre en god sammenhæng med det omgivende landskab og en hensigtsmæssig intern disponering. Ønsket om at tiltrække virksomheder med en høj miljøprofil er yderligere en grund til at arbejde med kvaliteten af erhvervsområderne. Regnvand skal tænkes ind som en resurse, der skaber øget variation og oplevelsesværdi. I hovedstrukturen er der desuden opstillet mål og retningslinjer for Lysholt-området herunder at: Skabe smukkere indfaldsveje ved erhvervsområderne langs Horsensvej og motorvejen ved at fastlægge bestemmelser for anvendelse af arealerne og fastlægge byggelinjer og grønne bælter. Udbygge Vejle Nord efter retningslinjerne i strukturplanen med særligt hensyn til naturog terrænforholdene. Sikre og udbygge de rekreative stiforbindelser mellem bydelen, skoven og fjordkysten. Lokalplanen er i overenstemmelse med hovedstrukturen. Økologiske forbindelser I de økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser skal dyr og planters naturlige bevægelsesveje styrkes. Her må ændringer i arealanvendelsen, bl.a. etablering af nye, større anlæg, ikke i væsentlig grad forringe dyre- og plantelivets spredningsmuligheder. Ved byggeri, anlæg eller ombygning af veje, jernbaner eller lignende, der vil afskære en økologisk forbindelse, skal der stilles krav om tiltag, der sikrer hensynet til en mere sammenhængende natur, eller der skal etableres faunapassager, hvor der er behov for det. Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser inden for byzone skal styrke byernes rekreative og naturlige miljøer og indgå og friholdes som rekreative forbindelser ud til det omkringliggende åbne land. I lokalplanen er der sikret en forbindelse mellem underføringen under motorvejen og Bredal Kær Skov, se kortbilag 3. Rammer Lokalplanens område er omfattet af rammeområde 1.6.E.14 i Vejle Kommuneplan Rammen fastsætter områdets anvendelse til erhvervsformål og offentlige formål. Området skal anvendes til større virksomheder og institutioner af regional betydning, f.eks. virksomheder med særlige transportbehov og store arealkrav. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. Udstykning og bebyggelse skal ske efter principperne i Strukturplan for Regionalt Centerområde i Lysholt. Grunde må udstykkes som sokkelgrunde efter en samlet plan. Øvrige grunde må ikke udstykkes med mindre grundareal end m². Ca. 10% af områdets areal kan udlægges til mindre ikke-regionale virksomheder. I rammeområde 1.6.E.14 må der placeres virksomheder inden for klasse 1-4. Bebyggelsen må højst være 74 meter høj, det bebyggede areal må ikke overstige halvdelen af grundarealet, og rumfanget af bygningerne må ikke overstige 4 m³ pr. m² grundareal. Der må kun placeres virksomheder, der ikke medfører risiko for grundvandet. Tillæg nr. 37 Da anvendelse i området ønskes udvidet, så den er tilpasset den eksisterende erhvervspark og de fremtidige udviklingsplaner i området, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, der ændrer anvendelsen i området. Strukturplan Vejle Kommune vedtog i 1986 en Strukturplan for et Regionalt Centerområde Lysholt. Strukturplanen omfatter et areal på i alt cirka 440 ha og afgrænses af motorvej E45, Juelsmindevej og Horsensvej. Strukturplanen indeholder principper og retningslinjer for den fremtidige udformning af området med henblik på at afklare, hvordan det FORSLAG TIL LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 9

10 R E D E G Ø R E L S E trafikalt, bebyggelses- og beplantningsmæssigt kan udbygges. Strukturplanen giver principielle retningslinjer for beplantning og friarealer, udlæg af veje og stier, byggelinjer og anvendelse. Lokalplanen følger hovedlinjerne i de udstyknings- og bebyggelsesprincipper, der er fastlagt i strukturplanen. Lokalplan Lokalplan nr Erhvervsområde ved Grundet Ringvej, Vejle og en lille del af lokalplan nr. 165 Erhvervsområde ved Horsensvej, Grundet Ringvej og Sysselvej, Lysholt ophæves for lokalplanområdet. Servitutter inden for lokalplanområdet er der tinglyst en række servitutter om bl.a. master, regnvandsbassin, ledninger og afløbsforhold. Der skal tages højde for disse i forbindelse med byggeri. Derudover er der tinglyst et tillæg til lokalplan nr Det er ejers ansvar at sikre, at der ikke findes tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejdet. Ikke alle rør, ledninger og kabler er tinglyst, og det anbefales, at alle relevante forsyningsselskaber kontaktes, inden jordarbejdet påbegyndes. Arkitekturpolitik Der skal tages højde for arkitekturpolitikkens retningslinjer. Det er arkitekturpolitikkens mål at sikre visuelt og arkitektonisk sammenhængende forløb mellem de enkelte kvarterer og bydele. Alle nye byggerier, anlæg og opholdsarealer skal tilføre området en højere arkitektonisk kvalitet. Det er arkitekturpolitikkens mål at opnå visuel forskønnelse i erhvervsområder. Det gælder både bygningernes arkitektur, de udendørs anlæg og omgivelserne. Erhvervsområderne skal desuden kunne tilfredsstille de krav, som mange moderne virksomheder og institutioner stiller til placering, miljø og landskabelige omgivelser. Lokalplanen sikrer, at lokalplanområdet kommer til at fremstå som en grøn helhed med fælles parklignende friarealer, der glider naturligt over i de omkringliggende naturområder, blandt andet bestående af fredskove. Ny bebyggelse i området skal opføres i høj arkitektonisk kvalitet. Lokalplanen er således i overensstemmelse med arkitekturpolitikken. Bæredygtighed i bymiljøet I Vejle Kommuneplan står, at byerne skal være bæredygtige, ved at planlægningen skal understøtte og udvikle byers unikke identitet og potentialer gennem aktiv hensyn til kulturmiljø, arkitektur og landskab. Udvikling af byer, boliger og byggeri skal fremmes gennem klimatilpasset, bæredygtig og ressourcebesparende planlægning. Identitet og sundhed Planlægningen skal være med til udvikling af mange forskelligartede og levende bymiljøer for at skabe identitet. Byerne skal indrettes, så de fremmer en sund livsstil. Området er forbundet til andre områder og midtbyen vis cykelsti langs Grundet Ringvej. Desuden er der nærhed til flere fredsskove, som lokalplanen giver mulighed for at anvende rekreativt. Klima og miljø I nye lokalplaner skal redegøres for, hvordan lokalplanområdet tilpasses klimaændringerne, ved at der stilles relevante krav om klimatilpasning, og ressourceforbruget skal mindskes. Retningslinjen for håndtering af tag- og overfladevand i kommuneplanen er, at ved lokalplanlægning af nye områder til by, bolig og erhverv skal tag- og overfladevand håndteres tættest muligt på kilden. Vandet skal skabe flere rekreative værdier til glæde for borgerne, virksomheder og turister, og så det også tilfører områderne arkitektoniske og rekreative kvaliteter. Det er målet i arkitekturpolitikken, at åer, ådale, bakker og skove skal bevares og beskyttes for at forbedre naturværdierne. Desuden er det målet at bevare landområdernes åbne karakter. Der er mulighed for at lave forsinkelse af regnvand i den grønne kile, der går gennem midten af lokalplanområdet. Der er ikke mulighed for nedsivning i den del af lokalplanområdet, hvor der 10 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1265

11 R E D E G Ø R E L S E er drikkevandsinteresser. I lokalplanen bliver der desuden mulighed for at placere solceller og andre tekniske tiltag, der er med til at sikre grøn energi. Kommuneatlas I den tidligere Vejle Kommune er alle bygninger opført før 1940 registreret til at have en bevaringsværdi i Vejle Kommuneatlas. Kommuneatlasset har fastlagt en bevaringsværdi for den enkelte bygning på en karakterskala fra 1 til 9, hvor 1 er den bedste. Bevaringsværdierne er inddelt i følgende kategorier: 1-3: Høj bevaringsværdi 4-6: Middel bevaringsværdi 7-9: Lav bevaringsværdi Bygninger, der har bevaringsværdi 1-4, er udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen. Der er én bygning med bevaringsværdi 5 (middel bevaringsværdig) inden for lokalplanens område - Sysselvej 11. Bygningen er opført i 1906, og var tidligere præstegård for Hornstrup/Bredballe sogn. I dag anvendes bygningen til undervisning/ forskning. Bygningen kan bevares eller nedrives afhængig af, hvordan grunden ønskes disponeret. Tilgængelighed I Vejle Kommuneplan står, at ved planlægning af nye boligområder skal tilgængelighed Visualisering fra Ibæk Strandvej/ Djævlekløftvej fra kysten: Ingen af højhusene er synlige Visualisering fra Ibæk Strandvej fra kysten/ Munkebjergvej Højhuset på 74 meter er synligt (Markeret med en ring) FORSLAG TIL LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 11

12 R E D E G Ø R E L S E for alle borgergrupper tænkes ind i indretningen af byens rum og offentlige pladser, og der skal sikres tilgængelighed for handicappede. I offentligt byggeri skal sikres tilgængelighed for borgere med handicap. Bygningers tilgængelighed reguleres via bygningsreglementet. I lokalplanen stilles der krav om fast belægning på stier og veje. Kystnærhedszonen Kystnærhedszonen er en særlig planlægningszone afgrænset i en afstand af 3 km fra kysten. I denne zone gælder der særlige krav til kommunens planlægning, bl.a. skal der foretages en vurdering af, hvordan ændringer forårsaget af lokalplanen rent visuelt påvirker omgivelserne. Lokalplanområdet er beliggende i byzone og er derfor ikke omfattet af kystnærhedszonen. Planloven stiller dog særlige krav til planlægning i de kystnære dele af byzonen, hvor bebyggelsen påvirker kysten visuelt. Cirka halvdelen af byggefeltet til højhuset på 74 meter ligger inden for kystnærhedszonen jf. kortbilag 3. I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende lokalplan nr for området, er der udarbejdet visualiseringer, der belyser hvordan placering af højhuse i området vil påvirke kystlandskabet. Byggefelterne er udvidet i forhold til lokalplan nr. 1031, men da der ikke er ændret væsentligt på placeringen, vurderes det, at visuliseringen udarbejdet i forbindelse med lokalplan nr stadig er retvisende for lokalplanens påvirkning af kystlandskabet. Visualiseringen viser, at det er muligt at se højhuset på 74 meter fra en mindre del af kyststrækningen syd for Vejle Fjord, men ikke de to højhuse på op til 38 meter. Lokalplanen giver mulighed forbebyggelse på op til 74 meter. Lokalplanens område ligger nord for Horsensvej og Bredballeområdet, som er et eksisterende parcelhuskvarter. Set fra kysten kommer bebyggelsen visuelt til at ligge i forlængelse af den eksisterende bebyggelse i Bredballe. Det vurderes derfor, at bebyggelsen ikke vil virke visuelt skæmmende eller påvirke et åbent kystområde, hvor der ikke er bebygget i forvejen. Forsyning og spildevand Vand Lokalplanområdet er i Vejle Kommunes vandforsyningsplan udlagt til forsyning fra et alment vandværk. Varme Området er udlagt til fjernvarme med tilslutningspligt. Der er forbud mod at etablere elopvarmning (rumopvarmning og varmt brugsvand) i eksisterende og ny bebyggelse i områder, der er eller bliver udlagt til kollektiv varmeforsyning. Forbuddet gælder ikke for lavenergibebyggelse. Spildevand For at undgå overbelastning af kloaksystemet og derved mindske risiko for oversvømmelser må andelen af befæstet areal, dvs. bebyggede og belagte arealer, på de enkelte grunde ikke overstige 60 % jævnfør Vejle Kommunes Spildevandsplan. Belagte arealer er arealer, der er helt eller delvist uigennemtrængelige for vand. Miljøforhold Jordforurening Arealet er undtaget fra områdeklassificeringen. Støj, lugt, støv og luftforurening Eksisterende lovlige virksomheder må ikke begrænses i deres udviklingsmuligheder pga. lokalplanen, der skal sikre, at grænseværdier for støj, lugt, støv og luftforurening overholdes i lokalplanområdet i forhold til anvendelsen. Ved byggeri over 10 meter skal bygherren godtgøre, at de af Vejle Kommune fastsatte lugtgrænseværdier for eksisterende virksomheder fortsat kan overholdes ved byggeriets luftindtag til ventilationssystemer eller ved vinduer, der kan åbnes. Alternativt kan det godtgøres, at indeluften overholder disse grænser (f.eks. gennem rensning af udeluften). Desuden skal det godtgøres, at byggeriet, på grund af turbulens i nærområdet, ikke forringer muligheden for, at lugtemitterende virksomheder kan overholde de gældende lugtgrænseværdier i udeluft hos naboer til det planlagte byggeri. Det er undersøgt, om lokalplanområdet vil blive påvirket af lugt fra virksomhed mod syd. På baggrund af foreliggende beregninger vurderes det, at 12 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1265

13 R E D E G Ø R E L S E lugtgenegrænserne med ovenstående afbødende foranstaltning kan overholdes i lokalplanområdet. På baggrund af miljøgodkendelser og viden fra miljøtilsyn vurderes det, at lokalplanområdet ikke begrænser eksisterende lovlige virksomheder, da lokalplanområdet ikke belastes af støj, lugt, støv og luftforurening. Støj Området ligger som en del af et større erhvervsområde i Lysholt. Mod syd ligger et erhvervsområde med produktionsvirksomheder. I området er der mulighed for både hotel og kontorer, men det vurderes, at disse ikke vil påvirke de eksisterende virksomheders produktionsmuligheder. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj skal overholdes. Støjgrænserne fastsættes ud fra områdets anvendelse og de rammer, der er bestemt for området. Fælles planlægningszone for støj Området ligger inden for den fælles planlægningszone for støj, hvor der især vil være en del trafikstøj fra motorvejen. Arealerne nærmest motorvejen er bebygget. Risikozone En lille del af risikozonen fra erhvervsområdet på den anden side af motorvejen rækker ind i lokalplanområdet. Dette påvirker ikke udnyttelsen i lokalplanområdet, da denne kun dækker et område med fredskov. Drikkevand Området ligger inden for et område med drikkevandsinteresser, og derudover er en del af området beliggende inden for indvindingsoplandet til Lysholt vandværk jf. kortbilag 2. P-pladser beliggende indenfor indvindingsoplandet skal etableres med fast belægning (asfalt, beton eller flisebelægning med membran). Der må ikke nedsives overfladevand indenfor indvindingsoplandet. Tagvand, der ikke kommer fra metal- eller tagpaptage, må dog godt nedsives. Regnvandsbassiner etableret inden for indvindingsoplandet skal etableres med tæt membran. MILJØSCREENING AF LOKALPLANFOR- SLAGET Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering. Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. Området ligger inden for den kystnære del af byzonen, men der er lavet visualiseringer, der viser, at planen ikke påvirker dette væsentligt. Inden for området er der 3-søer, fredskove og en økologisk forbindelseslinje. Planen tager hensyn til disse beskyttelsesinteresser, og det vurderes derfor, at disse ikke påvirkes væsentligt. Området ligger inden for et indvindingsopland og drikkevandsområde. Det vurderes dog, at planerne ikke påvirker dette væsentligt, da lokalplanen indeholder afbødende foranstaltninger. Planerne vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til miljøvurderingslovens 8, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 13

14 R E D E G Ø R E L S E 14 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1265

15 Bestemmelser B E S T E M M E L S E R Lokalplan nr Erhvervsområde ved Grundet Ringvej, Lysholt Efter lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål 1 Formà  l Lokalplanens formål er: at udlægge området til erhvervsområde til virksomheder inden for klasse 1-4, der er med til at understøtte områdets profil som grønt og innovativt erhvervsområde, at give mulighed for tre højhuse syd for Grundet Ringvej, i høj arkitektonisk kvalitet og med høj slank profil, at sikre at fredskoven i den nordøstlige del af lokalplanens område indgår i den økologiske forbindelseslinje fra Bredal Kær Skov og videre mod nordvest under motorvejen, at sikre en bebyggelse i en høj arkitetonisk kvalitet, og med sammenhæng til den allerede realiserede del af erhvervsområdet. 2 Område og zonestatus 2 Omrà  de og zonestatus 2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter matr.nr. 1he St. Grundet Hgd, Hornstrup og matr. nr. 4a, 4b, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4k, 4l, 4m, 4n, 4o og del af 11n Nørremarken, Vejle Jorder samt del af 19c, 19f, 19h Bredballe By, Bredballe. Del af vejarealer 7000i, 7000a, 7000l, 7000f Lysholt, Hornstup del af vejarealer 7000q og 7000r St. Grundet Hgd, Hornstrup. 2.2 Lokalplanen omfatter også alle parceller, der efter den udstykkes inden for lokalplanområdet. 2.3 Området er beliggende i byzone. 2.4 Lokalplanens område opdeles i delområderne E1, E2 og E3, som vist på kortbilag 1. 3 Anvendelse 3 Anvendelse 3.1 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg primært til områdets forsyning. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 15

16 B E S T E M M E L S E R 3.2 Der må ikke etableres grundvandstruende virksomheder inden for området med drikkevandsinteresser. Til virksomheder eller anlæg inden for lokalplanområdet kan der i medfør af blandt andet miljøbeskyttelsesloven stilles særlige krav til beskyttelse af grundvandet. Delområde E1 3.3 Områdets anvendelse fastlægges til regionale erhvervsformål såsom lettere fremstillingsvirksomheder, lagervirksomheder og engroshandel, liberalt erhverv, kontor- og servicevirksomheder, uddannelse og forskning. Delområdet må kun anvendes til erhvervsformål i miljøklasse 1-3. Delområde E2 3.4 Områdets anvendelse fastlægges til regionale erhvervsformål såsom lettere fremstillingsvirksomheder, lagervirksomheder og engroshandel, liberalt erhverv, kontor- og servicevirksomheder, uddannelse og forskning samt hotel- og konferencevirksomhed. Delområdet må kun anvendes til erhvervsformål i klasse 1-3. Delområde E3 3.5 Områdets anvendelse fastlægges til regionale erhvervsformål såsom lettere fremstillingsvirksomheder, lagervirksomheder og engroshandel, samt liberalt erhverv, uddannelse og forskning, kontor- og servicevirksomheder. Delområdet må kun anvendes til erhvervsformål i klasse Udstykning 4 Udstykning 4.1 Lokalplanområdet udstykkes ifølge principperne på kortbilag 3. Delområde E1 og E2 4.2 I delområde E1 og E2 skal grunde udstykkes som sokkelgrunde, og/ eller som grunde med en mindstegrundstørrelse på 2500 m². Delområde E3 4.3 I delområde E3 må ingen grund udstykkes med mindre grundareal end 3000 m². 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold Veje og stier 5.1 Vejadgang til lokalplanens område skal ske fra Herredsvej, Grundet Ringvej og Fertinvej, som vist på kortbilag Fertinvej samt vejene A-B og C-D udlægges med en bredde på 15 meter. 16 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1265

17 B E S T E M M E L S E R 5.3 Fordelingsveje og interne veje udlægges i en bredde på 11 meter, og med en kørebanebredde på 6 meter. 5.4 Vendepladser skal etableres med en udformning i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vejregler. 5.5 Stien markeret på kortbilag 3 udlægges i en bredde på minimum 2 meter. Stien skal anlægges med fast belægning som f.eks. grus, stenmel eller asfalt. 5.6 Øvrige stier må udlægges som trampestier. 5.7 Vejafdelingen skal godkende vejprojektet. Parkeringspladser 5.8 Der skal udlægges mindst 1 p-plads pr. 100 m² etageareal erhverv og mindst 1 p-plads pr 50 m² etageareal liberalt erhverv, herunder kontor, læger, fitness o.lign. 5.9 Der skal etableres afskærmende bøgepur om parkering i delområde E1 og E Der skal udlægges mindst 1 cykel p-plads pr. 200 m² erhverv P-pladser beliggende indenfor indvindingsoplandet skal etableres med fast belægning (asfalt, beton eller flisebelægning med membran). Byggelinjer 5.12 Langs følgende veje pålægges byggelinjer målt fra vejmidte: Motorvejen 50 meter vejbyggelinje plus højde og passagetillæg. Grundet Ringvej 30 meter byggelinje. Byggelinjen syd for Grundet Ringvej er desuden en facadebyggelinje, som mindst en af bygningernes facader skal ligge i. Sysselvej 35 meter byggelinje. Herredsvej 20 meter byggelinje. Fertinvej 10 meter byggelinje Arealet mellem byggelinjen og vejskellet må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse, hegn, parkering, oplag eller skiltning og reklamering. Arealet må heller ikke anvendes til veje. Undtaget er dog pylonerne beskrevet i 7.16 og 7.17 samt flag beskrevet i 7.15, der må opstilles inden for byggelinjerne ved indkørslerne. Der må også etableres interne vej syd for Grundet ringvej jf Arealet inden for byggelinjen syd for Grundet Ringvej må dog bruges FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 17

18 B E S T E M M E L S E R til interne veje afskærmet af beplantning, som beskrevet under ubebyggede arealer. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 17 meter over niveauplan/terræn. Dog må der opføres et højhus på 74 meter og to på 38 meter placeret som vist på kortbilag 3. Enkelte tekniske anlæg og bygningsdele kan desuden være op til 30 meter. 6.2 Der skal være minimum 10 meters afstand mellem bygninger, dog 30 meter ved højhuse på 74 og 38 meter. 6.3 Ved byggeri over 10 meter skal bygherren godtgøre, at de af Vejle Kommune fastsatte lugtgrænseværdier for eksisterende virksomheder fortsat kan overholdes ved byggeriets luftindtag til ventilationssystemer eller ved vinduer, der kan åbnes. Alternativt kan det godtgøres, at indeluften overholder disse grænser (f.eks. gennem rensning af udeluften). Desuden skal det godtgøres, at byggeriet, på grund af turbulens i nærområdet, ikke forringer muligheden for, at lugtemitterende virksomheder kan overholde de gældende lugtgrænseværdier i udeluft hos naboer til det planlagte byggeri. Delområde E1 6.4 I delområde E1 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 50 for den enkelte matrikel. Hvis der udstykkes som sokkelgrunde, skal det sikres, at bebyggelsesprocenten ikke overstiger 50 for delområdet. Fredskovsarealet kan ikke medregnes i beregningen af bebyggelsesprocenten. Delområde E2 6.5 I delområde E2 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 50 for den enkelte matrikel. Hvis der udstykkes som sokkelgrunde, skal det sikres, at bebyggelsesprocenten ikke overstiger 50 for delområdet. Fredskovsarealet kan ikke medregnes i beregningen af bebyggelsesprocenten. 6.6 Inden for delområde E2 må der opføres ét højhus på op til 74 meter over niveauplan/terræn, placeret i princippet som vist på kortbilag 3. Højhuset må i grundareal maks. være 1000 m² og i etageareal maks m² 6.7 Inden for delområde E2 må der opføres to højhuse på op til 38 meter over niveauplan/terræn, placeret som vist på kortbilag FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1265

19 B E S T E M M E L S E R 6.8 Bebyggelsen syd for Grundet Ringvej skal placeres med én facade i byggelinjen på 30 meter, som er vist på kortbilag 3. Facader, der er placeret i byggelinje, skal have en facadehøjde på mindst 6 meter. Delområde E3 6.9 I delområde E3 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 50 for den enkelte matrikel. Fredskovsarealet kan ikke medregnes i beregningen af bebyggelsesprocenten. 7 Bebyggelsens udseende 7 Bebyggelsens udseende Generelle bestemmelser 7.1 Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende eller blændende og må højst have glanstrin 30. Vinduer og lignende er undtaget. 7.2 Affaldsløsninger skal afskærmes og skal arkitektonisk, materiale- og farvemæssigt fremtræde i overensstemmelse med hovedbygningen. 7.3 Bygningers facader må kun fremstå i tegl, træ, beton, glas, skifer og forpatineret metal. 7.4 Tage skal udføres som flade tage, med en taghældning på op til 6 grader. 7.5 Solceller kan opsættes på flade tage, hvis stativet ikke er synligt. Afskærmning af stativet skal tilpasses byggeriets farver og materialer. 7.6 Tekniske installationer som f.eks. varmepumper skal afskærmes og fremtræde som en integreret del af bebyggelsens arkitektur. 7.7 Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelse, så de er synlige fra veje, stier og fællesarealer. Paraboler må højst have en diameter på 1,0 meter. Delområde E1 og E2 7.8 Facader skal fremstå som vandrette bånd. Undtaget er dog højhusene. 7.9 Højhusenes arkitektur skal fremstå med vertikale linjer Der kan opsættes ét henvisningsskilt pr. ejendom ved indkørsel til ejendommens parkeringsareal med en højde på maksimum 1 meter og en bredde på maksimum 1 meter. Hvor der er flere virksomheder på ejendommen, skal der være en samordning, således der kun er ét henvisningsskilt pr. ejendom. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 19

20 B E S T E M M E L S E R Delområde E Der kan opstilles ét fritstående skilt pr. ejendom i form af et søjleskilt med en højde på mellem 4-6 meter, en bredde på højst en meter og en dybde på 0,5 meter. Hvor der er flere virksomheder på ejendommen, skal der være en samordning, således der kun er ét søjleskilt pr. ejendom. Skiltning generelt 7.12 Facadeskitning skal udføres som enkeltstående bogstaver på bygningen, og de skal ved størrelse, skrifttype og farve tilpasses bygningens arkitekttur Der kan opsættes logoer, hvis det er i harmonisk sammenhæng med virksomhedens facadeskiltning. Blændende spots må ikke anvendes Skilte og pyloner må ikke have en reflekterende overflade, og de skal udføres, så der ikke forekommer gennemlyste skilteflader, kun skrift og logo må fremtræde gennemlyst, dog uden at blænde. Lys i skilte skal være stationært. Skiltet må ikke være bevægeligt Der må ikke opstilles flagstænger til reklame, dog må navnet på erhvervsparken og eventuelle certificeringer gerne fremgå. Der må kun opsættes tre flagstænger i grupper inde i hvert af lokalplanens delområder, dog må der opsættes to grupper inden for delområde E2 ved de to indkørsler til området. I alt 12 flagstænger i hele lokalplanområdet Der må opsættes én pylon ved indkørslen fra Herredsvej og en pylon ved hver af indkørslerne fra Grundet Ringvej (3 ialt). Pylonerne må maks. være 8,5 meter Der må derudover opsættes en pylon ved Lysholt Allé 10. Pylonen skal placeres tæt ved bygningen og må maks være 8,5 meter. 8 Ubebyggede arealer 8 Ubebyggede arealer 8.1 Der udlægges et areal i den sydlige del af lokalplanområdet til økologisk forbindelseslinje, som vist på kortbilag 3. Den økologiske forbindelseslinje må ikke bebygges, hegnes eller lignende, der forhindrer den økologiske forbindelseslinjes funktion som spredningskorridor for dyr. 8.2 Der udlægges et fælles friarealer som vist på kortbilag 3. I friarealerne kan der etableres funktioner til ophold, som understøtter områdets karakter som grønt og innovativt erhvervsområde med grøn profil. Det 20 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1265

21 B E S T E M M E L S E R kan f.eks. være smartbænke, luft til cykler, rekreative regnvandsbassiner og lignende. 8.3 Langs Grundet Ringvej og i den sydlige del af lokalplanområdet udlægges der arealer til fælles friareal for hele det regionale centerområde, udpeget i strukturplanen for Lysholt. Arealet langs den sydlige del af Grundet Ringvej kan anvendes til interne veje. 8.4 Langs Grundet Ringvej skal der være beplantning inden for området udlagt til friareal for det regionale centerområde på kortbilag 3 (byggelinjen). Beplantningen skal bestå af buske eller grupper af træer og græs nord for Grundet Ringvej. Syd for Grundet Ringvej skal der være lav beplantning af buske og pur. Den lave beplantning skal have en tæthed og karakter, så de bagvedliggende parallelle veje fremstår afskærmet. 8.5 Der skal være beplantning med græsarealer og grupper af træer og buske inden for byggelinjen ved Herredsvej og Sysselvej. 8.6 Langs Fertinvej udlægges en byggelinje på 10 meter. Inden for denne skal der plantes græs. Derudover må der plantes buske og træer og etableres stier og LAR-løsninger. 8.7 Der udlægges et område til park med tekniske anlæg, som vist på kortbilag 3. Indenfor området må der etableres solceller, vindmøller mm. som fremstår som inspirerende installationer i parken. Der må hegnes rundt om parken, hvis hegnet er afskærmet med beplantning. 8.8 Beplantning i området skal være med hjemmehørende arter. 8.9 Belysning af veje, stier og andre færdselsarealer skal udføres med en lyspunktshøjde på maksimum 4,0 meter som afskærmet og ikke blændende skot- eller pullertbelysning 8.10 De ubebyggede arealer på den enkelte grund må ikke anvendes til oplag og henstilling af campingvogne, uindregistrerede køretøjer med en totalvægt over 3500 kg samt både Der må ikke terrænreguleres nærmere skel end 5 meter Befæstelsesgraden for den enkelte grund er Solceller kan opsættes på terræn, hvis stativet ikke er synligt fra veje, stier og fællesarealer. Afskærmning skal ske med beplantning eller fast konstruktion. Solceller skal være antirefleksbehandlede, rammer og solceller skal have samme farve, og solcellerne skal fremstå som et samlet anlæg. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 21

22 B E S T E M M E L S E R 8.14 Diger, der fremgår af kortbilag 2, skal bevares. Det betyder, at digerne ikke må ændres, ved at det fjernes, beplantes eller gentilplantes Omkring 3-søerne vist på kortbilag 2 og 3, er der en 15 meters beskyttelseszone med forbud mod bebyggelse og anlæg. Beskyttelseszonen omkring søen skal henligge som naturområde Der må ikke nedsives overfladevand indenfor indvindingsoplandet. Tagvand, der ikke kommer fra metal- eller tagpaptage, må dog godt nedsives. Regnvandsbassiner etableret inden for indvindingsoplandet skal etableres med tæt membran Hegn mod vej, sti og fællesarealer skal placeres mindst 0,5 meter fra skel. Delområde E1 og E Hegn i delområde E1 og E2 skal være levende hegn I delområde E1 må der opsættes fast hegn omkring parken med tekniske anlæg, hvis det faste hegn afskærmes med beplantning I delområde E1 og E2 skal parkeringspladser afskærmes af bøgepur Mindre udendørs oplag er tilladt i delområde E1, hvis det afskærmes, så det ikke er synligt fra veje Udendørs oplag er ikke tilladt i delområde E2. Delområde E Der må opsættes trådhegn i delområde E3, hvis det afskærmes med beplantning Der må etableres udendørs oplag, hvis det afskærmes, så det ikke er synligt fra Herredsvej og Grundet Ringvej. 9 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse 9 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse 9.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret: de i 5 nævnte parkeringsarealer de i 8 nævnte beplantninger de i 5 nævnte stier de i 8 nævnte fælles friarealer 22 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1265

23 B E S T E M M E L S E R 9.2 Det er en betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj er overholdt. 10 Tilladelser fra andre myndigheder 10.1 Landbrugspligten skal ophæves efter landbrugslovens regler herom. 11 Grundejerforening 10 Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes én grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet Grundejerforeningen skal oprettes, når mindst 50 % af et delområde er bebygget. Det er grundejernes pligt at indkalde til generalforsamling og sørge for at få foreningens vedtægter godkendt af kommunen Grundejerforeningen skal varetage etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udføre de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivning Grundejerforeningen skal, efter krav fra byrådet, sammenlægges med eksisterende grundejerforeninger i de tilstødende områder Grundejerforeningen skal, efter krav fra byrådet, optage grundejere fra tilgrænsende områder Grundejerforeningens vedtægter og senere ændringer skal godkendes af byrådet 12 Ophævelse af lokalplaner og servitutter 11 AÃ Â ï ½ysning af lokalplan og servitutter 12.1 Lokalplan nr inden for lokalplanområdet ophæves Del af lokalplan nr. 165 inden for lokalplanområdet ophæves. 13 Lokalplanens retsvirkninger 12 Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i Lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 23

24 B E S T E M M E L S E R anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 24 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1265

25 B E S T E M M E L S E R FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 25

26 1he 11n 1hd 4i 4l 4h 7000i E1 E3 2m 2c 3e 2l 2o E2 4a 1do 1a 1fk 7000t 1es 7000q Østjyske Motorvej B E S T E M M E L S E R Midtjyske Motorvej Midtjyske Motorvej Østjyske Motorvej 7000s 4g 4d 4f 4m 4e 4k 4o Lysholt Allé 19h Herredsvej 7000r 11m 11c 11e 11k 4n 19f 19g 19d Fertinvej 11i 11b 4b 19e 22ø 19c 8o 7000i 22a 11l 7000ac 22c 11d 7000u Indeholder GeoDanmark-data fra Geodatastyrelsen og Danske kommuner, maj e Luftfoto: Cowi A/S og BlomInfo 7000x 11a Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation. 7g 6ix 7000f Dandyvej Horsensvej Grundet Ringvej Solgave Alle 7000a 2d 7000l Horsensvej Sysselvej m1b 1b 22ae 22ak 22ac 22aa 22æ 22z 7000cf 7000bh Signatur Lokalplanens afgrænsning Delområder Matrikelskel [ Ejerlav 26 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR VEJLE Optaget KOMMUNE vej [ [ Meter Teknik & Miljø Plan Lokalplan nr Boligområde ved Grundet Ringvej, Vejle Matrikelkort Kortbilag 1 Mål: 1:6.000 Dato: Rev: xxx Init.: chhha

27 B E S T E M M E L S E R FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 27

28 B I L A G 40Q ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((( 28 FORSLAG Kystnærhedzone TIL LOKALPLAN NR Vejbyggelinje motorvej 5F 5E 5D 12 5H 5B 5A ((((((((( 12 1C 1A Signatur 1B Lokalplanens afgrænsning ((((((( Beskyttede sten- og jorddiger Højspænding (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( X Fredskov Reduceret_skovbyggelinje Potentielle økologiske forbindelser Økologiske forbindelser Sø Nitratfølsomme indvindingsomr. Vandværksopland Y (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( A Indeholder GeoDanmark-data 2B 264B 10 fra Geodatastyrelsen og Danske kommuner, maj Luftfoto: Cowi A/S og BlomInfo 5E Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation. 5C Teknik & Miljø Plan Lokalplan nr Erhvervsområde Grundet Ringvej, Vejle Eksisterende forhold (((((((( A Meter 11 Kortbilag 2 Mål: 1:6.000 Dato: Rev: Init.: chhha m12 9

29

30 5 8 8X 4 Kristian Skous Vej 12 12B 14 12A Niels Finsensvej 6C 14 10H Edisonvej B (((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 5H 5G 5F 5E 5D 5C 1C 5B 5A Indeholder GeoDanmark-data fra Geodatastyrelsen og Danske kommuner, 159 maj Luftfoto: 6ACowi A/S og BlomInfo Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation. 9 4 Østjyske Motorvej Østjyske Motorvej Midtjyske Motorvej Midtjyske Motorvej 40Q Lysholt Allé ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 12 1B 20 m byggelinje C 1A Solkilde Alle Herredsvej X E1 E3 30 m byggelinje 30 m byggelinje E A Dandyvej 10 m byggelinje 10 m byggelinje Fertinvej 13 5C 5A D (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( A B 35 m byggelinje A B 17 Dandyvej 211 2Y 2A 2B 5E 11B 11A Gammelmarksvej Grundet Ringvej 121 Hellumvej A 263 Horsensvej (((((((( Sysselvej 9 264B 12 Løversysselvej Bjørnekærvej Horsensvej B 5B 26 2A 3A 3B 3C 3D 6 ((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((( ((( 1 Stiftsvej Juulsbjergvej 2 15B A Karl Bjarnhofs Vej (((( Haderslevvej Horsensvej 1 Signatur Lokalplanens afgrænsning Delområder Matrikelskel Bygninger Byggefelt 38 m Byggefelt 74 m Park med tekniske anlæg Reduceret skovbyggelinje Friareal RC-området Fælles friareal ((((((( Beskyttede sten- og jorddiger Byggelinje Vejbyggelinje motorvej Princip for veje Ny sti Økologisk_forbindelse Fredskov 15 m omkring sø Højspændingsledning Meter Teknik & Miljø Plan Lokalplan nr Erhvervsområde Grundet Ringvej, Lysholt Fremtidige forhold m Kortbilag 3 Mål: 1:6.000 Dato: Rev: xxx Init.: chhha

31

32 Kortbilag 4: illustrationsplan

33 Teknik & Miljø - Plan Kirketorvet Vejle - Tlf.: E-post: - Internet:

34 Følgebrev - Offentliggørelse af lokalplanforslag nr og forslag til kommuneplantillæg nr. 37 Vejle Kommune har udarbejdet forslag til lokalplan nr for et Erhvervsområde ved Grundet Ringvej, Vejle og tillæg nr. 37 til Vejle Kommuneplan Vejle Byråd har vedtaget forslaget på møde den Brevet her er sendt til myndigheder, foreninger, presse, ejere, naboer og andre, der kan have en væsentlig interesse i planen. Hvad er en lokalplan En lokalplan fastlægger de fremtidige forhold inden for lokalplanens område. En lokalplan kan f.eks. indeholde bestemmelser om, hvad et område skal anvendes til, hvordan vej- og stisystemet skal udformes, hvordan bebyggelsen skal placeres og udformes, hvor meget der må bygges, hvordan friarealerne skal indrettes og en lang række andre forhold. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen Side 1 af 2 J. nr.: P Kontaktperson: Christina Holmbjørn Lokaltlf.: Mobil: Her bor vi: Kirketorvet 22, 7100 Vejle Lokalplanens indhold Lokalplanområdet ligger nord og syd for Grundet Ringvej på Lysholt og er ca. 40 ha stort. Området omfatter matriklerne matr.nr. 1he St. Grundet Hgd, Hornstrup og matr. nr. 4a, 4b, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4k, 4l, 4m, 4n, 4o og del af 11n Nørremarken, Vejle Jorder samt del af 19c, 19f, 19h Bredballe By, Bredballe. Del af vejarealer 7000i, 7000a, 7000l, 7000f Lysholt, Hornstup del af vejarealer 7000q og 7000r St. Grundet Hgd, Hornstrup. Området er i dag udlagt til erhvervsområde og er delvist realiseret. Lokalplanen giver, udover den eksisterende anvendelse som erhvervspark med erhverv af regional betydning, også giver mulighed for at omfordele arealerne, så det er muligt at lave en ny adgangsvej, der forbinder området med Fertinvej og Horsensvej. Desuden er der mulighed for at etablere en solcellepark, hvor der i dag er fælles friareal. Teknik & Miljø - Plan Kirketorvet Vejle Tlf.: Fax: Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl Telefonåbningstider: Mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl Reg. nr konto CVR Nr EAN Nr.

35 Bebyggelsen placeres ud mod Grundet Ringvej i en facadebyggelinje mod syd. I midten af området er der et grønt/blåt bånd, der både fungerer som fælles friareal og som ledelinje for dyr, der passerer gennem området. Mod syd er der mulighed for parkering samt bygninger. Langs den sydlige lokalplangrænse friholdes et areal til økologisk forbindelseslinje. Området nord for Grundet Ringvej bibeholdes med mulighed for større virksomheder langs en stamvej. Virksomhedsklassen i området hæves til miljøklasse 4, og der er mulighed for understøttende funktioner til de virksomheder, der er i området i dag. Det er f.eks. værksteds- og samleaktivitet til solceller, let fødevareproduktion mv. Samtidig bibeholdes de nuværende anvendelsesbestemmelser, hvilket blandt andet omfatter sundhedsklinikker, lægehuse, hotel og uddannelsesinstitutioner. Kortet viser fremtidig disponering af området.

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Forslag T I L L Æ G N R. 2 5

Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 Tillæg nr 25 Hører til lokalplan nr. 1276 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2019 KOMMUNEPLAN 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekantområdet Forslag vedtaget den 21. november 2018 Forslag

Læs mere

Lokalplan nr Område til offentligt formål ved Skiveren

Lokalplan nr Område til offentligt formål ved Skiveren Lokalplan nr. 5.41 Område til offentligt formål ved Skiveren Fremlagt fra den 15.03.2006 til den 11.05.2006 Endelig godkendt den 21.06.2006 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan for et mindre område

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 303

Tillæg nr. 1 til lokalplan 303 Tillæg nr. 1 til lokalplan 303 Erhvervsområde og offentligt område til erhvervsuddannelsescenter i Erritsø ved Snaremosevej Oktober 2017 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan og et tillæg til lokalplan?

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for erhvervsområde ved Havnevej. September Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for erhvervsområde ved Havnevej. September Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 04.14 for erhvervsområde ved Havnevej September 1987 Frederiksværk Kommune LOKALPLAN 04.14 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED HAVNEVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 1 LOKALPLAN...

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN Centerområde ved Havneparken og Havnegade i Vejle Hører til lokalplan nr.

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN Centerområde ved Havneparken og Havnegade i Vejle Hører til lokalplan nr. Forslag T I L L Æ G N R. 1 5 Centerområde ved Havneparken og Havnegade i Vejle Hører til lokalplan nr. 1260 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2029 Forslag til KOMMUNEPLAN 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekantområdet

Læs mere

Forslag T I L L Æ G N R Hører til lokalplan nr for et boligområde ved Grundet Ringvej TIL VEJLE KOMMUNEPLAN

Forslag T I L L Æ G N R Hører til lokalplan nr for et boligområde ved Grundet Ringvej TIL VEJLE KOMMUNEPLAN Forslag T I L L Æ G N R. 1 4 Hører til lokalplan nr. 1207 for et boligområde ved Grundet Ringvej TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2029 Forslag godkendt i byrådet Offentligt fremlagt Indsigelsesfrist den xx.xx.xxxx

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr for et boligområde ved Klintedalsvej

Lokalplan nr for et boligområde ved Klintedalsvej Indhold Lokalplan nr. 2.1-4 for et boligområde ved Klintedalsvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 94 for et område til let industri- og servicevirksomhed ved sydindkørslen til Spjalcl.

Lokalplan nr. 94 for et område til let industri- og servicevirksomhed ved sydindkørslen til Spjalcl. Videbæk i juni 2003 D.nr. 40577 Rettet 23.9.2003 Rettet 6.1.2004 Lokalplan nr. 94 for et område til let industri- og servicevirksomhed ved sydindkørslen til Spjalcl. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 94 med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4 m " - Trolles

LOKALPLAN NR. 4 m  - Trolles LOKALPLAN NR 4 m 408 - - " - Trolles Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund I Lokalplanens indhold ~,, ^, ^ ^,,^ ~,,^^^^,^ I Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning,,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade

LOKALPLAN Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade LOKALPLAN 0-855 Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade Her skal ikke være fotos af marker, hegn o.lign, men gerne skråfotos, illustrationer eller fotos af eksisterende byggeri (Husk der er

Læs mere

Lokalplan nr Område til erhvervsformål; planteskole i Hals

Lokalplan nr Område til erhvervsformål; planteskole i Hals Lokalplan nr. 5.35 Område til erhvervsformål; planteskole i Hals Fremlagt fra onsdag den 20-02-2002 til onsdag den 17-04-2002 Endelig vedtaget den 22.05.2002 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Lokalplan nr Område til idrætsformål i Vester Hassing. Nord. Fremlagt fra den. FORSLAG IRISVEJ KROGENSVEJ KROKUSV

Lokalplan nr Område til idrætsformål i Vester Hassing. Nord. Fremlagt fra den. FORSLAG IRISVEJ KROGENSVEJ KROKUSV Lokalplan nr. 2.22 Område til idrætsformål i Vester Hassing Nord Fremlagt fra den. FORSLAG IRISVEJ KROGENSVEJ KROKUSV HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af Lokalplan 9-4-105 Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse) 2017-058987 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Lokalplan 9-4-105.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 1 til lokalplan 03.8 Oktober For beplantningsbælte mellem industri- og boligområderne. Natur og Udvikling

Forslag til Tillæg nr. 1 til lokalplan 03.8 Oktober For beplantningsbælte mellem industri- og boligområderne. Natur og Udvikling Forslag til Tillæg nr. 1 til lokalplan 03.8 Oktober 2018 For beplantningsbælte mellem industri- og boligområderne Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (2. forelæggelse) Punkt 3. Godkendelse af Lokalplan 9-4-105 Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (2. forelæggelse) 2017-058987 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 9-4-105 endeligt

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 95 for et erhvervsområde ved Kongevejen i Videbæk.

Lokalplan nr. 95 for et erhvervsområde ved Kongevejen i Videbæk. Videbæk i juni 2003 Rettet i november 2003 J.nr. D41756 Lokalplan nr. 95 for et erhvervsområde ved Kongevejen i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 95 for et erhvervsområde ved Kongevejen i Videbæk.

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

T I L L Æ G N R Thyregod Hører til lokalplan nr TIL VEJLE KOMMUNEPLAN

T I L L Æ G N R Thyregod Hører til lokalplan nr TIL VEJLE KOMMUNEPLAN T I L L Æ G N R. 1 0 Thyregod Hører til lokalplan nr. 1258 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2029 Endelig godkendt den 30.05.2018 2 Forord Byrådet har besluttet, at den gældende kommuneplan skal ændres, ved at

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Lokalplan nr. 65. for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej. Hundested Kommune 1

Lokalplan nr. 65. for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej. Hundested Kommune 1 Lokalplan nr. 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej Hundested Kommune 1 Indhold Redegørelse, side 3 Indledning, side 3 Område for lokalplanen, side 3 Eksisterende forhold og planlægning,

Læs mere

Boligområde ved Grundet Ringvej, Vejle til Kommuneplan

Boligområde ved Grundet Ringvej, Vejle til Kommuneplan Forslag til Boligområde ved Grundet Ringvej, Vejle til Kommuneplan 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekantområdet Forslag vedtaget 19. december 2017 Forslag offentliggjort 13. december 2017 I høring 13.

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

1 1 8 5 Offentligt område, uddannelse nord for Vestre Engvej, Vejle

1 1 8 5 Offentligt område, uddannelse nord for Vestre Engvej, Vejle L O K A L P L A N N R. 1 1 8 5 Offentligt område, uddannelse nord for Vestre Engvej, Vejle V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING Vejle VEJLE EGTVED BØRKOP Forslag godkendt i Byrådet den 20.08.2014

Læs mere

Solcelleanlæg ved Kærbøllingvej, Bredsten

Solcelleanlæg ved Kærbøllingvej, Bredsten L O K A L P L A N N R. 1 2 5 2 Solcelleanlæg ved Kærbøllingvej, Bredsten V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING VEJLE EGTVED Haraldskær BØRKOP Forslag godkendt i Byra det den 13.12.2017 Offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. E.317/C.306-1

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. E.317/C.306-1 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. E.317/C.306-1 For et område udlagt til Erhvervsareal for mejerivirksomhed, og centerformål beliggende ved Mammen Byvej / Mejerivej, Mammen. Forslag Læsevejledning Beskrivelsen

Læs mere

Lokalplan nr Område til boligformål v. Skovsgårdsvej, Hals

Lokalplan nr Område til boligformål v. Skovsgårdsvej, Hals Lokalplan nr. 5.36 Område til boligformål v. Skovsgårdsvej, Hals Fremlagt fra den 25.06.2003 til den 20.08.2003 Endelig vedtaget den 19.11.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan for et mindre

Læs mere

NOTAT Miljøscreening for kommuneplantillæg I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

NOTAT Miljøscreening for kommuneplantillæg I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) NOTAT Miljøscreening for kommuneplantillæg 2017.11 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LÆSEVEJLEDNING Lovgivning Lov om miljøvurdering af planer og

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 11

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 11 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 11 Munkebjergvænget Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Forslag til Lokalplan For et boligområde ved Åsebro. Natur og Udvikling

Forslag til Lokalplan For et boligområde ved Åsebro. Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 04.79 2018 For et boligområde ved Åsebro Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Smedegården, Boliger i Hårlev. Lokalplan nr for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Smedegården, Boliger i Hårlev. Lokalplan nr for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-25 Smedegården, Boliger i Hårlev Lokalplan nr. 1-25 for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. 1 Lokalplan nr. 1-25 for SMEDEGÅRDEN,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 8 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 8 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 8 Blandet bolig og erhvervsområde ved Hældagervej Hører til lokalplan nr. 1242 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

TILLÆG NR. 37. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN Erhvervsområde ved Grundet Ringvej, Lysholt Hører til lokalplan nr. 1265

TILLÆG NR. 37. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN Erhvervsområde ved Grundet Ringvej, Lysholt Hører til lokalplan nr. 1265 Forslag TILLÆG NR. 37 Erhvervsområde ved Grundet Ringvej, Lysholt Hører til lokalplan nr. 1265 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2029 Forslag godkendt i byrådet den 14.08.2019 Offentligt fremlagt den 20.08.2019

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup. Februar Natur og Udvikling

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup. Februar Natur og Udvikling Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup Februar 2018 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 89 STØVRING KOMMUNE - VEGGERBYVEJ, SULDRUP BOLIGOMRÅDE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING. TLF

LOKALPLAN NR. 89 STØVRING KOMMUNE - VEGGERBYVEJ, SULDRUP BOLIGOMRÅDE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING. TLF LOKALPLAN NR. 89 BOLIGOMRÅDE - VEGGERBYVEJ, SULDRUP STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING. TLF. 98-371388 INDHOLDSFORTEGNELSE: RedegØrelse: Indledning side 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 3 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan nr. E.317/C inkl. tillæg nr. 1. Erhvervsareal for mejerivirksomhed og centerformål beliggende ved Mammen Byvej, Mammen

Lokalplan nr. E.317/C inkl. tillæg nr. 1. Erhvervsareal for mejerivirksomhed og centerformål beliggende ved Mammen Byvej, Mammen Lokalplan nr. E.317/C.306-1 inkl. tillæg nr. 1 Erhvervsareal for mejerivirksomhed og centerformål beliggende ved Mammen Byvej, Mammen Tillæg nr. 1 til lokalplan

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN Det åbne land Hører til lokalplan nr Forslag til KOMMUNEPLAN

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN Det åbne land Hører til lokalplan nr Forslag til KOMMUNEPLAN Forslag T I L L Æ G N R. 0 9 Det åbne land Hører til lokalplan nr. 1252 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2029 Forslag til KOMMUNEPLAN 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekantområdet Forslag vedtaget 8. marts 2017

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde nord for Hals

Lokalplan nr Boligområde nord for Hals Lokalplan nr. 5.43 Boligområde nord for Hals Fremlagt fra den 29.11.2006 til den 24.01.2007 Endelig vedtaget den 16.04.2007 Hals Kommune :: 5.43 Side 1 af 1 Plannavn Vedtagelsesdato 16. april 2007 Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Lokalplan nr. 1. E for et erhvervsområde i Galten syd for Århusvej

INDHOLDSFORTEGNELSE. Lokalplan nr. 1. E for et erhvervsområde i Galten syd for Århusvej INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 1. E. 6-01 for et erhvervsområde i Galten syd for Århusvej REDEGØRELSEN...1 LOKALPLANENS INDHOLD...1 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...1 1 LOKALPLANENS FORMÅL:...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 38 Erhvervsområde - Bårse

Kommuneplantillæg nr. 38 Erhvervsområde - Bårse AFDELING FOR PLAN OG BY MAJ 2018 vordingborg.dk Kommuneplantillæg nr. 38 Erhvervsområde - Bårse Kommune- og lokalplaner Kommuneplantillæg nr. 38 er endelig vedtaget af Udvalget for Plan og Teknik d. 2.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 117 FREDERIKSBORG STATSSKOLE OG FREDERIKSBORG BYSKOLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 117 FREDERIKSBORG STATSSKOLE OG FREDERIKSBORG BYSKOLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 117 FREDERIKSBORG STATSSKOLE OG FREDERIKSBORG BYSKOLE GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Status for området før planen Det område, som lokalplanen omfatter, er beliggende mellem

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan 003 for parkeringsareal ved Gudhjem

Lokalplan 003 for parkeringsareal ved Gudhjem 6 00m 1.1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1.2 Lokalplan 003 for parkeringsareal ved Gudhjem Tofte u" 204e D 100d D 100u D 6c 236f D "t" 236b D 240c D Stationsv 236m D "n" 236i D Plan & Byg 2004 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr D. Område til offentlige formål i Gørløse

Lokalplan nr D. Område til offentlige formål i Gørløse Lokalplan nr. 3.50.D Område til offentlige formål i Gørløse 24.09.2003 Skævinge Kommune LOKALPLAN NR. 03.50.D Område til offentlige formål i Gørløse Juni 2003 HVORFOR LOKALPLAN? l en kommune skal der normalt

Læs mere

Forslag. Lokalplan 175 Bagsværdvej 138 A og B i Nybro kvarter

Forslag. Lokalplan 175 Bagsværdvej 138 A og B i Nybro kvarter GLADSAXE Forslag Lokalplan 175 Bagsværdvej 138 A og B i Nybro kvarter Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

1 1 4 2 Sommerhusområde ved Hvidbjergvej og Marius Mikkelsensvej,

1 1 4 2 Sommerhusområde ved Hvidbjergvej og Marius Mikkelsensvej, L O K A L P L A N N R. 1 1 4 2 Sommerhusområde ved Hvidbjergvej og Marius Mikkelsensvej, Børkop V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Hvidbjerg Endeligt vedtaget den 06.06.201 Offentligt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER.

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER. LOKALPLAN NR. 14 for området ved idrætsplads i Uvelse. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Redegørelse for lokalplanen

Læs mere

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 3 7 Boligområde ved Mælkevejen Hører til lokalplan nr. 1204 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt i byrådet den 24.2.2016

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 43. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 43. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 43 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 2. november til 28. december 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 43 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 136 FOR ET OMRÅDE ØST FOR KULSVIERVEJ

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 136 FOR ET OMRÅDE ØST FOR KULSVIERVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 136 FOR ET OMRÅDE ØST FOR KULSVIERVEJ GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde nærværende lokalplan

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern

til Kommuneplan , for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern Forslag til til, for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Maj 2018 Forord Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Høringsfrist 9. august 2010 j.nr.01.02.05p21-0183 HVAD ER EN LOKALPLAN

Læs mere

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed fastlægges til 60.

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed fastlægges til 60. Lokalplan nr. 24.1 Centerområde i Jørlunde Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold. Lokalplanen omfatter et område til centerformål omkring Bygaden i Jørlunde. I området ligger, nord for Bygaden,

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

TEKNISK FORVALTNING Telefon(06) Hammel kommune. Lokalplan n r. 16 PRÆSTEGÅRDSENGEN

TEKNISK FORVALTNING Telefon(06) Hammel kommune. Lokalplan n r. 16 PRÆSTEGÅRDSENGEN TEKNISK FORVALTNING Telefon(06) 961988 Hammel kommune Lokalplan n r. 16 PRÆSTEGÅRDSENGEN LOKALPl6R REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 16 Området Lokalplanen omfatter et område i Hammel by, beliggende nord for

Læs mere

Kommuneplan 2017 Tillæg nr Rekreativt område Gammelbrovej Øst

Kommuneplan 2017 Tillæg nr Rekreativt område Gammelbrovej Øst Kommuneplan 2017 Tillæg nr. 4-2017 Rekreativt område Gammelbrovej Øst Status Plannavn Vedtaget Rekreativt område Gammelbrovej Øst Plannummmer 4-2017 Dato for offentliggørelse af forslag 11. september 2018

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Lokalplan 231. for Hartmanns Plads i Nærum

Lokalplan 231. for Hartmanns Plads i Nærum Lokalplan 231 for Hartmanns Plads i Nærum Rundforbivej Nærum Hovedgade Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan Kommunalbestyrelsen beslutte at udarbejde en lokalplan, når en bestemt udvikling

Læs mere

Forslag T I L L Æ G N R Thyregod Hører til lokalplan nr TIL VEJLE KOMMUNEPLAN

Forslag T I L L Æ G N R Thyregod Hører til lokalplan nr TIL VEJLE KOMMUNEPLAN Forslag T I L L Æ G N R. 1 0 Thyregod Hører til lokalplan nr. 1258 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2029 Forslag godkendt i byrådet den 07.02.2018 Offentligt fremlagt den 12.02.2018 Indsigelsesfrist den 09.04.2018

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Kommuneplan for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad

Tillæg nr. 18 til Kommuneplan for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad Silkeborg Kommune FORSLAG Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2028 er i offentlig høring i perioden fra 3. juni 2019 til

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere