Forslag til forordning (COM(2016)0861 C8-0492/ /0379(COD))

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til forordning (COM(2016)0861 C8-0492/ /0379(COD))"

Transkript

1 A8-0042/ ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget for Industri, Forskning og Energi Betænkning Jerzy Buzek Indre marked for elektricitet A8-0042/2018 (COM(2016)0861 C8-0492/ /0379(COD)) 1 Betragtning 5 (5) Elkunder var tidligere helt passive kunder, der ofte købte elektricitet til regulerede priser, som ikke havde en direkte relation til markedet. Fremover skal kunder have mulighed for at deltage i markedet på lige fod med andre markedsdeltagere. Fremtidens elsystem bør gøre brug af alle disponible fleksibilitetsmuligheder for at integrere den vedvarende energis voksende andel, bl.a. prisfleksibelt elforbrug og lagring. For at opnå effektiv dekarbonisering til de lavest mulige omkostninger må elsystemet også tilskynde til energieffektivitet. (5) Elkunder var tidligere helt passive kunder, der ofte købte elektricitet til regulerede priser, som ikke havde en direkte relation til markedet. Fremover skal kunder have mulighed for at deltage i markedet på lige fod med andre markedsdeltagere, og de skal have mulighed for at styre deres eget energiforbrug. Fremtidens elsystem bør gøre brug af alle disponible fleksibilitetsmuligheder for at integrere den vedvarende energis voksende andel, navnlig løsninger på efterspørgselssiden og lagring samt digitalisering ved at integrere innovative teknologier i elnettet. For at opnå effektiv dekarbonisering til de lavest mulige omkostninger må elsystemet også tilskynde til energieffektivitet. Gennemførelsen af det indre marked for energi gennem en effektiv integration af vedvarende energi kan fremme investeringer på lang sigt og bidrage til at PE / 1

2 nå målene for energiunionen og den klima- og energipolitiske ramme for Betragtning 10 (10) Korttidsmarkeder vil forbedre likviditeten og konkurrencen ved at give flere ressourcer mulighed for at deltage fuldt ud på markedet, og dette gælder navnlig de mere fleksible ressourcer. En effektiv prisfastsættelse på grundlag af knaphed vil tilskynde markedsdeltagerne til at stå til rådighed, når markedet har størst behov for det, og sikre, at de kan få dækket deres omkostninger på engrosmarkedet. Det er derfor afgørende at sikre, at administrative og implicitte prislofter fjernes, så priser fastsat på grundlag af knaphed tillades at stige op til værdien af det mistede forbrug. Når korttidsmarkeder og prisfastsættelse på grundlag af knaphed er fuldt ud integreret i markedsstrukturen, vil de bidrage til ophævelse af andre foranstaltninger, f.eks. kapacitetsmekanismer, for at sikre forsyningssikkerheden. Samtidig forventes prisfastsættelse på grundlag af knaphed uden prislofter på engrosmarkedet ikke at påvirke muligheden for pålidelige og stabile priser for slutkunder, bl.a. husholdninger og SMV. (10) Korttidsmarkeder vil forbedre likviditeten og konkurrencen ved at give flere ressourcer mulighed for at deltage fuldt ud på markedet, og dette gælder navnlig de mere fleksible ressourcer. En effektiv prisfastsættelse på grundlag af knaphed vil tilskynde markedsdeltagerne til at reagere på markedssignaler og stå til rådighed, når markedet har størst behov for det, og sikre, at de kan få dækket deres omkostninger på engrosmarkedet. Det er derfor afgørende at sikre, at administrative og implicitte prislofter fjernes for at tillade, at priser fastsættes på grundlag af knaphed. Når korttidsmarkeder og prisfastsættelse på grundlag af knaphed er fuldt ud integreret i markedsstrukturen, vil de bidrage til ophævelse af andre markedsfordrejende foranstaltninger, f.eks. kapacitetsmekanismer, for at sikre forsyningssikkerheden. Samtidig forventes prisfastsættelse på grundlag af knaphed uden prislofter på engrosmarkedet ikke at påvirke muligheden for pålidelige og stabile priser for slutkunder, bl.a. husholdninger, SMV er og industrielle kunder. 3 Betragtning 12 (12) Hvis konkurrencen på det indre marked for elektricitet skal fungere effektivt, er det nødvendigt, at tarifferne (12) Hvis konkurrencen på det indre marked for elektricitet skal fungere effektivt, er det nødvendigt, at tarifferne PE / 2

3 for markedsadgang inklusive samkøringslinjerne i transmissionssystemet anvendes på gennemsigtig måde og uden forskelsbehandling. Den disponible kapacitet på disse linjer bør være den størst mulige, som er forenelig med standarderne for sikker netdrift. for markedsadgang inklusive samkøringslinjerne i transmissionssystemet anvendes på gennemsigtig og hensigtsmæssig måde og uden forskelsbehandling. Den disponible kapacitet på disse linjer bør være den størst mulige, som er forenelig med standarderne for sikker netdrift. 4 Betragtning 26 (26) ENTSO for elektricitet bør på et solidt grundlag foretage en vurdering af ressourcetilstrækkeligheden på mellemlang til lang sigt for at skabe et objektivt grundlag for at vurdere problemer med tilstrækkelighed. Problemet med ressourcetilstrækkelighed i relation til kapacitetsmekanismer bør bygge på EU's vurdering. (26) ENTSO for elektricitet bør på et solidt grundlag udvikle en metode til vurdering af ressourcetilstrækkeligheden på lang sigt for at skabe et objektivt grundlag for at vurdere problemer med tilstrækkelighed på europæisk, regionalt og medlemsstatsniveau samt inden for budområderne. Problemet med ressourcetilstrækkelighed i relation til kapacitetsmekanismer bør bygge på EU's vurdering. Der bør kun indføres kapacitetsmekanismer, hvis den af ENTSO-E gennemførte vurdering af ressourcetilstrækkeligheden på EU-plan har afdækket problemer med tilstrækkeligheden, eller hvis der er modtaget en positiv beslutning om implementeringsplanen fra Kommissionen. 5 Betragtning 27 (27) Vurderingen af ressourcetilstrækkeligheden på mellemlang til lang sigt (10 year-ahead til year-ahead), der er fastsat ved denne forordning, tjener et andet formål end de sæsonbetingede (27) Metoden til vurdering af ressourcetilstrækkeligheden på mellemlang til lang sigt (for det kommende år til 10 år frem i tiden), der er fastsat ved denne forordning, tjener et andet formål end de PE / 3

4 prognoser (seks måneder frem), som er fastsat ved artikel 9 i [forordning om risikoberedskab som foreslået i COM(2016) 862]. Vurderinger på mellemlang til lang sigt bruges primært til at vurdere behovet for kapacitetsmekanismer, hvorimod sæsonbetingede prognoser bruges til at henlede opmærksomheden på risici, der kan opstå i de følgende seks måneder og forventes at føre til en mærkbar forringelse af elforsyningssituationen. Desuden udfører regionale driftscentre også regionale tilstrækkelighedsvurderinger som fastlagt i EU-lovgivningen om driften af eltransmissionssystemet. Disse meget kortfristede tilstrækkelighedsvurderinger (fra week-ahead til day-ahead) bruges i forbindelse med systemdrift. sæsonbetingede prognoser (seks måneder frem), som er fastsat ved artikel 9 i [forordning om risikoberedskab som foreslået i COM(2016)0862]. Mellemlange til langsigtede vurderinger anvendes hovedsagelig til at kortlægge problemer i forbindelse med tilstrækkelighed, mens sæsonudsigterne bruges til at advare om de risici på kort sigt, der måtte opstå i de følgende seks måneder, hvilket sandsynligvis vil resultere i en væsentlig forringelse af elforsyningssituationen. Desuden udfører regionale koordinationscentre også regionale tilstrækkelighedsvurderinger som fastlagt i EU-lovgivningen om driften af eltransmissionssystemet. Disse meget kortfristede tilstrækkelighedsvurderinger (fra week-ahead til day-ahead) bruges i forbindelse med systemdrift. 6 Betragtning 28 a (ny) (28a) Medlemsstaterne bør kun indføre kapacitetsmekanismer som en sidste udvej, hvis kapacitetsproblemer ikke kan løses ved at fjerne eksisterende markedsforvridninger. Før der indføres en kapacitetsmekanisme, der fungerer inden for elmarkedet og derfor forvrider markedet, bør medlemsstaterne vurdere, om strategiske reserver er tilstrækkelige til at løse problemer med tilstrækkeligheden. Strategiske reserver er mindre forvridende, eftersom de kun fungerer uden for markedet og kun i sjældne tilfælde, når markederne ikke længere kan opnå clearing. Strategiske reserver kan undgå økonomiske konsekvenser for markedsoperatører, der ikke opfylder deres balanceansvar og dermed bærer betydelige omkostninger. PE / 4

5 7 Betragtning 31 (31) Der bør fastsættes detaljerede regler for at lette effektiv deltagelse på tværs af landegrænser i andre kapacitetsmekanismer end strategiske reserver. Transmissionssystemoperatører på tværs af grænserne bør lette adgangen for interesserede producenter, der ønsker at deltage i kapacitetsmekanismer i andre medlemsstater. De bør derfor beregne kapacitetsloftet for deltagelse på tværs af landegrænser, åbne mulighed for deltagelse og kontrollere disponibiliteten. Nationale regulerende myndigheder bør håndhæve reglerne på tværs af landegrænserne i medlemsstaterne. (31) Der bør i denne forordning fastlægges detaljerede regler for at lette effektiv deltagelse på tværs af landegrænser i andre kapacitetsmekanismer end strategiske reserver. Transmissionssystemoperatører på tværs af grænserne bør lette deltagelsen for interesserede producenter i kapacitetsmekanismer i andre medlemsstater. De bør derfor beregne kapacitetsloftet for deltagelse på tværs af landegrænser, åbne mulighed for deltagelse og kontrollere disponibiliteten. Nationale regulerende myndigheder bør håndhæve reglerne på tværs af landegrænserne i medlemsstaterne. 8 Betragtning 35 De regionale driftscentre bør udføre funktioner, hvor regionaliseringen skaber merværdi i forhold til funktioner, der udføres på nationalt plan. De regionale driftscentres funktioner bør omfatte de funktioner, der varetages af den RSC'er, og andre funktioner i relation til systemdrift, markedets funktion og risikoberedskab. Realtidsdrift af elsystemet bør ikke indgå i de regionale driftscentres funktioner. (35) De regionale koordinationscentre bør udføre funktioner, hvor regionaliseringen skaber merværdi i forhold til funktioner, der udføres på nationalt plan. De regionale koordinationscentres funktioner bør omfatte de funktioner, der varetages af RSK'er, og andre funktioner af regional betydning. Realtidsdrift af elsystemet bør ikke indgå i de regionale koordinationscentres funktioner. 9 Betragtning 35 a (ny) PE / 5

6 (35 a) Under udførelsen af sine funktioner bidrager regionale koordinationscentre til opfyldelsen af målene for 2030 og 2050, der er fastsat i den klima- og energipolitiske ramme. 10 Artikel 1 stk. 1 litra a a) fastlægge grundlaget for en effektiv opfyldelse af den europæiske energiunions målsætninger, navnlig klima- og energirammen for , ved at lade markedssignaler være styrende med henblik på øget fleksibilitet, dekarbonisering og innovation a) fastlægge grundlaget for en effektiv opfyldelse af den europæiske energiunions målsætninger, navnlig klima- og energirammen for , ved at lade markedssignaler være styrende med henblik på øget fleksibilitet, effektivitet, dekarbonisering, innovation og en større andel af vedvarende energikilder. 30 COM(2014)0015 endelig. 30 COM(2014)0015 endelig. 11 Artikel 1 stk. 1 litra b b) fastlægge grundlæggende principper for velfungerende, integrerede elmarkeder med ikke-diskriminerende markedsadgang for alle udbydere af ressourcer og elkunder, styrke forbrugeres stilling, åbne mulighed for prisfleksibelt elforbrug og energieffektivitet, lette aggregation af distribueret efterspørgsel og udbud, samt medvirke til dekarbonisering af økonomien ved at skabe grundlaget for markedsintegration og markedsbaseret betaling for elektricitet produceret fra b) fastlægge grundlæggende principper for velfungerende, grænseoverskridende, integrerede og likvide elmarkeder med ikke-diskriminerende markedsadgang for alle udbydere af ressourcer og elkunder, styrke forbrugeres stilling, øge konkurrencedygtigheden på det globale marked, åbne mulighed for prisfleksibelt elforbrug, energilagring og energieffektivitet, lette aggregation af distribueret efterspørgsel og udbud, samt medvirke til dekarbonisering af økonomien ved at skabe grundlaget for markeds- og PE / 6

7 vedvarende kilder sektoriel integration og markedsbaseret betaling for elektricitet produceret fra vedvarende kilder 12 Artikel 1 stk. 1 litra d d) fremme udviklingen af et funktionsdygtigt og gennemsigtigt engrosmarked med et højt forsyningssikkerhedsniveau for elektricitet. Den indeholder mekanismer til harmonisering af disse regler for grænseoverskridende elektricitetsudveksling. d) fremme udviklingen af et funktionsdygtigt, likvidt og gennemsigtigt engrosmarked, som bidrager til et højt forsyningssikkerhedsniveau for elektricitet. Den indeholder mekanismer til harmonisering af disse regler for grænseoverskridende elektricitetsudveksling. 13 Artikel 2 stk. 2 litra c c) "kapacitetsbegrænsninger": en situation, hvor alle anmodninger fra markedsdeltagere om handel mellem to budområder ikke kan tilgodeses, fordi de ville øve betydelig indflydelse på de fysiske strømme på netelementer, som ikke kan håndtere disse strømme. c) "kapacitetsbegrænsninger": en situation, hvor alle anmodninger fra markedsdeltagere om handel ikke kan tilgodeses, fordi de ville øve betydelig indflydelse på de fysiske strømme på netelementer, som ikke kan håndtere disse strømme Begrundelse I henhold til forståelsen af den oprindelige definition kan der kun være kapacitetsbegrænsninger mellem to budområder, hvilket ikke vil afspejle de reelle betingelser for transmissionssystemet, og skal også tages i betragtning (et typisk eksempel er Tyskland med interne kapacitetsbegrænsninger i et budområde). 14 PE / 7

8 Artikel 2 stk. 2 litra e e) "strukturel kapacitetsbegrænsning": begrænsning i transmissionssystemet, der er forudsigelig, geografisk stabil over tid og under normale forhold jævnligt forekommer i elnettet (Vedrører ikke den danske tekst) 15 Artikel 2 stk. 2 litra u u) "kapacitetsmekanisme": en administrativ foranstaltning med det formål at sørge for et ønsket forsyningssikkerhedsniveau ved at aflønne ressourcer for at stå til rådighed; dette omfatter ikke foranstaltninger vedrørende systembærende tjenester u) "kapacitetsmekanisme": midlertidige administrative foranstaltninger, medlemsstaterne træffer for at afhjælpe den forventede mangel på tilstrækkelige ressourcer i elforsyningen med henblik på at efterkomme efterspørgslen efter elektricitet ved at tilbyde ekstrabetalinger til kapacitetsleverandører, der er aktive på elmarkedet, ud over den indtægt, de opnår ved at sælge elektricitet på markedet, til gengæld for at gøre den eksisterende kapacitet tilgængelig eller investere i ny kapacitet for at sikre det nødvendige forsyningssikkerhedsniveau 16 Artikel 2 stk. 2 litra v v) "strategisk reserve": en kapacitetsmekanisme, ifølge hvilken ressourcer udelukkende indgår i lastfordelingen i tilfælde af, at clearing ikke er opnået med day-ahead- og intradaymarkederne, transmissionssystemoperatørerne har udtømt deres balanceringsressourcer i v) "strategisk reserve": en kapacitetsmekanisme, ifølge hvilken ressourcer holdes uden for elektricitetsmarkedet og udelukkende indgår i lastfordelingen, i tilfælde af at clearing ikke er opnået med day-ahead- og intraday-markederne, transmissionssystemoperatørerne har PE / 8

9 bestræbelserne på at skabe ligevægt mellem efterspørgsel og udbud, og ubalancer på markedet i perioder, hvor reserverne indgik i lastfordelingen, opgøres i henhold til værdien af mistet forbrug udtømt deres balanceringsressourcer i bestræbelserne på at skabe ligevægt mellem efterspørgsel og udbud, og ubalancer på markedet i perioder, hvor reserverne indgik i lastfordelingen, opgøres mindst i henhold til tekniske prisgrænser eller i henhold til værdien af mistet forbrug 17 Artikel 3 stk. 1 indledning 1. Medlemsstaterne, de nationale regulerende myndigheder, transmissionssystemoperatørerne, distributionssystemoperatørerne og markedsoperatørerne skal sikre, at elmarkederne drives efter følgende principper: 1. Medlemsstaterne, de nationale regulerende myndigheder, transmissionssystemoperatørerne, distributionssystemoperatørerne markedsoperatørerne og de tredjeparter, til hvem ansvarsområder er blevet delegeret eller tildelt, skal sikre, at elmarkederne drives efter følgende principper: 18 Artikel 3 stk. 1 litra b b) tiltag, der hindrer prisdannelse baseret på efterspørgsel og udbud eller virker hæmmende for udviklingen af mere fleksibel produktion, produktion med lav kulstofintensitet eller mere fleksibel efterspørgsel, skal undgås b) tiltag, der hindrer prisdannelse baseret på efterspørgsel og udbud, skal undgås 19 Artikel 3 stk. 1 litra b a (nyt) PE / 9

10 ba) udviklingen af en mere fleksibel produktion, en bæredygtig kulstoffattig produktion og en mere fleksibel efterspørgsel skal fremmes 20 Artikel 3 stk. 1 litra c c) kunder skal kunne drage fordel af markedsmuligheder og øget konkurrence på detailmarkederne c) kunder skal kunne drage fordel af markedsmuligheder og øget konkurrence på detailmarkederne og styrkes, så de kan optræde som deltagere på energimarkedet og i energiomstillingen 21 Artikel 3 stk. 1 litra e e) markedsregler skal støtte dekarboniseringen af økonomien ved at åbne mulighed for at integrere elektricitet fra vedvarende energikilder og skabe incitamenter til at øge energieffektiviteten e) markedsregler skal støtte dekarboniseringen af elektricitetssystemet og således af økonomien ved at åbne mulighed for at integrere elektricitet fra vedvarende energikilder, herunder energilagring, og skabe incitamenter til at øge energieffektiviteten 22 Artikel 3 stk. 1 litra f f) markedsregler skal tilvejebringe egnede incitamenter til fremme af investeringer i produktion, lagring, f) markedsregler skal tilskynde til fri prisdannelse for at tilvejebringe egnede incitamenter til fremme af investeringer i PE / 10

11 energieffektivitet og prisfleksibelt elforbrug for at imødekomme markedets behov og dermed garantere forsyningssikkerheden produktion, navnlig langsigtede investeringer for et kulstoffattigt og bæredygtigt elsystem, lagring, energieffektivitet og prisfleksibelt elforbrug for at imødekomme markedets behov og lette fair konkurrence og dermed garantere forsyningssikkerheden 23 Artikel 3 stk. 1 litra g g) hindringer for elektricitetsstrømme på tværs af landegrænser samt transaktioner på tværs af landegrænser på elmarkeder og markeder for beslægtede tjenester skal undgås g) hindringer for elektricitetsstrømme på tværs af landegrænser samt transaktioner på tværs af landegrænser på elmarkeder og markeder for beslægtede tjenester skal fjernes 24 Artikel 3 stk. 1 litra h h) markedsregler skal åbne mulighed for regionalt samarbejde, når dette er hensigtsmæssigt h) markedsregler skal åbne mulighed for stærkt regionalt samarbejde, når dette er hensigtsmæssigt 25 Artikel 3 stk. 1 litra j a (nyt) ja) operatører af elektricitetsproduktion bærer det fulde økonomiske og juridiske ansvar, der hidrører fra deres aktiver PE / 11

12 26 Artikel 3 stk. 1 litra k k) markedsregler skal åbne mulighed for at virkeliggøre og ibrugtage forskningsog udviklingsrelaterede fremskridt til gavn for samfundet k) markedsregler skal åbne mulighed for at virkeliggøre og ibrugtage forskningsog udviklingsrelaterede fremskridt i forbindelse med bæredygtige, sikre og kulstoffattige energikilder, teknologier og systemer til gavn for samfundet 27 Artikel 3 stk. 1 litra l l) markedsregler skal åbne mulighed for en effektiv lastfordeling af produktionsaktiver og prisfleksibelt elforbrug l) markedsregler skal åbne mulighed for en effektiv lastfordeling af produktionsaktiver, lagring og prisfleksibelt elforbrug 28 Artikel 3 stk. 1 litra m m) markedsregler skal åbne mulighed for, at elproducenter og elforsyningsvirksomheder indtræder på og forlader markedet ud fra deres vurdering af deres aktiviteters økonomiske og finansielle lønsomhed m) markedsregler skal åbne mulighed for, at elproducenter, energilagringsvirksomheder og elforsyningsvirksomheder indtræder på og forlader markedet ud fra deres vurdering af deres aktiviteters økonomiske og finansielle lønsomhed, effektive konkurrence og prisdannelse 29 Artikel 3 stk. 1 litra n PE / 12

13 n) langsigtet risikoafdækning, der giver markedsdeltagere mulighed for at gardere sig mod risici for prisudsving på markedsvilkår og eliminere usikkerhed om de fremtidige indtægter, skal kunne handles på børser på en gennemsigtig måde. jf. dog EU-traktatens konkurrenceregler. n) langsigtet risikoafdækning, der giver markedsdeltagere mulighed for at gardere sig mod risici for prisudsving på markedsvilkår og dæmpe usikkerhed om de fremtidige indtægter, skal kunne handles på børser på en gennemsigtig måde, jf. dog EU-traktatens konkurrenceregler, mens de nuværende produkter, der tilbydes på børserne, bør udvides yderligere og fremmes på EUplan; ændringer i lovgivningen skal tage hensyn til virkningerne på både kortsigtede og langsigtede forward- og futuresmarkeder og -produkter. 30 Artikel 3 a (ny) Artikel 3a Fair overgang Kommissionen støtter medlemsstater, der indfører en national strategi til en gradvis reduktion af produktions- og minedriftskapaciteten for kul og andre faste fossile brændstoffer, med alle til rådighed stående midler, herunder målrettet økonomisk støtte til en "fair overgang" i områder, der er berørt af strukturændringer. Kommissionen bistår medlemsstaterne med at tage sig af de sociale, kompetencemæssige og erhvervsmæssige konsekvenser af overgangen til ren energi. Kommissionen arbejder tæt sammen med aktørerne i kul- og kulstofintensive regioner, sørger for vejledning, især med hensyn til adgangen til og anvendelsen af de disponible midler og ordninger, og fremmer udveksling af god praksis, herunder diskussioner om PE / 13

14 erhvervskøreplaner og omskolingsbehov. 31 Artikel 4 stk. 2 a (nyt) 2a. Når en medlemsstat vælger at indrømme en undtagelse i henhold til artikel 4, stk. 2, skal den sikre sig, at det finansielle ansvar for ubalancer er opfyldt af en anden part. 32 Artikel 5 stk Alle markedsdeltagere skal have adgang til balancemarkedet enten individuelt eller gennem aggregation. Balancemarkedsregler og -produkter skal respektere behovet for at integrere en voksende andel af variabel elproduktion samt en øget elforbrugsfleksibilitet og fremspirende nye teknologier. 1. Alle markedsdeltagere, herunder dem, der tilbyder produktion af elektricitet fra variable vedvarende energikilder, oplagring og styring af fleksibelt elforbrug skal have fuld adgang til balancemarkedet enten individuelt eller gennem aggregation. Balancemarkedsregler og -produkter skal respektere behovet for at integrere en voksende andel af variabel elproduktion samt en øget elforbrugsfleksibilitet og fremspirende nye teknologier. 33 Artikel 5 stk Balancemarkeder skal tilrettelægges således, at forskelsbehandling mellem markedsdeltagere elimineres på effektiv vis, idet der tages hensyn til forskelle i den 2. Balancemarkeder skal tilrettelægges således, at forskelsbehandling mellem markedsdeltagere elimineres på effektiv vis. Al produktion, herunder fra variable PE / 14

15 tekniske kapacitet af elproduktion fra variable vedvarende energikilder samt prisfleksibelt elforbrug og lagring. vedvarende energikilder, prisfleksibelt elforbrug og lagring skal have mulighed for at deltage på lige fod i balancemarkeder, idet der tages hensyn til forskelle i den tekniske kapacitet. 34 Artikel 5 stk Balanceringsenergi skal anskaffes særskilt fra balanceringskapacitet. Indkøbsprocesserne skal være gennemsigtige, samtidig med at hensynet til fortroligheden behørigt iagttages. 3. Balanceringsenergi skal anskaffes særskilt fra balanceringskapacitet. Prisen for balanceringsenergi skal ikke være fastsat på forhånd i en kontrakt om balancering, medmindre en fritagelse anvendes i henhold til artikel 16, stk. 6, i Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 1a. Indkøbsprocesserne skal være gennemsigtige, samtidig med at hensynet til fortroligheden behørigt iagttages. 1a Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet (EUT L 312 af , s. 6). 35 Artikel 5 stk Afregningen af balanceringsenergi baseres på marginalpriser. Markedsdeltagerne skal kunne byde så tæt på realtid, som det er muligt, og som minimum efter det områdeoverskridende intraday-markeds lukketid som fastsat ved artikel 59 i Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/ Afregningen af balanceringsenergi baseres på marginalpriser. På balancemarkederne skal markedsdeltagerne kunne byde så tæt på realtid, som det er muligt, og lukketiden for balanceringsenergi skal ikke være før det områdeoverskridende intraday-markeds lukketid som fastsat ved artikel 59 i Kommissionens forordning (EU) PE / 15

16 34 Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (EUT L 197 af , s. 24). 2015/ Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (EUT L 197 af , s. 24) 36 Artikel 5 stk Dimensioneringen af reservekapaciteten skal udføres på regionalt plan i overensstemmelse med punkt 7 i bilag I. Regionale driftscentre skal bistå transmissionssystemoperatørerne ved fastlæggelsen af den mængde balanceringskapacitet, som der er behov for at anskaffe i overensstemmelse med punkt 8 i bilag I. 7. Dimensioneringen af reservekapaciteten skal udføres på regionalt plan i overensstemmelse med punkt 7 i bilag I. Regionale koordinationscentre skal bistå transmissionssystemoperatørerne ved fastlæggelsen af den mængde balanceringskapacitet, som der er behov for at anskaffe i overensstemmelse med punkt 8 i bilag I. 37 Artikel 5 stk Anskaffelsen af balanceringskapacitet lettes på regionalt plan i overensstemmelse med punkt 8 i bilag I. Anskaffelsen skal baseres på det primære marked og tilrettelægges således, at forskelsbehandling mellem markedsdeltagerne elimineres i prækvalifikationsprocessen individuelt eller via aggregation. 8. Anskaffelsen af balanceringskapacitet skal gennemføres af transmissionssystemoperatørerne. Anskaffelsen skal baseres på det primære marked og tilrettelægges således, at forskelsbehandling mellem markedsdeltagerne elimineres i prækvalifikationsprocessen, uanset om markedsdeltagerne deltager individuelt eller via aggregation med forbehold for tekniske begrænsninger i forvaltningen af netværk. Reservation af områdeoverskridende kapacitet til PE / 16

17 udveksling af balanceringskapacitet skal begrænses til 5 % af den tilgængelige kapacitet til udveksling af energi for det relevante foregående kalenderår mellem de respektive budområder. 38 Artikel 5 stk Anskaffelsen af opreguleringsbalanceringskapacitet og nedreguleringsbalanceringskapacitet skal udføres særskilt. Kontrakten skal indgås højst én dag før leveringen af balanceringskapaciteten, og kontraktperioden må højst være én dag. 9. Anskaffelsen af opreguleringsbalanceringskapacitet og nedreguleringsbalanceringskapacitet skal udføres særskilt. Anskaffelsen af balanceringskapacitet skal indgås højst én dag før leveringen af balanceringskapaciteten, og kontraktperiodens varighed må højst være én dag. 39 Artikel 5 stk Transmissionssystemoperatørerne skal offentliggøre oplysninger om den aktuelle balancestatus i deres kontrolområder, ubalanceprisen og balanceringsenergiprisen. 10. Transmissionssystemoperatørerne, eller tredjeparter til hvem disse ansvar er blevet uddelegeret af den relevante transmissionssystemoperatør, medlemsstat eller regulerende myndighed, skal offentliggøre oplysninger om den aktuelle balancestatus i deres kontrolområder, den anslåede ubalancepris og den anslåede balanceringsenergipris. 40 Artikel 5 stk. 10 a (nyt) PE / 17

18 10a. Medlemsstaterne skal rapportere om funktion og gennemsigtighed og, særligt for små udbydere, adgang til balancemarkederne, navnlig med henblik på artikel 4, gennem rapporteringsproceduren på det internationale energimarked fastsat i artikel 21 i forordningen.../... [Forvaltning af energiunionen]. 41 Artikel 6 stk. 2 litra a a) tilrettelægges på en sådan måde, at forskelsbehandling undgås a) være ikke-diskriminerende 42 Artikel 6 stk Markedsoperatørerne skal frit kunne udvikle produkter og handelsmuligheder, som er afpasset efter markedsdeltagernes efterspørgsel og behov, og sikre, at alle markedsdeltagere får adgang til markedet individuelt eller gennem aggregation. De skal respektere behovet for at absorbere en voksende andel af variabel elproduktion samt en øget elforbrugsfleksibilitet og fremspirende nye teknologier. 3. Markedsoperatørerne skal frit kunne udvikle produkter og handelsmuligheder, som er afpasset efter markedsdeltagernes efterspørgsel og behov, og sikre, at alle markedsdeltagere får adgang til markedet individuelt eller gennem aggregation. De skal respektere behovet for at absorbere en voksende andel af variabel elproduktion og -lagring samt en øget elforbrugsfleksibilitet og fremspirende nye teknologier. 43 Artikel 7 stk. 1 PE / 18

19 1. Markedsoperatørerne skal give markedsdeltagerne mulighed for at handle med energi så tæt på realtid, som det er muligt, og som minimum indtil det områdeoverskridende intraday-markeds lukketid som fastsat ved artikel 59 i forordning (EU) nr. 2015/ Markedsoperatørerne skal give markedsdeltagerne mulighed for at handle med energi så tæt på realtid, som det er muligt, og som minimum indtil 15 minutter før realtid på tværs af alle budområder. 44 Artikel 7 stk Markedsoperatørerne skal give markedsdeltagerne mulighed for at handle med energi i tidsintervaller, der er mindst lige så korte som perioden for afregning af ubalancer i både day-ahead- og intradaymarkeder. 2. Markedsoperatørerne skal give markedsdeltagerne mulighed for at handle med energi på nationale og grænseoverskridende markeder i tidsintervaller, der er mindst lige så korte som perioden for afregning af ubalancer i både day-ahead- og intraday-markeder. 45 Artikel 7 stk Markedsoperatørerne skal sørge for, markedsdeltagerne kan handle i day-aheadog intraday-markeder med produkter af en tilstrækkeligt lille størrelse, med mindste bud på 1 megawatt eller derunder, for at prisfleksibelt elforbrug, energilagring og vedvarende energikilder i lille målestok kan deltage på effektiv vis. 3. Markedsoperatørerne skal sørge for, markedsdeltagerne kan handle i day-aheadog intraday-markeder med produkter af en tilstrækkeligt lille størrelse, med mindste bud på 500 kilowatt, for at prisfleksibelt elforbrug, energilagring og vedvarende energikilder i lille målestok kan deltage på effektiv vis, herunder direkte fra kunderne. PE / 19

20 46 Artikel 7 stk Senest den 1. januar 2025 skal perioden for afregning af ubalancer være 15 minutter i alle kontrolområder. 4. Senest den 1. januar 2021 skal perioden for afregning af ubalancer være 15 minutter i alle kontrolområder. 47 Artikel 8 stk Medmindre andet fremgår af traktatens konkurrenceregler, skal markedsoperatørerne frit kunne udvikle terminsrisikoafdækningsprodukter, også langsigtede, for at give markedsdeltagere og især ejere af produktionsanlæg, der benytter vedvarende energikilder, passende muligheder for at gardere sig mod finansielle risici som følge af prisudsving. Medlemsstaterne må ikke begrænse denne risikoafdækningsaktivitet for handler inden for en medlemsstat eller et budområde. 3. Medmindre andet fremgår af traktatens konkurrenceregler, skal markedsoperatørerne frit kunne udvikle terminsrisikoafdækningsprodukter, også langsigtede, for at give markedsdeltagere og især ejere af produktionsanlæg, der benytter vedvarende energikilder, passende muligheder for at gardere sig mod finansielle risici som følge af prisudsving. Medlemsstaterne skal understøtte sådanne produkters likviditet, navnlig udvekslingsbaserede produkter, der allerede er udviklet, og tillade, at de handles på tværs af budzonerne. 48 Artikel 9 stk Der må ikke være en øvre grænse for elprisen på engrosmarkedet, medmindre den fastsættes til værdien af mistet forbrug som fastsat i overensstemmelse med artikel 10. Der må ikke være en nedre grænse for elprisen på engrosmarkedet, medmindre den fastsættes til en værdi på EUR eller derunder, og den såfremt grænsen nås eller forventes nået 1. Der må ikke være en øvre grænse eller en nedre grænse for elprisen på engrosmarkedet. Denne bestemmelse finder anvendelse på tilbudsgivning og clearing inden for alle tidsrammer og omfatter balanceringsenergi- og ubalancepriser. PE / 20

21 fastsættes til en lavere værdi for den følgende dag. Denne bestemmelse finder anvendelse på tilbudsgivning og clearing inden for alle tidsrammer og omfatter balanceringsenergi- og ubalancepriser. 49 Artikel 9 stk Uanset stk. 1 gælder det, at markedsoperatører indtil den [OP: to år efter ikrafttrædelsen] må anvende grænseværdier for de maksimale clearingpriser for day-ahead- og intradaytidsrammerne i overensstemmelse med artikel 41 og 54 i forordning (EU) 2015/1222. I tilfælde af, at disse grænseværdier nås eller forventes nået, skal de hæves for den følgende dag. 2. Uanset stk. 1 gælder det, at markedsoperatører må anvende tekniske begrænsninger for maksimale og minimale begrænsninger på bud for dayahead- og intraday-tidsrammerne i overensstemmelse med artikel 41 og 54 i forordning (EU) 2015/1222 og for balanceringstidsrammen i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/2195. I tilfælde af at disse tekniske begrænsninger nås eller forventes nået, skal de justeres automatisk. De tekniske prisgrænser skal være tilstrækkeligt høje for ikke at begrænse samhandelen unødigt, og de skal harmoniseres for fællesmarkedet. De skal tilbage til de oprindelige værdier, efter at knaphedssituationen er overstået. 50 Artikel 10 stk Senest den [OP: et år efter ikrafttrædelsen] skal medlemsstaterne fastlægge et fælles overslag over værdien af mistet forbrug (VoLL Value of Lost Load) på deres område, udtrykt i EUR/MWh. Dette overslag indberettes til Kommissionen og gøres offentligt tilgængeligt. Medlemsstaterne kan fastsætte forskellige VoLL for hvert budområde, hvis der er flere budområder 1. Senest den [OP: et år efter ikrafttrædelsen] skal medlemsstaterne fastlægge et fælles overslag over værdien af mistet forbrug (VoLL Value of Lost Load) på deres område, udtrykt i EUR/MWh. Dette overslag indberettes til Kommissionen og gøres offentligt tilgængeligt. I tilfælde af grænseoverskridende budområder skal medlemsstaterne fastsætte et fælles PE / 21

22 på deres område. Ved fastlæggelsen af VoLL skal medlemsstaterne anvende den metode, som er opstillet i henhold til artikel 19, stk. 5. overslag over VoLL. Medlemsstaterne kan fastsætte forskellige VoLL for hvert budområde, hvis der er flere budområder på deres område. Ved fastlæggelsen af VoLL skal medlemsstaterne anvende den metode, som er opstillet i henhold til artikel 19, stk Artikel 11 stk. 2 litra a a) produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller højeffektive kraftvarmeværker med en installeret elkapacitet på mindre end 500 kw eller a) produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller højeffektive kraftvarmeværker med en installeret elkapacitet på mindre end 500 kw 52 Artikel 11 stk. 2 litra b b) demonstrationsprojekter vedrørende innovative teknologier. b) produktionsanlæg, der er demonstrationsprojekter vedrørende innovative teknologier; medlemsstaterne kan anvende højere grænser for lokale energifællesskaber som fastsat i direktiv (EU)... [omarbejdning af direktiv 2009/72/EF som foreslået ved COM(2016) 864/2]. 53 Artikel 11 stk Når den samlede installerede produktionskapacitet, der i henhold til stk. 2 er omfattet af prioriteret lastfordeling, 3. En medlemsstat, der ikke på tidspunktet for ikrafttrædelsen af denne forordning anvender prioriteret PE / 22

23 overstiger 15 % af den samlede installerede produktionskapacitet i en medlemsstat, finder stk. 2, litra a), alene anvendelse for yderligere produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller højeffektive kraftvarmeværker med en installeret elkapacitet på mindre end 250 kw. Fra den 1. januar 2026 finder stk. 2, litra a), alene anvendelse for produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller højeffektive kraftvarmeværker med en installeret elkapacitet på mindre end 250 kw, eller hvis tærskelværdien i henhold til første punktum i dette stykke lastfordeling for produktionsanlæg, kan anmode om at blive undtaget fra bestemmelserne i stk. 2, hvis den kan godtgøre over for Kommissionen, at alle følgende betingelser er opfyldt: a) Der anvendes ikke prioriteret lastfordeling for andre anlæg end dem, der er anført i stk. 2. b) Dens likvide intraday-, engros- og balancemarkeder er fuldt ud tilgængelige for alle markedsaktører i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning. c) Reglerne vedrørende begrænsning og håndtering af kapacitetsbegrænsninger er gennemsigtige for alle parter på markedet og overholder bestemmelserne i denne forordning. d) Dens mål for vedvarende energi for 2030 er tilstrækkelige til i fællesskab at nå Unionens bindende overordnede mål for andelen af energi fra vedvarende kilder i henhold til artikel 3, stk. 2, i [direktiv 2009/28/EF som foreslået i COM(2016) 767] og medlemsstaten forventes at nå sit mål. Kommissionen godkender eller afviser en anmodning om undtagelse inden for seks måneder efter modtagelsen af anmodningen. Når der indrømmes en undtagelse, skal der undgås ændringer med tilbagevirkende kraft for anlæg, der allerede er omfattet af prioriteret lastfordeling, uanset en eventuel aftale mellem en medlemsstat og et anlæg på frivillig basis. Fra 1. januar 2026 finder stk. 2, litra a), alene anvendelse for produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller højeffektive kraftvarmeværker med en installeret elkapacitet på mindre end 250 kw. PE / 23

24 er nået mindre end 125 kw. 54 Artikel 11 stk Produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller højeffektive kraftvarmeværker, som er sat i drift før den [OP: ikrafttrædelsesdatoen], og som efter at have været sat i drift har været omfattet af prioriteret lastfordeling i henhold til artikel 15, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU eller artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF, skal forblive omfattet af prioriteret lastfordeling. Prioriteret lastfordeling finder ikke længere anvendelse fra det tidspunkt, hvor produktionskapaciteten er genstand for betydelige ændringer, hvilket som minimum skal være tilfældet, når en ny tilslutningsaftale er påkrævet, eller produktionskapaciteten forøges. 35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 af , s. 16). 4. Produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller højeffektive kraftvarmeværker, som er sat i drift før den [OP: ikrafttrædelsesdatoen], og som efter at have været sat i drift har været omfattet af prioriteret lastfordeling i henhold til artikel 15, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU eller artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF 39, forbliver, med forbehold af denne artikels stk. 3, omfattet af prioriteret lastfordeling. Prioriteret lastfordeling finder ikke længere anvendelse fra det tidspunkt, hvor produktionskapaciteten er genstand for betydelige ændringer, hvilket som minimum skal være tilfældet, når en ny tilslutningsaftale er påkrævet, eller produktionskapaciteten forøges. 35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 af , s. 16). 55 Artikel 12 stk Ressourcer, der omfattes af afkortning af bud eller intern 2. Ressourcer, der omfattes af afkortning af bud eller intern PE / 24

25 specialregulering, skal udvælges blandt produktions- eller forbrugsanlæg, som indgiver bud med henblik på begrænsning eller intern specialregulering på grundlag af markedsbaserede mekanismer, og som får økonomisk godtgørelse. Ikkemarkedsbaseret afkortning af bud eller intern specialregulering af produktion eller intern specialregulering af prisfleksibelt elforbrug må kun anvendes, når intet markedsbaseret alternativ foreligger, når alle tilgængelige markedsbaserede midler er udnyttet, eller når antallet af disponible produktions- eller forbrugsanlæg i det område, hvori der findes produktions- eller forbrugsanlæg, som egner sig til at yde denne tjeneste, er utilstrækkeligt til at sikre reel konkurrence. Levering af markedsbaserede ressourcer skal være åben for alle produktionsteknologier og alle former for lagring og prisfleksibelt elforbrug og herunder operatører i andre medlemsstater, medmindre det ikke er teknisk muligt. specialregulering, skal udvælges blandt produktionsanlæg, energilagringsanlæg og/eller anlæg baseret på prisfleksibelt elforbrug, som indgiver bud med henblik på begrænsning eller intern specialregulering på grundlag af markedsbaserede mekanismer, og som får økonomisk godtgørelse. Ikkemarkedsbaseret afkortning af bud eller intern specialregulering af produktion eller intern specialregulering af energilagring og/eller prisfleksibelt elforbrug må kun anvendes af praktiske sikkerhedshensyn, og når intet markedsbaseret alternativ foreligger, når alle tilgængelige markedsbaserede midler er udnyttet, eller når antallet af disponible produktions-, energilagrings- eller forbrugsanlæg i det område, hvori der findes produktions-, energilagrings- eller forbrugsanlæg, som egner sig til at yde denne tjeneste, er utilstrækkeligt til at sikre reel konkurrence. Levering af markedsbaserede ressourcer skal være åben for alle produktionsteknologier og alle former for lagring og prisfleksibelt elforbrug og herunder operatører i andre medlemsstater, medmindre det ikke er teknisk muligt. 56 Artikel 12 stk De ansvarlige systemoperatører aflægger mindst en gang om året rapport til den kompetente regulerende myndighed om afkortning af bud eller intern specialnedregulering af produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller af højeffektive kraftvarmeværker, og om de foranstaltninger, der er truffet for at mindske behovet for en sådan afkortning af bud eller intern specialnedregulering fremover. Ved afkortning af bud eller 3. De ansvarlige systemoperatører aflægger mindst en gang om året rapport til den kompetente regulerende myndighed som rapporterer videre til agenturet om: PE / 25

26 intern specialregulering af produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller højeffektive kraftvarmeværker ydes kompensation efter stk. 6. a) udviklingen af markedsbaserede mekanismer til afkortning af bud eller intern specialregulering til brug ved produktions- og forbrugsanlæg b) årsagerne bag, mængden (i MWh) af og arterne af produktionskilder, der pålægges afkortning af bud eller intern specialnedregulering c) de foranstaltninger, der er truffet for at mindske behovet for en sådan afkortning af bud eller intern specialnedregulering af produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller af højeffektive kraftvarmeværker fremover, herunder investeringer i digitalisering af netinfrastrukturen og i tjenester, der øger fleksibiliteten d) anmodninger og kontraktaftaler, der indgås med produktionsanlæg, så de kan operere på et bestemt energitilførselsniveau, hvis nødvendighed systemoperatørerne skal begrunde, idet det specificeres, i hvilket omfang disse tjenester ikke kunne leveres af andre enheder. Den kompetente regulerende myndighed offentliggør de i litra a)-d) nævnte data sammen med eventuelle anbefalede forbedringer. Ved afkortning af bud eller intern specialregulering af produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller højeffektive kraftvarmeværker ydes kompensation efter stk Artikel 12 stk. 4 litra a PE / 26

27 a) garantere transmissions- og distributionsnettenes evne til at overføre elproduktion fra vedvarende energikilder og højeffektiv kraftvarmeproduktion med den mindst mulige afkortning af bud eller interne specialregulering. Dette må ikke hindre, at der i planlægningen af nettet tages hensyn til en mindre afkortning af bud eller intern specialregulering, når det påviseligt er mere lønsomt og ikke overstiger 5 % af den installerede kapacitet, der anvender vedvarende energikilder og højeffektiv kraftvarmeproduktion i deres område a) garantere transmissions- og distributionsnettenes evne til at overføre elproduktion fra vedvarende energikilder, energilagring, prisfleksibelt elforbrug og højeffektiv kraftvarmeproduktion med den mindst mulige afkortning af bud eller interne specialregulering. Dette må ikke hindre, at der i planlægningen af nettet tages hensyn til en mindre afkortning af bud eller intern specialregulering, når det kan dokumenteres på en gennemskuelig måde, at dette er mere lønsomt og ikke overstiger 5 % af den installerede kapacitet, der anvender vedvarende energikilder, energilagring, prisfleksibelt elforbrug og højeffektiv kraftvarmeproduktion i deres område 58 Artikel 12 stk. 4 litra b (nyt) ba) sikre, at deres net er tilstrækkelig fleksible, så de kan forvalte dem. 59 Artikel 12 stk. 5 litra a a) produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, må kun pålægges intern specialnedregulering eller afkortning af bud, hvis der ikke findes noget andet alternativ, eller hvis andre løsninger ville medføre uforholdsmæssigt store omkostninger eller risici for netsikkerheden a) produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, må kun pålægges intern specialnedregulering eller afkortning af bud, hvis der ikke findes noget andet alternativ, eller hvis andre løsninger ville medføre uforholdsmæssigt store omkostninger eller betydelige risici for netsikkerheden PE / 27

28 60 Artikel 12 stk. 5 litra b b) højeffektive kraftvarmeproduktionsanlæg må kun pålægges intern specialnedregulering eller afkortning af bud, hvis der når der ses bort fra afkortning af bud eller intern specialnedregulering af produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder ikke findes noget andet alternativ, eller hvis andre løsninger ville medføre uforholdsmæssigt store omkostninger eller risici for netsikkerheden b) elektricitet, der produceres i en højeffektiv kraftvarmeproces, må kun pålægges intern specialnedregulering eller afkortning af bud, hvis der når der ses bort fra afkortning af bud eller intern specialnedregulering af produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder ikke findes noget andet alternativ, eller hvis andre løsninger ville medføre uforholdsmæssigt store omkostninger eller risici for netsikkerheden 61 Artikel 12 stk. 6 indledning 6. Anvendes ikke-markedsbaseret afkortning af bud eller intern specialregulering, skal den systemoperatør, der anmoder om begrænsningen eller den interne specialregulering, yde finansiel kompensation til ejeren af det produktionseller forbrugsanlæg, der er genstand for afkortningen af bud eller den interne specialregulering. Den finansielle kompensation skal mindst svare til det højeste af følgende elementer: 6. Anvendes ikke-markedsbaseret afkortning af bud eller intern specialregulering, skal den systemoperatør, der anmoder om begrænsningen eller den interne specialregulering, yde finansiel kompensation til ejeren af det produktions-, energilagrings- eller forbrugsanlæg, der er genstand for afkortningen af bud eller den interne specialregulering. Den finansielle kompensation skal mindst svare til det højeste af følgende elementer: 62 Artikel 12 stk. 6 litra b b) 90 % af nettoindtægterne fra salget af elektricitet på day-ahead-markedet, som produktions- eller forbrugsanlægget ville b) nettoindtægterne fra salget af elektricitet på day-ahead-markedet, som produktions- eller forbrugsanlægget ville PE / 28

29 have genereret i fraværet af anmodningen om afkortning af bud eller den interne specialregulering. Ydes finansiel støtte til produktions- eller forbrugsanlæg baseret på den producerede eller forbrugte mængde elektricitet, betragtes mistet finansiel støtte som en del af denne nettofortjeneste. have genereret i fraværet af anmodningen om den interne specialregulering, herunder mistet finansiel støtte, når finansiel støtte ydes til produktions- eller forbrugsanlæg baseret på den producerede eller forbrugte mængde elektricitet. 63 Artikel 13 stk Afgrænsningen af budområder skal bygge på langsigtede, strukturelle kapacitetsbegrænsninger i transmissionsnettet, og budområder må ikke indeholde sådanne kapacitetsbegrænsninger. Budområder i Unionen skal fastsættes på en sådan måde, at den økonomiske effektivitet og handelsmuligheder på tværs af landegrænser maksimeres, samtidig med at forsyningssikkerheden opretholdes. 1. Budområder i Unionen skal fastsættes på en sådan måde, at likviditeten på day-ahead- og intradaymarkederne sikres, og den økonomiske effektivitet og handelsmuligheder på tværs af landegrænser dermed maksimeres, samtidig med at forsyningssikkerheden opretholdes. Afgrænsningen af budområder skal bygge på langsigtede, strukturelle kapacitetsbegrænsninger i transmissionsnettet, og budområder må ikke indeholde sådanne kapacitetsbegrænsninger, medmindre de ikke har nogen indvirkning på tilstødende budområder, eller deres indvirkning afbødes af afhjælpende foranstaltninger. 64 Artikel 13 stk Hvert budområde bør svare til et ubalancepris-område. 2. Hvert budområde bør svare til et ubalancepris-område, undtagen når et ubalancepris-område kan udgøre en del af et budområde. PE / 29

30 65 Artikel 13 stk For at sikre en optimal afgrænsning af budområder i tæt indbyrdes forbundne områder skal der foretages en revision af budområder. Denne revision skal omfatte en analyse af fastsættelsen af budområder på en koordineret måde med inddragelse af berørte interessenter fra alle berørte medlemsstater og følge proceduren i henhold til artikel i forordning (EU) 2015/1222. Agenturet skal godkende og kan anmode om ændringer af den metode og de forudsætninger, der skal anvendes i proceduren til revision af budområderne, og foreslå alternative fastsættelser af budområderne. 3. For at sikre en optimal afgrænsning af budområder i tæt indbyrdes forbundne områder skal der foretages en revision af budområder. Denne revision skal omfatte en analyse af fastsættelsen af budområder på en koordineret måde med inddragelse af berørte interessenter fra alle berørte medlemsstater og følge proceduren i henhold til artikel i forordning (EU) 2015/1222. De nuværende budområder skal vurderes med hensyn til, i hvor høj grad de skaber pålidelige markedsforhold og sikrer fleksibel produktions- og belastningskapacitet, hvilket er afgørende for at undgå flaskehalse på nettet, skabe balance mellem efterspørgslen efter og udbuddet af elektricitet samt sørge for sikring af investeringerne og nettet på længere sigt. Agenturet skal godkende og kan anmode om ændringer af den metode og de forudsætninger, der skal anvendes i proceduren til revision af budområderne, og foreslå alternative fastsættelser af budområderne. Metoden skal tage behørigt hensyn til infrastrukturudviklingsprojekter, som forventes at blive realiseret inden for de næste 5 år. 66 Artikel 13 stk Transmissionssystemoperatører, der deltager i revisionen af budområderne, skal forelægge Kommissionen et forslag om at bibeholde eller ændre det fastsatte budområde. Ud fra dette forslag vedtager Kommissionen en afgørelse om, hvorvidt 4. Transmissionssystemoperatører, der deltager i revisionen af budområderne, skal forelægge de relevante medlemsstater et forslag om at bibeholde eller ændre det fastsatte budområde. De relevante medlemsstater er dem, der deltager i PE / 30

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0042/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0042/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0042/2018 27.2.2018 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning) (COM(2016)0861

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. december 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. december 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. december 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0379 (COD) 15237/17 ADD 1 NOTE fra: til: ENER 487 ENV 1016 CLIMA 336 COMPET 841 CONSOM 384 FISC 322

Læs mere

8400/16 ag/ams/ef 1 DGE 2B

8400/16 ag/ams/ef 1 DGE 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2016 (OR. en) 8400/16 ENER 134 ENV 254 CLIMA 37 COMPET 189 CONSOM 94 FISC 66 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 22.4.2013 B7-0000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, Europa-Parlamentets

Læs mere

***I Udkast til betænkning

***I Udkast til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Industri, Forskning og Energi 2016/0379(COD) 16.6.2017 ***I Udkast til betænkning Om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for

Læs mere

1. Sekretariatet for Energitilsynet har på baggrund af nedenstående sagsfremstilling og begrundelse truffet afgørelse om følgende:

1. Sekretariatet for Energitilsynet har på baggrund af nedenstående sagsfremstilling og begrundelse truffet afgørelse om følgende: SEKRETARIATSAFGØRELSE 13. december 2017 Engros & Transmission 17/07575 PEFA GODKENDELSE AF FORSLAG TIL ORD- NING FOR ALTERNATIVE PROCEDURER FOR KAPACITETSBEREGNINGSREGION HANSA JF. KOMMISSIONENS FORORD-

Læs mere

CLEARING OG AFVIKLING I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES DAY-AHEAD- OG IN- TRADAY-KOBLING AFGØRELSE OM SHIPPINGORDNINGEN FOR DE DANSKE BUDZONEGRÆNSER

CLEARING OG AFVIKLING I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES DAY-AHEAD- OG IN- TRADAY-KOBLING AFGØRELSE OM SHIPPINGORDNINGEN FOR DE DANSKE BUDZONEGRÆNSER BILAG 3 26. oktober 2017 Engros & Transmission CLEARING OG AFVIKLING I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES DAY-AHEAD- OG IN- TRADAY-KOBLING AFGØRELSE OM SHIPPINGORDNINGEN FOR DE DANSKE BUDZONEGRÆNSER SEKRETARIATET

Læs mere

Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder. Forslag til forordning (COM(2016)0863 C8-0494/ /0378(COD))

Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder. Forslag til forordning (COM(2016)0863 C8-0494/ /0378(COD)) 19.3.2019 A8-0040/ 001-090 ÆNDRINGSFORSLAG 001-090 af Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Morten Helveg Petersen A8-0040/2018 Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder

Læs mere

15879/17 bmc/jb/clf 1 DG E 2B

15879/17 bmc/jb/clf 1 DG E 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0379 (COD) 15879/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne

Læs mere

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD))

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD)) 3.7.2018 A8-0227/ 001-018 ÆNDRINGSFORSLAG 001-018 af Regionaludviklingsudvalget Betænkning Ruža Tomašić A8-0227/2018 Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning (COM(2017)0825

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 14.7.2017 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Polens Sejm om forslag til Europa- Parlamentets

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industri, Forskning og Energi ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industri, Forskning og Energi ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 9.1.2008 ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1775/2005 om betingelserne for

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling L 259/42 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning

Læs mere

15237/17 top/dr/js/mta 1 DGE 2B

15237/17 top/dr/js/mta 1 DGE 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. december 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0379 (COD) 15237/17 NOTE fra: til: ENER 487 ENV 1016 CLIMA 336 COMPET 841 CONSOM 384 FISC 322 CODEC

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/943 af 5. juni 2019 om det indre marked for elektricitet (omarbejdning)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/943 af 5. juni 2019 om det indre marked for elektricitet (omarbejdning) L 158/54 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/943 af 5. juni 2019 om det indre marked for elektricitet (omarbejdning) (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

GODKENDELSE AF METODEN VEDRØREN- DE FREMSENDELSE AF DATA OM PRO- DUKTION OG FORBRUG

GODKENDELSE AF METODEN VEDRØREN- DE FREMSENDELSE AF DATA OM PRO- DUKTION OG FORBRUG 10. januar 2017 Engros & Transmission GODKENDELSE AF METODEN VEDRØREN- DE FREMSENDELSE AF DATA OM PRO- DUKTION OG FORBRUG RESUMÉ 1. Sekretariatet for Energitilsynet ( SET ) godkender på baggrund af vedlagte

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 27.12.2018 L 329/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/2057 af 20. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en midlertidig anvendelse af

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D050026/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D050026/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2017 (OR. en) 11198/17 ENER 329 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 11. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D050026/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet L 312/6 28.11.2017 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2019 C(2019) 1616 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 4.3.2019 om ændring af bilag VIII og IX til direktiv 2012/27/EU om indholdet af de omfattende

Læs mere

PE-CONS 9/1/19 REV 1 DA

PE-CONS 9/1/19 REV 1 DA DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 5. juni 2019 (OR. en) 2016/0379 (COD) LEX 1936 PE-CONS 9/1/19 REV 1 ENER 15 ENV 41 CLIMA 18 COMPET 36 CONSOM 18 FISC 32 CODEC 98 EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Afgørelse Godkendelse af metode vedrørende de fælles netmodeller

Afgørelse Godkendelse af metode vedrørende de fælles netmodeller AFGØRELSESBREV FORSYNINGSTILSYNET 21. SEPTEMBER 2018 21. september 2018 Ret & Administration Afgørelse Godkendelse af metode vedrørende de fælles netmodeller INDLEDNING 1. Energinet har den 14. marts 2018

Læs mere

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS)

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 12852/18 FISC 400 ECOFIN 884 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2019)0227 Indre marked for elektricitet ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om forslag til

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2019 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2019 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2019 (OR. en) 10554/19 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. juni 2019 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ENER 390 CLIMA 194 COMPET 549 RECH 385 AGRI 344 ENV

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Højere prisloft i elmarkedet

Højere prisloft i elmarkedet Til Markedsarbejdsgruppen Højere prisloft i elmarkedet Dette notat beskriver formålet med et højere prisloft, principper for at fastlægge prisloft og prisbund samt den videre proces. Energinet.dk vil arbejde

Læs mere

Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer. Forslag til forordning (COM(2018)0163 C8-0129/ /0076(COD))

Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer. Forslag til forordning (COM(2018)0163 C8-0129/ /0076(COD)) 7.2.2019 A8-0360/ 001-001 ÆNDRINGSFORSLAG 001-001 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Eva Maydell Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer A8-0360/2018 Forslag til forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2019 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2019 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2019 (OR. en) 10549/19 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. juni 2019 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ENER 386 CLIMA 190 COMPET 545 RECH 381 AGRI 340 ENV

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.5.2016 C(2016) 3017 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.5.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

GODKENDELSE AF TIDSPUNKTET FOR BINDENDE DAY-AHEAD-KAPACITET

GODKENDELSE AF TIDSPUNKTET FOR BINDENDE DAY-AHEAD-KAPACITET SEKRETARIATSAFGØRELSE GODKENDELSE AF TIDSPUNKTET FOR BINDENDE DAY-AHEAD-KAPACITET 13. juni 2017 Engros & Transmission 16/13449 SLRS RESUMÉ 1. Sekretariatet for Energitilsynet (Sekretariatet) godkender

Læs mere

EU-Kommissionens forslag til en revision af el-markedsdesigndirektivet

EU-Kommissionens forslag til en revision af el-markedsdesigndirektivet København den 7.12.2016 Det Økologiske Råds høringssvar til: EU-Kommissionens forslag til en revision af el-markedsdesigndirektivet Det Økologiske Råd takker for muligheden for at give følgende anbefalinger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 27.3.2019 A8-0143/23 Ændringsforslag 23 Jerzy Buzek for Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Jerzy Buzek Fælles regler for det indre marked for naturgas (COM(2017)0660 C8-0394/2017 2017/0294(COD))

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

GODKENDELSE AF METODEN VEDRØREN- DE DEN FÆLLES NETMODEL

GODKENDELSE AF METODEN VEDRØREN- DE DEN FÆLLES NETMODEL SEKRETARIATSAFGØRELSE GODKENDELSE AF METODEN VEDRØREN- DE DEN FÆLLES NETMODEL 5. maj 2017 Engros & Transmission 16/07466 SLRS RESUMÉ 1. Sekretariatet for Energitilsynet (Sekretariatet) godkender på baggrund

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 16.4.2018 L 96/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/573 af 15. december 2017 om nøgleelementerne i aftaler om lagring af data, der indgås

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

AFGØRELSE Forsyningstilsynet godkender hermed Energinets anmodning af 24. august 2018 om

AFGØRELSE Forsyningstilsynet godkender hermed Energinets anmodning af 24. august 2018 om AFGØRELSE OM GODKENDELSE AF ENERGINETS ÆNDRINGSFORSLAG VED- RØRENDE SKIFT FRA FYSISKE TRANSMIS- SIONSRETTIGHEDER TIL FINANSIELLE TRANSMISSIONSRETTIGHEDER PÅ STO- REBÆLTSFORBINDELSEN 29. november 2018 Engros

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 8. maj 2019 (OR. en) 2016/0378 (COD) PE-CONS 83/18 ENER 452 CODEC 2371 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2018)0496 Fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt

Læs mere

GODKENDELSE AF REGIONAL UDFORM- NING AF LANGSIGTEDE TRANSMISSIONS- RETTIGHEDER I KAPACITETSBEREG- NINGSREGION NORDIC FOR ELMARKEDET

GODKENDELSE AF REGIONAL UDFORM- NING AF LANGSIGTEDE TRANSMISSIONS- RETTIGHEDER I KAPACITETSBEREG- NINGSREGION NORDIC FOR ELMARKEDET SEKRETARIATSAFGØRELSE 18. april 2018 Engros & Transmission GODKENDELSE AF REGIONAL UDFORM- NING AF LANGSIGTEDE TRANSMISSIONS- RETTIGHEDER I KAPACITETSBEREG- NINGSREGION NORDIC FOR ELMARKEDET SEKRETARIATET

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 29.5.2012 2011/0299(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

10381/17 ef 1 DGB 2C

10381/17 ef 1 DGB 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juni 2017 (OR. en) 10381/17 SAN 254 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 16. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0406(CNS) 9.10.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

GODKENDELSE AF PRODUKTER, DER KAN HAND- LES I DEN FÆLLES INTRADAY MARKEDSKOBLING I ELMARKEDET, JF. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1222, ARTIKEL 53

GODKENDELSE AF PRODUKTER, DER KAN HAND- LES I DEN FÆLLES INTRADAY MARKEDSKOBLING I ELMARKEDET, JF. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1222, ARTIKEL 53 SEKRETARIATSAFGØRELSE GODKENDELSE AF PRODUKTER, DER KAN HAND- LES I DEN FÆLLES INTRADAY MARKEDSKOBLING I ELMARKEDET, JF. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1222, ARTIKEL 53 31. januar 2018 Engros & Transmission

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af om udkastet til Danmarks integrerede nationale energi- og klimaplan for perioden

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af om udkastet til Danmarks integrerede nationale energi- og klimaplan for perioden EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2019 C(2019) 4404 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18.6.2019 om udkastet til Danmarks integrerede nationale energi- og klimaplan for perioden 2021-2030 {SWD(2019)

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 27.4.2017 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det rumænske Senat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Høringssvar: Dansk Energis bemærkning til Kommissionens forslag om elmarkedsdesign

Høringssvar: Dansk Energis bemærkning til Kommissionens forslag om elmarkedsdesign Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: Sagsnr: s2016-867 Doknr: d2016-18220-10.0 2. december 2016 Høringssvar: Dansk Energis bemærkning til Kommissionens forslag om elmarkedsdesign Dansk Energi takker for muligheden

Læs mere

Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 3.6.2013 ARBEJDSDOKUMENT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere ligelig kønsfordeling

Læs mere

Oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision

Oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision 21.4.2017 A8-0291/ 001-001 ÆNDRINGSFORSLAG 001-001 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Theodor Dumitru Stolojan Oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5801 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2012/630/EU om anerkendelse af, at Canadas

Læs mere

GODKENDELSE AF BACKUP-ORDNING FOR ELMARKEDET, JF. KOMMISSIONENS FOR- ORDNING (EU) 2015/1222 ARTIKEL 36, STK. 3

GODKENDELSE AF BACKUP-ORDNING FOR ELMARKEDET, JF. KOMMISSIONENS FOR- ORDNING (EU) 2015/1222 ARTIKEL 36, STK. 3 SEKRETARIATSAFGØRELSE 31. jan. 2018 Engros & Transmission PEFA GODKENDELSE AF BACKUP-ORDNING FOR ELMARKEDET, JF. KOMMISSIONENS FOR- ORDNING (EU) 2015/1222 ARTIKEL 36, STK. 3 SEKRETARIATET FOR AFGØRELSE

Læs mere

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 ÆNDRINGSFORSLAG 001-008 af Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Miroslav Poche A8-0014/2019 Tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 10041/17 LIMITE PUBLIC FISC 128 ECOFIN 502 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om endelig afregning og sikkerhedsstillelse /* KOM/96/0193 ENDEL - COD 96/0126 */

Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om endelig afregning og sikkerhedsstillelse /* KOM/96/0193 ENDEL - COD 96/0126 */ Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om endelig afregning og sikkerhedsstillelse /* KOM/96/0193 ENDEL - COD 96/0126 */ EF-Tidende nr. C 207 af 18/07/1996 s. 0013 Forslag til Europa-Parlamentet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2016 C(2016) 6265 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.10.2016 om den fælles overvågnings- og evalueringsramme som omhandlet i Europa- Parlamentets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 21.6.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Begrundet udtalelse fra Republikken Letlands Saeima om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0482/3. Ændringsforslag. Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0482/3. Ændringsforslag. Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen 10.1.2019 A8-0482/3 3 Betragtning 13 a (ny) (13a) InvestEU-programmet bør sætte de borgere og lokalsamfund, der ønsker at investere i et mere bæredygtigt og kulstoffattigt samfund, herunder energiomstilling,

Læs mere

Der er foretaget en række mindre ændringer, herunder redaktionelle og lovtekniske ændringer i ændringsbekendtgørelsen.

Der er foretaget en række mindre ændringer, herunder redaktionelle og lovtekniske ændringer i ændringsbekendtgørelsen. Kontor/afdeling FOR Dato 13. december 2018 J nr. 2018-2460 /eko/kni/mhu Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 C(2017) 5518 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 9.8.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0046 (NLE) 7108/17 AELE 32 EEE 11 N 13 ISL 8 FL 10 MI 203 ENER 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser I samarbejde med Grøn Energi har Houmoller Consulting udarbejdet en rapport om systemydelser. Rapporten er Grøn Energis forslag til

Læs mere

15239/17 ADD 1 pfw/cos/mta 1 DGE 2B

15239/17 ADD 1 pfw/cos/mta 1 DGE 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. december 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0380 (COD) 15239/17 ADD 1 NOTE fra: til: ENER 488 ENV 1017 CLIMA 337 COMPET 842 CONSOM 385 FISC 323

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 769 final 2017/0347 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 125 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 125 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 125 Offentligt Europaudvalget, Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Klima-, Energi- og Bygningsudvalgets EU-konsulenten EU-note Til: Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forvaltere af alternative investeringsfonde 1)

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forvaltere af alternative investeringsfonde 1) BEK nr 1151 af 24/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1011-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om det europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 115/12 Den Europæiske Unions Tidende 27.4.2012 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 363/2012 af 23. februar 2012 om procedureregler for anerkendelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003R1228 DA 01.12.2006 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1228/2003 af 26. juni

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 5.2.2015 L 29/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/171 af 4. februar 2015 om visse aspekter af proceduren for udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

Statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne ***I

Statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne ***I P7_TA-PROV(2014)0030 Statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne ***I Europa-Parlamentets ændringer af 15. januar 2014 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning

Læs mere

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse 1. INDLEDNING Dette

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

BILAG. til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning. om det indre marked for elektricitet

BILAG. til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning. om det indre marked for elektricitet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2017 COM(2016) 861 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet {SWD(2016) 410 final} {SWD(2016)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 20.3.2019 A8-0039/63 Ændringsforslag 63 Jerzy Buzek for Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Flavio Zanonato Risikoberedskab i elsektoren og om ophævelse af direktiv (COM(2016)0862 C8-0493/2016

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 3.7.2017 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det ungarske parlament om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 COM(2017) 424 final 2017/0190 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12927/17 FORSLAG fra: modtaget: 5. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 64 EEE 35

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 129/68 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/764 af 2. maj 2018 om de gebyrer og afgifter, der skal betales til Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, og de tilhørende betalingsbetingelser

Læs mere

FORANSALTNINGER VEDRØRENDE MULIGHED FOR OMRÅDEOVERSKRIDENDE RISIKOAFDÆKNING I ELMARKEDET

FORANSALTNINGER VEDRØRENDE MULIGHED FOR OMRÅDEOVERSKRIDENDE RISIKOAFDÆKNING I ELMARKEDET SEKRETARIATSAFGØRELSE 1. juni 2018 Engros & Transmission FORANSALTNINGER VEDRØRENDE MULIGHED FOR OMRÅDEOVERSKRIDENDE RISIKOAFDÆKNING I ELMARKEDET SEKRETARIATET FOR AFGØRELSE 1. Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere