Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den , kl. 15:00. Medborgerhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 18.05.2009, kl. 15:00. Medborgerhuset"

Transkript

1 Aalborg Byråd Byrådet Mødet den , kl. 15:00 Medborgerhuset

2 1. Regnskab Aalborg Kommune Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab Overførsel af uforbrugte midler i 2008 til 2009, drift og anlæg (kasse 4 og tillægsbevillinger 2009) Overførsel af uforbrugte midler i 2008 til 2009, anlæg samt rammebeløb (drift). Tillægsbevilling Frigivelse af kasse 4 - drift og anlæg, Tillægsbevilling Nybyggeri ved Beredskabscenter Aalborg Tillægsbevilling Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens og Ældre- og Handicapforvaltningens bindende tilmelding til ydelser med trækningsret og abonnement for Ældrerådsstruktur Nørresundby Idrætscenter, wellnessbyggeri m.m. Tillægsbevilling til drift og anlæg Kommunal redegørelse vedrørende specialundervisning for Aalborg Kulturskole - Sammenlægning af Aalborg Musikskole og Den Musiske Skole Aalborg Kommune som Klimakommune Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen - Gasværksvej-området m.m. i Aalborg Vandforsyningsplanlægning - Grundvandsbeskyttelse, Lundegårde 32, Aalborg Sydøst Forsyningsvirksomhederne - Takstændringer pr. 1. maj Service- og kvalitetsmål for erhvervsservice i Aalborg Kommune Aftale om frikøb af tilbagekøbsdeklarationer Kommuneplan Forslag til Trafik- og Miljøhandlingsplan 09 og Forslag til Vejudbygningsplan -Tillæg Lokalplan Erhverv Sønderbro og Østre Alle, Aalborg Midtby. Tillæg til kommuneplanen (1. forelæggelse) Lokalplan Boliger, kontorer m.m. Stuhrsvej - Østre Havnegade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) Lokalplan Boliger ved Provstejorden, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Lokalplan Blandet Bolig og erhverv, Odinsgade, Vejgaard (2. forelæggelse) Lokalplan Eternittens boligområde (2. forelæggelse) Kommunegaranti ved hjemtagelse af lån til køkkenrenovering på kommunale plejehjem Lønstrupstien/Højrupstien - Optagelse af ny offentlig sti Ekspropriation til udvidelse af Hobrovej til fire spor på strækningen mellem Stenbukken og Krebsen ved City Syd Salg af Harald Jensens Vej 1, Aalborg Salg af Harald Jensens Vej 6-6A, Aalborg

3 Referat AALBORG BYRÅD Byrådet Tid Mødet den , kl. 15:00 Sted Fraværende Medborgerhuset Kristian Peter Schnoor (A) Sørn Nordhald (A) Henrik Thomsen forlod mødet efter punkt 11. Niels Maul Knudsen forlod mødet efter punkt 17. Til stede Åben Punkt 1. Regnskab Aalborg Kommune Magistraten indstiller, at byrådet godkender Årsberetning 2008, og at regnskabet afgives til revision. Mariann Nørgaard var fraværende. Sagsbeskrivelse I henhold til reglerne i kommunens Kasse- og regnskabsregulativ fremsendes årsregnskabet til byrådets behandling. Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Velfærdsministeriets retningslinier og består af en årsberetning og et bilag. I årsberetningen findes en oversigt over henholdsvis udgiftsregnskabets samlede finansielle poster herunder finansiering og finansiel status- samt en oversigt over omkostningsregnskabets finansielle og materielle poster herunder opgørelse af aktiver og passiver. Aalborg Byråd Møde den Side 1

4 Den efterfølgende oversigt giver et overblik over årets udgiftsbaserede regnskabsresultat: Positive tal angiver udgift Regnskab Oprindeligt Afvigelse Korrigeret Afvigelse Negative tal (-) angiver indtægt budget mellem budget mellem (Beløb i mio. kr.) regnskab og regnskab og oprindeligt korrigeret budget budget A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅ- DE - netto Indtægter Skatter , ,1 3, ,7 1,7 Generelle tilskud m.v , ,0-77, ,5-1,1 Indtægter i alt , ,1-74, ,2 0,6 Driftsudgifter, netto (eksklusive det brugerfinansierede område) Borgmesterens Forvaltning ,7 350,3 9,4 372,5-12,8 Teknik- og Miljøforvaltningen ,0 350,2-9,2 348,4-7,4 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen , ,0 132, ,6 62,9 Ældre- og Handicapforvaltningen , ,1-9, ,5-1,2 Skole- og Kulturforvaltningen , ,8 42, ,4-7,1 Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling ,4 504,0-5,6 523,2-24,8 Forsyningsvirksomhederne... 5,7 9,9-4,2 8,7-3,0 Rammebeløb 5,8 89,5-83,7 10,5-4,7 Driftsudgifter i alt , ,8 71, ,8 1,9 Renter m.v ,3 25,8-7,5 28,0-9,7 Resultat af ordinær driftsvirksomhed ,6-149,5-10,1-152,4-7,2 Anlægsudgifter, netto (eksklusive forsyningsvirksomheder) Borgmesterens Forvaltning... -1,8-8,5 6,7-4,4 2,6 Teknik- og Miljøforvaltningen... 24,9 53,0-28,1 49,4-24,5 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen... 37,5 51,7-14,2 50,5-13,0 Ældre- og Handicapforvaltningen... 4,3-9,7 14,0 8,6-4,3 Skole- og Kulturforvaltningen ,7 131,6-12,9 157,1-38,4 Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling... 3,9 1,5 2,4 3,7 0,2 Anlægsudgifter i alt ,5 219,6-32,1 264,9-77,4 Resultat af ordinær drifts- og anlægsvirksomhed ,9 70,1-42,2 112,5-84,6 Aalborg Byråd Møde den Side 2

5 Positive tal angiver udgift Regnskab Oprindeligt Afvigelse Korrigeret Afvigelse Negative tal (-) angiver indtægt budget mellem budget mellem (Beløb i mio. kr.) regnskab og regnskab og oprindeligt korrigeret budget budget Jordforsyning Salg af jord ,5-168,8 102,3-163,6 97,1 Køb af jord, inklusive byggemodning... 88,4 127,8-39,4 146,5-58,1 Jordforsyning i alt... 21,9-41,0 62,9-17,1 39,0 Resultat af ordinært skattefinansieret område... 49,8 29,1 20,7 95,4-45,6 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift (indtægter-udgifter) ,6-148,1-11,5-119,9-39,7 Anlæg (indtægter-udgifter) ,2 226,8 12,4 256,1-16,9 B Resultat af forsyningsvirksomhederne... 79,6 78,7 0,9 136,2-56,6 RESULTAT i alt.. 129,4 107,8 21,6 231,6-102,2 Anm.: Negative tal (-) angiver indtægt. Oversigter med tilsvarende kolonner er udarbejdet pr. forvaltning, og er de første sider i hver forvaltnings materiale, som findes i bilag til regnskabet. Fra regnskabsopgørelsen for det udgiftsbaserede regnskab bemærkes, at resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 49,8 mio. kr. mod et underskud i det oprindelige budget på 29,1 mio. kr. I forhold til korrigeret budget 2008 er der et overskud på 45,6 mio. kr. at resultatet for Forsyningsvirksomhederne viser et underskud på 79,6 mio. kr., hvilket er en merudgift på kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til korrigeret budget er det en forbedring på 56,6 mio. kr., at det samlede resultat viser et underskud på 129,4 mio. kr. mod et underskud i det oprindelige budget på 107,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er det et overskud på 102,2 mio. kr. Aalborg Byråd Møde den Side 3

6 Om kommunens økonomiske status for de finansielle aktiver (udgiftsregnskabet) bemærkes, at kommunens regnskab for 2008 er tilfredsstillende og følger intentionerne i det vedtagne budget til trods for, at den finansielle egenkapital viser et minus på 882,2 mio. kr. Bevægelserne på den finansielle status dækker over en række forhold, som er uddybet i noterne i årsberetningen. Den finansielle egenkapital indeholder ikke værdien af kommunens jord og bygninger, tekniske anlæg m.v., at den regnskabsmæssige kassebeholdning (likvide aktiver) udgjorde 76,3 mio. kr. ved udgangen af 2008, at kassebeholdningen skal sammenholdes med gælden til forsyningsvirksomhederne. Beløbet skal endvidere ses i sammenhæng med en forventet overførsel af midler fra 2008 til 2009, som forelægges til politisk godkendelse, at den langfristede gæld på det skattefinansierede område (eksklusive formålsbestemte lån til kraftvarmeværker og ældreboliger) er forøget med 13,7 mio. kr. og udgør ved udgangen af ,6 mio. kr., og at ved udgangen af 2008 udgør gælden vedrørende ældreboliger 380,1 mio. kr., og de formålsbestemte lån udgør 20,2 mio. kr. Fra regnskabet kan endvidere konstateres, at befolkningstallet i Aalborg Kommune pr. 31. december 2008 udgør svarende til en samlet vækst på indbyggere i forhold til sidste år eller en procentuel vækst på 0,58 pct. at personaleforbruget ved udgangen af 2008 er ,9 mod budgetteret ,3, og at lønudgiften i alt har været 5.987,2 mia. kr. i 2008 mod oprindeligt budgetteret 5.787,2 mia. kr. Beslutning: Godkendt. Aalborg Byråd Møde den Side 4

7 Punkt 2. Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab Magistraten indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Mariann Nørgaard var fraværende. Sagsbeskrivelse Indenrigs- og Socialministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber omfatter: Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Ovennævnte regel gælder, uanset om anlægsarbejdet er ét - eller flerårige. For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Indenrigs- & Socialsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt. I efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført til 2009 (O) eller tilført kassebeholdningen. (K). (M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen. Aalborg Byråd Møde den Side 5

8 Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere viser følgende pr. forvaltning: Borgmesterens Forvaltning kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Borgmesterens Forvaltning Sektor Fælles kommunale udgifter m.m. Projekt 1006, IT- konvertering i forbindelse med kommunesammenlægningen U K Projekt 1308, Belægning i Karolinelund U Projekt 1390, Rammebeløb til vedligeholdelse m.m. U O Projekt 1251, Rammebeløb til AKKC Anlægstilskud U K Sektor Beredskab Projekt 1451 Jyllandsparken U K Bemærkninger til projekterne: Sektor Fælles kommunale udgifter Projekt 1006, IT- konvertering i forbindelse med kommunesammenlægningen Projektet blev oprettet i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen og er bevilget til udgifter i forbindelse med aftalen med KMD om harmonisering og konvertering af IT- systemer som følge af strukturreformen. Projekt 1308, Belægning i Karolinelund Ny belægning i Karolinelund. Finansieret af provenu af ejendomssalg Projekt 1390, Rammebeløb til vedligeholdelse m.m. Projektet, hvortil der årligt afsættes et rammebeløb, omfatter udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer. Udgifterne er anvendt i overensstemmelse med fordelingen af prioriteret liste efter Magistratens godkendelse. Mindreforbruget på kr. er disponeret til allerede igangværende arbejder, som ikke er afsluttet. Projekt 1251, Aalborg Kongres og Kultur Center Om - og tilbygningsprojekt årligt beløb på 3,5 mio. kr. Differencen på kr. er momsrefusion. Aalborg Byråd Møde den Side 6

9 Sektor Beredskab Projekt 1451, Jyllandsparken Byggeri af Jyllandsparken er opførelse af kombineret bolig-, garage- og depot, bevilget af byrådet i I 2006 blev byggeriet udvidet ved en godkendelse i byrådet med en overførsel af 3 mio. kr. fra drift til anlæg. Byggeriet omfatter således også etablering og udvidelse af værksteder i eksisterende bygning, administrationsbygningen bl.a. i forbindelse med kommunesammenlægningen, logistikafdelingen, badeværelse på stationen og undervisningslokaler på Beredskabsskolen samt indkøb af køretøjer og radioanlæg for fælles vagtcentral i ny Aalborg Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Teknik- og Miljøforvaltningen Sektor: Byggemodning Boligformål Projekt 2651 Udbyning/færdiggørelse af eksisterende boligområder U O Projekt 2667 Havnefronten, etape I U K I Erhvervsformål Projekt 2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer U O Projekt 0015 Afregning af udskudt moms på byggemodning U O Sektor: Veje Vejanlæg Projekt 2759 Kollektiv trafikplan forbedring af fremkommelighed og stoppesteder U Projekt 2749 Kompaktterminal, J.F. Kennedys Plads U K Projekt 2805 Gandrup, byforskønnelse/trafiksanering U K * Projekt 2806 Ulsted, byforskønnelse/trafiksanering K * * Overført fra Hals, Sejlflod eller Nibe dato for påbegyndelse ej kendt. Aalborg Byråd Møde den Side 7

10 Bemærkninger til projekterne: Sektor Byggemodning Projekt 2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Der er i 2008 primært afholdt udgifter vedrørende følgende anlægsarbejder over dette projektnummer: Færdiggørelsesarbejder Engdraget i Fastrup, Sti langs Øster Uttrup Vej, Teglageren i Nibe, Eventyrbakken i Nibe, Skovbakken i Nibe, Solhøj i Nibe, Uglevænget i Vester Hassing, Jacob Severins Vej i Hals, Vej til nyt boligområde i Vedbæk, Wild West Vej i Vodskov og Ferskenvej lokalplanoplæg. Rådighedsbeløbet i 2008 var kr., og forbruget blev kr. Projekt 2667 Havnefront, etape I Byggemodningen omfattede udbygning af Havnefronten mellem Limfjordsbroen og Spritfabrikkerne, jf. lokalplan Med udbygningen er området ændret fra tidligere at være havneområde, til et bolig- og centerområde. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Projekt 2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Der er i 2008 primært afholdt udgifter over dette projekt til færdiggørelse på Sagavej i Gistrup, udbygning af Skalhuse i Nibe, udbygning af Industrivej i Storvorde, udbygning af Atletikvej i Svenstrup. Rådighedsbeløbet i 2008 var kr., og forbruget blev kr. Mindreudgiften skyldes udskydelse af en del af anlæg Skalhuse i Nibe. Projekt 0015 Afregning af udskudt moms på byggemodning Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Rådighedsbeløbet i 2008 var kr., og forbruget blev kr. Som følge af ændrede regler fra Velfærdsministeriet, skal tilbagebetalingen af moms vedrørende byggemodninger i kommunerne fra 2007 ske løbende eller mindst én gang årligt. I det oprindelige budget for 2008 var der afsat en ramme på 40 mio. kr. til formålet. I 2007 blev der afholdt udgifter på 9,2 mio. kr. til tilbagebetaling af moms vedrørende byggemodninger, der blev overført som merforbrug til Regnskabet udviser et merforbrug på 3,2 mio. kr. som følge af købet af Social Pædagogisk Seminarium, som besluttet på budgetforligspartiernes møde den 21. april Aalborg Byråd Møde den Side 8

11 Sektor Veje Projekt 2759 Kollektiv trafikplan, forbedring af fremkommelighed og stoppesteder Der er afholdt udgifter til forbedring af fremkommelighed i krydset Hobro/Østre Alle og udvidelse af busvej Bertil Ohlins Vej, til rundkørsel Gugvej/Byplanvej og senest i 2008 er der afholdt udgifter til højresvingsbane i krydset Hobrovej/Indkildevej. Ombygning af vigtige stoppesteder: Østerågades nordlige del og Vingårdsgade. Bevilling 2008 (udgift) var kr., og forbruget blev det samme. Projektet afsluttes. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev det samme. Projekt 2749 Kompaktterminalen Der er afholdt udgifter til etablering af rampeanlæg, bybusholdepladser og regulering af såvel bybus- som taxaholdepladser ved Banegården og i Jyllandsgade. Projektet afsluttes. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Projekt 2805 Byforskønnelse/trafiksanering i Gandrup Der er afholdt udgifter til nyt fortov ved østsiden af Borgergade (Parallelvej Aalborgvej). Hævede flader med belægningssten på Borgergade ved: Parallelvej, Stationsvej, Gl. Rådhus, Bredgade, Skolegade, og på Bredgade ved Grønnegade, og på Østervang ved Østervangstien. Ny belægning på forplads ved Gl. Rådhus. Sideheller med træer på Borgergade. Indrettet fællesareal ved østsiden af Borgergade og ny gadebelysning på Borgergade. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Projekt 2806 Byforskønnelse/trafiksanering i Ulsted Der er afholdt udgifter til byforskønnelse/trafiksanering i Jyllensgade og Vestergade. Foran Ulsted skole og flere andre steder i Jyllensgade og Vestergade er der etableret hævede flader. Ved anlægget over for Ulsted skole er der etableret en parkmur og en ny adgang til parkanlægget. Endvidere er gadebelysning i Jyllensgade blevet moderniseret. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Børn og Unge Projekt 3679, Vestbyen, års og års pladser U Aalborg Byråd Møde den Side 9

12 Bemærkninger til projekterne: Sektor børn og Unge Projekt 3679 Integreret institution Egholm Færgevej års og års pladser. Opførelse af en integreret institution på Egholm Færgevej med 50 pladser til 0-2 års børn og 50 pladser til 3-5 års børn. Ældre - og Handicapforvaltningen kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor: Serviceydelser for ældre Projekt 3676, Udskiftning/renovering af maskiner m.v. i storkøkkener U K Bemærkninger til projekterne: Sektor Serviceydelser for ældre Projekt 3676 Udskiftning/renovering af maskiner m.v. i storkøkkener Projektet er afsluttet. Projektet har omfattet udskiftning og renovering af maskiner m.v. i storkøkkener, og herunder også ombygning og udvidelse af køle- og lagerkapaciteten i Storkøkkenet Riishøj. Der har været en samlet anlægsbevilling på kr., og et forbrug på kr. Aalborg Byråd Møde den Side 10

13 Skole- og Kulturforvaltningen kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Skole- og Kulturforvaltningen Sektor: Folkeskoler Projekt 4196 Bislev skole U K Projekt 4193 Frejlev skole U K Projekt 4195 Hou skole U K Projekt 4178 Mellervangskolen U K Projekt 4190 Nibe skole U K Projekt 4123 Sofiendalskolen U K Projekt 4126 Svenstrup skole U K Projekt 4162 Vestbjerg skole U K Projekt 4174 Vodskov skole U K Sektor: Fritidsområdet Projekt 4246 Hou Borger- og Aktivitetshus U K Bemærkninger til projekterne: Sektor: Folkeskoler: Projekt 4196 Bislev skole Udbedring af svampeskader i dele af skolen. Projekt 4193 Frejlev skole Etablering af separat kloakering. Projekt 4195 Hou skole Færdiggørelse af ombygning og renovering. Projekt overtaget af Hals Kommune. Projekt 4178 Mellervangskolen Ombygning af skolen for indretning af fleksible læringsmiljøer. Projekt 4190 Nibe skole Renovering af Nibe skole, 4. etape. Projekt overtaget af Nibe Kommune. Projekt 4123 Sofiendalskolen Udskiftning af pavilloner til permanent byggeri, etablering af ventilation og indretning af fleksible æringsmiljøer. Aalborg Byråd Møde den Side 11

14 Projekt 4126 Svenstrup skole Udskiftning af pavilloner til permanent byggeri, etablering af ventilation og indretning af fleksible læringsmiljøer. Projekt 4162 Vestbjerg skole Udskiftning af pavilloner til permanent byggeri samt etablering af fleksible læringsmiljøer. Projekt 4174 Vodskov skole Indretning af fleksible læringsmiljøer og etablering af ventilation. Sektor: Fritidsområdet Projekt 4246 Hou Borger- og Aktivitetshus Etablering af Borger- og Aktivitetshus i Hou. Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Sektor: Administration Projekt 7003, Ombygning af Rantzausgade 4 U K Bemærkninger til projekterne: Sektor Administration Projekt 7003 Ombygning af Rantzausgade 4 Projektet omfatter indvendig renovering af bygningen herunder bl.a. delvis udskiftning af lofter, genåbning af hovedindgang samt etablering af handicapindgang og lift. Aalborg Byråd Møde den Side 12

15 Forsyningsvirksomhederne kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Forsyningsvirksomhederne Sektor: Elforsyningen Projekt 5101, 10/0,4 kv-stationer samt udvidelse af nettet U Projekt 5115, 60/10 kv-station Håndværkervej, overtagelse af 60 kv- samleskinner m.v. fra NV Net A/S samt udvidelse med transformer 2 U Sektor: Fjernvarmeforsyningen Projekt 5201, Diverse byggemodninger U Projekt 5296, Overtagelse af Hou Kraftvarmeværk Produktion U Projekt 5297, Overtagelse af Hou Kraftvarmeværk Distribution U Sektor: Vandforsyningen Projekt 5311, Diverse byggemodninger og småanlæg U Sektor: Kloakforsyningen Projekt 2562, Sanering af diverse kloakker U Projekt 2579, Tilslutning af byggemodningsområder og diverse mindre områder og landsbyerne U Projekt 2586, Tilslutningsbidrag i henhold til betalingsvedtægt I Projekt 2605, Optimering af hovedkloaksystemet U Projekt 2714, Renovering af pumpestationer U Projekt 2734, Vedligeholdelse/renovering af renseanlæggene Vest og Øst U Aalborg Byråd Møde den Side 13

16 Bemærkninger til projekterne: Elforsyningen - AKE Net Projekt /0,4 kv-stationer samt udvidelse af nettet. Projektet består i etablering af 10/0,4 kv-stationer i forbindelse med udbygningen af 10 kv-nettet samt nedlægning af 10 kv-kabler. Udgiften til 10 kv-kablerne anslås ud fra et gennemsnitligt antal meter 10 kv-kabler pr. etableret 10 kv-station. Projektet bestemmes dels af byudviklingen, dels af stigningen i belastningen og dels af kunder med egen transformerstation. Der er i 2008 opført 4 nye stationer. Derudover er der renoveret 14, udvidet 6 stationer og reduceret 2. Projektet er fortløbende, men afsluttes regnskabsmæssigt hvert år. Projekt /10 kv-station Håndværkervej, overtagelse af 60 kv-samleskinner m.v. fra NV samt udvidelse med transformer 2. Projektet startede med overtagelse af 60 kv-skinner m.v. i forbindelse med justering af ejergrænse i forhold til NV Net A/S. Projektet er nu afsluttet med, at stationen er udvidet med en ekstra transformer nr. 2 på 20 MVA. Fjernvarmeforsyningen Projekt 5201 Diverse byggemodninger Anlægsarbejdet omfatter udbygning af hoved- og gadeledninger i områder med eksisterende bebyggelse samt byggemodningsområder. I 2008 har der været udgifter for kr. De største byggemodningsprojekter har været i følgende områder; Gug 3,5 mio. kr., Voerbjerg 1,7 mio. kr., City 1,0 mio. kr., Klarup kr., Skalborg kr. og Hasseris m.v kr. Der har i 2008 været en mindreudgift på kr., hvilket skyldes en kraftig opbremsning af byggemodningsaktiviteten i den sidste del af året. Projekt 5297 Overtagelse af Hou Kraftvarmeværk distribution Projektet omfatter overtagelse af ledningsnet i forbindelse med Fjernvarmeforsyningens overtagelse af Hou Kraftvarmeværk. Overtagelsessummen blev kr. større end forudsat. Projekt 5296 Overtagelse af Hou Kraftvarmeværk produktion Projektet omfatter overtagelse af produktionsanlæg i forbindelse med Fjernvarmeforsyningens overtagelse af Hou Kraftvarmeværk. Overtagelsessummen blev kr. større end forudsat. Aalborg Byråd Møde den Side 14

17 Vandforsyningen Projekt 5311 Diverse byggemodninger og småanlæg Projektet omfatter etablering af forsynings- og stikledninger i mindre omfang inden for Vandforsyningens forsyningsområde. I 2008 er der udført arbejder i følgende områder: Hasseris-området Svenstrup/City Syd Aalborg Øst Nørresundby Gug/Aalborg SØ Aalborg City Nibe I alt kr. 468,241 kr kr kr kr kr kr kr. Der er i 2008 en mindreudgift på kr. i forhold til budgettet, hvilket skyldes, at byggemodningsaktiviteten, specielt i andet halvår, gik næsten i stå. Kloakforsyningen Projekt 2562 Sanering af diverse kloakker Der er gennemført separatkloakeringer i Davids Allé, Nyhavnsgade/SKATs P-plads, Sohngårdsholmsvej/Sjællandsgade, Andrupstien/Hostrupstien, boligområder i Kongerslev (Magnoliehaven, Mygdalsvej, Skovkrogen og Danmarksgade) samt Guldshøjvej i Dokkedal. Der er i 2008 endvidere udført kloakfornyelsesarbejde som forberedelse til fremtidig separatkloakering i Slagterivej, Falstersgade, Vejgård Bymidte, Rendsburgsgade, Kjellerupsgade og Østerbro samt renovering af kloak i Toldbodgade og Ferskenvej i Aalborg. Herudover er der afholdt udgifter til forundersøgelser (spuling og TV-inspektion m.v.) samt rådgiverhonorar for udfærdigelse af systemregistreringer og bydelsplanlægning samt udarbejdelse af projekter til udførelse i Projekt 2579 Tilslutning af byggemodningsområder og diverse mindre områder og landsbyerne Der er i 2008 udført kloakanlæg i forbindelse med byggemodningsaktiviteter ved Hasseris Enge og Sofiendalsenge (Aalborg), Middelfartvej og Rebildparken (Aalborg Øst), Sneumvej (Vadum), Hellebarden (Svenstrup), Høje Nibe (Nibe), Indkilde Alle (Gug), Degnelodden (Storvorde), Kystvejen (Hou), Kærhavegårdvej (Klarup), Lillevorde Kær (Gudumholm), Nåleøjet (Vester Hassing), Søhesten og Ulstedvej (Hals). Udgiften modsvares af indtægterne på anlægsprojekt 2586, Tilslutningsbidrag. Projekt 2586 Tilslutningsbidrag Denne anlægskonto omfatter indtægter vedrørende tilslutningsbidrag i henhold til gældende betalingsvedtægt. Herudover omfatter anlægskontoen også tilslutningsbidrag, som er pålignet udstykningsområder før 1. januar 1993, men hvor disse hvilende bidrag først forfalder til betaling ved salg af grundene. Aalborg Byråd Møde den Side 15

18 Projekt 2605 Optimering af hovedkloaksystemet Der er påbegyndt separatkloakering af Hobrovejskvarteret med etablering af tilhørende bassin (ved ny og hurtigere udførelsesmetode) og ny pumpestation med afledning af spildevand uden om flere overløbsbygværker. Endvidere er bassinkapacitet ved Vardevej og Esbjergparken udvidet, ligesom der er sket udvidelse af kapaciteten af regnvandsledninger ved Fredrik Bajers Vej Endvidere er der afholdt udgifter til rådgivere. Projekt 2714 Renovering af pumpestationer Bevillingen bruges til en systematisk renovering af de kloakpumpestationer, der er at finde på hovedkloak- og detailkloaksystemet. I 2008 er renoveringen af pumpestation Byrholtvej i Hostrup afsluttet, og pumpestation Sønderskovvej i Holtet er renoveret gennemgribende pga. svovlbrintetæret pumpesump. Endeligt er regnvandspumperne i den centrale pumpestation Voerbjergvej udskiftet. Projekt 2734 Vedligeholdelse/renovering af Renseanlæggene Vest og Øst Bevillingen er bl.a. brugt til, at sidste etape af hydrolyseprojektet på Renseanlæg Øst. På Renseanlæg Vest blev de sidste 2 riste udskiftet. De 2 riste på Øst blev ligeledes udskiftet. 1. etape af forafvander projektet på Renseanlæg Vest og Øst blev gennemført. Sidste etape gennemføres i Gennemgang og fornyelse af ventilationssystemerne fortsatte på Renseanlæg Vest og Øst. Beslutning: Godkendt. Aalborg Byråd Møde den Side 16

19 Punkt 3. Overførsel af uforbrugte midler i 2008 til 2009, drift og anlæg (kasse 4 og tillægsbevillinger 2009) Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter (drift) overføres kr. til kasse 4, at der til sektor Fælles kommunale udgifter (anlæg) overføres kr. til kasse 4, at der til sektor Beredskab (drift) overføres kr. til kasse 4, og at der til sektor Administration (drift) overføres kr. til kasse 4. Mariann Nørgaard var fraværende. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Byfornyelse (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift (Budget 2009), at der på sektor Byfornyelse (anlæg) overføres kr. til kasse 4, at der til sektor Parker og fritidsområder (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2009), at der til sektor Kirkegårde (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2009), at der til sektor Miljø (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2009), at der til sektor Skadedyrsbekæmpelse (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift (Budget 2009), at der til sektor Veje (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2009), at der til sektor Veje (anlæg) overføres kr. til kasse 4, at der til sektor Støttet boligbyggeri (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift (Budget 2009), at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på mio.kr. i merudgift (Budget 2009), at der til sektor Entreprenør (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2009), at der til sektor Færgedrift (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift (Budget 2009), at der på sektor Byggemodning (anlæg) overføres kr. til kasse 4, og at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbyggefonden mv. (finansiering) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2009). Det bemærkes, at med indstillingen reduceres Teknik- og Miljøforvaltningens driftsbudget i 2009 med kr. svarende til regnskabsresultatet på driften, eksklusive resultatcenteret Entreprenørheden. Med indstillingen overføres der budget mellem sektorer. Med indstillingen overføres kr. til kasse 4 på anlægsområdet. Aalborg Byråd Møde den Side 17

20 Borgmesterens Forvaltning bemærker, at der med indstillingen overføres 7,2 mio. kr. til budget 2009 vedrørende hovedkonto 8, og at mindreudgifter vedrørende Byggemodning med denne indstilling tilgår kasse 4. Det drøftes med Teknik- og Miljøforvaltningen, at beløbet vedrørende byggemodning på 23,1 mio. kr. flyttes fra kasse 4 til kasse 1. Tommy Eggers var fraværende. Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller for udvalgets ansvarsområde, at byrådet godkender, at der på sektor Børn og Unge decentrale driftsbudgetter overføres netto kr. til kasse 4, (Heraf udgør kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), at at at der på sektor Voksen, Familie- og Socialudvalgets decentrale driftsbudgetter overføres netto kr. til kasse 4, (Heraf udgør kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), der på sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalgets decentrale driftsbudgetter overføres netto kr. til kasse 4, (Heraf udgør kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), og der på sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administrations decentrale driftsbudgetter overføres netto kr. til kasse 4. I alt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen overføres kr. til kasse 4. Heraf overføres til status vedrørende de takstfinansierede tilbud kr. Borgmesterens Forvaltning bemærker, at overførsler til status vedrørende de takstfinansierede tilbud på kr. ikke skal registreres i kasse 4, men på en særlig statuskonto. Overførsler til kasse 4 for de øvrige områder bliver herefter kr. Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Serviceydelser for ældre drift overføres kr. bestående af kr. på ordinær drift samt kr. vedrørende hensættelser på ældreboliger, at sektor Tilbud for handicappedes driftsresultat på netto kr. overføres til kasse 4 (heraf udgør kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat for takstfinansierede tilbud som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), og at der til sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres kr. Borgmesterens Forvaltning bemærker, at overførsler til status vedrørende de takstfinansierede tilbud på kr. ikke skal registreres i kasse 4, men på en særlig statuskonto. Overførsler til kasse 4 vedrørende Tilbud for handicappede bliver herefter kr. Aalborg Byråd Møde den Side 18

Årsberetning 2013. Bilag

Årsberetning 2013. Bilag Årsberetning 2013 Bilag Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 2 Fælles kommunale udgifter m.m. 4 Beredskab 10 Parkeringskontrol 14 Resultatcentre m.v.

Læs mere

Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 06.10.2008, kl. 15.00. Medborgerhuset

Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 06.10.2008, kl. 15.00. Medborgerhuset Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 06.10.2008, kl. 15.00 Medborgerhuset 1. Aktuel status budget 2008 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2008.... 1 2. Aktuel status budget 2008 - Teknik- og Miljøforvaltningen.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Aabenraa Kommune. Årsregnskab 2013

Aabenraa Kommune. Årsregnskab 2013 Aabenraa Kommune Årsregnskab 2013 Årsberetning 2013 justeret 19/3-2014 1 Generelt INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 5 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

Regnskab 2008. Side 1 af 287

Regnskab 2008. Side 1 af 287 Regnskab 2008 Side 1 af 287 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2. Regnskabsprincipper 3. Udgiftsregnskabet med tilhørende bemærkninger 4. Diverse regnskabsoversigter (udgiftsregnskabet, omkostningsregnskabet,

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April 2008 1 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25

Læs mere