M Ø D E R E F E R A T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M Ø D E R E F E R A T"

Transkript

1 I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T Forum: Møde afholdt: Sted: Studienævn IKK Mandag d. 18. august , IKK 27. AUGUST 2014 Til stede: VIP-repræsentanter: Laura Luise Schultz (LLS Teatervidenskab, studienævnsformand), Anne Fastrup (AF - Litteraturvidenskab/MKK), Søren Møller Sørensen (SMS - Musikvidenskab og Dansevidenskab), Kassandra Wellendorf (KW - Kunsthistorie/VK) Stud-repræsentanter: Malthe Grindsted Ulrik (MGU Teatervidenskab), Christine Strand mose Toft (CST Litteraturvidenskab/MKK), Marie Hardgrib (MH Kunsthistorie/VK) Observatører: Michael Fjeldsøe (MF - studieleder), Tilde Bruun Nabe-Nielsen (TB AC-Vejleder), Tenna Lyhne Iversen (TLI - studienævnssekretær, referent) Gæst til pkt. 7: Mette Obling Høegh (MOH) DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden (beslutningspunkt) 2. Fastsættelse af mødedage i E14 v. LLS (beslutningspunkt) Jf. IKKs mødekalender ligger møderne i ugerne: 36, 40, 45, 49. Forslag til mødetidspunkter er: Onsdage fra kl (dvs. den 3/9 + 1/10 + 5/11 og 3/12) 3. Sager (beslutningspunkt, se vedhæftede bilag): a. Høring af sag om XX v. Fakultetet b. Ansøgning om 2x4. eksamensforsøg i Åben Dramaturgi og Teatersociologi og proces II v. YY c. Ansøgning om 5. specialeforsøg ZZ 4. Godkendelse af eksamensplaner E14 v. fagudvalgsformænd (beslutningspunkt, se vedhæftede bilag(visse bilag eftersendes)) 5. Godkendelse af uv-udbud F15 v. fagudvalgsformænd (beslutningspunkt, 15 min, se vedhæftede bilag (visse bilag eftersendes)) 6. Opfølgning på følgende punkter fra SN-KIT v. fagudvalgsformænd (drøftelse, se vedhæftede bilag) 7. Drøftelse af plan for anvendelse af studiemiljøpulje (beslutningspunkt, se vedhæftede bilag) 8. Praktikmodul på kandidatuddannelserne v. MF (drøftelse, se vedhæftede bilag) 9. Evt. STUDIENÆVNET INSTITUT FOR KUNST- OG KULTURVIDENSKAB KAREN BLIXENS VEJ KØBENHAVN S

2 REFERAT SIDE 2 AF 5 1) Godkendelse af dagsorden (beslutningspunkt) Beslutning => Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af to punkter til punkt 9) Evt.: Drøftelse af suppleringsprøver i forlængelse af SFR og evalueringsprocedure 2) Fastsættelse af mødedage i E14 v. LLS (beslutningspunkt). Jf. IKKs mødekalender ligger møderne i ugerne: 36, 40, 45, 49. Forslag til mødetidspunkter er: Onsdage fra kl (dvs. den 3/9 + 1/10 + 3/11 (kl ) og 3/12) Beslutning => Møderækken blev besluttet. 3) Sager (beslutningspunkt, se vedhæftede bilag): a. Høring af sag om XX v. Fakultetet LLS: Der er intet at udsætte på sagsbehandlingen, men man kunne bemærke, at XX har aflagt 45 ECTS i foråret, hvilket vil sige, at XX er studieaktiv, og dette vil spille positivt ind på en evt. genindskrivning. Beslutning => SN vedtog at tage fakultetets indstilling til efterretning men fremsende en kommentar på baggrund af drøftelsen b. Ansøgning om 2x4. eksamensforsøg i Åben Dramaturgi og Teatersociologi og -proces II v. YY Beslutning => Sagens omstændigheder gør, at der er tale om usædvanlig forhold. SN besluttede at give YY dispensation til begge eksamensforsøg c. Ansøgning om 5. specialeforsøg ZZ Sagens omstændigheder gør, at der er tale om usædvanlig forhold. SN besluttede at give dispensation til 5. specialeforsøg, dog skal ZZ gøres opmærksom på, at dokumentationen skal være i orden 4) Godkendelse af eksamensplaner E14 v. fagudvalgsformænd (beslutningspunkt, se vedhæftede og eftersendte bilag) Litteraturvidenskab og Moderne Kultur: Fagudvalget har godkendt eksamensplanen. Der er opstået den problematik, at ved karaktergivningen i januar måned, skal karaktererne være tastet 24. januar iflg. FAKs retningslinjer, hvilket ikke er fysisk muligt, uden at inddrage undervisere i eksaminationen, der ikke er tilstrækkeligt kvalificerede. Det er samtidigt uhensigtsmæssigt for de studerende ikke at kunne fordele arbejdsbyrden ind i januar. Opfølgning => SN ønsker, at rette henvendelse til FAK vedr. dette. TLI snakker med Helle om problemstillingen, og forfatter en henvendelse til FAK sammen med LLS. Kunsthistorie/Visuel Kultur. Fagudvalget har godkendt eksamensplanen Musikvidenskab og Dansevidenskab: Fagudvalget har godkendt eksamensplanen, der har været gennemgået med studievejledningen. Teatervidenskab. Fagudvalget har godkendt eksamensplanen. Udvalget drøftede det uhensigtsmæssige i en bunden 2 ugers opgave henover juleferien, så der i alt gives 3 uger, men der fandtes ingen løsning på dette. Kommentar [tla1]: Helle mener ikke der er et problem, for fristen for bedømmelser kan godt være den 27. januar, dvs. i alt er der måske to dage mindre end tidligere, men det var der også sidste år. Beslutning => SN-IKK kunne på den baggrund godkende alle eksamensplanerne.

3 5) Godkendelse af uv-udbud F15 v. fagudvalgsformænd (beslutningspunkt, se vedhæftede og eftersendte bilag) SIDE 3 AF 5 Kunsthistorie/Visuel Kultur: Fagudvalget har godkendt UV-udbuddet. Der er flere eksterne undervisere end sædvanligt pga. sygdom på afdelingen. Der er flere tværfaglige udbud end vanligt, herunder et tværfagligt udbud med MEF. Et samarbejde med MK stopper næste september, hvorfor antallet af frie emnekurser vil blive nedskaleret. Litteraturvidenskab/Moderne Kultur: Fagudvalget har godkendt UV-udbuddet. Der har været visse udfordringer med at udarbejde udbuddet, da to Post.Doc s samt en anden underviser har skiftet til fransk og yderligere én underviser har aflyst sit kursus. Der er dog et samarbejde i gang med Visuel Kultur som forsøg på at øge udbuddet. Musikvidenskab og Dansevidenskab: Fagudvalget har godkendt UV-udbuddet. Også her har der været udfordringer, da tre H-VIP har fået frisemester samtidigt og to nyansatte er på vej, men er ikke i huset endnu, så der er stadig visse åbne spørgsmål til undervisningsbesætningen. Fagudvalget har drøftet, at det er uhensigtsmæssigt at skulle præsentere planen så tidligt, fordi det betyder, at den kollegiale drøftelse ikke kan være som ønsket, hvilket skaber en uheldig kultur. SMS synes, det er relevant at diskutere, hvordan kandidatuddannelsen kan profileres inden for de givne rammer, og hvordan det sikres, at den står i optimalt forhold til BA-studerendes forudsætninger. MF bemærkede, at langtidsplanlægning kan bruges mere strategisk, og at der også er fordele ved at tænke langt både for studerende og undervisere. Han tror, at alle på sigt vænner sig til en længere planlægningsmodus. MF vil tage den konkrete drøftelse af uv-planlægningen og frister med til koordinatorerne. Det er forskellige scenarier uddannelserne står med. Teatervidenskab: Fagudvalget har godkendt UV-udbuddet. Der udbydes et emnekursus med MK og LLS og Tanja Ørum har et kursus sammen om avantgarden og et om koreografi på initiativ af de studerende, der har etableret kontakten til underviser. Derudover udbydes et BA-emnekursus om performance. SN drøftede på den baggrund, hvordan studerende bliver inddraget i processen. Dette sker primært i fagudvalget, som prøver at sende forslag ud til de studerende i så god tid, at fagrådene kan høres. Det er ikke klart gennemskueligt, hvor man kan henvende sig, hvis man har ønsker til udbuddet, men det er på den anden side også svært at gennemskue, hvor stort rodfæste de forslag har, de studerende kommer med. Opfølgning => Der var et ønske om at arbejde med at få flere studenterinput, og der blev stillet forslag til, at fagudvalgene drøfter, hvordan de studerendes input kommer i spil, og at de studerende sætte det på dagsordenen i fagrådet. SN bemærkede, at det engelsksprogede udbud skal følge den beslutning, der ligger i internationaliseringsstrategien. MF følger op på dette med uddannelseskoordinatorerne og følger op med SN, når planlægningen er faldet på plads. Beslutning => SN godkendte på den baggrund alle UV-udbud.

4 6) Opfølgning på følgende punkter fra SN-KIT v. fagudvalgsformænd (drøftelse, se vedhæftede bilag) SIDE 4 AF 5 Barrierer i studieordningen: På flere uddannelser har været drøftet, at der kan være visse problemer med praktikforløbene, der ikke skyldes studieordningen, men mere ligger i afviklingen af praktikken. Praktik er derfor et tema for SN i efteråret. Der er derudover ikke barrierer i studieordningerne. ECTS-vægtning: SN konstaterer ikke problemer i IKKs studieordninger. Området har været i fokus i udarbejdelsen af de nyeste BA-studieordninger og er medtaget i IKKs katalog over prøveformer, hvorfor det også fremadrettet vil være i fokus i arbejdet med studieordninger. 7) Drøftelse af plan for anvendelse af studiemiljøpulje (beslutningspunkt, 20 min, se vedhæftede bilag) (gæst Mette Obling) SN skal stille forslag til aktiviteter vedr. det psykosociale studiemiljø, der skal tænkes i sammenhæng med fakultetets 11-punktsplan og tema 4-indsatser (karriere). MOH: Institutrådet har nedsat en gruppe, der specifikt arbejder med studie- og læringsmiljø, noget IR har brugt meget tid på hidtil. Gruppen har en antagelse om, at det kunne nytte noget at sætte ind på faglige aktiviteter for at forbedre det sociale miljø. Derudover har gruppen drøftet, hvorvidt de studerendes eksterne aktiviteter kan forankres bedre på IKK. Gruppen arbejder på to niveauer: På BA-niveau med udgangspunkt i faget Akademisk Praksis at lave workshops, der kan supplere undervisningen bredere på instituttet, ved at splitte de akademiske arbejdsprocesser op og arbejde med dem i nogle mødefora. På KA-niveau at understøtte de studerendes arbejde med at engagere gæsteforelæsere, arrangementer o.lign ved fx at oprette en aktivitetspulje med ansøgningskriterier. Af konkrete initiativer drøfter gruppen, om der i efteråret kan uddannes nogle Studentermentorer, der kan hjælpe med at understøtte BA-workshops og studenterinitiativer. På længere sigt, kunne man lave en workshop på BA- og KAniveau til at drøfte studiemiljø. De studerende i IR har fx været meget optaget af, hvordan man får adgang til lokalerne efter lukketid og får etableret nogle faglokaler, der er veludstyrede og understøttede. De studerende fra SN fremførte, at det er vigtigt at få en føling med, om de studerende er interesserede i de tiltag, gruppen arbejder med - det kan være svært at mobilisere de studerende. Andre steder er Akademisk Praksis ECTS-givende, hvilket lader til at fungere godt. SN drøftede desuden, at mange studerende efterspørger mere VIP-kontakt fremfor STUD-kontakt, hvilket ikke ligger i gruppens forslag. TB fremførte til dette, at fællesnævneren for IR-gruppen er aktiviteter, der skal tiltrække de studerende, der ikke kommer i huset. Der blev stillet forslag til at skemalægge aktiviteterne, og flere synes, det var en god ide at forankre initiativerne i studenterdrevne aktiviteter. Der er dog også andre aktiviteter, der kunne prioriteres som fx IKK-festival, IKKs musical, bidrag til studerende, der gerne vil på konference, penge til fagrådene eller et øget samarbejde med alumneforeningen. Man kunne også lægge en stor del ud i en pulje med kriterier, som mange kan søge.

5 Opfølgning => IR-gruppen skal stille med nogle konkrete forslag inden 1. september, TB og TLI følger op med gruppen. LLS: Næste SN-møde er 3.9, hvor vi skal have en plan klar. SIDE 5 AF 5 8) Praktikmodul på kandidatuddannelserne v. MF (drøftelse, se vedhæftede bilag) MF indledte drøftelsen med at konstatere, at mange studerende aflægger praktik, der ikke lever op til studieordningen og mange aflægger kun 1 eksamen og bliver derfor studietidsforlængede. Dvs. IKK har et overordnet problem med at studerende bliver forsinkede pga. praktik. Studieledelsen har desuden talt med aftagerne om, hvordan vi kan gå i dialog med praktikstederne om at skabe bedre muligheder for at aflægge praktik inden for de givne rammer. Aftagerne vil meget gerne være med til at finde en model, der peger begge veje. Det er svært at finde en løsning på problemet, men FAK er positive over for arbejdet. Et andet forhold er, at IKK ofte mødes af et krav om at lave sommerskoler, og i forlængelse heraf kan overvejes, om praktik kunne oprettes som sommerskoletilbud, fordi mange af kulturaktiviteterne finder sted i sommerperioden. FAK er også positive over for den ide og ønsker, at udbuddet laves så bredt, at det også er for andre studerende. På MK har arbejdsgruppen for studieordningen desuden arbejdet med et modul, der havde et mere praktikforberedende sigte, dette kom ikke med i ordningen, men kunne tænkes i et KA-tilvalg. På Kunsthistorie har man allerede et KA-tilvalg med praktik i form af Kreative processer/innovation. Og derudover har Tanja Ørum udviklet et kursuskoncept for understøttende undervisning. Der er således mange ideer og initiativer, som SN kunne samle op på i arbejdet med praktik og initiativer på området. Opfølgning => SN bakker op om praktik som indsatsområde, og temaet sættes på igen næste møde. 9) Evt. Der er uklarhed om fortolkningen af suppleringsprøver, hvilket MF vil tage op på næste SSK-møde Fagudvalget på Kunsthistorie har en række forslag til revision af evalueringsformatet, som de sender til TLI

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden og præsentation af ny studienævnssekretær

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden og præsentation af ny studienævnssekretær I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet Institut for Kunst- og Kulturvidenskab M Ø D E R E F E R A T Forum SN-IKK Mødedato:

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T Forum: Møde afholdt: Sted: Studienævn IKK Mandag d. 6. juni 2014 21.2.04,

Læs mere

I N S T I T U T F O R K U N S T - OG K U L T U R V I D E N S K A B. Studienævnet Institut for Kunst- og Kulturvidenskab R E F E R A T.

I N S T I T U T F O R K U N S T - OG K U L T U R V I D E N S K A B. Studienævnet Institut for Kunst- og Kulturvidenskab R E F E R A T. I N S T I T U T F O R K U N S T - OG K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet Institut for Kunst- og Kulturvidenskab R E F E R A T Forum SN-IKK Mødedato: 3.

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015

M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015 I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

INSTITUT FOR KUNST- OG Observatør: Michael Fjeldsøe (MF studieleder), Tenna Lyhne Iversen (TLI studienævnssekretær,

INSTITUT FOR KUNST- OG Observatør: Michael Fjeldsøe (MF studieleder), Tenna Lyhne Iversen (TLI studienævnssekretær, I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet Institut for Kunst- og Kulturvidenskab M Ø D E R E F E R A T Forum SN-IKK Mødedato:

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 15. MARTS 2015

M Ø D E R E F E R A T 15. MARTS 2015 I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 15. MARTS 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

Studienævn IKK. 7. april 2014 fra kl Institut for Kunst og Kulturvidenskab. REVIDERET dagsorden for Studienævnsmøde:

Studienævn IKK. 7. april 2014 fra kl Institut for Kunst og Kulturvidenskab. REVIDERET dagsorden for Studienævnsmøde: I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævn IKK M Ø D E R E F E R A T Forum Studienævn IKK 7. april 2014 fra kl. 14-16 Institut

Læs mere

I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B

I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet Institut for Kunst- og Kulturvidenskab M Ø D E I N D K A L D E L S E Forum SN-IKK

Læs mere

SN-IKK. IKK Studienævn. Forum. Mødedato: Onsdag den 30. september 2015 kl

SN-IKK. IKK Studienævn. Forum. Mødedato: Onsdag den 30. september 2015 kl I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T Forum IKK Studienævn Mødedato: Onsdag den 30. september 2015 kl. 14.00-16.30

Læs mere

I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B

I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet Institut for Kunst- og Kulturvidenskab M Ø D E R E F E R A T Forum SN-IKK Mødedato:

Læs mere

I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B

I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet Institut for Kunst- og Kulturvidenskab M Ø D E R E F E R A T Forum SN-IKK Mødedato:

Læs mere

I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B

I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævn IKK M Ø D E R E F E R A T Møde afholdt: 22. maj 2012 Sted: IKK, Karen Blixens Vej

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B

I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævn IKK Mødereferat Forum Studienævn IKK Møde afholdt: 4. april 2011 6. APRIL 2011 Sted:

Læs mere

Att. Medlemmerne af studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling, Henrik Søndergaard, Studieleder Malthe Grindsted Ulrik, AC-Studievejleder

Att. Medlemmerne af studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling, Henrik Søndergaard, Studieleder Malthe Grindsted Ulrik, AC-Studievejleder K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R M E D I E R, E R K E N D E L S E O G F O R M I D L I N G Att. Medlemmerne af studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling, Henrik Søndergaard,

Læs mere

Att. Medlemmerne af studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling, Henrik Søndergaard, Studieleder Malthe Grindsted Ulrik, AC-Studievejleder

Att. Medlemmerne af studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling, Henrik Søndergaard, Studieleder Malthe Grindsted Ulrik, AC-Studievejleder K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R M E D I E R, E R K E N D E L S E O G F O R M I D L I N G Att. Medlemmerne af studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling, Henrik Søndergaard,

Læs mere

Att. Medlemmerne af studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling, Henrik Søndergaard, Studieleder Malthe Grindsted Ulrik, AC-Studievejleder

Att. Medlemmerne af studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling, Henrik Søndergaard, Studieleder Malthe Grindsted Ulrik, AC-Studievejleder K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R M E D I E R, E R K E N D E L S E O G F O R M I D L I N G Att. Medlemmerne af studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling, Henrik Søndergaard,

Læs mere

Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 5. september Sted: Lokale

Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 5. september Sted: Lokale I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Rune Gade, Anne Ring Petersen, Karen Vedel, Annemette Kirkegaard, Rosemarie Nørgaard Visby,

Læs mere

Helle Schoubye

Helle Schoubye K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Laura Luise Schultz, Michael Fjeldsøe, Malthe Grindsted Ulrik, Anne Fastrup, Søren Møller Sørensen, Rebekka Laugesen,

Læs mere

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T 6. APRIL 2016 Forum Studienævnsmøde kl. 13.00-16.00 Mødedato: Onsdag den

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I M Ø D E R E F E R A T 12. SEPTEMBER 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk. Til stede: Anna Lena Sandberg (VIP germansk og romansk), Jørgen Staun (studienævnsformand),

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk. Til stede: Anna Lena Sandberg (VIP germansk og romansk), Jørgen Staun (studienævnsformand), D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 19. NOVEMBER 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK,

Læs mere

(AC-vejleder, observatør), Jan Gustafsson (VIP germansk og romansk) og Laura Bech Hansen (studenterrepræsentant for germansk og romansk).

(AC-vejleder, observatør), Jan Gustafsson (VIP germansk og romansk) og Laura Bech Hansen (studenterrepræsentant for germansk og romansk). D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 22. OKTOBER 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Judith Kuntsche, Pernille Lundsgaard Jensen, Ann-Louise Hald, Studievejledningen på NAT, Erik Bjerregaard Pedersen.

Judith Kuntsche, Pernille Lundsgaard Jensen, Ann-Louise Hald, Studievejledningen på NAT, Erik Bjerregaard Pedersen. Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat Emne: Møde i studienævn for farmaci Dato og tidspunkt: 9. november 2017 Sted: WP 19, 3. sal mødelokale 402 Deltagere: Judith Kuntsche, Pernille Lundsgaard

Læs mere

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 7. september Sted: Lokale

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 7. september Sted: Lokale I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T 14. SEPTEMBER 2016 Forum Studienævnsmøde kl. 13.00-15.00 Mødedato: Onsdag

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I M Ø D E R E F E R A T 03. DECEMBER 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 23. januar Sted: Lokale Referant: Christina Lucht Hougaard

Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 23. januar Sted: Lokale Referant: Christina Lucht Hougaard I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Rune Gade, Anne Ring Petersen, Karen Vedel, Annemette Kirkegaard, Stig Jarl, Anne Fastrup, Maria

Læs mere

Studienævnsmøde den 19. september Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 19. september Sted: Mødelokale

Studienævnsmøde den 19. september Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 19. september Sted: Mødelokale I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 19. september 2012 M Ø D E R E F E R A T 19. SEPTEMBER 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 28. november Sted: Lokale Dagsorden:

Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 28. november Sted: Lokale Dagsorden: I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Rune Gade, Anne Ring Petersen, Karen Vedel, Annemette Kirkegaard, Rosemarie Nørgaard Visby,

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 18. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Møde den: 18. juni 2015, kl. 11.00 13.00 Bygning 1264, lokale 220 Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab REFERAT Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen

Læs mere

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 22. maj 2012 M Ø D E R E F E R A T 22. MAJ 2012 Forum Studienævnet Engerom

Læs mere

5. 37-timers arbejdsuge (bilag 2). Drøftelse og nedsættelse af udvalg (studieleder, studienævnsformand, studienævnssekretær, 1 VIP, 2 studerende)

5. 37-timers arbejdsuge (bilag 2). Drøftelse og nedsættelse af udvalg (studieleder, studienævnsformand, studienævnssekretær, 1 VIP, 2 studerende) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MARTS 2013 Forum Studienævnet Engerom INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK Møde afholdt: 20. marts

Læs mere

Studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt: 6. marts Sted: ØF 2A, Signe Bech. Referent:

Studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt: 6. marts Sted: ØF 2A, Signe Bech. Referent: I N S T I T U T F O R P S Y K O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T 13. MARTS 2013 Forum Studienævnsmøde INSTITUT FOR PSYKOLOGI Møde afholdt: 6. marts 2013 Sted: ØF

Læs mere

IKK Institutrådet. Institutrådet. Forum. Møde afholdt: 1. juni Sted: Gyrd Foss. Referent:

IKK Institutrådet. Institutrådet. Forum. Møde afholdt: 1. juni Sted: Gyrd Foss. Referent: I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET IKK Institutrådet M Ø D E R E F E R A T ( U D K A S T 2 ) 9. JUNI 2016 Forum Institutrådet INSTITUT

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. DECEMBER 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK,

Læs mere

Dagsorden Studienævnsformanden spurgte, om studienævnet kunne godkende dagsorden. Studienævnet godkendte dagsordenen.

Dagsorden Studienævnsformanden spurgte, om studienævnet kunne godkende dagsorden. Studienævnet godkendte dagsordenen. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T 25. JUNI 2019 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk Møde afholdt 19. juni 2019,

Læs mere

Ordinært studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt 10. november 2017, 10:00-12:30. Mødelokale 6B-0-36, Søndre Campus. Sted. Mette Juhl Vedel.

Ordinært studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt 10. november 2017, 10:00-12:30. Mødelokale 6B-0-36, Søndre Campus. Sted. Mette Juhl Vedel. KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2017) Stud.theol. Thomas Neergaard (næstformand) Stud.theol. Søren Frank Jensen Stud.theol. Maria Snejbjerg Louring

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 18. april 2016 fra kl. 10:00-12:30. Sted:

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 18. april 2016 fra kl. 10:00-12:30. Sted: I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 18. APRIL 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde afholdt:

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk M Ø D E R E F E R A T 15. AUGUST 2013 Forum

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. AUGUST 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 17. august Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Erik Damhus

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 17. august Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Erik Damhus I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SN-IKK R E F E R A T 24. AUGUST 2016 Forum Studienævnsmøde kl. 13.00-16.00 Mødedato: Onsdag

Læs mere

Faglig vejleder Sabine Schøn Nielsen (SSN), Faglig vejleder Mariana Bichuette Cartuliares (MBC).

Faglig vejleder Sabine Schøn Nielsen (SSN), Faglig vejleder Mariana Bichuette Cartuliares (MBC). Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Læs mere

Studienævnet. Studienævnet. Forum. Møde afholdt: Den 19. maj Sted: Lokale Christina Holbøll. Referent:

Studienævnet. Studienævnet. Forum. Møde afholdt: Den 19. maj Sted: Lokale Christina Holbøll. Referent: I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet M Ø D E R E F E R A T 19. MAJ 2014 Forum Studienævnet ANTROPOLOGI Møde afholdt: Den 19. maj 2014 Sted:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Orientering fra Studienævnets formand

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Orientering fra Studienævnets formand Møde den: 10. juni, 2014, kl. 10.00-12.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente

Læs mere

Det juridiske Fagstudienævn 12. marts 2015

Det juridiske Fagstudienævn 12. marts 2015 Referat af 2. møde i Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Studieleder Per Andersen (formand), Studieleder Hanne Søndergaard Birkmose, Torsten Iversen, Helle Bødker Madsen, Valdemar Smith, Pernille Wegener

Læs mere

Ordinært studienævnsmøde SEKRETARIATET FOR

Ordinært studienævnsmøde SEKRETARIATET FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2016) Stud.theol. Thomas Neergaard (næstformand) Stud.theol. Benedicte Holm Glæsel Stud.theol. Anne Sofie Aagaard

Læs mere

Møde 6/18 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Gydesen (JVG), Jannik Fenger (JF), Flemming Saugmann Brun (FSB), Hanna- Afbud

Møde 6/18 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Gydesen (JVG), Jannik Fenger (JF), Flemming Saugmann Brun (FSB), Hanna- Afbud Møde 6/18 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Referat Tid: 20. juni 2018, kl. 13.15 15.15 Sted: Institut for Statskundskab, bygning 1330, lokale 126 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsevalueringsrapport for E16 på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Undervisningsevalueringsrapport for E16 på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Undervisningsevalueringsrapport for E16 på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Fordeling af evalueringsresultater

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. SEPTEMBER Ph.d.-udvalget på HUM. Forum. Mødedato 26. september 2018 kl 13:00-15:00. Lokale 15B-0-07.

M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. SEPTEMBER Ph.d.-udvalget på HUM. Forum. Mødedato 26. september 2018 kl 13:00-15:00. Lokale 15B-0-07. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. SEPTEMBER 2018 Forum Ph.d.-udvalget på HUM Mødedato 26. september 2018 kl 13:00-15:00 Sted Referent Lokale 15B-0-07 Olivia Mortensen,

Læs mere

MØDEREFERAT. Eksamensform i KH2 DET TEOLOGISKE FAKULTET

MØDEREFERAT. Eksamensform i KH2 DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2016) Stud.theol. Christine Damgaard Stud.theol. Anne Sofie Aagaard (stud.theol. Laura Cæcilie Jessen, supp.

Læs mere

Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje

Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde i Studienævn for Pædagogik d. 20. august 2014.

Referat fra studienævnsmøde i Studienævn for Pædagogik d. 20. august 2014. Studienævn for Pædagogik Institut for Kulturvidenskaber Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 2240 www.sdu.dk 20. august 2014 FW/mø Referat fra studienævnsmøde i Studienævn for Pædagogik d. 20. august

Læs mere

Studienævnsmøde den 20. december 2018

Studienævnsmøde den 20. december 2018 Studienævn for Efteruddannelse i Læring og Filosofi Kroghstræde 3 9220 Aalborg Ø Janice Vester Telefon: 9940 7466 Email: janice@learning.aau.dk Dato: 30.1.2019 Studienævnsmøde den 20. december 2018 Til

Læs mere

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Fredag den 16. december Sted: Lokale

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Fredag den 16. december Sted: Lokale I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T 16. DECEMBER 2016 Forum Studienævnsmøde kl. 10.00-12.00 Mødedato: Fredag

Læs mere

BILAG A. Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 13. juni 2016 fra kl. 10:30-12:00. Sted:

BILAG A. Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 13. juni 2016 fra kl. 10:30-12:00. Sted: I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET BILAG A M Ø D E R E F E R A T 13. JUNI 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T 15. DECEMBER 2016 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 15. APRIL 2015 Forum: Studienævnet

Læs mere

Studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt: 13. juni 2012 kl Sted: ØF 2A, Signe Bech. Referent:

Studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt: 13. juni 2012 kl Sted: ØF 2A, Signe Bech. Referent: I N S T I T U T F O R P S Y K O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T 19. JUNI 2012 Forum Studienævnsmøde INSTITUT FOR PSYKOLOGI Møde afholdt: 13. juni 2012 kl. 14.00

Læs mere

I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B

I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet Institut for Kunst- og Kulturvidenskab R E F E R A T Forum SN-IKK Mødedato: 31.01.2011

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Tid Opgave Kilde Ansvarlig Noter Behandlet på møde

Tid Opgave Kilde Ansvarlig Noter Behandlet på møde Årshjul for uddannelserne under Filosofisk studienævn Godkendt den 13. marts 2019 Opdatere BA-uddannelsens markedsføringssider så de er tilpasset målgruppen rekruttering og optagelse Fak. + SL + studiesekr.

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 9. APRIL 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT

AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 2. maj 2013, kl. 12-13 Bygn. 1264, lokale 3.10 Studienævnsmøde for den sundhedsfaglige kandidatuddannelse og suppleringsuddannelsen REFERAT Til stede: Cecilia Ramlau-Hansen, Ellen Aagaard Nøhr,

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K & R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 12. OKTOBER 2016 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. januar 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. januar 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 23. januar 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Dagsorden 1. Navnerunde og kort orientering om studienævnets arbejde kl. 9 til kl. 9.10 1.1 Velkommen og navnerunde 1.2

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi SYDDANSK UNIVERSITET RB/mka Studienævn for Audiologi og Logopædi 13.09.06 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi onsdag den 4. september 2006 kl. 12.01 Til stede: Rineke Brouwer, Ture Andersen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen Møde den: Onsdag d. 21. november 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Ask Vest Christiansen,, Morten Toft, Aleksander Kokholm

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 30. maj 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 30. maj 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 30. maj 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden kl. 9 til 9.05 2. Projektorienterede forløb (drøftelsespunkt) kl. 9.05 til 9.30 3.

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K & R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 21. OKTOBER 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk INSTITUT

Læs mere

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 5. oktober Sted: Lokale

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 5. oktober Sted: Lokale I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T Forum Studienævnsmøde kl. 13.00-15.00 Mødedato: Onsdag den 5. oktober 2016

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 5. oktober 2010 kl i mødelokalet ved Inst. for Marketing og Management, 1. sal.

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 5. oktober 2010 kl i mødelokalet ved Inst. for Marketing og Management, 1. sal. STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI I ODENSE 19. oktober 2010 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 5. oktober 2010 kl. 12.15 i mødelokalet ved Inst. for Marketing og Management, 1. sal. Tilstedeværende:

Læs mere

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Myong, Iram Khawaja (suppleant), Tea Berg Skailand, Lene Mejer Frederiksen

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Myong, Iram Khawaja (suppleant), Tea Berg Skailand, Lene Mejer Frederiksen Møde den: 23. oktober 2015 A 011 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Tanja Louise Rasmussen,

Læs mere

20. januar 2015 Ref.: crc J.nr.: 1/15. Til stede:

20. januar 2015 Ref.: crc J.nr.: 1/15. Til stede: I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

Tid Opgave Kilde Ansvarlig Noter Behandlet på møde Januar

Tid Opgave Kilde Ansvarlig Noter Behandlet på møde Januar Årshjul for uddannelserne under Filosofisk studienævn Godkendt den 11. januar 2018 Opdatere BA-uddannelsens markedsføringssider så de er tilpasset målgruppen Hvilke aktører skal uddannelsen have kontakt

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

Referat Møde i Studienævn for Negot.-studier 1.oktober 2015

Referat Møde i Studienævn for Negot.-studier 1.oktober 2015 Studienævn for: Cand Negot Dato: 01-10-2015 Tidsrum: 14:15-17 Lokale: Lysningen stuen Referat Møde i Studienævn for Negot.-studier 1.oktober 2015 /MF Tilstede: Studienævn: Mette Lund Kristensen, Julie

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K & R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 16. DECEMBER 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Læs mere

Referat af møde i Det psykologiske Studienævn tirsdag den 4. oktober 2005, kl i mødelokale 424, bygning 1481

Referat af møde i Det psykologiske Studienævn tirsdag den 4. oktober 2005, kl i mødelokale 424, bygning 1481 DET PSYKOLOGISKE STUDIENÆVN, AARHUS UNIVERSITET Referat af møde i Det psykologiske Studienævn tirsdag den 4. oktober 2005, kl. 09.15 i mødelokale 424, bygning 1481 Til stede: I. Preben Bertelsen, Henrik

Læs mere

Studienævnet ved INSS. Studienævnet ved INSS. Forum. Møde afholdt: Sted: INSS Peter Christiansen. Referent:

Studienævnet ved INSS. Studienævnet ved INSS. Forum. Møde afholdt: Sted: INSS Peter Christiansen. Referent: I N S T I T U T F O R N O R D I S K E S T U D I E R O G S P R O G V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet ved INSS MØDEREFERAT 11. DECEMBER 2008 Forum Studienævnet ved

Læs mere

Jo de Mey IMM Kardiovaskulær og Renal Forskning Studerende Emma Bjørk Olsen Studiekoordinator Susanne Nicolaisen

Jo de Mey IMM Kardiovaskulær og Renal Forskning Studerende Emma Bjørk Olsen Studiekoordinator Susanne Nicolaisen Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat Emne: Møde i studienævn for farmaci Dato og tidspunkt: 14. december 2017 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale O94 Campus Deltagere: Studienævnsformand Judith

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk. Studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt: 15. maj Sted: Engerom lokale

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk. Studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt: 15. maj Sted: Engerom lokale I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk M Ø D E R E F E R A T 4. JUNI 2013 Forum Studienævnsmøde

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 20. maj 2016 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen, Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen, Ole

Læs mere

der behov for ændringer? (punktet er udsat fra mødet i november)

der behov for ændringer? (punktet er udsat fra mødet i november) Aalborg, den 20. december 2016 Referat af mødet onsdag den 14. december 2016 Studienævnets medlemmer: Lise Rytter Krogh (VIP-repræsentant studienævnsformand) Kirsten Mejlvig (VIP-repræsentant studienævnsformand)

Læs mere

Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi

Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi Tid: Fredag den 10. marts 2017 kl. 08.30-10.30 Sted: 8001-2105 Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi Dato:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi. Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi

AARHUS UNIVERSITET. Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi. Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi AARHUS UNIVERSITET Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi Tid: Onsdag den 5. november 2014 kl. 10.15 Sted: Bygn. 1350, lokale 3014 Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 21. APRIL 2017 Forum: Studienævnet for

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 12. september 2014 11. november 2014 pkt. 10 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 Tilstedeværende: Lone Grønbæk Kronbak, Christian Kronborg, Bjarne Toft,

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 23. NOVEMBER 2011 Forum: Studienævnet

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Studienævnsmøde den 12. december Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 12. december Sted: Mødelokale Anne Kjølby.

Studienævnsmøde den 12. december Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 12. december Sted: Mødelokale Anne Kjølby. I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 12. december 2012 M Ø D E R E F E R A T 13. DECEMBER 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Referat fra mødet i HD Studienævnet Tirsdag den 15. maj Bygning 2630, lokale K102

Referat fra mødet i HD Studienævnet Tirsdag den 15. maj Bygning 2630, lokale K102 Referat fra mødet i HD Studienævnet Tirsdag den 15. maj 11.00 13.00 Bygning 2630, lokale K102 Deltagere: Studienævnsformand Søren Erik Nielsen, studienævnsmedlemmer René Franz Henschel, Finn Schøler og

Læs mere

Dagsorden med Referat

Dagsorden med Referat Dagsorden med Referat Mødedato: 5. Januar 2015 Starttidspunkt: Kl. 13.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Ankerhus 13-14.00 fælles D002 14-16.00 ordinært udvalgsmøde D009

Læs mere

Professor MSO Tine Reeh (professor MSO Mette Birkedahl Bruun, supp. FS 2016)

Professor MSO Tine Reeh (professor MSO Mette Birkedahl Bruun, supp. FS 2016) DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2016) Stud.theol. Christine Damgaard Stud.theol. Anne Sofie Aagaard (stud.theol. Laura Cæcilie Jessen, supp.

Læs mere

Malene Nørskov Leth Studiekoordinator Susanne Nicolaisen (SN) Det sundhedsvidenskabelige

Malene Nørskov Leth Studiekoordinator Susanne Nicolaisen (SN) Det sundhedsvidenskabelige Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat Emne: Studienævn for Audiologi Dato og tidspunkt: 5. marts 2018 kl. 13.00 16.00 Sted: WP19, 3. sal mødelokale 402 Deltagere: Studieleder Ågot Møller Grøntved

Læs mere