Ændring Kommuneplan. Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej. s la. Juni Vores fremtid i storkommunen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring Kommuneplan. Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej. s la. Juni Vores fremtid i storkommunen"

Transkript

1 s la For g Ændring Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Juni 2019 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen

2 Status Forslag Plannavn Ændring Titel Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Forslagsdato 3. juni 2019 Høring start 26. juni 2019 Høring slut 1. august 2019 Baggrund Ændringen vil give mulighed for at et tidligere daginstitutionsområde sammenlægges med et boligområde. Som det ses på kortet omfatter ændringen et område Mulvadvej 51A+B i Bramming Sydby. Redegørelse Et mindre område ved Mulvadvej foreslås ændret fra offentligt område til boligområde. Ændringen er foreslået på baggrund af Børn & Kulturs ønske om ikke længere at anvende ejendommen til daginstitution. Ved at ændre plangrundlaget kan de ejendomme som er beliggende i det offentlige område sælges til privat beboelse. Området bliver en del af det allerede eksisterende boligområde og får dermed de samme bestemmelser som dette. Det betyder at den gældende lokalplan for området aflyses, så kommuneplanen fremadrettet regulerer områdets anvendelse. Arealets afgrænsning, omgivelser og rammebestemmelser, fremgår af de følgende sider. Indkaldte idéer I perioden til var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede Kommuneplan / 8

3 byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse. Forslag til Ændring Vedtages forslaget medfører det ændringer i Kommuneplanens hovedanvendelse og rammegrænser. Høringsperioden Der fastlægges en høringsperiode for kommuneplanændringen på otte uger. Indenfor høringsperioden indsendes bemærkninger til senest den Husk at angive navn og adresse. Særligt beskyttede arter Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder. Miljøvurdering Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering. Kommuneplan / 8

4 Hovedstrukturdel På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres et Offentligt område til Lavt boligområde. Ændringerne er illustreret på kortet. Kommuneplan / 8

5 Rammedel Af kortet kan ses at enkeltområde sammenlægges med enkeltområde Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider. De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort. Kommuneplan /8

6 Nye rammer Nye rammer De efterfølgende rammer bliver udlagt i ændringen. Kommuneplan / 8

7 Område mellem Muldvadvej og Ribevej Område mellem Muldvadvej og Ribevej Bestemmelser Nummer Hovedanvendelse Lave boliger Zonestatus Planlagt zone Lavt boligområde Anvendelsen fastlægges til lave boliger som tæt-lave og åben-lave boliger. Der kan gives mulighed for institutioner, butikker, forretninger, liberale erhverv, kontorer og små værksteder med butik og anlæg med en naturlig tilknytning til området. Der må ikke tillades virksomheder der i Håndbog om Miljø og Planlægning klassificeres højere end klasse 1. Inden for rammerne for butiksarealer kan der gives mulighed for dagligvarebutikker på op til 500 m² og udvalgsvarebutikker på op til 200 m². Der skal sikres en hensigtsmæssig trafikbetjening af området. Desuden skal der gives mulighed for kollektiv trafikbetjening. Byzone Fastholdes som byzone. Kommuneplan / 8

8 Område mellem Muldvadvej og Ribevej B% max 90 Bebyggelsesprocenten fastsættes til max 90 for hver ejendom. Max 3 etager Opholdsarealer boliger Bevaringsværdig bygning Bygningshøjden over terræn fastsættes for ny bebyggelse til max 3 etager. For boliger skal der som minimum etableres velbeliggende og anvendelige opholdsarealer svarende til 100 % af boligernes etageareal. Dette areal kan udlægges som privat eller fælles opholdsareal. Ved etablering af mere end 3 boliger skal mindst 10 % af det samlede grundareal udlægges til et velbeliggende, anvendeligt og sammenhængende fælles opholdsareal til rekreativ brug og i tilfælde hvor der bygges 10 boliger eller mere skal det fælles opholdsareal være minimum 500 m2. Ved etablering af mere end 10 boliger skal det fælles opholdsareal have en størrelse og udformning der kan rumme en række sideløbende aktiviteter så som boldspil, legeplads, solbadning og grillaktiviteter uden, at det er til gene for de omkringliggende boliger eller aktiviteterne indbyrdes. De bevaringsværdige bygninger skal tilstræbes bevaret i forbindelse med tiltag i området. Af hovedstrukturens retningslinjer for kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger i det åbne land fremgår det, hvilke kategorier af bevaringsværdige bygninger, der tilstræbes bevaret i det enkelte område. Bindinger Hovedstiforbindelse Reserveret jernbanetracé Vejstøj Hovedstier betjener den overordnede gang- og cykeltrafik. Hovedstier skal være fremkommelige og være forbundet med det overordnede stinet. Etablerede hovedstier sikres. Inden for følgende støj-isolinje(r) må der ikke tillades etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i henhold til de til enhver tid gældende love, vejledninger og lignende godtgøres, at grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende foranstaltninger kan respekteres, og det iøvrigt ikke er en belastning over for den tilladte aktivitet, der er baggrund for støjisolinien. Inden for følgende støj-isolinje(r) må der ikke tillades etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i henhold til de til enhver tid gældende love, vejledninger og lignende godtgøres, at grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende Kommuneplan / 8

9 Område mellem Muldvadvej og Ribevej foranstaltninger kan respekteres, og det i øvrigt ikke er en belastning over for den tilladte aktivitet, der er baggrund for støjisolinjen. Kollektiv varmeforsyningspligt Kulturmiljø Mini- og mikromøller Reserveret primærvej Terrænkoter Jordforurening V2 Jordforurening områdeklassificering Indenfor varmeforsyningsområder har forsyningsselskaberne forsyningspligt til kollektiv varmeforsyning. De viste områder er vejledende Bevaringsværdige helheder, bebyggelser og anlæg skal fastholdes som kulturmiljøer. Inden for kulturmiljøer skal bebyggelse og anlæg placeres og udformes, så det indpasses bedst muligt i kulturmiljøet og på en måde så det bidrager til at fastholde, forbedre og genskabe kulturmiljøer. Yderligere information om kulturmiljøerne fremgår af Sektorplan for kulturmiljøer i Esbjerg Kommune. Der kan opsættes mini- og mikromøller i området, hvis det kan godtgøres, at det ikke påvirker landskabelige, naturmæssige, rekreative, arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier betydeligt. Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af de reserverede motorveje og primærveje. Der må i området ikke planlægges ny bebyggelse hvor Terrænkoten er under +4,75 DVR90. På V1 og V2 kortlagte ejendomme skal der ved ændret anvendelse til, eller ved bygge- og anlægsarbejde på ejendomme med særligt følsom eller følsom anvendelse meddeles tilladelse efter jordforureningsloven. På V1 og V2 kortlagte ejendomme, der er beliggende inden for Regionens indsatsområder for grundvand eller overfladevand, skal der ligeledes meddeles tilladelse efter jordforureningsloven til bygge- og anlægsarbejde. Ved planlægning af nye arealer, der inddrages i byzone, skal det vurderes, om området skal undtages af områdeklassificeringen. Kommuneplan / 8

10 Teknik & Miljø Kommune- & Byplan Afgørelse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 26. juni 2019 Aflysning af lokalplan vil ikke få væsentlige miljømæssige konsekvenser Esbjerg Kommune har 1. marts 2019 startet en planproces for ophævelse af lokalplan nr Kommunen har inddraget relevante interessenter i planprocessen og på denne måde begrænset planens miljømæssige konsekvenser. Afgørelse Esbjerg Kommune afgør, at ophævelse af lokalplan nr ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal foretages en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingslovens Begrundelse Plane er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2, men der er tale om et mindre område på lokalt plan eller små ændringer i det gældende plangrundlag, er der ikke obligatorisk miljøvurderingspligt. Plane er screenet og der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i vedlagte skema. Senere ændringer Hvis lokalplanaflysningen ændres, er ansøger forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. Miljøvurderingslovens 8 med henblik på at få afgjort om ændringen betyder, at der skal foretages en miljøvurdering. Partshøring Der er blevet vurderet om der er parter i sagen i henhold til forvaltningslovens Kommunen har vurderet, at der ikke forekommer andre parter i sagen end ansøger som i henhold til forvaltningslovens 19 har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. Ansøger er ikke kommet med bemærkninger. 1 Miljøvurderingsloven jf. lovbek. Nr af 25/ Forvaltningsloven jf. lovbek. Nr. 433 af 22. april 2014 Telefon

11 Teknik & Miljø Kommune- & Byplan Lovgrundlag Afgørelsen er truffet med baggrund i Miljøvurderingsloven samt planloven 3. Klagevejledning Afgørelsen af, at planen skal miljøvurderes, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i planlovens 58, stk. 1, nr. 3, af miljøministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagefristen udløber den 24. juli Afgørelser efter miljøvurderingsloven kan efter planloven inden 6 måneder fra meddelelsesdato indbringes til domstolsafgørelse. Yderligere oplysninger kan fås hos Simon Gaardsdal, Plan, Esbjerg Kommune tlf , Venlig hilsen Simon Gaardsdal Byplanlægger Kopi til: Afgørelsen er sendt i kopi til de organisationer og personer der er tilmeldt Esbjerg Kommune, Plans notificering af annoncer. 3 Planloven jf. lovbek. nr. 287 af 16. april 2018

12

13

14

15

16 Plan Teknik & Miljø Torvegade Esbjerg Plan Teknik & Miljø Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Forslag til kommuneplanændring nr Forslag til lokalplan nr , ophævelse af lokalplan Esbjerg Byråd vedtog den 03. juni 2019 at offentliggøre forslag til lokalplan nr med tilhørende forslag til kommuneplanændring nr Forslagenes formål Udviklingen i området i forhold til de fysiske forhold bevirker at plangrundlaget problematisk at administrere efter. Miljøvurdering Esbjerg Kommune har afgjort, at kommuneplanændringen og lokalplanforslaget ikke kræver udarbejdelse af en miljørapport i henhold til Miljøvurderingslovens 8 (lovbek. Nr af 25/ ). Annonce med klageadgang kan ses på internetadressen Retsvirkninger Planforslagene har den foreløbige retsvirkning, at ejendomme inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Tlf Fax

17 Her kan du se forslagene Du kan få forslagene i Byggeservice, Plan, Teknik & Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Du kan også se forslagene på internetadressen Din mulighed Har du bemærkninger eller ændringsforslag til lokalplanforslaget og kommuneplanændringen, skal de indsendes skriftligt til Esbjerg Byråd, Plan, Teknik & Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, eller pr. senest den 1. august Annoncen : Kan ses på internetadressen den 26. juni 2019.

Ændring Kommuneplan. Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet. s la. Maj Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet. s la. Maj Vores fremtid i storkommunen s la For g Ændring 2018.14 Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Maj 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Forslag Plannavn Ændring 2018.14 Titel Strandby,

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Indre By, Boliger ved Nygårdsvej. e d ta. Maj Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Indre By, Boliger ved Nygårdsvej. e d ta. Maj Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2017.02 Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Maj 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Stus Vedtaget Plannavn Ændring 2017.02 Titel Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Forslagsdo

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Hjerting Bydelscenter i Hjerting. e d ta. Maj Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Hjerting Bydelscenter i Hjerting. e d ta. Maj Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2017.11 Hjerting Bydelscenter i Hjerting Maj 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2017.11 Titel Hjerting Bydelscenter i Hjerting

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet. e d ta. Maj Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet. e d ta. Maj Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2018.14 Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Maj 2019 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2018.14 Titel Strandby,

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè. e d ta. August 2018

Ændring Kommuneplan. Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè. e d ta. August 2018 V ge e d ta t Ændring 2017.04 Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè August 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2017.04

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde. s la. Oktober Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde. s la. Oktober Vores fremtid i storkommunen s la For g Ændring 2018.25 Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Oktober 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Forslag Plannavn Ændring 2018.25 Titel Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde

Læs mere

Ændring e d ta. Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej. April Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen

Ændring e d ta. Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej. April Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2018.15 Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej April 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2018.15 Titel Jerne

Læs mere

Ændring e d ta. Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33. Marts Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen

Ændring e d ta. Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33. Marts Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2017.73 Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 Marts 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2017.73 Titel Farup Kirkeby, Boligområde,

Læs mere

Ændring e d ta. Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg. Februar Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen

Ændring e d ta. Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg. Februar Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2016.50 Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Februar 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Ændring 2016.50 Ændring 2016.50 Status Vedtaget Plannavn Ændring

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Kolonihaveområder. s la. Juni Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Kolonihaveområder. s la. Juni Vores fremtid i storkommunen s la For g Ændring 2017.03 Kolonihaveområder Juni 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Forslag Plannavn Ændring 2017.03 Titel Kolonihaveområder Forslagsdato 5. juni 2018 Høring

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej. s la. Juni Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej. s la. Juni Vores fremtid i storkommunen s la For g Ændring 2019.35 Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Juni 2019 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Plannavn Forslag Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde. e d ta. Marts Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde. e d ta. Marts Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2018.25 Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Marts 2019 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2018.25 Titel Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde

Læs mere

Gl. Sædding, Boliger, Fyrparken 3-7

Gl. Sædding, Boliger, Fyrparken 3-7 Gl. Sædding, Boliger, Fyrparken 3-7 Ændring 2014.19 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.19 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 09-10-2015 Forslag til Ændring 2014.19 i kommuneplan 2014-2026,

Læs mere

Ændring side 2 Kommuneplan

Ændring side 2 Kommuneplan Ændring 2014.20 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.20 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 19-03-2015 Forslag til Ændring 2014.20 i kommuneplan 2014-2026, Hjerting By, For et område på Havborgvej.

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade. e d ta. Juni 2019

Ændring Kommuneplan. Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade. e d ta. Juni 2019 V ge e d ta t Ændring 2017.08 Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Juni 2019 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2017.08 Titel

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej. e d ta. August Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej. e d ta. August Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2018.22 Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej August 2019 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2018.22 Titel Grimstrup

Læs mere

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015 Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Maj 2015 Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 19-02-2015 Forslag til

Læs mere

Hjerting By, For et område på Havborgvej

Hjerting By, For et område på Havborgvej Forslag til Ændring 2014.20 i Kommuneplan 2014-2026 Hjerting By, For et område på Havborgvej Plan s oplæg af 05-03-2015 Ikke vedtaget Forslag til Ændring 2014.20 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej, Bramming

Boligområde ved Gabelsvej, Bramming Forslag til Ændring 2012.41 i Kommuneplan 2010-2022 Boligområde ved Gabelsvej, Bramming Juli 2012 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2012.41 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Forslag til Ændring 2012.41 Baggrund

Læs mere

Hjerting By, Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Hjerting By, Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé i Kommuneplan 2010-2022 Hjerting By, Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Juni 2013 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 20-03-2013 Forslag til Ændring

Læs mere

OPHÆVELSE. Forslag til ophævelse af lp nr Riberhus. Ribe bykerne. Plan nr

OPHÆVELSE. Forslag til ophævelse af lp nr Riberhus. Ribe bykerne. Plan nr OPHÆVELSE Forslag til ophævelse af lp nr. 01.09 Riberhus Ribe bykerne Plan nr. 40-010-0007 15. maj 2018 Ophævelse af lokalplan nr. 01.09 Riberhus Ophævelse af lokalplan nr. 01.09 Riberhus Indhold 1. Baggrund...

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser. s la. Juni Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser. s la. Juni Vores fremtid i storkommunen s la For g Ændring 2017.07 Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser Juni 2019 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Forslag Plannavn Ændring 2017.07 Titel Indre by, nye bevarings-

Læs mere

Plantagevej, Hjerting

Plantagevej, Hjerting Forslag til Ændring 2006.03 i Kommuneplan 2006-2018 Plantagevej, Hjerting Maj 2008 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2006.03 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 19-05-2008 at offentliggøre Forslag til

Læs mere

Ændring Bramming Vestby, Tømmerhandel med tilhørende byggemarked ved Vardevej. Maj 2014

Ændring Bramming Vestby, Tømmerhandel med tilhørende byggemarked ved Vardevej. Maj 2014 Bramming Vestby, Tømmerhandel med tilhørende byggemarked ved Vardevej Maj 2014 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 18-09-2013 Forslag til Ændring 2013.60 i kommuneplan

Læs mere

OPHÆVELSE. Forslag til ophævelse af lp nr Riberhus. Ribe bykerne. Plan nr

OPHÆVELSE. Forslag til ophævelse af lp nr Riberhus. Ribe bykerne. Plan nr OPHÆVELSE Forslag til ophævelse af lp nr. 01.09 Riberhus Ribe bykerne Plan nr. 40-010-0007 21. august 2018 Ophævelse af lokalplan nr. 01.09 Riberhus Ophævelse af lokalplan nr. 01.09 Riberhus Indhold 1.

Læs mere

Ændring side 2 Kommuneplan

Ændring side 2 Kommuneplan Ændring 2015.30 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2015.30 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 16-09-2015 Forslag til Ændring 2015.30 i kommuneplan 2014-2026, Ribe Øst, Udvidelse af jordbrugsområde.

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien. e d ta. Februar Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien. e d ta. Februar Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2017.10 Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien Februar 2019 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2017.10 Titel Gjesing

Læs mere

Ændring 2014.09. side 2 Kommuneplan 2014-2026

Ændring 2014.09. side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.09 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.09 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 28-05-2014 Forslag til Ændring 2014.09 i kommuneplan 2014-2026, Havnen nord for Molevej. Byrådet

Læs mere

Daginstitution ved Gl Vardevej 97

Daginstitution ved Gl Vardevej 97 i Kommuneplan 2010-2022 Daginstitution ved Gl Vardevej 97 Juli 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 18-06-2012 at offentliggøre i Kommuneplan 2010-2022, Daginstitution

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade. s la. Marts 2019

Ændring Kommuneplan. Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade. s la. Marts 2019 s la For g Ændring 2017.08 Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Enersgade - Jernbanegade Marts 2019 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Forslag Plannavn Ændring 2017.08 Titel Esbjerg

Læs mere

Ændring Guldager Landområde, Boliger vest for Sønderrisvej. September 2017

Ændring Guldager Landområde, Boliger vest for Sønderrisvej. September 2017 Ændring 2016.51 Guldager Landområde, Boliger vest for Sønderrisvej. September 2017 Ændring 2016.51 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2016.51 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 14-06-2017 Forslag

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

St Darum, Gl Darumvej 9

St Darum, Gl Darumvej 9 i Kommuneplan 2010-2022 St Darum, Gl Darumvej 9 November 2013 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 04-11-2013 at offentliggøre Forslag til Ændring 2013.55 i Kommuneplan

Læs mere

Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej

Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej Forslag til Ændring 2011.23 i Kommuneplan 2010-2022 Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej December 2011 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2011.23 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Forslag til Ændring 2011.23

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet. s la. Maj Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet. s la. Maj Vores fremtid i storkommunen s la For g Ændring 2018.14 Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Maj 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Forslag Plannavn Ændring 2018.14 Titel Strandby,

Læs mere

Boliger, Flintebakken, Horsens Boliger, Flintebakken, Horsens

Boliger, Flintebakken, Horsens Boliger, Flintebakken, Horsens 30 2013 Boliger, Flintebakken, Horsens Boliger, Flintebakken, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 30 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Boliger, Flintebakken, Horsens

Læs mere

Ikke VVM-pligt for etablering af midlertidig vejdæmning over Præstegårdsbækken, 2e Måde, Esbjerg Jorde.

Ikke VVM-pligt for etablering af midlertidig vejdæmning over Præstegårdsbækken, 2e Måde, Esbjerg Jorde. Bjarne Madvig Christensen Tøndervej 85 6780 skærbæk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 2. februar 2015 Sags id 14/16451 Sagsbehandler Astrid Moltke Jordt Telefon direkte 76 16 33 05 E-mail asjor@esbjergkommune.dk

Læs mere

Ændring side 2 Kommuneplan

Ændring side 2 Kommuneplan Ændring 2015.28 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2015.28 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 23-06-2015 Forslag til Ændring 2015.28 i kommuneplan 2014-2026, Tarp By, Centerområde ved Tarp Byvej.

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Esbjerg Kommune Børn og Kultur Torvegade 74 6700 Esbjerg Email: kso@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. juli 2016 Sags-nr. 2016-7437 Sagsbehandler Vibeke Lorentzen Telefon direkte 76 16

Læs mere

Ændring s la. Indre By, Boliger ved Nygårdsvej. Marts Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen

Ændring s la. Indre By, Boliger ved Nygårdsvej. Marts Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen s la For g Ændring 2017.02 Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Marts 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Forslag Plannavn Ændring 2017.02 Titel Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Forslagsdato

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 6. for Kommuneplanramme 2.1.B.7 Boligområde - Troldebakken og Eventyrbakken, Aarup Marts, 2019 FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 6. for Kommuneplanramme 2.1.B.7 Boligområde - Troldebakken og Eventyrbakken, Aarup Marts, 2019 FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 6 for Kommuneplanramme 2.1.B.7 Boligområde - Troldebakken og Eventyrbakken, Aarup Marts, 2019 FORSLAG Offentlig høring Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 er i høring fra den xx.

Læs mere

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf i Kommuneplan 2010-2022 Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf Plan s oplæg af 11-01-2012 Ikke vedtaget side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den. at offentliggøre Forslag til Ændring 2011.34

Læs mere

Kommuneplan. Ændring Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè. s la. Vores fremtid i storkommunen

Kommuneplan. Ændring Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè. s la. Vores fremtid i storkommunen s la For g Ændring 2017.04 Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè Marts 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Forslag Plannavn Ændring 2017.04 Titel

Læs mere

Daginstitution ved Gl. Vardevej 97

Daginstitution ved Gl. Vardevej 97 Ændring 2012.39 i Kommuneplan 2010-2022 Daginstitution ved Gl. Vardevej 97 December 2012 Esbjerg Kommune Ændring 2012.39 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Ændring 2012.39 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Ændring Esbjerg Rørkær, Boliger i bydelscentret, Teglværksgade. September 2016

Ændring Esbjerg Rørkær, Boliger i bydelscentret, Teglværksgade. September 2016 Ændring 2016.46 Esbjerg Rørkær, Boliger i bydelscentret, Teglværksgade September 2016 Ændring 2016.46 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2016.46 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 14-06-2016

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget. s la. September Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget. s la. September Vores fremtid i storkommunen s la For g Ændring 2018.19 Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget September 2018. Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Forslag Plannavn Ændring 2018.19 Titel Gl. Sædding, For

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 12. Kommuneplan FORSLAG. Ved El-vej - et boligområde. Offentlig høring 10. april - 8. maj 2018.

KOMMUNEPLANTILLÆG 12. Kommuneplan FORSLAG. Ved El-vej - et boligområde. Offentlig høring 10. april - 8. maj 2018. KOMMUNEPLANTILLÆG 12 Ved El-vej - et boligområde Kommuneplan 2017-2029 FORSLAG Offentlig høring 10. april - 8. maj 2018 Kolding Kommune Tillæg til Kommuneplan Kommuneplanen fastlægger mål for udviklingen

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Forslag til ændring 2013.58 Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Marts 2014 Forslag til Ændring 2013.58 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2013.58 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf i Kommuneplan 2010-2022 Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 01-05-2012 Forslag til Ændring 2011.34 i kommuneplan

Læs mere

Cafè, Smedegade i Esbjerg

Cafè, Smedegade i Esbjerg Ændring 2016.67 Cafè, Smedegade i Esbjerg Juni 2017 Ændring 2016.67 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 22-03-2017 Forslag til Ændring 2016.67 i kommuneplan 2014-2026, Café, Smedegade i Esbjerg.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 TIL KOMMUNEPLAN 2017 FOR NÆSTVED KOMMUNE FORSLAG høringsperiode: XX.XX.20XX - XX.XX.20XX www.naestved.dk/kommuneplan BYER FRITID OG TURISME MILJØBESKYTTELSE NATUR OG LANDSKAB RAMMER

Læs mere

Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg

Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg i Kommuneplan 2010-2022 Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg Januar 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 16-01-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Mosevangen, Markusskolen, Esbjerg

Mosevangen, Markusskolen, Esbjerg Ændring 2016.59 Mosevangen, Markusskolen, Esbjerg Juni 2017 Ændring 2016.59 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2016.59 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 01-03-2017 Forslag til Ændring 2016.59

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 for Kommuneplanramme 2.2.E.31 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej, Skallebølle

Kommuneplantillæg nr. 7 for Kommuneplanramme 2.2.E.31 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej, Skallebølle FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 7 for Kommuneplanramme 2.2.E.31 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej, Skallebølle April, 2019 Offentlig høring Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Erhvervsområde mellem Andrup og Motorvejen

Erhvervsområde mellem Andrup og Motorvejen Forslag til Ændring 2010.09 i Kommuneplan 2010-2022 Erhvervsområde mellem Andrup og Motorvejen Plan s oplæg af 02-05-2011 Ikke vedtaget Forslag til Ændring 2010.09 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Forslag

Læs mere

Afgørelse om ikke krav til miljøkonsekvensvurdering for etablering af regnvandsbassin for afledning af regnvand ved Stejlgårdsparken, 6740 Bramming

Afgørelse om ikke krav til miljøkonsekvensvurdering for etablering af regnvandsbassin for afledning af regnvand ved Stejlgårdsparken, 6740 Bramming Din Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Sendt digital til CVR: 32661149 og om@dinforsyning.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 1. august 2017 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13

Læs mere

Tillæg nr. 29 til Kommuneplan for et område til boligformål ved Vestre Ringvej og Sankelmarksvej

Tillæg nr. 29 til Kommuneplan for et område til boligformål ved Vestre Ringvej og Sankelmarksvej Kommuneplantillæg Tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2017-2028 for et område til boligformål ved Vestre Ringvej og Sankelmarksvej Silkeborg Kommune VEDTAGET Tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2017-2028 er vedtaget

Læs mere

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8.

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8. Paradigme 018 Håndværksområde ved Skuldelev Status Plannavn VVM offentliggørelse af forslag Vedtaget Håndværksområde ved Skuldelev Kommuneplantillæg uden VVM 8. maj 2015 Høring start 8. maj 2015 Høring

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 23 Marts 2018 For et område ved Ved Isefjorden Natur og Udvikling 1 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag:

Læs mere

Lokalplan. nr. 120_779. Aflysningsplan for lokalplan nr Daginstitution ved Sdr. Dås. Vedtaget:

Lokalplan. nr. 120_779. Aflysningsplan for lokalplan nr Daginstitution ved Sdr. Dås. Vedtaget: Lokalplan - nr. 120_779 Aflysningsplan for lokalplan nr. 120 - Daginstitution ved Sdr. Dås. Vedtaget: 20-02-2018 Indholdsfortegnelse Planloven 1 Lovmæssig procedure 2 Baggrund 3 Begrundelse for aflysning

Læs mere

OPHÆVELSE. Ophævelse af en del af lokalplan 498. Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding. Plan nr

OPHÆVELSE. Ophævelse af en del af lokalplan 498. Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding. Plan nr OPHÆVELSE Ophævelse af en del af lokalplan 498 Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding Plan nr. 02-010-0002 September 2016 Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø Fotos/Illustrationer: Plan Tryk: Esbjerg Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 47 til Rammeområde 11.C28 Centerformål ved Lykkesvej i Herning Fremlægges fra den 19. april 2018 til den 17. maj 2018 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING. - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx

UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING. - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING Forslag Blandet bolig og erhverv ved Roholte - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx Lov om planlægning Lov om planlægning (LBK nr. 1529 af 15. november

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE.

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2017-29 FOR NÆSTVED KOMMUNE www.naestved.dk/kommuneplan 2 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2017 Indhold: Redegørelse s. 4 Ændring af rammebestemmelser s.

Læs mere

Forslag til Ændring

Forslag til Ændring Forslag til Ændring 2016.47 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2016.47 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 20-06-2016 at offentliggøre Forslag til Ændring 2016.47 i Kommuneplan 2014-2026, Vognsbøl,

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej. e d ta. Oktober Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej. e d ta. Oktober Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2017.12 Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej Oktober 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2017.12 Titel Kjersing,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE

Læs mere

Vedtaget den offentligt bekendtgjort den

Vedtaget den offentligt bekendtgjort den Blandet bolig og erhverv ved Roholte Vedtaget den 11.04.2018 offentligt bekendtgjort den 24.04.2018 Lov om planlægning Lov om planlægning (LBK nr. 50 af 19. januar 2018 som ændret ved L 2018-01-30 nr.

Læs mere

Ændring s la. Hjerting Bydelscenter i Hjerting. Marts Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen

Ændring s la. Hjerting Bydelscenter i Hjerting. Marts Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen s la For g Ændring 2017.11 Hjerting Bydelscenter i Hjerting Marts 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Forslag Plannavn Ændring 2017.11 Titel Hjerting Bydelscenter i Hjerting Forslagsdato

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

Assens Kommune. Assens Kommune. Forslag til. Kommuneplantillæg nr Område til erhvervsformål ved Krengerupvej i Glamsbjerg

Assens Kommune. Assens Kommune. Forslag til. Kommuneplantillæg nr Område til erhvervsformål ved Krengerupvej i Glamsbjerg Assens Kommune Assens Kommune Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Område til erhvervsformål ved Krengerupvej i Glamsbjerg Oktober 2016 Forslag til kommuneplantillæg Forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan

Læs mere

Kjersing, Erhvervsområdet Next Step City

Kjersing, Erhvervsområdet Next Step City Ændring 2012.47 i Kommuneplan 2010-2022 Kjersing, Erhvervsområdet Next Step City Februar 2013 Esbjerg Kommune Ændring 2012.47 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Ændring 2012.47 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted - Sag: 2016/13065 016 Id: 004804 Afdelingsnavn By og Bolig Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 04. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009 e-mail: BEE@Gribskov.dk

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Forslag til Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2017 og offentligt fremlagt fra den 3. februar

Læs mere

Forslag til Ændring Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet, Esbjerg. Juni 2017

Forslag til Ændring Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet, Esbjerg. Juni 2017 Forslag til Ændring 2017.71 Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet, Esbjerg. Juni 2017 Forslag til Ændring 2017.71 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2017.71 Baggrund Esbjerg Byråd

Læs mere

Lokalplan. nr. 62_781. Aflysningsplan for lokalplan nr Et område til erhversformål ved Amtsvejen i Lihme. Vedtaget:

Lokalplan. nr. 62_781. Aflysningsplan for lokalplan nr Et område til erhversformål ved Amtsvejen i Lihme. Vedtaget: Lokalplan - nr. 62_781 Aflysningsplan for lokalplan nr. 62 - Et område til erhversformål ved Amtsvejen i Lihme Vedtaget: 27-02-2018 Indholdsfortegnelse Planloven 1 Lovmæssig procedure 2 Baggrund 3 Begrundelse

Læs mere

25. marts 2015. Bekendtgørelse

25. marts 2015. Bekendtgørelse Byplan Øverødvej 2 2840 Holte Bekendtgørelse 25. marts 2015 Kommunalbestyrelsen har den 25. marts 2015 vedtaget Forslag til Lokalplan 244 for parkeringsanlæg ved Birkerød Station og Tillæg 5 til Kommuneplan

Læs mere

Tjæreborg By, Boligområde nord for Hulvejen

Tjæreborg By, Boligområde nord for Hulvejen Ændring 2010.3 i Kommuneplan 2010-2022 Tjæreborg By, Boligområde nord for Hulvejen Juni 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.3 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.3 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 9 til Rammeområde 11.B8 For et boligområde nord for Rolighedsvej Fremlægges fra den 6. april 2017 til den 1. juni 2017 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 23 November 2017 For et område ved Ved Isefjorden Natur og Udvikling 1 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 6

Kommuneplantillæg nr. 6 Kommuneplantillæg nr. 6 for Kommuneplanramme 2.1.B.7 Boligområde - Troldebakken og Eventyrbakken, Aarup Juni, 2019 2 Kommuneplantillæg nr. 6 Indholdsfortegnelse Hvad er en kommuneplan?...4 Retsvirkninger...4

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 2 til Rammeområde 12.B12 Boligområde ved Kærmindevej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 033 og lokalplan nr. 106 for boliger ved Tejn Havn - Afgørelse om at planerne ikke medfører, at der skal udarbejdes miljørapport

Kommuneplantillæg nr. 033 og lokalplan nr. 106 for boliger ved Tejn Havn - Afgørelse om at planerne ikke medfører, at der skal udarbejdes miljørapport Bornholms Regionskommune Center for Natur, Miljø og Fritid Natur og miljø nm@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 16. april 2019 J. nr. 09.00.04P16-0002 Kommuneplantillæg nr. 033 og lokalplan nr. 106 for

Læs mere

Tillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 57 til Rammeområde 92.B1 Boligområde ved Hveddevej i Skarrild Fremlægges fra 15. november 2018 til 13. december 2018 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE. FORSLAG høringsperiode: 27. juni september 2018

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE. FORSLAG høringsperiode: 27. juni september 2018 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2017-29 FOR NÆSTVED KOMMUNE FORSLAG høringsperiode: 27. juni 2018-04. september 2018 FORSLAG ØK- 18. juni 2018 BYRÅD - 26. juni 2018 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 Indhold:

Læs mere

TILLÆG 005 TIL KOMMUNEPLAN Ny boligbebyggelse på Thorstedlund Vedtaget xx.xxxx 2019

TILLÆG 005 TIL KOMMUNEPLAN Ny boligbebyggelse på Thorstedlund Vedtaget xx.xxxx 2019 TILLÆG 005 TIL KOMMUNEPLAN 2017-2029 Ny boligbebyggelse på Thorstedlund Vedtaget xx.xxxx 2019 Indhold Redegørelse............................ 3 BAGGRUND. 3 FORMÅL. 3 BELIGGENHED OG EKSISTERENDE FORHOLD.

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 4 til Rammeområde 95.B9 samt 95.B1 Boligområde mellem Torvegade og Vestergade i Sdr. Felding Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

041 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken 8 10

041 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken 8 10 041 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken 8 10 PlanID 3633872 Tillæg nr. 041 Plannavn Udvidelse af erhvervsområdet Perdersholmparken VVM Kommuneplantillæg uden VVM Dato for offentliggørelse af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 for Kommuneplanramme 2.1.BE.1 - FORSLAG. Blandet bolig- og erhvervsområde ved Pilevej, Aarup

Kommuneplantillæg nr. 4 for Kommuneplanramme 2.1.BE.1 - FORSLAG. Blandet bolig- og erhvervsområde ved Pilevej, Aarup Kommuneplantillæg nr. 4 for Kommuneplanramme 2.1.BE.1 - FORSLAG Blandet bolig- og erhvervsområde ved Pilevej, Aarup Januar, 2019 Offentlig høring Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 er i høring fra den

Læs mere

Tillæg nr. 46 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 46 til Herning Kommuneplan Tillæg nr. 46 til Rammeområde 12.B10 og 12.BL3 Bolig- og erhvervsområde ved Nørregade 44-50. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015 Bilag 7 BILAG 7 Lokalplan nr. 1100 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13-17 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET

Læs mere

Boligområde ved Tarp Byvej 81

Boligområde ved Tarp Byvej 81 Ændring 2005.34 i Kommuneplan 2006-2018 Boligområde ved Tarp Byvej 81 Marts 2008 Esbjerg Kommune Ændring 2005.34 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 31-10-2007 Forslag til Ændring 2005.34 i Kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 73 til Rammeområde 51.B12 Boligområde syd for Munkgårdkvarteret og Rammeområde 51.OF7 Offentligt område ved Snejbjerghallen Fremlægges fra 15. september 2016 til 10. november 2016 (begge

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 9. Ramme 3.1.T.4 til tekniske anlæg øst for Tommerup Stations By

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 9. Ramme 3.1.T.4 til tekniske anlæg øst for Tommerup Stations By Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 Ramme 3.1.T.4 til tekniske anlæg øst for Tommerup Stations By august 2019 Offentlig høring Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 er i høring til den 24. oktober 2019.

Læs mere