Nationalmuseets samlinger 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalmuseets samlinger 2011"

Transkript

1 Nationalmuseets samlinger 2011 Genstande fra Frilandsmuseet udpeget til udskillelse Foto: Arnold Mikkelsen 2011

2 Indhold 0. Samlingsrapport Opsummering og konklusioner Samlingerne Samlingernes omfang Arbejdet med samlingerne Indsamling Genstandsregistrering Nationalmuseets samlinger - rapport Nationalmuseet samlinger Samlingernes omfang Organisering af arbejdet med Nationalmuseets samlinger Genstande På plads, GPS-projektet Samlingsmanual Indsamling Nationalmuseets indsamlingspolitik Enhedernes indsamlingspraksis Aktiviteter i Genstandsregistrering Aktiviteter i Nedbringelsen af det elektroniske registreringsefterslæb Konservering Status Aktiviteter i Præventiv konservering Magasinering Status Magasinudbygningsplan for Nationalmuseet Aktiviteter i Udlån og uddeponeringer, indlån og inddeponeringer Status og aktiviteter i Samlingsrevision Egenrevision af (dele af) samlingen: Sikring imod brand, tyveri og hærværk Udskillelse af genstande fra Nationalmuseets samlinger Status Aktivitetet i Bilag Bilag a. Genstandsregistrering Bilag b Konservering af Nationalmuseets genstande Bilag c. Udlån, uddeponeringer og indlån samt afslag på udlån på Nationalmuseet i Bilag d. Hjemtagelser af genstande i Bilag e: Udskillelse til andre museer: Bilag f1: Samlingsrevision Bilag f2: Egenrevision Samlingsrapport 2011

3 0. Samlingsrapport Opsummering og konklusioner 0.1. Samlingerne Begrebet Nationalmuseets samlinger er først og fremmest defineret ud fra genstandssamlingerne, som er selve museets rygrad. Men samlingerne af bøger, arkivalier, fotos, tegninger, bil leder af enhver art m.m. er fuldt så væsentlige for det, der er samlingernes formål: at være udgangspunkt og dokumentation for erkendelsen af den menneskelige kulturhistorie som omtalt i museets mission og vision Samlingernes omfang Samlet er der pr. 31. december registreringer i museets digitale og analoge registre, men det reelle antal genstande hvor én flinteflække tælles som én genstand er mange millioner Arbejdet med samlingerne De genstandsorienterede arbejdsopgaver på Nationalmuseet udføres ofte i tæt samarbejde mellem de tre afdelinger på museet. Enheder på Forsknings- og Formidlingsafdelingen forestår indsamling, registrering, forskning og formidling, mens Drifts- og Administrationsafdelingen forestår databaser og sikring og Bevaringsafdelingen forestår opbevaring, logistik, konservering og bevaringsorienteret forskning. Samlings- og Registreringsudvalget, der er et af museets faste udvalg med deltagere fra alle tre afdelinger, udarbejder indstillinger til de samlingsrelaterede arbejdsopgaver. Når ind stillingerne er godkendt samles de i en Samlingsmanual Indsamling Nationalmuseets 9 indsamlende enheder under Forsknings- og Formidlingsafdelingen har alle en vedtaget indsamlingspolitik. Enhederne har i 2011 hjemtaget flere end genstande, heraf danefæ Det høje hjemtagelsestal skal ses i lyset af arbejdet med registreringsefterslæbet Genstandsregistrering Nationalmuseets genstande registreres i flere forskellige systemer, der dels er IT -baserede, dels manuelle. Museet arbejder på at alle de manuelle registre overflyttes til IT-baserede løsninger. I 2011 har der været følgende aktivitet på registreringsområdet: Samlet genstandsregistrering Oldtid Middelalder Mønt Nyere Tid Frihed Friland ES Antik Musik I alt Status primo 2011 Aktivitet 2011 Status ultimo Samlingsrapport

4 1. Nationalmuseets samlinger - rapport Nationalmuseet samlinger Begrebet Nationalmuseets samlinger er først og fremmest defineret ud fra genstandssamlingerne, som er selve museets rygrad. Men samlingerne af bøger, arkivalier, fotos, tegninger, billeder af enhver art m.m. er fuldt så væsentlige for det, der er samlingernes formål: at være udgangspunkt og dokumentation for erkendelsen af den menneskelige kulturhistorie som omtalt i museets mission og vision Samlingernes omfang Når samlingernes omfang skal angives, er det nødvendigt at påpege at et genstandsnummer langt fra altid er lig en genstand. Det vil sige at antallet af registreringer i GenReg (museets elektroniske registreringsdatabase) eller i museets analoge registre ikke direkte afspejler antallet af genstande, men et antal inventarnumre, hver med forskelligt antal genstande fra en til flere tusinde. For eksempel rummer Den kgl. Mønt og Medaillesamling godt enkeltstykker fordelt på godt inventarnumre (manuelt registrerede). Museets samlede genstandsmængde (hvor man ved én genstand forstår for eksempel én flinteflække) består således af et ukendt antal genstande, men de udgør mange milli o- ner Organisering af arbejdet med Nationalmuseets samlinger Det systematiske arbejde med indsamling, registrering, konservering og magasinering af samlingerne foregår i samspil mellem en række faglige afdelinger, enheder og udvalg på museet: Indsamling og registrering af genstande forestås af enheder med samlingsansvar under Forsknings- og Formidlingsafdelingen, der foruden indsamling også forsker i og formidler viden om genstande og samlinger fra bestemte historiske perioder og geografiske regioner. Samlingerne er organiseret i fø l- gende enheder: Danmarks Oldtid Danmarks Middelalder- og Renæssance Den Kgl. Mønt- og Medaillesamlingen Danmarks Nyere Tid Frihedsmuseet Frilandsmuseet Etnografisk Samling Antiksamlingen Musikmuseet Frøslevlejren I Drifts- og Administrationsafdelingen ligger ansvaret for samlingernes sikring, og vedligeholdelse af IT-applikationer, der anvendes til genstandsregistrering. Bevaringsafdelingens to enheder Magasinering og Kulturhistorisk Konservering og Bygning og Inventar har ansvaret for den konserveringsfaglige behandling af museets samlinger. Forskning, Analyse & Rådgivning forestår forskningsarbejderne på Bevaringsafdelingen, herudover arbejder enheden med klimaspørgsmål i udstillinger og magasiner. 4 Samlingsrapport 2011

5 Magasinering og Kulturhistorisk Konservering forestår administration og drift af museets magasiner og det praktiske arbejde med museets udlån. Samlings- og Registreringsudvalget (nedsat 1. januar 2003, nybeskikket 1. januar 2009) har deltagelse af repræsentanter fra afdelinger og enheder, som er involveret i de forskellige sider af samlingsarbejdet. Udvalget koordinerer indsatsen på samlingsområdet og udarbejder forslag til politik og strategi. Under Samlings- og Registreringsudvalget er nedsat 2 permanente udvalg: Samlingsrevisionsudvalget og Registreringsudvalget Genstande På plads, GPS-projektet Direktionen nedsatte i 2007 GPS-styregruppen med udgangspunkt i Rigsrevisionens gennemgang af museets samlingsforvaltning i GPS-projektet skal på tværs af museet gennemgå og med et 12- årigt sigte, styrke og modernisere samlingsforvaltningen bredt forstået. GPS-styregruppen har i 2008 defineret ca. 150 større og mindre punkter eller projekter, som skal gennemføres for at imødekomme nutidige krav til samlingsforvaltningen. Af større initiativer kan nævnes overgang til et nyt genstand s- registreringssystem, udvikling af en række parallelsystemer til supplement til registreringssystemet samt udvikling af en række procedurer for eksempelvis egenkontrol med samlingerne, herunder uddeponeringer. Resultatkontrakten viser i overbliksform projektets omfang. GPS-styregruppen blev nedlagt pr 31/ Arbejdet videreførtes i Samlings- og Registreringsudvalget, mens beslutningskompetencen ligger hos Direktionen Samlingsmanual Samlings- og Registreringsudvalget er til stadighed beskæftiget med at udvikle museets Samlingsm a- nual, der beskriver museets samlingsrelaterede arbejdsopgaver. Samlingsmanualen ligger på museets interne drev på denne adresse: R:\Samlingsmanual for Nationalmuseet Samlingsrapport

6 2. Indsamling 2.1. Nationalmuseets indsamlingspolitik Nationalmuseet søger at koordinere sin indsamling med landets øvrige kulturhistoriske museer, men et egentligt forpligtende samarbejde på området findes ikke udmøntet i aftaleordninger eller lignende. Nationalmuseet undlader at indsamle systematisk på områder, hvor det vi des, at specialmuseer er aktive (f.eks. Handels- og Søfartsmuseet, Statens Forsvarshistoriske Museum, Teknisk Museum, Jagtog Skovbrugsmuseet m.fl.) ligesom der gennem samarbejdsfora jævnligt er kontakt med de øvrige kulturhistoriske museer omkring indsamling på en række områder. Indsamling på tværs af museet koordineres i et vist omfang mellem medarbejdere fra de enkelte enheder, når enhedernes arbejdsområder lapper over hinanden Enhedernes indsamlingspraksis Enhederne under Forsknings- og Formidlingsafdelingen har i 2005 revideret deres individuelle indsamlingspolitik og -praksis. De er beskrevet i kapitel 1.a. i museets Samlingsmanual, der er tilgængelig på museets fællesdrev Aktiviteter i Nationalmuseet i alt, danefæ herunder noteret i parentes. Enhed Antal sager Antal genstande Oldtid (459) Danmarks Middelalder og Renæssance (253) Den kgl. Mønt og Medaillesamling (2.289) Nyere Tid Frilandsmuseet 6 15 Frihedsmuseet Etnografisk Samling 8 77 Antiksamlingen 1 1 Musikmuseet 6 10 I alt , heraf danefæ Til sammenligning hjemtoges i genstande, heraf stykker danefæ, i genstande, heraf stykker danefæ, i genstande, heraf mere end stykker danefæ, i genstande, heraf mere end stykker danefæ. I Bilag d. Hjemtagelser af genstande i 2011 er museets samlede hjemtagelser fordelt på enheder, antal sager og antal genstande. 6 Samlingsrapport 2011

7 3. Genstandsregistrering Museet indgår i et samarbejde om udarbejdelsen af et fælles nationalt registreringssystem. Udviklingen af Det Nationale Registreringssystem foregår i Kulturarvstyrelsen. Arbejdet er dog allerede fra start forsinket på grund af udbudsreglerne, og reelt er selve udviklingen derfor ikke igangsat. Museet har valgt selv at udvikle et placeringssystem og konserveringssystem (PladsKons), som forudsætning for senere at kunne migrere til Det Nationale Registreringssystem Aktiviteter i Genstandsregistrering på Nationalmuseet Samlet elektronisk genstandsregistrering alder Tid Middel- Nyere Oldtid Mønt Frihed Friland ES Antik Musik I alt Status primo Aktivitet Status ultimo Tallene for status primo er sidste års status ultimo jf. Samlingsrapport - bilag a. Tallene for årets aktivitet er hentet ud fra de respektive samlingers Genstandsdatabase Tallene for status ultimo er summen af de to førstnævnte. Specificeret oversigt over elektronisk registrering findes i bilag a. 1. Genstande elektronisk registreret. Samlet manuel genstandsregistrering alder Tid Middel- Nyere Oldtid Mønt Frihed Friland ES Antik Musik I alt Status primo Aktivitet Status ultimo Samlet genstandsregistrering alder Tid Middel- Nyere Oldtid Mønt Frihed Friland ES Antik Musik I alt Status primo Aktivitet Status ultimo Nedbringelsen af det elektroniske registreringsefterslæb Målet for museets genstandsregistreringsområde er at skabe overblik over og adgang til museets omfangsrige samlinger af genstande i relation til indsamling, bevaring, forskning og formidling. Indfrielsen af målet er en forudsætning for at publicere på Museernes Samlinger. Indfrielsen af målet er af betydning for opfyldelsen af museets vision og mission, samt et krav i museumsloven. I Nationalmuseets resultatkontrakt for skulle enhedernes registreringsefterslæb nedbringes med 15 % pr. år i 4 år. I resultatkontrakten for skal enhedernes registreringsefterslæb helt fjernes med ¼ pr. år. Samlingsrapport

8 Tabel over enhedernes indhentning af registreringsefterslæb Enhed Art Restefterslæb Registret Registreret Registreret Registreret Rest primo 2008 i 2009 i 2010 i 2011 Danmarks Sager Oldtid KMMS Sager I alt sager Sager DNT Genstande Etnografisk Genstande samling I alt genstande Genstande Danmarks Oldtid har i forbindelse med status pr. 13/ trukket 40 sager ud på grund af deres særlige krav til efterbehandling, eller fordi de er overgået til projektarbejde. Status ser med udgangen af 2011 således ud: To enheder, Frilandsmuseet og Middelalder & Renæssance har allerede opfyldt hele kontraktperiodens mål. Mønt- og Medaille samlingen har registreret 80,5 % af periodens efterslæb. Danmarks Nyere Tid har nået 52 % af 4-års periodens mål. Danmarks Oldtid har nået 44 % af det samlede mål mens Etnografisk Samling har nået 62 % af periodens målsætning. Direktionen har den 11. januar 2011 godkendt en plan der betyder at efterslæber er indhentet med udgangen af Konservering 4.1. Status Kulturbevaringsplan I 2004 iværksattes regeringens kulturbevaringsplan, der medførte, at Nationalmuseet årligt fik tilført en særbevilling 5,5 mio. kr. årligt til afhjælpning af konserveringsbehovet for svært skadede og behandlingskrævende genstande af Enestående National Betydning (ENB). De 5,5 mio. fordeler sig med 4,8 mio. til løn og 0,7 mio. til drift. Midlerne er af museets ledelse tildelt Bevaringsafdelingen, som har ansvaret for at løse opgaven med afhjælpning af konserveringsbehovet for museets ENBgenstande og imødegåelse af opbygning af nyt efterslæb. Planen blev mere udførligt omtalt i Samlingsrapport Aktiviteter i Konservering af museets samlinger Arbejdet med konservering af museets genstandene fortsatte igennem året, således at genstande var færdigbehandlet ved årets udgang, hvoraf er registreret i ENB-databasen, hvilket er de konserverede antal siden projektets begyndelse hvilket er det konserverede antal ENB genstande siden projektets begyndelse. Se også følgende bilag: 1 Slusegård og Barkær 2 meget store fundkomplekser 8 Samlingsrapport 2011

9 Bilag b.1.1 ENB-genstande der i løbet af 2011 er løftet fra kategori D: svært skadet eller C: behandlingskrævende til B: stabiliseret eller A: formidlingsklar tilstand samt anvendte timer Bilag b.1.2 ENB-status, total 2011 Bilag b 2. Bevaringsafdelingens timeforbrug overfor Forsknings- og Formidlingsafdelingen 4.3. Præventiv konservering Skadedyrsbekæmpelse I 2011 anvendte Bevaringsafdelingen 96 timer til generel skadedyrsbekæmpelse, omfattende rundering i udstillinger, magasiner og kontorarealer samt registrering i skadedyrsdatabase på museets intr a- net, tillige med generel rådgivning i forbindelse med skadedyrsangreb. I Bevaringsafdelingens tjenstlige arbejde blev der også lavet tiltag for bekæmpelse af skadedyr, blandt andet overdækning af vogne på Frilandsmuseet til beskyttelse mod duer, forsegling af grafik til Frilandsmuseet til beskyttelse mod sølvfisk samt frysning af genstande og pakkemateriale. I museets samlinger var der i 2011 ingen alvorlige skadedyrsangreb, men visse steder på museet er der dog stadig en del skadedyr der kræver at der jævnligt holdes øje med problemet. Skadedyrsrunderingen er blevet revideret gældende fra 2012 sådan at de medarbejdere der laver udstillingspleje, også undersøger skadedyrsfælderne i det pågældende udstillingsområde Overordnet klimaarbejde Nationalmuseet har i årets løb arbejdet med at dokumentere og kvalitetssikre museets magasiner. Nationalmuseet samarbejder med Antikvarisk Samling i Ribe, Konserveringscentret i Vejle, Fællesmuseumsmagasinet i Randers samt Det Kongelige Bibliotek om at dokumentere effekten af lav-energi bygningsdesign for magasiner/arkiver. Det er idéen at erfaringer fra disse samarbejdsprojekter skal udnyttes når Nationalmuseets skal bygge nye magasiner Klimatilsyn og rådgivning i museets samlinger og udstillinger Bevaringsafdelingens enhed Forskning, Analyse og Rådgivning har udført tilsyn med klima i museets samlinger og magasiner og rådgivet museets øvrige afdelinger og enheder. Der afholdes koordinerende møder med Bygningsdrift hvor samarbejdet om klimaovervågningen og klimakontrollen i samlinger og udstillinger drøftes og planlægges. Medarbejdere fra FA&R og Bygningsdrift afholder hver anden måned referatbelagte møder, hvor klimadriftsproblemer løses i fællesskab. Der er på Bevaringsafdelingen brugt følgende timer til opgaven: Timer til klimatilsyn og opfølgning Overvågning Opfølgning I alt Note: Overvågningstimerne brugtes i alt væsentligt til projektet Climate Notebook. Samlingsrapport

10 5. Magasinering 5.1. Status I 2002 blev der udarbejdet en opgørelse over Nationalmuseets samlede magasinarealer. 264 lokaler er registreret som magasiner. I rapporten er redegjort for den geografiske placering af magasinerne, og det er specificeret i hvilke bygninger og på hvilke etager de befinder sig. Der er en oversigt over, hvordan magasinerne fordeler sig geografisk med hensyn til brutto- og nettokvadratmeter. Derudover er der redegjort for kvaliteten af de enkelte magasiner. Skema Opgørelse og konklusion vedr. kvaliteten af de samlede nettokvadratmeter i museets 264 magas i- ner Geografisk Placering Meget velegnet Velegnet Kan bruges Uegnet til magasin Samlede netto m 2 Ørholm Brede Frihedsmuseet Prinsens Palais Frilandsmus./Virumgård Hvalsø Store Dyrehave Værløse Frøslev og Rømø I alt Procent Skema Nuværende (2011) fordeling af samlinger i magasiner Magasin Brede Ørholm PP Frihed Eksterne Friland+ Andre Alle m2 Samling Samling (Hvalsø Virumgaard NM total % etc.) Nyere Tid Etnografisk Friland Oldtid Middelalder Musik Antik NNU Frihed Mønt Frøslev og Rømø I alt Samlingsrapport 2011

11 5.2. Magasinudbygningsplan for Nationalmuseet I 2003 udkom Udredning om bevaring af kulturarven hvor der i den sammenhæng blev opgjort, at der var et behov for at forbedre opbevaringskvaliteten af eksisterende magasiner, samt at opføre et nyt stort hovedmagasin. I 2010 vedtog museet en klimakontrolstrategi, som sigtede mod at museets genstande opbevares under forhold, der sikre både en høj bevaringskvalitet og et lavt energiforbrug. På den baggrund ønsker Nationalmuseet at opføre et nyt hovedmagasin, og på lidt længere sigt at forbe d- re opbevaringskvaliteten af en række eksisterende magasiner. Vedtagelsen af finanslovsforslaget for 2012 indebærer, at Nationalmuseet nu kan igangsætte et magasinbyggeri. Der planlægges opførelse af en museumsmagasinbygning med en kapacitet på etage-kvm. I tilknytning til magasinet etableres kvm arbejds- og opholdsareal. Det nye magasin vil indeholde genstande fra Danmarks Nyere Tid, Etnografisk Samling, Musikmuseet, Frihedsmuseet og Frøslevlejren. Museet var i 2010 løbende i dialog med Kulturministeriet om lokalisering af et nyt magasin. En komparativ analyse af omkostninger til etablering og drift af magasiner i samarbejde med Konserveringscentret i Vejle overfor en løsning i Hillerød blev gennemført af det rådgivende ingeniørfirma Alec tica. Rapporten godtgjorde, at forskellen mellem de to løsninger var så marginal, at der ikke ud fra en økonomisk betragtning var en entydig konklusion. Til gengæld var fordelen på andre parametre i Hill e- rødløsningens favør. Status med udgangen af 2011 er, at der endnu ikke er truffet en klar beslutning, men en overvejende enighed om påbegyndelse af magasinbyggeri på Sjælland synes at være tilstede Aktiviteter i 2011 Skema Timer anvendt på enheden MKK til Magasinarbejde, transport mv. Fremtagning mv. til ENB Fremtagning m.v. til udstilling Arbejde i forbindelse med udlån Magasinarbejde Transport Skadedyrsmonitering* Timer i alt Note: Der er i alt på Bevaringsafdelingen anvendt 96 timer til skadedyrsmonitering, se kapitel Samlingsrapport

12 6. Udlån og uddeponeringer, indlån og inddeponeringer Nationalmuseet stiller sine samlinger til rådighed for udstillings- og forskningsformål for såvel indenlandske som udenlandske museer og forskere. Dette sker blandt andet ved udlån og uddeponering af genstande. Ved udlån forstås udlevering af én eller flere museumsgenstande til særudstillinger for en begrænset periode op til 12 måneder. Ved uddeponeringer forstås udlevering af én eller flere museumsgenstande til en anden institution for en længere periode, sædvanligvis op til 5 år ad gangen. Uddeponeringer sker oftest til danske, statsanerkendte museer, hertil kommer et ukendt antal sager vedr. uddeponeringer af danefæ. I 2011 er foretaget fire uddeponeringer af i alt 28 genstande til udenlandske lånere. Det praktiske arbejde med udlånssager udførtes indtil sommeren 2011 af MKK, hvorefter Udlånskontoret overgik til BA s sekretariat. Udlånsdokumenterne: Nationalmuseets betingelser vedrørende udlån (dansk og engelsk udgave), Udlånskontrakt (dansk og engelsk udgave) og Intern vejledning om udlån fra Nationalmuseet er i 2007 blevet revideret af MKK og godkendt af direktionen dokumenterne er igen under revision og ventes erstattet af nye udgaver i Status og aktiviteter i 2011 Der er meget stor forskel på, hvor mange genstande en udlåns- eller en uddeponeringssag omfatter, ligesom den arbejdsindsats, som museet yder i forbindelse med lånesagerne, varierer meget. Figur Udlån og uddeponeringer, ekskl. danefæ. Indenlandske lånere Udenlandske lånere Udlån (antal sager) Uddeponeringer (antal sager) I alt Note: De 80 udlånssager/uddeponeringssager omhandler genstande. I Bilag c. Udlån, uddeponeringer og indlån samt afslag på udlån på Nationalmuseet i 2011 findes oversigter over alle udlån og uddeponeringer, som Nationalmuseet har arbejdet med i Nogle af udlånene sker i løbet af de kommende år. 12 Samlingsrapport 2011

13 7. Samlingsrevision Samlingsrevisionen er en ekstra kontrollerende foranstaltning i forhold til enhedernes årlige, løbende egenkontrol af samlingerne.samlingsrevisionsudvalget, der består af Lise Ræder Knudsen, Center for Bevaring af Kulturarven i Vejle og udpeget af organisationen af Danske Museer, Jes Gjørup og Jesper Stub Johnsen, formand. Udvalget er pålagt at sikre, at der gennemføres tre revisioner hvert år, således at museets ni samlinger alle er revideret mindst hvert 3.år. I museets samlingsmanual er konkrete beskrivelser af procedurer og afrapportering ved samlingsrevision skitseret. Udvalget har i 2011 gennemført samlingsrevision på Danmarks Oldtid og Frilandsmuseet, hvilket betyder, at to ud af de tilsigtede tre revisioner er gennemført. Begge steder blev der gjort rede for samtlige 40 udvalgte genstande, hhv. 20 genstandsnumre udpeget fra protokoller og GenReg og 20 genstande udpeget fra udstilling og magasin. Genstande der blev karakteriseret som deponeret, destrueret eller afgivet til konservering er dokumenteret enten i mail, Captia eller protokol. Ved en enkelt genstand på Danmarks Oldtid var der uklarhed om sammenhængen mellem genstand og beskrivelse. Samlingsudvalget konkluderede, at genstandene på begge mus e- er er registreret i henhold til Nationalmuseets overordnede praksis på området. Rapporterne kan ses i Bilag F1: Samlingsrevision Egenrevision af (dele af) samlingen: I 2010 blev iværksat et nyt egenrevisionsprogram for Nationalmuseets samlinger. Regelsættet ligger i Museets Samlingsmanual på dette interne link:..\..\..\samlingsmanual for Nationalmuseet\10 - Egenrevision - Samlingsrevision S&R 2011.pdf I papiret står bl.a. følgende: Revision af museets samlinger skal sikre en kvalificeret egenkontrol på Nationalmuseet i forhold til praktiske arbejdsgange og tilknyttede systemer på samlingsområdet orden i eget hus. Revision er et vigtigt redskab til at nå Nationalmuseets målsætning om til hver en tid at kunne gøre rede for, hvor enhver af museets genstande befinder sig. (Hovedmålsætning for GPS-projekt) Revision inkorporeres i det løbende, samlingsadministrative arbejde, og skal betragtes som et aktivt, problemløsende redskab, der kan give en større indsigt i evt. problemer omkring genstandenes opbevaringsforhold, registrering, placering eller håndtering. For at understøtte ovenstående målsætning skal hver samlingshavende enhed hvert år gennemgå 60 udvalgte genstande i en pladskonstaterende samlingsrevision. Ved denne revision lægges der også vægt på at notere sig forholdene omkring genstandenes pakning og opbevaring, samt magasinets eller udstillingsrummets generelle tilstand. Ressourceforbruget til denne løbende samlingsrevision/egenkontrol skal årligt afsættes i de gen - standshavende enheders arbejdsplan. Samlingsrevisionens resultater afrapporteres i den årlige Samlingsrapport, hvor også den samlede statistik for revisionerne gennem flere år bliver at finde. Samlingsrapport

14 Egenrevision af Nationalmuseets samlinger 2011 Gennemgåede genstandsnumre Middel- Oldtid Mønt Nyere Tid Frihed Friland ES Antik Musik alder TS-status L-status ITS-status Rapporterne fra enhederne findes i Bilag F2: Egenrevision 8. Sikring imod brand, tyveri og hærværk I Drifts og Administrationsafdelingen udføres sikringsmæssige opgaver, som har forbindelse med hovedformålene bevaring, bygningsteknik, drift og formidling. Arbejdet er fordelt imellem enheden Sikring og Intern Service (SIS) og Sikringsteknisk gruppe. Sikring og Intern Service (SIS) havde i 2011 følgende opgaver: Fysisk overvågning af museet Adgangskontrol Sikringsteknisk gruppe havde i 2011 følgende opgaver: Elektronisk overvågning af museet. Drift og vedligeholdelse af museets låse- og dørsystem samt tilsyn med brandadskillelser. Drift og vedligeholdelse af museets AIA, ABA, Itv- og radioanlæg. Det er Sikring og Intern Service samt den Sikringstekniske gruppes primære opgave at sørge for, at museets overvågning fungerer optimalt. Museumsgenstandene skal blive der, hvor museets ledelse har besluttet de skal være. Med dette som udgangspunkt tilrettelægges den vagtmæssige, elektroniske og mekaniske sikring for alle museets ejendomme. Sikringsarbejdet er i sagens natur ofte lidet synligt. Ofte er det således, at jo mindre det ses, des to bedre. Typisk kommer området først rigtigt i fokus, når der er noget, der er gået galt. Af sikringsmæssige årsager vil denne rapport ikke gå i detaljer om sikringsarbejderne. I 2011 blev nattevagtarbejdet ændret således, at den faste nattevagtbetjening fra Brede vagtstue blev afløst af en mobilvagt. Udenfor normal arbejdstid foretager mobilvagten runderinger i bil i hele Mø l- leåområdet. 14 Samlingsrapport 2011

15 9. Udskillelse af genstande fra Nationalmuseets samlinger 9.1. Status Nationalmuseet reviderede i 2010 praksis for udskillelse af genstande fra samlingerne. Der foreligger et kapitel i Samlingsmanualen: Deaccession & Interne overdragelser, der rummer vejledninger for: Kassation. Repatriering. Udskillelse til andre danske museer Overdragelse til andre enheder inden for Nationalmuseet 9.2. Aktivitet i 2011 Musikmuseet har afgivet genstande til 3 museer: Glud Museum, Den Gamle By og Herning Museum med begrundelse at de har været uddeponeret en længere årrække og har lokal tilknytning. Yderligere har Musikmuseet kasseret tre genstande pga. ringe tilstand og museet har tilsvarende genstande. Etnografisk Samling har udskilt 5 genstande til RiddoDuottarMuseat, Karasjok, Norge. Lars Jacobsen Hættas 5 genstande overføres permanent. Genstandene er med til at danne samernes identitet som folk, og de er ikke vigtige for Etnografisk Samling for at kunne belyse den samiske kultur, hvilket er grundlaget for udskillelsen. Frilandsmuset har i 2011 fra Kulturministeriet fået tilladelse til at kassere 400 registrerede genstande fra Frilandsmuseet samling. Genstandene fordeler sig især på varer, reklamer og mindre butiksinve n- tar fra større masseindsamlinger på museet i 1960erne og 1970erne. Mange af de deaccessionerede genstande har flere dubletter i samlingen, og flere af genstandene var i særdeles dårlig bevaringsti l- stand. 56 ud af de 400 genstande gik videre til Arbejdermuseets demonstrations- og undervisningssamling. Da listen med genstande er omfattende, nævnes den enkelte genstand med genstandsnummer ikke i nærværende rapport eller bilag. Enhed Udskillelsessted Antal genstande Beskrivelse Musikmuseet Glud museum 1 Lokal tilknytning Den Gamle By 1 Lokal tilknytning Herning Museum 1 Lokal tilknytning Kassation 3 Kassation Etnografisk samling RiddoDuottarMuseat, Norge 5 Lokal tilknytning, Norge Frilandsmuseet Kassation 400 Kassation Aktiviteterne på genstandsniveau findes også i Bilag e: Udskillelse til andre museer: Samlingsrapport

16 Bilag Bilag a. Genstandsregistrering a.1. Genstande elektronisk registreret Den kvantitative opgørelse bygger på inventarnumre, som hver især kan dække over flere genstande. Nationalmuseet i alt Samlet elektronisk gen- Middel- Nyere Oldtid Mønt standsregistrering alder Tid Frihed Friland ES Antik Musik I alt Status primo Aktivitet Status ultimo Tallene for status primo er sidste års status ultimo jf. Samlingsrapport - bilag a. Tallene for årets aktivitet er hentet ud fra de respektive samlingers Genstandsdatabase Tallene for status ultimo er summen af de to førstnævnte. I ovenstående skitseres den samlede elektroniske genstandsregistrering samt hvor mange genstande de enkelte enheder har elektronisk registeret ved årets begyndelse, samt den årlige aktivitet og status ved årets slutning. I de nedenstående skemaer vises den elektroniske genstandsregistrering fordelt på årstal hvor genstandene er indkommet til de respektive enheder. F.eks. har DO i løbet af 2011 udført en større registrering af genstande, som er indkommet før 2008, men der har i løbet af 2011 ikke fundet nogen registrering sted af genstande indkommet i år Samlet status ultimo 2011 stemmer overens med den ovenstående tabel. Den kgl. Mønt og Medaillesamling har i 2011 påbegyndt et større elektronisk registreringsarbejde. Danmarks Oldtid Oldtidssamlingen Indkommet før I alt Status primo 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Status ultimo 2011: Registrerede inventarnumre Danmarks Middelalder og Renæssance Middelaldersamlingen Indkommet før I alt Status primo 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Status ultimo 2011: Registrerede inventarnumre Samlingsrapport 2011

17 Den kgl. Mønt- og Medaillesamling Møntsamlingen Indkommet før I alt Status primo 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Status ultimo 2011: Registrerede inventarnumre Danmarks Nyere Tid Nyere Tid Indkommet før I alt Status primo 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Frihedsmuseet Frihedsmuseet Indkommet før I alt Status primo 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Status ultimo 2011: Registrerede inventarnumre Frilandsmuseet Frilandsmuseet Indkommet før I alt Status primo 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Status ultimo 2011: Registrerede inventarnumre Etnografisk Samling Etnografisk Samling Indkommet før 2008 Indkommet i Indkommet i I alt Status primo 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Status ultimo 2011: Registrerede inventarnumre Samlingsrapport

18 Antiksamlingen Antiksamlingen Indkommet før 2008 Indkommet i Indkommet i I alt Status primo 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Status ultimo 2011: Registrerede inventarnumre Musikmuseet Musikmuseet Indkommet før 2008 Indkommet i I alt Status primo 2011: Registrerede inventarnumre Aktivitet 2011: Registrerede inventarnumre Status ultimo 2011: Registrerede inventarnumre Registreringsaktiviteten på Musikmuseet leveres af enheden selv. 18 Samlingsrapport 2011

19 Bilag b Konservering af Nationalmuseets genstande. Bilag b.1.1 ENB-genstande der i løbet af 2011 er løftet fra kategori D: svært skadet eller C: behandlingskrævende til B: stabiliseret eller A: formidlingsklar tilstand samt anvendte timer Konserveret i 2011 Samling kat. C/D i alt fra start til ultimo 2011 Antal genstande konserveret 2011 Antal genstande konserveret 2011 D til D til A B I alt konserveret i 2011 Timeforbrug kons.timer brugt på B&I og Ark i 2011 Gennemsnit kons.timer pr. genstand 2011 Gennemsnit kons.timer pr. genstand 2010 Gennemsnit kons.timer pr. genstand 2019 C til A C til B Danmarks Oldtid ,6 Middelalder & renæssance ,6 Nyere tid ,5 13,2 Frilandsmuseet ,6 13,7 Frihedsmuseet ,3 3,2 Møntsamlingen, mønter 133 Etnografisk Samling ,8 33,9 Antiksamlingen ,7 3,7 Musikmuseet ,6 8,5 I alt i ENB-databasen Ikke i ENB-databasen, trækons ,2 Ikke i ENB-databasen, møntsamlingen 0, I alt ,2 Administration og andet i 2010: ENB formidling, ENB-sitet 54 Fremtagning af ENB-genstande (M&L) 809 ENB administration 726 ENB tilstandsvurdering 129 ENB udisponeret 0 I alt 1718 ESA Bilag b.1.2 ENB-status, total 2011 antal genstande antal genstan- Antal konser- Antal konser- konde konserveveret og regiveret - ikke kat. C/D i serveret ret streret i ENBdatabasedatabasen registr.i ENB- % af alle Samling alt C til A C til B D til A D til B SUM C/D Bemærkninger Danmarks Oldtid % 1) Middelald & renæs % 1) Nyere tid % Frilandsmuseet % Frihedsmuseet % Møntsamlingen % 2) Etnografisk Samling % Antiksamlingen % Musikmuseet % I alt % Bemærkninger 1 Færdigkonserverede genstande fra Nydam og NMU er ikke registreret i ENBdatabasen. Nydam: genstande som er færdigkonsreveret eller ompakket: 2731 (jan 2007 t.o.m. dec. 2011). Roskilde, B&W samt øvrige fra NMU (Skuldelev, Lille Kregme, Vedby Hage) ialt 371 i Konservering af mønter dokumenteres i ENB-databasen ved hjælp af en "hjælpetabel". I alt er der konserveret 187 sceattas, 40 sølvdaler fra udstillingen og 330 mønter fra fundarkivet (2009) samt yderliger e 127 fra fundarkiv (2010). I 2011 er der ikke registreret færdigkonserverede ENB-mønter Samlingsrapport

20 ESA Bilag b 2. Bevaringsafdelingens timeforbrug overfor Forsknings- og Formidlingsafdelingen Sags-opgave Titel Afdeling Delregnskab Formål Bevaringsafdelingen ialt Budget Forbrug Enestående National Betydning NMU, Roskilde Havn ENB F&F ,8 167, Nydam, opfølgning, ENB F&F ,2-251, OLD-konservering, ENB F&F ,9 557, MID - konservering, ENB F&F ,9 698, NT - Konservering, ENB F&F ,1-816, FLM - Konservering, ENB F&F ,5-692, FHM - Konservering, ENB F&F ,5 247, MØNT - Konservering, ENB F&F ,2 866, ES - Konservering, ENB F&F ,3 611, Antik - Konservering, ENB F&F Administration - ENB genstande F&F ENB Rav F&F ENB-Formidling F&F Fremtagning af ENB-genst. til konservering F&F OLD, Danefæ, ENB F&F ,7-267, MID, Danefæ, ENB F&F F&F, ENB-genstande, B & W skibstræ, konserv, ENB F&F Musikhistorisk Mus., konservering, ENB F&F, ENB-genstande, Alunomkonservering Rest F&F ,5-211,5 F&F ,6-71, F&F, ENB-genstande, Det kinesiske lysthus F&F Tilstandsvurdering, ENB F&F Frøslevlejren ENB F&F Daguerreotypier, ENB F&F F&F, OLD, Moselig Retsmedcinsk institut F&F ENB, Beboelsesvogn F&F ,6-120, F&F, OLD, Slusegård, ENB F&F NT, Bjergværket, ENB F&F NMU, Roskilde Havn, vrag 6 til udst, ENB F&F ,4-1678,4 1104xxxx ENB-udisponeret F&F ENB - i alt ENB-ÅV 13,9 11,0 2,9 Særudstillinger 20 Samlingsrapport 2011

Nationalmuseets samlinger 2012. Foto: Nationalmuseet

Nationalmuseets samlinger 2012. Foto: Nationalmuseet Nationalmuseets samlinger 2012 Foto: Nationalmuseet Indholdsfortegnelse Samlingsrapport 2012 - Opsummering og konklusioner... 3 1. Nationalmuseets samlinger - rapport 2012... 3 1.1. Samlingernes omfang...

Læs mere

Nationalmuseets samlinger 2010

Nationalmuseets samlinger 2010 Nationalmuseets samlinger 2010 LISELUND SLOT Foto: Roberto Fortuna, 2010 Indhold 0. Samlingsrapport 2010 - Opsummering og konklusioner... 3 1. Nationalmuseets samlinger - rapport 2010... 5 2. Indsamling...

Læs mere

Nationalmuseets samlinger 2009. Foto: Frilandsmuseet - Trækar på Hallandsgården Anker Tiedemann

Nationalmuseets samlinger 2009. Foto: Frilandsmuseet - Trækar på Hallandsgården Anker Tiedemann Nationalmuseets samlinger 2009 Foto: Frilandsmuseet - Trækar på Hallandsgården Anker Tiedemann Indhold 0. Samlingsrapport 2009 - Opsummering og konklusioner... 4 0.1. Samlingerne... 4 0.2. Samlingernes

Læs mere

Alle bilag til denne rapport skal findes i museets journal. Sagsnr. 2014-000794

Alle bilag til denne rapport skal findes i museets journal. Sagsnr. 2014-000794 17 Sammenfatningen opsummerer de centrale nøgletal for Nationalmuseets samlingsforvaltning. I rapporten er skitseret centrale og strategisk vigtige behov ift. Nationalmuseets samlingsvaretagelse, der er

Læs mere

Nationalmuseets samlinger 2006

Nationalmuseets samlinger 2006 Nationalmuseets samlinger 2006 Detalje: Dejbjergvognen.Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet Indhold 0. Samlingsrapport 2006 - Opsummering og Konklusioner... 4 0.1. Samlingerne... 4 0.2. Samlingernes omfang...

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Nationalmuseets samlinger 2014

Nationalmuseets samlinger 2014 Nationalmuseets samlinger 2014 Samlingsrapport 2014 - Opsummering og anbefalinger 4 1. Nationalmuseets samlinger - rapport 2014 5 1.1. Samlingernes omfang 5 1.2. Organisering af arbejdet med Nationalmuseets

Læs mere

NATIONALMUSEET - SAMLINGSMANUAL

NATIONALMUSEET - SAMLINGSMANUAL Indhold A. Egenkontrol af Nationalmuseets Samlinger... 2 Indledning... 2 1. Egenkontrol, overordnet... 2 1.1. Hvornår anvendes revisionsproceduren... 2 1.2. Kontrol af tilstedevær... 3 1.3. Definition

Læs mere

Nationalmuseets samlinger

Nationalmuseets samlinger Nationalmuseets samlinger 2004 Nationalmuseet Marts - 2005 Indhold 1. Nationalmuseets samlinger... 3 1.1 Samlings- og Registreringsudvalgets vision... 3 1.1.2 Nationalmuseet samlinger... 3 1.2 Samlingernes

Læs mere

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007 S 4487 - Offentligt Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail :

Læs mere

Medlems Nr. Navn 11091 Amalienborgmuseet, DKKS 1001 Antikmuseet 2000 Arbejdermuseet & 30116 Arkælogi Haderslev 20491 Bakkehusmuseet 1003 Ballerup

Medlems Nr. Navn 11091 Amalienborgmuseet, DKKS 1001 Antikmuseet 2000 Arbejdermuseet & 30116 Arkælogi Haderslev 20491 Bakkehusmuseet 1003 Ballerup Medlems Nr. Navn 11091 Amalienborgmuseet, DKKS 1001 Antikmuseet 2000 Arbejdermuseet & 30116 Arkælogi Haderslev 20491 Bakkehusmuseet 1003 Ballerup museum 1099 Bevaringscenter Nordjylland 1154 Bevaringscenter

Læs mere

BEVARING - STATUS KUNST

BEVARING - STATUS KUNST ARBEJDET MED GENSTANDE BEVARING - STATUS VejleMuseerne råder over magasiner på følgende steder: Fællesmuseumsmagasinet på Lysholt, Kunstmuseet på Flegborg og magasinet på Vandel Skole. Hvad samlingerne

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Nationalmuseets samlinger

Nationalmuseets samlinger Nationalmuseets samlinger 2002 Nationalmuseet august 2003 Indholdsfortegnelse: I 1. Nationalmuseets samlinger... 4 1.1 Målsætning... 5 1.2 Ressourcer... 5 1.3 Organisering af arbejdet med Nationalmuseets

Læs mere

Nationalmuseets samlinger 2007

Nationalmuseets samlinger 2007 +++++++ Nationalmuseets samlinger 2007 Hindsgavldolken, Danmarks Oldtid Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet Indhold 0. Samlingsrapport 2007 - Opsummering og konklusioner...4 0.1. Samlingerne...4 0.2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

NATIONALMUSEET - SAMLINGSMANUAL

NATIONALMUSEET - SAMLINGSMANUAL Indhold 3 a. Beskrivelse af GenReg... 2 3 b. Standard for genstandsnummerering... 2 3 c. Standard for magasinstamdata... 3 Beskrivelse af standard... 3 Den geografiske placering... 3 Pladsnummeret... 5

Læs mere

Samlingsmanualens kapitel 6

Samlingsmanualens kapitel 6 Samlingsmanualens kapitel 6 Indhold Generelt om uddeponeringer Kontrolprocedurer for Uddeponeringer Før kontrolbesøget Lister udarbejdes Henvendelsen til det enkelte UDS (Uddeponeringssted) Ønsker om deponeringens

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

LISTE OVER STATSLIGE, STATSANERKENDTE MUSEER OG AFDELINGER SAMT KUNSTHALLER I DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE 2016. Arken, Museum for Moderne Kunst

LISTE OVER STATSLIGE, STATSANERKENDTE MUSEER OG AFDELINGER SAMT KUNSTHALLER I DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE 2016. Arken, Museum for Moderne Kunst LISTE OVER STATSLIGE, STATSANERKENDTE MUSEER OG AFDELINGER SAMT KUNSTHALLER I DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Museum Afdeling Arbejdermuseet Arken, Museum for Moderne Kunst Aros -Aarhus Kunstmuseum

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Nationalmuseets samlinger

Nationalmuseets samlinger Nationalmuseets samlinger 2001 Nationalmuseet September 2002 Indholdsfortegnelse: I 1. Nationalmuseets samlinger...4 1.1 Målsætning... 1.2 Ressourcer... 1.3 Organisering af arbejdet med Nationalmuseets

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Nationalmuseets samlinger

Nationalmuseets samlinger Nationalmuseets samlinger 2003 Nationalmuseet Marts - 2004 1 Indhold 1. Nationalmuseets samlinger... 4 Samlingernes omfang:... 4 Udredning om bevaring af kulturarven... 4 1.1 Målsætning... 5 1.2. Ressourcer...

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Nationalmuseets bevaringsstrategi

Nationalmuseets bevaringsstrategi Nationalmuseets bevaringsstrategi Indledning Nationalmuseets genstandssamlinger er museets omdrejningspunkt, museets rygrad. Frem for noget udspringer Nationalmuseets egenart af genstandssamlingernes nationale

Læs mere

NATIONALMUSEET - SAMLINGSMANUAL

NATIONALMUSEET - SAMLINGSMANUAL Indhold Generelt om uddeponeringer... 2 Kontrolprocedurer for Uddeponeringer... 2 Før kontrolbesøget... 2 Lister udarbejdes... 2 Henvendelsen til det enkelte UDS (Uddeponeringssted)... 2 Ønsker om deponeringens

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

NATIONALMUSEET - SAMLINGSMANUAL

NATIONALMUSEET - SAMLINGSMANUAL Indhold 02 a. Forord... 2 02 b. Kassation... 3 Begrundelser for kassation... 3 Dårlig bevaringstilstand... 3 Praksis vedrørende kassation... 3 Arkiver... 3 02 c. Udskillelse til andre danske museer og

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Deaccession og tilbageførsel af museumsgenstande

Deaccession og tilbageførsel af museumsgenstande Deaccession og tilbageførsel af museumsgenstande 2 a. Indledning Det er muligt og lovligt at udskille registrerede museumsgenstande fra Nationalmuseets samling. Udskillelsen skal foregå i henhold til museumsloven,

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Museer, musik, maritimt og magasiner

Museer, musik, maritimt og magasiner Museer, musik, maritimt og magasiner Dansk Folkepartis finanslovsudspil 1 på kulturområdet for 2017 August 2016 Indhold Museer, musik, maritimt og magasiner 3 Fregatten Jylland og Skibsbevaringsfonden

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland.

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Til muserne i det Midt og Vestjyske område Skive den 6/1-2008 Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Med nærværende introduktionsmateriale og spørgeskema ønsker bestyrelsen for Museernes Bevaringscenter

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Marts 2014 BERETNING OM STATSANERKENDTE MUSEERS SIKRING AF KULTURARVEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner

Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner Af Eva Fønss-Jørgensen Statsbiblioteket 21. september 2002 Kulturministeriets Udvalg om Bevaring af den Digitale Kulturarv har bedt

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

www.visitdenmark.com Attraktionslisten 2008

www.visitdenmark.com Attraktionslisten 2008 www.visitdenmark.com Attraktionslisten 2008 Attraktionslisten 2008 ISBN: 87-87393-54-9 Juni 2009 Udgivet af: VisitDenmark Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Titel Kontaktperson:

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forvaltning af kulturarven. Juni 2007

Beretning til Statsrevisorerne om forvaltning af kulturarven. Juni 2007 Beretning til Statsrevisorerne om forvaltning af kulturarven Juni 2007 BERETNING OM FORVALTNING AF KULTURARVEN i Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater... 1 II. Baggrund, formål, afgrænsning

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere