Projektbeskrivelse. Etablering af solcelleanlæg ved Radsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse. Etablering af solcelleanlæg ved Radsted"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Etablering af solcelleanlæg ved Radsted På vegne af bygherre Better Energy fremsendes her forslag om etablering af solcelleanlæg ved Radsted. Realisering af solcelleparken vurderes at kræve et nyt plangrundlag for området, hvorfor der hermed ansøges om igangsætning af planlægningsarbejde for en ny solcellepark i overensstemmelse med følgende projektbeskrivelse. Ejerne af området er indforstået med projektet, og bygherre har opnået positiv forhåndstilkendegivelse om udvikling af jorden til projektet, såfremt Guldborgsund Kommune er positivt indstillet på at fremme projektet. Geopartner Landinspektører A/S Asmildklostervej Viborg Tlf CVR-nr Dir. tlf J.nr Dato Vision Better Energys overordnede vision er en fuldstændig grøn omstilling af Danmarks el-energiforsyning. Dette kræver nytænkning på en række områder, og her har Better Energy lagt sig i front. Better Energy anerkender fuldt ud den udfordring, der ligger i at sikre lokal forankring i disse processer, hvor de umiddelbare gevinster for lokalsamfundet kan være ukonkrete og svære at få øje på. Fokus i energiprojekter ligger ofte på de åbenlyse samfundsinteresser. Dette fokus kan til tider overskygge lokalbefolkningens ejerskab, stolthed og gevinst ved anlæggenes placering i nærområdet. Det arbejder Better Energy kontinuerligt på at forbedre, og anerkender, at der er brug for lokale indspark, til hvorledes der kan opnås et projekt, som alle, herunder lokalbefolkningen, ønsker at støtte op om. Åbenhed overfor lokale ideer: Better Energy vil indbyde til, at lokale foreninger og institutioner kommer med forslag til, hvordan der kan gives noget tilbage til lokalsamfundet. Det kunne f.eks. være en økologisk legeplads i forbindelse med parken. Man kunne også forestille sig årlige konkurrencer om ideer til fremme af den grønne omstilling. Nabohøringer: En forudsætning for, at vi går videre er, at naboerne er fuldt informeret og overvejende positive overfor konceptet. Better Energy tager derfor altid kontakt til de umiddelbare naboer og afholder en informationsaften. Deres tilbagemelding vil, hvor det er muligt, indgå i projektet, og resultatet af mødet er altafgørende for, hvorvidt Better Energy går videre med projektet. Lokal arbejdskraft: Better Energy anvender i videst muligt omfang lokal arbejdskraft. Dette drejer sig dels om anlægsfasen med planering af jord, opsætning af hegn/randbeplantning samt etablering af selve det tekniske anlæg. Her vil en 1

2 række personer dagligt have deres gang på anlægget i et halvt år. Herefter vil etablering af solcelleanlægget kræve, at der udsættes dyr til afgræsning af arealet. Både dyr og anlæg skal løbende tilses og driftes, og der vil dermed være tale om en langvarig relation. Økoparkkoncept: Better Energy arbejder med et økoparkkoncept, som bidrager til en bæredygtig udvikling på flere områder end blot i forhold til energiproduktion. Det udvalgte areal tages ud af traditionel landbrugsdrift, hvilket kan reducere grundvandsforurening, idet området ikke længere sprøjtes med pesticider. Der sås græs, som afgræsses af dyr, der passes efter økologiske retningslinjer. Der produceres således fødevarer sammen med energiproduktionen. Landbrugsdriften fortsætter således med dyrehold og en ny ikke-forurenende produktion; nemlig grøn strøm. Når det ikke længere er rentabelt at producere energi på lokationen, fjernes anlægget, og arealet vil fremstå uberørt. Lokalt ejerskab til solcelleparken: Better Energy er åben overfor oprettelse af en almennyttig fond, der støtter lokale tiltag. Fonden vil kunne få bibragt en del af driftsoverskuddet fra solcelleparken. En komité bestående af lokale borgere vil få mulighed for at påvirke hvor og hvilke initiativer, der støttes. Better Energy er åbne for ideer og ønsker på dette område og imødeser en åben dialog herom med borgere i kommunen. Styrkelse af kommunens grønne profil: Guldborgsund Kommune vil få tilbudt førsteret på en PPA (fastprisaftale) på aftag af den grønne strøm. En sådan aftale vil veje meget tungt i kommunens grønne profil, samt sikre attraktive og stabile elpriser i en længere årrække. Solcellemoduler på terræn 2

3 Projektet Det tiltænkte projektområde fremgår af kortbilag 1 og udgør i alt ca. 173 ha. Området består af følgende matrikler: Matr.nr. Ejerlav Ejer jf. tingbogen Nuv. anv. Område I 23a, del af Radsted By, Radsted Tage Erling Larsen Landbrug 24e, del af Radsted By, Radsted Lars Stig Andersen Landbrug 21l, del af Radsted By, Radsted Lars Stig Andersen Landbrug 21k, del af Radsted By, Radsted Lars Stig Andersen Landbrug 18b, del af Radsted By, Radsted Henrik Høegh-Andersen Landbrug 22c, del af Radsted By, Radsted Hans Henrik Hansen Landbrug 24a, del af Radsted By, Radsted Martin Zeuthen Larsen Landbrug Område II 1av, del af Idalund, Radsted Henrik Høegh-Andersen Landbrug 1ai, del af Idalund, Radsted Henrik Høegh-Andersen Landbrug Område III 35a, del af Radsted By, Radsted Jens Peter Kristian Larsen Landbrug 35k, del af Radsted By, Radsted Jens Peter Kristian Larsen Landbrug 36a, del af Radsted By, Radsted Jens Peter Kristian Larsen Landbrug Projektområdet er beliggende i landzone nord for Radsted ved Sakskøbing, og området anvendes til landbrugsformål primært i form af intensivt dyrkede marker. Det største område (område I) er på ca. 112 ha og ligger nord for Radsted. Området ligger mellem Bækvej og Tørstemosevej. Mod syd afgrænses og gennemskæres området af den øst-vestgående jernbaneforbindelse mellem Sakskøbing og Nykøbing Falster. Der er flere mindre søer, der er beskyttet iht. Naturbeskyttelseslovens 3, og gennem området løber et vandløb, som ikke er beskyttet. Der løber en højspændingsledning gennem område I i nord-syd gående retning, som har forbindelse til en transformerstation, der er beliggende ca. 800 meter syd for projektområdet (syd for Nykøbingvej). Området bærer derved præg af teknisk landskab. Det østlige område (område II) er på ca. 37 ha og ligger mellem Idalundvej og Tørstemosevej. Området gennemskæres ligeledes af en højspændingsledning. Der ligger desuden fire mindre søer, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. Bebyggelsen langs Idalundvej og Tørstemosevej er registreret som bevaringsværdig. Projektet inddrager ikke disse bygninger. Det vestlige område (område III) er på ca. 25 ha og ligger lige vest for Bækvej. Der ligger en mindre sø, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. Bebyggelsen langs Bækvej er registreret som bevaringsværdig. Projektet inddrager ikke disse bygninger. Nabohensyn Der er til alle tre delområder nærliggende beboelsesejendomme, og der er derfor i det konkrete projekt allerede indarbejdet en række konkrete nabohensyn. Vurdering af de visuelle påvirkninger og dialog med nabo-ejerne har således medført, at projektområdets oprindelige afgrænsning er reduceret. 3

4 Den oprindelige projektafgrænsning og de nærliggende nabobeboelsesbygninger fremgår af kortbilag 2. Helt konkret indledte bygherre tidligt i processen kontakt til naboerne for at præsentere udkast til projektet. Der blev afholdt dialogmøde d. 9. januar 2019, hvor alle naboer på kortbilag 2 var inviteret. På mødet blev projektet, afgrænsning mv. præsenteret, og der var mulighed for at stille spørgsmål til bygherre. Der var generelt en positiv indstilling fra naboejerne, men afstande til beboelsesbygninger var et gennemgående emne. Der blev efterfølgende fulgt op på enkelte lodsejere, der ikke deltog på dialogmødet og de viste sig også at have bekymring i forhold til afstande til nabobeboelsesbygninger. Den oprindelige projektafgrænsning er på baggrund af nabodialogen tilrettet ud fra følgende bufferzoner, der er pålagt nabobeboelsesbygningerne (se kortbilag 2): o o 50 meter buffer Hvis bebyggelsen er placeret, så det er driftsbygninger, der vender ud mod solcelleparken 75 meter buffer Hvis solcelleparken grænser op til 3 sider på en ejendom, eller det er have eller beboelsesbygning, der grænser op til solcelleparken Differentieringen med 50 og 75 meter buffere er foretaget i forhold til den afskærmende beplantning, der vil blive etableret i en bredde af min. 5 m. langs afgrænsningen af projektområdet. Se mere under afsnittet Afskærmende beplantning og hegning Det er således det tilrettede aktuelle projektområde, som fremgår på kortbilag 1, og som beskrives i denne projektbeskrivelse, der søges om igangsætning af lokalplan. Projektets omfang og produktion Projektet omfatter et jordbaseret solcelleanlæg med mulighed for opstilling af solcellemoduler svarende til en årlig strømproduktion på ca. 140 MW. Solcelleanlæg, tekniske installationer og mindre bygninger placeres med en afstand på min. 10 m til lokalplanområdets afgrænsning. Afstanden indebærer, at der holdes en vis afstand til naboer og at der reserveres areal til afskærmende beplantning. Solcellemoduler Solcellemodulerne har en højde på maksimalt 3 m. målt fra terræn. De vil blive placeret i lige, parallelle rækker med samme indbyrdes afstand. Solcelleanlæg placeres på stativer med minimalt aftryk på jordoverfladen. For at mindske risikoen for refleksioner fra solcellerne, skal solcelleanlægget antirefleksbehandles. 4

5 Afskærmende beplantning og hegning Der etableres afskærmende beplantningsbælter i en bredde af min. 5 m langs afgrænsningen af projektområdet på strækninger uden eksisterende beplantning. Beplantning vil blive etableret i tre rækker med hjemmehørende arter. Beplantningsbælter vil medvirke til at afskærme visuelt for solcelleparken. Langs parkens afgrænsning vil der af sikkerhedshensyn blive etableret trådhegn. Trådhegnet vil blive etableret som bredt masket vildthegn, der ligeledes muliggør mindre dyrs bevægelighed. Veje Vejadgang til områderne afklares med Guldborgsund Kommune. Selve anlægget vil blive indrettet med interne serviceveje i en bredde af ca. 5 meters bredde. Solcellepanelerne placeres med en indbyrdes afstand således, at arealerne imellem panelerne vil kunne anvendes som serviceveje. Ubebyggede arealer Ubebyggede arealer mellem og under solcellepaneler - som ikke anvendes til interne serviceveje vil fremstå som græsklædte arealer. Bygherre har udover strømproduktionen et ønske om at etablere dyrehold indenfor projektområdet til afgræsning af arealer mellem solcellepaner. Det ønskes derved at skabe et multifunktionelt område med effektiv strømproduktion kombineret med områdets nuværende benyttelse som landbrugsjord. Der opstilles læskure til dyrehold i det omfang, det er nødvendigt inden for området. Tilkobling og øvrige tekniske anlæg Anlægget skal tilkobles det øvrige elforsyningsnet. Tilkoblingen sker i samarbejde med lokalt elforsyningsselskab. Placering af det konkrete solcelleprojekt er undersøgt i forhold til muligheden for tilkobling til forsyningsnettet. Det forventes, at strømproduktion fra solcelleanlægget føres ca. 800 m. syd for lokalplanområdet, hvor der, som omtalt tidligere, ligger en transformerstation. Den endelige afklaring omkring tilkobling aftales mellem bygherre og det lokale elforsyningsselskab. Bygherre er i øvrigt opmærksom på eksisterende infrastruktur i området, herunder el- og vandledninger mv. Disse forhold bliver undersøgt ved servitutundersøgelse og LER-opslag. Anlæggets indretning i forhold til de enkelte ledninger afklares med ledningsejere under planprocessen. Tekniske bygninger Der etableres de nødvendige teknikbygninger og evt. skure i forbindelse med afgræsning af dyr på arealet. Teknikbygninger og skure vil have en maksimal højde på 3 meter målt fra terræn. Mindre teknikbygninger, herunder transformere, skal opføres i ensartede materialer, have samme udformning og gives samme diskrete farve. I dialog med det lokale forsyningsselskab vil det blive afklaret på hvilket spændingsniveau solcelleparken skal levere strøm ind på forsyningsnettet. Det forventes, at der bliver tale om 60 kv, hvilket vil kræve at der etableres en stepuptransformer. Transformeren vil ligeledes blive opført i diskrete farver og have højde 5

6 på ca. 6 meter. Der vil blive udvalgt en placering til transformer centralt i solcelleparken længst muligt væk fra eksisterende beboelser. Eksisterende planforhold Projektområdet er omfattet af Kommuneplan , som udpeger nær ved hele området til særlig værdifuldt landbrug. Gennem området løber et økologisk forbindelsesområde, som forbinder naturarealer ved Rørbæk Langet nord for Nørre Radsted til Grænge Skov øst for projektområdet. Det økologiske forbindelsesområde gennemskærer alle tre områder. Bygherre er indstillet på at indarbejde faunapassager og/eller beplantningsbælter med henblik på at lede dyreliv gennem eller rundt om projektområdet. Inden for projektområdet i tilknytning til en beskyttet sø i område II er der udpeget et mindre lavbundsareal. En del af det sydlige område (område I) er udpeget som naturbeskyttelsesområde og skovrejsningsområde, hvor skovrejsning er uønsket. En del af projektområdet (mindre del af område I og hele område III) er omfattet af landsplandirektiv for transmissionsnet til gas- og olieledninger. Linjeføringen ligger uden for projektområdet, hvor en meget lille del af område III er berørt. Landsplandirektivernes aktualitet skal afklares nærmere i forbindelse med i gangsætning af planprocessen. Projektområdet er ikke lokalplanlagt. Realisering af solcelleanlægget vil derfor kræve et nyt plangrundlag. Bygherre er indforstået med at tilvejebringe plangrundlag leveret af konsulent i samarbejde med Guldborgsund Kommune. Natur- og miljøforhold Hele projektområdet ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser og større dele af området ligger inden for nitratfølsomme indvindingsoplande samt indsatsområder inden for nitratfølsomme indvindingsområder (samme område). Solcellepark ved Nees, Lemvig Kommune. 6

7 Omlægning af driften i området fra landbrug til solcelleanlæg vil have en positiv påvirkning på grundvandet, idet der ikke anvendes pesticider i anlæggets drift. Der ligger flere søer, der er beskyttet iht. Naturbeskyttelseslovens 3, inden for projektområdet. Område I grænser desuden op til et beskyttet område med eng, mose og sø Lungen. Bygherre er indstillet på, at der fastlægges respektafstand til naturbeskyttede arealer i dialog med kommunens naturafdeling. På flere strækninger langs med projektområdets afgrænsning og mellem enkelte matrikler inden for område I og II ligger beskyttede sten- og jorddiger. Bygherre er indstillet på at fastlægge en respektafstand til digerne i dialog med kommunens naturafdeling. Jeg håber, at I vil se positivt på ovenstående projekt. Hvis I har behov for yderligere oplysninger, er I velkommen til at kontakte mig. Med venlig hilsen Kathrine Stelsig Lillelund Landinspektør 7

8 Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcellepanel laver strøm og er bygget op i tynde lag af halvledere, anti-reflektorisk glas, isoleringslag og holdes samlet af en aluminiumsramme. Et solcellepanel er sammensat af mange små celler, som tilsammen gør, at et panel typisk kan yde watt. Et solcellepanel (elektricitet) har i modsætning til et solfangerpanel (varmt vand) ingen bevægelige dele eller væsker i konstruktionen. Derfor kræver et solcellepanel ingen vedligeholdelse og forventes at have en levetid på ca. 30 år. Et solcellepanel er bygget til at absorbere lyset og er af samme årsag behandlet med et antireflektorisk glaslag, som tilsammen gør, at et solcellepanel ikke giver generende genskin. Et solcellepanel producerer strøm ved både direkte og indirekte lys. Solcelleanlæg består af flere solcellepaneler, som placeres på piloterede stativer, der forankres i jorden i en dybde af ca. 1,5-2 m under terræn. Enhedernes samlede højde er ca. 3 m over terræn. Når panelerne er sat sammen, vil spændingen være nogenlunde konstant, og det vil være strømmen som varierer ved forskellige lysforhold. Udover solcellepanelerne består solcelleanlægget af invertere til at omdanne den producerede jævnstrøm til brugbar 230 volt vekselstrøm. Invertere placeres under solcellepanelerne sammen med under- og hovedtavler. 8

9 N Tø rst Ida lun dv ej em ose vej B æk vej Lungen Østerb yvej Nyk øbin gve j Matrikelkort og ortofoto som baggrund er SDFE Signaturforklaring Projektområde Solcelleanlæg ved Radsted Kortbilag 1: Projektområde Guldborgsund kommune Mål: A3 J.nr.: Initialer: AMF

10 N Matrikelkort og ortofoto som baggrund er SDFE Signaturforklaring Oprindelig projektområde Nabobeboelsesbygninger 50 meter buffer 75 meter buffer Solcelleanlæg ved Radsted Kortbilag 2: Oprindelig projektafgrænsning med bufferzoner Guldborgsund kommune Mål: 1: A3 J.nr.: Initialer: AMF

11 N Matrikelkort og ortofoto som baggrund er SDFE Signaturforklaring Projektområde Økologisk forbindelsesområde Landsplandirektiv - linjeføring til transmissionsnet Landsplandirektiv - arealresevation til transmissionsnet Lavbundsareal Skovrejsningsområde, Ønsket Skovrejsningsområde, Uønsket Solcelleanlæg ved Radsted Kortbilag 3: Planforhold Guldborgsund kommune Mål: 1: A3 J.nr.: Initialer: AMF

12 N Matrikelkort og ortofoto som baggrund er SDFE Signaturforklaring Projektområde Beskyttede sten- og jorddiger Beskyttede naturtyper Gul skravering: Nitratfølsomme indvindingsoplande og indsatsmråder inden for nitratfølsomme indvindingsoplande Solcelleanlæg ved Radsted Kortbilag 4: Natur- og miljøforhold Guldborgsund kommune Mål: 1: A3 J.nr.: Initialer: AMF

Projektbeskrivelse. Etablering af solcelleanlæg ved Ebberup

Projektbeskrivelse. Etablering af solcelleanlæg ved Ebberup Projektbeskrivelse Etablering af solcelleanlæg ved Ebberup På vegne af bygherre Better Energy fremsendes her forslag om etablering af et solcelleanlæg nord for Ebberup i Assens Kommune. Realisering af

Læs mere

Projektbeskrivelse. Etablering af solcelleanlæg Hvidkilde Gods

Projektbeskrivelse. Etablering af solcelleanlæg Hvidkilde Gods Projektbeskrivelse Etablering af solcelleanlæg Hvidkilde Gods På vegne af bygherre Better Energy fremsendes her forslag om etablering af solcelleanlæg ved Hvidkilde Gods i Svendborg Kommune. Realisering

Læs mere

Naboer til GreenLab - Solcelleanlæg. 13. februar 2018

Naboer til GreenLab - Solcelleanlæg. 13. februar 2018 Naboer til GreenLab - Solcelleanlæg 13. februar 2018 GreenLab Solcelleanlæg Skive Kommune har modtaget en ansøgning fra Geopartner på vegne af Better Energy A/S, om opførelse af solcelleanlæg ved GreenLab

Læs mere

Projektbeskrivelse, solcelleanlæg ved Harre

Projektbeskrivelse, solcelleanlæg ved Harre Projektbeskrivelse, solcelleanlæg ved Harre Projektudvikler Vores Sol Ejendomsselskab, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, ønsker at opstille et solcelleanlæg til strømproduktion nord for Harre på hele

Læs mere

Idéoplæg til. Solcelleanlæg ved Hobygård Rødby Fjord

Idéoplæg til. Solcelleanlæg ved Hobygård Rødby Fjord Idéoplæg til Solcelleanlæg ved Hobygård Rødby Fjord December 2018 Baggrund Lolland Kommune har modtaget en ansøgning fra GEOPARTNER, der på vegne af Niels Frederik Skov Jensen, Hobygård, søger om etablering

Læs mere

DEBATOPLÆG FOR SOLCELLEANLÆG VED KASSØ INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG FOR SOLCELLEANLÆG VED KASSØ. November Side 1 af 6

DEBATOPLÆG FOR SOLCELLEANLÆG VED KASSØ INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG FOR SOLCELLEANLÆG VED KASSØ. November Side 1 af 6 INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG FOR SOLCELLEANLÆG VED KASSØ November 2018 Side 1 af 6 Debatfase Baggrund I forlængelse af at der etableres datacenter med stort strømforbrug har Aabenraa Kommune modtaget

Læs mere

Projektbeskrivelse af solcellepark ved Navnsø

Projektbeskrivelse af solcellepark ved Navnsø Projektbeskrivelse af solcellepark ved Navnsø Baggrund Areal nordvest for Aars ved Navnsø på 46 Ha er velegnet for opstilling af solceller. Et solcelleanlæg på arealet forventes at blive på 28 MW, svarende

Læs mere

Fordebat Solcelleanlæg ved Milbakken Du har nu mulighed for at deltage i debatten vedrørende solcelleanlæg ved Milbakken.

Fordebat Solcelleanlæg ved Milbakken Du har nu mulighed for at deltage i debatten vedrørende solcelleanlæg ved Milbakken. Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby #BREVFLET# Fordebat Plan og Udvikling 4. juni 2019 Fordebat Solcelleanlæg ved Milbakken Du har nu mulighed for at deltage i debatten

Læs mere

Planer for solcelleparker nordøst for Haslev PKU den

Planer for solcelleparker nordøst for Haslev PKU den Planer for solcelleparker nordøst for Haslev PKU den 30.10.2018 EKU 24. august 2015 PKU 23. januar 2018 Nyt areal 69,5 ha 83 ha 32 ha Udgået Høringssvar Idefase I alt 9 høringssvar Emner: den visuelle

Læs mere

Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013

Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013 Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013 Ansøgning om etablering af solcelleanlæg på terræn på adressen Skovvangvej 18/Neesvej 11, Nees. Formål: På foranledning af lodsejer

Læs mere

Januar Debatoplæg

Januar Debatoplæg Januar 2019 Debatoplæg Område til solcellepark øst for Bur og udpegning af potentielt egnede områder til solcelleplanlægning i Holstebro Kommune. Indkaldelse af idéer og forslag HOLSTEBRO KOMMUNE Måned

Læs mere

DEBATOPLÆG FOR SOLCELLEANLÆG VED ÅLBÆK

DEBATOPLÆG FOR SOLCELLEANLÆG VED ÅLBÆK FOR SOLCELLEANLÆG VED ÅLBÆK Formålet med dette debatoplæg er at indkalde ideer og forslag i henhold til Planlovens 23c for planlægningen for en realisering af projektet vedr. etablering af et solcelleanlæg

Læs mere

Solcelle projekter med grøn energi til 15.741 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40.

Solcelle projekter med grøn energi til 15.741 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40. Tihøje 60,6 ha Kilde 40,4 ha Rejstrup - 78 ha Vildbjerg 73,9 ha Solcelle projekter med grøn energi til 15.741 hustande i Herning Kommune Frist for høring: Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40 Indhold

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 32-T Solcelleanlæg, sydøst for Agersted

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 32-T Solcelleanlæg, sydøst for Agersted BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 32-T-24.01 Solcelleanlæg, sydøst for Agersted Fordebat I offentlig høring fra den 24. maj til 21. juni 2018 Indholdsfortegnelse Status og proces 1 Fordebat 2 Området 3 Ideen

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen for solcellepark mellem Dalby og Faxe i Faxe Kommune.

Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen for solcellepark mellem Dalby og Faxe i Faxe Kommune. Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen for solcellepark mellem Dalby og Faxe i Faxe Kommune. Idéfase Solcellepark ved Jomfruens Egede i Faxe Kommune - indkaldelse af idéer fra den 22.

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen for solcellepark nord for Karise i Faxe Kommune.

Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen for solcellepark nord for Karise i Faxe Kommune. Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen for solcellepark nord for Karise i Faxe Kommune. Idéfase Solcellepark ved Tryggevælde Mark i Faxe Kommune - indkaldelse af idéer fra den 15. januar

Læs mere

Solcelleprojekt Nylandsmose - syd for Vejlø

Solcelleprojekt Nylandsmose - syd for Vejlø Ansøgning og projektbeskrivelse Solcelleprojekt Nylandsmose - syd for Vejlø Næstved Kommune Februar 2019 1 Projektansøger: GAVNØ GODS Gavnø Godskontor 4700 Næstved Telefon: 55 70 02 00 (hovednr.) E-mail:

Læs mere

Stor-skala solcelleanlæg ved Tybrind

Stor-skala solcelleanlæg ved Tybrind Stor-skala solcelleanlæg ved Tybrind Thisted, den 19. februar 2013 Projektbeskrivelse Bendt Wedell, Wedellsborg, ønsker at opstille et større solcelleanlæg til strømproduktion på matrikel nr. 1aa Tybrind

Læs mere

Ansøgningsskema. Basisoplysninger

Ansøgningsskema. Basisoplysninger Ansøgningsskema Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Jordbaseret solcelleanlæg ved Ebberup, Assens Kommune. Projektet omfatter etablering af et solcelleanlæg på ca. 69 ha med tilhørende

Læs mere

Solenergianlæg ved Kassø indkaldelse af forslag og ideer til miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering

Solenergianlæg ved Kassø indkaldelse af forslag og ideer til miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering Kultur, Miljø & Erhverv Kultur, Plan & Fritid Dato: 13. juni 2019 Sagsnr.: 18/15169 Sagsbehandler: Maria Jessen Direkte tlf.: 7376 7742 E-mail: mjess@aabenraa.dk Solenergianlæg ved Kassø indkaldelse af

Læs mere

Bilag. Prioritering af ansøgning om lokalplan for Solcelleanlæg ved Hagesholm PLAN OG ÅBEN LAND. Kort

Bilag. Prioritering af ansøgning om lokalplan for Solcelleanlæg ved Hagesholm PLAN OG ÅBEN LAND. Kort PLAN OG ÅBEN LAND Dato: 19. januar 2018 Sagsb.: Helle Lillevang Salling Sagsnr.: 18/3938 Dir.tlf.: 72361319 E-mail: hesal@holb.dk Bilag Prioritering af ansøgning om lokalplan for Solcelleanlæg ved Hagesholm

Læs mere

Idéoplæg. Samling af solcelleanlæg ved Rødby Fjord

Idéoplæg. Samling af solcelleanlæg ved Rødby Fjord Idéoplæg Samling af solcelleanlæg ved Rødby Fjord April 2019 Baggrund Vores Sol Ejendomsselskab ønsker at benytte et større område til udnyttelse af solenergi til elproduktion. I området ved Rødby Fjord

Læs mere

Idéoplæg til. Solcelleanlæg ved Skodsebølle

Idéoplæg til. Solcelleanlæg ved Skodsebølle Idéoplæg til Solcelleanlæg ved Skodsebølle Juni 2019 Baggrund To forskellige bygherrer har ansøgt om opstilling af solceller omkring de tre nye vindmøller ved Skodsebølle. Området ved Skodsebølle, hvor

Læs mere

Solcelle projekter med grøn energi til 10.286 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: 25. februar 2015. Fordebat til Kommuneplantillæg nr.

Solcelle projekter med grøn energi til 10.286 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: 25. februar 2015. Fordebat til Kommuneplantillæg nr. Kilde 40,4 ha Rejstrup - 78 ha Vildbjerg 73,9 ha Solcelle projekter med grøn energi til 10.286 hustande i Herning Kommune Frist for høring: 25. februar 2015 Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40 Indhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8 for Kommuneplan

Kommuneplantillæg nr. 8 for Kommuneplan Kommuneplantillæg nr. 8 for Kommuneplan 2017-2029 Solcellepark nord for Ebberup Juni, 2019 FORSLAG Offentlig høring Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 er i høring fra den X.X 2019 til den X.X 2019. Du

Læs mere

Projektbeskrivelse. Solceller Tryggevælde Mark

Projektbeskrivelse. Solceller Tryggevælde Mark Projektbeskrivelse Solceller Tryggevælde Mark September 2018 1 Projektansøger: Christian Danneskiold Lassen Holmegaard, Juellinge og Tryggevælde Godskontor Holmegaardsvej 71 4684 Holmegaard e-mail: cdl@holmegaardgods.dk

Læs mere

Borgermøde om planer for solcelleparker nordøst for Haslev Den 8. januar 2019

Borgermøde om planer for solcelleparker nordøst for Haslev Den 8. januar 2019 Borgermøde om planer for solcelleparker nordøst for Haslev Den 8. januar 2019 Tidsplan og program Ordstyrer: Thorkild Lauridsen, Centerchef for Plan & Miljø 19:00-19:10 Velkomst, v/rené Tuekær, Formand

Læs mere

Debatoplæg - Solcelleanlæg ved Pandrup

Debatoplæg - Solcelleanlæg ved Pandrup Debatoplæg - Solcelleanlæg ved Pandrup Dato. måned til dato. måned 2018 Side 1 af 6 Debatfase Baggrund Jammerbugt Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af et solcelleanlæg på op til 35 MWp ved

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 for Kommuneplan Solcelleanlæg ved Næssundvej, Sindbjerg August Morsø Kommune - KOMMUNEPLANTILLÆG

Kommuneplantillæg 14 for Kommuneplan Solcelleanlæg ved Næssundvej, Sindbjerg August Morsø Kommune -   KOMMUNEPLANTILLÆG Kommuneplantillæg 14 for Kommuneplan 2013-2025 Solcelleanlæg ved Næssundvej, Sindbjerg August 2018 Morsø Kommune - www.morsoe.dk KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre kommuneplanen

Læs mere

AFDELING FOR PLAN OG BY INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL STORE SOLCELLEANLÆG. vordingborg.dk. Høringfrist 28. september 2018

AFDELING FOR PLAN OG BY INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL STORE SOLCELLEANLÆG. vordingborg.dk. Høringfrist 28. september 2018 AFDELING FOR PLAN OG BY Høringfrist 28. september 2018 vordingborg.dk INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL STORE SOLCELLEANLÆG Solcelleanlæg som klimaindsats Indledning Produktion af vedvarende energi er

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Sønderborg Kommune. Projekt beskrivelse jf. anmeldelse

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Sønderborg Kommune. Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Sønderborg Kommune Better Energy A/S ønsker at etablere et jordbaseret solcelleanlæg ved Glansager. Projektet omfatter

Læs mere

Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde.

Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde. Notat Vurdering af beplantningsbælte/hegn omkring Helnæs Campingplads Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde. Revideret

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Forslag til Kommuneplantillæg 14 for Kommuneplan 2013-2025 og ( Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Forslag til Kommuneplan 2017-2029 ) Solcelleanlæg ved Næssundvej, Sindbjerg, Juni 2018 Morsø Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone i Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner.

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone i Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner. Bekendtgørelse om landsplandirektiv for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone i Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner. I medfør af 5 b, stk. 6, jf. 3, stk. 1, i lov om planlægning,

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplanforslag nr. 629 Planens indhold Den eksisterende lokalplan, nr. 58 Gadstrup Erhvervspark,

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 20. Forslag. Kommuneplantillæg 20

Forslag. Kommuneplantillæg 20. Forslag. Kommuneplantillæg 20 Forslag Kommuneplantillæg 20 Forslag Kommuneplantillæg 20 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2017, Varde Kommune i offentlig høring i 8 uger fra

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Better Energy Holding ApS Axeltorv 2F 1609 København V. 26. oktober 2018

Better Energy Holding ApS Axeltorv 2F 1609 København V. 26. oktober 2018 Better Energy Holding ApS Axeltorv 2F 1609 København V 26. oktober 2018 Solcelleanlæg ved ved Vinkelpletvej, 7840 Højslev ikke krav om miljøvurdering (VVM-screeningsafgørelse) Geopartner Landinspektører

Læs mere

Idéoplæg. Vennerslund Energi- og Naturpark

Idéoplæg. Vennerslund Energi- og Naturpark Idéoplæg Vennerslund Energi- og Naturpark 1 Baggrund I planstrategi 2018 for Guldborgsund Kommune Det rige hverdagsliv fremhæves, at Guldborgsund i de kommende år vil arbejde for at skabe gode rammer for

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Ansøgning og projektbeskrivelse. Vindmøller og solceller ved Marsvinslund

Ansøgning og projektbeskrivelse. Vindmøller og solceller ved Marsvinslund Ansøgning og projektbeskrivelse Vindmøller og solceller ved Marsvinslund August 2018 1 Projektansøger: SFP Wind Denmark ApS Nordmandshave 2 8700 Horsens Peter Nielsen Telefon: 25397972 og Vindpark Marsvinslund

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 48 Biogasanlæg ved Køng DECEMBER 2018

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 48 Biogasanlæg ved Køng DECEMBER 2018 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 48 Biogasanlæg ved Køng DECEMBER 2018 Høring indtil: 15. februar 2019 Informationsmøde: 29. januar 2029 kl. 19:00 i Svend Gønge Hallen AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk

Læs mere

Forslag til. Areal til tekniske anlæg. Landsplandirektiv for højspændingstation ved Klinkby, Lemvig Kommune. Planlægning og Byudvikling

Forslag til. Areal til tekniske anlæg. Landsplandirektiv for højspændingstation ved Klinkby, Lemvig Kommune. Planlægning og Byudvikling Forslag til Areal til tekniske anlæg Landsplandirektiv for højspændingstation ved Klinkby, Lemvig Kommune Planlægning og Byudvikling Forslag til Indhold Bekendtgørelse om landsplandirektiv for højspændingstation

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Planlægning for solcelleparker i Faxe Kommune. Revideret til Plan & Kulturudvalgets møde den 29/5-2018

Planlægning for solcelleparker i Faxe Kommune. Revideret til Plan & Kulturudvalgets møde den 29/5-2018 Planlægning for solcelleparker i Faxe Kommune Revideret til Plan & Kulturudvalgets møde den 29/5-2018 Indhold Solcelleanlæg et teknisk anlæg? Solcelleparker fordele og ulemper Hvor kan vi planlægge for

Læs mere

Tillæg 32 til Kommuneplan Solvarmeanlæg ved Værum. Status: Vedtaget

Tillæg 32 til Kommuneplan Solvarmeanlæg ved Værum. Status: Vedtaget Tillæg 32 til Kommuneplan 2017 - Solvarmeanlæg ved Værum Status: Vedtaget Offentliggørelse af forslag start: 6. marts 2019 Høringsperiode start: 6. marts 2019 Høringsperiode slut: 1. maj 2019 Vedtagelsesdato:

Læs mere

/ Keld Warnecke Søndertoft 57 Tørsbøl 6300 Gråsten. VVM screening af solcelleanlæg på terræn på Søndertoft 57, 6300 Gråsten

/ Keld Warnecke Søndertoft 57 Tørsbøl 6300 Gråsten. VVM screening af solcelleanlæg på terræn på Søndertoft 57, 6300 Gråsten 06-06-2013 13/14007 Keld Warnecke Søndertoft 57 Tørsbøl 6300 Gråsten VVM screening af solcelleanlæg på terræn på Søndertoft 57, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune har 20. marts 2013 modtaget ansøgning om

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Sønderborg Kommune

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Sønderborg Kommune Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Sønderborg Kommune Better Energy A/S ønsker at anvende et areal på ca. 53 ha ved Holm til opstilling af et solcelleanlæg

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. maj 2009 J.nr. NKN-261-00104 MHE Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde

Læs mere

Solceller ved Bisgård - For-offentlighed/scoping

Solceller ved Bisgård - For-offentlighed/scoping Solceller ved Bisgård - For-offentlighed/scoping Solceller ved Bisgård indkaldelse af forslag og ideer Brattingsborg Gods ønsker at opføre en solcellepark syd for Bisgård mellem Østerby og Onsbjerg, med

Læs mere

Ansøgning solcelleanlæg ved Ålbæk

Ansøgning solcelleanlæg ved Ålbæk Ansøgning solcelleanlæg ved Ålbæk Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Vores Sol Ejendomsselskab ønsker at opføre en solcellepark nord for Ålbæk med et samlet areal på cirka 30 ha.

Læs mere

Idéoplæg til. Vindmøller ved Bogø Inddæmning

Idéoplæg til. Vindmøller ved Bogø Inddæmning Idéoplæg til Vindmøller ved Bogø Inddæmning Februar 2019 Baggrund Lolland Kommune har udlagt et muligt vindmølleområde ved Bogø Inddæmning vest for Vestenskov. HOFOR har sammen med tre lodsejerne i området

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Kommuneplan for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad

Tillæg nr. 18 til Kommuneplan for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad Silkeborg Kommune FORSLAG Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2028 er i offentlig høring i perioden fra 3. juni 2019 til

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

33,12 MW solcelleanlæg ved Hanstholmvej, Thisted Lufthavn. Debatoplæg 8. april maj 2015 DEBATOPLÆG

33,12 MW solcelleanlæg ved Hanstholmvej, Thisted Lufthavn. Debatoplæg 8. april maj 2015 DEBATOPLÆG 33,12 MW solcelleanlæg ved Hanstholmvej, Thisted Lufthavn Debatoplæg 8. april 2015-6. maj 2015 DEBATOPLÆG Deltag i debatten Hvilke forhold mener du, at kommunen bør belyse nærmere i forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Ansøgning solcelleanlæg ved Pandrup

Ansøgning solcelleanlæg ved Pandrup Ansøgning solcelleanlæg ved Pandrup Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Vores Sol Ejendomsselskab ønsker at opføre en solcellepark nord og vest for Pandrup i to delområder med et

Læs mere

Tillæg 27. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 27. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 27 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd xx. februar 2016 Offentliggjort xx. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 27 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg

Læs mere

Forslag til Tillæg nr ( tidligere benævnt )

Forslag til Tillæg nr ( tidligere benævnt ) Forslag til Tillæg nr. 2017.04 ( tidligere benævnt 2013.24) Forord Svendborg Kommune har i kommuneplantillæggets høringsperiode frem til den 18. februar 2018 været i dialog med Erhvervsstyrelsen med henblik

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Hededanmark Att: Christian Ritz-Andersen Klostermarken 12 8800 Viborg Postadresse: Plan Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Better Energi ønsker at anvende et areal på ca. 53 ha ved Holm til opstilling af et solcelleanlæg på terræn.

Better Energi ønsker at anvende et areal på ca. 53 ha ved Holm til opstilling af et solcelleanlæg på terræn. Ansøgningsskema Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens 21. Bygherren skal, hvor det er

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 27. marts

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i et areal udlagt til skovrejsning uønsket Teknik & Økonomi Negativt skovrejsningsområde og skovrejsning Lovgrundlag

Tilladelse til skovrejsning i et areal udlagt til skovrejsning uønsket Teknik & Økonomi Negativt skovrejsningsområde og skovrejsning Lovgrundlag Villy Elmer Nielsen Kolstrupvej 64 Grindsted Mk 7200 Grindsted Tilladelse til skovrejsning i et areal udlagt til skovrejsning uønsket Dato: 25-01-2018 Billund Kommune har den 12. december 2018 modtaget

Læs mere

Areal til tekniske anlæg. Landsplandirektiv for højspændingstation ved Søndervig, Ringkøbing-Skjern Kommune. Planlægning og Byudvikling

Areal til tekniske anlæg. Landsplandirektiv for højspændingstation ved Søndervig, Ringkøbing-Skjern Kommune. Planlægning og Byudvikling Areal til tekniske anlæg Landsplandirektiv for højspændingstation ved Søndervig, Ringkøbing-Skjern Kommune Planlægning og Byudvikling Indhold Bekendtgørelse om landsplandirektiv for højspændingstation

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals 22-02-2013 12/66658 Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals Landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan KE 10 til at opføre solceller på stativ på terræn på ejendommen matr.nr. 562v

Læs mere

Kommuneplan 2017 Tillæg nr Rekreativt område Gammelbrovej Øst

Kommuneplan 2017 Tillæg nr Rekreativt område Gammelbrovej Øst Kommuneplan 2017 Tillæg nr. 4-2017 Rekreativt område Gammelbrovej Øst Status Plannavn Vedtaget Rekreativt område Gammelbrovej Øst Plannummmer 4-2017 Dato for offentliggørelse af forslag 11. september 2018

Læs mere

Dette betyder at planlægningen for vindmøller og solcelleanlæg nu igangsættes.

Dette betyder at planlægningen for vindmøller og solcelleanlæg nu igangsættes. 5. april 2018 Underretningsbrev - Fordebat af planlægning for vindmøller og solceller ved GreenLab Skive Skive Kommunes forvaltning Teknik, Miljø og Udvikling har modtaget ansøgning fra GreenLab Skive

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser for Lokalplan 093, for et Solcelleanlæg Øst for Blangslev.

Notat vedrørende indsigelser for Lokalplan 093, for et Solcelleanlæg Øst for Blangslev. Sagsnr.: 01.02.05-P16-69-17 Dato: 30-04-2019 Dokumentnr.: Bilag 01 Sagsbehandler: Ida Cecilie Lynggaard Notat vedrørende indsigelser for Lokalplan 093, for et Solcelleanlæg Øst for Blangslev. Der er indkommet

Læs mere

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 1 Til Herning Kommune Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 Som ejere af Vildbjergvej 7 fremsendes hermed vores indsigelse imod den påtænkte opførelse af en solcellepark jf.

Læs mere

LOKALPLAN 355 OG TILLÆG NR. 17 TIL KOMMUNEPLAN

LOKALPLAN 355 OG TILLÆG NR. 17 TIL KOMMUNEPLAN LOKALPLAN 355 OG TILLÆG NR. 17 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 Fredericia Kommune og volumenstudie November 2017 LIFA PLAN Odense T: 6313 6800 Fredericia T: 7591 1200 Kolding T: 7552 0577 Vejle T: 7641 7100

Læs mere

Formålet med planen er at udvide bymidteafgrænsningen for Mørkøv, således at der kan etableres dagligvarebutik på den ønskede lokation.

Formålet med planen er at udvide bymidteafgrænsningen for Mørkøv, således at der kan etableres dagligvarebutik på den ønskede lokation. REDEGØRELSE Formål og baggrund Nærværende kommuneplantillæg nr. 29 er udarbejdet på baggrund af byrådets ønske om at muliggøre etablering af en dagligvarebutik ved Skovvejen i Mørkøv. Formålet med planen

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Tilladelse til opførelse af ny halmlade og udvidelse af eksisterende lade Tvedslundvej 19, 5471 Søndersø

Tilladelse til opførelse af ny halmlade og udvidelse af eksisterende lade Tvedslundvej 19, 5471 Søndersø Genopførelse og udvidelse af Stormskadet lade Ny halmlade Tilladelse til opførelse af ny halmlade og udvidelse af eksisterende lade Tvedslundvej 19, 5471 Søndersø 27. februar 2014 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato:

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: 27-09-2017 Billund Kommune har den 14. september 2017 modtaget ansøgning om skovrejsning på del af matr. nr. 20a, Vorbasse BY, Vorbasse, beliggende på

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger VVM-screening af Solpark NEES efter udvidelse Lokalplan nr. 205, tillæg nr. 13. Jour nr.: Sagsnr.: Brev nr.: 01.02.05P16-0269 145152

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

27. februar Underretningsbrev - Fordebat for planlægning for vindmøller og solceller

27. februar Underretningsbrev - Fordebat for planlægning for vindmøller og solceller 27. februar 2019 Underretningsbrev - Fordebat for planlægning for vindmøller og solceller ved GreenLab Skive Skive Kommunes forvaltning Teknik, Miljø og Udvikling har januar 2019 modtaget en ansøgning

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) har vedtaget en ambitiøs plan med det mål, at Bornholm bliver en grøn Ø, med en høj andel af vedvarende energi, forberedt til fremtidens intelligente el-system.

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Teknisk anlæg ved Højrupvej i Højrup Tillæg nr 23 til Kommuneplan 2013 - Forslag august 2017 1 Offentlighedsperiode FORNYET OFFENTLIG HØRING Da området er ændret som

Læs mere

Hendrik G. Neuleman Nebelvej Vorbasse. Sendt til din virksomheds e-boks i CVR nr

Hendrik G. Neuleman Nebelvej Vorbasse. Sendt til din virksomheds e-boks i CVR nr Hendrik G. Neuleman Nebelvej 32 6623 Vorbasse Sendt til din virksomheds e-boks i CVR nr. 19976297 Afgørelse vedr. 27 anmeldelse af gyllebeholder Dato: 04. maj 2017 Billund Kommune har den 31. marts 2017

Læs mere

RESUME. Den gældende lokalplan muliggør op til i alt 5 boliger med lodrette lejlighedsskel i den eksisterende bygning.

RESUME. Den gældende lokalplan muliggør op til i alt 5 boliger med lodrette lejlighedsskel i den eksisterende bygning. Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan 595.3 for Boliger i pibefabrikken, Naurbjerg landsby, med tilhørende tillæg nr. 2 til Solrød Kommuneplan 2017 Sagsbehandler: spn Dato: 02.05.2018, revideret

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Vi foreslår, at der inden gravearbejdet påbegyndes, undersøges, om det kan blive nødvendigt at omlægge eller udføre dræn i tætte ledninger.

Vi foreslår, at der inden gravearbejdet påbegyndes, undersøges, om det kan blive nødvendigt at omlægge eller udføre dræn i tætte ledninger. Plan og Kultur Leif Glasdam Jensen Linien 27 5683 Haarby 14. juni 2018 Sags id: 2018-0059 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af en sø so ansøgt på ejendommen matr.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Lokalplan nr. 179, tillæg nr. 7. Solcelleanlæg ved Nees Jour nr.: Sagsnr.: Brev nr.: 01.02.15P15-0036 99082 752850 Jordbaseret Solcelleanlæg.

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse til udvidelse af regnvandsbassin på Sletteskovvej 17, 6000 Kolding

Landzonetilladelse til ændret anvendelse til udvidelse af regnvandsbassin på Sletteskovvej 17, 6000 Kolding Landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup A/S Strandpromenaden 6 8700 Horsens 11. oktober 2019 - Sagsnr. 19/22968 - Løbenr. 238722/19 Landzonetilladelse til ændret anvendelse til udvidelse af regnvandsbassin

Læs mere

#split# Tilladelse til etablering af ensilageplads og gyllebeholder på ejendommen Trangetvej 4,

#split# Tilladelse til etablering af ensilageplads og gyllebeholder på ejendommen Trangetvej 4, #split# Henrik Endelt Sørensen Trangetvej 4 9330 Dronninglund Sendt til virksomhedens digitale postkasse via cvr.nr. 23175657 Plan og Miljø Dato: 8. september 2014 Sags. nr.: 09.17.05-G01-1-14 Sagsbeh.:

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Bilag 5 Behandling af høringssvar fra offentlighedsfasen

Bilag 5 Behandling af høringssvar fra offentlighedsfasen Bilag 5 Behandling af høringssvar fra offentlighedsfasen Holbæk Kommune Vækst og Bæredygtighed -Plan og Strategisk forsyning ankll J.nr. 15/16315 25. marts 2015 Forslag til kommuneplantillæg 3 og Lokalplanforslag

Læs mere