Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder"

Transkript

1 Revisions- og rådgivningsvirksomhederne BDO ScanRevision og BDO Kommunernes Revision har kontorer i 29 byer i Danmark. Vi beskæftiger godt medarbejdere, hvoraf over 110 er statsautoriserede revisorer. Vi er markedsledende inden for revision og rådgivning af mindre og mellemstore virksomheder samt på det offentlige marked. Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder Vi er en del af det verdensomspændende netværk BDO International, bestående af revisionsfirmaer betegnet BDO medlemsfirmaer. Netværket udgøres af mere end kontorer i 110 lande med over medarbejdere. De enkelte medlemsfirmaer er juridisk uafhængige enheder. Netværket koordineres af BDO Global Coordination B.V., der er registreret i Eindhoven, Holland (registreringsnummer ) og med kontor på Boulevard de la Woluwe 60, 1200 Bruxelles, Belgien. Indlevelse skaber udvikling Juni 2009

2 Personalegoder Copyright BDO ScanRevision, Juni 2009 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne folder eller dele heraf er ikke tilladt uden BDO ScanRevisions skriftlige samtykke ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug for omtale.

3 Forord Personalegoder er gennem de seneste år blevet stadig mere udbredt i de danske virksomheder. Men hvordan er skatte- og momsreglerne for hvert enkelt personalegode? For at lette virksomhederne i arbejdet med personalegoder har BDO ScanRevision udarbejdet denne praktiske lille folder om beskatning af personalegoder samt momsmæssig behandling heraf. Den giver overblik, når virksomheden overvejer at give sine ansatte personalegoder, og den hjælper dem, der allerede giver deres medarbejdere personalegoder, men er i tvivl om beskatningen og den momsmæssige behandling af goderne. Mange virksomheder benytter i dag personalegoder som en del af deres arbejde med at rekruttere og fastholde medarbejdere, fordi en række personalegoder kan modtages helt eller delvist skattefrit oven i eller som en del af lønnen. Vi gennemgår reglerne for beskatning af de mest almindelige typer af personalegoder. Vejledningen er tænkt som et opslagsværk, hvor det er muligt let og hurtigt at slå den skatte- og momsmæssige behandling af de mest almindelige personalegoder op. Denne vejledning om personalegoder giver en generel beskrivelse af de mest almindelige typer af personalegoder. Vejledningen kan ikke erstatte konkret rådgivning. Hvis der opstår specifikke spørgsmål vedrørende sammensætningen af lønpakker, anbefaler vi, at der søges konkret rådgivning herom. Vi håber, at folderen om personalegoder kan være en praktisk hjælp i det daglige arbejde med skatte- og momsmæssige problemstillinger. BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Juni 2009 Redaktionen er afsluttet den 8. juni Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens afslutning.

4

5 Indholdsfortegnelse Generelt om personalegoder... 7 Udvalgte personalegoder Arbejdstøj/uniform Avis...13 Biler...14 Bonuspoint...22 Bredbånd ADSL/ISDN...23 Broafgifter...25 Firmafester...27 Firmasport og motion...28 Flytteudgifter...29 Fortæring...30 Fratrædelsesgodtgørelse...31 Fri befordring...32 Fri bil udenlandsk arbejdsgiver...33 Helårsbolig...34 Hjemmekontor...35 Hjemme-pc...36 Jubilæumsgratialer/-gaver...39 Jule- og lejlighedsgaver...40 Kantineordninger...41 Kreditkort...45 Kunstforening...46 Kørekort...47 Kørselsgodtgørelse/tilskud til bil...48 Lystbåd...49 Løsøre til hjemmet...51 Medarbejderaktier...52 Medarbejderobligationer...53 Motorcykel...55 Multimedieskat...56 Parkering...58 Personalelån...59 Rabatter, prisnedslag mv Rejser...62 Sommerbolig...64 Sundhedsbehandling, alkohol- og rygeafvænning...65 Syge- og ulykkesforsikringer...67 Telefon, herunder mobiltelefon...68 Tv-licens...70 Uddannelses- og kursusudgifter...71 Vaccination...72

6

7 Generelt om personalegoder Reglerne om beskatning af personalegoder findes i ligningslovens 16. Goderne kan være alt lige fra egentlige naturalier, sparet privatforbrug og adgang til at benytte arbejdsgiverens ejendele. Reglerne gælder for lønmodtagere og som udgangspunkt for honorarmodtagere, bestyrelsesmedlemmer og visse konsulenter. Som hovedregel fastsættes det skattepligtige beløb på grundlag af markedsværdien. Det vil sige, at den skattemæssige værdi udgøres af det beløb, som det må antages at koste den ansatte at erhverve henholdsvis leje et tilsvarende gode. Den ansattes egenbetaling med beskattede midler til arbejdsgiveren fratrækkes i den skattepligtige værdi. Bruttotrækordninger Skattemæssigt anerkendes det, at en arbejdsgiver og en arbejdstager kan aftale en lavere bruttoløn, og at arbejdsgiveren i den forbindelse kan påtage sig udgifter, som egentlig vedrører medarbejderens privatsfære såkaldte bruttolønordninger, dvs. løntræk før beregning af skat og sociale bidrag. Fordelen ved bruttolønmodellen er, at medarbejderen konverterer den højt beskattede løn på op til ca. 63 % (fra 2010 ca. 56 %) til et personalegode, der er meget lempeligere beskattet. Bruttolønordninger er derfor kun attraktive vedrørende skattefrie personalegoder eller goder, der er lempeligere beskattet end almindelig pengeløn. Efter praksis stilles følgende betingelser for, at en aftale om bruttolønnedgang skattemæssigt accepteres: Der skal foreligge en ændret vederlagsaftale, som indebærer en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn. Overenskomster, som parterne er bundet af, skal kunne rumme den ændrede vederlagsaftale. Den aftalte lønreduktion skal som udgangspunkt løbe over hele overenskomstperioden. Et allerede erhvervet krav på kontantløn kan ikke konverteres til en naturalieydelse uden at være i strid med kildeskattelovens 46, stk. 3. Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det indebærer, at den ansattes kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med den ansattes forbrug af naturaliegodet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed. Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for den ansatte. Arbejdsgiveren skal således enten være ejer af godet eller være kontraktpart i forhold til den eksterne leverandør af godet. 7

8 Bagatelgrænsen Personalegoder til en samlet årlig værdi op til kr. (2009) er skattefrie efter bagatelgrænsereglerne, såfremt personalegodet er stillet til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde. Hvis den ansatte har flere arbejdsgivere, sker der sammenlægning. Såfremt beløbsgrænsen overskrides, er den samlede værdi af personalegoderne skattepligtig. I ligningsvejledningen er nævnt en række typiske eksempler på personalegoder, der omfattes af bagatelgrænsen: Vaccination af medarbejdere. Mad og drikke ved overarbejde. Fri avis til brug for arbejdet. Ferie i forlængelse af tjenesterejser, fx når det medfører besparelser for arbejdsgiveren. Ansattes private kørsel i en bil, der ikke er omfattet af reglerne om fri bil (fx en kranbil), når kørslen sker i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel. Vareafprøvning af virksomhedens nye produkter. Et (delvist) arbejdsgiverbetalt kørekort, der skal bruges i forbindelse med arbejdets udførelse. Frikort til offentlig befordring, der er ydet af hensyn til erhvervsmæssig befordring. Enkeltstående opkald til hjemmet fra mobiltelefonen, der er stillet til rådighed under tjenesterejser. Kreditkortordninger. Beklædning, som er ønsket betalt af arbejdsgiveren evt. med arbejdsgiverens logo. Der skal som nævnt være en direkte sammenhæng mellem godet og arbejdets udførelse. Personalegoder, som udelukkende eller overvejende opfylder private formål, er ikke omfattet. Som eksempel på et gode, der falder uden for reglen, nævnes en frirejse, der ydes til udvalgte ansatte efter en længerevarende spidsbelastning som alternativ til et løntillæg. Momsmæssig behandling af personalegoder Vi beskriver også den momsmæssige behandling af de enkelte typer af personalegoder under hvert afsnit. Generelle fradragsregler Afholdelse af udgifter til personalet berettiger i princippet til momsfradrag på lige fod med alle andre momsbærende omkostninger, som virksomheden afholder. Generelt kan fradragsretten inddeles i tre kategorier: Fuld fradragsret Delvis fradragsret Ingen fradragsret. Fradragsretten for personalegoder kan falde ind under alle tre kategorier, der derfor kort beskrives: 8

9 Fuld fradragsret Når virksomheden er momsregistreret, er der adgang til fuldt momsfradrag, når udgifterne kan henføres til virksomhedens momspligtige aktiviteter. Den fulde fradragsret gælder som udgangspunkt også, når indkøbet kommer personalet til gode. Det gælder fx indkøb af skriveborde, stole, kuglepenne, pc er mv., som bruges i virksomheden. Delvis fradragsret Hvis indkøb af varer og ydelser ikke anvendes udelukkende til den momspligtige virksomhed, men anvendes både erhvervsmæssigt og privat, kan virksomheden ikke fradrage momsen fuldt ud. Dette er meget ofte relevant ved indkøb af varer og ydelser til personalet. Som eksempler på indkøb, der ofte anvendes blandet, kan nævnes udgifter til mobiltelefoner, hjemme-pc er mv. For indkøb af varer og ydelser, som anvendes blandet, er der kun adgang til delvist momsfradrag. Hvor stor en del af momsen, der kan fradrages, afhænger af, hvilken type omkostning der er tale om, idet momsloven har fastsat forskellige regler for forskellige typer af omkostninger. Hovedreglen er, at der skal foretages et skøn, når en vare eller ydelse anvendes både erhvervsmæssigt og privat. Skønnet skal være baseret på de konkrete omstændigheder og kan baseres enten på det enkelte indkøb, på en gruppe af medarbejdere eller på alle medarbejdere tilsammen. Det er imidlertid vigtigt, at virksomheden kan dokumentere, at der er foretaget et konkret skøn, og hvilke faktorer der er lagt til grund for skønnet. Ingen fradragsret I momsloven er der en lang række indkøb, hvor der ikke kan tages fradrag, selv om indkøbet faktisk kun bruges i den momspligtige virksomhed. Det gælder eksempelvis udgifter til goder, som har karakter af naturalaflønning for medarbejderne. Ved vurdering heraf indgår først og fremmest, om godet medfører skattepligt for den pågældende medarbejder. Den momsmæssige behandling af personalegoder er også afhængig af, hvordan aftalerne mellem virksomheden og medarbejderne sammensættes. Som eksempel kan nævnes, at moms af udgifter til mad og drikkevarer til personalet normalt ikke kan fratrækkes. Denne begrænsning bortfalder imidlertid, hvis medarbejderne betaler for maden. Virksomheden skal så i stedet afregne salgsmoms af medarbejdernes betaling. Dette gælder, selv om medarbejdernes betaling ikke dækker virksomhedens omkostninger til indkøb af maden. 9

10 Ved gennemgang af de enkelte typer af personalegoder beskrives de forskellige muligheder for den momsmæssige behandling. Lønsumsafgiftsmæssig behandling af personalegoder Vi beskriver i denne vejledning ikke den lønsumsafgiftsmæssige behandling af personalegoder under hvert afsnit. Virksomheder, der er omfattet af lønsumsafgiftspligten, skal som udgangspunkt medregne den skattepligtige værdi af personalegoder til lønsumsafgiftsgrundlaget. Om værdien af naturalaflønningen skal indgå i lønsumsafgiftsgrundlaget, styres af, om goderne berettiger til feriegodtgørelse. Goderne skal indgå i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse, når de er indkomstskattepligtige. Værdien af fri kost og logi, fri bil, telefon, sommerhus, lystbåd mv. skal derfor indgå i beregningsgrundlaget. Skatte- og momsmæssig behandling af udvalgte personalegoder I det følgende gennemgår vi den skatte- og momsmæssige behandling af de mest almindelige typer af personalegoder, som virksomhederne tilbyder deres personale. Ved gennemgangen beskriver vi beskatningen af medarbejderen, bidragspligten, værdiansættelsen af godet samt virksomhedens momsmæssige behandling af godet. Ved den momsmæssige gennemgang af de enkelte typer af personalegoder har vi valgt at tage udgangspunkt i en virksomhed, der udelukkende har momspligtig omsætning, således at virksomheden som udgangspunkt har fuld adgang til at fradrage momsen. 10

11 Arbejdstøj/uniform Arbejdstøj/uniform stillet til rådighed beskattes ikke forudsat at beklædningen er passende for det pågældende arbejde. Men også arbejdsgiverbetalt beklædning i form af habitter, skjorter og trøjer er som udgangspunkt skattefri, hvis følgende to betingelser er opfyldt: Tøjet skal i overvejende grad været anskaffet i arbejdsgiverens interesse. Dette betyder normalt, at der skal være firmalogo eller lignende på tøjet. Udgiften til tøj må årligt ikke sammen med værdien af andre goder, der er omfattet af den særlige bagatelgrænse for visse personalegoder overstige kr. (2009). Ifølge en afgørelse fra det tidligere Ligningsråd falder almindelige beklædningsgenstande kun ind under bagatelgrænsen, hvis der er en direkte sammenhæng mellem tøjet og arbejdets udførelse. Bagatelgrænsen kan derfor ikke anvendes, hvis tøjet har karakter af almindelig privat beklædning, idet der i så fald ikke kan påvises en konkret sammenhæng med den ansattes arbejde. Ligningsrådet tilføjede dog, at såfremt tøjet tydeligt fremstår som firmabeklædning med synligt navn, logo eller tilsvarende, og i øvrigt i overvejende grad anvendes i arbejdstiden, er der normalt ikke grundlag for beskatning, hvis tøjet efter en konkret vurdering ikke erstatter privat tøj. For at være nogenlunde sikker på ikke at blive beskattet af en tøjordning er det derfor vigtigt, at den enkelte medarbejder vælger tøj, som naturligt kan benyttes af den pågældende medarbejder i arbejdstiden. Samtidig er det normalt en forudsætning for skattefriheden, at tøjet er påført synligt navn eller logo. Men er disse betingelser overholdt, er der som altovervejende hovedregel ikke grundlag for at beskatte medarbejderne af tøjets værdi. Momsmæssig behandling af arbejdstøj Moms vedrørende arbejdstøj og uniformer, der tilhører virksomheden, og som anvendes af personalet i arbejdstiden, kan fradrages 100 %. Det er en forudsætning, at virksomheden afholder udgiften til køb af arbejdstøj mv., samt at virksomheden ejer arbejdstøjet. Det samme gælder civilbeklædning såsom bukser, skjorter, slips mv., som en medarbejder skal bære, når denne repræsenterer virksomheden. Det er en forudsætning, at tøjet tilhører virksomheden, og at tøjet er forsynet med synligt logo eller navn. Hvis en virksomhed indkøber beklædningsgenstande, som foræres til medarbejderne, kan der ikke fratrækkes moms, heller ikke selv om der er tale om arbejdstøj, som i øvrigt opfylder ovenstående betingelser. 11

12 Sportsbeklædning Hvis virksomheden stiller sportstøj til rådighed for sine medarbejdere, kan virksomheden fratrække momsen, hvis medarbejderne er forpligtede til at levere tøjet tilbage, når de ikke længere er ansat i virksomheden. 12

13 Avis Arbejdsgiverens betaling af avis, der erstatter almindeligt avishold i husstanden, er skattepligtig. Aviser, der leveres på arbejdspladsen til anvendelse der, skal ikke beskattes. Hvis husstanden selv betaler for en avis, er yderligere abonnementer som hovedregel skattefrie, hvis de betales af arbejdsgiveren. Er avisen i overvejende grad ydet af hensyn til arbejdet, kan avisen medregnes ved opgørelsen af værdi af personalegoder omfattet af bagatelgrænsen, jf. afsnittet herom. Momsmæssig behandling af avis Der er ikke moms på aviser, hvorfor virksomheden ikke kan opnå momsfradrag for udgifter til aviser, som tilbydes medarbejdere. Hvis medarbejderen yder en egenbetaling til virksomheden, skal der ikke afregnes moms af videresalget af avisen. Momsfritagelsen påvirker ikke virksomhedens momsfradragsret. 13

14 14 Biler Næst efter boligudgifter er bilen den største faste udgift for mange familier. Det er derfor naturligt at overveje at lade firmaet betale udgifterne til bilen, mod at man til gengæld betaler skat af fri bil. Ved fri firmabil forstås en bil, som arbejdsgiveren stiller til rådighed for medarbejderen til privat kørsel. Arbejdsgiveren har enten købt eller leaset bilen. Det afgørende er, at det er arbejdsgiveren, der stiller bilen til rådighed for medarbejderen. Det er uden betydning, hvor meget eller hvor lidt medarbejderen kører privat i bilen. Det er arbejdsgiveren, der afholder alle de ordinære driftsudgifter, såsom udgifter til forsikring, vægtafgift, benzin, olie, sprinklervæske, vask samt udgifter til reparationer og vedligeholdelse. Alle disse udgifter er således medregnet i den skattepligtige værdi, som medarbejderen beskattes af. Udgifter til garage, parkeringsplads, parkeringsafgifter, parkeringsbøder, færgebilletter, biltog og motorvejsafgifter anses derimod ikke for at være af driftsmæssig karakter. De er derfor ikke medregnet i den skattemæssige værdi af fri firmabil. I det omfang arbejdsgiveren betaler disse udgifter for medarbejderen, skal skatten beregnes særskilt. Betaler arbejdsgiveren færgebilletter eller broafgifter i forbindelse med medarbejderens erhvervsmæssige kørsel, er det skattefrit for medarbejderen, hvorimod betalingen er skattepligtig for medarbejderen, hvis udgiften afholdes i forbindelse med medarbejderens private kørsel. Medarbejderens beskatning Medarbejderen beskattes af 25 % af den del af bilens værdi, der ikke overstiger kr., og 20 % af resten. Bilens værdi skal altid sættes til mindst kr., og medarbejderen skal derfor altid beskattes af mindst kr. om året. Værdien af fri firmabil beskattes ligesom løn, altså som personlig indkomst. Der skal desuden beregnes arbejdsmarkedsbidrag af den skattepligtige værdi af fri firmabil. Fra og med 2010 tillægges et miljøtillæg til nævnte skattepligtige værdi svarende til den årlige ejerafgift for bilen. For biler indregistreret før 1. juli 1997 udgøres miljøtillægget af vægtafgiften. For en benzindrevet bil med et brændstofforbrug på 13,9 km/liter udgør ejerafgiften kr. årligt. For personer med en marginal skatteprocent på 56 (inkl. AM-bidrag) bliver den årlige merskat således kr. Værdien af fri firmabil er A-indkomst, og arbejdsgiveren skal derfor sørge for at indeholde A-skat og AM-bidrag i forbindelse med lønudbetalingen til medarbejderen. Hvis en hovedaktionær, der ikke er ansat i selskabet, får stillet en fri bil

15 til rådighed, er der tale om B-indkomst, men selskabet har indberetningspligt. Værdien af nye biler For nye biler og biler, der på anskaffelsestidspunktet er under tre år gamle, sættes bilens værdi til bilens nyvognspris. Det gælder dog kun i det indkomstår, hvori bilen er indregistreret og de to efterfølgende indkomstår. Herefter nedsættes værdien til 75 % af nyvognsprisen. Derfor er det en fordel at købe bilen i december. Nyvognsprisen er den pris, forhandleren benytter ved berigtigelsen af registreringsafgiften inkl. moms, registreringsafgift, leveringsomkostninger og alt normalt tilbehør. Det er kun registreringsafgiftspligtigt tilbehør/ekstraudstyr, der skal medregnes i grundlaget. Værdien af brugte biler For en brugt bil, der på anskaffelsestidspunktet er mere end tre år (36 mdr.) gammel, er beregningsgrundlaget arbejdsgiverens købspris for bilen inkl. udgifter til istandsættelse og forbedringer i forbindelse med anskaffelsen. Der sker ikke efterfølgende nedsættelse af dette beregningsgrundlag. Minimumsværdien på kr. gælder også for brugte biler. Sale and lease back For biler, som er ældre end 36 mdr., kan beregningsgrundlaget nedsættes ved at sælge bilen til et koncernselskab eller til et leasingselskab og derefter lease bilen. Fremover udgør beregningsgrundlaget bilens værdi på leasingtidspunktet. Det er en forudsætning, at der er realitet i overdragelsen og leasingkontrakten, og at handlerne gennemføres på markedsmæssige vilkår. Egenbetaling Hvis medarbejderen betaler et beløb til arbejdsgiveren for at have firmabilen til rådighed, skal den skattepligtige værdi reduceres med det betalte beløb. Arbejdsgiveren skal indtægtsføre medarbejderens betalinger. Specialkøretøjer Der er visse køretøjer, som ikke umiddelbart er omfattet af reglerne om fri firmabil. Det gælder fx lastvogne og andre specialkøretøjer, hvor indretningen gør bilen uegnet eller meget lidt egnet til privat benyttelse. Er der tale om en lukket kassevogn med fastmonterede hylder samt fastmonteret værktøjsindretning, anses vognen som en specielt indrettet værkstedsvogn. Benyttes en sådan vogn til kørsel mellem bopæl og arbejdsplads, medfører det ikke beskatning af bil til rådighed, men befordringsfradraget bortfalder naturligvis. Gulpladebiler Der sker ikke beskatning af fri firmabil, hvis arbejdsgiveren har fratrukket moms ved køb af bilen, og kørslen i bilen er lovlig efter momsreglerne. I den forbindelse accepteres lejlighedsvis kørsel mellem hjem og et fast arbejdssted. 15

16 Der sker heller ikke beskatning, hvis der ikke er betalt tillæg for privat anvendelse efter reglerne i vægtafgiftsloven. Hvis der alligevel køres privat i bilen, sker der beskatning, ligesom der kan være overtrædelse af moms- og afgiftsreglerne. Momsmæssig behandling af biler For de mest almindelige motorkøretøjer gælder følgende regler for momsfradrag: Motorkøretøjets art Fradragsret ved Køb Leje Drift Moms ved salg Personbiler, indrettet til befordring af ikke mere end ni personer og motorcykler Ingen Intet fradrag, hvis lejeperioden er under seks måneder. Hvis lejeperioden er over seks måneder, kan der gives fradrag efter særlige regler Ingen Ingen Vare- og lastbiler med tilladt totalvægt ikke over tre tons: 1) Bruges bilen kun i den momspligtige virksomhed kørsel mellem bopæl og virksomhedens faste adresse er privat kørsel Fuld Fuld Fuld Moms af den fulde salgspris 2) Stilles bilen til rådighed for en medarbejder Ingen 1/3 fradrag for momsen af lejen, hvis virksomhedens salg af momspligtige varer og ydelser er over kr. om året Fuldt fradrag, hvis virksomhedens salg af momspligtige varer og ydelser er over kr. om året Ingen 16

17 Motorkøretøjets art Vare- og lastbiler med tilladt totalvægt over tre tons, busser mv.: Fradragsret ved Køb Leje Drift Moms ved salg 1) Bruges bilen kun i den momspligtige virksomhed kørsel mellem bopæl og virksomhedens faste adresse er privat kørsel Fuld Fuld Fuld Moms af den fulde salgspris 2) Stilles bilen til rådighed for en medarbejder Delvis Delvis Delvis Moms af den fulde salgspris Personbiler Der er ikke momsfradrag for udgifter til køb og drift af personbil (hvidpladebil), motorcykel eller autocamper. Dette gælder uanset formålet med købet. Broafgift, parkeringsafgift og betaling for færgeoverfart anses som udgifter til bilens drift og giver derfor ikke ret til momsfradrag. Som hovedregel kan der ikke opnås momsfradrag for leje af personbiler. I 1998 blev der indført delvist momsfradrag for leasing af personbiler og motorcykler i Danmark. For at opnå momsfradrag efter disse regler, er der to forudsætninger, som skal være opfyldt: 1. Leasingkontrakten skal løbe i en uafbrudt periode på mere end seks måneder. 2. Bilen/motorcyklen skal benyttes mindst 10 % til momspligtige aktiviteter. 17

18 Fradragsretten bliver udregnet efter særlige regler, afhængig af køretøjets alder. De første tre år efter køretøjets første indregistrering beregnes fradragsgrundlaget som 2 % pr. måned af registreringsafgiften ved første indregistrering. De efterfølgende år er fradragsgrundlaget 1 % pr. måned af registreringsafgiften ved første indregistrering. Den fradragsberettigede moms udgør 25 % af fradragsgrundlaget og skal oplyses på fakturaen af leasingfirmaet. Leasing af personbiler i udlandet Danske momsregistrerede virksomheder har mulighed for at lease personbiler i udlandet. Hvis bilen leases i et andet EU-land, eksempelvis Tyskland, faktureres leasingydelsen med det pågældende lands momssats, hvilket giver virksomheden ret til momsfradrag efter det pågældende lands bestemmelser om momsfradrag for biler (tilbagebetalingsordningen). Hvis en dansk momsregistreret virksomhed vælger at lease bilparken i fx Tyskland, opkræves leasingydelsen med tysk moms. Fordelen ved at lease i Tyskland er, at de tyske myndigheder tillader fuldt momsfradrag for leje af personbiler, hvorved der også ydes fuld momsrefusion til udenlandske virksomheder, som leaser biler i Tyskland. Virksomheder kan også indgå aftale om et totalleasingarrangement (full cost leasing). Det betyder, at leasingydelsen omfatter alle omkostninger i forbindelse med drift af bilen, herunder reparations-, og vedligeholdelsesomkostninger. Leasingydelsen skal stadig faktureres med tysk moms, og den danske virksomhed kan søge momsen retur efter ovennævnte retningslinjer. Retten til momsrefusion omfatter dog ikke motorbrændstof, som er indkøbt af den danske virksomhed her i landet. Hvis bilen leases i et land uden for EU, eksempelvis Norge, og bilen faktisk benyttes her i landet, skal der i alle tilfælde afregnes dansk moms af leasingydelsen. Hvis leasingtager er en momsregistreret virksomhed, er det leasingtager, der skal afregne den danske moms af leasingydelsen. Der er fremsat lovforslag om ændring af reglerne for udlejning af transportmidler, som udlejes i en periode på højest 30 dage (korttidsudlejning). Efter reglerne skal korttidsudlejning af transportmidler tillægges moms i det land, hvor transportmidlet stilles til rådighed, dvs. typisk i kundens land. Forslaget lægger ikke op til en ændring af de eksisterende regler for så vidt angår udlejning over 30 dage til virksomheder. Forslaget ventes implementeret pr. 1. januar Varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over tre tons Betingelsen for at opnå momsfradrag for anskaffelsen af varebiler under tre tons er, at bilen kun anvendes til momspligtige aktiviteter. Hvis en varebil under tre tons stilles til rådighed for en medarbejder, kan der ikke opnås momsfradrag for anskaffelsen. 18

19 Kørsel mellem hjem og arbejde anses som hovedregel for at være privat kørsel. Kørsel mellem hjem og arbejde i tilknytning til en vagtordning, kørsel mellem skiftende arbejdssteder eller kørsel i specialindrettede køretøjer, anses, på visse betingelser, som erhvervsmæssig kørsel. Se nedenfor. For varebiler med en totalvægt ikke over tre tons er der fuld fradragsret for moms vedrørende driften. Dette gælder, uanset om bilen anvendes fuldt erhvervsmæssigt eller til såvel erhvervsmæssig som privat kørsel. Varebiler med en totalvægt på over tre tons Adgangen til momsfradrag for anskaffelse af varebiler over tre tons afhænger af bilens anvendelse. For varebiler over tre tons, som stilles til rådighed for en medarbejder, skal fradragsretten for anskaffelsen og driften opgøres efter et skøn. Der kan opnås momsfradrag for den del af momsen, der skønsmæssigt kan henføres til virksomhedens momspligtige aktiviteter. Hvis der føres kørebog, og den skønsmæssige fordeling af momsen foretages ud fra kørselsregnskabet, sker der normalt ikke tilsidesættelse af virksomhedens skøn. For varebiler med en tilladt totalvægt op til fire tons, anses følgende som erhvervsmæssig kørsel: Specialindrettede køretøjer Momsreglerne omfatter nu også begrebet specialindrettede køretøjer. Med begrebet forstås varevogne op til 4 tons, som er indrettet med fastmonterede hylder eller lignende fast udstyr til erhvervsmæssigt brug, og som derfor ikke er egnede til privat kørsel. Det er endvidere et krav, at det specielindrettede køretøj er nødvendigt for udførelsen af arbejdet. En specialindrettet varevogn kan anvendes til kørsel mellem brugerens private bolig og det faste arbejdssted uden begrænsning i momsfradragsretten. Det vil også være tilladt for brugeren af en specialindrettet varevogn at passe private ærinder, fx indkøb eller afhentning af børn, så længe dette sker i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel og ikke kræver en afvigelse fra den erhvervsbetingede rute. Hvis de private ærinder kræver afvigelse fra den erhvervsbetingede rute, må denne kørsel ikke overstige km/år. Små korte svinkeærinder, der ikke afviger mere end højst et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede kørselsrute, medregnes ikke til de km/år. Kørsel mellem hjem og arbejde er tilladt op til 25 gange om året Undtagelsesvis kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året (dvs. inden for 12 på hinanden følgende måneder) anses ikke som privat kørsel, når bilen den efterfølgende dag skal anvendes erhvervsmæssigt, fx til kørsel til et møde, et kursussted eller en 19

20 lufthavn med henblik på videretransport til møde mv. Det gælder også kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året dagen efter, at bilen har været anvendt erhvervsmæssigt. I dette eksempel tæller kørslen 2 gange (dagen før den erhvervsmæssige kørsel og dagen efter den erhvervsmæssige kørsel medregnes). Begrænsningen på de 25 gange om året knytter sig til den enkelte medarbejder, som tager en bil med hjem. Afhentning af mad i arbejdstiden Kørsel til spisning eller afhentning af mad anses ikke som privat kørsel, når kørslen sker i arbejdstiden. Afsætning/afhentning af kollegaer I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde kan der afhentes/ afsættes kollegaer, når arbejdsgiveren beordrer det. Arbejdsgiveren kan beordre det mundtligt og generelt, og det behøver ikke vedrøre en specifik situation. Skiftende arbejdssteder Kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder anses ikke for at være privat kørsel under følgende forudsætninger: At der er tale om en vare- eller lastbil, som er forsynet med det for arbejdet relevante værktøj, eller der er etableret et lager på medarbejderens bopæl At kørsel til virksomhedens faste adresse kun finder sted undtagelsesvis (1-2 gange om ugen) og kun for at supplere bilens lager af værktøj mv. At der reelt er tale om kørsel til midlertidige arbejdspladser, fx byggepladser og lignende. Der må ikke foretages svinkeærinder i tilknytning til kørslen. Vagtordning Kørsel mellem hjem og virksomhedens faste forretningssted som led i en vagtordning anses ikke for privat kørsel på følgende betingelser: Kørslen er udtryk for et klart forretningsmæssigt behov. Køretøjet er udstyret med værktøj eller lignende, som de forekommende reparationer kan udføres med. Brugeren har fået et klart forbud mod at bruge bilen privat. Der er lavet en vagtplan, og der er rapportpligt over udkald m.v. Det kan konstateres, hvilket køretøj der er brugt til de enkelte vagter. Antallet af køretøjer står i rimeligt forhold til vagtordningens omfang. Den vagthavende skal være i tjeneste hele vagtperioden. Medarbejdere, der er omfattet af en vagtordning, hvor de skal være til rådighed døgnets 24 timer, kan deltage i familiefester og lignende inden for området, uden at køretøjet anses for at være benyttet privat. 20

21 Der må ikke foretages svinkeærinder i forbindelse med kørslen, med mindre der køres i et specialindrettet køretøj. Dagsbeviser Der er vedtaget lov om udstedelse af såkaldte dagsbeviser, som giver mulighed for at frikøbe en varebil til privat brug, uden at dette får betydning for bilens skatte- og afgiftsmæssige status som 100 % erhvervsmæssig. Muligheden for køb af dagsbeviser gælder for varebiler op til 4 tons. Der kan købes op til 20 dagsbeviser pr. bil pr. kalenderår. Dagsbeviserne koster 225 kr. pr. dag og dækker samtlige skatte- og afgiftsmæssige krav mod virksomheden. Dog vil en arbejdsgivers betaling af dagsbeviser for den ansatte betragtes som et skattepligtigt personalegode for den ansatte. Dagsbeviset kan rekvireres via SKATs TastSelv-service og skal medbringes under kørsel med bilen den pågældende dag. Det er ikke muligt at købe dagsbeviser med tilbagevirkende kraft. Ikrafttrædelsesdatoen for reglerne om dagsbeviser kendes endnu ikke, idet ordningen er forelagt EU-kommissionen til godkendelse. Privat benyttelse af varebil Varebiler må kun benyttes til privat kørsel, når der er betalt privatbenyttelsesafgift. Varebiler under 4 tons totalvægt, der er registreret efter den 2. juni 1998, og som må anvendes til privat kørsel, skal derfor være forsynet enten med et klistermærke med teksten Bilen må bruges privat eller papegøjeplader (biler indregistreret efter den 1. januar 2009). En varebil bliver brugt privat, når Bilen bliver brugt til andet end arbejdsmæssige formål Bilen bliver brugt til at køre mellem arbejde og bopæl Bilen bliver brugt til fritidsformål. Bøde Hvis en varebil, omfattet af klistermærkeordningen, anvendes privat, uden at klistermærket er anvendt korrekt, udløser forseelsen en bøde på 800 kr. Bliver klistermærket sat på en bil, som ikke er registreret til privat eller blandet brug, pålægges bøde, som fastsættes af domstolene. Herudover opkræves der moms og privatbenyttelsesafgift, og der vil ske beskatning af fri bil hos brugeren af bilen. 21

22 Bonuspoint Point optjent i forbindelse med arbejdsgiverbetalte flyrejser og hotelovernatninger er skattepligtige, hvis den ansatte bruger dem privat. Der skal betales skat af værdien af frirejsen/overnatningen, det vil sige, hvad den ansatte skulle have betalt til flyselskab/rejsebureau eller hotel, hvis der ikke havde været anvendt bonuspoint. Der er tale om B-indkomst, hvor arbejdsgiveren ikke skal indeholde AM-bidrag og A-skat af frirejsens værdi. Arbejdsgiveren har ingen indberetningspligt. Momsmæssig behandling af bonuspoint Medarbejderes anvendelse af eventuelle optjente bonuspoint til eksempelvis hotelovernatninger påvirker ikke virksomhedens momsfradragsret for de udgifter, der er afholdt i tilknytning til momspligtige aktiviteter. 22

23 Bredbånd ADSL/ISDN Bemærk, at skattereglerne for arbejdsgiverbetalt bredbånd ændres med virkning fra 1. januar Se afsnittet om multimedieskat. Det er muligt at undgå beskatning af arbejdsgiverbetalt bredbånd/ ADSL/ISDN, hvis den ansatte har adgang til arbejdsgiverens interne netværk fra bopælen. Er kravet om adgang til arbejdsgiverens netværk ikke opfyldt, beskattes medarbejderen efter reglerne om fri telefon. Adgang til arbejdsgiverens netværk vil sige, at medarbejderen skal have adgang til nogenlunde samme funktioner/dokumenter som på den sædvanlige arbejdsplads. Det er ikke tilstrækkeligt, at medarbejderen kan komme ind på virksomhedens hjemmeside eller bare har adgang til at læse og afsende s, se sin kalender mv. På den anden side er det heller ikke et krav, at den ansatte har adgang til alle arbejdsgiverens interne systemer. Skattefriheden omfatter for det første udgifter til en ISDN- eller en ADSL-forbindelse. Men samtidig omfatter skattefriheden også en arbejdsgiverbetalt telefonforbindelse fra samme adresse herunder abonnements- og samtaleudgifter vedrørende den almindelige telefonforbindelse. Skattefriheden for den almindelige telefonforbindelse gælder, uanset at netværksopkoblingen foretages gennem en ISDN- eller ADSLforbindelse eller gennem antennenettet. Skattefriheden omfatter kun den arbejdsgiverbetalte forbindelse, der giver adgang til arbejdsstedets netværk herunder en evt. fast telefonforbindelse og mobiltelefon, hvis netværksopkoblingen kan foretages via mobiltelefonen. Har den ansatte ud over den arbejdsgiverbetalte hjemmetelefon med adgang til arbejdsstedets netværk en arbejdsgiverbetalt telefon i sommerhuset eller en arbejdsgiverbetalt mobiltelefon, der ikke giver netværksadgang, bliver man fortsat beskattet af fri telefon. Momsmæssig behandling af bredbånd ADSL Hvis virksomheden afholder udgifter til en ADSL-forbindelse, som er installeret i en medarbejders hjem, har virksomheden delvist momsfradrag efter et skøn af den private, henholdsvis erhvervsmæssige anvendelse. Det anbefales, at der hvert år laves og dokumenteres et konkret skøn over den private/erhvervsmæssige anvendelse, som opbevares i virksomhedens materiale. Hvis ADSL-forbindelsen er etableret i tilknytning til en hjemmear- 23

24 bejdsplads, og medarbejderen ikke har adgang til at anvende forbindelsen til private formål, kan momsen fratrækkes fuldt ud. ISDN Hvis virksomheden afholder udgifter til en ISDN-forbindelse, som er installeret i en medarbejders hjem, kan virksomheden fratrække 50 % af momsen heraf. I modsætning til en ADSL-forbindelse er fradragsretten uafhængig af det faktiske brug af forbindelsen. Fradragsretten kan dog ikke overstige momsen af den faktiske betaling. Bruttoløntræk Arbejdsgiveradministrerede multimedieordninger, der stilles til rådighed i en lønpakke, finansieret gennem et bruttoløntræk, betragtes ikke momsmæssigt som et salg til medarbejderen. Der skal således ikke afregnes moms af medarbejdernes betaling. 24

25 Broafgifter Når en medarbejder får betalt sin brobizz for kørsel i egen bil mellem hjem og arbejde, har det kun betydning for medarbejderens mulighed for at tage det særlige brofradrag på 50 kr. pr. overfart for Øresund og på 90 kr. pr. overfart for Storebælt. Medarbejderen har derimod ret til det almindelige befordringsfradrag for strækningen herunder for selve brostrækningen. Ansatte, der har fri bil, kan få fradrag for broafgift med hhv. 50 kr. og 90 kr., jf. ovenfor, for kørsel mellem hjem og arbejde, såfremt den ansatte har betalt broafgiften selv. En medarbejder med fri bil, der får brobizz betalt af arbejdsgiveren for kørsel mellem bopæl og arbejde, beskattes ikke. Hvis medarbejderens kørsel er rent erhvervsmæssig, fx hvis der køres mellem virksomhedsadressen og en kunde, kan medarbejderen altid få betalt sine udgifter til brobizz uden skattemæssige konsekvenser. Er kørslen derimod privat fx familiebesøg i weekenden er medarbejderen altid skattepligtig af arbejdsgiverens udgift til brobizz. Det gælder, uanset om der køres i egen bil eller i firmabil. Momsmæssig behandling af broafgifter Ved kørsel over Storebæltsbroen anses broafgiften som en driftsudgift for køretøjet, og den momsmæssige behandling af udgiften er derfor afhængig af, om kørslen foretages i personbil eller i en vareeller lastbil. Fradragsretten er således: Motorkøretøjets art Personbiler Vare- og lastbiler med tilladt totalvægt ikke over tre tons Fradragsret Ingen Fuld Vare- og lastbiler med tilladt totalvægt over tre tons: 1) Bruges bilen kun i den momspligtige virksomhed kørsel mellem bopæl og virksomhedens faste adresse er privat kørsel 2) Stilles bilen til rådighed for en medarbejder Fuld Delvis Øresundsforbindelsen Ved kørsel over Øresundsforbindelsen er der fuldt fradrag for moms 25

26 ved erhvervsmæssig kørsel. Det er uden betydning, hvilken type køretøj der anvendes. Begrundelsen for den forskellige behandling af de to broforbindelser er, at man anvender de svenske momsregler ved passage af Øresundsforbindelsen. Brobizz En brobizz er ikke rettet mod det enkelte køretøj, men mod virksomheden som helhed, hvorfor virksomheder, som både anvender brobizz til personbiler og varebiler, skal skabe et dokumentationsgrundlag, som sandsynliggør, at det er den korrekte moms, som fratrækkes ved overfarten. 26

27 Firmafester Deltagelse i firmafester beskattes efter praksis ikke. Momsmæssig behandling af firmafester Hvis en firmafest holdes ude i byen på en restaurant, kan der fratrækkes 25 % af den betalte moms. Det gælder også i de tilfælde, hvor medarbejderne er inviteret med ægtefælle på restaurant. I de tilfælde, hvor firmafesten bliver holdt på virksomhedens adresse, kan der ikke opnås momsfradrag for udgifter til mad, uanset om maden serveres fra virksomhedens egen kantine eller leveres udefra. Virksomheden har ret til momsfradrag for udgifter til transport mv. i forbindelse med firmafester. Det er udelukkende bespisningen, der er begrænsninger for. Til illustration af momslovens bestemmelser har vi udarbejdet nedenstående eksempel: Medarbejderne køres i bus til arrangementet. Ved ankomsten serveres der morgenmad på hotellet. Om formiddagen og eftermiddagen er der teambuilding. Om aftenen er der middag på hotellet. Under spisningen er der underholdning og efterfølgende musik. Medarbejderne køres hjem til virksomheden. Hvis virksomheden selv har stået for arrangementet og dermed er blevet faktureret for udgifterne fra de forskellige leverandører, skal virksomheden vurdere, hvilken kategori de forskellige udgifter kan henføres under. Bustransport Når virksomheden modtager en faktura på bustransport, er denne faktura tillagt moms. Moms på leje af bus i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel til eksempelvis medarbejderarrangementer, firmafester, kurser mv. er fuldt fradragsberettiget. Hotelregning Fakturaen fra hotellet til dækning af mad, lokaleleje mv., anses for hotel- og restaurationsydelser, hvorfor virksomheden kan fradrage 25 % af momsen på den samlede faktura. Teambuilding Fakturaen fra eventfirmaet, som har stået for teambuildingen, anses for at være en erhvervsmæssig omkostning, hvorfor der er fuldt momsfradrag for udgiften hertil. Underholdning og musik Der er ikke momsfradrag på indkøb af underholdningsydelser af enhver art. 27

28 Firmasport og motion En arbejdsgiver kan skattefrit stille sports- og motionsfaciliteter til rådighed på arbejdspladsen. Skattefriheden for medarbejderne er dog betinget af, at tilbuddet om brugen af faciliteterne omfatter samtlige medarbejdere. Ligeledes er arbejdsgiverens betaling af udgifter til firmaidræt skattefri for de deltagende medarbejdere. Afholder arbejdsgiveren derimod medarbejderens private udgifter til fitness eller andre kontingenter, er værdien heraf skattepligtig for medarbejderen. Momsmæssig behandling af firmasport Indretning af motionsrum Virksomheder, der indretter motionsrum, som stilles til rådighed for medarbejderne, kan fratrække momsen vedrørende udgifter til indretning, herunder til anskaffelse af motionsredskaber mv. Adgang til fitnesscentre Der findes ingen afgørelser, der specifikt går på adgang til motionscentre. Det afgørende for den momsmæssige behandling er, om adgangskortene er udtryk for en fradragsberettiget personaleudgift, eller der er tale om naturalaflønning af personalet. Højesteret har bekræftet, at fodboldbilletter, som et bryggeri havde modtaget som led i et sponsorat, og som var uddelt til bryggeriets personale, havde karakter af naturalaflønning. På baggrund af højesteretsdommen er det vores vurdering, at adgangskortene er naturalaflønning, hvis de uddeles til de ansatte personligt og er dermed ikke fradragsberettiget. Adgang til fitnesscentre med delvis egenbetaling Mange virksomheder vælger at opkræve hel/delvis betaling hos medarbejdere for adgang til motions- og fitnesscentre. Virksomhederne har i disse tilfælde fradragsret for købet, og der skal afregnes salgsmoms af salget. Motions- og fitnesscentres salg af adgangskort skal ved fakturering opdeles i hhv. momspligtig adgang til styrketræning og momsfri adgang til holdtræning. Ved salg af træningskort til virksomheden, opkræves der således kun delvis moms på fakturaen. 28

29 Flytteudgifter Der kan kun ske skattefri dækning af flytteudgifter ved koncerninterne flytninger, dvs. flytninger, der er begrundet i skift af arbejdssted for samme arbejdsgiver. Omkostninger ved flytninger, der skyldes nyansættelse, kan således ikke dækkes skattefrit af arbejdsgiveren. Medarbejdere, som forflyttes koncerninternt, kan skattefrit få dækket udgifter til følgende formål, når udgifterne er dokumenteret gennem eksterne bilag: Flytning af indbo. Rejseudgifter for husstanden herunder evt. kæledyr. Udgifter til nødvendige installationer. Huslejetab. Herudover kan arbejdsgiveren afholde udgifter til istandsættelse af en lejlighed, som arbejdsgiveren stiller til rådighed for den ansatte. Vedrørende flytning af indbo skal der netop være tale om flytning af indbo. Hvis arbejdsgiveren derimod erhverver nyt indbo til den ansatte, er den ansatte skattepligtig af værdien af indboet, selv om det formentlig i nogle situationer er billigere for arbejdsgiveren set i forhold til omkostningerne ved specielt en oversøisk flytning af medarbejderens indbo. En arbejdsgiver kan heller ikke skattefrit afholde udgifter til opmagasinering af den ansattes møbler. Momsmæssig behandling af flytteudgifter Momsbelagte udgifter til flytning af en medarbejders private bohave kan fratrækkes i virksomhedens momsregnskab, hvis der er tale om koncerninterne flytninger. Der er derimod ikke momsfradrag for flytteudgifter, som en arbejdsgiver afholder i forbindelse med ansættelse af en ny medarbejder. 29

30 Fortæring Værdien af arbejdsgiverbetalt mad og drikke i forbindelse med overarbejde er skattepligtig. Værdien indgår dog ved opgørelsen af bagatelgrænsen. Udgifter til bespisning på restaurant i forbindelse med interne møder er ikke skattepligtig under forudsætning af, at anledningen er erhvervsmæssig. Momsmæssig behandling af fortæring Der kan opnås momsfradrag for 25 % af momsen, når bespisningen af personalet foregår ude i byen. Fradragsretten omfatter virksomhedens udgifter til restaurationsbesøg, bespisning på kro, cafeteria, pølsevogn mv. Virksomheden kan ligeledes opnå momsfradrag for 25 % af momsen, hvis der betales for mad- og drikkevarer i en kantine, som tilhører en anden virksomhed. Hvis virksomheden dagligt afholder udgifter til bespisning af sit personale i en andens kantine eller lignende, kan virksomheden ikke opnå momsfradrag, idet daglig bespisning ikke anses som en strengt erhvervsmæssig udgift. Fortæring i egne lokaler EF-domstolen har i en kendelse slået fast, at en virksomheds udgifter til servering af måltider for eget personale i tilknytning til møder i virksomhedens egne lokaler er fradragsberettigede som en generalomkostning. Det er en betingelse, at serveringen er begrundet i virksomhedens behov, herunder eksempelvis hensigtsmæssig tilrettelæggelse og gennemførelse af møder i virksomhedens lokaler. Det er endnu uklart, hvordan EF-dommen skal tolkes i andre situationer fx ved servering af måltider i forbindelse med beordret overarbejde eller kursusaktiviteter i virksomhedens lokaler. Det er vores vurdering, at disse udgifter tillige vil være fradragsberettigede, i det omfang serveringen, som nævnt i dommen, er begrundet i virksomhedens behov. 30

31 Fratrædelsesgodtgørelse Fratrædelsesgodtgørelse beskattes kun i det omfang godtgørelsen overstiger en bundgrænse på kr. Det er imidlertid en betingelse for anvendelse af bundgrænsereglerne, at personen, der modtager godtgørelsen, fuldstændigt ophører med at være ansat i den udbetalende virksomhed, og at godtgørelsesbeløbet udbetales i tidsmæssig tilknytning til fratrædelsen. Træder beløbet i stedet for, hvad modtageren ville have modtaget i indtægt af stillingen for tiden efter fratrædelsen og indtil det tidspunkt, hvor modtageren kunne være opsagt i henhold til sin kontrakt eller lovgivningens almindelige regler, er fratrædelsesgodtgørelsen ikke skattefri. Bundgrænsereglerne gælder som nævnt kun ved fuldstændig fratræden. Reglerne gælder således ikke for godtgørelser, der udbetales i følgende tilfælde: Ved overgang til en stilling omfattet af et andet overenskomstgrundlag, eller godtgørelser, der ydes ved overgang til anden ansættelse, hvor funktionærlovens regler finder anvendelse. Godtgørelser, der ydes ved overgang til fleksjob mv., når arbejdsgiveren før og efter er den samme. Godtgørelse, der ydes i forlængelse af en åremålsansættelse. Det er ligeledes en betingelse, at den ansatte rent faktisk når at bestride stillingen. Beløbet, der er ydet som erstatning for manglende opfyldelse af kontrakt, er ikke omfattet af skattefritagelsen. Momsmæssig behandling af fratrædelsesgodtgørelse Der er ingen moms på fratrædelsesgodtgørelse, hvorfor virksomheden ikke kan opnå momsfradrag for udgifter til udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere, der holder op i virksomheden. 31

32 Fri befordring Medarbejdere beskattes ikke af, at arbejdsgiveren yder fri befordring mellem hjem og arbejde, forudsat at medarbejderen ikke selvangiver befordringsfradrag for strækningen. Reglen om skattefrihed for arbejdsgiverbetalt befordring finder ligeledes anvendelse, selv om medarbejderen ikke er berettiget til befordringsfradrag på grund af 24 km-grænsen. Skattefriheden for arbejdsgiverbetalt befordring finder også anvendelse, selv om den fri befordring ydes i form af periodekort, som kan benyttes til privat transport ud over kørsel mellem hjem og arbejde. Arbejdsgiverens udgift til ordningen kan evt. dækkes ved en bruttolønnedgang for medarbejderen med et tilsvarende beløb. Momsmæssig behandling af befordring Offentlig persontransport er ikke momsbelagt, hvorfor der ikke kan opnås momsfradrag for udgifter afholdt til medarbejderes befordring mellem hjem og arbejde med offentlige transportmidler. 32

33 Fri bil udenlandsk arbejdsgiver Når en person bosiddende i Danmark har en fri bil til rådighed fra sin udenlandske arbejdsgiver, skal den skattepligtige værdi af fri bil opgøres efter helt samme regler, som gælder, hvis det havde været en dansk arbejdsgiver. Er bilen indregistreret på udenlandske nummerplader, opgøres beregningsgrundlaget for firmabilbeskatning, som om der var betalt danske afgifter. Momsmæssig behandling af fri bil, som er stillet til rådighed af en udenlandsk arbejdsgiver Hvis en udenlandsk arbejdsgiver stiller en bil til rådighed for en person, som er bosiddende i Danmark, er den momsmæssige behandling af udgifter i Danmark i overensstemmelse med bestemmelserne, som er beskrevet under afsnittet biler. Når en udenlandsk arbejdsgiver stiller en bil til rådighed for en ansat, som er bosiddende i Danmark, kan arbejdsgiveren undgå at betale dansk registreringsafgift af bilen, når følgende betingelser er opfyldt: Den udenlandske arbejdsgiver skal have hjemsted (hovedsæde) eller fast forretningssted i et andet EU/EØS-land, og der skal være tale om et faktisk og reelt ansættelsesforhold hos den udenlandske arbejdsgiver. Bilen må højst køre 183 dage i en 12-måneders periode i Danmark. Bilen skal have kørt flere erhvervsmæssige kilometer i udlandet end den samlede erhvervsmæssige og private kørsel i Danmark i en 12-måneders periode. Hvis bare en af de to sidste betingelser er opfyldt, skal der ikke betales dansk registreringsafgift. 33

34 Helårsbolig Ansatte, der har hel eller delvis fri helårsbolig til rådighed, beskattes af forskellen mellem egenbetalingen og den faktiske markedsleje eller den skematisk fastsatte leje i henhold til Skatterådets vedtagelser. Hvis der til en helårsbolig, som en ansat har fået stillet til rådighed, er knyttet bopæls- og fraflytningspligt, gives der ved beregningen af den skattemæssige værdi af boligen et nedslag på 30 % i værdien efter Skatterådets satser/markedsleje. Det skattepligtige beløb efter nedslaget kan højst udgøre et maksimumbeløb svarende til 15 % af den ansattes faste pengeløn (den sædvanlige løn i form af penge før beregning af AM-bidrag og A-skat samt eventuelt eget pensionsbidrag). Ved opgørelsen af den skattemæssige værdi af en helårsbolig, som den ansatte ikke har pligt til at bo i, men alene pligt til at fraflytte ved ansættelsens ophør, gives et nedslag på 10 % i værdien efter Skatterådets satser/markedsleje. For direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform samt hovedaktionærer/anpartshavere sættes den skattepligtige værdi til 5 % af beregningsgrundlaget. Den skattepligtige værdi forhøjes med 1 % af den del af beregningsgrundlaget, der ikke overstiger kr. og 3 % af resten. Hertil lægges den faktisk betalte ejendomsskat og øvrige løbende udgifter. Hvis arbejdsgiveren ud over fri bolig også betaler for udgifter, der normalt afholdes af lejeren, fx el, varme, havemand og rengøring, skal udgiften hertil beskattes. Beskatningsgrundlaget er arbejdsgiverens faktiske udgifter til de nævnte goder. Momsmæssig behandling af boliger Virksomheder, der stiller en bolig til rådighed for en medarbejder, kan ikke fratrække momsen på udgifter, der knytter sig til køb og indretning. I praksis er det kun køb mv. af en permanent bolig, der ikke giver ret til momsfradrag. Som permanent bolig anses som hovedregel den bopæl, hvor en person har sin faste adresse. Derimod kan virksomheden fratrække moms ved anskaffelse af campingvogne, skurvogne eller lignende, der anvendes som midlertidig bopæl for medarbejdere, fx i forbindelse med større entreprenørarbejder. 34

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2015

BILER SKAT OG MOMS 2015 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016 Indhold Beskatning af personalegoder... 3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Page 1 of 5 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Dokumentets dato 13 mar 2009 Dato for 13 mar 2009 10:18 offentliggørelse

Læs mere

Personalegoder. redmark.dk

Personalegoder. redmark.dk Personalegoder redmark.dk Forord Personalegoder er ydelser i naturalier, som anvendes af virksomhederne i medarbejdernes fleksible lønpakker. Goderne indgår ofte som en betydelig del af virksomhedens rekrutteringsog

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder...

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder... INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8 Administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 11 FORSIKRINGER...

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil Ajour firmabil Juni 2007 *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 Redaktion Søren Bech (ansv.) Katja W. Brandt Knut Sigurd Hansen Joan

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 Januar 2016 Få de nyeste opdate ringer på reglerne for firmabiler i 2016 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion:

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen Udskrift af Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt total... Page 1 of 11 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over

Læs mere

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader.

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader. Værd at vide om FIRMABIL Kørselsregnskab Gulpladebiler Specialindrettede biler Kørebog Vagtordning Kassevogn med fastmonterede reoler Firmabil Transport fra hjemmet Erhvervsbetingede køreruter Privat kørsel

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008 Human Resource Services Ajour Personalegoder December 2008 PricewaterhouseCoopers skatteafdeling Dansk og international skattelovgivning undergår konstant store forandringer og bliver til stadighed mere

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Personalegoder og fleksible lønpakker

Personalegoder og fleksible lønpakker Personalegoder og fleksible lønpakker Næstved Kommune den 16. juni 2009 Advokat Torben Mølgaard Hededal Temaer Arbejdsgivers oplysnings- og indeholdelsesforpligtelser Generelt om beskatning af personale-

Læs mere

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk Biler Biler Skat & Moms redmark.dk Kan du styre en firmabil sikkert igennem skatte- og momslandskabet? Inden du sætter dig bag rattet i en firmabil og kører en tur, er det vigtig at kende de særlige regler

Læs mere

Personalegoder. Skat 2016

Personalegoder. Skat 2016 Personalegoder Skat 2016 I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personalegoder pr. 1. januar 2016. Vi henviser i øvrigt til vores øvrige pub likationer om: It-beskatning Firmabil/Egen

Læs mere

2011-2012 DIN SMUTVEJ TIL ÅRSOPGØRELSEN MED GODE RÅD OG KONTANTE TIP

2011-2012 DIN SMUTVEJ TIL ÅRSOPGØRELSEN MED GODE RÅD OG KONTANTE TIP 2011-2012 DIN SMUTVEJ TIL ÅRSOPGØRELSEN MED GODE RÅD OG KONTANTE TIP 1 2 3 4 5 6 INTRO SÅDAN BRUGER DU SKATTEHÅNDBOGEN Af chefredaktør SØREN VERUP mange danskere regner med, at Skat har fuldstændig styr

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

PERSONALEGODERAPPORTEN

PERSONALEGODERAPPORTEN PERSONALEGODERAPPORTEN Juni 2010 Copyright 2010 - Multidata A/S Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution (f.eks. udlån, kopiering og videregivelse) uanset form og

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Afgørende for vurdering af beskatningen er hvorvidt bilen kan kategoriseres som:

Afgørende for vurdering af beskatningen er hvorvidt bilen kan kategoriseres som: Gulpladebiler - skattemæssig henseende Nedenstående er en genopfriskning af skatteregler for anvendelse af gulpladebiler, der udelukkende er indregistreret til erhvervsmæssigt brug med tilladt totalvægt

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Beskatning af fri el-bil

Beskatning af fri el-bil - 1 Beskatning af fri el-bil Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har i en afgørelse offentliggjort den 8. juni 2015 taget stilling til beskatningen af lønmodtagere, der får stillet

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Varebiler (gulpladebiler)

Varebiler (gulpladebiler) Varebiler (gulpladebiler) - skat, moms og afgifter 2014 FORORD Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler. Det er en daglig udfordring for rådgivere, virksomheder og ansatte

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms:

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms: Statens Administration, ØSC 8. april 2011 Oversigtsskema til vejledning om afløftning af moms på købsfakturaer Skemaet indeholder områder, hvor der kan være forskelle fra hovedreglen om fuld fradragsret

Læs mere

Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Skat Tax

Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Skat Tax Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Skat 2017 Tax 2 Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Indhold 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons.

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2013 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons GULPLADEVEJLEDNING Gulpladebiler, og især hvordan man må bruge dem, er et af de områder, som størstedelen af landets virksomheder interesserer sig for. I april 2008 blev der indgået et forlig mellem et

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 LØNMODTAGERBESKATNING Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 VELKOMMEN TIL side 2 Den vanskelligste ting at forstå i denne verden, er indkomstskatten Albert Einstein Ingenting er sikkert her i verden,

Læs mere

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2011 FORORD De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret væsentligt

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst.

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst. Valgfri goder Som medarbejder på individuel kontrakt kan du til- og fravælge prissatte goder beskrevet i dette bilag, afhængig af hvad der passer ind i din individuelle situation. Ved valg af et gode fratrækkes

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons Skat 2015 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer.

skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. b i l e r skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen.

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen. - 1 Købers hæftelse for sælgers skattesnyd Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen fremsatte den 25. april 2012 et lovforslag, der blandt andet har til formål at bekæmpe sort arbejde.

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., Skatterådet, j.nr. 07-165767 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Marts/April 2015 Rådgivning økonomisk vejledning Leasing af firmabil Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil. Alligevel er der særlige

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55 Side 1 af 55 Vejledning i bilordninger:...4 1: Indledning:...4 2: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.1: Definition: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.2: 60 dags-reglen:...5 3: Den skattemæssige behandling af biler

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk Holdninger til og meninger om gulpladebiler har igennem de seneste årtier været mange og forskelligartede.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015 FORORD Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Der er flere regler omkring moms og skat, der er værd at kende, hvis du arbejder på tværs af landegrænser indenfor teaterverdenen. Nedenstående

Læs mere

Morgenmøde. Personalegoder / skat og moms PwC. marts

Morgenmøde. Personalegoder / skat og moms PwC. marts Morgenmøde 1 Agenda Velkomst og morgenmad Anvendelse af biler Personaleudgifter og personalepleje Personalearrangementer Gavepolitik Køb af mobiltelefoner Tak for i dag 2 Anvendelse af biler - moms 3 Biler

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven

Læs mere

plus revision skat rådgivning Varebiler

plus revision skat rådgivning Varebiler plus revision skat rådgivning Varebiler Forord Det er dyrt at køre i bil i Danmark, det ved vi alle. Det skyldes især den høje bilbeskatning, herunder især registreringsafgiften. Derudover skyldes det

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2016

BILER SKAT OG MOMS 2016 BILER SKAT OG MOMS 2016 Nørreport 3 6200 Aabenraa Tlf. 74 62 61 12 Fax 74 62 95 20 Torvegade 6 6330 Padborg Tlf. 74 67 20 21 Fax 74 67 22 15 Jyllandsgade 28, 1. 6400 Sønderborg Tlf. 74 43 77 00 Fax 73

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord Personalegoder indgår i mange virksomheder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2018

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2018 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2018 Få de nyeste opdate ringer på reglerne for personalegoder 2018 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion:

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

IVÆKST: Transport Indtjeningsanalyse og personalegoder 8. november 2016

IVÆKST: Transport Indtjeningsanalyse og personalegoder 8. november 2016 www.pwc.dk IVÆKST: Transport Indtjeningsanalyse og personalegoder 8. november 2016 Agenda Analyse af indtjening generelt Personalepleje og skattefrie goder Beskatning af multimedier Beskatning af firmabil

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Skat på det velgørende arbejde

Skat på det velgørende arbejde - 1 Skat på det velgørende arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange mennesker udfører frivilligt arbejde i forskellige sammenhænge. En del af dette arbejde ville næppe blive udført

Læs mere

7.3 Ingen eller særlig fradragsret

7.3 Ingen eller særlig fradragsret Moms Forlaget Andersen 7.3 Ingen eller særlig fradragsret Af Director Rune Grøndahl, KPMG rgroendahl@kpmg.dk Indhold Denne artikel omhandlende ingen eller særlig fradragsret har følgende indhold: 1. Indledning

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011 Klager v/ B A/S mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. maj 2011 har Klager v/ B A/S i medfør af revisorlovens

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere