Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den , kl. 15:00. Medborgerhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 18.05.2009, kl. 15:00. Medborgerhuset"

Transkript

1 Aalborg Byråd Byrådet Mødet den , kl. 15:00 Medborgerhuset

2 1. Regnskab Aalborg Kommune Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab Overførsel af uforbrugte midler i 2008 til 2009, drift og anlæg (kasse 4 og tillægsbevillinger 2009) Overførsel af uforbrugte midler i 2008 til 2009, anlæg samt rammebeløb (drift). Tillægsbevilling Frigivelse af kasse 4 - drift og anlæg, Tillægsbevilling Nybyggeri ved Beredskabscenter Aalborg Tillægsbevilling Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens og Ældre- og Handicapforvaltningens bindende tilmelding til ydelser med trækningsret og abonnement for Ældrerådsstruktur Nørresundby Idrætscenter, wellnessbyggeri m.m. Tillægsbevilling til drift og anlæg Kommunal redegørelse vedrørende specialundervisning for Aalborg Kulturskole - Sammenlægning af Aalborg Musikskole og Den Musiske Skole Aalborg Kommune som Klimakommune Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen - Gasværksvej-området m.m. i Aalborg Vandforsyningsplanlægning - Grundvandsbeskyttelse, Lundegårde 32, Aalborg Sydøst Forsyningsvirksomhederne - Takstændringer pr. 1. maj Service- og kvalitetsmål for erhvervsservice i Aalborg Kommune Aftale om frikøb af tilbagekøbsdeklarationer Kommuneplan Forslag til Trafik- og Miljøhandlingsplan 09 og Forslag til Vejudbygningsplan -Tillæg Lokalplan Erhverv Sønderbro og Østre Alle, Aalborg Midtby. Tillæg til kommuneplanen (1. forelæggelse) Lokalplan Boliger, kontorer m.m. Stuhrsvej - Østre Havnegade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) Lokalplan Boliger ved Provstejorden, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Lokalplan Blandet Bolig og erhverv, Odinsgade, Vejgaard (2. forelæggelse) Lokalplan Eternittens boligområde (2. forelæggelse) Kommunegaranti ved hjemtagelse af lån til køkkenrenovering på kommunale plejehjem Lønstrupstien/Højrupstien - Optagelse af ny offentlig sti Ekspropriation til udvidelse af Hobrovej til fire spor på strækningen mellem Stenbukken og Krebsen ved City Syd Salg af Harald Jensens Vej 1, Aalborg Salg af Harald Jensens Vej 6-6A, Aalborg

3 Referat AALBORG BYRÅD Byrådet Tid Mødet den , kl. 15:00 Sted Fraværende Medborgerhuset Kristian Peter Schnoor (A) Sørn Nordhald (A) Henrik Thomsen forlod mødet efter punkt 11. Niels Maul Knudsen forlod mødet efter punkt 17. Til stede Åben Punkt 1. Regnskab Aalborg Kommune Magistraten indstiller, at byrådet godkender Årsberetning 2008, og at regnskabet afgives til revision. Mariann Nørgaard var fraværende. Sagsbeskrivelse I henhold til reglerne i kommunens Kasse- og regnskabsregulativ fremsendes årsregnskabet til byrådets behandling. Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Velfærdsministeriets retningslinier og består af en årsberetning og et bilag. I årsberetningen findes en oversigt over henholdsvis udgiftsregnskabets samlede finansielle poster herunder finansiering og finansiel status- samt en oversigt over omkostningsregnskabets finansielle og materielle poster herunder opgørelse af aktiver og passiver. Aalborg Byråd Møde den Side 1

4 Den efterfølgende oversigt giver et overblik over årets udgiftsbaserede regnskabsresultat: Positive tal angiver udgift Regnskab Oprindeligt Afvigelse Korrigeret Afvigelse Negative tal (-) angiver indtægt budget mellem budget mellem (Beløb i mio. kr.) regnskab og regnskab og oprindeligt korrigeret budget budget A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅ- DE - netto Indtægter Skatter , ,1 3, ,7 1,7 Generelle tilskud m.v , ,0-77, ,5-1,1 Indtægter i alt , ,1-74, ,2 0,6 Driftsudgifter, netto (eksklusive det brugerfinansierede område) Borgmesterens Forvaltning ,7 350,3 9,4 372,5-12,8 Teknik- og Miljøforvaltningen ,0 350,2-9,2 348,4-7,4 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen , ,0 132, ,6 62,9 Ældre- og Handicapforvaltningen , ,1-9, ,5-1,2 Skole- og Kulturforvaltningen , ,8 42, ,4-7,1 Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling ,4 504,0-5,6 523,2-24,8 Forsyningsvirksomhederne... 5,7 9,9-4,2 8,7-3,0 Rammebeløb 5,8 89,5-83,7 10,5-4,7 Driftsudgifter i alt , ,8 71, ,8 1,9 Renter m.v ,3 25,8-7,5 28,0-9,7 Resultat af ordinær driftsvirksomhed ,6-149,5-10,1-152,4-7,2 Anlægsudgifter, netto (eksklusive forsyningsvirksomheder) Borgmesterens Forvaltning... -1,8-8,5 6,7-4,4 2,6 Teknik- og Miljøforvaltningen... 24,9 53,0-28,1 49,4-24,5 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen... 37,5 51,7-14,2 50,5-13,0 Ældre- og Handicapforvaltningen... 4,3-9,7 14,0 8,6-4,3 Skole- og Kulturforvaltningen ,7 131,6-12,9 157,1-38,4 Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling... 3,9 1,5 2,4 3,7 0,2 Anlægsudgifter i alt ,5 219,6-32,1 264,9-77,4 Resultat af ordinær drifts- og anlægsvirksomhed ,9 70,1-42,2 112,5-84,6 Aalborg Byråd Møde den Side 2

5 Positive tal angiver udgift Regnskab Oprindeligt Afvigelse Korrigeret Afvigelse Negative tal (-) angiver indtægt budget mellem budget mellem (Beløb i mio. kr.) regnskab og regnskab og oprindeligt korrigeret budget budget Jordforsyning Salg af jord ,5-168,8 102,3-163,6 97,1 Køb af jord, inklusive byggemodning... 88,4 127,8-39,4 146,5-58,1 Jordforsyning i alt... 21,9-41,0 62,9-17,1 39,0 Resultat af ordinært skattefinansieret område... 49,8 29,1 20,7 95,4-45,6 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift (indtægter-udgifter) ,6-148,1-11,5-119,9-39,7 Anlæg (indtægter-udgifter) ,2 226,8 12,4 256,1-16,9 B Resultat af forsyningsvirksomhederne... 79,6 78,7 0,9 136,2-56,6 RESULTAT i alt.. 129,4 107,8 21,6 231,6-102,2 Anm.: Negative tal (-) angiver indtægt. Oversigter med tilsvarende kolonner er udarbejdet pr. forvaltning, og er de første sider i hver forvaltnings materiale, som findes i bilag til regnskabet. Fra regnskabsopgørelsen for det udgiftsbaserede regnskab bemærkes, at resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 49,8 mio. kr. mod et underskud i det oprindelige budget på 29,1 mio. kr. I forhold til korrigeret budget 2008 er der et overskud på 45,6 mio. kr. at resultatet for Forsyningsvirksomhederne viser et underskud på 79,6 mio. kr., hvilket er en merudgift på kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til korrigeret budget er det en forbedring på 56,6 mio. kr., at det samlede resultat viser et underskud på 129,4 mio. kr. mod et underskud i det oprindelige budget på 107,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er det et overskud på 102,2 mio. kr. Aalborg Byråd Møde den Side 3

6 Om kommunens økonomiske status for de finansielle aktiver (udgiftsregnskabet) bemærkes, at kommunens regnskab for 2008 er tilfredsstillende og følger intentionerne i det vedtagne budget til trods for, at den finansielle egenkapital viser et minus på 882,2 mio. kr. Bevægelserne på den finansielle status dækker over en række forhold, som er uddybet i noterne i årsberetningen. Den finansielle egenkapital indeholder ikke værdien af kommunens jord og bygninger, tekniske anlæg m.v., at den regnskabsmæssige kassebeholdning (likvide aktiver) udgjorde 76,3 mio. kr. ved udgangen af 2008, at kassebeholdningen skal sammenholdes med gælden til forsyningsvirksomhederne. Beløbet skal endvidere ses i sammenhæng med en forventet overførsel af midler fra 2008 til 2009, som forelægges til politisk godkendelse, at den langfristede gæld på det skattefinansierede område (eksklusive formålsbestemte lån til kraftvarmeværker og ældreboliger) er forøget med 13,7 mio. kr. og udgør ved udgangen af ,6 mio. kr., og at ved udgangen af 2008 udgør gælden vedrørende ældreboliger 380,1 mio. kr., og de formålsbestemte lån udgør 20,2 mio. kr. Fra regnskabet kan endvidere konstateres, at befolkningstallet i Aalborg Kommune pr. 31. december 2008 udgør svarende til en samlet vækst på indbyggere i forhold til sidste år eller en procentuel vækst på 0,58 pct. at personaleforbruget ved udgangen af 2008 er ,9 mod budgetteret ,3, og at lønudgiften i alt har været 5.987,2 mia. kr. i 2008 mod oprindeligt budgetteret 5.787,2 mia. kr. Beslutning: Godkendt. Aalborg Byråd Møde den Side 4

7 Punkt 2. Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab Magistraten indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Mariann Nørgaard var fraværende. Sagsbeskrivelse Indenrigs- og Socialministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber omfatter: Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Ovennævnte regel gælder, uanset om anlægsarbejdet er ét - eller flerårige. For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Indenrigs- & Socialsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt. I efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført til 2009 (O) eller tilført kassebeholdningen. (K). (M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen. Aalborg Byråd Møde den Side 5

8 Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere viser følgende pr. forvaltning: Borgmesterens Forvaltning kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Borgmesterens Forvaltning Sektor Fælles kommunale udgifter m.m. Projekt 1006, IT- konvertering i forbindelse med kommunesammenlægningen U K Projekt 1308, Belægning i Karolinelund U Projekt 1390, Rammebeløb til vedligeholdelse m.m. U O Projekt 1251, Rammebeløb til AKKC Anlægstilskud U K Sektor Beredskab Projekt 1451 Jyllandsparken U K Bemærkninger til projekterne: Sektor Fælles kommunale udgifter Projekt 1006, IT- konvertering i forbindelse med kommunesammenlægningen Projektet blev oprettet i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen og er bevilget til udgifter i forbindelse med aftalen med KMD om harmonisering og konvertering af IT- systemer som følge af strukturreformen. Projekt 1308, Belægning i Karolinelund Ny belægning i Karolinelund. Finansieret af provenu af ejendomssalg Projekt 1390, Rammebeløb til vedligeholdelse m.m. Projektet, hvortil der årligt afsættes et rammebeløb, omfatter udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer. Udgifterne er anvendt i overensstemmelse med fordelingen af prioriteret liste efter Magistratens godkendelse. Mindreforbruget på kr. er disponeret til allerede igangværende arbejder, som ikke er afsluttet. Projekt 1251, Aalborg Kongres og Kultur Center Om - og tilbygningsprojekt årligt beløb på 3,5 mio. kr. Differencen på kr. er momsrefusion. Aalborg Byråd Møde den Side 6

9 Sektor Beredskab Projekt 1451, Jyllandsparken Byggeri af Jyllandsparken er opførelse af kombineret bolig-, garage- og depot, bevilget af byrådet i I 2006 blev byggeriet udvidet ved en godkendelse i byrådet med en overførsel af 3 mio. kr. fra drift til anlæg. Byggeriet omfatter således også etablering og udvidelse af værksteder i eksisterende bygning, administrationsbygningen bl.a. i forbindelse med kommunesammenlægningen, logistikafdelingen, badeværelse på stationen og undervisningslokaler på Beredskabsskolen samt indkøb af køretøjer og radioanlæg for fælles vagtcentral i ny Aalborg Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Teknik- og Miljøforvaltningen Sektor: Byggemodning Boligformål Projekt 2651 Udbyning/færdiggørelse af eksisterende boligområder U O Projekt 2667 Havnefronten, etape I U K I Erhvervsformål Projekt 2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer U O Projekt 0015 Afregning af udskudt moms på byggemodning U O Sektor: Veje Vejanlæg Projekt 2759 Kollektiv trafikplan forbedring af fremkommelighed og stoppesteder U Projekt 2749 Kompaktterminal, J.F. Kennedys Plads U K Projekt 2805 Gandrup, byforskønnelse/trafiksanering U K * Projekt 2806 Ulsted, byforskønnelse/trafiksanering K * * Overført fra Hals, Sejlflod eller Nibe dato for påbegyndelse ej kendt. Aalborg Byråd Møde den Side 7

10 Bemærkninger til projekterne: Sektor Byggemodning Projekt 2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Der er i 2008 primært afholdt udgifter vedrørende følgende anlægsarbejder over dette projektnummer: Færdiggørelsesarbejder Engdraget i Fastrup, Sti langs Øster Uttrup Vej, Teglageren i Nibe, Eventyrbakken i Nibe, Skovbakken i Nibe, Solhøj i Nibe, Uglevænget i Vester Hassing, Jacob Severins Vej i Hals, Vej til nyt boligområde i Vedbæk, Wild West Vej i Vodskov og Ferskenvej lokalplanoplæg. Rådighedsbeløbet i 2008 var kr., og forbruget blev kr. Projekt 2667 Havnefront, etape I Byggemodningen omfattede udbygning af Havnefronten mellem Limfjordsbroen og Spritfabrikkerne, jf. lokalplan Med udbygningen er området ændret fra tidligere at være havneområde, til et bolig- og centerområde. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Projekt 2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Der er i 2008 primært afholdt udgifter over dette projekt til færdiggørelse på Sagavej i Gistrup, udbygning af Skalhuse i Nibe, udbygning af Industrivej i Storvorde, udbygning af Atletikvej i Svenstrup. Rådighedsbeløbet i 2008 var kr., og forbruget blev kr. Mindreudgiften skyldes udskydelse af en del af anlæg Skalhuse i Nibe. Projekt 0015 Afregning af udskudt moms på byggemodning Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Rådighedsbeløbet i 2008 var kr., og forbruget blev kr. Som følge af ændrede regler fra Velfærdsministeriet, skal tilbagebetalingen af moms vedrørende byggemodninger i kommunerne fra 2007 ske løbende eller mindst én gang årligt. I det oprindelige budget for 2008 var der afsat en ramme på 40 mio. kr. til formålet. I 2007 blev der afholdt udgifter på 9,2 mio. kr. til tilbagebetaling af moms vedrørende byggemodninger, der blev overført som merforbrug til Regnskabet udviser et merforbrug på 3,2 mio. kr. som følge af købet af Social Pædagogisk Seminarium, som besluttet på budgetforligspartiernes møde den 21. april Aalborg Byråd Møde den Side 8

11 Sektor Veje Projekt 2759 Kollektiv trafikplan, forbedring af fremkommelighed og stoppesteder Der er afholdt udgifter til forbedring af fremkommelighed i krydset Hobro/Østre Alle og udvidelse af busvej Bertil Ohlins Vej, til rundkørsel Gugvej/Byplanvej og senest i 2008 er der afholdt udgifter til højresvingsbane i krydset Hobrovej/Indkildevej. Ombygning af vigtige stoppesteder: Østerågades nordlige del og Vingårdsgade. Bevilling 2008 (udgift) var kr., og forbruget blev det samme. Projektet afsluttes. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev det samme. Projekt 2749 Kompaktterminalen Der er afholdt udgifter til etablering af rampeanlæg, bybusholdepladser og regulering af såvel bybus- som taxaholdepladser ved Banegården og i Jyllandsgade. Projektet afsluttes. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Projekt 2805 Byforskønnelse/trafiksanering i Gandrup Der er afholdt udgifter til nyt fortov ved østsiden af Borgergade (Parallelvej Aalborgvej). Hævede flader med belægningssten på Borgergade ved: Parallelvej, Stationsvej, Gl. Rådhus, Bredgade, Skolegade, og på Bredgade ved Grønnegade, og på Østervang ved Østervangstien. Ny belægning på forplads ved Gl. Rådhus. Sideheller med træer på Borgergade. Indrettet fællesareal ved østsiden af Borgergade og ny gadebelysning på Borgergade. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Projekt 2806 Byforskønnelse/trafiksanering i Ulsted Der er afholdt udgifter til byforskønnelse/trafiksanering i Jyllensgade og Vestergade. Foran Ulsted skole og flere andre steder i Jyllensgade og Vestergade er der etableret hævede flader. Ved anlægget over for Ulsted skole er der etableret en parkmur og en ny adgang til parkanlægget. Endvidere er gadebelysning i Jyllensgade blevet moderniseret. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Børn og Unge Projekt 3679, Vestbyen, års og års pladser U Aalborg Byråd Møde den Side 9

12 Bemærkninger til projekterne: Sektor børn og Unge Projekt 3679 Integreret institution Egholm Færgevej års og års pladser. Opførelse af en integreret institution på Egholm Færgevej med 50 pladser til 0-2 års børn og 50 pladser til 3-5 års børn. Ældre - og Handicapforvaltningen kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor: Serviceydelser for ældre Projekt 3676, Udskiftning/renovering af maskiner m.v. i storkøkkener U K Bemærkninger til projekterne: Sektor Serviceydelser for ældre Projekt 3676 Udskiftning/renovering af maskiner m.v. i storkøkkener Projektet er afsluttet. Projektet har omfattet udskiftning og renovering af maskiner m.v. i storkøkkener, og herunder også ombygning og udvidelse af køle- og lagerkapaciteten i Storkøkkenet Riishøj. Der har været en samlet anlægsbevilling på kr., og et forbrug på kr. Aalborg Byråd Møde den Side 10

13 Skole- og Kulturforvaltningen kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Skole- og Kulturforvaltningen Sektor: Folkeskoler Projekt 4196 Bislev skole U K Projekt 4193 Frejlev skole U K Projekt 4195 Hou skole U K Projekt 4178 Mellervangskolen U K Projekt 4190 Nibe skole U K Projekt 4123 Sofiendalskolen U K Projekt 4126 Svenstrup skole U K Projekt 4162 Vestbjerg skole U K Projekt 4174 Vodskov skole U K Sektor: Fritidsområdet Projekt 4246 Hou Borger- og Aktivitetshus U K Bemærkninger til projekterne: Sektor: Folkeskoler: Projekt 4196 Bislev skole Udbedring af svampeskader i dele af skolen. Projekt 4193 Frejlev skole Etablering af separat kloakering. Projekt 4195 Hou skole Færdiggørelse af ombygning og renovering. Projekt overtaget af Hals Kommune. Projekt 4178 Mellervangskolen Ombygning af skolen for indretning af fleksible læringsmiljøer. Projekt 4190 Nibe skole Renovering af Nibe skole, 4. etape. Projekt overtaget af Nibe Kommune. Projekt 4123 Sofiendalskolen Udskiftning af pavilloner til permanent byggeri, etablering af ventilation og indretning af fleksible æringsmiljøer. Aalborg Byråd Møde den Side 11

14 Projekt 4126 Svenstrup skole Udskiftning af pavilloner til permanent byggeri, etablering af ventilation og indretning af fleksible læringsmiljøer. Projekt 4162 Vestbjerg skole Udskiftning af pavilloner til permanent byggeri samt etablering af fleksible læringsmiljøer. Projekt 4174 Vodskov skole Indretning af fleksible læringsmiljøer og etablering af ventilation. Sektor: Fritidsområdet Projekt 4246 Hou Borger- og Aktivitetshus Etablering af Borger- og Aktivitetshus i Hou. Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Sektor: Administration Projekt 7003, Ombygning af Rantzausgade 4 U K Bemærkninger til projekterne: Sektor Administration Projekt 7003 Ombygning af Rantzausgade 4 Projektet omfatter indvendig renovering af bygningen herunder bl.a. delvis udskiftning af lofter, genåbning af hovedindgang samt etablering af handicapindgang og lift. Aalborg Byråd Møde den Side 12

15 Forsyningsvirksomhederne kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Forsyningsvirksomhederne Sektor: Elforsyningen Projekt 5101, 10/0,4 kv-stationer samt udvidelse af nettet U Projekt 5115, 60/10 kv-station Håndværkervej, overtagelse af 60 kv- samleskinner m.v. fra NV Net A/S samt udvidelse med transformer 2 U Sektor: Fjernvarmeforsyningen Projekt 5201, Diverse byggemodninger U Projekt 5296, Overtagelse af Hou Kraftvarmeværk Produktion U Projekt 5297, Overtagelse af Hou Kraftvarmeværk Distribution U Sektor: Vandforsyningen Projekt 5311, Diverse byggemodninger og småanlæg U Sektor: Kloakforsyningen Projekt 2562, Sanering af diverse kloakker U Projekt 2579, Tilslutning af byggemodningsområder og diverse mindre områder og landsbyerne U Projekt 2586, Tilslutningsbidrag i henhold til betalingsvedtægt I Projekt 2605, Optimering af hovedkloaksystemet U Projekt 2714, Renovering af pumpestationer U Projekt 2734, Vedligeholdelse/renovering af renseanlæggene Vest og Øst U Aalborg Byråd Møde den Side 13

16 Bemærkninger til projekterne: Elforsyningen - AKE Net Projekt /0,4 kv-stationer samt udvidelse af nettet. Projektet består i etablering af 10/0,4 kv-stationer i forbindelse med udbygningen af 10 kv-nettet samt nedlægning af 10 kv-kabler. Udgiften til 10 kv-kablerne anslås ud fra et gennemsnitligt antal meter 10 kv-kabler pr. etableret 10 kv-station. Projektet bestemmes dels af byudviklingen, dels af stigningen i belastningen og dels af kunder med egen transformerstation. Der er i 2008 opført 4 nye stationer. Derudover er der renoveret 14, udvidet 6 stationer og reduceret 2. Projektet er fortløbende, men afsluttes regnskabsmæssigt hvert år. Projekt /10 kv-station Håndværkervej, overtagelse af 60 kv-samleskinner m.v. fra NV samt udvidelse med transformer 2. Projektet startede med overtagelse af 60 kv-skinner m.v. i forbindelse med justering af ejergrænse i forhold til NV Net A/S. Projektet er nu afsluttet med, at stationen er udvidet med en ekstra transformer nr. 2 på 20 MVA. Fjernvarmeforsyningen Projekt 5201 Diverse byggemodninger Anlægsarbejdet omfatter udbygning af hoved- og gadeledninger i områder med eksisterende bebyggelse samt byggemodningsområder. I 2008 har der været udgifter for kr. De største byggemodningsprojekter har været i følgende områder; Gug 3,5 mio. kr., Voerbjerg 1,7 mio. kr., City 1,0 mio. kr., Klarup kr., Skalborg kr. og Hasseris m.v kr. Der har i 2008 været en mindreudgift på kr., hvilket skyldes en kraftig opbremsning af byggemodningsaktiviteten i den sidste del af året. Projekt 5297 Overtagelse af Hou Kraftvarmeværk distribution Projektet omfatter overtagelse af ledningsnet i forbindelse med Fjernvarmeforsyningens overtagelse af Hou Kraftvarmeværk. Overtagelsessummen blev kr. større end forudsat. Projekt 5296 Overtagelse af Hou Kraftvarmeværk produktion Projektet omfatter overtagelse af produktionsanlæg i forbindelse med Fjernvarmeforsyningens overtagelse af Hou Kraftvarmeværk. Overtagelsessummen blev kr. større end forudsat. Aalborg Byråd Møde den Side 14

17 Vandforsyningen Projekt 5311 Diverse byggemodninger og småanlæg Projektet omfatter etablering af forsynings- og stikledninger i mindre omfang inden for Vandforsyningens forsyningsområde. I 2008 er der udført arbejder i følgende områder: Hasseris-området Svenstrup/City Syd Aalborg Øst Nørresundby Gug/Aalborg SØ Aalborg City Nibe I alt kr. 468,241 kr kr kr kr kr kr kr. Der er i 2008 en mindreudgift på kr. i forhold til budgettet, hvilket skyldes, at byggemodningsaktiviteten, specielt i andet halvår, gik næsten i stå. Kloakforsyningen Projekt 2562 Sanering af diverse kloakker Der er gennemført separatkloakeringer i Davids Allé, Nyhavnsgade/SKATs P-plads, Sohngårdsholmsvej/Sjællandsgade, Andrupstien/Hostrupstien, boligområder i Kongerslev (Magnoliehaven, Mygdalsvej, Skovkrogen og Danmarksgade) samt Guldshøjvej i Dokkedal. Der er i 2008 endvidere udført kloakfornyelsesarbejde som forberedelse til fremtidig separatkloakering i Slagterivej, Falstersgade, Vejgård Bymidte, Rendsburgsgade, Kjellerupsgade og Østerbro samt renovering af kloak i Toldbodgade og Ferskenvej i Aalborg. Herudover er der afholdt udgifter til forundersøgelser (spuling og TV-inspektion m.v.) samt rådgiverhonorar for udfærdigelse af systemregistreringer og bydelsplanlægning samt udarbejdelse af projekter til udførelse i Projekt 2579 Tilslutning af byggemodningsområder og diverse mindre områder og landsbyerne Der er i 2008 udført kloakanlæg i forbindelse med byggemodningsaktiviteter ved Hasseris Enge og Sofiendalsenge (Aalborg), Middelfartvej og Rebildparken (Aalborg Øst), Sneumvej (Vadum), Hellebarden (Svenstrup), Høje Nibe (Nibe), Indkilde Alle (Gug), Degnelodden (Storvorde), Kystvejen (Hou), Kærhavegårdvej (Klarup), Lillevorde Kær (Gudumholm), Nåleøjet (Vester Hassing), Søhesten og Ulstedvej (Hals). Udgiften modsvares af indtægterne på anlægsprojekt 2586, Tilslutningsbidrag. Projekt 2586 Tilslutningsbidrag Denne anlægskonto omfatter indtægter vedrørende tilslutningsbidrag i henhold til gældende betalingsvedtægt. Herudover omfatter anlægskontoen også tilslutningsbidrag, som er pålignet udstykningsområder før 1. januar 1993, men hvor disse hvilende bidrag først forfalder til betaling ved salg af grundene. Aalborg Byråd Møde den Side 15

18 Projekt 2605 Optimering af hovedkloaksystemet Der er påbegyndt separatkloakering af Hobrovejskvarteret med etablering af tilhørende bassin (ved ny og hurtigere udførelsesmetode) og ny pumpestation med afledning af spildevand uden om flere overløbsbygværker. Endvidere er bassinkapacitet ved Vardevej og Esbjergparken udvidet, ligesom der er sket udvidelse af kapaciteten af regnvandsledninger ved Fredrik Bajers Vej Endvidere er der afholdt udgifter til rådgivere. Projekt 2714 Renovering af pumpestationer Bevillingen bruges til en systematisk renovering af de kloakpumpestationer, der er at finde på hovedkloak- og detailkloaksystemet. I 2008 er renoveringen af pumpestation Byrholtvej i Hostrup afsluttet, og pumpestation Sønderskovvej i Holtet er renoveret gennemgribende pga. svovlbrintetæret pumpesump. Endeligt er regnvandspumperne i den centrale pumpestation Voerbjergvej udskiftet. Projekt 2734 Vedligeholdelse/renovering af Renseanlæggene Vest og Øst Bevillingen er bl.a. brugt til, at sidste etape af hydrolyseprojektet på Renseanlæg Øst. På Renseanlæg Vest blev de sidste 2 riste udskiftet. De 2 riste på Øst blev ligeledes udskiftet. 1. etape af forafvander projektet på Renseanlæg Vest og Øst blev gennemført. Sidste etape gennemføres i Gennemgang og fornyelse af ventilationssystemerne fortsatte på Renseanlæg Vest og Øst. Beslutning: Godkendt. Aalborg Byråd Møde den Side 16

19 Punkt 3. Overførsel af uforbrugte midler i 2008 til 2009, drift og anlæg (kasse 4 og tillægsbevillinger 2009) Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter (drift) overføres kr. til kasse 4, at der til sektor Fælles kommunale udgifter (anlæg) overføres kr. til kasse 4, at der til sektor Beredskab (drift) overføres kr. til kasse 4, og at der til sektor Administration (drift) overføres kr. til kasse 4. Mariann Nørgaard var fraværende. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Byfornyelse (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift (Budget 2009), at der på sektor Byfornyelse (anlæg) overføres kr. til kasse 4, at der til sektor Parker og fritidsområder (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2009), at der til sektor Kirkegårde (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2009), at der til sektor Miljø (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2009), at der til sektor Skadedyrsbekæmpelse (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift (Budget 2009), at der til sektor Veje (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2009), at der til sektor Veje (anlæg) overføres kr. til kasse 4, at der til sektor Støttet boligbyggeri (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift (Budget 2009), at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på mio.kr. i merudgift (Budget 2009), at der til sektor Entreprenør (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2009), at der til sektor Færgedrift (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift (Budget 2009), at der på sektor Byggemodning (anlæg) overføres kr. til kasse 4, og at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbyggefonden mv. (finansiering) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2009). Det bemærkes, at med indstillingen reduceres Teknik- og Miljøforvaltningens driftsbudget i 2009 med kr. svarende til regnskabsresultatet på driften, eksklusive resultatcenteret Entreprenørheden. Med indstillingen overføres der budget mellem sektorer. Med indstillingen overføres kr. til kasse 4 på anlægsområdet. Aalborg Byråd Møde den Side 17

20 Borgmesterens Forvaltning bemærker, at der med indstillingen overføres 7,2 mio. kr. til budget 2009 vedrørende hovedkonto 8, og at mindreudgifter vedrørende Byggemodning med denne indstilling tilgår kasse 4. Det drøftes med Teknik- og Miljøforvaltningen, at beløbet vedrørende byggemodning på 23,1 mio. kr. flyttes fra kasse 4 til kasse 1. Tommy Eggers var fraværende. Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller for udvalgets ansvarsområde, at byrådet godkender, at der på sektor Børn og Unge decentrale driftsbudgetter overføres netto kr. til kasse 4, (Heraf udgør kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), at at at der på sektor Voksen, Familie- og Socialudvalgets decentrale driftsbudgetter overføres netto kr. til kasse 4, (Heraf udgør kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), der på sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalgets decentrale driftsbudgetter overføres netto kr. til kasse 4, (Heraf udgør kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), og der på sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administrations decentrale driftsbudgetter overføres netto kr. til kasse 4. I alt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen overføres kr. til kasse 4. Heraf overføres til status vedrørende de takstfinansierede tilbud kr. Borgmesterens Forvaltning bemærker, at overførsler til status vedrørende de takstfinansierede tilbud på kr. ikke skal registreres i kasse 4, men på en særlig statuskonto. Overførsler til kasse 4 for de øvrige områder bliver herefter kr. Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Serviceydelser for ældre drift overføres kr. bestående af kr. på ordinær drift samt kr. vedrørende hensættelser på ældreboliger, at sektor Tilbud for handicappedes driftsresultat på netto kr. overføres til kasse 4 (heraf udgør kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat for takstfinansierede tilbud som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), og at der til sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres kr. Borgmesterens Forvaltning bemærker, at overførsler til status vedrørende de takstfinansierede tilbud på kr. ikke skal registreres i kasse 4, men på en særlig statuskonto. Overførsler til kasse 4 vedrørende Tilbud for handicappede bliver herefter kr. Aalborg Byråd Møde den Side 18

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 01.11.2013 Projekt nr. og navn: 0120 Miljø- og energipulje 2011 Funktion og dranst: 002510-3 Bevillingsprogram: 6533000012 Formålet med miljøpuljen er at arbejde for minimering

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Skæve boliger i Helsingør Kommune

Skæve boliger i Helsingør Kommune Center for Kultur Idræt og Byudvikling Skæve boliger i Helsingør Kommune Boliger og Medborgerskab Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 49283216 Mob. 25313216 kjo25@helsingor.dk Dato 20.01.2015 Sagsbeh. Kit

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere