Studentersamfundets vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studentersamfundets vedtægter"

Transkript

1 Studentersamfundets vedtægter Som vedtaget på generalforsamling d. 27/ Vedtægterne er Studentersamfundets grundlæggende papir. Det er heraf, det fremgår, hvordan organisationen er sat sammen og hvem, der bestemmer hvad. Kap. 1 - Navn og formål 1: Organisationens navn er Studentersamfundet ved Aalborg Universitet. Stk. 2: Studentersamfundet er stiftet på initiativ af Moderate Studenter ved AUC og Studenterrådet ved AUC d. 2 marts Stk. 3: Studentersamfundet overtager alle forpligtelser fra Studenterrådet ved AUC og Moderate Studenter ved AUC. 2: Studentersamfundet er en studenterorganisation, som har til formål gennem faglige, sociale, studenterpolitiske og lignende aktiviteter at levere et stadigt bedre bidrag til at skabe de bedst mulige rammer for alle studerende og Ph.d. studerende ved Aalborg Universitet. Stk. 2: Studentersamfundet er uafhængigt af partipolitiske og fagpolitiske interesser og udtaler sig udelukkende om emner, der vedrører studenterpolitik og om forhold, der vedrører de studerendes studieliv. Stk. 3: Studentersamfundet skal gennem støtte og samarbejde tilbyde sig som paraplyorganisation for alle åbne studenterorganisationer på Aalborg Universitet, såfremt disse ikke er i strid med Studentersamfundets principper for samarbejdspartnere. Kap. 2 - Medlemmer 3 Alle, der er indskrevet som studerende eller Ph.d. studerende ved Aalborg Universitet, kan optages som medlemmer. Stk. 2: Der findes to medlemskaber af Studentersamfundet: et ordinært medlemskab og et ekstraordinært medlemskab. Et ekstraordinært medlemskab kan erhverves, såfremt man studerer maksimum 4 semestre på Aalborg Universitet, eller er studerende på Campus Esbjerg. Prisen for et ordinært medlemskab er 250 kr. og prisen for et ekstraordinært medlemskab er 150 kr. 4: Medlemmer, der ikke længere er indskrevet som studerende eller Ph.d. studerende ved Aalborg Universitet, udmeldes. Alle medlemmer kan uden yderligere varsel udmelde sig af Studentersamfundet. Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse. 5: Medlemskab af Studentersamfundet medfører ikke yderligere forpligtelser for hverken medlemmet

2 eller Studentersamfundet end anført i vedtægterne. Medlemmer er ikke bundet af Studentersamfundets generelle holdninger og kan derfor til hver en tid ytre deres holdninger i eget navn. Kap. 3 Samarbejdspartnere 6: Studentersamfundet indgår ikke i nogen form for samarbejde med parter, der anvender vold og/eller diskrimination eller billiger disse. Kap. 4 - Generalforsamlingen 7: Generalforsamlingen er Studentersamfundets øverste myndighed. 8: Til generalforsamlingen har alle Studentersamfundets medlemmer, tidligere medlemmer, samt studerende og ansatte ved Aalborg Universitet møderet og taleret. Kun medlemmer af Studentersamfundet har stemmeret og er valgbare. Ved valg til kritisk revisor er studerende, PhD. studerende og ansatte ved Aalborg Universitet valgbare. 9: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til Stk. 2: Hvis posten som Formand eller Studenterpolitisk Ordfører er på valg, skal kandidater til disse have indsendt et skriftligt opstillingsgrundlag før generalforsamlingen åbnes. Disse omdeles til generalforsamlingens deltagere. Stk. 3: Valg til medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse foretages i følgende rækkefølge: Valg til Formand, valg til Studenterpolitisk Ordfører, valg til Kasserer, valg til Organisatorisk Næstformand og valg til menige medlemmer. Stk. 4: Såfremt posterne til Formand, Studenterpolitisk Ordfører, Kasserer og Organisatorisk Næstformand er på valg, og generalforsamlingen ikke er i stand til at vælge disse, indkalder Studentersamfundets bestyrelse til en ekstraordinær generalforsamling. Stk. 5: Ingen person valgt på generalforsamlingen kan forblive på sin post, efter generalforsamlingen eller et medlemsmøde har udtrykt mistillid til vedkommende. 10: Studentersamfundets bestyrelse skal på Studentersamfundets hjemmeside inden for 3 uger efter generalforsamlingens afslutning offentliggøre Studentersamfundets vedtagne vedtægter og retningslinjer for grupper samt referatet af generalforsamlingen. Stk. 2: Alle dokumenter fra generalforsamlingen skal forblive offentligt tilgængelige på Studentersamfundets hjemmeside. 11: Generalforsamlingen skal optages på lyd, så tvivlsspørgsmål omkring referatet af generalforsamlingen kan opklares. 12: Den ordinære generalforsamling afholdes i Aalborg i marts eller april måned. Stk. 2: Indkaldelse med dagsorden udarbejdes af Studentersamfundets bestyrelse. Indkaldelsen skal ske med mindst én måneds varsel ved annoncering i relevante medier og/eller tilsendt alle

3 medlemmer af Studentersamfundet. Stk. 3: Dagsordenen til en ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: Åbning og konstituering Bestyrelsens årsberetning Studenterpolitisk ordførers årsberetning Studentersamfundets årsregnskab Kritiske revisorers årsberetning Vedtagelse af Studentersamfundets visionspapirer; gældende for tre år Vedtagelse af Studentersamfundets arbejdsprogram Vedtagelse af Studentersamfundets årsbudget Indkomne forslag Valg af Formand for Studentersamfundet Valg til Studenterpolitisk Ordfører for Studentersamfundet Valg til Kasserer for Studentersamfundet Valg til Organisatorisk Næstformand for Studentersamfundet Valg af menige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse Valg af kritiske revisorer Stk. 4: Forslag til visionspapirer, arbejdsprogram, budget, ændring af nuværende vedtægter og ændring af retningslinjer for grupper samt øvrige forslag skal være Studentersamfundets bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 5: Studentersamfundets bestyrelse skal gøre, generalforsamlingsmappen tilgængelig på Studentersamfundets hjemmeside senest 12 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Generalforsamlingsmappen skal som minimum indeholde bestyrelsens årsberetning, Studenterpolitisk årsberetning, kritiske revisorers årsberetning, forslag til visionspapirer, forslag til arbejdsprogram og indkomne forslag. Regnskabet og forslag til budget skal ligeledes være tilgængelige på Studentersamfundets hjemmeside senest 12 dage før generalforsamlingens afholdelse. Alle dokumenter til behandling på generalforsamlingen skal foreligge på print ved generalforsamlingens begyndelse. Stk. 6. Strategien for Studentersamfundet fastlægges hvert tredje år. I strategien findes en vision og mission for organisationen, samt et antal målsætninger, der beskriver hvordan førnævnte vision og mission opnås. Målsætningerne skal til den årlige generalforsamling revurderes, således at strategien er tidssvarende i forhold til den udvikling som organisationen gennemgår. 13: En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis dette begæres med beslutningstema af mindst 100 medlemmer, et medlemsmøde eller Studentersamfundets bestyrelse. Afholdelsen skal finde sted i Aalborg senest 3 uger efter begæringen. Stk. 2: Indkaldelse med dagsorden udarbejdes af Studentersamfundets bestyrelse. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering i relevante medier og/eller tilsendt alle Studentersamfundets grupper og øvrige, der har ytret ønske herom. Stk. 3: Forslag til ændring af nærværende vedtægter eller retningslinjer for grupper samt øvrige forslag skal være Studentersamfundets bestyrelse i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

4 Stk. 4: Studentersamfundets bestyrelse skal gøre indkomne forslag tilgængelige på Studentersamfundets hjemmeside senest 5 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Kap. 5 - Medlemsmødet 14: Medlemsmødet er Studentersamfundets højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. 15: Et medlemsmøde skal afholdes, hvis dette begæres af mindst 20 medlemmer, Studenterforum, en gruppe under Studentersamfundet eller Studentersamfundets bestyrelse. Afholdelsen skal finde sted i Aalborg senest 3 uger efter begæringen. Stk. 2: Indkaldelse med dagsorden udarbejdes af Studentersamfundets bestyrelse. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering i relevante medier og/eller tilsendt alle Studentersamfundets grupper og øvrige, der har ytret ønske herom. 16: Til medlemsmødet har alle Studentersamfundets medlemmer, ansatte og tidligere medlemmer samt Aalborg Universitets studerende og ansatte møderet og taleret. Kun Studentersamfundets medlemmer har stemmeret. 17: Medlemsmødet kan nedsætte udvalg og aktivitetsgrupper til at behandle konkrete sager. Medlemsmødet kan overlade kompetence til disse i nærmere bestemt omfang inden for nærmere bestemte områder, som fastlægges af medlemsmødet. Alle udvalg og aktivitetsgrupper har tilbagemeldingspligt over for medlemsmødet. 18: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til Kap. 6 - Daglig ledelse 19: Den daglige ledelse af Studentersamfundet varetages af Studentersamfundets bestyrelse, som har til opgave at: Følge Studentersamfundets interne og eksterne aktiviteter Sikre koordineringen og udvekslingen af information mellem Studentersamfundets organer og repræsentanter. Varetage Studentersamfundets økonomi (herunder budgetrevision og bevillinger). sikre, at kassereren sætter sig ind i Studentersamfundets regnskabssystemer og kvartalsvist gennemgår regnskabet med bestyrelsen. Sikre varetagelsen af Studentersamfundets administration. Sikre drift samt udviklingen af rammerne for at bedrive studenterpolitik på AAU. Styrke den almene studerendes forhold til Studentersamfundet som studenterpolitisk organisation.

5 Sikre afholdelsen af faste aktiviteter (herunder generalforsamlinger, medlemsmøder og møder i Studenterforum) Stk. 2: Studentersamfundets bestyrelse kan nedsætte udvalg og aktivitetsgrupper til at behandle konkrete sager. Bestyrelsen kan overlade kompetence til disse i nærmere bestemt omfang inden for nærmere bestemte områder. Alle udvalg og aktivitetsgrupper har tilbagemeldingspligt over for bestyrelsen. 20: Studentersamfundets bestyrelse består af en Formand, en Studenterpolitisk Ordfører, en Kasserer, en Organisatorisk Næstformand, en Studiestartsansvarlig, en Valgansvarlig, en Kommunikationsansvarlig, en IT-ansvarlig, en Eventansvarlig, en Ansvarlig for eksterne samarbejdspartnere, en Ansvarlig for fakultetsråd og lokale studieforeninger og en Ansvarlig for internationale studerende. Stk. 2: Det skal forstås at den Studenterpolitiske Ordfører er rangeret på linje med Formanden. Titlen Næstformand skal klargøre at denne post skal understøtte Formanden og dennes ledelsesansvar over for bestyrelsen. Stk. 3: Studentersamfundets bestyrelse vælges for et bestyrelsesår. Bestyrelsesåret starter 3 uger efter den ordinære generalforsamling og slutter 3 uger efter den næstkommende ordinære generalforsamling. Stk. 4: Studentersamfundets bestyrelses medlemmer må gerne være kontaktperson for eller repræsentere grupper, som de selv er aktivister i. I ethvert henseende, hvor der træffes beslutninger vedrørende en gruppe, erklæres bestyrelsesmedlemmer, der er aktivister i den pågældende gruppe, for inhabile. Stk. 5: I tilfælde af at Studentersamfundets bestyrelse udtrykker mistillid til et medlem af bestyrelsen, kan vedkommende ikke forblive på sin post. Stk. 6: I tilfælde af at der udtrykkes mistillid til Studentersamfundets bestyrelse, eller denne samlet trækker sig, vælges en ny bestyrelse på en ekstraordinær generalforsamling. 21: Til bestyrelsesmøder deltager repræsentanter fra Studentersamfundets administration, såfremt det er nødvendigt. Alle grupper og udvalg under Studentersamfundet har mulighed for at have en observatør med til bestyrelsesmøder. Udelukkende bestyrelsesmedlemmer valgt ved Studentersamfundets generalforsamling har stemmeret 22: I tilfælde af, at formands-, studenterpolitisk ordfører-, kassererposten eller posten som organisatorisk næstformand står ubesat, udpeger Studentersamfundets bestyrelse en fungerende Formand, Studenterpolitisk Ordfører, Kasserer eller Organisatorisk Næstformand. Studentersamfundets bestyrelse skal snarest muligt foranledige, at en ny Formand, Studenterpolitisk Ordfører, Kasserer eller Organisatorisk Næstformand vælges. Den fungerende Formand, Studenterpolitisk Ordfører, Kasserer eller Organisatorisk Næstformand er kun stemmebærende medlemmer af bestyrelsen hvis de er valgt blandt bestyrelsen. I den periode formandsposten står ubesat tiltræder Næstformanden som fungerende Formand, indtil en anden er valgt ved en generalforsamling. Stk.2: I tilfælde af, at formand, studenterpolitisk ordfører, kasserer eller organisatorisk næstformand posten står ubesat, kan disse kun indsuppleres på en generalforsamling.

6 Stk.3: I tilfælde af, at menige bestyrelsesposter står ubesat, kan disse indsuppleres på et medlemsmøde, hvor afstemninger og personvalg foregår i henhold til Kap. 7 Studenterforum 23: Studenterforum har kompetence til, på vegne af Studentersamfundet, at tage politisk stilling til studenterpolitiske emner af enhver art. Studenterforum er underlagt Studentersamfundets formål og vedtægter. 24: Alle studerende ved Aalborg Universitet har møderet, taleret og stemmeret. 25: Studenterforum kan nedsætte udvalg til at behandle konkrete politiske sager og har tilbagemeldingspligt over for Studenterforum. 26: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til 32 og 34 27: Studenterforum udpeger Studentersamfundets repræsentant til DSF s Landsforum Kap. 8 Øvrige grupper 28: Bestyrelsen kan godkende optagelsen af grupper med egne vedtægter og/eller kommissorium. Grupperne er underlagt Studentersamfundets vedtægter og retningslinjer for grupper. Grupperne konstituerer sig selv. 29: Én type af øvrige grupper er fakultetsrådene, som har til formål at facilitere tværfaglig studenterpolitik, især med henblik på at støtte de indvalgte og lokale studieforeninger på fakultetet. Yderligere har fakultetsrådene til formål at repræsentere de studerende på fakultetet, hvad angår tværfaglige studenterpolitiske problemstillinger, som ikke hører under de lokale studieforeninger eller studienævn. Stk. 2: Der kan maksimalt være ét fakultetsråd pr. fakultet ved Aalborg Universitet. Kap. 9 - Repræsentation af foreningen 30: Studenterforum udpeger/indstiller Studentersamfundets repræsentanter til interne og eksterne udvalg, hvis aktiviteter ikke naturligt vedrører en enkelt gruppe. Studentersamfundet forventer, at mandater som bestrider tillidsposter for Studentersamfundet, holder studerende og Studentersamfundet orienteret om arbejdet og om vigtige dagsordenspunkter samt repræsenterer den på Studenterforums vedtaget politik på området. 31: Studentersamfundet forventer, at mandater, som er valgt på organisationens lister, eller som bestrider tillidsposter for Studentersamfundet, holder studerende og Studentersamfundet orienteret om arbejdet og vigtige dagsordenspunkter. Det forventes desuden, at valgte tager del i de faglige diskussioner på faget og i Studentersamfundet og derved søger at nå frem til en fælles stillingtagen til væsentlige sager.

7 Kap Afstemninger og personvalg 32: Der kan ikke brevstemmes eller stemmes ved fuldmagt. 33: Afstemninger om vedtagelse af forslag foretages ved håndsoprækning. Såfremt minimum én tilstedeværende stemmeberettiget ytrer ønske om en anonym afstemning, kan afstemningen dog foretages skriftligt og hemmeligt. Stk. 2: For vedtagelse af forslag kræves almindeligt stemmeflertal, medmindre andet er anført i vedtægterne. Stk. 3: I tilfælde af stemmelighed gentages afstemningen, og hvis der også denne gang er stemmelighed, bortfalder forslaget. 34: Personvalg foretages skriftligt og hemmeligt. For så vidt der er tale om valg til en post, der ikke er på valg til generalforsamlingen, og ingen stemmeberettigede har indvendinger herimod, kan valget dog foretages ved håndsoprækning. Stk. 2: Såfremt antallet af opstillede overstiger antallet af poster, der er på valg, afholdes der individuelle tillidsvalg, hvor der stemmes for eller imod de enkelte opstillede. En opstillet skal have flere stemmer for end imod for at blive valgt. Stk. 3: Såfremt alle menige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse er på valg, og antallet af opstillede overstiger antallet af poster, der er på valg, stemmes der efter pointvalgsmetoden ved valg til disse. Hver stemmeberettiget kan således stemme på op til 8 personer i prioriteret rækkefølge, hvor førsteprioriteten får 8 point, andenprioriteten får 7 point etc. De 8 personer der får flest point, vælges til posterne. Stk. 4: Såfremt antallet af opstillede ved øvrige personvalg overstiger antallet af poster, der er på valg, har hver stemmeberettiget én stemme pr. post ved valg til disse. Opstillede indvælges efter antallet af modtagne stemmer. Hvis kun én post er på valg, foretages der dog omvalg mellem de opstillede, der ikke har fået færrest stemmer, indtil én opstillet har fået over halvdelen af de afgivne stemmer. Stk. 5: I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg mellem de berørte opstillede. I tilfælde af stemmelighed mellem alle opstillede, der er på valg, foretages lodtrækning. Kap Økonomi 35: Studentersamfundets regnskabsår følger kalenderåret 36: Generalforsamlingen godkender det af den eksterne revisor og de kritiske revisorer reviderede regnskab for det foregående år og fastlægger budgettet for indeværende år. Stk. 2: Generalforsamlingen godkender lønniveau for Studentersamfundets Formand, Studenterpolitisk Ordfører, Kasserer og Organisatorisk Næstformand såfremt det ønskes ændret i forhold til det gældende niveau. 37: Studentersamfundets bestyrelse er ansvarlig for regnskabsførelsen og budgetplanlægningen. 38: Ansættelsesforhold skal godkendes af Studentersamfundets bestyrelse.

8 39: Studentersamfundets bestyrelse, Studenterforum, fakultetsrådene og evt. andre af Studentersamfundets grupper gives på budgettet hver en bevilling, som disse administrerer selvstændigt. Internt i hver gruppe vælges en økonomiansvarlig, som er ansvarlig for bevillingen over for Studentersamfundets bestyrelse. 40: Medlemmerne hæfter kun med deres indbetalte kontingent. 41: Studentersamfundet hæfter kun med sin egen formue. 42: Lån for Studentersamfundet kan kun optages af Formanden med Studentersamfundets bestyrelses accept. 43: Sekretariatslederen har til enhver tid tegningsret ved foreningen i samråd med Formanden og Kassereren, så længe der ikke er tale om gældsætning af foreningen. Aftaler indgået mellem sekretariatslederen og Formanden og Kassereren, skal skriftlig dokumenteres. Stk. 2: Sekretariatslederen har tegningsret uden samråd for aftaler omhandlende NETS, PBS eller Netbank. 44: Aktiviteter som budgetteres til et underskud større end kr må kun påbegyndes økonomisk, såfremt budgettet for aktiviteten er godkendt på et medlemsmøde eller en generalforsamling. En sådanne aktivitet der ønskes påbegyndt mellem regnskabsårets start og den ordinære generalforsamling, skal således godkendes af en ekstraordinær generalforsamling. Lønninger af sædvanlig karakter er undtaget fra denne vedtægt. Kap Kritiske Revisorer 47: De kritiske revisorer repræsenterer og håndhæver de budgetter, interesser og mål der er vedtaget på en generalforsamling og/eller medlemsmøde. Stk.2: De kritiske revisorer består af tre medlemmer. 48: De kritiske revisorer har kompetencer til at begære til medlemsmøde og ekstraordinær generalforsamling, såfremt det er enstemmigt besluttet blandt de kritiske revisorer, og bunder i en økonomisk eller strategisk begrundet problemstilling. 49: De kritiske revisorers første opgave er, at sikre budgetmæssig ansvarlighed i centralorganisationen. Dette gøres ved; Løbende at holde sig orienteret om økonomien Gennemse kvartalsopgørelser Dialog med Studentersamfundets bestyrelse og sekretariatet

9 Stk.2: De kritiske revisorers anden opgave, er at sikre central organisationens fokus på strategien, gennem dialog med Studentersamfundets bestyrelse og løbende opfølgning på de generalforsamlings bestemte målsætninger. 50: De Kritiske revisorer har ikke beslutningevne i Studentersamfundets bestyrelse eller nogen af Studentersamfundets andre organer. Deres kompetencer er udelukkende at sikre opmærksomhed på problemstillinger angående økonomi og strategi, samt oplyse generalforsamlingen og medlemsmødet om deres observationer og tilkendegive deres holdning til disse. 51: Studentersamfundets bestyrelse kan med ⅔ flertal erklære mistillid til en eller flere af de kritiske revisorer. Efter et mistillidsvotum, standses de pågældende kritiske revisorers opgaver og der skal snarest muligt indkaldes til en generalforsamling, hvor det endeligt afgøres om de kan forblive på deres post. Stk.2: Forlader en af de kritiske revisorer deres post, skal der snarest muligt indkaldes til en generalforsamling eller medlemsmøde hvor en ny kan vælges. stk.3: Afsættes en af de kritiske revisorer deres post, skal den afsættende generalforsamling eller medlemsmøde konsiturere nye der kan agerer kritiske revisorer indtil et valg kan afholdes eller en ordinær generalforsamling finder sted. Det er op til den afsættende generalforsamling eller medlemsmøde at afgøre hvilken mulighed der er, optimal for organisationen. 52: Valg til kritiske revisorer foregår i henhold til Kap Vedtægtsændringer 53: Disse vedtægter kan kun ændres af generalforsamlingen. På generalforsamlingen skal der være 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer for en vedtægtsændring, og mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede skal have stemt for ændringen. Blanke stemmer tæller ikke som afgivne stemmer. Stk. 2: Ændringer træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. 54: Studentersamfundet kan kun nedlægges med 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigedes stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre måneders mellemrum. Stk. 2. Organisationens egenkapital skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med organisationens fastsatte formål eller til andre almennyttige formål på Aalborg Universitet Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Studentersamfundets vedtægter

Studentersamfundets vedtægter Studentersamfundets vedtægter Som vedtaget på generalforsamling d. 22/03-2018 Vedtægterne er Studentersamfundets grundlæggende papir. Det er heraf, det fremgår, hvordan organisationen er sat sammen og

Læs mere

Studentersamfundets vedtægter

Studentersamfundets vedtægter Studentersamfundets vedtægter Som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 12/05 2016 Vedtægterne er Studentersamfundets grundlæggende papir. Det er heraf, det fremgår, hvordan organisationen

Læs mere

Studentersamfundets vedtægter

Studentersamfundets vedtægter Studentersamfundets vedtægter Som vedtaget på generalforsamlingen 2013 Vedtægterne er Studentersamfundets grundlæggende papir. Det er heraf, det fremgår, hvordan organisationen er sat sammen og hvem, der

Læs mere

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling den 26/09/ Åbning v/ Formand Marcus Birk. Dagsorden

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling den 26/09/ Åbning v/ Formand Marcus Birk. Dagsorden Referat af Ekstraordinær Generalforsamling den 26/09/2016 Dagsorden 1. Åbning v/formand 2. Indkomne forslag 3. Økonomisk status v/bestyrelsen og de kritiske revisorer 4. Valg a. Valg af ordinære medlemmer

Læs mere

Referat Studentersamfundets generalforsamling 2015

Referat Studentersamfundets generalforsamling 2015 Referat Studentersamfundets generalforsamling 2015 Formalia Valg af ordstyrer: Niels Haldrup er valgt Valg af referant: Kristoffer Sundmark er valgt en afgiver bestyrelsens beretning Kristoffer Mæng og

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Studenterforum Metropol ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterforum Metropol ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterforum Metropol ved Professionshøjskolen Metropol Studenterforum Metropol Afdeling for studenterpolitisk aktivitet Sigurdsgade 26 2200 København N www.phmetropol.dk Godkendt på Studenterforum

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR -RUC). Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Københavns Professionshøjskole Godkendt på stiftende generalforsamling d

Vedtægter for Studenterrådet ved Københavns Professionshøjskole Godkendt på stiftende generalforsamling d Vedtægter for Studenterrådet ved Københavns Professionshøjskole Godkendt på stiftende generalforsamling d. 14-04-2018 Navn og formål 1 Organisationens navn er: Studenterrådet ved Københavns Professionshøjskole

Læs mere

Generalforsamling Onsdag d. 21 Marts kl 14:00

Generalforsamling Onsdag d. 21 Marts kl 14:00 Onsdag d. 21 Marts kl 14:00 Indholdsfortegnelse: 1. Dagsorden 2. Studentersamfundets vedtægter 3. Retningslinjer for grupper 4. Bestyrelsens Årsberetning 17/18 5. Studenterpolitisk årsberetning 17/18 6.

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Referat af Studentersamfundets Ordinære generalforsamling 2018

Referat af Studentersamfundets Ordinære generalforsamling 2018 Referat af Studentersamfundets Ordinære generalforsamling 2018 Dagsorden 21. marts, Kl 14:00 Badehusvej 9-13, Basis, Auditorie 3 1. Åbning og konstituering 2. Overrækkelse af legatet til: Årets Frivillige

Læs mere

Generalforsamling Onsdag d. 22 Marts kl 13:00

Generalforsamling Onsdag d. 22 Marts kl 13:00 Generalforsamling 2017 Onsdag d. 22 Marts kl 13:00 Indholdsfortegnelse: 1. Dagsorden 2. Studentersamfundets vedtægter 3. Retningslinjer for grupper i Studentersamfundet 4. Bestyrelsens Årsberetning 2016/2017

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Borgerlige Jurister

Vedtægter for Foreningen for Borgerlige Jurister Vedtægter for Foreningen for Borgerlige Jurister Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Foreningen for Borgerlige Jurister på Aarhus Universitet, i daglig tale forkortet FBJ. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Ansøgning til udviklingspuljen på vegne af FakSUND

Ansøgning til udviklingspuljen på vegne af FakSUND Ansøgning til udviklingspuljen på vegne af FakSUND Kære Studentersamfundets bestyrelse, I FakSUND er vi pt. i gang med at få gang i hjulende og et led i denne plan er at investere i polo er med logo (selvfølgelig

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Det Frivillige Kulturelle Samråd

Vedtægter for Det Frivillige Kulturelle Samråd Det Frivillige Kulturelle Samråd Vedtægter for Det Frivillige Kulturelle Samråd 1 Navn Stk. 1 Det Frivillige Kulturelle Samråd (FKS). FKS hjemsted er formandens eller sekretariatets adresse. 2 Formål Stk.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Generalforsamling Onsdag d. 22 Marts kl 13:00

Generalforsamling Onsdag d. 22 Marts kl 13:00 Onsdag d. 22 Marts kl 13:00 Indholdsfortegnelse: 1. Dagsorden 2. Studentersamfundets vedtægter 3. Retningslinjer for grupper i Studentersamfundet 4. Bestyrelsens Årsberetning 2016/2017 5. Ordførerens Beretning

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Navn og formål... 2 Kapitel 2 Medlemskab... 2 Kapitel 3 Årsmøde... 3 Kapitel 4 Bestyrelsen... 4 Kapitel 5 Formandskabet... 6 Kapitel

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted Vedtægter for Oecon I Odense E16 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Oecon i Odense. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet, campus Odense. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål,

Læs mere

Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Stk Formål. Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5. Stk. 6 Stk.

Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Stk Formål. Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5. Stk. 6 Stk. Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Patientforeningen Modermærkekræft. Stk. 2. Foreningens hjemsted er formandens adresse. 2 Formål. Stk. 1. At

Læs mere

Vedtægter for Djurs Lærerforening KOLIND MARTS 2019

Vedtægter for Djurs Lærerforening KOLIND MARTS 2019 Vedtægter for Djurs Lærerforening KOLIND MARTS 2019 Navn 1 Kredsens navn er: Djurs Lærerforening. Den udgør Kreds 134 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Danske Mediestuderende

Vedtægter for Danske Mediestuderende Vedtægter for Danske Mediestuderende Vedtaget på seminaret d. 5.-6. november 2016. 1 Formål Stk. 1: Navn Foreningens navn er Danske Mediestuderende. Stk. 2: Formål Foreningen er en samarbejdsforening for

Læs mere

Vedtægter Dansk Implementeringsnetværk (DIN)

Vedtægter Dansk Implementeringsnetværk (DIN) Vedtægter Dansk Implementeringsnetværk (DIN) 1. Navn Foreningens navn er. Navnet forkortes DIN. Foreningens internationale navn er Danish Implementation Network. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Danmark.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter Dansk Implementeringsnetværk (DIN)

Vedtægter Dansk Implementeringsnetværk (DIN) Vedtægter Dansk Implementeringsnetværk (DIN) 1. Navn Foreningens navn er. Navnet forkortes DIN. Foreningens internationale navn er Danish Implementation Network. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Djurs Lærerforening KOLIND APRIL 2017

Vedtægter for Djurs Lærerforening KOLIND APRIL 2017 Vedtægter for Djurs Lærerforening KOLIND APRIL 2017 Navn 1 Kredsens navn er: Djurs Lærerforening. Den udgør Kreds 134 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune.

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

For Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende

For Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende Vedtægter For Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende Kapitel 1 Navn og medlemmer 1 Foreningens navn er Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, forkortet SDS. Stk. 2 Foreningens

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds

Lærerstuderendes Landskreds Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Navn og formål... 2 Kapitel 2 Medlemskab... 2 Kapitel 3 Årsmøde... 3 Kapitel 4 Bestyrelsen... 4 Kapitel 5 Den daglig ledelse...

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter ELSA Copenhagen

Vedtægter ELSA Copenhagen Vedtægter ELSA Copenhagen KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er The European Law Students Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Yngre Lungemedicinere Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 11. juni 2013 Med ændringer 21.

Vedtægter for Foreningen af Yngre Lungemedicinere Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 11. juni 2013 Med ændringer 21. Vedtægter for Foreningen af Yngre Lungemedicinere Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 11. juni 2013 Med ændringer 21. november 2013 1 NAVN Stk. 1. Foreningens navn er: Foreningen af Yngre Lungemedicinere

Læs mere

Vedtægter for CBS Students

Vedtægter for CBS Students Vedtægter for CBS Students 1 Navn Organisationens navn er: CBS Students 2. Hjemsted Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune 3. Formål Organisation har til formål at virke som interesseorganisation

Læs mere

Vedtægter for ST-rådet

Vedtægter for ST-rådet 0120321405 678977ÿÿ9ÿ 8222202820!"#$ %&'!( )*+,704!-.4)+7 020 Vedtægter for ST-rådet 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er ST-rådet og har hjemsted på Aalborg universitets uddannelse Sundhedsteknologi/Biomedical

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

1 stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/ Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale UNF København.

1 stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/ Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale UNF København. Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Senest opdateret 10. marts 2018 Kapitel 1: Generelt Side 1 af 10 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003, København, i daglig tale UNF København.

Læs mere

Vedtægter for Familieidræt Frederiksberg Senest redigeret GF 27. februar 2019

Vedtægter for Familieidræt Frederiksberg Senest redigeret GF 27. februar 2019 Vedtægter for Familieidræt Frederiksberg Senest redigeret GF 27. februar 2019 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Familieidræt Frederiksberg. 1.2 Foreningen har hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

1.2 Foreningens internationale navn er Danish Crowdfunding Association.

1.2 Foreningens internationale navn er Danish Crowdfunding Association. København April 2015 Sagsnr. 059513-0001 ekh/ekh/cma Vedtægter for Dansk Crowdfunding Forening (CVR-nr. 35366032) 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Crowdfunding Forening. 1.2 Foreningens internationale

Læs mere

Klubbens vedtægter for Gauerslund IF Fodbold

Klubbens vedtægter for Gauerslund IF Fodbold 27. Februar 2018 Side 1 af 5 Klubbens vedtægter for Gauerslund IF Fodbold 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Gauerslund IF Fodbold dens hjemsted er Gauerslund, Vejle Kommune. 2: Formål Foreningens

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER for Ikast Biografforening

VEDTÆGTER for Ikast Biografforening VEDTÆGTER for Ikast Biografforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Ikast Biografforening, og dens hjemsted er Ikast Brande Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at drive biograf

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer (YNNN) Revideret GF

Vedtægter for Foreningen af Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer (YNNN) Revideret GF Vedtægter for Foreningen af Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer (YNNN) Revideret GF 18.01.2015 Kapitel 1: Navn, struktur og formål 1 Navn og hjemsted 2 Struktur 3 Formål Kapitel 2: Medlemskab

Læs mere

VEDTÆGTER for Socialt Udviklingscenter, SUS. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål

VEDTÆGTER for Socialt Udviklingscenter, SUS. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål VEDTÆGTER for Socialt Udviklingscenter, SUS 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Socialt Udviklingscenter, SUS. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Socialt Udviklingscenter SUS er

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Djurs Lærerforening. Vedtægter Djurs Lærerforening

Djurs Lærerforening. Vedtægter Djurs Lærerforening Djurs Lærerforening Vedtægter Djurs Lærerforening KOLIND MARTS 2012 Navn 1. Kredsens navn er: Djurs Lærerforening. Den udgør Kreds 134 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Norddjurs Kommune og Syddjurs

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som lokalforeningen. Stk. 2 Lokalforeningen har hjemme i Københavns kommune, herefter

Læs mere

UDKAST TIL NYE Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn, hjemsted og samarbejdspartnere

UDKAST TIL NYE Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn, hjemsted og samarbejdspartnere Vedtægter for Netværk Modermærkekræft (NeMo) 1 Navn, hjemsted og samarbejdspartnere Stk. 1. Foreningens navn er Netværk Modermærkekræft. Stk. 2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub.

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub. Som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 7. november 1996 og ændret ved ekstraordinær generalforsamling d. 9. november 2002, d. 30 december 2008, d. 21. december 2009, d. 10. januar 2011, d.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSKELSVINDFONDEN

VEDTÆGTER FOR MUSKELSVINDFONDEN VEDTÆGTER FOR MUSKELSVINDFONDEN 1 Navn. 1.01 Medlemsforeningens navn er Muskelsvindfonden. 1.02 Foreningen har hjemsted i Århus. 2 Formål. 2.01 Det er Muskelsvindfondens formål at forbedre livsvilkårene

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening 1.2 Tidligere navne: 1903-1904: Døvstummeforeningen,,Effata" Aarhus 1904-1950: Døvstummeforeningen,,Hephata"

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter. Nivå Gymnastikforening

Vedtægter. Nivå Gymnastikforening Vedtægter Nivå Gymnastikforening 1 Stk. 1 Foreningens navn er Nivå Gymnastikforening. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er: at fremme og samle interessen for

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Vedtægter for Sammenslutningen af Unge Med Handicap Vedtægter for Sammenslutningen af Unge Med Handicap 1. NAVN Stk. 1 Organisationens navn er: Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Stk. 2 Foreningens bopæl er adressen på Sammenslutningen af Unge med Handicaps

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

NAVN STK. 1 STK. 2. Foreningen har hjemsted på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. FORMÅL STK. 1

NAVN STK. 1 STK. 2. Foreningen har hjemsted på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. FORMÅL STK. 1 VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR SCIENCERÅDET, OPDATERET 7. JANUAR 2015 NAVN 1 Foreningens navn er SCIENCErådet ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (herefter SCIENCE). Internationalt

Læs mere

Vedtægter for Grindsted. Foreningens navn. Foreningens formål. Vedtægter for Singlerock Cafe, Grindsted. Vedtægter for foreningen

Vedtægter for Grindsted. Foreningens navn. Foreningens formål. Vedtægter for Singlerock Cafe, Grindsted. Vedtægter for foreningen Vedtægter for Grindsted Vedtægter for Singlerock Cafe, Grindsted [ Vedtægter for foreningen Foreningens navn 1. Foreningens navn er Single Rock Cafe Grindsted. Foreningen er hjemmehørende i Billund kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

Allerød - Hørsholm Lærerforening Kreds 29. Vedtægter

Allerød - Hørsholm Lærerforening Kreds 29. Vedtægter Allerød - Hørsholm Lærerforening Kreds 29 Vedtægter 1. Navn Kredsens navn er Allerød - Hørsholm Lærerforening. Den udgør kreds 29 af Danmarks Lærerforening. Kredsens dækker Hørsholm Kommune og Allerød

Læs mere

Vedtægter for Danske Mediestuderende

Vedtægter for Danske Mediestuderende Vedtægter for Danske Mediestuderende Vedtaget på seminaret d. 24. - 25. november 2018. 1 Formål Stk. 1: Navn Foreningens navn er Danske Mediestuderende. Stk. 2: Formål Foreningen er en samarbejdsforening

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Gamerz

Vedtægter for Albertslund Gamerz 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Albertslund Gamerz. Stk. 1.1. Det forkortede navn A GamerZ benyttes i daglig tale og til markedsføringsformål. Stk. 1.2. Domænenavnet er primært agamerz.dk

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Vedtægter for Øster Vedsted Fællesråd

Vedtægter for Øster Vedsted Fællesråd Vedtægter for Øster Vedsted Fællesråd 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Øster Vedsted Fællesråd (forkortet ØVF) Stk. 2. Foreningens hjemsted er Esbjerg kommune 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter SIND Ungdom

Vedtægter SIND Ungdom Vedtægter SIND Ungdom 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er SIND Ungdom. SIND Ungdoms hjemsted er København. SIND Ungdom er en selvstændig og landsdækkende ungdomsorganisation uden religiøse eller

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund 2016 AFSNIT 1: INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN, STIFTELSE OG HJEMSTED 1.1 Forbundets navn er Danske Døves Ungdomsforbund (DDU). Forbundets internationale benævnelse

Læs mere

Vedtægter for Organisation for Digitalt Design Studerende (ODDS) Ved Aarhus Universitet

Vedtægter for Organisation for Digitalt Design Studerende (ODDS) Ved Aarhus Universitet Vedtægter for Organisation for Digitalt Design Studerende (ODDS) Ved Aarhus Universitet Revideret 5. maj 2010 1 Foreningen Organisation for Digitalt Design studerende (ODDS) er en i alle henseender uafhængig,

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»juridisk Alumneforening Syddansk Universitet«. Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Juridisk Institut,

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere