Idrætsforeningernes rammer og vilkår Kommuneundersøgelse af Danmarks Idrætsforbund (DIF)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idrætsforeningernes rammer og vilkår Kommuneundersøgelse af Danmarks Idrætsforbund (DIF)"

Transkript

1 Idrætsforeningernes rammer og vilkår Kommuneundersøgelse af Danmarks Idrætsforbund (DIF) Kort beskrivelse af følgende baggrundsnotat: Nedenstående baggrundsnotat giver et overblik over kommuneundersøgelsen, der er udarbejdet af DIF. Dokumentet tager udgangspunkt i Varde Kommune og deres placeringer indenfor de fire temaer økonomi, frivillighed, faciliteter og idrætspolitik. Formålet er at finde udviklingspunkter således kommunen kan arbejde med målet om at komme i top 15 i den kommende kommuneundersøgelse, der udarbejdes af DIF i 2021 (forlængelse af FIK-politikken for ). Der bliver gennemgået og sammenlignet med en række andre kommuner, der ligger i top 15 og deres konkrete tiltag bliver vurderet i forhold til overførbarheden til Varde Kommune, der ligger nr. 41. Det drejer sig om følgende kommuner: Gentofte (nr. 1), Skive (nr. 2), Høje Taastrup (nr. 5), Thisted (nr. 13), Rebild (nr. 15). Undersøgelsens spørgeskema sendes til foreningernes formænd, hvor den gennemsnitlige svarprocent for undersøgelsen er 24%. Denne relativt lave svarprocent gør derfor, at der kan stilles spørgsmålstegn ved resultaternes nøjagtighed, om end undersøgelsen fortsat findes tilstrækkeligt troværdig. Varde Kommune har specifikt en svarprocent på 21% (29 ud af 141 foreninger), hvoraf 21 formænd, 4 kasserere, 2 bestyrelsesmedlemmer og to andre frivillige har svaret på vegne af foreningerne. I det følgende baggrundsnotat inddrages udvalgte kommuner i det omfang, hvor det findes relevant i forhold til at overføre eller udføre lignende tiltag i Varde Kommune. Forvaltningen for Kultur og Fritid har på baggrund af analysen valgt at fokusere på hhv. frivillighed og idrætspolitik, da de for Varde Kommune finder størst udviklingspotentiale indenfor disse to temaer. Baggrund for DIF s undersøgelse af foreningernes rammer og vilkår: Rapporten, der er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund, giver en status på idrætsforeningernes rammer og vilkår med fokus på fire temaer hhv. økonomi, faciliteter, frivillighed og idrætspolitik. I alt kigger rapporten på 21 forskellige forhold, hvoraf 11 er såkaldte subjektive parametre, der er baseret på en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets idrætsforeninger. De resterende 10 parametre er hentet fra eksterne datakilder herunder Danmarks Statistik, en undersøgelse fra Syddansk Universitet og den officielle medlemsregistrering. Kommunerne rangeres ud fra hvert af disse 21 parametre, hvor den kommune, der klarer sig bedst på det givne parameter, får en førsteplads, mens den dårligste får en 93.-plads undersøgelsens formål: I 2013 gennemførte Danmarks Idrætsforbund den hidtil mest omfattende komparative analyse af idrætsforeningernes rammer og vilkår i landets kommuner. Undersøgelsen blev brugt til at få sat

2 foreningsidrætten på dagsordenen frem mod det forestående kommunalvalg, ligesom man ønskede at give foreninger, idrætsråd, politikere og borgere flere værktøjer til at deltage aktivt i debatten. Hvilke formål har rapporten fra 2017? Rapporten fra 2017 har to overordnede formål. Det første var at gentage den komparative analyse, hvori 93 af landets kommuner (ø-kommunerne er ikke med) sammenlignes på en række parametre. Det andet formål var at se på udviklingen indenfor hvert af disse parametre. Resultaterne for Varde Kommune (VK) VK placerer sig på en samlet 41. plads i undersøgelsen fra Det er en tilbagegang på 5 pladser sammenlignet med undersøgelsen fra VK s placering indenfor de fire parametre, samt nutidige tiltag indenfor samme parametre: Økonomi: VK ligger nr. 66, hvilket er en fremgang på 22 pladser ift o Igangsatte tiltag: VK har i 2019 øget lokaletilskuddet fra 75% til 80%. Herudover har alle haller i VK gennemgået en renovering, hvor fokusset har været på energioptimerende renovationer. Til dette har VK givet tilskud fra renoveringspuljen. VK er desuden i gang med en vedligeholdelsesmodel, hvor hver hal tilsidesætter et årligt beløb til vedligehold. Kommunens nettoudgift til drift af fritidsområdet pr. indbygger er 578,07 kr. sammenlignet med medianen på 642 kr. Faciliteter: VK ligger nr. 26, hvilket er en tilbagegang på 2 pladser ift o Igangsatte tiltag: Under temaet faciliteter bliver kommunens prioritering af renovering og modernisering af de kommunale anlæg vurderet af foreningerne. Som følge af den ovennævnte indsats indenfor renovering af hallerne må det forventes, at det i fremtiden vil blive bemærket af foreningernes brugere og skabe en fremgang. o Mulig konsekvens: Her kan man også formode, at der vil ske en fremgang, da Varde Kommune har haft fokus på at optimere forholdene med renoveringspuljen og vedligeholdelsesmodellen. Herudover bliver foreningernes vurdering af faciliteternes kvalitet vurdering det vil formentlig også give en fremgang efter renoveringen/moderniseringen. Frivillighed: VK ligger nr. 44, hvilket er en tilbagegang på 14 pladser ift o Igangsatte tiltag: Undersøgelsen spørger bl.a. ind til foreningernes vurdering af kommunens anerkendelse af frivilligheden, hvor tilfredse de er med denne påskønnelse, antal indbyggere pr. frivillig samt antal medlemmer pr. frivillig i foreningerne. Fokuseres der udelukkende på VK s anerkendelse af frivilligheden, er vi gået 37 pladser frem siden sidste undersøgelse og ligger nu nr. 36. Målt på antallet af frivillige har VK fået en dårligere placering sammenlignet med den tidligere undersøgelse. Idrætspolitik: VK ligger nr. 41, hvilket er en tilbagegang på 26 pladser ift o Igangsatte tiltag: Under idrætspolitik bliver der spurgt ind til sammenhæng mellem det politiske arbejde og arbejdet i foreningerne, og hvorvidt der er sammenhæng mellem disse. Herudover bliver der målt på udvikling i forenings- og medlemstal. Forenings- og medlemstallet er målt i perioden og der er målt på gennemsnittet. I 2014 stiftede

3 VK 4 råd, med henblik på at sikre dialog og indflydelse på de politiske beslutninger. Rådene omfatter Idrætsrådet, Fællesrådet, Kulturelt Råd og Aftenskolerådet. FIK-politik : I forbindelse med den nye Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik har man besluttet, at man vil arbejde sig på vej mod at blive Danmarks bedste foreningskommune, hvor målet er en placering i top 15 i DIF s kommuneundersøgelse i I den forbindelse bliver der analyseret på undersøgelse fra 2017 for på den måde at kunne arbejde ud fra en række fokuspunkter for at opnå en bedre placering. Derfor har man kigget på, hvad Varde Kommune allerede gør på området, samt hvilke områder man kunne arbejde med udvikling. Udviklingspunkter for Varde Kommune Efter en analyse af udviklingen indenfor de forskellige parametre er det mest hensigtsmæssigt at arbejde med udvikling indenfor frivillighed og idrætspolitik. Varde Kommune skal selvfølgelig bestræbe sig på at blive bedre indenfor alle felter, men det er forvaltningens vurdering, at efter renoveringen af idrætshallerne i Varde Kommune vil der ske en positiv forandring i økonomi og på facilitetsområdet. Man kan formode at kommunens placering vil blive forbedret eftersom idrætshallerne i Varde Kommune er blevet renoveret for 15 mio. kr., hvilket formentlig vil betyde, at foreningernes oplevelse og vurdering af faciliteternes kvalitet er forbedret ift. sidste undersøgelse. Det samme gælder for foreningernes oplevelse af kommunens prioritering af renovering og modernisering af de kommunale anlæg. Fokusområder: Det efterlader et fokus på frivillighed og idrætspolitikken. I nedenstående afsnit vil der blive gennemgået en række tiltag, hvor der er hentet inspiration fra andre kommuner, som er udvalgt på baggrund af deres tiltag indenfor de pågældende områder samt deres placering i undersøgelsen. Fokusområde 1: Frivillighed 2017: Varde Kommune nr. 44 = - 14 pladser Fremgang: Anerkendelsen af frivillighed Tilbagegang: Antallet af frivillige Forslag til nye tiltag: Kommunen har allerede et eksisterende samarbejde med idrætsrådet, men man kan med fordel gøre dialogen og samarbejdet endnu skarpere, således der kan arbejdes strategisk for rekrutteringen af kommunens frivillige. Flere af de øvrige kommuner har stort fokus på det frivillige område samt anerkendelsen af de frivillige. Det er netop igennem dialog at man via. Idrætsrådet kan arbejde med en strategi for at rekrutteringen af frivillige, således antallet af frivillige kan stige. Andre kommuner:

4 Forum hvor frivillige kan gå i dialog og sparring med hinanden. Platform hvor man kan søge frivillige til arrangementer eller de frivillige kan søge et arrangement (Høje Taastrup modellen). Foreningsprisen tildeles en forening, som har gjort en væsentlig forskel i det forgangne år. Man kunne her lave en lignende model, hvor de frivillige bliver hyldet enten i form af en pris eller en fest. Fokusområde 2: Idrætspolitik 2017: Varde Kommune nr. 41 = - 26 pladser Fremgang: Oplevelsen af kommunal service og samarbejde Idrætsdeltagesen som andel af indbyggere Vurdering af kommunens idrætspolitik Tilbagegang: Udvikling i forenings- og medlemstal Foreningernes vurderings af deres trivsel Forslag til nye tiltag: Der skal arbejdes med en bedre sammenhæng mellem foreningernes oplevelse og kommunens idrætspolitik, således synligheden bliver bedre. Der skal arbejdes med en generel bedre sammenhæng og kommunikation mellem foreningerne og kommunen det kan på samme måde gøres i samarbejde med Idrætsrådet. Foreningerne kan med fordel inddrages i det politiske arbejde, så foreningerne føler, at de bliver hørt, og der kommer en sammenhæng mellem ønsker og behov og realiteten. Gentofte Kommune har arbejdet med lignende model, hvor de har udarbejdet en ny Idræts- og Bevægelsespolitik i samarbejde mellem borgere og politikere. De er således fælles om at skabe bevægelsesglæde og gode rammer for alle. Udviklingen i forening- og medlemstallet er faldet siden sidste undersøgelse, og kommunen er derfor rykket et godt stykke ned af placeringslisten. Det betyder, at kommunen skal arbejde for at gøre det mere attraktivt at være aktivt i Varde Kommune. Idrætsdeltagelsen som andel af indbyggere ligger på 55,4%, og giver Varde Kommune en 4. plads. Andre Kommuner: Gentofte Kommune har indgået et samarbejde med DIF og DGI for at få endnu flere til at bevæge sig og få flere medlemmer i foreningerne kommunen har desuden haft fokus på et aktivt og varieret fritidsliv i deres folkeoplysningspolitik ( ). Høje Taastrup: god dialog med foreningslivet, hvor de forsøger at inddrage dem i det politiske arbejde. Oversigt over fem udvalgte kommuner:

5 Gentofte Kommune: nr. 1 Fokus på at udvide og modernisere en række faciliteter Samarbejde mellem skole, gymnasium, bibliotek, foreninger og fritidsforvaltning Frivilligcenter Gentofte samlingssted for frivillige og foreninger Sikre gode rammer og rum for udvikling af frivilligindsatsen Ny Idræts og Bevægelsespolitik, Gentofte i bevægelse tæt samarbejde mellem borgere og politikere Skive Kommune: nr. 2 Fokus på unikke rammer for borgernes fritidsliv. Renovering af haller og kulturhaller i mindre byer i kommunen Renovering på egnens foreninger og sportsklubber Frivilligcenter som selvstændig forening. Samarbejde mellem frivillige og foreninger Samarbejde mellem frivillige/foreninger og kommune Høje Taastrup Kommune: nr. 5 Fokus på mængde og kvalitet af faciliteter Ny app: rekruttering af frivillige til enkelte arrangementer Dialog med foreningslivet, hvor de involveres i det politiske arbejde Thisted Kommune: nr. 13 Kommunale og selvejende idrætshaller = central aktører Lokal galla til at hædre de frivillige Thy Awards Rebild Kommune: nr. 15 Udarbejdet en analyse, der belyser foreningernes vilkår Målet: at komme tættere på foreningerne ud fra ønsker og behov Frivillig Fredag hvor alle frivillige hyldes. Årlig frivillig fest Strategi for rekruttering af de frivillige

De 22 parametre er fordelt på 4 overordnede emner: økonomi, faciliteter, frivillighed og idrætspolitik.

De 22 parametre er fordelt på 4 overordnede emner: økonomi, faciliteter, frivillighed og idrætspolitik. Idrætsforeninger i Danmark rammer og vilkår Undersøgelse foretaget af Danmarks Idrætsforbund(DIF) DIF har foretaget en undersøgelse af idrætsforeningernes muligheder for at agere i 93 danske kommuner.

Læs mere

NOTAT. Gennemgang af DIF- og Epinion-undersøgelse af idrætsvilkårene i Køge Kommune

NOTAT. Gennemgang af DIF- og Epinion-undersøgelse af idrætsvilkårene i Køge Kommune NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Kultur- og Idrætsafdelingen Gennemgang af DIF- og Epinion-undersøgelse af idrætsvilkårene i Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Analysefirmaet Epinion

Læs mere

En rapport fra Danmarks Idræts Forbund 2013

En rapport fra Danmarks Idræts Forbund 2013 En rapport fra Danmarks Idræts Forbund 2013 Rapportens formål Identificere ligheder og forskelle mellem kommunernes idrætspolitiske prioriteringer Analysere og sammenligne idrætsforeningers rammevilkår

Læs mere

IDRÆTSFORENINGERNES RAMMER OG VILKÅR Michael Fester

IDRÆTSFORENINGERNES RAMMER OG VILKÅR Michael Fester IDRÆTSFORENINGERNES RAMMER OG VILKÅR 2017 Michael Fester 2017 Titel Idrætsforeningernes rammer og vilkår 2017 Hovedforfatter Michael Fester Øvrige bidragere til rapporten Mie Dupont Bruun Udgave 1. Udgave,

Læs mere

Der er medtaget 93 kommuner i undersøgelsen, idet de små ø-kommuner som Fanø og Samsø ikke indgår.

Der er medtaget 93 kommuner i undersøgelsen, idet de små ø-kommuner som Fanø og Samsø ikke indgår. Kultur & Fritidscenter Notat 31. oktober 2013 Sagsbehandler: Klaus Helsøe Telefon: 43 57 71 16 Email: klj@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Analyse mine kommentarer 2 - klj Danmarks Idræts Forbund - Foreningsundersøgelse

Læs mere

Idrætsforeninger i Danmark rammer og vilkår

Idrætsforeninger i Danmark rammer og vilkår Idrætsforeninger i Danmark rammer og vilkår Præsentation Kultur- og Fritidsudvalget 5. november 2013 www.ballerup.dk Indledende bemærkninger Undersøgelsen ønsker at identificere forskelle og ligheder mellem

Læs mere

Idrætsforeningernes syn på kommunerne

Idrætsforeningernes syn på kommunerne Idrætsforeningernes syn på kommunerne Fakta om landsundersøgelsen Et repræsentativt udsnit på 1.849 af DIF s medlemsforeninger er blevet udvalgt 960 af dem har svaret, svarprocenten er på 51,9 % Derudover

Læs mere

Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi

Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi Indhold Indledning... 1 Baggrundsviden og fakta... 2 Udvikling i foreningers medlemstal og befolkningssammensætningen i Faaborg-Midtfyn Kommune...

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Klublederseminar, Danmarks Motor Union, 2. november 2012 Trygve Buch Laub Analytiker trygve.laub@idan.dk Frivillighedsundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Indledning og formål I RealDania og Mandag Morgens store fremtidsscenarium for Danmark - Der bli`r et yndigt land 2050 - beskrives fremtiden

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Slutevaluering - Resumé Udarbejdet for Af Juni 2012 1 Resumé I forsommeren 2009 udbød Kulturministeriet og Nordea-fonden en fælles pulje til breddeidrætskommuner.

Læs mere

Den kommunale idrætspolitiks betydning for foreningerne. Malene Thøgersen & Evald Bundgaard Iversen

Den kommunale idrætspolitiks betydning for foreningerne. Malene Thøgersen & Evald Bundgaard Iversen Den kommunale idrætspolitiks betydning for foreningerne Malene Thøgersen & Evald Bundgaard Iversen mthogersen@health.sdu.dk evbiv@faaborgmidtfyn.dk 1 Et par citater: Når kommunen ikke støtter tilstrækkeligt

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik for Fanø Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik for Fanø Kommune Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik for Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dat Vedtaget i Fanø Byråd den (dato) Udarbejdelsen af en ny politik Udarbejdelsen af den nye Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Sådan får din forening fat i flere frivillige

Sådan får din forening fat i flere frivillige Sådan får din forening fat i flere frivillige Foreninger på forkant Vejen, 2. juni Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Frivillighedsundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2010 Svar fra 5203

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut IDRÆT I GRØNLAND Analyse og anbefalinger Trygve Laub Asserhøj Idrættens Analyseinstitut Konference Fremtidens idræt i Grønland d. 17. august 2016 Oversigt Kort om baggrunden for analysen Analysens resultater

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

HVORDAN KAN FORENINGEN NU OG I FREMTIDEN BEDRE REKRUTTERE OG FASTHOLDE DE FRIVILLIGE?

HVORDAN KAN FORENINGEN NU OG I FREMTIDEN BEDRE REKRUTTERE OG FASTHOLDE DE FRIVILLIGE? Som ringe i vandet Konference om frivillighed i Ballerup Kommune, Lørdag d. 29. april 2017 Analytiker Trygve Laub Asserhøj HVORDAN KAN FORENINGEN NU OG I FREMTIDEN BEDRE REKRUTTERE OG FASTHOLDE DE FRIVILLIGE?

Læs mere

Idræts- og bevægelsespolitik

Idræts- og bevægelsespolitik Idræts- og bevægelsespolitik 2019-2023 Vision 2011-2023 Høje-Taastrup Kommune arbejder for et mangfoldigt idrætsliv, hvor alle borgere, uanset udgangspunkt, har mulighed for at opleve glæde, udfordring

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

POLITIK FOR KULTUR, FRITID OG LOKAL UDVIKLING UDKAST

POLITIK FOR KULTUR, FRITID OG LOKAL UDVIKLING UDKAST POLITIK POLITIK FOR KULTUR, FRITID OG LOKAL UDVIKLING indledning I Thisted Kommune udarbejdes styringsdokumenter ud fra dette begrebshierarki Hvad er en politik? Kommunalbestyrelsen fastsætter, fordeler

Læs mere

IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN

IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN Fredag d. 20.11, Kollekolle, Værløse Peter Forsberg Analytiker E: peter.forsberg@idan.dk IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN Konference om idrætten i Region Hovedstaden DAGENS PROGRAM Hvem er Idrættens Analyseinstitut,

Læs mere

Haderslev Idrætsråd/ Folkeoplysningsudvalg STATUS -VISION - ORGANISERING

Haderslev Idrætsråd/ Folkeoplysningsudvalg STATUS -VISION - ORGANISERING Haderslev Idrætsråd/ Folkeoplysningsudvalg STATUS -VISION - ORGANISERING ÅRETS BREDDEIDRÆTSKOMMUNE 2023 Haderslev kom i mål fordi man i 2017 turde satse på ny struktur indenfor breddeidrætten? Haderslev

Læs mere

4 af 22. Mener du, at foreningen generelt er blevet styrket/svækket gennem de sidste par år * Foreningen er blevet meget styrket

4 af 22. Mener du, at foreningen generelt er blevet styrket/svækket gennem de sidste par år * Foreningen er blevet meget styrket 1 af 22. Hvilken forening/afdeling/anlæg er du tilknyttet * 2 af 22. Hvor udøver du din primære aktivitet * Espelundens Idrætsanlæg Fodboldbanerne ved Rødovre Stadionhal Rødovrehallen Rødovre Stadionhal

Læs mere

Den kommunale idrætspolitiks betydning for foreningerne

Den kommunale idrætspolitiks betydning for foreningerne Den kommunale idrætspolitiks betydning for foreningerne Malene Thøgersen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU mthogersen@health.sdu.dk 1 Introduktion Hvilke sammenhænge findes der

Læs mere

Temaaften Det frivillige arbejde i foreningerne Januar 2011

Temaaften Det frivillige arbejde i foreningerne Januar 2011 Temaaften Det frivillige arbejde i foreningerne Januar 2011 Rammer og vilkår for det frivillige arbejde i foreningerne *** Hvad betyder den nye folkeoplysningslov for idrætsforeningerne? v/ Kai Raun, Kultur-

Læs mere

Foreningsledelse - med henblik på rekruttering og fastholdelse af frivillige

Foreningsledelse - med henblik på rekruttering og fastholdelse af frivillige Foreningsledelse - med henblik på rekruttering og fastholdelse af frivillige Oplæg ved Idans konference den 31. maj 2012 i Vejen Idrætscenter v/, ph.d. stipendiat Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2016 2 Indhold Forord af Lars Ejby Pedersen, formand for Kultur- og Idrætsudvalget Bedre fysiske faciliteter Det attraktive byliv Talentudvikling og kreative vækstmiljøer

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Forudsætning for et godt resultat : Alene er vi intet -sammen er vi stærke! I Aalborg har vi skabt en kultur for at løfte tingene

Læs mere

IDRÆTSFORENINGER I DANMARK

IDRÆTSFORENINGER I DANMARK IDRÆTSFORENINGER I DANMARK - RAMMER OG VILKÅR Martin Borch Michael Fester Kasper Lund Kirkegaard Peter Gottlieb Jan Gudnitz Danmarks Idrætsforbund, oktober 2013 Titel Idrætsforeninger i Danmark rammer

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Idræts- og fritidspolitik

Idræts- og fritidspolitik T S A K D U Idræts- og fritidspolitik INDHOLD FORORD... 5 INDLEDNING... 6 INDSATSOMRÅDER... 8 Udvikling af idræts- og fritidslivet så alle har mulighed for at deltage i aktiviteter, foreningsliv og fællesskaber...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Maj DGI Faciliteter & Lokaludvikling Strategisk fundament

Maj DGI Faciliteter & Lokaludvikling Strategisk fundament Maj 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Strategisk fundament INDHOLD Indhold... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Værdigrundlag... 5 Mission og kerneopgaven... 5 Vision... 5 Arenaer... 5 Profil... 6 Arbejds-

Læs mere

Frivillighedsstrategi - DGI Midtjylland

Frivillighedsstrategi - DGI Midtjylland Frivillighedsstrategi - DGI Midtjylland DGI Midtjylland søger med denne strategi, at anvise en vej i hele organisationen i forhold til rekruttering og fastholdelse af frivillige. Strategien giver bud på,

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Idrætsforeningernes sande tilstand Stabilitet og optimisme, men også aldring Oplæg ved Idan-konferencen Onsdag den 25. maj 2016 i Vejen Idrætscenter

Idrætsforeningernes sande tilstand Stabilitet og optimisme, men også aldring Oplæg ved Idan-konferencen Onsdag den 25. maj 2016 i Vejen Idrætscenter Idrætsforeningernes sande tilstand Stabilitet og optimisme, men også aldring Oplæg ved Idan-konferencen Onsdag den 2. maj 16 i Vejen Idrætscenter Karsten Elmose-Østerlund (e-mail: kosterlund@health.sdu.dk)

Læs mere

Overordnede indsatsområder Kultur- og Fritidsudvalget byrådsperioden

Overordnede indsatsområder Kultur- og Fritidsudvalget byrådsperioden Overordnede indsatsområder Kultur- og Fritidsudvalget byrådsperioden 2014-2017 Version: februar 2014 18-02-2014 1 3 overordnede indsatsområder for Kultur- og Fritidsudvalget (2014-2017) 1. Kulturprofil

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012

Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012 Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012 Den samlede evaluering 3 evalueringsrapporter 5 ERFA-møder 2 konferencer Hovedformål

Læs mere

Høringssvar vedrørende faglig udmøntning af folkeskolereformen i Københavns Kommune

Høringssvar vedrørende faglig udmøntning af folkeskolereformen i Københavns Kommune Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet 23. januar 2014 Høringssvar vedrørende faglig udmøntning af folkeskolereformen i Københavns Kommune DGI har med stor interesse læst

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Kultur udpegede en stor følgegruppe, der er været en aktiv part i arbejdet med idrætsstrategien.

Udvalget for Sundhed og Kultur udpegede en stor følgegruppe, der er været en aktiv part i arbejdet med idrætsstrategien. Notat Sagsnr.: 2015/0015559 Dato: 30. marts 2016 Titel: Notat om udarbejdelse af idrætsstrategien Sagsbehandler: Olai Birch Specialkonsulent Baggrund Forarbejdet med idrætsstrategien blev sat i gang i

Læs mere

Dialogmøde 2011-2012. Fritid og Kultur Den 8. maj 2012. Idræt

Dialogmøde 2011-2012. Fritid og Kultur Den 8. maj 2012. Idræt Dialogmøde 2011-2012 Fritid og Kultur Den 8. maj 2012 Idræt Dagsorden for idrætsområdet 1. Budget for Fritids- og Kultur området 2. Status på Idræts- og bevægelses-politikken 1. Herunder orientering om

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Lolland Kommune

Folkeoplysningspolitik for Lolland Kommune Folkeoplysningspolitik for Lolland Kommune 2015-2025 2 Folkeoplysningspolitik - Lolland Kommune Indholdsfortegnelse Forord Heino Knudsen, formand for Fritids- og Kulturudvalget 4 Forord Finn Andersen,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Temadrøftelse: Idrætspolitikken i Hørsholm - Indspark til proces

Temadrøftelse: Idrætspolitikken i Hørsholm - Indspark til proces Temadrøftelse: Idrætspolitikken i Hørsholm Indspark til proces DGI Storkøbenhavn 11 kommuner 520 foreninger 184.250 medlemmer Medlemsvækst på 8,0% i 2017 Studentermedhjælper Kultur og Fritidsforvaltningen,

Læs mere

Furesø Kommune FRITID I FURESØ. Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet

Furesø Kommune FRITID I FURESØ. Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet Furesø Kommune FRITID I FURESØ Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet 1 1. FORORD Furesø Kommune er et godt sted at bo. Det er en attraktiv og naturskøn kommune, hvor borgerne, unge som gamle, engagerer

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019 Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Strategi 2019 Frivillige Rammer Indledning fra FIL s formand Anni Frisk Carlsen Med FIL s strategi 2019 er kursen sat for, hvordan FIL kan styrke

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Idrætsanlæggenes svar på spørgeskema Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Nye stier i den kommunale idrætspolitik Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker, og så siger

Læs mere

Kommunalvalg Kredsbestyrelsesseminar

Kommunalvalg Kredsbestyrelsesseminar Kommunalvalg 2017 Kredsbestyrelsesseminar Kommunalvalg 2017 Tirsdag den 21. november 2017 i alle landets kommuner. Der er tale om 98 separate valg med egne dynamikker. Friluftsrådet vil gerne sætte friluftspolitiske,

Læs mere

Dansk Ride Forbunds Frivillighedsstrategi

Dansk Ride Forbunds Frivillighedsstrategi Dansk Ride Forbunds Frivillighedsstrategi 1 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 Uden frivillige går det ikke Dansk ridesport bygger, som så mange andre sportsgrene, på frivillig arbejdskraft.

Læs mere

Frivillighedspolitik Politik for frivilligt arbejde indenfor kultur- og fritidsområdet i Skive Kommune.

Frivillighedspolitik Politik for frivilligt arbejde indenfor kultur- og fritidsområdet i Skive Kommune. Frivillighedspolitik Politik for frivilligt arbejde indenfor kultur- og fritidsområdet i Skive Kommune www.skive.dk Indhold Side 2: Forord Side 3: Principper for samarbejdet - foreningsliv og frivillighed

Læs mere

Kultur-, fritids- og idrætspolitik. Temaer og borgerdialog

Kultur-, fritids- og idrætspolitik. Temaer og borgerdialog Kultur-, fritids- og idrætspolitik Temaer og borgerdialog Et aktivt ungdomsliv Et godt sted at vokse op Plads til frivillighed og nye aktiviteter Sundhed gennem fællesskaber Lokalsamfund med sammenhængskraft

Læs mere

Idrætsrådet er enig i målet: Et godt og aktivt liv for alle. Samt at styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder.

Idrætsrådet er enig i målet: Et godt og aktivt liv for alle. Samt at styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder. Bornholms Regionskommune Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Helsevej 4, 3700 Rønne Allinge den 07.08.2012 Bornholms Idrætsråds høringssvar vedr. budget forslag 2013: Idrætsrådet er enig i målet:

Læs mere

Fritids og idrætspolitik for Kolding Kommune. Proces- og handlingsplan for revision af fritids- idræts og folkeoplysningspolitikken i Kolding Kommune

Fritids og idrætspolitik for Kolding Kommune. Proces- og handlingsplan for revision af fritids- idræts og folkeoplysningspolitikken i Kolding Kommune Fritids og idrætspolitik for Kolding Kommune Proces- og handlingsplan for revision af fritids- idræts og folkeoplysningspolitikken i Kolding Kommune FORMÅL At udarbejde forslag til revision af Kolding

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2010 for Rudersdal Idrætsråd 7. Marts 2011

Bestyrelsens årsberetning for 2010 for Rudersdal Idrætsråd 7. Marts 2011 Bestyrelsens årsberetning for 2010 for Rudersdal Idrætsråd 7. Marts 2011 1. Foreningsundersøgelsen Vi kan med glæde konstatere, at samarbejdet med Rudersdal Kommune både hvad angår det politiske system

Læs mere

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv.

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv. Aarhus d. 10. oktober 2017 Sport & Fritid Fjordsgade 2 8000 Aarhus C. Høringssvar Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Aarhus C Tlf.: 8614 5252 E-Mail: info@isaarhus.dk www.isaarhus.dk

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Ikast- Brande Kommune

Ikast- Brande Kommune Ikast- Brande Kommune . Visionen som en bevægelse DIF og DGI ønsker med en fælles vision at arbejde for at i 2025 er 75% af den danske befolkning fysisk aktiv og 50% er aktiv i en forening. Vi kalder det

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Facilitetsstrategi for idrætsfaciliteter i Hedensted Kommune

Facilitetsstrategi for idrætsfaciliteter i Hedensted Kommune Facilitetsstrategi for idrætsfaciliteter i Hedensted Kommune Indledning I Hedensted Kommune ønsker vi, at alle har mulighed for at være fysisk aktive og dyrke fælleskabet i de lokale idrætsfaciliteter.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget i Hillerød. Et udvalg bestående af gamle mænd med røde seler!

Folkeoplysningsudvalget i Hillerød. Et udvalg bestående af gamle mænd med røde seler! i Hillerød Et udvalg bestående af gamle mænd med røde seler! Peder Bisgaard Formand for Hillerød Firmasport siden 1987 Medlem af bestyrelsen i Hillerød Samvirkende Idrætsforening Idrættens repræsentant

Læs mere

FORENINGSLIVET I NÆSTVED KOMMUNE. Bjarne Ibsen 2019:3

FORENINGSLIVET I NÆSTVED KOMMUNE. Bjarne Ibsen 2019:3 FORENINGSLIVET I NÆSTVED KOMMUNE Bjarne Ibsen 2019:3 Foreningslivet i Næstved Kommune Analyse af Næstved Kommunes foreningsundersøgelse Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Læs mere

Fritids- og idrætspolitik 2008

Fritids- og idrætspolitik 2008 Fritids- og idrætspolitik 2008 Forslag Indledning Fritids- og idrætslivet er under forandring i disse år. Tilslutningen til foreningslivet er stagnerende og befolkningen vælger i stigende grad aktiviteter

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: Forslag til fokusområder for Fritids- og Idrætsområdet

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: Forslag til fokusområder for Fritids- og Idrætsområdet POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: Forslag til fokusområder for Fritids- og Idrætsområdet Fysiske rammer Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids- og

Læs mere

Foreningernes kendskab til Folkeoplysningsudvalget - en undersøgelse om folkeoplysende foreningers kendskab til Folkeoplysningsudvalget anno 2013.

Foreningernes kendskab til Folkeoplysningsudvalget - en undersøgelse om folkeoplysende foreningers kendskab til Folkeoplysningsudvalget anno 2013. Foreningernes kendskab til Folkeoplysningsudvalget - en undersøgelse om folkeoplysende foreningers kendskab til Folkeoplysningsudvalget anno 2013. Resumé Roskilde Kommune og Folkeoplysningsudvalget har

Læs mere

Aktivt Lyngby-Taarbæk

Aktivt Lyngby-Taarbæk Aktivt Lyngby-Taarbæk - På vej mod en Idræts- og Bevægelsesstrategi 2019-2024 Lyngby-Taarbæk Kommune Nærværende papir er et ramme-papir, der fungerer som forberedelse til den egentlige formulering af en

Læs mere

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 1 Indholdsfortegnelse Overblik over handleplanerne s. 4 Tema 1: Frivilligt lederskab. s. 5 Handleplan 1: Styrke

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2017

Medlemsundersøgelse 2017 Medlemsundersøgelse 17 Indhold Formål med undersøgelsen... 2 Metode... 2 Usikkerhed... 2 Gruppen af respondenter... 2 Brug af frivilligcentrets ydelser og rammer... 3 Kommunikationskanaler... 5 Kurser/workshops...

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

Videreudvikling af Hal-hjernerne. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Videreudvikling af Hal-hjernerne. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Videreudvikling af Hal-hjernerne Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 78 Indhold 1. Introduktion...... 79 2. Projektets aktiviteter......... 80 3. Projektets resultater.... 80 4. Projektets virkning........

Læs mere

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder. Notat Til: Uddannelse, Børn og Familie Kopi til: Fra: Plan og Kultur, Bodil Christensen 12. februar 2019 Sags id: 19/3473 1. Fritidsområdet under UBF Notatet beskriver fritidsområdet under Uddannelse,

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Vedr. Driftsforslag til budget Reduktion NR: R Reduktion af lokaletilskud

Vedr. Driftsforslag til budget Reduktion NR: R Reduktion af lokaletilskud Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk, hoeringbudget@halsnaes.dk Att.: Høringssvar om budget 2019-2022 Hundested d. 25. september 2018 Vedr. Driftsforslag til budget 2019-2022 - Reduktion

Læs mere

Mål for budget Proces for ny tværgående idræts- og fritidspolitik dialog og borgerinddragelse. Fokusområde

Mål for budget Proces for ny tværgående idræts- og fritidspolitik dialog og borgerinddragelse. Fokusområde for budget 2019 Serviceområde Proces for ny tværgående idræts- og fritidspolitik dialog og borgerinddragelse Herning Kommunes aktuelle politik på idræts- og fritidsområdet blev udarbejdet i 2007 i forbindelse

Læs mere

Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter

Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for den åbne skole, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater om

Læs mere

Foreningsarrangementer i foråret 2017

Foreningsarrangementer i foråret 2017 Foreningsarrangementer i foråret 2017 DGI Storkøbenhavn (DGI), (IFK) under Danmarks Idrætsforbund og Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) i s Kommune har indgået et strategisk samarbejde for at arbejde

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2012-2014 1 Forord Foreningslivet er noget ganske særligt i det danske samfund. De grundlæggende værdier i folkeoplysningen er demokrati og fællesskab. Det er kommunernes rolle

Læs mere

Lokal Motion. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Lokal Motion. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Lokal Motion Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 67 Indhold 1. Introduktion....... 68 2. Projektets aktiviteter......... 68 3. Projektets resultater..... 69 4. Projektets virkning.......... 70 5.

Læs mere

I HAR SERVERETTEN! Badmintonsportens medlemspotentialer - profilen på den succesfulde badmintonklub

I HAR SERVERETTEN! Badmintonsportens medlemspotentialer - profilen på den succesfulde badmintonklub I HAR SERVERETTEN! Badmintonsportens medlemspotentialer - profilen på den succesfulde badmintonklub Foreningskonference, lørdag d. 23. august kl. 10-18 i Ballerup Kasper Lund Kirkegaard, Forskningsansvarlig

Læs mere

Kultur, Service & Events. v/direktør Lars Stentoft

Kultur, Service & Events. v/direktør Lars Stentoft Kultur, Service & Events v/direktør Lars Stentoft Kultur, Service & Events Kultur, Service & Events 10 lovområder kultur service, dvs. borgerservice events erhverv og turisme kommunikation og branding

Læs mere

FORENINGSPAKKEN Foreningslivets indgang til rådgivning og opkvalificering

FORENINGSPAKKEN Foreningslivets indgang til rådgivning og opkvalificering 2017 FORENINGSPAKKEN Foreningslivets indgang til rådgivning og opkvalificering Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Organisering... 2 Aktiviteter og indsatser... 3 Organisationsudvikling... 3 ForeningsVærkstedet...

Læs mere

Breddeidrætskommune. Aabenraa Kommune Erfaringer fra syv projekter, som tilsammen gør Aabenraa Kommune til breddeidrætskommune

Breddeidrætskommune. Aabenraa Kommune Erfaringer fra syv projekter, som tilsammen gør Aabenraa Kommune til breddeidrætskommune Breddeidrætskommune Aabenraa Kommune 2013-2016 Erfaringer fra syv projekter, som tilsammen gør Aabenraa Kommune til breddeidrætskommune På linje med Breddeidræt Formål med projektet At få eleverne til

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Rummelige fællesskaber og kreative frirum Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 3 VISION... 4 VÆRDIER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 1. Vi vil styrke foreningsliv og fællesskaber...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018 Indhold 3 4 4 4 6 6 8 9 10 11 12 13 Forord Vision Formål Vision Målsætninger Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Læs mere

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune STATUSRAPPORT 2008/2009 En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune Statusrapportens formål Medvirke til at skabe et samlet overblik over idrætsforhold i Gentofte Kommune Belyse en række centrale

Læs mere

Udarbejdet af DAMVAD for Danmarks Idrætsforbund. Evaluering af frikommuneforsøget

Udarbejdet af DAMVAD for Danmarks Idrætsforbund. Evaluering af frikommuneforsøget Udarbejdet af DAMVAD for Danmarks Idrætsforbund Evaluering af frikommuneforsøget Konklusion Frikommuneforsøget Danmarks Idrætsforbund (DIF) lancerede i 2012, i samarbejde med Tuborgfondet, frikommuneforsøget

Læs mere

Strategi for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm

Strategi for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm Strategi for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm 2015-2018 Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm er en selvstændig forening, der blev oprettet i 2007 med fokus på foreningsservice,

Læs mere