KVIKs roreglement 1 Roning i robåd 2 Roning i kajak 3 Klubhuset på Strandvænget 4 Reglementet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVIKs roreglement 1 Roning i robåd 2 Roning i kajak 3 Klubhuset på Strandvænget 4 Reglementet"

Transkript

1 KVIKs roreglement Roforeningen KVIKs reglement er et regelsæt for, hvilke rammer vores aktiviteter foregår under samt de rettigheder og pligter, du har som medlem af roforeningen. KVIKs reglement er opdelt i følgende emneområder: 1 Roning i robåd 1. Rosæsonen 2. Roområde 3. Standerføring 4. Adgang 5. Sikkerhed og ansvar 6. Særligt vedr. scullerret og scullerroning fra Svanemøllehavnen 7. Særligt vedr. Outrigger og Coastalroning 8. Langtursroning 9. Vinterroning 10.Ungdomsroning 11.Roning på Bagsværd Sø 12.Roning fra Murmanskgade 13.Langdistance, SPP, Svanemøllematchen og andre konkurrencer 14.Styrmandsret A (kort) 15.Styrmandsret B (til langdistancekaproning) 16.Styrmandsret C (lang) 17.Særlige forhold vedrørende styrmandsrettigheder 2 Roning i kajak 1. Kajaksæsonen 2. Roområde 3. Adgang 4. Sikkerhed og ansvar 5. Langture 6. Vinteroning 7. Frigivelse og kajakret 3 Klubhuset på Strandvænget 1. Husorden 2. Skabe og ejendele 4 Reglementet 1. Gyldighed 2. Dispensation 3. Overtrædelse 4. Kommunikation til foreningens medlemmer

2 1 Roning i robåd 1. Rosæsonen: Rosæsonen er fra standerhejsning til standerstrygning. Begge datoer fastlægges af bestyrelsen og bekendtgøres på hjemmesiden. 2. Roområde: Det lokale roområde går nordpå langs kysten, højest 300 meter fra land, til og med Vedbæk havn (ved Skovshoved Havn skal bananen passeres på ydersiden). Østover kan farvandet langs Nordhaven til Nordhavnstippen besejles. Fra Murmanskgade sydpå ind i Københavns Havn til Slusen eller via lynetteløbet øst om amager til Amagerstrandpark, betragtes også som del af det lokale roområde. Bemærk, sejlads rundt om Nordhavnstippen kræver minimum en Styrmand B i båden (Se paragraf 1 stk. 15.). I Københavns Havn skal gældende regler for sejlads i Københavns Havn overholdes se opslag i containeren på Murmanskgade. Ydermere opfordres der til at være særlig opmærksom på andre både og særlige forhold. Særlige regler for de enkelte havne skal altid overholdes. Fx er roning ikke tilladt i følgende områder: Frihavnens nordlige del (den sydlige kan besejles via kanalen ved Isbjørnen), Nyhavn, Kalkbrænderihavnen, den nordlige del af Svanemøllehavnen, Hellerup havn, og Tårbæk havn. Roning ud over det lokale roområde er langtursroning. Læs mere under paragraf 1 stk Standerføring: Alle både, med mulighed herfor, skal på alle ture føre foreningens stander. 4. Adgang: I rosæsonen er der adgang til roning i både af typerne inriggere, scullere, outriggere, samt coastal både. For scullere, outriggere og coastal både gælder særlige forhold jf. paragraf 1 stk. 6 og 7. For at få adgang til robådene kræves det, at man er aktivt medlem og frigivet til roning. Rointeresserede kan deltage i roinstruktion efter instruktionsudvalgets anvisninger. Roinstruktionen afsluttes med en frigivelses erklæring, der udstedes af en af instruktionsudvalget udpeget instruktør. Medlemmer, der er i kontingentrestance, mister rettighederne og dermed også adgangen til bådene. Berusede og påvirkede personer har ingen adgang til bådene. Tidligere medlemmer af KVIK og aktive roere fra andre danske og udenlandske roklubber (gæsteroere), kan i selskab med et nuværende og aktivt medlem besøge KVIK 2-3 gange pr. år og benytte foreningens både. Dette skal ske efter aftale med bestyrelsen. Gæsteroere ror på samme betingelser og efter samme regler som foreningens egne medlemmer. Dog skal styrmænd fra andre danske roklubber godkendes af bestyrelsen, hvis de skal agere som styrmænd. Roning i KVIKs både ud over dette kræver et aktivt medlemsskab i KVIK.

3 5. Sikkerhed og ansvar: Gældende regler fra DFfR skal altid overholdes. Den enkelte roer skal til enhver tid kunne opfylde foreningens krav til svømmefærdighed (300 m) Enhver tur skal ledes af en styrmand, som overfor foreningen har det fulde ansvar for såvel turens forløb som materiellets behandling. Styrmandsret gives jf. paragraf 1, stk Er der på holdet mere end en styrmand, har den der indskrives som styrmand på ro-computeren ansvaret og ledelsen. Styrmanden har lov til at lade en roer, der ikke er styrmand, tage roret, men styrmanden har stadig ansvaret og ledelsen selv. Redningsveste, øsekar og bådshage skal medbringes i båden (se undtagelser for sculler og coastal både i paragraf 1 stk. 6 og 7). Bådene må ikke ros uden at være fuldt bemandet, og passagerer må ikke medtages. Badning fra bådene er forbudt. Sejlføring i bådene er forbudt. Både under reparation må ikke benyttes. Der skal være en af DFfR godkendt redningsvest til rådighed for hver person i båden. Det er den enkelte roers ret og ansvar at anvende redningsvesten på betryggende vis. Styrmanden kan til enhver tid forlange, at redningsveste skal tages på. Redningsveste må kun anvendes til deres egentlige formål og må således ikke fungere som siddeunderlag o.a. Ved landgang skal bådene fortøjres eller opbevares på forsvarlig vis og kun efterlades uden opsyn hvis det er forsvarligt. Efter mørkets frembrud skal båden føre en klart lysende lanterne med fast hvidt lys, synligt horisonten rundt. Hvis et hold kan se, at det aftalte tidspunkt for hjemkomsten overskrides væsentligt, skal der hurtigst muligt gives besked til bestyrelsen, ligesom evt. pårørende bør underrettes. Efterlades en båd uden for foreningens område, har Styrmanden pligt til at sørge for at båden kommer hjem, så hurtigt som forholdene tillader det. Indberetning skal ske til bestyrelsen. 6. Særligt vedr. scullerret og scullerroning fra Svanemøllehavnen: Scullersæsonen starter når vandet er 10 grader, hvilket offentliggøres på foreningens hjemmeside. Scullersæsonen slutter når vandet igen er under 10 grader eller senest ved standerstrygning. Scullerroning er forbudt i Københavns havn. Scullerroere skal kunne svømme 600 meter. I stedet for en redningsvest kan en svømmevest medbringes. Indtil scullerret er opnået, må scullerroning kun foregå under instruktion af en instruktør med scullerret. Scullerret kan tildeles af bestyrelsen i samråd med instruktionsudvalgschefen når en roer har opnået styrmandsret A (se paragraf 1 stk. 14), har gennemført en kæntringsprøve i sculler og er bekendt med under hvilke vejrforhold scullerroning er forsvarelig fra Svanemøllehaven. Scullerret giver ret til at gå ud i en sculler fra Svanemøllehaven. For scullerroning på Bagsværd sø gælder andre regler, se paragraf 1 stk Særligt vedr. Outrigger og Coastalroning:

4 Outriggere (ikke scullere) må benyttes under samme regler som inriggere, dog skal det sikres at alle er bekendte med at ro med dobbeltårer eller båden skal indeholde en instruktør der kan instruere i roning med dobbeltårer. Ved Costalroning skal samme reglement som ved outrigger materiel følges. Coastalroning kan dog gå ud til 600 meter fra kysten. Styrmanden træffer den endelig beslutning herom. Costalroere skal kunne svømme 600 meter. Coastal både medbringer øsekar og kastelinje. Roning i 1X og 2X coastal både kræver at roerne har erfaring og rutine i at ro med 2 årer. 1 og 2 coastal både må ikke benyttes ved roning i Københavns Havn. 8. Langtursroning: Roning ud over det lokale roområde er langtursroning (særligt vedrørende DFfR langdistance kaproning og roning rundt om Nordhavnstippen se paragraf 1 stk 15). DFfR s langtursreglement er gældende. Alle både på langtur skal have en langtursstyrmand (styrmand C se paragraf 1 stk. 16) ombord. Alle både, med mulighed herfor, skal føre foreningens stander og DFfR s splitflag. Robåde, herunder foreningens udstationerede både, skal før turens start reserveres ved notering af deltagernes navne og medlemsnumre, turens mål samt tidspunkt for start og forventet hjemkomst. Derudover skal turen godkendes af Langtursudvalget eller bestyrelsen. Undtaget herfor er langdistancekaproning og maratons, der skal godkendes af det relevante udvalg. 9. Vinterroning: Vinterroning er defineret som roning fra standerstrygning til standerhejsning. Vinterroning foregå under særligt skærpede regler (i overenstemmelse med DFfRs vedledning for vinterroning), som beskrevet nedenfor. Roere, der vil ro om vinteren, skal være fyldt 15 år og søge om vinterroret hos bestyrelsen. Vinterroret skal søges hver vintersæson og skal godkendes af bestyrelsen. Normalt stilles der også krav om at man har roet min. 250km i den indeværende sæson. Ved vinterroning skal redningsvesten bæres under hele roturen. Vinterroning skal foregå i forsvarlig påklædning. Roturen må tidligst startes en halv time efter solopgang og skal afsluttes senest en halv time før solnedgang. Der må ikke ros ud hvis der er is eller grødis på vandet, hvis vejrudsigten varsler mere end 6 meter/sek i middelvind, eller hvis vejrforholdene gør det uforsvarligt. Det skal tilstræbes, at båden holdes så tæt på land, som det efter kyst- og farvandsforholdene er muligt. Vinterroning må kun foregå i særlige udvalgte både udpeget af bestyrelsen og materieludvalget. En liste og disse opslås på hjemmesiden eller i bådhallen. 10. Ungdomsroning Alt roning for unge i alderen 12 til 18 år anses som ungdomsroning. Rosæsonen for ungdomsroning starter når vandet er 10 grader og slutter igen når vandet er under 10

5 grader eller senest ved standerstrygning. Bestyrelsen eller ungdomsudvalget annoncer når vandet er 10 grader. Det tilstræbes, at hver båd bemandes med en uddannet styrmand. Under gunstige vejrforhold kan lederen tillade erfarne medlemmer at fungere som styrmand under forudsætning af, at bådene har en ledsagerbåd med uddannet styrmand. En uddannet styrmand må højst ledsage 2 både. Roning i Københavns havn og tillægning ved faste broer er kun tilladt for både bemandet med uddannet styrmand. Ungdomsroere skal kunne svømme 300 m og svømmeprøve aflægges i forbindelse med vintertræningen. Skoleferieroning er roskole for unge i skolernes sommerferie. Roningen ledes af et medlem, der er godkendt af bestyrelsen. Skoleferieroning planlægges i samarbejde med ungdomsafdelingen. 11. Roning på Bagsværd sø: Kaproning på Bagsværd sø ledes af kaproningschefen. Efter aftale med kaproningschefen kan faciliteter og både på Bagsværd Rostadion benyttes. Kaproningschefen tildeler både og anviser plads til både i bådhallen. Materiellet skal altid placeres i bådhallen efter roning. Inden første rotur på Bagsværd sø skal roeren have gennemgået reglerne for roning herunder roretning, tilladte baner, gennemgang til Lyngby Sø, tillægning ved broer m.m. Særlige regler for roning på Bagsværd Rostadion er gældende og kan rekvireres hos kaproningschefen. 12. Roning fra Murmanskgade: Medlemmer kan benytte både der er henlagt til containen på Murmanskgade. Både skal bookes på hjemmesiden, inden disse benyttes. Nøgle til container skal altid hentes fra Standvænget og afleveres samme sted. Både fra Standvænget kan transportes på bådvogne fra Strandvænget til Murmanskgade. 13. Langdistance, SPP, Svanemøllematchen og andre konkurrencer: Deltagere i overnævnte aktiviteter kan booke både, de ønsker at anvende i god tid på hjemmesiden. Er både booket, har bookeren førsteret til materiellet. 14. Styrmandsret A (kort) Bestyrelsen udpeger en eller flere ansvarlige medlemmer til at afholde (Kortturs)styrmandskursus samt styrmandsprøve. Disse personer kan på vegne af bestyrelsen også godkende den endelige styrmandret. Styrmandsret A giver mulighed for at styre i det lokale roområde. I forbindelse med roture i daglig roområde har styrmanden pligt til:

6 Før turen at indføre på ro-computeren: roernes medlemsnumre, bådens navn, dato og tidspunkt for starten, samt turens mål. At lede transporten af materiellet, at kontrollere at alt udstyr er på plads i båden og til at lede bådens bemanding. Efter turen skal styrmanden påse at materiellet rengøres, aftørres og bringes på plads. Endvidere skal styrmanden indføre tidspunktet for turens afslutning. Mindre skader på materiellet skal så vidt det er muligt udbedres straks efter turen. Styrmanden skal rapportere, hvis der sker øvrige skader på materiellet til materieludvalget (eller bestyrelsen) og indføres i skadeprotokollen. Ved større beskadigelser har styrmanden pligt til at give bestyrelsen en skriftlig rapport. Hvis en roer nægter at efterkomme styrmandens anvisninger, har styrmanden pligt til at indberette det skete til bestyrelsen. 15. Styrmandsret B (langdistancekaproning): Bestyrelsen kan tildele medlemmer styrmandsret B hvis de har bestået DFfRs Langtursstyrmandskursus. Styrmandsret B kan alene anvendes til deltagelse i DFfR s langdistancekaproninger og Coastalkaproninger. Styrmandsret B giver også lov til at passere Nordhavnstippen. For at komme i betragtning til styrmandsret B skal man have deltaget i flere langdistancekaproninger. Styrmanden indstilles til bestyrelsen af en allerede frigivet styrmand med styrmandsret B eller C. Den endelige styrmandsret tildeles af bestyrelsen. 16. Styrmandsret C (lang): Langtursstyrmandsret også kaldet Styrmandsret C kan af bestyrelsen tildeles medlemmer, der har bestået et af bestyrelsen godkendt langtursstyrmandskursus (normalt DFfRs Langtursstyrmandskursus). For at komme i betragtning til styrmandsret C (lang) skal roeren: minimum være i gang med sin anden rosæson have deltaget på minimum én langtur af flere dages varighed have arrangeret en langtur, have ansvarsfølelse og være i besiddelse af sund fornuft og dømmekraft Langtursstyrmanden indstilles til bestyrelsen af en allerede frigivet styrmand med styrmandsret C. Den endelig langtursstyrmandsret tildeles af bestyrelsen. Styrmandsret C giver mulighed for at styre uden for det lokale roområde i henhold til DFfR s langtursreglement. Langtyrsstyrmænd er som minimum omfattet af de samme pligter som korttursstyrmænd omtalt i paragraf 1 stk Særlige forhold vedrørende styrmandsrettigheder: Frigivne roere kan af en instruktør eller et medlem af bestyrelsen, indstilles til mini-styrmand, som gælder for den tur mini-styrmandsretten tildeles. Mini-styrmandsrettigheder kan tildeles, hvis der er instruktør eller et bestyrelsesmedlem tilstede og hvis vejrforholdene er gunstige. Mini-styrmand må kun være på vandet mellem

7 solopgang og solnedgang. Og mini-styrmanden må kun føre båd fra KVIK langs kysten til Skovshoved (rundt om bananen) og må ikke gå i land nogen steder. Kort- og langtursstyrmænd der har erhvervet deres rettigheder i en anden klub kan af bestyrelsen tildeles tilvarende rettigheder i KVIK. Bestyrelsen kan kræve at yderligere forhold skal være opfyldt, som fx at have roet minimum X antal kilometer i KVIKs roområde eller godkendelse fra andre erfarende styrmænd i KVIK. 2 Roning i kajak 1. Kajaksæsonen Kajaksæsonen starter når vandet er 10 grader, hvilket annonceres af kajakudvalget på foreningens hjemmeside. Kajaksæsonen slutter når vandet igen når under 10 grader eller ved standerstrygning hvad end der sker først. Kajaksæsonens afslutning annonceres ligeledes af kajakudvalget på foreningens hjemmeside. Kajakroning udenfor den ovennævnte periode betragtes som vinterroning og er omfattet af paragraf 2, stk Roområde Det lokale roområde går nordpå langs kysten, højest 300 meter fra land, til og med Vedbæk havn. Østover kan farvandet langs Nordhaven til Nordhavnstippen besejles. Fra Murmanskgade sydpå ind i Københavns Havn til Slusen og via lynetteløbet øst om amager til amagerstrandpark, betragtes også som del af det lokale roområde. Farvandet fra Nordhavnestippen til lynetteløbet og videre ind i Københavns indre havn kan besejles under gunstige vejrforhold og med en erfaren besætning. I Københavns Havn skal gældende regler for sejlads i Københavns Havn overholdes se opslag i containeren på Murmanskgade. Ydermere opfordres der til at være særlig opmærksom på andre både og særlige forhold. Særlige regler for de enkelte havne skal altid overholdes. Fx er roning ikke tilladt i følgende områder: Frihavnens nordlige del (den sydlige kan besejles via kanalen ved Isbjørnen), Nyhavn, Kalkbrænderihavnen, den nordlige del af Svanemøllehavnen, Hellerup havn, og Tårbæk havn. Roning ud over det lokale roområde er langtursroning. Læs mere under paragraf 2 stk Adgang For at få adgang til kajakkerne kræves, at man er under instruktion eller er aktivt medlem og frigivet til kajakroning. Medlemmer, der er i kontingentrestance, mister rettighederne og dermed også adgangen til kajakkerne. Berusede og påvirkede personer har ingen adgang til kajakkerne. Alle kajakker kan frit benyttes, dog gives der fortrinsret til ture slået op på hjemmesiden. I tidsrum med kajakinstruktion er alle kajakker forbeholdt instruktionsholdene og skal således være hjemme inden instruktionen starter og kan først tage ud efter at instruktionsholdet er taget ud. Andet kan selvfølgelig aftales med de ansvarlige kajakinstruktører. Escape kajakkerne må kun benyttes af erfarende kajakroere.

8 For at deltage i kajakroning skal man have gennemført kajakinstruktion som anvist af kajakudvalget. Kajakudvalget udvælger selv hvem der kan deltage i kajakinstruktion. Kajakroere fra andre klubber kan opnår mulighed for at ro kajak i KVIK uden af deltage i kajakinstruktionen på dispensation fra kajakudvalget. 4. Sikkerhed og ansvar Roning i kajakker i KVIK regi er ombefattet af myndighedernes reglers samt Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) s sikkerhedsbestemmelser. Det reglement skal således ses som supplerende sikkerhedsbestemmelser til DKF s sikkerhedsbestemmelser. Alle kajakroere skal medbringe en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest i kajakken. Vesten skal bæres af: børn og unge under 14 år hele året, ikke-frigivne roere hele året, samt alle kajakroere i vinterhalvåret, det vil sige fra 1. oktober til og med 30. april. Hvis en kajakroer ikke bære svømmevesten skal vedkommende altid være i stand til at tage den på hvis nødvendigt. Alle kajakroere skal medbringe en øse i kajakken. Enhver tur skal ledes af et medlem med kajakret eller en kajakinstruktør, som overfor foreningen har det fulde ansvar for såvel turens forløb som materiellets behandling. Kajakret gives jf. paragraf 2, stk. 7. Det påhviler den enkelte kajakroer at sikre sig, at vedkommende til enhver tid kan opfylde foreningens krav til svømmefærdighed for kajak (600 m). Ved landgang skal kajakkerne opbevares på forsvarsvenlig og kun efterlades uden opsyn hvis det er forsvarligt. Kajakroning efter mørkets frembrud er ikke tilladt. Hvis et hold kajakroere kan se, at det aftalte tidspunkt for hjemkomsten overskrides væsentligt, skal der hurtigst muligt gives besked til bestyrelsen eller kajakudvalget, ligesom evt. pårørende bør underrettes. Efterlades en kajak udenfor foreningens område, har kajakroeren pligt til at sørge for at båden kommer hjem, så hurtigt som forholdene tillader det. Indberetning skal ske til kajakudvalget. Medlemmer har pligt til at skrive kajakken ud i udskrivningssystemet på den opstillede computer i bådhallen forud for enhver kajaktur. Kajakken skal udskrives i eget medlemsnummer. For medlemmer der endnu ikke har opnået kajakret skal have udskrivelsen godkendt af den for turen ansvarlige med kajakret eller instruktør. Kajakroere har ansvar for at kajakken leveres tilbage i samme stand som da kajakken blev taget i brug, dvs. også rengjort og aftørret. 5. Langture Kajakroning udenfor det lokale roområde er langtursroning. Dette gælder også deltagelse i kajakløb.

9 Kun frigivne kajakroere kan deltage i langture. Langture skal godkendes af kajakudvalget. Hvis kajakkerne transporteres med bil skal det sikres at de er forsvarlig fastspændt uden at de tager skade. 6. Vinterroning Vinterroning er defineret i paragraf 2, stk. 1. Vinterroning skal foregå efter særligt skærpede regler og med fokus på sikkerhed. For at deltage i vinterroning skal medlemmer søge kajakchefen om vinterret. Kun medlemmer med kajakret kan tildeles vinterret. Som udgangspunkt skal man have roet minimum 300km i kajak i den indeværende sæson, men tildeling er en individuel vurdering af kajakchefen. Vinterret skal generhverves hvert år. For vinterroning i kajak gælder følgende: medlemmet skal altid bære svømmevest og være iført passende varm påklædning fx neopren tøj eller våddragt medlemmet må aldrig ro alene men skal som minimum ledsages af et andet medlemmer der også har opnået vinterret, medmindre der opnås dispensation fra kajakchefen medlemmet skal ro i en stabil kajak passende til medlemmets niveau (eller i de henstillede kajakker egnede til vinterroning) roning må kun foregå i døgnets lyse timer roning skal indstilles senest 30 minutter før solnedgang roning må ikke foregå, hvis der er is eller grødis på vandet roning må ikke foregå, hvis vejrudsigten varsler mere end 6 meter/sek i middelvind 7. Frigivelse og kajakret Efter deltagelse i et kajakinstruktionsforløb kan medlemmer opnår frigivelse i kajak. Frigivelse kan kun tildeles af kajakinstruktører. Kajakinstruktionsforløbet fastsættes af kajakudvalget jf. paragraf 2, stk. 3. Som frigivet kajakroer kan man tage med på kajakture der ikke er ledet af en kajakinstruktør (turen skal stadig være ledet af en med kajakret). For at opnå kajakret skal man opfylde en række skærpede krav fastsat af kajakudvalget. Kajakret kan kun tildeles af en kajakinstruktør eller kajakudvalget. De skærpede krav skal som minimum indeholde krav om: Medlemmet har roet minimum 150km i kajak Medlemmet har demonstreret at vedkommende kan svømme 600m Medlemmet har demonteret at vedkommende kan lave tre soloentringer i træk i betydelige bølger overværet af en kajakinstruktør Som medlem med kajakret kan man tage på kajakture alene eller lede ture med andre frigivede medlemmer i det lokale roområde.

10 Medlemmer fra andre klubber der har der har opnået frigivelse eller kajakret fra deres klub eller personer der har minimum IPP2-bevis kan tildeles frigivelse eller kajakret i KVIK af kajakudvalget. 3 Klubhuset på Strandvænget 1. Husorden: Tobaksrygning er forbudt indendørs i alle KVIK faciliteter. Træningslokalet og robassinet må kun benyttes af aktive medlemmer. Reservation kan foretages efter aftale med bestyrelsen. Organiseret aktiviteter i vintersæsonen har fortrinsret til motionsrum, ergometerrum samt Øresundssalen. Aktiviteterne meddeles på hjemmesiden. Nøglebrik til KVIK kan mod administrationsgebyr udleveres til aktive medlemmer. Biler, knallerter, cykler m.v. må ikke forefindes på bådepladsen eller i huset. Det er dog tilladt medlemmer, der er på langtur med overnatning, at lade deres cykler stå i bådhallen eller værkstedet under turens forløb. Det påhviler alle medlemmer at deltage i foreningens drift, herunder at påtage sig opgaver mht. rengøring og vedligeholdelse af materiellet, huset m.v. 2. Skabe og ejendele: Medlemmer kan disponere over et skab i omklædningsrummene, hvis man betaler fastlagt årligt gebyr. Skabe skal være forsynet med hængelås og navneskilt. Medlemmerne skal selv holde deres skabe rene. Ved udmeldelse, eksklusion eller manglende betaling af gebyr skal skabet tømmes og låsen fjernes. Bestyrelsen har til enhver tid ret til at åbne og tømme et skab, hvis vedkommende er udmeldt, ekskluderet eller er i restance. Bestyrelsen kan endvidere ved meddelelse på hjemmesiden forlange skabene tømt. Foreningen påtager sig intet ansvar for medlemmernes ejendele. 4 reglementet 1. Gyldighed: Nærværende reglement er vedtaget af foreningens bestyrelse den XXX 2018 og er gældende fra denne dato. 2. Dispensation: Dispensation fra reglementet kan gives af bestyrelsen. 3. Overtrædelse: Overtrædelse af reglementet behandles i overensstemmelse med foreningens lov. Ukendskab til reglementet fritager ikke for ansvar. 4. Kommunikation til foreningens medlemmer:

11 Alle medlemmer kan blive optaget på Roforeingen KVIK s officielle Facebook sider KVIK (medlemmer) (lukket gruppe) og Roforeningen KVIK (åben). Derudover kan der oprettes ad hoc grupper der dækker andre aktiviteter. Organisering af aktiviteter der udgår fra foreningen eller benytter foreningens materiel eller bygninger skal altid kommunikeres på Facebook sider kan kun være supplerende hertil. Bestyrelsen kan dog give dispentation til at mindre afdelinger, som Ungdomsroning og kaproning, kan organiseres uden om hjemmesiden, fx via Facebook. Bestyrelsen (eller kommunikationsudvalget på vegne af bestyrelsen) administrer de officielle facebook sider og kan fjerne (blokere) personer herfra.

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Rovagten leder den daglige roning og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet,

Læs mere

1 Daglig roning. Roklubbens lokalfarvand strækker sig fra Hornbæk i nord til Nivå havn i syd. Ingen både må befinde sig mere end 300 meter fra kysten.

1 Daglig roning. Roklubbens lokalfarvand strækker sig fra Hornbæk i nord til Nivå havn i syd. Ingen både må befinde sig mere end 300 meter fra kysten. REGLEMENTER 1 Daglig roning 1. Rosæsonen: Rosæsonen er fra standerhejsning til standerstrygning. Bemærk Vinterroningsreglementets pkt. 9, når rosæsonen overlapper perioden for vinterroning. 2. Roområde:

Læs mere

1 Daglig roning. Roklubbens lokalfarvand strækker sig fra Hornbæk i nord til Nivå havn i syd. Ingen både må befinde sig mere end 300 meter fra kysten.

1 Daglig roning. Roklubbens lokalfarvand strækker sig fra Hornbæk i nord til Nivå havn i syd. Ingen både må befinde sig mere end 300 meter fra kysten. REGLEMENTER 1 Daglig roning 1. Rosæsonen: Rosæsonen er fra standerhejsning til standerstrygning. Bemærk Vinterroningsreglementets pkt. 9, når rosæsonen overlapper perioden for vinterroning. 2. Roområde:

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

Kajakreglement. Gældende fra Indhold

Kajakreglement. Gældende fra Indhold Kajakreglement Gældende fra 27-02-2019 Indhold 1. Formål og gyldighed... 2 2. Generelle bestemmelser for sikkerhed... 2 3. Bestemmelser for børn og unge... 3 4. Sikkerhedsmæssigt udstyr m.v.... 3 5. Kajakret...

Læs mere

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø. ROREGLEMENT Roklubben Furesø Medlem af Dansk Forening for Rosport Under Dansk Idræts Forbund Vedtaget af bestyrelsen den 24 november 2014, gældende fra vintersæsonens start i 2015 Afsnit A. Roning i dagligt

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Vedtaget på medlemsmøde den 16. september 2014. ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre Roklubs roaktiviteter. Dette

Læs mere

Deltagerkvalifikationer

Deltagerkvalifikationer Deltagerkvalifikationer 1. stk. 1 Skanderborg Roklubs Reglement (Senest revideret af bestyrelsen 26. juni 2014) a) Kun medlemmer, der er i besiddelse af fornøden svømmefærdighed, har adgang til deltagelse

Læs mere

Viborg Ro- og Kajakklub Erik Menvedsvej Viborg januar Reglement for Viborg Ro- og Kajakklub

Viborg Ro- og Kajakklub Erik Menvedsvej Viborg januar Reglement for Viborg Ro- og Kajakklub Viborg Ro- og Kajakklub Erik Menvedsvej 28-30 Udkast 8800 Viborg januar 2013 A. Generelt B. Roreglement Reglement for Viborg Ro- og Kajakklub Dette reglement er udarbejdet af bestyrelsen og erstatter tidligere

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB RO-REGLEMENT

HVIDOVRE ROKLUB RO-REGLEMENT HVIDOVRE ROKLUB RO-REGLEMENT Ro-reglement for Hvidovre Roklubs roaktiviteter. Dette reglement gælder for alle medlemmer, medlemmer af Hvidovre Roklubs Venner og for ikke-medlemmer, der gæster klubben.

Læs mere

Roregl ement. 1.3 Dagligt rofarvand er Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Kanalen, Furesøen, Vejlesø og Sundet fra Rungsted til Svanemøllen/Kalkbrænderihavnen.

Roregl ement. 1.3 Dagligt rofarvand er Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Kanalen, Furesøen, Vejlesø og Sundet fra Rungsted til Svanemøllen/Kalkbrænderihavnen. Roregl ement 1. Daglig roning 1.1 Aktive medlemmer, som inden for de seneste 2 år har bevist at kunne svømme 300 m., kan deltage i klubbens daglige roning. For unge under 18 år efterprøves svømmefærdigheden

Læs mere

Roreglement for Herning Roklub

Roreglement for Herning Roklub 1. Generelt Herning Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR). Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben og rosporten værdig måde. Nærværende reglement fastsætter, sammen

Læs mere

Graasten Roklub. Roreglement

Graasten Roklub. Roreglement Graasten Roklub Roreglement Dette reglement (vedtaget d. 11.06.2015) består af generelle bestemmelser, Korttursafsnit, inriggere, Langtursafsnit, inriggere, Outriggerafsnit og Kajakafsnit. Generelle bestemmelse

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra 1.april til og med 31. oktober. Styrmandsvagten 2 Bestyrelsen udpeger

Læs mere

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB Side 1 af 9 Ro reglement for Kalundborg Roklub Opdateret af bestyrelsen 28. marts 2015 Indhold: 1. Generelt 2. Dagligt rofarvand 3. Sikkerhed 4. Benyttelse af klubbens udstyr

Læs mere

Skelskør Roklub Kajak Reglement.

Skelskør Roklub Kajak Reglement. Skelskør Roklub Kajak Reglement. 1. Formål og gyldighed. 1Al kajakroning i Skelskør Roklubs regi følger de sikkerhedsbestemmelser, der er udarbejdet Dansk Kano og Kajak Forbund. 2Dette reglement, som er

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde Generelt KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde Korsør Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DFfR vedtagne regler

Læs mere

Kajakreglement for Hellerup Roklub

Kajakreglement for Hellerup Roklub Kajakreglement for Hellerup Roklub Indhold 1. Adgang til kajakroning... 2 2. Kajakstatus... 2 3. Kajaksæsoner... 2 4. Dagligt kajakområde... 2 5. Sommer-ro-område... 2 Turkajak... 2 Havkajak... 2 6. Unge

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning

HVIDOVRE ROKLUB. Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning HVIDOVRE ROKLUB Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Sikkerhedsbestemmelser og reglement Hvidovre Roklubs kajakroning, gældende for medlemmer og for ikke-medlemmer, der gæster klubben. Formålet med dette

Læs mere

ROKLUBBEN STEVNS RO-REGLEMENT

ROKLUBBEN STEVNS RO-REGLEMENT Side 1 af 5 1. Klubbens Hjemsted og Farver. Klubbens hjemsted er Stevns, DK. Klubbens farver er Rød og Hvid. Klubpåklædningen afhænger af aktivitet og vejrlig. Samlet gælder at reglement for påklædningen

Læs mere

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT Roreglementet gælder for alle medlemmer og for alle bådtyper, undtagen kajakker. Kajakker har et særskilt reglement. Ved tilfælde af kæntring, og hvor båden efterlades, ring 114 og til en fra Nyborg Roklubs

Læs mere

Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB. Roning En livsstil.

Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB. Roning En livsstil. Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende reglement Klubreglement. 1. Medlemmerne er pligtige til at rette sig efter enhver bestemmelse

Læs mere

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB Side 1! af 10! Ro reglement for Kalundborg Roklub Opdateret af bestyrelsen 28. marts 2015 Indhold: 1. Generelt 2. Dagligt rofarvand 3. Sikkerhed 4. Benyttelse af klubbens

Læs mere

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Enhver roer er klubbens repræsentant, hvad enten den pågældende opholder sig i eller udenfor klubben. Rovagt: Enhver

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser Vordingborg Ro- og Kajakklub

Sikkerhedsbestemmelser Vordingborg Ro- og Kajakklub Sikkerhedsbestemmelser Vordingborg Ro- og Kajakklub Godkendt af bestyrelsen den 10. december 2018 1 Formål og gyldighed Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at fremme sikker roning og forhindre drukneulykker.

Læs mere

ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB

ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB Indhold: Dagligt farvand og langture for Ishøj Roklub Opnåelse af rettigheder i Ishøj Roklub DFfR's langtursreglement Revideret september 2008 ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3.

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Kursus Sikkerhedsbestemmelser: 1.1 Alle aktive medlemmer skal orienteres

Læs mere

Ro reglement for robåde. Korsør Roklub

Ro reglement for robåde. Korsør Roklub Ro reglement for robåde. Korsør Roklub 1 KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde Generelt Korsør Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og er i den forbindelse forpligtiget til

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker Generelt Korsør Roklub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DKF vedtagne regler og

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2012

Reglement for Danske Studenters Roklub 2012 Reglement for Danske Studenters Roklub 2012 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT

REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT 1. Rodragt Klubbens officielle rodragt består af rød bluse og sorte shorts samt evt. sort træningsdragt. Bluse og træningsdragt bør være forsynet med klubbens stander og navn.

Læs mere

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886 ROREGLEMENT Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er pligtige til at rette

Læs mere

Nyborg Roklubs roreglement

Nyborg Roklubs roreglement Roning i Nyborg Roklub Roreglementet gælder for alle medlemmer og for alle bådtyper, undtagen kajakker. Kajakker har et særskilt reglement. Ved tilfælde af kæntring, og hvor båden efterlades, ring 114

Læs mere

SR s Ro- og Sikkerhedsreglement April 2017

SR s Ro- og Sikkerhedsreglement April 2017 SR s Ro- og Sikkerhedsreglement April 2017 I. Generelle regler 1. Formål Formålet med dette reglement er at fremme sikker roning for alle bådtyper i Skovshoved Roklub. Reglementet supplerer lovgivningen,

Læs mere

Aarhus Roklub ROREGLEMENT. Revideret af bestyrelsen sidste gang d Aarhus Roklub. Hjortholmsvej Århus C.

Aarhus Roklub ROREGLEMENT. Revideret af bestyrelsen sidste gang d Aarhus Roklub. Hjortholmsvej Århus C. Aarhus Roklub ROREGLEMENT Revideret af bestyrelsen sidste gang d. 07.04.2014 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er pligtige

Læs mere

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub Korttursreglement Sidst revideret 2010 Skelskør Roklub Korttursreglement 1. Formål m.v. 1. Nærværende reglement gælder for den daglige roning i Skelskør Roklub. 2. Det daglige rofarvand dækker Skælskør

Læs mere

Reglementer for kajakker

Reglementer for kajakker Ro Reglementer for kajakker 1 KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker Generelt Korsør Roklub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde

Læs mere

ROKLUBBEN SKJOLDS KAJAKREGLEMENT

ROKLUBBEN SKJOLDS KAJAKREGLEMENT 1 Formål og gyldighed. ROKLUBBEN SKJOLDS KAJAKREGLEMENT Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajakroning i Roklubben Skjold. Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer DKF s sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Reglement for HADSUND ROKLUB

Reglement for HADSUND ROKLUB Reglement for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Reglementet er ikke en del af Hadsund Roklub's vedtægt, men reglement fastlagt af bestyrelsen. Klubregler. 1 Medlemmerne er pligtige til at rette sig

Læs mere

Reglement for Nakskov Roklub

Reglement for Nakskov Roklub Reglement for 1 Klubhuset Klubhuset er bygget af medlemmerne. Derfor har alle medlemmer pligt til at værne om det. Tobaksrygning er ikke tilladt i klubhuset. Værkstedet kan benyttes af alle aktive medlemmer.

Læs mere

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015 1: Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker roning i Thisted Ro- og Kajakklub Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer DKF s sikkerhedsbestemmelser og Dansk Forening

Læs mere

Reglement for Aalborg Roklub

Reglement for Aalborg Roklub Forord Elektronisk afskrift af et udateret reglement. Afskrevet og omformateret d. 22. november 2001 af Tomas Kristensen. Revideret foråret 2006 vedr. område for daglig roning mod vest. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen 03.03.2014 Roretten. Frigivelse som roer sker efter tilfredsstillende gennemført rouddannelse, i henhold til uddannelseskort,

Læs mere

ROREGLEMENT. Juli Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2, 8000 Aarhus C. Vandværksvej, 8220 Brabrand. Stiftet Medlem af DFfR under DIF og FISA

ROREGLEMENT. Juli Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2, 8000 Aarhus C. Vandværksvej, 8220 Brabrand. Stiftet Medlem af DFfR under DIF og FISA ROREGLEMENT Juli 2019 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2, 8000 Aarhus C Vandværksvej, 8220 Brabrand Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er forpligtede til at rette sig efter

Læs mere

Reglementer for Nordborg Roklub

Reglementer for Nordborg Roklub Reglementer for Nordborg Roklub revideret januar 2019 1 Indholdsfortegnelse Roningen... 4 Materiellet... 5 Korttursstyrmandsret... 6 Mellemtursstyrmandsret... 6 Langtursstyrmandsret... 6 Styrmændene (gælder

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart Sidst revideret Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart 1. Formål og gyldighed Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at fremme sikker kajakroning i Kajakklubben Strømmen.

Læs mere

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder.

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen 14.04.2015 Roretten. Frigivelse som roer sker efter tilfredsstillende gennemført rouddannelse, i henhold til uddannelseskort,

Læs mere

REGLEMENT FOR ROSKILDE ROKLUB

REGLEMENT FOR ROSKILDE ROKLUB Afsnit 1 Roområde, rotidspunkter REGLEMENT FOR ROSKILDE ROKLUB 1: Dette reglement er gældende for medlemmer af Roskilde Roklub, og er udfærdiget med bemyndigelse i vedtægter for Roskilde Roklub 20. Reglementet

Læs mere

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 som afholdes i klubben tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

INDHOLD. Regler for roning 2. Langtursreglement. Vinterroningsreglement for robåd. Vinterroningsreglement for kajak 8. Materiel 9

INDHOLD. Regler for roning 2. Langtursreglement. Vinterroningsreglement for robåd. Vinterroningsreglement for kajak 8. Materiel 9 INDHOLD Regler for roning 2 Langtursreglement Vinterroningsreglement for robåd 6 7 Vinterroningsreglement for kajak 8 Materiel 9 Frederiksværk Ro- og Kajakklub Havnelinien 14 Postboks 71 3300 Frederiksværk

Læs mere

Birkerød Ro- og Kajakklub

Birkerød Ro- og Kajakklub Birkerød Ro- og Kajakklub Plantagevej 80B 3460 Birkerød www.birkeroed-roklub.dk Roreglement Maj 2017 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 RESUME... 2 2 INTRODUKTION... 4 3 MEDLEMSKABER... 4 4

Læs mere

Reglementer for Nordborg Roklub

Reglementer for Nordborg Roklub Reglementer for Nordborg Roklub revideret august 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 5 Side 6 Side 6 Side 6 Side 7 Side 7 Side 7 Side 8 Side 14 Roningen Materiellet Korttursstyrmandsret

Læs mere

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Udgave November 2015 - Udkast til medlemmerne 1 Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajakroning

Læs mere

HORSENS KAJAKKLUB SIKKERHEDSREGLER Gældende pr. 1. maj 2018

HORSENS KAJAKKLUB SIKKERHEDSREGLER Gældende pr. 1. maj 2018 1: Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajakroning i Horsens Kajakklub. Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer DKF s sikkerhedsbestemmelser. Sikkerhedsbestemmelserne

Læs mere

Et nyt medlem af Esbjerg Roklubs kajakafdeling skal enten have bestået IPP2 eller deltage på Esbjerg Roklubs IPP2 kursus.

Et nyt medlem af Esbjerg Roklubs kajakafdeling skal enten have bestået IPP2 eller deltage på Esbjerg Roklubs IPP2 kursus. Havkajakregler i Esbjerg Roklub. Redigeret foråret 2018. 1 Formål og gyldighed. Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajakroning i Esbjerg Roklub. Disse sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling A: Sikkerhedsbestemmelser for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling 1 Formål og gyldighed Sikkerhedsbestemmelserne skal

Læs mere

REGLEMENT FOR ROSKILDE ROKLUB

REGLEMENT FOR ROSKILDE ROKLUB REGLEMENT FOR ROSKILDE ROKLUB Dette reglement er gældende for medlemmer af Roskilde Roklub og er udfærdiget med bemyndigelse i 20 i Roskilde Roklubs vedtægter. Reglementet skal være tilgængeligt på Roskilde

Læs mere

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2017

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2017 1: Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker roning i Thisted Ro- og Kajakklub Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer DKF s sikkerhedsbestemmelser og Dansk Forening

Læs mere

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in og out riggede både

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in og out riggede både Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in og out riggede både Indholdsfortegnelse: side Generelle regler 2 Svømmefærdigheder og lign - dispensation 2 Bådenes anvendelsesområder 3 Korttursstyrmand

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser (roreglement)

Sikkerhedsbestemmelser (roreglement) Sikkerhedsbestemmelser (roreglement) Vedtaget af bestyrelsen den 28 april 2015 1. Indledning skal give dig mulighed for at dyrke sikker kajakroning. Sikkerhedsbestemmelserne udbygger Dansk Kano og Kajak

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Kajakreglement Dette reglement er gældende for de af Strib Ro- og Kajakklubs medlemmer, der måtte ønske

Læs mere

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in og out riggede både

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in og out riggede både Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in og out riggede både Indholdsfortegnelse: side Generelle regler 2 Svømmefærdigheder og lign - dispensation 2 Bådenes anvendelsesområder 3 Korttursstyrmand

Læs mere

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

ROREGLEMENT. 22. juli 2015. Thorsminde Coastal Roklub. Skolegade 25, Thorsminde 6990 Ulfborg. Stiftet 2015. Medlem af DFfR under DIF og FISA.

ROREGLEMENT. 22. juli 2015. Thorsminde Coastal Roklub. Skolegade 25, Thorsminde 6990 Ulfborg. Stiftet 2015. Medlem af DFfR under DIF og FISA. ROREGLEMENT 22. juli 2015 Thorsminde Coastal Roklub Skolegade 25, Thorsminde 6990 Ulfborg Stiftet 2015 Medlem af DFfR under DIF og FISA Generelt 1. Den daglige roning foregår under ledelse af bestyrelsen.

Læs mere

VEDTÆGTER REGLEMENTER

VEDTÆGTER REGLEMENTER VEDTÆGTER OG REGLEMENTER (REVIDERET FEBRUAR ) TØNDER ROKLUB Medlem af D.F.f.R. under D.I.F. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Forord... Side Vedtægter for Tønder Roklub... Side Reglement

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning 1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning Bestemmelserne gælder for roning i Hobro Ro- og Kajakklubs kajakker, og for roning i private kajakker i klubsammenhæng. Bestemmelsernes

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Nærværende reglement er udfærdiget jævnfør 9 i vedtægterne for Kolding Roklub. Overtrædelse af reglementet kan medføre nægtet adgang til klubben, og / eller

Læs mere

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub Reglement Nykøbing F. Roklub 1. Hvem må ro Kun aktive medlemmer af klubben må benytte materiellet uden særlig tilladelse fra bestyrelsen. Roere fra andre klubber kan dog af bestyrelsen få tilladelse til

Læs mere

HOBRO ROKLUB. Klubbesøg 14. april 2015

HOBRO ROKLUB. Klubbesøg 14. april 2015 HOBRO ROKLUB Klubbesøg 14. april 2015 HVEM ER JEG? KAN MAN BLIVE FOR GAMMEL TIL AT RO? Hvad er jeres eget bud? I har rederansvaret = I definerer svaret på spørgsmålet DFfR s holdning = JA. Det kan man

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement)

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) 1. Indledning Af klubbens vision fremgår, at Rungsted Kajakklub skal give mulighed for at dyrke sikker kajakroning. Sikkerhedsbestemmelserne

Læs mere

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in- og out-riggere

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in- og out-riggere Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in- og out-riggere Indholdsfortegnelse: side Fælles Regler for robåde og kajakker 1 Svømmefærdigheder og lign - dispensation 2 Bådenes anvendelsesområder 3

Læs mere

Roning er tilladt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning.

Roning er tilladt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning. oklubs RO Formål Nyborg Roklubs kajakreglement har til formål at udstikke rammer, der tilgodeser både sikkerhed og trivsel i klubben. Det er ønsket at give medlemmerne de optimale muligheder, så de på

Læs mere

Regler & Anbefalinger

Regler & Anbefalinger Kano og kajakklubben Nord Regler & Anbefalinger Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling d. 25. marts 2015 Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 1 af 12 0. Indledning På de følgende

Læs mere

Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). I dette reglement gives bestemmelser for

Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). I dette reglement gives bestemmelser for Marts 2015 Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). Dette reglement gælder for alle aktiviteter i Rørvig Sejlklub. Visse af bestemmelserne gælder efter deres indhold dog kun for juniormedlemmer af Rørvig Sejlklub,

Læs mere

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 9 Sept. 2015 34. årgang Morgenroning 9. sep. 2015 Læs inde i bladet... Figur 1 Figur 2 Figur 3 Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

Læs mere

Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012

Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012 Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012 Love for Hvidovre kajakklub 1. Klubbens navn er Hvidovre Kajakklub - HvK. Dens hjemsted er Hvidovre. Klubben er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund,

Læs mere

Outriggerreglement for Aalborg Dame Roklub

Outriggerreglement for Aalborg Dame Roklub Outriggerreglement for Aalborg Dame Roklub Definition: Klubbens bådpark indeholder to typer af outriggede både, nemlig gigbåde og scullerbåde. Disse har fra sæsonstart 2015 hver sit reglement, men ansvaret

Læs mere

Regler og anbefalinger

Regler og anbefalinger Kano og kajakklubben Nord Regler og anbefalinger Vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling 10. maj 2012 Regler og Anbefalinger for Nords medlemmer, vedtaget 2012 Side 1 af 9 0. Indledning I

Læs mere

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Hver kanin betaler et instruktionsgebyr. For kajakkaniner er det 500 kr. For inriggerkaniner

Læs mere

Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning.

Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning. Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning. 1 Fysisk form/helbred. Alle nye medlemmer skal orienteres om risikoen ved at ro kajak, hvis man har en sygdom, der kan medføre lammelse eller bevidsthedstab.

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune.

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune. Love for Roskilde Fjords Kajakklub stiftet d. 6. november 1976 Tilsluttet: Sjælland-Lolland Falster Kajakkreds Dansk Kano- og Kajakforbund Dansk Idrætsforbund Roskilde Idrætsunion 1. Klubbens navn er Roskilde

Læs mere

NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for

NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns. 01.1 Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for at udøve idræt, hovedsagelig i form af roning. Klubben

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser Version: 2018.04.24 Sikkerhed.docx Side 1 af 8 Version: 2018.04.24 Sikkerhed.docx Side 2 af 8 Formål Det er formålet med disse bestemmelser, at sikre klubbens medlemmer og andre bedst muligt mod fare og

Læs mere

Reglement for Ro-sikkerhed, herunder frigivelse af roere

Reglement for Ro-sikkerhed, herunder frigivelse af roere Reglement for Ro-sikkerhed, herunder frigivelse af roere Dato 14/12/2018 1. Hvornår og hvordan virker disse regler Ifølge Sletten Havkajakklub s vedtægter har bestyrelsen vedtaget disse regler den 29.

Læs mere

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev. Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde

Læs mere

Velkommen til Roklubben Skjold

Velkommen til Roklubben Skjold Velkommen til Roklubben Skjold Vi ønsker dig velkommen i Roklubben Skjold. Roklubben Skjold blev stiftet i 1887 og er dermed en af Danmarks ældste roklubber. Siden 1950 erne har vi haft til huse i Svanemøllehavnen

Læs mere

RIBE ROKLUB. Vedtægter for Ribe Roklub

RIBE ROKLUB. Vedtægter for Ribe Roklub RIBE ROKLUB ERIK MENVEDS VEJ 16, 6760 RIBE Medlem af DFfR og DKF under DIF Vedtægter for Ribe Roklub Gældende version med ændringer vedtaget på generalforsamlingen 22. november 2016 1 Klubbens navn er

Læs mere

Målsætninger for Korsør Roklub

Målsætninger for Korsør Roklub Målsætninger for Korsør Roklub 2018-2021 Dette dokument beskriver målsætninger for Korsør Roklub, og har til formål at skabe en rød tråd i klubbens valg af aktiviteter og ønsker for fremtiden. Altså hvilken

Læs mere

LOVE. for. Fredericia Roklub

LOVE. for. Fredericia Roklub LOVE for Fredericia Roklub Klubbens navn er Fredericia Roklub. Dens formål er at dyrke rosport. Klubben er medlem, af DFfR. under DIF og er underkastet disse forbunds love og regler. Klubbens hjemsted

Læs mere

Billeder fra sidste års roskole

Billeder fra sidste års roskole Billeder fra sidste års roskole NYBORG ROKLUB WWW.NYBORG-ROKLUB.DK VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER På de følgende sider kan du læse om roning og klubben. Du kan læse vores reglementer for roning, lære kommandoer

Læs mere

Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN

Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN Dette reglement er gældende for alle kajakbrugere, der måtte ønske at benytte Norrportens kajakker. Enhver der ønsker at ro kajak skal gøre

Læs mere

KLUB ABC. Værd at vide fra A til Å

KLUB ABC. Værd at vide fra A til Å KLUB ABC Værd at vide fra A til Å Juni 2013 Adresseændring Adresseændringer skal af hensyn til udsendelse af klubbladet og opkrævning af kontingent meddeles skriftligt til klubbens sekretær. Det er altså

Læs mere