BOREMASKINE 20 V FAB 20-N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOREMASKINE 20 V FAB 20-N"

Transkript

1 PRODUCERET I TYSKLAND Brugsanvisning BOREMASKINE 20 V FAB 20-N myhansecontrol.com myhansecontrol.com Brugervenlig vejledning ID: #07108 Original brugsanvisning

2 Indholdsfortegnelse Oversigt... 3 Anvendelse... 4 Leveringsomfang/apparatdele... 5 Generelt... 6 Læs og gem brugsanvisning...6 Symbolforklaring...6 Sikkerhed... 7 Tilsigtet brug... 7 Resterende risici... 7 Generelle sikkerhedsanvisninger for el-værktøj...8 Særlige sikkerhedshenvisninger til boremaskiner Yderligere sikkerhedshenvisninger...12 Forberedelse...13 Kontrollér boremaskine og leveringsomfanget...13 Brug af batteri...14 Betjening...14 Indsætning af værktøj...15 Udtagning af værktøj...16 Skruning og boring...16 Afhjælp blokering Efter brugen...18 Rengøring og vedligeholdelse...18 Rengøring Kontrol af boremaskine Opbevaring...19 Transport Fejlsøgning Tekniske data Angivelser til boremaskinen...20 Angivelser til batteri og oplader...21 Støj-/vibrationsinformation...21 Bortskaffelse Bortskaf emballage Bortskaffelse af boremaskinen Overensstemmelseserklæring Dok./Rev.-Nr _

3 9 A B

4 C D 4

5 Leveringsomfang/apparatdele Leveringsomfang/apparatdele 1 Selvspændende borepatron 2 Drejningsmoment-indstillingsring 3 Gearskifter 4 Højre-/venstreløbsskifter 5 Bælteclip 6 Batteriholder 7 LED-arbejdslys 8 Afbryder (med omdrejningstalregulering) 9 Bor (HSS-spiralbor), 8 10 Magnet-bitholder 11 Bit, 8 5

6 Generelt Generelt Læs og gem brugsanvisning Denne brugsanvisning hører til denne Boremaskine 20V FAB 20-N (i det følgende kun kaldt»boremaskine«). Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden du anvender boremaskinen. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsanvisningerne og advarslerne. Tilsidesættelsen af henvisningerne i denne brugsanvisning kan føre til alvorlige skader eller til beskadigelser af boremaskinen. Overhold de gældende lokale eller nationale bestemmelser vedr. brugen af dette produkt. Opbevar denne brugsanvisning på et sikkert sted, så du kan slå ting op på et senere tidspunkt. Hvis du videregiver boremaskinen til andre, skal du også videregive denne brugsanvisning. Denne brugsanvisning kan hentes som PDF-fil fra vores internetside Symbolforklaring Følgende symboler og signalord anvendes i denne brugsanvisning, på boremaskinen eller på emballagen. ADVARSEL! FORSIGTIG! BEMÆRK! Betegner en farlig situation, som, hvis denne fare ikke undgås, kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Betegner en farlig situation. Hvis denne fare ikke undgås, kan det medføre lette eller moderate kvæstelser. Advarer mod mulige materialeskader. Overensstemmelseserklæring (se kapitel Overensstemmelseserklæring ): Produkter, der er markeret med dette symbol, opfylder alle fælles regler fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der skal anvendes. Læs brugsanvisningen. ID TÜV-mærket bekræfter, at boremaskinen er sikker ved tilsigtet brug. Symbol GS står for testet sikkerhed. Produkter, som er kendetegnet med dette tegn, lever op til bestemmelserne i den tyske produktsikkerhedslovgivning (ProdSG). 6

7 Sikkerhed Sikkerhed Tilsigtet brug Boremaskinen er udelukkende udviklet til privat brug på hobby- og gør-det-selvområdet til boring og skruning i træ, plast og metal. Enhver anden form for brug er udtrykkeligt udelukket, og betragtes som utilsigtet brug. Leveringsomfanget af boremaskinen omfatter hverken batteri eller oplader. Disse skal anskaffes separat: Boremaskinen kan drives med et 20 V batteri eller et 20/40 V batteri af mærket Activ Energy. Anvend udelukkende de i kapitlet Tekniske data nævnte batterier til boremaskinen, brug ikke boremaskinen med batterier fra andre producenter. Producenten eller forhandleren hæfter ikke for kvæstelser, tab eller skader, der er forårsaget af forkert eller utilsigtet brug. Mulige eksempler på ikke forskriftsmæssige eller forkerte anvendelser er: Brug af boremaskinen til andre formål, end de tilsigtede; en tilsidesættelse af sikkerhedsanvisningerne og advarslerne, samt monterings-, drifts-, vedligeholdelses- og rengøringsvejledningerne som denne brugsanvisning omfatter; en tilsidesættelse af enhver form for forebyggelse mod ulykker, arbejdsmedicinske eller sikkerhedstekniske forskrifter, som på nogen måde kunne være forbundet med brugen af denne boremaskine; brug af tilbehør og reservedele, som ikke er beregnet til boremaskinen; ændringer ved boremaskinen; reparation af boremaskinen, som ikke udføres af producenten eller fagpersonale; erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug af boremaskinen; betjening eller vedligeholdelse af boremaskinen, som udføres af personer, der ikke er fortrolige med håndteringen af boremaskinen og/eller ikke forstår de farer, der er forbundet hermed. Resterende risici Selv ved en tilsiget brug, kan tydelige resterende risici ikke udelukkes fuldstændigt. Betinget af boremaskinens type kan der opstå følgende farer: Sundhedsskader, som opstår ved svingningsemissioner, såfremt boremaskinen bruges over længere tid, eller ikke bruges eller vedligeholdes korrekt; kvæstelser og materielle skader, som forårsages gennem flyvende dele eller afbrækkede værktøjspåsætninger; sundhedsskader, som opstår ved arbejde med giftige eller sundhedsskadelige materialer (f.eks. asbest). 7

8 Sikkerhed Generelle sikkerhedsanvisninger for el-værktøj ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger, vejledninger, illustrationer og tekniske data, som dette el-værktøj er forsynet med. Forsømmelser i forbindelse med overholdelsen af sikkerhedsanvisninger og vejledninger kan føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og vejledninger til fremtidig brug. Det i sikkerhedsanvisningerne anvendte begreb el-værktøj dækker over strømdrevet el-værktøj (med ledning til el-nettet) og batteridrevet el-værktøj (uden ledning). Sikkerhed på arbejdspladsen a) Hold din arbejdsplads ren og med god belysning. Uorden og dårligt oplyste arbejdsområder kan føre til ulykker. b) Arbejd ikke med el-værktøjet i omgivelser med eksplosionsfare, hvor der er letantændelige væsker, gasser eller støv. El-værktøj kan danne gnister, som kan antænde støv eller dampe. c) Hold børn og andre personer væk under brugen af el-værktøjet. Hvis du bliver distraheret, kan du miste kontrollen over apparatet. Elektrisk sikkerhed a) El-værktøjets stik skal passe ind i stikkontakten. Stikket må ikke ændres på nogen måde. Brug aldrig et adapterstik sammen med jordbeskyttet el-værktøj. Uændrede stik og passende stikkontakter mindsker faren for elektriske stød. b) Undgå, at kroppen kommer i kontakt med jordede overflader, som f.eks. rør, varmelegemer, komfurer og køleskabe. Der er en forhøjet risiko for, at du får et elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet. c) Hold dit el-værktøj væk fra regn eller fugt. Indtrængning af vand ind i et el-værktøj forhøjer risikoen for et elektrisk stød. d) Brug ikke ledningen utilsigtet til at bære el-værktøjet eller til at trække stikket ud af stikkontakten. Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægende dele af apparatet. En beskadiget eller sammenkludret ledning forhøjer risikoen for et elektrisk stød. 8

9 Sikkerhed e) Hvis du arbejder med et el-værktøj udendørs, må du kun bruge en forlængerledning, som er beregnet til udendørs brug. Ved at bruge en forlængerledning, som er beregnet til udendørs brug, mindsker du risikoen for et elektrisk stød. f) Hvis det ikke kan undgås at arbejde med el-værktøjet i fugtige omgivelser, så skal du anvende en fejlstrømsafbryder. Ved at bruge en fejlstrømsafbryder, mindsker du risikoen for et elektrisk stød. Sikkerhed for personer a) Vær opmærksom på, hvad du gør, og omgå dit el-værktøj med omtanke. Benyt ikke el-værktøjet, hvis du er træt, eller hvis du er påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af el-værktøjet kan medføre alvorlige kvæstelser. b) Bær personlige værnemidler og altid en beskyttelsesbrille. Ved at bære personlige værnemidler, som f.eks. støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller høreværn, mindskes risikoen for kvæstelser, alt efter arbejdets art. c) Undgå, at værktøjet slås til ved et uheld. Sørg for at være sikker på, at el-værktøjet er slukket, før du tilslutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, tager det op, eller transporterer det. Hvis du under transport af el-værktøjet har fingeren på kontakten eller tilslutter et tændt apparat til strømforsyningen, kan dette føre til ulykker. d) Fjern justeringsværktøj eller skruenøgler, før du tænder for el-værktøjet. Et værktøj eller en nøgle, som befinder sig inde i en del af apparatet, kan forårsage kvæstelser. e) Undgå en unormal holdning af kroppen. Sørg for at stå stabilt, og hold altid balancen. Derved kan du bedre kontrollere el-værktøjet i uventede situationer. f) Bær egnet beklædning. Bær ikke løsthængende tøj eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra bevægende dele. Løst tøj, smykker eller langt hår kan komme i klemme i bevægende dele. g) Under monteringen af støvudsugnings- eller opfangningsfaciliteter, skal du være sikker på, at disse er tilsluttet og fungerer korrekt. Ved at bruge en støvudsugning, forringes farer gennem støv. 9

10 Sikkerhed h) Læn dig ikke op ad falsk sikkerhed og føl dig ikke for god til at følge sikkerhedsreglerne for el-værktøj, også selvom du efter hyppig brug, er blevet fortrolig med el-værktøjet. Dumdristig håndtering kan i løbet af brudstykker af sekunder føre til alvorlige kvæstelser. Brug og håndtering af el-værktøjet a) Apparatet må ikke overbelastes. Brug et passende el-værktøj til dit arbejde. Med et passende el-værktøj arbejder du bedre og mere sikkert i det angivede ydelsesspektrum. b) Brug ikke et el-værktøj med defekt kontakt. Hvis et el-værktøj ikke længere kan tænde eller slukke, er det farligt og skal repareres. c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteriet, før du justerer apparatet, skifter tilbehørsdele eller stiller apparatet fra dig. Disse sikkerhedstiltag forhindrer, at el-værktøjet starter af sig selv. d) Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns rækkevidde. Lad ikke personer bruge apparatet, hvis de ikke er fortrolige med det, eller ikke har læst denne vejledning. El-værktøj er farligt, hvis det bruges af ukyndige personer. e) Vær omhyggelig med vedligeholdelse af el- og indsatsværktøjet. Kontrollér, om de bevægelige dele fungerer optimalt, ikke sidder fast, om komponenter er defekte eller beskadigede på en måde, som mindsker el-værktøjets funktion. Få defekte dele repareret før apparatet bruges. Mange ulykker bunder i dårligt vedligeholdt el-værktøj. f) Hold skæreværktøj skarpt og rent. Omhyggeligt vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter sætter sig sjældent fast, og er nemmere at føre. g) Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. denne vejledning. Tag i den forbindelse hensyn til arbejdsbetingelser og opgavens karakter. Brugen af el-værktøj til andre, end de tilsigtede anvendelser, kan føre til farlige situationer. h) Hold håndtag og håndtagsfladerne tørre og frie for olie og fedt. Glatte håndtag og håndtagsflader gør betjeningen af, og kontrollen over el-værktøjet usikker i uforudsete situationer. 10

11 Sikkerhed Brug og håndtering af batteridrevet værktøj a) Oplad kun batteriet i opladere, som er anbefalet af producenten. Der er brandfare, hvis en oplader, som er beregnet til en bestemt batteritype, bruges til et andet batteri. b) Brug kun egnede batterier i el-værktøj. Brugen af andre batterityper kan føre til kvæstelser og brandfare. c) Hold ubenyttede batterier væk fra kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, som kan danne bro mellem kontakterne. En kortslutning mellem batterikontakterne kan føre til forbrændinger eller ild. d) Ved forkert brug kan der sive væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne. Ved tilfældig kontakt, skylles der af med vand. Hvis der kommer væske ind i øjnene, skal du opsøge hjælp hos en læge. Udsivende batterivæske kan føre til hudirritation eller forbrændinger. e) Brug ikke et beskadiget eller ændret batteri. Beskadigede eller ændrede batterier kan forholde sig uforudsigeligt, og føre til brand, eksplosion eller fare for kvæstelser. f) Udsæt ikke et batteri for ild eller for høje temperaturer. Ild eller temperaturer over 130 C kan fremkalde en eksplosion. g) Følg alle henvisningerne vedr. opladning, og oplad aldrig batteriet eller det batteridrevne værktøj udenfor det temperaturområde, som er angivet i brugsanvisningen. Forkert opladning eller opladning udenfor det tilladte temperaturområde kan ødelægge batteriet og øge brandfaren. Service a) Lad dit el-værktøj udelukkende blive repareret af faguddannet personale, og kun med originale reservedele. Dermed sikres det, at el-værktøjets sikkerhed bevares. b) Vedligehold aldrig et beskadiget batteri. Alt vedligeholdelsesarbejde af batterier bør kun ske gennem producenten eller en udpeget kundeserviceenhed. Særlige sikkerhedshenvisninger til boremaskiner a) Bær høreværn ved slagboring. Støjpåvirkningen kan føre til tab af hørelsen. 11

12 Sikkerhed b) Brug det (de) ekstra håndtag. Kontroltab kan føre til kvæstelser. c) Støt el-værktøjet godt før brug. Dette el-værktøj danner et højt drejningsmoment. Hvis el-værktøjet ikke er støttet tilstrækkeligt under arbejdet, kan dette føre til kontroltab og kvæstelser. d) Hold apparatet ved de isolerede håndtagsflader under arbejde, hvor indsatsværktøjet kunne komme i kontakt med skjulte el-ledninger. Kontakten til en strømført ledning kan også føre til, at maskinens metaldele kan komme under spænding og føre til et elektrisk stød. Yderligere sikkerhedshenvisninger ADVARSEL! Fare for elektriske stød! Forkert el-installation eller for høj netspænding kan resultere i elektriske stød. Åben ikke kabinettet. Ved selvstændigt udførte reparationer, utilsigtet tilslutning eller forkert betjening frafalder ansvars- og garantikrav. Lad dit el-værktøj udelukkende blive repareret af faguddannet personale, og kun med originale reservedele. Ved reparationer må der kun anvendes komponenter, som svarer til de oprindelige apparatdata og producentens angivelser. Denne boremaskine indeholder elektriske og mekaniske dele, som er strengt nødvendige som beskyttelse mod farekilder. ADVARSEL! Fare for kvæstelser! Denne boremaskine er ikke udviklet til at blive brugt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og/eller viden, med mindre, disse personer er under opsyn af en ansvarlig person, eller af denne modtager anvisninger i brugen af apparatet. Børn skal være under opsyn, for at sikre, at de ikke leger med boremaskinen. 12

13 Forberedelse BEMÆRK! Risiko for beskadigelse! Ukyndig omgang med boremaskinen kan føre til beskadigelser. Tag batteriet ud af batterikassen, hvis du ikke bruger boremaskinen i længere tid. Således undgår du skader, som kunne opstå ved udsivning. Udsæt ikke boremaskinen for mekaniske stød. Udsæt ikke boremaskinen med indsat batteri for ild eller for høje temperaturer. Ild eller temperaturer over 130 C kan fremkalde en eksplosion. Rengør batteri- og apparatkontakterne ved behov før isættelsen, f.eks. med lidt smergellærred. Rengør ikke boremaskinen med skrappe opløsningsmidler. Stil aldrig boremaskinen på eller i nærheden af meget varme overflader (kogeplader osv.). Udsæt aldrig boremaskinen for høje temperaturer (radiator osv.) eller indflydelser fra vejr og vind (regn osv.). Dyk aldrig boremaskinen ned i vand for at rengøre den, og brug ikke en damprenser til rengøring. Anvend ikke længere boremaskinen, hvis maskinens plastkomponenter har revner eller sprækker eller er blevet deforme. Beskadigede komponenter må kun erstattes med passende originale reservedele. Forberedelse Kontrollér boremaskine og leveringsomfanget Kvælningsfare! ADVARSEL! Lad ikke børn lege med emballagen. Børn kan hænge fast i den under leg og kvæles i den. Hold børn væk fra alt emballage. 13

14 Betjening 1. Fjern emballagen og alt beskyttelsesfolie. 2. Kontroller, om boremaskinen eller de enkelte dele er beskadigede. Hvis dette er tilfældet, må du ikke anvende boremaskinen. Henvend dig hos producenten vha. den angivne serviceadresse på garantibeviset. 3. Kontrollér, om leveringen er fuldstændig (se ill. A og B). Brug af batteri ADVARSEL! Fare for kvæstelser! En forkert brug af batteriet og opladeren kan føre til kvæstelser. Leveringsomfanget af denne boremaskine omfatter ikke batteri. Anvend udelukkende de i kapitlet Tekniske data nævnte batterier til boremaskinen, brug ikke boremaskinen med batterier fra andre producenter. Læs og følg anvisningerne i brugsanvisningerne til den anvendte batteripakke og til opladeren. Opladning af batteri Følg til opladning af batteriet anvisningerne i brugsanvisningerne til den anvendte batteripakke og til opladeren. Isætning og udtagning af batteri For at sætte batteriet i, trykker du på oplåsningsknappen ved batteriet, og skyder batteriet ind i batteriholderen 6 (se ill. A). Batteriet kommer hørbart på plads. For at tage batteriet ud, skal du trykke på oplåsningsknappen på batteriet, og trække batteriet ud af batteriholderen. Betjening 14 ADVARSEL! Fare for kvæstelser! Hvis du bruger boremaskinen ukorrekt, kan du skade dig selv og andre personer. Det ispændte bor varmer sig op under driften. Rør ikke ved boret, før det er afkølet igen. Bær personlige værnemidler og altid en beskyttelsesbrille.

15 Betjening Ved at bære personlige værnemidler, som f.eks. støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller høreværn, mindskes risikoen for kvæstelser, alt efter arbejdets art. FORSIGTIG! Fare for kvæstelser under boring! Når du borer, kan du indånde støv og evt. træspåner, og skade dig selv og andre personer. Når du borer, kan de høje borelyde beskadige din hørelse. Støjpåvirkning kan føre til høretab. Bær en støvmaske. Bær ørepropper. BEMÆRK! Risiko for beskadigelse! Hvis du tildækker boremaskinens ventilationsåbninger, eller bruger uegnede bor og indstillinger til forskellige materialer, kan bor og boremaskine blive beskadiget. Tildæk ikke ventilationsåbningerne. Hvis du tildækker ventilationsåbningerne under arbejdet, kan varmeophobning beskadige boremaskinen. Brug udelukkende de medleverede bor til metal, træ og plast. Indsætning af værktøj 1. For at ispænde et bor 9 eller magnet-bitholderen 10 med et bit 11 i den selvspændende borepatron 1, drejer du det mod urets retning (se ill. D). Derigennem åbner den selvspændende borepatron sig. 2. Vælg det passende bor og sæt det ind i den selvspændende borepatron. magnet-bitholderen med et passende bit, og sæt det med den sekskantede side ind i den selvspændende borepatron. 3. Drej den selvspændende borepatron fast i urets retning (se ill. D). 15

16 Betjening Udtagning af værktøj 1. Drej den selvspændende borepatron 1 mod uret (se ill. D). 2. Tag værktøjet ud af den selvspændende borepatron. Skruning og boring 1. Når vil du bore, eller ønsker at skrue i blødt træ, skal du markere det ønskede sted. 2. Isæt evt. batteriet (se kapitel Brug af batteri ). 3. Indsæt et bor 9 eller magnet-bitholderen 10 med et passende bit 11 (se kapitel Indsætning af værktøj ). 4. Drej drejningsmoment-indstillingsringen 2 til symbolet (boring), hvis du ønsker at gennembore træ, plast eller metal. Denne indstilling må ikke bruges til skruning; på det ønskede drejningsmoment, hvis du ønsker at skrue: Lille drejningsmoment: små skruer og sarte materialer. Stort drejningsmoment: store skruer og robuste materialer. Drejningsmoment-indstillingsringen går i hak med en tydelig lyd. 5. Sæt via gearskifteren 3 i 1. eller 2. gear. Tryk ikke afbryderen 8 og gearskifter på samme tid, for ikke at beskadige boremaskinen. Trin 1: 0 til 400 min -1 Trin 2: 0 til min -1 Trin 1 er egnet til skruning og boring af stor boringsdiameter. Trin 2 er egnet til boring af lille boringsdiameter. 6. Indstil vha. højre-/venstreløbsskifteren 4 drejeretningen for den selvspændende borepatron 1 : Tryk på højreløb (pilen peger mod den selvspændende borepatron), så den selvspændende borepatron drejer i urets retning. Tryk på venstreløb (pilen peger væk fra den selvspændende borepatron), så den selvspændende borepatron mod urets retning. Højre-/venstreløbsskifteren råder over en kontaktspærre, som aktiveres, når du ønsker at trykke på afbryderen, og på samme tid trykker på højre-/ venstreløbsskifteren. 7. Sæt boret lige ved markeringen; bittet lige ind i åbningen eller åbningerne på skruen. 16

17 8. Vær opmærksom på de følgende bemærkninger vedr. skruning og boring: Betjening Skruning Boring (generelt) Boring (træ) Boring (metal) Ved blødt træ, kan du skrue uden forboring. Forbor i hårdt træ og ved indskruning af store skruer. Forsænk borehullet ved forsænkerskruer. Ved forboring af træskruer, da en halv skruelængde, ikke med gennemgående gevind. Hvis det indstillede drejningsmoment overskrides, blokerer slipkoblingen drejningen hos den selvspændende borepatron. Begynd med en lav hastighed og forskubningsstyrke, indtil borspidsen sidder fast i arbejdsemnet. Træk med jævne mellemrum boret ud af borehullet, for at lade boret afkøle. Korn det markerede borested med et kornværktøj. Læg en træklods ind under eller bor fra begge sider, for at forhindre, at træet brækker ved gennemboring. Brug et HSS-træbor (omfatter ikke leveringsomfanget). Korn det markerede borested med et kornværktøj. Spænd arbejdsemnet til og læg en træklods ind under for at undgå fordrejninger. Brug et HSS-spiralbor. Forbor ved en stor boringsdiameter med et mindre bor. Brug smøremiddel til stål og aluminium Stål: Olie Aluminium: Terpentin, paraffin Messing, kobber, støbejern: intet smørmiddel 9. Tryk først let på afbryderen for at starte boremaskinen. Når du trykker på afbryderen, lyser LED-arbejdslyset 7, for at belyse dårligt belyste arbejdsområder. 10. Tryk derefter hårdere på afbryderen. Alt efter belastning, kan batteriet blive varmt. Lad batteriet afkøle af og til. 11. Hold afbryderen nede, indtil dit arbejde er afsluttet. 12. Foretag ændringer af drejeretningen for den selvspændende borepatrons vha. højre-/venstreløbsskifteren, for at trække boret ud af borehullet. 13. For at afslutte arbejdet, slipper du afbryderen. LED-arbejdslyset slukker efter ca. 3 sekunder. 14. Lad boremaskinen køle helt ned efter arbejdets afslutning. 17

18 Efter brugen 15. Fjern boret/bit (se kapitel Fjern værktøj ). 16. Fjern batteriet (se kapitel Brug af batteri ). Afhjælp blokering Gør følgende ved en blokering: 1. Hvis boremaskinen støder på en blokering, skal du slippe afbryderen 8 og trække boret ud af borehullet. 2. Kontrollér, om blokeringen af boremaskinen er afhjulpet, idet du trykker kort på afbryderen. Ret i den forbindelse ikke boret henimod dig selv eller andre personer eller dyr. Hvis boremaskinen ikke går i gang, skal du følge anvisningerne i kapitlet Fejlsøgning. Hvis boremaskinen fungerer upåklageligt, følger du de videre trin i dette kapitel. 3. Indstil ved skruning drejningsmoment-indstillingsringen 2 på et større drejningsmoment. 4. Tryk afbryderen helt igennem og udøv et let tryk på boremaskinen. 5. Hold af og til pauser, og tag boret ud af borehullet, så boret kan køle af. 6. Gentag trin 4 og 5, til blokeringen er afhjulpet. Efter brugen 1. Sluk for boremaskinen, idet du slipper afbryderen Sæt højre-/venstreløbsskifteren 4 på mellemste position for at forhindre en uhensigtsmæssig genantænding. 3. Fjern batteriet (se kapitel Brug af batteri ). 4. Lad boremaskinen afkøle fuldstændigt. 5. Fjern indsatsværktøjet, hvis nødvendigt. Rengøring og vedligeholdelse BEMÆRK! Risiko for beskadigelse! Vand eller andre væsker, der trænger ind i kabinettet, kan forårsage kortslutning. Dyk aldrig boremaskinen og opladeren ned i vand eller andre væsker. Sørg for, at der ikke kommer vand eller andre væsker ind i kabinettet. 18

19 Opbevaring BEMÆRK! Risiko for beskadigelse! Ukyndig omgang med boremaskinen kan føre til beskadigelser på boremaskinen. Anvend ingen aggressive rengøringsmidler, børster med metal eller nylonbørster samt skarpe eller metalliske rengøringsgenstande som knive, hårde spartler eller lignende. Disse kan beskadige overfladerne. Rengøring 1. Lad boremaskinen afkøle fuldstændigt. 2. Fjern batteriet (se kapitel Brug af batteri ). 3. Aftør kabinettet på boremaskinen med en ren, let fugtig klud. Sørg for, at der ikke kommer vand ind i kabinettet. 4. Rengør kontakterne til batteriholderen 6 på boremaskinen med en tør, ren klud. 5. Tør derefter boremaskinen grundigt, og lad den tørre fuldstændigt. Du behøver ikke at smøre boremaskinen. 6. Fjern borestøvet og spåner fra den selvspændende borepatron 1. Hold tilslutningskontakterne på boremaskine og batteri rene. Boremaskinen er dermed fuldstændigt rengjort. Kontrol af boremaskine Kontrollér boremaskinens tilstand regelmæssigt. Kontrollér bl.a. om: kontakterne er ubeskadigede, tilbehøret er i en upåklagelig tilstand, ventilationsåbningerne er frie og rene. Brug evt. en blød børste eller en pensel til at rengøre dem. Hvis du konstaterer en beskadigelse, skal denne repareres på et fagværksted for at forebygge farer. Opbevaring Midlertidig opbevaring under arbejdet Hvis du bliver nødt til at slippe boremaskinen midlertidigt under arbejdet, kan du bruge bælteclipsen 5 : 19

20 Transport Boremaskinen er lige til at klemme fast vha. den monterede bælteclips på dit bælte. Sørg altid ved brug af bælteclipsen for, at boremaskinen hænger sikkert i clipsen, og ikke kan falde ned. Ved opbevaring i længere tid med afbrydelse af arbejdet Rengør boremaskinen grundigt, før du opbevarer den (se kapitel Rengøring ). Transport Boremaskinen skal sikres mod skrid, når den transporteres i et køretøj. Fejlsøgning Problem Mulig årsag Løsning Boremaskine vil ikke starte. Tekniske data Batteriet er for svagt. Batteriet sidder ikke korrekt. Højre-/venstreløbsskifteren 4 er i mellemste position. Angivelser til boremaskinen Varenummer: 9565 Model: FAB 20-N Modelnummer: Tomgangshastighed: 1. Gear: 0 til 400 min -1 Spændeområde for selvspændende borepatron: Leveringsomfanget omfatter følgende tilbehør: Oplad batteriet (se kapitlet Opladning af batteri ). Skub batteriet ind i batteriholderen indtil anslag, således man tydeligt hører, at batteriet sidder som det skal. Tryk højre- eller venstreløb helt ind. 2. Gear: 0 til min mm 8 HSS-spiralbor: 2-2, mm 8 bits: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PH0 - PH1 - PH2; åbning 5, åbning 6 20

21 Støj-/vibrationsinformation Angivelser til batteri og oplader Brug kun produktet i forbindelse med Activ Energy batterier og opladere iht. følgende tekniske specifikationer: Egnet til Activ Energy Batteri af typen: 20 V / 36 Wh/ li-ion Modeller: AEB I / AEB N XYZ561 Ladetid: 20 V / 36 Wh = ca. 45 min. Batteri af typen: 20 V ( 2)/ 90 Wh/ li-ion Modeller: AEB I / AEB N XYZ562 Ladetid: 20 V ( 2)/ 90 Wh = ca. 95 min. Oplader af typen: 21 V / 4,0 A Modeller: Læs venligst de tekniske oplysninger om batteri og oplader. AEC Ia / AEC Ic / AEC Na XYZ563 Støj-/vibrationsinformation Sundhedsfare! ADVARSEL! Arbejde uden høreværn eller beskyttelsesbeklædning kan føre til sundhedsskader. Bær høreværn og passende beskyttelsesbeklædning under arbejdet. Støjen ved arbejdspladsen kan overstige 85 db(a), i dette tilfælde er beskyttelsesforanstaltninger for brugeren nødvendigt (brug af egnet høreværn). Lydtryksniveau L pa : 72 db(a) Lydtryksydelsesniveau L wa : 83 db(a) Usikkerhed K: 5 db(a) 21

22 Bortskaffelse Samlede svingningsværdi Boring i metal a h,d : 1,8 m/s² Usikkerhed K: 1,5 m/s² Den angivne samlede svingningsværdi og de angivne støjemissionsværdier er målt iht. en normeret kontrolmetode (EN /EN ), og kan bruges til at sammenligne et el-værktøj med et andet. De kan også bruges som en foreløbig vurdering af belastningen. Advarsel! Svingnings- og støjemissionerne kan under den faktiske brug af el-værktøjet afvige fra de angivne værdier, afhængigt at måden, el-værktøjet bruges på, og specielt hvilken type arbejdsemne, som der arbejdes med. Det er nødvendigt at fastlægge sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af operatøren, som beror på en vurdering af svingningsbelastningen under de faktiske brugsbetingelser (i den forbindelse skal alle andele af driftscyklussen medregnes, eksempelvis tider, hvor el-værktøjet ikke er i brug, og tider, hvor det er tændt, men kører uden belastning). ADVARSEL! Alt efter formen for brug og brugsbetingelserne skal følgende sikkerhedsforanstaltninger udføres til beskyttelse af brugeren følges: Forsøg på bedst mulig vis at undgå vibrationen. Brug kun fejlfrit tilbehør. Brug vibrationsdæmpede handsker, når du bruger boremaskinen. Plej og vedligehold boremaskinen iht. denne brugsanvisning. Undgå at bruge boremaskinen ved en temperatur under 10 C. Planlæg dine arbejdsskridt således, at du ikke bruger det kraftigt vibrerende el-værktøj flere dage i træk. Bortskaffelse Bortskaf emballage Emballagen bortskaffes sorteret efter materiale. Aflever pap og karton samt folier i de respektive opsamlingscontainere. 22

23 Bortskaffelse Bortskaffelse af boremaskinen (Gældende i EU og andre europæiske lande med systemer til særskilt indsamling af genbrugsmaterialer) Dette apparat og dets tilbehør består af forskellige materialer, som f.eks. metal og plast. Bortskaf boremaskinen iht. de gældende regler i dit land. Sørg for, at det brugte batteri bortskaffes separat. Se dertil angivelserne i batteriets brugsanvisning. Bortskaf defekte komponenter som farligt affald. Spørg forhandleren af produktet eller hos kommunen. Kasserede apparater må ikke komme i dagrenovationen! Dette symbol henviser til, at dette produkt ikke må bortskaffes med almindeligt husaffald iht. bestemmelsen vedr. gamle elektriske og elektroniske apparater (2012/19/EU) og nationale love. Dette produkt skal afleveres på et hertil indrettet indsamlingssted. Dette kan f.eks. ske ved tilbagelevering ved køb af et lignende produkt, eller ved aflevering på et autoriseret indsamlingssted til genanvendelse af gamle elektriske og elektroniske apparater. En ukyndig behandling af gamle apparater kan pga. potentielle farlige stoffer, som ofte er i gamle elektriske og elektroniske apparater, have negative følger for miljøet og den menneskelige sundhed. Gennem fagkyndig bortskaffelse af dette produkt, bidrages der til en effektiv udnyttelse af naturlige ressourcer. Informationer om indsamlingssteder for gamle apparater finder du hos din kommune, dit kommunale affaldsdeponi, eller et autoriseret sted for bortskaffelse af gamle elektriske og elektroniske apparater eller hos dit lokale renovationsfirma. 23

24 Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring DK Conmetall Meister GmbH Oberkamper Straße Wuppertal Tyskland EU-overensstemmelseserklæring Hermed erklærer vi på eget ansvar, at det følgende produkt BOREMASKINE 20 V FAB 20-N opfylder alle bestemmelser i de opførte direktiver. Anvendte harmoniserede standarder: 2011/65/EU 2006/42/EC 2014/30/EU (RoHS) (MD) (EMC) EN :2015 EN :2018 EN :2017 EN :2015 EN 50581:2012 Wuppertal, Ingo Heimann (M.Sc.) Teknisk retning/produktudvikling Conmetall Meister GmbH Oberkamper Straße Wuppertal Tyskland Autoriseret person til opbevaring af det tekniske dossier. 24

25 DK Distributør: CONMETALL MEISTER GMBH OBERKAMPER STR WUPPERTAL TYSKLAND KUNDESERVICE DK MODEL: FAB 20-N / ÅRS GARANTI

20 V LI-ION GRÆSTRIMMER M. BATTERI FAR 20-N

20 V LI-ION GRÆSTRIMMER M. BATTERI FAR 20-N PRODUCERET I TYSKLAND Brugsanvisning 20 V LI-ION GRÆSTRIMMER M. BATTERI FAR 20-N myhansecontrol.com myhansecontrol.com Brugervenlig vejledning ID: #07108 Original brugsanvisning Indholdsfortegnelse Oversigt/Anvendelse...

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Brugsanvisning ebunker 220 volt.

Brugsanvisning ebunker 220 volt. Brugsanvisning ebunker 220 volt. Sikkerhedsinstrukser Generelle advarselshenvisninger Læs alle advarselshenvisninger og instrukser. I tilfælde af manglende overholdelse af advarselshenvisningerne og instrukserne

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Elektrisk duftlys-opvarmer

Elektrisk duftlys-opvarmer Elektrisk duftlys-opvarmer WUK795 KUNDESERVICE + 45 69 91 81 71 www.haycomputing.de MODEL: WUK795 11/2018 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG Varenr.: 5066 11/2018 WKNF7225/2018 Oversigt 1. Basisstation med varmeplade

Læs mere

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKWE17_BA_V3 GENERELT Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 ORIGINAL BRUGSANVISNING DD-ST-150/160-CCS Skinnekryds Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden apparatet tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet. Sørg for, at brugsanvisningen

Læs mere

Wasco Askesuger Best.nr. 1506

Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Modelnavn: MAC173-1200W-20L 1/6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

MULTIFUNKTIONS- VÆRKTØJ 20 V FAM 20-N

MULTIFUNKTIONS- VÆRKTØJ 20 V FAM 20-N PRODUCERET I TYSKLAND Brugsanvisning MULTIFUNKTIONS- VÆRKTØJ 20 V FAM 20-N myhansecontrol.com myhansecontrol.com Brugervenlig vejledning ID: #07108 Original brugsanvisning Indholdsfortegnelse Oversigt...

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Model Brugsanvisning

Model Brugsanvisning Model 33103 DK Brugsanvisning GRAVERINGSMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye graveringsmaskine, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager væg- og graveringsmaskinen

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

QUARTZ- VÆKKEUR. Ars ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING GARANTI. Modeleksempler

QUARTZ- VÆKKEUR. Ars ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING GARANTI. Modeleksempler QUARTZ- VÆKKEUR Modeleksempler 3 o Ars GARANTI KUNDESERVICE +45 699 603 39 dkservice@haycomputing.de ART.NR.: 1595 09/2019 ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2019 Model-nr.: AN9-WSL-20A, AN9-WSL-20B,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Li-Ion Akkupack. Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger

Li-Ion Akkupack. Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Li-Ion Akkupack Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Betjeningsvejledning STABILA Li-Ion-batteri og stiknetdel Vigtige anvisninger Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen omhyggeligt

Læs mere

LED-dekoration tropical

LED-dekoration tropical LED-dekoration tropical YL-L51008-A YL-L51008-P YL-L51008-F YL-L51008-K 3 års PRODUCENT- GARANTI SERVICE Model.: 722-K / 722-W 722-B / 722-M +45 69 91 81 71 dkservice@haycomputing.de 11/08/2018 ORIGINAL

Læs mere

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning TERRASSEVARMER HN 12356 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. Pak terrassevarmeren ud og kontroller,

Læs mere

STIHL AP 100, 200, 300, 300 S. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AP 100, 200, 300, 300 S. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AP 100, 200, 300, 300 S Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk Trykt på klorfrit bleget papir. Trykfarverne indeholder vegetabilske

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

V 50/60Hz 120W

V 50/60Hz 120W STØVSUGER MODEL: 17Z0C Best.nr. 1025 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 120W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2 A B C x 2 x 2 90 C 497 mm 551 mm 20 mm 455 mm 447 mm 595 mm min. 450 mm 8 mm 600 mm min 550 mm B X2 A C X2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Driftsvejledning. TruTool N 700 (1A1) dansk

Driftsvejledning. TruTool N 700 (1A1) dansk Driftsvejledning TruTool N 700 (1A1) dansk Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger 3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger 3 2 Beskrivelse 5 2.1 Korrekt anvendelse 5 2.2

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Produktoversigt: 1. Tud 2. Tryk for lukning 3. Låg 4. Knap til åbning af låg 5. Håndtag 6. Niveau MIN / MAX vandstand 7. Base enhed 8. 220V ledning 9. Tænd/Sluk 10.

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W Brugervejledning Art nr 350162 EAN nr 5709133911867 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. VIGTIGE

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054376 Akku slagnøgle 18V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Akku slagnøgle - Varenr. 9054376 Beskrivelse: Ledningsfri slagnøgle

Læs mere

C 4/ Dansk. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03

C 4/ Dansk. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03 C 4/12-50 Dansk C 4/12-50 Original brugsanvisning 1 Oplysninger vedrørende dokumentationen 1.1 Vedrørende denne dokumentation Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning

Læs mere

ARMBÅNDSUR med tekstilrem BØJLEUR

ARMBÅNDSUR med tekstilrem BØJLEUR ARMBÅNDSUR med tekstilrem BØJLEUR Modeleksempler ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25022193 06/2018 Model-nr.: AN8-TX-100, AN8-TX-112, AN8-TX-116, AN8-TX-204, AN8-TX-216, AN8-TX-224, AN8-TX-412, AN8-TX-512

Læs mere

LED-natlampe Løve. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 91225HB44XVII

LED-natlampe Løve. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 91225HB44XVII LED-natlampe Løve da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91225HB44XVII 2017-04 Kære kunde! Dejlige drømme for dit barn: LED-natlampen lader lyset strømme ud foroven i løven og hjælper dit barn til

Læs mere

POW404 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3

POW404 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed... 3 5.4

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W Brugervejledning Art nr 350166 EAN nr 5709133911881 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 VIGTIGE

Læs mere

V 50/60Hz 220W

V 50/60Hz 220W STØVSUGER MODEL: P5 Best.nr. 1315 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 220W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG OG

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87248FV05X03VI

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87248FV05X03VI Tøjshaver da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87248FV05X03VI 2016-06 Kære kunde! Din nye, effektive tøjshaver er udstyret med et bevægeligt skærehoved med ekstra stor skære - flade og aftagelig

Læs mere

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Kedel Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning NSK Sundheds- og sikkerhedsvejledning 3 Installationsvejledning 6 2 SIKKERHEDSREGLER VIGTIGE OPLYSNINGER, DER SKAL LÆSES OG OVERHOLDES Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Øjenbrynstrimmer. Tchibo GmbH D Hamburg 91572AS6X3VII

Øjenbrynstrimmer. Tchibo GmbH D Hamburg 91572AS6X3VII Øjenbrynstrimmer Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91572AS6X3VII 2017-03 346 636 Kære kunde! Takket være de to skæresider af forskellig længde og afstandskammen med 2 snitlængder kan du ikke alene bringe dine

Læs mere

Driftsvejledning. TruTool N 200 (2A1) TruTool PN 200 (2A1) TruTool PN 201 (2A1)

Driftsvejledning. TruTool N 200 (2A1) TruTool PN 200 (2A1) TruTool PN 201 (2A1) Driftsvejledning TruTool N 200 (2A1) TruTool PN 200 (2A1) TruTool PN 201 (2A1) Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger 3 1.2 Specifikke sikkerhedsanvisninger for nibler 4

Læs mere

Driftsvejledning. TruTool TKA 500 (1A1) dansk

Driftsvejledning. TruTool TKA 500 (1A1) dansk Driftsvejledning TruTool TKA 500 (1A1) dansk Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger 3 1.2 Specifikke sikkerhedsanvisninger for kantfræsemaskine 3 2 Beskrivelse 4 2.1 Korrekt

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere

ELEKTRISK PARASOLVARMER

ELEKTRISK PARASOLVARMER ELEKTRISK PARASOLVARMER HN 12361 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før parasolvarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak parasolvarmeren ud og kontroller, at

Læs mere

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W ART NR 350156 EAN NR 5709133911591 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG 1 Pak terrassevarmeren ud og kontroller at alle dele er til stede og at der ikke er nogen dele glemt i emballagen.

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Slimline Armbåndsur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING. Modeleksempler

Slimline Armbåndsur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING. Modeleksempler Slimline Armbåndsur Modeleksempler ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015911 10/2017 Model-nr.: AN7-SL-100, AN7-SL-108, AN7-SL-112, AN7-SL-212, AN7-SL-216, AN7-SL-304, AN7-SL-324 Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKSL17_BA_V1

Læs mere

Bordlampe Brugsanvisning

Bordlampe Brugsanvisning Bordlampe Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 84244AB5X5V 2015-07 Sikkerhedsoplysninger Produktet er udstyret med sikkerhedsanordninger. Læs ikke desto mindre sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug)

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) VEJLEDNINGSMANUAL Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) 80012324 Tak fordi du købte din nye terrassevarmer. Denne vejledning vil hjælpe dig til, at bruge den korrekt og sikkert. Vi anbefaler at du bruger

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B Best.nr. 5713 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning TSC-360L Li-Ion batteri skruemaskine IV/04/2012 Art.No. No. CDM6188 xxx60xx 1112-21 8 9 4 1 6 5 3 2 5 Fig. 1 2 Topcraft Li-Ion batteri skruemaskine Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

DK Betjeningsvejledning

DK Betjeningsvejledning DK Betjeningsvejledning DK BETJENINGSVEJLEDNING Du kan også finde betjeningsvejledningen på Leifheits hjemmeside www.leifheit.de Indholdsfortegnelse: 1. TEKNISKE DATA 2. MEDFØLGER VED LEVERING 3. TILSIGTET

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Trådløse juletræslys med fjernbetjening

Trådløse juletræslys med fjernbetjening Trådløse juletræslys med fjernbetjening 695-S (Fjernbetjening) 695-R (Lys) KUNDESERVICE + 45 69 91 81 71 www.haycomputing.de MODEL: 695-S (Fjernbetjening) 695-R (Lys) 10/22/2018 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Kosmetikspejl med powerbank

Kosmetikspejl med powerbank Kosmetikspejl med powerbank da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94029HB551XVII 2017-07 Kære kunde! Dit nye kosmetikspejl med indbygget powerbank er den perfekte ledsager, når du er på farten

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Driftsvejledning. TruTool TKF 1500 (1A1), (1B1)

Driftsvejledning. TruTool TKF 1500 (1A1), (1B1) Driftsvejledning TruTool TKF 1500 (1A1), (1B1) Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger 3 1.2 Specifikke sikkerhedsanvisninger for svejsekantformer 3 2 Beskrivelse 5 2.1 Korrekt

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

Ansigtsepilator. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 97917FV05X06VIII

Ansigtsepilator. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 97917FV05X06VIII Ansigtsepilator da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 97917FV05X06VIII 2018-05 Kære kunde! Din nye ansigtsepilator gør det muligt at fjerne uønsket hårvækst forskellige steder på kroppen. Den er

Læs mere

Elektrisk rengøringsbørste

Elektrisk rengøringsbørste Elektrisk rengøringsbørste da Brugsanvisning Tchibo GmbH -22290 Hamburg 88694AS1XVII 2016-09 335 965 / 342 933 Kære kunde! Din nye elektriske rengøringsbørste er ideelt egnet til rengøring af fuger og

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Kattelegetøj rullebold

Kattelegetøj rullebold Kattelegetøj rullebold da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 89215HB321XVII 2016-12 Kære kunde! Dette kattelegetøj giver enhver kat masser af sjov leg! Det vækker jagtinstinktet og lysten til at

Læs mere

Standerlampe Brugsanvisning

Standerlampe Brugsanvisning Standerlampe Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90856AB0X1VIII 2017-10 Sikkerhedsoplysninger Produktet er udstyret med sikkerhedsanordninger. Læs ikke desto mindre sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000022 EAN nr 5709133911317 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONER OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

MULTIFUNKTIONSBORD, sæt med 3 stk.

MULTIFUNKTIONSBORD, sæt med 3 stk. 4357616-Multifunkt_man 14.10.16 07:32 Seite 1 MULTIFUNKTIONSBORD, sæt med 3 stk. OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING 15 / 17 4357616 4357616-Multifunkt_man 14.10.16 07:32 Seite 2 4357616-Multifunkt_man

Læs mere

AKKU- BORESKRUEMASKINE

AKKU- BORESKRUEMASKINE 5901576-Akku-Bohrm_man 22.12.15 11:13 Seite 1 AKKU- BORESKRUEMASKINE DB 16-2 KUNDESERVICE 00800 34 99 67 53 meister-service@meister-werkzeuge.de OVERSAT FRA DEN ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING 25052084 23/16

Læs mere

echarger Brugervejledning Life sounds brilliant.

echarger Brugervejledning   Life sounds brilliant. echarger Brugervejledning www.signia.dk Life sounds brilliant. Indhold Din oplader 3 Tilsigtet brug 4 Forklaring på symboler 4 Vigtige bemærkninger 5 Batterier 8 Opladning 9 Forklaring til lysdioder 9

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Miniovn med kogeplader 30 liter ovn

Miniovn med kogeplader 30 liter ovn Miniovn med kogeplader 30 liter ovn Model nr. TO-30AB-1 Læs grundigt igennem inden ibrugtagning. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge almindelige

Læs mere

LED-toiletpapirholder med natlys

LED-toiletpapirholder med natlys LED-toiletpapirholder med natlys da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90434FV05X00VII 2017-01 340 152 Kære kunde! Med din nye LED-toiletpapirholder med lys kan du også finde toiletpapiret i mørke.

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Powerbank med adapter til cigartænderstik

Powerbank med adapter til cigartænderstik USB DC OUT USB Max 2.4A DC OUT Total Powerbank med adapter til cigartænderstik Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87637HB55XVI 2016-05 331 974 Kære kunde! Din nye powerbank er den perfekte ledsager,

Læs mere

C 4/36-90 C 4/ C 4/36-DC. Dansk. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 11

C 4/36-90 C 4/ C 4/36-DC. Dansk. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 11 C 4/36-90 C 4/36-350 C 4/36-DC Dansk C 4/36-90 C 4/36-350 C 4/36-DC Original brugsanvisning 1 Oplysninger vedrørende dokumentationen 1.1 Vedrørende denne dokumentation Læs denne dokumentation igennem

Læs mere

Brugsanvisning. USB-oplader med biladapter MEDION LIFE E69386 (MD 84922)

Brugsanvisning. USB-oplader med biladapter MEDION LIFE E69386 (MD 84922) Brugsanvisning USB-oplader med biladapter MEDION LIFE E69386 (MD 84922) Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...5 1.1. Anvendte symboler og signalord...6 2. Anvendelsesområde...8 3. Sikkerhedsanvisninger...9

Læs mere

Manual Røremaskine Model: MK-36

Manual Røremaskine Model: MK-36 Manual Røremaskine Model: MK-36 Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug Dele 1. Øvre kabinet 5. Bund cover 9. Æggepisker 2. Låg til skål 6. Gummi fødder 10. Dejkrog 3. Mixe skål

Læs mere

OBS! Læs altid monteringsvejledningen! Gem vejledningen til senere brug!

OBS! Læs altid monteringsvejledningen! Gem vejledningen til senere brug! Monteringsvejledning max 110 kg OBS! Læs altid monteringsvejledningen! Gem vejledningen til senere brug! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90356AS2X3VII 2016-12 Kære kunde! Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere