Europaudvalget 1997 KOM (1997) 0357 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 1997 KOM (1997) 0357 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 1997 KOM (1997) 0357 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(97) 357 endelig udg. 97/0191 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING ŒF) OM UDVIKLING OG BEFÆSTELSE AF DEMOKRATIET OG RETSSTATEN.1 V %> I : % OG RESPEKT FOR MENNESKERETTIGHEDERNE OG DE GRUNDLÆGGENDE FRIHEDSRETTIGHEDER (forelagt af Kommissionen) i 1 ' 't m r'\

2

3 BEGRUNDELSE I. Fællesskabets engagement i spørgsmål som fremme af menneskerettighederne og de demokratiske principper er af relativ ny dato; de grundlæggende traktater indeholder ikke nogen udtrykkelig henvisning til menneskerettighederne; den dukker først op tredive år senere i præambelen til Den Europæiske Fælles Akt. Traktaten om Den Europæiske Union udgør en ny etape, da nødvendigheden af, at Den Europæiske Union respekterer menneskerettighederne, for første gang, fastslås ikke blot i præambelen, men også i traktatens dispositive del. Der er tale om et af de mest nyskabende aspekter af Maastrichttraktaten, hvori det hedder, at * respekten for menneskerettighederne udgør en af de væsentlige bestanddele af tilhørsforholdet til Den Europæiske Union og et grundlæggende princip for dens virke (artikel F, stk. 2: "Unionen respekterer de grundlæggende rettigheder, således som de garanteres ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, undertegnet i Rom den 4. november 1950, og således som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, som generelle principper for fællesskabsretten".) * Fællesskabets politik med hensyn til udviklingssamarbejde "skal bidrage til den generelle målsætning om udvikling og befæstelse af demokratiet og retsstaten samt til målsætningen om respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder" (artikel 130 U, stk. 2). ' Blandt de foranstaltninger, der har bidraget til en konkretisering af dette engagement, bør der lægges særlig vægt på Europa-Parlamentets initiativ fra 1994, der går ud på at samle de forskellige budgetposter, der specielt er viet fremme af menneskerettighederne, i et særskilt kapitel (B7-70) i Fællesskabets budget med titlen: "Europæisk initiativ for demokrati og beskyttelse af menneskerettighederne". II. Dette nyskabende tiltag har i første omgang ført til iværksættelse af "pilotprojekter", der tager sigte på at fastlægge en generel indfaldsvinkel, rammerne for indsatsen, de operationelle mål samt dertil passende instrumenter. I en række forskellige beretninger gøres der status over de indhøstede erfaringer. Beretningerne om "gennemførelsen af den af Rådet og medlemsstaterne, forsamlet i Rådet, den 28. november 1991 vedtagne resolution om menneskerettigheder, demokrati og udvikling" (1992, 1993 og 1994) er centreret om anvendelsen af de midler, der er til rådighed til fordel for udviklingslandene, både inden og uden for rammerne af kapitel B7-70. Beretningerne "om gennemførelsen af foranstaltninger til fremme af menneskerettigheder og demokratisering" (for , 1994, 1995 og under udarbejdelse), indeholder en redegørelse for anvendelsen af de samlede midler i kapitel B7-70. Af disse redegørelser fremgår klart: * den betragtelige forøgelse, der er sket af de midler, der specielt er afsat til fremme af menneskerettighederne; disse er fordoblet fra 1993 til 1996, idet det samlede beløb er steget fra 45,1 mio. ECU til godt og vel 90 mio. ECU Å-3

4 * den udvidelse, der er sket af interventionernes rækkevidde, både ud fra et tematisk og geografisk synspunkt * den intensiverede brug af diverse instrumenter til dialog og fremme af menneskerettighederne * de vanskeligheder, der består med hensyn til fællesskabsindsatsens sammenhæng, gennemsigtighed og synlighed. Behovet for at foretage en samlet vurdering af disse erfaringer førte til, at Kommissionen den 22. november 1995 vedtog en meddelelse om "Den Europæiske Union og de udenrigspolitiske aspekter af menneskerettighederne - fra Rom- til Maastricht-traktaten og i tiden fremover" 1, der blev stilet til Rådet og Parlamentet, og som - efter at have redegjort for de første års landvindinger - skitserer den fremtidige prioritering, idet der fremlægges en række nye temaer og strategier, der tager sigte på at styrke sammenhængen og effektiviteten i indsatsen. Et væsentligt led i disse strategier er en optimal anvendelse af de finansielle midler, bl.a. med hensyn til deres overensstemmelse med de opstillede mål for så vidt angår fleksibilitet, komplementaritet og gennemsigtighed i forvaltningen. III. Det er i forbindelse hermed, at man har drøftet nødvendigheden af at etablere et retsgrundlag for budgetposterne vedrørende menneskerettigheder, og denne drøftelse gav sig allerede i juli 1994 udslag i udarbejdelsen af en særlig meddelelse til budgetmyndigheden 2, hvori Kommissionen forpligter sig til at fremsætte forslag om et retsgrundlag for et vist antal budgetposter. Europa-Parlamentet har bakket denne tanke op ved at indføje en indledning til budgettets del B, hvori det understreger, at enhver betydelig fællesskabsforanstaltning skal være forsynet med et passende retsgrundlag. Angående spørgsmålet om retsgrundlaget har Rådet vedtaget en tekst, der tager sigte på at få fastlagt en aftale mellem de 3 institutioner. Heri knæsættes det generelle princip, at "anvendelse af budgetbevillinger til en hvilken som helst fællesskabsindsats kræver en forudgående vedtagelse af et retsgrundlag". Flere medlemsstater har tillige udtalt sig til fordel for vedtagelsen af et retsgrundlag, bl.a. med hensyn til budgetposterne vedrørende menneskerettigheder i kapitel B7-70. IV. Vedtagelsen af et retsgrundlag for budgetposterne vedrørende menneskerettigheder vil kunne fremme god forvaltningspraksis, administrativ gennemsigtighed og koordinering af initiativerne. Formålet med dette retsgrundlag er at få fastlagt rækkevidden af Fællesskabets indsats til fordel for menneskerettighederne og de demokratiske principper samt de generelle principper for fremgangsmåderne for gennemførelse af Fællesskabets indsats til fordel for menneskerettigheder og demokratiske principper, metoderne til koordinering af initiativer og samarbejdsbetingelserne inden for Fællesskabet, de internationale og regionale organisationer og de ikke-statslige organisationer (NGO). Der bør lægges 1 2 KOM(95) 567, endelig udg. SEC(94) 1106, endelig udg.

5 særlig vægt på procedurernes gennemsigtighed og hurtighed samt kriteriernes klarhed med hensyn til samarbejdet på dette område med internationale, regionale og ikkestatslige organisationer og i givet fald offentlige instanser. Forslaget til forordning er baseret på Rådets og Europa-Parlamentets synspunkter samt Kommissionens arbejde, især dens meddelelse fra november , hvori den gør rede for de opnåede resultater og udstikker retningslinjer for fremtiden. I forslaget er der taget hensyn til fællesskabsinstitutionernes og medlemsstaternes ønsker, især for så vidt angår sikring af sammenhængen inden for indsatsen som helhed. Et væsentligt aspekt er muligheden for meget hurtigt at kunne frigøre finansielle midler, så man kan reagere prompte i katastrofesituationer. Under overholdelse af principperne om budgetmæssig gennemsigtighed må der fastlægges en hensigtsmæssig metode, så man hurtigt kan frigorc de nodvendige midler til foranstaltninger såsom udsendelse af observatorer i forskellige situationer ("politiske" processer, grove krænkelser af menneskerettighederne, konfliktforebyggelse osv.). Foranstaltninger af denne art spiller en væsentlig rolle for fællesskabsindsatsens troværdighed. I første kapitel i forslaget til forordning fastlægges en række operationelle mål og en række generelle kriterier for den støtte, Fællesskabet yder til foranstaltningerne i medfør af forordningen. Under overholdelse af reglerne for gennemførelse af budgettet fastlægges i kapitel II procedurerne for iværksættelsen af Fællesskabets støtte til disse foranstaltninger, idet der tages højde for muligheden for på særlige betingelser at gribe ind i presserende tilfælde. I samme kapitel behandles forbindelserne mellem deltagerne i operationerne samt samarbejdet med de regionale og internationale organisationer af mellemstatslig karakter, der øver en indsats til fremme af menneskerettigheder og demokratiske principper. I kapitel 111 i forslag til forordning fastlægges de beslutningsmæssige procedurer, der skal følges ved iværksættelsen af de projekter og programmer til fremme af menneskerettigheder og demokratiske principper, der finansieres af Fællesskabet. Det foreslås, at Kommissionen får til opgave at træffe beslutning om de foranstaltninger, der træffes i medfør af nærværende forordning, samt at foreslå deres gennemførelse. For visse beslutningers vedkommende vil Kommissionen dog blive bistået i denne proces af et rådgivende udvalg. Dette kapitel omfatter også bestemmelser vedrørende en regelmæssig evaluering af indsatsen til fordel for menneskerettighederne og de demokratiske principper, og vedrørende Kommissionens forelæggelse for Råd og Parlament af en årsberetning om samtlige finansierede foranstaltninger. Nærværende forslag til forordning skal bidrage til at sikre sammenhængen i Fællesskabets indsats til fremme af menneskerettigheder og demokratiske principper. Det skal sikre klarhed og gennemsigtighed i indsatsen, samtidig med at der skabes den nødvendige smidighed til at kunne reagere rettidigt i meget presserende situationer. Forordningen skal skabe forudsætning for en effektiv og synlig indsats, der i højere grad er struktureret efter parternes behov og bedre samordnet med medlemsstaternes initiativer. KOM(95) 567, endelig udg. af C

6 FORSLAG TIL RÅDETS FORORDNING NR af OM UDVIKLING OG BEFÆSTELSE AF DEMOKRATIET OG RETSSTATEN OG RESPEKT FOR MENNESKERETTIGHEDERNE OG DE GRUNDLÆGGENDE FRIHEDSRETTIGHEDER RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 130 W, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C, og ud fra følgende betragtninger: Den Europæiske Union respekterer de grundlæggende rettigheder, således som de garanteres ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, undertegnet i Rom den 4. november 1950, og således som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner som generelle principper for fællesskabsretten, som omhandlet i artikel F, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union; Fællesskabets indsats på området for udviklingssamarbejde bidrager til den generelle målsætning om udvikling og befæstelse af demokratiet og retsstaten samt til målsætningen om respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, som fastsat i artikel 130 U, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab; Det Europæiske Fællesskabs indsats til fremme af menneskerettighederne og de demokratiske principper hænger sammen med respekten for principperne om menneskerettighedernes almengyldighed og udelelighed, der danner hovedhjørnestenen i det internationale system til sikring af menneskerettighederne; Det Europæiske Fællesskabs indsats til fremme af menneskerettighederne og de demokratiske principper er baseret på de generelle principper, som kan udledes af verdenserklæringen om menneskerettighederne; der er god grund til at betragte respekten for den humanitære folkeret som en del af menneskerettighederne i nærværende forordnings forstand; der kan også henvises til Genève-konventionerne fra 1949 og tillægsprotokollen hertil fra 1977, Genèvekonventionen fra 1951 om flygtninges retsstilling og FN-konventionen fra 1948 om forebyggelse af og straf for folkedrab samt en række andre retsinstrumenter inden for den internationale aftale- eller sædvaneret;

7 i den af Rådet og medlemsstaterne, forsamlet i Rådet, den 28. november 1991 vedtagne resolution om menneskerettigheder, demokrati og udvikling fastlægges retningslinjer, fremgangsmåder og konkrete handlingsplaner med henblik på at fremme de borgerlige og politiske rettigheder sideløbende med de økonomiske og sociale rettigheder gennem en politisk repræsentativ styreform, der hviler på respekten for menneskerettighederne; Det Europæiske Fællesskabs indsats til fremme af menneskerettighederne og de demokratiske principper tager udgangspunkt i en positiv og konstruktiv holdning, idet menneskerettighederne og de demokratiske principper betragtes som et emne af fælles interesse for Fællesskabet og dets partnere og som et led i dialogen med disse, der kan give stødet til initiativer til fremme af den rent faktiske overholdelse af nævnte rettigheder; denne positive holdning bør udmønte sig i gennemførelsen af foranstaltninger til støtte af demokratiseringsprocessen, styrkelse af retsstaten og udvikling af et civilt, pluralistisk og demokratisk samfund samt i iværksættelsen af tillidsskabende foranstaltninger, der bl.a. tager sigte på at forebygge konflikter, understøtte fredsbestræbelser og bekæmpe straffrihed; det er vigtigt, at de finansielle instrumenter, der benyttes til at støtte diverse positive foranstaltninger på disse områder til fordel for hvert enkelt land, anvendes i nær sammenhæng med de geografisk baserede programmer, og at de integreres i de andre udviklingsinstrumenter, så der opnås en større virkning og effektivitet; disse foranstaltninger bør primært tage sigte på målgrupper som børn, kvinder, indvandrere, mindretal, fordrevne, oprindelige folkeslag, fanger og torturofre; Fællesskabets støtte til demokratisering og overholdelse af de retsstatslige principper inden for rammerne af en politisk styreform, der respekterer den enkeltes grundlæggende frihedsrettigheder, bidrager til virkeliggørelsen af de mål, der er anført i de forskellige aftaler, som Det Europæiske Fællesskab har indgået med sine partnere, og som gør respekten for menneskerettighederne og de demokratiske principper til et væsentligt element i forbindelserne parterne imellem; det er staterne, der som de primært ansvarlige for opbygning af en demokratisk styreform og for sikringen af menneskerettighederne er direkte part i Fællesskabets indsats; det er nødvendigt at tydeliggøre fællesskabsindsatsens identitet på området for menneskerettigheder, demokrati og retsstat; det er med henblik herpå af afgørende betydning at styrke foranstaltningernes kvalitet, virkning, synlighed og kontinuitet, bl.a. ved at gøre det muligt at iværksætte flerårige programmer til fremme af menneskerettighederne og de demokratiske principper, der vil blive forberedt i samarbejde med de berørte landes myndigheder på partnerskabsbasis, idet der tages hensyn til hvert lands kulturelle egenart og dets særlige behov; en effektiv, sammenhængende og synlig indsats forudsætter, at der tages tilbørligt hensyn til de særlige træk ved indsatsen til fordel for menneskerettighederne og de demokratiske principper, og at dette bl.a. udmøntes i fastlæggelsen af smidige, gennemsigtige og hurtige procedurer for beslutningstagningen vedrørende finansiering af foranstaltninger og projekter på dette område;

8 det er vigtigt at kunne reagere hurtigt i presserende eller særlig vigtige situationer, så man styrker fællesskabsindsatsens troværdighed og effektivitet på området for fremme af menneskerettigheder og demokratiske principper i de lande, hvor sådanne situationer opstår; specielt med hensyn til procedurerne for bevilling af tilskud og vurdering af projekter bør der - under overholdelse af finansforordningen og princippet om budgetmæssig gennemsigtighed - tages hensyn til de særlige træk, der kendetegner modtagerne af fællesskabsstøtte på dette område, herunder deres aktiviteters almennyttige karakter, de risici, som deres - ofte frivillige - medarbejdere løber i undertiden fjendtligtsindede områder, og disse organisationers begrænsede spillerum med hensyn til at kunne trække på egne midler; det bør sikres, at beslutningerne om ydelse af finansiel bistand til fordel for projekter til fremme af menneskerettighederne og de demokratiske principper træffes på en upartisk måde under overholdelse af princippet om at undgå enhver forskelsbehandling som følge af racemæssige, religiøse, kulturelle, sociale eller nationale forskelle, for så vidt angår de organisationer, der modtager fællesskabsstøtte, og de personer eller persongrupper, som disse projekter tager sigte på, ligesom disse beslutninger ikke bør styres af politiske overvejelser; der bør fastsættes nærmere bestemmelser for iværksættelse og forvaltning af den fællesskabsstøtte til fremme af menneskerettighederne og de demokratiske principper, der finansieres over De Europæiske Fællesskabers almindelige budget - UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: KAPITEL I Mål og generelle retningslinjer for indsatsen til fordel for overholdelsen af menneskerettighederne og de demokratiske principper Artikel 1 Det Europæiske Fællesskab bidrager til gennemførelsen af foranstaltninger til udvikling og befæstelse af demokratiet og retsstaten, herunder en god offentlig forvaltning, og til respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, i overensstemmelse med de generelle kriterier, der er opstillet i denne forordning. Artikel 2 Det Europæiske Fællesskab støtter foranstaltninger, der bl.a. har til formål: a) at fremme de økonomiske, sociale og kulturelle, herunder fagforeningsmæssige, samt borgerlige og politiske rettigheder, som er omhandlet i verdenserklæringen om menneskerettighederne;

9 b) at støtte den demokratiske overgangsproces, herunder afholdelse af frie og regelmæssige valg; at uddanne observatører til overvågning af menneskerettigheder og afholdelse af frie valg; c) at fremme og styrke retsstaten, bl.a. ved hjælp af foranstaltninger til støtte af retsvæsenets uafhængighed og styrkelse (domstolenes virksomhed, behandling af lovovertrædere, forebyggelse af forbrydelser) samt til støtte af parlamenternes og andre demokratisk valgte institutioners virksomhed; at støtte institutionelle og lovgivningsmæssige reformer; d) at støtte lokale, nationale, regionale eller internationale institutioner, der er aktive på området for beskyttelse og fremme af menneskerettighederne, bl.a. ved at yde støtte til ombudsmænd, overvågere af menneskerettighedernes overholdelse og internationale krigsforbryderdomstole; at støtte initiativer til etablering af en permanent international krigsforbryderdomstol; e) at fremme et civilt, pluralistisk samfund gennem styrkelse af de institutioner, der er nødvendige for at sikre samfundets pluralistiske karakter, herunder ikkestatslige organisationer (NGO'er); at bevidstgøre og orientere det civile samfund om de demokratiske principper; f) at fremme mediernes uafhængighed, pluralisme og ansvarlighed; at støtte ytringsfriheden og pressefriheden; g) at støtte oplysning, uddannelse og bevidstgørelse på menneskerettighedsområdet; h) at fremme lige muligheder for mænd og kvinder og ikke-diskriminerende former for praksis; i) at fremme gennemsigtighed i forvaltningen og en god offentlig forvaltning, og at støtte bekæmpelsen af korruption; j) at støtte tillidsskabende foranstaltninger med henblik på genindførelse af fredelige tilstande i samfundet samt konfliktforebyggende initiativer; at fremme respekten for den humanitære folkeret blandt alle parter i en given konflikt; k) at støtte de enkelte landes bestræbelser hen imod en afgræsning af de civile og militære ansvarsområder; at bevidstgøre og undervise personalet i de væbnede styrker, sikkerhedsfolk og politi samt personalet ved domstole og fængsler med hensyn til respekten for menneskerettighederne; at støtte foranstaltninger til genintegrering af hjemsendte soldater i det civile liv; 1) at beskytte og fremme visse målgruppers rettigheder, bl.a. børn, kvinder, indvandrere, fordrevne, fanger og ofre for tortur, vold eller væbnede konflikter; at støtte initiativer til bekæmpelse af forskellige former for udnyttelse af eller handel med mennesker, især kvinder og børn; m) at beskytte personer, der tilhører etniske, religiøse eller sproglige mindretal, og sikre deres rettigheder og kulturelle identitet; n) at beskytte de oprindelige folkeslag, deres rettigheder og deres kultur. Artikel 3 Fællesskabets støtte kan også omfatte finansiering af: foranstaltninger til bevidstgørelse og oplysning af den brede offentlighed tillige med ekspertmøder, seminarer, konferencer og kongresser, der har til formål at øge kendskabet til menneskerettighedsproblematikken og Fællesskabets indsats på dette område: 10

10 foranstaltninger i forbindelse med ydelse af den nødvendige faglige bistand til iværksættelse af fællesskabsstøttede projekter, herunder udveksling af fagkundskab og erfaringer mellem europæiske organisationer og organisationer i tredjelande: forberedende undersøgelser samt opfølgning, revision og evaluering af Fæl lesskabets foranstaltninger; udgifter til vurdering af tilbud og til forberedelse af projekter; undersøgelser af generel karakter af Fællesskabets indsats inden for de i forordningen omhandlede områder; anskaffelse og/eller levering af varer eller materiel, der er absolut nødvendigt for iværksættelse af foranstaltningerne, samt udgifter til det udenlandske eller lokale personale, der ansættes med henblik på at medvirke ved gennemførelsen af disse foranstaltninger; diverse andre former for udgifter i tilknytning til foranstaltningernes gennemførelse, herunder udgifter til synliggørelse af den bevilgede støtte. KAPITEL II Nærmere bestemmelser for ydelse af støtte til fremme af menneskerettighederne og de demokratiske principper Artikel 4 1. De partnere, der i henhold til denne forordning kan modtage finansiel støtte, er de regionale og internationale organisationer, de ikke-statslige organisationer, de offentlige nationale, regionale og lokale forvaltninger og instanser og de på fællesskabsplan etablerede organisationer samt offentlige og private institutter og initiativtagere. 2. De foranstaltninger, der finansieres af fællesskabet i henhold til denne forordning, iværksættes af Euruopa-Kommissionen, enten på opfordring af de i stk. 1 nævnte partnere, eller på Kommissionens eget initiativ. Artikel 5 Det Europæiske Fællesskabs støtte kan ydes til de i artikel 4, stk. 1, i denne forordning omhandlede partnere, der har hovedsæde i en af Fællesskabets medlemsstater eller i de tredjelande, der modtager Fællesskabets støtte i henhold til denne forordning, idet nævnte hovedsæde skal udgøre det rent faktiske center for alle beslutninger vedrørende de foranstaltninger, der finansieres i henhold til denne forordning. Undtagelsesvis kan et sådant hovedsæde befinde sig i et andet tredjeland. il -

11 Artikel 6 Uanset den institutionelle og politiske sammenhæng, som de i artikel 4, stk. 1, i denne forordning omhandlede partnere, udøver deres aktiviteter i, tages der først og fremmest hensyn til følgende elementer ved afgørelsen af, hvorvidt en partner kan fa adgang til fællesskabsfinansiering : a) dens erfaringer på området for fremme af menneskerettigheder og demokratiske principper, b) dens administrative ogfinansiellekapacitet, c) dens faglige og logistiske kapacitet, i forhold til den planlagte foranstaltning, d) i påkommende tilfælde resultaterne af de foranstaltninger, der tidligere er iværksat, især de, som har opnået finansiering fra Fællesskabets side, e) dens evne til at etablere et samarbejde med andre aktører i det civile samfund i de pågældende tredjelande, f) dens engagement med hensyn til uden forskelsbehandling at forsvare, overholde og fremme menneskerettighederne og de demokratiske principper. Artikel 7 1. Der ydes kun støtte til de i artikel 4, stk. 1, omhandlede partnere, såfremt de forpligter sig til at overholde de bevillings- og gennemførelsesbetingelser, som Kommissionen har fastsat, og som partnerne kontraktligt har forpligtet sig til at overholde. 2. Ethvert projekt, der modtager fællesskabsstøtte, gennemføres i overensstemmelse med de mål, der er fastlagt i Kommissionens finansieringsafgørelse. 3. Fællesskabets finansiering i henhold til denne forordning sker i form af ydelse af gavebistand. 4. For så vidt som foranstaltningerne fører til indgåelse af finansieringsaftaler mellem Fællesskabet og de lande, der får deres foranstaltninger finansieret i henhold til denne forordning, anføres det i disse aftaler, at Fællesskabet ikke finansierer udgifter til dækning af skatter og afgifter. Artikel 8 1. Deltagelse i udbud står åben på lige vilkår for alle fysiske og juridiske personer i medlemsstaterne og modtagerlandene. Deltagelsen kan i berettigede undtagelsestilfælde udvides til at omfatte byerne fra andre lande. 2. Leverancerne skal have oprindelse i medlemsstaterne eller i modtagerlandet. De kan i berettigede undtagelsestilfælde også have oprindelse i andre lande. 12-

12 Artikel 9 1. Med henblik på at virkeliggøre målene om sammenhæng og komplementaritet og at sikre en optimal effektivitet for samtlige foranstaltningers vedkommende kan Kommissionen træffe alle de for samordningen nødvendige foranstaltninger, herunder: a) etablering af en ordning for systematisk udveksling og analyse af oplysninger om de finansierede foranstaltninger og de foranstaltninger, som Fællesskabet og medlemsstaterne påregner at finansiere sammen; b) en koordinering på stedet for gennemførelsen af foranstaltningerne, i form af regelmæssige møder til udveksling af oplysninger mellem Kommissionens og medlemsstaternes repræsentanter i modtagerlandet. 2. Kommissionen kan tage initiativer med henblik på, at de i denne forordnings artikel 1 omhandlede foranstaltninger koordineres med og hænger naturligt sammen med de foranstaltninger, der gennemføres af internationale og regionale organisationer og instanser. KAPITEL III Procedurer til gennemførelse af foranstaltninger til fordel for menneskerettighederne og de demokratiske principper Artikel 10 Kommissionen får til opgave at forestå forundersøgelse, beslutningstagning, forvaltning, tilsyn og evaluering i forbindelse med de i denne forordning omhandlede foranstaltninger, i henhold til de budgetmæssige og andre gældende procedurer, herunder de, der er indeholdt i den finansforordning, der finder anvendelse på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget. Den fastsætter betingelserne for bevilling, frigørelse og anvendelse af den støtte, der omhandles i denne forordning. Artikel I overensstemmelse med den i artikel 12 omhandlede procedure vedtages der: afgørelser om de foranstaltninger, hvisfinansieringi henhold til denne forordning overstiger ECU pr. foranstaltning, samt om enhver ændring af disse foranstaltninger, der medfører en ekstraudgift på over 20% af det beløb, der oprindeligt blev fastsat til den pågældende foranstaltning; handlingsprogrammer, der skal udgøre en sammenhængende ramme om indsatsen i et bestemt land eller en bestemt region eller inden for et særligt emneområde, hvor de konstaterede behov vil være af vedvarende karakter, bl.a. som følge af deres omfang og kompleksitet. 2. Kommissionen underretter det i artikel 12 omhandlede udvalg om de finansieringsafgørelser, som den agter at træffe vedrørende projekter og programmer til -13-

13 en værdi under 2 mio. ECU. Denne underretning finder sted senest en uge, inden afgørelsen træffes. Artikel Kommissionen bistås af et udvalg af rådgivende karakter, i det følgende benævnt "udvalget", der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand. 2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster, i givet fald ved afstemning. Udtalelsen optages i mødeprotokollen; derudover har hver medlemsstat ret til at anmode om, at dens holdning indføres i mødeprotokollen. Kommissionen tager størst muligt hensyn til udvalgets udtalelse. Den underretter udvalget om, hvorledes den har taget hensyn til dets udtalelse. Artikel Kommissionen træffer beslutning om de presserende interventioner, der er nødvendige for effektivt at imødekomme de øjeblikkelige og uforudselige behov i forbindelse med: at der sker en brat afbrydelse af den demokratiske proces, eller hvis der opstår en krisesituation eller en usædvanlig og overhængende fare, der berører hele eller en del af et lands befolkning, og som udgør en alvorlig trussel mod sikringen af de enkelte personers grundlæggende menneske- og frihedsrettigheder; punktuelle situationer, der er tydeligt mærkbare med hensyn til respekten for de demokratiske spilleregler, de retsstatslige principper og de grundlæggende frihedsrettigheder. 2. Med henblik på gennemførelsen af foranstaltninger, der opfylder disse betingelser: vedtager Kommissionen sin beslutning underretter den medlemsstaterne skriftligt herom. Artikel 14 En gang om året foretager det i artikel 12 omhandlede udvalg på grundlag af en redegørelse fra Kommissionens repræsentant en drøftelse af de generelle retningslinjer for de foranstaltninger, der skal gennemføres i det kommende år i henhold til denne forordning, samt af ethvert generelt eller specielt spørgsmål vedrørende Fællesskabets støtte på dette område. -14

14 Artikel 1$ Kommissionen foretager regelmæssigt evalueringer af de af Fællesskabet i henhold til denne forordning finansierede foranstaltninger med henblik på at nå til erkendelse af, om de med disse foranstaltninger tilsigtede mål er nået, og med henblik på at angive hovedlinjerne for en effektivisering af de fremtidige foranstaltninger. Kommissionen forelægger udvalget et sammendrag af disse evalueringer, der om nødvendigt kan drøftes i udvalget. Evalueringsrapporterne står til rådighed for de medlemsstater, der ønsker at rekvirere dem. Artikel 16 Enhver kontrakt ellerfinansieringsaftale,der indgås i henhold til denne forordning, skal rumme en bestemmelse om, at Kommissionen og Revisionsretten kan foretage kontrol på stedet og i de i denne forordnings artikel 4, stk. 1, omhandlede partneres hovedsæde, ifølge de sædvanlige fremgangsmåder, der er fastlagt af Kommissionen inden for rammerne af de gældende bestemmelser, særlig bestemmelserne i den finansforordning, der finder anvendelse på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget. Artikel Efter hvert regnskabsår forelægger Kommissionen en årsberetning for Europa- Parlamentet og Rådet, der omfatter et sammendrag af de foranstaltninger, der er blevet finansieret i løbet af regnskabsåret. Sammendraget indeholder bl.a. oplysninger om de partnere, sammen med hvilke de i artikel 1 i denne forordning omhandlede foranstaltninger er blevet iværksat. Beretningen rummer også et sammendrag af de eksterne evalueringer, der er blevet foretaget, og om nødvendigt indeholder den forslag om særlige foranstaltninger. 2. Senest en måned efter, at Kommissionen har truffet sin afgørelse, underretter den medlemsstaterne om de godkendte foranstaltninger og projekter, med angivelse af udgiften hertil, deres art, modtagerlandet og de involverede partnere. Artikel 18 Tre år efter denne forordnings ikrafttræden forelægger Kommissionen Europa- Parlamentet og Rådet en samlet evaluering af de af Fællesskabet inden for denne forordnings rammer finansierede foranstaltninger, bilagt forslag til, hvad der skal ske med denne forordning fremover, og eventuelt forslag til ændringer af den. 15

15 Artikel 19 Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter dens offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den... På Rådets vegne Formand -16-

16 Finansieringsoversigt 1. FORANSTALTNINGENS BETEGNELSE Udvikling og befæstelse af demokratiet og retsstaten og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. 2. BUDGETPOST For regnskabsåret 1997 drejer det sig om følgende budgetposter: Budgetpost B7-70 B B B7-70I B7-702 B7-703 B7-704 B7-705 B7-707 B7-708 B7-709 Tekst Europæisk initiativ for demokrati og beskyttelse af menneskerettighederne Støtte til demokrati i de central- og østeuropæiske lande samt på Balkan Fællesskabsforanstaltninger til støtte for demokratiet og fredsprocessen i republikkerne fra det tidligere Jugoslavien Støtte til demokrati i De Nye Uafhængige Stater og Mongoliet Menneskerettigheder og demokrati i udviklingslande Demokratiseringsprocessen i Latinamerika Andre foranstaltninger til fordel for menneskerettighederne MEDA-programmet for demokrati Støtte til genoptræningscentre for torturofre og til organisationer, der yder konkret bistand til ofre for overtrædelser af menneskerettighederne Støtte til de internationale krigsforbryderdomstoles arbejde og til oprettelse af en permanent krigsforbryderdomstol Støtte og kontrol i forbindelse med afholdelse af valg I ALT Forpligtelser pm Budget Betalinger pm

17 A-3041 Støtte til internationale ikke-statslige organisationer, der arbejder for indførelse af en international strafferetlig jurisdiktion ( ECU) Disse forskellige budgetposter forfølger følgende mål: B Dette program skal anvendes til støtte for udvikling af demokrati og retsstatstilstande samt udviklingen af civilsamfundet i de central- og østeuropæiske lande. Denne bevilling er bestemt til at dække støtte til aktioner iværksat af sammenslutninger, med en så omfattende deltagelse som muligt af regionale NGO'er og med særlig vægt på kvindesammenslutninger, der fører en aktiv kamp for demokratiets gennemførelse i det civile liv i de central- og østeuropæiske lande. B Denne bevilling skal dække aktioner til støtte for fredsprocessen, neddæmpning af spændinger og demokratisk udvikling blandt andet gennem fremme af frie og uafhængige medier i republikkerne i det tidligere Jugoslavien (Slovenien, Kroatien, Serbien, Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Bosnien-Hercegovina). B7-701 Denne bevilling skal dække iværksættelse af et program til støtte for udviklingen af demokrati og retsstat samt til støtte for gennemførelsen af de internationalt anerkendte menneskerettigheder, beskyttelse af mindretals og de oprindelige folks rettigheder samt til udviklingen af civilsamfund i De Uafhængige Stater i det tidligere Sovjetunionen og Mongoliet inden for rammerne af Europa-Parlamentets beslutning af 15. juli B7-702 Denne bevilling er bestemt til at dække foranstaltninger vedrørende menneskerettigheder og demokrati, særlig sådanne som er forbundet med udøvelse af offentlig myndighed, styrkelse af civilsamfundet og konfliktforebyggelse i nær tilknytning til Den Europæiske Unions udviklingspolitik, til fordel for udviklingslandene. B7-703 Denne bevilling er bestemt til at dække finansieringen af særlige aktioner, der skal bidrage til demokratiseringsprocessen i Latinamerika, herunder Haiti og Cuba, især til at hjælpe dem, der kæmper i Centralamerikas borgerkrige, tilbage til en normal tilværelse, når kampene ophører. B7-704 Denne bevilling dækker finansiering af de aktiviteter, der gennemføres af organisationer, som arbejder med humanitære spørgsmål og beskyttelse af menneskerettighederne i tredjelande. Der ydes støtte i form af tilskud til projekter såvel i tredjelande som i Den Europæiske Union med henblik på at: - 18-

18 fremme internationale initiativer samt EF-initiativer med det formål inden år 2000 at få afskaffet dødsstraffen i alle lande uddanne personer, der er ansvarlige for bevidstgørelsen af andre om menneskerettighederne (dommere, advokater, ledende administrativt personale, personer med ansvar for uddannelsen af politi og sikkerhedsstyrker, undervisere osv.) styrke respekten for børns rettigheder fremme og beskytte kvinders rettigheder styrke respekten for etniske mindretal som f.eks. sigøjnere styrke respekten for de oprindelige folks menneskerettigheder i hele verden støtte uddannelsesinitiativer i organisationer, der arbejder for at beskytte menneskerettighederne støtte organisationer, som specielt tager sig af flygtninge styrke beskyttelsen af menneskerettighederne i de lande, hvor der inden for den nærmeste fremtid vil ske en ændring i styret. B7-705 Dette program har til formål at fremme udviklingen med hensyn til demokratiet, retsstaten og det borgerlige samfund i de lande, der er omfattet af MEDA-programmet. B7-707 Bevillingen er bestemt til at støtte rehabiliteringscentre for torturofre tillige med andre organisationer, der tilbyder en konkret bistand til ofre for krænkelser af menneskerettighederne. B7-708 Denne bevilling skal bidrage til at forbedre arbejdet i FN's Internationale Domstol vedrørende det tidligere Jugoslavien og i den internationale krigsforbryderdomstol vedrørende Rwanda. Den skal endvidere dække driftsudgifterne i forbindelse med bevisførelse (rejser, undersøgelser, vidners rejser, exhumering osv.) og finansiere forberedende arbejder med henblik på nedsættelse af en permanent international domstol. A-3041 Denne bevilling skal dække Den Europæiske Unions støtte til internationale ikkestatslige organisationer, der arbejder for indførelse af en international strafferetlig jurisdiktion. -19

19 3. RETSGRUNDLAG Rådets forslag til forordning er baseret på traktatens artikel 130W. 4. BESKRIVELSE AF FORANSTALTNINGEN 4.1 Foranstaltningens generelle mål Foranstaltningens generelle mål er at bidrage til gennemførelsen af foranstaltninger, der tager sigte på at udvikle og befæste demokratiet og retsstaten, herunder en forsvarlig offentlig forvaltning, og at respektere menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. 4.2 Foranstaltningens varighed og nærmere bestemmelser for dens forlængelse/ fornyelse Foranstaltningen er af tidsubestemt varighed: 5. KLASSIFICERING AF UDGIFTERNE: 5.1 IOU 5.2 OB 5.3 Indtægtstype: ikke relevant. 6. UDGIFTERNES/INDTÆGTERNES ART - tilskud pa op til 100% - tilskud til samfinansiering med andre offentlige og/eller private tilskudsydere 7. FINANSIELLE VIRKNINGER 7.1 Metode for omkostningsberegning for regnskabsåret 1998 (forholdet mellem enhedsomkostninger og samlede omkostninger) Det samlede beløb i kapitel B7-70 for året 1998 er beregnet på grundlag af beløb svarende til hver budgetpost, der er angivet nedenfor: 20

20 B7-70 Europæisk initiativ for demokrati og beskyttelse af menneskerettighederne _.. ^ - _ - B Î? ^ -, i mio. ECU Støtte til demokrati i de central- og østeuropæiske 15 lande samt på Balkan, herunder republikkerne i det tidligere Jugoslavien B7-701 Støtte til demokrati i De Nye Uafhængige Stater og 10 Mongoliet B7-702 Menneskerettigheder og demokrati i 17 udviklingslande B7-703 Demokratiseringsprocessen i Latinamerika 12,625 B Andre foranstaltninger til fordel for 16 menneskerettighederne og demokratiet B7-705 MEDA-programmet for demokrati 8 B7-709 Støtte og kontrol i forbindelse med afholdelse af pm. valg I ALT 78, Omkostningernes fordeling på de enkelte elementer J f. Ovenstående punkt. 7.3 Driftsudgifterne til undersøgelser, ekspertmøder osv., der dækkes via del B 7.4 Forfaldsplan (udfyldes i forbindelse med flerårige foranstaltninger): ikke relevant 8. FORHOLDSREGLER MOD SVIG - FORVENTEDE RESULTATER Alle modtagere af en finansiel støtte, der bevilges i henhold til kapitel B7-70, skal undertegne en aftale om samfinansiering med Kommissionen. Selv om hver aftale følger den model, der er typisk for det enkelte generaldirektorat, findes der i alle disse forskellige modeller en række fælles bestemmelser om bekæmpelse af svig. F.eks. kan nævnes de anti-svig-bestemmelser, der er indføjet i udkastet til aftale vedrørende de budgetposter, der forvaltes af GD IA/A2: «b ->?

21 "Artikel 11. REVISION OG OVERVÅGNING: 1. Organisationen accepterer at lade behørigt bemyndigede medarbejdere ved Kommissionen og De Europæiske Fællesskabers revisionsret foretage de revisioner eller inspektioner, de anser for nødvendige for at kontrollere projektets finansielle forvaltning og dets regnskaber. Bl.a. skal organisationen give uhindret adgang til projektstedet og organisations lokaler, regnskabsbøger og bilag. Alle dokumenter, der vedrører gennemførelsen af denne aftale, bør være til rådighed. 2. Desuden accepterer organisationen, at behørigt bemyndigede medarbejdere ved Kommissionen udfører kontrolbesøg på stedet for at følge gennemførelsen af projektet i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i gennemførelsesbestemmelserne (bilag A). 3. Organisationen skal drage omsorg for, at regnskabsbøgerne og alle originale bilag opbevares for et tidsrum af fem år efter projektets færdiggørelse." Således modtager organisationerne besøg af de af Kommissionen bemyndigede medarbejdere under gennemførelsen af aktiviteterne med henblik på en verificering af, om projektet afvikles efter planen, og at midlerne anvendes forsvarligt til projektets gennemførelse. På grundlag af diverse indberetninger har forvalterne af den pågældende budgetpost et præcist kendskab til modtagerorganisationens formåen og den finansielle forvaltning af projektet. På tilsvarende måde kan GD XX og/eller Revisionsretten foretage kontrolbesøg på stedet og i modtagerorganisationernes hovedsæde. Forvalterne af budgetposterne i kapitel B7-70 har til opgave at gennemgå de foreløbige og endelige tinansieringsberetninger, som enhver modtagerorganisation skal fremlægge, inden den modtager den følgende tranche af det bevilgede tilskud. Denne kontrolmetode gør det muligt på forhånd at undgå en ukonekt anvendelse af tilskuddet og at sikre en forsvarlig afvikling af projektaktiviteterne. 9. OPLYSNINGER OM OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET 9.1 Specifikke og kvantificerbare mål - målgruppe - Specifikke mål: forbindelsen til det generelle formål Kommissionens tværgående arbejdsgruppe vedrørende "menneskerettigheder", der bl.a. består af forvalterne af budgetposterne i kapitel B7-70, har fastlagt følgende tematiske prioritering, der er direkte forbundet med den generelle målsætning, som beskrevet under punkt 4: 23-

22 Demokrati: * Prioriterede mål a) bistand til forberedelse af valg; b) kontrol med valg. Retsstat: a) parlamentarisk virksomhed; b) retsprocedurer; c) juridisk sikring af de borgeriige og politiske rettigheder; d) statslige institutioner til sikring af menneskerettighederne; e) institutionel reform; 1) undervisning af de væbnede styrker og af sikkerhedsstyrkerne; g) gennemsigtighed i den offentlige forvaltning. Et pluralistisk, demokratisk, civilt samfund: a) uafhængige, pluralistiske og ansvarsbevidste medier; b) undervisning på området for menneskerettigheder og de grundlæggende frihedsrettigheder; c) lige muligheder for mænd og kvinder og ikke-diskriminerende praksis (en ikke-kønsbetinget holdning, bekæmpelse af racisme, fremmedhad og religiøs intolerance); d) oprettelse af grupper og sammenslutninger på lokalt plan; e) psyko-social rehabilitering. Tillidsskabende foranstaltninger: a) forebyggelse af konflikter og indledning af forhandlinger; b) internationale institutioner/internationale strafferetlige domsmyndigheder; c) forholdet mellem civile og militære personer; d) støtte til fredsbestræbelserne. kvinder børn o mindretal oprindelige folkeslag indvandrere, flygtninge og hjemvendte torturofre fanger. 9.2 Begrundelse - Retsgrundlaget for EF-støtten Målgrupper Det Europæiske Fællesskab, der fungerer som international juridisk person, har på området for internationale forbindelser mulighed for at udøve visse rettigheder og påtage sig visse forpligtelser inden for hele den vifte afmål, der er angivet i Traktaten. Desuden falder Det Europæiske Fællesskabs indsats inden for de generelle rammer for De Forenede Nationers Pagt og Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, suppleret med de to internationale pagter om borgerlige og politiske rettigheder og om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Indsatsen er også baseret på de forpligtelser, der er indeholdt i de vigtigste internationale og regionale instrumenter vedrørende beskyttelse af menneskerettighederne. De hovedmål, der er udstukket af det internationale samfund i sluterklæringen og handlingsprogrammet fra verdenskonferencen om menneskerettighederne (Wien, juni 1993), danner ramme om indsatsen og er tillige en meget væsentlig inspirationskilde

23 På dette grundlag har traktaten om Den Europæiske Union bidraget til at styrke Fællesskabets indsats på området for menneskerettigheder og demokratiske principper, ved udtrykkeligt at fremhæve, at Det Europæiske Fællesskabs politik på området for udviklingssamarbejde "skal bidrage til den generelle målsætning om udvikling og befæstelse af demokratiet og retsstaten samt til målsætningen om respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder". Fællesskabets politik for udviklingssamarbejde er centreret om mennesket; den er knyttet snævert sammen med besiddelsen af de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samt anerkendelsen og anvendelsen af de demokratiske principper, befæstelsen af retsstaten og en forsvarlig forvaltning af de offentlige anliggender. Hele dette tiltag - som er nærmere fastlagt i den resolution om "menneskerettigheder, demokrati og udvikling", som blev vedtaget af Rådet og medlemsstaterne, forsamlet i Rådet, den 28. november hviler på en åben og konstruktiv dialog med regeringerne i de berørte lande, samt på gennemførelsen af positive foranstaltninger til bevidstgørelse om og fremme af menneskerettigheder og demokrati. Denne indsats tager sigte på at styrke forbindelsen mellem udviklingssamarbejde, menneskerettigheder og principperne om demokrati, retsstat og forsvarlig forvaltningspraksis. - Valg af støtteform * fordele i forhold til andre mulige foranstaltninger (relative fordele) Kapitel B7-70 er et af de sjældne eksempler på, at Kommissionen gennemfører direkte samarbejdsinitiativer med det civile samfund, både inden og uden for Fællesskabets grænser. Sammenfatningen af disse budgetposter i 1994 i et og samme kapitel har gjort det muligt at sikre, at udgifter til eksterne mål i forbindelse med menneskerettigheder og demokratisering forvaltes med den nødvendige sammenhæng og gennemsigtighed. På tilsvarende måde har arbejdet i den tværgående arbejdsgruppe vedrørende "menneskerettigheder" gjort det muligt at udstikke retningslinjer, fastlægge referencerammer og fælles udvælgelseskriterier for projekterne og at harmonisere procedurerne. Denne fremgangsmåde gør det muligt at tage bedre hensyn til realiteterne i de pågældende iande og regioner og til de statslige og ikke-statslige partneres prioriterede tiltag og at sikre, at de foreslåede foranstaltninger er relevante i de enkelte lokale situationer. Hovedfordelene ved denne fremgangsmåde er en fleksibilitet, der gør det muligt at holde sig nær op til målgruppernes konkrete behov, opdelingen i en tematisk og en geografisk indfaldsvinkel, initiativernes nyskabende karakter, idet de efter i begrænset omfang at være blevet støttet med budgetmidler kan videreudvikles i en større målestok, hvis erfaringerne med forsøgene falder positivt ud, hvorefter de kan modtage faglig bistand eller finansieres som udviklingssamaibejde. Denne fremgangsmåde gør det også muligt at sikre kontinuiteten i indsatsen, samtidig med, at der er mulighed for at udvikle en strategi til brug på mellemlang og lang sigt. 25-

24 * beskrivelse af eventuelle lignende foranstaltninger på EF-plan eller nationalt plan. Tendensen til en harmonisering af udvælgelses- og finansieringsprocedurerne inden for kapitel B7-70 gør, at det bliver betydeligt enklere at foretage udvælgelsen af initiativer og at forholdet mellem Kommissionen og modtagerorganisationerne forbedres mærkbart. Dette gør det også muligt på en mere præcis måde at erfare virkningen af de foranstaltninger, der finansieres via dette budgetkapitel og at fastholde foranstaltningerne på de prioriterede målsætninger, som den tværgående arbejdsgruppe i Kommissionen vedrørende "menneskerettigheder" har opstillet. Sammenholdt med lignende initiativer, der tages på nationalt plan, er fællesskabsindsatsen af en lidt anden karakter, for så vidt som den rummer en europæisk identitet, der er knyttet sammen med de forpligtelser, medlemsstaterne har indgået i fællesskab. Ud fra et operationelt synspunkt, råder Europa-Kommissionen over et netværk af delegationer og repræsentationer rundt om i verden, der udgør en yderst effektiv formidlende instans med henblik på vurdering af projekterne, tilsynet med dem og evalueringen af de opnåede resultater. Dette netværk giver også mulighed for en bedre målretning af bestræbelserne på internationalt plan samt for at maksimere de opnåede resultater. Endvidere betragter de øvrige kapitalindskydere Kommissionens finansielle bidrag som en sikker garant for et projekts lødighed og for modtagerorganisationens levedygtighed. - Vigtigste usikkerhedsmomenter, som vil kunne påvirke de konkrete resultater af foranstaltningen Der er altid indbygget visse usikkerheds- og risikofaktorer i denne form for initiativer. Visse af dem gennemføres i situationer med alvorlige spændinger eller åben konflikt. De behandlede emners følsomhed bevirker, at de let udløser negative reaktioner hos de offentlige myndigheder eller i dele af samfundet, og disse reaktioner kan alvorligt hæmme, ja ligefrem afbryde gennemførelsen af aktiviteterne. 9.3 Overvågning og evaluering - Resultatindikatorer * output-indikatorer (omfanget af de iværksatte aktiviteter) * virhiingsindikatorer for de enkelte målsætninger Hvert enkelt projektforslag vurderes i forhold til den ansøgende organisations faglige, logistiske, administrative og finansielle formåen. Denne vurdering er baseret på en række faktorer, der kan opstilles i følgende rangorden: 1. Overensstemmelse med Den Europæiske Unions generelle mål og med det relevante kapitel og den relevante post i budgettet 2. Muligheden for at gennemføre projektets mål 26

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0898 Offentligt

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0898 Offentligt Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0898 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.2.2001 KOM(2000) 898 endelig 2001/0011 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om vedtægt for og

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2018 COM(2018) 167 final 2018/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Kommissionen til på Den Europæiske Unions vegne at godkende den globale

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0182 (NLE) 11946/17 UD 195 CID 2 TRANS 349 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0366 (NLE) 14997/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. november 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COASI 219

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Somalia, som Rådet vedtog på samling den 18. juli 2016.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Somalia, som Rådet vedtog på samling den 18. juli 2016. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) 11238/16 COAFR 220 CFSP/PESC 618 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 18. juli 2016 til: delegationerne

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0174/124. Ændringsforslag. David McAllister for Udenrigsudvalget

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0174/124. Ændringsforslag. David McAllister for Udenrigsudvalget 21.3.2019 A8-0174/124 Ændringsforslag 124 David McAllister for Udenrigsudvalget Betænkning José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra Instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA III) (COM(2018)0465 C8-0274/2018

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2016 C(2016) 6265 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.10.2016 om den fælles overvågnings- og evalueringsramme som omhandlet i Europa- Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0367 (NLE) 14996/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. november 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COASI 218

Læs mere

Íñigo Méndez de Vigo medlemmerne af konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Nærhedsprincippet

Íñigo Méndez de Vigo medlemmerne af konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Nærhedsprincippet DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 30. maj 2002 (03.06) (OR. fr) CONV 71/02 NOTE fra: til: Vedr.: Íñigo Méndez de Vigo medlemmerne af konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Nærhedsprincippet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING Ref. Ares(2018)2964154-06/06/2018 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2018 COM(2018) 371 final 2018/0219 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af anvendelsen af forordning (EU) nr..../2018

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 4.5.2018 L 114 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) 2018/673 af 3. maj 2018 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN L 348/130 Den Europæiske Unions Tidende 24.12.2008 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN RÅDETS AFGØRELSE 2008/976/RIA

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om flerårig ramme for EU's

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en global miljøpagt

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en global miljøpagt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 COM(2018) 138 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en global miljøpagt DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den delvis afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den delvis afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en) 10817/10 EXT 4 DELVIS AFKLASSIFICERING af dokument: af: 8. juni 2010 ny status: Vedr.: 10817/2010 RESTREINT UE Offentlig FREMP 27 JAI

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2010 KOM(2010)118 endelig 2010/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

- der henviser til Rådets fælles holdning (8558/2/ C5-0296/2003) 1,

- der henviser til Rådets fælles holdning (8558/2/ C5-0296/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0456 Europæisk jernbaneagentur ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Budgetkontroludvalget

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Budgetkontroludvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetkontroludvalget 2009 22.2.2005 ARBEJDSDOKUMENT om ændring af de interne bestemmelser for gennemførelsen af Europa- Parlamentets budget Budgetkontroludvalget Ordfører:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den forklarende note fra Den Franske Republiks regering om ovennævnte initiativ.

Hermed følger til delegationerne den forklarende note fra Den Franske Republiks regering om ovennævnte initiativ. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. december 2000 (19.12) (OR. fr) 13289/00 ADD 1 LIMITE JAI 135 ADDENDUM TIL FØLGESKRIVELSE fra: Frankrigs faste repræsentant, Pierre VIMONT modtaget den:

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte

Læs mere

P7_TA(2011)0207 Yderligere makrofinansiel bistand til Georgien ***I

P7_TA(2011)0207 Yderligere makrofinansiel bistand til Georgien ***I P7_TA(2011)0207 Yderligere makrofinansiel bistand til Georgien ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere

Læs mere

Side 3: Vejledende oversigt: de foreslåede artikler vedrørende medlemskab af Unionen i forhold til de eksisterende traktater

Side 3: Vejledende oversigt: de foreslåede artikler vedrørende medlemskab af Unionen i forhold til de eksisterende traktater DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 2. april 2003 (03.04) (OR. fr) CONV 648/03 NOTE fra: til: Vedr.: præsidiet konventet Afsnit X: Medlemskab af Unionen Dokumentets indhold: Side 2: De

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning. Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Kay Swinburne A8-0010/2019

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning. Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Kay Swinburne A8-0010/2019 Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 27.3.2019 A8-0010/2019/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/287/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/287/EU) 17.5.2014 L 147/79 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 10. marts 2014 om fastsættelse af kriterier for etablering og evaluering af europæiske netværk af referencecentre og deres medlemmer og for lettelse

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig Europa-Parlamentet 204-209 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(208)049 Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

Udkastet til artikel 38 og artikel 39 bygger direkte på konklusionerne fra Arbejdsgruppe IX.

Udkastet til artikel 38 og artikel 39 bygger direkte på konklusionerne fra Arbejdsgruppe IX. DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 14. marts 2003 (14.03) (OR. fr) CONV 602/03 NOTE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Unionens finanser: udkast til artikel 38-40 Afsnit VII: Unionens

Læs mere

Udtalelse nr. 6/2014

Udtalelse nr. 6/2014 Udtalelse nr. 6/2014 (artikel 325, TEUF) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 for så vidt angår etablering af en kontrolansvarlig

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

5126/15 sr/lv/bh 1 DGB 3A LIMITE DA

5126/15 sr/lv/bh 1 DGB 3A LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. januar 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTE fra: formandskabet til: Socialgruppen Dato: 23. januar 2015 Vedr.: Forslag til Rådets

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages i Det Fælles EU-ICAO-Udvalg om vedtagelsen af et bilag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 358 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS)

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 12852/18 FISC 400 ECOFIN 884 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 27.12.2018 L 329/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/2057 af 20. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en midlertidig anvendelse af

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.10.2018 L 271/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1618 af 12. juli 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 231/2013 for så vidt

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.6.2018 COM(2018) 453 final 2018/0239 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om forebyggelse af ureguleret fiskeri

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 COM(2017) 424 final 2017/0190 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0359 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0359 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0359 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2017 COM(2017) 359 final 2017/0149 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Kroatien, Nederlandene, Portugal

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2014 COM(2014) 585 final 2014/0287 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0133/21. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0133/21. Ændringsforslag 12.9.2017 A8-0133/21 21 Punkt 57 57. opfordrer Kommissionen til at fremlægge en gennemgang af den såkaldte sixpack og twopack for at give Europa-Parlamentet større beføjelser til at kontrollere vedtagelsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.2.2016 COM(2016) 63 final 2016/0037 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem partnerlandene

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 med hensyn til gensidighedsmekanismen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 med hensyn til gensidighedsmekanismen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.7.2004 KOM(2004) 437 endelig 2004/0141 (CNS) RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 med hensyn til gensidighedsmekanismen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2019 COM(2019) 53 final 2019/0019 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0087 Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

Erklæringer fra Kommissionen. Forlængelse af varigheden af landdistriktsudviklingsprogrammerne /17 ADD 1 jn/jn/bh 1 DRI

Erklæringer fra Kommissionen. Forlængelse af varigheden af landdistriktsudviklingsprogrammerne /17 ADD 1 jn/jn/bh 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. december 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0282B (COD) 15577/17 ADD 1 CODEC 2049 AGRI 688 AGRILEG 249 AGRIFIN 132 AGRIORG 124 AGRISTR 115 VETER

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2019)0053 C8-0039/ /0019(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til forordning (COM(2019)0053 C8-0039/ /0019(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 8.3.2019 A8-0161/ 001-011 ÆNDRINGSFORSLAG 001-011 af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Betænkning Marian Harkin, Jean Lambert A8-0161/2019 Indførelse af beredskabsforanstaltninger inden

Læs mere

10303/1/11 REV 1 ADD 1 kb/js/ikn/la/top/mc 1 DQPG

10303/1/11 REV 1 ADD 1 kb/js/ikn/la/top/mc 1 DQPG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 19. juli 2011 (18.08) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2010/0044 (COD) 10303/1/11 REV 1 ADD 1 CULT 33 CODEC 841 PARLNAT 192 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem partnerlandene i Det Østafrikanske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2005 KOM(2005) 36 endelig 2005/0005 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999 for så vidt angår

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2015 COM(2015) 389 final 2015/0180 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af den holdning, Unionen skal indtage på den 12. generalforsamling i OTIF

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 20. marts 2019 (OR. en) 2018/0040 (COD) PE-CONS 44/19 UD 51 CODEC 403 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser L 225/16 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 12. 8. 98 RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme DE EUPÆISKE U IO ~FACT SHEET~ EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme Den 22. december 2009 (20.01) EU vedtog de første

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

17159/09 lv/av/an/aa/av/bh 1 DG C II

17159/09 lv/av/an/aa/av/bh 1 DG C II RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. december 2009 (15.12) (OR. en) 17159/09 RECH 449 COMPET 514 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0063 (NLE) 14869/16 JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN 359 EDUC 401 MIGR 205 SOC 746

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. oktober 2018 (OR. en) 7223/04 DCL 1 JUSTCIV 42 AFKLASSIFICERING af dokument: 7223/04 af: 11. marts 2004 ny status: Vedr.: Offentlig Udkast til henstilling

Læs mere

KRITERIER OG BETINGELSER FOR ANSØGNINGER VEDRØRENDE INDKALDELSE AF FORSLAG VP/1999/002

KRITERIER OG BETINGELSER FOR ANSØGNINGER VEDRØRENDE INDKALDELSE AF FORSLAG VP/1999/002 KRITERIER OG BETINGELSER FOR ANSØGNINGER VEDRØRENDE INDKALDELSE AF FORSLAG VP/1999/002 INDKALDELSE AF FORSLAG VEDRØRENDE STØTTE TIL TVÆRNATIONALE FORANSTALTNINGER TIL BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING AF

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2019)0193 Forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker som omhandlet i

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juli 2015 (OR. en) 10801/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: JAI 552 ASIM 51 CADREFIN 36 ENFOPOL 204 PROCIV 36 DELACT 93

Læs mere