Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig"

Transkript

1 Vil ledere være e? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå Ledernes Hovedorganisation September 2007

2 Indledning I august 2007 lancerede regeringen programmet Mod nye mål Danmark Det fastlægger de overordnede linjer og sigtepunkter i den økonomiske politik frem mod I programmet præsenteres en række initiativer for at sikre vækst, velstand og sammenhængskraft fremover. Regeringen har bl.a. afsat 39 mia. kr. i alt til et varigt løft i uddannelser, forskning, innovation og iværksætteri for perioden som udmøntning af Globaliseringspuljen. Iværksættere bidrager til innovation og nye virksomheder styrker endvidere konkurrencen gennem udfordring af eksisterende virksomheder. Målsætningen er, at Danmark fortsat skal være blandt de europæiske lande, hvor der hvert år etableres flest nye virksomheder. Hertil kommer, at Danmark i 2012 skal være blandt de lande i verden, hvor der er flest vækstiværksættere. Regering og Folketing kan skabe gode grundvilkår og incitamenter til vækst i nye virksomheder. Men fornuftige rammevilkår gør det selvsagt ikke alene. Yderligere kræves, at der er tilstrækkelig mange med den rigtige palette af kompetencer, lyst og mod til at udfylde rammerne. Ledernes Hovedorganisation har derfor fundet det interessant at undersøge, hvorvidt danske ledere har ambitioner om at overgå fra lønmodtagere til at. Spørgsmålet er, om de overhovedet overvejer et nyt og andet arbejdsliv, der kan bidrage til at indfri regeringens mål om med flere nye virksomheder i VækstDanmark. Det begrundes med, at de tilhører målgruppen af potentielle iværksættere. Typisk er ledere virkelystne og energiske med mange ideer og visioner. De etablerer ofte egen virksomhed eller overtager andre virksomheder, helt eller delvist. Samtidigt er mange af dem vant til stor hed, selvledelse og til at træffe beslutninger med vidtrækkende økonomiske konsekvenser for deres virksomheder. Især for privatansatte ledere må det forventes, at selve jobindholdet som ikke vurderes som markant anderledes end i deres nuværende jobs som lønmodtagere. I analysen afdækker vi, hvor mange ledere der aktuelt overvejer at etablere egen virksomhed fordelt på branche, alder, køn, geografi, ledelsesniveau og i givet fald, hvor langt fremme de er i deres overvejelser. Hertil kommer deres vurderinger af rammevilkår for nystartede e i Danmark. Vi undersøger, om ledere kan identificere barrierer for at indfri målet om flere iværksættere. Ledernes motiver til at e kortlægges også. Endelig ser vi på deres interesse i netværk for nystartede e eller andre, der går med planer om at etablere egen virksomhed.

3 Datagrundlag Undersøgelsen er spørgeskemabaseret, hvor ledere udgør datagrundlaget. Der er sikret repræsentativitet med hensyn til branche, ledelsesniveau, køn, alder mv. Sammenfatning Undersøgelsen fra Ledernes Hovedorganisation viser, at mange ledere overvejer et andet arbejdsliv som e. Dermed er der et godt vækstgrundlag blandt ledere til, at de kan bidrage til regeringens mål om flere nye virksomheder i Danmark. Over 40 pct. af alle lederne har det i deres karriereovervejelser. Navnlig topledere er positive. Hele halvdelen af toplederne overvejer nye erhvervseventyr som e. Hertil kommer, at 10 pct. af toplederne har konkrete planer om at e. Kun 2 pct. af de øvrige ledere har nået dette niveau Undersøgelsen viser, at køn har en betydelig indflydelse på, om du vil være. Hele 64 pct. af kvinderne svarer kategorisk nej til spørgsmålet, om de overvejer at mod 55 pct. af mændene. Yderligere er der dobbelt så høj en andel mænd, der har konkrete planer om at e. Interessen er størst inden for brancher som IT/ databehandling/telekommunikation, Finansiering og forsikring og Bygge og anlæg. Men der er langt fra ledernes overvejelser til færdig forretningsplan. Selv inden for brancher i vækst som følge af de senere års højkonjunkturer er der få med konkrete planer om at gå. Kun 7 pct. af ledere inden for IT/ databehandling/telekommunikation er nået dette niveau i deres overvejelser. Det tilsvarende tal for bygge- og anlægsbranchen er bare 4 pct. Både tidligere e og andre ledere er blevet bedt om deres vurdering af vilkårene for nystartede e. Blandt ledere, der selv tidligere har været e angiver 51 pct., at vilkårene er enten meget gode eller gode. Tilsvarende er der kun 41. pct. af ledere, der ikke har erfaringer som e, der vurderer vilkårene som meget gode eller gode. Men der er næsten lige så høj en andel, der angiver, at de ved ikke noget om det. Resultatet viser klart, at mange ledere vurderer, at Danmark ikke tilbyder verdens bedste vilkår og vækstbetingelser for nystartede e i dag. Implikationen må derfor være, at rammevilkår og -betingelser bør forbedres yderligere, hvis regeringens mål om flere iværksættere og nye virksomheder skal nås. Blandt barriererne er især den økonomiske risiko, som 75 pct. af ledere angiver som en faktor, der i høj grad eller i nogen grad afskrækker dem fra at etablere egen virksomhed. Men også de sociale aspekter og relationer ved deres nuværende arbejdsliv tillægges stor betydning. Langt over halvdelen angiver, at de vil savne sparring og samvær med kolleger på arbejdspladsen, hvis de begynder som e. Hele 36 pct. mener oven i købet, at det er decideret ensomt. Undersøgelsen afviger ikke fra andre tilbagemeldinger, som Ledernes Hovedorganisation har fået. Langt over halvdelen af medlemmerne i Ledernes Hovedorganisation har givet udtryk for, at de mangler personlig sparring i situationer, som de ikke kan drøfte med deres egen leder eller andre kolleger.

4 Derfor har Ledernes Hovedorganisation oprettet en ny afdeling Ledelses-, Personale og Karriererådgivning. Med det nye tiltag tager vi udgangspunkt i de problemer og udfordringer, som e erhvervsdrivende og lederne oplever i hverdagen. Ledernes Hovedorganisation tilbyder medlemmer individuel rådgivning og sparring. En anden betydelig barriere for at er også omfanget af papirarbejde. Over halvdelen angiver det som noget der i høj grad eller i nogen grad afskrækker dem. Et tankevækkende resultat er, at for meget papirarbejde i højere grad er en barriere for lederne, end at de ikke pt. har nogen forretningside!. Det taler for, at barrierer i form af unødvendigt tunge administrative byrder skal reduceres yderligere. I analysen er de ledere, der overvejer at e blevet bedt om at angive, hvilke forhold der motiverer dem. Personlige udfordringer udgør den stærkeste driver. Hele 97 pct. har angivet, at det i høj grad eller i nogen grad er drivkraften bag deres overvejelser. Af bemærkelsesværdige resultater er, at mange ledere overvejer at e p.g.a. dårlig ledelse og mangel på motivation i nuværende jobs. Over halvdelen svarer således, at det i høj grad eller i nogen grad er dårlig ledelse og/eller motivation på det nuværende job, der har motiveret deres overvejelser. Endelig understøtter analysen tidligere resultater fra Ledernes Hovedorganisation, som viser, at ledere er positive over for nyere udviklingsværktøjer som f.eks. netværk og mentoring. Således er der ca. 70 pct. i alt, som angiver, at de helt sikkert eller muligvis vil deltage i netværk for nystartede e eller med andre, der går med planer om at etablere egen virksomhed.

5 Hvem overvejer at e? (fordelt efter nuværende branchetilknytning) Som helhed svarer knap 60 pct. af de adspurgte ledere nej på spørgsmålet om, de overvejer at e. Den resterende del på godt 40 pct. har det under overvejelse. Heraf er der lidt over 30 pct., som en gang imellem leger med tanken. Kun 6 pct. overvejer det alvorligt, men de befinder sig foreløbig kun på idestadiet. Blot 3 pct. har konkrete planer om at omsætte dem til virkelighed. Blandt de mest interesserede er ledere inden for IT, databehandling og telekommunikation, hvor 16 pct. alvorligt overvejer eller allerede har konkrete planer om at e erhvervsdrivende. En mulig forklaring er, at branchen udbyder stærkt specialiserede ydelser og er i vækst, idet mange virksomheder og privatpersoner er afhængige af ekspertbistand i vores informationsog videnssamfund. Også inden for bygge- og anlæg er der en relativ stor interesse sammenlignet med de øvrige brancher. Af ledere med tilknytning til bygge og anlæg angiver de 12 pct., at de alvorligt overvejer det eller tilmed har konkrete planer om at e. Andelen forekomme ikke særlig stor i lyset af de seneste års højkonjukturer, hvor mange håndværkere må melde om flere måneders ventetid eller takke nej til nye ordrer på grund af mangel på arbejdskraft. Som forventet er de offentlige ledere mest afvisende overfor et arbejdsliv som e, hvor bare 2 pct. har konkrete planer inden for offentlig service. Det kan begrundes med, at de typisk vil foretage et større fagligt og kulturelt spring end for ledere, der allerede i dag er underlagt markedsmekanismerne i den private sektor. Som offentlig leder har du måske ufuldstændig information om vilkår og muligheder i det private, ligesom man typisk ikke har den samme adgang til og inside viden om potentielle kundegrundlag. Yderligere er der formentlig lavere efterspørgsel efter deres produkter og kompetencer på markedet, idet de typisk ikke har så konkret en karakter. Overvejer du at? (fordelt efter nuværende branchetilknytning) Nej Ja, jeg leger Ja, jeg overvejer Ja, jeg har I alt med tanken om at en gang i mellem alvorligt at, men er stadig kun på idéstadiet konkrete planer om at Industri 63% 30% 5% 3% 100% Bygge og anlæg 56% 32% 8% 4% 100% Detailhandel 52% 38% 6% 4% 100% Service 60% 30% 6% 4% 100% Finansiering og forsikring 52% 41% 6% 1% 100% IT, databehandling og 49% 35% 9% 7% 100% telekommunikation Offentlig service 64% 28% 6% 2% 100% Alle 57% 33% 6% 3% 100%

6 Hvem overvejer at e? (fordelt efter alder) I undersøgelsen ses, at alder har en vis indflydelse på, om man ønsker at e. Jo ældre, jo flere svarer nej til spørgsmålet, om de overvejer at e. Yderligere ses en markant højere andel, der leger med tanken om at e en gang i mellem blandt årige sammenlignet med årige. Resultatet er forventet, da man typisk som ung både er mere risikovillig optimistisk med hensyn til egne fremtidsmuligheder. Omvendt har midaldrende typisk mere opsparet human og finansiel kapital at investere i egen virksomhed. Andelen med konkrete planer er f.eks. lige så høj for midaldrende som for yngre ledere. Men i begge tilfælde ligger den på beskedne 3 pct. Overvejer du at? (fordelt efter alder) Nej Ja, jeg leger med tanken om at en gang i mellem Ja, jeg overvejer alvorligt at, men er stadig kun på idéstadiet Ja, jeg har konkrete planer om at år 32% 54% 11% 3% 100% år 39% 50% 7% 4% 100% år 45% 41% 10% 4% 100% år 53% 37% 7% 3% 100% år 56% 36% 4% 4% 100% år 64% 27% 6% 3% 100% år 77% 17% 3% 4% 100% Over 60 år 89% 8% 2% 2% 100% Alle 57% 33% 6% 3% 100% I alt

7 Hvem overvejer at e? (fordelt efter køn) Undersøgelsen viser, at køn har en betydelig indflydelse på, om du vil være. Hele 64 pct. af kvinderne svarer kategorisk nej til spørgsmålet, om de overvejer at mod 55 pct. af mændene. Yderligere er der dobbelt så høj en andel mænd, der har konkrete planer om at e. Kønsforskellen kan formentligt forklares ved, at det er kvinder der føder børn og tager størstedelen af orloven. Samtidigt er det fortsat mest dem, der er primære omsorgspersoner i familien med hovedansvaret for børn og omsorg over for aldrende forældre/svigerforældre og børnebørn. En øget arbejdsbyrde kan afskrække nogle kvinder fra at etablere sig som e med det overarbejde og overskud, som det kræver. Omvendt kan det motivere andre, at de måske kan få en bedre work-life balance med flere frihedsgrader til selv at planlægge egen arbejdsdag og eventuelt arbejde fra privaten som e. En anden supplerende forklaring på kønsforskellen er, at undersøgelsen viser, at det primært er inden for mandedominerede fag som IT, databehandling og telekommunikation, bygge og anlæg samt finansiering og forsikring, hvor der er størst interesse for at. I mere kvindetunge brancher som f.eks. offentlig service spores den laveste interesse. Overvejer du at? (fordelt efter køn) Nej Ja, jeg leger med tanken om at en gang i mellem Ja, jeg overvejer alvorligt at, men er stadig kun på idéstadiet Ja, jeg har konkrete planer om at Kvinder 64% 29% 5% 2% 100% Mænd 55% 34% 7% 4% 100% Alle 57% 33% 6% 3% 100% I alt

8 Hvem overvejer at e? (fordelt efter bopæl) Ledernes geografiske placering har kun begrænset betydning på, om man overvejer at. Blandt de mest afvisende er ledere i Region Syddanmark og Region Midtjylland, hvor henholdsvis 61. pct. og 58. pct. afviser, at det indgår i deres overvejelser. Det kan overraske, at ledere fra Region Nordjylland og Region Sjælland er lige positive med hensyn til, om de alvorligt overvejer at e i begge tilfælde 8 pct. Traditionelt er Nordjylland ikke vækstområde for nye virksomheder. Således er der en iværksætterrate på 5,2 nye virksomheder pr indbyggere i Region Hovedstaden sammenlignet med kun 2,9 nye virksomheder i Region Nordjylland 1. Men en række målrettede erhvervspolitiske tiltag og større enheder som følge af strukturreformen kan eventuelt have virket stimulerende. Det bemærkes dog, at andelen med konkrete planer er markant højere blandt lederne i Region Sjælland sammenlignet med Region Nordjylland. Overvejer du at? (fordelt efter bopæl) Nej Ja, jeg leger med tanken om at en gang i mellem Ja, jeg overvejer alvorligt at, men er stadig kun på idéstadiet Ja, jeg har konkrete planer om at Region Hovedstaden 55% 35% 7% 3% 100% Region Sjælland 57% 31% 8% 5% 100% Region Syddanmark 61% 31% 4% 4% 100% Region Midtjylland 58% 32% 6% 4% 100% Region Nordjylland 54% 38% 8% 1% 100% Hele landet 57% 33% 6% 3% 100% I alt 1 Iværksættere og nye virksomheder. Nøgletal 2006, Erhvervs- og Byggestyrelsen.

9 Hvem overvejer at e? (fordelt efter nuværende ledelsesniveau) Undersøgelsen bekræfter, at ledelsesniveau har en betydelig indflydelse på overvejelser om et skifte til virksomhed. Kun halvdelen af toplederne er afvisende mod 59 pct. af de øvrige ledere. Hele halvdelen af toplederne overvejer dermed at e. Hertil kommer, at 10 pct. af toplederne har konkrete planer om at e. Kun 2 pct. af de øvrige ledere har nået dette niveau. Vores resultater kan bl.a. forklares ved, at jobindholdet for en topleder på mange måder er parallelt med den es. Topledere fastsætter helt eller delvist selv virksomhedens strategier, mål og fremtidsvisioner med det ansvar, der følger med. De er også vant til at træffe økonomiske dispositioner med vidtrækkende konsekvenser for deres virksomheder. Topledere kan dermed direkte overføre mange afgørende erfaringer og kompetencer til et andet arbejdsliv som. Omvendt er der også meget at miste, når du har nået et niveau som topleder. Det er nok de færreste topledere, der kan være sikre på at få en tilsvarende høj stilling igen, hvis de faktisk tager springet, efterfølgende fortryder og gerne vil tilbage som lønmodtager. Overvejer du at? (fordelt efter nuværende ledelsesniveau) Nej Ja, jeg leger Ja, jeg overvejer Ja, jeg har I alt med tanken om at en gang i mellem alvorligt at, men er stadig kun på idéstadiet konkrete planer om at Topleder 50% 35% 5% 10% 100% Øvrige ledere 59% 33% 6% 2% 100% Alle 57% 33% 6% 3% 100%

10 Erfaringer og vilkår for nystartede e i Danmark I undersøgelsen er lederne også blevet spurgt, om de tidligere har været e og hvordan de vurderer vilkårene for nystartede e i Danmark. Af de adspurgte har næsten hver 5. leder tidligere været. Det bekræfter vores forventning om, at ledere bestemt er i målgruppen for potentielle e. Både tidligere e og andre ledere er blevet bedt om deres vurdering af vilkårene for nystartede e. Et interessant resultat ses ved sammenligning af de to gruppers vurderinger. Hele 39 pct. af tidligere e angiver, at vilkårene er enten dårlige eller meget dårlige for nystartede e. Kun 23 pct. af de andre ledere er enige heri. I de senere år er der allerede iværksat en stribe tiltag som f.eks. oprettelse af iværksætteakademier, en privat-offentlig Selvstændighedsfond, styrket adgang til risikovillig kapital, bedre finansieringsmuligheder mv. Disse initiativer er taget, da iværksætteri er blevet tildelt højere politisk prioritet efter regeringsskiftet i Men vores resultater understreger, at rammevilkår og -betingelser fortsat bør forbedres, hvis regeringens mål om flere iværksættere og nye virksomheder skal nås. Ovennævnte resultat må dog tages med det forbehold, at enkelte ledere måske ikke er helt opdaterede om de forbedringer af rammer og vilkår, der er sket, da de jo ikke længere selv er e. Men mange må omvendt forventes at være det, da det indgår i karriereovervejelserne for ca. halvdelen af lederne. Har du tidligere været? Ja 19% Nej 81% I alt 100% Hvordan synes du vilkårene er for nystartede e i Danmark? Har tidligere været Har ikke været Alle Meget gode 4% 2% 2% Gode 47% 39% 40% Dårlige 31% 19% 21% Meget dårlige 8% 4% 4% Ved ikke 11% 37% 32%

11 Barrierer for nye e I undersøgelsen er lederne blevet bedt om at angive mulige barriere for, at de ville være e. Den absolutte topscorer er den økonomiske risiko, som man tager som. Således siger over 75 pct., at det i høj grad eller i nogen grad afskrækker dem fra at e. Lønmodtagerkulturen synes også ret udbredt blandt ledere, idet næsten halvdelen i høj grad eller i nogen grad foretrækker at være lønmodtager. Også de sociale aspekter og relationer ved deres nuværende arbejdsliv tillægges stor betydning. Langt over halvdelen angiver, at de vil savne sparring og samvær med kolleger på arbejdspladsen, hvis de begynder som e. Hele 36 pct. mener oven i købet, at det er decideret ensomt. En anden betydelig barriere er også omfanget af papirarbejde. Lederne forventer tunge administrative byrder som e. Over halvdelen angiver dette som noget der i høj grad eller i nogen grad afskrækker dem. Et tankevækkende resultat er, at for meget papirarbejde i højere grad er en barriere for lederne, end at de ikke pt. har nogen forretningside! Undersøgelsen bekræfter tidligere analyseresultater fra Ledernes Hovedorganisation, der viser, at ledere er meget fokuserede på en god balance mellem arbejdsliv og familie-/fritidsliv. Lange arbejdsdage angives af over 40 pct., som noget der i høj grad eller i nogen grad afholder dem fra etablering som. Mangel på viden om både opstart og drift af egen virksomhed er tilsvarende forhold, der opfattes som betydelige barrierer blandt lederne. Hvad kunne afskrække dig ved at? I I høj I ringe nogen grad grad grad Slet ikke Ved ikke Den økonomiske risiko 34% 44% 15% 4% 2% 100% Jeg vil savne sparring og samvær med kolleger på arbejdspladsen 25% 42% 21% 9% 2% 100% For meget papirarbejde 23% 29% 28% 18% 2% 100% Jeg har ikke nogen forretningsidé 22% 23% 25% 25% 4% 100% Jeg foretrækker at være lønmodtager 17% 32% 26% 21% 4% 100% Min alder 17% 19% 22% 40% 2% 100% For lange arbejdsdage 14% 27% 29% 28% 2% 100% Jeg mangler viden om starte en virksomhed 13% 30% 27% 28% 3% 100% Jeg mangler viden om at drive en virksomhed 8% 23% 32% 35% 2% 100% Det er ensomt at være 8% 28% 29% 28% 7% 100% Kunde - eller konkurrenceklausuler i min nuværende kontrakt gør det 3% 7% 10% 78% 3% 100% vanskeligt at Alle

12 Motiver til at blandt ledere, der overvejer I analysen er de ledere, der overvejer at e blevet bedt om at angive, hvilke forhold der motiverer dem. Personlige udfordringer udgør den stærkeste driver. Hele 97 pct. har angivet, at det i høj grad eller i nogen grad er drivkraften bag deres overvejelser. Tilsvarende konstateres stærke ønsker om at være sin egen herre, idet 94 pct. tillægger det stor betydning som motivationsfaktor. Flere penge er ligeledes afgørende for over 70 pct. af de ledere, der overvejer at e. Naturligvis ønsker ledere et godt afkast af deres investeringer i form af både kapital, tid og usikkerhed om indtægtsgrundlag mv. Mere bemærkelsesværdige resultater er, at mange ledere overvejer at e p.g.a. dårlig ledelse og mangel på motivation i nuværende jobs. Disse resultater indikerer risiko for, at det mere kan være et fravalg end et aktivt tilvalg at gå. Over halvdelen svarer således, at det i høj grad eller i nogen grad er dårlig ledelse og/eller motivation på det nuværende job, der har motiveret deres overvejelser. Relativt kan det overaske, at entreprenante visioner ikke fylder mere i lederes overvejelser. Under halvdelen har således en ny forretningside, som i høj grad eller i nogen grad motiverer dem til at omsætte en ide til en ny virksomhed. En mulig forklaring er, at iværksætteri ikke systematisk har været en integreret del af deres uddannelsesforløb. Kun en mindre del af eleverne på erhvervsskoler og videregående uddannelsesinstitutioner lærer om iværksætteri i dag. Hvad motiverer dig til at? (svar fra dem der overvejer at e) I I høj I ringe Slet Ved nogen grad grad ikke ikke grad Alle Jeg ser det som en personlig udfordring 68% 29% 3% 0% 0% 100% Ønsket om at være sin egen herre 61% 33% 5% 1% 0% 100% Ønsket om at tjene flere penge 22% 49% 25% 5% 0% 100% Dårlig ledelse på mit nuværende job 22% 31% 25% 22% 1% 100% Mangel på motivation i mit nuværende job 16% 37% 27% 19% 1% 100% Jeg har en ny forretningside, som jeg ønsker at afprøve 15% 33% 32% 18% 2% 100%

13 Interesse for netværk for nystartede e I undersøgelsen er lederne blevet spurgt, hvorvidt de ønsker at deltage i netværk for nystartede e eller med andre som går med planer om at starte egen virksomhed. Vores resultater viser en udbredt interesse. Således er der ca. 70 pct. i alt, som angiver, at de helt sikkert eller muligvis vil deltage i netværk. Kun 20 pct. i alt afviser tanken. Resultatet understøtter tidligere undersøgelser fra Ledernes Hovedorganisation, som viser, at ledere er positive over for nyere ledelsesværktøjer som f.eks. netværk og mentoring. En undersøgelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen dokumenterer desuden, at iværksættere har de bedste opstarts-, overlevelses- og vækstbetingelser, når iværksætterne bl.a. er integreret i en række formelle og uformelle netværk 2. Ledernes positive holdninger til netværk kan være påvirket af sådanne erfaringsopsamlinger. Samtidigt kan det være et yderligere udtryk for, at lederne er opmærksomme på, at det kan være forbundet med ensomhed og isolation at være. Tilknytning til netværk med andre e eller personer med tilsvarende planer kan i nogen grad kompensere for den daglige kontakt og sparring med kolleger på arbejdspladsen. Foruden faglige input og inspiration kan sociale behov således tilgodeses gennem netværk. Ville du have interesse i at deltage i netværk for nystartede e eller med andre som går med planer om at starte egen virksomhed? Ja, jeg leger Ja, jeg Ja, jeg har I alt med tanken om at en gang i mellem overvejer alvorligt at, men er stadig kun på idéstadiet konkrete planer om at Ja, vil helt sikkert deltage i netværk 14% 34% 32% 19% Ja, vil muligvis deltage i netværk 53% 50% 39% 52% Nej, ønsker ikke at deltage i netværk 23% 9% 26% 21% Ved ikke 9% 7% 3% 9% I alt 100% 100% 100% 100% 2 Iværksætterindeks Vilkår for iværksættere i Danmark, 2006, Erhvervs- og Byggestyrelsen.

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge?

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Dansk Byggeri uddannelsesudvalg sætter fokus på, hvorfor en del af medlemsvirksomhederne ikke har lærlinge. I den forbindelse er medlemsvirksomheder,

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder - Før, under og efter finanskrisen Færre små og mellemstore virksomheder søger lånefinansiering nu end de gjorde før og under finanskrisen Andel

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERS OG EFTERLØNSMODTAGERES ARBEJDSKRAFTPOTENTIALE SFI-KONFERENCE, 20.09.2012 MONA LARSEN

FOLKEPENSIONISTERS OG EFTERLØNSMODTAGERES ARBEJDSKRAFTPOTENTIALE SFI-KONFERENCE, 20.09.2012 MONA LARSEN FOLKEPENSIONISTERS OG EFTERLØNSMODTAGERES ARBEJDSKRAFTPOTENTIALE SFI-KONFERENCE, 20.09.2012 MONA LARSEN DAGENS OPLÆG Datagrundlag Størrelsen af arbejdskraftpotentialet Genindtræden på arbejdsmarkedet Barrierer

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE i:\jan-feb-2001\8-a-02-01.doc Af Martin Windelin - direkte telefon: 3355 7720 22 RESUMÈ 28. februar 2001 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE I dette notat analyseres den senest offentliggjorte

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Lysten til at starte ny virksomhed: CVR-registreringer: Danmark 180 Antal CVR-registeringer (2001=100) 160 140 120 100 80 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

VÆKST- IVÆRKSÆTTERE TEMA. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKST- IVÆRKSÆTTERE TEMA. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKST- IVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING INDHOLD BAGGRUND OG ANALYSE I kølvandet på

Læs mere

SKATTEN DRIVER DANSKERE MED IVÆRKSÆTTERGEN TIL UDLANDET

SKATTEN DRIVER DANSKERE MED IVÆRKSÆTTERGEN TIL UDLANDET Organisation for erhvervslivet 17. november 2008 SKATTEN DRIVER DANSKERE MED IVÆRKSÆTTERGEN TIL UDLANDET AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LISE SAND FREDERIKSEN, LSF@DI.DK Den høje danske

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 Del: En undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter hos 3F afslører,

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Danmark har for få vækstvirksomheder

Danmark har for få vækstvirksomheder D Indsigt Nummer 2 22. januar 28 Danmark har for få vækstvirksomheder Af Udviklingsdirektør Anders Hoffmann, FORA, ah@ebst.dk, Økonom Ditte Rude Petersen, FORA, dpe@ebst.dk, og Chef for MMV & Entrepreneurship

Læs mere

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 209594 Brevid. 1441678 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006 det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og familielivet / Oktober 2006 Forord... 1 1. Indledning og sammenfatning... 2 1.2. Sammenfatning... 2 2. Balance mellem arbejde og familie...

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

IT-erhvervene i tal 2009

IT-erhvervene i tal 2009 IT-erhvervene i tal 2009 BrainsBusiness - ICT North Denmark kort fortalt... IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Forældres muligheder for at passe syge børn

Forældres muligheder for at passe syge børn 19.9.2006 Notat 13007 MELA/kiak Forældres muligheder for at passe syge børn Der er store forskelle på forældres muligheder for at passe deres børn, når de bliver syge. Det viser en undersøgelse som FTF

Læs mere

Landmandsbarometer. December 2010

Landmandsbarometer. December 2010 Landmandsbarometer December 2010 Forventning til ændring i virksomhedens resultat efter finansiering Indeværende år i forhold til sidste år Næste år i forhold til i år Stigning på mere end 750.000 kr.

Læs mere

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Hvordan vil du vurdere, at servicen på nedenstående områder har udviklet sig de seneste år? 9 8 7 6 4 3 Servicen er blevet

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer.

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer. Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision er at sætte dagsorden for, hvordan befolkningen opnår mere sundhed og sikrer fysioterapeuter

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009 Notat Kreative borgere i Region Syddanmark Borgerpanelet om innovation og kreativitet. Næsten 8 ud af 10 borgere synes, at de bruger deres kreative evner på jobbet. 18 procent er mest kreative uden for

Læs mere

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse Sagsnr. 50.10-00-348 Vores ref. HBØ/kni Deres ref. 2002/5100-2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Peter S. Willadsen Den 17. januar 2003. + ULQJRYHUXGNDVWWLOIRUVODJWLOORYRPGDQVNXGGDQQHOVHWLOYRNVQHXGO

Læs mere

Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag.

Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag. Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag. Virksomheder i vækst Århus 16. september 2015 1 Disposition 1. Profil af det

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER Nr 3. / 11. februar 2009 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø T 35 29 81 00 F 35 29 83 00 www.regioner.dk Økonomi Regioner kan skaffe 3000 arbejdspladser Hvis regeringen

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015

Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015 Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015 Balanceret ledelse i myndigheden? Trivsel og arbejdsglæde Effektivitet i opgaveløsningen Kvalitet i opgaveløsningen Balanceret

Læs mere

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder:

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder: 360 evaluering af din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som vil: have feedback på dine kommunikationsevner forbedre din kommunikation afstemme forventninger med dine medarbejdere omkring din måde

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 424 Offentligt Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012 Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Ufaglærte udgør 36 pct. af de ledige i

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet

Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet 13. MAJ 2004 Flere af målene for de fire højtprioriterede arbejdsmiljøproblemer i regeringens og parternes Prioriteringsplan er stort set nået. Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet På bare to år,

Læs mere

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser Februar 2007 mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser DJØF har foretaget en undersøgelse af livsfaser og i den forbindelse spurgt medlemmerne om, hvad de anser for at være de centrale omdrejningspunkter i

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 6. juni 2016. To ud af tre boligejere overvejer forbedringer i boligen 66 % af alle boligejere overvejer at lave forbedringer i deres bolig indenfor de kommende 12 måneder. Ser vi på fordelingen imellem

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

Gennemgang af søgekøen

Gennemgang af søgekøen Gennemgang af søgekøen Af Kontor for Analyse og Administration Som en del af udmøntningen af vækstpakken 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af søgekøen, hvor erhvervsskolerne

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

SFI s undersøgelse af lønforskelle

SFI s undersøgelse af lønforskelle Sagsnr. Ref. NBO Den 18. december 2000 SFI s undersøgelse af lønforskelle Social Forsknings Instituttet har udarbejdet en analyse om ligeløn. Den har titlen: mænd og kvinder i Danmark. SFI har udført undersøgelsen

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Boligejernes brug af afdragsfrie lån

Boligejernes brug af afdragsfrie lån Boligejernes brug af afdragsfrie lån Analyseinstituttet Epinion har i løbet af 2012 gennemført interviewundersøgelser for Realkreditrådet for at afdække boligejernes brug af realkreditlån med en afdragsfri

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Længerevarende ledighed skævt fordelt: Nordjylland hårdest ramt

Længerevarende ledighed skævt fordelt: Nordjylland hårdest ramt Længerevarende ledighed skævt fordelt: Nordjylland hårdest ramt Flere og flere dagpengemodtagere hænger fast i ledighed. Antallet af ledige, der har været ledige i sammenhængende ½-1 år er således mere

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

Fremtidens bestyrelsesarbejde

Fremtidens bestyrelsesarbejde Fremtidens bestyrelsesarbejde Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største selskaber involverer bestyrelserne sig i stigende grad i strategiarbejdet. Men formalia fylder for meget på bestyrelsesmøderne,

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH .DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH Folkeafstemning Deltagelse i euro-samarbejdet Omkring 1 år Op til 2-3 år Virksomhedernes omstilling til euro kan påbegyndes Omstilling i virksomhederne kan ske hurtigt forudsat

Læs mere

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 en telefonbaseret interviewundersøgelse blandt borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar

Læs mere

Socialøkonomiske virksomheders styrker, udfordringer, idéer og muligheder

Socialøkonomiske virksomheders styrker, udfordringer, idéer og muligheder Socialøkonomiske virksomheders styrker, udfordringer, idéer og muligheder Opsamling på workshop den 27/6-2012 Dette er en opsamling af 15 socialøkonomiske virksomheders workshopdialog om deres erfaringer

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅD I AARHUS

DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅD I AARHUS DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅD I AARHUS FÆLLESSKABER MED STÆRKE VÆRDIER Vi varetager dine kooperative interesser lokalt NÅR VI ARBEJDER FOR MERE END BARE OVERSKUD Ideen om kooperativer en virksomhedsform hvor

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst KKR dialogforum Silkeborg, den10. september 2015 v/bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk Hvad ved vi? Hvor stort er det midtjyske vækstlag? Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Historiske lav pris- og lønudvikling.

Historiske lav pris- og lønudvikling. 13-0542 - poul - 27.08.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Historiske lav pris- og lønudvikling. Nu har Danmarks Statistik også offentliggjort lønudviklingen i den private sektor

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

HVAD DRIVER SUCCESFULDE VIRKSOMHEDER?

HVAD DRIVER SUCCESFULDE VIRKSOMHEDER? HVAD DRIVER SUCCESFULDE VIRKSOMHEDER? REG LAB REG LAB = REGIONAL LÆRING, ANALYSE OG BEST PRACTICE. ET MEDLEMSBASERET LABORATORIUM DER INDSAMLER, UDVIKLER OG FORMIDLER GOD PRAKSIS INDEN FOR REGIONAL ERHVERVSUDVIKLING.

Læs mere

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse.

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse. Folketingets Uddannelsesudvalg ft@ft.dk 11-06-2010 Sag nr. 06/2313 Dokumentnr. 26709/10 Uddannelsesmuligheder til alle unge en langsigtet løsning For at indfri målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian RESUMÈ RENTESTIGNINGEN RAMMER ARBEJDERNE HÅRDEST Et nej til euroen d. 28. september vil medføre en permanent højere rente end et ja. Det

Læs mere