MULTIFUNKTIONS- VÆRKTØJ 20 V FAM 20-N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULTIFUNKTIONS- VÆRKTØJ 20 V FAM 20-N"

Transkript

1 PRODUCERET I TYSKLAND Brugsanvisning MULTIFUNKTIONS- VÆRKTØJ 20 V FAM 20-N myhansecontrol.com myhansecontrol.com Brugervenlig vejledning ID: #07108 Original brugsanvisning

2 Indholdsfortegnelse Oversigt... 3 Anvendelse... 4 Leveringsomfang/liste over dele... 6 Generelt... 7 Læs og gem brugsanvisning... 7 Symbolforklaring... 7 Sikkerhed... 8 Tilsigtet brug...8 Resterende risici...9 Generelle sikkerhedsanvisninger for el-værktøj...9 Sikkerhedsanvisninger til multifunktionsværktøj...13 Sikkerhedsanvisninger til slibning af maling...14 Sikkerhedsanvisninger til støvudsugning...14 Sikkerhedsforanstaltninger til brandbeskyttelse...15 Sikkerhedsforanstaltninger til personer med medicinske implantater...15 Forberedelse...15 Kontroller multifunktionsværktøjet og leveringsomfanget...15 Lær funktionsprincippet at kende Lær de tilladte arbejdsemner at kende Brug af batteri Forberedelse af multifunktionsværktøjet...17 Drift...19 Forindstil svingningstallet Tænding og slukning af multifunktionsværktøjet Arbejde med multifunktionsværktøjet...20 Rengøring og vedligeholdelse...21 Rengøring af multifunktionsværktøjet Kontrol af multifunktionsværktøjet Opbevaring og transport Afhjælpning af fejl Tekniske data Angivelser til multifunktionsværktøjet Angivelser til batteri og oplader Støj-/vibrationsinformation Bortskaffelse Bortskaf emballage...28 Bortskaffelse af multifunktionsværktøjet...28 Service-bemærkninger Overensstemmelseserklæring Dok./Rev.-Nr _

3 A

4 B C 1 D 2 4

5 E F

6 Leveringsomfang/liste over dele 1 Spændegreb 2 Klembeskyttelse 3 Afbryder 4 Batteriholder 5 Forindstilling af svingningstal 6 Arbejdslampe 7 Gevind (til håndtag), 2 8 Værktøjsholder 9 Dyksavklinge 10 Segmentsavklinge 11 Slibeplade 12 Diamant-segmentsavklinge 13 Skraber 14 Slibeblad, Udsugningskanal 16 Fastgørelsesskrue (udsugningskanal) 17 Håndtag 18 Udsugningsadapter 6

7 Generelt Generelt Læs og gem brugsanvisning Denne brugsanvisning hører til dette multifunktionsværktøj 20 V FAM 20-N (i det følgende kun kaldt»multifunktionsværktøj«). Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden du anvender multifunktionsværktøjet. Vær særlig opmærksom på sikkerhedshenvisningerne og advarslerne. Tilsidesættelsen af henvisningerne i denne brugsanvisning kan føre til alvorlige kvæstelser eller til beskadigelser af multifunktionsværktøjet. Overhold de gældende lokale eller nationale bestemmelser vedr. brugen af dette produkt. Opbevar denne brugsanvisning på et sikkert sted, så du kan slå ting op på et senere tidspunkt. Hvis du videregiver multifunktionsværktøjet til andre, skal du også videregive denne brugsanvisning. Denne brugsanvisning kan hentes som PDF-fil fra vores internetside Symbolforklaring Følgende symboler og signalord anvendes i denne brugsanvisning, på multifunktionsværktøjet eller på emballagen. ADVARSEL! FORSIGTIG! BEMÆRK! Betegner en farlig situation, som, hvis denne fare ikke undgås, kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Betegner en farlig situation. Hvis denne fare ikke undgås, kan det medføre lette eller moderate kvæstelser. Advarer mod mulige materialeskader. ID Overensstemmelseserklæring (se kapitel Overensstemmelseserklæring ): Produkter, der er markeret med dette symbol, opfylder alle fælles regler fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der skal anvendes. Symbol GS står for testet sikkerhed. Produkter, som er kendetegnet med dette tegn, lever op til bestemmelserne i den tyske produktsikkerhedslovgivning (ProdSG). 7

8 Sikkerhed Læs brugsanvisningen. Bær en beskyttelsesbrille. Bær en støvbeskyttelsesmaske. Bær et høreværn. Bær egnede beskyttelseshandsker. Sikkerhed Tilsigtet brug Multifunktionsværktøjet er udelukkende udviklet til privat brug på hobby- og gørdet-selv-området, og til følgende formål: til savning og adskillelse af træmaterialer, plast, gips, metaller uden jern og fastgørelseselementer (f.eks. søm, klemmer), til bearbejdning af bløde vægfliser, til tørslibning og skrabning af mindre overflader. Til nogle af disse opgaver, er det nødvendigt at købe tilbehør, som passer til materialet, hos en specialbutik. Enhver anden form for brug er udtrykkeligt udelukket, og betragtes som utilsigtet brug. I leveringen af multifunktionsværktøjet indgår hverken batteri eller oplader. Disse skal anskaffes separat: Multifunktionsværktøjet kan drives med et 20 V batteri eller med et 20/40 V batteri af mærket Activ Energy. Anvend udelukkende de i kapitlet Tekniske data nævnte batterier til multifunktionsværktøjet, brug ikke multifunktionsværktøjet med batterier fra andre producenter. Producenten eller forhandleren hæfter ikke for kvæstelser, tab eller skader, der er forårsaget ved forkert eller utilsigtet brug. Mulige eksempler på utilsigtet eller forkert brug er: Brug af multifunktionsværktøjet til andre formål, end de tilsigtede; brug af multifunktionsværktøjet som poleringsmaskine; en tilsidesættelse af sikkerhedshenvisningerne og advarslerne, samt monterings-, drifts-, vedligeholdelses- og rengøringsvejledningerne i denne brugsanvisning omfatter; 8

9 Sikkerhed en tilsidesættelse af enhver form for forebyggelse mod ulykker, arbejdsmedicinske eller sikkerhedstekniske forskrifter, som på nogen måde kunne være forbundet med brugen af dette multifunktionsværktøj; brug af tilbehør og reservedele, som ikke er beregnet til multifunktionsværktøjet; ændringer ved multifunktionsværktøjet; reparation af multifunktionsværktøjet, som ikke udføres af producenten eller fagpersonale; erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug af multifunktionsværktøjet; betjening eller vedligeholdelse af multifunktionsværktøjet, som udføres af personer, der ikke er fortrolige med håndteringen af multifunktionsværktøjet og/eller ikke forstår de farer, der er forbundet hermed. Resterende risici Selv ved en tilsigtet brug, kan tydelige resterende risici ikke udelukkes fuldstændigt. Betinget af multifunktionsværktøjets type kan der opstå følgende farer: Væk-/udslyngning af dele eller brud på slibefladen, på indsatsværktøjet eller materialet, som der arbejdes med, med alvorlig fare for kvæstelser eller blindhed, hvis der ikke bæres de forskriftsmæssige beskyttelsesbriller; kontakt med skarpe eller meget varme dele af arbejdsemnet eller indsatsværktøjet under driften og under vedligeholdelsesarbejde; skader på hørelsen, hvis der ikke bæres det forskriftsmæssige høreværn; indånding af slibepartikler fra materialet og slibefladen. Generelle sikkerhedsanvisninger for el-værktøj ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger, vejledninger, illustrationer og tekniske data, som dette el-værktøj er forsynet med. Forsømmelser i forbindelse med overholdelsen af sikkerhedsanvisninger og vejledninger kan føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og vejledninger til fremtidig brug. Det i sikkerhedsanvisningerne anvendte begreb el-værktøj dækker over strømdrevet el-værktøj (med ledning til el-nettet) og batteridrevet el-værktøj (uden ledning). Sikkerhed på arbejdspladsen a) Hold din arbejdsplads ren og med god belysning. Uorden og dårlig oplyste arbejdsområder kan føre til ulykker. 9

10 Sikkerhed 10 b) Arbejd ikke med el-værktøjet i omgivelser med eksplosionsfare, hvor der er letantændelige væsker, gasser eller støv. El-værktøj kan danne gnister, som kan antænde støv eller dampe. c) Hold børn og andre personer væk under brugen af el-værktøjet. Hvis du bliver distraheret, kan du miste kontrollen over apparatet. Elektrisk sikkerhed a) El-værktøjets stik skal passe ind i stikkontakten. Stikket må ikke ændres på nogen måde. Brug aldrig et adapterstik sammen med jordbeskyttet el-værktøj. Uændrede stik og passende stikkontakter mindsker faren for elektriske stød. b) Undgå, at kroppen kommer i kontakt med jordede overflader, som f.eks. rør, varmelegemer, komfurer og køleskabe. Der er en forhøjet risiko for, at du får et elektrisk stød, hvis din krop er jordet. c) Hold dit el-værktøj væk fra regn eller fugt. Indtrængning af vand ind i et el-værktøj forhøjer risikoen for et elektrisk stød. d) Brug ikke ledningen utilsigtet til at bære el-værktøjet eller til at trække stikket ud af stikkontakten. Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægende dele af apparatet. En beskadiget eller sammenkludret ledning forhøjer risikoen for et elektrisk stød. e) Hvis du arbejder med et el-værktøj udendørs, må du kun bruge en forlængerledning, som er beregnet til udendørs brug. Ved at bruge en forlængerledning, som er beregnet til udendørs brug, mindsker du risikoen for et elektrisk stød. f) Hvis det ikke kan undgås at arbejde med el-værktøjet i fugtige omgivelser, så skal du anvende en fejlstrømsafbryder. Ved at bruge en fejlstrømsafbryder, mindsker du risikoen for et elektrisk stød. Sikkerhed for personer a) Vær opmærksom på, hvad du gør, og omgå dit el-værktøj med omtanke. Benyt ikke el-værktøjet, hvis du er træt, eller hvis du er påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af el-værktøjet kan medføre alvorlige kvæstelser. b) Bær personlige værnemidler og altid en beskyttelsesbrille. Ved at bære personlige værnemidler, som f.eks. støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller høreværn, mindskes risikoen for kvæstelser, alt efter arbejdets art.

11 Sikkerhed c) Undgå, at værktøjet slås til ved et tilfælde. Sørg for at være sikker på, at el-værktøjet er slukket, før du tilslutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, tager det op, eller transporterer det. Hvis du under transport af el-værktøjet har fingeren på kontakten eller tilslutter et tændt apparat til strømforsyningen, kan dette føre til ulykker. d) Fjern justeringsværktøj eller skruenøgler, før du tænder for el-værktøjet. Et værktøj eller en nøgle, som befinder sig inde i en del af apparatet, kan forårsage kvæstelser. e) Undgå en unormal holdning af kroppen. Sørg for at stå stabilt, og hold altid balancen. Derved kan du bedre kontrollere el-værktøjet i uventede situationer. f) Bær egnet beklædning. Bær ikke løsthængende tøj eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra bevægende dele. Løst tøj, smykker eller langt hår kan komme i klemme i bevægende dele. g) Under monteringen af støvudsugnings- eller opfangningsfaciliteter, skal du være sikker på, at disse er tilsluttet og fungerer korrekt. Ved at bruge en støvudsugning, forringes farer gennem støv. h) Læn dig ikke op ad falsk sikkerhed og føl dig ikke for god til at følge sikkerhedsreglerne for el-værktøj, også selvom du efter hyppig brug, er blevet fortrolig med el-værktøjet. Dumdristig håndtering kan på brøkdele af et sekund føre til alvorlige kvæstelser. Brug og håndtering af el-værktøjet a) Apparatet må ikke overbelastes. Brug et passende el-værktøj til dit arbejde. Med et passende el-værktøj arbejder du bedre og mere sikkert i det angivede ydelsesspektrum. b) Brug ikke et el-værktøj med defekt kontakt. Hvis et el-værktøj ikke længere kan tænde eller slukke, er der farligt og skal repareres. c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteriet, før du justerer apparatet, skifter tilbehørsdele eller stiller apparatet fra dig. Disse sikkerhedstiltag forhindrer, at el-værktøjet starter af sig selv. d) Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns rækkevidde. Lad ikke personer bruge apparatet, hvis de ikke er fortrolige med det, eller ikke har læst denne vejledning. El-værktøj er farligt, hvis det bruges af ukyndige personer. 11

12 Sikkerhed 12 e) Vær omhyggelig med vedligeholdelse af el-værktøjet. Kontrollér, om de bevægelige dele fungerer optimalt, ikke sidder fast, om komponenter er itu eller beskadigede på en måde, som mindsker el-værktøjets funktion. Få defekte dele repareret før apparatet bruges. Mange ulykker bunder i dårligt vedligeholdt el-værktøj. f) Hold skæreværktøj skarpt og rent. Omhyggeligt vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter sætter sig sjældent fast, og er nemmere at føre. g) Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. denne vejledning. Tag i den forbindelse hensyn til arbejdsbetingelser og opgavens karakter. Brugen af el-værktøj til andre, end de tilsigtede anvendelser, kan føre til farlige situationer. h) Hold håndtag og håndtagsfladerne tørre og frie for olie og fedt. Glatte håndtag og håndtagsflader gør betjeningen af, og kontrollen over el-værktøjet usikker i uforudsete situationer. Brug og håndtering af batteridrevet værktøj a) Oplad kun batteriet i opladere, som er anbefalet af producenten. Der er brandfare, hvis en oplader, som er beregnet til en bestemt batteritype, bruges til et andet batteri. b) Brug kun egnede batterier i el-værktøj. Brugen af andre batterityper kan føre til kvæstelser og brandfare. c) Hold ubenyttede batterier væk fra kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, som kan danne bro mellem kontakterne. En kortslutning mellem batterikontakterne kan føre til forbrændinger eller ild. d) Ved forkert brug kan der sive væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne. Ved tilfældig kontakt, skylles der af med vand. Hvis der kommer væske ind i øjnene, skal du opsøge hjælp hos en læge. Udsivende batterivæske kan føre til hudirritation eller forbrændinger. e) Brug ikke et beskadiget eller ændret batteri. Beskadigede eller ændrede batterier kan forholde sig uforudsigeligt, og føre til brand, eksplosion eller fare for kvæstelser. f) Udsæt ikke et batteri for ild eller for høje temperaturer. Ild og temperaturer over 130 C kan fremkalde en eksplosion. g) Følg alle anvisninger vedr. opladning, og oplad aldrig batteriet eller det batteridrevne værktøj uden for det temperaturområde,

13 Sikkerhed som er angivet i brugsanvisningen. Forkert opladning eller opladning udenfor det tilladte temperaturområde kan ødelægge batteriet og øge brandfaren. Service a) Lad dit el-værktøj udelukkende blive repareret af kvalificerede fagfolk og kun med originale reservedele. Dermed sikres det, at el-værktøjets sikkerhed bevares. b) Vedligehold aldrig et beskadiget batteri. Alt vedligeholdelsesarbejde af batterier bør kun foretages af producenten eller en udpeget kundeserviceenhed. Sikkerhedsanvisninger til multifunktionsværktøj Hold om multifunktionsværktøjet ved de isolerede håndtag under udførelsen af arbejde, hvor der er risiko for at komme i berøring med skjulte el-ledninger. Kontakten til en strømført ledning kan også føre til, at apparatets metaldele kan komme under spænding og føre til et elektrisk stød. Bær altid en beskyttelsesbrille og en støvmaske, når du udfører slibearbejde, specielt ved arbejde over hovedhøjde. Bær høreværn. Bær beskyttelseshandsker under udskiftning af indsatsværktøjet. Indsatsværktøj bliver meget varmt ved længere brug. Brug ikke multifunktionsværktøjet til vådslibning. Brug kun det medleverede slibepapir eller reserveslibepapir i samme størrelse. Slibeplader, der går ud over kanten kan forårsage alvorlige kvæstelser. Udsæt aldrig multifunktionsværktøjet for høje temperaturer (radiator osv.) eller indflydelser fra vejr og vind (regn osv.). Arbejdsemnet skal sikres. Et tilspændt arbejdsemne, eller et arbejdsemne, som sidder fast i et skruestik, sidder mere sikkert, end hvis det holdes i hånden. Hold hænderne væk fra arbejdsområdet. Grib ikke om arbejdsemnet. Ved kontakt med savklingen eller skraberen er der fare for kvæstelser. Hold fast om multifunktionsværktøjet med begge hænder under arbejdet, og sørg for at stå stabilt. Multifunktionsværktøjet føres mere sikkert med begge hænder. Skrab ikke fugtede materialer (f.eks. tapeter) og skrab ikke på fugtigt underlag. 13

14 Sikkerhed Vælg en holdning af kroppen, så du ikke kommer til skade, hvis arbejdsemnet skulle glide væk. Brug kun indsatsværktøj uden fejl. Indsatsværktøj kan blive ekstremt varmt. Rør ikke ved indsatsværktøjet efter et snit, og vær sikker på, at multifunktionsværktøjet opbevares på et sikkert sted, når arbejdet er afsluttet. Vær under arbejde med murværk eller lofter særlig opmærksom på føringen af el-ledninger, ligesom på vand- og afløbsrør. Sikkerhedsanvisninger til slibning af maling Slib ikke blyholdig maling. Vær sikker på, at malingen, der skal slibes ikke indeholder bly, før du begynder med arbejdet. Støv fra blyholdig maling kan føre til forgiftning. Om en maling indeholder bly, kan fastslås af en specialist eller hos en faguddannet maler. Ved tvivl skal du bære en speciel støvmaske mod blyholdigt finstøv. Søg i den forbindelse råd hos en specialist. Ved slibning af blyholdige lag maling, nogle træsorter og metaller kan der opstå skadeligt eller giftigt støv. Ved berøring eller indånding af støvet, kan der opstå fare for operatøren eller for personer i nærheden. Beskyt dig selv eller personer i nærheden mod kontakt med eller indånding af dette støv ved at bruge egnet personligt beskyttelsesudstyr. Almindelige støvmasker er ikke sikre. Lad ikke børn og gravide betræde arbejdspladsen eller rummet, hvor der slibes. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet. Vask dine hænder før du spiser, drikker eller ryger. Lad ikke mad eller drikkevarer stå åbne fremme, da der er fare for, at det samler støv. Rengør arbejdsområdets overflader omhyggeligt efter slibning. Sikkerhedsanvisninger til støvudsugning Støv fra materialer med blyholdig belægning, nogle træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af støv kan udløse allergiske reaktioner og/eller vejrtrækningslidelser hos brugeren eller personer i nærheden. Nogle former for støv som f.eks. støv fra ege- og bøgetræ regnes for at være kræftfremkaldende, specielt i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmidler). Brug altid en støvudsugning, hvis muligt. 14

15 Forberedelse Brug altid en specielsuger til udsugning af særligt sundhedsfarligt, kræftfremkaldende eller tørt støv. Sørg for en god udluftning på arbejdspladsen. Bær en støvmaske i filterklasse P2 ved arbejde, hvor der kan optræde støv. Hvis multifunktionsværktøjet er udstyret med en tilslutning til en støvudsugnings- og/eller støvopfangningsindretning, tilslutter du støvudsugningsindretningen. Overhold de i dit land gældende forskrifter for de materialer, som skal bearbejdes. Vær særlig forsigtig i forbindelse med bortskaffelse af støv, da nogle materialer er eksplosive i støvform. Kast ikke slibningsstøv ind i ilden. Blandinger af støvpartikler med olie eller vand kan med tiden blive selvantændelige. Sikkerhedsforanstaltninger til brandbeskyttelse Hav en ildslukker klar. Ved brand i træ og papir: Pulver-ildslukker (brandklasse ABC) eller skum-ildslukker (brandklasse AB). Ved el-brand: Kuldioxid- (CO 2 -) ildslukker (brandklasse B). Sikkerhedsforanstaltninger til personer med medicinske implantater Alt el-værktøj danner under driften et elektromagnetisk felt, der under ugunstige betingelser kan påvirke medicinske implantater (f.eks. pacemakere) i negativ retning. Før du arbejder med el-værktøjet: Søg råd hos en læge. Rådfør dig hos producenten af implantatet. Forberedelse Kontroller multifunktionsværktøjet og leveringsomfanget 1. Fjern emballagen. 2. Kontroller, om leverancen er komplet (se ill. A). 3. Kontroller, om multifunktionsværktøjet eller de enkelte dele er beskadigede. Hvis dette er tilfældet, må du ikke anvende multifunktionsværktøjet. Henvend dig hos producenten vha. den angivne serviceadresse på garantibeviset. 15

16 Forberedelse Lær funktionsprincippet at kende Multifunktionsværktøjet sætter ikke det monterede værktøj i en drejebevægelse, men i en svingende bevægelse frem og tilbage (oscillation). Lær de tilladte arbejdsemner at kende Du må bearbejde følgende liste af arbejdsemner vha. følgende værktøj: Dyksavklinge 9 Materialer: Træ, plast, gips og andre bløde materialer Anvendelse: Adskillelses- og dykningssnit, savning tæt på kanten på svært tilgængelige steder, udsavning af fordybninger Segmentsavklinge 10 Materialer: Træ, plast Anvendelse: Adskillelses- og neddykningssnit, savning tæt på kanten på svært tilgængelige steder (f.eks. afkortning af dørkarme), tilpasning af paneler Slibeplade 11 Materialer: Træ og metal (passende slibeblade medfølger leveringen) Anvendelse: Slibning ved kanter og på svært tilgængelige steder Diamant-segmentsavklinge 12 Materialer: Fliselim, flisefuger Anvendelse: Fjernelse af materialerester (f.eks. fliselim ved udskiftning af beskadigede fliser), udfræsning af fugemasse på væg- og gulvfliser Skraber 13 Materialer: Mørtel-/betonrester, flise-/tæppelim, farve-/silikonerester Anvendelse: Fjernelse af materialerester (f.eks. tæppelim på gulvet) Brug af batteri ADVARSEL! Fare for kvæstelser! En forkert brug af batteriet og opladeren kan føre til kvæstelser. Leveringsomfanget af dette multifunktionsværktøj indeholder intet batteri. Anvend udelukkende de i kapitlet Tekniske data nævnte batterier til multifunktionsværktøjet, brug ikke multifunktionsværktøjet med batterier fra andre producenter. 16

17 Forberedelse Læs og følg anvisningerne i brugsanvisningerne til den anvendte batteripakke og til opladeren. Opladning af batteri Følg til opladning af batteriet anvisningerne i brugsanvisningerne til den anvendte batteripakke og til opladeren. Isætning og udtagning af batteri For at isætte batteriet, skal du trykke på batterioplåsningsknappen ved batteriet og skyde batteriet ind i batteriholderen 4 ved håndtaget (se ill. A). Batteriet kommer hørbart på plads. For at tage batteriet ud, skal du trykke på oplåsningsknappen på batteriet, og trække batteriet ud af batteriholderen. Forberedelse af multifunktionsværktøjet ADVARSEL! Fare for kvæstelser! Hvis et multifunktionsværktøj går i gang ved et uheld, kan det føre til alvorlige kvæstelser. Fjern batteriet fra multifunktionsværktøjet før der fastgøres værktøj. Montering af håndtag Skru håndtaget 17 ind i gevindet 7. Sørg for at skrue håndtaget på til venstre for højrehåndede, og til højre for venstrehåndede. Tilslut støvudsugning ADVARSEL! Sundhedsfare! Ukyndig støvudsugning kan føre til sundhedsskader. Vi anbefaler brugen af støvudsugning, især ved slibearbejde. Læs og følg sikkerhedskapitlet Sikkerhedsanvisninger til støvudsugning i starten af denne brugsanvisning. 17

18 Forberedelse 1. Placér udsugningskanalen 15 nede fra på værktøjsholderen 8 (se ill. B). Vær ved indretningen af udsugningskanalen opmærksom på, at udsugningskanalen går i hak med en tydelig lyd, og at fastgørelsesskruen 16 ligger over det tilsvarende skruehul i multifunktionsværktøjet. 2. Skru fastgørelsesskruen vha. en krydskærv-skruetrækker i urretning ind i multifunktionsværktøjet, for at fastgøre udsugningskanalen. 3. Stik udsugningsadapteren 18 på tilslutningsdelen til udsugningskanalen og drej udsugningsadapteren fast mod urets retning. 4. Tilslut et egnet udsugningsapparat til udsugningsadapteren (f.eks. værksted-støvsuger). Montering af værktøj ADVARSEL! Fare for kvæstelser! Hvis du påmonterer værktøjet forkert, således at det under brugen kan komme i berøring med din hånd, er der fare for kvæstelser. Påmonter ikke værktøjet således, at det kan komme i berøring med din hånd. Lad ikke klingerne pege i retningen af din hånd. 18 FORSIGTIG! Fare for kvæstelser! Spændemekanismen danner ved omklapning af spændegrebet en stor fjederstyrke, som kan kaste spændegrebet tilbage og kvæste dig. Klap altid spændegrebet fuldstændigt 180 om, eller indtil anslaget, før du giver slip på spændegrebet. Undgå, at spændegrebet i åben tilstand kommer i kontakt med andre genstande, da det ellers nemt kastes tilbage. Hold øje med, at fingre ikke kommer i klemme under værktøjsmontagen. Montagen af værktøjet må først ske efter fastgørelsen af udsugningskanalen 15. Brug kun ubeskadigede og fejlfrit indsatsværktøj, for at garantere sikkerheden og kvaliteten af arbejdet.

19 Værktøjsholderen 8 på multifunktionsværktøjet tillader, at værktøj anbringes i forskellige positioner vha. lynspændemekansimen. Sørg altid for, at indsatsværktøjet anbringes fra den rigtige side (se. Ill. F). 1. Åben spændegrebet 1 fuldstændigt, idet du klapper det om indtil anslag (se ill. C). Fjern evt. indsatsværktøj, som sidder i forvejen. 2. Placér det ønskede værktøj 9 / 10 / 11 / 12 eller 13 i den ønskede vinkel på værktøjsholderen 8. Vær under anvendelsen af dyksavklingen 9 og skraberen 13 opmærksom på, at du indlægger værktøjet korrekt (se ill. F). 3. Hold spændegrebet i hånden, og klap det forsigtigt tilbage indtil anslaget ved klembeskyttelsen Læg klembeskyttelsen til (se ill. D) og luk spændegrebet, således at det går i hak. 5. Kontrollér, om værktøjet sidder til. Drift Påsæt/udskift slibepladen Fastgør det ønskede slibeblad 14 til slibepladen med burrelukningen 11. Sørg for, at slibebladet ikke rækker ud over kanterne. Slibebladet skal være fuldstændigt fastgjort til slibepladen med burrelukningen, og må ikke bølge. For at sikre en optimal støvudsugning, er det vigtigt at sørge for, at udstansningerne i slibebladet stemmer overens med borehullerne på slibepladen. For at tage slibebladet af, griber du fat om en spids, og trækker det af slibepladen. Drift Forindstil svingningstallet Med forindstillingen af svingningstallet 5 kan du indstille svingningstalvariablen i området min-1. Trin 1 markerer det mindste svingningstal, trin 6 det højeste svingningstal. Du kan ændre svingningstallet, mens multifunktionsværktøjet er tændt. For at indstille svingningstallet, drejer du forindstillingen af svingningstallet til det ønskede trin. Det nødvendige svingningstal afhænger af materialet og arbejdsbetingelserne, og skal findes ved et praktisk forsøg. Tænding og slukning af multifunktionsværktøjet For at tænde for multifunktionsværktøjet, skyder du afbryderen 3 fremad i retningen af værktøjsholderen 8. Det i denne position aflæselige ciffer 1 på afbryderen signalerer, at multifunktionsværktøjet er tændt. Arbejdslampen 6 tændes ligeledes, når multifunktionsværktøjet tændes. 19

20 Drift For at slukke multifunktionsværktøjet, skyder du afbryderen tilbage i retningen af batteriholderen 4. Det i denne position aflæselige ciffer 0på afbryderen signalerer, at multifunktionsværktøjet er slukket. Arbejde med multifunktionsværktøjet Savning Dyksavklingen 9 og segmentsavklingerne 10 og 12 kan efter behov monteres i forskellige vinkler (mellem -90 og +90 ). Derigennem kan man undgå, at savklingerne slides for kraftigt på et bestemt område af kanten. Brug kun ubeskadigede, fejlfrie savklinger. Bøjede eller uskarpe savklinger kan brække, påvirke snittet negativt eller forårsage et tilbageslag. Kontrollér før savearbejde i træ, spånplader, byggematerialer osv. materialet for fremmedlegemer som f.eks. søm, skruer osv. Fjern fremmedlegemerne eller brug savklinger, som også er egnede til savning af stål (f.eks. bi-metal-savklinger). Ved dyksavning må kun bløde materialer som f.eks. fyrre-/nåletræ, gipskarton, o.l. bearbejdes. Skrabning For at opnå gode arbejdsresultater, skal skraberen 13 slibes jævnligt. Arbejd på et blødt underlag (f.eks. træ) i flad vinkel og med et lille tilpresningstryk. Skraberen kan ellers skære i underlaget. Vælg et mellem til højt svingningstal til skrabning. Slibning Vælg et højt svingningstal til slibning. For at slibe korrekt, skal du gå efter følgende anvisninger: Bevæg multifunktionsværktøjet parallelt og med cirklende bevægelser over overfladen eller på langs og tværs. Afslibningsydelsen og slibekvaliteten bestemmes primært af valget af slibeblad 14, det forindstillede svingningstaltrin og trykkets styrke. Tryk multifunktionsværktøjet jævnt og ikke for hårdt. 20 Trykkes der for kraftigt, øges arbejdets ydelse ikke. For at slibe profiler og hulkiler, skal der alene arbejdes med spidsen eller en kant af slibepladen 11. Ved punktuel slibning kan slibebladet blive meget varmt. Reducér svingningstallet og mindsk trykket, og lad slibebladet afkøle med jævne mellemrum.

21 Rengøring og vedligeholdelse Brug ikke multifunktionsværktøjet sammen med flydende polerings- eller slibemidler. Når et enkelt hjørne er slidt, forskyder du slibebladet 14 med 120. Rengøring og vedligeholdelse ADVARSEL! Fare for kvæstelser! Hvis et multifunktionsværktøj går i gang ved et uheld, kan det føre til alvorlige kvæstelser. Træk før al rengøring og vedligeholdelse batteriet ud af multifunktionsværktøjet. ADVARSEL! Fare for brandsår! Dele af værktøjet bliver meget varme under drift og kan forårsage forbrændinger. Lad værktøjet afkøle fuldstændigt, før det rengøres. BEMÆRK! Risiko for beskadigelse! Forkert håndtering af multifunktionsværktøjet kan medføre, at multifunktionsværktøjet beskadiges. Anvend ingen aggressive rengøringsmidler, børster med metal eller nylonbørster samt skarpe eller metalliske rengøringsgenstande som knive, hårde spartler eller lignende. Disse kan beskadige overfladerne. Sørg for, at der ikke kommer vand eller andre væsker ind i multifunktionsværktøjet. 21

22 Rengøring og vedligeholdelse Rengøring af multifunktionsværktøjet Efter hver brug 1. Aflås udsugningskanalen 15 og tag den af multifunktionsværktøjet. 2. Rengør udsugningskanalen og kabinettet med en blød pensel eller med trykluft. 3. Vask kabinettet ved kraftigt snavs med en fugtig klud og tør af, indtil det er helt tørt. 4. Påsæt udsugningskanalen på multifunktionsværktøjet igen. Efter hver 8. driftstime 1. Aflås udsugningskanalen, og tag den af. 2. Smør de bevægelige dele af værktøjsholderen 8 med en almindelig universalolie. 3. Påsæt udsugningskanalen på multifunktionsværktøjet igen. Kontrol af multifunktionsværktøjet Kontrollér multifunktionsværktøjets tilstand med jævne mellemrum. Kontrollér bl.a. om: afbryderen 3 er ubeskadiget, indsatsværktøjet er i en fejlfri tilstand, stifterne på værktøjsholderen 8 er i en fejlfri tilstand, spændemekansimen på indsatsværktøjet kan fastgøres godt og pålideligt til, batteriholderen 4 og alle tilslutningskontakter ved mmultifunktionsværktøjet er rene, Hvis du konstaterer en beskadigelse, skal denne repareres på et fagværksted for at forebygge farer. 22

23 Opbevaring og transport Opbevaring og transport BEMÆRK! Risiko for beskadigelse! Hvis du opbevarer og transporterer multifunktionsværktøjet på en ukyndig måde, kan multifunktionsværktøjet tage skade. Opbevar og transporter multifunktionsværktøjet på et rent, tørt og frostfrit sted. Beskyt multifunktionsværktøjet mod rystelser og stød under transport. 1. Rengør multifunktionsværktøjet grundigt før opbevaring(se kapitlet Rengøring og vedligeholdelse ). 2. Kontroller, om multifunktionsværktøjet og tilbehøret er fuldstændigt tørt. 3. Opbevar multifunktionsværktøjet utilgængeligt for børn, sikkert låst og ved en opbevaringstemperatur mellem 5 C og 20 C (stuetemperatur). Beskyt multifunktionsværktøjet mod direkte sollys. Afhjælpning af fejl Nogle driftsforstyrrelser opstår gennem små fejl, som du selv kan rette. Følg i den forbindelse anvisningerne i følgende tabel. Hvis driftsforstyrrelsen ved multifunktionsværktøjet ikke løses herigennem, bedes du kontakte kundeservice. Problem Mulig årsag Løsning Håndtaget 17 eller multifunktionsværktøjet kan ikke monteres. Udsugningskanalen 15 eller udsugningsadapteren 18 sidder løst/ falder hele tiden af. Gevindet 7 er snavset. Værktøjsholderen 8 er beskadiget. Udsugningskanalen eller udsugningsadapteren er ikke korrekt fastgjort. Hold altid gevindet rent, som beskrevet i kapitlet Rengøring og vedligeholdelse. Kontakt producentens kundeservice, og få udskiftet den beskadigede eller defekte komponent. Tryk udsugningsadapteren til på tilslutningsdelen og drej den fast mod urets retning for at fastgøre den. 23

24 Tekniske data Multifunktionsværktøjet kan ikke tændes. Efter at multifunktionsværktøjet er tændt, bevæger værktøjsholderen 8 sig ikke. Oscillation/svingningstal kan ikke mindskes eller forhøjes. Afbryderen 3 sidder fast. Afbryderen er defekt. Snavs, træspåner eller andre små genstande befinder sig i mellemrummet på værktøjsholderen. Multifunktionsværktøjet er defekt. Svingningstaljusteringen 5 er snavset. Hold afbryderen ren, som beskrevet i kapitlet Rengøring og vedligeholdelse. Kontakt producentens kundeservice, og få udskiftet den beskadigede eller defekte komponent. Aftag batteriet og støvsug mellemrummet på værktøjsholderen ved behov. Kontakt kundeservice. Støvsug svingningstaljusteringen og mellemrummet ved behov. Tekniske data Angivelser til multifunktionsværktøjet Varenummer: 0457 Model: FAM 20-N Modelnummer: Motor: 20 V Motor-tomgangsomdrejningstal: min -1 Oscilleringsvinkel: 4,2 24

25 Tekniske data Angivelser til batteri og oplader Brug kun produktet i forbindelse med Activ Energy batterier og opladere iht. følgende tekniske specifikationer: Egnet til Activ Energy Batteri af typen: 20 V / 36 Wh/ li-ion Modeller: AEB I / AEB N XYZ561 Ladetid: 20 V / 36 Wh = ca. 45 min. Batteri af typen: 20 V ( 2)/ 90 Wh/ li-ion Modeller: AEB I / AEB N XYZ562 Ladetid: 20 V ( 2)/ 90 Wh = ca. 95 min. Oplader af typen: 21 V / 4,0 A Modeller: Læs venligst de tekniske oplysninger om batteri og oplader. AEC Ia / AEC Ic / AEC Na XYZ563 25

26 Støj-/vibrationsinformation Støj-/vibrationsinformation ADVARSEL! Sundhedsfare! Ved arbejde uden høreværn eller beskyttelsesbeklædning kan dette føre til sundhedsskader. Bær høreværn og passende beskyttelsesbeklædning under arbejdet. Støjen ved arbejdspladsen kan overstige 85 db(a), i dette tilfælde er beskyttelsesforanstaltninger for brugeren nødvendigt (brug af egnet høreværn). Støjemission: Lydtryksniveau L pa 76 db(a) Lydtryksydelsesniveau L wa 87 db(a) Usikkerhed K 3 db(a) Hånd-/armsvingning: Drift (slibning) Hovedhåndtag a h 1,0 m/s² Ekstra håndtag a h 2,0 m/s² Usikkerhed K 1,5 m/s² Tomgang Hovedhåndtag a h 4,0 m/s² Ekstra håndtag a h 2,3 m/s² Usikkerhed K 1,5 m/s² Den angivne samlede svingningsværdi og de angivne støjemissionsværdier er målt iht. en normeret kontrolmetode (EN /EN ), og kan bruges til at sammenligne et el-værktøj med et andet. De kan også bruges som en foreløbig vurdering af belastningen. ADVARSEL! Svingnings- og støjemissionerne kan under den faktiske brug af el-værktøjet afvige fra de angivne værdier, afhængigt at måden, el-værktøjet bruges på, og specielt hvilken type arbejdsemne, som der arbejdes med. 26

27 Støj-/vibrationsinformation Det er nødvendigt at fastlægge sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af operatøren, som beror på en vurdering af svingningsbelastningen under de faktiske brugsbetingelser (i den forbindelse skal alle andele af driftscyklussen medregnes, eksempelvis tider, hvor el-værktøjet ikke er i brug, og tider, hvor det er tændt, men kører uden belastning). En upassende anvendelse af multifunktionsværktøjet kan føre til vibrationsbetingede sygdomme. ADVARSEL! Alt efter formen for brug og brugsbetingelserne skal følgende sikkerhedsforanstaltninger udføres til beskyttelse af brugeren følges: Forsøg på bedst mulig vis at undgå vibrationen. Brug kun fejlfrit tilbehør. Brug vibrationsdæmpede handsker, når du bruger multifunktionsværktøjet. Plej og vedligehold multifunktionsværktøjet iht. denne brugsanvisning. Undgå at bruge multifunktionsværktøjet ved temperaturer under 10 C. Planlæg dine arbejdsskridt således, at du ikke bruger det kraftigt vibrerende multifunkionsværktøj flere dage i træk. 27

28 Bortskaffelse Bortskaffelse Bortskaf emballage Emballagen bortskaffes sorteret efter materiale. Aflever pap og karton samt folier i de respektive opsamlingscontainere. Bortskaffelse af multifunktionsværktøjet Bortskaf multifunktionsværktøjet iht. de gældende regler i dit land. Sørg for, at det brugte batteri bortskaffes separat. Se dertil angivelserne i batteriets brugsanvisning. 28 Kasserede apparater må ikke komme i dagrenovationen! Dette symbol henviser til, at dette produkt ikke må bortskaffes med almindeligt husaffald iht. bestemmelsen vedr. gamle elektriske og elektroniske apparater (2012/19/EU) og nationale love. Dette produkt skal afleveres på et hertil indrettet indsamlingssted. Dette kan f.eks. ske ved tilbagelevering ved køb af et lignende produkt, eller ved aflevering på et autoriseret indsamlingssted til genanvendelse af gamle elektriske og elektroniske apparater. En ukyndig behandling af gamle apparater kan pga. potentielle farlige stoffer, som ofte er i gamle elektriske og elektroniske apparater, have negative følger for miljøet og den menneskelige sundhed. Gennem fagkyndig bortskaffelse af dette produkt, bidrages der til en effektiv udnyttelse af naturlige ressourcer. Informationer om indsamlingssteder for gamle apparater finder du hos din kommune, dit kommunale affaldsdeponi, eller et autoriseret sted for bortskaffelse af gamle elektriske og elektroniske apparater eller hos dit lokale renovationsfirma. Service-bemærkninger Opbevar multifunktionsværktøjet, brugsanvisningen og evt. tilbehøret i opbevaringskufferten. FERREX -apparater er stort set vedligeholdelsesfri. Informationer vedr. rengøring og vedligeholdelse finder du i kapitlet Rengøring og vedligeholdelse. FERREX -apparater er underkastet en streng kvalitetskontrol. Skulle der alligevel ske en funktionsfejl, så send multifunktionsværktøjet til producenten som beskrevet i kapitlet Kontrol af multifunktionsværktøj og leveringsomfang. Skriv en kort beskrivelse for at forkorte fejlsøgningen og reparationstiden. Vedlæg garantibeviset og kvitteringen sammen med multifunktionsværktøjet i garantiperioden.

29 Service-bemærkninger Hvis det ikke drejer sig om en garantireparation, modtager du en regning for reparationen. VIGTIGT! Hvis multifunktionsværktøjet åbnes mistes erstatningskravet! VIGTIGT! Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at producenten iht. produktansvarsreglerne ikke står til ansvar for potentielle skader, som kan være opstået under brug af multifunktionsværktøjet, såfremt disse forårsages efter ukyndige reparationer, eller hvis en komponent ikke er blevet udskiftet med en original del fra producenten, eller med en del, godkendt af producenten, og at reparationen ikke er blevet udført af Conmetall Meister GmbH-Kundenservice eller en autoriseret fagmand! Det samme gælder for tilbehørsdele. For at undgå transportskader skal du pakke multifunktionsværktøjet sikkert eller bruge opbevaringskufferten. Også efter garantiens udløb garanterer producenten for gennemførelsen billige reparationer af FERREX -apparater, hvis dette skulle blive nødvendigt. Du kan købe det almindelige tilbehør i specialbutikkerne. 29

30 Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring DK Conmetall Meister GmbH Oberkamper Straße Wuppertal Tyskland EU-overensstemmelseserklæring Hermed erklærer vi på eget ansvar, at det følgende produkt MULTIFUNKTIONSVÆRKTØJ 20 V FAM 20-N opfylder alle bestemmelser i de opførte direktiver. Anvendte harmoniserede standarder: 2011/65/EU 2006/42/EC 2014/30/EU (RoHS) (MD) (EMC) EN :2015 EN :2014 EN :2017 EN :2015 EN 50581:2012 Wuppertal, Ingo Heimann (M.Sc.) Teknisk retning/produktudvikling Conmetall Meister GmbH Oberkamper Straße Wuppertal Tyskland Autoriseret person til opbevaring af det tekniske dossier. 30

31 DK Distributør: CONMETALL MEISTER GMBH OBERKAMPER STR WUPPERTAL TYSKLAND KUNDESERVICE DK MODEL: FAM 20-N / ÅRS GARANTI

BOREMASKINE 20 V FAB 20-N

BOREMASKINE 20 V FAB 20-N PRODUCERET I TYSKLAND Brugsanvisning BOREMASKINE 20 V FAB 20-N myhansecontrol.com myhansecontrol.com Brugervenlig vejledning ID: #07108 Original brugsanvisning Indholdsfortegnelse Oversigt... 3 Anvendelse...

Læs mere

20 V LI-ION GRÆSTRIMMER M. BATTERI FAR 20-N

20 V LI-ION GRÆSTRIMMER M. BATTERI FAR 20-N PRODUCERET I TYSKLAND Brugsanvisning 20 V LI-ION GRÆSTRIMMER M. BATTERI FAR 20-N myhansecontrol.com myhansecontrol.com Brugervenlig vejledning ID: #07108 Original brugsanvisning Indholdsfortegnelse Oversigt/Anvendelse...

Læs mere

Brugsanvisning ebunker 220 volt.

Brugsanvisning ebunker 220 volt. Brugsanvisning ebunker 220 volt. Sikkerhedsinstrukser Generelle advarselshenvisninger Læs alle advarselshenvisninger og instrukser. I tilfælde af manglende overholdelse af advarselshenvisningerne og instrukserne

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 ORIGINAL BRUGSANVISNING DD-ST-150/160-CCS Skinnekryds Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden apparatet tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet. Sørg for, at brugsanvisningen

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

Li-Ion Akkupack. Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger

Li-Ion Akkupack. Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Li-Ion Akkupack Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Betjeningsvejledning STABILA Li-Ion-batteri og stiknetdel Vigtige anvisninger Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen omhyggeligt

Læs mere

V 50/60Hz 220W

V 50/60Hz 220W STØVSUGER MODEL: P5 Best.nr. 1315 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 220W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG OG

Læs mere

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKWE17_BA_V3 GENERELT Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

V 50/60Hz 120W

V 50/60Hz 120W STØVSUGER MODEL: 17Z0C Best.nr. 1025 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 120W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

Model Brugsanvisning

Model Brugsanvisning Model 33103 DK Brugsanvisning GRAVERINGSMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye graveringsmaskine, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager væg- og graveringsmaskinen

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

STIHL AP 100, 200, 300, 300 S. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AP 100, 200, 300, 300 S. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AP 100, 200, 300, 300 S Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk Trykt på klorfrit bleget papir. Trykfarverne indeholder vegetabilske

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Elektrisk duftlys-opvarmer

Elektrisk duftlys-opvarmer Elektrisk duftlys-opvarmer WUK795 KUNDESERVICE + 45 69 91 81 71 www.haycomputing.de MODEL: WUK795 11/2018 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG Varenr.: 5066 11/2018 WKNF7225/2018 Oversigt 1. Basisstation med varmeplade

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning TERRASSEVARMER HN 12356 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. Pak terrassevarmeren ud og kontroller,

Læs mere

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87248FV05X03VI

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87248FV05X03VI Tøjshaver da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87248FV05X03VI 2016-06 Kære kunde! Din nye, effektive tøjshaver er udstyret med et bevægeligt skærehoved med ekstra stor skære - flade og aftagelig

Læs mere

LED-natlampe Løve. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 91225HB44XVII

LED-natlampe Løve. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 91225HB44XVII LED-natlampe Løve da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91225HB44XVII 2017-04 Kære kunde! Dejlige drømme for dit barn: LED-natlampen lader lyset strømme ud foroven i løven og hjælper dit barn til

Læs mere

ELEKTRISK PARASOLVARMER

ELEKTRISK PARASOLVARMER ELEKTRISK PARASOLVARMER HN 12361 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før parasolvarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak parasolvarmeren ud og kontroller, at

Læs mere

FUGTMÅLER -til byggematerialer og træ

FUGTMÅLER -til byggematerialer og træ FUGTMÅLER -til byggematerialer og træ 65 01 95 DE KUNDESERVICE +49 208 4432 311 kundenservice@ovibell-int.de ART.-NR.: 650195 01/2020 INSTRUKTIONER 01/2020 65 01 95 Til lykke 2 Vigtige oplysninger 3 Tegnforklaring

Læs mere

POW404 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3

POW404 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed... 3 5.4

Læs mere

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Produktoversigt: 1. Tud 2. Tryk for lukning 3. Låg 4. Knap til åbning af låg 5. Håndtag 6. Niveau MIN / MAX vandstand 7. Base enhed 8. 220V ledning 9. Tænd/Sluk 10.

Læs mere

Wasco Askesuger Best.nr. 1506

Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Modelnavn: MAC173-1200W-20L 1/6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren

Læs mere

Driftsvejledning. TruTool TKA 500 (1A1) dansk

Driftsvejledning. TruTool TKA 500 (1A1) dansk Driftsvejledning TruTool TKA 500 (1A1) dansk Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger 3 1.2 Specifikke sikkerhedsanvisninger for kantfræsemaskine 3 2 Beskrivelse 4 2.1 Korrekt

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W Brugervejledning Art nr 350166 EAN nr 5709133911881 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 VIGTIGE

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

LED-dekoration tropical

LED-dekoration tropical LED-dekoration tropical YL-L51008-A YL-L51008-P YL-L51008-F YL-L51008-K 3 års PRODUCENT- GARANTI SERVICE Model.: 722-K / 722-W 722-B / 722-M +45 69 91 81 71 dkservice@haycomputing.de 11/08/2018 ORIGINAL

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B Best.nr. 5713 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W ART NR 350156 EAN NR 5709133911591 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG 1 Pak terrassevarmeren ud og kontroller at alle dele er til stede og at der ikke er nogen dele glemt i emballagen.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Driftsvejledning. TruTool N 700 (1A1) dansk

Driftsvejledning. TruTool N 700 (1A1) dansk Driftsvejledning TruTool N 700 (1A1) dansk Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger 3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger 3 2 Beskrivelse 5 2.1 Korrekt anvendelse 5 2.2

Læs mere

Driftsvejledning. TruTool N 200 (2A1) TruTool PN 200 (2A1) TruTool PN 201 (2A1)

Driftsvejledning. TruTool N 200 (2A1) TruTool PN 200 (2A1) TruTool PN 201 (2A1) Driftsvejledning TruTool N 200 (2A1) TruTool PN 200 (2A1) TruTool PN 201 (2A1) Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger 3 1.2 Specifikke sikkerhedsanvisninger for nibler 4

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W Brugervejledning Art nr 350162 EAN nr 5709133911867 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. VIGTIGE

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Powerbank med adapter til cigartænderstik

Powerbank med adapter til cigartænderstik USB DC OUT USB Max 2.4A DC OUT Total Powerbank med adapter til cigartænderstik Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87637HB55XVI 2016-05 331 974 Kære kunde! Din nye powerbank er den perfekte ledsager,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

QUARTZ- VÆKKEUR. Ars ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING GARANTI. Modeleksempler

QUARTZ- VÆKKEUR. Ars ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING GARANTI. Modeleksempler QUARTZ- VÆKKEUR Modeleksempler 3 o Ars GARANTI KUNDESERVICE +45 699 603 39 dkservice@haycomputing.de ART.NR.: 1595 09/2019 ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2019 Model-nr.: AN9-WSL-20A, AN9-WSL-20B,

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 93505HB1XVIII

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 93505HB1XVIII Tøjshaver Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93505HB1XVIII 2017-07 Kære kunde! Din nye, effektive tøjshaver er udstyret med et bevæ - geligt skærehoved med ekstra stor skæreflade og aftagelig afstandsholder.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Elektrisk proptrækker

Elektrisk proptrækker Elektrisk proptrækker da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92230FV05X07VII 2017-05 Kære kunde! Med din nye elektriske proptrækker kan du nemt fjerne folien fra vinflaskens hals og hurtigt trække

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

LED-toiletpapirholder med natlys

LED-toiletpapirholder med natlys LED-toiletpapirholder med natlys da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90434FV05X00VII 2017-01 340 152 Kære kunde! Med din nye LED-toiletpapirholder med lys kan du også finde toiletpapiret i mørke.

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A Best.nr. 5687 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 600W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

Kattelegetøj rullebold

Kattelegetøj rullebold Kattelegetøj rullebold da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 89215HB321XVII 2016-12 Kære kunde! Dette kattelegetøj giver enhver kat masser af sjov leg! Det vækker jagtinstinktet og lysten til at

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V VARMEBLÆSER 9 KW 400 V ART NR 350028 EAN NR 5709133350352 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Brug kun varmeblæseren i henhold til de anvisninger

Læs mere

Elektrisk rengøringsbørste

Elektrisk rengøringsbørste Elektrisk rengøringsbørste da Brugsanvisning Tchibo GmbH -22290 Hamburg 88694AS1XVII 2016-09 335 965 / 342 933 Kære kunde! Din nye elektriske rengøringsbørste er ideelt egnet til rengøring af fuger og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

ARMBÅNDSUR med tekstilrem BØJLEUR

ARMBÅNDSUR med tekstilrem BØJLEUR ARMBÅNDSUR med tekstilrem BØJLEUR Modeleksempler ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25022193 06/2018 Model-nr.: AN8-TX-100, AN8-TX-112, AN8-TX-116, AN8-TX-204, AN8-TX-216, AN8-TX-224, AN8-TX-412, AN8-TX-512

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

LED-træ. LED erne kan ikke dæmpes. Derfor må produktet ikke tilsluttes til en stikkontakt med lysdæmpning. Brug ingen forlængerledning.

LED-træ. LED erne kan ikke dæmpes. Derfor må produktet ikke tilsluttes til en stikkontakt med lysdæmpning. Brug ingen forlængerledning. LED-træ Produktinformation Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92529HB551XVII 2017-06 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Manicure-/pedicure - apparat

Manicure-/pedicure - apparat R2 R1 0 L1 L2 Manicure-/pedicure - apparat Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 88253AS6X5VI 2016-06 332 197 Kære kunde! Dit nye manicure-/pedicureapparat hjælper dig med at holde dine tå- og fingernegle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed.

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed. Monteringsvejledning max 40 kg max 5 kg Montering med 2 personer! max 40 kg Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 96582AS6X1VIII 2018-03 Kære kunde! Gem vejledningen til senere

Læs mere

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug)

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) VEJLEDNINGSMANUAL Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) 80012324 Tak fordi du købte din nye terrassevarmer. Denne vejledning vil hjælpe dig til, at bruge den korrekt og sikkert. Vi anbefaler at du bruger

Læs mere

Badeværelsesur med termometer

Badeværelsesur med termometer Badeværelsesur med termometer Brugsanvisning og info om sugekopper Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93302FV01X00VIII 2017-09 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun

Læs mere

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Chef`s Choice Diamant -slibemaskine BRUGSANVISNING Model CC 120 Plus Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Inden ibrugtagning skal brugsvejledningen læses igennem, og de beskrevne

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip batt

DEUTSCH. Multiclip batt DEUTSCH D Multiclip batt. 8211-3417-03 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. SVENSKA S 8. 9. 1 2 3 11. 36 mm 19 mm 10. SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Bordlampe Brugsanvisning

Bordlampe Brugsanvisning Bordlampe Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 84244AB5X5V 2015-07 Sikkerhedsoplysninger Produktet er udstyret med sikkerhedsanordninger. Læs ikke desto mindre sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

LED-bordlampe. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 89381AB3X2VII

LED-bordlampe. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 89381AB3X2VII LED-bordlampe da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 89381AB3X2VII 2016-11 Kære kunde! Din nye LED-bordlampe giver et behageligt, blødt lys. Den er vejrbestandig og kan derfor blive stående udendørs

Læs mere

C 4/ Dansk. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03

C 4/ Dansk. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03 C 4/12-50 Dansk C 4/12-50 Original brugsanvisning 1 Oplysninger vedrørende dokumentationen 1.1 Vedrørende denne dokumentation Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Anvendelsesområde og korrekt brug... 4 Pakkens indhold... 5 Oversigt over apparatet... 5 Drift...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Anvendelsesområde og korrekt brug... 4 Pakkens indhold... 5 Oversigt over apparatet... 5 Drift... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Om denne vejledning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Batteridrevne apparater er ikke legetøj... 3 Generelt... 3 Korrekt håndtering

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL DRONE MED 4 ROTORBLADE

BRUGSANVISNING TIL DRONE MED 4 ROTORBLADE Alder: 14+ BRUGSANVISNING TIL DRONE MED 4 ROTORBLADE OVERSIGT OVER DELE: Afdækning Propeller x 4 Oplader Protection frame x 4 Kortlæser Motor x 4 Afdækning Litiumbatteri Receiver board SD-kort Landing

Læs mere

Øjenbrynstrimmer. Tchibo GmbH D Hamburg 91572AS6X3VII

Øjenbrynstrimmer. Tchibo GmbH D Hamburg 91572AS6X3VII Øjenbrynstrimmer Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91572AS6X3VII 2017-03 346 636 Kære kunde! Takket være de to skæresider af forskellig længde og afstandskammen med 2 snitlængder kan du ikke alene bringe dine

Læs mere

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2 A B C x 2 x 2 90 C 497 mm 551 mm 20 mm 455 mm 447 mm 595 mm min. 450 mm 8 mm 600 mm min 550 mm B X2 A C X2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem

Læs mere

ADVARSEL Læs denne manual før ibrugtagning. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Følg altid sikkerhedsinstruktionerne, når produktet er i brug.

ADVARSEL Læs denne manual før ibrugtagning. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Følg altid sikkerhedsinstruktionerne, når produktet er i brug. ADVARSEL Læs denne manual før ibrugtagning. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Følg altid sikkerhedsinstruktionerne, når produktet er i brug. Følgende symboler bruges gennem hele manualen: Betegner risiko for personskade

Læs mere

Kosmetikspejl med powerbank

Kosmetikspejl med powerbank Kosmetikspejl med powerbank da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94029HB551XVII 2017-07 Kære kunde! Dit nye kosmetikspejl med indbygget powerbank er den perfekte ledsager, når du er på farten

Læs mere

MULTIFUNKTIONSBORD, sæt med 3 stk.

MULTIFUNKTIONSBORD, sæt med 3 stk. 4357616-Multifunkt_man 14.10.16 07:32 Seite 1 MULTIFUNKTIONSBORD, sæt med 3 stk. OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING 15 / 17 4357616 4357616-Multifunkt_man 14.10.16 07:32 Seite 2 4357616-Multifunkt_man

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 DANSK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Model Brugsanvisning

Model Brugsanvisning Model 81517 Brugsanvisning VÆG- OG LOFTSLIBER MED TELESKOPSKAFT Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye væg- og loftsliber med teleskopskaft, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning,

Læs mere