Der kan umiddelbart peges på 3 årsager til, at udarbejdelsen af sådanne planer er aktuelle for privatbanerne netop nu;

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der kan umiddelbart peges på 3 årsager til, at udarbejdelsen af sådanne planer er aktuelle for privatbanerne netop nu;"

Transkript

1 UDVIKLINGSPLAN FOR PRIVATBANERNE af Claus Klitholm, Carl Bro as 1. Indledning Den lokale og regionale kollektive trafik i Danmark er under stadig udvikling og forandring, og de strategiske perspektiver ved denne udvikling er senest sat i relation til den øvrige nationale trafikale udvikling i regeringens strategiplan "Trafik 2005". Som modspil til dette, samt som led i den fortsatte strategiske udvikling af privatbanerne, er samtlige 13 baner i gang med at udarbejde strategiske udviklingsplaner for perioden , svarende til 2 fulde perioder for banernes rammeaftaler med staten. De 13 baner er følgende; Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen, Helsingør Gribskovbanen, Hillerød Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane, Hillerød Lyngby-Nærum Jernbane, Lyngby Odsherreds Jernbane, Holbæk Høng-Tølløse Jernbane, Holbæk Østbanen, Hårlev Lollandsbanen, Maribo Skagensbanen, Skagen Hjørring Privatbaner, Hjørring Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane, Lemvig Hads-Ning Herreders Jernbane, Odder Vestbanen, Varde Arbejdet udføres efter fælles retningslinier, således at planerne enkeltvis får samme struktur og form. Det konkrete indhold af den enkelte plan skal derimod afspejle den enkelte banes problemstillinger og udviklingsmuligheder. Arbejdet gennemføres i perioden , og er koordineret af Privatbanernes Fællesrepræsentation med Carl Bro as som konsulent. 2. Idé og koncept Der kan umiddelbart peges på 3 årsager til, at udarbejdelsen af sådanne planer er aktuelle for privatbanerne netop nu; 1. På baggrund af driftsresultaterne fra begyndelsen af 1990'erne kan det konstateres, at stort set alle baner er inde i en gunstig udvikling. Samlet har banerne hvert år oplevet en stigning i de samlede driftsindtægter, indtil 1995 hvor udliciteringen af busdriften

2 betød en regnskabsmæssig ændring for banerne. I samme periode har passagerbefordringen været stigende, mens godsbefordring og anden drift har oplevet fald. Banerne ønsker naturligt nok at fastholde og udbygge en positiv udvikling samt forsøge at vende negative udviklinger, og derfor kræves bl.a. strategiske overvejelser omkring udvikling og investering. 2. Den nuværende rammeaftale er gældende for perioden , og udløber dermed ved årets udgang. For samme periode foreligger desuden en aftale om afsættelse af beløb til investeringer i nyt materiel. Udarbejdelse af udviklingsplaner ville således være et udmærket grundlag ved banernes forhandlinger af næste rammeaftale, og ved forhandlinger om indkøb af nyt materiel. De færdige planer skulle således indeholde vurdering af behov for nyt materiel, samt en overordnet specifikation af de krav, som den enkelte bane ville stille. Dokumentationen ville dermed også kunne anvendes i efterfølgende detaljerede specifikationer af materiel i en udbuds- og forhandlingssituation. 3. I december 1993 udsendte Trafikministeriet den overordnede trafikplan kaldet "Trafik 2005", der formulerer grundlaget for den fremtidige trafik- og transportpolitik, og fremlægger en samlet investeringsoversigt for trafikområdet frem til år Planen omfatter primært strategier, målsætninger og hensigter indenfor person- og godstransport. I de kommende år vil det være af stor betydning, at privatbanerne kan forholde sig til disse nationale strategier, og samtidig kan fremlægge egne udviklings- og investeringsplaner, som er i tråd med de nationale, samt at banerne forstår at omsætte egne strategier til handling. På den baggrund har alle baner i fællesskab taget initiativ til udarbejdelse af udviklingsplaner efter et fælles koncept, således at planerne er ensartede i struktur og udseende og at hver bane har kunnet udfylde de givne rammer med hensyntagen til behov og formål. 3. Praktisk udførelse Den grundlæggende idé bag selve udførelsen har været, at Carl Bro as som konsulent har udformet rammerne for planerne og udarbejdet de vejledninger, som banerne har haft brug ved udarbejdelsen af planerne. Det har derimod været op til hver bane selv at udarbejde de oplæg til statusrapport, som hver gang har været udgangspunkt for de strategiske overvejelser og som indgår i den endelige rapport som et indledende afsnit. Samtidig har hver bane kunnet anvende projektet som efteruddannelse for en medarbejder i administrationen, der skulle udarbejde statusrapporten og dermed få indblik i alle aspekter af banens drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter samt muligheder for fremtidige udviklinger og investeringer. Dermed ville den pågældende medarbejder også kunne anvendes som projektleder, når et givet udviklingsprojekt i planen skulle iværksættes.

3 3.1 Projektets faser Udarbejdelsen af planerne har været opdelt i 4 faser; 1. Kortlægning af nuværende forhold, som grundlag for analyse og strategiformulering. 2. Analyser af eksterne og interne forhold med betydning valg af strategi og udvikling. 3. Strategiovervejelser og konsekvensvurdering af sandsynlig udvikling. 4. Formulering af målsætninger og handlingsplaner. Fase 1 skulle så udføres næsten udelukkende af den enkelte bane, med bistand fra konsulenten, mens de efterfølgende faser omvendt blev udført hovedsagligt af konsulenten, men med banen som den bestemmende part i projektet. Der var således på intet tidspunkt lagt op til en ekstern konsulentopgave, men derimod et udviklingsprojekt, der fuldstændig foregik på banens præmisser og med det formål at opfylde banens behov og forventninger. Til brug for arbejdet fase 1 udarbejdede Carl Bro en vejledning, der var udformet som en disposition for statusrapporten, underbygget af en forklaring af de begreber, som måtte være vanskelige at forstå for en administrativ medarbejder ved banen. Dispositionen var som udgangspunkt følgende; 1. Banens historiske udvikling 2. Infrastruktur, dvs. linieføring, standningssteder, baneteknik og faste anlæg 3. Rullende materiel 4. Vedligehold 5. Køreplanstruktur 6. Kundepotentiale 7. Personale og uddannelse 8. Økonomi 9. Fremtidsplaner Der blev ikke lagt nogen faste rammer for omfanget af statusrapporten, og banerne blev opfordret til at inddrage mest muligt af andet relevant materiale, f.eks. resultatet af spørgeskemaundersøgelser, passagertællinger eller tidligere udgaver af udviklingsplaner. Desuden blev banerne anmodet om at inddrage nøgletal fra alle årsberetninger siden 1990, samt fotomateriale til illustration af konkrete forhold. 4. Resultater og anvendelse Den endelige planer for hver bane blev inddelt i 3 hovedafsnit; 1. Status 2. Fremtidsperspektiver 3. Strategi-, handlings- og investeringsplaner

4 Det første afsnit blev i stort omfang baseret på det bidrag, som den enkelte bane havde udar-bejdet. Det andet afsnit omfattede vurderinger af forskellige perspektiver ved fremtidig udvikling, som i større omfang kunne påvirke banen eller som kunne betyde nogen muligheder. Eksempler på sådanne fremtidsperspektiver kunne f.eks. være indsættelse af nyt materiel, nye driftsoplæg, nye organisationsformer eller nye principper for afregning. Det tredie afsnit blev baseret på de 2 forudgående, dvs. på baggrund af status og perspektiver blev en strategisk målsætning defineret, og som grundlag for opfyldelse af denne blev opstillet handlings- og investeringsplaner. 4.1 Banernes status Banernes fælles udvikling i de sidste 5 år kan kendetegnes ved en række nøgletal; Driftsindtægter, (mio.kr.) 280,4 287,1 292,8 293,9 218,9 Driftstilskud, (mio.kr.) 118,1 118,5 116,5 121,8 120,6 Investeringstilskud, (mio.kr.) 92,3 38,5 82,6 122,9 163,2 Togrejser, (mio.) 11,6 11,5 11,5 11,7 11,7 Busrejser, (mio.) 10,0 9,8 8,0 8,3 1,5 Gods, (1.000 tons) 427,0 416,6 420,7 395,3 420,0 Jernbanepersonale, (antal) Figur 1 : Nøgletal for alle baner. Kilde : Privatbanernes Årsberetning Nøgletallene viser, at banerne indtil 1995 har haft en støt stigning i driftsindtægten og antallet af rejser, sammenholdt med en mindre stigning i tilskuddet og stadig mindre organisationer. Faldet i 1995 skyldes, at flere baner i løbet af året udskilte busdriften i separate selskaber. Disse få nøgletal illustrerer præcist banernes situation som små, effektive driftsselskaber, som på omkostningssiden lægge stor vægt på fleksibilitet og omkostningsstyring og på indtægtssiden på tilpasning af driften til kundernes behov, baseret på stort lokalkendskab. I de sidste 1-2 år har der været 2 emner af særlig stor interesse for banerne; udskillelse af busdriften i separate driftsselskaber samt det rullende materiel. På bussiden ophørte standardkontrakten i 1994, og for mange baner betød det nye tider. Med belæg i den nødvendige lovgivning foretog flere baner en udskillelse af busdriften i et separat selskab, som dermed kunne deltage i amttrafikselskabernes licitationer. De nye busselskabers deltagelse i licitationerne var med meget forskellige resultater til følge. No-

5 gle selskaber kom igennem omstillingen med succes, og fremstår i dag som endnu større driftsselskaber end tidligere, mens andre tilsvarende kunne konstatere tab af stort set al buskørsel. Under alle omstændigheder betød udskillelsen af busdriften, at banerne blev stillet væsentligt anderledes rent regnskabsmæssigt, da busdriften for flere baner udgjorde en stor del af omsætningen og bidrog positivt til banernes samlede driftsresultat. Et andet væsentligt område for flere baner er udskiftning af det rullende materiel, samt levetidsforlængelse af eksisterende materiel. Flere baner har siden 1990 gennemført programmer for levetidsforlængelse med stor succes. Arbejdet har ikke bare omfattet en fuldstændig renovering af bl.a. togenes motorer, bogier, undervogne og alle elektriske/mekaniske systemer, men også indførsel af nyt design med nye sæder, ny bemaling indvendig og udvendig samt ny aptering. De renoverede tog er alle steder blevet modtaget meget positivt, og passagererne har typisk opfattet det som et nyt tog. I 1994 indgik 5 baner aftale med ABB om leverance af et nyt tog, hvor de første tog er aftalt til levering i De 5 baner er Gribskovbanen, Frederiksværkbanen, Høng-Tølløse Banen, Odsherredsbanen og Lollandsbanen. Disse 5 baner er foreløbigt de eneste, som påtænker at skifte til IC2, og en fuldstændigt udskiftning forventes at tage 4-6 år, men afhænger naturligvis af erfaringerne med de første togsæt. Togene bygger på erfaringer fra konstruktionen af IC3, og har også visse fysiske ligheder med IC3, og har derfor også fået navnet IC2, bl.a. fordi der er tale om togsæt med 2 vogne. Disse tog vil sætte nye standarder for lokal- og regionaltog i Danmark, med hensyn til handicapvenlighed, komfort og let transport. Der vil blive niveaufri indstigning, og en del af passagerafdelingen er bygget som lavgulvsvogn uden trin. Ved hver dør er der et såkaldt flexareal med plads til barnevogne, cykler og kørestole. Toget har højere maksimalhastigheder og bedre accelerations- og bremseevner end Y- togene, som hver bane enten kan anvende til at afkorte rejsetiden eller til at indføre flere standsninger på ruten. Togene forsynes med automatkoblinger og brede døre i begge ender, og op til 5 tog kan sammenkobles med åbne frontdøre og dermed fungere som ét langt togrør. Modulopbygget teknik gør det muligt hurtigt at udskifte for service og reparation, og større fleksibilitet for vedligehold og kortere værkstedsophold vil reducere det samlede antal behov for tog. Hensynet til miljøet spiller også en vigtig faktor. Reduktion af både internt og eksternt støjniveau har været meget vigtigt, og togets motorer har et lavt energiforbrug og lav forurening. Desuden anvendes spildvarmen fra motorens køleanlæg til opvarmning af passagerrummene. I 1996 indkøbte Lyngby-Nærum Banen ligeledes 1 nyt tog, og der er her tale om en noget anden type, nemlig den såkaldte RegioSprinter fra Duewag. Der er således tale om en ny ge-neration af tog fra den fabrik, som i sin tid også fremstillede Y-togene. Toget er udviklet efter det koncept, som er lavet af VDV i Tyskland til brug i den tyske regionaltrafik, og har følgende karakteristika; Opfyldelse af Euro II-normer for emissioner. 70 % af togets areal er lavgulvsareal, og toget har trinfri indstigning til 55 cm. perron. Rampe ved dørene, der sikrer gode adgangsforhold gangbesværede og handicappede.

6 Anatomisk formede sæder og moderne design. Flexrum til cykler, barnevogne og kørestole. Høj aktiv sikkerhed på grund af høj maksimal retardation. Billig i indkøb og drift, på grund af anvendelse af komponenter fra bus- og bybaneproduktion. Den største forskel på IC2 og RegioSprinteren er selve togets størrelse. IC2 er godt 40 meter langt med 125 siddepladser og 130 ståpladser, mens RegioSprinteren er 25 meter lang med 67 siddepladser og 100 ståpladser. IC2 er derfor velegnet til de større baner med længere køretider, mens RegioSprinteren eller tilsvarende tog med fordel kan anvendes på kortere baner med mindre passagergrundlag. Dette er også i overensstemmelse med de konkrete baner, som har valgt de respektive tog. Det første tog er primært et testtog, som afprøves på banens egne drifts- og køreplanforhold, og desuden skal præsenteres på de øvrige danske privatbanestrækninger og visse af DSB's sidebaner. Hvis testen forløber tilfredsstillende, forventer banen at indkøbe yderligere 4 togsæt i løbet af 2-3 år og derudover har alle de andre baner optioner på flere tog i en periode på 10 år, hvis de skulle blive interesseret. Efter en meget turbulent periode kan banernes status således karakteriseres således; Organisatorisk er flere store spørgsmål blevet afklaret i de seneste år, og banerne har fået defineret en klar rolle som driftsselskab, der driver jernbanedrift med både passagerer og gods samt fragtkørsel i mindre omfang. Busdrift er derimod ikke længere nogen indtægtsmulighed for banerne. Banerne har været meget interesserede i at få afklaret en strategi omkring valg af fremtidigt rullende materiel. Først gennemførte man i 1994 et projekt omkring fremtidens driftsform på 4 udvalgte baner, hvor både almindelige dieseltog, let-diesel to samt el-tog blev undersøgt. Projektet blev støttet af Trafikministeriets pulje for alternative betjeningsformer, og er dokumenteret i Systemrapporter nr Anbefalingen af dette projekt var generelt, at man burde vælge let-diesel løsningen, som viste sig at være den bedste afvejning af teknik, økonomi og miljø. Samtidig blev det dokumenteret, at ba-nernes behov er meget forskelligt og man vil formentlig se flere forskellige typer af tog på banerne i fremtiden. Ud fra disse 2 overordnede strategier omkring organisation og rullende materiel er målsætning for banernes daglige drift fortsat en stram omkostningsstyring, en stadig større fleksibilitet hos medarbejderne, en effektiv og rationel udnyttelse af medarbejdere og materiel samt en løbende tilpasning af driftsudbuddet til lokale og regional behov.

7 4.2 Fremtidsperspektiver I udviklingsplanerne har hver bane også vurderet de fremtidsperspektiver, som man mente måtte have en vis betydning for banens udvikling, herunder investerings- og handlingsplaner. I banernes planer har der været 3 emner, som går igen i stort set alle sammen; Udvidelse af driftsområdet, dvs. mulighed for øget samarbejde med DSB, overtagelse af mere lokal og regional togdrift samt mulighed for at køre godstog over længere strækninger. Nyt rullende materiel på mange baner Nye driftsoplæg, primært baseret på tekniske forbedringer af det rullende materiel. Med udskillelsen af busdriften, og den medfølgende forringelse af banernes indtjeningsmuligheder, er flere af banerne naturligvis på udkig efter områder, som kan kompensere for dette indtægtstab. Da banernes forretningsområde er blevet indskrænket til konventionel jernbanedrift har det været naturligt at se nærmere på mulighederne for at udvide driftsområdet geografisk. Da DSB samtidig har udvist interesse i at undersøge alternative driftsmuligheder på de tynde sidebaner og i den lokale og regional togtrafik generelt, kan dette område blive særdeles interesant for stort set alle baner i fremtiden. Alle privatbaner har forbindelse til store eller mellemstore DSB-stationer, og dermed til et nationalt og internationalt net, som med nye beføjelser ligger åbent for nye muligheder. Med leveringen af IC2 og RegioSprinteren har banerne taget hul på en periode, hvor man vil komme til at opleve nye tog på mange baner. I løbet af 10 år vil Y-togene formentlig forsvinde fra banerne, og hovedparten af de nye tog vil sandsynligvis blive tog, der er konstrueret efter det koncept, som VDV anvender i Tyskland. Der vil typisk blive tale om mindre og hurtigere tog, der vil tilbyde bedre komfort og service, give banerne en bedre driftsøkonomi samt tage større miljøhensyn. Det nye materiel har bl.a. højere maksimalhastigheder og bedre accelerations- og bremseegenskaber. Banerne kan anvende dette til at reducere rejsetiden, men anden mulighed er også at revurdere standningsstedernes antal og placering. Materiellets tekniske egenskaber kan således medføre muligheden for at etablere nye standningssteder i områder, som har et passagerpotentiale. En tredie mulighed er at revurdere frekvensen på strækningen, og f.eks. gå fra timesdrift til halvtimesdrift, eller fra halvtimesdrift til 20-minutters-drift. Nogle baner overvejer også muligheden for at anvende gennemkørende tog i myldretiderne, og hvis man samtidig har muligheden for at køre på nuværende DSB-strækninger er der også mulighed for at introducere tog, der fortsætter længere end hidtil.eksempler på dette kunne være privatbanetog mellem Varde og Esbjerg, mellem Århus og Grenå eller mellem Frederikshavn og Ålborg.

8 4.3 Handlings- og investeringsplaner Handlings- og investeringsplanerne ligger naturligt nok i forlængelse af banernes strategiske målsætninger og vurderingerne af de væsentligste fremtidsperspektiver. De væsentligste aktiviteter vil derfor være koncentreret omkring udskiftning af det rullende materiel, da alle baner forventer at udskifte indenfor de næste 8 år. Hertil kommer en række tilpasninger af infrastrukturen, som er nødvendig for at kunne anvende materiellet optimalt, f.eks. nedlæggelser af overkørsler, renovering og udbygning af spor samt renovering af perroner. Det er ikke alle af banernes egne planer, som er afsluttet på nuværende tidspunkt, og derfor er den samlede plan for banerne heller ikke færdig. Der kan derfor ikke gives noget endeligt overblik over tidsforløb eller beløbsrammer for banernes handlings- og investeringsplaner. Desuden afhænger de nærmere investeringsbeløb også af f.eks. testresultaterne med den nye RegioSprinter og IC2-togene.

Trafikdage på Aalborg Universitet

Trafikdage på Aalborg Universitet Udvikling af lokalbanerne i Hovedstadsområdet Side 1 af 7 UDVIKLING AF LOKALBANERNE I HOVEDSTADSOMRÅDET Forfatter : Adm. direktør, Lokalbanen A/S BAGGRUND 20. december 2000 blev det ved lov nr. 1317 besluttet,

Læs mere

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025.

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025. Notat Til: Region Sjælland Kopi til: PEG + Regionstog Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. marts 2015 Investeringsbehov

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Den danske Stat. Hovedaktionær

Den danske Stat. Hovedaktionær Jetrans den 17 maj 2010 2001 2 gamle privatbaner fusioneres Hovedaktionær Den danske Stat Skagensbanen A/S Hirtshalsbanen A/S Etableret 1890 Etableret 1925 Hovedaktionær Nordjyllands Trafikselskab Indsatsområder

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

DRIFTSØKONOMI FOR BUS- OG BANEMATERIEL

DRIFTSØKONOMI FOR BUS- OG BANEMATERIEL DRIFTSØKONOMI FOR BUS- OG BANEMATERIEL Af Jan Kragerup, NIRAS, og Bent Jacobsen, RAMBØLL RESUMÉ Sammenligning af driftsøkonomi for bus- og banetransport vanskeliggøres ofte af de mange forskelle, som eksisterer

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2018

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2018 Nøgletal for privatbanerne Budget 2018 27. august 2018 1 Nøgletal for privatbanerne, budget 2018 Indhold Indledende om privatbanestatistik 2 Tabel 0-1. Privatbanernes påstigere og personkm. fordelt på

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2014

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2014 Nøgletal for privatbanerne, 22. juni 2015 1 Nøgletal for privatbanerne, Privatbanestatistik, Trafikstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed med statistikken for

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016 Nøgletal for privatbanerne Budget 2016 26. januar 2016 1 Nøgletal for privatbanerne Indhold Indhold Indledende om privatbanestatistik 2 Nøgletal for privatbanerne 5 2 Nøgletal for privatbanerne Indledende

Læs mere

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk NORDJYSKE JERNBANER SELVSTÆNDIGT REGIONALTOGSSYSTEM I NORDJYLLAND Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk regionaltogsbetjening

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2011

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2011 Nøgletal for privatbanerne, 25. november 2012 3 Nøgletal for privatbanerne, Forord Privatbanestatistik, Trafikstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed med statistikken

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2015

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2015 Nøgletal for privatbanerne, 6. januar 2017 1 Nøgletal for privatbanerne, Privatbanestatistik, Trafik- og Byggestyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed med statistikken

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2013

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2013 Nøgletal for privatbanerne, 15. oktober 2014 1 Nøgletal for privatbanerne, Privatbanestatistik, Trafikstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed med statistikken

Læs mere

Jernbanen nord for Århus

Jernbanen nord for Århus Jernbanen nord for Århus Elektrificering af jernbanenettet i Aalborg Trafikdage 2010 24. august 2010 Tommy O. Jensen, Atkins Danmark Tommy O. Jensen / Atkins Danmark 1 Jernbanenettet i Hirtshals Skagen

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, inkl. regional togtrafik i NJ og Aarhus Letbane. Budget 2017

Nøgletal for privatbanerne, inkl. regional togtrafik i NJ og Aarhus Letbane. Budget 2017 Nøgletal for privatbanerne, inkl. regional togtrafik i NJ og Aarhus Letbane Budget 2017 2. maj 2017 1 Nøgletal for privatbanerne, regional Indhold Indledende om privatbanestatistik 2 Tabel 0-1. Privatbanernes

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2016

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2016 Nøgletal for privatbanerne, 10. oktober 2017 1 Nøgletal for privatbanerne, Privatbanestatistik, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt. Til transportminister Ole Birk Olesen og transportudvalget.

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt. Til transportminister Ole Birk Olesen og transportudvalget. Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt Optimal omfordeling af Desiro togsæt, homogenisering af materielfla derne, fremskaffelse af tilstrækkeligt materiel til Midtjyske

Læs mere

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2012-2016 Trafikselskabet Movia august 2017 Indledning Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er, i medfør af EU Forordning nr. 2016/2338 (PSOforordningen),

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Strækninger Region Midtjylland betjenes af følgende statslige jernbanestrækninger (i parentes er anført den del af strækningen, der

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2012

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2012 Nøgletal for privatbanerne, 21. november 2013 3 Nøgletal for privatbanerne, Forord Privatbanestatistik, Trafikstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed med statistikken

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af IC4- og IC2-tog. Januar 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af IC4- og IC2-tog. Januar 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af IC4- og IC2-tog Januar 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Lokalbanernes fremtidige opgave og udvikling

Lokalbanernes fremtidige opgave og udvikling Lokalbanernes fremtidige opgave og udvikling Projektleder Pernille Jørgensen HUR Trafik 1. Baggrund Den 15. december 2000 blev loven om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne

Læs mere

Trafikkøbsrapport lokalbaner

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikkøbsrapport lokalbaner 2013-2017 Indledning Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er, i medfør af EU Forordning nr. 2016/2338 (PSOforordningen), forpligtet til at offentliggøre

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 187 Offentligt Elektrificering af togdriften - køreledninger vs.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 187 Offentligt Elektrificering af togdriften - køreledninger vs. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 187 Offentligt Elektrificering af togdriften - køreledninger vs. batterier Møde d. 1. april 2009 Torben V. Holm tovho@dongenergy.dk Baggrunden

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne Regnskab 2017

Nøgletal for privatbanerne Regnskab 2017 Nøgletal for privatbanerne 4. juni 2019 2 Nøgletal for privatbanerne Privatbanestatistik, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed med statistikken

Læs mere

Den nye S-bane. Trafikministeriet. Bedre. Tryggere. Hurtigere. Mere miljøvenlig

Den nye S-bane. Trafikministeriet. Bedre. Tryggere. Hurtigere. Mere miljøvenlig Den nye S-bane Bedre Tryggere Hurtigere Mere miljøvenlig Trafikministeriet 1 1 2 Det skal være hurtigere og mere komfortabelt at benytte den kollektive trafik, så flere skifter bilen ud med tog og bus.

Læs mere

Notat. Direktionssekretariatet. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K

Notat. Direktionssekretariatet. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Notat Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 K Høring vedrørende halvtimes drift på Svendborgbanen DSB har for Transport- Bygnings- og Boligministeriet udarbejdet et oplæg

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, regnskab 2009

Nøgletal for privatbanerne, regnskab 2009 Nøgletal for privatbanerne, 5. oktober 2010 3 Nøgletal for privatbanerne, Forord Privatbanestatistik, Regnskab 2009 Trafikstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed

Læs mere

Trafikkøbsrapport lokalbaner

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikkøbsrapport lokalbaner 2014-2018 Trafikselskabet Movia august 2019 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Movias kontraktopfølgning... 4 Kontrakterne og nøgletal... 5 Driftsområder...

Læs mere

Køreplaner og passagerer

Køreplaner og passagerer Køreplaner og passagerer SELVSTÆNDIGT REGIONALTOGSSYSTEM I NORDJYLLAND FLERE OG BEDRE TOG FOR SAMME PENGE. VISION FOR EN NORDJYSK REGIONALTOGSBETJENING Markant flere afgange Bedre togmateriel Sammenhængende

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Notat Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 3. kvartal 2014 Sekretariat & jura 1.

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Lokalbanernes betydning i landområderne og resultater. Sammenfatning

Lokalbanernes betydning i landområderne og resultater. Sammenfatning N O T A T Lokalbanernes betydning i landområderne og resultater 29-04-2016 Sag nr. 15/998 Dokumentnr. 7626/16 Henrik Severin Hansen E-mail: hsh@regioner.dk Sammenfatning Lokalbanerne er en vigtig del af

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 2. kvartal 2014 1. Antallet af rejser I 2. kvartal 2014 blev der foretaget 12,7 mio. rejser med DSB's fjern-

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 Passagervækst i den kollektive trafik Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 De Økonomiske Råd Det Økonomiske Råd Det Miljøøkonomiske Råd Formandskabet De fire vismænd Sekretariatet

Læs mere

Evaluering af Tølløsebanen

Evaluering af Tølløsebanen Evaluering af Tølløsebanen Baggrund I budgetaftalen for 2011 i Region Sjælland fremgik, at Frem mod trafikbestillingen for 2012 og budgetlægningen for 2012 vurderes det, om der kan foretages omlægninger,

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (Endelig udgave)

Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (Endelig udgave) 1-23-0-32-09 29. oktober 2015/JOS Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (Endelig udgave) Formålet med at lave en ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (NJBA) er at sikre, at NT s ejer interesser varetages

Læs mere

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR Indledning Velkommen til dialogmødet Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Dialogmødet

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, regnskab 2008

Nøgletal for privatbanerne, regnskab 2008 Nøgletal for privatbanerne, 7. april 2010 3 Nøgletal for privatbanerne, Forord Privatbanestatistik, Regnskab 2008 Trafikstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed

Læs mere

Fra 2001 til 2007 voksede trafikarbejdet med 15 pct., men har fra 2008 frem til 2010 været svagt faldende.

Fra 2001 til 2007 voksede trafikarbejdet med 15 pct., men har fra 2008 frem til 2010 været svagt faldende. Kommission for reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet NOTAT Dato J. nr. 13. juni 2012 2012-732 Udfordringer i den kollektive trafik i hovedstadsområdet

Læs mere

Movia Mobilitetsplan 2021 Arbejdspapir: Samdrift mellem statslige og regionale jernbaner

Movia Mobilitetsplan 2021 Arbejdspapir: Samdrift mellem statslige og regionale jernbaner Movia Mobilitetsplan 2021 Arbejdspapir: Samdrift mellem statslige og regionale jernbaner Udkast 1 Indholdsfortegnelse 1. Status... 3 2. Udviklingsmuligheder... 5 3. Scenarier... 7 Fra Trafikplan til Mobilitetsplan

Læs mere

Desuden beskriver notatet, hvilke forbedringer der arbejdes med på et længere sigte.

Desuden beskriver notatet, hvilke forbedringer der arbejdes med på et længere sigte. NOTAT Oprettet: 19/10/18 Senest revideret: 30/10/18 Ref.: 1-30-75-7-101-2-18/OS Modtager: RN/NJ/NT NJ s togkøreplan fra december 2018 (K19) I august 2017 overtog Region Nordjylland, NT og NJ regionaltogsbetjeningen

Læs mere

Lokaltog er med til at sikre mobilitet på hele Sjælland. 26. oktober 2017 Banechef Tommy Frost

Lokaltog er med til at sikre mobilitet på hele Sjælland. 26. oktober 2017 Banechef Tommy Frost Lokaltog er med til at sikre mobilitet på hele Sjælland 26. oktober 2017 Banechef Tommy Frost Baggrund Hvad er Lokaltog A/S? Lokaltog A/S blev dannet i 2015 gennem en fusion af de to daværende lokalbaneselskaber

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009.

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Indledning. Dette notat er udarbejdet på foranledning af en

Læs mere

Region Sjællands Østbane forløber i dag fra Køge med to grene mod henholdsvist Faxe Ladeplads og Rødvig.

Region Sjællands Østbane forløber i dag fra Køge med to grene mod henholdsvist Faxe Ladeplads og Rødvig. Valg af trafikeringsmodel Lille Syd/Østbanen Dato: 1. september 2017 Brevid: 3344809 Indledning Der er juni 2017 indgået landspolitisk forlig om, at staten overlader betjeningen af den statslige banestrækning

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Finansiering af Vestbanen og Trafikplanen fra 2012 Beskrivelse af finansieringsmuligheder Beskrivelser af berørte ruter

Finansiering af Vestbanen og Trafikplanen fra 2012 Beskrivelse af finansieringsmuligheder Beskrivelser af berørte ruter Bestyrelsesmøde, den 28. januar 2011 Dagsordenspunkt nr.: 02/11, bilag nr. 10 J. nr.: 70-19-01-10 H. C. Bonde Finansiering af Vestbanen og Trafikplanen fra 2012 af finansieringsmuligheder r af berørte

Læs mere

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007.

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007. Notat Til Region Hovedstaden 1/5 Sagsnummer 30. oktober 2007. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk Investeringer i Region Hovedstaden. CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: Baggrund.

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF NOTAT 29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF 05.00.00-A00-2-17 LENE MADSEN MILNER Bilag 1. Baggrundsnotat om Østbanens forlængelse Ændringer af banedriften I disse år sker der en række væsentlige

Læs mere

Jernbanen nord for Århus

Jernbanen nord for Århus Jernbanen nord for Århus af jernbanenettet Præsentation for Region 15. december 2009 Tommy O. Jensen Jernbanenettet i Hirtshals Skagen Lidt jernbane geografi: Århus-Aalborg (2 spor) Aalborg-Frederikshavn

Læs mere

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland Side 1 af 12

Læs mere

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter 209 ansatte 6,25 mio.

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del - Bilag 122 Offentligt. Kystbanen i år 2030? 30. maj 2016

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del - Bilag 122 Offentligt. Kystbanen i år 2030? 30. maj 2016 Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19 TRU Alm.del - Bilag 122 Offentligt Kystbanen i år 2030? 30. maj 2016 Panelet Anders H. Kaas Afdelingschef Infrastrukturrådgiveren Atkins Morten Slotved Borgmester

Læs mere

F L E R E O G B E D R E TO G F O R S A M M E P E N G E.

F L E R E O G B E D R E TO G F O R S A M M E P E N G E. JERNBANETRAFIKKEN I NORDJYLLAND F L E R E O G B E D R E TO G F O R S A M M E P E N G E. 2 lokalbaner Nærbane HURTIG BAGGRUND. En Nordjysk vision. Gode forudsætninger Ved køreplanændringer planlægges fra

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane. September

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane. September Til: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Høring af Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 Den statslige banebetjening er vigtig for borgerne i Region Sjælland. Regionen har derfor stor fokus på

Læs mere

DSB s fremtidige rolle & konkrete fremtidsprojekter. TØF Kollektiv Trafik Konferencen 2014 7. oktober Korsør

DSB s fremtidige rolle & konkrete fremtidsprojekter. TØF Kollektiv Trafik Konferencen 2014 7. oktober Korsør DSB s fremtidige rolle & konkrete fremtidsprojekter TØF Kollektiv Trafik Konferencen 2014 7. oktober Korsør DSB s fremtidige rolle En jernbane i udvikling Signalsystem Fremtidens Tog Timemodellen Dobbelt

Læs mere

Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen

Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 110 Offentligt TALEMANUSKRIPT Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen Side 1 af 8 Samrådsspm. L Et faktuelt spørgsmål

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Tommy Frost 18 Resultatet af Trafikbestilling 2015 Indstilling: Det indstilles, - At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune 1 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl Disposition Baggrund Screeningsanalysen

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

Trafik- og mobilitetsplan Region Hovedstaden

Trafik- og mobilitetsplan Region Hovedstaden Trafik- og mobilitetsplan Aalborg Trafikdage 2018 Søren Bom, Regional Udvikling soeren.bom@regionh.dk 1 Jeg vil fortælle om. 1. Hovedstadsregionen og de trafikale udfordringer 2. Hvad gør vi selv indsatser

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

Erfaringer med cykelmedtagning og eksempler på indretning af flexrum

Erfaringer med cykelmedtagning og eksempler på indretning af flexrum Erfaringer med cykelmedtagning og eksempler på indretning af flexrum Sporvognstog Mulhouse, Porto og Bergen Letbanetog Haag, Porto og Alicante 8. januar 2013, Anne Bach, Letbanesekretariatet Hvorfor diskussion

Læs mere

Mobilitetsplan 2021 Peter Rosbak Juhl, Udviklingschef Sjælland på sporet, 1. november 2018

Mobilitetsplan 2021 Peter Rosbak Juhl, Udviklingschef Sjælland på sporet, 1. november 2018 Mobilitetsplan 2021 Peter Rosbak Juhl, Udviklingschef Sjælland på sporet, 1. november 2018 Trafikplan 2016 - highlights Trafikplan 2016 indeholder bl.a.: Aftale om et nyt strategisk busnet - Nyt bynet

Læs mere

Region Midtjylland. Befordring af kørestolsbruger på Odderbanen. Bilag. til Regionsrådets møde den 7. februar Punkt nr. 18

Region Midtjylland. Befordring af kørestolsbruger på Odderbanen. Bilag. til Regionsrådets møde den 7. februar Punkt nr. 18 Region Midtjylland Befordring af kørestolsbruger på Odderbanen Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 18 Århus Amt Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Vedrørende transport af handicappet Vi

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

Baggrund Betjening af Mørkhøj Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag

Baggrund Betjening af Mørkhøj Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag Notat Til: Nikolai Hansen Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. januar 2015 Bybus Gladsaxe økonomioverslag

Læs mere

8 udbudspakker til fremtidens jernbane

8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 udbudspakker til fremtidens jernbane Udgiver Brancheforeningen Dansk Tog Tekst og layout Dansk Tog Foto Patrik Engstöm/Stefan Nilsson/Lars E/SJ/Arriva Tryk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Implementeringsplan. Region Sjælland. Notat. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Implementeringsplan. Region Sjælland. Notat. 1 Baggrund Region Sjælland Implementeringsplan Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Geografisk etapeopdeling 2 21 Etape

Læs mere

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Udført i samarbejde med Tølløse og Holbæk kommuner Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

HØRINGSSVAR TIL TRAFIKPLAN FOR DEN STATSLIGE JERNBANE

HØRINGSSVAR TIL TRAFIKPLAN FOR DEN STATSLIGE JERNBANE JOURNALNUMMER 05.01.25-P17-1-18 SKREVET AF JACOB ASBJØRN JACOBSEN HØRINGSSVAR TIL TRAFIKPLAN FOR DEN STATSLIGE JERNBANE 2017-2032 Stevns Kommune har med stor interesse læst den nye trafikplan igennem som

Læs mere

Lokalbaner. Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia

Lokalbaner. Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia Lokalbaner Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia OVERBLIK OG FOKUS Udvikling i generelle krav til Movias produkter Denne version 1.0 af produktbeskrivelsen for lokalbaner er udarbejdet i maj

Læs mere

Svendborgbanen Halvtimesdrift Svendborgbanen

Svendborgbanen Halvtimesdrift Svendborgbanen Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 104 Offentligt Halvtimesdrift 2 tog i timen på Transport- og Bygningsministeriet har anmodet DSB om et oplæg på ½-times drift på Formålet er at

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Statslig trafikplan

Statslig trafikplan Statslig trafikplan 2017-2032 Banebranchen 19. maj 2017 Indhold i trafikplan 2017-2032 - Opdatering af sidste plan - Formål: fælles vidensramme - Beskriver forventet udvikling 2017-2032: - Gennemgang af

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere