samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af"

Transkript

1 samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af fredskovsnoteringen I forbindelse med ændringen af skovloven i 1996 er matriklen fremover register for fredskovspligtens omfang på en ejendom. Oplysninger om fredskovspligt indberettes fremover til Kort- og Matrikelstyrelsen, som herefter sørger for, at oplysningerne videregives til bl.a. tinglysningskontorerne. Til brug for indberetning til Kort- og Matrikelstyrelsen om ændring af fredskovspligt fremsendes vedlagte vejledning. Vejledningen vedrører kun vedligeholdelse af fredskovsnotering i kommuner, hvor noteringen er afsluttet, og kun når indberetningen ikke foretages af en landinspektør. Det fremgår af vejledningen, at der i visse tilfælde til brug for indberetningen skal rekvireres matrikelkort i forholdet 1:4000. Omkostninger til matrikelkort afholdes da af distrikterne, medmindre der pålægges fredskovspligt ved privat skovtilplantning uden tilskud eller, hvor en offentlig myndighed erhverver eller etablerer skov. Her afholdes omkostningerne til matrikelkort af den pågældende ejer. I tilfælde, hvor der pålægges fredskovspligt ved privat skovrejsning, hvortil der gives tilskud, afholdes omkostningerne til matrikelkort gennem tilskuddet. Når statsskovdisktriktet selv afholder omkostningerne til matrikelkort, skal der til Kort- og Matrikelstyrelse oplyses et projektnummer. På den måde kan Skov- og Naturstyrelsen få en samlet oversigt over de totale omkostninger til matrikelkort. Vejledningen gælder fra 1. august Skovpolitisk kontor er opmærksom på, at der kan være distrikter, der har en del sager om tidligere ændringer af fredskovspligtens omfang liggende, som skal indberettes til Kort- og Matrikelstyrelsen. Da Skov- og Naturstyrelsen ønsker et overblik over disse sager, bedes distrikterne ligeledes indberette disse til Skovpolitisk kontor, inden arbejdet med indberetning af nye sager påbegyndes. Oplysningerne skal anvendes til at belyse, hvorvidt dette arbejde evt. med fordel kan løses ved f.eks. udlicitering af opgaverne. Derfor bedes distrikterne skønsmæssigt beskrive omfanget af disse sager opgjort i tidsforbrug, der kan løses af eksterne konsulenter samt tidsforbrug til indtegningen af ændringerne af fredskovspligtens omfang på matrikelkort i forholdet 1:4000. Oplysningerne indsendes til forstfuldmægtig Kim Neven, skovpolitisk kontor inden 1. oktober Med venlig hilsen Claus Jespersen Skovrider

2 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af fredskovsnoteringen Gældende fra 1. august 1997 Revideret INDHOLD: SIDE 1 BAGGRUND 1 2 AFGRÆNSNING.2 3 VEDLIGEHOLDELSE AF FREDSKOVSNOTERINGEN Krav til kortmateriale Eksempler på krav til indberetningsgrundlaget til KMS afhængigt af ændrin-gens karakter Ændringer vedr. fredskove registreret i for-bindelse med fred-skovsnoteringen Privat skovtilplantning, når der pålægges fredskovspligt En offentlig myndighed erhverver/etablerer ek-sisterende skov Matrikulære ændringer (udstykning/arealoverførsel) af et fredskovspligtigt areal VEJLEDNINGER 7 BILAG: Bilag 1: Oversigt over kommuner, hvor fredskovsnoteringen er approberet af Kort- og Matrikelstyrelsen. Bilag 2: Oversigt vedr. rekvisition af matrikelkort i Kort- og Matrikelstyrelsen med henblik på ajourføring af fredskovsnoteringen. Bilag 3: Statsskovdistrikternes opgaver vedr. den private skovrejsning med tilskud efter 1. januar 1997: procedure vedr. indberetning af fredskovspligt gengivet fra vejledningen. 1. BAGGRUND Langt den største del af de danske skove er fredskovspligtige. Fredskovspligten blev indført for næsten 200 år siden for at sikre Danmarks forsyning med træ. Fredskovspligtige arealer skal anvendes til god og flersidig skovdrift efter skovlovens bestemmelser herom. Hvilke arealer, der efter skovloven er fredskovspligtige, kan fremgå af tingbogen, af skødet på ejendommen, af matrikelkort eller af oplysninger i arkiver og lignende. Der findes endnu ikke en samlet registrering af nøjagtigt hvilke arealer, der er fredskovspligtige på en ejendom. Ofte er det noteret i tingbogen, at der er fredskovspligt på en ejendom, men ikke hvor og hvor meget. Dette fritager dog ikke ejeren for at overholde skovloven, og ejeren har pligt til, at finde ud af hvilke arealer, der er fredskovspligtige. Dette kan lettest ske ved henvendelse til det lokale statsskovdistrikt. Af hensyn til borgernes retssikkerhed iværksatte Skov- og Naturstyrelsen derfor efter ændringen af skovloven i 1989 et registreringsprojekt, som i matriklen og på matrikelkortet skal sikre et samlet overblik over hvilke arealer, der er fredskovspligtige. Med ændringen af skovloven i 1996 er matriklen blevet register for fredskovspligtens omfang på en ejendom, jf. 8, stk. 4, i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 959 af 2. november 1996 om skovloven. Når fredskovsnoteringen i en kommune er afsluttet findes der:

3 - I matriklen (Kort- og Matrikelstyrelsen): For kommuner med digital registrering en indtegning af fredskovspligti-ge arealer i kommunen, samt en database indeholdende oplysninger om fredskovsplig-tens omfang for samtlige matrikelnumre. Der vil dog indtil udgangen af 1997 være kommu-ner, hvor matrikel-korte-ne stadig vil være analoge, og på de analoge matrikelkort er fredskovsgrænserne indtegnet, og ikke gældende fredskovssignaturer er slettet. - I tingbogen: notering om fredskovspligt på ejendommens hovedblad med henvisning til Kort- og Matrikelstyrelsens skrivelse til tinglysningsdommeren, der præciserer fredskovspligtens omfang på ejendommen for samtlige relevante matrikelnumre. - I "Det fælleskommunale ejendomsdatasystem": Præci-sering af fred-skov-splig-tens omfang for samtlige relevante matri-kel-num-re. - På statsskovdistriktet: Oversigtsplaner (til overlægning på 4 cm kort), der viser de fredskovspligtige arealer. - På statsskovdistriktet: brevkopier med kort i 1: for hver enkelt ejendom med fredskov. Når fredskovsnoteringen er afsluttet på landsplan findes der således i matriklen dels en digital indtegning af alle fredskovspligtige arealer, dels en database med samtlige fredskovs-plig-ti-ge matrikelnumre med angivelse af det fredskovspligtige areal. Kort- og Matrikelstyrelsen underretter automatisk tingbogen og "Det fælles kommunale ejendomsdatasystem". Den landsdækkende notering forventes afsluttet med udgangen af Når fredskovsnoteringen er afsluttet i en kommune, skal der ske en løbende ajourføring heraf. Det påhviler landinspektørerne og statsskovdistrikterne at sørge for at indberette oplysninger til ajourføring af fredskovspligtens omfang i matrik-len til Kort- og Matrikelstyrelsen, jf. kapitel AFGRÆNSNING I kommuner, hvor fredskovsnoteringen endnu ikke er afsluttet, vil det lokale statsskovdistrikts arkiv være den mest præcise registrering af fredskovspligtens omfang i kommunen. I disse kommuner skal statsskovdistriktet sikre, at tingbogens oplys-ninger vedr. fredskovs-pligten løbende vedligeholdes. Kun i følgende tilfælde meddeles ændringer i fredskov-splig-tens omfang til KMS: - Pålæggelse eller ophævelse af fredskovspligt på hele matrikelnumre. - Pålæggelse af fredskovspligt i forbindelse med tilskud til privat skovrejsning, jf. bilag 3. Denne vejledning vedrører herefter alene vedligeholdelse af fredskovsnoteringen i kommu-ner, hvor noteringen er afsluttet. Bilag 1 giver en oversigt pr over kommu-ner, hvor noterin-gen er afsluttet og approberet af Kort- og Matrikelstyrel-sen (KMS) samt et oversigtskort pr VEDLIGEHOLDELSE AF FREDSKOVSNOTERINGEN Som grundregel skal enhver ændring i fredskovspligten indberettes til KMS, der herefter automatisk under-retter tingbogen og "Det fælleskommunale ejendomsdatasystem". Det gælder enhver ændring i fredskov-s-pligtens beliggenhed, ud-strækning eller omfang. Indbe-retninger til KMS skal som hoved-regel bilægges kort-materiale og arealangi-velse. Statsskovdistrikterne skal ikke indberette ændringer, når der er tale om en matrikulær sag, hvor ansvaret for indbe-rettelse påhviler landinspektøren. 3.1 Krav til kortmateriale Det generelle krav til kortmateriale, som danner grundlag for indberet-ninger til KMS, er at oplysningerne entydigt skal kunne indføres i matrik-len. Oplysningerne skal derfor entydigt kunne relateres til matrikelkor-tets oplysninger. Der skal endvidere altid være opgivet størrelse af det fredskovspligtige areal medmindre fredskovspligten omfatter hele matrikel-nummeret. De specifikke krav til kortmaterialet fremgår af beskrivelsen under de respektive punkter nedenfor. I Bilag 2 findes en oversigt vedr. rekvisition af matrikelkort i Kort- og Matrikelstyrelsen med henblik på ajourføring af fredskovsnoteringen.

4 Det er vigtigt, at være opmærksom på, at oplysningerne om fredskovspligtens omfang i ma-triklen på matr.nre, der kun delvist er omfattet af fredskovspligt har forskellig nøjagtighed afhængig af det oprindelige grundlag for oplysningerne. Årsagen til, at der i disse tilfælde ikke er sket en opmåling i marken skyldes dels, at det ikke er nødvendigt for at opnå det til-sigtede resultat med fredskovsnoteringen - større retssikkerhed for den enkelte borger, samt en entydig og let adgang til oplysningerne - og, at omkostningerne vil være alt for store for til, at det kan gennemføres. Generelt kan siges, at oplysningerne i disse tilfælde ikke er udtryk for fredskovens nøjagtige areal, som det vil kunne konstateres ved en opmåling i marken. Ejeren har i forbindelse med fredskovsnoteringsprojektet fået oplyst fredskovens størrelse afrundet for arealer beregnet på baggrund af flyfoto: Fredskovsarealer under 1000 kvm er afrundet til nærmeste 100 kvm, mens fredsskovsarealer over 0,1 ha er angivet i ha og oprundet til nærmeste 0,1 ha, jf. eksempel 1, nedenfor. Eksempel 1: Afrunding af fredskovsarealer beregnet på baggrund af flyfoto Arealer under 1000 kvm En skovejer har i forbindelse med fredskovsnoteringen fra statsskovdistriktet fået en afgørelse efter skovloven om, at der f.eks. er 900 kvm fredskov på matr.nr. 13a, som er på i alt kvm. Størrelsen af det fredskovspligtige areal er afrundet fra 925 kvm beregnet på baggrund af flyfoto til 900 kvm (nærmeste 100 kvm). Fredskovsarealet på 900 kvm er indberettet til Kort- og Matrikelstyrelsen, og er det fredskovsareal, som fremgår af matrikelregistret. Arealer over 0,1 ha En skovejer har i forbindelse med fredskovsnoteringen fra statsskovdistriktet fået en afgørelse efter skovloven om, at der f.eks. er 0,6 ha fredskov på matr.nr. 1a, som er på i alt kvm. Størrelsen af det fredskovspligtige areal er oprundet fra kvm beregnet på baggrund af flyfoto til 0,6 ha (oprundet til nærmeste 0,1 ha). Fredskovsarealet er derimod indberettet afrundet til Kort- og Matrikelstyrelsen i kvm som kvm så fredskovsarealet ikke overskred lodarealet. Eksempel 2: Registrering af arealændringer i matriklen efter afslutning af fredskovsnoteringen Fremtidige arealændringer uanset størrelse registreres i matriklens register for at kunne følge den historiske udvikling. Ved mindre ændringer af det fredskovspligtige areal f.eks. ved en skelregulering kan det ske, at 75 kvm af skoven overføres til naboen. Oplysningerne om størrelsen af den fredskovspligtige lod i matriklens register ændres således fra 900 til 825 kvm fredskov på matr.nr. 13a, og arealet af matr. nr. 13a ændres til kvm, (jf. eksempel 1, arealer under kvm ovenfor). Samtidigt ændres størrelsen af den fredskovspligtige lod på matrikelkortet for så vidt angår den i marken opmålte skelregulering. Det bemærkes, at det i matriklen altid er det areal, der fremgår af matrikelregistret, der er det officielle og dermed ikke det areal, der kan beregnes på grundlag af matrikelkortet. 3.2 Eksempler på krav til indberetningsgrundlaget til KMS afhængigt af ændringens karakter Følgende situationer vil kræve en indberetning fra statsskovdistriktet til Kort- og Matrikelstyrelsen: Ændringer vedr. fredskove registreret i for-bindelse med fred-skovsnoteringen Privat skovtilplantning, når der pålægges fredskovspligt En offentlig myndighed erhverver/etablerer skov. Hertil kommer Udstykning/arealoverførsel af et fredskovspligtigt areal. I dette tilfælde er det den udførende landinspektør, der forestår indberetningen til Kort- og Matrikelstyrelsen. Punkterne gennemgås enkeltvis nedenfor: Ændringer vedr. fredskove registreret i for-bindelse med fredskovsnoteringen

5 Fredskovspligten ændres på hele matrikelnumre Statsskovdistriktet skriver til KMS, at fredskovspligten skal ændres (ophæves eller pålægges) på hele matrikelnummeret. Kortbi-lag vedlægges til KMS. Kortbilagene an-vendes af KMS til kontrol for grove fejl, og skal blot have en kvalitet, som sikrer en entydig identifikation af de berørte matrikelnum-re. Som kort-grund-lag anvendes matri-kelkort. Afhængig af kvaliteten (alder) af det eksisterende matrikelkort vurderes det, hvorvidt der er behov for at bestille et nyt kort fra Kort- og Matrikelstyrelsen. I forbindelse med bestilling af matrikelkort oplyses projekt nr. 5251, jf. bilag 2. Bemærk, at såfremt der er tale om en matrikulær sag, så indberetter landin-spektøren til KMS, jf. afsnit Fredskovspligtens omfang på et matri-kel-nummer ændres delvist Distriktet skriver til KMS, at fredskovspligten skal ændres (ophæves eller udvides) på en del af matrikelnum-meret. Kortbi-lag ved-lægges. Det skal her tydeligt fremgå hvilke dele af matrikelnum-meret, der fremover er fredskovsplig-tige og hvilke dele, der fremover ikke er fredskov-spligtige. Endvidere oplyses ændringen i det fred-skovs-pligti-ge areal. Til orientering oplyses, at KMS fra-trækker dette areal eller supplerer med dette areal i forhold til det oprindeligt noterede areal i matriklen. Det fred- -skovs-pligtige areal oplyses efter ændringen i hele kvm. (dvs. det bliver ikke afrundet) af hensyn til den histori-ske regi-strering af ændringerne. Som kort-grundlag anvendes matri-kelkort i 1:4000. Matrikel-kor-tet rekvireres i KMS. I forbindelse med bestilling af matrikelkort oplyses projekt nr. 5251, jf. bilag 2. Bemærk, at såfremt der er tale om en matrikulær sag, så indberetter landin-spektøren til KMS, jf. afsnit Privat skovtilplantning, når der pålægges fredskovspligt Når private med statstilskud tilplanter arealer med skov, stilles som betingelse, at det tilplantede areal pålægges fredskovspligt. Ordningen administreres af Skov- og Naturstyrelsen. Private ejere kan også ansøge om, uden statstilskud, at tilplante og herefter pålægge fredskov-spligt på landbrugsejendomme større end 35 ha som en be-tingelse for, at land-brugspligten efter landbrugslovens regler kan ophæves (administreres af jordbrugskommissionerne). Eksisterende skovarealer kan indgå i de 35 ha. Skov- og Natur-styrel-sen skal godkende på-læggelsen af fredskovs-pligten efter skovlovens regler. Også i disse tilfælde sker der en notering af fredskovspligten som beskrevet nedenfor. Med ændringen af skovloven i 1996 kan man med virkning fra 1. januar 1997 undlade tinglysning af fred-skovsdeklaration, idet registrering af fredskovsoplys-ningerne i matriklen fremover også sikrer en notering i ting-bogen. Krav til kortgrundlaget ved registrering af fredskovspligt Fremover skal kortmaterialet kunne anvendes til statsskovdistriktets indberetning til KMS. Det bemærkes, at der ikke kræves kortmateriale i de tilfælde, hvor hele matrikelnummeret bliver fredskovsplig-tigt. I sager, hvor der gives statstilskud til, at private planter skov fremgår krav til kortmateriale og proceduren i øvrigt af Skov- og Naturstyrelsens vejledning til statsskovdistrikterne om opgaver vedr. tilskud til skovrejsning efter 1. januar Afsnittet om indberetning af fredskovspligt fra vejledningen er i gengivet i bilag 3. Der stilles i fremtiden følgende krav til kortmaterialet: - Der anvendes matrikelkort i 1:4000. Matrikelkort rekvireres i KMS og ud-le-veres af statsskovdistriktet til ejeren. I sager, hvor tilplantningen sker med statstilskud betales matrikelkortet via tilskuddet (der oplyses ikke projektnr. ved rekvisition af matrikelkort i KMS). I sager uden tilskud betaler ejeren matrikelkortet.

6 - Matrikelkortet skal bære en titel om matr.nr. og ejerlavsbetegnelse, samt en påtegning om, at der på-lægges fredskovspligt på x,x ha. Hvis fred-skov-spligten omfatter flere matrikelnumre, gives area-l-oplysning for hvert matrikelnummer. Det nye fredskovspligtige areal fremhæves med en passende signatur, og kortet påtegnes om, at det fremhævede areal er nyt fredskovsareal. - Matrikelkortet skal bære en påtegning om, hvem der har indlagt det fredskovspligtige areal (ejeren, ejers konsulent eller landinspektør) og dermed har ansvaret for ridsets rigtige udvisende for så vidt angår udstrækningen af det nye fred-skovspligtige areal. På-teg-ningen skal forsynes med ejers underskrift inden det sendes til KMS. - Det fredskovspligtige areal skal fremhæves med skygge, skra-vering, raster eller lign. - Omfatter det fredskovspligtige areal kun en del af et matrikelnummer, skal de grænser, der ikke følger matrikelskel, kunne defineres og genaf-sættes i marken på et senere tidspunkt med en nøjagtighed på 5-10 m. Der vil kunne påføres mål i forhold til byg-ninger eller skelhjørner. Der vil normalt ikke være behov for, at en landinspektør afmærker fredskovsgrænsen i marken. Det be-mærkes, at der for så vidt angår udbetaling af tilskuddet til det tilplantede fredskovspligtige areal, er særlige regler for hvorledes arealet opmåles, samt hvilken nøjagtighed der kræves. Statsskovdistriktet sender kortmaterialet, samt oplysninger om det fredskov-spligtige areal fordelt på matrikelnumre til KMS indenfor en frist på 1 måned, fra kortet er modtaget fra ejeren En offentlig myndighed erhverver/etablerer skov Alle offentligt ejede skove er med skovloven fra 1989 blevet fredskovspligtige. Problemerne i forbindelse med denne slags sager vil ofte være, at statsskov-distriktet ikke i øjeblikket automatisk får kendskab til, at f.eks. en kommune erhverver/etablerer en skov. Med ændringen af skovloven i 1996 skal staten, kommunerne og folkekirken orientere miljø- og energiministeren om erhvervelse og etablering af skov, jf. skovlovens 4, stk. 6. Skov- og Naturstyrelsen vil udarbejde en vejledning om reglerne på området herunder om, hvorledes de offentlige myndigheder skal indberette oplysningerne (kortmateriale m.v.). Det bemærkes, at Skov- og Naturstyrelsen med virkning fra 15. oktober 1996 modtager indberetninger fra offentlige myndigheder om EU-tilskud til offentlig skovrejs-ning (tidligere administreret af Strukturdirektoratet). Skov- og Naturstyrelsen vil endvidere undersøge muligheden for, at der fra det fælles -kom-mu-nale ejen-doms-datasy-stem under Kommune-da-ta automatisk gives besked til Skov- og Natur-styrelsen i forbindelse med ejerskifter for eksisterende skov. Når statsskovdistriktet får oplyst, at en offentlig myndighed har erhvervet/etableret skov, der ikke tidligere er regi-streret som fredskov-spligtig, skal statsskovdistriktet indberette oplysningerne til KMS indenfor en frist på 4 uger at regne fra modtagelsen af med-delelsen Matrikulære ændringer (Udstykning/arealoverførsel af et fredskovspligtigt areal) I disse matrikulære sager indberetter landinspektøren, som foretager ud-stykningen, til KMS.

7 Statsskovdistriktet skal ikke sende kopi til KMS af den tilladelse, der sendes til landinspektøren. 4. VEJLEDNINGER. Der kan blive tale om, at udarbejde følgende opfølgende vejledninger vedr. vedlige-holdelse af fred-skovs-no-teringen: Kort og Matrikelstyrelsen: Vejledning til alle praktiserende landinspektører. Skov- og Naturstyrelsen: Vejledning til distrikterne: Den foreliggende, gældende fra 1. februar Vejledning til tingbogen: Præcisering af, hvorledes notering skal ske. Vejledning til offent-lige myndig-heder: Reglerne på området samt præcisering af hvilke oplysninger statsskovdistrikterne skal have og hvornår (under udarbej-delse). Vejledning til advokater: Retlig status på området. Bilag 2: Oversigt vedr. rekvisition af matrikelkort i Kort- og Matrikelstyrelsen med henblik på ajourføring af fredskovsnoteringen. Hvornår oplyses projekt nummer til KMS? Når statsskovdistrikterne selv afholder omkostningerne til matrikelkort i forbindelse med vedligeholdelse af fredskovsnoteringen, skal der altid oplyses følgende projekt nummer til KMS: projekt nummer 5251 i forbindelse med bestillingen af matrikelkort. Faktura sendes på sædvanlig vis til statsskovdistriktet. Projekt nummeret betyder, at Skov- og Naturstyrelsen kan få en samlet oversigt over omkostningerne til matrikelkort. Hvornår oplyses projekt nummer ikke til KMS? I tilfælde hvor ejer selv betaler matrikelkortet, eller matrikelkortet betales af midlerne til den private skovrejsning anvendes projekt nummeret ikke. Bilag 3: Statsskovdistrikternes opgaver vedr. den private skovrejsning med tilskud efter 1. januar 1997: procedure vedr. indberetning af fredskovspligt gengivet fra vejledningen Procedure vedr. indberetning af fredskovspligt fra vejledningen gengives: "1. indberetning Efter at ansøger har påbegyndt projektet, indsendes 1. indberetning til distriktet. Fristen er 2 år fra tilsagn. Indberetningen indeholder ejerens samtykke til, at der bliver pålagt fredskovspligt på arealet. Hvis projektet er opdelt i etaper, vil der blive indsendt indberetninger for hver etape. Fredskovspligt. Distriktet skal nu sørge for, at der bliver pålagt fredskovspligt på det areal, ansøgningen omfatter (samtlige etaper + evt. andre arealer, der er aftalt.) Dette sker i henhold til skovlovens 8. Uanset om fredskovsnoteringen er afsluttet i distriktet vil fremgangsmåden være følgende: Distriktet rekvirerer et matrikelkort fra KMS og indlægger det nye fredskovspligtige areal på matrikelkortet med en passende signatur. Dette sker på grundlag af det kortmateriale i 1: 4000, som ansøger har vedlagt sin ansøgning. Kortet forsynes med en påtegning af distriktet om, at det fremhævede areal er nyt fredskovsareal på matr.nr. xxy, xx ejerlav. Påtegningen skal forsynes med ejers underskrift, inden det sendes til KMS med en anmodning om registrering. Indberetningsslip bør ikke sendes til styrelsen, før ejeren har underskrevet påtegningen på matrikelkortet, og matrikelkortet er sendt tilbage fra ejer til distriktet. Regning for levering af matrikelkortkopier attesteres og sendes til 6. kontor, der sørger for, at udgifterne bliver betalt. Det skal bemærkes, at der ikke længere er behov for at tinglyse bestemmelse om tilbagebetaling af tilskud, hvis fredskovspligt eller evt. landbrugspligt ophæves inden 8 år. Vilkåret er nu indarbejdet i tilsagnet. Indberetningen skal af distriktet stemples med indkomstdato. Indberetningen påtegnes og sendes til Skov- og Naturstyrelsen med henblik på udbetaling af tilskud.

8 Distriktet bør naturligvis ikke påtegne projekter, hvis der er mistanke om, at projektet ikke er gennemført korrekt efter reglerne. Er der mistanke, bør distriktet gennemføre en besigtigelse." Bilag 1: Oversigt over kommuner, hvor fredskovsnoteringen er approberert af Kort- og Matrikelstyrelsen Noteringen er afsluttet i samtlige kommuner pr

Vejledning om skovloven 7 ophævelse af majoratsbånd

Vejledning om skovloven 7 ophævelse af majoratsbånd Denne vejledning er senest ændret den 11. august 2015. Vejledning om skovloven 7 ophævelse af majoratsbånd Indhold 1. Historisk overblik... 2 2. Bevaring af majoratsskov som en samlet ejendom... 3 3. Ophævelse

Læs mere

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger i matriklen Af specialkonsulent LARS BUHL, Kort & Matrikelstyrelsen I artiklen beskrives de nye registreringer i matriklen af strandbeskyttelses-

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Herved bekendtgøres lov om udstykning og anden registrering i

Læs mere

Vejledning om skovloven 3 m.fl. Fredskovspligt ved beslutning (konstatering)

Vejledning om skovloven 3 m.fl. Fredskovspligt ved beslutning (konstatering) Denne vejledning er senest ændret den 10. juli 2015. Vejledning om skovloven 3 m.fl. Fredskovspligt ved beslutning (konstatering) Indhold 1. Fredskovspligt før og nu... 2 2. Definition af skov... 2 3.

Læs mere

EU-kommissionen godkendte i 2000 den danske plan for udvikling af landdistrikterne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999.

EU-kommissionen godkendte i 2000 den danske plan for udvikling af landdistrikterne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999. Udgave nr. 5 SKOV- OG NATURSTYRELSEN Økonomikontoret J.nr. SN 2001-0323-0008 Ref. ARD/GJE/OEJ Vejledning om medfinansiering af offentlig skovtilplantning Den 11. oktober 2005 Indledning: EU-kommissionen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen LBK nr 1213 af 07/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-201-00019 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Før du udfylder siden Tilsagn under skovordningerne (Køreplan for udfyldelse af siden)

Før du udfylder siden Tilsagn under skovordningerne (Køreplan for udfyldelse af siden) Siden Tilsagn under skovordningerne indeholder 4 tabeller: Registrerede tilsagn hos Naturstyrelsen Markplan for tilsagn Forskel på registreret og anmeldt areal Oversigt over tilsagnshavere Der er på siden

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Praksisnære forsøg

Ansøgning om tilskud til Praksisnære forsøg P2 Ansøgning om tilskud til Praksisnære forsøg Modtaget: Journalnr.: Sendes til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø sammen med fællesskema F1. Oplysninger om ansøger og ejendom påføres

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Kort- og Matrikelstyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Kontrakt. Forhandleraftale Videregivelse af KMS data til 3. part

Kontrakt. Forhandleraftale Videregivelse af KMS data til 3. part Kontrakt Forhandleraftale Videregivelse af KMS data til 3. part Forhandleraftale 19. december. 2007 Forhandleraftale Videregivelse af KMS data til 3. part 1. Aftalens formål Landinspektøraftalen giver

Læs mere

Ansøgning om Tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald

Ansøgning om Tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald STORMRÅDET T 2 Ansøgning om Tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald Modtaget: Journalnr.: Denne ansøgning skal bilægges kort og evt. andre bilag, som det fremgår af vejledning: Tilskud til gentilplantning

Læs mere

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder BEK nr 1676 af 20/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-202-00073 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Naturskøn grund ved Bramming-Holsted Å Areal beliggende Fiskerivej 2, 6740 Bramming 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1fu, 1se, og1hq Bramming

Læs mere

Alle jordlodder i Danmark får nu eget matrikelnummer

Alle jordlodder i Danmark får nu eget matrikelnummer Alle jordlodder i Danmark får nu eget matrikelnummer Januar 2000 1 q 5 a 5 b 4 l 2 ag 4 k 2 c 24 b For at opnå en entydig betegnelse af alle jordlodder i Danmark har Kort & Matrikelstyrelsen besluttet,

Læs mere

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister.

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Følgende tabel beskriver matrikelflader og de tilknyttede attributter fra matrikelregistret, samt de værdier de enkelte attributter kan antage. Redigering

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 30. januar 2013 på vegne af C. I har klaget over Kommunens afgørelse

Læs mere

Beskrivelse og Udbudsvilkår. For salg af ca. 54 ha agerjord beliggende nord for Landerupvej.

Beskrivelse og Udbudsvilkår. For salg af ca. 54 ha agerjord beliggende nord for Landerupvej. Beskrivelse og Udbudsvilkår For salg af ca. 54 ha agerjord beliggende nord for Landerupvej. Arealet udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens

Læs mere

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere.

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere. ADMINISTRATIV INFORMATION BA/1 1. ADMINISTRATIV INFORMATION 1.1. Videregivelse af ejendomsrelaterede oplysninger Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden landbrugspligt Landbrugsjord beliggende Maltvedgårdsvej 2B, 4100 Ringsted. 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: matr.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur BEK nr 637 af 10/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 09-0115-000006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

2. Udstykningsloven. Erik Stubkjær. Department of Development and Planning, Aalborg University, DK

2. Udstykningsloven. Erik Stubkjær. Department of Development and Planning, Aalborg University, DK Udstykningsloven, 2003 1 of 10 2. Udstykningsloven Erik Stubkjær Department of Development and Planning, Aalborg University, DK 5. sem. kursus: Udstykningsprocessen Aalborg Universitet, Efterår 2003 Oversigt

Læs mere

Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg. Dato: 18. november 2015. Sagsnr.

Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg. Dato: 18. november 2015. Sagsnr. Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg Dato: 18. november 2015 Sagsnr.: 15/22359 Tilladelse efter planlovens 35 til lovliggørelse af udhus Der meddeles

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Centerparken Brande Att.: Marie Lyster Nielsen

Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Centerparken Brande Att.: Marie Lyster Nielsen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Centerparken 1 7330 Brande Att.: Marie Lyster Nielsen e-mail: malni@ikast-brande.dk Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7810 0000

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

A F G Ø R E L S E. i sagen om ophævelse af fredskovspligt ved plejehjem i Hjørring Kommune

A F G Ø R E L S E. i sagen om ophævelse af fredskovspligt ved plejehjem i Hjørring Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 23. november 2005 J.nr.: 03-51/NJ-0002 AGS A F G Ø R E L S E

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Birgitte Mortensen Gl Skovvej 26 4470 Svebølle DATO 20. november 2014 SAGS NR. 326-2014-107797 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at anlægge

Læs mere

KFUM-Spejderne i Hadsten Kløvermarksvej 12 8370 Hadsten Att.: Leif Sønderskov Jørgensen. Landzonetilladelse, ændret anvendelse af areal.

KFUM-Spejderne i Hadsten Kløvermarksvej 12 8370 Hadsten Att.: Leif Sønderskov Jørgensen. Landzonetilladelse, ændret anvendelse af areal. KFUM-Spejderne i Hadsten Kløvermarksvej 12 8370 Hadsten Att.: Leif Sønderskov Jørgensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg. August 1978 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg. August 1978 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 053 Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg KONGSBAK INFORMATIK August 1978 ~ ~~ ~~ ~~ ~~ Århus kommune Lokalplan n ~: Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Emne: VS: VVM-screening af areal beliggende Tyskebakken 2A, Snedsted til skovrejsning i Thisted Kommune,

Emne: VS: VVM-screening af areal beliggende Tyskebakken 2A, Snedsted til skovrejsning i Thisted Kommune, From: John Patuel Hansen - Thisted Kommune Sent: 24-06-2013 07:41:52 To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse Subject: VS: VVM-screening af areal beliggende Tyskebakken 2A, Snedsted til skovrejsning i

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

160a Fredsted, Gl. Haderslev

160a Fredsted, Gl. Haderslev Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev Naturstyrelsen J.nr. NST-3377-00028 Ref. perwp Afgørelse om tilsagn til tilskud til bæredygtig skovdrift Sikring af skovnaturtyper og -arter i Natura 2000

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

1 Skovrejsningsområde Ønsket: Uønsket: x Neutral: 6 Beskyttede naturtyper, jf. NBL 3 Ja: Nej: x. 9 Internationalt naturbeskyttelsesområde Ja: Nej: x

1 Skovrejsningsområde Ønsket: Uønsket: x Neutral: 6 Beskyttede naturtyper, jf. NBL 3 Ja: Nej: x. 9 Internationalt naturbeskyttelsesområde Ja: Nej: x Anders Obel Haxholmvej 80 8870 Langå Vurdering af skovrejsningsområder - Haxholmvej 80, 8870 Langå Projektet godkendes som ansøgt. Bemærk nedenstående detailbemærkninger. Distriktets journalnr. Ejeroplysninger

Læs mere

Klager. 12,9 ha skov nordvest for [ ].

Klager. 12,9 ha skov nordvest for [ ]. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejner Kaa Strandvejen 237 8543 Hornslet Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

Ejendomsoplysninger før: J. nr.: U Sags ID: Dato: 15. maj 2012

Ejendomsoplysninger før: J. nr.: U Sags ID: Dato: 15. maj 2012 Matrikel- og Juraområdet Rentemestervej 8 2400 København NV Email: maj@kms.dk Hjemmeside: www.kms.dk Telefon: 7254 5000 CVR-nr.: 62965916 Dato: 15. maj 2012 J. nr.: U2012-54983 Sags ID: 100057374 Registreringsmeddelelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme Herved bekendtgøres lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 616 af 1. juni 2010, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 1240 af 18. december

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

LBK nr 678 af 14/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-06-2013 Miljøministeriet. Dokumentets indarbejdede forskrifter

LBK nr 678 af 14/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-06-2013 Miljøministeriet. Dokumentets indarbejdede forskrifter LBK nr 678 af 14/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-06-2013 Miljøministeriet Dokumentets indarbejdede forskrifter LBK nr 945 af 24/09/2009 LOV nr 484 af 11/05/2010 LOV nr 341 af 27/04/2011 LOV

Læs mere

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 NOTAT Byrådscentret Rev. 26. februar 2013 Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 1) Lovgivning/krav og overordnet planlægning Planloven: 11a: Stiller krav om, at kommuneplanen udpeger skovrejsningsområder

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

Introduktion til matrikulære data

Introduktion til matrikulære data Introduktion til matrikulære data Matrikulære data kan deles op i tre grupper: - elementer i basismatriklen - temaer - øvrige elementer Elementer i basismatriklen omfatter elementer, der indgår i den matrikulære

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk I medfør af 4 a, stk. 1 og 2, 11, stk. 4, 5 og 7, 16, stk. 2, 16 a, 18, stk. 3, 20, stk. 2, og 22, stk. 3, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister,

Læs mere

H- h. H- n- M-3-85 B-9-85 B-13-88 94-168-A-24 2000-196-Z 2001-290-B 2-4. ^ h- -s_-^i_7s '-&=a-^-&'2- Hu«nr.: 8. Gad«: E]«rlaug: Sag. J. nr. J. nr.

H- h. H- n- M-3-85 B-9-85 B-13-88 94-168-A-24 2000-196-Z 2001-290-B 2-4. ^ h- -s_-^i_7s '-&=a-^-&'2- Hu«nr.: 8. Gad«: E]«rlaug: Sag. J. nr. J. nr. 1 Hu«nr.: 8 Matr.: ^Q b Gad«: E]«rlaug: Hingeballevej Hinae bv, Hincre 2-4 Sag J. nr. Sag J. nr. Offentlig ««rvitut om: H- h 1 2 ^ h- -s_-^i_7s '-&=a-^-&'2-11 12 Villabebyggelse Byggelinie fra vej u H-

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende

Høringsnotat. vedrørende Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 83 Bilag 1 Offentligt Notat SKOV- OG NATURSTYRELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-500-00005 Ref. suwor november 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om udstykning

Læs mere

Indstilling. Skovrejsning 2014-2017. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 11. juni 2013.

Indstilling. Skovrejsning 2014-2017. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 11. juni 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 11. juni 2013 Skovrejsning 2014-2017 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Status for Skovrejsning 2009 2012 og forslag til ny skovhandlingsplan

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

UDKAST 08-10-2010. Vejledning om reglerne i lov om landbrugsejendomme. 1. Indledning

UDKAST 08-10-2010. Vejledning om reglerne i lov om landbrugsejendomme. 1. Indledning UDKAST 08-10-2010 Vejledning om reglerne i lov om landbrugsejendomme 1. Indledning Formålet med denne vejledning er at beskrive, hvordan reglerne i lov om landbrugsejendomme (lovbekendtgørelse nr. 616

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration JUNI 2003 1 Titel: Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt

Læs mere

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 Landzonetilladelse til genopførelse af et sommerhus på matr. nr. 4b, Lundfod By, Brande, beliggende ved Ejstrupholmvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Forslag til vedtægter for Strandgades kystbeskyttelseslag

Forslag til vedtægter for Strandgades kystbeskyttelseslag Bilag 2 Forslag til vedtægter for Strandgades kystbeskyttelseslag Lagets oprettelse 1 Lagets navn er Strandgades Kystbeskyttelseslag. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til lov om kystbeskyttelse, Roskilde

Læs mere

Vejledning om Skovloven 12 - Udstykning

Vejledning om Skovloven 12 - Udstykning Dette notat er senest ændret den 25. august 2015. Vejledning om Skovloven 12 - Udstykning Indhold 1. Formål... 2 2. Definitioner... 3 3. Sagsbehandling... 4 3.1 Særligt om majoratsnoterede ejendomme...

Læs mere

Ølby Præstegårds- plantage

Ølby Præstegårds- plantage Ølby Præstegårds- plantage Attraktiv beliggenhed - tæt på Klosterheden og Limfjorden Salgsprospekt Skovdyrkerne Vestjylland april 2012 1. Introduktion Hermed udbydes Ølby Præstegårdsplantage med tilliggende

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Matrikulære registerdata

Matrikulære registerdata Matrikulære registerdata Matrikulære registerdata Kort & Matrikelstyrelsen version 2008-07-03 side 1 af 12 Matrikulære registerdata Kort & Matrikelstyrelsen version 2008-07-03 side 2 af 12 Matrikulære

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab BEK nr 1861 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Status for randzoner

Status for randzoner Status for randzoner 1) Politisk arbejde fra Landbrug og Fødevare 2) Rent praktisk som landmand 3) Bøder og sanktioner 4) Offentlighedens adgang Ole Hansen Stævning og den politiske indsats vedr. randzoner

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00738 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Bøgeskovhus Tidligere skovfogedbolig beliggende Palsgårdsvej 10, 7362 Hampen 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen) BEK nr 778 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016599 Senere

Læs mere

Transparens og effekt i praksis. Kontorchef Tilskud og Projekter Naturstyrelsen

Transparens og effekt i praksis. Kontorchef Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Transparens og effekt i praksis Henrik Kundby Kontorchef Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Naturstyrelsen større tilskudsbevillinger Naturstyrelsen arbejder for, at mennesker og natur trives: Naturstyrelsen

Læs mere

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 30. maj 2011 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 30. maj 2011 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 13. februar 2012 (J.nr. 2011-0024477).

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove 1 Formål Formålet er at etablere kommunale skovområder, som beskytter vigtige grundvandsinteresser,

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 213. Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen I medfør af 45, stk. 2, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse Vejledning nr. 73. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse Vejledning nr. 73. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse Vejledning nr. 73 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Titel: Anvendelse af jordkøb og dyrkningsaftaler Vejledning nr. 73 Udgiver: DANVA (Dansk Vand-

Læs mere

Opmåling af landbrugsarealer

Opmåling af landbrugsarealer Vejledning om Opmåling af landbrugsarealer April 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv INDHOLD INDLEDNING... 2 KORREKTE MARKSTØRRELSER... 3 HVEM HAR ANSVARET?...

Læs mere

NOTAT. Østsjælland J.nr. NST-203-00044 Ref. KSL Den 9. oktober 2015. Referat fra møde den 7.10 2015 i skovrejsningsrådet for Tune Skov

NOTAT. Østsjælland J.nr. NST-203-00044 Ref. KSL Den 9. oktober 2015. Referat fra møde den 7.10 2015 i skovrejsningsrådet for Tune Skov NOTAT Referat fra møde den 7.10 2015 i skovrejsningsrådet for Tune Skov Østsjælland J.nr. NST-203-00044 Ref. KSL Den 9. oktober 2015 Mødedeltagere: Björn E.H. Jensen,Greve Kommune Morten Vincents, Roskilde

Læs mere

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER THISTED KOMMUNE UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, 7760 Hurup tlf. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Udstykningen på Hans Bachs

Læs mere

Bodil Nielsen Thorlundvej 16 7361 Ejstrupholm. 4. april 2013

Bodil Nielsen Thorlundvej 16 7361 Ejstrupholm. 4. april 2013 Bodil Nielsen Thorlundvej 16 7361 Ejstrupholm 4. april 2013 Svarbrev på høring vedrørende skovrejsning på Thorlundvej 16, 7361 Ejstrupholm I har den 22. marts 2013 bedt Ikast-Brande om at vurdere den følgende

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 265: A mod landinspektør L afsagde nævnet den 2. februar 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 265: A mod landinspektør L afsagde nævnet den 2. februar 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var af A rekvireret til at gennemføre en sag om udstykning og arealoverførsel. A klagede over, at L havde været 13 ½ måned om at ekspedere sagen. Nævnet fandt, at det ikke kunne bebrejdes

Læs mere

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst.

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst. Side 1 af 5 Tilbagebetaling af boligstøtte Du har fået et brev fra Udbetaling Danmark, hvis du skal betale boligstøtte tilbage. Her på siden kan du læse mere om, hvorfor du skal betale boligstøtte tilbage,

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomsmæglerfirmaet Jan Samuelsen ApS Frederiksborgvej 4 3200 Helsinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN J.nr.: 65-38847 MØDERET FOR HØJESTERET Mæglergaarden Frederiksgade 1 5700 Svendborg Laurahus Kompagnistræde 20A, 1. 1208 København K Tlf. 70 25 21 15 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv Fra 2017 er ansøgning om tilskud til privat skovrejsning tilgængelig via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens ansøgningsportal, Tast selv.

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Salgsvilkår for ejendommen Barløsevej 47, 5610 Assens

Salgsvilkår for ejendommen Barløsevej 47, 5610 Assens Salgsvilkår for ejendommen Barløsevej 47, 5610 Assens Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Assens Kommune udbyder matrikel nummer 1p, Barløse By, Barløse, beliggende Barløsevej 47,

Læs mere

Lokalplan 114. Golfbane ved Lerbækgård - Damgård

Lokalplan 114. Golfbane ved Lerbækgård - Damgård Lokalplan 114 Golfbane ved Lerbækgård - Damgård Indhold Redegørelse Indledning................................................................................................................... 5 Lokalplanens

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design BEK nr 1099 af 20/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/836 Senere ændringer

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af vandløb (Gammelgrøft) med kreaturbro på matrikel 311, Gl. Ladegård, Hammelev ejerlav

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af vandløb (Gammelgrøft) med kreaturbro på matrikel 311, Gl. Ladegård, Hammelev ejerlav Naturstyrelsen Sønderjylland Felstedvej 14 6300 Gråsten att. Martin Reimers mre@nst.dk Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 E-mail: teknikmiljoe@haderslev.dk

Læs mere

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 192 Sankt Annæ Øster Kvarter, København Grundareal... 495 m² Ejendomsnummer:... 805476 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 2 Ejendomstype:...

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

Fredskovspligt - hvad er det?

Fredskovspligt - hvad er det? Fredskovspligt - hvad er det? Langt den største del af de danske private skove og alle offentlige skove er fredskovspligtige. Fredskovspligten blev indført for næsten 200 år siden for at sikre Danmarks

Læs mere

Heidi Søgaard Madsen (hsm)

Heidi Søgaard Madsen (hsm) Heidi Søgaard Madsen (hsm) Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: Marc Christiansen 4. januar 2016 15:58 Jeppe Bech Carlsen (jbc) J.nr. 15/01129-3 - Vedr. Tilladelse til Bolværk og Slæbested

Læs mere

Godkendelse til at anlægge kreaturbro over Gelså på strækningen mellem Bevtoft og Hjartbro Skov

Godkendelse til at anlægge kreaturbro over Gelså på strækningen mellem Bevtoft og Hjartbro Skov Jette Jacobsen Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og natur Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato 14. september 2015 -Sagsident:

Læs mere