Høringssvar til Miljøvurdering af Forslag til Holbæk Spildevandsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar til Miljøvurdering af Forslag til Holbæk Spildevandsplan"

Transkript

1 Til Holbæk Kommune 4. april 2016 Natur og Vand Høringssvar til Miljøvurdering af Forslag til Holbæk Spildevandsplan På vegne af medlemmerne i Grundejerforeningen Langdyssen samt Bognæsvej 43 fremsendes hermed høringssvar til Miljøvurdering af Forslag til Holbæk Spildevandsplan I høringssvaret påpeger vi miljøvurderingens fejl og mangler. Desuden vil vi gøre opmærksom på, hvorfor en placering af et fælleskommunalt renseanlæg på Tuse Næs med stor sandsynlighed vil have væsentlig større miljømæssige konsekvenser end der er lagt op til i miljøvurderingen. Spinkle konsekvensvurderinger på de enkelte miljøparametre Konklusionen i miljøvurderingen lyder, at det vil være en miljømæssig fordel at realisere udflytningen af renseanlægget til Tuse Næs frem for at bevare 0-alternativet. Vi vil i det følgende redegøre for, at konsekvensvurderinger på de forskellige miljøparametre er foretaget på baggrund af et spinkelt data- og vidensgrundlag. Vi mener dermed, at konklusionen i miljøvurderingen giver et misvisende billede af de negative effekter, som placeringen af et renseanlæg på Tuse Næs vil medføre. I de kommende afsnit har vi angivet hvilke emner og sider i miljøvurderingen vi kommentere. Kystnærhedszone, s Som det også er nævnt i miljøvurderingen, er hele Tuse Næs omfattet af kystnærhedszonen. I kystnærhedszonen må kommunen kun planlægge for anlæg i landzone, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for en kystnær placering, jf. planlovens 5b. I miljøvurderingen skriver Holbæk Kommune, at der er klare funktionelle årsager til, at renseanlæg placeres nær kyster, og at en kystnær placering er nødvendig for at sikre, at hele oplandet kan renses centralt og udledes til den mest fordelagtige recipient uden unødig overpumpning af spildevand. Endvidere nævnes, at en placering på Tuse Næs kan være fordelagtigt for så vidt angår regional udvikling, da anlægget kan sikre spildevandsrensning fra nabokommuner. Desuden pointerer miljøvurderingen, at udflytningen vil frigøre et areal i Holbæk by til mere bynære aktiviteter tæt ved fjorden. Vi anerkender, at der kan være nogle funktionelle fordele ved en kystnær placering, og at en udflytning fra Holbæk by kan frigøre arealer til bynære aktiviteter tæt ved fjorden. De to argumenter taler dog ikke for en specifik placering på Tuse Næs. Vi mener ikke, at en kystnær placering hverken er en forudsætning for central rensning, gunstig regional udvikling eller udledning til robust recipient. Her skal man huske, at der er tale om spidsen af en naturskøn halvø uden lignende industrianlæg. I praksis er en halvø en lang blindvej, hvilket taler imod muligheden for at anvende spildevand til andre formål. Det vil vi komme ind på senere i dette høringssvar. Vi er af den overbevisning, at en alternativ og mere hensigtsmæssig placering (evt. i/ved et allerede eksisterende industriområde), i samme grad ville kunne opfylde de krav og målsætninger kommunen og FORS har for et nyt Holbæk Renseanlæg. Her vil vi gerne gøre opmærksom på Mariagerfjord Renseanlæg, der ligger 1

2 12 km fra kysten med en 16,5 km lang udløbsledning, og som ender små 4 km ude i Kattegat 1. Vi mener derfor ikke, at de fremførte argumenter i miljøvurderingen, for at etablere renseanlægget i området omkring Bognæs eller Løserup på Tuse Næs, er tilstrækkelige til at udgøre en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering. Dyreliv, s. 13 I forhold til vurderingen af konsekvenserne for dyrelivet, tager miljøvurderingen primært højde for de vandlevende dyr. Miljøvurderingen fokuserer på den positive effekt, som lukning af mindre renseanlæg vil have på vandkvaliteten i de søer og vandløb, hvor udledningen af renset spildevand planlægges at ophøre. Der er ingen steder i miljøvurderingen taget stilling til konsekvenserne af, hvad en centralisering af rensningen vil betyde for Isefjorden, og lokalt for området omkring udledningspunktet. Derudover skal vi påpege over for Holbæk Kommune, at miljøvurderingen ikke indeholder en vurdering af, hvorvidt et nyt centralt renseanlæg (med større opland end det nuværende Holbæk Renseanlæg) vurderes at kunne overholde gældende vandplaner og kommende vandområdeplaner for Isefjorden. En anden ting vi gerne vil påpege er den manglende vurdering af de negative konsekvenser for det terrestriske dyreliv. Miljøvurderingen oplyser blot, at konsekvenserne for dyrelivet ikke vil være signifikante. Dette blot ud fra en antagelse om, at landbrugsjord ikke indeholder et mangfoldigt dyreliv, og at landbrugsjord kan ses som et isoleret landskabselement. De dyrkede marker udgør sammen med de omkringliggende skove, enge og kystnære områder værdifulde landskaber med mange forskellige biotoper for dyr og planter. Derudover vil vi påpege, at et renseanlæg ikke kan betragtes som et isoleret anlæg uden påvirkning af omgivelserne. Da kommunen og FORS ikke har valgt en mere nøjagtig placering, men blot peget på et ca ha stort område, kan man ikke foretage en vurdering af påvirkninger på dyrelivet. Kommunen og FORS har heller ikke taget stilling til, hvorvidt man vil nedlægge væsentlige spredningskorridorer og levesteder i landskabet eller ej, for at skabe plads til renseanlægget. Med spredningskorridorer og levesteder tænker vi bl.a. på markskel, levende hegn, remiser, vildtbeplantninger, diger og markveje. Småbiotoper som vores dyreliv som minimum er yderst afhængige af forbliver i landskabet. Vi efterlyser en fyldestgørende miljøvurdering af renseanlægget i forhold dyre- og planteliv, akvatisk såvel som terrestrisk, hvor både trafikale påvirkninger, støj, vibrationer, landskabsfragmentering, næringsstofpåvirkning og hydraulisk påvirkning m.m. bliver taget i betragtning. En konsekvensvurdering skal også omfatte anlægsfasen, herunder ledningsføring på land og i hav. Naturbeskyttelse herunder international, s. 14 Påvirkning af Natura 2000 område og bilag IV arter generelt Miljøvurderingen oplyser, at det er muligt at placere et nyt renseanlæg og tilhørende ledningsanlæg uden for Natura 2000 områder og uden at skade det internationale naturbeskyttelsesområde samt bilag IV arter. For os at se beror vurderingen dog på en antagelse om, at det kun er selve anlægget i dets fysisk afgrænsede placering på land, der ville kunne påvirke Natura 2000 området. Der bliver ikke taget højde for, at anlægget vil kunne påvirke Natura 2000 området på anden vis bl.a. ved næringsstofbelastning, tilbageløb fra det planlagte spildevandsudløb i Isefjorden. Her er et billede på blot en mulig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området Udby Vig: Med jævne mellemrum er der lavvandet i hele Isefjorden i flere dage ad gangen, når vind- og strømforhold er på en bestemt måde. Det betyder, at renset spildevand, som udledes lige nord for Orø, vil forblive dér lige 1 [citeret den 1. april 2016] 2

3 indtil det bliver højvandet igen. Således bliver flere dages udledt renset spildevand skyllet direkte tilbage ind i Udby Vig og Holbæk Fjord. Hvad har man så opnået? Når der tilmed er tale om store regnskyl, der medfører overløb af urenset spildevand ud i fjorden og det efterfølgende bliver varmt og lavvandet, så bakterierne får ekstra gode vækstbetingelser, bliver det ekstra kritisk med det vand, der skubbes tilbage i det indre fjordmiljø. Udmundingen af Isefjorden mellem Hundested og Rørvig udgør en flaskehals, der netop kan medføre, at højvandet kommer retur med en større kraft, der mindsker vandudskiftning, end hvis det blot havde været et almindeligt tilbageløb. Rørføringens betydning Hvad angår de rør, som skal transportere det rensede spildevand ud i Isefjorden, så skal etableringen af dem også indgå i en konsekvensvurdering. Der er stor forskel på om man lægger dem ovenpå havbunden eller spuler dem ned. Hvis de bliver lagt ovenpå, så er der stor sandsynlighed for gentagne brud pga. meget skibstrafik med læk af spildevand lige op ad Udby Vig. Pga. det jævnlig lavvande i områderne, kan selv mindre skibe forårsage skader ved påsejling. Vælger man at spule rørene ned, så har det ødelæggende konsekvenser for bundmiljøet, da store mængder bundmateriale vil blive hvirvlet op, og det kan have en negativ effekt for Udby Vig. Man vil formentlig blive nødt til at spule rørene ned, fordi Isefjorden ofte er meget lavvandet. I Natura 2000 planen for Udby Vig er en overordnet målsætning at sikre god vandkvalitet i selve Udby Vig. Samtidig er der flere naturtyper i udpegningsgrundlaget, som kan risikere en ugunstig bevaringsstatus, hvis der tilføres flere næringsstoffer til vandmiljøet i vigen. Se i øvrigt mere under afsnittet Rørføring under vand. Bilag IV arter Bilag IV arter går man meget let henover. Her vil vi gerne gøre opmærksom på, at blot fordi en art ikke er registreret i et område, så er det ikke ensbetydende med, at arten ikke findes. Medmindre arten har været eftersøgt. Bl.a. vil der sikkert være flere arter af flagermus foruden markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Internationale forpligtelser trumfer egen lovgivning Der er omvendt bevisbyrde for påvirkning er udpegningsgrundlaget i Natura 2000 områder og for yngle- og rasteområder for bilag IV arter. Det betyder, at projektejeren skal lave en konsekvensvurdering, hvis man ikke med sikkerhed kan afvise en negativ påvirkning. Vi efterlyser en fyldestgørende konsekvensvurdering af, hvorvidt det planlagte renseanlæg på Tuse Næs, vil kunne påvirke Natura 2000 området væsentligt med forslag til evt. afværgende foranstaltninger. Her vil vi gerne henvise til et alternativt forslag sidst i dette brev. Vi gør opmærksom på, at kommunen/fors skal foretage en konsekvensvurdering før der træffes afgørelse i efter bestemmelserne i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, bek. nr. 188 af 26. februar Som det også nævnes i miljøvurderingen er hele Tuse Næs desuden dækket af diverse fredninger, beskyttede naturområder, beskyttede sten- og jorddiger samt bygge- og beskyttelseslinjer. Det vil efter vores vurdering derfor være stort set umuligt, at etablere et renseanlæg med tilhørende ledningsnet uden at skulle grave igennem flere af de ovennævnte beskyttede områder og linjer. I miljøvurderingens afsnit skriver Holbæk Kommune, at der ved endelig placering af anlæg og tilhørende pumpeledninger skal tages hensyn til de mange bindinger på Tuse Næs. I afsnit 4 står der så, at det som udgangspunkt er hensigten at søge at undgå at placere transportanlæggene i disse områder. Hvorvidt dette er fuldt ud muligt, er p.t. ikke afklaret og fastlægges først endeligt ved detailprojekteringen. Holbæk Kommune skriver endvidere at hvis det ikke kan undgås at krydse beskyttede eller fredede områder, skal forsyningen i samarbejde med Holbæk Kommune sikre, at der foretages så lidt indgriben i området som muligt, samt at området retableres efter aftale og anvisninger fra miljømyndighederne. 3

4 Denne udmelding er for os at se en meget vag hensigtserklæring om at undgå at lægge rør gennem særlige beskyttelsesområder (herunder Natura 2000-områder). At retablere så værdifulde lokaliteter som engene i Udby Vig med succes er usandsynligt, uanset hvor mange aftaler og anvisninger der gives fra miljømyndighederne. Uden sikkerhed for dette må man, jf. Natura 2000-bestemmelserne og EU habitatdirektiv, ikke give tilladelse eller dispensation til at etablere anlægget. Sjældne og truede arter Vi vil gerne gøre Holbæk Kommune opmærksom på at Natura 2000-området Udby Vig er et af Danmarks kun tre voksesteder for Tætblomstret Trådspore, jf. Atlas Flora Danica (2015). Af andre fredede orkidéer ved Udby Vig kan nævnes Sump-Hullæbe, Mygblomst og Hvidgul Gøgeurt. Mygblomst er i øvrigt også truet ligesom Tætblomstret Trådspore er. Derudover er skove ved Bognæs og Hønsehals Skov udpeget som vigtige skovområder i Danmark, der bør prioriteres i en omkostningseffektiv indsats for bevarelse af biodiversitet i de danske skove 2. Konsekvenserne i forhold til de beskyttede områder er, for os at se, meget utilstrækkeligt belyst. Lugt og aerosoler, s. 14 Der mangler efter vores mening en vurdering af risiko for luftgener og aerosoler i det område, hvor renseanlægget foreslås placeret. En udmelding om, at en udflytning af renseanlægget fra byen til Tuse Næs samlet set vil reducere generne, fordi befolkningstætheden er lavere, er utilstrækkelig og uacceptabel Her er miljøvurderingen meget vag i sine udmeldinger og vejledninger. Hvad betyder det, at lugtgenerne er meget lokale er det inden for 5 m eller 500 m? Der står også, at der bør tilstræbes god afstand til bebyggelse hvor langt er det? Trafik og støj, s Som en positiv konsekvens af den foreslåede udflytning af Holbæk Renseanlæg nævnes, at det lokale vejnet til den nye placering på Tuse Næs ikke ligger nær skoler eller større boligområder. Derfor vurderer Holbæk Kommune, at der ikke vil være væsentlige trafikale konsekvenser og væsentlig miljøpåvirkninger i den forbindelse. Denne vurdering står i stærk kontrast til de mange oplistede negative konsekvenser udflytningen forventes at have, bl.a. at vejene på Tuse Næs ikke er egnet til den tunge trafik et renseanlæg vil medføre. Vejene er smalle, hastigheden høj og hovedparten af dem er uden specielle faciliteter til lette trafikanter. Derudover er flere af vejene udlagt til rekreative stier i Holbæk Stiplan. I forhold til støj, skriver Holbæk Kommune selv, at de høje hastigheder på vejene vil gøre, at generne vil føles mere belastende for den enkelte. Dertil vil vi gerne understrege, at Skolen ved Tuse Næs, Udby afdeling ligger forholdsvis tæt på Bognæsområdet, hvor det nye renseanlæg foreslås placeret. Det er i Miljøvurderingen ikke tilstrækkeligt belyst, hvilke trafikale konsekvenser en placering i Bognæs vil have for de lette trafikanter, herunder de mange elever, der cykler til/fra skole. For at undgå tung trafik i Udby og ved skolen, så er der kun én vej ud til Bognæs. Vejen begynder i Markeslev med et meget uhensigtsmæssigt knæk i vejforløbet for store lastbiler. Vejen derfra er, som sagt, meget smal og skal man passere tung trafik på den vej, må en eller begge trafikanter trække halvt ud i rabatten. En rabat som er meget hullet på lange strækninger selv kort tid efter vedligehold. Hvis man vil bruge spildevand/slam fra renseanlægget til andet f.eks. biogas, så vil anlægget ligge et strategisk uønsket sted, da andre materialer til f.eks. biogas skal fragtes langvejs fra. Derimod bør man placere anlægget tættere på de hovedfærdselsårer, som er i kommunen. 2 (Petersen et al.(2016): Bevarelse af biodiversiteten i de danske skove. En analyse af den nødvendige indsats, og hvad den betyder for skovens andre samfundsgoder. Center for Makroøkologi, Københavns Universitet. 110 sider. 4

5 De opstillede argumenter for, at de trafikale og støjmæssige forhold samlet set vil have en positiv effekt, går hovedsageligt på, at udflytningen er en fordel for de bynære områder langs fjorden i Holbæk by. Der tages efter vores mening bare ikke hensyn til, at det er på bekostning af de mange rekreative, kulturelle og naturmæssige værdier på Tuse Næs. Vi mener således ikke, at de trafikale og støjmæssige konsekvenser for Tuse Næs ved udflytning af renseanlægget er tilstrækkeligt belyst. Friluftsliv og rekreative interesser, s. 17 I vurderingen af konsekvenserne for friluftsliv og rekreative interesser tages primært højde for badevandskvaliteten. Holbæk Kommune skriver, at udflytning af renseanlægget til Tuse Næs vil have en positiv indvirkning på friluftsaktiviteter såsom badning og lystfiskeri i fjorden. Vi mener ikke, at konsekvenserne for vandmiljøet er tilstrækkeligt belyst til at komme med så skråsikker en udmelding. Derudover mener vi, at miljøvurderingen i langt højere grad skal tage hensyn til de mange andre rekreative interesser på Tuse Næs, der vil blive påvirket af en udflytning af renseanlægget. Stort set de samme rekreative interesser findes i og ved Holbæk by og findes i og ved Bognæs. Det kommer heller ikke vandmiljøet til gode, at spildevandsplanen ikke indeholder noget krav om at udskifte de gamle spildevandsinstallationer, hvor spildevandet ikke er separeret fra regnvandet. Dette betyder, at man fortsat vil udlede fællesvand i uformindsket styrke, også til det nyetablerede spildvandsanlæg. Ud fra den forudsætning vil konsekvensen være, at der vil være overløb på spildevandsanlægget hver gang det regner kraftigt og når det regner i længere tid. Det vil tilmed finde sted oftere og oftere, hvis klimaforandringerne fortsætter med tendens til hyppigere og kraftigere regnskyl. Vi opfordrer derfor Holbæk Kommune og FORS til at sørge for, at stort set al overløbsvand renses inden det ledes ud. Det kan f.eks. gøres ved en såkaldt HydroSeperator 3. Vi er bekymrede for, om man vælger den løsning, som kun lige præcis opfylder lovgivningens krav. Med en forventning om større mængder af nedbør i fremtiden, er det vigtigt, at der tages hånd om de øgede vandmasser, som skal igennem anlægget pga. manglende seperatkloakering i store dele af kommunen. Derfor burde anlægget nok dimensioneres til at kunne håndtere flere PE end det skitserede, især når spildevand fra Lejre og Hornsherred også skal med. Desuden indikerer de nyeste befolkningsopgørelser, at indbyggertallet i Holbæk Kommune vil stige i fremtiden, hvilket derved vil øge belastningen af renseanlægget yderligere. Landskabsplan I kommunens landskabsplan for Tuse Næs står under Sårbarhed at Området er karakteriseret ved et fravær af tekniske anlæg som højspændingsmaster og vindmøller, dog er der en enkelt vindmølle længst mod nordvest i området. Denne [landskabs]karakter bør bevares, men enkelte tekniske elementer kan etableres, hvis det sker i respekt for den eksisterende struktur. Næsset har et landskab med karakter, noget som mange andre områder rundt om har fået spoleret med tekniske anlæg af forskellig slags. Vi er bekymrede for en præcedensvirkning, hvis kommunen åbner op for muligheden for at opføre et så stort teknisk anlæg i et relativt uspoleret landskab, så vil vi stille, men stødt miste landskabskarakteren. Dette er selvsagt en unødvendig retning for kommunen at tage. Lokalsamfund Konsekvenserne for lokalsamfundet er ikke medtaget i miljøvurderingen. Huspriserne på Tuse Næs er over de seneste år faldet og befolkningstallet er for nedadgående. Vi er bekymrede for, at placeringen af et rense- 3 [citeret den 1. april 2016] 5

6 anlæg på Tuse Næs vil forstærke den nuværende tendens og dermed få stor negativ indvirkning på lokalsamfundet. Så snart en mulig placering af renseanlægget har været offentliggjort, er man som hussælger forpligtet til at oplyse en evt. køber om den risiko. Det får de fleste købere til at kigge nærmere på huse andetsteds. Vi frygter, at færre vil vælge at bosætte sig på Tuse Næs, at der dermed ikke kommer nye unge til området, at de sidste tilbageværende skoler og daginstitutioner lukker, og at dette i sidste ende vil føre til landsbydød. Konsekvenserne for lokalsamfundet bør medtages i vurderingen af konsekvenserne at flytte Holbæk Renseanlæg til Tuse Næs. Rørføring under vand Kommunen og forsyningen ønsker at trække rørledninger under fjorden fra Holbæk til Bognæs. Her ligger i forvejen en ledning, men der skal formentlig suppleres med en ekstra ledning. Samtidig forventes et ledningstræk fra Hornsherred til Orø og fra Orø til Bognæs. Det vil betyde tre steder med ledningsføring på fjordbund eller under fjordbund. Der kan ske skade på disse undersøiske rørledninger. Når der går hul på en ledning vil urenset spildevand strømme uhindret ud i vores fjorde og gøre øjeblikkelig skade på havmiljø og -natur. En ledning under vand er næppe lige til at udbedre midlertidigt, som man kan på landjorden. Det gælder for øvrigt også den nuværende ledning mellem Bognæs og Holbæk. Hvad er beredskabsplanen, hvis der kommer brud på en af disse ledninger? Manglende beskrivelse af alternativer En miljøvurdering skal indeholde en kort skitsering af grunden til at vælge de alternativer, der har været behandlet, og en beskrivelse af, hvorledes vurderingen er gennemført, herunder eventuelle vanskeligheder (som f.eks. tekniske mangler eller mangel på knowhow), der er opstået under indsamlingen af de krævede oplysninger, jf. bilag 1 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr af 10. december I Miljøvurderingen af Forslag til Holbæk Spildevandsplan nævnes det, at der i forbindelse med fastlæggelsen af den nye strukturplan for spildevandsrensning har været vurderet et antal alternativer primært ud fra en økonomisk og driftsmæssig synsvinkel. Det oplyses ikke, hvad disse alternativer er eller hvilke antagelser og økonomiske aspekter, der ligger til grund for de økonomiske beregninger. Denne information bør være tilgængelig i miljøvurderingen. Forslag til alternativ placering og udledning Vi foreslår en placering ved KARA/Noveren vest for Audebo. Det rensede spildevand kunne ledes op til Odsherreds spildevandsledninger og ud i Kattegat efter aftale med Odsherred Kommune og Odsherred Forsyning. Se kort på vedhæftede bilag, Alternativt placeringsforslag. Begrundelse for og beskrivelse af forslag til alternativ placering: Placering i udlagt industriområde, veje til området er befæstet til tung trafik. Muligheder for fremtidig udnyttelse af spildevand til f.eks. biogasanlæg i symbiose med andre tiltag som f.eks. gylle og forbrænding af andet materiale. Og ikke mindst bedre mulighed for udledning til større åbne vandområder enten via. Tengslemark eller Fårevejle. 6

7 En af de oplyste begrundelser for placering i Bognæs/Tuse Næs er at kloakering i Holbæk by og nærmeste opland er centreret mod det nuværende anlæg placeret på nordsiden af Holbæk og dermed ikke uhindret kan løbe baglæns til en placering f.eks. syd for Holbæk. Derfor et nyt anlæg påtænkt ført videre nordpå, hvor man således pegede på Tuse Næs med udløb i Isefjorden. Orø har tidligere været tiltænkt tilslutning til pumpestationen i Bognæs hvorfra ledning skulle føres under fjorden til Holbæk Renseanlæg. Vi foreslår at det nuværende Holbæk Renseanlæg ændres til en pumpestation, så vand fra Holbæk by fortsat kan løbe uhindret med fald mod nord. Det nuværende anlæg fra Tuse Næs, et fremtidigt fra Orø og evt. et lille anlæg fra Frederikssundsiden tilsluttet som hidtil til pumpestationen i Holbæk. Derfra pumpes spildevandet til en placering ved Kara/Novoren. Trønninge-, Svinninge- og Gislinge Renseanlæg er inddraget i planlægningen som tilsluttet nyt renseanlæg. Placeringen giver mulighed for tilslutning af Tysinge renseanlæg, og i et omfang nærliggende renseanlæg fra Lejre kommune. En placering ved Kara/Novoren vil give muligheder for evt. udbygning og fremtidig udnyttelse af spildevandet. En placering på spidsen af Tuse Næs vil givetvis være hæmmende for yderligere udbygning grundet de mange fredningsbestemmelser mv. Derved vil en yderligere økonomisk gevinst ved udnyttelse af spildevandsressourcen gå tabt. På møde den 22. marts 2016, fortalte byrådsmedlem og formand for udvalget for Klima og Miljø, John Harpøth, at det åbenbart var almindelig skik, at kommunerne holdt eget spildevand inden for egne grænser. Vi mener tiden er moden til en mere tidssvarende håndtering af problemstillingen. Holbæk Kommune kunne passende gå ud som visionære forgangsmænd og lave et samarbejde på tværs af kommunegrænser og forsyninger, der kan sikre at man planlægger at udlede spildevand i en absolut robust recipient, Kattegat. Desuden bør vi ikke afskære os fra ukendte muligheder for at udnytte spildevand og restprodukter til andet end man kan i dag. Vi skal tænke langsigtet og sørge for at holde alle døre åbne. På Tuse Næs lukker man renseanlægget inde i en uhensigtsmæssig lille krog. Vi skal være omhyggelige med ikke at vælge den første og den umiddelbart bedste løsning som kommunens forslag til placering virker som. Odsherred Kommunes nye renseanlæg ved Tengslemark med tilhørende spildevandsledninger er endnu ikke færdig og tilladelser er ikke meddelt endnu. Derfor har vi en reel mulighed for, at lave et samarbejde og få dimensioneret rørene uden store ekstraomkostninger. Odsherred Kommune har valgt at stoppe al udledning af renset spildevand til Isefjorden og omdirigere det til Kattegat. Lad os følge trop og gøres vores for at bidrage til en god økologisk tilstand i Holbæk Fjord og Isefjord til fordel for alle kommunens beboere. Finansiering af ekstra strømforbrug kunne ved blive suppleret af vindmøller, solceller eller vandkraft fra det vand, som forlader renseanlægget. Opsamling På baggrund af ovenstående mener vi ikke, at konsekvenserne af den foreslåede udflytning af Holbæk Renseanlæg er tilstrækkeligt belyst. Vi opfordrer Holbæk Kommune og FORS om at undersøge alternative projekteringer og søge om samarbejde med andre kommuner kan være en mulighed. 7

8 Med venlig hilsen Grundejerforeningen Langdyssen Lars og Mette Hald Lone og Maja Toft Hans og Karin Sørensen Tanja Busk Nymand og og Jens Helner A.Guzek og Christina Nielsen Mette og Jacob Coulthard Flintholm Susie Poulsen og Karsten Jensen Karen Coulthard Bognæsvej 43 Dorthe Ahlgren og Arne Bentsen 8

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Hvidbog Høringssvar. Afsender Resume af høringssvar Bemærkninger

Hvidbog Høringssvar. Afsender Resume af høringssvar Bemærkninger Forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2011 2021: Transportledning Hundested Melby Samt Ombygning af Hundested Renseanlæg og etablering af afskærende ledning til Melby Renseanlæg Hvidbog Høringssvar

Læs mere

Ikke væsentlig. Ikke relevant

Ikke væsentlig. Ikke relevant Bilag 4, scoping skema Miljøvurdering af Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af tages der højde for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Område Arealet er på ca. 0,4 ha. Arealet ligger i byzone, men bruges i dag til juletræer.

Område Arealet er på ca. 0,4 ha. Arealet ligger i byzone, men bruges i dag til juletræer. SCREENING FOR MILJØVURDERING Ophævelse af lokalplan nr. 3.6 Baggrund og formål Det eksisterende erhvervsareal i Ravnkilde er ved at være solgt. Der er dog et markareal vest og nord for det eksisterende

Læs mere

Tillæg nr til Kommuneplan Udvidelse af boligområde Egenappevej. d la d

Tillæg nr til Kommuneplan Udvidelse af boligområde Egenappevej. d la d Tillæg nr. 2017.19 til Kommuneplan 2017-2029 Udvidelse af boligområde Egenappevej K e d la d Udvidelse af boligområde Egenappevej Udvidelse af boligområde Egenappevej Status Plannavn Kladde Udvidelse af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 20. til Kommuneplan Lille Dalby Bakker - et boligområde sydøst for Hedensted. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 20. til Kommuneplan Lille Dalby Bakker - et boligområde sydøst for Hedensted. Forslag Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013-2025 Lille Dalby Bakker - et boligområde sydøst for Hedensted Forslag Kommuneplantillæg nr. 20 Baggrund Forslaget til kommuneplantillæg nr. 20 til Hedensted

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 12. Ændring af spildevandsplanens opland A18.4A, Ølsvej, Hobro Vest.

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 12. Ændring af spildevandsplanens opland A18.4A, Ølsvej, Hobro Vest. OCMO ApS Mariagerfjord Vand a s Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.00.05-P15-5-13 Ref.: Jens Kalør

Læs mere

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park - Ikke teknisk resumé Gladsaxe Kommune 24.10.2012 Ikke teknisk resume Gladsaxe Kommune har som et af de vigtigste indsatsområder i spildevandsplanlægningen,

Læs mere

Kap Biologiske Interesser

Kap Biologiske Interesser Kap. 3.4. Biologiske Interesser Planmål - Køge Kommune vil: Sikre og forbedre naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder i et sammenhængende Grønt Danmarkskort, hvor i indgår

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til tillæg til lokalplan nr. 253 Go-kartbane i Hedeland Planens indhold Lokalplantillæg giver mulighed for at delområde

Læs mere

NOTAT. Miljøscreening af ny spildevandsplan for Høje-Taastrup Kommune. Kort beskrivelse af planen

NOTAT. Miljøscreening af ny spildevandsplan for Høje-Taastrup Kommune. Kort beskrivelse af planen NOTAT Teknik- og Miljøcentret Natur og Miljø 03-02-2015 Miljøscreening af ny spildevandsplan 2017-2021 for Høje-Taastrup Kommune Kort beskrivelse af planen Denne nye digitale spildevandsplan er en overordnet

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Screeningen er gennemført for at afklare, hvorvidt nedlæggelsen af DuPonts interne renseanlæg, kan føre til væsentlige påvirkninger på miljøet.

Screeningen er gennemført for at afklare, hvorvidt nedlæggelsen af DuPonts interne renseanlæg, kan føre til væsentlige påvirkninger på miljøet. Bilag 2b: Miljøscreening af tillæg 5 (Dupont) til Spildevandsplanen for Billund Kommune 2011-2018 Byg & Plan, den 21/12/16 Billund Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Såfremt Holbæk kommune har spørgsmål til bilag IV-arter, er i velkomne til at kontakte Helene Nyegaard Hvid telefon: ).

Såfremt Holbæk kommune har spørgsmål til bilag IV-arter, er i velkomne til at kontakte Helene Nyegaard Hvid telefon: ). From: Lærke Wiendel Jakobsen Sent: 21 Dec 2017 12:49:16 +0100 To: Plan Cc: Daniella Joy Humm;Helene Nyegaard Hvid Subject: Bemærkninger til forslag til tillæg nr. 32 til Holbæk kommuneplan 2013, samt forslag

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt Lokalplanforslag nr. 657 I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lov nr. 448

Læs mere

Forundersøgelse (screening) af miljøpåvirkning

Forundersøgelse (screening) af miljøpåvirkning Forundersøgelse (screening) af miljøpåvirkning Forslag til spildevandsplan 2016-2021 Spildevandsplan2016-2021 for Sønderborg Kommune er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen

Læs mere

Vurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

Vurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer MILJØSCREENING FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2016-2019 OMKLASSIFICERING AF SØRENDEN Vurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer Tillæg nr. 1 til Samsø Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan Vedr. spildevandsledning til Sportsbyen

Tillæg nr. 2 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan Vedr. spildevandsledning til Sportsbyen Tillæg nr. 2 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016-2020 Vedr. spildevandsledning til Sportsbyen Indhold 1. Indledning...3 2. Lov- og planlægningsgrundlaget...3 3. Beskrivelse af kloakoplandet - status...5

Læs mere

Haderslev Kommune har foretaget en VVM-screening og vurderer, at anlægget ikke er VVM-pligtigt jævnfør nedenstående afgørelse.

Haderslev Kommune har foretaget en VVM-screening og vurderer, at anlægget ikke er VVM-pligtigt jævnfør nedenstående afgørelse. Haderslev Spildevand a/s Fjordagervej 32 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Natur og Landbrug Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Kommuneplan 2017 Tillæg nr Rekreativt område Gammelbrovej Øst

Kommuneplan 2017 Tillæg nr Rekreativt område Gammelbrovej Øst Kommuneplan 2017 Tillæg nr. 4-2017 Rekreativt område Gammelbrovej Øst Status Plannavn Vedtaget Rekreativt område Gammelbrovej Øst Plannummmer 4-2017 Dato for offentliggørelse af forslag 11. september 2018

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Lejre Kommunes spildevandsplan

Forslag til tillæg nr. 2 til Lejre Kommunes spildevandsplan Lejre Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Lejre Kommunes spildevandsplan 2016-2023 Kloakering af Trællerupvej 4a - 8 Nyt spildevandskloakeret opland, oplandsnummer TR02 F O R S L A G 1 1 Baggrund Tillægget

Læs mere

Retningslinjer for terrænregulering indenfor sø- og åbeskyttelseslinjen i Silkeborg Kommune

Retningslinjer for terrænregulering indenfor sø- og åbeskyttelseslinjen i Silkeborg Kommune Retningslinjer for terrænregulering indenfor sø- og åbeskyttelseslinjen i Silkeborg Kommune Retningslinjer for terrænregulering indenfor sø- og åbeskyttelseslinjen i Silkeborg Kommune Dispensation til

Læs mere

Tilladelse til vandindvinding

Tilladelse til vandindvinding Jan Larsen Valbyvej 57 3200 Helsinge Sag: 13.02.01-P19-4-18 8. november 2018 Tilladelse til vandindvinding Der er søgt om tilladelse til fortsat indvinding af 14.000 m 3 grundvand årligt til markvanding

Læs mere

Miljøvurdering. Varde Kommunes Spildevandsplan Udarbejdet af: Varde Kommune, Carina Lippert Tlf.

Miljøvurdering. Varde Kommunes Spildevandsplan Udarbejdet af: Varde Kommune, Carina Lippert   Tlf. Udarbejdet af: Varde Kommune, Carina Lippert E-mail: cali@varde.dk Tlf.: 7994 6582 Oktober 2018 Miljøvurdering Varde Kommunes Spildevandsplan 2019-2029 Side 1 / 8 Indhold 1. Indledning... 3 2. Planens

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Udvidelse af kloakopland SØF28 i erhvervsområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Udvidelse af kloakopland SØF28 i erhvervsområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2013 Udvidelse af kloakopland SØF28 i erhvervsområde i Søften Sagsnr. 710-2017-8671 Udgivelsesdato 27. juni 2018 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 29 til Spildevandsplan Kloakering af boligområde i Yding

Spildevandsplan Tillæg nr. 29 til Spildevandsplan Kloakering af boligområde i Yding 1 - Forside Vedtaget Yding Spildevandsplan 2012-2015 til Spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af boligområde i Yding TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg_29_vedtaget nr. Indhold 1 Indledning...2 2 Planlægningsgrundlag...2

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Natur og Miljø Februar 2018 sag nr Tillæg 3 til Spildevandsplan Svendborg Kommune

Natur og Miljø Februar 2018 sag nr Tillæg 3 til Spildevandsplan Svendborg Kommune Natur og Miljø Februar 2018 sag nr. 17-27344 Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune for boligområde øst for Gambøtvej og syd for Søndervej, Thurø. 1 Indholdsfortegnelse A. Indledning...

Læs mere

1 - Tillæg til spildevandsplan - ændret tidsplan for p

1 - Tillæg til spildevandsplan - ændret tidsplan for p 1 - Tillæg til spildevandsplan - ændret tidsplan for p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 - SMV tillæg til spildevandsplan ændret tidsplan NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Det skal fremgå af tillægget, at der er foretaget en screening og hvad konklusionen er af denne.

Det skal fremgå af tillægget, at der er foretaget en screening og hvad konklusionen er af denne. Tillæg til Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan 2010-2021 Screening i henhold til miljøvurderingsloven af Tillæg nr. 13 Porten til Ikast Hjertet 1. Baggrund Screeningen er gennemført for at undersøge

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

AFDELING FOR PLAN OG BY INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL STORE SOLCELLEANLÆG. vordingborg.dk. Høringfrist 28. september 2018

AFDELING FOR PLAN OG BY INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL STORE SOLCELLEANLÆG. vordingborg.dk. Høringfrist 28. september 2018 AFDELING FOR PLAN OG BY Høringfrist 28. september 2018 vordingborg.dk INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL STORE SOLCELLEANLÆG Solcelleanlæg som klimaindsats Indledning Produktion af vedvarende energi er

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan Separatkloakering af det sydlige Brædstrup B03

Spildevandsplan Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan Separatkloakering af det sydlige Brædstrup B03 1 - Forside Vedtaget Brædstrup Spildevandsplan 2012-2015 Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2012-2015 Separatkloakering af det sydlige Brædstrup B03 TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg_endeligt nr. 30 Indhold

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til lokalplanforslag nr. 627 Side 1 af 7 Planens indhold Lokalplanen giver erstatter lokalplan 2.27 2E1 Udvidelse

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 28 til Spildevandsplan Placering af bassin i et fremtidigt erhvervsområde ved Lund.

Spildevandsplan Tillæg nr. 28 til Spildevandsplan Placering af bassin i et fremtidigt erhvervsområde ved Lund. 1 - Forside Vedtaget Bassin erhvervsområde ved Lund (K Spildevandsplan 2012-2015 Tillæg nr. 28 til Spildevandsplan 2012-2015 Placering af bassin i et fremtidigt erhvervsområde ved Lund. TEKNIK OG MILJØ

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplanforslag nr. 629 Planens indhold Den eksisterende lokalplan, nr. 58 Gadstrup Erhvervspark,

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse HOLBÆK KOMMUNE Sammenfattende miljøredegørelse Dato: 27. juni 2018 Indledning og baggrund Forslag til Kommuneplan 2017 for Holbæk Kommune og den tilhørende miljørapport var i offentlig høring fra den 6.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 17

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 17 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 17 BOLIGOMRÅDE VED RISHØJGÅRD, HOLBÆK vækst og bæredygtighed plan og strategisk forsyning BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.

Læs mere

jujuw & bhjer 31. maj P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens bilag 1 eller 2, jf 8 stk. 1 nr.

jujuw & bhjer 31. maj P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens bilag 1 eller 2, jf 8 stk. 1 nr. sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete programmer (lov nr. 425 af 18. maj 2016) Tillæg til Udviklingsstrategi 2015 Udført af: Dato: Sagsnr.: jujuw & bhjer 31. maj 2017 01.02.03-P15-1-17

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Baggrund og sammenfatning Denne delspildevandsplan åbner mulighed

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 34 til Spildevandsplan Separatkloakering af Gedved Syd Kloakopland G08, G09 og G10

Spildevandsplan Tillæg nr. 34 til Spildevandsplan Separatkloakering af Gedved Syd Kloakopland G08, G09 og G10 1 - Forside_vedtaget Spildevandsplan 2012-2015 til Spildevandsplan 2012-2015 Separatkloakering af Gedved Syd Kloakopland G08, G09 og G10 TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg Gedved_endeligt nr. 34 Indhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Juli 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og sammenfatning...

Læs mere

Den nye ramme, som udlægges med tillægget er vist med lyserød.

Den nye ramme, som udlægges med tillægget er vist med lyserød. Blandet bolig- og erhvervsområde øst for Gambøtvej Blandet bolig- og erhvervsområde øst for Gambøtvej Status Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Forslag Blandet bolig- og erhvervsområde øst for

Læs mere

Blandet bolig- og erhvervsområde øst for Gambøtvej

Blandet bolig- og erhvervsområde øst for Gambøtvej Blandet bolig- og erhvervsområde øst for Gambøtvej Blandet bolig- og erhvervsområde øst for Gambøtvej Status Plannavn Vedtaget Blandet bolig- og erhvervsområde øst for Gambøtvej Dato for offentliggørelse

Læs mere

Sagsnr K Dato: Tilladelse til nedsivning/udledning af regnvand

Sagsnr K Dato: Tilladelse til nedsivning/udledning af regnvand Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Horsens Kommune, Natur og Miljø Rådhustorvet 4 8700 Horsens Att.: Bo Karlshøj Riis E-mail: bri@horsens.dk Spildevand Sagsbehandler: Jakob Humaidan Direkte:

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan for sommerhusområdet ved Avlegård

Miljøscreening af forslag til lokalplan for sommerhusområdet ved Avlegård Miljøscreening af forslag til lokalplan 555.09 for sommerhusområdet ved Avlegård Januar 2019 Side 1 af 12 Generel orientering Denne miljøscreening er udarbejdet af Gribskov Kommune i samarbejde med Avlegårds

Læs mere

Q&A: Fra Bæk til Bælt

Q&A: Fra Bæk til Bælt Q&A: Fra Bæk til Bælt Svar på spørgsmål fra projektets interessenter. Generelt om projektet Hvorfor udledning i Lillebælt? Vandmiljøet i Lillebælt er så stærkt, at det kun i meget ringe grad bliver påvirket

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Blandet bolig- og erhvervsområde øst for

Blandet bolig- og erhvervsområde øst for Blandet bolig- og erhvervsområde øst for Gambøtvej Blandet bolig- og erhvervsområde øst for Gambøtvej STATUS Plannavn Forslag Blandet bolig- og erhvervsområde øst for Gambøtvej PDF Link til PDF blandet_bolig-_og_erhvervsomraade_oest_for_gamboetvej.pdf

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Miljøvurdering. December Forslag til Holbæk Spildevandsplan (revision 0) Marcus Tranbjerg

Miljøvurdering. December Forslag til Holbæk Spildevandsplan (revision 0) Marcus Tranbjerg Miljøvurdering Forslag til Holbæk Spildevandsplan 2016-2020 December 2015 (revision 0) Udarbejdet til: Holbæk Kommune Udarbejdet af: EnviDan A/S Marcus Tranbjerg E-mail: mat@envidan.dk Projektnavn: Holbæk

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg nr. 4 Tillægget omfatter: Ny trykledning mellem Donslund og Stenderup-Krogager Nedlæggelse af Donslund Renseanlæg 5. marts 2015 Endelig 14/31068 1. Indledning

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 48 Biogasanlæg ved Køng DECEMBER 2018

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 48 Biogasanlæg ved Køng DECEMBER 2018 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 48 Biogasanlæg ved Køng DECEMBER 2018 Høring indtil: 15. februar 2019 Informationsmøde: 29. januar 2029 kl. 19:00 i Svend Gønge Hallen AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk

Læs mere

UDKAST SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE

UDKAST SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE TIL TILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE OG LOKALPLAN 6.13 FOR ET AFFALDSHÅND- TERINGSANLÆG OG ET SOLENERGIANLÆG VED AUDEBO UDKAST VÆKST OG BÆREDYGTIGHED

Læs mere

Separatkloakering af fælleskloakerede opland PK07.01 i Jennum

Separatkloakering af fælleskloakerede opland PK07.01 i Jennum Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 14/2011 Separatkloakering af fælleskloakerede opland PK07.01 i Jennum Miljø og Teknik INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BAGGRUND

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Snedker- og Tømrermester Aage Petersen & Søn Aps v/ Claus Petersen Dybesøvej 39 4581 Rørvig Sendt til info@aagepetersen.dk Den 25. august 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Udkast til screening efter miljøvurderingsloven

Udkast til screening efter miljøvurderingsloven Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Lokalplan nr. 396 med Kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.05-P16-14-15

Læs mere

Kommuneplantillæg nr Havnefaciliteter på Orø Havn

Kommuneplantillæg nr Havnefaciliteter på Orø Havn Vækst og Bæredygtighed, maj 2015 Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

VVM-screening 29/ VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

VVM-screening 29/ VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre VVM-screening 29/8-2017 VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Projektets placering Projektet berører følgende kommuner Oversigtskort i målestok

Læs mere

FORUDSÆTNINGER I VVM REDEGØRELSEN

FORUDSÆTNINGER I VVM REDEGØRELSEN Notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Stofbalancer ved nedlæggelse af renseanlæg og etablering af Tengslemark Renseanlæg 29. juni 2015

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 42 Boligområde øst for Oldvejen - Holbæk Øst FORSLAG. vækst og bæredygtighed plan og Åben land

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 42 Boligområde øst for Oldvejen - Holbæk Øst FORSLAG. vækst og bæredygtighed plan og Åben land KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 42 Boligområde øst for Oldvejen - Holbæk Øst FORSLAG vækst og bæredygtighed plan og Åben land BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Det vurderes at planen vil have en positiv indflydelse på vandmiljø og en uvæsentlig miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser.

potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg SCREENING (FORUNDERSØGELSE) FOR MILJØVURDERING AF kommuneplantillæg nr. 11 for Grønt Danmarkskort i Nyborg Kommune Tlf. 6333 7000 Fa. 6333 7001 kommune@nyborg.dk

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - endelig Tillæg nr. 25 til spildevandsplan 2012-2015 Plan for indsats overfor overløbsbygværk udpeget i Statens Vandområdeplan TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg

Læs mere

Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften og videre nedstrøms til Roskilde Fjord til udledning af renset spildevand

Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften og videre nedstrøms til Roskilde Fjord til udledning af renset spildevand Natur og Miljø Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk 13-10-2017 Sagsnr. 06.00.00-P19-1-17.. Halsnæs Forsyning A/S Gjethusparken 3, 1. sal 3300 Frederiksværk Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften

Læs mere

Hvad er Grønt Danmarkskort?

Hvad er Grønt Danmarkskort? Hvad er Grønt Danmarkskort? Kommunerne skal jf. planlovens 11a stk. 2. foretage en række udpegninger i kommuneplanen, som skal sikre sammenhæng i naturen på tværs af kommunegrænser. Samlet vil disse udpegninger

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Landzonetilladelse. Et vandhul på 800 m 2

Landzonetilladelse. Et vandhul på 800 m 2 TEKNIK OG MILJØ Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9828 2828 www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Kiersvej 4, 7451 Sunds Matrikel nr.: 1C, Røjen By, Sunds Tilladelse

Læs mere

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Lokalplan nr. 397 med Kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Lejre Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Lejre Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 3 til s spildevandsplan 2016-2023 Udvidelse af Herslev Bryghus Nyt kloakopland HE03 F O R S L A G 1 1 Baggrund Dette forslag til tillæg til Spildevandsplan 2016-2023 omhandler etablering af

Læs mere

Spildevandsplanen er en sektorplan som beskriver de overordnede og fremtidige rammer for behandling af spildevand.

Spildevandsplanen er en sektorplan som beskriver de overordnede og fremtidige rammer for behandling af spildevand. Bilag 1 Scoping for miljøvurdering Holbæk Spildevandsplan 2016-2020 I henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 939 af 3. juli 2013 med senere ændringer), skal

Læs mere

VVM-screening. Odsherred Kommune, Nyvej 22, 4573 Højby, Vandteam, Gry Annika Jensen, ,

VVM-screening. Odsherred Kommune, Nyvej 22, 4573 Højby, Vandteam, Gry Annika Jensen, , VVM-screening VVM-screeningsskema til brug ved ansøgning om regulering af vandløb jf. Bekendtgørelse nr. 764 af 23/06/2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) Basisoplysninger

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Notat Renset spildevand fra PIPELINE til Kighanerenden ifm. nedlæggelse af Rundforbi Renseanlæg. Sag nr. 08/41490. Projektbeskrivelse

Notat Renset spildevand fra PIPELINE til Kighanerenden ifm. nedlæggelse af Rundforbi Renseanlæg. Sag nr. 08/41490. Projektbeskrivelse Notat Renset spildevand fra PIPELINE til Kighanerenden ifm. nedlæggelse af Rundforbi Renseanlæg Sag nr. 08/41490 Projektbeskrivelse Det er vedtaget, at Rundforbi Renseanlæg nedlæges og erstattes af en

Læs mere

Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård

Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård 13 2013 Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård Status Kladde KOMPLAN_ID 1486324 Tillæg nummer 13 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Retningslinje for

Læs mere