Nyfors Net A/S Saltumvej Brønderslev AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NYFORS NET A/S INDTÆGTS- RAMME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyfors Net A/S Saltumvej Brønderslev AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NYFORS NET A/S INDTÆGTS- RAMME"

Transkript

1 Nyfors Net A/S Saltumvej Brønderslev 30. juli 2015 Detail & Distribution 15/01225 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NYFORS NET A/S INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning fra Nyfors Net A/S (herefter Nyfors) om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som følge af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning (herefter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011). Nyfors ansøgning indeholder to dele: SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Carl Jacobsens Vej Valby Tlf KABELLÆGNING AF LAVSPÆNDING Anlægsinvesteringen består af etablering af 0,9 km 0,4 kv kabelforbindelse og 37 kabelskabe. Der er i den forbindelse demonteret 0,9 km 0,4 kv luftledning. KABELLÆGNING AF 60 KV NET Anlægsinvesteringen består af etablering af 5,1 km 60 kv kabelforbindelse, et 60 kv felt, en 60 kv slukkespole, en nulpunktstransformer for 10 kv slukkespole, og en 60/10 kv transformer. Der er i den forbindelse demonteret 4,5 km 60 kv luftledning, et 60 kv felt og en 60/10 kv transformer. Anlæggene er idriftsat løbende i 2013.

2 Side 2/16 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NYFORS NET A/S INDTÆGTSRAMME AFGØRELSE AF SAG 15/01225 OM FORHØJELSE AF NYFORS NET A/S INDTÆGTSRAMME På baggrund af sagsfremstillingen og vurderingsafsnittet træffer Sekretariatet for Energitilsynet afgørelse om, at Nyfors Net A/S anlægsinvestering, som er kabellægning af luftledninger i 2013, er en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 2, nr. 19, litra c. Sekretariatet for Energitilsynet træffer derudover afgørelse om, at Nyfors Net A/S tilknyttede investeringer er nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 2, nr. 19, litra e. Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor Nyfors Net A/S indtægtsramme med de årlige beløb, som er angivet i tabel 2, kolonne 4, i denne afgørelse, dog korrigeret som følge af, at de løbende nettoomkostninger vil blive justeret i overensstemmelse med udviklingen i reguleringspris-indekset, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 15 og Energitilsynets afgørelse af 23. juni De tilladte indtægtsrammestigninger (tabel 2, kolonne 4) vil som følge af ovenfor beskrevne justering løbende blive korrigeret af sekretariatet i forbindelse med de årlige indtægtsrammeudmeldinger. Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med idriftsættelsesåret og frem til året forinden den næste indtægtsrammeudmelding 1 til Nyfors Net A/S skal være opkrævet senest ved udgangen det reguleringsår, der følger året for den næste indtægtsrammeudmelding, hvori denne afgørelse indgår, jf. pkt. 26, 1.a.ii i Energitilsynets Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger (rammenotat) 2, hvor der foretages en analog fortolkning af indtægtsrammebekendtgørelse 335/ , stk. 3. Herefter bortfalder forhøjelserne, jf. samme bestemmelser. Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med året for den næste indtægtsrammeudmelding skal være opkrævet senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for det pågældende års regnskabsaflæggelse 3, ellers bortfalder disse, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 29, stk Sekretariatet forventer, at næste indtægtsrammeudmelding til Nyfors Net A/S foretages i 2015, hvormed forhøjelserne for kan opkræves indtil udgangen af Energitilsynets tilkendegivelse af 27. juni 2013: Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger (rammenotat) 3 Såfremt den næste indtægtsrammeudmelding til Nyfors Net A/S sker i 2015, kan forhøjelserne for 2015 dermed opkræves indtil udgangen af 2017, forhøjelserne for 2016 kan opkræves indtil udgangen af 2018, osv.

3 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NYFORS NET A/S INDTÆGTSRAMME Side 3/16 SAGSFRESTILLING, SAG NR. 15/01225 Nyfors har ved mail af 20. januar 2015 ansøgt om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som følge af, at virksomheden har idriftsat nye anlægsinvesteringer, som er kabellægning af luftledninger i år Nyfors har ved mail af den 20. januar 2015 og 11. februar 2015 oplyst anlægssum, demonteringsomkostninger og kassationsværdi af anlægsinvesteringen, samt idriftsættelsesdatoerne for delinvesteringerne. Sekretariatet har på den baggrund beregnet den vægtede idriftsættelsesdato, jf. tabel 1. TABEL 1 OPLYSNINGER FRA VIRKSOMHEDEN OM KABELLÆGNING AF LUFTLED- NINGER FOR DEN NØDVENDIGE NYINVESTERING Vægtet dato for idriftsættelse Anlægssum (kr.) Demonteringsomkostninger (kr.) Kassationsværdi (kr.) Kilde: Nyfors Net A/S Af tabel 1 fremgår, at Nyfors har oplyst, at anlægget har en anlægssum på kr i Det fremgår derudover, at der har været afholdt demonteringsomkostninger for kr , samt at kassationsværdien af de demonterede anlæg er kr Virksomheden har i mail af 20. januar 2015 oplyst, at der har været samgravning med fiber i forbindelse med kabellægningen af 0,4 kv nettet. Nyfors har i samme mail redegjort for, at omkostningerne til samgravningen er fordelt efter et princip, hvor graveomkostninger fordeles efter gravedybde og antal ledningsejere. Gravearbejdet er foretaget af 3. part og faktureret til parterne enkeltvis. Virksomheden har derudover oplyst, at der ikke har været samgravning for den del af investeringen, der vedrører 60 kv nettet. Virksomheden har i mail af 20. januar 2015 oplyst, at der ikke har været samgravning med reinvesteringer i nettet i forbindelse med kabellægningen. HØRING Sekretariatet for Energitilsynet har den 30. juni 2015 sendt afgørelsen i høring hos Nyfors med en 4-ugers høringsfrist. Nyfors har ved mail af den 30. juli 2015 informeret om, at virksomheden ikke havde kommentarer til afgørelsen.

4 Side 4/16 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NYFORS NET A/S INDTÆGTSRAMME LOVGRUNDLAG I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser m.v., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, som fremgår i de efterfølgende afsnit. Elnetvirksomhedernes indtægtsrammer fastsættes i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, som er udstedt med hjemmel i bl.a. 70 i elforsyningsloven 4. Det fremgår af 33, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011, at bindende økonomiske dispositioner vedrørende nødvendige nyinvesteringer eller myndighedspålæg, som virksomheden kan dokumentere er foretaget inden den 8. oktober 2008, i reguleringsmæssig henseende behandles efter de på dispositionstidspunktet gældende regler. I forbindelse med de anlægsinvesteringer, som denne afgørelse omhandler, har Nyfors ikke dokumenteret, at virksomheden har foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober Ansøgningen behandles derfor efter reglerne for nødvendige nyinvesteringer, hvor der ikke er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober Ansøgninger om godkendelse af nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 2013 behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, som har virkning fra den 1. januar 2011, hvormed bekendtgørelse 1294/2010 ophæves, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 33, stk Sekretariatet for Energitilsynet kan i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer hæve en virksomheds reguleringspris, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 12, stk. 1, nr. 1 og 15, stk. 1. Dette sker ved indtægtsrammeforhøjelser, jf. 70, stk. 2 og 3 i elforsyningsloven. 12. Energitilsynet kan forhøje reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en virksomhed som følge af: 1) Afskrivning og forrentning af nødvendige nyinvesteringer, jf ) Væsentligt øgede omkostninger som følge af krav pålagt af myndigheder eller Energinet.dk, jf. 16, stk ) Væsentligt øgede omkostninger til nettab som følge af stigende elpriser, jf ) Manglende økonomisk evne til at afholde nødvendige omkostninger, jf ) Overtagelse af anlæg fra en virksomhed, der ikke er underlagt indtægtsrammereguleringen, jf. 20, stk. 1. 6) Korrektion af fejl, jf. 21. STK. 2. Forhøjelse af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet sker efter ansøgning. STK. 3. Energitilsynet kan i medfør af elforsyningslovens 76, stk. 5, fastsætte nærmere regler om ansøgning og dokumentation med henblik på at sikre en hensigtsmæssig og effektiv administration af afgørelser efter stk Lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som ændret ved bl.a. lov nr. 575 af 18. juni 2012

5 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NYFORS NET A/S INDTÆGTSRAMME Side 5/16 STK. 4. Ved væsentlig i stk. 1, nr. 2 og 3, forstås en forøgelse af omkostninger, for hvert omkostningselement for sig, på det mindste beløb af henholdsvis 3 pct. eller kr., regnet i forhold til omkostningen i 2004 tillagt en pristalsregulering. Nødvendige nyinvesteringer er afgrænset til at omfatte fem typer investeringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 2, nr. 19: 2, NR 19 Nødvendige nyinvesteringer: Anlæg som er idriftsat, jf. nr. 9, efter den 1. januar 2005, og som omfatter: a)nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, dvs. investeringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudviklingsprojekter, eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder. b) Væsentlige ændringer i den overordnede netstruktur, der er nødvendige for at sikre forsyningssikkerheden, jf. de planer for det fremtidige behov for transmissionskapacitet, som Energinet.dk udarbejder i medfør af elforsyningslovens 28, stk. 2, nr. 7. c) Kabellægning af luftledninger, der gennemføres af hensyn til forsyningssikkerheden. d) Kabellægning af luftledninger, der er godkendt i henhold til elforsyningslovens 21, stk. 1. e) Udskiftning og ændring af tilknyttede anlæg, i det omfang udskiftningen eller ændringen er nødvendig for anvendelsen af det nye kabelnet. Den reguleringsmæssige anlægssaldo for en nødvendig nyinvestering består af anlægssummen tillagt omkostninger til demontering af eksisterende anlæg og fratrukket kassationsværdien af eksisterende anlæg, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 15, stk. 1 og 5. Desuden skal der ved opgørelse af den reguleringsmæssige anlægssaldo endvidere ske en modregning af sparede omkostninger til fornyelse af de demonterede anlæg, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 15, stk Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en virksomhed for at sikre mulighed for forrentning og afskrivning af den kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, jf. 2, nr. 19, under hensyn til forventede fremtidige omkostninger til drift af anlægget og forventede fremtidige indtægter som følge af anlægget. Forhøjelsen af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet sker fra idriftsættelsestidspunktet for nyinvesteringen. STK. 2 Kapitalen opgøres efter reglerne i årsregnskabsloven, dog indregnes ikke evt. fremtidige omkostninger til nedtagning af anlægget og evt. fremtidig retablering samt eventuel kassationsværdi. I kapitalen indgår dokumenterede sædvanlige byggerenter. Virksomheden kan ved opgørelsen af kapitalen vælge, om eventuelle tilslutningsbidrag skal modregnes i værdien. STK. 3 Kapitalen forrentes med den på idriftsættelsestidspunktet gældende lange byggeobligationsrente, jf. 2, nr. 12, plus 1 pct. point. STK. 4 Virksomheden vælger for hver nyinvestering, om forhøjelsen af indtægtsrammen skal ske som en annuitet, hvor forhøjelsen af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet vil være varig, eller efter principperne om serielån, hvorved forhøjelsen vil løbe over anlæggets levetid, jf. stk. 6. STK. 5 Såfremt den nødvendige nyinvestering erstatter et eksisterende anlæg, vil værdien af nyinvesteringen blive forhøjet med omkostninger til nedtagning af det eksisterende anlæg, herunder myndighedspålagte omkostninger i forbindelse hermed. Der skal ske modregning af kassationsværdien af det erstattede anlæg. Ved beregningen af forhøjelsen af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet vil der endvidere ske modregning af sparede omkostninger til fortsat drift, vedligeholdelse og fornyelse af eksisterende anlæg ud fra standardiserede værdier.

6 Side 6/16 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NYFORS NET A/S INDTÆGTSRAMME STK. 6 Til brug for beregningerne fastsætter Energitilsynet standardlevetider for luftledningsanlæg, kabelanlæg, transformerstationer mv. samt anlægskategorier f.eks. i henhold til spændingsniveauer. STK. 7 For de fastsatte anlægskategorier fastsætter Energitilsynet til brug for beregningerne endvidere gennemsnitlige omkostninger til drift, vedligeholdelse og fornyelse af luftledningsanlæg og andre anlæg, der udskiftes som led i kabellægning af luftledninger. For kabelanlæg og andre nødvendige nyinvesteringer fastsætter Energitilsynet alene forventede gennemsnitlige omkostninger til drift og vedligeholdelse. STK. 8 Energitilsynet gennemgår hvert tredje år standardlevetider, gennemsnitlige omkostninger og anlægskategorier, jf. stk. 6 og 7, med henblik på eventuel justering på basis af indhøstede erfaringer og den teknologiske udvikling. STK. 9 Såfremt en virksomhed kan dokumentere, at et konkret anlæg falder uden for de aktuelt fastsatte anlægskategorier, kan virksomhedens egne dokumenterede omkostninger anvendes i beregninger efter denne paragraf efter godkendelse af Energitilsynet. Den årlige indtægtsrammeforhøjelse som følge af en nødvendig nyinvestering består af en afskrivning af investeringens reguleringsmæssige anlægs-saldo samt forrentning af værdien af denne primo året. Forrentningssatsen svarer til den på idriftsættelsestidspunktet lange byggeobligationsrente plus 1 pct. point, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 2, nr. 12 og 15, stk. 3. Hvis en virksomhed for et givet år ikke har opkrævet en indtægtsrammeforhøjelse senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for det pågældende års regnskabsaflæggelse, bortfalder retten til at opkræve denne, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 29, stk. 3: Såfremt der er en difference, jf. 2, nr. 2, eller der er ændrede forhold, som bevirker, at reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet skulle have været ændret, jf. stk. 1, nr. 4 og 5, vedlægges årsrapporten et forslag til justering af virksomhedens priser, således at den opståede difference er korrigeret senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Ved opgørelsen af differencer i et reguleringsår indgår ikke beløb, der hidrører fra afviklingen af differencer fra tidligere reguleringsår. Energitilsynet har i tilkendegivelse af 27. juni 2013 tilkendegivet principper til anvendelse i administrationen af indtægtsrammerne for elnetvirksomhederne 5. Principperne indebærer bl.a., at: - Virksomhederne ikke kan afskæres fra at opkræve differencer i egen favør som følge af ændrede forhold, idet virksomhederne generelt set har en berettiget forventning om at kunne opkræve disse forhøjelser. [Energitilsynet] vurderer derfor, at disse forhøjelser skal kunne opkræves, uanset at der kan blive tale om opkrævning af differencer, der går tilbage til og med reguleringsåret Fristen for opkrævning af differencer som følge af ændrede forhold (forhøjelse af indtægtsrammen) beregnes fra det tidspunkt, hvor der er truffet afgørelse om grundlaget herfor dvs. fra tidspunktet for afgørelsen om forhøjelse af indtægtsrammen jf. en analog fortolkning af 29, stk. 3, hvorefter differencer skal opkræves året efter. Med denne fortolkning får virksomhederne minimum ét år til at opkræve differencerne i, når disse er kendte for virksomheden. - Virksomhederne pålægges eventuel merforrentning (opstået som følge heraf) med tilbagevirkende kraft for hele perioden, såfremt virksomheden ønsker at opkræve den opståede difference. 5 Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger (rammenotat) af 27. juni 2013

7 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NYFORS NET A/S INDTÆGTSRAMME Side 7/16 Sådanne ændrede forhold er fx indtægtsrammeforhøjelser som følge af nødvendige nyinvesteringer. Såfremt en netvirksomhed indgår aftaler med andre virksomheder i forbindelse med gravearbejder, fx i forbindelse med kabellægning af luftledninger, skal aftalerne ske i overensstemmelse med Energitilsynets tilkendegivelse af 26. april Energitilsynet tilkendegav i den forbindelse bl.a.: - [ ] at det ikke er urimeligt såfremt netselskaberne fordeler de aggregerede graveomkostninger ved samgravning mellem et netselskab og et eller flere koncernforbundne selskaber efter en ligelig fordelingsmetode, jf. elforsyningslovens 46, stk. 1, 46, stk. 2 og 73, stk. 1. Hvis to forskellige selskabers kabler ved en samgravning skal nedgraves i samme dybde, vil en ligelig fordelingsmetode således medføre, at hvert selskab betaler halvdelen af de samlede graveomkostninger. [ ] - [ ] at såfremt et netselskab vælger ikke at anvende en ligelig fordelingsmetode ved en samgravning, hvor et koncernforbundet selskab deltager, skal netselskabet udarbejde en detaljeret beskrivelse af omkostningsfordelingen mellem de deltagende selskaber. Som en del af denne beskrivelse skal netselskabet redegøre for, hvorfor aftalen mellem de deltagende selskaber kan anses som værende indgået på markedsmæssige vilkår, jf. bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni om program for intern overvågning [ ]. Energitilsynet har i afgørelse af 23. juni 2010 om model for godkendelse af nødvendige nyinvesteringer fastlagt modellen til beregning af forhøjelse for nødvendige nyinvesteringer, samt de standardværdier, der anvendes til at beregne sparede og nye driftsomkostninger samt sparede levetidsforlængende omkostninger. 6 Konkret benytter sekretariatet den 15. i en måned som skæringsdato for, om den anvendte forrentningssats beregnes på baggrund af data for den lange byggeobligationsrente i den efterfølgende måned.

8 Side 8/16 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NYFORS NET A/S INDTÆGTSRAMME SEKRETARIATETS VURDERING Nyfors har redegjort for, at anlægsinvesteringerne omfatter kabellægning af 0,4 kv- og 60 kv luftledninger, der er foretaget af hensyn til forsyningssikkerheden. Virksomheden har ligeledes oplyst, at samtlige af de oplyste udgifter vedrører kabellægning af luftledninger. Konkret har Nyfors oplyst, at der som følge af kabellægningen af 0,4 kv luftledninger er opsat kabelskabe. Derudover har Nyfors oplyst, at der som følge af kabellægningen af 60 kv luftledninger er investeret i et 60 kv felt, en 60 kv slukkespole, en nulpunktstransformer for 10 kv slukkespole og en 60/10 kv transformer. På baggrund af, at virksomheden har oplyst, at disse investeringer er nødvendige for at kunne anvende det nye kabelnet, vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, at disse udgør en del af den nødvendige nyinvestering. Fællesomkostningerne til samgravning er fordelt efter et princip, hvor graveomkostningerne fordeles efter gravedybden og antallet af ledningsejere på den pågældende dybde. Sekretariatet vurderer, at graveomkostningerne er fordelt ligeligt og dermed i overensstemmelse med Energitilsynets tilkendegivelse af 26. april 2010 om Fordeling af graveomkostninger ved samgravning. På baggrund af dette vurderer sekretariatet, at omkostningerne er fordelt på rimelig vis. Samlet vurderer sekretariatet, at de af Nyfors udførte kabellægninger i 2013 kan betragtes som nødvendige nyinvesteringer jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 2, nr. 19, litra c og indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 2, nr. 19, litra e. STIGNING I INDTÆGTSRAMME I det følgende beregnes forhøjelsen af Nyfors indtægtsramme som følge af kabellægning af luftledninger idriftsat i Denne afgørelses beregninger er foretaget efter de principper, der er fastlagt med Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 om model for godkendelse af nødvendige nyinvesteringer og den tilhørende Excel-model. De nødvendige nyinvesteringer skal over hele investeringernes levetid kunne forrentes med den maksimalt tilladte forrentningssats på idriftsættelsestidspunktet, jf. 15, stk. 3 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Sekretariatet benytter den gennemsnitlige forrentningssats for den måned, hvori anlægsinvesteringen er idriftsat, og hvorfra forrentningen påbegynder 7. Sekretariatet for Energitilsynet har beregnet den gennemsnitlige idriftsættelsesdato for nyinvesteringerne ved at vægte de særskilte idriftsættelsesdatoer for investeringernes delprojekter med de tilhørende anlægssummer. Sekretariatet har på den baggrund beregnet den tilladte 7 Konkret benytter sekretariatet den 15. i en måned som skæringsdato for, om den anvendte forrentningssatsberegnes på baggrund af data for den lange byggeobligationsrente i den efterfølgende måned.

9 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NYFORS NET A/S INDTÆGTSRAMME Side 9/16 forrentningssats til 4,50014 pct. for nødvendige nyinvesteringer idriftsat i juli BEREGNING AF REGULERINGSMÆSSIG ANLÆGSSALDO En del af den årlige forhøjelse af Nyfors indtægtsramme som følge af den nødvendige nyinvestering er afskrivning og forrentning af anlæggets reguleringsmæssige anlægssaldo, jf. 15, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Reg. Anlægssaldo = Anlægssum + demonteringsomkostninger kassationsværdi nutidsværdi af sparede levetidsforlængende omkostninger Reg. Anlægssaldo = kr kr kr kr Reg. Anlægssaldo = kr Nutidsværdien af sparede levetidsforlængende omkostninger på kr er beregnet ud fra en standardiseret værdi for den pågældende type anlægsaktiv. De standardiserede værdier er fastlagt i Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 om model for godkendelse af nødvendige nyinvesteringer. BEREGNING AF AFSKRIVNINGER FOR NØDVENDIG NYINVESTERING Den nødvendige nyinvestering bliver afskrevet lineært over investeringens femogfyrreårige levetid. Da levetiden for de demonterede 0,4 kv-luftledninger er 35 år, skal værdien af demonteringsomkostninger fratrukket det demonterede anlægs kassationsværdi og nutidsværdien af sparede levetidsforlængende omkostninger alene medregnes ved afskrivning af anlægssummen i investeringens første 35 leveår. Da levetiden for de demonterede 60 kv-luftledninger og 60 kv felt er 40 år, skal værdien af demonteringsomkostninger fratrukket det demonterede anlægs kassationsværdi og nutidsværdien af sparede levetidsforlængende omkostninger alene medregnes ved afskrivning af anlægssummen i investeringens første 40 leveår. I investeringens første 35 leveår bliver den årlige afskrivning således: Årlig afskrivning 1-35 = ((35/45)(Anlægssum levetid 45 år ) + (35/40)(Anlægssum levetid 40 år ) + demonteringsomkostninger 0,4 kv luft kassationsværdi 0,4 kv luft nutidsværdi af sparede levetidsforlængende omkostninger 0,4 kv luft + (35/40)(demonteringsomkostninger 60 kv luft kassationsværdi 60 kv luft nutidsværdi af sparede levetids-forlængende omkostninger 60 kv luft demonteringsomkostninger 60 kv felt kassationsværdi 60 kv felt nutidsværdi af sparede levetidsforlængende omkostninger 60 kv felt )(1/35)

10 Side 10/16 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NYFORS NET A/S INDTÆGTSRAMME Årlig afskrivning 1-35 = ((35/45)(kr ) + (35/40)(kr ) + kr kr kr (35/40)( kr kr kr kr kr. 0 kr )(1/35) Årlig afskrivning 1-35 = kr I år bliver den årlige afskrivning således: Årlig afskrivning = ((5/45)(Anlægssum levetid 45 år ) + (5/40)(Anlægssum levetid 40 år ) + (5/40)( demonteringsomkostninger 60 kv luft kassationsværdi 60 kv luft nutidsværdi af sparede levetidsforlængende omkostninger 60 kv luft demonteringsomkostninger 60 kv felt kassationsværdi 60 kv felt nutidsværdi af sparede levetidsforlængende omkostninger 60 kv felt )(1/5) Årlig afskrivning = ((5/45)(kr ) + (5/40)(kr ) + (5/40)( kr kr kr kr kr. 0 kr )(1/5) Årlig afskrivning = kr I investeringens sidste 5 leveår bliver den årlige afskrivning således: Årlig afskrivning = ((5/45)(Anlægssum levetid 45 år ))(1/5) Årlig afskrivning = ((5/45)( kr ))(1/5) Årlig afskrivning = kr Da den 26. juni 2013 er beregnet som vægtet idriftsættelsesdato, får Nyfors forrentning af investeringen for 6 måneder af reguleringsåret Indtægtsrammen forhøjes således med forrentning og løbende nettoomkostninger for (6/12) af året, samt hele den årlige afskrivning. Stigningen i Nyfors indtægtsramme beregnes som følger: Årlig forrentning 2013 = 0,0450 * kr = kr Δindtægtsramme 2013 =(6/12) forrentning + afskrivning + løbende nettoomkostninger Δindtægtsramme 2013 =(6/12)(kr ) + kr løbende nettoomkostninger Δindtægtsramme 2013 = kr løbende nettoomkostninger For de resterende 44 år får virksomheden hvert år forrentningen for hele året samt den årlige afskrivning.

11 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NYFORS NET A/S INDTÆGTSRAMME Side 11/16 BEREGNING AF LØBENDE NETTOOMKOSTNINGER Ud over den årlige afskrivning og forrentning, skal den årlige forhøjelse af indtægtsrammen også indeholde løbende nettoomkostninger. Disse består af nye driftsomkostninger fratrukket sparede driftsomkostninger på det demonterede anlæg og fratrukket nye indtægter som følge af den nødvendige nyinvestering, jf. 15, stk. 1 og 5 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. I 2013 indgår kun løbende nettoomkostninger for den del af året, der ligger senere end idriftsættelsestidspunktet. Indtægtsrammen for 2013 bliver dermed forhøjet med løbende nettoomkostninger for årets sidste seks måneder. Løbende nettoomkostninger 2013 = (6/12)(nye driftsomkostninger sparede driftsomkostninger nye indtægter) Løbende nettoomkostninger 2013 = (6/12)(kr kr kr. 0) Løbende nettoomkostninger 2013 = kr Størrelserne af nye og sparede driftsomkostninger bliver beregnet af Sekretariatet for Energitilsynet på baggrund af standardiserede værdier for driftsomkostninger, som fastlagt i Energitilsynets model for godkendelse af nødvendige nyinvesteringer, for de typer af nye og demonterede anlæg, som Nyfors har oplyst. Da de sparede driftsomkostninger som følge af det demonterede anlæg er mindre end de nye driftsomkostninger som følge af anlægsinvesteringen, bliver nettoværdierne af de løbende nettoomkostninger positive. Sekretariatet for Energitilsynet godkender, at Nyfors indtægtsramme årligt bliver forhøjet med de beløb, som er angivet i kolonne 4 i tabel 2, dog korrigeret som følge af, at de løbende nettoomkostninger vil blive justeret i overensstemmelse med udviklingen i reguleringsprisindekset, jf. 15 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og Energitilsynets afgørelse af 23. juni Fra og med 2015 fremskrives de løbende nettoomkostninger med en forventet inflation på 3 pct. Når reguleringsprisindekset er opgjort for disse år, vil sekretariatet korrigere værdierne, så udviklingen afspejler udviklingen i reguleringsprisindekset. Derfor vil de tilladte indtægtsrammestigninger løbende blive korrigeret af sekretariatet, så de følger de realiserede løn- og prisstigninger.

12 Side 12/16 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NYFORS NET A/S INDTÆGTSRAMME TABEL 2 ESTIMATER AF TILLADTE ÅRLIGE STIGNINGER I VIRKSOMHEDEN IND- TÆGTSRAMME SET I FORHOLD TIL DEN OPRINDELIGE INDTÆGTSRAMME År Forrentning og afskrivning Driftsomkostninger* Tilladt stigning Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet Note: *De løbende nettoomkostninger og dermed indtægtsrammeforhøjelserne er endelige for årene 2011 til og med 2014 og estimeret for 2015 og fremefter.

13 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NYFORS NET A/S INDTÆGTSRAMME Side 13/16 Indtægtsrammeforhøjelserne på baggrund af de nødvendige nyinvesteringer i årene fra og med idriftsættelsesåret og frem til året forinden den næste indtægtsrammeudmelding til Nyfors skal være opkrævet senest ved udgangen det reguleringsår, der følger året for den næste indtægtsrammeudmelding, hvori denne afgørelse indgår, jf. pkt. 26, 1.a.ii i Energitilsynets Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger (rammenotat), hvor der foretages en analog fortolkning af indtægtsrammebekendtgørelse 335/ , stk. 3. Herefter bortfalder forhøjelserne, jf. samme bestemmelser. Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med året for den næste indtægtsrammeudmelding skal være opkrævet senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for det pågældende års regnskabsaflæggelse, ellers bortfalder disse, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 29, stk. 3. ÅRLIGE FORHØJELSER AF VIRKSOMHEDENS REGULERINGSPRIS Sekretariatet for Energitilsynet har tilsvarende beregnet de tilladte årlige forhøjelser i virksomhedens reguleringspris for et givent år på følgende måde: Δreguleringspris = Δindtægtsramme / leveret mængde el Den tilladte stigning i virksomhedens reguleringspris for et givent år, er givet ved den tilladte forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme for det pågældende år divideret med virksomhedens leverede mængde el. Beregningerne for virksomhedens tilladte stigning i reguleringsprisen er udregnet ud fra virksomhedens oplyste faktisk leverede mængde el for 2013, jf. tabel 3. TABEL 3 LEVERET MÆNGDE EL År Leveret mængde, kwh Kilde: Nyfors Net A/S For 2013 har Sekretariatet for Energitilsynet beregnet den tilladte stigning i virksomhedens reguleringspris til: Δreguleringspris 2013 = (kr / kwh) * 100 = 0,094 øre/kwh Sekretariatet har således beregnet den tilladte stigning i virksomhedens reguleringspris til 0,094 øre/kwh i For årene 2014 og frem er den tilladte stigning i reguleringsprisen beregnet med udgangspunkt i den leverede mængde el i De beregnede stigninger fremgår af kolonne 3 i tabel 4.

14 Side 14/16 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NYFORS NET A/S INDTÆGTSRAMME TABEL 4 ESTIMATER AF DE TILLADTE ÅRLIGE STIGNINGER I VIRKSOMHEDENS REGULERINGSPRIS SET I FORHOLD TIL DEN OPRINDELIGE REGULERINGSPRIS År Tilladt stigning i indtægtsrammen (kr.)* Tilladt stigning i reguleringspris, (øre/kwh)** , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,010 Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet Note: *Indtægtsrammeforhøjelserne er endelige for årene 2011 til og med 2014 og estimeret for 2015 og fremefter. **De tilladte stigninger i reguleringsprisen er endelige for årene 2011 til og med 2013 og estimeret for 2014 og fremefter.

15 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NYFORS NET A/S INDTÆGTSRAMME Side 15/16 Sekretariatet vil årligt korrigere tallene i Tabel, således at de tilladte forøgelser i virksomhedens reguleringspris følger udviklingen i virksomhedens faktisk leverede mængde el og prisudviklingen i løbende nettoomkostninger for perioden AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af Nyfors indsendte oplysninger er korrekte. Desuden tager sekretariatet forbehold for, at Nyfors ikke har modtaget nogen form for betaling fra tredjepart i forbindelse med omtalte nødvendige nyinvesteringer, der ikke er oplyst i forbindelse med ansøgningerne og fratrukket anlægssummerne. Såfremt tredjepart har bidraget uden, at det er oplyst og uden, at bidraget er fratrukket anlægssummerne, bortfalder denne afgørelse. Sekretariatet bemærker, at såfremt tredjepart i fremtiden kommer til at bidrage til finansieringen af projekterne, skal dette dokumenteres over for sekretariatet, så beløbene i afgørelsen kan korrigeres. Sker dette ikke, vil denne afgørelse bortfalde. Såfremt afgørelsen bortfalder, kan Nyfors indgive en ny ansøgning om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme til sekretariatet. I denne ansøgning skal Nyfors skriftligt oplyse, hvordan investeringen er finansieret. Sekretariatet bemærker, at sekretariatet hermed ikke er afskåret fra på et senere tidspunkt at vurdere, hvorvidt de benyttede prisfastsættelsesmetoder er markedsmæssige, jf. elforsyningslovens 46.

16 Side 16/16 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NYFORS NET A/S INDTÆGTSRAMME KLAGEVEJLEDNING Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal være skriftlig og være kommet frem til klagenævnet inden 4 uger efter dette brev er modtaget. Klagen sendes til: Energiklagenævnet Frederiksborggade København K Tlf: Fax: Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er modtaget i rette tid. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, under menuen "Klagebehandling". På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, der bl.a. indeholder bestemmelser om: hvilke love, der giver klageadgang til nævnet nævnets sammensætning formandens opgaver indgivelse af klage gebyr oplysninger, der indgår i sagerne afgørelser Med venlig hilsen Bjarke Elling Jørgensen Fuldmægtig Tlf

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 27. maj 2015 Detail & Distribution 15/02653 AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor Videbæk Elnet A/S indtægtsramme med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor Videbæk Elnet A/S indtægtsramme med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. Videbæk Elnet A/S Godthåbsvej 3 6920 Videbæk 3. november 2015 Detail & Distribution 15/04534 KAAS AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF VIDEBÆK ELNET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Verdo Randers El-net A/S Agerskellet Randers NV. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Randers El-net A/S indtægtsramme

Verdo Randers El-net A/S Agerskellet Randers NV. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Randers El-net A/S indtægtsramme Verdo Randers El-net A/S Agerskellet 7 8920 Randers NV 25. november 2014 Sag 14/00343 / KBS Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Randers El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af ELROs/EnergiMidt Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af ELROs/EnergiMidt Net A/S indtægtsramme EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 13/13507 / KBS, AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af ELROs/EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 27. august 2014 Sag 13/09344 / KBS Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af 0,5 km 0,4 kv kabelforbindelse og 6 stk. kabelskabe. Der er i den forbindelse demonteret 0,5 km 0,4 kv luftledning.

Anlægsinvesteringen består af 0,5 km 0,4 kv kabelforbindelse og 6 stk. kabelskabe. Der er i den forbindelse demonteret 0,5 km 0,4 kv luftledning. Videbæk Elnet A/S Godthåbsvej 3 6920 Videbæk 2. juni 2015 Detail & Distribution 15/04533 & 15/04449 MFR AFGØRELSE FORHØJELSE AF VIDEBÆK ELNET A/S INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 7. november 2014 Sag 14/08046 / KBS Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 14/00348 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej 35 7400 Herning 27. januar 2015 Sag 13/08585 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor Energi Fyn Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor Energi Fyn Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. Energi Fyn Net A/S Sanderumvej 16 5250 Odense SV 8. december 2015 Detail & Distribution 15/07863 KAAS AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGI FYN NET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg. Afgørelse om forhøjelse af SEF Net A/S indtægtsramme

SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg. Afgørelse om forhøjelse af SEF Net A/S indtægtsramme SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg 18. august 2014 Sag 14/07344 / KBS Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Sanderumvej Odense SV. Afgørelse om forhøjelse af Energi Fyn Net A/S indtægtsramme

Energi Fyn Net A/S Sanderumvej Odense SV. Afgørelse om forhøjelse af Energi Fyn Net A/S indtægtsramme Energi Fyn Net A/S Sanderumvej 16 5250 Odense SV 17. februar 2015 Sag 14/06475 / MFR Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Energi Fyn Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens

Læs mere

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3 Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 20. november 2014 Sag 12/05356, 12/15496 og 13/08194 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af VOS Net A/S og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Sanderumvej Odense SV. Afgørelse om forhøjelse af Energi Fyn Net A/S indtægtsramme

Energi Fyn Net A/S Sanderumvej Odense SV. Afgørelse om forhøjelse af Energi Fyn Net A/S indtægtsramme Energi Fyn Net A/S Sanderumvej 16 5250 Odense SV 2. juli 2014 Sag 13/07000 / KBS Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Energi Fyn Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af ELROs/EnergiMidt Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af ELROs/EnergiMidt Net A/S indtægtsramme EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg Dato: 12. september 2014 Sag: 13/13508 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af ELROs/EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 10. februar 2015 Sag: 13/07012 og 12/15024 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 8. januar 2014 Sag 12/12088 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Sanderumvej Odense SV. Afgørelse om forhøjelse af Energi Fyn Net A/S indtægtsramme

Energi Fyn Net A/S Sanderumvej Odense SV. Afgørelse om forhøjelse af Energi Fyn Net A/S indtægtsramme Energi Fyn Net A/S Sanderumvej 16 5250 Odense SV 30. januar 2014 Sag 12/09099 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Energi Fyn Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Energi Fyn City Net A/S Sanderumvej Odense SV. Afgørelse om forhøjelse af Energi Fyn City Net A/S indtægtsramme

Energi Fyn City Net A/S Sanderumvej Odense SV. Afgørelse om forhøjelse af Energi Fyn City Net A/S indtægtsramme Energi Fyn City Net A/S Sanderumvej 16 5250 Odense SV 30. januar 2014 Sag 12/09101 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Energi Fyn City Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 12/04944 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Østjyst Energi A/S Knudsminde Odder. Afgørelse om forhøjelse af Østjysk Energi A/S indtægtsramme (delafgørelse 1 af 2)

Østjyst Energi A/S Knudsminde Odder. Afgørelse om forhøjelse af Østjysk Energi A/S indtægtsramme (delafgørelse 1 af 2) Østjyst Energi A/S Knudsminde 10 8300 Odder 23. januar 2014 Sag 12/04933 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Østjysk Energi A/S indtægtsramme (delafgørelse 1 af 2) Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

EnergiMidt Net Vest A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net Vest A/S indtægtsramme

EnergiMidt Net Vest A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net Vest A/S indtægtsramme EnergiMidt Net Vest A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 12/04943 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net Vest A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

TREFOR El-net A/S Kokbjerg Kolding. Afgørelse om forhøjelse af TREFOR El-net A/S indtægtsramme

TREFOR El-net A/S Kokbjerg Kolding. Afgørelse om forhøjelse af TREFOR El-net A/S indtægtsramme TREFOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 5. januar 2015 Sag 13/12388 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af TREFOR El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER GEV Net A/S Tårnvej 24 7200 Grindsted 18. november 2015 Detail & Distribution 13/00508, 13/12429 /KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse,

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse, DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 21. december 2015 Sag 12/05700 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej 35 7400 Herning 13. marts 2015 Sag 13/08953 og 13/08758 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk. SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 21. marts 2014 Sag 12/06279, 12/10409 og 13/09827 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 18. december 2014 Sag: 12/05418 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

NKE Elnet A/S Ærøvej Næstved AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NKE ELNET A/S INDTÆGTS- RAMME

NKE Elnet A/S Ærøvej Næstved AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NKE ELNET A/S INDTÆGTS- RAMME NKE Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved 3. juni 2015 Detail & Distribution 13/07896 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NKE ELNET A/S INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

Tillægsafgørelse om ændring af DONG Energy Nord Elnet A/S og DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme

Tillægsafgørelse om ændring af DONG Energy Nord Elnet A/S og DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme DONG Energy Eldistribution A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia Dato: 23. april 2014 Sag: 12/10277 & 14/03127 /CHN Deres ref. Tillægsafgørelse om ændring af DONG Energy Nord Elnet A/S og DONG Energy

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S' indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S' indtægtsramme DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 30. april 2015 Sag 12/04991, 12/13263, 13/09832 og 14/09085 / KSB Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy

Læs mere

Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej Nykøbing Mors

Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej Nykøbing Mors Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing Mors 16. december 2015 Detail & Distribution 12/05812 /BEJ, NOJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF THY-MORS ENERGI ELNET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 12/05533 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten 2. november 2015 Detail & Distribution 12/05234 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Vejledende udtalelse vedrørende nødvendig nyinvestering

Vejledende udtalelse vedrørende nødvendig nyinvestering 21. januar 2014 Sag 12 /14378 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse vedrørende nødvendig nyinvestering Sekretariatet for Energitilsynet har den 24. september 2012 modtaget en henvendelse fra SEAS-NVE Net

Læs mere

Forhøjelserne fremgår af vedlagte regnearksmodeller som bilag 1, hvortil der henvises, og i Tabel 2 og 3 nedenfor.

Forhøjelserne fremgår af vedlagte regnearksmodeller som bilag 1, hvortil der henvises, og i Tabel 2 og 3 nedenfor. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 21 08 52 00 2. juli 2018 Detail & Distribution 18/04713, 18/04834, 18/05746 BEVE AFGØRELSE FORHØJELSE AF THY-MORS REGULERINGSPRIS SOM FØLGE

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge. Afgørelse om forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge. Afgørelse om forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 19. december 2014 Sag 12/17173 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05707, 1505709, 15/05710, 15/05711 og 16/06313 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM

Læs mere

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger Videbæk Elnet A/S Godthåbsvej 3 6920 Videbæk CVR nr. 25140656 22. november 2016 Detail & Distribution 16/05225 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF VIDEBÆK ELNET A/S REGULE- RINGSPRIS SOM FØLGE Sekretariatet for

Læs mere

Forhøjelserne fremgår af vedlagte regnearksmodel som bilag 1, hvortil der henvises, og i Tabel 2 og 3 nedenfor.

Forhøjelserne fremgår af vedlagte regnearksmodel som bilag 1, hvortil der henvises, og i Tabel 2 og 3 nedenfor. N1 A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg CVR-nr. 28 33 18 78 4. juli 2018 Detail & Distribution 18/04905, 18/05745 BEVE AFGØRELSE FORHØJELSE AF N1 A/S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse Forhøjelse af Videbæk Elnet A/S reguleringspris som følge af ansøgning om nødvendige nyinvesteringer

Afgørelse Forhøjelse af Videbæk Elnet A/S reguleringspris som følge af ansøgning om nødvendige nyinvesteringer Videbæk Elnet A/S c/o Videbæk Energiforsyning Godthaabsvej 3 6920 Videbæk CVR-nr.: 25 14 06 56 Afgørelse Forhøjelse af Videbæk Elnet A/S reguleringspris som følge af ansøgning om nødvendige nyinvesteringer

Læs mere

Afgørelse Forhøjelse af Elektrus A/S reguleringspris som følge af ansøgning om nødvendige nyinvesteringer

Afgørelse Forhøjelse af Elektrus A/S reguleringspris som følge af ansøgning om nødvendige nyinvesteringer Elektrus A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør CVR-nr.: 32 65 42 15 Afgørelse Forhøjelse af Elektrus A/S reguleringspris som følge af ansøgning om nødvendige nyinvesteringer Forsyningstilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder CVR nr. 25706900 1. december 2016 Detail & Distribution 15/11156, 15/11157, 15/11158 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF AURA EL-NET A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF

Læs mere

Denne afgørelse vedrører Energi Fyns ansøgning om kabellægning af luftledninger i 2015.

Denne afgørelse vedrører Energi Fyns ansøgning om kabellægning af luftledninger i 2015. Energi Fyn Net A/S Sanderumvej 16 5250 Odense SV CVR nr. 25 58 79 87 6. juni 2017 Detail & Distribution 16/06167 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF ENERGI FYN NET A/S REGULE- RINGSPRIS SOM FØLGE Sekretariatet

Læs mere

Denne afgørelse vedrører Konstants ansøgninger om kabellægning af luftledninger samt dertilhørende opsætning af kabelskabe i årene

Denne afgørelse vedrører Konstants ansøgninger om kabellægning af luftledninger samt dertilhørende opsætning af kabelskabe i årene Konstant Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N CVR-nr.: 21262498 12. juni 2018 Detail & Distribution 18/04698, 18/04704, 18/04863, 18/05388 BEVE AFGØRELSE FORHØJELSE AF KONSTANT NET A/S REGULE- RINGSPRIS SOM

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05704, 15/05705 og 15/05706 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Hurup Elværk har oplyst, at anlægsinvesteringen vedrører en nyudstykning. Der er i den forbindelse etableret 4,2 km 0,4 kv-kabel og 30 målere.

Hurup Elværk har oplyst, at anlægsinvesteringen vedrører en nyudstykning. Der er i den forbindelse etableret 4,2 km 0,4 kv-kabel og 30 målere. Hurup Elværk A.m.b.a. Nygade 22 7760 Hurup Thy 3. august 2015 Sag 12/07872 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Hurup Elværk Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder CVR nr. 25706900 1. december 2016 Detail & Distribution 15/11159, 15/11160, 15/11161, 15/11645 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF AURA EL-NET A/S REGULERINGS- PRIS SOM

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING, APRIL 2018 VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE

Læs mere

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/10670, 15/10559, 15/10558 og 15/10507 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 2. september 2016 Detail & Distribution 16/00628, 16/00629 og 16/00630 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet for

Læs mere

Denne afgørelse vedrører AURA El-nets ansøgning om kabellægning af luftledninger

Denne afgørelse vedrører AURA El-nets ansøgning om kabellægning af luftledninger AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder CVR nr. 25 70 69 00 1. december 2016 Detail & Distribution 16/04586 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF AURA EL-NET A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet for

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Hammel Elforsyning Net A/S Industrivej 7 8450 Hammel CVR nr. 32479243 3. november 2016 Detail & Distribution 15/09898, 15/09899, 15/09903 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF HAMMEL ELFORSYNING NET A/S REGULERINGSPRIS

Læs mere

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 19. oktober 2015 Sag 12/04936 / KBS Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Afgørelse Forhøjelse af Evonet A/S reguleringspris som følge af ansøgning om nødvendige nyinvesteringer

Afgørelse Forhøjelse af Evonet A/S reguleringspris som følge af ansøgning om nødvendige nyinvesteringer Evonet A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N CVR-nr.: 25 15 41 50 Afgørelse Forhøjelse af Evonet A/S reguleringspris som følge af ansøgning om nødvendige nyinvesteringer Forsyningstilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter:

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter: TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/07862, 15/08011, 15/10508 og 15/10506 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Aars-Hornum Net A/S Industrivej 91 9600 Aars CVR nr. 25 72 40 62 10. november 2016 Detail & Distribution 16/00497, 16/00486 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF AARS-HORNUM NET A/S REGULE- RINGSPRIS SOM Sekretariatet

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder CVR nr. 25706900 1. december 2016 Detail & Distribution 15/11153, 15/11154, 15/11155 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF AURA EL-NET A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF

Læs mere

Afgørelse forhøjelse af Nakskov Elnet A/S reguleringspris som følge af nødvendige nyinvesteringer

Afgørelse forhøjelse af Nakskov Elnet A/S reguleringspris som følge af nødvendige nyinvesteringer NAKSKOV ELNET A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov CVR-nr. 29 60 30 81 Afgørelse forhøjelse af Nakskov Elnet A/S reguleringspris som følge af nødvendige nyinvesteringer Forsyningstilsynet (tidligere Energitilsynet)

Læs mere

Afgørelse Forhøjelse af L-Net A/S reguleringspris som følge af ansøgning om nødvendige nyinvesteringer

Afgørelse Forhøjelse af L-Net A/S reguleringspris som følge af ansøgning om nødvendige nyinvesteringer L-Net A/S Nupark 51 Måbjerg 7500 Holstebro CVR-nr.: 10 07 69 51 Afgørelse Forhøjelse af L-Net A/S reguleringspris som følge af ansøgning om nødvendige nyinvesteringer Forsyningstilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder CVR nr. 25 70 69 00 1. december 2016 Detail & Distribution 15/12007, 15/12008 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF AURA EL-NET A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Aars-Hornum Net A/S Industrivej 91 9600 Aars CVR nr. 25 72 40 62 10. november 2016 Detail & Distribution 16/00620, 16/00619, 16/00618, 16/00498 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF AARS-HORNUM NET A/S REGULE-

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Forhøjelserne fremgår af vedlagte regnearksmodel som bilag 1, hvortil der henvises, og i Tabel 2 og 3 nedenfor.

Forhøjelserne fremgår af vedlagte regnearksmodel som bilag 1, hvortil der henvises, og i Tabel 2 og 3 nedenfor. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 21 08 52 00 2. juli 2018 Detail & Distribution 18/04652 BEVE AFGØRELSE FORHØJELSE AF THY-MORS REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

AFGØRELSE FORHØJELSE AF L-NET A/S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

AFGØRELSE FORHØJELSE AF L-NET A/S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER L-Net A/S Nupark 51 Måbjerg 7500 Holstebro CVR nr. 10 07 69 51 AFGØRELSE FORHØJELSE AF L-NET A/S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Forsyningstilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Forsyning Helsingør Elnet A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør CVR nr. 32 65 42 15 13. marts 2017 Detail & Distribution 15/05361, 15/06341 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S REGULERINGSPRIS

Læs mere

Denne afgørelse vedrører Forsyning Helsingørs ansøgninger om kabellægning af luftledninger i

Denne afgørelse vedrører Forsyning Helsingørs ansøgninger om kabellægning af luftledninger i Forsyning Helsingør Elnet A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør CVR nr. 32 65 42 15 13. marts 2017 Detail & Distribution 15/05362,15/05363, 15/05364,15/05365, 16/06515 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF FORSYNING

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Energi Fyn Net A/S Sanderumvej 16 5250 Odense SV CVR nr. 25 58 79 87 15. februar 2017 Detail & Distribution 16/00626,16/00625, 16/00624, 16/00623 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF ENERGI FYN NET A/S REGULE-

Læs mere

AFGØRELSE FORHØJELSE AF L-NET A/S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

AFGØRELSE FORHØJELSE AF L-NET A/S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER L-Net A/S Nupark 51 Måbjerg 7500 Holstebro CVR nr. 10 07 69 51 AFGØRELSE FORHØJELSE AF L-NET A/S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Forsyningstilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Energi Fyn Net A/S Sanderumvej 16 5250 Odense SV CVR nr. 25605640 15. februar 2017 Detail & Distribution 16/00499, 16/00622, 16/00621 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF ENERGI FYN NET A/S REGULE- RINGSPRIS SOM

Læs mere

AFGØRELSE FORHØJELSE AF TREFOR EL-NET A/S REGULE- RINGSPRIS SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

AFGØRELSE FORHØJELSE AF TREFOR EL-NET A/S REGULE- RINGSPRIS SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER TREFOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding CVR-nr. 20 80 63 97 AFGØRELSE FORHØJELSE AF TREFOR EL-NET A/S REGULE- RINGSPRIS SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Forsyningstilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. NOE Net A/S Skivevej 120 7500 Holstebro CVR: 28855206 7. februar 2017 Detail & Distribution 15/09913, 15/10555, 15/10556 og15/10960 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF NOE NET A/S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Bornholms El-Nets bagudrettede reguleringspris er 27,65 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Bornholms El-Nets bagudrettede reguleringspris er 27,65 øre/kwh i 2015. Bornholms El-Net A/S Skansevej 2 3700 Rønne 11. oktober 2016 Detail & Distribution 16/06071 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR BORNHOLMS EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Forsyning Helsingør Elnet A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør CVR nr. 32 65 42 15 13. marts 2017 Detail & Distribution 15/05359 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S REGULERINGSPRIS

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

FFV El er pr. januar 2016 opkøbt af Energi Fyn Net A/S (herefter Energi Fyn Net).

FFV El er pr. januar 2016 opkøbt af Energi Fyn Net A/S (herefter Energi Fyn Net). Energi Fyn Net A/S Sanderumvej 16 5250 Odense SV 6. oktober 2016 Detail & Distribution 16/06069 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR ENERGI FYN FAABORG NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering har Sekretariatet for Energitilsynet truffet afgørelse om, at:

På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering har Sekretariatet for Energitilsynet truffet afgørelse om, at: Østkraft Net A/S Skansevej 2 3700 Rønne 30. september 2015 Detail & Distribution 12/09088 MBK AFGØRELSE UDMELDING AF ØSTKRAFT NETS BAGUDRETTEDE REGULERINGSPRIS 1. INDLEDNING Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Grindsted Elnets bagudrettede reguleringspris er 9,70 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Grindsted Elnets bagudrettede reguleringspris er 9,70 øre/kwh i 2015. Grindsted Elnet A/S Tårnvej 24 7200 Grindsted 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06410 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR GRINDSTED EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at HEF Nets bagudrettede reguleringspris er 18,57 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at HEF Nets bagudrettede reguleringspris er 18,57 øre/kwh i 2015. HEF Net A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg 7. oktober 2016 Detail & Distribution 16/06423 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR HEF NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den bagudrettede

Læs mere

AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TREFOR EL-NET A/S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERIN- GER

AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TREFOR EL-NET A/S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERIN- GER TREFOR EL-NET A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding CVR-nr. 20 80 63 97 AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TREFOR EL-NET A/S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERIN- GER Forsyningstilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Afgørelse Forhøjelse af Tarm Elværk Net A/S reguleringspris som følge af ansøgning om nødvendige nyinvesteringer

Afgørelse Forhøjelse af Tarm Elværk Net A/S reguleringspris som følge af ansøgning om nødvendige nyinvesteringer Tarm Elværk Net A/S Skolegade 23 6880 Tarm CVR-nr.: 25 80 45 62 Afgørelse Forhøjelse af Tarm Elværk Net A/S reguleringspris som følge af ansøgning om nødvendige nyinvesteringer Forsyningstilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Denne afgørelse behandler alle fire ansøgninger, da de alle drejer sig om udskiftning af oliekabler med pex-kabler.

Denne afgørelse behandler alle fire ansøgninger, da de alle drejer sig om udskiftning af oliekabler med pex-kabler. Nakskov Elnet A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov 24. august 2016 Detail & Distribution 15/12049, 15/12124, 15/12125, 16/00657 NOJ AFGØRELSE AFSLAG OM FORHØJELSE AF NAKSKOV ELNETS REGULERINGSPRIS SOM FØLGE

Læs mere

Afgørelse Forhøjelse af Thy-Mors Energi Elnet A/S reguleringspris som følge af ansøgning om nødvendige nyinvesteringer

Afgørelse Forhøjelse af Thy-Mors Energi Elnet A/S reguleringspris som følge af ansøgning om nødvendige nyinvesteringer Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 21 08 52 00 Afgørelse Forhøjelse af Thy-Mors Energi Elnet A/S reguleringspris som følge af ansøgning om nødvendige nyinvesteringer Forsyningstilsynet

Læs mere

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Cvr.nr.: Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Cvr.nr.: Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Cvr.nr.: 6881 2828 Industrivej 91 9600 Aars 3. marts 2017 Detail & Distribution 16/00483 NOJ AFGØRELSE AFSLAG OM FORHØJELSE AF NIBE ELFORSYNINGS REGULERINGSPRIS SOM FØLGE

Læs mere

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE (16/06353).

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE (16/06353). SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge CVR. NR.: 28113285 12. december 2016 Detail & Distribution 16/06353 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF SEAS-NVE Net A/S (herefter SEAS-NVE)

Læs mere

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 3. august 2016 Detail & Distribution 16/00480, 16/00481 NOJ AFGØRELSE AFSLAG OM FORHØJELSE AF NIBE ELFORSYNINGS REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF UDSKIFTNING

Læs mere

Afgørelse Forhøjelse af Vestjyske Net 60 KV A/S reguleringspris som følge af ansøgning om nødvendig nyinvestering

Afgørelse Forhøjelse af Vestjyske Net 60 KV A/S reguleringspris som følge af ansøgning om nødvendig nyinvestering Vestjyske Net 60 KV A/S Sandagervej 20 7400 Herning CVR-nr.: 28 10 65 48 Afgørelse Forhøjelse af Vestjyske Net 60 KV A/S reguleringspris som følge af ansøgning om nødvendig nyinvestering Forsyningstilsynet

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE.

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE. Dinel A/S Knudsminde 10 8300 Odder CVR-nr.: 25706900 19. december 2017 Detail & Distribution 17/06141 RSHA AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF Dinel A/S (herefter Dinel) har ansøgt om

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at NRGis bagudrettede reguleringspris

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at NRGis bagudrettede reguleringspris NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Århus N 3. august 2016 Detail & Distribution 16/08185 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NRGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den bagudrettede indtægtsramme

Læs mere

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE (16/06431).

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE (16/06431). Nord Energi Net A/S Ørstedvej 2 9800 Hjørring CVR. NR.: 25399269 20. januar 2017 Detail & Distribution 16/06431 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF Nord Energi Net A/S (herefter

Læs mere

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE.

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE. Energi Fyn Net A/S Sanderumvej 16 5250 Odense SV CVR-nr. 25 58 79 87 2. marts 2018 Detail & Distribution 16/06905 og 17/07173 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF Energi Fyn Net A/S

Læs mere