Mobilitetsstrategi mod en bæredygtig kommune UDKAST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobilitetsstrategi 2013-2025. mod en bæredygtig kommune UDKAST"

Transkript

1 Mobilitetsstrategi mod en bæredygtig kommune UDKAST

2 Mobilitet handler om mennesker med mere... Forord Aalborg kommunes Trafik- og Miljøhandlingsplaner har i en årrække været med til at sætte infrastruktur på den politiske dagsorden. Nu vil en ny Mobilitetsstrategi sætte fokus på at komme fra A til B på en SMART måde. Målet med Mobilitetsstrategien er at give Aalborgs borgere de bedste rammer for at træffe det rigtige transportvalg i en given situation. Vi skal ikke længere betragte os selv som enten bilister, brugere af den kollektiv trafik, cyklister eller gående. Vi er MOBILISTER og er dermed både bilister, brugere af den kollektive trafik, cyklister og gående. Der vil derfor være fokus på muligheden for brug af flere forskellige transportformer i forbindelse med en rejse. Mobilitetsstrategien understøttes af sektorplaner bl.a. Cykelhandlingsplan og Parkeringshandlingsplan, hvorved der trækkes i samme smarte og bæredygtige retning. I forbindelse med Mobilitetsstrategien er der udarbejdet en holdningsanalyse for at høre, hvad borgerne i Aalborg mener om forskellige trafikale forhold. Uddrag fra analysen er medtaget i strategien. Side 2

3 Indholdsfortegnelse Mobilitet med mennesker i fokus 4 Synergi med øvrige planer 5 Mission mobilitet for alle 6 Værktøjskassen 7 Aalborgs mobilitetsbillede nu og i fremtiden 8 Målsætninger for SMART mobilitet i kommunens geografier 9 Mobilitet i Aalborg 11 Mobilitet i oplandsbyer med særlige byvækstpotentialer 13 Mobilitet i øvrige byer og det åbne land 15 Mobilitet i Norddanmark 17 Holdningsanalyse 19 Side 3

4 Mobilitet med mennesker i fokus Den grundlæggende tanke bag mobilitetsstrategien er, at den skal danne grundlag for en ny måde at tænke trafik og transport på. Det handler med andre ord om at sætte mennesker i fokus. Vi er alle forbrugere af mobilitet. Det gælder både, når vi selv transporterer os rundt, men også igennem vores forbrug af varer, der skaber godstransport. Mennesker og gods benytter ofte den samme infrastruktur, men har forskellige udfordringer i forhold til at tænke på smartere mobilitetsløsninger. Menneskets valg af transportform er ofte knyttet til vaner, livsstil og bosted. Godstransport er afhængig af rentable løsninger. For at sikre en god mobilitet er infrastruktur ikke et mål i sig selv. Det kan være et middel til at opnå de målsætninger, vi opstiller inden for mobilitet i Aalborg Kommune. I Mobilitetsstrategien er der derfor fokus på tværgående indsatser for at skabe en optimal mobilitet for den enkelte borger. Igennem tværgående indsatser er der fokus på at tænke mobilitetsløsninger i helheder frem for enheder. Hermed er det ikke kun bil, cykel, bus eller gang, der er i fokus, men samspillet imellem alle transportformer. Mobilitetsstrategien er samtidig med til at synliggøre, hvad den enkelte borger kan forvente af mobilitetstilbud i forhold til valg af bosætning. En forventningsafstemning er mulig med Aalborgs borgere, når det kommer til mobilitet. HELHEDER IKKE ENHEDER I Mobilitetsstrategien er det mennesker der er i fokus ikke trafik. Vi er ikke fodgængere, cyklister, bilister, kollektiv brugere. Vi er MOBILISTER og det skal være muligt og smart at anvende flere typer af transportmidler. Side 4

5 Synergi med øvrige planer Mobilitetsstrategien er en del af kommuneplanen og indgår i et samspil med de øvrige planer i kommunen. Mobilitetsstrategien danner baggrund for konkrete handlingsplaner. Godstransport behandles yderligere i en fremtidig Godsstrategi, men indgår også som et element i Mobilitetsstrategien. I Aalborg Kommune arbejdes der med et bredt bæredygtighedsbegreb. I alle projekter på alle niveauer forholder vi os, via bæredygtighedsblomsten, til den samlede palet af bæredygtighedshensyn. Dette gør sig også gældende i forhold til kommunens ønsker for bæredygtig mobilitet. Derfor har vi knyttet nogle konkrete fokusemner for mobilitet til hvert af bæredygtighedsblomstens kronblade. KOMMUNEPLAN Mobilitetsstrategi Handlingsplaner Cykelhandlingsplan Parkeringshandlingsplan Trafiksikkerhedsplan med flere... BÆREDYGTIGHEDSBLOMSTEN: Mobilitet for alle Fritidsmobilitet Ærindemobilitet Sundhed og sikkerhed Social Lokal værdier Geografisk forskellighed Byudvikling Bosætningsmuligheder Bymiljø Adgang til rekreative arealer Natur Erhvervsudvikling Pendlingstrafik Godstransport Økonomi Miljø CO 2 -udledning Klima Partikeludledning Støj Side 5

6 Social Sikkerhed. Sundhed. Involvere alle aldersgrupper. Samkørsel. Miljøvenlig Reducere CO 2 -udledning. Forbedre det lokale bymiljø. Miljørigtige energikilder. Miljøvenlig godstransport. Attraktiv Opgradere kollektiv trafik. Rejsetid er ikke spildtid. De gode vaner - børn og unges mobilitet. Opgradere fodgænger- og cykeltrafik. Rentabel Langtidsholdbare løsninger. Undgå trængsel. Konkurrencedygtige valg. Optimering af varekørsler. Tilgængelig Stationsnærhed til den kollektive trafik. Knudepunkter - kombinationsrejser. Tilgængelighed for alle. Adgang til rekreative arealer. Mission mobilitet for alle Mobilitet skal være SMART SMART Mobilitet står for at komme fra A til B på den smarteste måde. Det betyder, at det ikke skal være en vane altid at tage bilen, men at vi skal gøre det lettere at anvende flere transportmidler og i højere grad kombinere disse i forhold til de forskellige rejser, vi foretager. Det kan være okay at tage bilen på de ture, hvor det er det smarteste valg, men det er vigtigt, at den enkelte borger altid reflekterer over valg af transportmiddel. Det kan endda være unødvendigt at flytte sig fysisk for at opfylde et mobilitetsbehov. Med højhastighedsinternetforbindelse kan det være smart nogle gange at arbejde hjemmefra. Eller smartphones kan være med til at fortælle, hvordan vi kan gennemføre en rejse på den smarteste måde. Da rene og CO2 neutrale brændstoffer endnu ikke er udbredte, må der tænkes alternativt. Hybrid og eldrevne køretøjer er et skridt på vejen, såfremt energikilden er miljørigtig. Samtidig skal vareleveringer foregå på de smarteste tidspunkter, og der skal være fokus på miljø, når der vælges løsninger for godstransport. Side 6

7 Værktøjskassen for mobilitet For at skabe en god og bæredygtig mobilitet i kommunen, er der flere værktøjer, vi kan tage i brug. Først og fremmest handler det om at opstille mål for, hvad vi ønsker at opnå og derefter vælge de værktøjer, der kan være med til at opfylde målsætningerne. Disse målsætninger opstilles i tilhørende sektorplaner. I forhold til mobilitet kan der arbejdes med værktøjer inden for tre overordnede områder: ADFÆRD Valg af transportmiddel kan påvirkes inden rejsen foretages. Der skal nedbrydes barrierer hos den enkelte borger for at anvende forskellige transportmidler afhængig af den rejse, der foretages. Det handler om at etablere de gode vaner tidligt. Konkrete eksempler på værktøjer til at påvirke adfærd kan være: Kampagner/holdningsbearbejdning. Rejseplaner for institutioner, virksomheder og hospitaler. Mobilitetsvurderinger af områder til byudvikling. P-pladser forbeholdt samkørsel. Hastighedsgrænser og miljøzoner. TEKNOLOGI Nye teknologier kan gøre det lettere og mere miljørigtigt at bevæge sig fra A til B. ITS-løsninger kan sikre et bedre flow og udnytte den eksisterende infrastruktur bedre. Konkrete eksempler på værktøjer inden for teknologi kan være: Adgang til højhastighedsinternetforbindelser. Smartphones platforme til brug før, under og efter rejsen. Intelligente transportsystemer (ITS). Elektromobilitet: El-cykler, el-biler. Højklassede kollektive transportmidler: Letbane eller anden højklasset kollektiv transport. FYSIK Det fysiske miljø har en stor betydning for vores mobilitetsadfærd. Derfor skal byens bebyggelser og infrastrukturen i højere grad sammentænkes. Konkrete eksempler på værktøjer i forhold til fysik kan være: Ny infrastruktur 3. limfjordsforbindelse, højklasset kollektiv trafik, veje i Aalborg Syd. Trafikrum som byrum. Byfortætning byen med korte afstande. Parkeringsrestriktioner færre p-pladser i stationsnære områder. Samkørselspladser knudepunkter for omstigning. Rekreative grønne ruter som alternativer. Side 7

8 Aalborgs mobilitetsbillede nu og i fremtiden Igennem årene er der igangsat mange initiativer for at ændre på transportadfærden i Aalborg Kommune. Status i forhold til dagens transportmiddelfordeling og et blik på udviklingen igennem de seneste år viser, at bilen fortsat er det dominerende transportmiddel i kommunen. Det gælder også i de områder, cyklen og/eller den kollektive trafik burde have en fornuftig konkurrenceflade. Hvis vi for alvor vil ændre på adfærden, må der MobilitetsTRENDS sadles om og iværksættes nye måder at tænke transport og mobilitet på. Derved kan det uudnyttede potentiale, der er for at overflytte nogle af de mange bilture til andre transportmidler, udnyttes. Vi skal fremover sætte fokus på at skabe smarte mobilitetsløsninger for alle, og gøre det naturligt at kombinere brugen af flere forskellige transportmidler i dagligdagen. Med andre ord at skabe en ny kultur omkring mobilitet. Et mere fleksibelt arbejdsmarked Hjemmearbejdspladser bliver stadigt mere populære og mulige, fordi højhastighedsinternetforbindelser udbredes, især i landdistrikterne. Alternative drivmidler vinder indpas El-biler får stadigt bedre og flere muligheder for opladning og bliver dermed mere attraktive. El-cyklen løser transportbehov, som en almindelig cykel ikke kan. Bilens nye rolle Færre unge får kørekort i lande, vi sammenligner os med, og folk kører generelt mindre i bil, selvom der købes flere biler. I sammenlignelige lande blomstrer initiativer nedefra i forhold til samkørselsordninger, delebiler og ønsket om livet uden egen bil. Den kollektive trafik som trækplaster Erfaringer fra andre lande viser at virksomheder ønsker langsigtede planer for kollektiv transport, så de kan planlægge deres egen udvikling ift. beliggenhed. Godstrafik på veje Mængden af gods på jernbanerne er faldet markant de seneste år, og størstedelen af godstransporten i Danmark foregår i dag på vejnettet. Fritidskørsel er en dominerende transportfaktor Statistikken viser at der køres flere km. i bil til fritidsaktiviteter end til og fra arbejde. Transportmiddelfordeling i Aalborg Kommune 2011 (fordelt på ture) 13% Gang Cykel Bilfører Bilpassager Andet Kollektiv trafik 1% 7% 44% Godsfordeling i Aalborg Kommune 2011 (fordelt på ture) Flygods 0% Godstog 0% Skibsgods Vejgods 10% 20% 90% 15% Side 8

9 Målsætninger for SMART mobilitet i kommunens geografier Det er et overordnet mål for Aalborg Kommune, at en større del af trafikken skal foregå med bæredygtige transportformer som gang, cykel, bus og tog. I dag foregår ca. 40 % af turene med gang, cykel, bus og tog. For at øge denne andel kræves en langsigtet og strategisk indsats, der tager udgangspunkt i SMART mobilitet. Målsætninger er derfor fremsat for; Aalborg Oplandsbyer med særlige byvækstpotentialer Øvrige byer og det åbne land Norddanmark INDADTIL er der fokus på det lokale mobilitetsbehov: hvordan kommer børnene i skole og tager vi bilen eller cyklen ned til bageren eller på arbejde? Set i forhold til den enkelte geografi skal der skelnes mellem transport- og UDADTIL er der fokus på byernes relationer og de længere rejser mobilitetsbehov INDADTIL i den specimellem disse: Aalborg Lufthavn og Da mobilitetsbehovet er forskelligt, alt ef- fikke geografi og UDADTIL i forhold til Aalborg Havn er med til at binde ter om man er i midtbyen eller i det åbne forbindelserne til de omkringliggende regionen sammen med resten af land, er der valgt at fokusere på forskelli- byer, regionen og til resten af Danmark og landet og verden. ge indsatser med fokus på geografiernes verden. forskellige behov og udfordringer. Derfor skal mobilitet forstås på tre niveauer: Lokalt INDADTIL i lokaliteten Borgerne får hermed en klar udmelding GLOBALT Regionalt UDADTIL i regionen om, hvad de kan forvente af transporttil Globalt UDADTIL i verden bud i forhold til en given geografi. UDADTIL LOKALT INDADTIL UDADTIL REGIONALT REGIONALT Side 9

10 78 % af Aalborgs borgere er tilfredse med busforbindelserne i Aalborg Kommune Bilister i Aalborg Midtby føler sig generet af kø og mangel på p-pladser Side 10

11 Mobilitet i Aalborg I AALBORG (INDADTIL) I midtbyen er der korte afstande til daglige funktioner, og der er gode muligheder for at anvende cykel, gang eller kollektiv trafik på rejsen. Bilen skal derfor ikke spille en dominerende rolle internt i midtbyen. Her skal der være fortrinsret for de bløde trafikanter og de kollektive transportmidler. Vi skal fortsat dyrke cyklisme og gang i midtbyen, hvor bylivet er i centrum. MÅLSÆTNINGER I bymidten er fodgængere, cyklister og kollektiv trafik højt prioriterede. Derfor skal trafikrum også være velfungerende byrum. Fremkommelighed for biltrafikken prioriteres lavere. I Vækstaksen danner letbanetracéet den trafikale rygrad. Et højklasset cykelstinet skal sikre cyklisterne høj tilgængelighed i Aalborg. Som grundlag herfor udpeges og klassificeres et hovedrutenet, der samler de vigtigste cykelforbindelser. Der skal sikres høj tilgængelighed mellem midtbyen og regionale og internationale forbindelser: Universitetet, Universitetshospitalet, Østhavnen og lufthavnen. Godstransport skal være effektiv og bæredygtig og medvirke til at begrænse luftforurening og trængsel samt forbedre bymiljøet. Ny parkering begrænses og placeres primært i større P-huse eller P-kældre langs randgaderne i Midtbyen. Byfortætning i stationsnærhed til højklassede kollektive transportforbindelser skal medvirke til at øge passagergrundlaget for den kollektive trafik og ikke nødvendigvis generere nye bilture. MÅLSÆTNINGER TIL OG FRA AALBORG (UDADTIL) Aalborg og Nørresundby er regionens vækstcenter og er hermed centrum for et stort opland. Derfor er det vigtigt at sikre en god tilgængelighed til byen udadtil. Der skal være mulighed for at komme til Aalborg med tog, bus, fly og bil. For at komme videre internt i Aalborg skal der være fokus på at kombinere transportmidler på en SMART måde bilen behøver ikke at fragte os hele vejen til midtbyen. Mulighederne for omstigning og kombinationsrejser (Park and Ride) skal forbedres jævnfør principperne i SMART. Muligheder for skift mellem transportformer i vækstaksens knudepunkter skal forbedres. Nærbanen skal sikres mulighed for fortsat udvikling. Mulighederne for nye standsningssteder med tilhørende byfortætning skal undersøges nærmere. Fortsat fokus på at skabe sammenhængende stinet mellem større boligområderherunder oplandsbyer og cykeltrafikkens vigtigste rejsemål (skoler, kultur- og uddannelsesinstitutioner, større erhvervsområder, sportsanlæg og trafikterminaler). Nye funktioner skal placeres ved knudepunkter for den kollektive trafik, så det bliver attraktivt at benytte den kollektive trafik og anvende kombinationsrejser. Side 11

12 Vores trafikantadfærd er dårlig og påpeges som et problem 53 % af Aalborgs borgere synes det er en god idé at lave busbaner på større veje i Aalborg, til trods for at det kan begrænse biltrafikken Side 12

13 Mobilitet i oplandsbyer med særlige byvækstpotentialer MÅLSÆTNINGER I VÆKSTBYERNE (INDADTIL) Vækstbyerne fungerer som lokale centre med et udbud af daglige funktioner. Det er her hverdagslivet leves, og børnene går i skole og til fritidsaktiviteter. Selvom bilen har en vigtig funktion i forhold til hverdagslivet i vækstbyerne, skal den ikke altid være det foretrukne valg rundt i lokalområdet. Inden for lokalområdet er der korte afstande, hvor cyklen kan spille en væsentlig rolle. Det er også her, at børn udvikler deres gode transportvaner. Derfor er det vigtigt, at der bakkes op om brugen af gang og cykel lokalt i vækstbyerne. I byer med særlige byvækstpotentialer skal cyklister og fodgængere sikres gode vilkår i de enkelte byer i form af lokale forbindelser. Kampagner skal sætte fokus på gode transportvaner i lokalområdet. Der skal være fokus på trafikpolitik for byens skoler. TIL OG FRA VÆKSTBYERNE (UDADTIL) Vækstbyerne spiller en primær rolle i forhold til bosætning, hvorimod der pendles til og fra arbejde og øvrige fritidsaktiviteter over længere afstande. Her spiller bilen en vigtig rolle udadtil, hvor rejsen i bil ofte foretages med kun én passager. Der er et potentiale i forhold til at udføre denne transport på en smartere måde. Samkørsel kan have både en social betydning og en betydning i forhold til fremkommeligheden på vejnettet. Samtidig er der et potentiale i at få den kollektive trafik til at spille en større rolle på turene ud af vækstbyerne. MÅLSÆTNINGER Der skal opretholdes en attraktiv kollektiv trafikbetjening mellem oplandsbyer med særlige byvækstpotentialer og Aalborg. Fortsat udbygning af cykelstinettet mellem forbundne byer i cykelafstand og mod Aalborg. Der skal skabes flere samkørsels p-pladser i byerne med særlige byvækstpotentialer. Mulighederne for at skifte transportmiddel (kombinationsrejser) skal understøttes på det overordnede vejnet og i den kollektive trafik. Der skal sikres rekreative forbindelser i det åbne land. Side 13

14 I Aalborg Kommune pendler godt borgere dagligt til og fra arbejde i bil Godt 15 % af disse ture kan, ifølge borgerne selv, foregå via bus eller cykel. Det er især de korte ture i bil, der kan spares Side 14

15 Mobilitet i øvrige byer og det åbne land I ØVRIGE BYER OG DET ÅBNE LAND (INDADTIL) Mellem byerne findes det åbne land og øvrige byer, hvor mange mennesker bor spredt ud over et stort lokalområde. Afstandene mellem skole, arbejde og indkøbsmuligheder er ofte lange og gør bilen til en nødvendighed for mange. Derfor fungerer SMART mobilitet i disse områder primært udadtil og i et mere begrænset omfang i relation til det nære lokalområde. I disse områder skal der dog stadig fokuseres på realistiske supplementer til kørsel i bil. Dette kan være med hurtigt internet, der giver mulighed for hjemmearbejdspladser, og for at små internetbaserede virksomheder kan etablere sig mere frit mellem byerne. MÅLSÆTNINGER I områdets større byer gives cyklister og fodgængere gode vilkår i form af lokale forbindelser. Hurtigt internet skal udbredes, så dets mange muligheder kan udnyttes af både private og af erhvervslivet. I det åbne land og øvrige byer, hvor mange kender hinanden, er der et potentiale i at hjælpe hinanden med mobilitetsbehov, og disse initiativer skal understøttes. TIL OG FRA ØVRIGE BYER OG DET ÅBNE LAND (UDADTIL) Bor man mellem byerne, pendler man som regel en lang vej til de større byer, hvor de fleste arbejdspladser, skoler og indkøbsmuligheder findes, og bilen er en nødvendighed. Det er derfor vigtigt at skabe nogle supplerende muligheder til bilen udadtil. Beboere mellem byerne skal kunne koble sig op på den kollektive transport til byerne, og ved at have gode forhold for cykler og el-cykler kan kombinationsrejser blive mere attraktive. Bilen kan også fungere som en del af turen, f.eks. til det nærmeste knudepunkt, hvor der kan skiftes til andre transportmidler. Samkørsel har også et potentiale mellem byerne. MÅLSÆTNINGER Mulighederne for at skifte transportmiddel (kombinationsrejser) skal understøttes. Der skal etableres samkørselspladser, som bidrager til reduceret biltrafik. Det regionale stinet, lokale stier samt cykelruter ad svagt trafikerede veje skal sikre opkobling mellem byerne. Stinettet udbygges og gives sammenhæng. Der skal sikres rekreative forbindelser i det åbne land. El-cyklens øgede rækkevidde i forhold til en almindelig cykel gør el-cyklen til et attraktivt transportmiddel mellem hjemmet og en kollektiv forbindelse til byen. Side 15

16 54 % af Aalborgs borgere synes det er en god idé at koncentrere parkeringspladserne i Aalborg Midtby i større p-anlæg Godt af Aalborgs borgere i bil har dagligt ærinde i Aalborg Midtby. I ca. 50% af turene har de, ifølge dem selv, mulighed for i stedet at tage bus eller cykel Side 16

17 Mobilitet i Norddanmark MÅLSÆTNINGER I NORDDANMARK (INDADTIL) Aalborgs udvikling og rolle som hovedby i Norddanmark spiller en væsentlig rolle. Udviklingen hænger nøje sammen med tilgængelighed. Motorvejsnettet har betydning for, at afstandene imellem de nordjyske byer timemæssigt mindskes. En 3. Limfjordsforbindelse har stor betydning for den videre udvikling af Aalborg som hovedby i Norddanmark. Norddanmarks tilgængelighed til resten af Danmark spiller således en afgørende rolle for, om regionen opfattes som attraktiv i forhold til bosætning og erhverv. Motorvejsnettet ved Aalborg ønskes udbygget med en 3. Limfjordsforbindelse. Nordjyske jernbaneforbindelser skal understøttes og udbygges. Regional, gennemkørende biltrafik skal ledes uden om Limfjordsbroen og Aalborg Midtby. Østhavnens fortsatte udvikling understøttes med høj tilgængelighed. Det betyder bl.a., at der skal sikres arealer til fortsat udvidelse af kajanlæggene. TIL OG FRA NORDDANMARK (UDADTIL) Aalborg Lufthavn har stor betydning for Norddanmark såvel indenrigs som udenrigs. Det, at man kan komme hurtigt til og fra København med fly, er afgørende for såvel erhvervslivet som bosætning i Norddanmark. Tilsvarende er gældende for jernbanetrafikken, hvor især kobling til Århus og videre ned igennem landet har indflydelse på udviklingen i regionen. Tilgængelighed og mobilitet spiller i det hele taget en markant rolle for, hvorledes Norddanmark udvikler sig og dermed står i konkurrencen med hensyn til bl.a. tiltrækning af studerende, etablering af industri og erhverv m.v. i forhold til resten af Danmark og verden. MÅLSÆTNINGER Lufthavnens fortsatte udvikling skal understøttes. Blandt andet ved reservation af areal til banebetjening mellem Lindholm Station og Lufthavnsterminalen. Aalborg Kommune vil arbejde for kortere rejsetider for togforbindelserne til Århus - Odense og København (timemodellen) bl.a. for at øge arbejdskraftoplandet. Fortsat udvikling af vigtige erhvervsområder skal sikres god opkobling på motorvejsnettet og godsbanebanebetjening. Side 17

18 55 % af Aalborgs borgere synes det er en god idé at omdanne mindre p-pladser til grønne områder eller pladser 89 % af Aalborgs borgere synes, det er en god idé at forbedre vilkårene for cyklister Side 18

19 Holdningsanalyse I forbindelse med tidligere Trafik- og Miljøhandlingsplaner er der udarbejdet en holdningsanalyse blandt Aalborgs borgere i forhold til forskellige trafikale forhold. Hvad mener borgerne i Aalborg Kommune? Og har de ændret holdning siden sidste analyse i 2008? Dette er den tredje i rækken af holdningsanalyser med fokus på det trafikale område. Som noget nyt ses der i holdningsanalysen på Bilister i Aalborg Midtby og Pendlere i kommunen og deres mulighed for at lade bilen stå og gøre brug af bæredygtige transportformer. Er der mulighed for i nogle tilfælde at lade bilen stå og gøre brug af den kollektive trafik e.l.? Holdningsanalysen viser, at brug af bilen, ofte er en vane, vi har tillagt os, og at bilen på en del af vores ture primært de korte rent faktisk kan erstattes af kollektiv trafik, cykel eller gang. Det er muligt, men endnu ikke blevet til en SMART vane. Målet med Mobilitetsstrategien er, at gøre det muligt og oplagt, at ændre vores transportvaner. Kunne jeg have taget cyklen? - og dermed fået motion, sparet penge, måske kommet hurtigere frem m.v. Brug af mobilitet på en SMART måde! Gode busforbindelser Veludbygget cykelstinet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Meget tilfreds/ Tilfreds % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Meget tilfreds/ Tilfreds Side 19

20 FRA STRATEGI TIL KONKRETE HANDLINGER De visioner og ideer, der er præsenteret i Mobilitetsstrategien skal i fremtiden omsættes til konkrete handlinger, hvor der er fokus på SMARTE mobilitetsløsninger. Stategien virkeliggøres igennem handlingsplaner, der understøtter borgernes mulighed for i fremtiden at foretage de SMARTE transportvalg. Teknik- og Miljøforvaltning Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf Fax

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Djursland skal udvikle sig som en aktiv og attraktiv del af den østjyske byregion.

Djursland skal udvikle sig som en aktiv og attraktiv del af den østjyske byregion. Djursland skal udvikle sig som en aktiv og attraktiv del af den østjyske byregion. Der investeres op mod 1 mia. kr. i letbane og veje på Djursland. Målet er at omsætte disse investeringer til vækst i bosætning

Læs mere

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune MØDEREFERAT TITEL Workshop om Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan DATO 20. juni 2012 STED Esbjerg Vandrerhjem, Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg REFERENT Nikolaj Berg Petersen, COWI (nbpt@cowi.dk) 29. juni 2012

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE Udviklings- og forsøgsprojekt: SMART MOBILITET Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE

Læs mere

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk 20. maj 2008 DN PGPAK 08002-004 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Bemærkninger

Læs mere

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Fælles mål og udfordringer - Transportens CO 2 -udledning skal ned - Kollektiv

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder DEBATOPLÆG Trafik i Aarhus 2030 Debatoplæg Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009 Sjællandsprojektet Møde 16. juni 2009 60.000 30.000 0-2.000 2-5.000 5-30.000 Hovedpointer fra borgmester-interviewene Regional udvikling Del af en stærk Metropol med regionale forskelle Nye regionale konkurrenceparametre

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

ARCHIMEDES projektet

ARCHIMEDES projektet ARCHIMEDES projektet ARCHIMEDES projektet Aalborg er kendt som en af foregangsbyerne i Europa inden for miljø- og energirigtige løsninger på transportområdet. Med ARCHIMEDES projektet bliver denne placering

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

6.1 Trafikplanlægning Mål De overordnede mål på trafikområdet er: At virke for en overordnet trafikstruktur som sikrer, at Odense kan varetage sin rolle som regionalt center, og tilgodeser alle befolkningsgruppers

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark?

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Forfatter: Per Thost, RAMBØLL NYVIG Baggrund og formål RAMBØLL NYVIG har med assistance fra COWI for Miljøstyrelsen gennemført et udredningsprojekt

Læs mere

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Indlæg ved Birgit Aagaard-Svendsen, Formand for Infrastrukturkommissionen 1 års konference for Infrastrukturkommissionens rapport 1 Visionen

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ 152 CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ Cyklen - redskabet til sundhed og bedre miljø Af seniorforsker Thomas Alexander Sick Nielsen, seniorforsker Linda Christensen og seniorrådgiver Thomas

Læs mere

En bæredygtig transportplan for Danmark

En bæredygtig transportplan for Danmark En bæredygtig transportplan for Danmark - et idékatalog fra Danmarks Naturfredningsforening En bæredygtig transportplan der omsættes til handling! Trafikarbejdet i Danmark er støt stigende og forårsager

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper.

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper. 21. maj 2014 Bilag 6.2 Mobilitetsprojekter Referat af møde vedr. den nordjyske mobilitetsstrategi 12. maj 2015. Deltagere Christian Bjerg, Aalborg Kommune - chb-teknik@aalborg.dk 9931 2105 Christian Roslev,

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Infrastruktur, forslag til forandringer:

Infrastruktur, forslag til forandringer: Infrastruktur, forslag til forandringer: 1. Vejnettet skal planlægges, så byerne bindes tættere sammen. I den forbindelse skal bl.a. en mulig vejforbindelse fra Veng til Galten vurderes. Skal ses som et

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Det overordnede mål er at fredeliggøre

Det overordnede mål er at fredeliggøre KOLDING KOMMUNE BYMIDTEN SKAL FREDELIGGØRES TRAFIKALT Det overordnede mål er at fredeliggøre bymidten i trafikal henseende og højne sikkerheden for de»bløde«trafikanter samt forbedre de handicappedes forhold.

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Det Økologiske Råd har netop udført en af de hidtil største undersøgelser af el-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper. Undersøgelsen

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012 Forslag til Stiplan Bilag 1: Prioritering af trafikstier 2009-2012 Bilag 2: Prioritering af rekreative stier 2009-2012 Bilag 3: Færdsel på veje og stier Bilag 4: Miljøvurdering 95 Bilag 1 prioriterede

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

LETBANESEKRETARIATET AALBORG KOMMUNE NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB KONCEPT FASE FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE I BYEN

LETBANESEKRETARIATET AALBORG KOMMUNE NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB KONCEPT FASE FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE I BYEN LETBANESEKRETARIATET AALBORG KOMMUNE NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB KONCEPT FASE FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE I BYEN FORSIDEBILLEDE: LETBANE I BERN PÅ DENNE SIDE : BILLEDE FRA LETBANE I MULHOUSE ANALYSE - FUNKTIONELLE

Læs mere

Afstemningsresultater

Afstemningsresultater Afstemningsresultater Q1. Hvad er dit køn? Kvinde 83 49% Mand 86 51% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1 1% 170 100.00% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1% Kønsfordeling Mand 50% Kvinde 49% Q2. Hvad er din

Læs mere

HERNING ER MOBILITET FOR ALLE

HERNING ER MOBILITET FOR ALLE HERNING ER MOBILITET FOR ALLE MOBILITETSSTRATEGI INDHOLD Vision, mål og værdigrundlag.... 4 Mobilitet for alle - med mobilisten i fokus... 5 SEKS TEMAER Fremkommelighed for alle... 6 Transportmulighed

Læs mere

Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009. Forord. Indhold:

Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009. Forord. Indhold: Cykelregnskab 2009 Forord Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009 Vi er ambitiøse i Helsingør Kommune! I 2012 skal vi have 25% flere cyklister i kommunen. Ambitiøse mål kræver seriøse initiativer.

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Trafik- og Mobilitetsplan for Esbjerg 2013-2030 ESBJERG TRAFIK OG MOBILITETSPLAN

Trafik- og Mobilitetsplan for Esbjerg 2013-2030 ESBJERG TRAFIK OG MOBILITETSPLAN Trafik- og Mobilitetsplan for Esbjerg 2013-2030 1 ESBJERG TRAFIK OG MOBILITETSPLAN Formål Formålet med Trafik- og Mobilitetsplanen er bl.a. at: Sikre mobiliteten i Esbjerg frem mod 2030 Gøre transporten

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Mobilitetspolitik. Januar 2015

Mobilitetspolitik. Januar 2015 Mobilitetspolitik Januar 2015 1 Indledning Byrådet har i juni 2014 vedtaget Vision 2021. For at fastholde og gennemføre visionerne skal der udarbejdes 12 visionspolitikker herunder en mobilitetspolitik.

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

PARTNERE I LOOP CITY:

PARTNERE I LOOP CITY: PARTNERE I LOOP CITY: Region Hovedstaden Transportministeriet Erhvervsstyrelsen 10 kommuner Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk kommune

Læs mere

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE Trafikpolitik for Ringsted Kommune Indledende workshop 24. september 2014 Opsamlingsnotat 1 Agenda 17.00 Velkomst ved Klaus Hansen, Formand for Klima- og Miljøudvalget 17.10 Introduktion til aftenens program

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Trafik- og Miljøplan 2003. Problemer og hovedindsatser - debatten fortsætter

Trafik- og Miljøplan 2003. Problemer og hovedindsatser - debatten fortsætter Trafik- og Miljøplan 2003 Problemer og hovedindsatser - debatten fortsætter Debat indtil 31. december 2002 1 Indledning Baggrund For at sikre en bæredygtig udvikling må vi lære at tænke og handle anderledes.

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Referat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Referat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Referat Side 1 af 8 Til: Mødedeltagere Dato: 25. februar 2016 Sted: Aarhus Kunsthal Intern workshop om Trafik- og Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby I nærværende notat beskrives de emner, som blev diskuterede

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP

DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP ETAPE 2 AF LETBANER I ØSTJYLLAND Februar 2016 Byværksted 17. april 2016 Favrskov Kommune INDHOLD INDHOLD... 2 INVITATION TIL DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP... 3 DET ØSTJYSKE

Læs mere

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 En pendlerstrategi for Fyn Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 INVITATION: FynBus skal i henhold til Fælles fynske strategi for interessevaretagelse

Læs mere

130 TRANSPORT OG BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

130 TRANSPORT OG BÆREDYGTIG BYUDVIKLING 130 TRANSPORT OG BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Transport og bæredygtig byudvikling Af seniorforsker Thomas A. Sick Nielsen, adjunkt Maria Josefina Figueroa og seniorforsker Henrik Gudmundsson TRANSPORT OG BÆREDYGTIG

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

Aalborg i bevægelse Mobilitet i Aalborg 2040

Aalborg i bevægelse Mobilitet i Aalborg 2040 Aalborg i bevægelse Mobilitet i Aalborg 2040 Mette Skamris Aalborg Kommune Vejforum 2016 Mobilitetsstrategi vedtaget i 2013 - også en del af Hovedstrukturen Fysisk Vision 2025 Mobilitetsplan 2040 Mobilitetsstrategien

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Cykeltrafik - En beskrivelse ud fra transportvaneundersøgelsen

Cykeltrafik - En beskrivelse ud fra transportvaneundersøgelsen Cykeltrafik - En beskrivelse ud fra transportvaneundersøgelsen Juni 2002 Johan Nielsen Transportrådet Arbejdsnotat nr. 02-02 Transportrådet, Chr. IX's Gade 7, 4., 1111 Købehavn K. Tlf. 33 93 37 38 Fax

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen 7. oktober 2007 / Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet Introduktion...2 Baggrund...3 Fase 1. Udpegning af trafikvejnet uden for de større byer...4

Læs mere