Nationalmuseets samlinger 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalmuseets samlinger 2011"

Transkript

1 Nationalmuseets samlinger 2011 Genstande fra Frilandsmuseet udpeget til udskillelse Foto: Arnold Mikkelsen 2011

2 Indhold 0. Samlingsrapport Opsummering og konklusioner Samlingerne Samlingernes omfang Arbejdet med samlingerne Indsamling Genstandsregistrering Nationalmuseets samlinger - rapport Nationalmuseet samlinger Samlingernes omfang Organisering af arbejdet med Nationalmuseets samlinger Genstande På plads, GPS-projektet Samlingsmanual Indsamling Nationalmuseets indsamlingspolitik Enhedernes indsamlingspraksis Aktiviteter i Genstandsregistrering Aktiviteter i Nedbringelsen af det elektroniske registreringsefterslæb Konservering Status Aktiviteter i Præventiv konservering Magasinering Status Magasinudbygningsplan for Nationalmuseet Aktiviteter i Udlån og uddeponeringer, indlån og inddeponeringer Status og aktiviteter i Samlingsrevision Egenrevision af (dele af) samlingen: Sikring imod brand, tyveri og hærværk Udskillelse af genstande fra Nationalmuseets samlinger Status Aktivitetet i Bilag Bilag a. Genstandsregistrering Bilag b Konservering af Nationalmuseets genstande Bilag c. Udlån, uddeponeringer og indlån samt afslag på udlån på Nationalmuseet i Bilag d. Hjemtagelser af genstande i Bilag e: Udskillelse til andre museer: Bilag f1: Samlingsrevision Bilag f2: Egenrevision Samlingsrapport 2011

3 0. Samlingsrapport Opsummering og konklusioner 0.1. Samlingerne Begrebet Nationalmuseets samlinger er først og fremmest defineret ud fra genstandssamlingerne, som er selve museets rygrad. Men samlingerne af bøger, arkivalier, fotos, tegninger, bil leder af enhver art m.m. er fuldt så væsentlige for det, der er samlingernes formål: at være udgangspunkt og dokumentation for erkendelsen af den menneskelige kulturhistorie som omtalt i museets mission og vision Samlingernes omfang Samlet er der pr. 31. december registreringer i museets digitale og analoge registre, men det reelle antal genstande hvor én flinteflække tælles som én genstand er mange millioner Arbejdet med samlingerne De genstandsorienterede arbejdsopgaver på Nationalmuseet udføres ofte i tæt samarbejde mellem de tre afdelinger på museet. Enheder på Forsknings- og Formidlingsafdelingen forestår indsamling, registrering, forskning og formidling, mens Drifts- og Administrationsafdelingen forestår databaser og sikring og Bevaringsafdelingen forestår opbevaring, logistik, konservering og bevaringsorienteret forskning. Samlings- og Registreringsudvalget, der er et af museets faste udvalg med deltagere fra alle tre afdelinger, udarbejder indstillinger til de samlingsrelaterede arbejdsopgaver. Når ind stillingerne er godkendt samles de i en Samlingsmanual Indsamling Nationalmuseets 9 indsamlende enheder under Forsknings- og Formidlingsafdelingen har alle en vedtaget indsamlingspolitik. Enhederne har i 2011 hjemtaget flere end genstande, heraf danefæ Det høje hjemtagelsestal skal ses i lyset af arbejdet med registreringsefterslæbet Genstandsregistrering Nationalmuseets genstande registreres i flere forskellige systemer, der dels er IT -baserede, dels manuelle. Museet arbejder på at alle de manuelle registre overflyttes til IT-baserede løsninger. I 2011 har der været følgende aktivitet på registreringsområdet: Samlet genstandsregistrering Oldtid Middelalder Mønt Nyere Tid Frihed Friland ES Antik Musik I alt Status primo 2011 Aktivitet 2011 Status ultimo Samlingsrapport

4 1. Nationalmuseets samlinger - rapport Nationalmuseet samlinger Begrebet Nationalmuseets samlinger er først og fremmest defineret ud fra genstandssamlingerne, som er selve museets rygrad. Men samlingerne af bøger, arkivalier, fotos, tegninger, billeder af enhver art m.m. er fuldt så væsentlige for det, der er samlingernes formål: at være udgangspunkt og dokumentation for erkendelsen af den menneskelige kulturhistorie som omtalt i museets mission og vision Samlingernes omfang Når samlingernes omfang skal angives, er det nødvendigt at påpege at et genstandsnummer langt fra altid er lig en genstand. Det vil sige at antallet af registreringer i GenReg (museets elektroniske registreringsdatabase) eller i museets analoge registre ikke direkte afspejler antallet af genstande, men et antal inventarnumre, hver med forskelligt antal genstande fra en til flere tusinde. For eksempel rummer Den kgl. Mønt og Medaillesamling godt enkeltstykker fordelt på godt inventarnumre (manuelt registrerede). Museets samlede genstandsmængde (hvor man ved én genstand forstår for eksempel én flinteflække) består således af et ukendt antal genstande, men de udgør mange milli o- ner Organisering af arbejdet med Nationalmuseets samlinger Det systematiske arbejde med indsamling, registrering, konservering og magasinering af samlingerne foregår i samspil mellem en række faglige afdelinger, enheder og udvalg på museet: Indsamling og registrering af genstande forestås af enheder med samlingsansvar under Forsknings- og Formidlingsafdelingen, der foruden indsamling også forsker i og formidler viden om genstande og samlinger fra bestemte historiske perioder og geografiske regioner. Samlingerne er organiseret i fø l- gende enheder: Danmarks Oldtid Danmarks Middelalder- og Renæssance Den Kgl. Mønt- og Medaillesamlingen Danmarks Nyere Tid Frihedsmuseet Frilandsmuseet Etnografisk Samling Antiksamlingen Musikmuseet Frøslevlejren I Drifts- og Administrationsafdelingen ligger ansvaret for samlingernes sikring, og vedligeholdelse af IT-applikationer, der anvendes til genstandsregistrering. Bevaringsafdelingens to enheder Magasinering og Kulturhistorisk Konservering og Bygning og Inventar har ansvaret for den konserveringsfaglige behandling af museets samlinger. Forskning, Analyse & Rådgivning forestår forskningsarbejderne på Bevaringsafdelingen, herudover arbejder enheden med klimaspørgsmål i udstillinger og magasiner. 4 Samlingsrapport 2011

5 Magasinering og Kulturhistorisk Konservering forestår administration og drift af museets magasiner og det praktiske arbejde med museets udlån. Samlings- og Registreringsudvalget (nedsat 1. januar 2003, nybeskikket 1. januar 2009) har deltagelse af repræsentanter fra afdelinger og enheder, som er involveret i de forskellige sider af samlingsarbejdet. Udvalget koordinerer indsatsen på samlingsområdet og udarbejder forslag til politik og strategi. Under Samlings- og Registreringsudvalget er nedsat 2 permanente udvalg: Samlingsrevisionsudvalget og Registreringsudvalget Genstande På plads, GPS-projektet Direktionen nedsatte i 2007 GPS-styregruppen med udgangspunkt i Rigsrevisionens gennemgang af museets samlingsforvaltning i GPS-projektet skal på tværs af museet gennemgå og med et 12- årigt sigte, styrke og modernisere samlingsforvaltningen bredt forstået. GPS-styregruppen har i 2008 defineret ca. 150 større og mindre punkter eller projekter, som skal gennemføres for at imødekomme nutidige krav til samlingsforvaltningen. Af større initiativer kan nævnes overgang til et nyt genstand s- registreringssystem, udvikling af en række parallelsystemer til supplement til registreringssystemet samt udvikling af en række procedurer for eksempelvis egenkontrol med samlingerne, herunder uddeponeringer. Resultatkontrakten viser i overbliksform projektets omfang. GPS-styregruppen blev nedlagt pr 31/ Arbejdet videreførtes i Samlings- og Registreringsudvalget, mens beslutningskompetencen ligger hos Direktionen Samlingsmanual Samlings- og Registreringsudvalget er til stadighed beskæftiget med at udvikle museets Samlingsm a- nual, der beskriver museets samlingsrelaterede arbejdsopgaver. Samlingsmanualen ligger på museets interne drev på denne adresse: R:\Samlingsmanual for Nationalmuseet Samlingsrapport

6 2. Indsamling 2.1. Nationalmuseets indsamlingspolitik Nationalmuseet søger at koordinere sin indsamling med landets øvrige kulturhistoriske museer, men et egentligt forpligtende samarbejde på området findes ikke udmøntet i aftaleordninger eller lignende. Nationalmuseet undlader at indsamle systematisk på områder, hvor det vi des, at specialmuseer er aktive (f.eks. Handels- og Søfartsmuseet, Statens Forsvarshistoriske Museum, Teknisk Museum, Jagtog Skovbrugsmuseet m.fl.) ligesom der gennem samarbejdsfora jævnligt er kontakt med de øvrige kulturhistoriske museer omkring indsamling på en række områder. Indsamling på tværs af museet koordineres i et vist omfang mellem medarbejdere fra de enkelte enheder, når enhedernes arbejdsområder lapper over hinanden Enhedernes indsamlingspraksis Enhederne under Forsknings- og Formidlingsafdelingen har i 2005 revideret deres individuelle indsamlingspolitik og -praksis. De er beskrevet i kapitel 1.a. i museets Samlingsmanual, der er tilgængelig på museets fællesdrev Aktiviteter i Nationalmuseet i alt, danefæ herunder noteret i parentes. Enhed Antal sager Antal genstande Oldtid (459) Danmarks Middelalder og Renæssance (253) Den kgl. Mønt og Medaillesamling (2.289) Nyere Tid Frilandsmuseet 6 15 Frihedsmuseet Etnografisk Samling 8 77 Antiksamlingen 1 1 Musikmuseet 6 10 I alt , heraf danefæ Til sammenligning hjemtoges i genstande, heraf stykker danefæ, i genstande, heraf stykker danefæ, i genstande, heraf mere end stykker danefæ, i genstande, heraf mere end stykker danefæ. I Bilag d. Hjemtagelser af genstande i 2011 er museets samlede hjemtagelser fordelt på enheder, antal sager og antal genstande. 6 Samlingsrapport 2011

7 3. Genstandsregistrering Museet indgår i et samarbejde om udarbejdelsen af et fælles nationalt registreringssystem. Udviklingen af Det Nationale Registreringssystem foregår i Kulturarvstyrelsen. Arbejdet er dog allerede fra start forsinket på grund af udbudsreglerne, og reelt er selve udviklingen derfor ikke igangsat. Museet har valgt selv at udvikle et placeringssystem og konserveringssystem (PladsKons), som forudsætning for senere at kunne migrere til Det Nationale Registreringssystem Aktiviteter i Genstandsregistrering på Nationalmuseet Samlet elektronisk genstandsregistrering alder Tid Middel- Nyere Oldtid Mønt Frihed Friland ES Antik Musik I alt Status primo Aktivitet Status ultimo Tallene for status primo er sidste års status ultimo jf. Samlingsrapport - bilag a. Tallene for årets aktivitet er hentet ud fra de respektive samlingers Genstandsdatabase Tallene for status ultimo er summen af de to førstnævnte. Specificeret oversigt over elektronisk registrering findes i bilag a. 1. Genstande elektronisk registreret. Samlet manuel genstandsregistrering alder Tid Middel- Nyere Oldtid Mønt Frihed Friland ES Antik Musik I alt Status primo Aktivitet Status ultimo Samlet genstandsregistrering alder Tid Middel- Nyere Oldtid Mønt Frihed Friland ES Antik Musik I alt Status primo Aktivitet Status ultimo Nedbringelsen af det elektroniske registreringsefterslæb Målet for museets genstandsregistreringsområde er at skabe overblik over og adgang til museets omfangsrige samlinger af genstande i relation til indsamling, bevaring, forskning og formidling. Indfrielsen af målet er en forudsætning for at publicere på Museernes Samlinger. Indfrielsen af målet er af betydning for opfyldelsen af museets vision og mission, samt et krav i museumsloven. I Nationalmuseets resultatkontrakt for skulle enhedernes registreringsefterslæb nedbringes med 15 % pr. år i 4 år. I resultatkontrakten for skal enhedernes registreringsefterslæb helt fjernes med ¼ pr. år. Samlingsrapport

8 Tabel over enhedernes indhentning af registreringsefterslæb Enhed Art Restefterslæb Registret Registreret Registreret Registreret Rest primo 2008 i 2009 i 2010 i 2011 Danmarks Sager Oldtid KMMS Sager I alt sager Sager DNT Genstande Etnografisk Genstande samling I alt genstande Genstande Danmarks Oldtid har i forbindelse med status pr. 13/ trukket 40 sager ud på grund af deres særlige krav til efterbehandling, eller fordi de er overgået til projektarbejde. Status ser med udgangen af 2011 således ud: To enheder, Frilandsmuseet og Middelalder & Renæssance har allerede opfyldt hele kontraktperiodens mål. Mønt- og Medaille samlingen har registreret 80,5 % af periodens efterslæb. Danmarks Nyere Tid har nået 52 % af 4-års periodens mål. Danmarks Oldtid har nået 44 % af det samlede mål mens Etnografisk Samling har nået 62 % af periodens målsætning. Direktionen har den 11. januar 2011 godkendt en plan der betyder at efterslæber er indhentet med udgangen af Konservering 4.1. Status Kulturbevaringsplan I 2004 iværksattes regeringens kulturbevaringsplan, der medførte, at Nationalmuseet årligt fik tilført en særbevilling 5,5 mio. kr. årligt til afhjælpning af konserveringsbehovet for svært skadede og behandlingskrævende genstande af Enestående National Betydning (ENB). De 5,5 mio. fordeler sig med 4,8 mio. til løn og 0,7 mio. til drift. Midlerne er af museets ledelse tildelt Bevaringsafdelingen, som har ansvaret for at løse opgaven med afhjælpning af konserveringsbehovet for museets ENBgenstande og imødegåelse af opbygning af nyt efterslæb. Planen blev mere udførligt omtalt i Samlingsrapport Aktiviteter i Konservering af museets samlinger Arbejdet med konservering af museets genstandene fortsatte igennem året, således at genstande var færdigbehandlet ved årets udgang, hvoraf er registreret i ENB-databasen, hvilket er de konserverede antal siden projektets begyndelse hvilket er det konserverede antal ENB genstande siden projektets begyndelse. Se også følgende bilag: 1 Slusegård og Barkær 2 meget store fundkomplekser 8 Samlingsrapport 2011

9 Bilag b.1.1 ENB-genstande der i løbet af 2011 er løftet fra kategori D: svært skadet eller C: behandlingskrævende til B: stabiliseret eller A: formidlingsklar tilstand samt anvendte timer Bilag b.1.2 ENB-status, total 2011 Bilag b 2. Bevaringsafdelingens timeforbrug overfor Forsknings- og Formidlingsafdelingen 4.3. Præventiv konservering Skadedyrsbekæmpelse I 2011 anvendte Bevaringsafdelingen 96 timer til generel skadedyrsbekæmpelse, omfattende rundering i udstillinger, magasiner og kontorarealer samt registrering i skadedyrsdatabase på museets intr a- net, tillige med generel rådgivning i forbindelse med skadedyrsangreb. I Bevaringsafdelingens tjenstlige arbejde blev der også lavet tiltag for bekæmpelse af skadedyr, blandt andet overdækning af vogne på Frilandsmuseet til beskyttelse mod duer, forsegling af grafik til Frilandsmuseet til beskyttelse mod sølvfisk samt frysning af genstande og pakkemateriale. I museets samlinger var der i 2011 ingen alvorlige skadedyrsangreb, men visse steder på museet er der dog stadig en del skadedyr der kræver at der jævnligt holdes øje med problemet. Skadedyrsrunderingen er blevet revideret gældende fra 2012 sådan at de medarbejdere der laver udstillingspleje, også undersøger skadedyrsfælderne i det pågældende udstillingsområde Overordnet klimaarbejde Nationalmuseet har i årets løb arbejdet med at dokumentere og kvalitetssikre museets magasiner. Nationalmuseet samarbejder med Antikvarisk Samling i Ribe, Konserveringscentret i Vejle, Fællesmuseumsmagasinet i Randers samt Det Kongelige Bibliotek om at dokumentere effekten af lav-energi bygningsdesign for magasiner/arkiver. Det er idéen at erfaringer fra disse samarbejdsprojekter skal udnyttes når Nationalmuseets skal bygge nye magasiner Klimatilsyn og rådgivning i museets samlinger og udstillinger Bevaringsafdelingens enhed Forskning, Analyse og Rådgivning har udført tilsyn med klima i museets samlinger og magasiner og rådgivet museets øvrige afdelinger og enheder. Der afholdes koordinerende møder med Bygningsdrift hvor samarbejdet om klimaovervågningen og klimakontrollen i samlinger og udstillinger drøftes og planlægges. Medarbejdere fra FA&R og Bygningsdrift afholder hver anden måned referatbelagte møder, hvor klimadriftsproblemer løses i fællesskab. Der er på Bevaringsafdelingen brugt følgende timer til opgaven: Timer til klimatilsyn og opfølgning Overvågning Opfølgning I alt Note: Overvågningstimerne brugtes i alt væsentligt til projektet Climate Notebook. Samlingsrapport

10 5. Magasinering 5.1. Status I 2002 blev der udarbejdet en opgørelse over Nationalmuseets samlede magasinarealer. 264 lokaler er registreret som magasiner. I rapporten er redegjort for den geografiske placering af magasinerne, og det er specificeret i hvilke bygninger og på hvilke etager de befinder sig. Der er en oversigt over, hvordan magasinerne fordeler sig geografisk med hensyn til brutto- og nettokvadratmeter. Derudover er der redegjort for kvaliteten af de enkelte magasiner. Skema Opgørelse og konklusion vedr. kvaliteten af de samlede nettokvadratmeter i museets 264 magas i- ner Geografisk Placering Meget velegnet Velegnet Kan bruges Uegnet til magasin Samlede netto m 2 Ørholm Brede Frihedsmuseet Prinsens Palais Frilandsmus./Virumgård Hvalsø Store Dyrehave Værløse Frøslev og Rømø I alt Procent Skema Nuværende (2011) fordeling af samlinger i magasiner Magasin Brede Ørholm PP Frihed Eksterne Friland+ Andre Alle m2 Samling Samling (Hvalsø Virumgaard NM total % etc.) Nyere Tid Etnografisk Friland Oldtid Middelalder Musik Antik NNU Frihed Mønt Frøslev og Rømø I alt Samlingsrapport 2011

11 5.2. Magasinudbygningsplan for Nationalmuseet I 2003 udkom Udredning om bevaring af kulturarven hvor der i den sammenhæng blev opgjort, at der var et behov for at forbedre opbevaringskvaliteten af eksisterende magasiner, samt at opføre et nyt stort hovedmagasin. I 2010 vedtog museet en klimakontrolstrategi, som sigtede mod at museets genstande opbevares under forhold, der sikre både en høj bevaringskvalitet og et lavt energiforbrug. På den baggrund ønsker Nationalmuseet at opføre et nyt hovedmagasin, og på lidt længere sigt at forbe d- re opbevaringskvaliteten af en række eksisterende magasiner. Vedtagelsen af finanslovsforslaget for 2012 indebærer, at Nationalmuseet nu kan igangsætte et magasinbyggeri. Der planlægges opførelse af en museumsmagasinbygning med en kapacitet på etage-kvm. I tilknytning til magasinet etableres kvm arbejds- og opholdsareal. Det nye magasin vil indeholde genstande fra Danmarks Nyere Tid, Etnografisk Samling, Musikmuseet, Frihedsmuseet og Frøslevlejren. Museet var i 2010 løbende i dialog med Kulturministeriet om lokalisering af et nyt magasin. En komparativ analyse af omkostninger til etablering og drift af magasiner i samarbejde med Konserveringscentret i Vejle overfor en løsning i Hillerød blev gennemført af det rådgivende ingeniørfirma Alec tica. Rapporten godtgjorde, at forskellen mellem de to løsninger var så marginal, at der ikke ud fra en økonomisk betragtning var en entydig konklusion. Til gengæld var fordelen på andre parametre i Hill e- rødløsningens favør. Status med udgangen af 2011 er, at der endnu ikke er truffet en klar beslutning, men en overvejende enighed om påbegyndelse af magasinbyggeri på Sjælland synes at være tilstede Aktiviteter i 2011 Skema Timer anvendt på enheden MKK til Magasinarbejde, transport mv. Fremtagning mv. til ENB Fremtagning m.v. til udstilling Arbejde i forbindelse med udlån Magasinarbejde Transport Skadedyrsmonitering* Timer i alt Note: Der er i alt på Bevaringsafdelingen anvendt 96 timer til skadedyrsmonitering, se kapitel Samlingsrapport

12 6. Udlån og uddeponeringer, indlån og inddeponeringer Nationalmuseet stiller sine samlinger til rådighed for udstillings- og forskningsformål for såvel indenlandske som udenlandske museer og forskere. Dette sker blandt andet ved udlån og uddeponering af genstande. Ved udlån forstås udlevering af én eller flere museumsgenstande til særudstillinger for en begrænset periode op til 12 måneder. Ved uddeponeringer forstås udlevering af én eller flere museumsgenstande til en anden institution for en længere periode, sædvanligvis op til 5 år ad gangen. Uddeponeringer sker oftest til danske, statsanerkendte museer, hertil kommer et ukendt antal sager vedr. uddeponeringer af danefæ. I 2011 er foretaget fire uddeponeringer af i alt 28 genstande til udenlandske lånere. Det praktiske arbejde med udlånssager udførtes indtil sommeren 2011 af MKK, hvorefter Udlånskontoret overgik til BA s sekretariat. Udlånsdokumenterne: Nationalmuseets betingelser vedrørende udlån (dansk og engelsk udgave), Udlånskontrakt (dansk og engelsk udgave) og Intern vejledning om udlån fra Nationalmuseet er i 2007 blevet revideret af MKK og godkendt af direktionen dokumenterne er igen under revision og ventes erstattet af nye udgaver i Status og aktiviteter i 2011 Der er meget stor forskel på, hvor mange genstande en udlåns- eller en uddeponeringssag omfatter, ligesom den arbejdsindsats, som museet yder i forbindelse med lånesagerne, varierer meget. Figur Udlån og uddeponeringer, ekskl. danefæ. Indenlandske lånere Udenlandske lånere Udlån (antal sager) Uddeponeringer (antal sager) I alt Note: De 80 udlånssager/uddeponeringssager omhandler genstande. I Bilag c. Udlån, uddeponeringer og indlån samt afslag på udlån på Nationalmuseet i 2011 findes oversigter over alle udlån og uddeponeringer, som Nationalmuseet har arbejdet med i Nogle af udlånene sker i løbet af de kommende år. 12 Samlingsrapport 2011

13 7. Samlingsrevision Samlingsrevisionen er en ekstra kontrollerende foranstaltning i forhold til enhedernes årlige, løbende egenkontrol af samlingerne.samlingsrevisionsudvalget, der består af Lise Ræder Knudsen, Center for Bevaring af Kulturarven i Vejle og udpeget af organisationen af Danske Museer, Jes Gjørup og Jesper Stub Johnsen, formand. Udvalget er pålagt at sikre, at der gennemføres tre revisioner hvert år, således at museets ni samlinger alle er revideret mindst hvert 3.år. I museets samlingsmanual er konkrete beskrivelser af procedurer og afrapportering ved samlingsrevision skitseret. Udvalget har i 2011 gennemført samlingsrevision på Danmarks Oldtid og Frilandsmuseet, hvilket betyder, at to ud af de tilsigtede tre revisioner er gennemført. Begge steder blev der gjort rede for samtlige 40 udvalgte genstande, hhv. 20 genstandsnumre udpeget fra protokoller og GenReg og 20 genstande udpeget fra udstilling og magasin. Genstande der blev karakteriseret som deponeret, destrueret eller afgivet til konservering er dokumenteret enten i mail, Captia eller protokol. Ved en enkelt genstand på Danmarks Oldtid var der uklarhed om sammenhængen mellem genstand og beskrivelse. Samlingsudvalget konkluderede, at genstandene på begge mus e- er er registreret i henhold til Nationalmuseets overordnede praksis på området. Rapporterne kan ses i Bilag F1: Samlingsrevision Egenrevision af (dele af) samlingen: I 2010 blev iværksat et nyt egenrevisionsprogram for Nationalmuseets samlinger. Regelsættet ligger i Museets Samlingsmanual på dette interne link:..\..\..\samlingsmanual for Nationalmuseet\10 - Egenrevision - Samlingsrevision S&R 2011.pdf I papiret står bl.a. følgende: Revision af museets samlinger skal sikre en kvalificeret egenkontrol på Nationalmuseet i forhold til praktiske arbejdsgange og tilknyttede systemer på samlingsområdet orden i eget hus. Revision er et vigtigt redskab til at nå Nationalmuseets målsætning om til hver en tid at kunne gøre rede for, hvor enhver af museets genstande befinder sig. (Hovedmålsætning for GPS-projekt) Revision inkorporeres i det løbende, samlingsadministrative arbejde, og skal betragtes som et aktivt, problemløsende redskab, der kan give en større indsigt i evt. problemer omkring genstandenes opbevaringsforhold, registrering, placering eller håndtering. For at understøtte ovenstående målsætning skal hver samlingshavende enhed hvert år gennemgå 60 udvalgte genstande i en pladskonstaterende samlingsrevision. Ved denne revision lægges der også vægt på at notere sig forholdene omkring genstandenes pakning og opbevaring, samt magasinets eller udstillingsrummets generelle tilstand. Ressourceforbruget til denne løbende samlingsrevision/egenkontrol skal årligt afsættes i de gen - standshavende enheders arbejdsplan. Samlingsrevisionens resultater afrapporteres i den årlige Samlingsrapport, hvor også den samlede statistik for revisionerne gennem flere år bliver at finde. Samlingsrapport

14 Egenrevision af Nationalmuseets samlinger 2011 Gennemgåede genstandsnumre Middel- Oldtid Mønt Nyere Tid Frihed Friland ES Antik Musik alder TS-status L-status ITS-status Rapporterne fra enhederne findes i Bilag F2: Egenrevision 8. Sikring imod brand, tyveri og hærværk I Drifts og Administrationsafdelingen udføres sikringsmæssige opgaver, som har forbindelse med hovedformålene bevaring, bygningsteknik, drift og formidling. Arbejdet er fordelt imellem enheden Sikring og Intern Service (SIS) og Sikringsteknisk gruppe. Sikring og Intern Service (SIS) havde i 2011 følgende opgaver: Fysisk overvågning af museet Adgangskontrol Sikringsteknisk gruppe havde i 2011 følgende opgaver: Elektronisk overvågning af museet. Drift og vedligeholdelse af museets låse- og dørsystem samt tilsyn med brandadskillelser. Drift og vedligeholdelse af museets AIA, ABA, Itv- og radioanlæg. Det er Sikring og Intern Service samt den Sikringstekniske gruppes primære opgave at sørge for, at museets overvågning fungerer optimalt. Museumsgenstandene skal blive der, hvor museets ledelse har besluttet de skal være. Med dette som udgangspunkt tilrettelægges den vagtmæssige, elektroniske og mekaniske sikring for alle museets ejendomme. Sikringsarbejdet er i sagens natur ofte lidet synligt. Ofte er det således, at jo mindre det ses, des to bedre. Typisk kommer området først rigtigt i fokus, når der er noget, der er gået galt. Af sikringsmæssige årsager vil denne rapport ikke gå i detaljer om sikringsarbejderne. I 2011 blev nattevagtarbejdet ændret således, at den faste nattevagtbetjening fra Brede vagtstue blev afløst af en mobilvagt. Udenfor normal arbejdstid foretager mobilvagten runderinger i bil i hele Mø l- leåområdet. 14 Samlingsrapport 2011

15 9. Udskillelse af genstande fra Nationalmuseets samlinger 9.1. Status Nationalmuseet reviderede i 2010 praksis for udskillelse af genstande fra samlingerne. Der foreligger et kapitel i Samlingsmanualen: Deaccession & Interne overdragelser, der rummer vejledninger for: Kassation. Repatriering. Udskillelse til andre danske museer Overdragelse til andre enheder inden for Nationalmuseet 9.2. Aktivitet i 2011 Musikmuseet har afgivet genstande til 3 museer: Glud Museum, Den Gamle By og Herning Museum med begrundelse at de har været uddeponeret en længere årrække og har lokal tilknytning. Yderligere har Musikmuseet kasseret tre genstande pga. ringe tilstand og museet har tilsvarende genstande. Etnografisk Samling har udskilt 5 genstande til RiddoDuottarMuseat, Karasjok, Norge. Lars Jacobsen Hættas 5 genstande overføres permanent. Genstandene er med til at danne samernes identitet som folk, og de er ikke vigtige for Etnografisk Samling for at kunne belyse den samiske kultur, hvilket er grundlaget for udskillelsen. Frilandsmuset har i 2011 fra Kulturministeriet fået tilladelse til at kassere 400 registrerede genstande fra Frilandsmuseet samling. Genstandene fordeler sig især på varer, reklamer og mindre butiksinve n- tar fra større masseindsamlinger på museet i 1960erne og 1970erne. Mange af de deaccessionerede genstande har flere dubletter i samlingen, og flere af genstandene var i særdeles dårlig bevaringsti l- stand. 56 ud af de 400 genstande gik videre til Arbejdermuseets demonstrations- og undervisningssamling. Da listen med genstande er omfattende, nævnes den enkelte genstand med genstandsnummer ikke i nærværende rapport eller bilag. Enhed Udskillelsessted Antal genstande Beskrivelse Musikmuseet Glud museum 1 Lokal tilknytning Den Gamle By 1 Lokal tilknytning Herning Museum 1 Lokal tilknytning Kassation 3 Kassation Etnografisk samling RiddoDuottarMuseat, Norge 5 Lokal tilknytning, Norge Frilandsmuseet Kassation 400 Kassation Aktiviteterne på genstandsniveau findes også i Bilag e: Udskillelse til andre museer: Samlingsrapport

16 Bilag Bilag a. Genstandsregistrering a.1. Genstande elektronisk registreret Den kvantitative opgørelse bygger på inventarnumre, som hver især kan dække over flere genstande. Nationalmuseet i alt Samlet elektronisk gen- Middel- Nyere Oldtid Mønt standsregistrering alder Tid Frihed Friland ES Antik Musik I alt Status primo Aktivitet Status ultimo Tallene for status primo er sidste års status ultimo jf. Samlingsrapport - bilag a. Tallene for årets aktivitet er hentet ud fra de respektive samlingers Genstandsdatabase Tallene for status ultimo er summen af de to førstnævnte. I ovenstående skitseres den samlede elektroniske genstandsregistrering samt hvor mange genstande de enkelte enheder har elektronisk registeret ved årets begyndelse, samt den årlige aktivitet og status ved årets slutning. I de nedenstående skemaer vises den elektroniske genstandsregistrering fordelt på årstal hvor genstandene er indkommet til de respektive enheder. F.eks. har DO i løbet af 2011 udført en større registrering af genstande, som er indkommet før 2008, men der har i løbet af 2011 ikke fundet nogen registrering sted af genstande indkommet i år Samlet status ultimo 2011 stemmer overens med den ovenstående tabel. Den kgl. Mønt og Medaillesamling har i 2011 påbegyndt et større elektronisk registreringsarbejde. Danmarks Oldtid Oldtidssamlingen Indkommet før I alt Status primo 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Status ultimo 2011: Registrerede inventarnumre Danmarks Middelalder og Renæssance Middelaldersamlingen Indkommet før I alt Status primo 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Status ultimo 2011: Registrerede inventarnumre Samlingsrapport 2011

17 Den kgl. Mønt- og Medaillesamling Møntsamlingen Indkommet før I alt Status primo 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Status ultimo 2011: Registrerede inventarnumre Danmarks Nyere Tid Nyere Tid Indkommet før I alt Status primo 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Frihedsmuseet Frihedsmuseet Indkommet før I alt Status primo 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Status ultimo 2011: Registrerede inventarnumre Frilandsmuseet Frilandsmuseet Indkommet før I alt Status primo 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Status ultimo 2011: Registrerede inventarnumre Etnografisk Samling Etnografisk Samling Indkommet før 2008 Indkommet i Indkommet i I alt Status primo 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Status ultimo 2011: Registrerede inventarnumre Samlingsrapport

18 Antiksamlingen Antiksamlingen Indkommet før 2008 Indkommet i Indkommet i I alt Status primo 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Status ultimo 2011: Registrerede inventarnumre Musikmuseet Musikmuseet Indkommet før 2008 Indkommet i I alt Status primo 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Status ultimo 2011: Registrerede inventarnumre Registreringsaktiviteten på Musikmuseet leveres af enheden selv. 18 Samlingsrapport 2011

19 Bilag b Konservering af Nationalmuseets genstande. Bilag b.1.1 ENB-genstande der i løbet af 2011 er løftet fra kategori D: svært skadet eller C: behandlingskrævende til B: stabiliseret eller A: formidlingsklar tilstand samt anvendte timer Konserveret i 2011 Samling kat. C/D i alt fra start til ultimo 2011 Antal genstande konserveret 2011 Antal genstande konserveret 2011 D til D til A B I alt konserveret i 2011 Timeforbrug kons.timer brugt på B&I og Ark i 2011 Gennemsnit kons.timer pr. genstand 2011 Gennemsnit kons.timer pr. genstand 2010 Gennemsnit kons.timer pr. genstand 2019 C til A C til B Danmarks Oldtid ,6 Middelalder & renæssance ,6 Nyere tid ,5 13,2 Frilandsmuseet ,6 13,7 Frihedsmuseet ,3 3,2 Møntsamlingen, mønter 133 Etnografisk Samling ,8 33,9 Antiksamlingen ,7 3,7 Musikmuseet ,6 8,5 I alt i ENB-databasen Ikke i ENB-databasen, trækons ,2 Ikke i ENB-databasen, møntsamlingen 0, I alt ,2 Administration og andet i 2010: ENB formidling, ENB-sitet 54 Fremtagning af ENB-genstande (M&L) 809 ENB administration 726 ENB tilstandsvurdering 129 ENB udisponeret 0 I alt 1718 ESA Bilag b.1.2 ENB-status, total 2011 antal genstande antal genstan- Antal konser- Antal konser- konde konserveveret og regiveret - ikke kat. C/D i serveret ret streret i ENBdatabasedatabasen registr.i ENB- % af alle Samling alt C til A C til B D til A D til B SUM C/D Bemærkninger Danmarks Oldtid % 1) Middelald & renæs % 1) Nyere tid % Frilandsmuseet % Frihedsmuseet % Møntsamlingen % 2) Etnografisk Samling % Antiksamlingen % Musikmuseet % I alt % Bemærkninger 1 Færdigkonserverede genstande fra Nydam og NMU er ikke registreret i ENBdatabasen. Nydam: genstande som er færdigkonsreveret eller ompakket: 2731 (jan 2007 t.o.m. dec. 2011). Roskilde, B&W samt øvrige fra NMU (Skuldelev, Lille Kregme, Vedby Hage) ialt 371 i Konservering af mønter dokumenteres i ENB-databasen ved hjælp af en "hjælpetabel". I alt er der konserveret 187 sceattas, 40 sølvdaler fra udstillingen og 330 mønter fra fundarkivet (2009) samt yderliger e 127 fra fundarkiv (2010). I 2011 er der ikke registreret færdigkonserverede ENB-mønter Samlingsrapport

20 ESA Bilag b 2. Bevaringsafdelingens timeforbrug overfor Forsknings- og Formidlingsafdelingen Sags-opgave Titel Afdeling Delregnskab Formål Bevaringsafdelingen ialt Budget Forbrug Enestående National Betydning NMU, Roskilde Havn ENB F&F ,8 167, Nydam, opfølgning, ENB F&F ,2-251, OLD-konservering, ENB F&F ,9 557, MID - konservering, ENB F&F ,9 698, NT - Konservering, ENB F&F ,1-816, FLM - Konservering, ENB F&F ,5-692, FHM - Konservering, ENB F&F ,5 247, MØNT - Konservering, ENB F&F ,2 866, ES - Konservering, ENB F&F ,3 611, Antik - Konservering, ENB F&F Administration - ENB genstande F&F ENB Rav F&F ENB-Formidling F&F Fremtagning af ENB-genst. til konservering F&F OLD, Danefæ, ENB F&F ,7-267, MID, Danefæ, ENB F&F F&F, ENB-genstande, B & W skibstræ, konserv, ENB F&F Musikhistorisk Mus., konservering, ENB F&F, ENB-genstande, Alunomkonservering Rest F&F ,5-211,5 F&F ,6-71, F&F, ENB-genstande, Det kinesiske lysthus F&F Tilstandsvurdering, ENB F&F Frøslevlejren ENB F&F Daguerreotypier, ENB F&F F&F, OLD, Moselig Retsmedcinsk institut F&F ENB, Beboelsesvogn F&F ,6-120, F&F, OLD, Slusegård, ENB F&F NT, Bjergværket, ENB F&F NMU, Roskilde Havn, vrag 6 til udst, ENB F&F ,4-1678,4 1104xxxx ENB-udisponeret F&F ENB - i alt ENB-ÅV 13,9 11,0 2,9 Særudstillinger 20 Samlingsrapport 2011

Nationalmuseets samlinger

Nationalmuseets samlinger Nationalmuseets samlinger 2001 Nationalmuseet September 2002 Indholdsfortegnelse: I 1. Nationalmuseets samlinger...4 1.1 Målsætning... 1.2 Ressourcer... 1.3 Organisering af arbejdet med Nationalmuseets

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN Udredning om bevaring af kulturarven Kulturministeriet 2003 NORDISK MILJØMÆRKNING Rapport om udredning om kulturarven Udvalget er nedsat af : Kulturministeriet Nybrogade

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Virksomhedsregnskabet for 2001 er udformet i overensstemmelse med Vejledning i udarbejdelse af virksomhedsregnskaber, Finansministeriet januar

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER 2009

ODENSE BYS MUSEER 2009 ODENSE BYS MUSEER 2009 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2009 samt oversigt 2010-2012 1. Forord 2 2. Odense Bys Museers målsætning og mission 4 3. Organisationsplan 6 4. Planarbejde 2009 7 5. Rammer for Årsplan

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer

Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer Af Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle, koordinator af

Læs mere

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm Beretning for 2012 Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm MUSEUMSFORENINGEN og BESTYRELSEN Museumsforeningens medlemstal

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

Arbejdsplan F&F 2012 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN

Arbejdsplan F&F 2012 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN 1 1 MUSEUMSCHEFENS REDEGØRELSE 3 2 MUSEUMSCHEFEN 9 3 CENTER FOR STRATEGI, KOMMUNIKATION OG ADMINISTRATION 15 4. CENTER FOR FORMIDLING 22 5 DANMARKS OLDTID

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Arbejdsplan 2015-2018 for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Oversigt over de strategiske mål og delmål, som Fiskeri- og Søfartsmuseet under forudsætning af fornøden finansiering vil

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.dk

Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.dk Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55 Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.dk Bestyrelse i 2010 Formand, direktør, medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Hvordan vil museet arbejde med sin vision indenfor den 4-årige planperiode? (Max ½ A4-side)

Hvordan vil museet arbejde med sin vision indenfor den 4-årige planperiode? (Max ½ A4-side) Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 116988 Formularens ID: 494 Sendt til: info@arremus.dk Sendt: 15-12-2010 10:23 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Årsberetning 2012 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2012 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-79-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179799 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

BULLETIN. TEMA Ildebrand. NKF-DK Referat af generalforsamlingen. NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes. KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings

BULLETIN. TEMA Ildebrand. NKF-DK Referat af generalforsamlingen. NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes. KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings BULLETIN # 89 /2013 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK NKF-DK Referat af generalforsamlingen NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings TEMA Ildebrand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM DEN STATSLIGE POLITIK FOR DEN FASTE KULTURARV

RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM DEN STATSLIGE POLITIK FOR DEN FASTE KULTURARV RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM DEN STATSLIGE POLITIK FOR DEN FASTE KULTURARV September 2002 Kulturministeriet Rapport fra det tværministerielle udvalg om den statslige politik for den faste

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

MUSEUM LOLLAND-FALSTER

MUSEUM LOLLAND-FALSTER MUSEUM LOLLAND-FALSTER Årsskrift 2009 Udgivet og trykt af Udarbejdet og trykt af Museum Lolland-Falster www.museumlollandfalster.dk Frisegade 40, 4800 Nykøbing F. Udgiver Museum Lolland-Falster Frisegade

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Juni 2008 Flemming Jakobsen, Jonas Markus Lindstad Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA Stofmisbrugsområdet i

Læs mere

Forhistorisk arkæologi: Kulturhistorisk relateret naturvidenskab: Middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur:

Forhistorisk arkæologi: Kulturhistorisk relateret naturvidenskab: Middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur: 1$7,21$/086((76)256 1,1* 1DWLRQDOPXVHHW 0DM 1 )RURUG Forskningsberetning 2000 er en afrapportering af forskningsindsatsen på Nationalmuseets ti nuværende forskningsområder, forskningssekretariatets og

Læs mere

Opklaringen af bogtyverierne på Det Kongelige Bibliotek i 1970 erne

Opklaringen af bogtyverierne på Det Kongelige Bibliotek i 1970 erne Opklaringen af bogtyverierne på Det Kongelige Bibliotek i 1970 erne Redegørelse til Kulturministeriet Det Kongelige Bibliotek Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Indledning...5 1.1 Redegørelsens formål og

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Arken Museum for Moderne Kunst

Kvalitetsvurdering af. Arken Museum for Moderne Kunst Kvalitetsvurdering af Arken Museum for Moderne Kunst 2006 Indhold Baggrund for kvalitetsvurderingen 3 Lovgrundlag og ejerforhold 4 Museets arbejdsgrundlag og formål 4 Samlinger, arkiver og bibliotek 5

Læs mere