FF Skagen A/S Havnevagtvej 5, 9990 Skagen CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FF Skagen A/S Havnevagtvej 5, 9990 Skagen CVR-nr"

Transkript

1 Havnevagtvej 5, 9990 Skagen CVR-nr Årsrapport for 2016 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d Jens Stadum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Skagen Østre Strandvej Skagen Tel.: CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Koncernoplysninger m.v. 3 Koncernoversigt 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 6-8 Ledelsesberetning 9-13 Resultatopgørelse 14 Balance Egenkapitalopgørelse Koncernens pengestrømsopgørelse

3 Koncernoplysninger m.v. Selskabet Havnevagtvej Skagen Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hjemsted: Frederikshavn CVR-nr.: Regnskabsår: Direktion Johannes Palsson Bestyrelse Jens Borup Henning Jensen Erik Rasmussen Karl Johnsson Odd Eliasen Benny Rasmussen Jan Nicolai Hansen Thomas Rasmussen Torben Grant Jakobsen Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Pengeinstitutter Jyske Bank Danske Bank Spar Nord Bank Advokat HjulmandKaptain 3

4 Koncernoversigt FF Skagen Fond 59,94% ejet FF Hanstholm A/S 100% ejet Sweden Pelagic Västervik AB 50% ejet Handels Kompagniet Fiskerne A/S 100% ejet Rygaard Fisketransport A/S 40% ejet FF Handelsafdeling ApS 100% ejet Nordlab A/S 23,08% ejet H.F. Industrifiskehandel ApS 100% ejet Hanstholm Lossekompagni ApS 25% ejet H.F. Transport & Fiskehandel A/S 100% ejet H F Transport Sp.z.o.o. 100% ejet Hirtshals Tanklager ApS 100% ejet 4

5 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret for. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og modervirksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr og resultatet af koncernens og modervirksomhedens aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Skagen, den 1. marts 2017 Direktionen Johannes Palsson Bestyrelsen Jens Borup Formand Henning Jensen Erik Rasmussen Karl Johnsson Odd Eliasen Benny Rasmussen Jan Nicolai Hansen Thomas Rasmussen Torben Grant Jakobsen 5

6 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til kapitalejeren i Konklusion Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for for regnskabsåret , der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt pengestrømme for koncernen for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 6

7 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af koncernregnskabet og årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i koncernregnskabet og årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af koncernregnskabet og årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om koncernregnskabet og årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede 7

8 Den uafhængige revisors revisionspåtegning heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med koncernregnskabet og årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. Skagen, den 1. marts 2017 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Søren Rasmussen Statsaut. revisor 8

9 Ledelsesberetning KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal Beløb i t.dkk Resultat Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat af primær drift Finansielle poster i alt Resultat før skat Årets resultat Balance Samlede aktiver Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Pengestrømme Nettopengestrømme fra: Driften Investeringer Finansiering Årets pengestrømme

10 Ledelsesberetning Nøgletal Rentabilitet Egenkapitalens forrentning 5,3 % 42,1 % 34,3 % -48,3% 12,6% Overskudsgrad 0,1 % 5,7 % 2,5 % -4,4% 0,6% Afkastningsgrad 0,1 % 13,1 % 4,8 % -8,8% 1,2% Soliditet Egenkapitalandel 17,6 % 27,5 % 20,9 % 12,3 % 18,6% Øvrige Antal medarbejdere (gns.) Definitioner af nøgletal Egenkapitalens forrentning: Overskudsgrad: Afkastningsgrad Egenkapitalandel: Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlige aktiver Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver 10

11 Ledelsesberetning Væsentligste aktiviteter er moderselskab i en koncern, der udover moderselskabet omfatter de 100% ejede datterselskaber FF Hanstholm A/S, Handels Kompagniet Fiskerne A/S, FF Handelsafdeling ApS, H.F. Transport og Fiskehandel A/S og H.F. Industrifiskehandel ApS. Moderselskabets hovedaktivitet er sammen med FF Hanstholm A/S fabrikation og salg af fiskemel og fiskeolie. Handels Kompagniet Fiskerne A/S er koncernens salgsselskab. FF Handelsafdeling ApS driver handel og service samt anden beslægtet virksomhed. H.F. Transport og Industrihandel A/S driver handel med fiskeprodukter. H.F. Industrifiskehandel ApS s aktivitet består i at eje kapitalandele. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Resultatopgørelsen for tiden udviser et resultat på t.dkk mod t.dkk for tiden Balancen viser en egenkapital på t.dkk Koncernen har i indeværende regnskabsår foretaget den største renovering og ombygning af fabrikken i Skagen nogensinde. På fabrikken i Hanstholm er der ligeledes foretaget mange forbedringer og investeret i nye tekniske anlæg. Koncernens to produktionsenheder kan nu fremstille nye og bedre produkter. Kvaliteten øges betydeligt og råvaren kan udnyttes bedre. Der er derudover tale om energibesparende installationer, og miljøet er samtidig forbedret på fabrikkerne og i forhold til det omgivende samfund. Fabrikken i Skagen har som følge af ombygningen været lukket fra den 1. juni til den 1. november 2016, og i den forbindelse er alle landede råvarer i Skagen blevet transporteret til fabrikken i Hanstholm. Sidste år forarbejdede fabrikken i Hanstholm tons råvarer, hvilket var historisk rekord. Denne rekord er nu overgået, da fabrikken i 2016 har forarbejdet tons. Skagen har i 2016 forarbejdet tons råvarer. FF Skagen købte i starten af regnskabsåret H.F. Transport & Fiskehandel A/S og blev samtidig medejer af et nyt transportselskab, Rygaard Fisketransport A/S. Købet af H.F. Transport & Fiskehandel A/S er medvirkende til at styrke afdelingen for salg af leverancer af ferske fisk og fiskeprodukter til minkindustrien. FF Skagen købte samtidig alle aktier i Frölunda Transport AB i Sverige, der har været trofast samarbejdspartner og leverandør til FF Skagen i en årrække. Aktiviteterne i de to selskaber er efterfølgende delt og transportdelen er solgt videre til Rygaard Fisketransport A/S, som er nyetableret datterselskab til Rygaard Holding A/S, hvor FF Skagen er medejer med 40 pct. af aktierne. Årets resultat er påvirket af høje råvarepriser og en manglende tobissæson. Udvikling af nye markeder 11

12 Ledelsesberetning samt en gunstig udvikling på valutamarkederne har dog påvirket koncernens resultat positivt. Med udgangspunkt i ovenstående anser ledelsen årets resultat som tilfredsstillende. Forventet udvikling Det forventes, at selskabets og koncernens finansielle stilling vil blive forbedret gennem 2017, og samtidig forventes resultatet for 2017 at være større end resultatet for Særlige risici Prisrisici Koncernens prisrisici knytter sig især til udviklingen i prisen på verdensmarkedet for fiskemel og fiskeolie. Koncernens leverandørrisici knytter sig især til udviklingen i de til enhver tid politisk tildelte kvoter på industrifisk, hvor en ændring i disse vil kunne få indflydelse på årets resultat. Valutarisici Den betydelige handel i fremmed valuta påvirkes blandt andet af kurs- og renteudsving på de finansielle markeder. Kommercielle risici afdækkes blandt andet via termins-, options- og swapforretninger samt fremtidige renteaftaler. Der indgås ikke spekulative valutapositioner. Renterisici Den rentebærende gæld er hovedsageligt variabelt forrentet. En forskydning i renter vil kunne få indflydelse på årets resultat. Eksternt miljø Koncernen har udarbejdet grønt regnskab i henhold til lovgivningen. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Der er ikke i året foretaget ekstraordinære forsknings- og udviklingsaktiviteter. Koncernen har dog i lighed med foregående år afholdt udgifter til kvalitetsforbedring og kvalitetssikring. Efterfølgende begivenheder Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser. 12

13 Ledelsesberetning Samfundsansvar er certificeret efter kvalitetsstandarden ISO 9001:2008, fødevarestandarden ISO 22000:2005, miljøstandarden ISO 14001:2004, energistandarden DS/EN 50001:2011, GMP+B1 Production, Trande and services, Soil Association Organic standards, MSC (Marine Stewardship Council) "Bæredygtighed", IFFO RS. Naturland (økologisk tysk standard) og Gafta og Fosfa. Koncernen har i øvrigt ingen formelle politikker for samfundsansvar, herunder for respekt for menneskerettigheder og reduktion af klimapåvirkning. Måltal for det underrepræsenterede køn Måltal for bestyrelsen Det er koncernens politik, at den procentvice andel af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen er på minimum samme niveau som den procentvice andel af det tilsvarende køn blandt aktionærerne i FF Skagen A/S. Selskabet arbejder hen imod, at én person fra det underrepræsenterede køn kan indtræde i bestyrelsen i løbet af de næste 3 år, hvorefter målsætningen vil være opfyldt. Politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer Det er koncernens politik at tilstræbe så vidt muligt en ligelig kønsmæssig fordeling ved besættelse af stillinger på øvrige ledelsesniveauer. Egne kapitalandele Egne kapitalandele består af: Købs- /salgspris t.dkk Antal Nominel værdi t.dkk Procent af kapital Beholdning af egne kapitalandele pr ,3% Årets tilgang ,2% Årets afgang ,5% Beholdning af egne kapitalandele pr ,0% Erhvervelsen er sket i forbindelse med afsluttende aktieombytninger vedrørende overtagelsen af FF Hanstholm A/S. 13

14 Resultatopgørelse Koncern Modervirksomhed Note t.dkk t.dkk t.dkk t.dkk 1 Nettoomsætning Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Andre driftsindtægter Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Resultat af primær drift Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Forslag til udbytte for regnskabsåret Overført resultat I alt

15 Balance AKTIVER Koncern Modervirksomhed Note t.dkk t.dkk t.dkk t.dkk Goodwill Immaterielle anlægsaktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Råvarer og hjælpematerialer Fremstillede varer og handelsvarer Forudbetalinger for varer Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Udskudt skatteaktiv Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

16 Balance PASSIVER Koncern Modervirksomhed Note t.dkk t.dkk t.dkk t.dkk 12 Selskabskapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Forslag til udbytte for regnskabsåret Egenkapital i alt Hensættelser til udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Gæld til kreditinstitutter Anden gæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Gæld til øvrige kreditinstitutter Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 17 Nærtstående parter 16

17 Egenkapitalopgørelse Beløb i t.dkk Selskabskapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Forslag til Overført udbytte for resultat regnskabsåret Koncern: Egenkapitalopgørelse for Saldo pr Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter Salg af egne kapitalandele Skat af egenkapitalbevægelser Forslag til resultatdisponering Saldo pr Egenkapitalopgørelse for Saldo pr Kapitalforhøjelse Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter Køb af egne kapitalandele Salg af egne kapitalandele Betalt udbytte Øvrige egenkapitalbevægelser Skat af egenkapitalbevægelser Forslag til resultatdisponering Saldo pr

18 Egenkapitalopgørelse Beløb i t.dkk Virksomhedsk apital Reserve for nettoopskrivn ing efter indre værdis me Forslag til Overført udbytte for resultat regnskabsåret Moder: Egenkapitalopgørelse for Saldo pr Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter Salg af egne kapitalandele Øvrige egenkapitalbevægelser Skat af egenkapitalbevægelser Forslag til resultatdisponering Saldo pr Egenkapitalopgørelse for Saldo pr Kapitalforhøjelse Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter Køb af egne kapitalandele Salg af egne kapitalandele Betalt udbytte Øvrige egenkapitalbevægelser Skat af egenkapitalbevægelser Forslag til resultatdisponering Saldo pr

19 Koncernens pengestrømsopgørelse Note t.dkk t.dkk Årets resultat Reguleringer Forskydning i driftskapital Varebeholdninger Tilgodehavender Leverandører af varer og tjenesteydelser Andre driftsafledte gældsforpligtelser Pengestrømme fra drift før finansielle poster Modtagne renteindtægter og lignende indtægter Betalte renteomkostninger og lignende omkostninger Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driften Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver Salg af finansielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringer Køb af egne kapitalandele Salg af egne kapitalandele Kapitaltilførsel Betalt udbytte Optagelse af gæld til kreditinstitutter Afdrag af gæld til kreditinstitutter Pengestrømme fra finansiering Årets samlede pengestrømme Likvide beholdninger ved årets begyndelse Kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter ved årets begyndelse Likvide beholdninger ved årets slutning Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres således: Likvide beholdninger Kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter I alt

20 Koncern Modervirksomhed t.dkk t.dkk t.dkk t.dkk 1. Nettoomsætning Nettoomsætningen fordeler sig således på aktiviteter: Fiskemel og fiskeolie Øvrigt I alt Nettoomsætningen fordeler sig således på geografiske markeder: Indland Udland I alt Personaleomkostninger Lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Andre personaleomkostninger I alt Gennemsnitligt antal beskæftigede i året Vederlag til ledelsen: Vederlag til direktion Vederlag til bestyrelse

21 Koncern Modervirksomhed t.dkk t.dkk t.dkk t.dkk 3. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Lovpligtig revision af årsregnskabet Andre erklæringsopgaver med sikkerhed Skatterådgivning Andre ydelser I alt Finansielle indtægter Renter, tilknyttede virksomheder Øvrige finansielle indtægter I alt Finansielle omkostninger Renter, tilknyttede virksomheder Øvrige finansielle omkostninger i alt I alt Resultatdisponering Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Forslag til udbytte for regnskabsåret Overført resultat I alt

22 7. Immaterielle anlægsaktiver Beløb i t.dkk Goodwill Koncernen: Tilgang i året Kostpris pr Afskrivninger i året Af- og nedskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr Materielle anlægsaktiver Beløb i t.dkk Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Kostpris pr Tilgang i året Afgang i året Overførsler i årets løb til/fra andre poster Kostpris pr Af- og nedskrivninger pr Afskrivninger i året Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver Af- og nedskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr

23 8. Materielle anlægsaktiver - fortsat - Beløb i Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Kostpris pr Tilgang i året Afgang i året Overførsler i årets løb til/fra andre poster Kostpris pr Af- og nedskrivninger pr Afskrivninger i året Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver Af- og nedskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr Kapitalandele Beløb i t.dkk Kapitalandele i tilknyttede virksom- associerede virk- Kapitalandele i heder somheder Koncern: Kostpris pr Tilgang i året Kostpris pr Opskrivninger pr Årets resultat fra kapitalandele Øvrige egenkapitalreguleringer fra kapitalandele Opskrivninger pr Af- og nedskrivninger pr Af- og nedskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr Goodwill ved første indregning af kapitalandele målt til indre værdi

24 9. Kapitalandele - fortsat - Beløb i Kapitalandele i tilknyttede virksom- associerede virk- Kapitalandele i heder somheder Moderselskab: Kostpris pr Tilgang i året Kostpris pr Opskrivninger pr Årets resultat fra kapitalandele Øvrige egenkapitalreguleringer fra kapitalandele Opskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr I regnskabsposten indgår goodwill pr med Goodwill ved første indregning af kapitalandele målt til indre værdi Navn og hjemsted: Ejerandel Egenkapital t.dkk Årets resultat t.dkk Dattervirksomheder: Handels Kompagniet Fiskerne A/S, Frederikshavn 100% FF Hanstholm A/S, Thisted 100% FF Handelsafdeling ApS, Frederikshavn 100% H.F. Transport & Fiskehandel A/S, Hjørring 100% H.F. Industrifiskehandel ApS, Frederikshavn 100% Hirtshals Tanklager ApS, Hjørring 100% H F Transport Sp.z.o.o., Koszalin, Polen 100%

25 9. Kapitalandele - fortsat - Navn og hjemsted: Ejerandel Egenkapital t.dkk Årets resultat t.dkk Associerede virksomheder: Sweden Pelagic Västervik AB, Västervik, Sverige 50% Nordlab A/S, Frederikshavn 23% Hanstholm Lossekompagni ApS, Norddjurs 25% Rygaard Fisketransport A/S, Norddjurs 40% Koncern Modervirksomhed t.dkk t.dkk t.dkk t.dkk 10. Periodeafgrænsningsposter Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender Tilgodehavender, der forfalder til betaling mere end 1 år efter regnskabsårets udløb

26 12. Selskabskapital Selskabskapitalen består af: Antal Pålydende værdi i alt t.dkk Aktiekapital A Aktiekapital D I alt Kapitalforhøjelse i regnskabsåret Koncern Modervirksomhed t.dkk t.dkk t.dkk t.dkk 13. Udskudt skat Udskudt skat pr Tilgang ved fusion og køb af virksomhed Udskudt skat indregnet i resultatopgørelsen Udskudt skat pr Langfristede gældsforpligtelser Beløb i t.dkk Afdrag første år Restgæld efter 5 år Gæld i alt Gæld i alt Koncern: Gæld til øvrige kreditinstitutter Anden gæld I alt

27 14. Langfristede gældsforpligtelser - fortsat - Beløb i Afdrag første år Restgæld efter 5 år Gæld i alt Gæld i alt Moder: Gæld til øvrige kreditinstitutter I alt Eventualforpligtelser Koncernen: Kautionsforpligtelser Koncernen har stillet selvskyldnerkaution for associerede virksomheders gæld til kreditinstitutter. Kautionen er maksimeret til t.dkk Associerede virksomheders gæld til omfattede kreditinstitutter udgør på balancedagen t.dkk Modervirksomheden: Kautionsforpligtelser Selskabet har stillet selvskyldnerkaution for tilknyttede virksomheders gæld til kreditinstitutter. Kautionen er ulimiteret. Tilknyttede virksomheders gæld til omfattede kreditinstitutter udgør på balancedagen t.dkk Selskabet har desuden afgivet selvskyldnerkaution overfor gasolieleverandør i tilknyttet virksomhed. Selskabet har stillet selvskyldnerkaution for associerede virksomheders gæld til kreditinstitutter. Kautionen er maksimeret til t.dkk Associerede virksomheders gæld til omfattede kreditinstitutter udgør på balancedagen t.dkk Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen og hæfter solidarisk og ubegrænset for selskabsskatter og eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. Den samlede kendte skatteforpligtelse for de sambeskattede selskaber udgør t.dkk 0 på balancedagen, hvoraf t.dkk 0 er indregnet i balancen. Hæftelsen omfatter derudover eventuelle senere korrektioner til den opgjorte skatteforpligtelse som konsekvens af ændringer til sambeskatningsindkomsten mv 27

28 16. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Koncernen: Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter har koncernen afgivet ejerpantebreve på DKK 119,53 mio. og skadesløsbreve på DKK 61,2 mio. med pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr udgør ca. DKK 162 mio. samt øvrige materielle anlægsaktiver, hvis regnskabsmæssige værdi pr udgør ca. DKK 199 mio. Herudover har koncernen udstedt ejerpantebreve på DKK 24,5 mio., der giver pant i en del af koncernens materielle anlægsaktiver, hvis samlede regnskabsmæssige værdi udgør ca. DKK 3,6 mio. Ejerpantebrevene er deponeret til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter. Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter har koncernen afgivet virksomhedspant på DKK 405 mio. Virksomhedspantet omfatter pr følgende aktiver til regnskabsmæssig værdi: Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar t.dkk Varebeholdninger t.dkk Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, t.dkk Modervirksomheden: Selskabet har til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter udstedt ejerpantebreve på i alt DKK 60,5 mio. og skadesløsbreve DKK 61,2 mio. med en regnskabsmæssig værdi på t.dkk samt øvrige materielle anlægsaktiver, hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.dkk Selskabet har til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter pantsat kapitalandele i tilknyttede virksomheder, hvis regnskabsmæssige værdi pr udgør t.dkk Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter har selskabet afgivet virksomhedspant på DKK 300 mio. Virksomhedspantet omfatter pr følgende aktiver til regnskabsmæssig værdi: Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar t.dkk Varebeholdninger t.dkk Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, t.dkk

29 17. Nærtstående parter Bestemmende indflydelse Grundlag for indflydelse FF Skagen Fond, Skagen Kapitalejer Der oplyses ikke om transaktioner med nærtstående parter, da alle transaktioner er gennemført på normale markedsvilkår. Vederlag til ledelsen fremgår af note 2. Personaleomkostninger. Koncern t.dkk t.dkk 18. Reguleringer til pengestrømsopgørelse Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Skat af årets resultat Øvrige reguleringer I alt

30 19. Anvendt regnskabspraksis GENERELT Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for store koncerner og virksomheder i regnskabsklasse C. Ændring i anvendt regnskabspraksis Selskabet har implementeret ændringerne til årsregnskabsloven, jf. lov nr. 738 om ændring af årsregnskabsloven m.v. af 1. juni Dette omfatter nye og ændrede oplysnings- og præsentationskrav samt ændringer i indregnings-, målings- og klassifikationsbestemmelser. Ændringer til bestemmelserne for indregning og måling samt klassifikation er følgende: Revurdering af restværdier på materielle anlægsaktiver Restværdier for materielle anlægsaktiver med begrænset brugstid er hidtil fastsat på aktivets anskaffelsestidspunkt. Der skal fremover foretages en årlig revurdering af restværdier på materielle anlægsaktiver. I overensstemmelse med overgangsbekendtgørelsens 4 revurderes restværdien af materielle anlægsaktiver første gang i 2016 som en ændring i anvendt regnskabspraksis. Der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal. Den ændrede regnskabspraksis indebærer ingen ændring af årets resultat for 2016, ligesom egenkapitalen og balancesummen pr er uændret. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 30

31 19. Anvendt regnskabspraksis - fortsat - KONCERNREGNSKAB Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden og dens dattervirksomheder, hvori modervirksomheden direkte eller indirekte besidder mere end 50% af stemmerettighederne, eller gennem aftaler har en bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder kapitalandele, mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, aflægges i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af regnskaber for modervirksomheden og dattervirksomhederne ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen er der foretaget eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, besiddelser af kapitalandele, interne mellemværender og udbytter samt gevinster og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder i det omfang, de underliggende aktiver og forpligtelser ikke er realiserede. VIRKSOMHEDSSAMMENSLUTNINGER Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes fra erhvervelsestidspunktet henholdsvis stiftelsestidspunktet. Erhvervelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor der opnås kontrol over virksomheden. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelses- henholdsvis afviklingstidspunktet. Afståelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden overgår til tredjemand. Ved erhvervelse af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Skatteeffekten af de foretagne omvurderinger indregnes. Kostprisen for kapitalandelene i de erhvervede virksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes dagsværdi af nettoaktiver på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev etableret. Den på erhvervelsestidspunktet opgjorte goodwill (positivt forskelsbeløb) indregnes i koncernregnskabet under immaterielle anlægsaktiver og i modervirksomhedens balance under kapitalandele i dattervirksomheder. Goodwill afskrives lineært efter en individuel vurdering af aktivets brugstid. Brugstiden for goodwill er fastsat til 5 år under hensyntagen til de forventede fremtidige nettoindtægter fra den virksomhed, som goodwill er knyttet til. Goodwill fra erhvervede virksomheder reguleres indtil udgangen af året efter anskaffelsen. 31

32 19. Anvendt regnskabspraksis - fortsat - Gevinster eller tab ved afhændelse af dattervirksomheder opgøres som forskellen mellem afhændelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inkl. ikke afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. VALUTA Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke monetære aktiver, der er erhvervet i fremmed valuta, omregnes til historiske valutakurser. Ved indregning af udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder, der er selvstændige enheder, omregnes resultatopgørelserne til transaktionsdagens kurser eller tilnærmede gennemsnitlige valutakurser. Balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Valutakursreguleringer, opstået ved omregning af egenkapitaler ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser og ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indregnes direkte i egenkapitalen. AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning til kostpris. Efterfølgende måles de til dagsværdi og indregnes i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld. Dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme (pengestrømssikring), indregnes i egenkapitalen. Medfører den sikrede transaktion indregning af et aktiv eller en forpligtelse, indregnes den akkumulerede dagsværdiregulering af sikringsinstrumentet, som tidligere er indregnet i egenkapitalen, i kostprisen for aktivet eller forpligtelsen. Medfører den sikrede transaktion indregning af en indtægt eller en omkostning, indregnes den akkumulerede dagsværdiregulering af sikringsinstrumentet, som tidligere er indregnet i egenkapitalen, sammen med den sikrede indtægt eller omkostning. Hvis den sikrede transaktion ikke længere forventes at finde sted, ophører behandlingen som pengestrømssikring, og den akkumulerede dagsværdiregulering af sikringsinstrumentet overføres til 32

33 19. Anvendt regnskabspraksis - fortsat - resultatopgørelsen under andre finansielle poster. Hvis den sikrede transaktion fortsat forventes at finde sted, men betingelserne for pengestrømssikring ikke længere er opfyldt, ophører behandlingen som sikring, og den akkumulerede dagsværdiregulering af sikringsinstrumentet forbliver under egenkapitalen, indtil transaktionen finder sted. Dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som regnskabsmæssig sikring, indregnes løbende i resultatopgørelsen under andre finansielle poster. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret, og når salgsbeløbet kan opgøres pålideligt og forventes indbetalt. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter. Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling omfatter årets reguleringer af lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, herunder nedskrivninger på lagerbeholdninger af færdigvarer og varer under fremstilling i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder lejeindtægter, negativ goodwill og gevinster ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter årets forbrug af råvarer og hjælpematerialer med tillæg af eventuelle forskydninger i lagerbeholdningen, herunder evt. svind. Under omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indregnes tillige nedskrivninger på lagerbeholdninger af råvarer og hjælpematerialer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger. 33

34 19. Anvendt regnskabspraksis - fortsat - Vareforbrug Vareforbrug omfatter årets vareforbrug målt til kostpris med tillæg af eventuelle forskydninger i lagerbeholdningen, herunder nedskrivninger i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, administration, lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger. Af- og nedskrivninger Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende brugstider og restværdier: Brugstid, år Restværdi t.dkk Goodwill 5 0 Bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 0 Goodwill afskrives over 5 år. Brugstiden er fastsat under hensyntagen til de forventede fremtidige nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til. Grunde afskrives ikke. Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet brugstid. Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med eventuelle nedskrivninger. Brugstiden og restværdien fastsættes, når aktivet er klar til brug, og revurderes årligt. Nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver foretages efter anvendt regnskabspraksis omtalt i afsnittet Nedskrivning af anlægsaktiver. 34

35 19. Anvendt regnskabspraksis - fortsat - Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder For kapitalandele i associerede virksomheder og i modervirksomheden tillige dattervirksomheder, der måles efter indre værdis metode, indregnes andelen af virksomhedernes resultat i resultatopgørelsen efter eliminering af urealiserede interne gevinster og tab og med fradrag af eventuel af- og nedskrivning af goodwill. For associerede virksomheder elimineres interne gevinster og tab alene forholdsmæssigt. Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder omfatter gevinster og tab ved salg af kapitalandele. Andre finansielle poster Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, valutakursgevinster og -tab ved transaktioner i fremmed valuta, gevinster og tab på andre værdipapirer og kapitalandele m.v. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. Skat af årets resultat Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster indregnet direkte i egenkapitalen. Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder. Modervirksomheden fungerer som administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud. BALANCE Immaterielle anlægsaktiver Goodwill Goodwill måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Goodwill afskrives lineært baseret på brugstider, som fremgår af afsnittet Af- og nedskrivninger. 35

36 19. Anvendt regnskabspraksis - fortsat - Gevinster og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil aktivet er klar til brug. Renter af lån til at finansiere fremstillingen indregnes ikke i kostprisen. Kostprisen for et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig. Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på brugstider og restværdier, som fremgår af afsnittet Af- og nedskrivninger. Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver under udførelse måles til kostpris. Afholdte omkostninger vedrørende materielle anlægsaktiver under udførelse overføres til den relevante aktivkategori, når aktivet er klar til brug. Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet fratrukket eventuelle omkostninger til bortskaffelse. Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder I koncernens balance indregnes og måles associerede virksomheder efter den indre værdis metode, hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi, opgjort efter koncernens regnskabspraksis, reguleret for resterende værdi af positiv eller negativ goodwill samt forholdsmæssige interne gevinster og tab. I modervirksomhedens balance måles kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder efter den indre værdis metode, hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den 36

Ejendomsselskabet af 12. december 2013 IVS. Årsrapport for 2016

Ejendomsselskabet af 12. december 2013 IVS. Årsrapport for 2016 Ejendomsselskabet af 12. december 2013 IVS Mariane Thomsens Gade 1C, 3, 8000 Aarhus C Årsrapport for 2016 CVR-nr. 35 80 82 21 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Inpay International Holding ApS. Årsrapport for 2016

Inpay International Holding ApS. Årsrapport for 2016 Inpay International Holding ApS Store Kongensgade 40 H, 1264 København K Årsrapport for 2016 CVR-nr. 36 03 40 68 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2017

Læs mere

Næss Invest ApS. Årsrapport for CVR-nr Næsset Horsens

Næss Invest ApS. Årsrapport for CVR-nr Næsset Horsens Næss Invest ApS Næsset 13 8700 Horsens CVR-nr. 26 53 44 61 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05 2018 Benthe Midtgaard Dirigent Næss

Læs mere

K/S Wind Partner 24 Københavnsvej 4, 4000 Roskilde CVR-nr

K/S Wind Partner 24 Københavnsvej 4, 4000 Roskilde CVR-nr Københavnsvej 4, 4000 Roskilde CVR-nr. 29 21 87 06 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.05.18 Kristian Månsson Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Kapital 31/8 ApS. Sødalsparken 18, 8220 Brabrand. Årsrapport for 2016/17. (regnskabsår 28/ /8 2017) CVR-nr

Kapital 31/8 ApS. Sødalsparken 18, 8220 Brabrand. Årsrapport for 2016/17. (regnskabsår 28/ /8 2017) CVR-nr Kapital 31/8 ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 37 77 72 85 Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 28/4 2016 31/8 2017) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HIGH CLASS RACING ApS

HIGH CLASS RACING ApS HIGH CLASS RACING ApS Følfodvej 3 9310 Vodskov Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2017 Søren Fjorback Dirigent

Læs mere

IA Invest ApS. Årsrapport for 2016/17

IA Invest ApS. Årsrapport for 2016/17 IA Invest ApS Vestervangen 6, Skt Klemens, 5260 Odense S Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 32 83 91 34 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Dansk-Kinesisk Kultur Innovation ApS Trafikcenter Alle 12, 4200 Slagelse CVR-nr

Dansk-Kinesisk Kultur Innovation ApS Trafikcenter Alle 12, 4200 Slagelse CVR-nr Trafikcenter Alle 12, 4200 Slagelse CVR-nr. 38 33 01 95 Årsrapport for regnskabsåret 12.01.17-30.09.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 14.03.18 Carsten Nissen Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

DS STAAL Holding ApS D S Industrivej 6, 9500 Hobro CVR-nr

DS STAAL Holding ApS D S Industrivej 6, 9500 Hobro CVR-nr D S Industrivej 6, 9500 Hobro CVR-nr. 37 31 64 31 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.17-30.06.18 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.11.18 Ole Kjærsgaard Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Mobile Support K/S. Strandboulevarden 151, 2., 2100 København. Årsrapport for. 1. januar december 2016

Mobile Support K/S. Strandboulevarden 151, 2., 2100 København. Årsrapport for. 1. januar december 2016 Mobile Support K/S Strandboulevarden 151, 2., 2100 København Årsrapport for 1. januar - 31. december 2016 CVR-nr. 36 54 16 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Skovby Invest A/S Frichsvej 43, 8464 Galten CVR-nr

Skovby Invest A/S Frichsvej 43, 8464 Galten CVR-nr Frichsvej 43, 8464 Galten CVR-nr. 17 79 20 08 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.16-31.08.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 17.01.18 Johannes Tyge Petersen Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

LTH Holding 1 ApS. Årsrapport for 2017

LTH Holding 1 ApS. Årsrapport for 2017 LTH Holding 1 ApS c/o Basisbank, Teglholm Allé 15, 2450 København SV Årsrapport for 2017 CVR-nr. 37 26 22 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/4 2018

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2017/18

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2017/18 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2017/18 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ann Holding, Viborg ApS. Egeskovvej 19, 8800 Viborg. Årsrapport for

Ann Holding, Viborg ApS. Egeskovvej 19, 8800 Viborg. Årsrapport for Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Ann Holding, Viborg ApS Egeskovvej 19, 8800 Viborg Årsrapport for 2017 CVR-nr. 39 05 61 86 Årsrapporten

Læs mere

2E Bolig Projektsalg ApS Vossvej 27, 9000 Aalborg CVR-nr

2E Bolig Projektsalg ApS Vossvej 27, 9000 Aalborg CVR-nr Vossvej 27, 9000 Aalborg CVR-nr. 38 68 95 25 Årsrapport for regnskabsåret 01.06.17-30.09.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 05.02.18 Jesper Skovsgaard Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Thybo Biler ApS. Årsrapporten for 2017

Thybo Biler ApS. Årsrapporten for 2017 Hjulmagervej 2 7700 Thisted CVR-nr. 25 59 38 71 Årsrapporten for 2017 Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06 2018 Henning Emil Mikkelsen

Læs mere

Vitta Lysgaard Holding III ApS Maltegårdsvej 24 E, 2820 Gentofte CVR-nr

Vitta Lysgaard Holding III ApS Maltegårdsvej 24 E, 2820 Gentofte CVR-nr Maltegårdsvej 24 E, 2820 Gentofte CVR-nr. 35 39 27 18 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.03.19 Sara Lysgaard Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KR Finans ApS. Årsrapport for 2017/18. CVR-nr Vester Uthvej Horsens

KR Finans ApS. Årsrapport for 2017/18. CVR-nr Vester Uthvej Horsens KR Finans ApS Vester Uthvej 5 8700 Horsens CVR-nr. 36 44 57 93 Årsrapport for 2017/18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06 2018 Klaus Rønslev Dirigent

Læs mere

SU II ApS. Årsrapport for Langelinie 27, 5230 Odense M. CVR-nr

SU II ApS. Årsrapport for Langelinie 27, 5230 Odense M. CVR-nr SU II ApS Langelinie 27, 5230 Odense M Årsrapport for 2017 CVR-nr. 25 56 90 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05 2018 Sune Uhrenholt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DS STAAL Holding ApS D S Industrivej 6, 9500 Hobro CVR-nr

DS STAAL Holding ApS D S Industrivej 6, 9500 Hobro CVR-nr D S Industrivej 6, 9500 Hobro CVR-nr. 37 31 64 31 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.16-30.06.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.11.17 Ole Kjærsgaard Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Fornax Capital Danmark A/S Haderslevvej 36, 6000 Kolding CVR-nr

Fornax Capital Danmark A/S Haderslevvej 36, 6000 Kolding CVR-nr Haderslevvej 36, 6000 Kolding CVR-nr. 38 73 22 42 Årsrapport for regnskabsåret 08.06.17-31.12.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.06.18 Henrik Svane Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Blyde Holding ApS. Årsrapport for 2017

Blyde Holding ApS. Årsrapport for 2017 Blyde Holding ApS Sørupvej 72, 3480 Fredensborg Årsrapport for 2017 CVR-nr. 28 15 98 89 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/6 2018 Jørgen Nielsen Dirigent

Læs mere

Thai Køkken & Butik ApS

Thai Køkken & Butik ApS Thai Køkken & Butik ApS Silkeborgvej 27 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2017 Henrik Linde

Læs mere

HOLDINGSELSKABET HK ApS

HOLDINGSELSKABET HK ApS HOLDINGSELSKABET HK ApS Skovbrynet 8 8000 Aarhus C Årsrapport 1. oktober 2016-30. september 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2018 Henrik Axel

Læs mere

Flemming Østergaard Management A/S Skodsborg Strandvej 124, 2942 Skodsborg CVR-nr

Flemming Østergaard Management A/S Skodsborg Strandvej 124, 2942 Skodsborg CVR-nr Flemming Østergaard Management A/S Skodsborg Strandvej 124, 2942 Skodsborg CVR-nr. 11 50 43 96 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.05.16 Flemming Ammentorp

Læs mere

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8.

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8. Tesch Allé 11, 2840 Holte CVR-nr. 30 00 45 23 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 04.05.16 Peter Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Danske Fragtmænd Logistik A/S Tomsagervej 18, 8230 Åbyhøj CVR-nr

Danske Fragtmænd Logistik A/S Tomsagervej 18, 8230 Åbyhøj CVR-nr Tomsagervej 18, 8230 Åbyhøj CVR-nr. 32 14 30 32 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.04.18 Jørn Skov Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2018

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Gram Industri Invest A/S Gåskærgade 32-34, 6100 Haderslev CVR-nr

Gram Industri Invest A/S Gåskærgade 32-34, 6100 Haderslev CVR-nr Gåskærgade 32-34, 6100 Haderslev CVR-nr. 25 63 57 44 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 05.05.18 Søren Gram Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Tysk Ejendomsadministration IV ApS

Tysk Ejendomsadministration IV ApS Tysk Ejendomsadministration IV ApS c/o Per John Jensen Christiansholmsvej 14 2930 Klampenborg CVR-nr. 13 96 86 40 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport for CC Hornsyld ApS. Nørregade Hornsyld CVR-nr

Årsrapport for CC Hornsyld ApS. Nørregade Hornsyld CVR-nr Nørregade 28 8783 Hornsyld CVR-nr. 31 77 17 65 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2017 dirigent Årsrapporten indeholder 14 sider

Læs mere

Byggeselskabet Universitetsparken Ejerlejligheder ApS Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr

Byggeselskabet Universitetsparken Ejerlejligheder ApS Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr Byggeselskabet Universitetsparken Ejerlejligheder ApS Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr. 28 98 20 62 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.15-30.09.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling,

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DNI Business Invest Holding ApS Thomasmindeparken 67, 9440 Aabybro CVR-nr

DNI Business Invest Holding ApS Thomasmindeparken 67, 9440 Aabybro CVR-nr Thomasmindeparken 67, 9440 Aabybro CVR-nr. 35 43 01 21 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.04.19 Dennis Lars Isak-Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Fyrværco Import A/S Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby

Fyrværco Import A/S Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby Fyrværco Import A/S Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby CVR-nr. 21 48 42 02 Årsrapport 1. juni 2017-31. maj 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. oktober

Læs mere

Holdingselskabet af 7/ ApS Vilvordevej 51, 2920 Charlottenlund CVR-nr

Holdingselskabet af 7/ ApS Vilvordevej 51, 2920 Charlottenlund CVR-nr Vilvordevej 51, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 33 24 25 30 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.04.17 Thomas Kofoed Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

5E FAM. NIELSEN HOLDING ApS Carl Nielsens Kvarter 9, Odense C CVR-nr Årsrapport 2018

5E FAM. NIELSEN HOLDING ApS Carl Nielsens Kvarter 9, Odense C CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk 5E FAM. NIELSEN HOLDING ApS Carl Nielsens

Læs mere

Sadolin & Albæk Investment Services A/S Palægade 2, 2., 1261 København K CVR-nr

Sadolin & Albæk Investment Services A/S Palægade 2, 2., 1261 København K CVR-nr Sadolin & Albæk Investment Services A/S Palægade 2, 2., 1261 København K CVR-nr. 11 52 03 83 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.04.18 Jan Kristensen Dirigent

Læs mere

Ejd.selskabet Erikstrup A/S Vingårdsgade 22, 9000 Aalborg CVR-nr

Ejd.selskabet Erikstrup A/S Vingårdsgade 22, 9000 Aalborg CVR-nr Vingårdsgade 22, 9000 Aalborg CVR-nr. 15 91 09 33 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.05.18 Laurits Toft Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Randers Byg A/S Europaplads 16, 3. tv Aarhus C CVR-nr Årsrapport 2018

Randers Byg A/S Europaplads 16, 3. tv Aarhus C CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Randers Byg A/S Europaplads 16, 3.

Læs mere

LL&HK Holding ApS Sortbærvej 60, 8600 Silkeborg

LL&HK Holding ApS Sortbærvej 60, 8600 Silkeborg LL&HK Holding ApS Sortbærvej 60, 8600 Silkeborg CVR-nr. 37 12 67 72 Årsrapport 1. januar - 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. marts

Læs mere

Komplementarselskabet Artha Ejerlejligheder II A/S Søllerødvej 64, 2840 Holte CVR-nr

Komplementarselskabet Artha Ejerlejligheder II A/S Søllerødvej 64, 2840 Holte CVR-nr Komplementarselskabet Artha Ejerlejligheder II A/S Søllerødvej 64, 2840 Holte CVR-nr. 37 82 11 60 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 14.05.18 Klaus T. W.

Læs mere

JA Holding 5 ApS. c/o Rødovre Centrum Rødovre Centrum 1R, Rødovre. CVR-nr Årsrapport for 2018 (21.

JA Holding 5 ApS. c/o Rødovre Centrum Rødovre Centrum 1R, Rødovre. CVR-nr Årsrapport for 2018 (21. Crowe Statsautoriseret Revisionsinteressentskab v.m.b.a. Rygårds Allé 104 DK-2900 Hellerup Telefon +45 39 29 25 00 www.crowe.dk JA Holding 5 ApS c/o Rødovre Centrum Rødovre Centrum 1R, 1 202 2610 Rødovre

Læs mere

Calum Gug K/S Strandvejen 3, 9000 Aalborg CVR-nr

Calum Gug K/S Strandvejen 3, 9000 Aalborg CVR-nr Strandvejen 3, 9000 Aalborg CVR-nr. 27 92 11 67 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.04.18 Cato Peter M. Barslund Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Nordisk Vindkraft A/S Holgersgade Nykøbing M CVR-nr Årsrapport 2017

Nordisk Vindkraft A/S Holgersgade Nykøbing M CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Nordisk Vindkraft A/S Holgersgade 1 7900 Nykøbing

Læs mere

R & M Holding ApS CVR-nr

R & M Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 20 32 95 80 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.13 Ilya Katsnelson Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

BILLIG VENTILATION ApS

BILLIG VENTILATION ApS BILLIG VENTILATION ApS Søparken 16 6650 Brørup Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/12/2017 Kim Pedersen Dirigent Side

Læs mere

Kjærgård Trading ApS. Årsrapport for 2015

Kjærgård Trading ApS. Årsrapport for 2015 c/o Ole Kjærgård Husebyvej 19 3200 Helsinge CVR-nr. 25314123 Årsrapport for 2015 16. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27-05-2016 Ole Kjærgård

Læs mere

CFH Holding ApS Skovagervej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2016

CFH Holding ApS Skovagervej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk CFH Holding ApS Skovagervej 6

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

PDH Tour Accounts ApS Dag Hammerskjolds Alle 42 G, 2100 København Ø CVR-nr

PDH Tour Accounts ApS Dag Hammerskjolds Alle 42 G, 2100 København Ø CVR-nr Dag Hammerskjolds Alle 42 G, 2100 København Ø CVR-nr. 10 65 40 09 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.16-30.09.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.03.18 Henrik Ernst Seifert

Læs mere

HCH af A/S Priorsvej 31, 8600 Silkeborg CVR-nr

HCH af A/S Priorsvej 31, 8600 Silkeborg CVR-nr Priorsvej 31, 8600 Silkeborg CVR-nr. 27 51 36 46 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.18 Per Mogensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

HL Rent ApS Fjordvænget 4, 9370 Hals CVR-nr

HL Rent ApS Fjordvænget 4, 9370 Hals CVR-nr Fjordvænget 4, 9370 Hals CVR-nr. 25 54 78 02 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.10.15 Helle Larsen Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

A/B Jægers Finansieringsselskab A/S under frivillig likvidation Gammel Strand 34, 1202 København K CVR-nr

A/B Jægers Finansieringsselskab A/S under frivillig likvidation Gammel Strand 34, 1202 København K CVR-nr A/B Jægers Finansieringsselskab A/S under frivillig likvidation Gammel Strand 34, 1202 København K CVR-nr. 30 79 93 72 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d.

Læs mere

HC Odense Herrehåndbold A/S. Årsrapport for 2016/17

HC Odense Herrehåndbold A/S. Årsrapport for 2016/17 HC Odense Herrehåndbold A/S Møllervænget 3, 5230 Odense M Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 35 25 12 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Bertelsen Biler A/S Klostermosevej 121, 3000 Helsingør CVR-nr

Bertelsen Biler A/S Klostermosevej 121, 3000 Helsingør CVR-nr Klostermosevej 121, 3000 Helsingør CVR-nr. 53 62 69 12 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.15-30.06.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 25.11.16 Steen Bertelsen Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

LP Holding Ribe ApS Industrivej Ribe CVR-nr Årsrapport

LP Holding Ribe ApS Industrivej Ribe CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk LP Holding Ribe ApS Industrivej 41 6760 Ribe

Læs mere

MCS Invest Fond 1 K/S

MCS Invest Fond 1 K/S Navervej 16 C, 7000 Fredericia CVR-nr. 36 46 46 90 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/06 2018 Henrik

Læs mere

acti-chem Finans ApS Birkemose Allé Kolding CVR-nr Årsrapport 2017

acti-chem Finans ApS Birkemose Allé Kolding CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk acti-chem Finans ApS Birkemose

Læs mere

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016 VVS.DK ApS Blokken 69 3460 Birkerød Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2017 Bo Jacobsen Dirigent Side 2

Læs mere

RACELL POWER SYSTEMS A/S

RACELL POWER SYSTEMS A/S RACELL POWER SYSTEMS A/S Roskildevej 22 2620 Albertslund Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2018 Yakov Safir

Læs mere

Ejendomsselskabet Henning Mathiassen ApS

Ejendomsselskabet Henning Mathiassen ApS Gl. Århusvej 51, 8732 Hovedgård. CVR-nr. 10136016 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. november 2016. Henning Mathiassen Dirigent

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Akelius Domus Vista ApS

Akelius Domus Vista ApS Frederiksborggade 15, 2. 210 1360 København K CVR-nr. 38271458 Årsrapport for 2016 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. marts 2017 Peter

Læs mere

Tage Thomsen Holding ApS Østervangsvej 1, Fausing, 8961 Allingåbro

Tage Thomsen Holding ApS Østervangsvej 1, Fausing, 8961 Allingåbro Tage Thomsen Holding ApS Østervangsvej 1, Fausing, 8961 Allingåbro CVR-nr. 21 27 74 44 Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Biludan Finans A/S. Årsrapport for 2016

Biludan Finans A/S. Årsrapport for 2016 Biludan Finans A/S c/o Biludan Gruppen, Kristianiagade 16, 2100 København Ø Årsrapport for 2016 CVR-nr. 24 22 61 31 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05

Læs mere

DRIFTSSELSKABET AF 10. JULI 2014 ApS

DRIFTSSELSKABET AF 10. JULI 2014 ApS DRIFTSSELSKABET AF 10. JULI 2014 ApS Vesterbrogade 51, 4 th 1620 København V Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ICG Learning P/S. Årsrapport for 2017/18

ICG Learning P/S. Årsrapport for 2017/18 ICG Learning P/S Strandvejen 54, 2900 Hellerup Årsrapport for 2017/18 (regnskabsår 20/12-30/6) CVR-nr. 39 18 21 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/10

Læs mere

MNGT4 RL ApS Norasvej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2017

MNGT4 RL ApS Norasvej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk MNGT4 RL ApS Norasvej 35 2920

Læs mere

Klitmøller Sommerhusudlejning ApS

Klitmøller Sommerhusudlejning ApS Ørhagevej 117, Klitmøller 7700 Thisted CVR-nr. 16638692 Årsrapport for 2017 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. januar 2018 Bendt Grandjean-Thomsen

Læs mere

VPK Fond I K/S. Årsrapport for Rugaards Skovvej 36, c/o Jon Erik Risvig, DK Ry 24/ CVR-nr

VPK Fond I K/S. Årsrapport for Rugaards Skovvej 36, c/o Jon Erik Risvig, DK Ry 24/ CVR-nr Rugaards Skovvej 36, c/o Jon Erik Risvig, DK- 8680 Ry CVR-nr. 37 67 01 62 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/4-2019 Klaus Bülow Davidsen

Læs mere

Christopher Music ApS

Christopher Music ApS Christopher Music ApS Christianshavns Voldgade 8, 3. sal 1424 København K CVR-nr. 35 84 21 87 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06

Læs mere

Formue Nord Globale Aktier A/S Nytorv 11, 4. sal, 9000 Aalborg CVR-nr

Formue Nord Globale Aktier A/S Nytorv 11, 4. sal, 9000 Aalborg CVR-nr Nytorv 11, 4. sal, 9000 Aalborg CVR-nr. 37 27 21 40 Årsrapport for regnskabsåret 02.12.15-31.12.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære Årsrapporten generalforsamling, er godkendt på d. den 08.02.17

Læs mere

MX3 ApS Nørrebrogade 45 C, 2., 2200 København N CVR-nr

MX3 ApS Nørrebrogade 45 C, 2., 2200 København N CVR-nr Nørrebrogade 45 C, 2., 2200 København N CVR-nr. 39 36 38 44 Årsrapport for regnskabsåret 20.02.18-31.12.18 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 07.06.19 Janus Bosen Barnewitz

Læs mere

Forza Active Sportswear International A/S Maltvej Brønderslev CVR-nr Årsrapport 2017

Forza Active Sportswear International A/S Maltvej Brønderslev CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Østre Havnepromenade 26, 4. sal 9000 Aalborg Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Forza Active Sportswear International

Læs mere

Optikselskabet af 1. januar 2016 ApS

Optikselskabet af 1. januar 2016 ApS Optikselskabet af 1. januar 2016 ApS Store Kongensgade 26 1264 København K CVR-nr. 37 36 90 71 Årsrapport for 2017/18 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Thokamo ApS Nørresøvej 52, 8800 Viborg CVR-nr

Thokamo ApS Nørresøvej 52, 8800 Viborg CVR-nr Nørresøvej 52, 8800 Viborg CVR-nr. 10 02 81 83 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.16 Ole Thiel Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM

Læs mere

L-ejendomme ApS. Årsrapport for 2017

L-ejendomme ApS. Årsrapport for 2017 L-ejendomme ApS Industrivej 10, 5260 Odense S Årsrapport for 2017 CVR-nr. 39 29 02 35 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2018 Thomas Egon Larsen Dirigent

Læs mere

MB Biler Silkeborg A/S Borgdalsvej 1, 8600 Silkeborg. Årsrapport 2017/18

MB Biler Silkeborg A/S Borgdalsvej 1, 8600 Silkeborg. Årsrapport 2017/18 MB Biler Silkeborg A/S Borgdalsvej 1, 8600 Silkeborg CVR-nr. 20 77 39 79 Årsrapport 2017/18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. august 2018 John Buchreitz

Læs mere

Kunst og Rammer ApS CVR-nr

Kunst og Rammer ApS CVR-nr CVR-nr. 26 53 40 89 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.06.14 Peter Henriksen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Herning Turist og Grupperejser ApS. Årsrapport for 2016/17

Herning Turist og Grupperejser ApS. Årsrapport for 2016/17 Herning Turist og Grupperejser ApS Langkærvej 35, 7330 Brande Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 33 36 12 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CeramicSpeed Holding ApS. Årsrapport for 2017

CeramicSpeed Holding ApS. Årsrapport for 2017 CeramicSpeed Holding ApS Nørgårdsvej 3, 7500 Holstebro Årsrapport for 2017 CVR-nr. 31 89 10 35 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2018 Jacob Csizmadia

Læs mere

Henrik Ritter Holding ApS Broenge Ishøj CVR-nr Årsrapport 2017

Henrik Ritter Holding ApS Broenge Ishøj CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Henrik Ritter Holding ApS Broenge 2

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2018

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2018 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32 09 91 06 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2019 Sidsel Marie Kristensen dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nohrlund ApS. Årsrapport for 2017

Nohrlund ApS. Årsrapport for 2017 Jernholmen 43 2650 Hvidovre CVR-nr. 36433019 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. maj 2018 Kenni Foldager Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anpartsselskabet af 30. januar 2015

Anpartsselskabet af 30. januar 2015 Anpartsselskabet af 30. januar 2015 Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 50 38 90 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11

Læs mere

DenrnarOHna Marne SurDry AS Smedevænget Hadsund

DenrnarOHna Marne SurDry AS Smedevænget Hadsund DenrnarOHna Marne SurDry AS Smedevænget 3 9560 Hadsund Arsrapport 2016117 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens ordinære generalforsamling den 2 dirigert Arsrapport 2016/17 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

VAF Medier Holding A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. 1. januar december 2017

VAF Medier Holding A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. 1. januar december 2017 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 VAF Medier Holding A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 1. januar - 31. december 2017 CVR-nr.

Læs mere

Cafe Vi.2 K/S Kaolinvej 8, 9220 Aalborg Øst CVR-nr

Cafe Vi.2 K/S Kaolinvej 8, 9220 Aalborg Øst CVR-nr Kaolinvej 8, 9220 Aalborg Øst CVR-nr. 31 78 05 86 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.19 Mogens Jørgensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

EDC Erhverv Poul Erik Bech P/S Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr

EDC Erhverv Poul Erik Bech P/S Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr. 36 02 77 62 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 22.03.17 Steen Lundbye Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Roskilde Vedvarende Energi A/S. Årsrapport for 2016/17

Roskilde Vedvarende Energi A/S. Årsrapport for 2016/17 Roskilde Vedvarende Energi A/S Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 22/12-31/12) CVR-nr. 38 30 18 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere