ÅHM 6834 Bispensgade 1/Østerågade 17, Aalborg Bygrunde mat. 221, Aalborg sogn,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅHM 6834 Bispensgade 1/Østerågade 17, Aalborg Bygrunde mat. 221, Aalborg sogn,"

Transkript

1 ÅHM 6834 Bispensgade 1/Østerågade 17, Aalborg Bygrunde mat. 221, Aalborg sogn, Hornum herred, tidl. Aalborg amt. Stednr. og lok.nr Slots- og Kulturstyrelsens j.nr.: 17/ Beretning for undersøgelse i forbindelse med standsning af anlægsarbejder, hvor der blev udført gravning af understøbningshuller samt afgravning af middelalderlige kulturlag ved sænkning af gulvniveau i kælderen under ejendommen Bispensgade 1, Aalborg. Herved fandtes spor efter et kystdige fra 1300-tallet, et ældre hegnsforløb samt rækker af nedrammede piloteringspæle af egetræ. På hele arealet var der desuden opfyldslag bestående af organisk affald fra tallet. Udført i august 2017 af arkæolog BA Kenneth Nielsen. Figur 1. Arealet der udgøres af kælderen under Bispensgade 1 markeret med rødt. Abstract Ved undersøgelsen blev der registreret spor efter indersiden af et kystdige af fjordsand fra 1300-tallet, liggende parallelt med sydsiden af Bispensgade. I samme linje sås tre nedrammede egepæle, der tolkes som tilhørende diget samt et lidt ældre vidjehegn. Hele arealet var dækket med et opfyldslag af organisk affald fyldt med keramik fra og 1600-tallet. Yngst var et større antal nedrammede pæle af eg, som tolkes som resterne af pilotering fra byggemodningen af området i tallet. En nedgravet vandrende af løvtræ registeret i den østlige del af kælderen stammer sandsynligvis fra den samme periode. 1

2 Indhold Undersøgelsens forhistorie... 3 Administrative og øvrige data... 3 Topografi, Terræn og undergrund... 4 Målesystem... 4 Udgravningsmetode... 4 Undersøgelsens resultater... 5 Pilotering... 6 Diget... 7 Hegn... 9 Øvrige anlæg... 9 Fremtidigt arbejde... 9 Anlægsliste Anlægsbeskrivelse FundListe Tegningsliste Fotoliste

3 Undersøgelsens forhistorie I forbindelse med at City-Ejendomme, Aalborg ønskede at understøbe kældermurværk samt sænke gulvniveauet under ejendommen Bispensgade 1/Østerågade 17, kunne museet d. 3. august 2017 ved besigtigelse af anlægsarbejdet konstatere, at der foregik afgravninger af uforstyrrede kulturlag i kælderen. Dette medførte, at museet øjeblikkeligt udstedte en midlertidig standsningsmeddelelse for videre gravning på arealet, før et udgravningsbudget for afgravningen af den resterende del af kulturlagene var blevet godkendt af bygherre. Slots- og Kulturstyrelsen gav d. 4. august 2017 en meddelelse om standsning af anlægsarbejdet, idet der var påtruffet væsentlige fortidsminder i kælderen. Inden standsningsmeddelelsen havde bygherre allerede gravet og afsluttet størstedelen af understøbningerne af murværket samt bortgravet materiale ifm. gulvsænkning på knap 60% af kælderarealets godt 100 m² uden arkæologisk overvågning. Bygherre accepterede budgettet for den arkæologiske overvågning af den resterende del af jordarbejdet, og nærværende undersøgelse blev således igangsat fra og med fredag d. 11. august Grunden Bispensgade 1/Østerågade 17 er beliggende centralt i den historiske middelalderlige bymidte og inden for Aalborgs kulturarvsareal. Der er gennemført flere arkæologiske undersøgelser i nærheden af det aktuelle undersøgelsesområde. Nogle af dem skal kort omtales her: , ÅHM 3421, Bispensgade 7: Undersøgelse fra 1994 af bl.a. en del af bybefæstningen mod nord. Der blev fundet levn af en vold eller dæmning, beliggende stort set under den nuværende Bispensgade, med en syd for liggende, lav sænkning, som efterfølgende er blevet tolket som en voldgrav. I volden/dæmningen blev en pæl dendrokronologisk dateret til fældning i 1317/1318, og herved opnåedes for første gang en mere præcis datering af byens befæstning fra middelalderen , ÅHM 6074, Cortesgyde 5: I blev der i denne smalle gyde fundet opfyldningslag over den ældre fjordbund, og desuden pikstensbelægninger og trækonstruktioner, der sandsynligvis udgør ældre belægninger i gyden. Opfyld og vejkonstruktioner dateres til ca på grundlag af genstandsfundene , ÅHM 6305, Østerågade 19: Ved overvågning af omlægning af et kloakforløb i 2015 i baggården til denne ejendom fandtes kulturlag fra middelalder og renæssance samt et nord-syd orienteret bolværk. Bolværket tolkes som led i byggemodningen af området, og det skal ses i sammenhæng med de bolværker mv., som bankdirektør og amatørarkæolog Chr. Iørgensen dokumenterede i 1918 på grunden. De fundne pæle skal muligvis dateres til tallet. Administrative og øvrige data Undersøgelsen blev foretaget i august Udgifterne til undersøgelsen blev afholdt af bygherren, som var City-Ejendomme, Aalborg v. Hans Andersen, Strandvejen 4, 1. sal. mf, 9000 Aalborg. Aalborg Historiske Museum er ansvarlig for undersøgelsen, og al original dokumentation opbevares på museets magasin i 3

4 Samlingshuset, Vang Mark 25, 9380 Vestbjerg. Deltagere i undersøgelsen var arkæolog BA Kenneth Nielsen (daglig leder og beretningsansvarlig). Al gravning blev foretaget af bygherres entreprenør. Topografi, Terræn og undergrund Bispensgade ligger på et terræn, der indtil begyndelsen af renæssancen havde været en del af det lavtliggende strandengsområde nord for byen. Stedet var grundet hyppige overskylninger fra Limfjorden ikke egnet til bebyggelse i sin oprindelige form og blev derfor anvendt til bl.a. græsning i middelalderen. Pladsmangel i byen gav imidlertid anledning til, at man begyndte at køre byens affald ud på strandengene i tallet for at byggemodne og indlemme dette areal i den eksisterende bygningsmasse. Undergrunden består her af fed ler, og den var derfor ganske velegnet til at pilotere i. De nye huse kunne således opføres i flere stokværk uden at få sætningsskader til trods for anlæggelsen på de relativt bløde opfyldslag. Målesystem Til opmåling af anlæg blev der oprettet punkter ud fra kældermurenes forløb. De udleverede plantegninger af kælderen fra bygherre blev af undertegnede georefereret og digitaliseret, og alle tegninger kunne herefter digitaliseres og indføres på denne plan. En syldstensrække (6834A040) i den vestlige fløj i hjørneejendommen blev tilsvarende indmålt i forhold til en udleveret plantegning over hele ejendommen. Georeferering er udført i projektionen UTM Zone32 Euref89. Nivellering blev foretaget med lasernivelleringsapparat, som bygherres entreprenør dagligt stillede op på pladsen. Koterne er ret præcise inden for maks. +-5 cm og er baseret på DVR90. Udgravningsmetode Bygherres byggeleder Johnny Tøttrup havde forud for undersøgelsen planlagt at udføre den resterende afgravning til gulvsænkningen i 2 meter brede N-S gående baner. Dette måtte dog hurtigt opgives af byggetekniske årsager, og i stedet gravedes der mindre partier ad gangen i forhold til en partiel støbning af det nye gulv. Gravningen foregik med en lille eldrevet gravemaskine, der kun tog ret små mængder jord ad gangen. Kulturlaget kunne derfor overvåges ret nøje for anlæg og fund. Profiler blev fotograferet og opmålt med målesnor opsat med udgangspunkt i koter. Opmålingen blev tegnet på folie i 1:20 og senere digitaliseret i gis-programmet MapInfo v.15. Anlæg i fladen blev ligeledes fotograferet og tegnet på folie i 1:20. Piloteringspæle blev indført på en mindre ikke målfast plan af hele kælderen, men med mål på afstande til de tilstødende kældermure. Disse kunne herefter plottes ind på den digitale plan af kælderen. Afgravningsniveauet for gulvsænkningen var over hele kælderen i kote ca. 0,05 DVR90. De steder, hvor undergrunden ikke blev nået, blev undergrundsniveauet i stedet registreret ved boring med karteringsbor. Formålet med dette var at kunne afsløre evt. nedgravede anlæg i undergrunden, som f.eks. voldgrave o. lign. Det meste af kulturjorden blev løbende afsøgt med metaldetektor under afgravningerne. Der blev taget to jordprøver af fylden i diget i den nordlige del af kælderen til ¹⁴C datering. De mange nedrammede pæle af egetræ var i næsten alle tilfælde velbevarede, og de havde tillige tilstrækkeligt antal årringe til, at der kunne hjemtages adskillige prøver til dendrokronologisk datering. Der blev ikke hjemtaget jordprøver til vandsoldning grundet det høje indhold af uomsat gødning i kulturjorden. Dette ville blive vanskeligt og ret tidskrævende at få gennem solden, og da metaldetektoren heller ikke gav udslag på noget i jorden, blev dette valgt fra. I stedet blev der indsamlet mange skår fra jorden under afgravningerne. 4

5 Alle lister er indtastet i onlinedatabasen Museernes Udgravningsdata MUD, og sagen er efterfølgende overført til Regin. Undersøgelsens resultater Figur 2. Kortet viser med rødt de urørte blokke af kulturjord benævnt Felt 1, 2 og 3. Placeringen af vandrenden 6834A002 ses ved Felt 1 og 2. Kælderen, hvor selve undersøgelsen fandt sted var, som det fremgår af oversigtsplanen, opdelt i et vestligt og et østligt rum. I følgende gennemgang af resultaterne vil der således blive refereret til disse som rum øst og rum vest, hvor dette er relevant, se figur 2. Undersøgelsens resultater vil blive gennemgået med de yngst tolkede anlæg først. Første del af undersøgelsen startede i rum øst, hvor der stadig fandtes to mindre blokke (Felt 1 og Felt 2) af et næsten uforstyrret opfyldslag (6834A017). Det tidligere, nu opbrudte betongulv, havde været støbt direkte oven på topfladen af dette lag. Da det ikke var muligt at bortgrave fyldskifterne med maskine grundet den trange plads i rummet, blev disse i stedet fjernet med håndskovl af undertegnede sammen en af de ledende entreprenørmedarbejdere. Nedgravet i den nordlige blok (Felt 1) fandtes den nordlige ende af en træbygget n-s orienteret vandrende (6834A002), udhugget af en enkelt træstamme, figur 2 og 3. Udhulingen var hugget ind fra siden af stammen, hvor den herefter slog et knæk og fortsatte i længderetningen. Vandrenden var afbrudt ved sydsiden af Felt 1, men blev under den sydlige blok (Felt 2) genfundet, og den kunne således følges over ca. 7 meter med fald mod syd. I syd fortsatte renden ind under det stående murværk og kunne således ikke følges i sin fulde udstrækning. De opmålte koter viste, at anlægget havde sin højeste kote i 0,62 o.dvr90 i nordenden, og den laveste i sydenden i niv. 0,05 u.dvr90 en forskel på knap 70 cm. Hvor, renden i sin tid har ledt sit vand hen, er uvist, men måske mod en større Ø-V orienteret rende syd for kælderen, som har ledt vandet videre ud til Østerå eller måske ud i en voldgrav. Træet var desværre af blødt løvtræ (ikke eg), men vandrenden var som nævnt nedgravet i 6834A017 i Felt 1, så en datering må formodes at ligge i tallet, hvor den Figur 3. Vandrende 6834A002 set fra syd. formodentlig har hørt til et af de mange huse, der i disse år skød op på byens nyligt opfyldte strandeng. 5

6 Pilotering Figur 4. Kortet viser pælene, som tolkes som piloteringer til et hus fra 1500-tallet. Hustomten er tolket med stiplet markering. Efterhånden som kulturjorden i de to blokke i rum øst samt den større blok i rum vest blev gravet af, kom der flere og flere nedrammede fuldkantede egepæle til syne. Disse var afbrudt i niveau med overfladen på kulturlagsblokkene, men herunder var de meget velbevarede. Pælene kunne følges i to parallelle nv-sø orienterede forløb med 5 meter imellem, figur 4. Hovedparten stod i rum vest, da der i rum øst tidligere er lavet indretninger, der har fjernet kulturlag og sikkert også pæle, der måtte have stået i vejen. En enkelt stod dog tilbage (6834A016) i Felt 1, som dermed giver den nordlige pælerække en længde på mindst 10 meter. Der er ingen tvivl om, at rækken dog har været noget længere, eftersom dens udstrækning fortsatte i hvert fald ind under den vestlige del af bygningen ved vestmuren i rum vest. Fra 1500-tallet og ind i 1600-årene oplever Aalborg en voldsom ekspansion mod nord, som helt konkret kommer til udtryk ved en massiv opfyldning af den strandeng, der frem til slutningen af middelalderen havde ligget mellem byen og Limfjorden, og som indtil da havde fungeret som græsningsareal for kreaturer, foruden at være en buffer mod oversvømmelser ude fra fjorden. Til dette formål blev der kørt enorme mængder affald ud på engen, som i løbet af relativt kort tid har gjort det muligt at afsætte de første byggegrunde på arealet. Opfyldsmaterialet bestod primært af organisk fyld, som foruden dagligdags affald især Figur 5. Piloteringspælene 6834A018 og 6834A019 i den sydlige pælerække. Set fra vest. bestod af dyregødning. Lagets bæreevne har derfor naturligt nok været noget begrænset, og et hus bygget direkte oven på dette ville utvivlsomt synke sammen på ret kort tid. Derfor blev der piloteret. Kraftige egepæle nedrammet i undergrunden kan således følges i rækker med få meters mellemrum stort set hver gang, der foretages undersøgelser rundt omkring i den centrale 6

7 del af det nordlige Aalborg. Pælene fundet i denne undersøgelse er ingen undtagelse, se figur 5. Også de stammer utvivlsomt fra en pilotering til et hus, der ud fra pælerækkernes forløb at dømme må have ligget med langsiden ud mod Bispensgade. Alle pæle var grundigt tilspidsede og rammet et godt stykke ned i undergrundsleret, hvor det fugtige og ilttomme miljø havde bevaret dem stort set uforandrede. Der kunne derfor udtages en serie af prøver fra pælene til dendrokronologisk datering. Disse dateringer er i skrivende stund ikke afsluttet, men forventes at placere pælenes fældning i anden halvdel af 1500-tallet. Diget Ved undergravningen til den sidste understøbning under midten af nordmuren i rum øst kunne en tydelig homogen sandhorisont ses i profilet, som var fremkommet under muren, se figur 6. Dette markante skift i jordlagenes sammensætning viste sig også i rum vest, hvor det sandede lag kunne ses både i profil og i fladen, se figur 7 og 8. Dette tolkes som den indre fod i det, der efterhånden er blevet enighed om, er et øst-vestgående digeforløb (6834A020), som formodentlig har skullet beskytte byen mere mod stormflod end mod fjender fra nord. Langs kanten af diget fandtes tre egestolper, som alle var tilspidset og nedrammet i undergrunden (6834A024, 6834A035 og 6834A041). Stratigrafisk kunne to af disse placeres som værende ældre end det organiske opfyldslag 6834A017 og derfor ikke tilhørende de ovenfor beskrevne Figur 6. Skarp lagadskillelse mellem de forskellige fyldskifter i diget 6834A020 som de kunne ses i det sidste nordlige understøbningshul i rum øst. Set fra syd. piloteringer. En mulighed kunne i stedet være at sammenkæde dem med digekonstruktionen. Diget er tidligere registreret i en profil på Bispensgade nr. 7 (ÅHM3421), hvor der i for første gang blev registreret et stykke af anlæggets sydside på godt 5,4 meter i bredden. Resten af diget lå ind under den nuværende Bispensgade. Voldfylden var her opbygget af stærkt muldholdige jordlag, hvori der fandtes flere forløb af egepæle. Dendroprøver fra én af pælene viste sig at kunne datere denne til år 1318, hvilket formodentlig placerer hele anlægget omkring denne periode. Samme fænomen kunne yderligere iagttages på Vesterbro 68 (ÅHM6206) i Her fandtes et lignende digeforløb, som i fladen kunne ses også at være konstrueret med rækker af nedgravede pæle eller stolper i digefylden. De tre pæle i nærværende undersøgelse viser samme tendens, og alt taler derfor for, at de med stor sandsynlighed har fungeret sammen med diget. Dendroprøver udtaget af to af pælene vil forhåbentlig kunne hjælpe til at præcisere dette. Resultaterne afventes stadig i skrivende stund. Det kan diskuteres, om afstanden mellem Vesterbro-gravningen og Bispensgade er for stor til at retfærdiggøre en konstruktionssammenligning af de to digeforløb, men ligheden er dog slående. Hvad pælene i alle tilfælde så har været brugt til, er imidlertid stadig et åbent Figur 7. Den sandede fyld i opbygningen af den sydlige del af diget 6834A020. Profil 6834T008 i den østlige del af rum vest. spørgsmål. Måske for at holde på digefylden under/efter opførelsen eller 7

8 Figur 8. Den sandede fyld i diget 6834A020 i fladen. Pælene tilhører den senere pilotering, der er rammet ned gennem digets fyldskifter. Set fra øst. som en del af den palisade der i de skriftlige kilder benævnes som byens planker. Intet tyder i hvert fald på, at der skulle være tale om bygninger. På Bispensgade 7 og 1 var pælene stadig delvis med bark, mens der på Vesterbro 68 var tale om mindre fuldkantede pæle, som var nedgravet i digefylden. Hvorvidt diget her ved Bispensgade 1 skulle have flere pæle i fylden, vides ikke, da det som nævnt kun var lidt over en meter af fylden, der rakte ind under kælderen. Resten af diget ligger formodentlig under Bispensgade i dennes fulde bredde, så evt. fremtidige rørarbejder o. lign i gadeforløbet kan måske give yderligere oplysninger om tømmerkonstruktioner på/i diget. Ved undersøgelsen på Bispensgade 7 (ÅHM3421) blev der registeret en lavning på bagsiden af diget, som lidt usikkert blev tolket som en form for voldgrav. Dette sås tilsvarende på Vesterbro 68 (ÅHM6206). Da afgravningsniveauet i kælderen i Bispensgade 1 ikke nåede helt til undergrund, blev der derfor løbende foretaget karteringsboringer på hele fladen for at afgøre, hvorvidt denne sænkning også skulle være at finde her. De målte koter afslørede et relativt ujævnt undergrundsniveau over det meste af arealet, men som dog på den allersydligste del tenderede mod en begyndende sænkning mod syd. Det markante fald, der sås på den noget senere vandrende 6834A002, kan måske være med til at indikere dette. En voldgrav kan i denne forbindelse have fungeret videre som en vandafledningsforanstaltning efter, at diget for længst var blevet sløjfet og området bebygget. Ligesom diget ikke længere anses for at være en del af byens militære forsvarsvold, må konklusionen angående en indre grav nok alligevel blive, at der mest ser ud til at være tale om en afgravning af terrænet syd for diget, som naturligvis har haft det formål at tilvejebringe materiale til opførelsen af selve diget. Den varierende fyldsammensætning i diget fra undersøgelse til undersøgelse taler også for, at digefylden er aflejret tæt på det sted, hvor den blev gravet op. Den forsænkede afgravningsflade kan formodentlig være tilsvarende den, der i 1558 omtales i den nu forsvundne Hr. Oves Gyde som den øde Aalborg bys grave. Dette sted lå, hvor stormagasinet Salling i dag ligger på Nytorv. Da resultatet af de dendrokronologiske analyser af digets formodede tømmerkonstruktioner endnu ikke foreligger, og da der ikke blev gjort yderligere daterende fund i anlægget, må en datering indtil videre læne sig op af de to tidligere undersøgelser ÅHM3421 og ÅHM6206, der begge daterer diget til første fjerdedel af 1300-tallet. 8

9 Hegn Lige syd for pælene i diget og parallelt med disse kunne et væltet vidjehegn følges (6834A029). Dette lå ubrudt under hele det afgravede areal, og det kunne ses over en strækning på godt 7 Figur 9. Hegn 6834A005 langs profilen 6834T003 ved afgravningen af Felt 1. Set fra nord. meter, men har helt klart været noget længere. Ca. 30 cm af hegnets nederste del var bevaret, og det bestod af støjler med ca. 30 cm mellemrum og sammenflettet sandsynligvis med hasselvidjer, se figur 9. Efter at hegnet i sin tid er væltet, er det efterfølgende blevet dækket af lidt organisk affald, som overlejres af tydeligt vandafsatte lag af lyst sand nedskyllet fra diget i forbindelse med regnskyl. Den stratigrafiske relation mellem hegn 6834A029 og digets pæle kunne desværre ikke afgøres, da det ikke var muligt at etablere en profil, der inkluderede begge anlæg. Men da hegnet lå i et lavere niveau end digefyldets anlægsflade, må det anses for overvejende sandsynligt, at hegn 6834A029 har stået på strandengen i en periode før anlæggelsen af diget og sikkert er blevet væltet i forbindelse med gennemførelsen af dette projekt. Øvrige anlæg Figur 10. Syldstensrækken 6834A040 i ejendommens vestfløj. nuværende bygning. Jordarbejderne i kælderen var kun en del af et omfattende renoveringsarbejde, som sideløbende med undersøgelsen blev foretaget på flere niveauer. Ved opbrydningen og fjernelsen af et betongulv i ejendommens vestfløj i stueetagen fremkom der således en N-S orienteret syldstensrække af større kampesten, se figur 10. Der var ingen yderligere bygningsrester i tilknytning til denne. Stenene lå ikke i vejen for isolering og støbning af det nye gulv, og de blev derfor liggende for eftertiden. Anlægget har formodentlig været en del af funderingen under forgængeren for den Fremtidigt arbejde Da kælderen under Bispensgade 1 i sin tid blev bygget, forsvandt der herved en stor del af de kulturlag, som stammede fra arealets byggemodning og første bebyggelse. Den bebyggelseshistoriske kontekst vil således forblive ukendt på dette sted. Men hvor mange arkæologiske undersøgelser imidlertid kun berører de arkæologiske lag ned til et niveau, der ligger inden for et par meter under terræn, så gav nærværende 9

10 undersøgelse i stedet mulighed for at undersøge en lidt større sammenhængende del af alle de allernederste kulturlag indeholdende nogle af områdets tidligste anlæg. Dette gav som bekendt ny viden bl.a. om byens nordlige middelalderlige afgrænsning, som kan knyttes til de mange øvrige oplysninger, der gennem de seneste år er kommet frem i den sydlige og sydvestlige del af den gamle bykerne. De mange piloteringer med egetræspæle har medvirket til at få dateret de tidligste regulære bebyggelser, men som nævnt bliver de lavest liggende lag sjældent berørt, når der graves. I fremtiden vil det fortsat være vigtigt, at museet bliver inddraget ved anlægsarbejder, der indbefatter jordarbejde, for at vores viden om denne spændende del af byen fortsat kan blive styrket med nye oplysninger. Museet skal derfor forud for enhver form for jordarbejder kontaktes, så det kan afgøres, om der er behov for en arkæologisk undersøgelse. Nordjyllands Historiske Museum d. 29. januar 2018 Kenneth Nielsen Daglig leder af udgravningen 10

11 Anlægsliste Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Tegn. Indgår i Består af 6834-A1 Bygningsdel Fundament Nyere tid ( )-Nyere tid ( ) 6834-T A2 Vandteknisk anlæg Afløb - Efterreformatorisk tid ( ) 6834-T001, 6834-T A3 Kulturlag Affald Yngre middelalder (1400-tal) A4 Kulturlag Affald Yngre middelalder (1400-tal) A5 Afgrænsning Hegn Yngre middelalder (1300-tal)- Yngre middelalder (1400-tal) 6834-A6 Naturfænomen Fjordsand Yngre middelalder (1400-tal) T003, 6834-T T T002, 6834-T003, 6834-T T002, 6834-T003, 6834-T A7 Kulturlag Opfyld Yngre middelalder (1400-tal) A8 Kulturlag Opfyld Yngre middelalder (1400-tal) A9 Tømmer Planke Yngre middelalder (1400-tal) A10 Kulturlag Opfyld Yngre middelalder (1400-tal) A11 Kulturlag Opfyld Yngre middelalder (1300-tal) A12 Kulturlag Opfyld Yngre middelalder (1400-tal) A13 Kulturlag Opfyld Yngre middelalder (1400-tal) A14 Tømmer Pæl Efterreformatorisk tid ( )-Efterreformatorisk tid ( ) 6834-A15 Fyldskifte Fyldskifte Nyere tid ( )-Nyere tid ( ) 6834-A16 Tømmer Pæl Efterreformatorisk tid ( )-Efterreformatorisk tid ( ) 6834-T T T T T T T003, 6834-T T001, 6834-T T T001 11

12 Kulturlag Opfyld Yngre middelalder (1400-tal) A18 Tømmer Pæl Efterreformatorisk tid ( )-Efterreformatorisk tid ( ) 6834-A19 Tømmer Pæl Efterreformatorisk tid ( )-Efterreformatorisk tid ( ) 6834-A20 Afgrænsning Dige Yngre middelalder (1300-tal)- Yngre middelalder (1400-tal) 6834-A21 Tømmer Pæl Efterreformatorisk tid ( )-Efterreformatorisk tid ( ) 6834-A22 Tømmer Pæl Efterreformatorisk tid ( )-Efterreformatorisk tid ( ) 6834-A23 Tømmer Pæl Efterreformatorisk tid ( )-Efterreformatorisk tid ( ) 6834-A24 Tømmer Pæl Efterreformatorisk tid ( )-Efterreformatorisk tid ( ) 6834-A25 Kulturlag Aktivitetslag Yngre middelalder (1400-tal) A26 Naturfænomen Sandaflejring Yngre middelalder (1400-tal) A27 Naturfænomen Sandaflejring Yngre middelalder (1400-tal) A28 Kulturlag Opfyld Yngre middelalder (1400-tal) A29 Afgrænsning Hegn Yngre middelalder (1400-tal) T006, 6834-T007, 6834-T T T T006, 6834-T T T T T A T T007, 6834-T T T007, 6834-T T A3, 6834-A7, 6834-A A30 Naturfænomen Strandeng Udateret-Udateret 6834-T A31 Tømmer Pæl Udateret-Udateret 6834-T A32 Tømmer Pæl Udateret-Udateret 6834-T A33 Tømmer Pæl Efterreformatorisk tid ( )-Efterreformatorisk tid ( ) 6834-T011 12

13 6834-A34 Tømmer Pæl Efterreformatorisk tid ( )-Efterreformatorisk tid ( ) 6834-A35 Tømmer Pæl Yngre middelalder (1400-tal) A36 Afgrænsning Dige Yngre middelalder (1400-tal) A37 Kulturlag Affald Yngre Middelalder ( )-Yngre Middelalder ( ) 6834-A38 Tømmer Pæl Efterreformatorisk tid ( )-Efterreformatorisk tid ( ) 6834-A39 Bygningsdel Fundament Nyere tid ( )-Nyere tid ( ) 6834-A40 Maritimt Bolværk Yngre middelalder (1300-tal)- Yngre middelalder (1400-tal) 6834-A41 Tømmer Pæl Yngre middelalder (1300-tal)- Yngre middelalder (1400-tal) 6834-A42 Tømmer Pæl Efterreformatorisk tid ( )-Efterreformatorisk tid ( ) 6834-A43 Tømmer Pæl Efterreformatorisk tid ( )-Efterreformatorisk tid ( ) 6834-T T A T T T T009, 6834-T T006, 6834-T T A T T A24, 6834-A35, 6834-A41 Anlægsbeskrivelse 6834-A1 Bygningsdel, Fundament, Nyere tid ( )-Nyere tid ( ) Beskrivelse: Kampesten under sydmur i østlige rum. Ikke tegnet men fotograferet. Tolkning: Fundament under den stående bygning men kan være genbrug da der ikke fandtes kampesten under kælderens øvrige mure. Tegninger: 6834-T A2 Vandteknisk anlæg, Afløb, -Efterreformatorisk tid ( ) Beskrivelse: Udhugget træstamme. Ikke eg. Tolkning: Vandrende fra et hus. Anlægget har fald mod syd. 13

14 Matrix: A3/A2/A7 Tegninger: 6834-T001, 6834-T004 Foto: 6834-F/0020, 6834-F/ A3 Kulturlag, Affald, Yngre middelalder (1400-tal)- Beskrivelse: Organisk materiale med tegl, træspån og lidt keramik. Grundmasse i opfyld i Felt 2 Tolkning: Opfyld Matrix: A13/A3/A7 Tegninger: 6834-T003, 6834-T005 Indgår i: Fund: 6834-X0002: Tøndestav, Yngre middelalder (1400-tal)-Efterreformatorisk tid ( ); X0006: Stjertpotte, Yngre middelalder (1400-tal)-; 6834-X0007: Vinduesglas, Yngre middelalder (1500-tal)-Efterreformatorisk tid ( ) 6834-A4 Kulturlag, Affald, Yngre middelalder (1400-tal)- Beskrivelse: Organisk materiale med tegl, træspån og lidt keramik. Tolkning: Opfyld i felt 2. A4 = A17. Tegninger: 6834-T004 Fund: 6834-X0001: Stjertpotte, Yngre middelalder (1400-tal)-; 6834-X0003: Tegl, tagsten, Yngre Middelalder ( )-Yngre Middelalder ( ); 6834-X0004: Dyreknogler, Udateret; 6834-X0005: Stjertpotte, Yngre middelalder (1400-tal)-; 6834-X0032: Jydepotteskår, Yngre middelalder (1400-tal)-Efterreformatorisk tid ( ) 6834-A5 Afgrænsning, Hegn, Yngre middelalder (1300-tal)-Yngre middelalder (1400-tal) Beskrivelse: Vidjeflettet hegn. Hegnet er blevet væltet mod syd inden det er blevet dækket af de overlejrende opfyldslag. Tolkning: Muligvis del af en form for bolværkskonstruktion (A40) da der findes flere nedrammede pæle foran hegnet som ligeledes har fået et stort skub nordfra så disse nu hælder meget mod syd. Matrix: A6/A8/? Tegninger: 6834-T002, 6834-T003, 6834-T A6 Naturfænomen, Fjordsand, Yngre middelalder (1400-tal)- Tegninger: 6834-T002, 6834-T003, 6834-T005 14

15 6834-A7 Kulturlag, Opfyld, Yngre middelalder (1400-tal)- Beskrivelse: Relativt homogent fedtet organisk materiale med mange træspån. Tolkning: Opfyld af strandeng. Matrix: A3/A7/A8 Tegninger: 6834-T003 Indgår i: 6834-A8 Kulturlag, Opfyld, Yngre middelalder (1400-tal)- Beskrivelse: Mørkt gråbrunt fedtet organisk materiale med mange træspån. Tolkning: Opfyld af strandengen. Matrix: A7/A8/A6 Tegninger: 6834-T003 Indgår i: 6834-A9 Tømmer, Planke, Yngre middelalder (1400-tal)- Beskrivelse: Lyst træ Tolkning: Indhold i A7. Tegninger: 6834-T A10 Kulturlag, Opfyld, Yngre middelalder (1400-tal)- Beskrivelse: Delvist omsat organisk materiale med træspån. Enkelte lerklatter. Tolkning: Opfyld på strandengen. Matrix: A3/A10/A11 Tegninger: 6834-T A11 Kulturlag, Opfyld, Yngre middelalder (1300-tal)- Beskrivelse: Heterogent fedtet humus med mange lerklatter og kridtstumper. Enkelte træstykker. Tolkning: Opfyld af strandengen. Matrix: A3/A11/? Tegninger: 6834-T A12 Kulturlag, Opfyld, Yngre middelalder (1400-tal)- Beskrivelse: Mørkt gråbrunt fedtet humus. Tolkning: Opfyld af strandengen. Matrix: A11/A12/A6 15

16 Tegninger: 6834-T A13 Kulturlag, Opfyld, Yngre middelalder (1400-tal)- Beskrivelse: Sandet humus med en del dyreknogler og brokker. Tolkning: Opfyld af strandengen. Matrix: R/A13/A3-A7 Tegninger: 6834-T003, 6834-T A14 Tømmer, Pæl, Efterreformatorisk tid ( )-Efterreformatorisk tid ( ) Beskrivelse: Egepæl, nedrammet. Tolkning: Muligvis del af en form for bolværk. Matrix: A15/A14/A3 Tegninger: 6834-T001, 6834-T005 Fund: 6834-X0008: Dendroprøve, Udateret 6834-A15 Fyldskifte, Fyldskifte, Nyere tid ( )-Nyere tid ( ) Beskrivelse: Mørkt gråbrunt løst humus. Tolkning: Spor efter bortrådnet del af pæl A14. Matrix: A13/A15/A14 Tegninger: 6834-T A16 Tømmer, Pæl, Efterreformatorisk tid ( )-Efterreformatorisk tid ( ) Beskrivelse: Egepæl, fuldkantet. Tolkning: Pilotering, nedrammet. Matrix: A13/A16/A7 Tegninger: 6834-T001 Fund: 6834-X0009: Dendroprøve, Udateret Kulturlag, Opfyld, Yngre middelalder (1400-tal)- Beskrivelse: Grundmasse af organisk matariale og ler - meget kumpakt og homogent. Ingen stratigrafi. Tolkning: Opfyld af strandeng. Matrix: /A17/UG Tegninger: 6834-T006, 6834-T007, 6834-T008 16

17 Foto: 6834-F/0019 Består af: 6834-A3, 6834-A7, 6834-A8 Fund: 6834-X0012: Stavbæger, Yngre middelalder (1400-tal)-; 6834-X0015: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, randskår, Yngre middelalder (1400-tal)-; 6834-X0017: Stavbæger, Yngre middelalder (1400-tal)-; 6834-X0023: Stentøj, bugskår, Yngre middelalder (1400-tal)-Efterreformatorisk tid ( ); 6834-X0024: Kandeskår, Ældre middelalder (1200- tal)-yngre middelalder (1400-tal); 6834-X0025: Jydepotteskår, Yngre middelalder (1400-tal)-Efterreformatorisk tid ( ); 6834-X0026: Håndformede kakler, Yngre middelalder (1400-tal)-Efterreformatorisk tid ( ); 6834-X0027: Formpressede kakler, -Efterreformatorisk tid ( ); 6834-X0030: Håndformede kakler, Yngre middelalder (1400-tal)-; 6834-X0031: Hængsel, Yngre middelalder (1500-tal)-Efterreformatorisk tid ( ); 6834-X0034: Kande/flaske, Nyere tid ( )-Nyere tid ( ); 6834-X0036: Gråvare, Yngre middelalder (1300-tal)-Yngre middelalder (1400-tal); 6834-X0037: Håndformede kakler, Yngre middelalder (1400-tal)-; 6834-X0038: Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, randskår, -Efterreformatorisk tid ( ) Lag: 6834-A18 Tømmer, Pæl, Efterreformatorisk tid ( )-Efterreformatorisk tid ( ) Beskrivelse: Eg, nedrammet 15x25 cm, fuldkantet. Tolkning: Pilotering. Matrix: R/A18/A17 Tegninger: 6834-T011 Fund: 6834-X0011: Dendroprøve, Udateret 6834-A19 Tømmer, Pæl, Efterreformatorisk tid ( )-Efterreformatorisk tid ( ) Beskrivelse: Egepæl, nedrammet. 17x22 cm. Fuldkantet Tolkning: Pilotering Matrix: R/A19/A17 Tegninger: 6834-T011 Fund: 6834-X0010: Dendroprøve, Udateret 6834-A20 Afgrænsning, Dige, Yngre middelalder (1300-tal)-Yngre middelalder (1400-tal) Beskrivelse: Homogent lyst gråbrunt undergrundsler. Tolkning: Ligger på A11 og er sandsynligvis den sydlige afgrænsning af vold/dige nord for byen som også tidligere er set andre steder i Bispensgade. Matrix: R/A20/A11 17

18 Tegninger: 6834-T006, 6834-T008 Fund: 6834-X0028: til flotering, Udateret; 6834-X0029: til flotering, Udateret 6834-A21 Tømmer, Pæl, Efterreformatorisk tid ( )-Efterreformatorisk tid ( ) Beskrivelse: Egepæl. Få årringe, ikke egnet til udtagning af dendroprøve. Tolkning: Pilotering. Matrix: R/A21/A17 Tegninger: 6834-T A22 Tømmer, Pæl, Efterreformatorisk tid ( )-Efterreformatorisk tid ( ) Beskrivelse: Egepæl. Dendroprøve udtaget X14 Tolkning: Pilotering Matrix: R/A21/A22 Tegninger: 6834-T006 Fund: 6834-X0014: Dendroprøve, Udateret 6834-A23 Tømmer, Pæl, Efterreformatorisk tid ( )-Efterreformatorisk tid ( ) Beskrivelse: Egepæl. Dendroprøve ikke udtaget. Tolkning: Pilotering Matrix: R/A23/A17 Tegninger: 6834-T006 Fund: 6834-X0020: Dendroprøve, Udateret 6834-A24 Tømmer, Pæl, Efterreformatorisk tid ( )-Efterreformatorisk tid ( ) Beskrivelse: Egepæl. Dendroprøve udtaget X13 Tolkning: Bolværk Matrix: R/A24/A17 Tegninger: 6834-T006 Indgår i: 6834-A40 Fund: 6834-X0013: Dendroprøve, Udateret 6834-A25 Kulturlag, Aktivitetslag, Yngre middelalder (1400-tal)- Beskrivelse: Mørkt brunt kompakt leret humus med pletter af lyst gråt strandsand. Lidt turbuleret struktur. Tolkning: Trafik/aktivitet. Matrix: A17/A25/A26 Tegninger: 6834-T007 18

19 6834-A26 Naturfænomen, Sandaflejring, Yngre middelalder (1400-tal)- Beskrivelse: Lag af lyst gråt strandsand med mane vandaflejrede horisonter af organisk materiale. Tolkning: Laget er sandsynligvis dannet ved indtrængende fjordvand der har medbragt sand samt nedskyllet materiale fra Dige A20. Der er adskillige sandhorisonter i laget, så aflejringen kan være foregårt over flere omgange. Matrix: A25/A26/A27 Tegninger: 6834-T007, 6834-T A27 Naturfænomen, Sandaflejring, Yngre middelalder (1400-tal)- Beskrivelse: Lyst homogent strandsand. Tolkning: Indblæst/skyllet materiale fra fjorden. Matrix: A26/A27/A28 Tegninger: 6834-T A28 Kulturlag, Opfyld, Yngre middelalder (1400-tal)- Beskrivelse: Mørkt gråbrunt leret kompakt organisk materiale med enkelte kviste. Tolkning: Opfyldslag af affald og gødning. Matrix: A27/A28/A29 Tegninger: 6834-T007, 6834-T A29 Afgrænsning, Hegn, Yngre middelalder (1400-tal)- Beskrivelse: Vidjeflettet hegn. Væltet mod syd og tildækket med affald (A28). Tolkning: Hegn, indgår muligvis som en del af et bolværk A40. Tegninger: 6834-T A30 Naturfænomen, Strandeng, Udateret-Udateret Beskrivelse: Humus med sand og ler iblandet - turbuleret. Tolkning: Strandeng. Støjler fra Hegn A29 er set nedrammet i dette lag i profil T7. Matrix: A29/A30/UG Tegninger: 6834-T A31 Tømmer, Pæl, Udateret-Udateret Beskrivelse: Nedrammet pæl. Tolkning: Ikke egnet til dendro. Tegninger: 6834-T A32 Tømmer, Pæl, Udateret-Udateret Beskrivelse: Nedrammet pæl. 19

20 Tolkning: Ikke egnet til dendro. Tegninger: 6834-T A33 Tømmer, Pæl, Efterreformatorisk tid ( )-Efterreformatorisk tid ( ) Beskrivelse: Nedrammet piloteringspæl. Tolkning: Pilotering. Eg 24x18 cm. Matrix: R/A33/A17 Tegninger: 6834-T011 Fund: 6834-X0019: Dendroprøve, Udateret 6834-A34 Tømmer, Pæl, Efterreformatorisk tid ( )-Efterreformatorisk tid ( ) Beskrivelse: Nedrammet piloteringspæl. Tolkning: Pilotering. Eg 21x19 cm Matrix: R/A34/A17 Tegninger: 6834-T011 Fund: 6834-X0016: Dendroprøve, Udateret 6834-A35 Tømmer, Pæl, Yngre middelalder (1400-tal)- Beskrivelse: Nedrammet egepæl. Tolkning: Muligvis del af Bolværk A40. Eg 20x17 cm Matrix: A17/A35/- Tegninger: 6834-T011 Indgår i: 6834-A40 Fund: 6834-X0018: Dendroprøve, Udateret 6834-A36 Afgrænsning, Dige, Yngre middelalder (1400-tal)- Beskrivelse: Blanding af gråt sand og ler. Tolkning: Del af Dige A20. Matrix: A20/A36/A28 Tegninger: 6834-T A37 Kulturlag, Affald, Yngre Middelalder ( )-Yngre Middelalder ( ) Beskrivelse: Mørkt gråbrunt leret organisk materiale med træspån og enkelte små klatter af lyst sand. Tolkning: Muligvis del af opbygningen i Dige A20. Matrix: A36/A37/- Tegninger: 6834-T A38 Tømmer, Pæl, Efterreformatorisk tid ( )-Efterreformatorisk tid ( ) 20

21 Beskrivelse: Stump af nedrammet egepæl i linje med pælene A18, A33 og A34. Pælen blev erkendt ved boring med karteringsbor på stedet - dvs. under anlægsniveau. Pælen er tidligere blevet fjernet til dette niveau ved etablering af den eksisterende kælder. Tolkning: Pilotering til huse formodentligt i 1500-tallet. Matrix: R/A38/A17 Tegninger: 6834-T A39 Bygningsdel, Fundament, Nyere tid ( )-Nyere tid ( ) Beskrivelse: Kampestensrække med 7 sten hvoraf den nordligste er ca. dobbelt så stor som de øvrige sten. Formodentligt en hjørnesten. Der er restere af støbt sokkel ovenpå stenene i samme udførelse som i den eksisterende bygning. Stenene ligger i sandet jord med mange mindre brokker - recent planering. Tolkning: Fundament fra sløjfet grundmur, formodentligt fra den stående bygning. Kote: 2,40! - ca. samme niveau som nutids gadeniveau. Tegninger: 6834-T009, 6834-T A40 Maritimt, Bolværk, Yngre middelalder (1300-tal)-Yngre middelalder (1400-tal) Beskrivelse: Overordnet anlægsnummer for formodet bolværk eller lignende konstruktion hvori indgår de fuldkantede, tilspidsede og nedrammede egepæle A24, A35 og A41 samt Hegn A5. Alle pæle samt Hegn A5 er væltet eller hælder stærkt mod syd. Tolkning: Formodentligt en form for boldværk eller lignende konstruktion der sammen med Dige A20 har haft til formål at begrænse fjordvandets indtrængen ved høj vandstand. Alle stolperne kan i denne forbindelse have været udsat for så stort pres fra stormflod at de er blevet skubbet tilbage i den liggende position som de blev fundet i. Anlægget er sikkert blevet sløjfet herefter og et dige (A20) er blevet etableret. De to mest velbevarede pæle i anlægget (A24 og A41) sås også at være rammet længere ned i undergrunden end de mange andre piloteringspæle der blev registeret på arealet, hvilket formodentligt placerer dem i middelaldereren, måske allerede i tallet før både Dige A20, opfyld A17 og øvrige piloteringspæle der alle står lodret og formodentligt hører til i 1500-tallets nybyggerier i området. Matrix: A17/A40/- Tegninger: 6834-T006, 6834-T011 Består af: 6834-A24, 6834-A35, 6834-A A41 Tømmer, Pæl, Yngre middelalder (1300-tal)-Yngre middelalder (1400-tal) Beskrivelse: Tildannet og tilspidset egepæl med dimensionerne 18x20 cm. ca. 150 cm lang. Nedrammet i undergrund. Tolkning: Del af stolperække i diget. Matrix: A17/A41/- Tegninger: 6834-T011 Indgår i: 6834-A40 Fund: 6834-X0022: Dendroprøve, Udateret 21

22 6834-A42 Tømmer, Pæl, Efterreformatorisk tid ( )-Efterreformatorisk tid ( ) Beskrivelse: Utildannet men tilspidset egepæl nedrammet i A17 og lidt ned i undergrund. Dimensioner: 20x23 cm. For mange grenudvækster til at en dendroprøve kunne udtages. Tolkning: Pilotering til nybyggerier i 1500-tallet. Matrix: -/A42/A17 Tegninger: 6834-T A43 Tømmer, Pæl, Efterreformatorisk tid ( )-Efterreformatorisk tid ( ) Beskrivelse: Utildannet men tilspidset egepæl nedrammet i A17 og lidt ned i undergrunden. Dimensioner: 23x27 cm. Tolkning: Pilotering til nybyggerier i 1500-tallet. Matrix: -/A43/A17 Tegninger: 6834-T011 Fund: 6834-X0021: Dendroprøve, Udateret FundListe Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 6834-X0001 Keramik/historisk tid Stjertpotte Yngre middelalder (1400-tal) A X0002 Træ Tøndestav Yngre middelalder (1400-tal)- Efterreformatorisk tid ( ) 6834-X0003 Bygningskeramik Tegl, tagsten Yngre Middelalder ( )- Yngre Middelalder ( ) 6834-A A X0004 Zoologisk materiale Dyreknogler Udateret 6834-A X0005 Keramik/historisk tid Stjertpotte Yngre middelalder (1400-tal) A X0006 Keramik/historisk tid Stjertpotte Yngre middelalder (1400-tal) A X0007 Glas Vinduesglas - Efterreformatorisk tid ( ) 6834-A X0008 Træ Dendroprøve Udateret 6834-A X0009 Træ Dendroprøve Udateret 6834-A X0010 Træ Dendroprøve Udateret 6834-A X0011 Træ Dendroprøve Udateret 6834-A X0012 Træ Stavbæger Yngre middelalder (1400-tal) X0013 Træ Dendroprøve Udateret 6834-A24 22

23 6834-X0014 Træ Dendroprøve Udateret 6834-A X0015 Keramik/historisk tid Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, randskår Yngre middelalder (1400-tal) X0016 Træ Dendroprøve Udateret 6834-A X0017 Træ Stavbæger Yngre middelalder (1400-tal) X0018 Træ Dendroprøve Udateret 6834-A X0019 Træ Dendroprøve Udateret 6834-A X0020 Træ Dendroprøve Udateret 6834-A X0021 Træ Dendroprøve Udateret 6834-A X0022 Træ Dendroprøve Udateret 6834-A X0023 Keramik/historisk tid Stentøj, bugskår Yngre middelalder (1400-tal)- Efterreformatorisk tid ( ) 6834-X0024 Keramik/historisk tid Kandeskår Ældre middelalder (1200-tal)- Yngre middelalder (1400-tal) 6834-X0025 Keramik/historisk tid Jydepotteskår Yngre middelalder (1400-tal)- Efterreformatorisk tid ( ) 6834-X0026 Bygningskeramik Håndformede kakler 6834-X0027 Bygningskeramik Formpressede kakler Yngre middelalder (1400-tal)- Efterreformatorisk tid ( ) - Efterreformatorisk tid ( ) 6834-X0028 Jord til flotering Udateret 6834-A X0029 Jord til flotering Udateret 6834-A X0030 Bygningskeramik Håndformede kakler Yngre middelalder (1400-tal) X0031 Jern Hængsel - Efterreformatorisk tid ( ) 6834-X0032 Keramik/historisk tid Jydepotteskår Yngre middelalder (1400-tal)- Efterreformatorisk tid ( ) 6834-A X0033 Glas Vinduesglas Yngre middelalder (1400-tal)- Efterreformatorisk tid ( ) 6834-X0034 Glas Kande/flaske Nyere tid ( )-Nyere tid ( ) 23

24 6834-X0035 Læder Fodtøj af læder (sål, overlæader, bes, pløs m.m) Yngre middelalder (1400-tal)- Yngre middelalder (1400-tal) 6834-X0036 Keramik/historisk tid Gråvare Yngre middelalder (1300-tal)- Yngre middelalder (1400-tal) 6834-X0037 Bygningskeramik Håndformede kakler Yngre middelalder (1400-tal) X0038 Keramik/historisk tid Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, randskår - Efterreformatorisk tid ( ) Tegningsliste Tegning Målestok Type Anlæg Beskrivelse Dato Tegner 6834-T001 1:20 Plantegning 6834-A2, 6834-A9, 6834-A14, 6834-A16 Vandrende A2 i østlige rum i felt Kenneth Nielsen 6834-T002 1:20 Plantegning 6834-A5, 6834-A T003 1:20 Profiltegning 6834-A3, 6834-A5, 6834-A6, 6834-A7, 6834-A8, 6834-A13 Hegn A5 i Felt Kenneth Nielsen Sydvendte profil i Felt Kenneth Nielsen 6834-T004 1:50 Plantegning 6834-A2, 6834-A4 Vandrende A2 ved SVhjørnet i østlige rum Kenneth Nielsen 6834-T005 1:20 Profiltegning 6834-A3, 6834-A5, 6834-A6, 6834-A10, 6834-A11, 6834-A12, 6834-A13, 6834-A14, 6834-A15 Østvendt profil på Felt Kenneth Nielsen 6834-T006 1:20 Plantegning, 6834-A20, 6834-A21, 6834-A22, Vold/dige A20 i NV-lige rum Kenneth Nielsen 24

25 6834-A23, 6834-A24, 6834-A T007 1:20 Profiltegning, 6834-A25, 6834-A26, 6834-A27, 6834-A28, 6834-A29, 6834-A T008 1:20 Profiltegning, 6834-A20, 6834-A26, 6834-A28, 6834-A36, 6834-A37 Vestvendt profil i bane 1. Hegn A29 og aflejringer af fjordsand med fald mod syd. Østvendt profil i bane 3. Hegn A29 og aflejringer af fjordsand med fald mod syd Kenneth Nielsen Kenneth Nielsen 6834-T009 1:20 Plantegning 6834-A39 Stenfundament A Kenneth Nielsen 6834-T010 1:20 Plantegning 6834-A39 Koteplan for hele bygningen målt i sturetagenuveau Kenneth Nielsen 6834-T011 1:50 Plantegning 6834-A1, 6834-A18, 6834-A19, 6834-A31, 6834-A32, 6834-A33, 6834-A34, 6834-A35, 6834-A38, 6834-A40, 6834-A41, 6834-A42, 6834-A43 Kælderen med de udgravede felter Kenneth Nielsen Fotoliste Billede Motiv Filmtype Dato Fotograf 6834-F/0001 Fotos standsningspåbud digitalt foto Christian Klinge 6834-F/0002 Fotos standsningspåbud digitalt foto Christian Klinge 6834-F/0003 Fotos standsningspåbud digitalt foto Christian Klinge 6834-F/0004 Fotos standsningspåbud digitalt foto Christian Klinge 25

26 6834-F/0005 Fotos standsningspåbud digitalt foto Christian Klinge 6834-F/0006 Fotos standsningspåbud digitalt foto Christian Klinge 6834-F/0007 Fotos standsningspåbud digitalt foto Christian Klinge 6834-F/0008 Fotos standsningspåbud digitalt foto Christian Klinge 6834-F/0009 Fotos standsningspåbud digitalt foto Christian Klinge 6834-F/0010 Fotos standsningspåbud digitalt foto Christian Klinge 6834-F/0011 Fotos standsningspåbud digitalt foto Christian Klinge 6834-F/0012 Fotos standsningspåbud digitalt foto Christian Klinge 6834-F/0013 Fotos standsningspåbud digitalt foto Christian Klinge 6834-F/0014 Felt 2 inden afgravning. Set fra NØ. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0015 Felt 2 inden afgravning. Set fra NØ. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0016 Felt 2 inden afgravning. Set fra NØ. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0017 Felt 2 under afgravning. Set fra NØ digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0018 Felt 1 under afgravning. Set fra NØ digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0019 A17 i understøbningshul i vestlige rum under nordmuren. Set fra S. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0020 Vandrende A2 under udgravning. Set fra SØ. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0021 Vandrende A2 under udgravning. Set fra SV. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0022 Stenfundament A1 under sydmur i østlige rum. Set fra NØ F/0023 Stenfundament A1 under sydmur i østlige rum. Set fra NØ F/0024 Stenfundament A1 under sydmur i østlige rum. Set fra NØ. digitalt foto Kenneth Nielsen digitalt foto Kenneth Nielsen digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0025 Vandrende A2. Set fra S. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0026 Vandrende A2. Set fra S. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0027 Vandrende A2. Set fra S. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0028 Vandrende A2. Set fra S. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0029 Vandrende A2. Set fra S. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0030 Vandrende A2. Set fra S. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0031 Vandrende A2. Set fra SØ. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0032 Vandrende A2. Set fra N. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0033 Vandrende A2. Set fra NØ. digitalt foto Kenneth Nielsen 26

27 6834-F/0034 Hegn A5. Set fra S. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0035 Hegn A5. Set fra S. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0036 Hegn A5. Set fra S. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0037 Hegn A5. Set fra Ø. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0038 Hegn A5. Set fra N. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0039 Profil T003. Set fra S. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0040 Profil T003. Set fra S. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0041 Profil T005. Set fra Ø. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0042 Profil T005. Set fra Ø. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0043 Profil under skillemuren ved Felt 2. Set fra Ø. Ikke tegnet F/0044 Vestvendt profil efter gravning af Bane 1. Set fra V. Ikke tegnet F/0045 Vestvendt profil efter gravning af Bane 1. Set fra V. Ikke tegnet F/0046 Understøbningshul i normur ved Felt 1. Dige A20 ses anlagt ovenpå A11. Set fra S. Ikke tegnet 6834-F/0047 Piloteringspæle A18 og A19 ini situ.set fra SV F/0048 Piloteringspæle A18 og A19 ini situ.set fra SV F/0049 Piloteringspæle A18 og A19 ini situ.set fra NV F/0050 Piloteringspæle A18 og A19 ini situ.set fra NV. digitalt foto Kenneth Nielsen digitalt foto Kenneth Nielsen digitalt foto Kenneth Nielsen digitalt foto Kenneth Nielsen digitalt foto Kenneth Nielsen digitalt foto Kenneth Nielsen digitalt foto Kenneth Nielsen digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0051 Bane 2 i SV-rum. Arbejdsfoto. Set fra Ø. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0052 Udsnit af syudvendt profil i Bane 2 set fra S. Ikke tegnet - samme lag A17 over det hele F/0053 Dige A20 ved NV-hjørne i nordvestlige rum. Set fra Ø F/0054 Hegn A29 identisk med Hegn A5 med aflejret fjordsand A26 oven på, har fald mod syd. Set fra V. digitalt foto Kenneth Nielsen digitalt foto Kenneth Nielsen digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0055 Piloteringspæl A24 (se T6). digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0056 Piloteringspæl A24 (se T6). digitalt foto Kenneth Nielsen 27

28 6834-F/0057 Piloteringspæl A24 (se T6). digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0058 Profil T008. Set fra SØ. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0059 Profil T008. Detalje af lg A20 og A36. Set fra Ø. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0060 Profil T008. Detalje af lag A28. Set fra Ø digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0061 Profil T008. Detalje af lag A26. Set fra Ø digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0062 Profil T008. Set fra SØ. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0063 Stenfundament A039. Set fra S. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0064 Stenfundament A039. Set fra S. digitalt foto Kenneth Nielsen 6834-F/0065 Hegn A029 identisk med Hegn A005 i Bane 5. Set fra N F/0066 Hegn A029 identisk med Hegn A005 i Bane 5. Set fra NV. digitalt foto Kenneth Nielsen digitalt foto Kenneth Nielsen 28

NJM6920 Østerågade 5, Aalborg. Ålborg sogn, Hornum herred, tidl. Ålborg amt Stednr Sb.nr. 157.

NJM6920 Østerågade 5, Aalborg. Ålborg sogn, Hornum herred, tidl. Ålborg amt Stednr Sb.nr. 157. NJM6920 Østerågade 5, Aalborg. Ålborg sogn, Hornum herred, tidl. Ålborg amt Stednr. 120516. Sb.nr. 157. Kampagne: 14-02-2018 KUAS nr. 18/01354 Fig. 1: Billede af fladen med pælene A2 og A1 stående i fladen.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Bispensgade 1/Østerågade 17 J.nr. ÅHM 6834 August 2018. Rapport udfærdiget af: Kenneth Nielsen Telefon: 99 31 74 00 E-mail: historiskmuseum@aalborg.dk

Læs mere

KAM Bispegården, Kalundborg sogn, Ars herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 114.

KAM Bispegården, Kalundborg sogn, Ars herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 114. KAM2010-016-1 Bispegården, Kalundborg sogn, Ars herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr. 03.01.01. Sb.nr. 114. Kampagne: 19-11-2014 KUAS nr. 2010-7.24.02/KAM-0002 Beretning for overvågning af gravearbejde i

Læs mere

ÅHM 6295 Budolfi Plads, Forundersøgelse 3 Ålborg sogn, Hornum herred, tidl. Ålborg amt Stednr Sb.nr. 117.

ÅHM 6295 Budolfi Plads, Forundersøgelse 3 Ålborg sogn, Hornum herred, tidl. Ålborg amt Stednr Sb.nr. 117. ÅHM 6295 Budolfi Plads, Forundersøgelse 3 Ålborg sogn, Hornum herred, tidl. Ålborg amt Stednr. 12.05.16. Sb.nr. 117. Kampagne: 28-08-2015 KUAS nr. 2013-7.24.02/NJM-0008 Fig. 1: Nordea-bygningen set fra

Læs mere

FHM 5804 Solsortevej 26

FHM 5804 Solsortevej 26 FHM 5804 Solsortevej 26 Nordby sogn, Samsø herred, tidl. Holbæk amt, stednr. 03.05.03, SBnr. 47, SLKS nr. Udgravningsberetning Forundersøgelse af 1.218 m2 sommerhusgrund ved Mårup, Samsø. Fig. 1: Undersøgelsesområdet

Læs mere

MVE Korsør Fæstning, Korsør sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 62. Kampagne: SLKS nr.

MVE Korsør Fæstning, Korsør sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 62. Kampagne: SLKS nr. MVE3097-5 Korsør Fæstning, Korsør sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.08. Sb.nr. 62. Kampagne: 12-11-2018 SLKS nr. 18/08895 Beretning for overvågning af gravearbejde i forbindelse med

Læs mere

HAM 5447 Stjernegade 4, Sønderborg sogn, Als Sønder herred, tidl. Sønderborg amt. Sted nr Sb.nr. 130.

HAM 5447 Stjernegade 4, Sønderborg sogn, Als Sønder herred, tidl. Sønderborg amt. Sted nr Sb.nr. 130. 4, Sønderborg sogn, Als Sønder herred, tidl. Sønderborg amt. Sted nr. 23.02.08. Sb.nr. 130. Arkæologisk forundersøgelse med positivt resultat. Forud for eventuel nedrivning og ombygning af 4 i Sønderborg,

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263.

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263. Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.03.07. Sb.nr. 263. J.nr. TAK 1548 "Skovtofte" Matr.nr. 1ak og 1ba, Frederiksdal,

Læs mere

NJM6805 Glenstrup Sø - Kongsvad Mølle Å Glenstrup sogn, Nørhald herred, tidl. Randers amt. Sted- og lokalitets nr

NJM6805 Glenstrup Sø - Kongsvad Mølle Å Glenstrup sogn, Nørhald herred, tidl. Randers amt. Sted- og lokalitets nr NJM6805 Glenstrup Sø - Kongsvad Mølle Å Glenstrup sogn, Nørhald herred, tidl. Randers amt. Sted- og lokalitets nr. 140604-174 Kampagne: 06-06-2017 SLKS nr. 17/05258 Fig. 1: Det nyopgravede stryg uden spærringer

Læs mere

OBM5494 Ferritslev Savværk, Rolsted sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr

OBM5494 Ferritslev Savværk, Rolsted sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr , Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.07. KUAS nr. Haundrupvejens gamle forløb fundet i grøft C. Denne sås som en brolægning, i skiftende bevaringsstand. I fylden blev herover blev fundet enkelte

Læs mere

MVE3394 Pedersborg, Pedersborg sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr

MVE3394 Pedersborg, Pedersborg sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr MVE3394 Pedersborg, Pedersborg sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.01.09. Kampagne: 26-09-2017 KUAS nr. - Mindre forundersøgelse forud for jordvarmeanlæg nær Pedersborg Kirke og voldanlæg

Læs mere

OBM7036 Juelsmindevænget, Harndrup sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 21.

OBM7036 Juelsmindevænget, Harndrup sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 21. OBM7036 Juelsmindevænget, Harndrup sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.09. Sb.nr. 21. KUAS nr. Egenbetalt forundersøgelse af 3 parcelhusgrunde på Juelsmindevænget Harndrup Abstract Ved

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

VHM Ådalen etape 5

VHM Ådalen etape 5 VHM 00286 Ådalen etape 5 Ådalen, Brønderslev sogn, Børglum herred, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100101-142 VHM00286_05_F001. Søgegrøft 2 under muldafrømning. Arkæologisk forundersøgelse af

Læs mere

ØHM1254 Pipstorn Jernbanesti

ØHM1254 Pipstorn Jernbanesti ØHM1254 Pipstorn Jernbanesti Diernæs sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.04.04. Sb.nr. 150. KUAS nr. 16/06882 I forbindelse med etablering af en sti langs veteranjernbanen i Faaborg

Læs mere

Undersøgelsens resultater På tegningerne 5729T38-T40 og T42 er undersøgelseshullerne angivet som hul ÅHM 1-9 svarende til Geo s hul

Undersøgelsens resultater På tegningerne 5729T38-T40 og T42 er undersøgelseshullerne angivet som hul ÅHM 1-9 svarende til Geo s hul 1 5729R014 ÅHM. 5729, Aalborghus Slot, matr.nr. 523A, Aalborg Bygrunde. Aalborg Sogn, Hornum Herred. Nordjyllands Amt, tidl. Aalborg Amt. Stednr. 120516 Beretning for den arkæologiske overvågning i forbindelse

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr. Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM2878, Ørridslevvej 1 Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.: 8t Sted-SBnr.: 160514-83 2 undersøgelsesgrøfter blev anlagt

Læs mere

Matr. nr.: 5a. Journalnummer: VKH Sted: Haustrup. Ejerlav: Haugstrup by. Sogn: Ø. Nykirke. Lokalitetsnummer: Sb.nr. 308.

Matr. nr.: 5a. Journalnummer: VKH Sted: Haustrup. Ejerlav: Haugstrup by. Sogn: Ø. Nykirke. Lokalitetsnummer: Sb.nr. 308. Beretning for mindre forundersøgelse ved Haustrupvej 4 forud for etablering af to søer, foretaget af Museumsinspektør d. 30/1 2018 for VejleMuseerne. Journalnummer: VKH 7239 Sted: Haustrup Lokalitetsnummer:

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

Udgravningsberetning ASR 2423 K1

Udgravningsberetning ASR 2423 K1 Udgravningsberetning ASR 2423 K1 ASR 2423 AVK Plast, tidl. Ripladan, Øster Vedstedvej 26A, matr. 58ø, Øster Vedsted by, Ribe Domkirke Landsogn, Ribe herred, Ribe Amt, Stednr 190407-32, FF nr. 142700. Beretning

Læs mere

ÅHM j.nr. 5807, Boulevarden 4, matr.nr. 426b, Aalborg Bygrunde, Aalborg sogn, Hornum Herred, Nordjyllands tidl. Aalborg Amt. Stednr

ÅHM j.nr. 5807, Boulevarden 4, matr.nr. 426b, Aalborg Bygrunde, Aalborg sogn, Hornum Herred, Nordjyllands tidl. Aalborg Amt. Stednr 5807R005 ÅHM j.nr. 5807, Boulevarden 4, matr.nr. 426b, Aalborg Bygrunde, Aalborg sogn, Hornum Herred, Nordjyllands tidl. Aalborg Amt. Stednr. 120516. Beretning for arkæologisk undersøgelse i gården til

Læs mere

DKM Barslev - Prøvegravningsrapport. Hvidbjerg sogn, Refs herred, tidl. Thisted amt. Stednr

DKM Barslev - Prøvegravningsrapport. Hvidbjerg sogn, Refs herred, tidl. Thisted amt. Stednr DKM 20.775 Barslev - Prøvegravningsrapport Hvidbjerg sogn, Refs herred, tidl. Thisted amt. Stednr. 110607-177 Abstract Arkæologisk forundersøgelse forud for etablering af minkhaller på ca. 1 ha ved Barslev

Læs mere

HOL20641 Nr. Felding Præstegård, Nørre Felding sogn, Ulfborg herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 248.

HOL20641 Nr. Felding Præstegård, Nørre Felding sogn, Ulfborg herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 248. , Ulfborg herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 18.08.04. Sb.nr. 48. Kampagne: 13-01-011 KUAS nr. Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn og undergrund

Læs mere

SVM1548 Alstedvej, Alsted sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr sb. 64.

SVM1548 Alstedvej, Alsted sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr sb. 64. SVM1548 Alstedvej, Alsted sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.01.01. sb. 64. Kampagne: 15-10-2014 KUAS nr. Beretning for arkæologisk overvågning af gravearbejde nær Tuel å i et område med

Læs mere

NJM6172 Blegdammen, Aalborg, Ålborg sogn, Hornum herred, tidl. Ålborg amt. Sted nr Sb.nr. 109.

NJM6172 Blegdammen, Aalborg, Ålborg sogn, Hornum herred, tidl. Ålborg amt. Sted nr Sb.nr. 109. NJM6172 Blegdammen, Aalborg, Ålborg sogn, Hornum herred, tidl. Ålborg amt. Sted nr. 12.05.16. Sb.nr. 109. Kampagne: 13-10- KUAS nr. -7.24.02/NJM-0043 Beretning for nødudgravning i forbindelse med fund

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21 Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00899 Torkilstrupvej 21 Udført af Marie Brinch for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00899 KUAS j.nr.: - Stednavn: Torkilstrupvej 21 Stednr:

Læs mere

Arkæologisk udgravning Beretning. HOM2898, Meldrupvej 14. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Vær Sogn, Meldrup Ejerlav, matrikelnr.

Arkæologisk udgravning Beretning. HOM2898, Meldrupvej 14. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Vær Sogn, Meldrup Ejerlav, matrikelnr. Arkæologisk udgravning Beretning HOM2898, Meldrupvej 14 Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Vær Sogn, Meldrup Ejerlav, matrikelnr.: 5a Sted-SBnr.: 160512-111 KUAS: 2012-7.24.02/HOM-0005 Horsens Museum

Læs mere

SVM1493 Cykelsti Slots Bjergby, Slots Bjergby sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr

SVM1493 Cykelsti Slots Bjergby, Slots Bjergby sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr SVM1493 Cykelsti Slots Bjergby, Slots Bjergby sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.15. Kampagne: 26-05-2014 KUAS nr. 014-7.24.02/SVM-0004 Forundersøgelse til cykelsti syd for Slots Bjergby

Læs mere

OBM4930 Neder Mølle, Skovby sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08.

OBM4930 Neder Mølle, Skovby sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08. , Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0042 Beretning for udgravning dæmningsanlæg fra højmiddelalderen, udført af Museumsinspektør Jørgen A. Jacobsen i efteråret

Læs mere

ASR 2379, P-Plads, Brorsons Allé, mat. 62a, Ribe Bygrunde, gl. Ribe Amt. SB-nr KUAS J. nr /ESM-0007

ASR 2379, P-Plads, Brorsons Allé, mat. 62a, Ribe Bygrunde, gl. Ribe Amt. SB-nr KUAS J. nr /ESM-0007 Udgravningsberetning ASR 2379, P-Plads, Brorsons Allé, mat. 62a, Ribe Bygrunde, gl. Ribe Amt. SB-nr. 190409-147. KUAS J. nr. 2010-7.24.02/ESM-0007 Beretning for større forundersøgelse forud for anlæggelse

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE Enghøj 7, etape 3

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE Enghøj 7, etape 3 Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 00084 Enghøj 7, etape 3 Af arkæolog Lotte Bach Christensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 10ah, Helsted

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.:

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.: 1 VSM 09260 Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130702-19, -16 KUAS j.nr.: 2003-2122-1606 Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Sidsel Wåhlin for

Læs mere

ØFM 796 Møllebakken, Nyborg sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb.nr. 171.

ØFM 796 Møllebakken, Nyborg sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb.nr. 171. ØFM 796 Møllebakken, Nyborg sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.10. Sb.nr. 171. Østfyns Museer foretog i perioden 25-01-2016 til 26-01-2016 en mindre arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af Gundersted Kirkegårdsdige, Slet Herred, Aalborg Amt, d. 6. og 7. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af Gundersted Kirkegårdsdige, Slet Herred, Aalborg Amt, d. 6. og 7. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse af Gundersted Kirkegårdsdige, Slet Herred, Aalborg Amt, d. 6. og 7. august 2009. J. 879/2009 Stednr. 12.07.02 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 27. november

Læs mere

Arbejdsbillede fra udgravningen. Udgravninger i forbindelse med renoveringer giver ofte mange udfordringer med tilgængelighed. På Østerågade 5 blev

Arbejdsbillede fra udgravningen. Udgravninger i forbindelse med renoveringer giver ofte mange udfordringer med tilgængelighed. På Østerågade 5 blev Arbejdsbillede fra udgravningen. Udgravninger i forbindelse med renoveringer giver ofte mange udfordringer med tilgængelighed. På Østerågade 5 blev udgravningen delt op i flere etaper, dette billede er

Læs mere

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166.

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166. HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.03.04. Sb.nr. 166. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et idrætsanlæg. Indenfor

Læs mere

VSM Romlund Syd, Romlund sogn, Nørlyng herred, Viborg amt

VSM Romlund Syd, Romlund sogn, Nørlyng herred, Viborg amt VSM 10565 Romlund Syd, Romlund sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130811-109 1 Notat for prøvegravning forud for udstykning af 4 grunde og byggeri af et enfamiliehus Udført af Mikkel Kieldsen & Lars Agersnap

Læs mere

HOM 2672 Petersminde, Haldrup by, Vær

HOM 2672 Petersminde, Haldrup by, Vær Arkæologisk udgravning Beretning HOM 2672 Petersminde, Haldrup by, Vær Tidl. Vejle Amt, Voer Herred, Vær Sogn, Haldrup By Ejerlav Sted-SBnr.: 160512-101 KUAS: 2010-7.24.02/HOM-0014 Fig. 1. Kort over det

Læs mere

Tre højtomter langs Ledreborg Allé

Tre højtomter langs Ledreborg Allé Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved Tre højtomter langs Ledreborg Allé ROM 3071 Stednr. 02.04.10 og 02.04.13 LEDREBORG ALLÉ Højtomter Oldtid Matr.nr. 17i Engmarken, 13a og 14s Svogerslev By Roskilde

Læs mere

VKH7482 Skelborgvej, Haughus, Jelling sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 226.

VKH7482 Skelborgvej, Haughus, Jelling sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 226. VKH7482 Skelborgvej, Haughus, Jelling sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.04. Sb.nr. 226. KUAS nr. 2015-7.24.02/VKH-0015 VKH 7482 Skelborgvej, Haughus, Jelling. Forundesøgelse forud for

Læs mere

MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr

MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr. 07.01.04. Udført af for, 06.11 2012 07.11 2012, 16.01.2013 Museets j.nr.: MLF00706 KUAS j.nr.: Stednavn:

Læs mere

HOL20635 Ausumgaard, Vejrum sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 81.

HOL20635 Ausumgaard, Vejrum sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 81. , Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 18.05.15. Sb.nr. 81. Kampagne: 11-01-2012 KUAS nr. 2011-7.24.02/HOL-0012 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi,

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

FHM5237 Bispegade, Århus, Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt. Sted nr Sb.nr. 204.

FHM5237 Bispegade, Århus, Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt. Sted nr Sb.nr. 204. , Hasle herred, tidl Århus amt Sted nr 150311 Sbnr 204 KUAS nr 2010-72402/FHM-0037 I forbindelse med renovering af en spildevandsledning blev foretaget en mindre arkæologisk undersøgelse Der blev påtruffet

Læs mere

SVM1188 Sprogø, Korsør sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 11.

SVM1188 Sprogø, Korsør sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 11. SVM1188 Sprogø, Korsør sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.08. Sb.nr. 11. Kampagne: 21-05-2014 Frednings nr. 3719:1 Ved udbedring af kloak blev der påtruffet en del hovedstore og større

Læs mere

HAM 5297 Sønderborg Slot, Sønderborg sogn, sb 71

HAM 5297 Sønderborg Slot, Sønderborg sogn, sb 71 HAM 5297 Sønderborg Slot, Sønderborg sogn, sb 71 Arkæologisk overvågning i forbindelse med nedgravning af rør i slotsgården: Fund af kulturlag og rester af gårdsplads fra sen middelalder Af Frauke Witte

Læs mere

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

Hovgaarden NÆM 2008:129. Rapport for overvågning

Hovgaarden NÆM 2008:129. Rapport for overvågning Hovgaarden NÆM 2008:129 Rapport for overvågning Næstved Museum 2008 Hovgaarden NÆM 2008:129 Fredningsnr. 3624:192. Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, tidligere Sorø Amt. Vinstrup Hovgaard, Hørhavevej

Læs mere

Undersøgelsens forhistorie

Undersøgelsens forhistorie NJM6680 Strandgade 12, Nibe, Nibe sogn, Hornum herred, tidl. Ålborg amt. Sted- og loknr. 120507-51. Beretning R002 for forundersøgelsen, etape 1 og 2. Kampagne: 01-06-2016 og sept. 2017 SLKS jnr. 16/03049

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

VKH3844 Hoffmansfeld, Randbøl sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH3844 Hoffmansfeld, Randbøl sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. VKH3844 Hoffmansfeld, Randbøl sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.08. Sb.nr. 109. SLKS 15/00295 (gl. nr. 2015-7.24.02/VKH-0018) Forud for råstofudvinding i grusgrav, blev der foretaget

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for SBM1281 Anebjerg I

Kulturhistorisk rapport for SBM1281 Anebjerg I Kulturhistorisk rapport for SBM1281 Anebjerg I Kampagne: 08-08-2011 KUAS nr. 2011-7.24.02/SBM-0008 Figur 1; Anlæggene måles op. Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.02.08.

Læs mere

Bækgårdsvej II NÆM 2004:130 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Bækgårdsvej II NÆM 2004:130 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Bækgårdsvej II NÆM 2004:130 KUAS FOR 2003-2122-0692 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 NÆM 2004:130 Bækgårdsvej II Prøvegravningsrapport Kalkerup By, Fensmark Sogn, Tybjerg Herred, Storstrøms Amt

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr.

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved KONVENTHUSET, Roskilde Domsogn ROM 2509 KUAS FOR 2003-2122-1783. Stednr. 020410 KONVENTHUSET Kulturlag, brønd Tidlig middelalder, nyere tid Matr.nr. 339 af

Læs mere

ÅHM 6490 Neder Nesgård III Øster Svenstrup sogn, Øster Han herred, tidl. Hjørring amt. Sted nr Sb.nr. 82.

ÅHM 6490 Neder Nesgård III Øster Svenstrup sogn, Øster Han herred, tidl. Hjørring amt. Sted nr Sb.nr. 82. ÅHM 6490 Neder Nesgård III Øster Svenstrup sogn, Øster Han herred, tidl. Hjørring amt. Sted nr. 10.07.10. Sb.nr. 82. Kampagne: 14-04-2015 KUAS nr. 2015-7.24.02/NJM-0013 Beretning for større arkæologisk

Læs mere

HAM 5959 Roostvej 6, 6535 branderup, Arrild Sogn, Tønder Kommune, Stednr

HAM 5959 Roostvej 6, 6535 branderup, Arrild Sogn, Tønder Kommune, Stednr HAM 5959 Roostvej 6, 6535 branderup, Arrild Sogn, Tønder Kommune, Stednr. 210101 Arkæologisk besigtigelse i forbindelse med opførelse af en garagebygning ved Roostvej 6, Roost. Der fremkom rester af kælder,

Læs mere

FHM 5495 Domkirkepladsen 5 (M. Fibigers Stræde) Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt

FHM 5495 Domkirkepladsen 5 (M. Fibigers Stræde) Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt FHM 5495 Domkirkepladsen 5 (M. Fibigers Stræde) Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.03.11. Lok. nr. 262 Kampagne: 01-09-1994 Besigtigelse af murforløb langs østsiden af Mathilde Fibigers

Læs mere

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM2520, Ponygården Solvang, Stensballe. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Vær Sogn. Stednr.

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM2520, Ponygården Solvang, Stensballe. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Vær Sogn. Stednr. Arkæologisk forundersøgelse Bygherrerapport HOM2520, Ponygården Solvang, Stensballe Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Vær Sogn Stednr.: 160512 HOM2520 Grøft 1 Grøft 2 Resume Forundersøgelsen har vist

Læs mere

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97 Journal nr. Sogn Herred Amt HEM 3450 Birk Centerpark II Gjellerup. Hammerum. Ringkøbing. Sb. Nr. 72. UTM EUREF 89 X: 501541,26 / Y: 6220548,97 Beretning om udgravning af anlæg fra nyere tid. Undersøgt

Læs mere

FHM 3877 Åkjær. Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.02.03. Lok.nr. 71

FHM 3877 Åkjær. Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.02.03. Lok.nr. 71 FHM 3877 Åkjær Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 5.02.03. Lok.nr. 7 Kampagne 3.03.998 Rapport om udgravning af trækonstruktioner ved Åkær å. Indholdsfortegnelse Abstract 2 Øvrige data

Læs mere

OBM5573 Kirkebakken 12, Gelsted, Gelsted sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr

OBM5573 Kirkebakken 12, Gelsted, Gelsted sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr , Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.08. KUAS nr. 009-7.4.0/OBM-0056 Prøvegravning forud for etablering af bygning Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data

Læs mere

SJM 568 Jedsted Klostervej 23, Jedsted By, matr. nr. 8a, Vilslev sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 568 Jedsted Klostervej 23, Jedsted By, matr. nr. 8a, Vilslev sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr Udgravningsberetning SJM 568 Jedsted Klostervej 23, Jedsted By, matr. nr. 8a, Vilslev sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190207-51. FF nr. 222784. SJM 568 K2 Beretning for mindre forundersøgelse forud

Læs mere

VSM Ny Langmosegård Øst, Vester Tostrup sogn, Rinds herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.:

VSM Ny Langmosegård Øst, Vester Tostrup sogn, Rinds herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: VSM 09903 Ny Langmosegård Øst, Vester Tostrup sogn, Rinds herred, Viborg amt 130916-144 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM-0011 1 Beretning for udgravning forud for etablering af elkabelet Skagerrak

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde J. nr. ARV 163 Sagsbetegnelse: Forundersøgelse Kulturarvsstyrelsens journalnummer: Lokalitetsnummer: 190713-287 Matrikel nummer: 6li Ejerlav: Gellerup, Varde

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse KNV192 Kullegaard, Keldby sogn, Mønbo herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 51.

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse KNV192 Kullegaard, Keldby sogn, Mønbo herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 51. Beretning for den arkæologiske forundersøgelse KNV192 Kullegaard, Keldby sogn, Mønbo herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.05.06. Sb.nr. 51. Arbejdsfoto fra den arkæologiske forundersøgelse. Indhold Abstract...

Læs mere

ARV 55 Søndervig Tracé

ARV 55 Søndervig Tracé ARV 55 Søndervig Tracé Søgård Hdg, 108c, 110s, 110k, 110i, 111z, 111f, 111o, 111s, 111a, Nysogn sogn, Hind herred, Ringkøbing-Skjern Kommune, tidligere Ribe Amt. Sted nr. 180407, lokalitets nr. 71. KUST

Læs mere

VSM Damgård, Daugbjerg sogn, Fjends herred, Viborg amt KUAS j.nr.: /VSM-0001

VSM Damgård, Daugbjerg sogn, Fjends herred, Viborg amt KUAS j.nr.: /VSM-0001 VSM 09668 Damgård, Daugbjerg sogn, Fjends herred, Viborg amt 130101-196. KUAS j.nr.: 2009-7.24.04/VSM-0001 1 Rapport for prøvegravning forud for skovrejsning. Udført af Lars Agersnap Larsen for Viborg

Læs mere

Prøvegravningsrapport

Prøvegravningsrapport Prøvegravningsrapport NÆM 1999:113 H.C. Andersensvej, Lille Næstved Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt. sted.nr. 04.05.07 Undersøgelsens forhistorie: Næstved Museum foretog prøvegravning

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF01386 Hagesvej 20, Rødby

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF01386 Hagesvej 20, Rødby Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01386 Hagesvej 20, Rødby Udført af cand. mag. Pia K. Lindholt for Museum Lolland Falster, 24. nov. 26. nov. 2014 Museets j.nr.: MLF01386 KUAS j.nr.:

Læs mere

Oversigtsfoto taget fra nord.

Oversigtsfoto taget fra nord. Beretning for den arkæologiske forundersøgelse KNV00014 Neder Vindinge, Kastrup sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.03. Sb.nr. 54. Kuas j.nr. 2013-7.24.02/KNV0008 Oversigtsfoto taget

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Søringen

Forundersøgelsesrapport MOE Søringen Forundersøgelsesrapport MOE 00768 Søringen Af arkæolog Cand.mag. Liv Stidsing Reher- Langberg Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 13ae, Udbyover By,

Læs mere

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353 Arkæologisk rapport VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr. 170804 Sb.nr. 353 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med byggemodning af et 11500 m2 stort areal i den sydlige del af Give, bestilt

Læs mere

Beretning for ØHM1246 Torpegård Diernæs sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb.nr. 146.

Beretning for ØHM1246 Torpegård Diernæs sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb.nr. 146. Beretning for ØHM1246 Torpegård Diernæs sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.04.04. Sb.nr. 146. Abstract Fund af spredte bopladsspor, samt en enkelt brandplet. Disse er uden datering;

Læs mere

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne:

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne: HØM591 Ny Lavegård Humlebæk sogn Lynge Kronborg herred tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.04.09 Sb.nr. 86 Forundersøgelsesrapport Kampagne: I forbindelse med planerne om at genopføre Lavegård på matr.nr.

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

FHM5350 Æblelunden, Hjortshøj Hjortshøj sogn, Øster Lisbjerg herred, tidl. Randers amt. Sted nr

FHM5350 Æblelunden, Hjortshøj Hjortshøj sogn, Øster Lisbjerg herred, tidl. Randers amt. Sted nr FHM5350 FHM5350 Æblelunden, Hjortshøj Hjortshøj sogn, Øster Lisbjerg herred, tidl. Randers amt. Sted nr. 14.11.03. Kampagne: 21 05 2012, KUAS nr. 2012 7.24.02/FHM 0016 Efter anmodning fra bygherre pr.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

NÆM Kildemarksvej

NÆM Kildemarksvej NÆM 112 Kildemarksvej Kampagne: 09 06 KUAS nr. 7.24.02/NÆM 0004 Arkæologisk overvågning ved Kildemarksvej, Næstved sogn, Tybjerg herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.07.07. NÆM :112. Rapport for overvågning

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

Beretning ARV 0020 Tracé Nymindegab - Nørre Nebel

Beretning ARV 0020 Tracé Nymindegab - Nørre Nebel Beretning ARV 0020 Tracé Nymindegab - Nørre Nebel Arbejdsfoto, tracéforløb vest for Nørre Nebel Tarm landevej. Foto: Poul K. Jørgensen. Beretning, udarbejdet af Torben Egeberg, Arkæologi Vestjylland 2014

Læs mere

ÅHM 6982 Tingvej 100, Vodskov

ÅHM 6982 Tingvej 100, Vodskov ÅHM 6982 Tingvej 100, Vodskov Hammer sogn, Kær herred, tidl. Ålborg amt. Sted nr. 12.06.05. Sb.nr. 107 Kampagne: 04-04-2018 KUAS nr. 17-0219757 Under forundersøgelse forud for skovrejsning fandtes et bopladsområde

Læs mere

ØFM654 Nyborg Slot - boringer, Nyborg sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb.nr. 129.

ØFM654 Nyborg Slot - boringer, Nyborg sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb.nr. 129. ØFM654 Nyborg Slot - boringer, Nyborg sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.10. Sb.nr. 129. KUAS nr. Beretning for gennemførelse af boringer på Nyborg Slot, med henblik på oplysninger

Læs mere

HOM 3264 Kirkebakken, Hatting. Cykelsti

HOM 3264 Kirkebakken, Hatting. Cykelsti Arkæologisk udgravning Beretning HOM 3264 Kirkebakken, Hatting. Cykelsti Tidl. Vejle Amt, Hatting Herred, Hatting Sogn, Hatting By Ejerlav, matrikelnr.: 7000ac Sted-SBnr.: 170403-216 Horsens Museum har

Læs mere

NÆM Rønnebæksholm, Rønnebæk sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 34.

NÆM Rønnebæksholm, Rønnebæk sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 34. NÆM200-3 Rønnebæksholm, Rønnebæk sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.08. Sb.nr. 34. Kampagne: 2-04-200 KUAS nr. 200-7.24.02/NÆM-0002 Beretning for overvågning af kloaktracee med fund

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57.

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57. OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.16. Sb. Nr. 57. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0038 Beretning for forundersøgelsen af fjernvarme

Læs mere

OBM3970 Kielbjergvej, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb.nr. 171.

OBM3970 Kielbjergvej, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb.nr. 171. OBM3970 Kielbjergvej, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.01.08. Sb.nr. 171. KUAS nr. 2008-7.24.02/OBM-001 Beretning for forundersøgelsen af et 13.000 kvadratmeter stort areal forud

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

Alfehøjvej II NÆM 2004:131 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Alfehøjvej II NÆM 2004:131 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Alfehøjvej II NÆM 2004:131 KUAS FOR 2003-2122-0691 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 NÆM 2004:131 Alfehøjvej II Prøvegravningsrapport Kalkerup By, Fensmark Sogn, Tybjerg herred, Storstrøms Amt

Læs mere

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 1 Rapport for udgravning forud for etablering af elkabel, Skagerrak 4 Udført

Læs mere