Indhold. Ledelsespåtegning 5 Ledelsesberetning 7 Resultatopgørelse 13 Balance 14 Egenkapitalopgørelse 16 Noter til halvårsregnskabet 19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Ledelsespåtegning 5 Ledelsesberetning 7 Resultatopgørelse 13 Balance 14 Egenkapitalopgørelse 16 Noter til halvårsregnskabet 19"

Transkript

1 Halvårsrapport 2019

2

3 Halvårsregnskab Indhold Ledelsespåtegning 5 Ledelsesberetning 7 Resultatopgørelse 13 Balance 14 Egenkapitalopgørelse 16 Noter til halvårsregnskabet 19

4 4 Halvårsregnskab 2019 Oplysninger om Middelfart Sparekasse Selskabet Middelfart Sparekasse Havnegade Middelfart Telefon: Hjemmeside: midspar.dk CVR-nr Bestyrelse Allan Buch, formand Bettina Jørgensen Claus Nielsen Henrik Higham Schlüter, næstformand Jan Melgaard Jens Christian Skifter Michael Peter Holm Rikke Jakobsen Åge Almtoft Direktion Adm. direktør Martin Nørholm Baltser Revisionsudvalg Åge Almtoft, udvalgsformand Jan Melgaard Michael Peter Holm Bestyrelsen i Middelfart Sparekasse, fra venstre: Jan Melgaard, Bettina Jørgensen, Jens Christian Skifter, Allan Buch, Claus Nielsen, Martin Nørholm Baltser, Henrik Higham Schlüter, Rikke Jacobsen, Åge Almtoft og Michael Peter Holm.

5 Ledelsespåtegning 5 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. januar 30. juni 2019 for Middelfart Sparekasse og koncernen. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Det er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og Middelfart Sparekasses aktiver og passiver, den finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af Middelfart Sparekasses og koncernens aktiviteter for 1. halvår Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i Middelfart Sparekasses og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og Middelfart Sparekasse kan påvirkes af. Der er ikke foretaget revision eller review af halvårsrapporten, men ekstern revision har foretaget verifikation af overskuddet omfattende arbejdshandlinger, som svarer til kravene for et review, og dermed påset, at betingelserne for løbende indregning af periodens overskud i den egentlige kernekapital er opfyldt. Middelfart, den 20. august Direktion Martin Nørholm Baltser Adm. direktør Bestyrelse Allan Buch Bettina Jørgensen Jens Christian Skifter Formand Henrik Higham Schlüter Jan Melgaard Åge Almtoft Næstformand Claus Nielsen Michael Peter Holm Rikke Jakobsen

6 6 Ledelsesberetning Helle Nørregaard Langhoff, erhvervskonsulent i Horsens.

7 Ledelsesberetning 7 Ledelsesberetning Halvårets resultat Middelfart Sparekasses koncernresultat før skat blev for første halvår 2019 på 70,0 mio. kr. mod 61,0 mio. kr. i første halvår Halvårets resultat er dermed 9,0 mio. kr. bedre end resultatet for første halvår Det skyldes i høj grad øgede gebyr- og provisionsindtægter som følge af de store konverteringsbølger, der har præget boligmarkedet i første halvår i takt med, at renten på realkreditlån er faldet markant siden årsskiftet. Positive kursreguleringer spiller også ind, da første halvår 2019 i modsætning til første halvår 2018 har budt på pæne gevinster på Sparekassens beholdning af værdipapirer. I hovedtræk ser halvårsresultatet således ud: T Netto rente- og gebyrindtægter: 274,7 mio. kr. (258,6 mio. kr. pr. 30. juni 2018) T Kursreguleringer: 12,0 mio. kr. (- 0,7 mio. kr. pr. 30. juni 2018) T Udgifter til personale og administration: 211,2 mio. kr. (195,1 mio. kr. pr. 30. juni 2018) T Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender: 5,1 mio. kr. (4,4 mio. kr. pr. 30. juni 2018) T Udlån og andre tilgodehavender: 5.984,3 mio. kr. (5.951,5 mio. kr. pr. 31. december 2018) T Indlån inkl. puljeordninger: ,4 mio. kr. (10.140,4 mio. kr. pr. 31. december 2018) T Egenkapital: 1.286,1 mio. kr. (1.233,4 mio. kr. pr. 31. december 2018) T Sparekassens kapitalprocent: 16,0 og med et individuelt solvensbehov på 9,0 %, giver det en overdækning på 4,0 procentpoint (fratrukket den lovpligtige kapitalbevaringsbuffer på 2,5 % og konjunkturudligningsbuffer på 0,5 %) T Middelfart Sparekasse overholder alle grænseværdier i Tilsynsdiamanten. Netto rente- og gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægterne er i første halvår 274,7 mio. kr. mod 258,6 mio. kr. i første halvår Det svarer til en stigning på 6,2 %. Den positive udvikling i toplinjen er drevet af stigende indtægter fra provisioner og gebyrer. Det skyldes i særlig grad, at mange boligejere har udnyttet halvårets faldende renter til at lægge deres lån om. Mange kunder har enten nedkonverteret deres fastforrentede lån eller er gået fra variabel til fast rente. En anden konsekvens af de fortsat faldende renter er, at Sparekassens renteindtægter fra udlån falder selv om udlånet er steget marginalt. I første halvår 2019 har Sparekassen for første gang oplevet, at indtægterne fra gebyrer og provisioner udgør en større del af toplinjen end renteindtægter fra udlån. Det er et billede på en udvikling, der har stået på over de seneste år, hvor Sparekassen i stigende grad er distributør af samarbejdspartneres produkter inden for fx realkredit, investering, pension og personforsikring. Sparekassen har relationen til kunden, og samarbejdspartnerne har relevante produkter til alle livsfaser, og derfor ser Sparekassen det som en naturlig udvikling, der er blevet forstærket af både konverteringsbølgen i første halvår 2019, de faldende udlånsrenter og den vigende efterspørgsel efter udlån. Kursreguleringer Der er positive kursreguleringer for første halvår 2019 på 12,0 mio. kr. Pr. 30. juni 2018 viste posten et minus på 0,7 mio. kr. Sparekassen har i første halvår 2019 oplevet kursgevinster på sin beholdning af både obligationer og sektoraktier. Udgifter til personale og administration Udgifter til personale og administration udgør 211,2 mio. kr. pr. 30. juni 2019 mod 195,1 mio. kr. pr. 30. juni Det svarer til en vækst i udgifterne på 8,2 %. Sparekassen har i første halvår holdt i alt seks garantmøder. Møderne holdes hvert andet år, og i år deltog mere end garanter. Fraregnes udgiften til garant-

8 8 Ledelsesberetning møder stiger indtægterne i faktiske tal også i første halvår 2019 mere end omkostningerne. Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender er 5,1 mio. kr. pr. 30. juni 2019 mod 4,4 mio. kr. pr. 30. juni Nedskrivningerne er fortsat på et meget lavt niveau og giver billedet af en sund kreditportefølje, der også nyder godt af de meget lave renter. Balance og kapital Udlån Udlånet er 5.984,3 mio. kr. pr. 30. juni 2019 mod 5.951,5 mio. kr. ultimo Det svarer til en stigning på 0,5 %. Sparekassen har i årets første seks måneder netto budt næsten nye kunder velkommen. Udlånsvæksten svarer ikke til nettokundetilgangen, og det viser, at kunderne fortsat har fokus på at nedbringe gæld og spare op frem for at låne penge. Indlån Middelfart Sparekasses indlån inkl. indlån i puljeordninger er ,4 mio. kr. pr. 30. juni 2019 mod ,4 mio. kr. ultimo Det svarer til en stigning på 7,0 % siden årsskiftet, og de seneste års opsparingsfokus hos kunderne holder således ved. Egenkapital Sparekassens egenkapital er pr. 30. juni 2019 opgjort til 1.286,1 mio. kr. mod 1.233,4 mio. kr. pr. 31. december Egenkapitalen er således vokset med 4,3 %, hvor halvårets resultat efter skat naturligvis spiller ind. Også garanternes fortsatte opbakning spiller ind. Garantkapitalen er således steget med 1,5 % siden årsskiftet og udgør 599,7 mio. kr. pr. 30. juni Solvens og kapitaldækning Koncernens kapitalgrundlag består af kernekapital efter fradrag på mio. kr. samt supplerende kapital på 150 mio. kr. Den supplerende kapital opfylder alle krav i CRD/CRR og kan fuldt ud medregnes i Sparekassens kapitalgrundlag. Sparekassen har i 2019 optaget supplerende kapital for 50 mio. kr. Sparekassens kapitalprocent udgør på koncernniveau 16,0 % pr. 30. juni 2019 mod 14,5 % pr. 30. juni Det individuelle solvensbehov andrager 9,0 % pr. 30. juni 2019 mod 8,5 % pr. 30. juni Hertil kommer en kapitalbevaringsbuffer på 2,5 % og en konjunkturudligningsbuffer på 0,5 %. Sparekassen har pr. 30. juni 2019 en kapitaloverdækning på 4,0 procentpoint. Pr. 30. juni 2018 var kapitaloverdækningen på 4,2 procentpoint. Kapitaloverdækningen er stort set uændret, og det på trods af at kapitalbufferen påvirkes negativt af et øget solvensbehov på 0,5 procentpoint, sidste fase af indfasningen af den lovpligtige kapitalbevaringsbuffer, som nu er på 2,5 % samt indfasningen af en konjunkturudligningsbuffer på 0,5 % Det individuelle solvensbehov opgøres efter 8+- metoden. Den er nærmere beskrevet på Sparekassens hjemmeside 1 hvor forudsætningerne for opgørelsen også kan findes. Opgørelsen af solvensbehovet er baseret på kapitaldækningsbekendtgørelsens bestemmelser og Finanstilsynets bekendtgørelse om eksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov for pengeinstitutter. I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen skal Sparekassen offentliggøre en række yderligere oplysninger om Sparekassens risikoforhold. Disse oplysninger kan ligeledes findes på Sparekassens hjemmeside 2. Ultimo september 2019 aktiveres konjunkturudligningsbufferen med yderligere 0,5 %. Fra 1. januar 2019 er alle danske pengeinstitutter blevet pålagt et NEP-krav, et krav til Nedskrivnings Egnede Passiver, som skal anvendes til tabsabsorbering og rekapitalisering, såfremt et pengeinstitut bliver nødlidende og skal restruktureres eller afvikles. Ultimo 2018 modtog Sparekassen en opgørelse af NEP-kravet beregnet ud fra Sparekassens årsrapport for NEP-kravet opgøres som det individuelle solvensbehov på dengang 8,8 % plus den fuldt indfasede kapitalbevaringsbuffer på 2,5 % plus konjunkturudlingningsbuffer på 0,5 % plus NEP-tillæg på 4,3 %. Pr. 30. juni 2019 udgør det fuldt indfasede NEP-krav 16,1 % af de risikovægtede eksponeringer. NEP-tillægget bliver dog indfaset over en periode på fem år, hvor der i 2019 indfases 0,4 % i Sparekassen. Sparekassens NEP-krav udgør således 12,2 % pr. 30. juni Sparekassen har udstedt senior non-preferred kapital på 25 mio. kr. i 1. halvår 2019 til inddækning af NEPtillæg

9 Ledelsesberetning 9 Sparekassen forventer at inddække de kommende kapitalkrav ved hjælp af såvel indtjening, garantkapital samt ved eventuel yderligere optagelse af ansvarlig kapital samt senior non-preferred kapital. På det foreliggende grundlag samt Sparekassens forventninger til perioden viser en fremskrivning af Sparekassens kapitalsituation til og med udgangen af 2023, at Sparekassen lever op til de fuldt indfasede kapitalkrav i CRD/CRR samt NEP-kravet. Likviditet Likviditetsmæssigt skal Middelfart Sparekasse overholde likviditetsnøgletallet "Liqiudity Coverage Ratio" (LCR). LCR-nøgletallet beskriver, hvordan Sparekassen skal være i stand til at honorere sine betalingsforpligtelser inden for en kommende 30-dages periode i et marked, hvor der ikke er adgang til funding. Lovgivningsmæssigt er der krav om en overdækning på minimum 100 % i Middelfart Sparekasse har en målsætning om at have en overdækning på 60 % i forhold til lovens krav og har siden indførelsen af LCR-nøgletallet pr. 1. oktober 2015 overholdt denne målsætning. LCR-nøgletallet udgør 477,0 % pr. 30. juni 2019 mod 380,9 % pr. 30. juni Den store overdækning skyldes det stigende indlånsoverskud på 5,1 mia. kr. pr. 30. juni 2019, og at Sparekassens indlån er meget stabilt og dermed giver en minimal likviditetsudstrømning, samt at den stigende overskudslikviditet er placeret konservativt. Tilsynsdiamanten Formålet med Tilsynsdiamanten er at give et billede af, om et pengeinstitut drives med det rette niveau af risici, og om pengeinstituttet er finansielt robust. Middelfart Sparekasse har siden Finanstilsynets lancering af Tilsynsdiamanten i 2010 levet op til alle kravene heri. De fem krav i Tilsynsdiamanten omhandler følgende områder: T Store eksponeringer (maksimalt 175 %) Store eksponeringer er defineret som summen af de 20 største eksponeringer i Sparekassen, der højest må udgøre 175 % af den egentlige kernekapital. Sparekassens 20 største eksponeringer udgør på 30. juni ,5 % af den egentlige kernekapital og dermed pænt indenfor pejlemærkets grænse på 175 %. T Udlånsvækst (maksimalt 20 %) Sparekassen har i første halvår 2019 haft en beskeden vækst i udlånet og holder sig indenfor pejlemærkets grænse på 20 %. Udlånsvæksten udgør 4,4 % i det seneste år. T Ejendomseksponering (maksimalt 25 %) Sparekassens udlån har en bred branchemæssig spredning, og i forhold til ejendomssektoren er Sparekassen kun eksponeret med 12,1% og ligger dermed pænt indenfor pejlemærket på 25 % eksponering mod ejendomssektoren. T Funding ratio (maksimalt 100 %) Funding ratio opgøres som udlån i forhold til indlån og egenkapital, og er for Sparekassen opgjort til 47,6 % pr. 30. juni Dermed er der råderum for Sparekassen til at opfylde ambitionen om kontrolleret, organisk vækst. T Likviditetspejlemærke (minimum 100 %) Pr. 30. juni 2019 er Sparekassens likviditetspejlemærke opgjort til 558,6 % og er således pænt over grænseværdien på 100 %. Likviditetspejlemærket angiver pengeinstitutternes evne til at klare et tre måneders likviditetsstress. Likviditetspejlemærket skal sikre, at institutter i tide reagerer på potentielle udfordringer med overholdelse af det lovmæssige LCR-krav; jo større likviditetsrisici et institut har, jo større overdækning i forhold til det lovmæssige LCR-krav bør det have. Tilsynsdiamanten Finanstilsynets grænseværdier Middelfart Sparekasse pr Opfyldt Store eksponeringer Maks. 175 % 98,5 % e Årlig udlånsvækst Maks. 20 % 4,4 % e Ejendomseksponering Maks. 25 % 12,1 % e Funding ratio Maks. 100 % 47,6 % e Likviditetspejlemærke Min. 100 % 558,6 % e

10 10 Ledelsesberetning Risikostyring Risikostyring har været et væsentligt element i Sparekassen siden etableringen i Således har det både i tider med lav- og højkonjunkturer været et centralt mål, at Sparekassens risikoprofil står i et hensigtsmæssigt forhold til kapitalgrundlaget. De forskellige risici, som Sparekassen påtager sig, og måden hvorpå disse risici overvåges og styres, er forklaret i Sparekassens risikoredegørelse på hjemmesiden 3. Forretningsmæssige og finansielle risici I forbindelse med driften af Sparekassen er de primære risikoområder kredit- samt markedsrisici. De overordnede rammer for risiko- og kapitalstyring er fastlagt af bestyrelsen, som løbende modtager rapportering om udviklingen i risici samt tildelte rammer. Sparekassens kreditrisici styres med udgangspunkt i Sparekassens kreditpolitik, der skal sikre, at der er balance mellem indtjening og risiko. Sparekassens primære kunder er private samt mindre og mellemstore erhvervskunder inden for markedsområdet. Alle væsentlige kunder vurderes periodisk individuelt. Men generelt nedskrives alle kunders lån og garantier (aktiver) ved første indregning med et beløb svarende til det forventede kredittab i 12 måneder (stadie 1). Sker der efterfølgende en betydelig stigning i kreditrisikoen i forhold til tidspunktet for første indregning, nedskrives aktivet med et beløb, der svarer til det forventede kredittab i aktivets restløbetid (stadie 2). Nedskrivningerne i stadie 1 og 2 opgøres på grundlag af en statistisk baseret model. Vurderes aktivet kreditforringet (stadie 3), nedskrives aktivet med et beløb svarende til det individuelt forventede kredittab i aktivets restløbetid, der vil være større end i stadie 2. Sparekassen fokuserer på, at der sikres en effektiv styring af udlånsporteføljen, således at kreditrisikoen begrænses mest muligt. Sparekassens markedsrisici har for hvert af områderne rente-, valuta- og aktierisiko fastsatte rammer, som rapporteres månedligt til bestyrelsen. Samtidig er der fokus på, at der også her skal være balance mellem afkast og risici. Oplysninger om revisionsudvalg I henhold til Bekendtgørelsen om revisionsudvalg 6 stk. 2 oplyses det, at Åge Almtoft er det uafhængige medlem af bestyrelsen med særlige kvalifikationer inden for revision. Åge Almtoft vurderes kvalificeret til posten som formand for revisionsudvalget i kraft af hans uddannelsesmæssige baggrund som statsautoriseret revisor. Hertil kommer mange års erfaring som økonomiansvarlig i Lemvigh-Müller Gruppen, Dan- Truck Heden A/S og Dal-Bo A/S, samt 10 års erfaring fra revisionsfirmaet KPMG. Se evt. nærmere om bestyrelsens udvalg på hjemmesiden 4. Usikkerhed ved indregning og måling De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån. Ledelsen vurderer, at usikkerheden er på et niveau, der er forsvarligt i forhold til et retvisende billede af halvårsregnskabet. Begivenheder efter halvårets afslutning Der er ikke indtrådt begivenheder efter balancedagen, der er af betydning for bedømmelsen af denne halvårsrapport. Forventet resultat for hele 2019 Første halvår har været positivt for Middelfart Sparekasse med fortsat kundetilgang og vækst på både top- og bundlinje. Med de danske konkurrencemyndigheders godkendelse af salget af 75 % af Sparinvest Holdings SE til Nykredit A/S, forventer Sparekassen en ekstraordinær indtægt i niveauet mio. kr. i andet halvår Sammenholdt med et stærkt første halvår og en konverteringsbølge, der er fortsat i andet halvår, forventer Sparekassen derfor nu et resultat for hele året på koncernniveau før skat i niveauet 150 til 175 mio. kr. mod forventningen ved årets indgang på et resultat i størrelsesordenen mio. kr

11 Steen R. Søndergaard, afdelingsdirektør, og rådgiver Dennis Borre Haupt, Hørningafdelingen. Ledelsesberetning 11

12 12 Halvårsregnskab 2019 Halvårsregnskab Ulrik Johansen, controller og Mikkel Engemose Sørensen, controller i økonomiafdelingen.

13 Halvårsregnskab Resultatopgørelse Beløb i kr. Sparekassen Koncernen Note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Halvårets resultat Totalindkomstopgørelse Halvårets resultat Anden totalindkomst: Regulering som følge af ændret regnskabspraksis i associeret virksomhed Værdiregulering af domicilejendomme Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter Anden totalindkomst efter skat Halvårets totalindkomst

14 14 Halvårsregnskab 2019 Balancen Aktiver Beløb i kr. Sparekassen Koncernen Note 30/ / / / / / Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt

15 Halvårsregnskab Balancen Passiver Beløb i kr. Sparekassen Koncernen Note 30/ / / / / / Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud 9 Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Garantkapital Overført overskud Opskrivningshenlæggelse Reserve efter den indre værdis metode Renter garantkapital Værdiregulering af sikringsinstrumenter Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 11 Koncernoversigt 12 Kapitalkrav 13 Anvendt regnskabspraksis

16 16 Halvårsregnskab 2019 Egenkapitalopgørelse Sparekassen Beløb i kr. Overført resultat Garantkapital Opskrivningshenlæggelse Renter garantkapital Ændring dagsværdi sikr. instr. I alt Egenkapital 1. januar Ændring i anvendt regnskabspraksis vedr. IFRS Ændring i anvendt regnskabspraksis vedr. IFRS 9 i tilknyttede virksomheder Egenkapital 1. januar 2018, herefter Totalindkomst i perioden Periodens resultat Regulering som følge af ændret regnskabspraksis i associeret virksomhed Værdiregulering af sikringsinstrumenter i tilknyttede virksomheder Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter i tilknyttede virksomheder Periodens totalindkomst Transaktioner med garanter Udbetalte renter garantkapital Skat af udbetalte garantrenter Renter garantkapital Ny garantkapital netto Transaktioner med garanter i perioden i alt Egenkapital 31. december Totalindkomst i perioden Periodens resultat Værdiregulering af domicilejendomme Værdiregulering af sikringsinstrumenter i tilknyttede virksomheder Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter i tilknyttede virksomheder Periodens totalindkomst Transaktioner med garanter Udbetalte renter garantkapital Skat af udbetalte garantrenter Ny garantkapital netto Transaktioner med garanter i perioden i alt Egenkapital 30. juni

17 Halvårsregnskab Egenkapitalopgørelse Koncern Beløb i kr. Overført resultat Garantkapital Opskrivningshenlæggelse Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Renter garantkapital Ændring dagsværdi sikr. instr. I alt Egenkapital 1. januar Ændring i anvendt regnskabspraksis vedr. IFRS Egenkapital 1. januar 2018, herefter Totalindkomst i perioden Periodens resultat Regulering som følge af ændret regnskabspraksis i associeret virksomhed Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Transaktioner med garanter Udbetalte renter garantkapital Skat af udbetalte garantrenter Renter garantkapital Ny garantkapital netto Transaktioner med garanter i perioden i alt Egenkapital 31. december Totalindkomst i perioden Periodens resultat Værdiregulering af domicilejendomme Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Transaktioner med garanter Udbetalte renter garantkapital Skat af udbetalte garantrenter Ny garantkapital netto Transaktioner med garanter i perioden i alt Egenkapital 30. juni

18 18 Halvårsregnskab 2019 Arbresha Ramovic Ujkasi, controller i økonomiafdelingen.

19 Noter 19 Noter Oversigt 1. Femårsoversigt og nøgletal 2. Renteindtægter 3. Renteudgifter 4. Gebyrer og provisionsindtægter 5. Kursreguleringer 6. Udgifter til personale og administration 7. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender samt hensættelser til tab på garantier og uudnyttede kreditfacilliteter (nedskrivningskonto) 8. Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 9. Efterstillede kapitalindskud 10. Eventualforpligtelser 11. Koncernoversigt 12. Kapitalkrav 13. Anvendt regnskabspraksis

20 20 Noter 1. Femårsoversigt og nøgletal Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Beløb i kr. 30/ / / / / Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Årets resultat Udlån Egenkapital Aktiver i alt Kapitalprocent 15,8 15,1 14,7 14,5 14,6 Kernekapitalprocent 13,9 14,4 14,1 13,9 14,1 Halvårets egenkapitalforrentning før skat* 5,4 5,0 6,7 6,0 4,5 Halvårets egenkapitalforrentning efter skat* 4,5 4,3 5,9 4,8 3,7 Indtjening pr. omkostningskrone 1,33 1,30 1,36 1,32 1,22 Renterisiko 0,9 1,4 1,4 1,0 1,2 Valutaposition 3,7 3,3 4,7 5,5 5,0 Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Udlån i forhold til indlån 55,1 60,1 63,2 71,1 81,8 Udlån i forhold til egenkapital 4,6 4,8 4,8 4,8 4,9 Halvårets udlånsvækst* 0,3 2,4 9,3 5,5 3,5 Liquidity Coverage Ratio (LCR) 462,9 390,1 287,9 317,8 268,7 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet** - 288,5 268,6 223,2 173,6 Summen af store engagementer*** 12,3 10,9 11,5 10,7 0,0 Store eksponeringer**** 98,5 72, Halvårets nedskrivningsprocent* 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Halvårets afkastningsgrad* 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 *Nøgletallene er beregnet på halvårsbasis - og ikke omregnet til p.a. ** Likviditetskrav for pengeinstitutter fastsat med hjemmel i 152 i lov om finansiel virksomhed er erstattet af LCR-nøgletallet. *** Opgjort i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. **** Opgjort i henhold til Tilsynsdiamanten.

21 Noter Femårsoversigt og nøgletal, fortsat Hoved- og nøgletal koncern Beløb i kr. 30/ / / / / Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Årets resultat Udlån Egenkapital Aktiver i alt Kapitalprocent 16,0 14,5 14,5 14,2 13,8 Kernekapitalprocent 14,0 13,8 13,9 13,6 13,4 Halvårets egenkapitalforrentning før skat* 5,6 5,3 7,1 6,2 4,7 Halvårets egenkapitalforrentning efter skat* 4,5 4,3 5,9 4,8 3,7 Indtjening pr. omkostningskrone 1,32 1,28 1,37 1,31 1,22 Renterisiko 1,0 1,5 1,5 1,1 1,3 Valutaposition 3,7 3,3 4,7 5,5 5,2 Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udlån i forhold til indlån 56,1 60,9 63,7 71,8 78,4 Udlån i forhold til egenkapital 4,7 4,9 4,9 4,8 4,7 Halvårets udlånsvækst* 0,5 2,6 9,0 5,5 4,1 Liquidity Coverage Ratio (LCR) 477,0 380,9 290,7 279,9 218,0 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet** - 288,2 268,2 222,8 170,6 Summen af store engagementer*** 12,3 10,9 11,5 10,7 0,0 Store eksponeringer**** 98,5 72, Halvårets nedskrivningsprocent* 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 Halvårets afkastningsgrad* 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 *Nøgletallene er beregnet på halvårsbasis - og ikke omregnet til p.a. ** Likviditetskrav for pengeinstitutter fastsat med hjemmel i 152 i lov om finansiel virksomhed er erstattet af LCR-nøgletallet. *** Opgjort i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. **** Opgjort i henhold til Tilsynsdiamanten.

22 22 Halvårsregnskab 2019 Rådgiver Jonas Knutzen og kundemedarbejder Annette Christensen, Hedensted-afdelingen.

23 Noter Renteindtægter Beløb i kr. Sparekassen Koncernen 30/ / / / Indskudsbeviser i Nationalbanken Kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter, rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt Renteudgifter Beløb i kr. Sparekassen Koncernen 30/ / / / Indskudsbeviser i Nationalbanken Kreditinstitutter Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt

24 24 Noter 4. Gebyrer og provisionsindtægter Beløb i kr. Sparekassen Koncernen 30/ / / / Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt Kursreguleringer Beløb i kr. Sparekassen Koncernen 30/ / / / Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier m.v Valuta Afledte finansielle instrumenter, rente- og aktiekontrakter Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger I alt

25 Noter Udgifter til personale og administration Beløb i kr. Sparekassen Koncernen 30/ / / / Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring Afgifter beregnet på grundlag af lønsummen I alt Øvrige administrationsudgifter Udgifter til personale og administration i alt Det gennemsnitlige antal beskæftigede i 1. halvår omregnet til antal heltidsbeskæftigede Vederlag til direktion, bestyrelse og repræsentantskab Direktion Bestyrelse Repræsentantskab I alt

26 26 Noter 7. Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender samt hensættelser til tab på garantier og uudnyttede kreditfaciliteter (nedskrivningskonto) Beløb i kr. Sparekassen Koncernen Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris: 30/ / / / Individuelle nedskrivninger primo Ændring i anvendt regnskabspraksis vedr. IFRS Individuelle nedskrivninger ultimo Gruppevise nedskrivninger primo Ændring i anvendt regnskabspraksis vedr. IFRS Gruppevise nedskrivninger ultimo Stadie 1 nedskrivninger primo Ændring i anvendt regnskabspraksis vedr. IFRS Nye nedskrivninger i perioden netto Nedskrivninger ultimo Stadie 2 nedskrivninger primo Ændring i anvendt regnskabspraksis vedr. IFRS Nye nedskrivninger i perioden netto Nedskrivninger ultimo Stadie 3 nedskrivninger primo Ændring i anvendt regnskabspraksis vedr. IFRS Nye nedskrivninger i perioden netto Andre bevægelser Tidligere nedskrevet, nu endeligt tabt Nedskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger på udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris ultimo

27 Noter Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender samt hensættelser til tab på garantier og uudnyttede kreditfaciliteter (nedskrivningskonto) (fortsat) Beløb i kr. Sparekassen Koncernen Hensættelser til tab på uudnyttede kreditrammer og lånetilsagn: 30/ / / / Stadie 1 hensættelser primo Nye hensættelser i perioden netto Hensættelser ultimo Stadie 2 hensættelser primo Nye hensættelser i perioden netto Hensættelser ultimo Stadie 3 hensættelser primo Nye hensættelser i perioden netto Hensættelser ultimo Samlede hensættelser til tab på kredittilsagn og uudnyttede kreditrammer ultimo Hensættelser til tab på garantier: Individuelle hensættelser primo Ændring i anvendt regnskabspraksis vedr. IFRS Individuelle hensættelser ultimo Stadie 1 hensættelser primo Ændring i anvendt regnskabspraksis vedr. IFRS Nye hensættelser i perioden netto Hensættelser ultimo Stadie 2 hensættelser primo Ændring i anvendt regnskabspraksis vedr. IFRS Nye hensættelser i perioden netto Hensættelser ultimo Stadie 3 hensættelser primo Ændring i anvendt regnskabspraksis vedr. IFRS Nye hensættelser i perioden netto Hensættelser ultimo Samlede hensættelser på garantier ultimo

28 28 Noter 7. Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender samt hensættelser til tab på garantier og uudnyttede kreditfaciliteter (nedskrivningskonto) (fortsat) Beløb i kr. Sparekassen Koncernen Nedskrivninger på tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster med kreditrisiko: 30/ / / / Nedskrivninger, primo Ændring i anvendt regnskabspraksis vedr. IFRS Nye nedskrivninger, netto Nedskrivninger ultimo Samlede akkumulerede nedskrivninger og hensættelser i alt Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. indregnet i resultatopgørelsen: Nye nedskrivninger i perioden Tabsbogført ej tidligere nedskrevet Tilbageførte nedskrivninger i perioden Indgået på tidligere afskrevne fordringer Beregnet rente af nedskrivninger Resultatpåvirkning af nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Hensættelser til tab på garantier, uudnyttede kreditrammer og lånetilsagn indregnet i resultatopgørelsen: Nye hensættelser i perioden Tilbageførte hensættelser i perioden Resultatpåvirkning af tab på garantier, uudnyttede kreditrammer og lånetilsagn Nedskrivninger på tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster med kreditrisiko indregnet i resultatopgørelsen: Nye nedskrivninger i perioden Tilbageførte nedskrivninger i perioden Resultatpåvirkning af nedskrivninger på tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster med kreditrisiko Resultatpåvirkning af nedskrivninger og hensættelser i alt

29 Noter Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Beløb i kr. Sparekassen Koncernen 30/ / / / Associerede virksomheder Kostpris primo året Kostpris ultimo Op- og nedskrivninger primo året Årets resultat Andre kapitalbevægelser Op- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Tilknyttede virksomheder Kostpris primo året Kostpris ultimo Op- og nedskrivninger primo året Årets resultat Andre kapitalbevægelser Ned- og afskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo

30 30 Noter 9. Efterstillede kapitalindskud Beløb i kr. Sparekassen Koncernen 30/ / / / Samlede efterstillede kapitalindskud Medregnes til kapitalgrundlag som ansvarlig kapital *) Renter % p.a. 4,24 7,75 4,24 7,75 Årets renteudgifter og periodiserede stiftelsesomkostninger *) Der er ikke krav om fratrækning af amortiserede låneomkostninger i opgørelsen af kapitalgrundlaget. De efterstillede kapitalindskud består af 2 obligationslån: Obligationslån på 100 mio. kr. Optaget den 20. november Lånet forfalder til fuld indfrielse den 20. november 2028, og kan med tilladelse fra Finanstilsynet førtidsindfries den 20. november Rentesatsen er fast 5,00 % p.a. frem til den 20. november Herefter er rentesatsen variabel, svarende til Cibor6-satsen med tillæg af et kreditspænd. Kreditspændet beregnes som kuponrente på 5 % p.a. fratrukket den danske 5-årige swaprente. Omkostninger ved optagelsen var 750 t.kr., som periodiseres over 5 år. Obligationslånet er dagsværdiafdækket via en renteswap, som pr har en variabel rente på 4,32 % p.a. og en positiv markedsværdi på t.kr. Obligationslån på 50 mio. kr. Optaget den 27. marts Lånet forfalder til fuld indfrielse den 27. marts 2029, og kan med tilladelse fra Finanstilsynet førtidsindfries den 27. marts Rentesatsen er variabel og er pr på 4,09 % p.a., svarende til Cibor6-satsen med tillæg af en margin på 4,25 %. Omkostninger ved optagelsen var 500 t.kr., som periodiseres over 5 år.

31 Noter Eventualforpligtelser Beløb i kr. Sparekassen Koncernen 30/ / / / Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier Garantier i alt Huslejeforpligtelser Leasingforpligtelser Skandinavisk Data Center A/S* Øvrige eventualforpligtelser Andre eventualforpligtelser i alt Eventualforpligtelser i alt *Middelfart Sparekasse har indgået aftale med Skandinavisk Data Center A/S om it-løsninger. Hvis Sparekassen udtræder af aftalen, skal der betales en udtrædelsesgodtgørelse svarende til løbende år plus 4 års betalinger. Eventualforpligtelsen er pr. 30. juni 2019 opgjort til 210 mio. kr. Middelfart Sparekasse er administrationsselskab i en dansk sambeskatning. Sparekassen hæfter derfor ifølge skattelovgivningens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede enheder.

32 32 Noter 11. Koncernoversigt Beløb i kr. Aktivitet Ejerandel i pct. Egenkapital ultimo 2018 Resultat 2018* Navn og hjemsted Tilknyttede virksomheder der konsolideres: Trekantens Ejendomsselskab A/S, Middelfart Kommune 100 pct Leasing Fyn Middelfart A/S, Odense Kommune Ejendomsselskab Leasingselskab 100 pct Fælles kontrollerede virksomheder der konsolideres: Leasing Fyn Bank A/S**, Bankaktieselskab Odense Kommune 33,33 pct Associerede virksomheder der ikke konsolideres: Kulturøen A/S, Middelfart Kommune 50 pct Kulturøens ByCenter A/S***, Middelfart Kommune 50 pct NEM Forsikring A/S, Skanderborg Kommune Leasing- og factoringvirksomhed Ejendomsselskab Ejendomsselskab Forsikringsvirksomhed 20 pct * Perioden 1. januar december 2018 **Indirekte ejet via Leasing Fyn Middelfart A/S (ejerandel 33,33%) ***Indirekte ejet via Kulturøen A/S (ejerandel 100%) Transaktioner og aftaler med dattervirksomheder og associerede virksomheder er foretaget på markedsmæssige vilkår. Transaktionerne omfatter: T Husleje, t.kr T Indtægter forbundet med ind- og udlån samt garantier, t.kr T Udgifter forbundet med ind- og udlån samt garantier, t.kr. 21

33 Noter Kapitalkrav Beløb i kr. Sparekassen Koncernen 30/ / / / / / Samlet risikoeksponering Solvenskrav, 8 % af samlet risikoeksponering Garantkapital Overført overskud Nettoopskrivning efter indre værdis metode Opskrivningshenlæggelser Renter garantkapital Egentlig kernekapital før fradrag Fradrag i egentlig kernekapital Egentlig kernekapital efter fradrag (CET1) Supplerende kapital Fradrag i supplerende kapital Kapitalgrundlag Kernekapitalprocent og egentlig kernekapitalprocent 13,9 14,5 14,4 14,0 14,6 13,8 Kapitalprocent 15,8 15,8 15,1 16,0 16,0 14,5

34 34 Noter 13. Anvendt regnskabspraksis Generelt Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Halvårsregnskabet er aflagt i danske kroner og afrundet til nærmeste kr. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den anvendte regnskabspraksis i årsregnskabet for 2018, hvortil der henvises. Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder Målingen af visse aktiver og forpligtelser kræver ledelsesmæssige skøn over hvorledes disse påvirkes af fremtidige begivenheder. Væsentlige skøn foretages blandt andet ved opgørelse af nedskrivninger på værdiforringede udlån og hensatte forpligtelser samt på dagsværdi for unoterede aktier. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og de væsentligste skønsmæssige usikkerheder forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af halvårsregnskabet for 2019 som ved udarbejdelsen af årsregnskabet for 2018.

35

36 Middelfart Privat Havnegade Middelfart Telefon Middelfart Erhverv Havnegade Middelfart Telefon Strib afdeling Sofiendalvej 4, Strib 5500 Middelfart Telefon Fredericia afdeling Prinsessegade Fredericia Telefon Kolding afdeling Buen Kolding Telefon Vejle afdeling Toldbodvej Vejle Telefon Uldum afdeling Søndergade Uldum Telefon Hedensted afdeling Østerbrogade 11A 8722 Hedensted Telefon Odense Privat Dalumvej 54B 5250 Odense SV Telefon Odense Erhverv Dalumvej 54B, 1. sal 5250 Odense SV Telefon Horsens afdeling Høegh Guldbergs Gade 36E 8700 Horsens Telefon Esbjerg afdeling Dokken Esbjerg Telefon Aarhus afdeling Rosensgade Aarhus C Telefon Hørning afdeling Nørre Allé Hørning Telefon Svendborg afdeling Tinghusgade Svendborg Telefon Investering Roskilde Algade Roskilde Telefon midspar.dk

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE HALVÅRSRAPPORT 2016

PRESSEMEDDELELSE HALVÅRSRAPPORT 2016 PRESSEMEDDELELSE HALVÅRSRAPPORT 2016 Pressemeddelelse halvårsrapport 2015 // 2 PRESSEMEDDELELSE FORVENTNINGER FOR 2016 OPJUSTERES EFTER STÆRKT HALVÅRSREGNSKAB Middelfart Sparekasse kom ud af første halvår

Læs mere

Halvårsrapport 2014// 1. halvårs- rapport 2014

Halvårsrapport 2014// 1. halvårs- rapport 2014 Halvårsrapport 2014// 1 halvårs- rapport 2014 Halvårsrapport 2014// 2 indhold Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigter... 7 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 8 Balance

Læs mere

Resultat pr. aktie i kr... 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60 Udvandet resultat pr. aktie i kr. 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60

Resultat pr. aktie i kr... 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60 Udvandet resultat pr. aktie i kr. 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60 Moderselskab Resultatopgørelse 1. januar - 30. juni 2010 2010 2009 2009 1.000-kr. 2. kvartal 1. halvår 2. kvartal 1. halvår 1/1-31/12 Renteindtægter... 32.824 65.797 37.342 79.363 149.512 Renteudgifter...

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Halvårsrapport 2013 // 1. halvårs- rapport 2013

Halvårsrapport 2013 // 1. halvårs- rapport 2013 Halvårsrapport 2013 // 1 halvårs- rapport 2013 Halvårsrapport 2013 // 2 indhold Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigter... 7 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 8 Balance

Læs mere

Ledelsespåtegning Ledelsesberetning Femårsoversigter Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse Balance...

Ledelsespåtegning Ledelsesberetning Femårsoversigter Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse Balance... HALVÅRSRAPPORT 2016 Halvårsrapport 2016 // 3 INDHOLD Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 12 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 13 Balance... 14 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Halvårsrapport Pressemeddelelse

Halvårsrapport Pressemeddelelse Halvårsrapport 2018 Pressemeddelelse Pressemeddelelse halvårsrapport 2018 2 Solidt første halvår i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse præsterede et overskud på 61 mio. kr. før skat på koncernniveau

Læs mere

Halvårsrapport Pressemeddelelse

Halvårsrapport Pressemeddelelse Halvårsrapport 2019 Pressemeddelelse Låneomlægninger sætter præg på stærkt halvårsregnskab Middelfart Sparekasses halvårsregnskab viser et overskud før skat på koncernniveau på 70 mio. kr. Meget tilfredsstillende,

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Halvårsregnskab Indhold

Halvårsregnskab Indhold Halvårsrapport 2017 Halvårsregnskab 2017 3 Indhold Ledelsespåtegning 5 Ledelsesberetning 7 Resultatopgørelse 13 Balance 14 Egenkapitalopgørelse 16 Noter til halvårsregnskabet 18 Koncernoversigt 29 Kapitalkrav

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2019 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nedskrivning på kunder

Nedskrivning på kunder Periodens resultat samt udvikling i aktiviteter Den Jyske Sparekasses resultat før skat for perioden 1. januar 31. marts 2018 udgør 39,6 mio. kr., hvilket vi betragter som tilfredsstillende. Resultatet

Læs mere

Fremgang sikrer flot 2017-resultat i Sparekassen Thy

Fremgang sikrer flot 2017-resultat i Sparekassen Thy Pressemeddelelse 2017 Fremgang sikrer flot 2017-resultat i Sparekassen Thy Sparekassen Thy har sendt årsresultatet helt i top med et overskud på 157 mio. kr. før skat. Forklaringen er mange nye kunder og

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2009

Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Lille plus i Kreditbanken i 1. halvår 2009 Banken har et overskud på 1,4 mio. kr. før skat. Resultatet bygger på en fin udvikling i renteog gebyrindtægterne, på en fornuftig

Læs mere

Halvårs- rapport 1. halvår 2012

Halvårs- rapport 1. halvår 2012 Halvårsrapport Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Femårsoversigter... 6 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 7 Balance pr. 30/6 2012... 8 Egenkapitalopgørelse...10

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Halvårsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 23. august klokken 17.00

Halvårsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 23. august klokken 17.00 Halvårsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 23. august klokken 17.00 Pressemeddelelse halvårsrapport 2017 2 Stærkt halvårsregnskab fra Middelfart Sparekasse Overskud

Læs mere

KØBENHAVNS ANDELSKASSE CVR-nr HALVÅRSRAPPORT

KØBENHAVNS ANDELSKASSE CVR-nr HALVÅRSRAPPORT KØBENHAVNS ANDELSKASSE CVR-nr. 82112219 HALVÅRSRAPPORT 2010 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt halvårsrapporten for 2010 for Københavns Andelskasse. Vi anser den valgte og uændrede regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 2018 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2018 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2018 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...2 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...4 Resultatopgørelse...5 Balance...6 Egenkapitalopgørelse...8

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse Q Lollands Bank A/S Nybrogade Nakskov. Reg. nr CVR-nr

Periodemeddelelse Q Lollands Bank A/S Nybrogade Nakskov. Reg. nr CVR-nr Lollands Bank A/S Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Telefon: 54 92 11 33 Fax: 54 95 11 33 Internet: www.lollandsbank.dk E-mail: nakskov@lobk.dk Periodemeddelelse Q1 2019 Selskabsmeddelelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

HK01. Januar Resultatoplysninger kr.

HK01. Januar Resultatoplysninger kr. HK01 Resultatoplysninger 1. Renteindtægter 1 2. Renteudgifter 2 A. Netto renteindtægter 3 3. Udbytte af aktier mv. 4 4. Gebyrer og provisionsindtægter 5 5. Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 6 B. Netto

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2007 fra Kreditbanken A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2007 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Halvårsrapport for 2007 fra Kreditbanken A/S Netto rente- og gebyrindtægter stiger 16,2%. Kursreguleringer er på niveau med sidste år. Omkostninger og nedskrivninger under ét svarer til budgettet

Læs mere

Årsregnskab 2018 Positiv udvikling fortsætter i Sparekassen Thy

Årsregnskab 2018 Positiv udvikling fortsætter i Sparekassen Thy Pressemeddelelse: Årsrapport 2018 Årsregnskab 2018 Positiv udvikling fortsætter i Sparekassen Thy Sparekassen Thy kan igen præsentere et særdeles tilfredsstillende resultat. I 2018 blev resultatet på 131,9

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011

Halvårsrapport 1. halvår 2011 Middelfart Sparekasse 0 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Femårsoversigter... 6 Resultatopgørelse... 7 Status pr. 30/6 2011... 8 Egenkapitalopgørelse... 10 Noter til halvårsregnskabet...

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni J.A.K. Andelskasse Østervrå Vrængmosevej Østervrå Telf

Halvårsrapport 30. juni J.A.K. Andelskasse Østervrå Vrængmosevej Østervrå Telf Halvårsrapport 30. juni 2016 J.A.K. Andelskasse Østervrå Vrængmosevej 1 9750 Østervrå Telf. 98 95 20 88 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4-6

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni J.A.K. Andelskasse Østervrå Vrængmosevej Østervrå Telf

Halvårsrapport 30. juni J.A.K. Andelskasse Østervrå Vrængmosevej Østervrå Telf Halvårsrapport 30. juni 2015 J.A.K. Andelskasse Østervrå Vrængmosevej 1 9750 Østervrå Telf. 98 95 20 88 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4-6

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6 CVR: 66 67 10 11 www.sparnebel.dk Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

Periodeoplysning 1. kvartal 2019

Periodeoplysning 1. kvartal 2019 Totalbanken A/S Bredgade 95, DK-5560 Aarup Cvr.nr. 10 34 98 18 LEI-kode 549300CFAB5CF9Y03270 Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2019 Offentliggjort 7.5.2019 kl. 9.30 Periodeoplysning 1. kvartal 2019 Side 1 af

Læs mere

Periodeoplysning 3. kvartal 2018

Periodeoplysning 3. kvartal 2018 Totalbanken A/S Bredgade 95, DK-5560 Aarup Cvr.nr. 10 34 98 18 LEI-kode 549300CFAB5CF9Y03270 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2018 Offentliggjort 31.10.2018 kl. 9.30 Periodeoplysning 3. kvartal 2018 Side 1 af

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Halvårsrapport Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og Pressen den 15. august 1 Halvårsrapport 1 (1. januar til. juni 1) Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Side 1 af 8 Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge 1 18 København V

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2018

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2018 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsregnskab. Sparekassen Thy Store Torv Thisted

Halvårsregnskab. Sparekassen Thy Store Torv Thisted Halvårsregnskab Sparekassen Thy Store Torv 1 7700 Thisted www.sparthy.dk 2010 2 Indhold: Ledelsesberetning...side 3-6 5 års hoved- og nøgletal... side 7 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Sparekassen Thy

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2006 2005 Renteindtægter 1 119.527 91.433 Renteudgifter 2 84.739 55.910 Netto renteindtægter 34.788 35.523

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr

Sparekassen Thy. CVR-Nr Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsregnskab 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 1 5 års hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Kapitalbevægelser 8 Kernekapital,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Basisindtjeningen fortsætter den positive udvikling, men igen store nedskrivninger

Basisindtjeningen fortsætter den positive udvikling, men igen store nedskrivninger NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

PERIODEOPLYSNING FOR 1. KVARTAL 2018 Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2018 Offentliggjort den kl

PERIODEOPLYSNING FOR 1. KVARTAL 2018 Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2018 Offentliggjort den kl PERIODEOPLYSNING FOR 1. KVARTAL 2018 Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2018 Offentliggjort den 2.5.2018 kl. 12.50 Overskud på 12 mio.kr. forrenter egenkapitalen med 14,4 % p.a. I årets første kvartal realiserer

Læs mere

Periodemeddelelse. 3.. kvartal 2010

Periodemeddelelse. 3.. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 25. oktober 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2010 Periodemeddelelse 3.. kvartal 2010 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport langspar.dk. CVR nr

Halvårsrapport langspar.dk. CVR nr Halvårsrapport 2018 langspar.dk. CVR nr. 17200615 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 HOVED- & NØGLETAL... 8 RESULTATOPGØRELSEN FOR 1. HALVÅR 2018... 9 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE... 9 BALANCE

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 4/2016 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse Q1 2018

Periodemeddelelse Q1 2018 Lollands Bank A/S Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Telefon: 54 92 11 33 Fax: 54 95 11 33 Internet: www.lollandsbank.dk E-mail: nakskov@lobk.dk Periodemeddelelse Q1 2018 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Hvidbjerg Bank A/S, periodemeddelelse for 1. kvartal 2019

Hvidbjerg Bank A/S, periodemeddelelse for 1. kvartal 2019 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 28. oktober 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2013.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 28. oktober 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2013. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 28. oktober 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2013 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2013 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Halvårsrapport langspar.dk. CVR nr

Halvårsrapport langspar.dk. CVR nr Halvårsrapport 2019 langspar.dk. CVR nr. 17200615 Indhold LEDELSESPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 HOVED- & NØGLETAL...10 RESULTATOPGØRELSEN FOR 1. HALVÅR 2019...11 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE...11 BALANCE

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 s. 1 Klaksvík Hovedafdeling: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Tel. +298 475000

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Halvårsregnskab Indhold

Halvårsregnskab Indhold Halvårsrapport 2018 Halvårsregnskab 2018 3 Indhold Ledelsespåtegning 5 Ledelsesberetning 7 Resultatopgørelse 13 Balance 14 Egenkapitalopgørelse 16 Noter til halvårsregnskabet 18 Koncernoversigt 33 Kapitalkrav

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

FS Bank A/S CVR nr

FS Bank A/S CVR nr FS Bank A/S CVR nr. 32 46 76 87 Delårsrapport for 1. halvår 2013 1. januar - 30. juni 2013 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning pr. 30. juni 2013 4 Halvårsrapport 30. juni 2013 Resultatopgørelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2017 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 30.9.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2006 30.9.2005 30.9.2006 30.9.2005 Renteindtægter 1 398.834 361.564

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til. Halvårsrapport

Supplerende/korrigerende information til. Halvårsrapport Supplerende/korrigerende information til Halvårsrapport 2018 Indhold Indledning..... 3 Ledelsespåtegning... 4 Ledelsesberetning... 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse... 7 Balance... 8 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsregnskab pr. 31.3.2008 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2008 31.3.2007 31.3.2008 31.3.2007 Renteindtægter 1 201.385

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2008 30.9.2007 30.9.2008 30.9.2007 Renteindtægter 1 652.477

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 for Hvidbjerg Bank. Overskud i Hvidbjerg Bank. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 for Hvidbjerg Bank. Overskud i Hvidbjerg Bank. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

PERIODEOPLYSNING FOR 1. KVARTAL 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2017 Offentliggjort den kl

PERIODEOPLYSNING FOR 1. KVARTAL 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2017 Offentliggjort den kl PERIODEOPLYSNING FOR 1. KVARTAL 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2017 Offentliggjort den 9.5.2017 kl. 18.20 Overskud på 9,6 mio.kr. forrenter egenkapitalen med 11,8 % p.a. I årets første kvartal realiserer

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Pressemeddelelse. Årsrapport

Pressemeddelelse. Årsrapport Pressemeddelelse 2016 Årsrapport Rekordregnskab i Sparekassen Thy Sparekassen Thy kan med et koncernresultat på 124 mio. kr. før skat præsentere det bedste resultat i sparekassens historie. 2016 har været

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere