Bilag Høringssvar til Forslag til Lokalplan 145 Karrébyen (personopdelt)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag Høringssvar til Forslag til Lokalplan 145 Karrébyen (personopdelt)"

Transkript

1 Bilag Høringssvar til Forslag til Lokalplan 145 Karrébyen (personopdelt) Teknisk Forvaltning - Høringssvar med frist torsdag den

2 HOFOR A/S v/ Karim Friis Arfaoui Specialkonsulent Regn- og Spildevand Ørestads Boulevard København S 1Byggefelter HOFOR anbefaler at alle byggefelter trækkes tilbage fra matrikelskel så der sikres en respektafstand på 2 meter til HOFORs ledninger. 1 Byggefelter Langs de fleste vejarealer er der udlagt byggelinjer på henholdsvis 2, 5 og 3 meter i lokalplanen. Rødovre Kommune vil dog gerne imødekomme ønsket om at tilføje byggelinjer, langs størstedelen af de øvrige matrikelskel. 1 Byggefelter Høringssvaret giver anledning til ændring i Der tilføjes byggelinjer langs størstedelen af øvrige matrikelskel. Inde i lokalplanområdet er der enkelte matrikelskel, mellem to grunde, hvor det i forhold til ejerforhold ikke er hensigtsmæssigt at tilføje byggelinjer eller hvor byggemulighederne reguleres af designmanualen og udstrækningen af Hovedstrøget. 2 Inddragelse HOFOR vil gerne inddrages i alle tiltag, der kan have konsekvens for afløbssystemet, så alle muligheder, der kan give mere kapacitet i systemet, bliver udnyttet. 2 Inddragelse Der er oprettet en projektgruppe med repræsentanter fra Teknisk Forvaltning i Rødovre Kommune og HOFOR om mulighederne for LAR-løsninger inden for lokalplanområdet. 2 Inddragelse 3 Udgifter til omlægning af ledninger HOFOR påpeger at en eventuel nedlæggelse af vejarealet på Egegårdsvej mellem Næsbyvej og Gunnekær vil kræve en omlægning af en af HOFORs forsyningsledninger. HOFOR mener at udgifterne til en omlægning af ledningen vil påligge en kommende udvikler af området. 3 Udgifter til omlægning af ledninger HOFORs ledninger ligger efter gæsteprincippet jf. vejlovs 77. Udgifterne til omlægning af ledningerne påligger HOFOR, såfremt gæsteprincippet ikke er fraveget. 3 Udgifter til omlægning af ledninger Side 2

3 Banedanmark v/ Christian Granzow Holm Studentermedhjælper 1 Kvittering for modtagelse af planforslag Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. 1 Kvittering for modtagelse af planforslag Ingen kommentarer 1 Kvittering for modtagelse af planforslag Vasbygade København VUC v/ Tue Sanderhage Direktør Egegårdsvej Rødovre 1 Positive overfor udviklingen Vestegnen HF & VUC støtter de nye lokalplaner, som vi anser for at være udtryk for en både visionær og ambitiøs byudvikling, der ligger i direkte forlængelse af Vestegnen HF & VUC's visioner for bygningen på Egegårdsvej Positive over udviklingen Rødovre Kommune takker for høringssvaret og bekræfter den fælles vision. Rødovre Kommune ser i den forbindelse frem til en konstruktiv dialog med VUC, hvis bygning i Rødovre har stor betydning for Bykernen og Karrébyen. 1 Positive over udviklingen Vores bygning anser vi for at være et indgangsparti til den planlagte bydel, et indgangsparti der kan integreres i, og danne inspiration til, den fremtidig byudvikling i området. Vi medvirker derfor gerne aktivt i den videre proces, og vil gå ind i processen med en stærk vision om, at skolebygninger skal være åbne, levende og deltagende dannelses- og kulturinstitutioner i et lokalområde på måder der styrker medborgerskabet. Denne vision ser vi som gensidigt understøttet i de fremlagte lokalplaner. Side 3

4 Radius Elnet v/ida Kromann Eriksen Teknikerbyen Virum 1 Hovedstation og kabler Radius gør opmærksom på at der indenfor lokalplanens afgrænsning er placeret en af Radius hovedstationer, der ikke kan flyttes. 1 Hovedstation og kabler Rødovre Kommune er opmærksom på Radius hovedstation på Tæbyvej samt kablerne. 1 Hovedstation og kabler Radius gør desuden opmærksom på at kablerne, der ligger i vejarealerne langs Tæbyvej og som går ind og ud til hovedstationen skal respekteres Seniorrådet v/ Anne Bonde Christiansen Formand 1 Attraktive boliger Seniorrådet hilser det velkommen, at begge lokalplaner har til formål at sikre arkitektonisk byggeri af bl.a. attraktive boliger. 1 Attraktive boliger Rødovre Kommune påskønner opbakningen. 1 Attraktive boliger Gunnekær 64 Underetagen 2610 Rødovre 2 Senioregnede boliger I denne forbindelse vil seniorrådet påpege vigtigheden af, at nogle af de kommende boliger indrettes til ældre boliger fx med bredere døråbninger, større toiletter/baderum og uden dørtrin (velegnede til rollator- og kørestolsbrugere). 2 Senioregnede boliger Karrébyen er et af områderne i den nye bydel Bykernen. Boligtyperne i Karrébyen er ikke fastsat. For boligerne gælder det, at de skal have en minimumsstørrelse på 65 m 2 og en gennemsnitsstørrelse på 90 m 2 (for Lokalplan 145). Så der kan som udgangspunkt opføres mange forskellige typer boliger herunder senioregnede boliger. Rødovre Kommune vil dog gerne give mulighed for en større variation i boligudbuddet i Karrébyen og vil derfor ændre i lokalplanens bestemmelser, så det bliver muligt at indrette mindre boliger f.eks. i forbindelse med bofællesskaber. Rødovre Kommune vil desuden undersøge, hvor- 2 Senioregnede boliger Høringssvaret giver anledning til ændring i lokalplanforslagets , 7.3, 7.4 og 7.5 samt , 7.3 og 7.4 tilføjes: Fælles, indendørs opholdsareal kan indgå i beregningen af den gennemsnitlige boligstørrelse ved etablering af f.eks. bofællesskaber. De fælles opholdsarealer må ikke anvendes som selvstændige boliger og skal være Side 4

5 vidt der skal planlægges for f.eks. almene boliger, ældreboliger eller plejehjem i den øvrige del af Bykernen f.eks. Parkbyen eller ved Højnæsvej. tilgængelige for ejendommens beboere og må ikke indgå i offentlige eller institutionslignende funktioner (se i øvrigt 13) 13 tilføjes: Der kan først gives ibrugtagningstilladelse til boliger når de fælles, indendørs opholdsarealer er etableret. 7.5 Tilføjes: Den gennemsnitlige boligstørrelse er 80 m 2. 3 Tilgængelighed I den forbindelse skal seniorrådet pege på tilgængeligheden til boligerne. Det er vigtigt at der fx er elevatorer. Der savnes fx i bestemmelserne i lokalplan 144, tilkendegivelse om, at adgangen til både fællesarealerne på 1. sal og boligerne til 6. sal forudsætter etablering af elevatorer. 3 Tilgængelighed Rødovre Kommune stiller som udgangspunkt ikke krav til elevatorforbindelse i kommunens lokalplaner, da dette reguleres og kræves i Bygningsreglementet (BR18). I henhold til kravene i BR18 vil der således blive stillet krav til etablering af elevatorforbindelse til opholdsarealer og boliger i forbindelse med den konkrete byggesagsbehandling. 3 Tilgængelighed Side 5

6 Generelt er tilgængelighed et område Rødovre Kommune fokuserer meget på i planlægningen af kommunen. Dette er også tilfældet i Lokalplan 144. I 5.4 i bestemmelserne står der, at Lokalplanområdet skal planlægges med fokus på god tilgængelighed for personer med forskellige handicap. 4 Tryghed Seniorrådet skal endvidere pege på, at det vil være en væsentlige forudsætning for ældres benyttelse af hovedstrøget, at omgivelserne er tryghedsskabende både for så, vidt angår klart definerede og velbelyste byrum med en tryg atmosfære (fx ikke mørke kroge og vinkler). 4 Tryghed Rødovre Kommune er enig med Seniorrådet i at det er vigtigt, at der bliver skabt trygge og velfungerende byrum langs Hovedstrøget. Derfor er der bl.a. bestemmelser om belysning i 10.3 i lokalplan 145 samt i Designmanualen for Hovedstrøget og i Designmanualen for byrum i Rødovre Kommune. 4 Tryghed Ingelise Geller Rødager Allé 40A st. th Rødovre 5 Busforbindelser Endelig skal nævnes, at det er vigtigt med gode og hyppige busforbindelser, fx servicebus 848, fra de øvrige dele af Rødovre til bykerne. 5 Klimaregnskab Der savnes et klimaregnskab for hele projektet. Borgeren mener, at der skal arbejdes med CO2 neutrale løsninger i f.eks. 5 Busforbindelser Beskrivelse af busforbindelser og planlægning af bustrafik indgår ikke i lokalplaner. I forbindelse med byudvikling arbejdes der generelt mod at sikre gode rejseforbindelser med kollektiv transport. 5 Klimaregnskab Rødovre Kommune ønsker at fremme en bæredygtig udvikling af byen gennem den fysiske planlægning. En bæredygtig udvikling er en helhedsori- 5 Busforbindelser 5 Klimaregnskab Side 6

7 byggefasen. enteret sammentænkning af en miljømæssig, social, økonomisk, demokratisk og kulturel udvikling. De 5 bæredygtighedsparametre symboliseres af Rødovres Bæredygtighedsblomst og er nærmere beskrevet i Kommuneplan Helhedsplanen for Bykernen er miljøvurderet, og her er der blandt andet vurderet på trafikale forhold. Bykernen er planlagt så færdsel til fods og på cykel gøres attraktivt og biltrafik dermed minimeres. Rødovre Kommune ønsker at fremme bæredygtige løsninger ved nybyggeri i bykernen, og arbejder derfor på at sikre, at kommende projekter tager afsæt i Nordic Built Charters 10 punkter Sonja Andersen Låsbyvej Rødovre 1 Flot plan Flot plan for en del af Rødovres fremtid. 1 Flot plan Rødovre Kommune sætter pris på opbakningen. 1 Flot plan 2 Fuldautomatiske parkeringskældre Der stilles forslag om at der anlægges fuldautomatiske parkeringskældre. 2 Fuldautomatiske parkeringskældre Lokalplanen giver mulighed for at anlægge fuldautomatiske p-kælderløsninger. 2 Fuldautomatiske parkeringskældre 3 Grønne haver Der stilles forslag om at der kan være grønne haver på flade tage. 3 Grønne haver Lokalplanen giver allerede mulighed for at anlægge haver på de flade tage. Men muligheden kan tydeliggøres i Grønne haver Høringssvaret giver anledning til en præcisering af 8.4. Der tilføjes taghaver. Side 7

8 4 Solceller Solceller bør indtænkes i bygningerne. 4 Solceller Lokalplanen giver mulighed for, at solceller kan opsættes på tage. Det er dog ikke et krav da lokalplanområdet er udlagt til forsyning med fjernvarme og da fjernvarmeforsyning også er en bæredygtig energikilde. 4 Solceller Hardy Vie Grønnemarksvej 16A 2610 Rødovre 1 Elcykler Hensigtsmæssigt med ladestationer til elcykler. 1 Elcykler De fleste private el-cykler lades normalt ikke op ude i det offentlige rum. Batterierne har desuden brug for forskellige opladere. 1 Elcykler Hardy Vie Grønnemarksvej 16A 2610 Rødovre 2 Cykelparkering for ladcykler Påtænk gerne parkeringsmuligheder for ladcykler. 1 Vedvarende energi Vedvarende energi bør tænkes ind i projektet. 2 Cykelparkering for ladcykler Forvaltningen er enig i, at der skal etableres ekstra parkeringsmuligheder for ladcykler. På baggrund af bl.a. erfaring med parkeringspladser til ladcykler fra Københavns Kommune foreslår Teknisk Forvaltning at der stilles krav om 1 parkeringsplads til ladcykler pr. 10 boliger. 1 Vedvarende energi Lokalplanen giver mulighed for, at solceller kan opsættes på tage. Det er dog ikke et krav da lokalplanområdet er udlagt til forsyning med fjernvarme og da fjernvarmeforsyning også er en bæredygtig energikilde. 2 Cykelparkering for ladcykler Høringssvaret giver anledning til ændring af 6.3. Der tilføjes en bestemmelse om: Min 1 stk. cykelparkering til ladcykler pr. 10 boliger. 1 Vedvarende energi Cyklistforbundet i Rødovre v/ Johan Knudsen Roskildevej 58a 2000 Frederiks- 1 Speciel belægning Det anbefales at der som minimum udføres speciel belægning for cykling på Hovedstrøget. 1 Speciel belægning Hovedstrøget skal udformes som en gågade, hvor cykling er tilladt. Her må de bløde trafikanter (gående, cyklende, rulleskøjter m.fl.) færdes sammen og tage hensyn til hinanden. Det giver bedre udnyttelse af arealet. Hvis der anlægges særlige be- 1 Speciel belægning Side 8

9 berg lægninger for de forskellige typer trafikanter opdeles trafikken. Det kan medføre at trafiktyperne udviser mindre hensyn overfor hinanden, hvilket vil gå imod hensigten, at strøgets areal kan bruges af alle bløde trafikanter. Der vil derfor ikke være forskellige belægningstyper for de forskellige trafikanter. Såfremt cyklisterne ønsker at cykle for sig selv, henvises der til cykelsti langs Tårnvej, Rødovre Parkvej og Rødovrevej. 2 Alternativ cykelparkering Alternativ cykelparkering i betonklodser bør droppes, da hjulene beskadiges. 2 Alternativ cykelparkering Den alternative cykelparkering i tages ud af Designmanualen og erstattes med et billede af et lænestativ med fastlåsningsmulighed. 2 Alternativ cykelparkering Høringssvaret giver anledning til ændringer i Billedet af cykelparkering i beton tages ud af Designmanualen s. 36. Billedet erstattes af et lænestativ Ole Holst H.J. Holst Vej Rødovre 1 Gode intentioner Gode intentioner i det fremlagte lokalplanforslag. 1 Gode intentioner Rødovre Kommune påskønner opbakningen. 1 Gode intentioner 2 Belysning Effektbelysning og højtsiddende armaturer bør opsættes så de ikke blænder. Derudover er kvaliteten af belysningen af færdselsarealerne vigtig, så farvegengivelsen er god på alle tidspunkter af døgnet. 2 Belysning Lokalplanen har bestemmelser for belysning af lokalplanområdets ubebyggede arealer, der skal sikre at belysningen af færdselsarealerne er praktiske og æstetiske. Herunder at de ikke virker generende for de omkringboende. 2 Belysning Side 9

10 Foreningen Rødovre Dansevenner v/ Birgitte Glifberg Formand Tårnvej Rødovre 1 Danseplads Savner, at der er planlagt for en danseplads i det offentlige rum f.eks. tæt på Viften. 1 Danseplads Lokalplanen forhindrer ikke muligheden for at etablere en danseplads på en af pladserne langs med Hovedstrøget. Der skal udarbejdes en plan for Hovedstrøget jf. 9.2 i lokalplanen, udformningen på de enkelte pladser detailplanlægges efter principperne i designmanualen. 1 Danseplads 2 Fremtidige lokalplaner Foreslår at der planlægges for dansepladser i fremtidige lokalplaner. 2 Fremtidige lokalplaner Rødovre Kommune kan ikke garantere, at der planlægges for dansepladser i fremtidige lokalplaner, da det bl.a. vil afhænge af kontekst og formål. 2 Fremtidige lokalplaner Cyklistforbundet i Rødovre v/birger Madsen Fortvej Rødovre Rødovre Boligselskab - afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Bestyrelsesmedlem Næsbyvej 19, 3.tv. 1 Sti Cyklistforbundet vil sikre sig, at der ikke er nogen planer om at inddrage stien i lokalplanområdet. 1 Interessant byggeri Lokalplanerne lægger op til interessant byggeri, spændende afvandingsløsninger og megen nytænkning. 2 Indkigsgener Næsbyvej 1-21 ligger lavere end selve vejen. Vi kan derfor være bekymrede over muligheden for "kig ind" til vores lejemål. De kommende bygninger kommer til at 1 Sti Rødovre Kommune mener, at det vil være hensigtsmæssigt at området kan udvikles i sammenhæng med de tilstødende arealer. Rødovre Kommune er desuden i gang med at undersøge, hvorvidt stykket mellem Tæbyvej og Egegårdsvej kan omlægges til vejareal på længere sigt. 1 Interessant byggeri Rødovre Kommune sætter pris på opbakningen. 2 Indkigsgener Indsigt- og udsigtsforhold er behandlet i miljøscreeningen af Forslag til Lokalplan 145 Karrébyen. Her fremgår det at: 1 Sti 1 Interessant byggeri 2 Indkigsgener Side 10

11 2610 Rødovre ligge højere end ejendommen på Næsbyvej. Nye karrébebyggelser vil skærme for boligbebyggelsens (Næsbyvej 1-11) udsigt over Karrébyen. Ligeledes fremgår det, at der vil forekomme indkigsmuligheder til boligbebyggelsen. Det er dog i et begrænset omfang, da boligbebyggelsen ligger i en afstand af minimum 30 m fra den kommende karrébebyggelse. Der vil ikke være indkigsmulighed til boligbebyggelsens udendørs opholdsarealer. Da lokalplanområdet er beliggende i byzone med bebyggelse til alle sider, og boligbebyggelsen på Næsbyvej ligger over 30 meter fra lokalplanområdet, vurderes planen ikke at have væsentlige indvirkning på indsigt og udsigt. 3 Sol- og skyggeforhold Da Næsbyvej 1-21 ligger lavt, vil de nederste lejemål ikke få sol i vintermånederne, når der tillades byggeri på 6 etager. 4 Trafikale forhold Der er en påfaldende mangel på stillingtagen til de kommende trafikale forhold i de to lokalplaner. De nye byggerier med 800 nye lejemål og erhverv vil generere øget biltrafik, hvilket vil kunne medføre trafikalt uhensigtsmæssige forhold, der kan påvirke både trafiksikkerheden og trafikafviklingen i lokalområdet. Det kan ikke 3 Sol- og skyggeforhold Da lokalplanområdet er beliggende i byzone med bebyggelse til alle sider, og boligbebyggelsen på Næsbyvej ligger over 30 meter fra lokalplanområdet, vurderes planen ikke at have væsentlige indvirkning på lys- og skyggeforhold generelt. 4 Trafikale forhold Udviklingen af Bykernen og herunder Karrébyen vil skabe mere trafik, da der bliver en større udnyttelse af området. Til gengæld vil der være mindre tung trafik i området, da der ikke vil være en så stor andel virksomhedstrafik som i dag. Den samlede trafikafvikling og -belastning for lokalområdet samt behovet for trafikale tiltag er belyst 3 Sol- og skyggeforhold 4 + 4a-4d Trafikale forhold Side 11

12 ses, hvorledes man forventer, at lokalplanerne skal leve op til kommunens Trafikplan 2016, herunder indsatserne om, at det skal være trygt og sikkert at færdes i trafikken, at vejene skal være i en stand, som svarer til trafikkens art og mængde (jf. Vejlovens 8) og at vejene skal være fremkommelige og sikre en tilfredsstillende trafikafvikling. i forbindelse med miljøvurderingen af Helhedsplan for Bykernen i Rødovre Kommune følger med i trafikudviklingen i området og vil i forlængelse af resultatet af miljøvurderingen se på, om det vil blive nødvendigt f.eks. at signalregulere krydset Egegårdsvej/Tårnvej. Ligeledes kan ændringerne i trafikmønsteret medføre, at der skal foretages ændringer i signalprogrammeringen i vejkrydsene ved Tårnvej/Tæbyvej, Tæbyvej/Rødovrevej, Tårnvej/Rødovre Parkvej og Tårnvej/Rødovre Centrum. Etablering af Hovedstrøget og ny bebyggelse kan også medføre et behov for yderligere trafikanalyser og -foranstaltninger for at imødekomme den ændrede trafiksituation. Kommunalbestyrelsen har derudover tidligere undersøgt mulighederne for cykelstier i kommunen generelt, hvor der bl.a. blev peget på fordelene ved en cykelsti på Tæbyvej i forbindelse med udviklingen af hele Bykernen. 4a Der må forventes flere højresving fra Tårnvej ind i Egegårdsvej, hvilket kan give en tilbageblokering af højre spor i Tårnvej, når bilisterne venter på mulighed for at afslutte højresvinget. Dette kan betyde, at trafikafviklingen i Tårnvej forringes. Alternativt vil bilisterne vælge højresving ved Tæbyvej, der i forvejen er meget benyttet til Netto og tankstation. 4a Se svar til punkt 4 Side 12

13 4b Der kommer en øget trafik i Næsbyvej. Med 800 nye lejemål, der alle skal til parkeringskældre med adgang fra Næsbyvej, vil der let blive tale om en fordobling (måske mere) i hverdagstrafikken på Næsbyvej. Vores bekymring går også på, at vi har skolebørn på vejen og at vi i dag oplever, at der køres stærkt på Næsbyvej. Vi har tidligere været i kontakt med Rødovre Kommune med et ønske om at få etableret stillevej på Næsbyvej, hvilket blev afvist på baggrund af en trafiktælling (kommunes svar af 3. maj 2013 reference 13/ ). 4b Se svar til punkt 4 Det kan naturligvis afhjælpes lidt, hvis byggeriet pålægges at etablere signalanlæg ved Egegårdsvej i henhold til vejlovens regler ( 70). 4c Omhandler lokalplanforslag c Se svar i skema til lokalplanforslag d Omhandler lokalplanforslag Trafikstøj Der vil komme øget trafikstøj på Egegårdsvej og Næsbyvej. Som det er nu, er ejendommen godt beskyttet mod støj på 4d Se svar i skema til lokalplanforslag Trafikstøj Trafikstøj for lokalområdet samt behovet for støjmæssige tiltag er belyst i forbindelse med miljøvurderingen af Helhedsplan for Bykernen i Trafikstøj Side 13

14 grund af vores støjvold mod Tårnvej og med den beplantning vi har på volden. På selve Næsbyvej skal der ikke meget mere trafik til, før det høres meget i lejlighederne. Den høje placering af vejen i forhold til Næsbyvej 1-21 gør, at trafikken kaster lyden direkte ind i lejlighederne, modsat Tårnvej, hvor lyden kastes op ad og "over" huset. Af miljøvurderingen fremgår det, at man på Næsbyvej kan forvente en støjforøgelse 1-2 db, hvilket i en støjmæssig sammenhæng kan karakteriseres som en lille ændring, der er dårligt hørbar. Støj har været et vigtigt fokus i lokalplanprocessen, og i lokalplanens bestemmelser stilles der en række krav for at mindske støjgener f.eks. i 3.6 Erhverv i forbindelse med bolig, 11.1 Støj fra vejtrafik og 11.2 Støj fra erhverv. 6 Parkering Der fjernes for meget offentlig parkering i de to lokalplan områder. Dette kan medføre ulovlig parkering, uønsket parkering på vores ejendom, og øget søgekørsel i området. 6 Parkering Realisering af lokalplanens bestemmelser vil betyde nedlæggelse af en række parkeringspladser, der er knyttet til eksisterende funktioner i rådhusområdet, herunder Viften, bibliotek og Rådhus. Derfor sikres der med lokalplanens bestemmelser: parkeringspladser til en række funktioner, der ligger uden for lokalplanområdet. Lokalplan 145 sikrer, at det også fremadrettet vil være muligt at finde parkeringspladser til de omkringliggende funktioner. Det sker bl.a. ved at samtænke parkering for hele rådhusområdet a og 6b Parkering 6a På Næsbyvej skal der etableres 3 overkørs- Rødovre Kommune vil derfor foretage en samlet vurdering når det nye byggeri ved Gunnekær kendes, der sikrer trafiksikre og hensigtsmæssige parkeringsmuligheder til alle funktioner. 6a I dag parkerer en stor del af brugerne og ansatte i Side 14

15 ler til parkeringskældre, løseligt svarende til 6 parkeringspladser. Desuden etableres en ny sidevej, hvor vejbredden fjerner ca. 3 pladser og 10 m reglen tager yderligere 2 på hver side af vejen. Altså fjernes der minimum 13 parkeringspladser alene på baggrund af ændret fysik, mens vi ikke kommenterer på, om der skal fjernes yderligere parkeringspladser for at sikre oversigt og ind- og udsvingning. Da Teknisk Forvaltning på et tidspunkt spurgte, om de måtte benytte Næsbyvej 1-21 til parkering i dagtimerne, må det være forvaltningen bekendt, at der er pres på parkeringen på Næsbyvej i dagtimerne. Et forhold er ikke er blevet mindre efter åbningen af VUC på Egegårdsvej. 6b Parkeringsbelastningen på Næsbyvej kan blive yderligere belastet, såfremt lejerne i de kommende lejemål har mere end et køretøj (hvilket ikke er ualmindeligt i dag). Så rækker lokalplanernes krav til en parkeringsnorm ikke. Vi ved ikke, om kommunen er bekendt med, hvorvidt grundejer vil forlange betaling for parkeringspladser i ejendommen. Hvis dette er tilfældet, så vil et antal af lejerne formentlig fravælge et køb af en parkeringsplads og dermed vælge Næsbyvej eller andet sted i nærheden. området Karrébyen på offentligt vejareal, da antallet af parkeringspladser på egen grund ikke har fulgt med udviklingen af anvendelsen i området. I lokalplanerne 144 og 145 stilles der krav om, at der skal anlægges parkeringspladser til brug for brugere og beboere af de nye bebyggelser på egen grund. Parkeringsnormen i lokalplanerne følger parkeringsnormen i Kommuneplan b I forbindelse med byggesagsbehandlingen vil det kræves, at der bliver anlagt det antal parkeringspladser, der står i bestemmelserne i lokalplanen. Rødovre Kommune vil følge parkeringsudviklingen i området. Hvis det mod forventning bliver et problem med parkering på omkringliggende veje og boligområder, vil RK tage kontakt til politiet. 7 Varelevering Det kan næppe forventes, at de private 7 Varelevering Varelevering er ikke tiltænkt offentlig vej. Der til- 7 Varelevering Høringssvaret giver an- Side 15

16 grundejere vil reserve områder til læssezoner, når de kunne være (måske indtægtsgivende) parkeringspladser i stedet. Hvordan har forvaltningen tænkt sig, at sikre forbuddet overholdt? Måske man i stedet vil tillade varelevering via Hovedstrøget i en kort tidsperiode som kl føjes en bestemmelse om at der skal reserveres areal til varelevering på egen grund. I forbindelse med byggesagsbehandlingen kan man sikre, at varelevering kan foregå via parkeringskælder/vareleveringsareal på egen grund. Såfremt vareleveringer, der foretages fra offentlige veje/areal bliver problematisk, vil kommunen gå i dialog med politiet om, hvordan de gener kan begrænses for området. Da Hovedstrøget skal anvendes som færdselsområde for bløde trafikanter vil det ikke være hensigtsmæssigt at have varekørsel med tung trafik her. ledning til ændringer i lokalplanforslaget og til 5.4 tilføjes en bestemmelse om, at der skal reserveres areal til varelevering på egen grund. 8 Almene boliger Endelig finder vi det ærgerligt, at kommunen ikke gør brug af retten til at stille krav om almene boliger i lokalplanerne. 8 Almene boliger Karrébyen er et af områderne i den nye bydel Bykernen. For boligerne gælder det, at de skal have en minimumsstørrelse på 65 m 2, og en gennemsnitsstørrelse på 90 m 2 (for Lokalplan 145). Så der kan som udgangspunkt opføres mange forskellige typer boliger. Der er allerede almene boliger i Bykernen i Sibeliusparken og Boligbebyggelsen på Næsbyvej. Rødovre Kommune planlægger for en samlet bydel Bykernen hvor der tilbydes en variation af boligtilbud i overensstemmelse med visionerne i kommunens boligpolitik. Rødovre Kommune supplerer dermed det nuværende boligudbud, hvorfor der ikke er planlagt for almene boliger i Karrébyen. 8 Almene boliger Side 16

17 Rødovre Kommune vil undersøge, hvorvidt der skal planlægges for f.eks. almene boliger, ældreboliger eller plejehjem i den øvrige del af Bykernen f.eks. Parkbyen eller ved Højnæsvej Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv Rødovre 1 Fasthold linje 9A I stedet for at omlægge linje 9A kan man fastholde den på Tårnvej, da der forventes næsten lige så mange nye beboere i lokalplanområdt som i Irmabyen. 1 Fasthold linje 9A Planlægningen af bustrafik indgår ikke i lokalplaner. Bustrafikken planlægges i dialog med Movia, Region Hovedstaden og nabokommunerne. Omlægningen af 9A indgår i Bynet 2019 og Movia s Trafikplan 2016, hvor 9A omlægges af Rødovre Parkvej og Rødovrevej. Langs Tårnvej kører fortsat 161 og 200S i forbindelse med Bynet 2019, så vil buslinje 132 også køre af Tårnvej nordfor Rødovre Parkvej. 1 Fasthold linje 9A Agenda 21 Gruppen i Rødovre v/ Jann Larsen & Jørgen Munch 1 En positiv viderebearbejdning af helhedsplanen for Bykernen Og de [lokalplan ] viser, at der er sket en viderebearbejdning med en række forbedringer til følge. Karréplanen er blevet modificeret, torvet benævnt Byhaven er gjort en del større (men har også fået flere funktioner, herunder LAR). Det er også positivt, at der indgår en række bestemmelser med henblik på miljømæssig bæredygtighed. Der er tale om et større puslespil på grund af planernes byfornyelseskarakter, og der er tilført mange spændende detaljer. 1 En positiv viderebearbejdning af helhedsplanen for Bykernen Det har været et af fokusområderne i arbejdet og planlægningen af Karrébyen, at området udvikles til et både bæredygtigt og grønt område, hvor klimatilpasningsløsninger implementeres som en integreret del af byen. 1 En positiv viderebearbejdning af helhedsplanen for Bykernen Side 17

18 2 Facadeudformning og arkitektur Agendagruppen mener ikke, at de viste illustrationer viser arkitektur i høj kvalitet og mener ikke at krav i lokalplan og designmanual kan skabe et attraktivt bykvarter. 2 Facadeudformning og arkitektur Designmanualens principper skal være med til at skabe en sammenhæng i arkitekturen i Karrébyen. Der er derfor bl.a. stillet krav til valg af materialer og principper for hvordan facader, tag og kantzoner skal udformes. 2 Facadeudformning og arkitektur I øvrigt er det et tvivlsomt udgangspunkt at fremhæve krav til stueetagen på de øvre etagers bekostning. Det ses i bilismens fædreland, men når karrébyen skal tiltrække fodgængere og cyklister, skal hele bybilledet leve op til en høj standard. 3 Trafikale forhold I tekst og illustrationer fremføres visioner om et livligt strøg- og byliv for fodgængere og cafégæster. Men de cyklende, der nok især kommer til at bidrage til bylivet, er væk! Vi vil efterlyse mere realistiske planer for cykelfærdslen gennem området - og samtidig efterlyse grundige trafikanalyser og tiltag for biltrafikken. Området vil blive Rødovres tætteste bykvarter, og alt efter om der regnes med karrébyen eller bykernens fulde udbygning, skal der skaffes areal til op mod 300 institutionsbørn og 500 skolebørn, offentlige parkeringspladser, offentlige og private servicefunktioner, rekreative arealer, Der er særligt arbejdet med stueetagen for at øge detaljeringen omkring byrummet for fodgængere og cyklende. Ved at skabe forskydninger i facaden, arbejde med materialeskift og indføre andre funktioner opnås et varieret facadebillede på stueetage samt stedvis 1. sal. De fleste detaljer vil dermed i øjenhøjde med folk, der bevæger sig i bydelen. Lokalplanen skal sikre en rig og varieret bydel, hvor de nederste etager skaber høj grad af variation, der er med til at definere et spændende og aktivt byrum. 3 Trafikale forhold Udviklingen af Bykernen og herunder Karrébyen vil skabe mere trafik, da der bliver en større udnyttelse af området. Til gengæld vil der være mindre tung trafik i området, da der ikke vil være en så stor andel virksomhedstrafik som i dag. Den samlede trafikafvikling og -belastning for lokalområdet samt behovet for trafikale tiltag er belyst i forbindelse med miljøvurderingen af Helhedsplan for Bykernen i Rødovre Kommune følger med i trafikudviklingen i området og vil i forlængelse af resultatet af miljøvurderingen se på, om det vil blive nødvendigt 3 Trafikale forhold Side 18

19 sikre stiforbindelser o.m.a. De sandsynlige konflikter mellem de forskellige byfunktioner synes ikke ordentligt løst i planerne. f.eks. at signalregulere krydset Egegårdsvej/Tårnvej. Ligeledes kan ændringerne i trafikmønsteret medføre, at der skal foretages ændringer i signalprogrammeringen i vejkrydsene ved Tårnvej/Tæbyvej, Tæbyvej/Rødovrevej, Tårnvej/Rødovre Parkvej og Tårnvej/Rødovre Centrum. 4 Designmanualen Begge lokalplanforslag ledsages af en fyldig Designmanual, som kommer vidt omkring. Vi foreslår, at de første 10 sider overføres til lokalplanernes redegørelsesdel, hvor det burde kunne findes. Samtidig vil det være til gavn for forståelsen af planerne, hvis illustrationen side 8, volumenstudiet, fik en mere fremtrædende placering, og gerne også blev visuelt opgraderet. Den illustration kan spare en masse ord! Den foreliggende Designmanual er ikke Hovedstrøget er planlagt som et shared space for både cyklister og fodgængere. Etablering af Hovedstrøget og ny bebyggelse kan medføre et behov for yderligere trafikanalyser og -foranstaltninger for at imødekomme den ændrede trafiksituation. Kommunalbestyrelsen har derudover tidligere undersøgt mulighederne for cykelstier i kommunen generelt, hvor der bl.a. blev peget på fordelene ved en cykelsti på Tæbyvej i forbindelse med udviklingen af hele Bykernen. 4 Designmanualen Rødovre Kommune mener at Designmanualen som er del 2 til både lokalplan 145 og 144 er en god måde at skabe sammenhæng mellem de to lokalplaner, der begge indeholder dele af Hovedstrøget. De første 10 sider i designmanualen beskriver bl.a. intentionen med designmanualen, områdeafgrænsning (Hovedstrøget) samt de overordnede principper og koncepter, der ligger til grund for de mere detaljerede principper for byrum, facader m.fl., der beskrives senere i designmanualen. Derfor mener Rødovre Kommune ikke at det er hensigtsmæssigt at tage de første 10 4 Designmanualen Side 19

20 konsistent med lokalplanforslagene, den er simpelthen for vidtløftigt. Vi foreslår, at der enten sker en væsentlig opstramning af designmanualen eller at det præciseres, at manualen blot er et idékatalog. sider ud af designmanualen og overføre dem til redegørelsestekst i de to lokalplaner. Rødovre Kommune mener ikke, at designmanualen er vidtløftig, da den indeholder konkrete principper for design af Hovedstrøget. Rødovre Kommune opfatter designmanualen som en ambitiøs del af lokalplanerne 144 og 145, der skal sikre at Hovedstrøget bliver et sammenhængende byområde i høj kvalitet. Designmanualen skal derfor ikke blot ses som et idékatalog, da de beskrevne principper er en del af lokalplanernes (144 og 145) bestemmelser. 5 Boligtyper Gruppen vil desuden pege på, at behov, som ellers har svært ved at blive tilgodeset i byudviklingen, passende kunne prioriteres i karrébyen. Det gælder f.eks. både ungdoms- og ældreboliger, gerne i nye boformer. Her bør kommunens Boligpolitik, vedtaget i 2016, vise sin værdi. Det eksempel, der er vist i desigmanualen for det arkitektoniske pejlemærke på side 40 er et referencebillede på en bygningstypologi og et volumen og ikke på materialer, som det også fremgår af overskriften på siden. Materialerne på facaderne beskrives selvstændigt på side i designmanualen og i Lokalplan Boligtyper Karrébyen er et af områderne i den nye bydel Bykernen. Boligtyperne i Karrébyen er ikke fastsat og kan derfor godt indrettes som f.eks. ældreboliger. For boligerne gælder det, at de skal have en minimumsstørrelse på 65 m 2 og en gennemsnitsstørrelse på 90 m 2 (for Lokalplan 145). Så der kan som udgangspunkt opføres mange forskellige typer boliger herunder senioregnede boliger. 5 Boligtyper Høringssvaret giver anledning til ændring i lokalplanforslagets , 7.3, 7.4 og 7.5 samt , 7.3 og 7.4 tilføjes: Fælles, indendørs opholdsareal kan indgå i beregningen af den gen- Side 20

21 Rødovre Kommune vil dog gerne give mulighed for en større variation i boligudbuddet i Karrébyen og vil derfor ændre i lokalplanens bestemmelser, så det bliver muligt at indrette mindre boliger f.eks. i forbindelse med bofællesskaber. Rødovre Kommune vil desuden undersøge, hvorvidt der skal planlægges for f.eks. almene boliger, ældreboliger eller plejehjem i den øvrige del af Bykernen f.eks. Parkbyen eller ved Højnæsvej. nemsnitlige boligstørrelse ved etablering af f.eks. bofællesskaber. De fælles opholdsarealer må ikke anvendes som selvstændige boliger og skal være tilgængelige for ejendommens beboere og må ikke indgå i offentlige eller institutionslignende funktioner (se i øvrigt 13) 13 tilføjes: Der kan først gives ibrugtagningstilladelse til boliger når de fælles, indendørs opholdsarealer er etableret. 6 Grønne områder Også behovet for grønne områder og naturområder skal fremhæves. Når størstedelen af Parkbyen er udskudt til en uvis fremtid, må det være relevant at tilføre karrébyen det grønne tilskud, der var planlagt, og som op mod nye borgere, voksne og børn, vil efterspørge. Der er ganske enkelt for mange af de grønne løfter fra Bykerneplanen, som ikke er udmøntet i lokalplanerne, og planerne bør 6 Grønne områder Det grønne overskud har været et vigtigt fokus i begge lokalplaner. Der stilles bl.a. krav om grønne tage, grønne gårdrum og et grønt spor gennem hele Hovedstrøget, der varierer i grøn mangfoldighed og omfang fra grønne haver på pladserne til spor i stræderne. Det grønne spor med træer og forskellig beplantning vil samtidig give en variation i Hovedstrøget henover året (blomstrende kirsebærtræer om foråret, grønne blade om sommeren, løvfald om efteråret osv.). 7.5 Tilføjes: Den gennemsnitlige boligstørrelse er 80 m 2. 6 Grønne områder Side 21

22 Karina Lindemose Næsbyvej 21, 1. tv 2610 Rødovre derfor gennemgå en ekstra kvalitetssikring inden endelig vedtagelse. I den forbindelse bør kommunen også søge at styrke de øst-vest-gående grønne forbindelser og økologiske korridorer, som vist i kommuneplanens afsnit om Det grønne Danmarkskort. 1 For højt byggeri Borgeren er bekymret for højden på det nye byggeri i Karrébyen. Hun mener at 6 etager er for højt og at beboerne på Næsbyvej 1-11 vil blive generet af skygge m.m. 2 For mørkt materialevalg Materialevalget (røde tegl) leder tankerne hen på et ghettobyggeri. Et lyst, åbent og lavt byggeri ville være at foretrække. Den potentielle økologiske forbindelse, der er angivet i Kommuneplan 2018, løber langs med Rødovre Parkvej. Denne strækning indgår ikke i de to lokalplanområder og berøres derfor ikke. 1 For højt byggeri Da lokalplanområdet er beliggende i byzone med bebyggelse til alle sider, og boligbebyggelsen på Næsbyvej ligger over 30 meter fra lokalplanområdet, vurderes planen ikke at have væsentlige indvirkning på lys- og skyggeforhold generelt. 2 For mørkt materialevalg Lokalplanen sikrer at bygningerne opføres med høj arkitektonisk standard og kvalitet både i forhold til materialer, udformning og farve. 1 For højt byggeri 2 For mørkt materialevalg SF-Rødovre v/ Niels D. Lund & Søren Østergaard Rødovrevej Rødovre Høringssvaret er udelukkende sendt til Forslag til Lokalplan 145, men med direkte henvisning til For- 1 Gode intentioner Der er mange gode intentioner og ambitioner nedlagt i planerne 2 Arkitekturpolitik og Boligpolitik Der bemærkes at planerne ikke eksplicit refererer til RKs Arkitekturpolitik eller Boligpolitik. 1 Gode intentioner Rødovre Kommune sætter pris på opbakningen. 2 Arkitekturpolitik og Boligpolitik I 1 i bestemmelserne er det angivet, at et af lokalplanens formål, er at sikre høj arkitektonisk kvalitet i byggeri og ubebyggede arealer jf. Rødovre Kommunes arkitekturpolitik. Boligpolitikken er ikke nævnt i planerne, men boligtyperne, der planlægges for i planerne, følger 1 Gode intentioner 2 Arkitekturpolitik og Boligpolitik Høringssvaret giver anledning til ændring i lokalplanforslagets , 7.3, 7.4 og 7.5 samt , 7.3 og 7.4 Side 22

23 slag til Lokalplan 144. Rødovre Kommune har derfor valgt at besvare høringssvaret for begge lokalplaner. visionerne i politikken. I politikken står der bl.a. Vi lægger vægt på kvalitet i boligerne og variation i boligernes størrelse. Boligerne skal leve op til arkitektoniske krav og bæredygtighed Ligeledes står der: For at sikre en balanceret befolkningssammensætning vil vi satse på at fastholde og tiltrække erhvervsaktive familier med børn. For at kunne det, har vi behov for flere store familieboliger. Karrébyen er et af områderne i den nye bydel Bykernen. For boligerne gælder det, at de skal have en minimumsstørrelse på 65 m 2 og en gennemsnitsstørrelse på 90 m 2. Så der kan som udgangspunkt opføres mange forskellige typer boliger. Det er jævnfør Boligpolitikken ikke hensigten, at 25 % af boligerne i alle udviklingsområder skal være almene boliger, hvorfor det ikke skrives ind som et krav i et tillæg til Kommuneplan Jævnfør Boligpolitikken vil Rødovre Kommune løbende tage stilling til, om der er behov for almene boliger i forbindelse med nyt byggeri. Der er allerede almene boliger i Bykernen i Sibeliusparken og Boligbebyggelsen på Næsbyvej. Rødovre Kommune planlægger for en samlet bydel Bykernen hvor der tilbydes en variation af boligtilbud i overensstemmelse med visionerne i kommunens boligpolitik. Rødovre Kommune supplerer tilføjes: Fælles, indendørs opholdsareal kan indgå i beregningen af den gennemsnitlige boligstørrelse ved etablering af f.eks. bofællesskaber. De fælles opholdsarealer må ikke anvendes som selvstændige boliger og skal være tilgængelige for ejendommens beboere og må ikke indgå i offentlige eller institutionslignende funktioner (se i øvrigt 13) 13 tilføjes: Der kan først gives ibrugtagningstilladelse til boliger når de fælles, indendørs opholdsarealer er etableret. 7.5 Tilføjes: Den gennemsnitlige boligstørrelse er 80 m 2. Side 23

24 5 Boligtyper Det fremgår af men ingenlunde tydeligt af at ønsket er at styrke et variabelt udbud af boliger. En hovedproblemstilling (som der er stor faglig konsensus om) i al moderne boligudbygning og byuddermed det nuværende boligudbud, hvorfor der ikke er planlagt for almene boliger i Karrébyen. Rødovre Kommune vil dog gerne give mulighed for en større variation i boligudbuddet i Karrébyen og vil derfor ændre i lokalplanens bestemmelser, så det bliver muligt at indrette mindre boliger f.eks. i forbindelse med bofællesskaber. Rødovre Kommune vil undersøge, hvorvidt der skal planlægges for f.eks. almene boliger, ældreboliger eller plejehjem i den øvrige del af Bykernen f.eks. Parkbyen eller ved Højnæsvej. 3 Projektlokalplaner Kan der forventes mange projektlokalplaner inden for lokalplan 145? 4 Antal boliger Der skønnes intet om antal boliger inden for lokalplanområdet. Hvor stor en andel af Bykernens beboere kommer til at bo i Karrébyen? 3 Projektlokalplaner Lokalplan 145 er en byggeretsgivende lokalplan. Så der er som udgangspunkt ikke brug for projektlokalplaner inden for området, for at realisere byggeri efter lokalplanens bestemmelser. 4 Antal boliger Rødovre Kommune skønner, at der kan opføres ca. 800 boliger til ca beboere inden for lokalplanområdet. 3 Projektlokalplaner 4 Antal boliger 5 Boligtyper Se svar til punkt 2. 5 Boligtyper Se punkt 2. Side 24

25 vikling angår blanding af boligformer og - typer, der også giver den mest robuste sociale mangfoldighed. Det er muligt for en kommune at planlægge med op til 25% almene boliger i et nybygningsområde. Er det også muligt i 145 (og 144), og/eller er det fravalgt af RK og med hvilken argumentation? Ligger der i en evt. dimensionering et synspunkt at de eksisterende almene boliger i RK har en tidssvarende størrelse og standard? Kan der, hvis et sådant kræves, laves et tillæg om de 25% i kommuneplanen? 6 Mangel på små og billige boliger Der er en velkendt mangel på små billige boliger i RK (fremgår fx aktuelt af Socialudvalgtes dagsorden ). Bidrager 144 og 145 til at løse den problematik? 7 Bopælspligt Det fremgår at boligudbygningen er helårsboliger. Er der også tale om bopælspligt, i både 144 og 145 fremover? 6 Mangel på små og billige boliger Se svar til punkt 2. 7 Bopælspligt I Rødovre Kommune gælder boligreguleringslovens bestemmelser om bopælspligt. Nybyggede boliger bliver dog først omfattet af bopælspligten, når de er taget i brug som helårsboliger. 6 Mangel på små og billige boliger 7 Bopælspligt 8 Bevaringsværdige bygninger Der anføres intet om bevaringsværdige bygninger i lokalplan 145. er der gennemført en vurdering af de eksisterende bygninger inden for området? 8 Bevaringsværdige bygninger Ja der er gennemført en vurdering af området i forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen for Bykernen i 2017 og senest i forbindelse med Kommuneplan Der er ikke nogen bygninger inden for området, der er udpeget som bevaringsværdige. 8 Bevaringsværdige bygninger Side 25

26 9 Offentlige institutioner Omfattes børne institution af offentlige formål i 3.3 og hvor og hvordan kan den, inkl. udeareal, forestilles indpasset på kortbilag 5. 9 Kollektiv trafik Hvilke overvejelser om kollektiv trafik er der i forhold til de mange nye borgere, der forventes at flytte ind i området? 9 Offentlige institutioner Børneinstitutioner ligger ind under institutioner, som er benævnt i 3.4. Kortbilag 5 er blot en illustrationsplan, der viser et eksempel på hvordan området kan udvikles. Men en ny institution inden for området ville skulle integreres i den karrébebyggelse, der er planlagt for, indenfor lokalplanens bestemmelser bebyggelsesregulerende bestemmelser m.fl. 9 Kollektiv trafik Kommunen arbejder for, at der kommer en metroforbindelse til Rødovre, heraf med en metrostation på Rødovre Parkvej ved Rådhuset og Rødovre Centrum. Det vil på længere sigt give metrobetjening af bykernen og være med til at understøtte kollektiv transport til området. Bustrafikken planlægges og tilpasses løbende i forhold til byudviklingen og behovene i kommunen. Her arbejdes der efter at sikre en bred dækning af kommunen med højfrekvensbuslinjer. Bykernen vil blive betjent af 200S, 161 og 132 af Tårnvej, mens der af Rødovrevej vil køre buslinje 9A. 9 Offentlige institutioner 9 Kollektiv trafik 8 Parkering 10 Butikker og madvogne Det er et meget lille antal butikker, der kan etableres på Hovedstrøget jf. lokalplanens bestemmelser. Skal der ikke være en mere jævn spredning af butikker, så Rødovre Centrum ikke er nødt til at udvide 10 Butikker og madvogne Rødovre Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2018 fået udarbejdet en detailhandelsanalyse, der bl.a. peger på, at der ikke er kundegrundlag til at skabe et stort udbud af detailhandel i Karrébyen. 10 Butikker og madvogne Side 26

27 med pres fra de mange nye beboere i bydelen? Derudover er der stor efterspørgsel på madvogne i kommunen. Denne type vogne kan ikke placeres inden for Hovedstrøgets område jf. lokalplanens bestemmelser. I Lokalplan 145 kan der derfor etableres maksimum 2 mindre butikker mod Hovedstrøget. Derudover kan der etableres kontorer, administration, publikumsorienterede serviceerhverv som f.eks. caféer og restauranter, mindre værksteder, institutioner, undervisning, serviceerhverv og liberale erhverv. Der kan desuden tillades mindre butikker til salg af egne varer i tilknytning til en virksomheds produktion. Det er hensigten at Hovedstrøget skal fungere som et rekreativt område til leg og ophold og udsalg af mad skal koncentreres i caféer og restauranter i stueetagerne på karrébebyggelserne langs med Hovedstrøget. Derfor kan madvogne, der vil optage pladsen i byrummene og udgøre en konkurrence til evt. caféer og restauranter i stueetagerne ikke tillades. 11 Vandelement Vil Byhavens område til opsamling af regnvand i perioder fremstå som et stort tørt hul? 12 Ikonbyggeriet Er meget uklart beskrevet. Man kunne afholde en arkitektkonkurrence for at få flere forslag forelagt. 11 Vandelement Byhaven skal detailprojekteres så byrummet kan optage vand ved skybrud og fungere som et attraktivt byrum resten af tiden. 12 Ikonbyggeriet For at give flere muligheder for at ikonbyggeriet kan stå frem, som en arkitektonisk pejle i bybilledet anbefaler Teknisk Forvaltning, at der tilføjes flere muligheder for materialer til ikonbyggeriet. 11 Bæredygtig udvikling 12 Ikonbyggeriet I 8.2 ændres bestemmelsen om ikonbyggeriets materialer: Et ikonbyggeri ved byhaven (placering vist på Kortbilag Side 27

28 3), skal opføres med facader i røde tegl, træ, kobber, zink, beton, glas og/eller stål. De nederste 1-2 etager skal markeres med større detaljering i forbandt end de øvrige etager. 13 Parkering Mht parkering både i 144 og 145 må der med op til i alt 4000 nye borgere, svarende til boliger med 1-1½ p- plads pr. bolig, anslås behov for p-pladser/biler. Hertil kommer p- pladser til erhverv og til gæster etc. Der kan også arbejdes med andre/lavere p-normer som fx Københavns Kommune gør for tæt bybebyggelse. Er det af hensyn til økonomi at der ikke kræves mere parkering under terræn? Kan der forventes selvstændige p-huse? Skal cykelparkering også i konstruktion? 13 Parkering I dag parkerer en stor del af brugerne og ansatte i området Karrébyen på offentligt vejareal, da antallet af parkeringspladser på egen grund ikke har fulgt med udviklingen af anvendelsen i området. I lokalplanerne stilles der krav om, at der skal anlægges parkeringspladser til brug for brugere og beboere af de nye bebyggelser på egen grund. Parkeringsnormen i lokalplanerne følger parkeringsnormen i Kommuneplan Der kræves maksimalt 90% parkering i konstruktion for etagebyggeri, for at give mulighed for at 10% af parkeringen kan foregå på terræn som f.eks. gæsteparkering, afsætning, jhandicapparkering, korttidsparkering samt dele- og elbiler. Der kan ikke etableres selvstændige p-huse jf. parkeringsprincippet beskrevet i designmanualen side 50. Cykelparkering vil ikke kræves overdækket, da 13 Parkering Side 28

29 overdækning det vil optage meget plads i det offentlige rum. Rødovre Kommune ønsker, at cykelparkeringen kan placeres i det offentlige rum tæt på Hovedstrøget og med let adgang til opgange/indgange til boliger. 14 Idræts- og fritidsaktiviteter Intentionerne om idræts- og fritidsaktiviteter er ikke sikret med lp-bestemmelser. Kan de falde bort eller minimeres? 15 Legepladser Kan der siges mere om omfang og placering i forhold til legepladserne i 9? 14 Idræts- og fritidsaktiviteter I 9.2 står det beskrevet at Hovedstrøget skal anlægges som offentligt tilgængeligt byrum efter principperne i Designmanualen. I Designmanualen er der beskrevet forskellige idræts- og fritidsaktiviteter for de forskellige byrum. 15 Legepladser De legepladser, der skal etableres inden for de friarealer, der hører til delområderne A,B, C, D, E og F skal indgå i den plan for friarealer, der skal godkendes af Rødovre Kommune jf. 9.1 og note til 9e. Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges mere om omfang og placering. 14 Idræts- og fritidsaktiviteter 15 Legepladser 16 Bæredygtig udvikling Mange elementer i retning af bæredygtighed er prisværdigt indtænkt. Spørgsmålet er om man kan gå endnu længere og være mere åben/eksperimenterende med tanke på år ind i en delvis ukendt fremtid. Således kan attraktiv bæredygtighed også indfris af fx urban farming, anvendelse af bygningsreglementets passus om frivillig lavenergiklasse, forskellige bygge- og ejerformer (fx selvbyg som succesfuldt afprøvet i mange europæiske byer) 16 Bæredygtig udvikling Det har været et af fokusområderne i arbejdet og planlægningen af Karrébyen, at området udvikles til et både bæredygtigt og grønt område, hvor bl.a. klimatilpasningsløsninger implementeres som en integreret del af byen. En del af bæredygtighedstiltagskataloget ligger dog uden for Planlovens reguleringsmuligheder. Bæredygtige tiltag indgår derfor generelt i Rødovre Kommunes dialog med bygherrer. 16 Bæredygtig udvikling Side 29

30 etc., frem for fx kun én ejer-/finansieringsform og én fast designmanual. 17 Oplevelsesrige byrum/attraktive bymiljø Det er ikke sandsynligt, at der kan skabes det påtænkte oplevelsesrige byrum/attraktive bymiljø uden en forpligtende tanke om blanding af boligtyper og planding af bolig og erhverv og andre byfunktioner. 18 Ejerforhold Det foreslås, at der tilføjes et kort over ejerforhold af arealer/grunde. 17 Oplevelsesrige byrum/attraktive bymiljø Rødovre Kommune mener, at der med bestemmelser for bl.a. bebyggelsens ydre fremtræden og ubebyggede arealer i lokalplan og Designmanual kan sikres attraktive byrum med forskellige oplevelser. Dette sikres bl.a med Designmanualens forskrifter om, hvordan pladser og stræder skal indrettes samt principper for facader og kantzoner på Hovedstrøget. 18 Ejerforhold Da ejerforholdene højst sandsynligt vil ændre sig over tid mener Rødovre Kommune ikke, at det vil det ikke være meningsfyldt at give et billede af de aktuelle forhold i lokalplanen. Planlovens 15 beskriver, hvilke områder/emner, der kan optages bestemmelser om. En lokalplan kan ikke regulere ejerforhold og oplysninger om ejerforhold har derfor ikke betydning for lokalplanens bestemmelser. 17 Oplevelsesrige byrum/attraktive bymiljø 18 Ejerforhold Side 30

Bilag Høringssvar til Forslag til Lokalplan 144 Næsbyvej og Egegårdsvej (personopdelt)

Bilag Høringssvar til Forslag til Lokalplan 144 Næsbyvej og Egegårdsvej (personopdelt) Bilag 2 25.06.2019 Høringssvar til Forslag til Lokalplan 144 Næsbyvej og Egegårdsvej (personopdelt) Teknisk Forvaltning - Høringssvar med frist torsdag den 08.04.2019 1 13.02.2019 HOFOR A/S v/ Karim Friis

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

Svar til høring Forslag til Lokalplan 144

Svar til høring Forslag til Lokalplan 144 Svar til høring Forslag til Lokalplan 144 Eksport ved høringsperiodens ophør 2019.04.08 23:59. Denne PDF indeholder ikke mail-adresser Samlede høringssvar til Offentlig høring af Forslag til Lokalplan

Læs mere

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen Rammeområde 5F04 Rammeområde 5F06 Rammeområde 5F14 Rammeområde 5F15 Rammeområde 5F13 Rammeområde 5F12 Rammeområde 5F11 Rammeområde

Læs mere

Teknisk Forvaltning, den 09. december 2014

Teknisk Forvaltning, den 09. december 2014 Teknisk Forvaltning, den 09. december 2014 Forslag til Lokalplan 131 - Offentlige formål på hjørnet af Egegårdsvej og Tårnvej. - oversigt over indkomne høringssvar til lokalplanforslaget samt forvaltningens

Læs mere

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Høringssvar fra: Indsigelser: Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer i lokalplan 1. Susanne Pedersen

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Kommunalbestyrelsen ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 20-12-2011 Dato: 21-11-2011 Sag nr.: KB 202 (ØU 253) (TMU 99) Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence:

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

UDVIKLING AF FREDERIKSBERG HOSPITAL

UDVIKLING AF FREDERIKSBERG HOSPITAL UDVIKLING AF FREDERIKSBERG HOSPITAL Overordnet vision og delvisioner På Hospitalsområdet skaber vi et åbent, imødekommende, grønt og blandet byområde, hvor LIV og RO forenes i et bykvarter med bæredygtige

Læs mere

Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler

Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 20. juni 2018 Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler I dette notat redegøres først for fastlæggelse af parkeringsdækning

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Generelle rammer: Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Boliger Boliger generelt Boliger - Boliger generelt (side 6) Boligstørrelsen for

Læs mere

Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 20. februar 2018 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale

Læs mere

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen 1 Februar 2017 Oversigt over høringssvar til Lokalplan 44 Boliger ved Kongeskrænten og kommuneplantillæg 8 Høringssvar nr. Afsender: Navn og adresse Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger

Læs mere

Svar til høring Forslag til Lokalplan 145

Svar til høring Forslag til Lokalplan 145 Svar til høring Forslag til Lokalplan 145 Testeksport 2019.04.10 10:40. Denne PDF indeholder ikke mail-adresser Samlede høringssvar til Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 145 - Karrébyen. https://dokument.plandata.dk/20_9576652_1549443572925.pdf

Læs mere

Forslag til lokalplan Korrektur eksemplar

Forslag til lokalplan Korrektur eksemplar Forslag til lokalplan 1.38.1 Boligbebyggelsen Vejleåparken Korrektur eksemplar Ishøj Kommune LOKALLANFORSLAG Indholdsfortegnelse: Lokalplanområdet...3 Baggrund for lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3

Læs mere

Kommuneplan Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E

Kommuneplan Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen Rammeområde 5F04 Rammeområde 5F06 Rammeområde 5F14 Rammeområde 5F15 Rammeområde 5F13 Rammeområde 5F12 Rammeområde 5F11 Rammeområde 5F07

Læs mere

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer Teknisk Forvaltning, den 07.12.2015 Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer 1 07.11.2015 Janni Grønbæk

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Indhold I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 399A

Læs mere

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017 Lokalplaner på vej 08. Maj 2017 1020 Malling syd - Forslag 1060 Idrætsanlæg på Vidtskuevej, Viby - Forslag 1061 Generationernes Hus. Aarhus Ø Forslag 1066 Erhvervsområde ved Søren Frichsvej - Forslag Lokalplan

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Administrationens respons på høringssvar

Administrationens respons på høringssvar BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. april 2016 Sagsid: 01.02.05-A50-4-15 Administrationens respons på høringssvar I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 20 høringssvar, som fordeler sig på følgende

Læs mere

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse Firskovvejområdet fornyelse - intensivering - omdannelse 07. november 2017 Temadrøftelse i Byplanudvalget 1 Program Velkomst v./ Trine Schreiner Tybjerg, LTK Firskovvej fornyelse og intensivering v./ Trine

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Bilag 5 Referat af borgermøde - Lindgreens Allé januar 2017

Bilag 5 Referat af borgermøde - Lindgreens Allé januar 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 5 Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 5 Referat af borgermøde - Lindgreens Allé - 16. januar 2017 07-03-2017 Sagsnr. 2017-0116928 Dokumentnr.

Læs mere

CALUM OASEN K/S. Indsigelse vedr. lokalplan , Boliger og erhverv, Digtervejen Nord

CALUM OASEN K/S. Indsigelse vedr. lokalplan , Boliger og erhverv, Digtervejen Nord DATO 29.08.2017 Indsigelse vedr. lokalplan 3-6-109, Boliger og erhverv, Digtervejen Nord Calum har som bygherre fremsendt en række punkter i lokalplanprocessen, som forvaltningen ikke har reageret på inden

Læs mere

Udkast til helhedsplan for Fischers Plads

Udkast til helhedsplan for Fischers Plads Bilag nr. 3 til ØK den 26. oktober 2011 Udkast til helhedsplan for Fischers Plads Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en helhedsplan for Fischers Plads, der fremgår af side 4. Udkast til helhedsplanen

Læs mere

Tillæg 11 til Kommuneplan 2014

Tillæg 11 til Kommuneplan 2014 Tillæg 11 til Kommuneplan 2014 Islevdal Erhvervskvarter R Ø D OV R E KO M M U N E Tillæg 11 til Kommuneplan 2014 Redegørelse Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2014 er udarbejdet for at danne et nødvendigt

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 47 KOLLEGIEBOLIGER TOLDBODGADE

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 47 KOLLEGIEBOLIGER TOLDBODGADE HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1-857 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 47 KOLLEGIEBOLIGER TOLDBODGADE Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) 2016-051135 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

FREDERIKSBERG HOSPITAL - HELE BYENS NYE KVARTER!

FREDERIKSBERG HOSPITAL - HELE BYENS NYE KVARTER! FREDERIKSBERG HOSPITAL - HELE BYENS NYE KVARTER! VISION På hospitalsområdet skaber vi et åbent, imødekommende, grønt og blandet byområde, hvor LIV og RO forenes i et bykvarter med bæredygtige fremtidsløsninger

Læs mere

Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan (2. forelæggelse).

Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan (2. forelæggelse). Punkt 9. Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan 10-011 (2. forelæggelse). 2013-38056. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 43. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 43. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 43 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 2. november til 28. december 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 43 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

UDKAST FREDERIKSBERG HOSPITAL HELE BYENS NYE KVARTER VISION

UDKAST FREDERIKSBERG HOSPITAL HELE BYENS NYE KVARTER VISION UDKAST HELE BYENS NYE KVARTER FREDERIKSBERG HOSPITAL VISION JANUAR 2019 JUNI 2018 BORGERDIALOG Visionsprocessen - i tre spor IDÉWORKSHOP 1, 2, 3, 4 & 5 + KULTURNAT + DIGITALE INPUT AKTØRDIALOG AKTØRMØDER

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan (2. forelæggelse).

Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan (2. forelæggelse). Punkt 6. Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan 10-011 (2. forelæggelse). 2013-38056. By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ophævelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Notat med ændringsforslag til forslag til lokalplan 275 for Firskovvej samt Nørgaardsvej 40

Notat med ændringsforslag til forslag til lokalplan 275 for Firskovvej samt Nørgaardsvej 40 1: Brug af illustrationer og eksempler i lokalplan - Ny tekst i redegørelsen - Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med Johannes Fog A/S på baggrund at et projektforslag, der er udarbejdet af Ole Hagen

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Ændringerne medfører ikke krav om supplerende høring. Metroselskabet henvendelse nr. 9 Metroselskabet har ingen bemærkninger til lokalplanforslaget.

Ændringerne medfører ikke krav om supplerende høring. Metroselskabet henvendelse nr. 9 Metroselskabet har ingen bemærkninger til lokalplanforslaget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 15. juni 2018 Bilag 5 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 24 henvendelser, jf. bilag 4. På baggrund af

Læs mere

Tidsplan CENTRALE SPØRGSMÅL DET MENER BYRÅDET BYGGE BÆREDYGTIGT

Tidsplan CENTRALE SPØRGSMÅL DET MENER BYRÅDET BYGGE BÆREDYGTIGT Tidsplan DET MENER BYRÅDET Udbygningen af området skal ske i etaper og afstemmes med en udvikling af bymidten i øvrigt CENTRALE SPØRGSMÅL Hvordan kan området fungere som bydel, selv om det udbygges i etaper?

Læs mere

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem.

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. august 2016 Lokalplan 1044, Etageboliger og erhverv ved Godsbanen - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Resumé og vurdering af input til program for Rolighedsvej Bycampus

Resumé og vurdering af input til program for Rolighedsvej Bycampus Notat 3. januar 2018 Sagsbeh.:AT J.nr.: 01.00.05-P00-21-17 By Byggeri og Ejendomme Resumé og vurdering af input til program for Rolighedsvej Bycampus Input 1 Michael Kahr Jørgensen MJ har læst om projekt

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 31. august 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter 201001851/23

Ishøj Kommune Ishøj, den 31. august 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter 201001851/23 Ishøj Kommune Ishøj, den 31. august 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter 201001851/23 Bemærkninger til forslag til lokalplan 1.59 Ishøj Centrum Bemærkning K. Nedergaard, Vejlebrovej 128, 1.1 Bemærker at blok

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Side 1 af 7 Forslag til besvarelse af synspunkter og idéer indkommet i forudgående offentlig høring om ny bebyggelse på hjørnet af Ryhavevej og Klokkerbakken i Hasle TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling

Læs mere

Applebys plads Karréen

Applebys plads Karréen Applebys plads Karréen Placering i byen Applebys Plads karréen ligger indenfor gåafstand af 500 m til Christianshavns Torv med indkøbsmuligheder, metro og gode busforbindelser. Langs med Christianshavns

Læs mere

Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til lokalplan L02 for boliger i den sydlige del af Billum samt Byrådets vurdering af disse

Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til lokalplan L02 for boliger i den sydlige del af Billum samt Byrådets vurdering af disse Dato 31-05-2018 Dok.nr. 40580-18 Sagsnr. 16/9854 Ref. SSTA Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til lokalplan 04.01.L02 for boliger i den sydlige del af Billum samt Byrådets vurdering af disse I

Læs mere

LOKALPLAN Udkast. Boliger, Karolinelundsvej, Ø-gadekvarteret

LOKALPLAN Udkast. Boliger, Karolinelundsvej, Ø-gadekvarteret LOKALPLAN 1-4-111 Boliger, Karolinelundsvej, Ø-gadekvarteret 22.03.2018 Udkast Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Baggrund 2 Området 3 Eksisterende planforhold 5 Projektet 8 Til lokalplanforslaget

Læs mere

LOKAL PLAN SEPTEMBER 1988

LOKAL PLAN SEPTEMBER 1988 LOKAL PLAN 09-016 SEPTEMBER 1988 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Denne lokalplan er udarbejdet for at muliggøre en udvidelse af Aalborghallen med kongres- restaurations- og mødefaciliteter

Læs mere

Handicaprådet anmoder om at blive hørt og inddraget igen, når projektet skrider frem.

Handicaprådet anmoder om at blive hørt og inddraget igen, når projektet skrider frem. Resumé og vurdering af høringssvar ved offentlig høring af Forslag til tillæg 1 til lokalplan 132 for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsens vej samt forslag til tillæg 3 til Kommuneplan 2013. Forslag

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Til ejere, lejere, og berørte foreninger mv. 29. april 201 Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Kommunalbestyrelsen har den 24. marts 201 vedtaget

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 11 MUNKEBJERGVÆNGET BOLIGER OG SERVICE

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 11 MUNKEBJERGVÆNGET BOLIGER OG SERVICE HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 2-799 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 11 MUNKEBJERGVÆNGET BOLIGER OG SERVICE Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte

Læs mere

Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg

Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 10. november 2017 Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1074,

Læs mere

Indsendt af: Indsigelse Forvaltningens vurdering Ændringsforslag til lokalplan

Indsendt af: Indsigelse Forvaltningens vurdering Ændringsforslag til lokalplan Hvidbog med indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan 13.6 og forslag til kommuneplantillæg 8 - Blokland Kommunen har modtaget i alt 8 høringssvar. Denne hvidbog indeholder samtlige høringssvar,

Læs mere

Tillæg nr. 33 til Kommuneplan for et bydelscenter i Gødvad

Tillæg nr. 33 til Kommuneplan for et bydelscenter i Gødvad Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017-2028 for et bydelscenter i Gødvad Silkeborg Kommune FORSLAG Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017-2028 er i offentlig høring i perioden fra 4. marts til 6. maj 2019. Februar

Læs mere

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse Firskovvejområdet fornyelse - intensivering - omdannelse 07. november 2017 Temadrøftelse i Byplanudvalget 1 Program Velkomst v./ Bjarne Holm Markussen, LTK Firskovvej fornyelse og intensivering v./ Trine

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Saltumvej, Smedegård (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Saltumvej, Smedegård (2. forelæggelse) Punkt 3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.063 og Lokalplan 4-6-107 Boliger, Saltumvej, Smedegård (2. forelæggelse) 2018-058125 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 01-C Centerområde, hjørnet af Algade og Torvet, Brønderslev

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 01-C Centerområde, hjørnet af Algade og Torvet, Brønderslev BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 01-C-26.01 Centerområde, hjørnet af Algade og Torvet, Brønderslev Fordebat Fordebatten forløber fra 13. august til 27. august 2018 Lokalplanen er under udarbejdelse. Under

Læs mere

Svar til høring Forslag til Lokalplan 135

Svar til høring Forslag til Lokalplan 135 til høring Forslag til Lokalplan 135 Eksport ved høringsperiodens ophør 2019.01.08 12:47. Denne PDF indeholder ikke mail-adresser Samlede høringssvar til Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 135 Dagligvarebutik

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

Notat om vejforhold og parkering, Fischers Plads

Notat om vejforhold og parkering, Fischers Plads Bilag nr. 5 til Økonomiudvalgets møde den 16. oktober 2011 Notat om vejforhold og parkering, Fischers Plads Vejforhold Der er udarbejdet en trafikvurdering for Fischers Plads (bilag nr. 4) for at undersøge,

Læs mere

Vi er bekymrede for at den nye udstykning kommer til at fylde meget i landskabet

Vi er bekymrede for at den nye udstykning kommer til at fylde meget i landskabet Skanderborg Kommune Miljø- og Planudvalget Kresten & Helene Thorup Stjærvej 70 8464 Galten kresten@krab.dk helene@simoni.dk Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 1120, Udstykning ved Stjær. Stjær er

Læs mere

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Bilag 4 Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger I det følgende er de forskellige indsigelser og kommentarer samlet under

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 340 for et rådhus ved Prinsens Allé i Viborg og tillæg nr. 5/2008 til Kommuneplan 2006 Rammebestemmelser for Viborg Kommune Sammenfattende miljøredegørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. 11. november 2008.

Kommuneplantillæg 14 Ringe Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. 11. november 2008. Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe 11. november 2008 Gestelevvej Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Kommuneplan Kommuneplan. Forslag til Tillæg 4 til. Forslag til Tillæg 4 til. Roskildevej 340. og bevaringsværdier for Hendriksholmskvarteret

Kommuneplan Kommuneplan. Forslag til Tillæg 4 til. Forslag til Tillæg 4 til. Roskildevej 340. og bevaringsværdier for Hendriksholmskvarteret Forslag til Tillæg 4 til Hendriksholmskvarteret 11.03.2019 Kommuneplan 2018 Kommuneplan 2014 Forslag til Tillæg 4 til Roskildevej 340 Rammebestemmelser og bevaringsværdier for Hendriksholmskvarteret 4F03

Læs mere

Ændringer i lokalplan 1054

Ændringer i lokalplan 1054 Ændringer i lokalplan 1054 Se endvidere bilag 5 forslag til endelig Lokalplan 1054 Ændring Side 3 Det samlede omfang af bebyggelsen er ændret til 75.000 m2 Grundet de ekstra erhvervsarealer under highlinen

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern

til Kommuneplan , for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern Forslag til til, for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Maj 2018 Forord Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for

Læs mere

NOTAT. Forslag til Lokalplan 458, Hvidbog om indkomne høringssvar

NOTAT. Forslag til Lokalplan 458, Hvidbog om indkomne høringssvar Forslag til Lokalplan 458, Hvidbog om indkomne høringssvar NOTAT Hvidovre Kommune Central- og Kulturforvaltningen Christian Jacob Brammann Plan- og Miljøafdelingen Sagsnr.: 16/33142 Dok.nr.: 10 08-02-2016

Læs mere

Lokalplaner på vej. 26. september 2016

Lokalplaner på vej. 26. september 2016 Lokalplaner på vej Heliports ved AUH, Tillæg Kp13,VVM, Lp nr. 1027 EV Gl. Egå, Bevarende Lp nr. 985 EV Boligbyggeri i Valdemarsgade, Lp nr. 1039 FO Etageboliger og erhverv, Godsbanen Lp nr. 1044 FO 26.

Læs mere

Bilag 3. Anbefalinger vedrørende det fremtidige bygningskompleks

Bilag 3. Anbefalinger vedrørende det fremtidige bygningskompleks Bilag 3 Anbefalinger vedrørende det fremtidige bygningskompleks Udgangspunktet for den kommende arkitektkonkurrence er at der stilles krav til opførelse af et indretnings- og driftsmæssigt velfungerende

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3.

Indstilling. Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. august 2015 Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 997, Ceresområdet

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2016 Lokalplan 1014, Blandet byområde i Gellerup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 285421 Brevid. 2715171 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 44 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger

Læs mere

Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag

Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 31. maj 2016 Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1036, Sønderhøj

Læs mere

Området Svømmehalskvartet har hidtil været omfattet af lokalplan bevarende lokalplan for Svømmehalskvarteret.

Området Svømmehalskvartet har hidtil været omfattet af lokalplan bevarende lokalplan for Svømmehalskvarteret. Forslag til ændringer i Forslag til lokalplan for Svømmehalskvarteret Side i nuvære nde lokalpla n Side i Forslag til lokalplan Årsag til ændringsforslag Ændring fra Ændring til 9-10 9 10 10 Området Svømmehalskvartet

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Planmæssige forudsætninger for det udvidede campingareal

Planmæssige forudsætninger for det udvidede campingareal Planmæssige forudsætninger for det udvidede campingareal Bilag 6 Forudsætningerne bygger på kommuneplanen generelle rammer, funktionsprogrammet, som lå til grund for startredegørelsen for arealet ved Sundby

Læs mere

UDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik

UDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik UDKAST v. 04.04.2019 Det skal være nemt og sikkert at komme frem Mobilitets- og Infrastrukturpolitik 2018 2021 Godkendt af Byrådet den xx august 2019 En ny politik for Mobilitet og Infrastruktur Vi er

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Der er ikke efter planloven pligt til at regulere alle de emner, som fremgår af lokalplankataloget.

Der er ikke efter planloven pligt til at regulere alle de emner, som fremgår af lokalplankataloget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 1 Den lovgivningsmæssige ramme for lokalplaner mv. Formålet med dette notat er at belyse det retlige grundlag for lokalplaner

Læs mere

Følgende er en oversigt med resumé af de enkelte bemærkninger, suppleret med Forvaltningens kommentarer.

Følgende er en oversigt med resumé af de enkelte bemærkninger, suppleret med Forvaltningens kommentarer. NOTAT Allerød Kommune Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Høringsnotat Forslag til lokalplan 1-138 for Vindbygård i Blovstrød Notat indeholder

Læs mere

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord Til Plan- og Teknikudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 289712 Brevid. 2630599 Ref. SILA Dir. tlf. 4631 3549 siril@roskilde.dk NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 52. Silkeborg Kommuneplan

Vedtaget. Tillæg 52. Silkeborg Kommuneplan Vedtaget Tillæg 52 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 13. juni 2016 Offentliggjort den 20. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 52 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg vedr. Lokalplanforslag Sundbyøster Skole

Høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg vedr. Lokalplanforslag Sundbyøster Skole Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Amager Øst Lokaludvalg Kvarterhuset lok. 417 Jemtelandsgade 3 2300 København S E-mail ssn@okf.kk.dk Høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg vedr. Lokalplanforslag

Læs mere

BILAG NR. 3: NOTAT OM PLANFORHOLD OG VURDERING AF PROJEKTER

BILAG NR. 3: NOTAT OM PLANFORHOLD OG VURDERING AF PROJEKTER BILAG NR. 3: NOTAT OM PLANFORHOLD OG VURDERING AF PROJEKTER Ansøgninger Der foreligger følgende ansøgninger: Projekt Adresse Ansøgt A Vestervangsvej 12 1 dagligvarebutik på ca. 1.000 m² B Vævervej 1 2

Læs mere