Information til ansatte på TEK om IT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til ansatte på TEK om IT"

Transkript

1 Information til ansatte på TEK om IT Procedure Når der er skrevet kontrakt med en nyansat, skal den ansættende enhed give besked til IT-afdelingerne, så der kan oprettes et login til de forskellige IT-systemer, som den nyansatte skal have adgang til. Se Retningslinier for anvendelse af IT-systemer på Juni 2006 i bilag 2. Der gives samme brugernavn til alle systemer, med da alle systemer ikke er fuldt integrerede, vil der være forskellige adgangskoder. Brugernavnet vælges normalt ud fra brugerens initialer, og i mange systemer skal brugernavnet skrives på formen TEK\xxx Datalagring I forbindelse med brugeroprettelsen, får den ansatte et personligt databibliotek på en SDU-server. Ansatte skal lagre data her, fordi der tages backup, og datalageret er beskyttet mod uautoriseret adgang. Data bør kun lagres lokalt på udstyr midlertidigt, f. eks. hvis der ikke er adgang til netværket. Det personlige bibliotek optræder i Windows stifinderen som et M-drev, men den direkte sti er: \\tek.c.sdu.dk\dfs\data\ansatte-brugerdata\xxx (xxx er brugenavnet). Til lagring af fællesdata på Fakultet, er der oprettet et bibliotek til dette, med forskellige rettigheder, aftalt med TEK-it. I daglig tale kaldet O-drev. Den direkte sti er: \\tek.c.sdu.dk\dfs\fælles Der findes noget tilsvarende for hele SDU, kaldet S-drev. Datahåndtering I forbindelse med håndtering af data, dvs. lagring, afsendelse af med vedhæftede filer mm, skal reglerne for dataklassifikation følges. Se bilag 1. I forbindelse med brugeroprettelsen, bliver der også oprettet er konto på SDU s Exchangeserver. For at få de fulde udnyttelse af dette system, anbefales det at bruge MS Outlook som klient, og det er kun denne klient der installeres og supporteres af TEK-it. Vær opmærksom på, at alle studerende også er oprettet i Exchange, og derfor figurerer i Outlooks adressebog. Det betyder at ansatte, der også har været eller er studerende på SDU, står flere gange i adressebogen. På Exchangeserveren er der oprettet mange forskellige distributionslister, som kan være nyttige. Distibutionslisterne kan findes i Outlooks adressekartotek, og navnet starter med DL-xxx-yy, f.eks. DL-TEK- ITafdeling. Over 90 % af den der modtages på SDU er SPAM, så derfor filtreres al indkommende e-post, før det leveres til brugeren på Exchangeserveren. Det kan i nogle tilfælde betyde, at der er forsinkelser ved modtagelse. Telefonbog SDU har en telefonbog, som bruges af omstillingen, og som er tilgængelig på brugerne er selv ansvarlige for at oplysningerne er rigtige og opdaterede. se

2 Organisering af IT På er IT organiseret i en central IT-afdeling, som hedder IT-service, og en ITafdeling på Fakultetet i Odense, kaldet TEK-it. Ansvarsområderne er forsøgt vist i figur 1. IT-service Fællessystemer (f. eks) , e-læring, studieadministrative systemer, økonomisystemer mm. Brugeroprettelse (studerende) Netværk, inkl. det trådløse IT i Jylland og på Sjælland Figur 1. Ansvarsområder TEK-it PC-rum og printere på NBA og Mærsk bygningen IT til ansatte på Fakultetet (Odense) Brugeroprettelse (ansatte Odense) Nyttige link vedr. IT på SDU Udstyr PC TEK-it køber en stationær eller bærbar PC efter indstilling fra den ansattes leder, ud fra nogle få standard modeller, som dækker det behov der er på Fakultetet for de fleste brugere. Skærm + ekstraudstyr Det leveres altid en fladskærm, også til bærbare, som opfylder dagens standard til opløsning og ergonomi. Til bærbare leveres også en dockingstation med separat strømforsyning. Udskrivning Der er placeret netværksprintere i alle bygningsafsnit, nogle kun for ansatte og andre også for studerende. Det er nemt at få et overblik over printerne ved at køre følgende kommando, under Start > Kør/Run \\tek-print0c.tek.c.sdu.dk Navngivningen starter altid med lokalet hvor printeren er placeret. Bemærk at nogle få af printerne er til specialformål, og derfor ikke kan bruges af alle. Udskrivningsforbrug registreres, men der sker ingen kontering. Nogle brugere har fået bevilget en personlig printer af deres leder, og den må de selv vedligeholde. Ønskes der udskrift fra en PC, i et af PC-rummene, køres kommandoen: \\tek-print0a.tek.c.sdu.dk Kopi + skanning Kopimaskinerne er fælles for hele SDU og passes af serviceafdelingen. Der er placeret kopimaskiner i de fleste sekretariater og i garderoben ved personalekantinen. Adgangskortet skal bruges ved kopiering, og der sker kontering. Kopimaskinerne kan også bruges som skanner, og resultatet af skanning kan sendes per .

3 Software TEK-it supporter kun Windows operativsystemet, og kun i én version. Derudover installeres altid en MS Office pakke (Word, Outlook, mm), og Outlook opsættes til brugerens SDU- . Software derudover efter aftale mellem bruger og leder, da der ofte skal betales for licenser. Computeren skal tilmeldes et af SDU s Windows domæner, dvs. TEK. Softwaren der bruges må normalt ikke bruges kommercielt og ansatte er ansvarlig for at overholde licensregler hvis de selv installerer programmer. Ansatte kan købe Officepakken til privat brug. Brug disse link: Office 2007: Office 2010: TEK-it yder ikke support til privat udstyr og software. Domænet Det er et krav at udstyr der supporteres af TEK-it er tilmeldt domænet af følgende grunde: 1. Software installeres over netværket på forskellige måder 2. Overvågning af antivirus og tilbagemelding til TEK-it ved virus 3. Overvågning af installeret software (ved konflikter mellem programmer og licensstyring) 4. Fjernsupport Trådløst netværk Læs her: Vigtigt: Sluk for det trådløse netværk, når den bærbare er koblet på det faste netværk. VPN Skal brugeren have adgang til personlige data udefra (også fra det trådløse), skal der oprettes en VPNforbindelse. SDU bruger et Cisco VPN system, og klienten er altid installeret på bærbart udstyr fra TEKit. Vigtigt: Brug kun VPN når det er nødvendigt, dvs. ved adgang udenfor SDU og fra det trådløse netværk på SDU. VPN krypterer trafikken, og sætter derfor hastigheden ned. Søren Lauridsen/jan 2012

4 Bilag 1 Dataklassifikation på Det Tekniske Fakultet, Som et led i indførelsen af IT-sikkerhedspolitikken er der vedtaget et sæt regler for dataklassifikation på SDU. Dette dokument er tænkt som en hjælp, til at starte denne proces, og til at belyse de tekniske muligheder, vi har for at overholde reglerne. Det samlede regelsæt er i bilag 3. Dokumentet afsluttes med et sæt forenklede regler, som skal følges i det daglige arbejde i administrationerne. IT-sikkerhedspolitikken er baseret på DS 484. Datatyper Der arbejdes med følgende 4 datatyper (se nærmere specifikation i reglerne) 1. Offentlige 2. Internt brug 3. Fortroligt 4. Følsomme forskningsdata Det er altid dataejeren, dvs. lederen af organisatoriske enhed, der har ansvaret for klassifikationen, og særligt punkt 4 vil give en del arbejde for Institutlederne. Dog er data der er omfattet af Lov om behandling af personoplysninger altid fortrolige. Se evt. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=828 Teknik Det er selvfølgelig de fortrolige data, der stiller størst krav til sikkerheden, derfor fokuseres på disse data, i det efterfølgende. Datalagring På det Tekniske Fakultet har alle ansatte adgang til et personligt område til lagring af data, normalt kaldet M-drevet, og et fælles dataområde, normalt kaldet O-drevet. Begge disse dataområder overholder kravet til lagring af fortrolige oplysninger. Det gælder også hvis data tilgås gennem en VPN forbindelse, fra det trådløse netværk eller udefra. Lagring på PC, mobiltelefoner, eksterne harddisk o.l. overholder ikke umiddelbart kravene, men kræver kryptering. - opsætning Ved opsætning af klienten skal der skelnes mellem, om der lagres information lokalt på arbejdsstationen eller ikke. Sker der lagring lokalt er det nødvendigt at vurdere nødvendigheden af kryptering. Der skal foretages den samme vurdering for mobiltelefoner. udveksling internt på SDU på Exchange Ingen restriktioner hvis der bruges en klint der krypterer datatransmissionen mellem klient og Exchangeserver. Hvis det ikke er tilfældet skal anden kryptering foretages afhængig af dataklassifikation. udveksling ekstern Her skal kryptering kunne bruges når data kræver det. Udskrivning/kopiering Kun på printere hvor der ikke er offentlig adgang, og udskriften skal hentes umiddelbart efter udskrivningen.

5 Regelsæt ved arbejde med data på det Tekniske Fakultet 1. Stationære arbejdsstationer Data må kun lagres på M, O og S-drev Der må ikke være en lokal kopi af postkassen klient skal opsættes så transmission er krypteret til Exchange sendt til adresser udenfor SDU skal krypteres, hvis data høre under datatype 2-4 Udskrivning må kun ske til ikke offentlig tilgængelig printer på SDU, hvis data høre under datatype Bærbare (som for stationære) Der må dog lagres lokalt, hvis harddisken er krypteret Der må være en lokal kopi af postkasse, hvis harddisken er krypteret 3. Mobiltelefoner Skal være krypterede og bluetooth skal være slukket, hvis der findes data der hører under datatype USB-lagerenheder Må ikke bruges til lagring af data der hører under datatype 2-4 Kryptering Der skal bruges godkendt metode og software, som er købt og snart klar til brug. Brugerne skal have en digital signatur. Kryptering af bærbar og telefon Dekanen, Institutledere og deres sekretærer skal have kryptering på bærbare og mobiltelefoner. Dekanen og Institutlederne vurderer hvilke andre personers udstyr, der kræver kryptering. Det bør nøje overvejes om en kryptering er nødvendig, da der er en del omkostninger af forskellig art forbundet dermed, og endnu en adgangskode at huske for brugeren. Kryptering gør heller ikke et system hurtigere. Januar 2009/SL

6 Bilag 2 Retningslinier for ansattes anvendelse af IT-systemer på (SDU). Formål. Formålet med nærværende regelsæt for IT-anvendelse ved SDU er at fastlægge regler for god IT-adfærd og sikre en ensartet praksis ved alle universitetets enheder. SDU ønsker, at sikkerheden og driftsstabiliteten ved IT-systemer holdes på et så højt niveau som muligt og at SDU overfor omverdenen fremtræder som en ansvarlig bruger af IT-systemer. Gyldighedsområde. Regelsættet gælder for alle IT-systemer, der er ejet af SDU, uanset geografisk placering, herunder også for udstyr, der er hjemlånt. Endvidere gælder det for alle IT-systemer, uanset ejerforhold, når de er tilsluttet SDU's netværk. Tilslutningsformen (fast, dial-in/back, andre net m.v.) er uden betydning i den forbindelse. Generelle retningslinier for anvendelse af IT-systemer. Dele af universitetets organisation kan have supplerende regler, der ligeledes skal følges. Nærværende regelsæt har dog forrang ved divergerende retningslinier. Anvendelse af IT-systemer skal foregå med omtanke og til løsning af arbejdsopgaver for SDU. IT-systemer må ikke anvendes, så det kan skade SDU's omdømme. IT-systemerne må ikke anvendes til kommercielle formål herunder indeholde reklamer. Virksomheder (f.eks. boghandel, forlag, kantine), personale- og kunstforeninger, studenterorganisationer og andre tilsvarende med nær tilknytning til SDU kan dog, efter separat tilladelse i hvert enkelt tilfælde, anvende IT-systemerne. Tilladelsen gives af rektor. Privat anvendelse af IT-systemer. IT-systemer kan i begrænset omfang anvendes til private formål som f.eks informationssøgning og elektronisk post ( ). Den private brug må ikke påvirke arbejdsforpligtigelsen og skal fortrinsvis ske uden for almindelig arbejdstid. Anvendelse af (inter)nettet til privat chat og anden systematisk privat anvendelse er ikke tilladt. IT-systemer, som de ansatte har lånt med hjem, er ligeledes omfattet af nærværende regelsæt, når de er tilsluttet SDU's netværk. Elektronisk post ( ). og andre former for elektronisk kommunikation, der afvikles via SDU's IT-systemer skal betragtes og behandles på samme måde som skreven kommunikation, der tilhører SDU. Der gælder således samme krav til arkivering, journalisering m.v. som anden form for korrespondance. Reglerne for elektronisk og skriftlig kommunikation er fastsat i lovgivningen, f.eks. forvaltningsloven.

7 15. marts 2002 Al skal indeholde tydelig identificerbar afsender. , der er privat, skal tydeligt markeres med ordet: "privat" i emnefeltet. Sikkerhed. For at IT-sikkerheden kan opretholdes, er det væsentligt, at alle følger de givne retningslinier og er opmærksom på, at brud på sikkerheden et enkelt sted kan have følger for mange. IT-systemer, der ejes af SDU, skal være tilgængelige for institutionen. Det betyder at, systembrugernavne og tilhørende kodeord, krypteringsnøgler og nøgler til andre sikringsmekanismer, skal deponeres i pengeskabe eller på anden betryggende vis, således at administrator eller andre bemyndigede medarbejdere i givet fald kan få adgang til systemerne, ved den normale systemansvarliges fravær. De deponerede oplysninger skal ajourføres, når der sker ændringer. Materiale, der er omfattet af offentlighedsloven eller forvaltningsloven, må ikke opbevares/arkiveres på krypteret form. Kryptering og efterfølgende dekryptering, der sker (automatisk) mellem afsender og modtager for at sikre datatransporten er ikke omfattet af forbudet mod kryptering. Licensforhold. Den person, der installerer programmel, er personlig ansvarlig for, at licenskravene er opfyldt. Personlige hjemmesider må ikke have et indhold, der strider mod retningslinierne i nærværende regelsæt. Der henvises endvidere til regelsættet for SDU's Web-system (se de interne hjemmesider for information til ansatte under: "Vejledning til web-konstruktører ved SDU", "Retningslinier"). Ressourceforbrug. IT-systemer er en begrænset og kostbar ressource og skal behandles med samme omhu som andre ressourcer som f.eks. udstyr og inventar. Overvågning, logning m.v. Af driftstekniske, sikkerhedsmæssige og/eller afregningsmæssige årsager sker der en løbende automatisk registrering af alle aktiviteter på de fleste IT-systemer. Ved mistanke om misbrug har systemadministratorer og de ansvarlige for netværkssikkerheden ret til at overvåge aktiviteterne, herunder ind- og udgående , uden på forhånd at informere brugerne herom i det konkrete tilfælde. En sådan overvågning kan kun ske med rektors forudgående tilladelse. Brugere af gøres opmærksom på, at lagres under forsendelse fra afsender til modtager på forskellige servere. ens kuvert (headeren), men ikke indholdet, registreres af transmissionssystemerne af hensyn til eftersporing af , fejlanalyse m.v. kan endvidere af sikkerhedsårsager blive sikkerhedskopieret både under vejs i forsendelsen og på den server, hvorfra brugeren henter sin . Systemadministratorer og netværksansvarlige har adgang til disse registre, servere og sikkerhedskopier.

8 15. marts 2002 Systemadministratorer og netværksansvarlige har tavshedspligt, så længe der ikke konstateres misbrug. Disciplinære foranstaltninger m.v. ved misbrug. Misbrug er at betragte som pligtforsømmelse, der medfører disciplinære foranstaltninger. Det samme gælder forsøg på misbrug. Disciplinære foranstaltninger iværksættes efter en samlet vurdering af misbrugets omfang og karakter. Der kan blive tale om anvendelse af sanktionerne: irettesættelse, advarsel, afskedigelse og ved særlig grov pligtforsømmelse bortvisning. Personalekontoret skal altid konsulteres inden der tages stilling til de disciplinære foranstaltninger. Der henvises i øvrigt til punkt 4.4. i de personalepolitiske retningslinier, der findes på personalekontorets hjemmeside. Der kan i visse tilfælde ligeledes blive tale om politianmeldelse. Afklaring af tvivlsspørgsmål. Rektor er øverst ansvarlige for alle forhold vedrørende universitetets IT-systemer og kan afgøre eventuelle tvivlstilfælde om deres anvendelse. Spørgsmål i relation til regelsættets bestemmelser og anvisninger stilles til den lokale ITsikkerhedsansvarlige eller til SDU's IT-sikkerhedsansvarlige organisation (p.t. IT-service). Til dette regelsæt hører 1 bilag med definitioner, ordforklaringer og eksempler på uønsket adfærd. Fremlagt og vedtaget på HSU-mødet den 6. juni 2002 Jens Oddershede Bjarne Andersen Formand Næstformand

9 Bilag til: 15. marts 2002 Retningslinier for anvendelse af IT-systemer på (SDU). Nærværende bilag indeholder: definitioner, ordforklaringer og eksempler på uønsket adfærd Definitioner / ordforklaringer: Begrebet "IT-systemer" dækker: arbejdsstationer, servere, datanetværk og andre former for udstyr, der indeholder Informations-Teknologi. Chat: Snak eller diskussion mellem to eller flere personer over et netværk. Kommunikationen sker via tastaturet på pc en Server: Computer eller program, som leverer data eller andre ressourcer til andre computere eller programmer. Junk-mail: Junk-mail kan oversættes til noget i retning af skraldespandspost. Det kan være på papir, på fax eller . Det er mest udbredt i , fordi det er let og billigt at sende til mange på én gang. Junk-mail er typisk uopfordrede og useriøse s med tilbud om hvad som helst. Spam-mail: Misbrug af . At spamme betyder populært sagt, at man sender uønskede mails Hacking: Betegnelse for den aktivitet, der består i, at en person ("hackeren") forsøger at skaffe sig uberettiget adgang til et IT-system, som han ingen lovlig adgang har til. Der er tale om en strafbar handling, jf. strfl. 263, stk. 2, og hacking har i visse tilfælde været praktiseret som led i grovere forbrydelser (spionage mv.). Downloade: At downloade betyder at kopiere data (fx programmer) fra en computer på Internettet til ens egen pc Eksempler på uønsket adfærd: Det er blandt andet ikke tilladt at: forsøge at læse, slette eller kopiere andres forfalske -adresse afsende generende, obskøne eller truende meddelelser til andre brugere afsende junk-mail, kædebreve, spam-mail eller lignende former for meddelelser anskaffe eller bibeholde brugernavn (userid) under falske forudsætninger udlåne eller dele "userid/password" med andre. Sker det, er indehaveren personlig ansvarlig for alle handlinger, der udføres af låneren slette, gennemse, kopiere eller modificere andres data uden på forhånd opnået godkendelse forsøge på at snyde eller modificere ressourcetildelinger, privilegier m.v. bruge netværk og/eller dertil knyttede systemer til at opnå uautoriseret adgang til andre tilsluttede systemer forsøge at dekryptere system- eller brugerpasswords forsøge at kopiere normalt utilgængelige systemfiler forsøge at bryde sikkerhedssystemer (hacking) indlægge edb-virus eller andre former for programmer, der kan afbryde eller ødelægge driften af såvel interne som eksterne systemer påvirke fortroligheden af data oprette dial-in adgang til IT-systemer via telefonnettet eller tilsvarende systemer uden forudgående godkendelse fra SDU's IT-sikkerhedsansvarlige organisation kopiere tredieparts materiale uden tilladelse fra ejeren eller uden legal licens distribuere ulovlig programmel, film, musik m.v. side 4 af 5 sider

10 15. marts 2002 fortsætte med uhæmmet forbrug af systemressourcer, der generer andre legale brugere, efter at der er gjort opmærksom på forholdet forsøge at standse IT-systemer eller ødelægge deres funktioner foretage skanninger af netværk efter adresser, porte, services m.v. downloade og/eller videresende musik- og videofiler med mindre dette har en undervisningsog/eller forskningsmæssig begrundelse.

11 Bilag 3 Dataklassificering på Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 11 af

12 Indeks Indeks Introduktion Formål Interessenter Dokument struktur Revision af dokumentet Data klassificerings matrix Administration Klassificering Dispensation Informationsdelings systemer og lignende Appendiks A - Fysiske sikringsområder... Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 12 af

13 Introduktion Formål Formålet med dette dokument er at definere en sikkerhedsklassificering for SDU s data, som dels angiver kriterierne for hvilken klassificering data skal tilhøre, dels angiver regelsættet for håndtering af data indenfor de enkelte klassificeringer. Kravene til håndtering af data indenfor en klassificering er altid udtryk for minimumskrav, hvilket medfører at en dataejer 1 til enhver tid kan forlange at en del af eller alle disse krav skærpes for vedkommendes data. Dataejeren skal dog fagligt begrunde skærpede krav til en specifik datatype. Det vil til en hver tid være dataejeren, som har ansvaret for at klassificere sine data, mens ansvaret for at opfylde de tekniske krav til den enkelte klassificering ligger på den systemansvarlige for de IT-systemer, hvor disse data behandles. Alle SDU s ansatte skal håndtere alle data ud fra de retningslinier, der angives i dette dokument. I tilfælde af uklassificerede data, bør disse data behandles som værende til Internt brug, indtil deres klassificering er afklaret. Interessenter Alle SDU s ansatte. Dokument struktur Dokumentet er struktureret således, at denne introduktion til dokumentet først er beskrevet, herefter følger en matrix over kravene til data håndtering indenfor de forskellige klassificeringer, inden der afsluttes med et afsnit, som beskriver hvorledes hvordan dataklassificeringen skal administreres, herunder også kravene til evt. dispensation fra de beskrevne regler. Dokumentet afsluttes med et appendiks, hvor de fysiske sikringsområder, der henvises til i klassificeringsmatrixen, er beskrevet. Revision af dokumentet Dette dokument er en del af SDU s generelle IT-sikkerheds dokumentation og skal som sådan gennemgås og evt. revideres minimum en gang om året. 1 Dataejeren vil altid være lederen af den organisatoriske enhed, som disse data primært behandles af. F.eks. vil Økonomichefen være ejer af data på ØSS systemet. Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 13 af

14 Version Initialer Dato Beskrivelse 1.5 JR Dokumentet godkendt af SDU s IT-sikkerhedsudvalg. 1.6 JR Dokumentet revideret på baggrund af tilbagemeldinger fra IT-koordinationsgruppen: Det er specificeret at kravene indenfor en klassificering er minimumskrav. Reglerne for at gemme fortrolige data på både bærbart udstyr og stationære PC ers harddiske er reviderede. 1.7 JR Dokumentet revideret på baggrund af tilbagemeldinger fra IT-koordinationsgruppen: Det er præciseret at klassificeringen Fortroligt omhandler data, der er omfattet af Lov om behandling af personoplysninger. Klassificeringen Følsomt omdøbt til Forskningsdata for helt at klarlægge hvilke data der omfattes af denne klassificering. 1.8 JR Dokumentet revideret efter forslag fra Brian Truelsen: Forskningsdata omdøbt til Følsomme forskningsdata. Krypteringskrav ændret til at fokusere på data. Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 14 af

15 Data klassificerings matrix Datatype Adgangsbegrænsninger Klassificering Offentligt Internt brug Fortroligt Følsomme forskningsdata Enhver form for data, som uden restriktioner må komme til offentlighedens kendskab. Ingen restriktioner i forbindelse med læsning. Data må kun publiceres eller rettes af godkendte personer. Data, som beskriver eller på anden måde dokumenterer interne forretningsgange på SDU. Alle medarbejdere med et fagligt behov, må få adgang til at læse denne type data. Data må kun publiceres eller rettes af dataejeren eller personer, som dataejeren har autoriseret til dette. Data, som er omfattet af Lov om behandling af personoplysninger. Kun adgang for autoriserede medarbejdere gennem godkendte applikationer, hvor alle transaktioner logges, både mht. læsning og skrivning. Adgang til disse data tildeles på basis af medarbejder roller af dataejeren eller en af dataejeren autoriseret funktion. Systemmedarbejdere må ikke kunne manipulere direkte med databasen uden at denne tilgang logges. Speciel klasse forbeholdt forskningsdata. Der er stor forskel på forskningsdata og dermed også det sikkerhedsniveau, der skal iagttages i forhold til disse data. Klassificeringen af disse data skal derfor foretages af dataejeren i samarbejde med enhedens ITsikkerhedsansvarlige. Det er et absolut krav at der foretages en dataklassificering. Kun adgang for medarbejdere, som enten dataejeren eller en af dataejeren godkendt funktion, har autoriseret til dette. Der skal kun foretages logning af adgang til disse data, hvis dataejeren kræver dette. Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 15 af

16 Server fysiske krav Server - netværks zone Klassificering Offentligt Internt brug Fortroligt Følsomme forskningsdata Ingen specielle krav udover SDU s normale krav til flerbruger udstyr. Serveren placeres netværksmæssigt således, at der via godkendte porte er offentlig adgang til data via Internettet. Serveren skal være placeret i et aflåst rum, som kun autoriserede personer har adgang til. Serveren placeres netværksmæssigt således, at der på basis af medarbejder roller gives adgang til autoriserede personer på SDU s interne netværk. Overførsel af data Ingen krav. Hvis data transmitteres over Internettet, skal de være beskyttet af kryptering, hvorimod det er tilladt at transmittere dem ukrypteret over SDU s interne netværk. Fjernadgang Ingen begrænsninger. Fjernadgang til data over Internettet er kun tilladt gennem en krypteret opkobling. Eksterne enheder - Bærbar PC, PDA etc.. Ingen begrænsninger. Det er kun tilladt at gemme denne type data på bærbart udstyr, hvis data er beskyttet med anerkendt kryptering. Serveren skal være placeret i en godkendt maskinstue, som lever op til SDU s specificerede krav mht. nødstrøm, køling, backup og overvågning. Serveren placeres netværksmæssigt således, at der på basis af medarbejder roller gives adgang til autoriserede personer på SDU s interne netværk. Data skal altid transmitteres i krypteret form. Fjernadgang til data over Internettet er kun tilladt gennem en krypteret opkobling. Det er kun tilladt at gemme denne type data på bærbart udstyr, hvis data er beskyttet med anerkendt kryptering. Serveren skal være placeret i et aflåst rum, som kun autoriserede personer har adgang til. Serveren placeres netværksmæssigt således, at der på basis af medarbejder roller gives adgang til autoriserede personer på SDU s interne netværk. Hvis data transmitteres over Internettet, anbefales det at beskytte dem vha. kryptering, hvorimod det er tilladt at transmittere dem ukrypteret over SDU s interne netværk. Fjernadgang til data over Internettet er kun tilladt gennem en krypteret opkobling. Bestemmes af dataejeren. Hvis dataejeren tillader at gemme denne type data på bærbart udstyr, anbefales det at data er beskyttet med anerkendt kryptering. Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 16 af

17 Eksterne enheder - Stationære PC er etc.. Backup/restore Klassificering Offentligt Internt brug Fortroligt Følsomme forskningsdata Ingen begrænsninger. Ingen begrænsninger. Det er kun tilladt at gemme denne type data på stationære PC ers harddiske, hvis data er beskyttet med anerkendt kryptering. Der skelnes ikke mellem de forskellige dataklassificeringer i forbindelse med backup / restore. Backup/restore foretages i henhold til beskrivelsen i SDU s ITsikkerhedshåndbog. Der skelnes ikke mellem de forskellige dataklassificeringer i forbindelse med backup / restore. Backup/restore foretages i henhold til beskrivelsen i SDU s ITsikkerhedshåndbog. Der skelnes ikke mellem de forskellige dataklassificeringer i forbindelse med backup / restore. Backup/restore foretages i henhold til beskrivelsen i SDU s ITsikkerhedshåndbog. Bestemmes af dataejeren. Der skelnes ikke mellem de forskellige dataklassificeringer i forbindelse med backup / restore. Backup/restore foretages i henhold til beskrivelsen i SDU s ITsikkerhedshåndbog. Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 17 af

18 Kopiering/ udskrivning Klassificering Offentligt Internt brug Fortroligt Følsomme forskningsdata Ingen begrænsninger. Data bør kun udskrives i forbindelse med et fagligt begrundet behov. Udskrifter må kun udleveres til medarbejdere med et fagligt begrundet behov. Udskrifter må ikke sendes til eller efterlades i udskriftsbakken på en printer i et offentligt tilgængeligt 2 område på SDU, men kun på printere i private eller halvprivate områder. Udskrevne data må gerne opbevares i aflåste kontorlokaler, men skal makuleres efter endt brug. Data bør kun udskrives i forbindelse med et fagligt begrundet behov. Udskrifter må kun udleveres til medarbejdere, som dataejeren har autoriseret til at have adgang til disse data. Udskrifter må kun sendes til dedikerede printere i private områder på SDU og må ikke efterlades i udskriftsbakken på disse printere. Udskrifter skal så vidt muligt udskrives med en forside, der angiver at her er tale om fortrolig information. Udskrifter skal makuleres efter endt brug. Data bør kun udskrives i forbindelse med et fagligt begrundet behov. Udskrifter må kun udleveres til medarbejdere med et fagligt begrundet behov. Udskrifter må ikke sendes til eller efterlades i udskriftsbakken på en printer i et offentligt tilgængeligt område på SDU, men kun på printere i private eller halvprivate områder. Udskrevne data må gerne opbevares i aflåste kontorlokaler, men skal makuleres efter endt brug. Dataejeren kan kræve yderligere restriktioner for print og kopiering. 2 Se Appendiks A, Fysiske sikringsområder for definition af offentligt tilgængelige, halvprivate, private og særligt sikrede områder. Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 18 af

19 Bortskaffelse af datamedier Ingen krav. Klassificering Offentligt Internt brug Fortroligt Følsomme forskningsdata Hardiske og databånd skal formatteres ved kassation. Andre medier, f.eks. papirbaserede, CD ere, DVD ere eller lignende skal makuleres eller på anden måde destrueres efter brug. Hardiske og databånd skal som minimum formatteres ved kassation, men det anbefales at de fysisk destrueres i henhold til anvisningerne i SDU s ITsikkerhedshåndbog. Andre medier, f.eks. papirbaserede, CD ere, DVD ere eller lignende skal makuleres eller på anden måde destrueres efter brug. Hardiske og databånd skal som minimum formatteres ved kassation, men det anbefales at de fysisk destrueres i henhold til anvisningerne i SDU s ITsikkerhedshåndbog. Andre medier, f.eks. papirbaserede, CD ere, DVD ere eller lignende skal makuleres eller på anden måde destrueres efter brug. Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 19 af

20 Administration Klassificering Alle data på SDU skal klassificeres med baggrund i den matrix, der er beskrevet i det foregående afsnit. Selve klassificeringen foretages ifølge det regelsæt, som er beskrevet herunder: Dataklassificeringen skal altid foretages af dataejeren, evt. med støtte fra den IT-sikkerhedsansvarlige for dataejerens organisatoriske enhed. Hvis enhedens IT-sikkerhedsansvarlige ikke selv har deltaget i klassificeringen, skal den valgte klassificering godkendes af den ITsikkerhedsansvarlige. Dataklassificeringen skal gennemgås og evt. revideres en gang årligt, f.eks. i forbindelse med den årlige risikovurdering af de systemer, der anvender de aktuelle data. Dispensation Det kan i specielle tilfælde være nødvendigt midlertidigt at dispensere fra nogle af de ovenstående dataklassifikations regler af tekniske eller forretningsmæssige grunde. En sådan dispensation skal altid være en undtagelse, som skal vurderes efter de følgende retningslinier: Enhver dispensation skal være teknisk eller forretningsmæssigt begrundet, f.eks. hvis en applikation er programmeret sådan, at datatransmission ikke kan foretages krypteret, kan der midlertidigt dispenseres fra dette krav. Enhver dispensation skal være godkendt og underskrevet af både dataejeren og enhedens IT-sikkerhedsansvarlige. Enhver dispensation skal være begrænset til maksimalt at vare i 6 måneder, hvorefter den skal revurderes af de ovenstående. Enhver dispensation er midlertidig og implementering af en evt. teknisk eller forretningsmæssig løsning, der kan erstatte dispensationen, skal altid have højeste prioritet. Informationsdelings systemer og lignende I forbindelse med informationsdelings systemer hersker der specielle regler, da informationsdelings systemer (f.eks. wiki s) som hovedregel ikke har en dataejer, men typisk er et forum, hvor folk med interesse for og viden om et specifikt område, selv giver deres besyv med i form af beskrivelser, tips og tricks samt generelle diskussioner omkring området eller dele deraf, hvilket betyder, at man generelt ikke kan være 100% sikker på kvaliteten af data i et informationsdelings system. Der skal iagttages de samme klassifikationsregler for data i informationsdelingssystemer som for alle andre data, men data klassificeret som Fortroligt må aldrig forekomme på et informationsdelings system. Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 20 af

Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011

Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011 Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011 IT-Politik Retningsliner og regler for medarbejderes, studerendes og kursisters brug af it-faciliteter hos University College Lillebælt

Læs mere

Pc-, internet- og mail-politik

Pc-, internet- og mail-politik Pc-, internet- og mail-politik Group 4 Falck A/S SSC IT Danmark - oktober 2003 Indhold 1 Indledning... 3 2 Vedrørende adgang til internettet... 5 2.1 Generelle retningslinier for brug af internettet....5

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT

IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT V4.1 april 2011 Baseret på DS484-2005. Gældende overalt i danske og udenlandske afdelinger og datterselskaber af Teknologisk Institut. Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen og Brigitte Kammersgaard ISBN: 87-7353-713-6 0.04.08 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen)

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen) Page 1 of 94 Digitale dokumenters bevisværdi Introduktion og vejledning med bilag Forord IT-Sikkerhedsrådet, som blev nedsat af forskningsministeren i 1995, tog i foråret 1997 spørgsmålet om digitale dokumenters

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus IT-Sikkerhedsrådet Marts 2001 Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Overvejelser og faldgruber ved Bring Your Own Device

Overvejelser og faldgruber ved Bring Your Own Device SIDE "12 HR JURA SOMMER 2014 Overvejelser og faldgruber ved Bring Your Own Device KATJA BRUNBJERG MUFF ADVOKAT ANDREAS EMDAL SØRENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG Bring your own device eller BYOD er et begreb, som

Læs mere

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 1 Indhold Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din Stofa Bredbånd aftale. Værd at vide inden du går i gang 4 Aftalevilkår for Stofa

Læs mere

WWI A/S Indholdsfortegnelse

WWI A/S Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med leverance af Hosted Desktop og hosting-infrastrukturydelser i perioden 1.

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014 SYSTEMHOSTING

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra den 29. juni 2015 MobilePay by Danske Bank til virksomheder

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet.

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Kulturministeriet 25. juni 2009 Jour.nr.: 2004-16736-214 23. juni 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... side 3 2. Møderækkens formål

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Bogføringslovens krav til virksomheden

Bogføringslovens krav til virksomheden Bogføringslovens krav til virksomheden Bogføringslovens krav til virksomheden oktober 2011 Copyright BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, oktober 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter 2014 IT-SERVICEKATALOG CPH Servicecenter 1 Forord Nærværende servicekatalog beskriver de ydelser, som IT-Servicecentret leverer. IT- Servicecentrets primære opgaver kan ses i bilag til samarbejdsaftalen

Læs mere