Smartphone. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smartphone. Brugervejledning"

Transkript

1 Smartphone Brugervejledning

2 2 Tillykke med købet af din nye Windows Mobile Smartphone! Læs dette, før du går videre ENHEDEN ER IKKE OPLADET, NÅR DEN TAGES UD AF FORPAKNINGEN. TAG IKKE BATTERIPAKKEN UD, MENS ENHEDEN ER UNDER OPLADNING. GARANTIEN UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER MANIPULERER MED ENHEDENS YDRE KABINET. BEGRÆNSNINGER I BESKYTTELSE AF PRIVATE OPLYSNINGER Visse lande kræver forpligtende redegørelse for optagede telefonsamtaler og kræver desuden, at man informerer den person, man taler med, om, at samtalen bliver optaget. Overhold altid landets relevante lovgivning ved brug af optagelsesfunktionen i telefonen. COPYRIGHTOPLYSNINGER Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync, Excel, Internet Explorer, MSN, Outlook, PowerPoint og Word er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

3 Vigtige sundheds- og sikkerhedsoplysninger Under brug af dette produkt skal følgende sikkerhedsforholdsregler træffes for at undgå eventuelt juridisk ansvar og skadeserstatninger. Gem og følg alle anvisninger for produktsikkerhed og drift. Overhold alle forholdsregler i brugervejledningen og på produktet. Overhold følgende forholdsregler for at reducere risikoen for fysiske skader, elektrisk stød, brand og beskadigelse af udstyret. 3 ELEKTRISK SIKKERHED Dette produkt er udelukkende beregnet til brug med strømforsyning fra det angivne batteri eller den angivne strømforsyningsenhed. Enhver anden brug kan være farlig, og ugyldiggør enhver godkendelse af produktet. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER FOR KORREKT OPRETTELSE AF JORDFORBINDELSE FORSIGTIG! Ukorrekt forbindelse af associeret bygningsjordforbindelse kan medføre risiko for elektrisk stød. Dette produkt er udstyret med et ActiveSync-kabel til forbindelse med en stationær eller bærbar pc. Sørg for, at pc'en er jordet korrekt (jordforbindelse), før dette produkt sluttes til pc'en. Den stationære eller bærbare pc er udstyret med et strømforsyningskabel med jordleder og jordstik. Stikket skal sættes i en passende stikkontakt, der er monteret korrekt og jordet i overensstemmelse med alle lokale regler og bestemmelser. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER FOR STRØMFORSYNINGEN Brug en korrekt ekstern strømkilde Et produkt må kun benytte den type strømkilde, der er angivet på mærkepladen. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strømkilde der kræves, skal du kontakte en autoriseret leverandør eller det lokale elselskab. Se brugervejledningen, der følger med produktet, hvis du benytter et produkt, der drives med batteri eller andre kilder. Håndtér batteripakker forsigtigt Dette produktet indeholder et lithium-ion-batteri. Der består en risiko for brand og ætsninger, hvis batteripakken behandles ukorrekt. Forsøg aldrig at åbne eller udføre nogen form for service på batteripakken. Du må ikke adskille, knuse, punktere, kortslutte eksterne kontakter, kassere ved brænding eller kassere i vand eller udsætte batteripakken for temperaturer over 60 C.

4 4 ADVARSEL! Telefonen indeholder en lithium-ion-batteripakke. Der består en risiko for brand og ætsninger, hvis batteripakken behandles ukorrekt. Du må ikke adskille, knuse, punktere, kortslutte eksterne kontakter, kassere ved brænding eller kassere batteripakken i vand. Forsøg aldrig at åbne eller udføre nogen form for service på batteripakken. Udskift udelukkende med en batteripakke, der er specificeret til produktet. Genbrug eller kassér batterier korrekt. Kassér aldrig batterier med almindeligt affald. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER FOR DIREKTE SOLLYS Dette produkt må ikke udsættes for fugtige omgivelser og ekstreme temperaturer. Efterlad aldrig dette produkt eller dets batteri i en bil eller på steder, hvor temperaturen kan overstige 60 C. Det kan f.eks. være på instrumentbrættet i en bil, vindueskarme eller bag glas, der er udsat for direkte sollys eller stærkt ultraviolet lys i længere perioder ad gangen. Dette kan beskadige produktet, overopvarme batterier eller udgøre en risiko for køretøjet. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER FOR AKUSTISK TRYK FORSIGTIG! Der kan opstå permanent tab af hørelse, hvis der bruges øre- eller hovedtelefoner og lyttes til musik ved høj lydstyrke. BEMÆRK: I Frankrig er de mobile hovedtelefoner eller øretelefoner til denne enhed (produceret af leverandøren: Merry, modelnavn: EMC220) blevet afprøvet og fundet at opfylde kravene til lydtrykniveau, der er angivet i NF EN :2000-standarden, som det kræves iht. den franske artikel L

5 5 SIKKERHED I FLYVEMASKINER Brugen af dette produkt ombord på flyvemaskiner er forbudt i de fleste lande på grund af den mulige interferens, som denne enheds telefonfunktion kan forårsage med flyvemaskines navigationssystem og kommunikationsnetværk. Hvis du vil bruge denne enhed ombord på et fly, skal du huske at slukke telefonen ved at skifte til tilstanden Flight. MILJØMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER Brug aldrig dette produkt på benzinstationer, kemiske anlæg, hvor der er igangværende sprængningshandlinger, i potentielt eksplosive omgivelser, f.eks. påfyldningsområder, under dækket på skibe, lager- og transportsteder for brændstof eller kemiske produkter, og områder, hvor luften indeholder kemikaliedampe eller partikler som støv eller metalpulver. Gnister i sådanne områder kan forårsage eksplosion eller brand, der kan resultere i personskade eller død. EKSPLOSIVE OMGIVELSER Produktet skal altid være slukket i områder med eksplosionsfare, eller hvor der findes brandbare materialer, og brugeren skal overholde alle tegn og anvisninger. Gnister i sådanne områder kan forårsage eksplosion eller brand, der kan resultere i personskade eller død. Udstyret må aldrig bruges på servicestationer, f.eks. benzintanke. Brugere bør være opmærksomme på restriktioner for brugen af radioudstyr ved brændstofdepoter, kemianlæg og steder, hvor der udføres sprængninger. Områder med en potentielt eksplosiv atmosfære er ofte men ikke altid tydeligt markeret. Disse omfatter optankningsområder, under dækket på både, lager- og transportsteder for brændstof eller kemiske produkter og områder, hvor luften indeholder kemikaliedampe eller partikler som støv eller metalpulver. VEJSIKKERHED Førere af køretøjer i bevægelse må ikke bruge håndholdte telefonitjenester undtagen i nødsituationer. I nogle lande er det tilladt at bruge håndfri enheder som et alternativ.

6 6 INTERFERENS MED MEDICINSK UDSTYR Dette produkt kan forårsage fejlfunktion af medicinsk udstyr. Brugen af enheden er forbudt på de fleste hospitaler og medicinske klinikker. IKKE-IONISERENDE STRÅLING Dette produkt bør udelukkende betjenes under de angivne normale forhold for at opretholde sikkerheden i forbindelse med strålingsniveau og interferens. Som med andet mobilt radiotransmitterende udstyr bør det bemærkes, at for at opnå tilfredsstillende funktion af udstyret og sikkerhed af personale anbefales, at ingen del af den menneskelige krop kommer for tæt på antennen under brug af udstyret. Generelle forholdsregler Overhold alle servicemeddelelser Du må ikke udføre nogen anden service på produktet, end den der er beskrevet andetsteds i brugervejledningen eller servicedokumentationen. Service på komponenter indeni kabiniettet skal udføres af en autoriseret tekniker eller leverandør. Beskadigelse, der kræver service Kobl produktet fra strømforsyningen, og overlad service til en autoriseret servicetekniker eller leverandør under følgende omstændigheder: Der er spildt væske eller faldet et objekt ind i produktet. Produktet har været udsat for regn eller vand. Produktet er blevet tabt eller beskadiget. Der ses tydelige tegn på overopvarmning. Produktet fungerer ikke normalt, selvom brugervejledningen følges. Undgå varme områder Produktet bør ikke placeres i nærheden af varmekilder, f.eks. radiatorer, centralvarmerist, ovne eller andre produkter (herunder forstærkere), der producerer varme. Undgå våde områder Brug aldrig produktet i våde områder.

7 Undgå at skubbe objekter ind i produktet Skub aldrig objekter af nogen art ind i åbninger i kabinettet eller andre åbninger i produktet. Der findes huller og åbninger til ventilation. Disse åbninger må ikke blokeres eller dækkes. Monteringstilbehør Brug ikke produktet på borde, vogne, stande, stativer eller beslag, der er ustabile. Enhver montering af produktet skal udføres i henhold til producentens anvisninger, og der bør benyttes et monteringstilbehør, som anbefales af producenten. Undgå ustabil montering Anbring ikke produktet på en ustabil base. Brug kun godkendt udstyr sammen med produktet Dette produkt bør udelukkende bruges sammen med personlige computere og tilbehør, der er angivet som egnet til brug med udstyret. Justér lydstyrken Skru ned for lydstyrken før brug af hovedtelefoner eller andre lydenheder. Rengøring Kobl produktet fra strømforsyningen før rengøring. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler på spray. Brug en fugtig klud til rengøring, men brug ALDRIG vand til at rengøre LCD-skærmen med. 7

8 8 Indhold Kapitel 1 Ibrugtagning Sådan fungerer enheden og dens tilbehør Indsætning af SIM-kortet og minisd-kort Skærmen Home Statusindikatorer og programikoner Brug af menuen Start Brug af hurtiglisten Indtastning af oplysninger Oplysninger om batteri...27 Kapitel 2 Brug af telefonens funktioner Brug af telefonen Foretagelse af et opkald Modtagelse af et opkald Muligheder under opkald Yderligere opkaldsoplysninger...36 Kapitel 3 Synkronisering af oplysninger og indstilling af -sikkerhed Om ActiveSync Indstilling af ActiveSync...40

9 9 3.3 Synkronisering af oplysninger Synkronisering via Bluetooth Synkronisering af musik og video Indstilling af -sikkerhed...49 Kapitel 4 Administration af telefonen Tilpasning af telefonen Tilføjelse eller fjernelse af programmer Brug af Task Manager og administration af hukommelse Administration og sikkerhedskopiering af filer Beskyttelse af telefonen Genstart af telefonen Nulstilling af telefonen...65 Kapitel 5 Oprettelse af forbindelse Oprettelse af forbindelse til internettet Brug af Internet Explorer Mobile Brug af trådløst modem Brug af Comm Manager Brug af Bluetooth...79 Kapitel 6 Udveksling af meddelelser og Brug af Outlook Brug af og tekstmeddelelser Brug af MMS-meddelelser...99

10 Brug af Pocket MSN Messenger Brug af kalender Brug af kontaktpersoner Brug af opgaver Brug af talenoter Kapitel 7 Oplevelse af multimedie Brug af kamera og videooptager Brug af Pictures & Videos Brug af Windows Media Player Brug af MIDlet Manager Kapitel 8 Brug af andre programmer Brug af ClearVue Suite Brug af hurtigopkald Appendiks 155 A.1 Juridiske meddelelser A.2 Pc-krav for kørsel af ActiveSync 4.x A.3 Specifikationer Indeks 167

11 Kapitel 1 Ibrugtagning 1.1 Sådan fungerer enheden og dens tilbehør 1.2 Indsætning af SIM-kortet og minisd-kort 1.3 Skærmen Home 1.4 Statusindikatorer og programikoner 1.5 Brug af menuen Start 1.6 Brug af hurtiglisten 1.7 Indtastning af oplysninger 1.8 Oplysninger om batteri Bliv opdateret på

12 12 Ibrugtagning 1.1 Sådan fungerer telefonen og dens tilbehør

13 Element Funktion Ibrugtagning Indikator Indikatoren på telefonen viser batteriopladning (gul), netværksstatus (grøn) og status for Bluetoothforbindelse (blå). Yderligere oplysninger om indikatorer findes i tabellen sidst i dette afsnit. 2. Højttaler Lyt til lydmedier eller telefonopkald herfra. 3. Skærm 4. Navigationsknap/ ENTER 5. Venstre funktionstast 6. Højre funktionstast Bruges til at rulle til venstre/højre/op/ned eller som ENTER-knap, hvis den trykkes ind. Tryk på denne for at udføre kommandoen, der er vist i mærket over knappen. Tryk på denne for at udføre kommandoen, der er vist i mærket over knappen. 7. HOME Tryk på denne for at gå til skærmen Home. 8. Tilbage Tryk på denne for at gå til forrige skærm eller slette tegn. 9. Tal Tryk på denne for at kalde op til et nummer, besvare et opkald eller bruge muligheder under opkald, f.eks. skifte til et andet opkald eller sætte et opkald på hold. Tryk og hold på denne for at aktivere/deaktivere højttalertelefon. 10. AFSLUT Tryk på denne for at afslutte et opkald. Tryk og hold på denne for at låse telefonen. 11. Tasten Tryk på denne for at skifte til forskellige inputtilstande, eller tryk og hold for at vælge en inputtilstand eller et symbol på listen. 12. Tasten Tryk på denne for at tilføje et mellemrum, eller tryk og hold for at få vist en liste over symboler.

14 14 Ibrugtagning

15 Element 13. Lås til batteridæksel 14. Lydstyrke op/ Talenoter 15. Lydstyrke ned/ Talekode Funktion Tryk på denne for at åbne batteridækslet. Ibrugtagning 15 Tryk på denne for at øge lydstyrken i øresneglen under et opkald. Tryk og hold på denne for at starte talenoteoptageren. Tryk på denne for at reducere lydstyrken i øresneglen under et opkald. Tryk og hold på denne for at starte talekodefunktionen. 16. Kameralinse 1,3 megapixel CMOS-linse. 17. Bilantennekonnektor Gør det muligt at slutte telefonen til bilens antenne for at opnå bedre signalmodtagelse. Tag bare gummihætten af, og slut til antennestikket. Sæt gummihætten på, når den ikke er i brug. 18. Tænd/sluk Tryk på denne for at tænde og slukke telefonen. Eller tryk på og slip hurtigt knappen for at få vist hurtiglisten, hvormed du kan ændre profiler, åbne Comm Manager og aktivere tastaturlås og enhedslåsning. 19. Kameraknap Tryk på denne for at starte kameraet. Optager et billede eller starter optagelse af et videoklip, hvis tilstanden kører. 20. Synkroniseringsbøsning/ hovedtelefonstik/ strømstik Tilslut USB-kablet for at synkronisere data eller genoplade batteriet; tilslut de medfølgende stereohovedtelefoner for at bruge det håndfri sæt eller lytte til lydmedier, eller tilslut alternativt vekselstrømsadapteren for at genoplade batteriet. 21. Mikrofon Tal ind i mikrofonen, når du modtager eller foretager et telefonopkald eller optager tale.

16 16 Ibrugtagning Indikatorvisninger Forskellige farver, der kan vises i indikatoren, opsummeres her. Indikator Fast grøn Tom Fast gul Blinkende grøn Status Batteri er fuldt opladet. Batterirummet er tomt. Batteriet oplades, eller telefonen bruger ActiveSync til at synkronisere med en pc. Har forbindelse til netværket. Blinkende blå Bluetooth er indstillet til tilstanden "On" eller "Discoverable". Blinkende rød Batteriet er næsten tomt (mindre end 4%). Blinkende gul Gul/grøn indikator slukket Dæmpet Batteritemperatur er højere eller lavere end funktionsgrænserne på 0-48 grader Celsius, og opladning er stoppet. Batterifejl. Indikatoren for "batterifejl" ( ) vises. I så fald kan den blinkende grønne indikator genoprettes ved at frakoble AC-adapteren. Har ikke forbindelse til netværket.

17 Tilbehør Der følger følgende tilbehør med enheden: Ibrugtagning Tilbehør Funktion 1. Vekselstrømsadapter Genoplad enhedsbatteriet. 2. USB-kabel Opret forbindelse mellem enheden og pc'en, og synkronisér data. 3. Stereohovedtelefoner Slut hovedtelefonerne til synkroniseringsbøsningen på telefonen. Det omfatter en lydstyrkekontrolknap og en Send/End-knap, der gør det muligt at modtage og afbryde indkommende og udgående opkald.

18 18 Ibrugtagning 1.2 Indsætning af SIM-kortet og minisd-kort Dit SIM-kort (Subscriber Identity Module) blev givet til dig af din trådløse serviceudbyder og indeholder dine grundlæggende abonnementsoplysninger, f.eks. dit telefonnummer og dit adressekartotek. Før du starter, skal du sikre, at telefonen er slukket. 1. Åbn batteridækslet. Tryk på dæksellåsen for at åbne batteridækslet. 2. Tag batteriet ud. Fjern batteriet ved at løfte det op fra bundenden, hvis du har sat det i. 3. Indsæt SIM-kortet. Løft SIM-kortholderen op, og sæt SIMkortet i holderen med de guldbelagte kontakter vendende nedad. Tryk holderen ned, når du er færdig. 4. Indsæt minisd-kortet. Indsæt dit minisd-kort (valgfrit) med de guldbelagte kontakter vendende nedad. 5. Sæt batteriet og batteridækslet på plads igen.

19 1.3 Skærmen Home Ibrugtagning 19 På skærmen Home vises vigtige oplysninger, f.eks. kommende aftaler, statusindikatorer, aktuel dato, aktuelt klokkeslæt, profil og ikoner for programmer, du har brugt for nyligt. Du kan åbne et program direkte ved at markere ikonet for det og trykke på ENTER. Tryk på HJEM for at få adgang til skærmen Home. Hvis du vil tilpasse skærmen Home, herunder baggrunden, skal du klikke på Start > Settings > Home Screen. 1. Vælg et program, der blev brugt for nyligt, og åbn det direkte fra skærmen Home Viser navnet på din tjenesteudbyde. Klik på den for at åbne Comm Manager Klik på denne for at få vist detaljer for et mistet opkald.. 4. Klik på denne for at få vist klokkeslættet for næste aftale. 5. Viser den aktuelle profil. Klik på denne for at ændre profilen. 6. Klik på denne for at åbne mappen Messages. 7. Klik på denne for at vise alle programikoner. 7 Home Screen Viser meddelelser, f.eks. mistede opkald eller nye meddelelser. 9. Viser status for GPRS- eller GSM-netværk. 10. Her vises strømstatus. 11. Her angives netværkets signalstyrke. 12. Her vises aktuel dato og klokkeslæt. 13. Klik på denne for at åbne kontaktpersoner, opkaldshistorik eller meddelelser.

20 20 Ibrugtagning 1.4 Statusindikatorer og programikoner I følgende tabel vises generelle statusindikatorer og deres betydning. GPRS tilgængelig GPRS tilsluttet Taleopkald i gang Dataopkald i gang Viderestillede opkald Opkald på hold Mistet opkald Opkald uden installeret SIM-kort Højttalertelefon til Batteriniveau Lavt batteri Meget lav batterikapacitet Batteri oplades Intet batteri eller batterifejl Ny eller tekstmeddelelse (SMS, Short Message Service) Ny onlinemeddelelse Tilstanden flertrykstekstinput, små bogstaver Tilstanden flertrykstekstinput, store bogstaver Tilstanden flertrykstekstinput, låsning af store bogstaver T9-tekstinputtilstand, små bogstaver T9-tekstinputtilstand, store bogstaver T9-tekstinputtilstand, låsning af store bogstaver Numerisk inputtilstand Ringer slukket Opkaldsadvarsel med vibration Mikrofon dæmpet Bluetooth Intet SIM-kort installeret Signalstyrke SIM-kort med fejl Radio tilsluttet eller intet signal Global brug Radio slukket / Linje 1/2 Synkroniseringsfejl

21 Ibrugtagning 21 I følgende tabel vises en liste over ikoner for programmerne, der allerede er installeret på telefonen. ActiveSync Calculator Calendar Call History Camera Clear Storage ClearVue Document ClearVue PDF ClearVue PPT ClearVue Worksheet Comm Manager Contacts Download Agent File Explorer Games Internet Explorer Bruges til at synkronisere oplysninger mellem telefonen og pc'en. Bruges til at udføre grundlæggende matematiske beregninger, f.eks. plus, minus, gange og division. Bruges til at holde styr på dine aftaler og oprette mødeanmodninger. Holder styr på foretagne, modtagne og mistede telefonopkald. Optager fotos i forskellige tilstande. Rydder hukommelsen, genopretter telefonens standardindstillinger og genstarter derefter telefonen. Gør det muligt at få vist Word-dokumenter på telefonen. Gør det muligt at få vist PDF-filer på telefonen. Gør det muligt at få vist PowerPoint-filer på telefonen. Gør det muligt at få vist Excel-regneark på telefonen. Gør det let at aktivere eller deaktivere telefonen, starte eller stoppe synkronisering med en pc, dæmpe telefonen, aktivere eller deaktivere Bluetooth, stoppe datatjeneste og aktivere eller deaktivere Direct Push. Bruges til at holde styr på dine kontaktpersonoplysninger. Giver oplysninger om status for hentning og det hentede indhold fra internettet. Lader dig organisere og administrere filer på telefonen. Hermed kan du spille to spil: Bubble Breaker og Solitaire følger med telefonen. Bruges til at navigere på internettet og WAP-steder og hente nye programmer og filer fra internettet.

22 22 Ibrugtagning Messaging Bruges til at sende og modtage - og tekstmeddelelser. MIDlet Manager Pictures & Videos Pocket MSN SAPindstillinger Bruges til at hente og installere Java-programmer, f.eks. spil og værktøjer, på telefonen. Bruges til at samle, organisere og sortere billed- og videofiler i mappen My Pictures på telefonen eller på et lagerkort. Bruges til at sende og modtage onlinemeddelelser via dine MSN Messenger-kontaktpersoner. Aktiverer adgang til Bluetooth Remote SIM på enheden. Dette gør det muligt at bruge en telefon fra et bilsæt, der understøtter SAP (SIM Access Profile), til at få adgang til SIMkortet på enheden via Bluetooth og foretage eller modtage telefonopkald. Du kan også overføre SIM-kontaktpersoner fra enheden til bilsættets telefon. Settings Speed Dial SIM Manager STK (SIM Tool Kit) Service Task Manager Tasks Video Recorder Voice Notes Windows Media Wireless Modem Bruges til at tilpasse telefonen, så den passer til dit brug. Hermed kan du oprette hurtigopkaldsposter til opkald til ofte kaldte telefonnumre eller til at åbne programmer, du ofte bruger. Bruges til at administrere de kontaktpersoner, der er gemt på dit SIM-kort. Du kan også bruge dette program til at kopiere SIM-indhold til Contacts på telefonen. Gør det muligt at opnå adgang til oplysninger og andre tjenester, som udbyderen af din trådløse tjeneste udbyder. Bruges til at holde styr på løbende programmer. Bruges til at holde styr på dine opgaver. Bruges til at optage videoklip i forskellige tilstande og med forskellig varighed. Bruges til at lave korte stemmeoptagelser. Bruges til af afspille video- og lydfiler. Bruges til at gøre enheden til et eksternt modem for en pc via en Bluetooth- eller USB-port.

23 1.5 Brug af menuen Start Ibrugtagning 23 Menuen Start er placeret i nederste venstre hjørne af skærmen Home og indeholder forskellige programikoner, der er spredt over én eller flere skærme. Sådan vises de tilgængelige programmer i menuen Start På skærmen Home skal du klikke på Start. Hvis du vil have vist flere programmer, skal du klikke på More. Din telefon leveres med flere programmer, som du kan starte med at bruge med det samme. Du kan også installere flere programmer fra den medfølgende Windows Mobile -ibrugtagningscd eller fra internettet, eller du kan købe software til mobiltelefonen i detailforretninger og installere dem på telefonen. 1.6 Brug af hurtiglisten Hurtiglisten giver praktisk adgang til en liste over funktioner, f.eks. låsning af telefon eller tastatur og valg af en anden profil. Se Kapitel 4 for at få flere oplysninger om profiler. Sådan opnås adgang til hurtiglisten 1. Tryk kortvarigt (tryk og slip hurtigt) på tænd/ sluk-knappen. Bemærk, at når du trykker og holder på tænd/sluk-knappen slukkes telefonen. 2. Rul gennem listen, og vælg det ønskede punkt ved at klikke på Select, trykke på knappen ENTER eller trykke på den relaterede numeriske tast på tastaturet. 3. Du kan når som helst lukke hurtiglisten ved at klikke på Cancel.

24 24 Ibrugtagning 1.7 Indtastning af oplysninger Du kan indtaste tekst og tal ved hjælp af tastaturet. Telefonen understøtter tre inputtilstande for indtastning af tekst og tal: Flertryk, T9 og numerisk. Tilstandene flertryk og T9 anvendes til at indtaste tekst og den numeriske tilstand til at indtaste tal. Når du vælger et felt, der kræver indtastning af tekst eller tal, vælger telefonen automatisk passende inputtilstand. Statusindikatoren i øverste højre side af displayet viser den aktuelle inputtilstand. Tilstanden flertrykstekstinput, små bogstaver Tilstanden flertrykstekstinput, store bogstaver Tilstanden flertrykstekstinput, låsning af store bogstaver T9-tekstinputtilstand, små bogstaver T9-tekstinputtilstand, store bogstaver T9-tekstinputtilstand, låsning af store bogstaver Numerisk inputtilstand Sådan ændres inputtilstand 1. Tryk og hold på knappen. 2. Klik på den ønskede inputtilstand i menuen. Brug af flertrykstilstand I flertrykstilstand indtaster du et tegn ved at trykke på den numeriske tast, hvorpå tegnet findes. Sådan indtastes tekst i flertrykstilstand Hvis du vil indtaste det første tegn på den numeriske tast, skal du trykke én gang på den numeriske tast. Hvis du vil indtaste det andet tegn på den numeriske tast, skal du trykke to gange osv. Hvis du vil indtaste tegn, der findes på samme numeriske tast, skal du holde pause, når du har indtastet det første tegn. Hvis du vil indtaste et tegnsætningstegn, skal du trykke på 1 flere gange, indtil det ønskede tegn vises.

25 Ibrugtagning 25 Sådan ændres flertrykstimeout Du kan ændre tidsrummet, der skal holdes pause mellem tastetryk på samme numeriske tast. 1. På skærmen Home skal du klikke på Start > Settings > Accessibility. 2. I feltet Multipress time out skal du vælge den ønskede længde af pausen mellem tastetrykkene. Brug af T9-tilstand Hvis du vil danne et ord i T9-tilstand, skal du trykke på den numeriske tast, der indeholder de ønskede bogstaver. T9 analyserer dine tastetryk og forsøger at færdiggøre ordet, mens du indtaster bogstaver. Tryk f.eks. på 7, 4, 6, 3 for at indtaste ordet "stol". Sådan indtastes tekst i T9-tilstand 1. Tryk og hold på knappen. 2. Klik på T9 i menuen. 3. Gør ét af følgende: Indtast bogstaver ved at trykke på tasterne, som bogstaverne findes på. Tryk kun én gang på en tast for hvert bogstav. Hvis der er mere end ét valg i T9-ordbogen for din indtastning, vises en liste over tilgængelige ord. Tryk på tasten for at indtaste et mellemrum efter det indtastede ord, eller klik på ét af de tilgængelige ord, hvorefter der automatisk tilføjes et mellemrum. Hvis du ikke ser det ønskede ord, skal du klikke på Add Word? på listen og derefter indtaste ordet ved hjælp af flertryk. Hvis du vil indtaste tegnsætningstegn, skal du trykke på 1 og vælge på liste over almindelige tegnsætningstegn. Brug af numerisk tilstand Hvis et tekstfelt kun tillader en numerisk indtastning, f.eks. et telefonnummer, skifter inputtilstanden automatisk til numerisk tilstand. Hvis du dog skal indtaste numre i en tekstlinje, skal du skifte til numerisk tilstand og derefter skifte tilbage til flertryks- eller T9-tilstand for at afslutte indtastningen af teksten.

26 26 Ibrugtagning Sådan indtastes tal i tekstbokse 1. Tryk og hold på tasten for at skifte til numerisk tilstand. 2. På tastaturet skal du indtaste det eller de ønskede tal. 3. Skift tilbage til flertryks- eller T9-inputtilstand ved at trykke og holde på tasten og derefter afslutte indtastningen af teksten. Flere tekstindtastningsopgaver I både flertryks- og T9-tilstanden er det første bogstav i en sætning som standard med stort begyndelsesbogstav. Sådan skiftes mellem store og små bogstaver og låsning af store bogstaver Tryk på tasten for at skifte mellem store og små bogstaver og låsning af store bogstaver i en tekstindtastningstilstand. Sådan slettes tegn Tryk på tasten TILBAGE for at gå et tegn tilbage og slette et enkelt tegn i enhver inputtilstand. Tryk og hold på tasten TILBAGE for at gå et tegn tilbage og slette en helt tekst eller numerisk felt i enhver inputtilstand. Sådan indtastes et mellemrum Tryk på tasten i flertrykstilstand eller T9-tilstand. Sådan indtastes et symbol 1. Tryk og hold på knappen. 2. I menuen skal du klikke på Symbols for at få vist siden Symbol. 3. Vælg det ønskede symbol, og tryk på ENTER. Sådan startes en ny linje I en fjerlinjes tekstboks, f.eks. noteområdet af en kontaktperson eller en kalenderaftale, skal du gøre følgende: Tryk på ENTER i enhver inputtilstand. Sådan indtastes et plustegn (+) for internationale opkald I en numerisk indtastningsfelt skal du trykke og holde på 0.

27 1.8 Oplysninger om batteri Ibrugtagning 27 Batteriydelsen afhænger af mange faktorer, herunder netværkskonfigurationen hos udbyderen af den trådløse tjeneste, signalstyrken, temperaturen i driftsmiljøet, de funktioner og/eller indstillinger, du vælger og bruger, andre enheder, der er tilsluttet telefonens tilslutningsporte og brugsmønstre for tale, data og andre programmer. Anslået batteriholdbarhed (tilnærmet): Taletid: Op til 3,5-8 timer Standbytid: Op til timer ADVARSEL! Sådan reduceres risikoen for brand eller forbrændinger: Forsøg aldrig at åbne, adskille eller udføre nogen form for service på batteripakken. Du må ikke knuse, punktere, kortslutte eksterne kontakter, kassere ved brænding eller kassere batteripakken i vand. Må ikke udsættes for temperaturer over 60 C. Udskift udelukkende med en batteripakke, der er specificeret til produktet. Genbrug eller kassér brugte batterier i henhold til lokale regler. Skærmen Power Management På skærmen Home skal du klikke på Start > Settings > Power Management for at få adgang til skærmen Power Management. Du kan kontrollere batterikapacitet fra hovedbatterilinjen. På skærmen Power Management kan du optimere strømydelsen ved at justere indstillinger for baggrundsbelysning og skærm.

28 28 Ibrugtagning Sådan gøres ved lavt batteri Gør følgende, når advarslen om lavt batteri vises: 1. Gem øjeblikkeligt de aktuelle data. 2. Synkronisér med pc'en for at oplade batteriet. 3. Sluk telefonen. Yderligere oplysninger om opladning af batteriet findes i hurtigstartmanualen.

29 Kapitel 2 Brug af telefonens funktioner 2.1 Brug af telefonen 2.2 Foretagelse af et opkald 2.3 Modtagelse af et opkald 2.4 Muligheder under opkald 2.5 Yderligere opkaldsoplysninger 2.6 Brug af talekoder Support på

30 30 Brug af telefonens funktioner 2.1 Brug af telefonen Du kan bruge telefonen til at foretage, modtage og holde styr på opkald og sende tekstmeddelelser SMS- (Short Message Service) og MMS-meddelelser (Multimedia Messaging Service). Du kan også kalde op til et telefonnummer direkte fra Contacts og let kopiere SIM-kontaktpersoner til Contacts på telefonen. Skærmen Phone På skærmen Phone kan du åbne, ringe op til eller finde en kontaktperson og endda gemme et nyt nummer i Contacts. Gør ét af følgende for at åbne skærmen Phone: Tryk på TAL. Indtast telefonnummeret direkte ved at trykke på de numeriske taster på tastaturet. Indstilling af ringetoner Du kan vælge, hvordan du vil have besked om indkommende opkald, påmindelser, nye meddelelser, alarmer og mere. Sådan indstilles en ringetone for indkommende opkald 1. På skærmen Home skal du klikke på Start > Settings > Sounds. 2. Vælg en ringetone på listen over ringetoner. 3. Klik på Done. Hvis du vælger Vibrate, dæmpes lyden, og telefonen vibrerer, når du modtager et opkald. Ikonet for vibration ( ) vises på titellinjen. Hvis du vælger None på listen Ring tone, dæmpes telefonen. Yderligere oplysninger om lyde findes i "Vælg, hvordan du får meddelelse om begivenheder og hændelser" i kapitel 4. Bemærk! Lydstyrken af øresneglen under et opkald justeres ved at trykke på lydstyrkekontrollen på telefonens sidepanel. Hvis lydstyrken justeres på noget andet tidspunkt, påvirker det lydniveauet af ringetone, meddelelser og MP3.

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Touch Phone Brugervejledning

Touch Phone Brugervejledning Touch Phone Brugervejledning www.htc.com 2 Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN MENS APPARATET OPLADES. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES HVIS

Læs mere

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com Udvidet Brugervejledning www.htc.com Læs, inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE FULDT UD OPLADT, NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR TELEFONEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES,

Læs mere

Revision: R00 (2007/5)

Revision: R00 (2007/5) Brugermanual Revision: R00 (2007/5) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder.

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Tillykke med købet af Sony Ericsson P1i. Få glæde af effektive e-mail-værktøjer, et kamera på 3,2 megapixel og lynhurtigt internet på farten. Ud over det forudinstallerede multimedieindhold har du endnu

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3-01

Brugervejledning til Nokia C3-01 Brugervejledning til Nokia C3-01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Yderligere produktoplysninger

Yderligere produktoplysninger Yderligere produktoplysninger Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows, Windows-logoet, Outlook og ActiveSync er varemærker tilhørende Microsoft Corporation

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 900

Brugervejledning til Nokia 900 Brugervejledning til Nokia 900 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA Nokia 301 Velkommen til Nokia 301 1.0. udgave DA Psst... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/ privacy. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

G620S. Brugervejledning

G620S. Brugervejledning G620S Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 5 Tænding eller slukning af telefonen 5 Låsning og oplåsning af skærmen 7 Introduktion til startskærm

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 700

Brugervejledning til Nokia 700 Brugervejledning til Nokia 700 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 7 Indsætning af et hukommelseskort 9 Opladning

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 6 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Din HTC Desire. Brugervejledning

Din HTC Desire. Brugervejledning Din HTC Desire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det vigtigt, at du ikke fjerne batteriet.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Brugervejledning Nokia 311

Brugervejledning Nokia 311 Brugervejledning Nokia 311 1. 3. udgave DA Indholdsfortegnelse Kom godt i gang...7 Taster og dele...7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet...9 Indsætning af et hukommelseskort...10 Sådan tænder du...11

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N8 00

Brugervejledning til Nokia N8 00 Brugervejledning til Nokia N8 00 2.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 8 Låsning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator 9230568 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RA-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere