Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den , kl. 15:00. Medborgerhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 18.05.2009, kl. 15:00. Medborgerhuset"

Transkript

1 Aalborg Byråd Byrådet Mødet den , kl. 15:00 Medborgerhuset

2 1. Regnskab Aalborg Kommune Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab Overførsel af uforbrugte midler i 2008 til 2009, drift og anlæg (kasse 4 og tillægsbevillinger 2009) Overførsel af uforbrugte midler i 2008 til 2009, anlæg samt rammebeløb (drift). Tillægsbevilling Frigivelse af kasse 4 - drift og anlæg, Tillægsbevilling Nybyggeri ved Beredskabscenter Aalborg Tillægsbevilling Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens og Ældre- og Handicapforvaltningens bindende tilmelding til ydelser med trækningsret og abonnement for Ældrerådsstruktur Nørresundby Idrætscenter, wellnessbyggeri m.m. Tillægsbevilling til drift og anlæg Kommunal redegørelse vedrørende specialundervisning for Aalborg Kulturskole - Sammenlægning af Aalborg Musikskole og Den Musiske Skole Aalborg Kommune som Klimakommune Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen - Gasværksvej-området m.m. i Aalborg Vandforsyningsplanlægning - Grundvandsbeskyttelse, Lundegårde 32, Aalborg Sydøst Forsyningsvirksomhederne - Takstændringer pr. 1. maj Service- og kvalitetsmål for erhvervsservice i Aalborg Kommune Aftale om frikøb af tilbagekøbsdeklarationer Kommuneplan Forslag til Trafik- og Miljøhandlingsplan 09 og Forslag til Vejudbygningsplan -Tillæg Lokalplan Erhverv Sønderbro og Østre Alle, Aalborg Midtby. Tillæg til kommuneplanen (1. forelæggelse) Lokalplan Boliger, kontorer m.m. Stuhrsvej - Østre Havnegade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) Lokalplan Boliger ved Provstejorden, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Lokalplan Blandet Bolig og erhverv, Odinsgade, Vejgaard (2. forelæggelse) Lokalplan Eternittens boligområde (2. forelæggelse) Kommunegaranti ved hjemtagelse af lån til køkkenrenovering på kommunale plejehjem Lønstrupstien/Højrupstien - Optagelse af ny offentlig sti Ekspropriation til udvidelse af Hobrovej til fire spor på strækningen mellem Stenbukken og Krebsen ved City Syd Salg af Harald Jensens Vej 1, Aalborg Salg af Harald Jensens Vej 6-6A, Aalborg

3 Referat AALBORG BYRÅD Byrådet Tid Mødet den , kl. 15:00 Sted Fraværende Medborgerhuset Kristian Peter Schnoor (A) Sørn Nordhald (A) Henrik Thomsen forlod mødet efter punkt 11. Niels Maul Knudsen forlod mødet efter punkt 17. Til stede Åben Punkt 1. Regnskab Aalborg Kommune Magistraten indstiller, at byrådet godkender Årsberetning 2008, og at regnskabet afgives til revision. Mariann Nørgaard var fraværende. Sagsbeskrivelse I henhold til reglerne i kommunens Kasse- og regnskabsregulativ fremsendes årsregnskabet til byrådets behandling. Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Velfærdsministeriets retningslinier og består af en årsberetning og et bilag. I årsberetningen findes en oversigt over henholdsvis udgiftsregnskabets samlede finansielle poster herunder finansiering og finansiel status- samt en oversigt over omkostningsregnskabets finansielle og materielle poster herunder opgørelse af aktiver og passiver. Aalborg Byråd Møde den Side 1

4 Den efterfølgende oversigt giver et overblik over årets udgiftsbaserede regnskabsresultat: Positive tal angiver udgift Regnskab Oprindeligt Afvigelse Korrigeret Afvigelse Negative tal (-) angiver indtægt budget mellem budget mellem (Beløb i mio. kr.) regnskab og regnskab og oprindeligt korrigeret budget budget A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅ- DE - netto Indtægter Skatter , ,1 3, ,7 1,7 Generelle tilskud m.v , ,0-77, ,5-1,1 Indtægter i alt , ,1-74, ,2 0,6 Driftsudgifter, netto (eksklusive det brugerfinansierede område) Borgmesterens Forvaltning ,7 350,3 9,4 372,5-12,8 Teknik- og Miljøforvaltningen ,0 350,2-9,2 348,4-7,4 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen , ,0 132, ,6 62,9 Ældre- og Handicapforvaltningen , ,1-9, ,5-1,2 Skole- og Kulturforvaltningen , ,8 42, ,4-7,1 Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling ,4 504,0-5,6 523,2-24,8 Forsyningsvirksomhederne... 5,7 9,9-4,2 8,7-3,0 Rammebeløb 5,8 89,5-83,7 10,5-4,7 Driftsudgifter i alt , ,8 71, ,8 1,9 Renter m.v ,3 25,8-7,5 28,0-9,7 Resultat af ordinær driftsvirksomhed ,6-149,5-10,1-152,4-7,2 Anlægsudgifter, netto (eksklusive forsyningsvirksomheder) Borgmesterens Forvaltning... -1,8-8,5 6,7-4,4 2,6 Teknik- og Miljøforvaltningen... 24,9 53,0-28,1 49,4-24,5 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen... 37,5 51,7-14,2 50,5-13,0 Ældre- og Handicapforvaltningen... 4,3-9,7 14,0 8,6-4,3 Skole- og Kulturforvaltningen ,7 131,6-12,9 157,1-38,4 Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling... 3,9 1,5 2,4 3,7 0,2 Anlægsudgifter i alt ,5 219,6-32,1 264,9-77,4 Resultat af ordinær drifts- og anlægsvirksomhed ,9 70,1-42,2 112,5-84,6 Aalborg Byråd Møde den Side 2

5 Positive tal angiver udgift Regnskab Oprindeligt Afvigelse Korrigeret Afvigelse Negative tal (-) angiver indtægt budget mellem budget mellem (Beløb i mio. kr.) regnskab og regnskab og oprindeligt korrigeret budget budget Jordforsyning Salg af jord ,5-168,8 102,3-163,6 97,1 Køb af jord, inklusive byggemodning... 88,4 127,8-39,4 146,5-58,1 Jordforsyning i alt... 21,9-41,0 62,9-17,1 39,0 Resultat af ordinært skattefinansieret område... 49,8 29,1 20,7 95,4-45,6 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift (indtægter-udgifter) ,6-148,1-11,5-119,9-39,7 Anlæg (indtægter-udgifter) ,2 226,8 12,4 256,1-16,9 B Resultat af forsyningsvirksomhederne... 79,6 78,7 0,9 136,2-56,6 RESULTAT i alt.. 129,4 107,8 21,6 231,6-102,2 Anm.: Negative tal (-) angiver indtægt. Oversigter med tilsvarende kolonner er udarbejdet pr. forvaltning, og er de første sider i hver forvaltnings materiale, som findes i bilag til regnskabet. Fra regnskabsopgørelsen for det udgiftsbaserede regnskab bemærkes, at resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 49,8 mio. kr. mod et underskud i det oprindelige budget på 29,1 mio. kr. I forhold til korrigeret budget 2008 er der et overskud på 45,6 mio. kr. at resultatet for Forsyningsvirksomhederne viser et underskud på 79,6 mio. kr., hvilket er en merudgift på kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til korrigeret budget er det en forbedring på 56,6 mio. kr., at det samlede resultat viser et underskud på 129,4 mio. kr. mod et underskud i det oprindelige budget på 107,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er det et overskud på 102,2 mio. kr. Aalborg Byråd Møde den Side 3

6 Om kommunens økonomiske status for de finansielle aktiver (udgiftsregnskabet) bemærkes, at kommunens regnskab for 2008 er tilfredsstillende og følger intentionerne i det vedtagne budget til trods for, at den finansielle egenkapital viser et minus på 882,2 mio. kr. Bevægelserne på den finansielle status dækker over en række forhold, som er uddybet i noterne i årsberetningen. Den finansielle egenkapital indeholder ikke værdien af kommunens jord og bygninger, tekniske anlæg m.v., at den regnskabsmæssige kassebeholdning (likvide aktiver) udgjorde 76,3 mio. kr. ved udgangen af 2008, at kassebeholdningen skal sammenholdes med gælden til forsyningsvirksomhederne. Beløbet skal endvidere ses i sammenhæng med en forventet overførsel af midler fra 2008 til 2009, som forelægges til politisk godkendelse, at den langfristede gæld på det skattefinansierede område (eksklusive formålsbestemte lån til kraftvarmeværker og ældreboliger) er forøget med 13,7 mio. kr. og udgør ved udgangen af ,6 mio. kr., og at ved udgangen af 2008 udgør gælden vedrørende ældreboliger 380,1 mio. kr., og de formålsbestemte lån udgør 20,2 mio. kr. Fra regnskabet kan endvidere konstateres, at befolkningstallet i Aalborg Kommune pr. 31. december 2008 udgør svarende til en samlet vækst på indbyggere i forhold til sidste år eller en procentuel vækst på 0,58 pct. at personaleforbruget ved udgangen af 2008 er ,9 mod budgetteret ,3, og at lønudgiften i alt har været 5.987,2 mia. kr. i 2008 mod oprindeligt budgetteret 5.787,2 mia. kr. Beslutning: Godkendt. Aalborg Byråd Møde den Side 4

7 Punkt 2. Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab Magistraten indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Mariann Nørgaard var fraværende. Sagsbeskrivelse Indenrigs- og Socialministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber omfatter: Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Ovennævnte regel gælder, uanset om anlægsarbejdet er ét - eller flerårige. For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Indenrigs- & Socialsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt. I efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført til 2009 (O) eller tilført kassebeholdningen. (K). (M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen. Aalborg Byråd Møde den Side 5

8 Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere viser følgende pr. forvaltning: Borgmesterens Forvaltning kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Borgmesterens Forvaltning Sektor Fælles kommunale udgifter m.m. Projekt 1006, IT- konvertering i forbindelse med kommunesammenlægningen U K Projekt 1308, Belægning i Karolinelund U Projekt 1390, Rammebeløb til vedligeholdelse m.m. U O Projekt 1251, Rammebeløb til AKKC Anlægstilskud U K Sektor Beredskab Projekt 1451 Jyllandsparken U K Bemærkninger til projekterne: Sektor Fælles kommunale udgifter Projekt 1006, IT- konvertering i forbindelse med kommunesammenlægningen Projektet blev oprettet i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen og er bevilget til udgifter i forbindelse med aftalen med KMD om harmonisering og konvertering af IT- systemer som følge af strukturreformen. Projekt 1308, Belægning i Karolinelund Ny belægning i Karolinelund. Finansieret af provenu af ejendomssalg Projekt 1390, Rammebeløb til vedligeholdelse m.m. Projektet, hvortil der årligt afsættes et rammebeløb, omfatter udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer. Udgifterne er anvendt i overensstemmelse med fordelingen af prioriteret liste efter Magistratens godkendelse. Mindreforbruget på kr. er disponeret til allerede igangværende arbejder, som ikke er afsluttet. Projekt 1251, Aalborg Kongres og Kultur Center Om - og tilbygningsprojekt årligt beløb på 3,5 mio. kr. Differencen på kr. er momsrefusion. Aalborg Byråd Møde den Side 6

9 Sektor Beredskab Projekt 1451, Jyllandsparken Byggeri af Jyllandsparken er opførelse af kombineret bolig-, garage- og depot, bevilget af byrådet i I 2006 blev byggeriet udvidet ved en godkendelse i byrådet med en overførsel af 3 mio. kr. fra drift til anlæg. Byggeriet omfatter således også etablering og udvidelse af værksteder i eksisterende bygning, administrationsbygningen bl.a. i forbindelse med kommunesammenlægningen, logistikafdelingen, badeværelse på stationen og undervisningslokaler på Beredskabsskolen samt indkøb af køretøjer og radioanlæg for fælles vagtcentral i ny Aalborg Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Teknik- og Miljøforvaltningen Sektor: Byggemodning Boligformål Projekt 2651 Udbyning/færdiggørelse af eksisterende boligområder U O Projekt 2667 Havnefronten, etape I U K I Erhvervsformål Projekt 2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer U O Projekt 0015 Afregning af udskudt moms på byggemodning U O Sektor: Veje Vejanlæg Projekt 2759 Kollektiv trafikplan forbedring af fremkommelighed og stoppesteder U Projekt 2749 Kompaktterminal, J.F. Kennedys Plads U K Projekt 2805 Gandrup, byforskønnelse/trafiksanering U K * Projekt 2806 Ulsted, byforskønnelse/trafiksanering K * * Overført fra Hals, Sejlflod eller Nibe dato for påbegyndelse ej kendt. Aalborg Byråd Møde den Side 7

10 Bemærkninger til projekterne: Sektor Byggemodning Projekt 2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Der er i 2008 primært afholdt udgifter vedrørende følgende anlægsarbejder over dette projektnummer: Færdiggørelsesarbejder Engdraget i Fastrup, Sti langs Øster Uttrup Vej, Teglageren i Nibe, Eventyrbakken i Nibe, Skovbakken i Nibe, Solhøj i Nibe, Uglevænget i Vester Hassing, Jacob Severins Vej i Hals, Vej til nyt boligområde i Vedbæk, Wild West Vej i Vodskov og Ferskenvej lokalplanoplæg. Rådighedsbeløbet i 2008 var kr., og forbruget blev kr. Projekt 2667 Havnefront, etape I Byggemodningen omfattede udbygning af Havnefronten mellem Limfjordsbroen og Spritfabrikkerne, jf. lokalplan Med udbygningen er området ændret fra tidligere at være havneområde, til et bolig- og centerområde. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Projekt 2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Der er i 2008 primært afholdt udgifter over dette projekt til færdiggørelse på Sagavej i Gistrup, udbygning af Skalhuse i Nibe, udbygning af Industrivej i Storvorde, udbygning af Atletikvej i Svenstrup. Rådighedsbeløbet i 2008 var kr., og forbruget blev kr. Mindreudgiften skyldes udskydelse af en del af anlæg Skalhuse i Nibe. Projekt 0015 Afregning af udskudt moms på byggemodning Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Rådighedsbeløbet i 2008 var kr., og forbruget blev kr. Som følge af ændrede regler fra Velfærdsministeriet, skal tilbagebetalingen af moms vedrørende byggemodninger i kommunerne fra 2007 ske løbende eller mindst én gang årligt. I det oprindelige budget for 2008 var der afsat en ramme på 40 mio. kr. til formålet. I 2007 blev der afholdt udgifter på 9,2 mio. kr. til tilbagebetaling af moms vedrørende byggemodninger, der blev overført som merforbrug til Regnskabet udviser et merforbrug på 3,2 mio. kr. som følge af købet af Social Pædagogisk Seminarium, som besluttet på budgetforligspartiernes møde den 21. april Aalborg Byråd Møde den Side 8

11 Sektor Veje Projekt 2759 Kollektiv trafikplan, forbedring af fremkommelighed og stoppesteder Der er afholdt udgifter til forbedring af fremkommelighed i krydset Hobro/Østre Alle og udvidelse af busvej Bertil Ohlins Vej, til rundkørsel Gugvej/Byplanvej og senest i 2008 er der afholdt udgifter til højresvingsbane i krydset Hobrovej/Indkildevej. Ombygning af vigtige stoppesteder: Østerågades nordlige del og Vingårdsgade. Bevilling 2008 (udgift) var kr., og forbruget blev det samme. Projektet afsluttes. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev det samme. Projekt 2749 Kompaktterminalen Der er afholdt udgifter til etablering af rampeanlæg, bybusholdepladser og regulering af såvel bybus- som taxaholdepladser ved Banegården og i Jyllandsgade. Projektet afsluttes. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Projekt 2805 Byforskønnelse/trafiksanering i Gandrup Der er afholdt udgifter til nyt fortov ved østsiden af Borgergade (Parallelvej Aalborgvej). Hævede flader med belægningssten på Borgergade ved: Parallelvej, Stationsvej, Gl. Rådhus, Bredgade, Skolegade, og på Bredgade ved Grønnegade, og på Østervang ved Østervangstien. Ny belægning på forplads ved Gl. Rådhus. Sideheller med træer på Borgergade. Indrettet fællesareal ved østsiden af Borgergade og ny gadebelysning på Borgergade. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Projekt 2806 Byforskønnelse/trafiksanering i Ulsted Der er afholdt udgifter til byforskønnelse/trafiksanering i Jyllensgade og Vestergade. Foran Ulsted skole og flere andre steder i Jyllensgade og Vestergade er der etableret hævede flader. Ved anlægget over for Ulsted skole er der etableret en parkmur og en ny adgang til parkanlægget. Endvidere er gadebelysning i Jyllensgade blevet moderniseret. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Børn og Unge Projekt 3679, Vestbyen, års og års pladser U Aalborg Byråd Møde den Side 9

12 Bemærkninger til projekterne: Sektor børn og Unge Projekt 3679 Integreret institution Egholm Færgevej års og års pladser. Opførelse af en integreret institution på Egholm Færgevej med 50 pladser til 0-2 års børn og 50 pladser til 3-5 års børn. Ældre - og Handicapforvaltningen kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor: Serviceydelser for ældre Projekt 3676, Udskiftning/renovering af maskiner m.v. i storkøkkener U K Bemærkninger til projekterne: Sektor Serviceydelser for ældre Projekt 3676 Udskiftning/renovering af maskiner m.v. i storkøkkener Projektet er afsluttet. Projektet har omfattet udskiftning og renovering af maskiner m.v. i storkøkkener, og herunder også ombygning og udvidelse af køle- og lagerkapaciteten i Storkøkkenet Riishøj. Der har været en samlet anlægsbevilling på kr., og et forbrug på kr. Aalborg Byråd Møde den Side 10

13 Skole- og Kulturforvaltningen kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Skole- og Kulturforvaltningen Sektor: Folkeskoler Projekt 4196 Bislev skole U K Projekt 4193 Frejlev skole U K Projekt 4195 Hou skole U K Projekt 4178 Mellervangskolen U K Projekt 4190 Nibe skole U K Projekt 4123 Sofiendalskolen U K Projekt 4126 Svenstrup skole U K Projekt 4162 Vestbjerg skole U K Projekt 4174 Vodskov skole U K Sektor: Fritidsområdet Projekt 4246 Hou Borger- og Aktivitetshus U K Bemærkninger til projekterne: Sektor: Folkeskoler: Projekt 4196 Bislev skole Udbedring af svampeskader i dele af skolen. Projekt 4193 Frejlev skole Etablering af separat kloakering. Projekt 4195 Hou skole Færdiggørelse af ombygning og renovering. Projekt overtaget af Hals Kommune. Projekt 4178 Mellervangskolen Ombygning af skolen for indretning af fleksible læringsmiljøer. Projekt 4190 Nibe skole Renovering af Nibe skole, 4. etape. Projekt overtaget af Nibe Kommune. Projekt 4123 Sofiendalskolen Udskiftning af pavilloner til permanent byggeri, etablering af ventilation og indretning af fleksible æringsmiljøer. Aalborg Byråd Møde den Side 11

14 Projekt 4126 Svenstrup skole Udskiftning af pavilloner til permanent byggeri, etablering af ventilation og indretning af fleksible læringsmiljøer. Projekt 4162 Vestbjerg skole Udskiftning af pavilloner til permanent byggeri samt etablering af fleksible læringsmiljøer. Projekt 4174 Vodskov skole Indretning af fleksible læringsmiljøer og etablering af ventilation. Sektor: Fritidsområdet Projekt 4246 Hou Borger- og Aktivitetshus Etablering af Borger- og Aktivitetshus i Hou. Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Sektor: Administration Projekt 7003, Ombygning af Rantzausgade 4 U K Bemærkninger til projekterne: Sektor Administration Projekt 7003 Ombygning af Rantzausgade 4 Projektet omfatter indvendig renovering af bygningen herunder bl.a. delvis udskiftning af lofter, genåbning af hovedindgang samt etablering af handicapindgang og lift. Aalborg Byråd Møde den Side 12

15 Forsyningsvirksomhederne kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Forsyningsvirksomhederne Sektor: Elforsyningen Projekt 5101, 10/0,4 kv-stationer samt udvidelse af nettet U Projekt 5115, 60/10 kv-station Håndværkervej, overtagelse af 60 kv- samleskinner m.v. fra NV Net A/S samt udvidelse med transformer 2 U Sektor: Fjernvarmeforsyningen Projekt 5201, Diverse byggemodninger U Projekt 5296, Overtagelse af Hou Kraftvarmeværk Produktion U Projekt 5297, Overtagelse af Hou Kraftvarmeværk Distribution U Sektor: Vandforsyningen Projekt 5311, Diverse byggemodninger og småanlæg U Sektor: Kloakforsyningen Projekt 2562, Sanering af diverse kloakker U Projekt 2579, Tilslutning af byggemodningsområder og diverse mindre områder og landsbyerne U Projekt 2586, Tilslutningsbidrag i henhold til betalingsvedtægt I Projekt 2605, Optimering af hovedkloaksystemet U Projekt 2714, Renovering af pumpestationer U Projekt 2734, Vedligeholdelse/renovering af renseanlæggene Vest og Øst U Aalborg Byråd Møde den Side 13

16 Bemærkninger til projekterne: Elforsyningen - AKE Net Projekt /0,4 kv-stationer samt udvidelse af nettet. Projektet består i etablering af 10/0,4 kv-stationer i forbindelse med udbygningen af 10 kv-nettet samt nedlægning af 10 kv-kabler. Udgiften til 10 kv-kablerne anslås ud fra et gennemsnitligt antal meter 10 kv-kabler pr. etableret 10 kv-station. Projektet bestemmes dels af byudviklingen, dels af stigningen i belastningen og dels af kunder med egen transformerstation. Der er i 2008 opført 4 nye stationer. Derudover er der renoveret 14, udvidet 6 stationer og reduceret 2. Projektet er fortløbende, men afsluttes regnskabsmæssigt hvert år. Projekt /10 kv-station Håndværkervej, overtagelse af 60 kv-samleskinner m.v. fra NV samt udvidelse med transformer 2. Projektet startede med overtagelse af 60 kv-skinner m.v. i forbindelse med justering af ejergrænse i forhold til NV Net A/S. Projektet er nu afsluttet med, at stationen er udvidet med en ekstra transformer nr. 2 på 20 MVA. Fjernvarmeforsyningen Projekt 5201 Diverse byggemodninger Anlægsarbejdet omfatter udbygning af hoved- og gadeledninger i områder med eksisterende bebyggelse samt byggemodningsområder. I 2008 har der været udgifter for kr. De største byggemodningsprojekter har været i følgende områder; Gug 3,5 mio. kr., Voerbjerg 1,7 mio. kr., City 1,0 mio. kr., Klarup kr., Skalborg kr. og Hasseris m.v kr. Der har i 2008 været en mindreudgift på kr., hvilket skyldes en kraftig opbremsning af byggemodningsaktiviteten i den sidste del af året. Projekt 5297 Overtagelse af Hou Kraftvarmeværk distribution Projektet omfatter overtagelse af ledningsnet i forbindelse med Fjernvarmeforsyningens overtagelse af Hou Kraftvarmeværk. Overtagelsessummen blev kr. større end forudsat. Projekt 5296 Overtagelse af Hou Kraftvarmeværk produktion Projektet omfatter overtagelse af produktionsanlæg i forbindelse med Fjernvarmeforsyningens overtagelse af Hou Kraftvarmeværk. Overtagelsessummen blev kr. større end forudsat. Aalborg Byråd Møde den Side 14

17 Vandforsyningen Projekt 5311 Diverse byggemodninger og småanlæg Projektet omfatter etablering af forsynings- og stikledninger i mindre omfang inden for Vandforsyningens forsyningsområde. I 2008 er der udført arbejder i følgende områder: Hasseris-området Svenstrup/City Syd Aalborg Øst Nørresundby Gug/Aalborg SØ Aalborg City Nibe I alt kr. 468,241 kr kr kr kr kr kr kr. Der er i 2008 en mindreudgift på kr. i forhold til budgettet, hvilket skyldes, at byggemodningsaktiviteten, specielt i andet halvår, gik næsten i stå. Kloakforsyningen Projekt 2562 Sanering af diverse kloakker Der er gennemført separatkloakeringer i Davids Allé, Nyhavnsgade/SKATs P-plads, Sohngårdsholmsvej/Sjællandsgade, Andrupstien/Hostrupstien, boligområder i Kongerslev (Magnoliehaven, Mygdalsvej, Skovkrogen og Danmarksgade) samt Guldshøjvej i Dokkedal. Der er i 2008 endvidere udført kloakfornyelsesarbejde som forberedelse til fremtidig separatkloakering i Slagterivej, Falstersgade, Vejgård Bymidte, Rendsburgsgade, Kjellerupsgade og Østerbro samt renovering af kloak i Toldbodgade og Ferskenvej i Aalborg. Herudover er der afholdt udgifter til forundersøgelser (spuling og TV-inspektion m.v.) samt rådgiverhonorar for udfærdigelse af systemregistreringer og bydelsplanlægning samt udarbejdelse af projekter til udførelse i Projekt 2579 Tilslutning af byggemodningsområder og diverse mindre områder og landsbyerne Der er i 2008 udført kloakanlæg i forbindelse med byggemodningsaktiviteter ved Hasseris Enge og Sofiendalsenge (Aalborg), Middelfartvej og Rebildparken (Aalborg Øst), Sneumvej (Vadum), Hellebarden (Svenstrup), Høje Nibe (Nibe), Indkilde Alle (Gug), Degnelodden (Storvorde), Kystvejen (Hou), Kærhavegårdvej (Klarup), Lillevorde Kær (Gudumholm), Nåleøjet (Vester Hassing), Søhesten og Ulstedvej (Hals). Udgiften modsvares af indtægterne på anlægsprojekt 2586, Tilslutningsbidrag. Projekt 2586 Tilslutningsbidrag Denne anlægskonto omfatter indtægter vedrørende tilslutningsbidrag i henhold til gældende betalingsvedtægt. Herudover omfatter anlægskontoen også tilslutningsbidrag, som er pålignet udstykningsområder før 1. januar 1993, men hvor disse hvilende bidrag først forfalder til betaling ved salg af grundene. Aalborg Byråd Møde den Side 15

18 Projekt 2605 Optimering af hovedkloaksystemet Der er påbegyndt separatkloakering af Hobrovejskvarteret med etablering af tilhørende bassin (ved ny og hurtigere udførelsesmetode) og ny pumpestation med afledning af spildevand uden om flere overløbsbygværker. Endvidere er bassinkapacitet ved Vardevej og Esbjergparken udvidet, ligesom der er sket udvidelse af kapaciteten af regnvandsledninger ved Fredrik Bajers Vej Endvidere er der afholdt udgifter til rådgivere. Projekt 2714 Renovering af pumpestationer Bevillingen bruges til en systematisk renovering af de kloakpumpestationer, der er at finde på hovedkloak- og detailkloaksystemet. I 2008 er renoveringen af pumpestation Byrholtvej i Hostrup afsluttet, og pumpestation Sønderskovvej i Holtet er renoveret gennemgribende pga. svovlbrintetæret pumpesump. Endeligt er regnvandspumperne i den centrale pumpestation Voerbjergvej udskiftet. Projekt 2734 Vedligeholdelse/renovering af Renseanlæggene Vest og Øst Bevillingen er bl.a. brugt til, at sidste etape af hydrolyseprojektet på Renseanlæg Øst. På Renseanlæg Vest blev de sidste 2 riste udskiftet. De 2 riste på Øst blev ligeledes udskiftet. 1. etape af forafvander projektet på Renseanlæg Vest og Øst blev gennemført. Sidste etape gennemføres i Gennemgang og fornyelse af ventilationssystemerne fortsatte på Renseanlæg Vest og Øst. Beslutning: Godkendt. Aalborg Byråd Møde den Side 16

19 Punkt 3. Overførsel af uforbrugte midler i 2008 til 2009, drift og anlæg (kasse 4 og tillægsbevillinger 2009) Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter (drift) overføres kr. til kasse 4, at der til sektor Fælles kommunale udgifter (anlæg) overføres kr. til kasse 4, at der til sektor Beredskab (drift) overføres kr. til kasse 4, og at der til sektor Administration (drift) overføres kr. til kasse 4. Mariann Nørgaard var fraværende. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Byfornyelse (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift (Budget 2009), at der på sektor Byfornyelse (anlæg) overføres kr. til kasse 4, at der til sektor Parker og fritidsområder (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2009), at der til sektor Kirkegårde (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2009), at der til sektor Miljø (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2009), at der til sektor Skadedyrsbekæmpelse (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift (Budget 2009), at der til sektor Veje (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2009), at der til sektor Veje (anlæg) overføres kr. til kasse 4, at der til sektor Støttet boligbyggeri (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift (Budget 2009), at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på mio.kr. i merudgift (Budget 2009), at der til sektor Entreprenør (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2009), at der til sektor Færgedrift (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift (Budget 2009), at der på sektor Byggemodning (anlæg) overføres kr. til kasse 4, og at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbyggefonden mv. (finansiering) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2009). Det bemærkes, at med indstillingen reduceres Teknik- og Miljøforvaltningens driftsbudget i 2009 med kr. svarende til regnskabsresultatet på driften, eksklusive resultatcenteret Entreprenørheden. Med indstillingen overføres der budget mellem sektorer. Med indstillingen overføres kr. til kasse 4 på anlægsområdet. Aalborg Byråd Møde den Side 17

20 Borgmesterens Forvaltning bemærker, at der med indstillingen overføres 7,2 mio. kr. til budget 2009 vedrørende hovedkonto 8, og at mindreudgifter vedrørende Byggemodning med denne indstilling tilgår kasse 4. Det drøftes med Teknik- og Miljøforvaltningen, at beløbet vedrørende byggemodning på 23,1 mio. kr. flyttes fra kasse 4 til kasse 1. Tommy Eggers var fraværende. Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller for udvalgets ansvarsområde, at byrådet godkender, at der på sektor Børn og Unge decentrale driftsbudgetter overføres netto kr. til kasse 4, (Heraf udgør kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), at at at der på sektor Voksen, Familie- og Socialudvalgets decentrale driftsbudgetter overføres netto kr. til kasse 4, (Heraf udgør kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), der på sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalgets decentrale driftsbudgetter overføres netto kr. til kasse 4, (Heraf udgør kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), og der på sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administrations decentrale driftsbudgetter overføres netto kr. til kasse 4. I alt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen overføres kr. til kasse 4. Heraf overføres til status vedrørende de takstfinansierede tilbud kr. Borgmesterens Forvaltning bemærker, at overførsler til status vedrørende de takstfinansierede tilbud på kr. ikke skal registreres i kasse 4, men på en særlig statuskonto. Overførsler til kasse 4 for de øvrige områder bliver herefter kr. Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Serviceydelser for ældre drift overføres kr. bestående af kr. på ordinær drift samt kr. vedrørende hensættelser på ældreboliger, at sektor Tilbud for handicappedes driftsresultat på netto kr. overføres til kasse 4 (heraf udgør kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat for takstfinansierede tilbud som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), og at der til sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres kr. Borgmesterens Forvaltning bemærker, at overførsler til status vedrørende de takstfinansierede tilbud på kr. ikke skal registreres i kasse 4, men på en særlig statuskonto. Overførsler til kasse 4 vedrørende Tilbud for handicappede bliver herefter kr. Aalborg Byråd Møde den Side 18

Referat. Aalborg Byråd. Familie- og Socialudvalget. Mødet den , kl. 09:00 til 10:15. Fælles møde med BSU, Hjulmagervej 22, lokale 1-3

Referat. Aalborg Byråd. Familie- og Socialudvalget. Mødet den , kl. 09:00 til 10:15. Fælles møde med BSU, Hjulmagervej 22, lokale 1-3 Referat AALBORG BYRÅD Mødet den 19.04.2013, til 10:15 Fælles møde med BSU, Hjulmagervej 22, lokale 1-3 1. Regnskab 2012.... 1 2. Endelige anlægsregnskaber over 2 mio..... 4 3. Overførsel af merforbrug

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Magistraten. Mødet den , kl. 09:00. Boulevarden 13 AALBORG BYRÅD

Referat. Aalborg Byråd. Magistraten. Mødet den , kl. 09:00. Boulevarden 13 AALBORG BYRÅD Referat AALBORG BYRÅD Mødet den 07.05.2012, Boulevarden 13 1. Regnskab 2011 - Aalborg Kommune.... 1 2. Overførsel af uforbrugte midler i 2011 til budget 2012, drift - Tillægsbevilling 2012 - Hele Kommunen....

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012 - tillægsbevilling

Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012 - tillægsbevilling Punkt 3. Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012 - tillægsbevilling drift. 2012-4583. Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, At der på sektor Børn og Unge decentrale

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

8. Aalborg Kommunes repræsentation som ejer ved generalforsamlinger i selskaber under Aalborg Forsyning-koncernen... 76

8. Aalborg Kommunes repræsentation som ejer ved generalforsamlinger i selskaber under Aalborg Forsyning-koncernen... 76 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Regnskab 2013 - Aalborg Kommune.... 2 3. Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2013.... 6 4. Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Dagsorden AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den 27.04.2015 kl. 16.00 Medborgerhuset

Dagsorden AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den 27.04.2015 kl. 16.00 Medborgerhuset Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 27.04.2015 kl. 16.00 Medborgerhuset Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Regnskab 2014 - Aalborg Kommune 2 3 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. 7 4

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer Punkt 3. Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer 2014-15714 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2014 gives tillægsbevillinger

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Hals Kommune. Budgetopfølgning pr. 30/4 2004. Teknisk Udvalg

Hals Kommune. Budgetopfølgning pr. 30/4 2004. Teknisk Udvalg Hals Kommune Budgetopfølgning pr. 30/4 2004 Teknisk Udvalg Budgetopfølgning pr. 30/4 2004 Teknisk Udvalg: Indledning: Som noget nyt er den traditionelle regnskabsrapport, som tidligere blev udarbejdet

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 Punkt 8. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 2016-065083 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den 25.04.2016 kl. 16.00-17.30 Medborgerhuset

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den 25.04.2016 kl. 16.00-17.30 Medborgerhuset Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 25.04.2016 kl. 16.00-17.30 Medborgerhuset Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af Regnskab 2015 - Aalborg Kommune 2

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Randers Kommune Thors Bakke

Randers Kommune Thors Bakke Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Virksomhedsrapport Januar - april 2014

Virksomhedsrapport Januar - april 2014 Virksomhedsrapport 2014 Januar - april 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

Virksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017)

Virksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017) Virksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017) Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016 Punkt 3. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016 2016-026816 Magistraten indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016. kl.

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling Punkt 2. Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2016. Tillægsbevilling 2015-047312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender følgende anvendelse af

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere