Nationalmuseets samlinger 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalmuseets samlinger 2011"

Transkript

1 Nationalmuseets samlinger 2011 Genstande fra Frilandsmuseet udpeget til udskillelse Foto: Arnold Mikkelsen 2011

2 Indhold 0. Samlingsrapport Opsummering og konklusioner Samlingerne Samlingernes omfang Arbejdet med samlingerne Indsamling Genstandsregistrering Nationalmuseets samlinger - rapport Nationalmuseet samlinger Samlingernes omfang Organisering af arbejdet med Nationalmuseets samlinger Genstande På plads, GPS-projektet Samlingsmanual Indsamling Nationalmuseets indsamlingspolitik Enhedernes indsamlingspraksis Aktiviteter i Genstandsregistrering Aktiviteter i Nedbringelsen af det elektroniske registreringsefterslæb Konservering Status Aktiviteter i Præventiv konservering Magasinering Status Magasinudbygningsplan for Nationalmuseet Aktiviteter i Udlån og uddeponeringer, indlån og inddeponeringer Status og aktiviteter i Samlingsrevision Egenrevision af (dele af) samlingen: Sikring imod brand, tyveri og hærværk Udskillelse af genstande fra Nationalmuseets samlinger Status Aktivitetet i Bilag Bilag a. Genstandsregistrering Bilag b Konservering af Nationalmuseets genstande Bilag c. Udlån, uddeponeringer og indlån samt afslag på udlån på Nationalmuseet i Bilag d. Hjemtagelser af genstande i Bilag e: Udskillelse til andre museer: Bilag f1: Samlingsrevision Bilag f2: Egenrevision Samlingsrapport 2011

3 0. Samlingsrapport Opsummering og konklusioner 0.1. Samlingerne Begrebet Nationalmuseets samlinger er først og fremmest defineret ud fra genstandssamlingerne, som er selve museets rygrad. Men samlingerne af bøger, arkivalier, fotos, tegninger, bil leder af enhver art m.m. er fuldt så væsentlige for det, der er samlingernes formål: at være udgangspunkt og dokumentation for erkendelsen af den menneskelige kulturhistorie som omtalt i museets mission og vision Samlingernes omfang Samlet er der pr. 31. december registreringer i museets digitale og analoge registre, men det reelle antal genstande hvor én flinteflække tælles som én genstand er mange millioner Arbejdet med samlingerne De genstandsorienterede arbejdsopgaver på Nationalmuseet udføres ofte i tæt samarbejde mellem de tre afdelinger på museet. Enheder på Forsknings- og Formidlingsafdelingen forestår indsamling, registrering, forskning og formidling, mens Drifts- og Administrationsafdelingen forestår databaser og sikring og Bevaringsafdelingen forestår opbevaring, logistik, konservering og bevaringsorienteret forskning. Samlings- og Registreringsudvalget, der er et af museets faste udvalg med deltagere fra alle tre afdelinger, udarbejder indstillinger til de samlingsrelaterede arbejdsopgaver. Når ind stillingerne er godkendt samles de i en Samlingsmanual Indsamling Nationalmuseets 9 indsamlende enheder under Forsknings- og Formidlingsafdelingen har alle en vedtaget indsamlingspolitik. Enhederne har i 2011 hjemtaget flere end genstande, heraf danefæ Det høje hjemtagelsestal skal ses i lyset af arbejdet med registreringsefterslæbet Genstandsregistrering Nationalmuseets genstande registreres i flere forskellige systemer, der dels er IT -baserede, dels manuelle. Museet arbejder på at alle de manuelle registre overflyttes til IT-baserede løsninger. I 2011 har der været følgende aktivitet på registreringsområdet: Samlet genstandsregistrering Oldtid Middelalder Mønt Nyere Tid Frihed Friland ES Antik Musik I alt Status primo 2011 Aktivitet 2011 Status ultimo Samlingsrapport

4 1. Nationalmuseets samlinger - rapport Nationalmuseet samlinger Begrebet Nationalmuseets samlinger er først og fremmest defineret ud fra genstandssamlingerne, som er selve museets rygrad. Men samlingerne af bøger, arkivalier, fotos, tegninger, billeder af enhver art m.m. er fuldt så væsentlige for det, der er samlingernes formål: at være udgangspunkt og dokumentation for erkendelsen af den menneskelige kulturhistorie som omtalt i museets mission og vision Samlingernes omfang Når samlingernes omfang skal angives, er det nødvendigt at påpege at et genstandsnummer langt fra altid er lig en genstand. Det vil sige at antallet af registreringer i GenReg (museets elektroniske registreringsdatabase) eller i museets analoge registre ikke direkte afspejler antallet af genstande, men et antal inventarnumre, hver med forskelligt antal genstande fra en til flere tusinde. For eksempel rummer Den kgl. Mønt og Medaillesamling godt enkeltstykker fordelt på godt inventarnumre (manuelt registrerede). Museets samlede genstandsmængde (hvor man ved én genstand forstår for eksempel én flinteflække) består således af et ukendt antal genstande, men de udgør mange milli o- ner Organisering af arbejdet med Nationalmuseets samlinger Det systematiske arbejde med indsamling, registrering, konservering og magasinering af samlingerne foregår i samspil mellem en række faglige afdelinger, enheder og udvalg på museet: Indsamling og registrering af genstande forestås af enheder med samlingsansvar under Forsknings- og Formidlingsafdelingen, der foruden indsamling også forsker i og formidler viden om genstande og samlinger fra bestemte historiske perioder og geografiske regioner. Samlingerne er organiseret i fø l- gende enheder: Danmarks Oldtid Danmarks Middelalder- og Renæssance Den Kgl. Mønt- og Medaillesamlingen Danmarks Nyere Tid Frihedsmuseet Frilandsmuseet Etnografisk Samling Antiksamlingen Musikmuseet Frøslevlejren I Drifts- og Administrationsafdelingen ligger ansvaret for samlingernes sikring, og vedligeholdelse af IT-applikationer, der anvendes til genstandsregistrering. Bevaringsafdelingens to enheder Magasinering og Kulturhistorisk Konservering og Bygning og Inventar har ansvaret for den konserveringsfaglige behandling af museets samlinger. Forskning, Analyse & Rådgivning forestår forskningsarbejderne på Bevaringsafdelingen, herudover arbejder enheden med klimaspørgsmål i udstillinger og magasiner. 4 Samlingsrapport 2011

5 Magasinering og Kulturhistorisk Konservering forestår administration og drift af museets magasiner og det praktiske arbejde med museets udlån. Samlings- og Registreringsudvalget (nedsat 1. januar 2003, nybeskikket 1. januar 2009) har deltagelse af repræsentanter fra afdelinger og enheder, som er involveret i de forskellige sider af samlingsarbejdet. Udvalget koordinerer indsatsen på samlingsområdet og udarbejder forslag til politik og strategi. Under Samlings- og Registreringsudvalget er nedsat 2 permanente udvalg: Samlingsrevisionsudvalget og Registreringsudvalget Genstande På plads, GPS-projektet Direktionen nedsatte i 2007 GPS-styregruppen med udgangspunkt i Rigsrevisionens gennemgang af museets samlingsforvaltning i GPS-projektet skal på tværs af museet gennemgå og med et 12- årigt sigte, styrke og modernisere samlingsforvaltningen bredt forstået. GPS-styregruppen har i 2008 defineret ca. 150 større og mindre punkter eller projekter, som skal gennemføres for at imødekomme nutidige krav til samlingsforvaltningen. Af større initiativer kan nævnes overgang til et nyt genstand s- registreringssystem, udvikling af en række parallelsystemer til supplement til registreringssystemet samt udvikling af en række procedurer for eksempelvis egenkontrol med samlingerne, herunder uddeponeringer. Resultatkontrakten viser i overbliksform projektets omfang. GPS-styregruppen blev nedlagt pr 31/ Arbejdet videreførtes i Samlings- og Registreringsudvalget, mens beslutningskompetencen ligger hos Direktionen Samlingsmanual Samlings- og Registreringsudvalget er til stadighed beskæftiget med at udvikle museets Samlingsm a- nual, der beskriver museets samlingsrelaterede arbejdsopgaver. Samlingsmanualen ligger på museets interne drev på denne adresse: R:\Samlingsmanual for Nationalmuseet Samlingsrapport

6 2. Indsamling 2.1. Nationalmuseets indsamlingspolitik Nationalmuseet søger at koordinere sin indsamling med landets øvrige kulturhistoriske museer, men et egentligt forpligtende samarbejde på området findes ikke udmøntet i aftaleordninger eller lignende. Nationalmuseet undlader at indsamle systematisk på områder, hvor det vi des, at specialmuseer er aktive (f.eks. Handels- og Søfartsmuseet, Statens Forsvarshistoriske Museum, Teknisk Museum, Jagtog Skovbrugsmuseet m.fl.) ligesom der gennem samarbejdsfora jævnligt er kontakt med de øvrige kulturhistoriske museer omkring indsamling på en række områder. Indsamling på tværs af museet koordineres i et vist omfang mellem medarbejdere fra de enkelte enheder, når enhedernes arbejdsområder lapper over hinanden Enhedernes indsamlingspraksis Enhederne under Forsknings- og Formidlingsafdelingen har i 2005 revideret deres individuelle indsamlingspolitik og -praksis. De er beskrevet i kapitel 1.a. i museets Samlingsmanual, der er tilgængelig på museets fællesdrev Aktiviteter i Nationalmuseet i alt, danefæ herunder noteret i parentes. Enhed Antal sager Antal genstande Oldtid (459) Danmarks Middelalder og Renæssance (253) Den kgl. Mønt og Medaillesamling (2.289) Nyere Tid Frilandsmuseet 6 15 Frihedsmuseet Etnografisk Samling 8 77 Antiksamlingen 1 1 Musikmuseet 6 10 I alt , heraf danefæ Til sammenligning hjemtoges i genstande, heraf stykker danefæ, i genstande, heraf stykker danefæ, i genstande, heraf mere end stykker danefæ, i genstande, heraf mere end stykker danefæ. I Bilag d. Hjemtagelser af genstande i 2011 er museets samlede hjemtagelser fordelt på enheder, antal sager og antal genstande. 6 Samlingsrapport 2011

7 3. Genstandsregistrering Museet indgår i et samarbejde om udarbejdelsen af et fælles nationalt registreringssystem. Udviklingen af Det Nationale Registreringssystem foregår i Kulturarvstyrelsen. Arbejdet er dog allerede fra start forsinket på grund af udbudsreglerne, og reelt er selve udviklingen derfor ikke igangsat. Museet har valgt selv at udvikle et placeringssystem og konserveringssystem (PladsKons), som forudsætning for senere at kunne migrere til Det Nationale Registreringssystem Aktiviteter i Genstandsregistrering på Nationalmuseet Samlet elektronisk genstandsregistrering alder Tid Middel- Nyere Oldtid Mønt Frihed Friland ES Antik Musik I alt Status primo Aktivitet Status ultimo Tallene for status primo er sidste års status ultimo jf. Samlingsrapport - bilag a. Tallene for årets aktivitet er hentet ud fra de respektive samlingers Genstandsdatabase Tallene for status ultimo er summen af de to førstnævnte. Specificeret oversigt over elektronisk registrering findes i bilag a. 1. Genstande elektronisk registreret. Samlet manuel genstandsregistrering alder Tid Middel- Nyere Oldtid Mønt Frihed Friland ES Antik Musik I alt Status primo Aktivitet Status ultimo Samlet genstandsregistrering alder Tid Middel- Nyere Oldtid Mønt Frihed Friland ES Antik Musik I alt Status primo Aktivitet Status ultimo Nedbringelsen af det elektroniske registreringsefterslæb Målet for museets genstandsregistreringsområde er at skabe overblik over og adgang til museets omfangsrige samlinger af genstande i relation til indsamling, bevaring, forskning og formidling. Indfrielsen af målet er en forudsætning for at publicere på Museernes Samlinger. Indfrielsen af målet er af betydning for opfyldelsen af museets vision og mission, samt et krav i museumsloven. I Nationalmuseets resultatkontrakt for skulle enhedernes registreringsefterslæb nedbringes med 15 % pr. år i 4 år. I resultatkontrakten for skal enhedernes registreringsefterslæb helt fjernes med ¼ pr. år. Samlingsrapport

8 Tabel over enhedernes indhentning af registreringsefterslæb Enhed Art Restefterslæb Registret Registreret Registreret Registreret Rest primo 2008 i 2009 i 2010 i 2011 Danmarks Sager Oldtid KMMS Sager I alt sager Sager DNT Genstande Etnografisk Genstande samling I alt genstande Genstande Danmarks Oldtid har i forbindelse med status pr. 13/ trukket 40 sager ud på grund af deres særlige krav til efterbehandling, eller fordi de er overgået til projektarbejde. Status ser med udgangen af 2011 således ud: To enheder, Frilandsmuseet og Middelalder & Renæssance har allerede opfyldt hele kontraktperiodens mål. Mønt- og Medaille samlingen har registreret 80,5 % af periodens efterslæb. Danmarks Nyere Tid har nået 52 % af 4-års periodens mål. Danmarks Oldtid har nået 44 % af det samlede mål mens Etnografisk Samling har nået 62 % af periodens målsætning. Direktionen har den 11. januar 2011 godkendt en plan der betyder at efterslæber er indhentet med udgangen af Konservering 4.1. Status Kulturbevaringsplan I 2004 iværksattes regeringens kulturbevaringsplan, der medførte, at Nationalmuseet årligt fik tilført en særbevilling 5,5 mio. kr. årligt til afhjælpning af konserveringsbehovet for svært skadede og behandlingskrævende genstande af Enestående National Betydning (ENB). De 5,5 mio. fordeler sig med 4,8 mio. til løn og 0,7 mio. til drift. Midlerne er af museets ledelse tildelt Bevaringsafdelingen, som har ansvaret for at løse opgaven med afhjælpning af konserveringsbehovet for museets ENBgenstande og imødegåelse af opbygning af nyt efterslæb. Planen blev mere udførligt omtalt i Samlingsrapport Aktiviteter i Konservering af museets samlinger Arbejdet med konservering af museets genstandene fortsatte igennem året, således at genstande var færdigbehandlet ved årets udgang, hvoraf er registreret i ENB-databasen, hvilket er de konserverede antal siden projektets begyndelse hvilket er det konserverede antal ENB genstande siden projektets begyndelse. Se også følgende bilag: 1 Slusegård og Barkær 2 meget store fundkomplekser 8 Samlingsrapport 2011

9 Bilag b.1.1 ENB-genstande der i løbet af 2011 er løftet fra kategori D: svært skadet eller C: behandlingskrævende til B: stabiliseret eller A: formidlingsklar tilstand samt anvendte timer Bilag b.1.2 ENB-status, total 2011 Bilag b 2. Bevaringsafdelingens timeforbrug overfor Forsknings- og Formidlingsafdelingen 4.3. Præventiv konservering Skadedyrsbekæmpelse I 2011 anvendte Bevaringsafdelingen 96 timer til generel skadedyrsbekæmpelse, omfattende rundering i udstillinger, magasiner og kontorarealer samt registrering i skadedyrsdatabase på museets intr a- net, tillige med generel rådgivning i forbindelse med skadedyrsangreb. I Bevaringsafdelingens tjenstlige arbejde blev der også lavet tiltag for bekæmpelse af skadedyr, blandt andet overdækning af vogne på Frilandsmuseet til beskyttelse mod duer, forsegling af grafik til Frilandsmuseet til beskyttelse mod sølvfisk samt frysning af genstande og pakkemateriale. I museets samlinger var der i 2011 ingen alvorlige skadedyrsangreb, men visse steder på museet er der dog stadig en del skadedyr der kræver at der jævnligt holdes øje med problemet. Skadedyrsrunderingen er blevet revideret gældende fra 2012 sådan at de medarbejdere der laver udstillingspleje, også undersøger skadedyrsfælderne i det pågældende udstillingsområde Overordnet klimaarbejde Nationalmuseet har i årets løb arbejdet med at dokumentere og kvalitetssikre museets magasiner. Nationalmuseet samarbejder med Antikvarisk Samling i Ribe, Konserveringscentret i Vejle, Fællesmuseumsmagasinet i Randers samt Det Kongelige Bibliotek om at dokumentere effekten af lav-energi bygningsdesign for magasiner/arkiver. Det er idéen at erfaringer fra disse samarbejdsprojekter skal udnyttes når Nationalmuseets skal bygge nye magasiner Klimatilsyn og rådgivning i museets samlinger og udstillinger Bevaringsafdelingens enhed Forskning, Analyse og Rådgivning har udført tilsyn med klima i museets samlinger og magasiner og rådgivet museets øvrige afdelinger og enheder. Der afholdes koordinerende møder med Bygningsdrift hvor samarbejdet om klimaovervågningen og klimakontrollen i samlinger og udstillinger drøftes og planlægges. Medarbejdere fra FA&R og Bygningsdrift afholder hver anden måned referatbelagte møder, hvor klimadriftsproblemer løses i fællesskab. Der er på Bevaringsafdelingen brugt følgende timer til opgaven: Timer til klimatilsyn og opfølgning Overvågning Opfølgning I alt Note: Overvågningstimerne brugtes i alt væsentligt til projektet Climate Notebook. Samlingsrapport

10 5. Magasinering 5.1. Status I 2002 blev der udarbejdet en opgørelse over Nationalmuseets samlede magasinarealer. 264 lokaler er registreret som magasiner. I rapporten er redegjort for den geografiske placering af magasinerne, og det er specificeret i hvilke bygninger og på hvilke etager de befinder sig. Der er en oversigt over, hvordan magasinerne fordeler sig geografisk med hensyn til brutto- og nettokvadratmeter. Derudover er der redegjort for kvaliteten af de enkelte magasiner. Skema Opgørelse og konklusion vedr. kvaliteten af de samlede nettokvadratmeter i museets 264 magas i- ner Geografisk Placering Meget velegnet Velegnet Kan bruges Uegnet til magasin Samlede netto m 2 Ørholm Brede Frihedsmuseet Prinsens Palais Frilandsmus./Virumgård Hvalsø Store Dyrehave Værløse Frøslev og Rømø I alt Procent Skema Nuværende (2011) fordeling af samlinger i magasiner Magasin Brede Ørholm PP Frihed Eksterne Friland+ Andre Alle m2 Samling Samling (Hvalsø Virumgaard NM total % etc.) Nyere Tid Etnografisk Friland Oldtid Middelalder Musik Antik NNU Frihed Mønt Frøslev og Rømø I alt Samlingsrapport 2011

11 5.2. Magasinudbygningsplan for Nationalmuseet I 2003 udkom Udredning om bevaring af kulturarven hvor der i den sammenhæng blev opgjort, at der var et behov for at forbedre opbevaringskvaliteten af eksisterende magasiner, samt at opføre et nyt stort hovedmagasin. I 2010 vedtog museet en klimakontrolstrategi, som sigtede mod at museets genstande opbevares under forhold, der sikre både en høj bevaringskvalitet og et lavt energiforbrug. På den baggrund ønsker Nationalmuseet at opføre et nyt hovedmagasin, og på lidt længere sigt at forbe d- re opbevaringskvaliteten af en række eksisterende magasiner. Vedtagelsen af finanslovsforslaget for 2012 indebærer, at Nationalmuseet nu kan igangsætte et magasinbyggeri. Der planlægges opførelse af en museumsmagasinbygning med en kapacitet på etage-kvm. I tilknytning til magasinet etableres kvm arbejds- og opholdsareal. Det nye magasin vil indeholde genstande fra Danmarks Nyere Tid, Etnografisk Samling, Musikmuseet, Frihedsmuseet og Frøslevlejren. Museet var i 2010 løbende i dialog med Kulturministeriet om lokalisering af et nyt magasin. En komparativ analyse af omkostninger til etablering og drift af magasiner i samarbejde med Konserveringscentret i Vejle overfor en løsning i Hillerød blev gennemført af det rådgivende ingeniørfirma Alec tica. Rapporten godtgjorde, at forskellen mellem de to løsninger var så marginal, at der ikke ud fra en økonomisk betragtning var en entydig konklusion. Til gengæld var fordelen på andre parametre i Hill e- rødløsningens favør. Status med udgangen af 2011 er, at der endnu ikke er truffet en klar beslutning, men en overvejende enighed om påbegyndelse af magasinbyggeri på Sjælland synes at være tilstede Aktiviteter i 2011 Skema Timer anvendt på enheden MKK til Magasinarbejde, transport mv. Fremtagning mv. til ENB Fremtagning m.v. til udstilling Arbejde i forbindelse med udlån Magasinarbejde Transport Skadedyrsmonitering* Timer i alt Note: Der er i alt på Bevaringsafdelingen anvendt 96 timer til skadedyrsmonitering, se kapitel Samlingsrapport

12 6. Udlån og uddeponeringer, indlån og inddeponeringer Nationalmuseet stiller sine samlinger til rådighed for udstillings- og forskningsformål for såvel indenlandske som udenlandske museer og forskere. Dette sker blandt andet ved udlån og uddeponering af genstande. Ved udlån forstås udlevering af én eller flere museumsgenstande til særudstillinger for en begrænset periode op til 12 måneder. Ved uddeponeringer forstås udlevering af én eller flere museumsgenstande til en anden institution for en længere periode, sædvanligvis op til 5 år ad gangen. Uddeponeringer sker oftest til danske, statsanerkendte museer, hertil kommer et ukendt antal sager vedr. uddeponeringer af danefæ. I 2011 er foretaget fire uddeponeringer af i alt 28 genstande til udenlandske lånere. Det praktiske arbejde med udlånssager udførtes indtil sommeren 2011 af MKK, hvorefter Udlånskontoret overgik til BA s sekretariat. Udlånsdokumenterne: Nationalmuseets betingelser vedrørende udlån (dansk og engelsk udgave), Udlånskontrakt (dansk og engelsk udgave) og Intern vejledning om udlån fra Nationalmuseet er i 2007 blevet revideret af MKK og godkendt af direktionen dokumenterne er igen under revision og ventes erstattet af nye udgaver i Status og aktiviteter i 2011 Der er meget stor forskel på, hvor mange genstande en udlåns- eller en uddeponeringssag omfatter, ligesom den arbejdsindsats, som museet yder i forbindelse med lånesagerne, varierer meget. Figur Udlån og uddeponeringer, ekskl. danefæ. Indenlandske lånere Udenlandske lånere Udlån (antal sager) Uddeponeringer (antal sager) I alt Note: De 80 udlånssager/uddeponeringssager omhandler genstande. I Bilag c. Udlån, uddeponeringer og indlån samt afslag på udlån på Nationalmuseet i 2011 findes oversigter over alle udlån og uddeponeringer, som Nationalmuseet har arbejdet med i Nogle af udlånene sker i løbet af de kommende år. 12 Samlingsrapport 2011

13 7. Samlingsrevision Samlingsrevisionen er en ekstra kontrollerende foranstaltning i forhold til enhedernes årlige, løbende egenkontrol af samlingerne.samlingsrevisionsudvalget, der består af Lise Ræder Knudsen, Center for Bevaring af Kulturarven i Vejle og udpeget af organisationen af Danske Museer, Jes Gjørup og Jesper Stub Johnsen, formand. Udvalget er pålagt at sikre, at der gennemføres tre revisioner hvert år, således at museets ni samlinger alle er revideret mindst hvert 3.år. I museets samlingsmanual er konkrete beskrivelser af procedurer og afrapportering ved samlingsrevision skitseret. Udvalget har i 2011 gennemført samlingsrevision på Danmarks Oldtid og Frilandsmuseet, hvilket betyder, at to ud af de tilsigtede tre revisioner er gennemført. Begge steder blev der gjort rede for samtlige 40 udvalgte genstande, hhv. 20 genstandsnumre udpeget fra protokoller og GenReg og 20 genstande udpeget fra udstilling og magasin. Genstande der blev karakteriseret som deponeret, destrueret eller afgivet til konservering er dokumenteret enten i mail, Captia eller protokol. Ved en enkelt genstand på Danmarks Oldtid var der uklarhed om sammenhængen mellem genstand og beskrivelse. Samlingsudvalget konkluderede, at genstandene på begge mus e- er er registreret i henhold til Nationalmuseets overordnede praksis på området. Rapporterne kan ses i Bilag F1: Samlingsrevision Egenrevision af (dele af) samlingen: I 2010 blev iværksat et nyt egenrevisionsprogram for Nationalmuseets samlinger. Regelsættet ligger i Museets Samlingsmanual på dette interne link:..\..\..\samlingsmanual for Nationalmuseet\10 - Egenrevision - Samlingsrevision S&R 2011.pdf I papiret står bl.a. følgende: Revision af museets samlinger skal sikre en kvalificeret egenkontrol på Nationalmuseet i forhold til praktiske arbejdsgange og tilknyttede systemer på samlingsområdet orden i eget hus. Revision er et vigtigt redskab til at nå Nationalmuseets målsætning om til hver en tid at kunne gøre rede for, hvor enhver af museets genstande befinder sig. (Hovedmålsætning for GPS-projekt) Revision inkorporeres i det løbende, samlingsadministrative arbejde, og skal betragtes som et aktivt, problemløsende redskab, der kan give en større indsigt i evt. problemer omkring genstandenes opbevaringsforhold, registrering, placering eller håndtering. For at understøtte ovenstående målsætning skal hver samlingshavende enhed hvert år gennemgå 60 udvalgte genstande i en pladskonstaterende samlingsrevision. Ved denne revision lægges der også vægt på at notere sig forholdene omkring genstandenes pakning og opbevaring, samt magasinets eller udstillingsrummets generelle tilstand. Ressourceforbruget til denne løbende samlingsrevision/egenkontrol skal årligt afsættes i de gen - standshavende enheders arbejdsplan. Samlingsrevisionens resultater afrapporteres i den årlige Samlingsrapport, hvor også den samlede statistik for revisionerne gennem flere år bliver at finde. Samlingsrapport

14 Egenrevision af Nationalmuseets samlinger 2011 Gennemgåede genstandsnumre Middel- Oldtid Mønt Nyere Tid Frihed Friland ES Antik Musik alder TS-status L-status ITS-status Rapporterne fra enhederne findes i Bilag F2: Egenrevision 8. Sikring imod brand, tyveri og hærværk I Drifts og Administrationsafdelingen udføres sikringsmæssige opgaver, som har forbindelse med hovedformålene bevaring, bygningsteknik, drift og formidling. Arbejdet er fordelt imellem enheden Sikring og Intern Service (SIS) og Sikringsteknisk gruppe. Sikring og Intern Service (SIS) havde i 2011 følgende opgaver: Fysisk overvågning af museet Adgangskontrol Sikringsteknisk gruppe havde i 2011 følgende opgaver: Elektronisk overvågning af museet. Drift og vedligeholdelse af museets låse- og dørsystem samt tilsyn med brandadskillelser. Drift og vedligeholdelse af museets AIA, ABA, Itv- og radioanlæg. Det er Sikring og Intern Service samt den Sikringstekniske gruppes primære opgave at sørge for, at museets overvågning fungerer optimalt. Museumsgenstandene skal blive der, hvor museets ledelse har besluttet de skal være. Med dette som udgangspunkt tilrettelægges den vagtmæssige, elektroniske og mekaniske sikring for alle museets ejendomme. Sikringsarbejdet er i sagens natur ofte lidet synligt. Ofte er det således, at jo mindre det ses, des to bedre. Typisk kommer området først rigtigt i fokus, når der er noget, der er gået galt. Af sikringsmæssige årsager vil denne rapport ikke gå i detaljer om sikringsarbejderne. I 2011 blev nattevagtarbejdet ændret således, at den faste nattevagtbetjening fra Brede vagtstue blev afløst af en mobilvagt. Udenfor normal arbejdstid foretager mobilvagten runderinger i bil i hele Mø l- leåområdet. 14 Samlingsrapport 2011

15 9. Udskillelse af genstande fra Nationalmuseets samlinger 9.1. Status Nationalmuseet reviderede i 2010 praksis for udskillelse af genstande fra samlingerne. Der foreligger et kapitel i Samlingsmanualen: Deaccession & Interne overdragelser, der rummer vejledninger for: Kassation. Repatriering. Udskillelse til andre danske museer Overdragelse til andre enheder inden for Nationalmuseet 9.2. Aktivitet i 2011 Musikmuseet har afgivet genstande til 3 museer: Glud Museum, Den Gamle By og Herning Museum med begrundelse at de har været uddeponeret en længere årrække og har lokal tilknytning. Yderligere har Musikmuseet kasseret tre genstande pga. ringe tilstand og museet har tilsvarende genstande. Etnografisk Samling har udskilt 5 genstande til RiddoDuottarMuseat, Karasjok, Norge. Lars Jacobsen Hættas 5 genstande overføres permanent. Genstandene er med til at danne samernes identitet som folk, og de er ikke vigtige for Etnografisk Samling for at kunne belyse den samiske kultur, hvilket er grundlaget for udskillelsen. Frilandsmuset har i 2011 fra Kulturministeriet fået tilladelse til at kassere 400 registrerede genstande fra Frilandsmuseet samling. Genstandene fordeler sig især på varer, reklamer og mindre butiksinve n- tar fra større masseindsamlinger på museet i 1960erne og 1970erne. Mange af de deaccessionerede genstande har flere dubletter i samlingen, og flere af genstandene var i særdeles dårlig bevaringsti l- stand. 56 ud af de 400 genstande gik videre til Arbejdermuseets demonstrations- og undervisningssamling. Da listen med genstande er omfattende, nævnes den enkelte genstand med genstandsnummer ikke i nærværende rapport eller bilag. Enhed Udskillelsessted Antal genstande Beskrivelse Musikmuseet Glud museum 1 Lokal tilknytning Den Gamle By 1 Lokal tilknytning Herning Museum 1 Lokal tilknytning Kassation 3 Kassation Etnografisk samling RiddoDuottarMuseat, Norge 5 Lokal tilknytning, Norge Frilandsmuseet Kassation 400 Kassation Aktiviteterne på genstandsniveau findes også i Bilag e: Udskillelse til andre museer: Samlingsrapport

16 Bilag Bilag a. Genstandsregistrering a.1. Genstande elektronisk registreret Den kvantitative opgørelse bygger på inventarnumre, som hver især kan dække over flere genstande. Nationalmuseet i alt Samlet elektronisk gen- Middel- Nyere Oldtid Mønt standsregistrering alder Tid Frihed Friland ES Antik Musik I alt Status primo Aktivitet Status ultimo Tallene for status primo er sidste års status ultimo jf. Samlingsrapport - bilag a. Tallene for årets aktivitet er hentet ud fra de respektive samlingers Genstandsdatabase Tallene for status ultimo er summen af de to førstnævnte. I ovenstående skitseres den samlede elektroniske genstandsregistrering samt hvor mange genstande de enkelte enheder har elektronisk registeret ved årets begyndelse, samt den årlige aktivitet og status ved årets slutning. I de nedenstående skemaer vises den elektroniske genstandsregistrering fordelt på årstal hvor genstandene er indkommet til de respektive enheder. F.eks. har DO i løbet af 2011 udført en større registrering af genstande, som er indkommet før 2008, men der har i løbet af 2011 ikke fundet nogen registrering sted af genstande indkommet i år Samlet status ultimo 2011 stemmer overens med den ovenstående tabel. Den kgl. Mønt og Medaillesamling har i 2011 påbegyndt et større elektronisk registreringsarbejde. Danmarks Oldtid Oldtidssamlingen Indkommet før I alt Status primo 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Status ultimo 2011: Registrerede inventarnumre Danmarks Middelalder og Renæssance Middelaldersamlingen Indkommet før I alt Status primo 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Status ultimo 2011: Registrerede inventarnumre Samlingsrapport 2011

17 Den kgl. Mønt- og Medaillesamling Møntsamlingen Indkommet før I alt Status primo 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Status ultimo 2011: Registrerede inventarnumre Danmarks Nyere Tid Nyere Tid Indkommet før I alt Status primo 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Frihedsmuseet Frihedsmuseet Indkommet før I alt Status primo 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Status ultimo 2011: Registrerede inventarnumre Frilandsmuseet Frilandsmuseet Indkommet før I alt Status primo 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Status ultimo 2011: Registrerede inventarnumre Etnografisk Samling Etnografisk Samling Indkommet før 2008 Indkommet i Indkommet i I alt Status primo 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Status ultimo 2011: Registrerede inventarnumre Samlingsrapport

18 Antiksamlingen Antiksamlingen Indkommet før 2008 Indkommet i Indkommet i I alt Status primo 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Status ultimo 2011: Registrerede inventarnumre Musikmuseet Musikmuseet Indkommet før 2008 Indkommet i I alt Status primo 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Status ultimo 2011: Registrerede inventarnumre Registreringsaktiviteten på Musikmuseet leveres af enheden selv. 18 Samlingsrapport 2011

19 Bilag b Konservering af Nationalmuseets genstande. Bilag b.1.1 ENB-genstande der i løbet af 2011 er løftet fra kategori D: svært skadet eller C: behandlingskrævende til B: stabiliseret eller A: formidlingsklar tilstand samt anvendte timer Konserveret i 2011 Samling kat. C/D i alt fra start til ultimo 2011 Antal genstande konserveret 2011 Antal genstande konserveret 2011 D til D til A B I alt konserveret i 2011 Timeforbrug kons.timer brugt på B&I og Ark i 2011 Gennemsnit kons.timer pr. genstand 2011 Gennemsnit kons.timer pr. genstand 2010 Gennemsnit kons.timer pr. genstand 2019 C til A C til B Danmarks Oldtid ,6 Middelalder & renæssance ,6 Nyere tid ,5 13,2 Frilandsmuseet ,6 13,7 Frihedsmuseet ,3 3,2 Møntsamlingen, mønter 133 Etnografisk Samling ,8 33,9 Antiksamlingen ,7 3,7 Musikmuseet ,6 8,5 I alt i ENB-databasen Ikke i ENB-databasen, trækons ,2 Ikke i ENB-databasen, møntsamlingen 0, I alt ,2 Administration og andet i 2010: ENB formidling, ENB-sitet 54 Fremtagning af ENB-genstande (M&L) 809 ENB administration 726 ENB tilstandsvurdering 129 ENB udisponeret 0 I alt 1718 ESA Bilag b.1.2 ENB-status, total 2011 antal genstande antal genstan- Antal konser- Antal konser- konde konserveveret og regiveret - ikke kat. C/D i serveret ret streret i ENBdatabasedatabasen registr.i ENB- % af alle Samling alt C til A C til B D til A D til B SUM C/D Bemærkninger Danmarks Oldtid % 1) Middelald & renæs % 1) Nyere tid % Frilandsmuseet % Frihedsmuseet % Møntsamlingen % 2) Etnografisk Samling % Antiksamlingen % Musikmuseet % I alt % Bemærkninger 1 Færdigkonserverede genstande fra Nydam og NMU er ikke registreret i ENBdatabasen. Nydam: genstande som er færdigkonsreveret eller ompakket: 2731 (jan 2007 t.o.m. dec. 2011). Roskilde, B&W samt øvrige fra NMU (Skuldelev, Lille Kregme, Vedby Hage) ialt 371 i Konservering af mønter dokumenteres i ENB-databasen ved hjælp af en "hjælpetabel". I alt er der konserveret 187 sceattas, 40 sølvdaler fra udstillingen og 330 mønter fra fundarkivet (2009) samt yderliger e 127 fra fundarkiv (2010). I 2011 er der ikke registreret færdigkonserverede ENB-mønter Samlingsrapport

20 ESA Bilag b 2. Bevaringsafdelingens timeforbrug overfor Forsknings- og Formidlingsafdelingen Sags-opgave Titel Afdeling Delregnskab Formål Bevaringsafdelingen ialt Budget Forbrug Enestående National Betydning NMU, Roskilde Havn ENB F&F ,8 167, Nydam, opfølgning, ENB F&F ,2-251, OLD-konservering, ENB F&F ,9 557, MID - konservering, ENB F&F ,9 698, NT - Konservering, ENB F&F ,1-816, FLM - Konservering, ENB F&F ,5-692, FHM - Konservering, ENB F&F ,5 247, MØNT - Konservering, ENB F&F ,2 866, ES - Konservering, ENB F&F ,3 611, Antik - Konservering, ENB F&F Administration - ENB genstande F&F ENB Rav F&F ENB-Formidling F&F Fremtagning af ENB-genst. til konservering F&F OLD, Danefæ, ENB F&F ,7-267, MID, Danefæ, ENB F&F F&F, ENB-genstande, B & W skibstræ, konserv, ENB F&F Musikhistorisk Mus., konservering, ENB F&F, ENB-genstande, Alunomkonservering Rest F&F ,5-211,5 F&F ,6-71, F&F, ENB-genstande, Det kinesiske lysthus F&F Tilstandsvurdering, ENB F&F Frøslevlejren ENB F&F Daguerreotypier, ENB F&F F&F, OLD, Moselig Retsmedcinsk institut F&F ENB, Beboelsesvogn F&F ,6-120, F&F, OLD, Slusegård, ENB F&F NT, Bjergværket, ENB F&F NMU, Roskilde Havn, vrag 6 til udst, ENB F&F ,4-1678,4 1104xxxx ENB-udisponeret F&F ENB - i alt ENB-ÅV 13,9 11,0 2,9 Særudstillinger 20 Samlingsrapport 2011

Nationalmuseets samlinger 2012. Foto: Nationalmuseet

Nationalmuseets samlinger 2012. Foto: Nationalmuseet Nationalmuseets samlinger 2012 Foto: Nationalmuseet Indholdsfortegnelse Samlingsrapport 2012 - Opsummering og konklusioner... 3 1. Nationalmuseets samlinger - rapport 2012... 3 1.1. Samlingernes omfang...

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Nationalmuseets samlinger

Nationalmuseets samlinger Nationalmuseets samlinger 2004 Nationalmuseet Marts - 2005 Indhold 1. Nationalmuseets samlinger... 3 1.1 Samlings- og Registreringsudvalgets vision... 3 1.1.2 Nationalmuseet samlinger... 3 1.2 Samlingernes

Læs mere

Nationalmuseets samlinger

Nationalmuseets samlinger Nationalmuseets samlinger 2002 Nationalmuseet august 2003 Indholdsfortegnelse: I 1. Nationalmuseets samlinger... 4 1.1 Målsætning... 5 1.2 Ressourcer... 5 1.3 Organisering af arbejdet med Nationalmuseets

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Nationalmuseets samlinger

Nationalmuseets samlinger Nationalmuseets samlinger 2001 Nationalmuseet September 2002 Indholdsfortegnelse: I 1. Nationalmuseets samlinger...4 1.1 Målsætning... 1.2 Ressourcer... 1.3 Organisering af arbejdet med Nationalmuseets

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

NATIONALMUSEET - SAMLINGSMANUAL

NATIONALMUSEET - SAMLINGSMANUAL Indhold 02 a. Forord... 2 02 b. Kassation... 3 Begrundelser for kassation... 3 Dårlig bevaringstilstand... 3 Praksis vedrørende kassation... 3 Arkiver... 3 02 c. Udskillelse til andre danske museer og

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Nationalmuseet. Museumsdirektørens og Direktionens. Budget og Arbejdsplan 2012

Nationalmuseet. Museumsdirektørens og Direktionens. Budget og Arbejdsplan 2012 Nationalmuseet Museumsdirektørens og Direktionens Budget og Arbejdsplan 2012 1 1 Museumsdirektørens redegørelse... 3 1.1 Nationalmuseets mission og vision... 3 1.1.1 Museets ledelsesmæssige indsats...

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaringscenter nordjylland Bevaringscenter Nordjylland har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer,

Læs mere

Indstilling til Direktionen

Indstilling til Direktionen Indstilling til Direktionen Nationalmuseet Afdeling/enhed: F&F/Bibliotekstjenesten J.nr. : 2008-008309 Dato: 9.12.2008 Ansvarlig enhedsleder/udvalgsformand: Lisbet Holtse / Samlings- og Registreringsudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog?

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog? Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Arkæologikasse Hvad er flint? Hvorfor er der mørke pletter? Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad laver en arkæolog? Hvad har man brugt

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Nationalmuseet BEVARINGSAFDELINGEN. Budget og Arbejdsplan. Istedløven m. dyrepasser Foto: Søren Agerskov

Nationalmuseet BEVARINGSAFDELINGEN. Budget og Arbejdsplan. Istedløven m. dyrepasser Foto: Søren Agerskov Nationalmuseet BEVARINGSAFDELINGEN Budget og Arbejdsplan 2012 Istedløven m. dyrepasser Foto: Søren Agerskov Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan 2012 1. Afdelingschefens redegørelse... 4 1.1.

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune.

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune. MUSEET PÅ KOLDINGHUS Postbox 91, DK - 6000 Kolding Telefon: + 45 76 33 81 00 Telefax: + 45 76 33 81 99 E-mail: museum@koldinghus.dk SE-nr.: 18 11 98 97 Giro: 584-7346 Internet: www.koldinghus.dk Vedtægt

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Flytning af Saxo-Biblioteket

Flytning af Saxo-Biblioteket Arbejdsfaser Dubletkassation Kvalitetsbetinget kas- sation Nødkassation Fordeling Målsætning Kassere dubletter. Også dubletter, hvor det ene eksemplar er elektronisk (kun tidsskrifter). Ambition: ca. 23%

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Af Einar Lund Jensen, cand.mag. i historie og grønlandsk. Leder af Grønlandsekretariatet, Nationalmuseet i Danmark 1997-2001. Ved afslutningen af arbejdet

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Lokalhistorisk Inspirationsdag 23-2 Det er os en fornøjelse endnu engang at kunne indbyde medlemmer af lokalarkiver og lokalhistoriske foreninger i Sydøstjylland samt medlemmer

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 2: Kvalificeret digital formidling af museernes samlinger NB! Der gøres opmærksom på at denne projektbeskrivelse

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere