BETÆNKNING OVER MINISTERRÅDSFORSLAG. Ministerrådsforslag om retningslinjer for Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland fra 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETÆNKNING OVER MINISTERRÅDSFORSLAG. Ministerrådsforslag om retningslinjer for Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland fra 2014"

Transkript

1 BETÆNKNING OVER MINISTERRÅDSFORSLAG s betænkning over Ministerrådsforslag om retningslinjer for Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland fra s forslag foreslår, at rekommanderer Nordisk Ministerråd, at under hensyntagen til de synspunkter, som fremkommer i at denne betænkning () at gennemføre retningslinjerne for Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland 2. Baggrund Retningslinjer for Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland udløber til nytår, og det vedlagte forslag er Nordisk Ministerråds (samarbejdsministrene) reviderede retningslinjer for samarbejdet med Nordvestrusland. 3. Høring I modsætning til tidligere, har været inddraget i en høringsproces omkring de reviderede retningslinjer. Retningslinjerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de nordiske landes udenrigsministerier. Såvel som relevante myndigheder i Nordvestrusland, det russiske udenrigsministerium og øvrige regionale råd er blevet hørt i processen. s rapportør om Den Nordlige Dimension samt samarbejdet med Nordvestrusland har været til møde med arbejdsgruppen, og har også skriftligt sendt synspunkter til de reviderede retningslinjer. 4. s synspunkter Generelt ser positivt på Nordisk Ministerråds reviderede naboskabspolitik. Det er glædeligt, at det fremhæves, at i udviklingen og gennemførelsen af samarbejdet fortsættes dialogen med. Side 1 af 6

2 støtter, at der i retningslinjerne for samarbejde med Nordvestrusland prioriteres udvikling af demokrati og civilsamfund og samarbejde med Ngo er. har med bekymring fulgt introduktionen af ny NGO-lov, hvor grupper fra det civile samfund foruroligende bliver betegnet udenlandske agenter. Frivillige organisationer har haft en helt afgørende rolle i opbygningen af de nordiske velfærdssamfund, så den nye lov ser ikke ud til at ville gavne en demokratisk udvikling. Det er dog endnu for tidligt at vurdere, hvordan loven i praksis bliver udmøntet. Mens Nordisk Ministerråd fortrinsvis har haft samarbejde med regioner, der grænser op til nordiske eller baltiske lande, så er hele Barentsområdet dækket af det parlamentariske samarbejde. har således været indbudt til studieprogrammer til Nenets administrative område, Novgorod og Komi. Det vil være en fordel, hvis det nordisk-russiske samarbejde på regeringsplan også kom til at omfatte større dele af Nordvestrusland. 5. Konklusion På baggrund af ovenstående foreslår, at rekommanderer Nordisk Ministerråd, at under hensyntagen til de synspunkter, som fremkommer i at denne betænkning (), gennemføre retningslinjerne for Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland Torshavn den 24. september 2013 Bertel Haarder (V) Cristina Husmark Pehrsson (M) Helgi Hjörvar (A) Høgni Hoydal (T) Höskuldur Þórhallsson (F) Juho Eerola (saf) Karin Gaardsted (S) Karin Åström (S) Kimmo Sasi (saml) Marit Nybakk (A) Åsa Torstensson (C) Side 2 af 6

3 MINISTERRÅDSFORSLAG Ministerrådsforslag om retningslinjer for Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland fra 2014 Under henvisning til: Retningslinjer for Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland fra 2014 Retningslinjer for Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland beslutter Nordisk Ministerråd (Samarbejdsministrene) at revidere retningslinjerne for samarbejdet med Nordvestrusland, som beskrevet i ovennævnte dokument. Retningslinjerne beskriver Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland og skal være grundlag for samtlige ministerråds samarbejde med regionerne i Nordvestrusland. Nordisk Ministerråd vil rapportere om resultaterne af de nye retningslinjer som en integreret del af ministerrådets arbejde med budgettering og resultatrapportering. Hovedpunkter i de nye retningslinjer er: Samarbejdet skal skabe tættere forbindelser mellem Norden og Nordvestrusland for at medvirke til at sikre stabilitet, sikkerhed og udvikling i regionen og fastholde Rusland som en aktiv partner i det regionale samarbejde. Samarbejdet med Nordvestrusland skal bidrage til at skabe en stærk og sammenhængende Barentsregion og Østersøregion gennem skabelse af netværk på tværs af regionen. Samarbejdet kan udvikles på alle områder af fælles interesse for de nordiske lande og Nordvestrusland. De konkrete samarbejdsområder vil for hvert år blive fastlagt i virksomhedsplanerne for ministerrådets kontorer i Nordvestrusland. Side 3 af 6

4 Samarbejdet har fokus på følgende prioriterede områder, som særligt er i de nordiske landes interesse: o Demokratiudvikling, respekt for menneskerettigheder og civilsamfund gennem samarbejde om demokratisk lokal forvaltning og god forvaltningsskik, parlamentarikersamarbejde, medie- og journalistsamarbejde samt NGOsamarbejde. o Problemstillinger af grænseoverskridende karakter, som påvirker de nordiske lande og Nordvestrusland, såsom organiseret kriminalitet, menneskehandel, smitsomme sygdomme og miljøspørgsmål. Samarbejdet er et samarbejde på områder af fælles interesse og skal finansieres ud fra de i retningslinjerne fastlagte principper. Retningslinjerne er uden udløbsdato, men vil blive evalueret tre år efter deres ikrafttræden. Baggrund og formål: De nye retningslinjer for Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland fra 2014 er baseret på erfaringer med Retningslinjerne for perioden , som blev godkendt af s Session i De nye retningslinjer tager udgangspunkt i erfaringerne med det hidtidige samarbejde med de Nordvestrusland, herunder også NMRs engagement i den Nordlige Dimension og EU s Østersøstrategi. Retningslinjerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de nordiske landes udenrigsministerier., relevante myndigheder i Nordvestrusland, det russiske udenrigsministerium samt øvrige regionale råd er blevet hørt i processen. Med de nye retningslinjer fra 2014 understreger de nordiske landes regeringer nødvendigheden af at fortsætte og udvikle det nordiske samarbejde med regionerne i Nordvestrusland. Ligeledes understreges nødvendigheden af et fortsat fokus på demokrati og menneskerettigheder. NMRs samarbejde med Nordvestrusland fra 2014 Nordisk Ministerråd har siden 1995 opbygget et tæt samarbejde med regionerne i Nordvestrusland. Nordisk Ministerråd ønsker at fastholde og udbygge samarbejdet med henblik på at skabe tættere forbindelser mellem Norden og Nordvestrusland. Dette kan medvirke til at sikre stabilitet, sikkerhed og udvikling i regionen og fastholde Rusland som en aktiv partner i det regionale samarbejde. Samarbejdet med Nordvestrusland skal også bidrage til at skabe en stærk og sammenhængende Barentsregion og Østersøregion gennem skabelse af netværk på tværs af regionen. Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland skal i særlig grad fokusere på udvikling af demokrati og civilsamfund med udgangspunkt i værdier som menneskerettigheder, ligestilling, tolerance, retsstatsprincipper og god forvaltningsskik. Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland skal supplere de nordiske landes bilaterale samarbejde med Rusland, og skal foregå på områder, hvor det fællesnordiske samarbejde giver en større nytte end bilateralt samarbejde. Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland skal ikke overlappe med de eksisterende regionale samarbejdsfora, men skal medvirke til at facilitere et bredere regionalt samarbejde i regionen og skabe synergi. Samarbejdet bidrager til gennemførelsen af Den Nordlige Dimension og dens partnerskaber, EU's Østersøstrategi og andre overordnede politiske rammeværk for regionen. Samarbejdet skal koordineres med øvrige policies for samarbejde med Rusland, hvori de nordiske lande deltager. Dette gælder samarbejdet indenfor Arktisk Råd, Barentsrådet (BEAC), Østersø- Side 4 af 6

5 rådet (CBSS), Den Europæiske Union (EU), Europarådet, Baltic Marine Environment Protection Commission (Helcom), Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling (OECD) samt Verdenshandelsorganisationen (WTO). Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland er som udgangspunkt et regionalt samarbejde med de nordvestrussiske regioner, som grænser til enten de nordiske eller baltiske lande: Arhangelsk Oblast, Kaliningrad Oblast, Leningrad Oblast, Murmansk Oblast, Pskov Oblast, Republikken Karelen samt Byen Skt. Petersborg. Samarbejdets gennemførelse De nordiske samarbejdsministre har det overordnede ansvar for Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland og varetager den overordnede koordination af samarbejdet. Fagministerrådene i det nordiske samarbejde har deres samarbejde med relevante myndigheder i Nordvestrusland samt på føderalt niveau og kan indgå aftaler og samarbejde og fælles programmer. I regi af fagministerrådene gennemføres endvidere en række projekter. Nordisk Ministerråds kontorer i Nordvestrusland har en central rolle i udvikling af samarbejdet. Kontorerne identificerer samarbejdsområder af interesse for offentlige og civilsamfundspartnere i Nordvestrusland og identificerer mulighederne for udvikling af nordisk samarbejde med Nordvestrusland. Kontorerne arbejder tæt sammen med Nordisk Ministerråds fagministerråd og bistår fagministerrådene i gennemførelsen af samarbejdsaktiviteter. Kontorerne har også tæt kontakt til de nordiske landes repræsentationer i Rusland og har en central koordinerende rolle i gennemførelsen af fællesnordiske initiativer på områder af nordisk nytte. Kontorerne udfører endvidere opgaver som program- og projektadministrator, både af fællesnordiske projekter og af øvrige projekter såsom EUprojekter. I udviklingen og gennemførelsen af samarbejdet fortsættes dialogen med. Samarbejdets prioriteter Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland kan i princippet udvikles på alle områder af fælles nordisk-russisk interesse. Et centralt område for Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland er udvikling af demokrati og civilsamfund og samarbejde med NGOer. Dette omfatter både direkte NGO-samarbejde og inddragelse af NGOer i øvrige samarbejdsprojekter med lokale og regionale myndigheder. De konkrete prioriteter fastlægges dels i fagministerrådenes egne programmer for samarbejdet, dels i de årlige virksomhedsplaner for Nordisk Ministerråds kontorer. De konkrete aktiviteter i kontorernes virksomhedsplaner skal gennem forankring i det relevante fagministerråd afspejle de nordiske landes prioriteringer i samarbejdet og de russiske partneres konkrete prioriteringer for samarbejdet. Der bør særlig fokuseres på følgende prioriterede områder, idet en positiv udvikling på disse områder er i de nordiske landes interesse: Styrkelse af demokratiudvikling, respekt for menneskerettigheder og civilsamfund gennem samarbejde om demokratisk lokal forvaltning og god forvaltningsskik, parlamentarikersamarbejde, medie- og journalistsamarbejde samt NGO-samarbejde. Samarbejde om problemstillinger af grænseoverskridende karakter, som påvirker de nordiske lande og Nordvestrusland, Side 5 af 6

6 såsom organiseret kriminalitet, menneskehandel, smitsomme sygdomme og miljøspørgsmål. Samarbejdets finansiering Samarbejdet mellem Nordisk Ministerråd og Nordvestrusland er som udgangspunkt et samarbejde på områder af fælles interesse og skal finansieres på lige fod: For enkeltprojekter skal størst mulig russisk medfinansiering tilstræbes, dog minimum 30 procent. En ligelig fordeling (50-50) er udgangspunktet for samarbejde om større fælles programmer. Deltagernes medfinansiering af de enkelte fælles samarbejdsprogrammer fastlægges af programmernes styregruppe, men bør som minimum udgøre 30 procent 1. Kravet om ligelig finansiering kan fraviges i samarbejdet med NGO'er, hvor medfinansiering er en fordel, men ikke et absolut krav. Monitorering og evaluering af samarbejdet De nordiske samarbejdsministre har ansvaret for den overordnede monitorering og evaluering af Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland. Samarbejdsministrene modtager årligt en rapport om samarbejdet fra Nordisk Ministerråds Sekretariat. Denne rapport videreformidles til de nordiske landes udenrigsministerier og. Samarbejdsministrene vil fastlægge behovet for evaluering af samarbejdet. En ekstern evaluering af samarbejdet skal foretages senest 3 år efter retningslinjernes ikrafttræden. Evalueringen skal blandt andet vurdere behovet for en revision af retningslinjerne. De enkelte initiativer og konkrete projekter vil løbende blive monitoreret og evalueret, og erfaringerne vil indgå i udviklingen af det videre samarbejde. Nordisk Ministerråds Sekretariat vil på et generelt niveau holde det russiske udenrigsministerium samt andre relevante føderale myndigheder orienteret om virksomheden. De russiske samarbejdspartnere har ansvaret for den faglige rapportering til relevante føderale myndigheder. Profilering Profilering af samarbejdet sker i overensstemmelse med Nordisk Ministerråds generelle profilerings- og kommunikationsstrategier. Fagministre og samarbejdsministre skal bidrage til øget opmærksomhed og information om de fælles nordiske indsatser i Nordvestrusland. Denne opgave pålægges tillige ministerrådets sekretariat og institutioner samt kontorerne i Nordvestrusland i samarbejde med de nordiske landes repræsentationer, og relevante nordiske og russiske myndigheder. 1 Enkeltprojekter defineres som enkeltstående initiativer med et afgrænset formål, aktivitetsplan og budget og en afgrænset implementeringsperiode. Fælles programmer defineres som samarbejdsprogrammer, som aftales på politisk niveau mellem Nordisk Ministerråd og Rusland, og som gennem ansøgningsprocedure uddeler støtte til enkeltprojekter. Fælles programmer har en fælles nordisk-russisk styregruppe og er ikke nødvendigvis tidsmæssigt afgrænset. Side 6 af 6

PRÆSIDIEFORSLAG. Præsidieforslag

PRÆSIDIEFORSLAG. Præsidieforslag PRÆSIDIEFORSLAG Præsidieforslag Retningslinjer for s samarbejde med Statsduma og Føderationsråd i Rusland samt med regionale parlamenter i Nordvestrusland Forslag foreslår at godkende vedlagte Retningslinjer

Læs mere

Mandat for Grænsehindringsrådet

Mandat for Grænsehindringsrådet Mandat for Grænsehindringsrådet 2018-2021 Baggrund Arbejdet med at fjerne grænsehindringer er højt prioriteret i det nordiske samarbejde som en vigtig men dog afgrænset del af arbejdet med at nå statsministrenes

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD November Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November Godkendelse af dagsorden

NORDISK MINISTERRÅD November Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November Godkendelse af dagsorden NORDISK MINISTERRÅD November 2004 Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November 2004. Hugi Ólafsson var formand for mødet. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en ændring af dagsordenspunkternes

Læs mere

Kære gæster, Det er med glæde, at jeg på det danske. Folketings vegne kan byde alle 200 deltagere fra de 15

Kære gæster, Det er med glæde, at jeg på det danske. Folketings vegne kan byde alle 200 deltagere fra de 15 Formandens velkomsttale ved åbningen af Østersøkonferencen på Hotel Nyborg Strand 31. august 2009 kl. 10.30 Ca. 5-6 minutter, efterfulgt af musik Efterfølgende taler er Niels Sindal Ref. 08-000894-37 Kære

Læs mere

NORDISK PROGRAM FOR 2030-AGENDAEN. Programbeskrivelse Generation 2030

NORDISK PROGRAM FOR 2030-AGENDAEN. Programbeskrivelse Generation 2030 NORDISK PROGRAM FOR 2030-AGENDAEN Programbeskrivelse 2017-2020 Generation 2030 Viljedeklaration fra de nordiske samarbejdsministre om gennemførelse af 2030-agendaen i Norden Vi, de nordiske samarbejdsministre

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Somalia, som Rådet vedtog på samling den 18. juli 2016.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Somalia, som Rådet vedtog på samling den 18. juli 2016. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) 11238/16 COAFR 220 CFSP/PESC 618 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 18. juli 2016 til: delegationerne

Læs mere

Udvalget for Velfærd i Nordens betænkning over Samarbejdsprogram om integration af flygtninge og indvandrere

Udvalget for Velfærd i Nordens betænkning over Samarbejdsprogram om integration af flygtninge og indvandrere BETÆNKNING OVER MEDDELELSE OM REKOMMANDATION Rek. 6/2016/velfærd D 2017 Tidligere nummer Behandles i B 311 Udvalget for Velfærd i Norden Udvalget for Velfærd i Nordens betænkning over Samarbejdsprogram

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) 11245/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 18. juli 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10997/16

Læs mere

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2017 (OR. en) 7875/17 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: 15792/2016 Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Referat. Sager til beslutning. 47/14 Godkendelse af dagsorden. 48/14 Evaluering af Temasessionen Nordisk Råd

Referat. Sager til beslutning. 47/14 Godkendelse af dagsorden. 48/14 Evaluering af Temasessionen Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Præsidiet, P Mødetid 4. juni 2014 Mødested Kungälv, Sverige Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2018 COM(2018) 299 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Kap Verde om indgåelse af en protokol til

Læs mere

European Youth Foundation

European Youth Foundation European Youth Foundation Støtte til unge i Europa Specielt for unge Dialog Mulighed Fællesskab Partnerskab Med hjertet Interaktivt Fleksibelt Udveksling Kompetent EUROPARÅDET Europarådet har 47 medlemslande

Læs mere

Referat. Sager til diskussion og beslutning. 29/13 Godkendelse af dagsorden. 30/13 Temasession april Nordisk Råd

Referat. Sager til diskussion og beslutning. 29/13 Godkendelse af dagsorden. 30/13 Temasession april Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Præsidiet, P Mødetid 10. april 2013 Mødested Riksdagen, Stockholm Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Det internationale Norden. Nordisk Ministerråds internationale samarbejde

Det internationale Norden. Nordisk Ministerråds internationale samarbejde Nordisk Ministerråds internationale samarbejde 2 Nordisk Ministerråds internationale samarbejde Indledning 5 Estland, Letland og Litauen 7 Rusland 9 Østersøregionen 13 Hviderusland 14 Arktis 17 Nordens

Læs mere

8461/17 pfw/pfw/hsm 1 DGG 2B

8461/17 pfw/pfw/hsm 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. april 2017 (OR. en) 8461/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 25. april 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 7875/17

Læs mere

FORCE Technology Rusland

FORCE Technology Rusland FORCE Technology Rusland Træpiller fra Rusland Marina Matveeva, Adm. Direktør Sankt - Petersborg (FTR) er et FORCE Technology datterselskab i Skt. Petersborg. FTR har sit eget kontor i byens center. 10

Læs mere

INDKALDELSE AF FORSLAG EAC/S19/2019

INDKALDELSE AF FORSLAG EAC/S19/2019 INDKALDELSE AF FORSLAG EAC/S19/2019 Monitorering og coaching gennem idræt af unge i risiko for radikalisering Denne indkaldelse af forslag har til formål at gennemføre det årlige arbejdsprogram for 2019

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2010 KOM(2010)118 endelig 2010/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Om det retlige samarbejde og om samarbejdet i øvrigt fastsætter Helsinkiaftalen bl.a. følgende:

Om det retlige samarbejde og om samarbejdet i øvrigt fastsætter Helsinkiaftalen bl.a. følgende: MINISTERRÅDSFÖRSLAG Justitssektorens Samarbejdsprogram 1. Indledning Det nordiske samarbejde som omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

7935/17 top/ag/hsm 1 DG E - 1C

7935/17 top/ag/hsm 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2017 (OR. en) 7935/17 CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131 COHOM 46 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

14795/16 ag/cos/sl 1 DGD 1C

14795/16 ag/cos/sl 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) 14795/16 NOTE fra: til: formandskabet Tidl. dok. nr.: 14597/16 Vedr.: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet JAI 992 COSI 193 CT

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem

SAMARBEJDSAFTALE. mellem SAMARBEJDSAFTALE mellem SIUMUT & SOCIALDEMOKRATIET SAMARBEJDSAFTALE Mellem på den ene side: SOCIALDEMOKRATIET Danasvej 7 1910 Frederiksberg C Danmark Og på den anden side: SIUMUT Imaneq 29 Postboks 357

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Referat. Sager til beslutning. 77/12 Godkendelse af dagsorden

Referat. Sager til beslutning. 77/12 Godkendelse af dagsorden Nordisk Råd Mødegruppe Præsidiet, P Mødetid 26. september 2012-27. september 2012 Mødested Göteborg Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af Slagteriet (bygningerne)

Forslag til fremtidig organisering af Slagteriet (bygningerne) Forslag til fremtidig organisering af Slagteriet (bygningerne) Baggrund Holstebro Kommune købte og overtog Slagterigrunden i december 2015, efter at Danish Crown havde afsluttet de sidste slagteriaktiviteter

Læs mere

uddannelsen MODULBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE MODUL PÅ AKADEMINIVEAU GÆLDENDE FRA

uddannelsen MODULBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE MODUL PÅ AKADEMINIVEAU GÆLDENDE FRA Komm munom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU MODULBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE MODUL Forvaltning i kommuner og regioner ECTS-POINT ANTAL TIMER GÆLDENDE FRA 10 70 August 2017 Indholdsfortegnelse: Læringsmål

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.9.2012 2011/2275(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten (2010) (2011/2275(INI)) Retsudvalget Ordfører: Eva

Læs mere

9895/19 clf 1 ECOMP.2B

9895/19 clf 1 ECOMP.2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. juni 2019 (OR. en) 9895/19 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9101/19 + COR 1 Komm. dok. nr.:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Udkast til strategisk referenceramme og indhold i en international strategi for Region Midtjylland

Udkast til strategisk referenceramme og indhold i en international strategi for Region Midtjylland Udkast til strategisk referenceramme og indhold i en international strategi for Region Strategisk referenceramme: Internationalt Globaliseringen EU Lissabon strategien EU s programmer Nationalt Den danske

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0455/3. Ændringsforslag. Renate Sommer for PPE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0455/3. Ændringsforslag. Renate Sommer for PPE-Gruppen 18.5.2015 B8-0455/3 3 Punkt 23 23. er af den opfattelse, at der i tråd med EU's engagement i retsstatsprincippet og grundlæggende værdier er presserende behov for reformer i Tyrkiet inden for hhv. retsvæsenet

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0133/21. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0133/21. Ændringsforslag 12.9.2017 A8-0133/21 21 Punkt 57 57. opfordrer Kommissionen til at fremlægge en gennemgang af den såkaldte sixpack og twopack for at give Europa-Parlamentet større beføjelser til at kontrollere vedtagelsen

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd

Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd 2016-2022 Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd 2016-2022 ISBN 978-92-893-4596-5 (PRINT) ISBN 978-92-893-4597-2

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig Europa-Parlamentet 204-209 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(208)049 Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig Europa-Parlamentets

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Referat. 26/11 Valg af mødeleder. 27/11 Godkendelse af dagsorden. 28/11 Godkendelse af referat fra Præsidiets møde den 30. juni 2011 i Bruxelles

Referat. 26/11 Valg af mødeleder. 27/11 Godkendelse af dagsorden. 28/11 Godkendelse af referat fra Præsidiets møde den 30. juni 2011 i Bruxelles Nordisk Råd Mødegruppe Præsidiet, P Mødetid 21. september 2011 Mødested Oslo, Norge Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0174/124. Ændringsforslag. David McAllister for Udenrigsudvalget

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0174/124. Ændringsforslag. David McAllister for Udenrigsudvalget 21.3.2019 A8-0174/124 Ændringsforslag 124 David McAllister for Udenrigsudvalget Betænkning José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra Instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA III) (COM(2018)0465 C8-0274/2018

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 15.4.2015:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 15.4.2015: Kontakt mellem Mennesker Att. Frivilligrådet Havnegade 3 5700 Svendborg Tlf. 6220 1130 Formand Karen Strandhave Tlf. 62 26 11 50 (privat) Tlf. 72 53 65 34 (arbejde) e.mail:strandhave@post.tele.dk Frivilligrådets

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. januar 2014 (OR. en) 17876/13 LIMITE PUBLIC PV/CONS 69 RELEX 1180 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3286. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udenrigsudvalget 22.4.2015 2015/2002(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om revision af den europæiske naboskabspolitik (2015/2002(INI)) Udenrigsudvalget Ordfører for udtalelse: Eduard

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 25.10.2012 2012/2104(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre udnyttelse af EU's miljøforanstaltninger: opbygning af tilliden

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

12671/17 js/ht/kmm 1 DGD 2C

12671/17 js/ht/kmm 1 DGD 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) 12671/17 NOTE fra: til: formandskabet Tidl. dok. nr.: 12112/17 Vedr.: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet FREMP 99 JAI 847 COHOM

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabets ramme: Med denne aftale indgår Social, Esbjerg Kommune og Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg

Læs mere

10191/15 pfw/pfw/ef 1 DG C 2A

10191/15 pfw/pfw/ef 1 DG C 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2015 (OR. en) 10191/15 COEST 195 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 22. juni 2015 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2015 COM(2015) 645 final 2015/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2018 COM(2018) 311 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om fordelingen af Den Europæiske Unions WTO-indrømmelser

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for arbejdsliv, EK-A Mødetid 3. oktober 2007 Mødested Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 20, København K, mødelokale F Store Strandstræde 18 DK-1255

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) 13070/08 LIMITE PUBLIC CULT 99 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Frederiksbergs Frivillighedsstrategi

Frederiksbergs Frivillighedsstrategi April 2013 Frederiksbergs Frivillighedsstrategi Kære borger, frivillig, medarbejder og samarbejdspartner. Frederiksberg er hovedstadens sunde, pulserende og grønne hjerte. Det skyldes ikke mindst byens

Læs mere

Referat. Sager til beslutning. 81/13 Godkendelse af dagsorden. 82/13 Rundbordskonference om forsvarspolitik. Nordisk Råd

Referat. Sager til beslutning. 81/13 Godkendelse af dagsorden. 82/13 Rundbordskonference om forsvarspolitik. Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Præsidiet, P Mødetid 24. september 2013 Mødested Færøerne Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat 26.

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) 6626/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet LIMITE DEVGEN 27 CLIMA 45 ENER 85 COPS 65 CFSP/PESC

Læs mere

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne.

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. God foreningsledelse i Djøf stiller os stærkere 1. Indledning Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. Da Djøf er en medlemsejet organisation har medlemmerne

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2019 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2019 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2019 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Opdateret 24.09.2018 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

AFTALE. vedr. konsulentordningen for almen praksis i Region Hovedstaden

AFTALE. vedr. konsulentordningen for almen praksis i Region Hovedstaden PLO Hovedstaden 26. okt. 2012 AFTALE vedr. konsulentordningen for almen praksis i Region Hovedstaden 1 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden. Aftalen vedrører

Læs mere

STRATEGI / SIDE 1 AF 6 STRATEGI

STRATEGI / SIDE 1 AF 6 STRATEGI STRATEGI / 13-05-2019 SIDE 1 AF 6 STRATEGI 2019-2020 SIDE 2 AF 6 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. MISSION... 4 3. MÅL... 4 4. FORUDSÆTNINGER... 4 5. AKTIVITETSOMRÅDER... 4 5.1 Projektudvikling... 5 5.2 Interessevaretagelse...

Læs mere

15571/17 ef 1 DG C 1

15571/17 ef 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15571/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 11. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

BETÆNKNING OVER MINISTERRÅDSFORSLAG. Ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds planer og budget Præsidiets betænkning over.

BETÆNKNING OVER MINISTERRÅDSFORSLAG. Ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds planer og budget Præsidiets betænkning over. BETÆNKNING OVER MINISTERRÅDSFORSLAG s betænkning over Ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds planer og budget 2014 1. s forslag foreslår, at rekommanderer Nordisk Ministerråd, at udrede, om der er

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014-2018

HANDLINGSPLAN 2014-2018 HANDLINGSPLAN 2014-2018 Handlingsplan for Nordisk Sprogkoordination 2014-2018 indholdsfortegnelse 1. Om handlingsplanen...3 2. Prioriteringer og indsatsområder...3 3. Konkrete aktiviteter...4 Koordinering

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2012

VIRKSOMHEDSPLAN 2012 VIRKSOMHEDSPLAN 2012? Udkast til Repræsentantskab På mødet 18. november lægges op til en proces, hvor repræsentantskabet udpeger de kommende års indsatsområder, som forretningsudvalget efterfølgende fylder

Læs mere

Talepapir til Naalakkersuisoq for Nordisk samarbejde vedr. Nordisk seminar 28. marts 2019

Talepapir til Naalakkersuisoq for Nordisk samarbejde vedr. Nordisk seminar 28. marts 2019 Oqalugiatissaq Aningaasaqarnermut Nunani Avannarlerni suleqatigiinnermut Naalakkersuisoq Talepapir til Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk samarbejde Talepapir til Naalakkersuisoq for Nordisk samarbejde

Læs mere

Program og principper for det nordiske justitssamarbejde.

Program og principper for det nordiske justitssamarbejde. Nordisk Ministerråd Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tlf. +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201 www.norden.org Program og principper for det nordiske justitssamarbejde. MR-lag, 2005-1, dok. 9, bil.1.

Læs mere

Puljeopslag: Indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes i behandlings- og rehabiliteringsforløb

Puljeopslag: Indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes i behandlings- og rehabiliteringsforløb Dato 12-06-2018 Sagsnr. 4-1611-128/5 Puljeopslag: Indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes i behandlings- og rehabiliteringsforløb Hermed inviteres kommuner, regioner

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2018 COM(2018) 167 final 2018/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Kommissionen til på Den Europæiske Unions vegne at godkende den globale

Læs mere

Referat. Sager til beslutning. 144/12 Godkendelse af dagsorden. 145/12 Referat fra Præsidiets møde den 30. oktober 2012.

Referat. Sager til beslutning. 144/12 Godkendelse af dagsorden. 145/12 Referat fra Præsidiets møde den 30. oktober 2012. Nordisk Råd Mødegruppe Præsidiet, P Mødetid 4. december 2012 Mødested Sønderjylland Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 3 Sekretariatspersonale... 4 Principprogrammet... 4 Arbejdsprogrammet... 4 Politikprogram...

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 17. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Det talte ord gælder Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren og social- og integrationsministeren. Af Bertel Haarder (V), Karin Gaardsted (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen

Læs mere

Velkommen til Samarbejde og kommunikation E T A R B E J DSMØDE PÅ VEJ MOD E F T E R Å R ETS T E MADAG

Velkommen til Samarbejde og kommunikation E T A R B E J DSMØDE PÅ VEJ MOD E F T E R Å R ETS T E MADAG Velkommen til Samarbejde og kommunikation E T A R B E J DSMØDE PÅ VEJ MOD E F T E R Å R ETS T E MADAG Velkommen til at tage med en tur op og se på vores DH arbejde lidt i helikopterperspektiv Dagens program

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere