Bestyrelsesmøde i Naturturisme I/S den 5. november 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Naturturisme I/S den 5. november 2015"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde i Naturturisme I/S den 5. november 2015 Dato: Torsdag den 5. november 2015 Tidspunkt: kl med efterfølgende frokost. Sted: Abildvej 5A, Svendborg Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Jens Elmgreen formand (JE) Faaborg-Midtfyn Kommune Flemming Madsen næstformand (FM) Svendborg Kommune Hans Jørgensen (HJ) Faaborg-Midtfyn Kommune Carl Jørgen Heide (CJH) Ærø Kommune Mads Boeberg Hansen (MBH) Ærø Kommune Tilknyttede bestyrelsesmedlemmer: Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (CA) Dansk Skovforening Michael Martin Jensen (MMJ) Friluftsrådet Ole Bloch-Petersen (OBP) Danmarks Naturfredningsforening Anders Ulrich (AU) Turisterhvervet Kristian Grønbæk Andersen (KGA) Region Syddanmark Følgegruppe: Christian Tønnesen formand (CT) Faaborg-Midtfyn Kommune Kristian Gernow (KG) Svendborg Kommune Niels Skovlund (NS) Svendborg Kommune Kimma V. Thomsen (KVT) Ærø Kommune Søren Kirk Strandgaard (SKS) Naturstyrelsen/Miljøministeriet Peter Thor Andersen (PTA) Øhavsmuseet Sekretariatet: Tina Fogh Aagaard (TFA) Naturturisme I/S Søren Lisby (SL) Naturturisme I/S Nina Brandt Jacobsen (NBJ) Naturturisme I/S Afbud: Henrik Nielsen Svendborg kommune Niels Rasmussen Centrovice Brian Dalsgaard Langeland Kommune Stephanie Terndrup Langeland Kommune Jani Lis Hansen Langeland Kommune Allan Harsbo Turisterhvervet Anne Mette Wandsøe Turistbureauerne TEL Anne Høyby Udvikling Fyn Udeblevet: Christian Pedersen Turistforeningerne 1

2 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden JE bød velkommen til mødet og ikke mindst til Naturturisme I/S nye direktør Tina Fogh Aagaard. TFA og JE vil fremover ændre karakteren af bestyrelsesmøderne, så der fokuseres mere på tematiske drøftelser og på indhentning af inspiration til og fra bestyrelsen / følgegruppen, frem for den tidligere model med orientering/fremlæggelse og beslutning. Mødets dagsorden blev godkendt. 2. Økonomisk status pr. 30. september 2015 Der henvises til det tidligere fremsendte og vedlagte bilag, der indeholder en gennemgang af den økonomiske status for Naturturisme I/S pr. 30. september SL orienterer: SL henviste til de fremsendte bilag og gennemgik den økonomiske status for Naturturisme I/S pr. 30. september Gennemgangen omfattede en budgetopfølgning, et budgetscenarie for i tilfælde af, at Naturturisme I/S ikke får godkendt det store interregprojekt REACT, samt en likviditetsmæssig status, hvor der pr. 30. september 2015 har været et ekstraordinært stort likviditetstræk som følge af forsinkelser omkring udbetaling af projektbevillinger. Svendborg Kommune er orienteret om det ekstraordinære likviditetstræk på mellemregningen og har taget dette til efterretning. Der blev erindret om, at det ligger i projekternes natur, at der opstår likviditetstræk, som i perioder kan blive store. Opmærksomheden blev henledt på det fremsendte alternativt budgetscenarie, der er udarbejdet med den worst-case forudsætning, at Naturturisme I/S får et afslag på Interregansøgningen. Budgettet viser, at der stadig er økonomisk sammenhæng i aktiviteterne, idet der følgelig vil foretages en tilpasning af organisationen. I praksis vil Naturturisme I/S dog snarest få udarbejdet nye alternative projektoplæg, som sikrer fremdrift og videreudvikling af Naturturisme I/S, herunder af strategier. Under henvisning til det store likviditetstræk efterlyste MBH information om hvilket renteniveau Svendborg Kommune opererer med i tilfælde af en rentebetaling på mellemregningen. SL kunne oplyse, at han havde efterlyst information om dette hos Svendborg Kommune, men havde ikke fået oplyst dette endnu. SL vil rykke for et svar. MMJ spurgte til Friluftsrådets behandling af ansøgninger og afrapporteringerne fra Naturturisme I/S. Hertil kunne SL oplyse, at Naturturisme I/S har fået en sober og hurtig behandling på stort set alle sine henvendelser. Den økonomiske status pr. 30. september 2015 blev taget til efterretning af bestyrelsen 2

3 3. Interreg - REACT Kort status for Interreg-ansøgningen, aktiviteter og tiltag frem til Interreg udvalgsmødet den 16. december 2015, hvor der træffes beslutning om projektet. Der arbejdes på en plan B, hvis det imod forventning viser sig, at Interreg projektet ikke godkendes. TFA kunne oplyse, at den 15. september indsendt ansøgning til Interreg sekretariatet efter tilbagevist med krav om en yderligere kvalificering af den geografiske (tyske) - og tematiske deltagelse i projektet. Projektet består nu af 13 partnere 7 tyske og 6 danske med en samlet projektsum på godt kr. 33,8 mio., hvoraf Naturturisme I/S andel udgør kr. 4,8 mio. Lige nu arbejder Naturturisme I/S på at besvare en række spørgsmål til ansøgningen, som skal være Interreg i hænde senest 11. november. Dette er et normalt led i ansøgningsprocessen. Ansøgningen bliver behandlet af interreg udvalget den 16. december. Den 3. november afholdte Naturturisme I/S et partnermøde i Kiel, hvor der til trods for det lange ansøgningsforløb, fortsat er stor opbakning til projektet og stor iver og energi for at komme i gang. Endvidere oplyste TFA, at der sideløbende med hele ansøgningsprocessen holdes tæt kontakt til Interreg sekretariatet samt interessenterne omkring projektet med henblik på informationsudveksling, opdateringer mv. I forhold til arbejdet med at kvalificere ansøgningen over for udvalgets medlemmer kunne CT supplerende oplyse, at der er lavet aftaler med en række nøglepersoner. HJ efterlyste at få tilsendt økonomioversigt samt en kopi af selve ansøgningen, idet han ikke umiddelbart kunne se at have modtaget disse bilag sammen med sekretariatets orienteringsmail i september måned vedrørende status for Interregprojektet. NBJ vil følge op herpå. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 4. Oplæg til inspiration vedrørende Aktiv turisme - certificering og kvalitetsudvikling - Øhavsstien(oplæg ved særlig gæst). Efterfølgende drøftelser og brainstorming. TFA havde inviteret Kirsten Böttger til at komme og fortælle om aktiv turisme, herunder den positive effekt ved kvalitetsløft og certificering af en vandresti. Som introduktion til oplægget fra Kirsten fremhævede TFA, at Det Sydfynske Øhav har et fantastisk produkt i Øhavsstien, og der ligger uudnyttede potentialer for den aktive turisme, som blandt andet kan foldes ud ved at videreudvikle, kvalitetssikre og se på certificeringer af vandrestien og cykelruterne. Det kan skabe vækst i hele området, tiltrække bosætning og aktivere samarbejdsrelationer til nabokommuner. TFA præsenterede Kirsten Böttger, der er uddannet Cand. Mag. Turisme og er undervisningsassistent ved Aalborg Universitet. Derudover er hun også dansk repræsentant ved Deutsches 3

4 Wanderinstitut, som blandt andet certificerer vandrestier under ordningen Premium Oplevelsesstier. Hendes oplæg bestod af to dele, hvilket også fremgår af vedlagte præsentation Naturturisme oplæg Kirsten Böttger : 1. Præsentation af målgruppen SIT (special interest tourism), hvad kendetegner denne gruppe. 2. Præsentation af effekten ved en certificering af en vandresti med udgangspunkt i en case fra Tyskland - Saar-Hunsrück-Steig Supplerende bemærkninger i forbindelse med gennemgangen af pkt. 2: Projektet med en certificering af stier i Saar-Hunsrück-Steig startede i Målet var at få skabt 200 kilometer sammenhængende vandresti under ordningen Premiumwege. I dag er der 400 kilometer vandresti og 111 drømmesløjfer. Den årlige vækst inden for turisme er ca. 30 %. Udover etableringen af en særdeles attraktiv vandresti har et stort engagement hos både overnatningssektoren og restaurationsbranchen givet området og vandreoplevelsen et kvalitetsløft i kraft af en bedre service og et bedre produkt. Den lokale stolthed er meget stor og mange ildsjæle har involveret sig i projektet. Endvidere har det vist sig, at en negativ befolkningstilvækst er vendt til en positiv tilvækst folk er flyttet til området. En fælles markedsføringsindsats er endvidere med til at styrke synligheden og dermed tiltrække flere turister til området. Der opereres med et årligt markedsføringsbudget på ca ( kr.) for hver deltagende kommune. En væsentlig kilde til synlighed er også PR. Derfor arbejdes der hele tiden på at få skabt opmærksomhed på alle medieplatforme. Eksempelvis har man været med i et BBC program, hvilket har affødt stor søgning til området. Men det er samtidigt vigtigt, at der sker en kontinuerlig videreudvikling af stiforløbet for at få kunderne til at komme tilbage. Eksempelvis er man lige nu ved at etablere en 360 meter lang hængebro over en stor kløft. Et projekt som har skabt stor medieinteresse og garanteret, at mange vandrere både nye og gamle kommer igen. Den generelle anerkendelse hos brugerne af certificeringsordningerne har resulteret i, at nye destinationer har taget vandreturisme og certificering til sig, ligesom de gamle og kendte områder i Tyskland, Schweiz og Frankrig nu følger efter. Øvrige kommentarer fra Kirsten til certificering: Gør mest ud af serviceinfo til gæsterne ikke så meget ekstern markedsføring. Hvis produktet er i orden skal vandrerne nok komme. Certifikatet skal plejes og ikke kun udnyttes i markedsføringen Der findes også en anden tysk certificeringsordning - Leading Quality Trail. Der er her tale om en certificeringsordning, der er rettet mere mod klassiske vandrestier, god og synlig skiltning mv. Her er der ventetid på at blive certificeret. Det er tidligst muligt at indlede et samarbejde i december TFA oplyste i denne forbindelse, at Naturturisme I/S allerede har etableret 4

5 kontakt til Dansk Vandrerlaug med henblik på indledning af processen mod at opnå denne certificering. Premium Oplevelsesstier stiller nogle andre og højere krav end Leading Quality Trail vedrørende oplevelser og variation mv. på stierne, herunder til sløjferne på stierne. Selve Øhavsstien vil derfor måske have vanskeligt ved at opnå denne certificering, hvorimod certificeringen som Leading Quality Trail burde være muligt med de tiltag, kvalitetsforbedringer, skiltning, støttepunkter mv., som måtte være påkrævede. Det er vigtigt at holde sig for øje, at certificeringer er et kvalitetsstempel, som blandt andet det tyske marked lægger vægt på ved valg af feriedestination. Spørgsmål og kommentarer fra bestyrelsen: CJH gjorde opmærksom på, at i forhold til certificeringsordninger i Danmark, så er Walking Denmark (udviklet af VisitDenmark) blevet en parodi. Der er stort set ingen som kender den. Hertil bemærkede SKS, at det en langvarig proces, men kvalitet er nøgleordet for at skabe en succes. Endvidere savnede SKS professionelle og synlige vandreorganisationer i Danmark. DVL er ikke særligt synligt. KG fremhævede, at selve certificeringen er udgangspunktet for at kunne skabe et brand. CT understregede, at en certificering er spot on i forhold til den udfordring og videreudvikling vi står overfor med Øhavsstien. TFA påpegede, at der lige nu mangler stisløjfer i tilknytning til Øhavsstien, og der skal ses på denne del som led i videreudviklingen af Øhavsstien. I forlængelse heraf gjorde AU opmærksom på, at Fjællræven Classic har valgt Øhavsstien ud fra vurderinger af kvalitet. Etablering af en certificeringsordning er en form for destinationsudvikling, men det økonomiske udgangspunkt er forskellig fra Tyskland til Danmark, især vedrørende lønninger. CA henledte opmærksomheden på, at stisløjfer ikke kan gennemføres ved hjælp af ekspropriation i henhold til aftalen indgået ved gennemførelsen af Øhavsstien. Dette var et af de punkter, som blev aftalt i forhandlingerne med Skovforeningen, og som blev en del af aftalegrundlaget ved de kommunale ekspropriationsforretninger sidste gang. CA opfordrende Naturturisme I/S og kommunerne til, ved udvidelse af Øhavsstien, at respektere de aftaler, der blev indgået sidste gang med Skovforeningen, og som gjorde at modstanden mod projektet fra skovejernes side endda var meget lille. 5. Øhavsstien: videreudvikling, forlængelse, kvalitetsløft/certificering, brug af logo mv. Med udgangspunkt i det inspirerende oplæg fra Kirsten Böttger og det fremsendte oplæg ønsker Naturturisme I/S at indhente bestyrelsens godkendelse til at kvalificere et projekt omkring en videreudvikling af Øhavsstien, herunder mulighederne for at opnå en certificering. 5

6 Derudover har Naturturisme I/S fået to konkrete henvendelser omkring Øhavsstien, hvor der er brug for en stillingtagen til Naturturisme I/S rolle, samt vilkår for henholdsvis en udvidelse og en videreførelse af stiforløbet. På baggrund af de anførte henvendelser har Naturturisme I/S udarbejdet oplæg til kriterier for henholdsvis en udvidelse af Øhavsstien, samt en videreførelse af Øhavsstien uden for det tværkommunale samarbejde. Til oplægget vedrørende kriteriet for håndtering af henvendelser vedrørende udvidelse/videreførelse af Øhavsstien mv. opfordrede HJ indledningsvis til at få sikret den nødvendige varemærkebeskyttelse af Øhavsstiens navn og logo - vandringsmanden. Naturturisme følger op herpå. Til oplægget bemærkede CT i øvrigt, at der i sådanne samarbejder ikke bør være et økonomisk mellemværende mellem kommunerne. Derfor skal det sidste kriterium udtages af oplægget. Der var enighed herom, hvorfor kriteriet om betaling udtages. Der er var generel opbakning fra bestyrelsen til de øvrige kriterier, herunder vedrørende kvalitetskrav til både en udvidelse og en videreførelse af stier. I den forbindelse skal der skelnes mellem tekniske kvalitetskrav og stedbundne kvaliteter. Endvidere bakkede bestyrelsen op om, at Naturturisme I/S kvalificerer et projekt omkring en videreudvikling af Øhavsstien, herunder mulighederne for at opnå en certificering - koordineret med Interreg projektet, hvis det godkendes i december måned.. Bestyrelsen godkendte det fremlagte oplæg til kriterier, med undtagelse af et kriterium vedrørende konceptsalg til andre kommuner. Kriterierne kvalificeres og lægges til grund for Naturturismes håndtering af henvendelser fra interesserede samarbejdspartnere. Endvidere godkendte bestyrelsen, at Naturturisme I/S arbejder videre med at forme et projekt med videreudvikling af Øhavsstien, herunder udvidelse, kvalitetsløft, certificering mv.. 6. Interne projekter Evaluering, justering, opdatering af friluftsstrategien og formidlingsstrategien Eventuel udarbejdelse af kommunikationsstrategi, supplement til formidlingsstrategien TFA oplyste, at Naturturisme I/S vil tage initiativ til at få evalueret henholdsvis friluftsstrategien og formidlingsstrategien, med henblik på at få disse opdateret og kvalificeret i forhold til det fremtidige udviklingsarbejde. Dette arbejde vil blandt andet involvere kommunerne, som sidder inde med relevant viden på en lang række områder. Derudover ønsker Naturturisme I/s at få udarbejdet en intern kommunikationsstrategi for Naturturisme I/S. I takt med en stigende fokus på de sociale medier og den elektroniske formidling i det hele taget hos både brugere og samarbejdspartnere, er der behov for at få afklaret hvilken rolle Naturturisme I/S skal spille i dette univers. 6

7 Indtil nu har håndteringen af dette område hos Naturturisme I/S langt hen ad vejen været baseret på ad hoc løsninger. Bestyrelsen godkendte, at Naturturisme iværksætter en intern evalueringsproces af friluftsog formidlingsstrategien med behørig inddragelse af kommunerne og øvrige interessenter. Derudover godkendte bestyrelsen udarbejdelsen af en intern kommunikationsstrategi for Naturturisme I/S. 7. Andre fremtidige store projekter videreudvikling, kvalitetsløft af Det Sydfynske Øhav: UNESCO Certificering Grønne støttepunkter TFA bemærkede, at der et naturligt at se på det større perspektiv for en videreudvikling af Det Sydfynske Øhav. Den aktive turisme er i fokus, special interest tourism, kvalitetsløft, certificeringer mv., og dermed videreudviklingen af bl.a. Øhavsstien, som tidligere drøftet under mødet. Imidlertid ser Naturturisme I/S gerne at der tillige kigges på hvilke potentielle større projekter, man skal have fokus på i fremtiden. Mere Natur Mere Kultur kulturarven. Eksempelvis kan man arbejde på opnåelse af en UNESCO Certificering eller etablering af Grønne støttepunkter - en videreudvikling af Blå Støttepunkter inde på land. Det er en stor udfordring og meget arbejdskrævende at opnå en UNESCO certificering, hvorfor PTA foreslog, at man kunne overveje at søge den europæiske model, som er knap så krævende. MMJ oplyste at der netop er udkommet en glimrende rapport fra DOF, som kunne give inspiration til nye projekter for Naturturisme I/S. I forhold til en finansiering af nye projekter gjorde AU opmærksom på den nye nationale fond Den Dansk Naturfond. Hertil oplyste TFA, at Den Danske Naturfond ifølge vedtægterne har fokus på især naturbevarelse. TFA har aftalt et møde med direktøren for den nye fond i december måned. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 8. Orientering om øvrige igangværende projekter: Naturturisme I/S vil fremover give bestyrelsen et løbende indblik i de igangværende projekter samt overblik over hvilke potentielle projekter, der kunne arbejdes med. Derfor er der udarbejdet en projektoversigt, som er fremsendt til bestyrelsen forud for mødet. Denne projektoversigt vil fremover blive opdateret og sendt til bestyrelsen forud for hvert møde. 7

8 I forhold til havneprojektet var det MMJ s opfattelse, at Langeland Kommune afventer de øvrige kommuner før de selv træffer afgørelse om deres deltagelse i projektet. CA gav en kort status på mountainbikeprojektet. Det går rigtig godt, og målet er at afholde det første løb på en fem kilometer strækning den 31. december Efterfølgende supplerende note fra CA Som følge af den megen regn i november måned, er det planlagte løb den 31. december 2015 udskudt på ubestemt tid. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 9. Orientering om allerede planlagte fremtidige projekter: TFA henviste til den fremsendte oversigt over allerede planlagte projekter. Nogle er mere relevante end andre, hvorfor sekretariatet i samarbejde med følgegruppen vil kvalificere og prioritere hvilke projekter der fremover skal arbejdes med. Orientering taget til efterretning, idet bestyrelsen samtidig godkendte, at Naturturisme I/S i samarbejde med følgegruppen arbejder videre med at kvalificere, prioritere og modne relevante projekter. 10. Eventuelt, fastsættelse af møder i Der er aftalt følgende mødedatoer for bestyrelsen i 2016: Torsdag den 3. marts hos Naturturisme I/S, Svendborg Torsdag den 12. maj på Søbygaard, Ærø Torsdag den 18. august på Øhavets Smakke- og Naturcenter, Strynø Torsdag den 24. november Naturturisme I/S, Svendborg TFA opfordrede til, at kommunerne sender en suppleant i tilfælde af, at de udpegede medlemmer fra den enkelte kommune ikke har mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne. Endelig takkede JE Søren Strandgaard fra Naturstyrelsen for et mangeårigt godt og konstruktivt samarbejde, da Søren Strandgaard nu stopper som skovrider på Fyn og i stedet overlader pladsen i følgegruppen til den nye skovrider - Jakob Harrekilde Jensen. Mødet blev hævet. 5. november 2015 Søren Lisby referent 8

Referat Bestyrelsesmøde i Naturturisme I/S onsdag den 19. maj 2017 Dato: Fredag den 19. maj 2017 Tidspunkt: Kl Sted:

Referat Bestyrelsesmøde i Naturturisme I/S onsdag den 19. maj 2017 Dato: Fredag den 19. maj 2017 Tidspunkt: Kl Sted: Referat Bestyrelsesmøde i Naturturisme I/S onsdag den 19. maj 2017 Dato: Fredag den 19. maj 2017 Tidspunkt: Kl. 10.15 12.30 Sted: Det gamle rådhus, Mellemgade 15, 5600 Faaborg Byrådssalen Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i Naturturisme I/S. Dato: Tirsdag den 11. december 2018 Tid: Kl Naturturisme I/S, Abildvej 5A, Svendborg

Referat. Bestyrelsesmøde i Naturturisme I/S. Dato: Tirsdag den 11. december 2018 Tid: Kl Naturturisme I/S, Abildvej 5A, Svendborg Referat Bestyrelsesmøde i Naturturisme I/S Dato: Tirsdag den 11. december 2018 Tid: Kl. 9.00-10.30 Sted: Naturturisme I/S, Abildvej 5A, Svendborg Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer (BM): Flemming Madsen -

Læs mere

Referat. Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse. Dagsorden: 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat

Referat. Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse. Dagsorden: 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat Referat Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse Dato: Tirsdag den 2. december 2008 Tidspunkt: kl. 13.30 15.30 Sted: Sekretariatet Forskerparken, Kullinggade 31E, Svendborg. Følgegruppe: Anne-Lene

Læs mere

Referat Styregruppemøde nr. 14 i Nationalparkundersøgelsen

Referat Styregruppemøde nr. 14 i Nationalparkundersøgelsen Referat Styregruppemøde nr. 14 i Nationalparkundersøgelsen Dato: Fredag 6. maj 2011 Tidspunkt: kl. 10.30 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Styregruppemedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Peter Lund

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 21. marts 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 13.00 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Dato: Mandag den 11. juni 2012 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Rasmus Lohse

Læs mere

Referat Styregruppemøde nr. 10 i Nationalparkundersøgelsen

Referat Styregruppemøde nr. 10 i Nationalparkundersøgelsen Referat Styregruppemøde nr. 10 i Nationalparkundersøgelsen Dato: Mandag den 16. august 2010 Tidspunkt: Sted: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Abildvej 5A, Svendborg Styregruppemedlemmer: Jørgen

Læs mere

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24.november 2010 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Sted: Abildvej 5A, Svendborg Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

REFERAT. Bestyrelsesmøde i Naturturisme I/S. Dato: Torsdag den 14. marts 2019 Tid: Kl Naturturisme I/S, Abildvej 5A, Svendborg

REFERAT. Bestyrelsesmøde i Naturturisme I/S. Dato: Torsdag den 14. marts 2019 Tid: Kl Naturturisme I/S, Abildvej 5A, Svendborg REFERAT Bestyrelsesmøde i Naturturisme I/S Dato: Torsdag den 14. marts 2019 Tid: Kl. 10.00-11.30 Sted: Naturturisme I/S, Abildvej 5A, Svendborg Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer (BM): Flemming Madsen - Formand

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 15. maj 2013 Tidspunkt: kl. 9.15 11.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Hanne Fynbo Flemming Madsen

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune Referat Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. september 2008 Tidspunkt: kl. 10.30 13.00 Sted: Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Carsten Kristensen

Læs mere

Program for besøg den maj 2018 Katrien An Heirman fra UNESCO

Program for besøg den maj 2018 Katrien An Heirman fra UNESCO Mandag den 14. maj Geolog Søren Skibsted, Mogens Lind Jørgensen fra Svendborg Kommune (natur), Torbjørn Tarp og Søren Lisby fra Naturturisme I/S Besøg Ærø kl. 9 13.15 Kl. 8.15 9.00 Kl. 9.00 9.15 Kl. 9.15

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 26. marts. 2014 Tidspunkt: kl. 9.15 12.30 Sted: Abildvej 5A 2., Svendborg. Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heidi Mads Boesberg Hansen

Læs mere

Styregruppemøde nr. 1 i Nationalparkundersøgelsen. Helle Kroman Jensen (HKJ) Langeland Kommune

Styregruppemøde nr. 1 i Nationalparkundersøgelsen. Helle Kroman Jensen (HKJ) Langeland Kommune Referat Styregruppemøde nr. 1 i Nationalparkundersøgelsen Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Styregruppemedlemmer: Jørgen Otto

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 22 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 22 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 22 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 27. februar 2013 Tidspunkt: kl. 9.15 11.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Hanne

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 20 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 20 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 20 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 19. september 2012 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Rasmus

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 6 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 6 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 6 i Naturturisme I/S Dato: Torsdag den 28. maj 2015 Tidspunkt: kl. 09.15 11.45 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

GEOPARK. UNESCO Global Geopark Det Sydfynske Øhav. Det Sydfynske Øhav. Præsentation af projektet

GEOPARK. UNESCO Global Geopark Det Sydfynske Øhav. Det Sydfynske Øhav. Præsentation af projektet GEOPARK Det Sydfynske Øhav Præsentation af projektet UNESCO Global Geopark Det Sydfynske Øhav Naturturisme I/S Tværkommunalt fællesskab ejet af de fire sydfynske kommuner Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24. oktober 2007 Tidspunkt: kl. 11.00 13.00 (rundvisning fra kl. 10 11) Sted: Emmerbølle Strand Camping, Emmerbøllevej 24, 5953 Tranekær

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 12. november 2014 Tidspunkt: kl. 10.15 12.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Bestyrelsesmøde; Mølleåværket A/S. Referat

Bestyrelsesmøde; Mølleåværket A/S. Referat Bestyrelsesmøde; Mølleåværket A/S Referat Dato: 21-09-2018 Ref.: msv Mødenr.: 3/2018 Mødedato: 20. september 2018 kl. 14-16 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs. Lyngby Dagsorden

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2011

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2011 Faaborg-Midtfyn Turistforening Aftale 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 FORUDSÆTNING FOR AFTALENS INDGÅELSE... 3 3.0 INDGÅELSE AF ÅRLIG AFTALE OG EVALUERING... 4

Læs mere

Stifternes Kapitalforvaltnings sekretariat Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C Tlf.: ,

Stifternes Kapitalforvaltnings sekretariat Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C Tlf.: , Stifternes Kapitalforvaltnings sekretariat Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C Tlf.: 86 14 51 00, e-mail: kmaar@km.dk Den 30. januar 2018 Dokument nr.: 13600/18 Sagsbeh.: BAB/jf Referat fra møde i Stifternes

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 5 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 5 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 5 i Naturturisme I/S Dato: Torsdag den 26. februar 2015 Tidspunkt: kl. 9.15 11.45 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Formanden orienterede om seminaret Bliv klogere på DDB d. 24. marts 2015.

Formanden orienterede om seminaret Bliv klogere på DDB d. 24. marts 2015. Referat 125. marts 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 17. marts 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Helle

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 21 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 21 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 21 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 21. november 2012 Tidspunkt: Sted: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto

Læs mere

IFU SeniorKlub. Referat fra generalforsamling hos IFU den 22. april 2015, kl

IFU SeniorKlub. Referat fra generalforsamling hos IFU den 22. april 2015, kl IFU SeniorKlub Referat fra generalforsamling hos IFU den 22. april 2015, kl. 15.00 Formanden bød velkommen til dagens generalforsamling og konstaterede at dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægternes

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

PROGRAM FOR FORLØBET Kl Outcome: Sted: Kl Outcome: Sted:

PROGRAM FOR FORLØBET Kl Outcome: Sted: Kl Outcome: Sted: PROGRAM FOR FORLØBET Kl. 09.30 16.00 På opstartssessionen skal vi arbejde med udvalgte redskaber til at skabe værdikædesamarbejder, som kan give positiv merværdi tildin virksomhed. Dagens arbejde skal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 116

Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 116 Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 116 Dato: Onsdag den 12. marts kl. 9.00 Sted: Udviklingspark Nord, Adelgade 119B, 5400 Bogense SUNEKÆR 1 5471 SØNDERSØ Tlf. +45 63 88 20 30 Fax +45

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted

Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl. 17.00 19.00 Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted Dagsorden sendt til Udvalgsformand for Kultur - og udviklingsudvalget i Norddjurs

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 1. november 2017 kl. 16.30 til 19.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud Karen

Læs mere

Grenaa Lystbådehavns Fond v/ bestyrelsen. Dagsorden:

Grenaa Lystbådehavns Fond v/ bestyrelsen. Dagsorden: Grenaa Lystbådehavns Fond v/ bestyrelsen. Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde nr. 03/2018 -------------------- o ----------------- Mødedato: Tirsdag 19. juni 2018 kl. 16,30. Mødested: Havnekontoret

Læs mere

Referat. Den 4. marts 2015

Referat. Den 4. marts 2015 Referat Den 4. marts 2015 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 3. marts 2015

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2016 Dato: Mandag den 27. februar 2016 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Jesper Andersen, Peter Bjerremand, Christian Hangel,

Læs mere

08.02 Orientering og beslutning - Siden sidst v/direktøren

08.02 Orientering og beslutning - Siden sidst v/direktøren Vedr. : Ordinært møde Referat den 8. møde 2019 Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg Tid : Tirsdag den 14. maj 2019 kl. 16.00-19.00 Deltagere : Kristian Brøns Nielsen KBN Ole Anders Petersen

Læs mere

Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen Elisabeth Kjeldsen Lone Birgitte Christensen Kristian Jacobsen Birgitte Christensen Niels Ågesen

Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen Elisabeth Kjeldsen Lone Birgitte Christensen Kristian Jacobsen Birgitte Christensen Niels Ågesen OFFENTLIGE CHEFER I DJØF BESTYRELSESMØDE DEN 25. NOVEMBER 2016 Sagsnr. 2016-156 Ref. tmb/- Til stede var: Afbud fra: Fra sekretariatet deltog: Henning Thiesen Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen

Læs mere

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Sted: Tilstede: Øvrige deltagere: Afbud: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær, Peter Hansen, Jan Blicher,

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg om boligsocial indsats

Referat af møde i Opgaveudvalg om boligsocial indsats GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg om boligsocial indsats Mødetidspunkt 15-05-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.00 Tilstede: Anne Hjorth,

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 14. juni 2017 Tid: kl. 16.00 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Axel Grøndahl Kristiansen Carsten Riskjær Jakobsen Katja Holm

Læs mere

Formanden Finn Muus bød velkommen til generalforsamlingen.

Formanden Finn Muus bød velkommen til generalforsamlingen. Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25, 2. Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Jens Brusgaard j.nr. 13-024651F-SNP År 2019 den, 27. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

KICK-OFF: REACT i Øhavet

KICK-OFF: REACT i Øhavet Program: kl. 15.00-17:00 KICK-OFF: REACT i Øhavet Velkomst ved Nina Brandt Jacobsen, Naturturisme I/S Dorte Kiilerich, fra Living Concepts, tidligere direktør i Visit Nordsjælland: Oplæg om de gode og

Læs mere

Referat fra møde mellem Det Grønne Råd og Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den 27. juni 2018 Haastrup Forsamlingshus

Referat fra møde mellem Det Grønne Råd og Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den 27. juni 2018 Haastrup Forsamlingshus Referat fra møde mellem Det Grønne Råd og Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den 27. juni 2018 Haastrup Forsamlingshus Referat 27.06.2018 Sag: 04.01.00-A08-1-07 Stine Bundgaard Hansen (sthan) Bosætning og

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2010

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2010 Faaborg-Midtfyn Turistforening Aftale 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 FORUDSÆTNING FOR AFTALENS INDGÅELSE... 3 3.0 INDGÅELSE AF ÅRLIG AFTALE OG EVALUERING... 4

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Offentligt REFERAT Statikeranerkendelsesudvalget tirsdag den 19. september 2017 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København

Offentligt REFERAT Statikeranerkendelsesudvalget tirsdag den 19. september 2017 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København Offentligt REFERAT Statikeranerkendelsesudvalget tirsdag den 19. september 2017 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog: Henrik Mørup, Jeppe Jönsson, Ole Meinicke

Læs mere

Administrationsleder Ulla Hygum deltog ved punkterne 6.1, 7.1 og 7.3.

Administrationsleder Ulla Hygum deltog ved punkterne 6.1, 7.1 og 7.3. Referat af mødet i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 9. juni 2010 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Birthe Hesdorf, næstformand Inge Hynkemejer Peter Garde

Læs mere

Referat af generalforsamling i LØS 2018

Referat af generalforsamling i LØS 2018 Referat af generalforsamling i LØS 2018 Vi mødes i Pakkeriet i Spinderihallerne (Vejle) d. 12.05.2018 til Landsforeningen for Økosamfunds årlige generalforsamling, der i år afholdes i forbindelse med Folketræffet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Mødedato: Torsdag d kl Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kongens Lyngby

Mødedato: Torsdag d kl Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kongens Lyngby Mølleåværket A/S Referat Dato: 26-06-2018 Ref.: msv Mødenr.: 2/2018 Mødedato: Torsdag d. 21.6.2018 kl. 14-16 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kongens Lyngby Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Bestyrelsen Fomars Billund den 4. december 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Tid: Den 27. november 2015 kl. 11 13. Sted: Hotel Legoland konferencecentret, U2 Deltagere: Hele bestyrelsen deltog.

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen Rapport: Projekt Landsbykataloger Planlægning for landsbyerne i Hedensted Kommune KL-J.nr.: 01.02.15 P16 EDH: 23647 / 171361 Juli 2002 Indholdsfortegnelse

Læs mere

JKF, LANGELAND. Kreds 5, ved Kristian Spodsberg, har udsendt et udkast om reguleringsjagt, som blev omdelt og følger efter referatet.

JKF, LANGELAND. Kreds 5, ved Kristian Spodsberg, har udsendt et udkast om reguleringsjagt, som blev omdelt og følger efter referatet. JKF, LANGELAND Bestyrelsesmøde onsdag den 12. september 2012 kl. 19.00 Sted: Borgerhuset i Rudkøbing. Deltagere: Leif Hermann (LH) Michael Jensen (MJ) Flemming Sørensen (FS) Ole Kieler Nielsen (OKN) Gert

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 18. juni 2014 Tidspunkt: kl. 10.15 12.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 114

Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 114 Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 114 Dato: Mandag den 25. november kl. 17.00 Sted: Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg SUNEKÆR 1 5471 SØNDERSØ Tlf. +45 63 88 20 30 Fax +45 63

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Referat Februar 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen, Bodil

Læs mere

Dagsorden til konstituerende Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 22. august 2014 kl. 11.00-13.00. Dagsorden

Dagsorden til konstituerende Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 22. august 2014 kl. 11.00-13.00. Dagsorden Dagsorden til konstituerende Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 22. august 2014 kl. 11.00-13.00 Adresse: Konferencen, Centerbygningen, Forskerparken 10, 5230 Odense M Tilstede: Jens Heimburger, Anker

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Offentligt referat Statikeranerkendelsesudvalget mandag den 11. juni 2018 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København

Offentligt referat Statikeranerkendelsesudvalget mandag den 11. juni 2018 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København Offentligt referat Statikeranerkendelsesudvalget mandag den 11. juni 2018 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog: Henrik Mørup, Jeppe Jönsson, Aase Marie Hou,

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110 Deltagere: Conni Simonsen Asger Schou Erland U. Jessen Jesper Jensen Stig Ravn Klaus Kolle Peder Maribo Christina

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

LAG SØM Den Lokale Aktionsgruppe for Syd- Øst- og Midtfyn

LAG SØM Den Lokale Aktionsgruppe for Syd- Øst- og Midtfyn Referat bestyrelsesmøde nr. 7 Tid Onsdag d. 4.3.2015 kl. 18.15 Sted Til stede Afbud Ej fremmødt Referent et, Aktivitetshuset,, Nyborg Kurt Sorknæs, Erik Sønderskov, Gitte L. Albjerg, Lise-Lotte Jensen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. februar 2013

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. februar 2013 Referat fra bestyrelsesmøde den 8. februar 2013 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Roar Bendtsen Schou Steen Colberg Jensen Jonna Nielsen Nils Pedersen Michael

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsreferat fra Team Copenhagen bestyrelsesmøde

Bilag 2: Beslutningsreferat fra Team Copenhagen bestyrelsesmøde Bilag 2: Beslutningsreferat fra Team Copenhagen bestyrelsesmøde Tid og sted Tirsdag den 7. juni 2016 Værelse 86, 1. sal, Københavns Rådhus Mødeleder Carl Christian Ebbesen (CCE) Deltagere Klaus Mygind

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 20. april 2016 kl i Fritidscenteret, Søvej, 5750 Ringe

Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 20. april 2016 kl i Fritidscenteret, Søvej, 5750 Ringe Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 20. april 2016 kl. 19.30 i Fritidscenteret, Søvej, 5750 Ringe Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne driftsår. 3. Den reviderede årsrapport

Læs mere

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub den 3. april 2018 kl

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub den 3. april 2018 kl af konstituerende bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub den 3. april 2018 kl. 17.30 22.00 Sted: Deltagere: Gæster: Afbud: VSK klubhuset Christian Mørch, Peter Jensen, Christina Rasmussen, Ken Meinertsen,

Læs mere

Opskriften på en multidestination

Opskriften på en multidestination Opskriften på en multidestination? Oversigt: Hvem er Naturturisme I/S? Hvad er REACT? Vision og mål? Udfordringer og potentialer? Status: Turismeudvikling på to fronter Læring og next step Opskriften på

Læs mere

Referat Centerrådet for UU Sydfyn's møde Mandag den Kl. 16:00 Udvalgsværelse 4

Referat Centerrådet for UU Sydfyn's møde Mandag den Kl. 16:00 Udvalgsværelse 4 Referat Centerrådet for UU Sydfyn's møde Mandag den 25-06-2018 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 4 Deltagere: Henrik Nielsen, Pia Dam, Jan Ole Jakobsen, Minna Henriksen Afbud: Tonny Gjersen, Carl Jørgen Heide Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

Referat Den 19. april 2018

Referat Den 19. april 2018 Glostrup, den 23. april 2018 Referat Den 19. april 2018 Mødeart: Mødested: FA09 Bestyrelsesmøde Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere: Nikolaj Jørgensen Else Janhøj Palle

Læs mere

Gæster: Finn Thomassen (FT), E&Y deltog under behandlingen af pkt. 4.

Gæster: Finn Thomassen (FT), E&Y deltog under behandlingen af pkt. 4. Gribvand A/S Bestyrelse 16. april 2018 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. april 2018 Mødedato / sted: 10. april 2018 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00-16:00. Mødedeltagere: Bo Jul Nielsen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 14. MAJ 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 14. MAJ 2018 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 14. MAJ 2018 Deltagere: Ingelise Bogason (fra pkt. 5), Nille Juul-Sørensen, Andres Lykke-Olesen (fra pkt.7), Carsten With Thygesen, Peder Elgaard, Karen Olesen, Marianne Kazar,

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 11. november 2013 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 29. oktober 2013

Læs mere

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune.

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune. , version 1.0 - august 2014 MASTERPLAN proces for etablering et nyt kommunalt museum. Aktivitet Opgave Startdato Slutdato Kommentar: Hvem gør det? 1.0 Fastsættelse dato for ophør den nuværende samdriftstale

Læs mere

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen af Pensionerede Læger tirsdag den 29. november kl På Kongebrogården i Middelfart

Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen af Pensionerede Læger tirsdag den 29. november kl På Kongebrogården i Middelfart Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen af Pensionerede Læger tirsdag den 29. november kl. 13.30 På Kongebrogården i Middelfart Til stede: Fra sekretariatet: Jørgen Lassen (formand), Jørgen Kleener, Annette

Læs mere

DEN MIDLERTIDIGE BESTYRELSE og BESTYRELSEN

DEN MIDLERTIDIGE BESTYRELSE og BESTYRELSEN DEN MIDLERTIDIGE BESTYRELSE og BESTYRELSEN BORUPGAARD GYMNASIUM M Ø D E R E F E R A T Dato: den 31.januar 2007 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Afbud: Peter Speldt Jørn Larsen Michael Krautwald-Rasmussen

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere