Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet"

Transkript

1 30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev det besluttet at igangsætte et tværoffentligt samarbejde, som skal forbedre, forenkle og sikre en mere sammenhængende dokumentation på de væsentlige kommunale serviceområder. Som det første område har regeringen og KL indgået en aftale om national dokumentation på ældreområdet. Der har været lagt vægt på at sikre mere valid og sammenlignelig dokumentation på ældreområdet end det, der i dag er adgang til på nationalt niveau. Dette opnås ved i fremtiden at hente oplysningerne fra hver kommune direkte fra deres omsorgssystemer (EOJ), som opdateres løbende i forbindelse med sagsbehandlingen. Aftalen om dokumentation består af enighed om 23 nationale indikatorer, til beskrivelse af indsatsen på ældreområdet. De nye elementer Langt den største del af indikatorerne i aftalen er baseret på oplysninger, som allerede i dag indberettes til staten, via den årlige tælling til Danmarks Statistiks ressourceopgørelse, på oplysningerne fra det kommunale budget- og regnskabssystem, samt på den nationale brugertilfredshedsundersøgelse, som vil blive gennemført på centralt niveau. I forhold til tidligere, er der dog tale om en ny metode for, hvordan oplysningerne til Danmarks Statistik genereres, og hvordan de skal indberettes. Derudover er der enkelte helt nye indikatorer, der ikke tidligere er blevet indberettet nationalt. Metode for indhentning af data Aftalen indebærer, at en større del af den nationale dokumentation på ældreområdet fra 2008 skal baseres på individbaserede data hentet direkte fra kommunernes omsorgssystemer frem for manuelt aggregerede oplysninger. Hensigten hermed har både været at sikre en bedre datakvalitet og at forenkle det administrative arbejde forbundet med indberetning af oplysninger til staten. Dette kræver en tilretning af de kommunale EOJ-systemer, så de vil være i stand til at generere ønskede data. Side 1 af 15

2 Nye indberetninger Samlet set er der kun tale om få nye indberetningskrav til kommunerne. De nye indberetningskrav omhandler (førstegangsvisiterede) borgere, der vælger privat leverandør, omfanget af leverandørskift og brug af frit boligvalg, omfanget af erstatningshjælp samt oplysninger om ventelister til plejeboliger. Endvidere skal brugertidsprocenten (BTP) indberettes via de supplerende regnskabsoplysninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Generelt indberettes de fleste data på personnummerniveau, da de er knyttet op til kommunernes EOJ-systemer. Oplysningerne vil blive offentliggjort på kommuneniveau af Danmarks Statistik. Hvis der opstår problem ved afsendelse af data via EOJ-systemerne kontakt da Indikatorerne Aftalen om dokumentation på ældreområdet omfatter i alt 23 indikatorer. Syv af indikatorerne er betegnet som effektindikatorer, hvoraf de fem er baseret på en årlig national brugertilfredshedsundersøgelse. De øvrige indikatorer er betegnet som baggrundsindikatorer, idet de i højere grad bidrager til information om aktivitet, udgifter og indhold. De enkelte indikatorer i aftalen fremgår af skemaet nedenfor. Side 2 af 15

3 Tabel 1. Indikatorliste Indikator Kilde Effektindikatorer Kvalitet af hjælpen Hjælpens stabilitet Antal forskellige hjælpere Kendskab til frit valg Kendskab til fleksibel hjemmehjælp Det gennemsnitlige antal sygehusligge- dage (for > 67-årige) Det gennemsnitlige antal genindlæggelser (for > 67-årige) Baggrundsindikatorer Antal leverede timers hjemmehjælp til borgere omfattet af frit valg (i eget hjem) Antal visiterede timers hjemmehjælp for borgere i plejebolig/plejehjem Antal modtagere af praktisk hjælp/personlig pleje, der er omfattet af frit valg Antal hhv. plejehjemspladser og plejeboliger Antal ældre, der modtager genoptræning/træning Antal gennemførte forebyggende hjemmebesøg Antal hjemmehjælpsmodtagere, der benytter en privat leverandør samt antal førstegangsvisiterede hjemmehjælpsmodtagere, der benytter en privat leverandør Antal hjemmehjælpsmodtagere, der skifter leverandør Antal ældre, der benytter frit boligtilbud til hhv. plejebolig/plejehjem og ældrebolig Udgifter til hjemmehjælp, for over 67-årige omfattet af frit valg Udgifter til plejehjem/plejebolig, for over 67-årige Udgifter til hjælpemidler Udgifter til træning og genoptræning Brugertidsprocent (BTP) Antal hjemmehjælpsbesøg, der gennemføres planmæssigt Den gennemsnitlige ventetid til plejebolig og plejehjemsplads Årlig national brugerundersøgelse Årlig national brugerundersøgelse Årlig national brugerundersøgelse Årlig national brugerundersøgelse Årlig national brugerundersøgelse Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Kommunale indberetninger Kommunale regnskaber Kommunale regnskaber Kommunale regnskaber Kommunale regnskaber Kommunale indberetninger I den medfølgende vejledning gennemgås de 12 baggrundsindikatorer, som primært skal genereres via kommunernes EOJ-systemer. Side 3 af 15

4 Vedlagt er desuden Beskrivelse af dataleverancer og dataudveksling vedr. Ældredokumentation Dokumentet indeholder en beskrivelse af dataleverancer og dataudveksling fra kommunernes EOJ-systemer til Danmarks Statistik. Side 4 af 15

5 VEJLEDNING Indholdsfortegnelse: 1. ANTAL LEVEREDE TIMERS HJEMMEHJÆLP TIL BORGERE OMFATTET AF FRIT VALG ANTAL VISITEREDE TIMERS HJEMMEHJÆLP TIL BEBOERE I PLEJEBOLIG/PÅ PLEJEHJEM ANTAL BRUGERE AF HENHOLDSVIS PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP, DER ER OMFATTET AF FRIT VALG ANTAL PLEJEBOLIGER OG PLEJEHJEMSPLADSER ANTAL ÆLDRE, DER MODTAGER GENOPTRÆNING/VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING ANTAL GENNEMFØRTE FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG ANTAL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE, DER BENYTTER EN PRIVAT LEVERANDØR, HERAF FØRSTEGANGSVISITEREDE ANTAL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE, DER SKIFTER LEVERANDØR ANTAL ÆLDRE, DER BENYTTER FRIT BOLIGVALG BTP ANTAL HJEMMEHJÆLPSBESØG, DER GENNEMFØRES PLANMÆSSIGT GENNEMSNITLIG VENTETID TIL PLEJEBOLIG OG PLEJEHJEMSPLADS Side 5 af 15

6 1. Antal leverede timers hjemmehjælp til borgere omfattet af frit valg Indikatoren opgør antallet af leverede timers hjemmehjælp, fordelt på henholdsvis praktisk hjælp og personlig pleje til personer, der er omfattet af frit valg. Ved praktisk hjælp forstås aktiviteter i forbindelse med rengøring, tøjvask, indkøb og madservice og omfatter de ydelser, brugeren er visiteret efter SEL 83 om hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Ved personlig pleje forstås alle øvrige aktiviteter leveret i henhold til SEL 83 om personlig hjælp og pleje. Beboere i plejehjem og plejebolig er ikke omfattet af frit valg, jf. bestemmelserne i SEL 93 og medtages derfor ikke i opgørelsen. Den leverede tid defineres som den planlagte/finplanlagte besøgstid evt. justeret for afvigelser i forhold til den oprindeligt planlagte tid. Dvs., at aflyste besøg ikke indgår. Der kan ligeledes være tale om, at tiderne bliver efterreguleret, hvis et besøg tager længere eller kortere tid end oprindeligt planlagt. I det omfang akutte besøg registreres i EOJ-systemet indgår de i dataleverancen. Den planlagte/finplanlagte besøgstid er således udtryk for den tid, som anvendes i brugerens hjem eller med udgangspunkt i brugerens hjem. Dette omfatter tid anvendt sammen med brugeren eller for brugeren, eksempelvis i forbindelse med tøjvask eller indkøb. Kommunerne har tidligere, i forbindelse med den Sociale Ressourceopgørelse, indberettet antallet af kommunens leverede hjemmehjælpstimer til Danmarks Statistik. Indikatoren forudsætter Hver ydelsestype skal angives med et start- og sluttidspunkt med henblik på at opgøre omfanget af leveret hjemmehjælp fordelt på praktisk hjælp og personlig pleje. Oplysningerne registreres for hvert besøg af hver leverandør (kommunal såvel som privat). Praktisk hjælp, der tildeles når en af ægtefællerne i forvejen får personlig pleje, registreres hos den person, der har behovet for hjælp, dvs. typisk den, der får personlig pleje. Side 6 af 15

7 Kommunerne opgør oplysningerne på besøgsniveau efter ovenstående forudsætninger. Dataleverancer til Danmarks Statistik er beskrevet i Beskrivelse af dataleverancer og dataudveksling vedr. Ældredokumentation. 2. Antal visiterede timers hjemmehjælp til beboere i plejebolig/på plejehjem Antallet af visiterede timers hjemmehjælp, for alle brugere, der ikke er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør, det vil sige brugere bosat på plejehjem, i plejebolig, eller lignende boligenheder jf. SEL 192, almenboliglovens 5, stk. 2 og lov om friplejeboliger. Kommunerne har tidligere, i forbindelse med den Sociale Ressourceopgørelse, indberettet kommunens antal visiterede hjemmehjælpstimer til Danmarks Statistik. Indikatoren operationaliseres alt efter, hvilke data for den vejledende visiterede tid kommunen råder over: a) Kommunen kan opgøre vejledende visiteret tid pr. uge pr. bruger fordelt på henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp. b) Kommunen kan opgøre vejledende visiteret tid (samlet for personlig pleje og praktisk hjælp) pr. uge pr. bruger. Ad a) Det forudsættes, at kommunen løbende registrerer vejledende visiteret tid, fordelt på personlig pleje og praktisk hjælp for hver bruger. Dermed kan kommunen via EOJ indberette data på personniveau. Kommunerne indberetter månedligt til Danmarks Statistik jf. dataleverance L2.1. Ad b) Det forudsættes, at der løbende registreres samlet vejledende visiteret tid for hver bruger. Der er tale om en månedlig leverance til Danmarks Statistik jf. dataleverance L Antal modtagere af henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp, der er omfattet af frit valg Indikatoren opgør antallet af modtagere, der har modtaget personlig pleje og/eller praktisk hjælp som er omfattet af frit valg. Side 7 af 15

8 Modtagere, der er omfattet af frit valg er borgere, der visiteres til personlig pleje og/eller praktisk hjælp efter SEL 83. Kommunen sikrer efter SEL 91, at private leverandører får mulighed for at levere ydelser efter SEL 83. Dog er beboere i plejehjem mv. ikke omfattet af bestemmelserne i SEL 91, jf. 93. Indikatoren forudsætter At kommunerne via EOJ-systemerne registrerer modtagere af hhv. personlig pleje og praktisk hjælp på visitationsniveau. Kommunerne har tidligere, i forbindelse med den Sociale Ressourceopgørelse, indberettet antallet af personer omfattet af frit valg. Indikatoren opgøres med udgangspunkt i den dataleverance der indeholder alle borgere, der er visiteret efter reglerne om frit valg, dvs. dataleverance L Antal plejeboliger og plejehjemspladser Der er tale om følgende boligtyper: Plejeboliger med serviceareal reguleret i henhold til almenboliglovens 5 stk. 2 Plejehjemspladser og beskyttede boliger reguleret i henhold til SEL 192. Friplejeboliger efter lov om friplejeboliger Plejeboliger er almene plejeboliger, der er omfattet af 5, stk. 2 i lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap. Ved en plejebolig med serviceareal forstås en udlejningsbolig i den kommunale boligforsyning, hvor der til den samlede bebyggelse hører servicearealer for personer med behov for omfattende service og pleje. Plejehjem efter SEL 192 er de bestående plejehjem og beskyttede boliger, som drives af regionsrådet og kommunalbestyrelsen efter de hidtil gældende regler i lov om social bistand. Dette gælder også efter istandsættelse og mindre ombygning. Ved en friplejebolig forstås en udlejningsbolig uden for den kommunale boligforsyning, hvor der til den samlede bebyggelse hører servicearealer for personer med behov for omfattende service og pleje efter lov om social service. Side 8 af 15

9 Indikatoren indgår i forvejen i Danmarks Statistiks opgørelse af sociale ressourcer. Således skal antal pladser og antal beboere i de forskellige boligtyper fortsat opgøres på kommuneniveau og indberettes som sumdata på blanketter. 5. Antal ældre, der modtager genoptræning/vedligeholdelsestræning Antallet af ældre, der modtager/visiteres til genoptræning eller vedligeholdelsestræning efter SEL 86. Kommunen skal alene indberette data for genoptræning eller vedligeholdelsestræning, der er truffet afgørelse om efter SEL 86, hvorefter kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Kommunalbestyrelsen skal endvidere tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Ved genoptræning forstås afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Genoptræningen gives med henblik på så vidt muligt at bringe brugeren op på det funktionsniveau, som den pågældende havde inden sygdommen. Ved vedligeholdelsestræning forstås hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Kommunerne har tidligere, i forbindelse med den Sociale Ressourceopgørelse, indberettet antallet af ældre, der modtager genoptræning/træning i kommunen til Danmarks Statistik. Det forudsættes, at der løbende leveres oplysninger på personniveau ved hjælp af EOJ-systemerne, samt at der alene opgøres de personer, der trænes efter SEL og ikke efter Sundhedsloven. Der leveres oplysninger for brugere af henholdsvis genoptræning og vedligeholdelsestræning jf. månedlig dataleverance på personniveau L4. Side 9 af 15

10 6. Antal gennemførte forebyggende hjemmebesøg Antallet af gennemførte forebyggende hjemmebesøg efter Lov om forebyggende hjemmebesøg. Ifølge lov om forebyggende hjemmebesøg skal kommunalbestyrelsen tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger besøgene efter behov. Borgeren har altid ret til tilbud om mindst to årlige forebyggende hjemmebesøg. Ved forebyggende hjemmebesøg forstås uopfordrede, men ikke uanmeldte, besøg i borgerens eget hjem med det formål at drøfte den pågældendes aktuelle livssituation. Det er ikke tilstrækkeligt at gennemføre forebyggende hjemmebesøg via en telefonsamtale. En telefonsamtale med et forebyggende sigte kan derfor heller ikke registreres som et forebyggende hjemmebesøg. Det skyldes, at man for bedst muligt at opfylde formålet med de forebyggende hjemmebesøg skal drøfte borgerens aktuelle livssituation i borgerens eget hjem. Kommunerne har tidligere, i forbindelse med den Sociale Ressourceopgørelse, indberettet antallet af gennemførte forebyggende hjemmebesøg i kommunen til Danmarks Statistik. Det forudsættes, at kommunerne, via deres EOJ-system, indberetter forebyggende hjemmebesøg på besøgsniveau. Oplysninger om forebyggende hjemmebesøg indhentes fra EOJ-systemerne på besøgsniveau jf. årlig dataleverance L5. 7. Antal hjemmehjælpsmodtagere, der benytter en privat leverandør, heraf førstegangsvisiterede Side 10 af 15

11 Antallet af brugere, der benytter en privat leverandør efter SEL 83. Herunder antallet af brugere, der visiteres til hjemmehjælp for første gang (førstegangsvisiteret), og i denne forbindelse vælger at modtage hjælpen fra en privat leverandør. Kommunerne har tidligere, i forbindelse med den Sociale Ressourceopgørelse, indberettet antallet af personer, der benytter en privat leverandør til Danmarks Statistik. Derimod er opgørelsen af antallet af førstegangsvisiterede, der benytter en privat leverandør ny. At kommunerne via EOJ-systemerne registrerer CVRNR for leverandør af hhv. personlig pleje og praktisk hjælp på personniveau. Oplysningerne trækkes fra kommunernes EOJ-systemer. Det forudsættes således, at alle private leverandører er registreret i EOJ-systemet med visitationsoplysninger, så man kan se, hvilken leverandør, der udfører hvilken form for hjælp. Brugere, der ikke i de seneste 12 måneder har modtaget varig hjemmehjælp defineres i denne sammenhæng som førstegangsvisiterede. Indikatoren opgøres med udgangspunkt i den dataleverance, der indeholder alle borgere, der er visiteret efter reglerne om frit valg, dvs. dataleverance L Antal hjemmehjælpsmodtagere, der skifter leverandør Antal brugere, visiteret efter SEL 83, der skifter leverandør. Kommunerne har ikke tidligere indberettet antallet af hjemmehjælpsmodtagere, der skifter leverandør til Danmarks Statistik. At kommunerne via EOJ-systemerne registrerer CVRNR for leverandør af hhv. personlig pleje og praktisk hjælp på personniveau. Side 11 af 15

12 Oplysningerne trækkes fra kommunernes EOJ-systemer. Det forudsættes således, at alle private leverandører er registreret i EOJ-systemet med visitationsoplysninger, så man kan se, hvilken leverandør, der udfører hvilken form for hjælp. Indikatoren opgøres med udgangspunkt i den dataleverance, der indeholder alle borgere, der efter reglerne om frit valg, dvs. dataleverance L Antal ældre, der benytter frit boligvalg Kommunerne indberetter to tal. - Antallet af ældre, der efter almenboliglovens 58 a i årets løb har ønsket at gøre brug af retten til frit boligvalg og derfor står på eller i årets løb har stået på venteliste til et bestemt botilbud, et bestemt plejehjem, en bestemt beskyttet bolig eller en bestemt almen ældrebolig, herunder almen plejebolig, og dermed ikke er omfattet af plejeboliggarantien. - Antallet af personer, der er i årets løb er blevet visiteret til almene ældreboliger, herunder plejeboliger, jf. almenboliglovens 54 eller plejehjem samt beskyttede boliger, jf. servicelovens 192, og ikke har ønsket at gøre brug af retten til frit boligvalg og dermed er omfattet af plejeboliggarantien. Alle visiterede medregnes, uanset om de har modtaget boligtilbud eller ej. Kommunerne har ikke tidligere indberettet antallet af ældre, der benytter muligheden for frit boligvalg til Danmarks Statistik. At kommunerne via EOJ-systemerne: a) indberetter brugere, der har ønsket at gøre brug af frit boligvalg, såvel inden for som uden for kommunen og b) indberetter brugere, der ikke har ønsket at gøre brug af frit boligvalg og er omfattet af plejeboliggarantien. Indberetningen skal udelukkende omfatte personer på 67 år og derover, uanset boligtype. Der er alene tale om en aldersafgrænsning af statistiske hensyn, idet alle borgere visiteret til en plejebolig er omfattet af retten til frit boligvalg. Der er tale om en årlig dataleverance til Danmarks Statistik jf. L3. Side 12 af 15

13 Indikatoren opgøres som en andel = S/(S+G), hvor S er antallet af ældre, der ønsker at gøre brug af retten til et frit boligvalg og G er antallet af ældre, der ikke har ønsket at gøre brug af retten til frit boligvalg og er omfattet af plejeboliggarantien indenfor samme periode. Danmarks Statistik udregner andelen på vegne af kommunen, når de har indberettet data for S og G. 10. BTP BTP (Brugertidsprocent) opgøres for hver kommune. Der opgøres én BTP for hver kommune. Link til BTP-modellen: Kommunerne har ikke tidligere indberettet de tre BTP er til Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med de supplerende budgetindberetninger. BTP er ikke således ikke tidligere blevet offentliggjort, men modellens principper benyttes i kommunen til prisberegningen for frit valg af hjemmehjælp. Kommunerne skal fremover i de supplerende regnskabsoplysninger indberette tre BTP: En for personlig pleje i dagtimerne, en for personlig pleje i øvrig tid samt en for praktisk hjælp. Derudover skal opgøres antallet af vejledende visiterede timer i kommunen fordelt på de tre typer af hjælp. Herefter foretages centralt af KL og Socialministeriet en beregning af en samlet BTP for kommunen. Det er denne samlede BTP, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Der indberettes via de supplerende regnskabsoplysninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 11. Antal hjemmehjælpsbesøg, der gennemføres planmæssigt Antallet af hjemmehjælpsbesøg, der gennemføres planmæssigt defineres ud fra definitionen af et erstatningsbesøg det vil sige et besøg, som brugeren tilbydes efter SEL 90 om erstatningshjælp. Der skelnes ikke mellem personlig pleje og praktisk hjælp i opgørelsen. Side 13 af 15

14 Kommunerne har ikke tidligere indberettet andelen af besøg, der gennemføres planmæssigt til Danmarks Statistik. Det forudsættes, at kommunen i EOJ-systemet skelner mellem de besøg, som flyttes af kommunen (efter reglerne om erstatningshjælp) og de besøg, der ikke gennemføres, fordi brugeren har frabedt sig besøg, er indlagt, på ferie eller på anden måde ikke har ønsket besøg. De sidstnævnte indgår ikke i opgørelsen. De kommuner, der 1. januar 2008 ikke har implementeret EOJ-systemer med registrering ved hvert besøg, må opgøre antal besøg på grundlag af en repræsentativ stikprøve, indtil de får implementeret systemer, der gør disse informationer elektronisk tilgængelige. Indberetningen vil være omfattet af den månedlige dataleverance L1.1 ved en markering af besøgets type. Kommuner med EOJ-systemer til rådighed vil have muligheden for at definere en automatisk udregning af besøgstype via deres EOJ-leverandør. 12. Gennemsnitlig ventetid til plejebolig og plejehjemsplads Den gennemsnitlige ventetid, opgjort i antal dage, som brugere optaget på venteliste til plejebolig / plejehjemsplads jf. almenboliglovens 54 a, venter på en bolig. Den gennemsnitlige ventetid skal omfatte alle ældre der har behov for en almen plejebolig eller en plads på et plejehjem. Der er ikke en klar aldersgrænse for dette, da det afhænger af en konkret individuel vurdering i kommunen. Ældre der vælger at benytte det frie valg er ikke omfattet af beregningen, ligesom personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke er omfattet af beregningen. Der regnes fra den dato, hvor brugeren visiteres til plejeboligen til den dato, hvor brugeren tilbydes en bolig. I det tilfælde, at en plejebolig først skal klargøres inden indflytning, skal klargøringsperioden (op til 14 dage) ikke medregnes i de antal dage. Efter reglerne om frit valg, kan borgere, der er visiteret til en plejebolig, frit vælge plejebolig også uden for den kommune, hvor borgerne er bosiddende. Hvis borgeren vælger at søge en uspecifik plejebolig i en anden kommune, og tilflytningskommunen visiterer den pågældende borger til en plejebolig i kom- Side 14 af 15

15 munen, vil plejeboliggarantien gælde. Plejeboliggarantien gælder således fuldt ud også for borgere fra andre kommuner. Det er tilflytningskommunen, der beregner borgerens ventetid. Kommunerne har ikke før 2009 indberettet den gennemsnitlige ventetid til plejebolig og plejehjemsplads til Danmarks Statistik. Det forudsættes, at kommunerne via EOJ-systemerne indberetter ventetider for brugere, der er omfattet af plejeboliggarantien. Der er tale om en årlig dataleverance til Danmarks Statistik jf. L3. Side 15 af 15

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev det besluttet at igangsætte

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 5. maj 2009) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til indikatorerne

Ofte stillede spørgsmål til indikatorerne Opdateret d. 4. marts 2008 Velfærdsministeriet Kommunernes Landsforening Danmarks Statistik 22. januar 2008 Ofte stillede spørgsmål til indikatorerne Indikatorerne i projektet for Ældredokumentation dannes

Læs mere

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig 21. november 2014 AVJ Velfærd Imputering af borgere på plejehjem/-bolig Til Ældredokumentationsprojektet skal ne levere data fra deres elektroniske omsorgsjournalsystemer (EOJ) om borgere på plejehjem/-bolig.

Læs mere

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig 11. juni 2013 AVJ Velfærd Imputering af borgere på plejehjem/-bolig Til Nordic Statistical Meeting in Bergen 2013 Abstract I forbindelse med indsamling af data til at danne indikatorer om ældre, har det

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1558 af 19/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud 1 af 5 03-01-2011 07:47 BEK nr 1580 af 16/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Kapitel 2 Oplysninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015 Indhold Kvalitetsstandarder for plejeboliger, plejehjem og ældreboliger i Skanderborg Kommune... 3 Kvalitetsstandard for plejebolig / plejehjem... 4 Kvalitetsstandard for Glashuset v. Kildegården, Kildevej

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1648 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6171 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2012 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Ældre Sagens undersøgelse af plejeboliggaranti og byggeri af plejeboliger

Ældre Sagens undersøgelse af plejeboliggaranti og byggeri af plejeboliger Boligudvalget, Socialudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 64, SOU alm. del Bilag 265 Offentligt Ældre Sagens undersøgelse af plejeboliggaranti og byggeri af plejeboliger Hvordan virker garantien i praksis?

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2014 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven.

Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven. Kommunaludvalget, Socialudvalget (2. samling) KOU alm. del - Bilag 102,SOU alm. del - Bilag 430 Offentligt Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger

Læs mere

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig 14. oktober 2016 AVJ Velfærd Imputering af borgere på plejehjem/-bolig Til Ældreserviceindikatorprojektet skal ne levere data fra deres elektroniske omsorgsjournalsystemer (EOJ) om borgere på plejehjem/-bolig.

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3702284#0 Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger 00.01.10-A00-2-15 18-03-2016

Indholdsfortegnelse. Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3702284#0 Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger 00.01.10-A00-2-15 18-03-2016 Indholdsfortegnelse Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3702284#0 Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger 00.01.10-A00-2-15 18-03-2016 3702284#0 - Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Hjørring kommune

Ældre- og plejeboliger i Hjørring kommune Ældre- og plejeboliger i Hjørring kommune Kvalitetsstanddard for plejebolig 2014 Hvad er indsatsens lovgrundlag Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti), 58a (frit boligvalg). Hvilket behov dækker

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven 192 og Lov om Almene Ældreboliger 5 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune.

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Randers Kommune har modtaget to konkrete henvendelser fra organisationer der er interesseret i at etablere friplejehjem

Læs mere

Kommunale sundheds- og ældredata

Kommunale sundheds- og ældredata Februar 2019 Kommunale sundheds- og ældredata Dokumentation af kommunale sundheds- og ældredata i Sundhedsdatastyrelsen 1. Indholdsfortegnelse 2. Kommunale sundhedsdata... 3 3. Datamodtagelse i Sundhedsdatastyrelsen...

Læs mere

Ny statistik på ældreområdet

Ny statistik på ældreområdet Ny statistik på ældreområdet fra skemaindberetning til digital standardisering Ole Schnor Statistisk forening onsdag den 18. marts 2009 Agenda Kommunernes elektroniske omsorgssystemer (EOJ) Nye muligheder

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert 09-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

A3 Beskrivelse af dataleverancer og dataudveksling ifm. de nationale dokumentationsprojekter

A3 Beskrivelse af dataleverancer og dataudveksling ifm. de nationale dokumentationsprojekter Danmarks Statistik 4. nov. 2010 A3 Beskrivelse af dataleverancer og dataudveksling ifm. de nationale dokumentationsprojekter Indhold: 0. Indledning...2 1. Overordnet beskrivelse af datastrømme og processer...2

Læs mere

Plejebolig og plejehjem

Plejebolig og plejehjem Plejebolig og plejehjem Hvornår kan jeg få en plejebolig eller plejehjemsplads? Du kan komme i betragtning til en plejebolig eller plejehjemsplads, hvis du har behov for pleje, omsorg og tilsyn hele døgnet.

Læs mere

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Sagsnr. 2014-20613 Doknr. 314859 Dato 08-02-2016 Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Ved brev af 30.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2009-10. Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) til

Forslag. Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2009-10. Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) til Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Til kommuner og regionen i Region Hovedstaden samt Holbæk Kommune 24. juni 2014 Dok.nr.: 2014/0016812-6 Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Som lovet giver

Læs mere

Ledelsesinformation Center for Sundhed og Ældre

Ledelsesinformation Center for Sundhed og Ældre Ledelsesinformation Center for Sundhed og Ældre Ledelsesinformation i dette materiale belyser udvalgte nøgletal og procesindikatorer på følgende områder: De nationale mål for sundhedsvæsnet Nøgletal på

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen 16-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. At sikre botilbud med døgnovervågning til borgere med varig funktionsnedsættelse.

Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. At sikre botilbud med døgnovervågning til borgere med varig funktionsnedsættelse. Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. Denne kvalitetsstandard revideres efter behov, idet plejecenterboliger ikke er omfattet Servicelovens krav om kvalitetsstandarder. Rammer Visitation

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted:

Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Socialpsykiatrien Aalborg Kommune Botilbudområdet Klinisk underviser: Mille Schroll E-mail til klinisk underviser: mis-aeh@aalborg.dk Telefon til klinisk underviser:

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Markedsføring af leverandører af samt servicebevis til personlig og praktisk hjælp) 1

Læs mere

Herning Kommunes prissætning af praktisk og personlig hjælp

Herning Kommunes prissætning af praktisk og personlig hjælp Herning Kommunes prissætning af praktisk og personlig hjælp 4/0120-0220-0011 /CF Efter konkurrencelovens 11 b, jf. bekendtgørelse nr. 1076 af 28. oktober 2007 [1], har Konkurrencerådet kompetence til at

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2007 Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen 1. Resume I Århus Kommune har visitationspraksis

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Dan Bundgaard Dato: 24.november 2014 Sagsid. 27.12.16-A26-1-14 Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Horsens

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1673 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6361 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Etablering af national database om børns sundhed.

Etablering af national database om børns sundhed. Bilag A. Projektbeskrivelse for: Etablering af national database om børns sundhed. Indhold 1. Baggrund for Børnedatabase-projektet 2. Formål og metode 3. Projektets organisering 4. Den tekniske løsning

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten J. nr.: 1-17-53/4 P nr.: 1003371930 Tilsynsrapport 2009 Søskrænten Adresse: Fredensvej 15, Sjørring, 7700 Thisted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Birgit Muff Dato for tilsynet: 8. 6.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Vejledning til de 18 fejltyper ifm. kvalitetssikring af p-numre og antal tilbud november 2011 februar 2012.

Vejledning til de 18 fejltyper ifm. kvalitetssikring af p-numre og antal tilbud november 2011 februar 2012. Vejledning til de 18 fejltyper ifm. kvalitetssikring af p-numre og antal tilbud november 2011 februar 2012. 1. P-nummer er ikke indberettet På adresseblanketten skal du indberette tilbuddets produktionsenhedsnummer

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt.

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kvalitetsstandard: Boliger Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kriterier og omfang Der

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Ankestyrelsens undersøgelser Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 September 2009 Titel Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner

Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner VEJ nr 9235 af 21/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 25. marts 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr 1807168 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers reglen KL har modtaget udkast til lovforslag om indførsel af kontanthjælpsloft og 225 timers reglen. Stor risiko for stigende udsættelser

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

KVARTALSRAPPORT SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN 1. KVARTAL 2007

KVARTALSRAPPORT SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN 1. KVARTAL 2007 KVARTALSRAPPORT SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN 1. KVARTAL 2007 INDHOLD INDLEDNING 5 TENDENSER 7 BEFOLKNING 11 ÆLDREBEFOLKNINGENS UDVIKLING 12 ALDERSFORDELING OG BOLIGFORHOLD 14 UDVIKLING I ANTAL HJEMMEBOENDE

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). 21-11-2014

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Orientering om 6-by Nøgletal 2007

Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 7. juni 2007 Sagsnr.: 2007-40185 Dok.nr.: 2007-175027 Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Formålet med dette notat er at beskrive de væsentligste økonomi-

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Ørbygård

Tilsynsrapport 2009 Ørbygård J. nr.:4-17-214/4 P nr.: 1003271490 Tilsynsrapport 2009 Ørbygård Adresse: Medelbyvej 6, 2610 Rødovre Kommune: Rødovre Leder: Hanne Henriquis Dato for tilsynet: 28.januar 2009 Telefon: 36 37 08 80 E-post:

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

UDKAST. Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner (herunder kommunale akutpladser)

UDKAST. Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner (herunder kommunale akutpladser) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: AELSAM Sagsbeh.: SUMLFI Koordineret med: Sagsnr.: 1807168 Dok. nr.: 806992 Dato: 24-01-2019 UDKAST Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105)

Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105) Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål Side

Læs mere

Hvis du har brug for en plejebolig

Hvis du har brug for en plejebolig VI HJÆLPER DIG MED AT HJÆLPE DIG SELV DU BRUGER DINE RESSOURCER AKTIVT Hvis du har brug for en plejebolig Kvalitetsstandard for plejeboliger 2010/2011 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere