Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester YouSee Mobil. Oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester YouSee Mobil. Oktober 2015"

Transkript

1 Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester YouSee Mobil Oktober 2015

2 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester YouSee Mobil 1. Abonnementsaftalen 4 1.A. Dækningsområde og mobildatahastigheder 5 2. Elektronisk kommunikation 5 3. Forbrugstaksering af samtaler mv. 6 3.A. Forbrug i og fra Danmark 6 3.B. Forbrug i udlandet (Roaming) 6 4. Nummeroplysningsdata 6 5. Tillægstjenester, funktioner og faciliteter (tillægsydelser) 7 5.A. Valgfri tillægsydelser 7 5.B. Nummervisning (overførsel af kundens nummer) 7 5.C. Sms og mms 8 5.D. Viderestilling 8 5.E. Indholdstakserede tjenester 8 5.F. YouSee Musik 9 5.G Kontomanager 9 6. Mobildatatjenester 10 6.A. Generelt om YouSee s mobildatatjenester forbrugstaksering 10 6.B. Kundens ansvar ved brug af mobildatatjenester 10 6.C. Kundens misligholdelse ved brug af mobildatatjenester 11 6.D. Driftssikkerhed og hastighed for mobildatatjenester Bortkomst og uberettiget brug af SIM-kortet 12 7.A. SIM-kortet 12 7.B. Lov om betalingstjenester 62, stk Betaling, Forbrugskontrol og YouSee s lukkeret 13 8.A. Automatisk Betaling med betalingskort Opsigelse Ikrafttrædelse 15 Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer 1. Tillægsaftalen 16 1.A. YouSee Mini Bland Selv Taksering 19 3.A. Taksering af samtaler i og fra Danmark (sekund- og minuttaksering) 19 3.B. Nultaksering af dataforbrug ved brug af Facebook YouSee til YouSee Fri Tale Tale-pakker Sms/mms Data-pakker Datatilkøb YouSee Musik Ekstra SIM-kort til data YouSee Film Gavekode Udland 10 timer ekstra Udland 40 lande ekstra Sms Udland Fri Tale EU Dataroaming pakke Rejsepakke timers tale til Udlandet Rejsepakke Tale og SMS Saldokontrol 28 Tillægsvilkår for YouSee Musik (tidligere YouSee Play Musik) 1. Tillægsaftalen Brugen af YouSee Musik Personoplysninger Ophavsret og kundens misligholdelse Driftsforstyrrelser Særligt om erhvervskunder brug af YouSee Musik 30

3 Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester YouSee Mobil Oktober Abonnementsaftalen Aftaler om abonnement på YouSee s mobiltjenester indgås mellem kunden og YouSee A/S (herefter YouSee). For aftaler om abonnement på YouSee s mobiltjenester gælder følgende tjenestespecifikke abonnementsvilkår i supplement til Generelle Vilkår for levering og drift af YouSee s tjenester (herefter YouSee s Generelle Vilkår). Ved modstrid mellem vilkårene går de tjenestespecifikke abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester forud. YouSee s mobiltjenester omfatter både mobildatatjenester, jf. pkt. 6, og mobiltelefonitjenester, og tjenesterne er baseret på følgende teknologier: Generation af mobiltjenester Teknologi 2G GSM (kun tale) GPRS EDGE Teoretiske maksimale datahastigheder (download) 54 kbit/s 200 kbit/s 3G UMTS 384 kbit/s UMTS/HSDPA 14,4 Mbit/s UMTS/HSDPA+ 21 Mbit/s (forventet hastighed mellem 2 og 12 Mbit/s (download) og mellem 1 og 4 Mbit/s (upload) for 70 % af alle udendørs datakald, geografisk jævnt fordelt) UMTS/HSDPA+ 42 Mbit/s (forventet hastighed mellem 4 og 20 Mbit/s (download) og mellem 1 og 4 Mbit/s (upload) for 70 % af alle udendørs datakald, geografisk jævnt fordelt) 4G LTE 20 MHz 150 Mbit/s (forventet hastighed mellem 17 og 71 Mbit/s (download) og mellem 5 og 43 Mbit/s (upload) for 70 % af alle udendørs datakald, geografisk jævnt fordelt) YouSee s mobiltjenester benævnes herefter tilsammen som tjenesten eller mobiltjenesten. Et abonnement på mobiltjenesten omfatter følgende: Én eller flere forbindelser til mobiltjenesten. Fuld adgang til 3G eller 4G datahastigheder kræver dog indgåelse af særskilt tillægsaftale. Adgang til at abonnere på tillægstjenester, funktioner og faciliteter (tillægsydelser), som udbydes i tilknytning til den valgte abonnementsform. 1.A. Dækningsområde og mobildatahastigheder Oplysning om den til enhver tid værende beregnede radiodækning i Danmark fremgår af YouSee s dækningskort, som findes på YouSee s hjemmeside. YouSee s mobiltjenester kan kun benyttes inden for områder med radiodækning for den pågældende teknologi (2G, 3G eller 4G), jf. pkt. 1, og den oplevede hastighed ved brug af YouSee s mobildatatjenester, jf. pkt. 6, afhænger af om kunden befinder sig i et område med 2G-, 3G-, eller 4G-dækning. På YouSee s dækningskort findes oplysning om de forventede hastigheder, som mobiltjenesten kan yde, fordelt på geografiske områder. Inden for dækningsområdet kan den oplevede dækning ved brug af YouSee s mobiltjenester, herunder den oplevede hastighed ved brug af YouSee s mobildatatjenester, variere afhængig af antallet af samtidige brugere af masten, kundens afstand til masten og opholdssted (indendørs eller udendørs) samt omgivelserne og landskabet i øvrigt (topografi). Den maksimale hastighed ved brug af YouSee s mobildatatjenester afhænger i øvrigt af den valgte abonnementsform. Medmindre andet er angivet i tillægsvilkårene for den valgte abonnementsform, leveres YouSee s mobildatatjenester med begrænset adgang til 3G datahastigheder i områder med 3G-dækning, det vil sige en forventet hastighed på mellem 4 og 6 Mbit/s (download) og maksimalt 1 Mbit/s (upload) for 70 % af alle udendørs datakald, geografisk jævnt fordelt. Fuld adgang til 3G eller 4G datahastigheder kræver indgåelse af særskilt tillægsaftale, jf. pkt. 1. Brugen af YouSee s mobiltjenester kræver i øvrigt, at kundens terminaludstyr understøtter den pågældende teknologi (2G, 3G og/eller 4G). Det anvendte terminaludstyrs kvalitet, herunder kvaliteten af terminaludstyrets antenne, har endvidere betydning for kundens oplevelse af dækning. 2. Elektronisk kommunikation Det er en forudsætning for aftalen om YouSee s mobiltjenester, at kunden har en -adresse. Meddelelser fra YouSee til kunden vedrørende YouSee s mobiltjenester, sendes via til den -adresse, som kunden har oplyst ved aftaleindgåelsen, jf. 2.A i YouSee s generelle vilkår. Meddelelser fra YouSee omfatter bl.a. ordrebekræftelse, og meddelelser vedrørende kundens aftale med YouSee, herunder varsling om væsentlige ændringer af vilkår, jf. pkt. 19 i YouSee s generelle vilkår. Kunden modtager således ikke meddelelserne som almindelig post. YouSee kan dog frit vælge at fremsende meddelelser til kunden som almindeligt brev. YouSee sender kunden en ordrebekræftelse, hvor den aftalte -adresse bekræftes. Meddelelser mv. som kunden modtager pr. til den aftalte -adresse, har samme juridiske retsvirkning med hensyn til bl.a. betalings-, accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget som almindelig post. Kunden har ansvaret for løbende at kontrollere, om der er kommet meddelelser fra YouSee frem til den aftalte -adresse. Mulighed for at bruge mobiltjenesten med de til enhver tid tilknyttede funktioner og faciliteter, der hører til den abonnementsform, som kunden har valgt. Kunden kan bl.a. foretage opkald til og modtage opkald fra andre kunder hos YouSee eller kunder hos andre udbydere af telenet eller teletjenester, hvis YouSee har indgået aftale om samtrafik med udbyderne af disse net eller tjenester. 4 5

4 Ved ændring af kundens -adresse skal kunden straks give YouSee meddelelse herom. Hvis fremsendelse af meddelelser ikke kan ske til den aftalte -adresse, er YouSee berettiget til at opkræve et gebyr ved genfremsendelse af meddelelsen pr. almindeligt brev til kunden. YouSee anser herefter aftalen om e-kommunikation for bortfaldet. 3. Forbrugstaksering af samtaler mv. 3.A. Forbrug i og fra Danmark Det fremgår af tillægsvilkårene for den abonnementsform, som kunden har valgt, om kundens samtaleforbrug beregnes og takseres pr. påbegyndt sekund eller pr. påbegyndt minut. Kundens forbrug af samtaler i udlandet (roaming) beregnes og takseres som beskrevet i pkt. 3.B. Uanset ovenstående beregnes og takseres opkald til 118 og til numre, der begynder med 90, pr. påbegyndt sekund. Kundens forbrug af mobildata i Danmark beregnes og takseres som beskrevet i pkt. 6.A.A. 3.B. Forbrug i udlandet (Roaming) Mobiltjenesten kan benyttes visse steder i udlandet via udenlandske mobiludbyderes net (roaming), hvis You- See har indgået aftale om roaming med udbyderne af disse udenlandske net. Betaling for brug af udenlandske mobiludbyders net (roamingafgifter) opkræves via Automatisk Betaling eller via betalingsservice, jf. pkt. 8.A. og pkt. 8.B. Der opkræves roamingafgifter både for kald, som kunden modtager, og kald herunder datakald, jf. pkt. 6 som kunden selv foretager. Kundens forbrug af samtaler i EU og Norden beregnes og takseres pr. påbegyndt sekund (sekundtaksering) dog således, at der for kald, som kunden selv foretager, takseres for minimum 30 sekunder pr. påbegyndt kald. Kundens forbrug af øvrige samtaler i udlandet beregnes og takseres pr. påbegyndt minut (minuttaksering). Kundens forbrug af mobildata i udlandet beregnes og takseres som beskrevet i pkt. 6.A.B. YouSee er uden ansvar for dækning, kvalitet, sikkerhed og udbud af tjenester mv. i udenlandske mobilnet. YouSee er herunder heller ikke ansvarlig for udenlandske udbyderes brug af kundedata, jf. pkt. 8 i YouSee s Generelle Vilkår. 4. Nummeroplysningsdata Kunden har for hver forbindelse til mobiltjenesten ret til uden beregning at få en kortfattet optagelse i YouSee s offentligt tilgængelige nummeroplysningsdatabase (YouSee s kundedatabase). En kortfattet optagelse omfatter typisk navn, stilling, adresse og telefonnummer (nummeroplysningsdata). Kunden er ansvarlig for, at optagelsen ikke krænker tredjemands rettigheder. Kunden kan ved henvendelse til YouSee anmode om at få ændret sine nummeroplysningsdata. YouSee registrerer sådanne ændringer i YouSee s nummeroplysningsdatabase umiddelbart efter kundens henvendelse. Ændringer får også virkning for data, som YouSee leverer til tredjemands databaser mv., hvis tredjemand har indgået aftale med YouSee om opdatering. kan benyttes ved udbud af nummeroplysningstjenester og lignende. Kunden kan herunder vælge at være optaget i nummeroplysningsdatabasen med angivelse af, at telefonnummeret er hemmeligt (hemmeligt nummer) eller vælge, at ingen af kundens nummeroplysningsdata oplyses i forbindelse med udbud af nummeroplysningstjenester eller lignende (udeladt nummer/hemmelige kundedata). YouSee er forpligtet til at videregive de nummeroplysningsdata, som er registreret i nummeroplysningsdatabasen, til alle, der fremsætter ønske herom, herunder adressebureauer samt udbydere af nummeroplysningstjenester og telefonbøger. Nummeroplysningsdataene videregives bl.a. til brug for TDC s nummeroplysningstjeneste 118. Nummeroplysningsdata, som kunden har krævet hemmeligholdt, videregives ikke af YouSee til tredjemand. Videregivelse af nummeroplysningsdata kan dog altid finde sted til alarmtjenesten 112, til politiet og til andre udbydere af telenet og teletjenester i signaleringsøjemed. Kunden har i henhold til lov om Det Centrale Personregister (CPR) ret til ved henvendelse til sin bopælskommune at få indsat en markering i CPR om, at kunden frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed. En sådan markering giver kunden beskyttelse mod markedsføring fra tredjemand, som har indhentet nummeroplysningsdata fra YouSee s nummeroplysningsdatabase. Det er den pågældende tredjemands ansvar at kontrollere, om kunden har fået indsat markering i CPR. 5. Tillægstjenester, funktioner og faciliteter (tillægsydelser) YouSee tilbyder bl.a. de tillægstjenester, funktioner og faciliteter (tillægsydelser), som fremgår af pkt. 5.A 5.G. 5.A. Valgfri tillægsydelser A. Prisoplysning. B. Takstopdelt regning regning opdelt i takseringskategorier. C. Specificeret regning regning specificeret på alle forbrugstakserede ydelser. D. Saldooplysning (Forbrug). E. Saldokontrol aftalt maksimumsbeløb på forbruget. F. Spærring for udgående kald. G. Spærring for indholdstakserede tjenester, jf. pkt. 5.E. H. Spærring/åbning for informations- og indholdstjenester (overtakserede informationsog indholdstjenester via numre, der begynder med ). I. Kontomanager, jf. pkt. 5.G. Oplysninger til brug for saldooplysning og saldokontrol, jf. de i pkt. 5.A.D og 5.A.E nævnte tillægsydelser, opdateres som minimum med et interval på 24 timer. I visse tilfælde, f.eks. ved roamede opkald, jf. pkt. 3.B., eller opkald til særtjenester, kan oplysningerne dog fremkomme med yderligere forsinkelse. 5.B. Nummervisning (overførsel af kundens nummer) Kunden kan permanent eller pr. kald vælge at blokere for nummervisning, så kundens telefonnummer ikke overføres med henblik på visning hos modtageren af kaldet. Kunder, der har valgt permanent blokering for nummervisning, kan pr. kald vælge at overføre nummeret. Kunden kan endvidere vælge fast permanent blokering for nummervisning, så kundens nummer aldrig kan overføres heller ikke pr. kald. Hvis kunden har hemmeligt nummer eller udeladt nummer, jf. pkt. 4, etablerer YouSee fast permanent blokering for nummervisning, medmindre andet aftales med kunden. Kunden kan kræve hemmeligholdelse af alle eller dele af kundens nummeroplysningsdata, som herefter ikke 6 7

5 Ved afsendelse af sms og mms, jf. pkt. 5.C, overføres kundens telefonnummer til modtageren af sms en eller mms en. Dette gælder uanset, om kunden har hemmeligt eller udeladt nummer, jf. pkt. 4. Opkald til alarmtjenesten 112 kan aldrig blokeres for nummervisning. YouSee etablerer i øvrigt efter kundens ønske uden beregning permanent blokering for nummervisning. For kunder med hemmeligt nummer eller udeladt nummer åbner YouSee efter kundens ønske uden beregning for nummervisning. Ved efterfølgende genåbning/blokering er YouSee berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Medmindre andet aftales med kunden, er nummervisning af indkommende opkald til kunden inkluderet i abonnementet på mobiltjenesten, hvis dette er teknisk muligt, og hvis den kaldende kunde ikke har blokeret for nummervisning. Brug af nummervisning forudsætter, at terminaludstyret er beregnet til dette. 5.C. Sms og mms Kunden kan mod betaling afsende og modtage sms (tekstbeskeder) og mms (multimediebeskeder), herunder sms og mms, hvor der sker særskilt opkrævning for indholdet (indholdstakserede tjenester), jf. pkt. 5.E. Ved afsendelse af sms og mms overføres telefonnummeret til den kaldte kunde, hvis dette er teknisk muligt. Dette gælder også, hvis kunden har hemmeligt nummer eller udeladt nummer, jf. pkt. 4. Brug af sms og mms forudsætter, at terminaludstyret er beregnet til dette. YouSee etablerer i øvrigt efter kundens ønske gratis permanent spærring for afsendelse af sms og/eller mms. Ved efterfølgende genåbning/spærring er YouSee berettiget til at opkræve et gebyr herfor. YouSee kontrollerer ikke og har ikke ansvaret for indholdet af sms og mms, som modtages eller sendes af kunden. 5.D. Viderestilling Kunden har adgang til Viderestilling, som giver kunden mulighed for at viderestille indkomne opkald til et valgfrit dansk telefonnummer. Der opkræves almindelig minutafgift for de viderestillede opkald. Medmindre andet fremgår af prislisten for den valgte abonnementsform, opkræves ikke forbrugsafgifter for viderestilling til Voic (Mobilsvar). 5.E. Indholdstakserede tjenester Kunden har mulighed for at købe indholdstakserede tjenester i form af tjenesteydelser og varer via sms, mms via internettet/mobildata, jf. pkt. 6. Kunden kan eksempelvis købe en indholdstakseret tjeneste ved angivelse af en bestemt bestillingskode i en sms til et bestemt firecifret nummer (applikationskode) eller via internettet. Indholdstakserede tjenester kan f.eks. være busbilletter, biografbilletter, magasiner, automatkøb, internetkøb, ringetoner, musik, spil, chat, nyheder, vejrudsigter, mobil TV, abonnementsbaserede tjenester eller adgange til indhold på elektroniske medier. Tjenesterne koster et beløb udover det, som kunden normalt betaler i forbrugstakst for at sende sms/mms og benytte mobildata. Priserne på tjenesterne oplyses i forbindelse med markedsføringen af disse. Beløbsgrænserne for de forskellige kategorier af indholdstakserede tjenester (f.eks. abonnementstjenester, konkurrencer osv.) kan findes på YouSee s hjemmeside eller fås ved henvendelse til YouSee. Det er kundens ansvar at sikre, at dennes mobiltelefon understøtter den bestilte tjeneste. Indholdstakserede tjenester udbydes både af YouSee selv og af andre indholdsudbydere. I begge tilfælde opkræves betalingen for tjenesterne af YouSee på kundens mobilregning, jf. pkt. 8. Kunden hæfter for betalingen ved køb af de indholdstakserede tjenester, jf. pkt. 2 i YouSee s Generelle Vilkår. Det gælder også, hvis kunden overlader mobiltelefonen til andre personer, herunder også til børn. For indholdstakserede tjenester hæfter kunden ved andres uberettigede anvendelse af SIM-kortet som betalingsinstrument, såfremt der indtastes en til SIM-kortet hørende personlig og hemmelig kode umiddelbart forud for hvert køb i det omfang det følger af lov om betalingstjenester, jf. pkt. 7.B. Kunden hæfter ikke for andres uberettigede anvendelse af SIM-kortet som betalingsinstrument, hvis købet kan gennemføres uden anvendelse af en til SIM-kortet hørende personlig og hemmelig kode. Kunden vil dog altid hæfte, hvis kunden har handlet svigagtigt eller forsætligt i forbindelse med misbruget. Se pkt. 7.B. for hæftelses- og ansvarsreglerne i Lov om betalingstjenester. Finanstilsynet, Forbrugerombudsmanden samt Konkurrencestyrelsen fører tilsyn med lov om betalingstjenester. Kunden modtager kvittering pr. sms for alle enkeltstående køb med en værdi over 75 kr., for alle abonnementsbaserede tjenester uanset beløb, samt for alle tjenester og varer, der ikke leveres direkte på mobiltelefonen. Prisen for kundens køb af indholdstakserede tjenester fremgår desuden af kundens specificerede regning, ligesom YouSee tilbyder kunden adgang via elektronisk selvbetjening til løbende at følge forbruget. YouSee tilbyder kunden en række muligheder for at sikre kunden kontrol med udgifterne til køb af indholdstakserede tjenester, jf. pkt. 5.A, herunder mulighed for spærring af indholdstakserede tjenester og mulighed for saldokontrol. Ved spørgsmål til eller problemer med de indholdstakserede tjenester, kan kunden henvende sig til YouSee. YouSee kan henvise kundens spørgsmål og klager vedrørende tjenesternes indhold til indholdsudbyderne. Spørgsmål eller klager vedrørende takseringen af tjenesterne kan indgives til YouSee, jf. i øvrigt pkt. 20 i You- See s Generelle Vilkår. 5.F. YouSee Musik YouSee Musik kan være inkluderet i abonnement på mobiltjenesten i visse abonnementsformer. Det fremgår af YouSees produktinformation for den valgte abonnementsform, om kunden har ret til at benytte YouSee Musik. For kundens adgang til YouSee Musik gælder særskilte tillægsvilkår for YouSee Musik. 5.G Kontomanager Kunden har mulighed for at bruge kontomanager via YouSee s hjemmeside på yousee.dk. Kontomanager er en administratorfunktion, som giver kontomanageren (kunden) adgang til at overføre penge til tilknyttede brugeres konti, lave faste overførsler fra kontomanagerens konto til de tilknyttede brugeres konti og adgang til at se forbrugsoversigt på de tilknyttede brugeres konti. 8 9

6 6. Mobildatatjenester 6.A. Generelt om YouSee s mobildatatjenester forbrugstaksering Kunden kan benytte s mobildatatjenester, jf. pkt. 1 og 1.A, som giver kunden mobil internetadgang mv. Brugen af YouSee s mobildatatjenester forudsætter, at kundens terminaludstyr er beregnet til dette, og at kundens udstyr er opsat korrekt. Beregning og taksering af kundens forbrug af mobildatatjenester sker efter størrelsen af den data-mængde målt i MB, som kunden sender eller modtager (datatrafik), og efter de principper for intervaltaksering, som er beskrevet nedenfor. YouSee anbefaler, at kunden er opmærksom på, at der sendes og modtages data og at der derfor sker forbrugsafregning i enhver situation, hvor mobildatatjenesten benyttes, herunder ved brug af internettet og mail og ved download af applikationer og opdateringer. 6.A.A. Forbrugstaksering af mobildata i Danmark Afhængig af den valgte abonnementsform har kunden adgang til at forbruge en bestemt datamængde i Danmark pr. måned uden opkrævning af forbrugstakst (inkluderet datapakke). Størrelsen af datapakken fremgår af tillægsvilkårene for den valgte abonnementsform. Medmindre andet er angivet i tillægsvilkårene for den valgte abonnementsform, sker forbrugsafregning for kundens forbrug af mobildata i Danmark ud over den inkluderede datapakke, efter størrelsen af den datamængde målt i MB, som kunden sender eller modtager. Kundens dataforbrug i Danmark beregnes og takseres pr. påbegyndt 1 kilobyte pr. dataopkobling. 6.A.B. Forbrugstaksering af mobildata i udlandet (dataroaming) Der opkræves særlige forbrugsafgifter for benyttelse af mobildatatjenester fra udlandet, jf. pkt. 3.B. om roaming, og forbrugsafregning for kundens forbrug af mobildata i udlandet sker efter størrelsen af den datamængde målt i MB, som kunden sender eller modtager. Kundens dataforbrug i udlandet beregnes og takseres på følgende måde: Forbrug af mobildata i EU takseres pr. 1 kilobyte. Forbrug af mobildata i Resten af Verden beregnes og takseres pr. påbegyndt 50 kilobyte pr. dataopkobling. Medmindre andet aftales, spærres kundens forbindelse automatisk for forbrug af mobildata i udlandet, når kunden har forbrugt mobildata i udlandet for 450 kr. inkl. moms/360 kr. ekskl. moms pr. kalendermåned (forbrugsloft). Når kundens forbindelse spærres for forbrug af mobildata i udlandet, har kunden mulighed for aktivt at tilvælge yderligere forbrug af mobildata i udlandet. 6.B. Kundens ansvar ved brug af mobildatatjenester YouSee påtager sig ikke at kontrollere og har ikke ansvar for hvilke informationer, der stilles til kundens rådighed ved adgang til internettet. Dette omfatter bl.a. informationer fra hjemmesider, mails, links, nyhedsgrupper eller chatgrupper. Kunden kan ved download af materiale fra internettet eller ved åbning af programmer modtaget pr. løbe en risiko for at inficere sin hardware og software med virus. YouSee har ikke indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf. Kunden har selv ansvaret for alle informationer, som kunden stiller til rådighed for andre via internettjenesten. Kundens brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker uden samtykke kan udgøre en krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder. Brug af sådanne værker kan f.eks. ske ved distribution eller download. Det er kundens ansvar, at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere. I forbindelse med kundens handel på internettet eller ved kundens erhvervelse af netydelser fra tredjemand har YouSee intet ansvar for kundens og tredjemands indbyrdes mellemværende. 6.C. Kundens misligholdelse ved brug af mobildatatjenester I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen er YouSee berettiget til at afbryde kundens forbindelser til mobildatatjenester eller begrænse kundens mulighed for brug af mobildatatjenester. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse: A. Kunden portscanner andre computere på internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet (hacking). B. Kundens forbindelse misbruges aktuelt eller potentielt og med eller uden kundens viden til spredning af virus, spam phishing eller lignende. C. Kunden krænker tredjemands ophavsrettigheder ved download, distribution eller lignende. D. Kunden bryder Digital Rights Management-licensen (DRM-licensen) i forbindelse med brug af YouSee Musik, jf. pkt. 5.F. E. Kunden sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller header-information. F. Kunden overtræder gentagne gange de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet. Afbrydelse af kundens adgang til mobildatatjenester medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Når kundens forbindelse til mobildatatjenester i henhold til ovenstående er afbrudt, kan YouSee opsige aftalen om mobildatatjenester uden varsel. Misligholdelsesbestemmelserne i pkt. 14 i YouSee s Generelle Vilkår finder desuden anvendelse. 6.D. Driftssikkerhed og hastighed for mobildatatjenester Internettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i kommunikationshastigheden via mobildatatjenester. Hastigheden ved brug af YouSee s mobildatatjenester afhænger i øvrigt af dækningen og den valgte abonnementsform, jf. pkt. 1.A. YouSee er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af YouSee s mobildatatjenester for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav. YouSee tilstræber at informere kunden om 10 11

7 ændringer med passende varsel, hvis YouSee skønner, at ændringen har væsentlig betydning for kundens brug af tjenesten. YouSee forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse eller indskrænke mulighederne for anvendelse af mobildatatjenester på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold. YouSee forbeholder sig endvidere ret til: A. at teste for eventuelt åbne porte (herunder proxies) samt åbne -servere (relays) på kundens udstyr, der kan give anledning til misbrug. B. at afvise ind- og udgående s, som vurderes at være f.eks. virus, spam eller phishing. C. at blokere for tredjemands forbindelser til YouSee s internettjeneste, hvor forbindelsen vurderes aktuelt eller potentielt at kunne misbruges, f.eks. til at sprede virus, spam eller phishing. D. at begrænse mængden af s pr. tidsenhed. 7. Bortkomst og uberettiget brug af SIM-kortet 7.A. SIM-kortet Kunden modtager ved indgåelse af abonnementsaftalen et SIM-kort, hvortil der er knyttet 2 hemmelige koder, et Personal Identification Number (PIN-kode) og en Personal Unblocking Key (PUK-kode). PIN-kode og PUKkode benyttes for at forhindre misbrug af SIM-kortet. SIM-kortet, PIN-koden og PUK-koden skal opbevares hver for sig på en sikker måde. Kunden modtager PIN-koden og PUK-koden i forbindelse med modtagelsen af SIM-kortet. Korrekt indtastning af PIN-koden er en forudsætning for, at SIM-kortet kan benyttes. Kunden kan selv ved en procedure, der fremgår af terminaludstyrets brugsanvisning, ændre sin PIN-kode. YouSee anbefaler, at PIN-koden altid bruges. Indtastes PIN-koden forkert tre gange i træk, blokeres SIM-kortet. SIM-kortet kan derefter genåbnes ved korrekt indtastning af PUK-koden, der ikke kan ændres. Indtastes PUK-koden forkert 10 gange i træk, blokeres SIM-kortet. Kunden skal straks meddele YouSee (telefonnummer ), hvis SIM-kortet bortkommer. Kunden hæfter ikke for forbrug, der herefter foretages i forbindelse med abonnementet. YouSee bekræfter skriftligt modtagelsen af meddelelse om SIM-kortets bortkomst mv., og at kortet er spærret. Kunden hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af kortet, med de begrænsninger, som følger af lov om betalingstjenester 62, stk. 1-9, jf. pkt. 7.B. 7.B. Lov om betalingstjenester 62, stk Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af stk Betaler hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter 59. Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt. Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder godtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt, og 1) at betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab, 2) at betaleren har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller 3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 4. Betaleren hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og betalers udbyder godtgør, 1) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller 2) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke overstige kr. Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt og betalers udbyder godtgør, at betaleren har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udbyderen har fået underretning om, at betalingsinstrumentet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret. Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, hvis udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. 60, stk. 1, nr. 2. Stk. 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet. 8. Betaling, Forbrugskontrol og YouSee s lukkeret Opkrævninger i henhold til aftalen sker via elektronisk regning. YouSee udsender ikke regninger, men kunden har adgang til oplysning om regninger og specifikation af kundens forbrug og betalinger via elektronisk selvbetjening på YouSee s hjemmeside. Betalingsfristen fremgår af den elek-troniske regning på YouSee s hjemmeside. Kunden skal ved aftaleindgåelsen tilmelde sig til at betale regningen enten via Betalingsservice eller via Automatisk Betaling med betalingskort, jf. pkt. 8.A. Hvis kunden vælger at betale via Betalingsservice, er YouSee berettiget til at opkræve et betalingsgebyr pr. udsendt regning. De løbende regninger fra YouSee omfatter løbende abonnementsafgifter samt eventuel negativ saldo på kundens YouSee konto ved regningsperiodens udløb. Kundens YouSee konto er beskrevet nedenfor. Oprettelsesafgiften og abonnementsafgiften for den første regningsperiode opkræves i forbindelse med indgåelse af aftalen, og kunden skal ved bestillingen betale beløbet forud med kundens betalingskort på YouSee s hjemmeside. Abonnementsafgift opkræves fra leveringstidspunktet, og opkrævningen sker normalt 12 13

8 månedsvis forud. Forbrugsafgifter for forbrug ud over det inkluderede forbrug samt øvrige afgifter og gebyrer opkræves normalt bagud månedsvis. Kunden kan dog alternativt vælge at forudbetale forbrugsafgifter samt øvrige afgifter og gebyrer ved indbetaling via kundens YouSee konto, jf. nedenfor. Kunden får ved oprettelsen tildelt en personlig betalingskonto på YouSee s hjemmeside (kundens YouSee konto). Forbrugsafgifter for forbrug ud over det inkluderede forbrug samt øvrige afgifter og gebyrer trækkes løbende fra kundens YouSee konto også selv om saldoen herved bliver negativ. Hvis betaling af regningen via Betalingsservice eller Automatisk betaling med betalingskort ikke kan gennemføres, trækkes endvidere abonnementsafgiften fra kundens YouSee konto også selv om saldoen herved bliver negativ. Kunden er ved løbende indbetaling til kundens YouSee konto forpligtet til at sørge for, at saldoen på kontoen altid er positiv. Kunden har mulighed for at foretage manuelle indbetalinger til kontoen via indbetaling med kundens betalingskort via elektronisk selvbetjening på YouSee s hjemmeside (Manuel Kortbetaling). YouSee er berettiget til at opkræve gebyr for Manuel Kortbetaling. Gebyrets størrelse afhænger af det anvendte betalingskort. Kundens YouSee konto opdateres som minimum med et interval på 24 timer. I visse tilfælde, f.eks. ved opkald i udlandet (roaming) og ved opkald til særtjenester, kan opdateringen dog ske med yderligere forsinkelse. Hvis saldoen på kundens YouSee konto bliver negativ, vil YouSee så vidt muligt sende en meddelelse til kunden herom pr. sms og/eller , medmindre kunden er tilmeldt Automatisk Kortbetaling, jf. pkt. 8.A. Meddelelser fremsendes dog ikke i tidsrummet til Kunden skal i den forbindelse være opmærksom på, at opdatering af kundens YouSee konto sker med en vis forsinkelse, jf. ovenfor om opdateringshyppighed. Kunden hæfter for den negative saldo, uanset om YouSee har fremsendt sådan meddelelse eller ej, og YouSee kan ikke drages til ansvar for forsinket eller manglende fremsendelse af meddelelse. For forbrugstakserede abonnementer kan kunden bestille saldokontrol, som indebærer, at YouSee spærrer abonnementet for udgående opkald, sms, mms, data, roaming mv. umiddelbart efter, at saldoen på kundens YouSee konto bliver negativ. Kunden vil modtage meddelelse herom pr. og eventuelt pr. sms. Spærringen ophæves automatisk, når det ved indbetaling til kundens YouSee konto sikres, at kontoens saldo igen er positiv. Hvis saldoen på kundens YouSee konto inden for en regningsperiode bliver negativ med et beløb, der overstiger YouSee s kreditmaksimum, er YouSee umiddelbart herefter berettiget til at afbryde kundens forbindelse til mobiltjenesten, herunder så der spærres for både indgående og udgående opkald, sms, mms, mobildata mv. Kunden vil modtage meddelelse herom pr. og/eller sms. YouSee er berettiget til at opkræve et gebyr for spærringen. Spærringen ophæves automatisk, når det ved indbetaling til kundens YouSee konto sikres, at kontoens saldo igen er 0 kr. Oplysning om YouSee s kreditmaksimum kan fås ved henvendelse til YouSee. I øvrigt gælder bestemmelserne om betaling og misligholdelse i pkt. 12 og pkt. 14 i YouSee s Generelle Vilkår. 8.A. Automatisk Betaling med betalingskort Kunden kan tilmelde sig løbende Automatisk Betaling med betalingskort via YouSee s hjemmeside (herefter Automatisk Betaling). En aftale om Automatisk Betaling indebærer, at kundens betaling af regninger fra YouSee vedrørende abonnement på YouSee s tjenester sker ved automatisk overførsel af regningsbeløbet fra kundens betalingskort til YouSee. Regningsbeløbet omfatter løbende abonnementsafgifter samt eventuel negativ saldo på kundens YouSee konto ved regningsperiodens udløb, jf. pkt. 8. Den automatiske overførsel sker på datoen for betalingsfristens udløb. Kundens betalingsdato fremgår på kundens selvbetjeningsside på yousee.dk. En aftale om Automatisk Betaling indebærer endvidere, at hvis saldoen på kundens YouSee konto inden for en regningsperiode bliver negativ med 50 kr. eller mere, overføres automatisk et beløb fra kundens betalingskort til YouSee svarende til den negative saldo, således at kontoens saldo igen er 0 kr. Efter hver automatiske betaling vil kunden modtage meddelelse herom pr. og/eller sms. Hvis kunden har tilmeldt sig Automatisk Betaling, modtager kunden ikke automatisk meddelelse fra YouSee, når saldoen på kundens YouSee konto bliver negativ, jf. pkt. 8. Hvis kunden har tilmeldt sig Automatisk Betaling, og den automatiske betaling ikke kan gennemføres på grund af kundens forhold (f.eks. hvis kundens betalingskort er spærret eller udløbet), vil kunden modtage meddelelse herom pr. og eventuelt sms. Ved kundens tilmelding til Automatisk Betaling registrerer og opbevarer en tredjemand godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard) de nødvendige betalingskort oplysninger til brug for automatisk debitering af kundens betalings-kort, på vegne af YouSee. Kunden kan til enhver tid ændre betalingskortoplysningerne via elek-tronisk selvbetjening på yousee.dk eller ved henvendelse til YouSee. Kunden kan til enhver tid ændre betalingsform fra Automatisk Betaling til Betalingsservice, jf. pkt Opsigelse Kunden kan opsige aftalen med et varsel på mindst en måned eller med omgående virkning mod betaling af et beløb, der dækker abonnementsafgiften frem til opsigelsesperiodens udløb. I øvrigt gælder pkt. 17 i YouSee s generelle vilkår. 10. Ikrafttrædelse Disse vilkår træder i kraft den 12. oktober

9 Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer Oktober 2015 YouSee Mini Fri Tale - 2 GB Lille med Bland Selv Mellem med Bland Selv Basis med Bland Selv Stor med Bland Selv Stor+ Europa med Bland Selv Small Medium Large Medmindre andet fremgår nedenfor, opkræves der ved forbrug udover det inkluderede forbrug i modulerne forbrugstakster. Oplysning om de til enhver tid gældende listepriser kan fås ved henvendelse til YouSee, jf. i øvrigt pkt. 11 i YouSee s Generelle Vilkår. Det fremgår af ordrebekræftelsen fra YouSee, hvilken abonnementsform aftalen omfatter, og hvilke moduler kunden eventuelt har tilvalgt. Moduler, som er inkluderet i den valgte abonnementsform er ikke nævnt i ordrebekræftelsen, men fremgår i skemaet nedenfor (angivet med inkl. ). Vilkårene for de enkelte moduler fremgår af de anførte punkter i disse tillægsvilkår. 1. Tillægsaftalen For aftale om en af ovennævnte abonnementsformer gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte tillægsvilkår forud. Det fremgår af ordrebekræftelsen fra YouSee, hvilken abonnementsform aftalen omfatter. Det nærmere indhold af ovennævnte abonnementsformer, herunder kundens kombinationsmuligheder med Bland Selv, er beskrevet i produktbladet for den enkelte abonnementsform, som findes på yousee.dk. Alle de ovennævnte abonnementsformer indebærer bl.a. følgende: Adgang til at foretage og modtage opkald (samtaler) Minuttaksering af samtaler, jf. pkt. 3.A Adgang til at sende og modtage sms og mms Adgang til at købe indholdstakserede tjenester via sms mv., jf. pkt. 5.E i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester Adgang til at benytte YouSee s mobildatatjenester, jf. pkt. 1.A og 6 i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester samt pkt. 8 og 9 i disse særskilte tillægsvilkår. Telefonsvarer (voic ) Vis Nummer (se hvem der ringer) Viderestilling (få opkald viderestillet til et andet nummer) Mulighed for at ringe til udlandet Mulighed for at ringe i udlandet (roaming), jf. pkt. 3.B. i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester Prisen for at ringe i udlandet (roaming) er inddelt i 5 priszoner, så prisen er den samme i den enkelte zone. Oplysning om de til enhver tid værende priser for den enkelte abonnementsform kan fås ved henvendelse til YouSee. Ved forbrug af YouSee s mobiltjenester (for at foretage opkald, for at sende sms, for at benytte mobildata, mv.) opkræves normalt en abonnementspris for brug af en bestemt mængde tale, sms og mobildata mv. (moduler). Det fremgår af skemaet nedenfor, hvilke moduler, der er inkluderet i den enkelte abonnementsform (angivet med Inkl. ), og hvilke moduler, kunden kan tilvælge mod yderligere betaling (angivet med ). Hvis et felt i skemaet er blankt, kan modulet ikke tilvælges

10 1.A. YouSee Mini En aftale om YouSee Mini er spærret for brug af indholdstakserede tjenester. Adgangen til at købe indholdstakserede tjenester via sms mv., jf. pkt. 5.E i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester, finder derfor ikke anvendelse. Prisen for YouSee Mini afhænger af, om der i kundens husstand på tidspunktet for aftaleindgåelsen er oprettet andre mobilabonnementer hos YouSee. Hvis kunden på tidspunktet for aftaleindgåelsen, udover abonnementet på YouSee Mini, har mindst ét andet mobilabonnement hos YouSee (basis-abonnement), og dette basisabonnement har en abonnementspris på mindst 99 kr. om måneden, kan kunden opnå en lavere pris for aftalen om YouSee Mini. Prisen for YouSee Mini afhænger af, om der i kundens husstand på tidspunktet for aftaleindgåelsen er oprettet mindst ét basisabonnement. Hvis aftalen om kundens basisabonnement opsiges, eller hvis prisen for kundens basisabonnement falder til under 99 kr. om måneden, er YouSee berettiget til at opkræve en forhøjet abonnementspris for kundens abonnement på YouSee Mini. Den forhøjede abonnementspris fremgår af prislisten for YouSee Mini. Opkrævning af forhøjet abonnementsafgift vil dog kun ske efter forudgående varsling af kunden herom i overensstemmelse med pkt. 19 i YouSee s Generelle Vilkår. 2. Bland Selv En aftale om abonnementsformerne Small, Medium Large, Lille med Bland selv, Mellem med Bland Selv, Basis med bland selv, Stor med Bland Selv og Stor +Europa giver til enhver tid kunden mulighed for, uden merbetaling og inden for den pågældende abonnementsforms grænser, at sammensætte indholdet af abonnementet. Kunden kan således via YouSee s selvbetjeningsunivers eller YouSee s app skifte til en større Tale-pakke mod samtidigt at skifte til en mindre Data-pakke. Ligeledes gælder omvendt, at kunden kan skifte til en større Data-pakke mod samtidigt at skifte til en mindre Tale-pakke. Registreringen af kundens forbrug vil som følge af tekniske forhold kunne være forsinket, og YouSee tager derfor forbehold for afvigelser mellem oplysninger om kundens registrerede forbrug på YouSee s selvbetjeningsunivers og YouSee s app og kundens faktiske forbrug. 3. Taksering 3.A. Taksering af samtaler i og fra Danmark (sekund- og minuttaksering) Ved opgørelsen af de inkluderede timers taletid, jf. pkt. 6, beregnes forbruget pr. påbegyndt minut (minuttaksering). Kundens forbrug af samtaler ud over de inkluderede timer beregnes og takseres ligeledes pr. påbegyndt minut. Kundens forbrug af samtaler fra Danmark til udlandet beregnes og takseres også pr. påbegyndt minut. Opkald til 118 og til numre, der begynder med 90, beregnes og takseres pr. påbegyndt sekund. I øvrigt gælder pkt. 3 i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. 3.B. Nultaksering af dataforbrug ved brug af Facebook For kunder der har indgået aftale om YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder før 1. oktober 2014 vil der ved kundens brug af Facebook fra kundens YouSee abonnement (kundens YouSee SIM-kort) ikke blive opkrævet forbrugsafgift for dataforbruget i Danmark, og dataforbruget medregnes ikke ved opgørelsen af den inkluderede datamængde i kundens datapakke, jf. pkt. 8 (Data-pakker) og pkt. 9 (Datatilkøb)

11 YouSee Mini Fri tale - 2 GB (Udgår for nysalg 10/6-15) Lille med Bland Selv Basis med Bland Selv (Udgår for nysalg 10/6-15) Mellem med Bland Selv (Udgår for nysalg 10/6-15) Stor med Bland Selv (Udgår for nysalg 10/6-15) Stor+ Europa med Bland Selv Small Medium Large Bland Selv, jf. pkt. 2 Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Fri Facebook, jf. pkt. 3.B Inkl. for kunder der har indgået aftale før 1/ Inkl. for kunder der har indgået aftale før 1/10-14 Inkl. for kunder der har indgået aftale før 1/10-14 Inkl. for kunder der har indgået aftale før 1/10-14 YouSee til YouSee, jf. pkt. 4 Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Fri Tale, jf. pkt. 5 Inkl. Muligt via Bland Muligt via Bland Muligt via Bland Muligt via Bland Selv Selv Selv Selv Tale pakker, jf. pkt. 6 Inkl.1 time Inkl. mellem 1-5 timer pr. md. Maks. 3 timer til udlandet Sms/mms, jf. pkt. 7 Inkl. samlet max 300 sms/mms pr. md. i Danmark Inkl. mellem 2-10 timer pr. md. Ingen timer til udlandet Inkl. mellem 2-10 timer pr. md. Maks. 5 timer til udlandet Inkl. mellem 10 timer pr. md og Fri Tale. Maks. 5 timer til udlandet Inkl. mellem 10 timer og Fri tale. Inkl. mellem 4-12 timer pr. md. Inkl. mellem 10 timer og Fri tale. Inkl. mellem 10 timer og Fri tale. Inkl. fri sms/mms Inkl. fri sms/mms Inkl. fri sms/mms Inkl. fri sms/mms Inkl. fri sms/mms Inkl. fri sms/mms Inkl. fri sms/mms Inkl. fri sms/mms Inkl. fri sms/mms Data-pakker, pr. md, jf. pkt. 8 Inkl. Inkl. 2 GB Inkl. 1-5 GB Inkl GB Inkl GB Inkl GB Inkl GB Inkl GB Inkl GB Inkl GB 4G, jf. pkt. 8 * Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Datatilkøb (ekstra datapakke), jf. pkt. 9 : : : 3 GB 10 GB : 3 GB 10 GB YouSee Musik, jf. pkt. 10 Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Ekstra SIM-kort til data, jf. pkt. 11, Inkl. for kunder der har indgået aftale før 1/10-14 Inkl. Inkl. YouSee film-gavekode, Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. jf. pkt. 12 Udland 10 timer ekstra, jf. pkt. 13 Udland 40 lande ekstra, jf. pkt. 14 Sms Udland, jf. pkt. 15 pr. 6. oktober 2014 pr. 6. oktober 2014 : 3 GB 10 GB pr. 6. oktober 2014 : 3 GB 10 GB pr. 6. oktober 2014 : 3 GB 10 GB pr. 6. oktober 2014 Fri Tale EU, jf. pkt. 16 Inkl. Dataroaming pakke, jf. pkt. 17 Inkl. Rejsepakke, jf. pkt. 18 Inkl. 3 timers tale til udlandet, jf. pkt. 19 Rejse-pakke Data (tidligere Udlands-pakke Data), jf. særskilte vilkår herfor Rejse-pakke Tale og sms, jf. pkt. 20 Udlandspakke tale og sms, jf. særskilte vilkår herfor Mofibo, jf. særskilte vilkår herfor YouSee kan til enhver tid og uden varsel beslutte at lukke ovennævnte moduler for tilvalg, således at det ikke længere er muligt at tilvælge og indgå aftale om det pågældende modul. 3 GB 10 GB 3 GB 10 GB 3 GB 10 GB

12 Ovenstående gælder ikke for brug af Facebook, som medfører dataforbrug i udlandet (dataroaming), jf. Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester pkt. 3.B., som der takseres særskilt for. 4. YouSee til YouSee En aftale om YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder omfatter automatisk modulet YouSee til YouSee, forudsat at der foruden denne aftale som minimum er oprettet ét yderligere abonnement på YouSee s mobiltjeneste i kundens husstand. Hvis denne forudsætning bortfalder, bortfalder modulet YouSee til YouSee ligeledes på tidspunktet for det yderligere abonnements ophør. Modulet YouSee til YouSee giver kunden adgang til at foretage opkald af maksimalt en times varighed til alle kunder med abonnement på YouSee s mobiltjeneste (YouSee mobilnumre) uden betaling af forbrugstakst (opkalds- og minuttakst). Varer et enkelt opkald mere end 1 time, takseres forbrug, der ligger ud over den første time, med den i You- See s prisliste til enhver tid gældende og oplyste pris. Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om YouSee til YouSee og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris: Opkald i udlandet (roamede opkald), jf. pkt. 3.B i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester Opkald til aflytning af telefonsvarer Opkald til service- og særnumre samt informations- og indholdstakserede tjenester. Aftale om YouSee til YouSee må kun anvendes til kundens eget private forbrug. En aftale om YouSee til YouSee må ikke misbruges ved tilslutning af terminaler, bokse eller andet udstyr, der ikke er beregnet til brug i forbindelse med aftalen eller YouSee s offentlige mobilnet og mobiltjenester. 5. Fri Tale En aftale om abonnementsformen Medium, Large, Stor med Bland Selv og Stor +Europa giver via kundens kombinationsmuligheder for abonnementets sammensætning med Bland Selv kunden mulighed for at opnå Fri Tale, hvilket giver kunden adgang til at foretage opkald i Danmark til almindelige danske mobilnumre og fastnetnumre uden betaling af forbrugstakst (opkalds- og minuttakst). Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om Fri Tale og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris: Roamede opkald, jf. pkt. 3.B. i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester Opkald til numre, der begynder med 1 eller 90 (service- og særnumre samt informations- og indholdstakserede tjenester) Opkald til udlandet En aftale om Fri Tale må kun anvendes til kundens eget private forbrug. En aftale om Fri Tale må ikke misbruges ved tilslutning af terminaler, bokse eller andet udstyr, der ikke er beregnet til brug i forbindelse med aftalen eller YouSee s offentlige mobilnet og -tjenester. Hvis mere end 80 % af kundens udgående trafik udgør opkald til et nummer, som ikke er i TDC s mobilnet, kan YouSee uden varsel opsige kundens aftale om Fri Tale. 6. Tale-pakker Hvis aftalen omfatter modulet Tale-pakker, har kunden adgang til uden betaling af forbrugstakst (minuttakst og opkaldsafgift) at foretage opkald i Danmark til danske fastnetnumre og mobilnumre i samlet følgende antal inkluderede timer pr. måned, afhængigt af kundens sammensætning af abonnementet: YouSee Mini: 1 time pr. måned Lille med Bland Selv: 1-5 timer pr. måned Mellem med Bland Selv: 2-10 timer pr. måned Basis med Bland Selv: 2-10 timer pr. måned Stor med Bland Selv: 10 timer pr. måned op til Fri Tale Stor+ Europa med Bland Selv: 10 timer pr. måned op til Fri Tale Small: 4-12 timer pr. måned Medium: 10 timer pr. måned op til Fri Tale Large: 10 timer pr. måned op til Fri Tale For abonnementsformerne, Lille med Bland Selv, Mellem med Bland Selv, Stor med Bland Selv, Stor+ Europa med Bland Selv har kunden ud af det inkluderede antal timer desuden adgang til uden betaling af forbrugstakst (minuttakst og opkaldsafgift) at foretage opkald i Danmark til udenlandske fastnetnumre i udvalgte lande og til udenlandske mobilnumre i visse af de udvalgte lande i samlet op til 5 timer pr. måned. Ved opgørelsen af de inkluderede timers taletid, beregnes forbruget pr. påbegyndt minut (minuttaksering). Uforbrugt tid overføres ikke til efterfølgende måned. Opkald til de telefonnumre, som er omfattet af YouSee til YouSee, jf. pkt. 4, indgår ikke ved opgørelsen af de inkluderede timers taletid. Forbrug ud over de inkluderede timer takseres med den i YouSee s prisliste til enhver tid gældende og oplyste pris. Kundens forbrug af samtaler ud over de inkluderede timer beregnes og takseres pr. påbegyndt minut (minuttaksering). Kundens forbrug af samtaler fra Danmark til udlandet beregnes og takseres også pr. påbegyndt minut. Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om Tale-pakker og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris: Roamede opkald, jf. pkt. 3.B. i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester opkald til numre, der begynder med 1 eller 90 (service- og særnumre samt informations- og indholdstakserede tjenester) opkald til fastnetnumre i lande som ikke er inkluderet i Tale-pakker. opkald til mobilnumre i lande som ikke er inkluderet i Tale-pakker. Det fremgår af produktbladet, som findes på yousee.dk, hvilke specifikke lande, der er omfattet af modulet Tale-pakker. Kunden kan benytte den inkluderede taletid til at foretage opkald til fastnetnumre i de omfattede lande, og det fremgår af produktbladet, til hvilke af de omfattede lande kunden også kan benytte den inkluderede taletid til at foretage opkald til mobilnumre i det pågældende land. 7. Sms/mms En aftale om abonnementsformen YouSee Mini giver kunden adgang til at forbruge samlet 300 sms- og mmsbeskeder i Danmark uden betaling af forbrugstakst

13 En aftale om abonnementsformerne Lille med Bland selv, Mellem med Bland Selv, Stor med Bland Selv og Stor +Europa med Bland Selv, Small, Medium og Large omfatter automatisk fri sms/mms, som giver kunden adgang til ubegrænset forbrug af sms og mms i Danmark uden betaling af forbrugstakst. Det inkluderede forbrug af sms og mms omfatter kun sms- og mms-beskeder afsendt i Danmark til danske mobiltelefonnumre. Det ubegrænsede forbrug omfatter ikke indholdstakserede sms- og mms-beskeder. Sms- og mms-beskederne må ikke være maskinelt afsendte, de må ikke sendes som en serie af identiske beskeder til samme modtager eller modtagere, eller bruges kommercielt, herunder til markedsføring. 8. Data-pakker En aftale om YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder omfatter automatisk modulet Data-pakker, som, afhængigt af kundens sammensætning af abonnementet, giver kunden adgang til at forbruge følgende datamængde på YouSee s mobildatatjenester pr. måned i Danmark uden opkrævning af forbrugstakst: YouSee Mini: 300 MB pr. måned Lille med Bland Selv: 1-5 GB Mellem med Bland Selv: 2-10 GB pr. måned Basis med Bland Selv: 5-13 GB pr. måned Stor med Bland Selv: 4-12 GB pr. måned Stor+ Europa med Bland Selv: GB pr. måned Small: 6-14 GB pr. måned Medium: 2-10 GB pr. måned Large: 8-16 GB pr. måned Ved opgørelsen af kundens forbrug af den inkluderede datamængde, beregnes forbruget af mobildata pr. påbegyndt kilobyte pr. dataopkobling. Ubrugte Mbyte overføres ikke til den efterfølgende måned. Kunden har adgang til at benytte YouSee s mobildatatjenester med fuld adgang til 4G datahastigheder i områder med 4G-dækning, det vil sige en forventet hastighed på mellem 17 og 71 Mbit/s (download) og mellem 5 og 43 Mbit/s (upload) for 70 % af alle udendørs datakald, geografisk jævnt fordelt. Hastigheden afhænger i øvrigt at afstanden til mast, antallet af samtidige brugere af masten samt kvaliteten af terminaludstyrets antenne, jf. pkt. 1.A i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. Den aftalte datamængde kan ikke bruges i udlandet (dataroaming), jf. Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester pkt. 3.B., og der takseres særskilt herfor. Hvis kundens forbrug overskrider den inkluderede datamængde, tildeles kunden mod betaling automatisk 1 GB ekstra data, som kan forbruges af kunden i den pågældende måned. Ubrugte Mbyte overføres ikke til den efterfølgende måned. Prisen for den ekstra data fremgår af produktbladet, som findes på yousee.dk. Forbruger kunden herefter yderligere data ud over den ekstra tildelte mængde data, tildeles kunden mod betaling automatisk yderligere ekstra data, hver gang den ekstra tildelte data er opbrugt, som kan forbruges af kunden i den pågældende måned, jf. ovenfor. Kunden har mulighed for at selv at tilvælge Speeddrop, hvilket medfører, at hvis kundens forbrug af mobildata overskrider den inkluderede data i kundens abonnement, nedsættes hastigheden på kundens forbindelse til 64 kbit/s. Har kunden tilvalgt Speeddrop, vil kunden ikke automatisk blive tildelt ekstra data, jf. ovenfor, ligesom kunden ikke vil blive forbrugstakseret, hvis kundens forbrug overskrider den inkluderede datamængde i kundens abonnement. I øvrigt gælder pkt. 6 i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. 9. Datatilkøb Kunden kan mod betaling af en yderligere abonnementsafgift pr. måned tilkøbe ekstra data, som giver kunden adgang til at forbruge en tillægsdatapakke i Danmark pr. måned uden opkrævning af forbrugstakst. Kunden kan tilkøbe følgende moduler: DATA: DATA: 3 GB DATA: 10 GB Det fremgår af skemaet ovenfor, hvilke Datatilkøbsmoduler, kunden kan tilkøbe til den valgte abonnementsform. Forbruget af tillægsdatapakken påbegyndes, når kunden har brugt den data-pakke, der automatisk er inkluderet i abonnementet, jf. pkt. 8. Vilkårene for Data-pakker i pkt. 8 finder i øvrigt tilsvarende anvendelse for tillægsdatapakken. 10. YouSee Musik Det fremgår af skemaet ovenfor, om kundens valgte abonnement giver adgang til YouSee Musik, som giver kunden mulighed for, via YouSee Musikapplikationen, at streame musik via smartphones og tablets. Betingelserne for kundens anvendelse af YouSee Musik er beskrevet i pkt. 5.F. i abonnementsvilkårene for YouSee s mobiltjenester. 11. Ekstra SIM-kort til data Det fremgår af skemaet ovenfor, om kundens valgte abonnementsform giver adgang til et ekstra SIM-kort, som kan anvendes til datadeling. Selvom modulet Ekstra SIM-kort til data er inkluderet i kundens valgte abonnementsform, skal kunden aktivt tilvælge modulet, for at få leveret og for at kunne anvende det ekstra SIM-kort til data. Et ekstra SIM-kort til data giver kunden adgang til at forbruge den aftalte datamængde, jf. pkt. 8 og 9, i Danmark på det ekstra SIM-kort med eget mobiltelefonnummer. Det ekstra SIM-kort udleveres til kunden i tilknytning til kundens mobilabonnement hos YouSee, jf. pkt. 1, til brug for datadeling. Herefter kan kunden bruge op til den aftalte datamængde, fordelt på kundens SIM-kort til mobilabonnementet og det ekstra SIM-kort. Det ekstra SIM-kort kan kun anvendes til dataforbrug, sms og mms og det ekstra SIM-kort er spærret for tale. Hvis kundens mobilabonnement er spærret for forbrug i udlandet (roaming), er de(t) ekstra SIM-kort tilsvarende spærret. Kunden kan ved henvendelse til YouSee ophæve spærringen. Forbrug i udlandet (roaming) takseres særskilt, jf. pkt. 3 og 6 i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester

14 12. YouSee Film Gavekode Det fremgår af skemaet ovenfor, om kundens valgte abonnement indeholder modulet YouSee Film Gavekode. Hvis dette er tilfældet, kan kunden vælge hver måned at modtage et værdibevis, som giver kunden adgang til at se én film via internettet på YouSee TV & Film. Ved kundens benyttelse af YouSee TV & Film via PC, Mac og mobile enheder skal kunden minimum have en hastighed på 2 Mbit/s på sin internetforbindelse for at få en tilfredsstillende oplevelse af YouSee TV & Film. Se hvilke versioner og øvrige informationer omkring platforme på yousee.dk. Kunden må af rettighedsmæssige årsager ikke benytte YouSee TV & Film uden for Danmarks grænser (inkl. Færøerne og Grønland). Kunden må ikke videredistribuere indholdet på YouSee TV & Film til andre end kundens husstand, ligesom YouSee TV & Film ikke må stilles til rådighed for andre end kunden eller dennes husstand. Kunden må ikke foretage offentlig visning, intern videredistribution i virksomheder eller erhvervsmæssig udnyttelse af det leverede indhold. YouSee opbevarer oplysninger om, hvilke film og serier kunden aftager, med henblik på at sikre, at kundens Film gavekoder ikke misbruges. Oplysningerne kan i øvrigt anvendes af YouSee til egne markedsundersøgelser og markedsføring i overensstemmelse med lovgivningen herom. YouSee er berettiget til afbryde kundens adgang til at benytte YouSee TV & Film i tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen. Følgende forhold anses bl.a. for væsentlig misligholdelse: Kunden videredistribuerer indholdet på YouSee TV & Film til tredjemand Kunden foretager offentlig visning, eller erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede film/serier uden særlig aftale med YouSee herom Kunden anvender produktet i strid med denne aftale 13. Udland 10 timer ekstra Det fremgår af skemaet ovenfor, om kunden, mod betaling af en yderligere abonnementsafgift pr. måned, kan tilvælge modulet Udland 10 timer. Modulet Udland 10 timer ekstra giver kunden adgang til at foretage opkald i Danmark til udenlandske fastnetnumre i udvalgte lande og til udenlandske mobilnumre i visse af de udvalgte lande i samlet op til 10 timer pr. måned, uden at gøre brug af den inkluderede taletid i kundens Tale-pakke, jf. pkt. 6, og uden betaling af forbrugstakst (minuttakst og opkaldsafgift). Modulet Udland 10 timer gælder således i tillæg til kundens adgang til at foretage opkald i Danmark til udenlandske fastnetnumre og mobilnumre som beskrevet i pkt. 6. Vilkårene for Tale-pakker i pkt. 6 finder i øvrigt tilsvarende anvendelse for modulet Udland 10 timer ekstra. Det er ikke muligt, at indgå aftale om modulet 10 timer ekstra efter den 10. juni Udland 40 lande ekstra Det fremgår af skemaet ovenfor, om kunden, mod betaling af en yderligere abonnementsafgift pr. måned, kan tilvælge modulet Udland 40 lande ekstra, som giver kunden adgang til uden betaling af forbrugstakst (minuttakst og opkaldsafgift) at ringe til yderligere udvalgte lande i op til 5 timer ved at gøre brug af den inkluderede taletid i kundens Tale-pakke, jf. pkt. 6. Hvis kunden har tilkøbt modulet Udland 10 timer, har kunden i tillæg hertil adgang til at ringe til de udvalgte lande i op til yderligere10 timer uden betaling af forbrugstakst, jf. pkt. 13. Har kunden tilkøbt modulet 3 timers tale til Udlandet har kunden mulighed for at ringe til de udvalgte lande i op til yderligere 3 timer uden betaling af forbrugstakst. Jf. pkt. 19. Det fremgår af produktbladet, som findes på yousee.dk, hvilke specifikke lande, der er omfattet af aftalen om Udland 40 lande ekstra. Det fremgår ligeledes af produktbladet, til hvilke af de omfattede lande kunden også kan foretage opkald til mobilnumre i det pågældende land. Uforbrugt tale overføres ikke til den efterfølgende måned. 15. Sms Udland Kunden kan mod betaling af en yderligere abonnementsafgift pr. måned tilkøbe modulet Sms Udland, som giver kunden adgang til at sende sms til og fra udlandet til en reduceret pris pr. måned, som fremgår af produktbladet, der findes på yousee.dk. Modulet Sms Udland omfatter alle lande. Det er ikke muligt, at tilvælge modulet Sms Udland efter den 6. oktober Fri Tale EU En aftale om abonnementsformen Stor +Europa Bland Selv giver via kundens kombinationsmuligheder for abonnementets sammensætning med Bland Selv kunden mulighed for at opnå Fri Tale EU, hvilket giver kunden adgang til at foretage opkald til og fra lande i EU samt visse andre lande til almindelige mobilnumre og fastnetnumre uden betaling af forbrugstakst (opkalds- og minuttakst). Det fremgår af produktbladet, som findes på yousee.dk, hvilke specifikke lande, der er omfattet af aftalen om Fri Tale EU. Det fremgår ligeledes af produktbladet, til hvilke af de omfattede lande kunden også kan foretage opkald til mobilnumre i det pågældende land. Efter 50 timers samlet taletid i de omfattede lande pr. måned (opkald og tilkald) kan YouSee uden yderligere varsel spærre kundens adgang til roaming, jf. pkt. 3.B. i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om Fri Tale EU og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris: Opkald til numre, der begynder med 1 eller 90 (service- og særnumre samt informations- og indholdstakserede tjenester) Opkald til og modtaget i lande der ikke er omfattet af EU Fri Tale En aftale om Fri Tale EU må kun anvendes til kundens eget private forbrug. En aftale om Fri Tale EU må ikke misbruges ved tilslutning af terminaler, bokse eller andet udstyr, der ikke er beregnet til brug i forbindelse med aftalen eller YouSee s offentlige mobilnet og -tjenester

15 17. Dataroaming pakke En aftale om abonnementsformen Stor +Europa Bland Selv giver kunden mulighed, at bruge en dataroamingpakke pr. måned uden yderligere betaling. Vilkårene for den inkluderede dataroamingpakke fremgår af Tillægsvilkår for Rejsepakke -Data. 18. Rejsepakke Det fremgår af skemaet ovenfor, om kunden har inkluderet Rejsepakken i sit abonnement eller om kunden mod betaling af en yderligere abonnementsafgift kan tilkøbe modulet Rejsepakke. Rejsepakke tillader at kunden hver måned kan benytte den i talepakken inkluderede mængde tale, sms samt 100 MB data mængde i EU, samt Schweiz, Norge, Island, San Marino og Liechtenstein. Rejsepakke gælder ved modtagelse og foretagelse af tale og sms til almindelige danske mobil og fastnetnumre. Når de 100 MB er brugt op lukkes kunden for yderligere forbrug i udlandet. Kunden kan ved henvendelse til YouSee få genåbnet sin forbindelse. Forbrug udover den inkluderede datapakke takseres til de til enhver tid gældende takster for dataforbrug i udlandet, jf. pkt. 6.A.B i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. Forbrug udover den inkluderede tale og sms takseres til de enhver tid gældende takster for tale og sms i udlandet jf. pkt. 3.B i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. Det fremgår af produktbladet, som findes på yousee.dk, hvilke specifikke lande, der er omfattet af aftalen om Rejsepakke. Har kunden via Bland Selv blandet Fri Tale, vil YouSee efter 50 timers samlet taletid i de omfattede lande pr. måned (opkald og modtagelse af kald) uden yderligere varsel kunne spærre kundens adgang til roaming i de omfattende lande, jf. pkt. 6.C. i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om Rejsepakke og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris: Opkald til numre, der begynder med 1 eller 90 (service- og særnumre samt informations- og indholdstakserede tjenester) Opkald modtaget og foretaget i lande der ikke er omfattet af Rejsepakke En aftale om Rejsepakke må kun anvendes til kundens eget private forbrug. En aftale om Rejsepakke må ikke misbruges ved tilslutning af terminaler, bokse eller andet udstyr, der ikke er beregnet til brug i forbindelse med aftalen eller YouSee s offentlige mobilnet og -tjenester. Uforbrugt tale og data overføres ikke til efterfølgende måned timers tale til Udlandet Det fremgår af skemaet ovenfor, om kunden, mod betaling af en yderligere abonnementsafgift pr. måned, kan tilvælge modulet 3 timers tale til Udlandet, som giver kunden adgang til uden betaling af forbrugstakst (minuttakst og opkaldsafgift) at ringe 3 timer til 70 udvalgte lande. Det fremgår af produktbladet, som findes på yousee.dk, hvilke specifikke lande, der er omfattet af aftalen om 3 timers tale til udlandet. Forbrug udover den inkluderede tale takseres til de enhver tid gældende takster for tale til udlandet jf. pkt. 3.A i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om 3 timers tale til Udlandet og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris: Opkald til service- og særnumre samt informations- og indholdstakserede tjenester i de berørte lande Opkald modtaget og foretaget lande der ikke er omfattet af modulet 3 timers tale til Udlandet Ubrugt tale overføres ikke til efterfølgende måned. 20. Rejsepakke Tale og SMS Det fremgår af skemaet ovenfor, om kunden, mod betaling af en yderligere abonnementsafgift, kan tilvælge modulet Rejsepakke tale og sms, som giver kunden adgang til at ringe fra EU, samt Norge, Island, San Marino og Liechtenstein i 2 timer, samt sende 100 sms i EU, Norge Island, San Marino og Liechtenstein. Rejsepakke Tale og SMS, bliver liggende på kundens abonnement til kunden aktivt afmelder dette. Rejsepakke Tale og SMS aktiveres kun i forbindelse med at YouSee registrerer, at kunden roamer og derved tager pakken i brug og først da opkræves abonnementsafgiften for den pågældende måned. Hvis kunden ikke benytter pakken i udlandet den efterfølgende måned, vil kunden ikke blive opkrævet en abonnementsafgift. Rejsepakken gælder ved foretagelse af tale og sms til almindelige danske mobil og fastnetnumre og modtagelse af opkald mens kunden er i udlandet. Rejsepakke Tale og SMS skal bruges indenfor 30 dage efter at rejsepakken er taget i brug. Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om Rejsepakke Tale og SMS og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris: Opkald til numre, der begynder med 1 eller 90 (service- og særnumre samt informations- og indholdstakserede tjenester) Opkald til og modtaget i lande der ikke er omfattet af Rejsepakke Forbrug udover de 2 timers tale og de 100 sms takseres til de enhver tid gældende takster for tale og sms i udlandet jf. pkt. 3.B i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. Ubrugt tale og sms overføres ikke til den efterfølgende måned. 21. Saldokontrol Hvis kunden har oprettet Saldokontrol, så abonnementet spærres, når det aftalte forbrugsloft er nået, vil spærringen omfatte enhver form for forbrug, herunder forbrug som ikke takseres

16 Tillægsvilkår for YouSee Musik (tidligere YouSee Play Musik) August Tillægsaftalen For aftaler om YouSee Musik gælder følgende vilkår i tillæg til Generelle Vilkår for levering og drift af YouSee s tjenester (herefter YouSee s Generelle Vilkår). Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for You- See Musik forud. Kunder, som abonnerer på visse adgangsgivende abonnementer på YouSee Tv, YouSee kodet tv eller YouSee Mobil, har automatisk adgang til YouSee Musik uden yderligere betaling. Kunden kan ved henvendelse til YouSee få oplyst, hvilke abonnementsformer, der giver adgang til brug af YouSee Musik. Hvis kunden har adgang til YouSee Musik, kan kunden i visse tilfælde fravælge YouSee Musik og dermed opnå en reduktion i abonnementsafgiften. Oplysning om muligheden for fravalg af YouSee Musik kan fås ved henvendelse til YouSee. YouSee Musik giver kunden adgang til at foretage streaming af musik til afspilning på kundens computer, smartphone eller tablet, jf. pkt. 2. Det til enhver tid værende udvalg af musik i YouSee Musik fremgår på yousee.dk, og YouSee kan til enhver tid og uden varsel ændre udvalget af musik. Kunden opnår brugsret til den streamede musik, så længe kunden abonnerer på det adgangsgivende abonnement. Hvis aftalen om det adgangsgivende abonnement ophører, ophører kundens adgang til YouSee Musik samtidig, og brugsretten til den streamede musik bortfalder. 2. Brugen af YouSee Musik Det er en forudsætning for brug af YouSee Musik, at kunden er i besiddelse af det nødvendige udstyr (hardware og software). data sker med henblik på, 1) at overholde rapporteringsforpligtelser i forhold til indholdsleverandører, 2) at anvende til egne markedsundersøgelser og markedsføring, herunder til anbefalinger af indhold ud fra kundens øvrige medieforbrug hos YouSee. 4. Ophavsret og kundens misligholdelse Den streamede musik er ophavsretligt beskyttet. Ved kundens krænkelse af tredjemands rettigheder ved distribution, offentlig afspilning, eller hvis YouSee Musik uberettiget anvendes af andre end kundens husstand eller den registrerede bruger, er YouSee berettiget til at afbryde kundens adgang til tjenesten, jf. pkt. 5, ligesom kunden kan ifalde straf og erstatningsansvar. I øvrigt gælder pkt. 14 i YouSee s Generelle Vilkår. 5. Driftsforstyrrelser YouSee forbeholder sig ret til i særlige tilfælde, herunder på grund af drifts-, rettigheds- eller sikkerhedsmæssige forhold, midlertidigt at lukke for adgangen til YouSee Musik. Der ydes ikke reduktion i abonnementsafgiften i sådanne tilfælde. I øvrigt gælder pkt. 15.B og pkt. 18 i YouSee s Generelle Vilkår. 6. Særligt om erhvervskunder brug af YouSee Musik Erhvervskunder skal være opmærksomme på, at der kan være særlige moms- og skatteregler i relation til ansattes private brug af YouSee Musik. YouSee Musik stilles til rådighed for kunden til afspilning på kundens computer via yousee.dk eller til afspilning på kundens smartphone eller tablet via YouSee applikationer (apps). Der gives ikke adgang til YouSee Musik via yousee.dk fra smartphones og tablets. På yousee.dk kan kunden finde oplysning om, hvilke styresystemer YouSee applikationer er kompatible med. YouSee Musik må kun anvendes til kundens, herunder kundens husstand, eller den registrerede brugers eget private brug. Kundens brug af YouSee Musik kræver, at kunden identificerer sig med et YouSee Login, jf. pkt. 9 i YouSee s Generelle vilkår. Kundens brug af YouSee Musik kan ske fra enhver forbindelse til internettet (ude og hjemme), men der kan maksimalt være 1 samtidig bruger af YouSee Musik. Ved brug af YouSee Musik via mobildatatjenester skal kunden være opmærksom på, at udbyderen af mobildatatjenesten kan opkræve betaling for brug af den datamængde målt i megabyte (MB), som YouSee Musik anvender. YouSee Musik anvender op til 8 MB pr. musikstykke, der streames. YouSee tager forbehold for kvaliteten af YouSee Musik, der kan variere, afhængig af kundens øvrige brug af den anvendte internetforbindelse, og afhængig af udsving i kommunikationshastigheden på den anvendte internetforbindelse. 3. Personoplysninger YouSee behandler data om kunden (navn, adresse, IP-adresse etc.) og kundens forbrug af YouSee Musik samt kundespecifikke Facebookdata (tilkendegivelser via kundens delte data). Denne behandling af disse 29 30

17 Få mere information på yousee.dk eller Kundeservice Hverdage Fredag Weekend og helligdage Lukket Support Hverdage Weekend og helligdage YouSee A/S CVR-nr København. M018, 1541.

1 Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester Marts 2016

1 Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester Marts 2016 1 Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 2 2. Dækningsområde og mobildatahastigheder... 3 3. Forbrugstaksering af samtaler mv.... 4 3.A.

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2016

Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2016 Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 2 2. Dækningsområde og mobildatahastigheder... 3 3. Forbrugstaksering af samtaler mv.... 4 3.A. Forbrug

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester

Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester Juni 2015 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester Indholdsfortegnelse... 1 Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester... 1 1. Abonnementsaftalen... 3 1.A. Dækningsområde og

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR FOR TELMORES MOBILTJENESTER. Maj 2014

ABONNEMENTSVILKÅR FOR TELMORES MOBILTJENESTER. Maj 2014 ABONNEMENTSVILKÅR FOR TELMORES MOBILTJENESTER Maj 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder faciliteter

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri sms+mms... 3 5.

Læs mere

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobil Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester November 2009 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto)

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) April 2015 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms...

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. YouSee Mini Fri tale 5 GB Light Small Medium Large

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. YouSee Mini Fri tale 5 GB Light Small Medium Large Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (med YouSee Konto): YouSee Mini Fri tale 5 GB Light Small Medium Large April 2016 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID. Maj 2015

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID. Maj 2015 TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID Maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 2. Taksering af samtaler i og fra Danmark (sekund- og minuttaksering)...3 3. Taletid...3 4. Ubegrænset

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Vilkår for TDC Click. Maj 2009

Vilkår for TDC Click. Maj 2009 Vilkår for TDC Click Maj 2009 Tillægsvilkår for TDC Click Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester TDC s Generelle Vilkår for levering og drift af tjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Maj 2014 (senest revideret juni 2016)

Maj 2014 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil 0 Timer Mobil 4 Timer Mobil 8 Timer Mobil Fri Tale 2 Timer/1 GB 4 Timer/1 GB 8 Timer/3 GB Fri Tale/5 GB Fri

Læs mere

BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER

BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester November 2013 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen 1 2. Grundmoduler og tilvalgsmoduler... 2 3. Taksering og begrænsninger... 4 3.A. Minuttaksering... 4 3.B. Forbrugsafregnet

Læs mere

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Oktober 2015 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus gælder følgende vilkår i tillæg

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland)

Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland) Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland) Oktober 2014 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne TDC Erhverv

Læs mere

Fri tale - 2 GB Lille med Bland Selv Basis Small + Mellem med Bland Selv Stor med Bland Selv Stor+ Europa med Bland Selv

Fri tale - 2 GB Lille med Bland Selv Basis Small + Mellem med Bland Selv Stor med Bland Selv Stor+ Europa med Bland Selv Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (med YouSee Konto) (lukket for salg): Fri tale - 2 GB Lille med Bland Selv Basis Small + Mellem med Bland Selv Stor med Bland Selv

Læs mere

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1 Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1. AFTALEN... 2 2. ABONNEMENTSFORMERNE... 2 3. MOBILDATAHASTIGHED... 2 4. INKLUDERET TALE... 3 5. FRI TALE... 3 6. INKLUDERET DATA... 4 7.

Læs mere

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB Tillægsvilkår for s standard mobilabonnementer til privatkunder: 1 Time + 1 GB 1 Time + 1 GB (Med Konto) 8 Timer + 2 GB 8 Timer + 2 GB (Med Konto) 10 Timer + 4 GB 10 Timer + 4 GB (Med Konto) Fri Tale +

Læs mere

Betingelser for coop mobils mobiltjenester

Betingelser for coop mobils mobiltjenester BETI NGELSER FOR COOP M OBI LS M OBI LTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester Februar 2012 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND. September 2015

TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND. September 2015 TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 2. Forbrugsgrænse...3 3. Mobildata hastighed...4 4. Datadeling...4 5. Ip-adresse...5 6. Kundeudstyr...5 7. Kundens

Læs mere

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB YouSee Fri Tale / 5 GB (Med YouSee Konto)

Læs mere

April 2010. Vilkår for TDC Duét Extra og TDC Familie

April 2010. Vilkår for TDC Duét Extra og TDC Familie April 2010 Vilkår for TDC Duét Extra og TDC Familie November 2009 Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto)

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 1.A. YouSee

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Tillægsvilkår for forudbetalte kort (MobilTid og MobilTid Online)

Tillægsvilkår for forudbetalte kort (MobilTid og MobilTid Online) Tillægsvilkår for forudbetalte kort (MobilTid og MobilTid Online) August 2014 2 Indhold Tillægsvilkår for forudbetalte kort (MobilTid og MobilTid Online).... 4 1. Tillægsaftalen.... 4 1.A. Registrering

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

ABONNEMENTS- BETINGELSER FORNETTALKS MOBILTJENESTER VERSION1.2FEBRUAR2014

ABONNEMENTS- BETINGELSER FORNETTALKS MOBILTJENESTER VERSION1.2FEBRUAR2014 ABONNEMENTS- BETINGELSER FORNETTALKS MOBILTJENESTER VERSION1.2FEBRUAR2014 Abonnementsbetingelser for Nettalks mobiltjenester Februar 2014 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

1 Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester Juni 2017

1 Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester Juni 2017 1 Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester Juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 2 2. Dækningsområde og mobildatahastigheder... 3 3. Forbrugstaksering... 4 3.A. Forbrug i og fra

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)... 1 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Skift af abonnementsform...

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016)

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard-abonnementer på You- See s mobiltjenester (lukket for salg): Mobil Familie Mobil Sms Media Mobil Mix Mobil MixMedia Mobil Tale Mobil imedia Mobil Max Mobil MaxMedia

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

pakker 1. Tillægsaftalen 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med September 2017

pakker 1. Tillægsaftalen 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med September 2017 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5.

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester Juni 2016

Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester Juni 2016 Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 2 2. Dækningsområde og mobildatahastigheder... 3 3. Forbrugstaksering af samtaler mv.... 4 3.A. Forbrug

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil Familie Mobil 2Timer Mobil 6Timer Mobil 12Timer Mobil Fri Timer Mobilpakke 500 MB Mobilpakke 2Timer/3GB Mobilpakke

Læs mere

Mobil Basis Mobil 2 timer Professionel Mobil 5 timer Professionel Mobil Fri tale Professionel

Mobil Basis Mobil 2 timer Professionel Mobil 5 timer Professionel Mobil Fri tale Professionel 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer til erhvervskunder: Mobil Basis Mobil 2 Mobil 5 Mobil Fri tale Professionel Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering og

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. Juli 2015

Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. Juli 2015 Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester Juli 2015 Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Du kan fortryde din bestilling i 14 dage, og det kan du gøre på flere måder: Gå ind på yousee.dk/fortryd og udfyld

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. Mobil Basis 6 Timer + 1 GB Fri Tale + 2 GB Fri Tale + 8 GB Fri Tale + 30 GB

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. Mobil Basis 6 Timer + 1 GB Fri Tale + 2 GB Fri Tale + 8 GB Fri Tale + 30 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil Basis 6 Timer + 1 GB Fri Tale + 2 GB Fri Tale + 8 GB Fri Tale + 30 GB Juni 2015 (senest revideret juni 2016)

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. Mobil 3 Timer Basis Fri Tale + 10 GB Mobil Fri Tale + 10 GB. 1.

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. Mobil 3 Timer Basis Fri Tale + 10 GB Mobil Fri Tale + 10 GB. 1. Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (Lukket for nysalg): Mobil 3 Timer Basis Fri Tale + 10 GB Mobil Fri Tale + 10 GB November 2014 (senest revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering og begrænsninger... 2 2.A. Taksering af samtaler (minuttaksering)...

Læs mere

Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB

Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB November 2015 (senest revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for brevpost... 3 3. Mobildata hastighed... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd 200 GB med 4G (lukket for salg)

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd 200 GB med 4G (lukket for salg) Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd 200 GB med 4G (lukket for salg) November 2014 (senest revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Marts 2017

Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Marts 2017 Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 2 2. Dækningsområde og mobildatahastigheder... 3 3. Forbrugstaksering af samtaler mv.... 3 3.A. Forbrug

Læs mere

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms... 3 6.

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Basis 8 Timer & 2 GB Fri Tale & 3 GB Fri Tale & 8 GB Fri Tale & 40 GB

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Basis 8 Timer & 2 GB Fri Tale & 3 GB Fri Tale & 8 GB Fri Tale & 40 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Basis 8 Timer & 2 GB Fri Tale & 3 GB Fri Tale & 8 GB Fri Tale & 40 GB November 2015 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Marts 2015

Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Marts 2015 Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 2 2. Dækningsområde og mobildatahastigheder... 3 3. Forbrugstaksering af samtaler mv.... 3 3.A. Forbrug

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder:

Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: TDC Mobil Pro TDC Mobil MiniPro TDC Mobil MedioPro TDC Mobil MaxPro TDC Mobil TotalPro 1. Tillægsaftalen For aftale om en af ovennævnte

Læs mere

Tillægsvilkår for Mobil 1 Time + 1 GB (lukket for salg)

Tillægsvilkår for Mobil 1 Time + 1 GB (lukket for salg) Tillægsvilkår for Mobil 1 Time + 1 GB (lukket for salg) Februar 2016 (senest revideret august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for brevpost... 3 3.

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro

Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro Juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Aftalens parter... 3 3. Taksering... 3 3.A Taksering af samtaler (minuttaksering)... 3 3.B. Taksering af mobildataforbrug

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR 1 TILLÆGSVILKÅR Gældende fra 1. februar 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa Indeværende vilkår gælder for aftaler om Tillægsvilkår

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 15. juni 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

Adgang til at foretage og modtage opkald (samtaler) Minuttaksering af samtaler, jf. pkt. 3.A Adgang til at sende og modtage sms og mms

Adgang til at foretage og modtage opkald (samtaler) Minuttaksering af samtaler, jf. pkt. 3.A Adgang til at sende og modtage sms og mms Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: TDC Mobil Pro TDC Mobil MiniPro TDC Mobil MedioPro TDC Mobil MaxPro TDC Mobil TotalPro September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 1. april 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

BETINGELSER MOBILBREDBÅND PRIVATE KUNDER

BETINGELSER MOBILBREDBÅND PRIVATE KUNDER 1. GENERELT Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden, og på den anden side Altibox Danmark (CVR nr. 31 586 283), herefter benævnt Altibox. 1.1. Altibox fungerer

Læs mere

Tillægsvilkår for: 1. Tillægsaftalen. November 2015 (revideret juni 2016)

Tillægsvilkår for: 1. Tillægsaftalen. November 2015 (revideret juni 2016) Tillægsvilkår for: Mobilt Bredbånd 1 GB + 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 5 GB + 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 15 GB + 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 50 GB + 4G (lukket for nysalg)

Læs mere

TDC A/S, København, CVR 14 77 39 08

TDC A/S, København, CVR 14 77 39 08 Tillægsvilkår for TDC Erhverv One Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 1.A. Brugertyper, fælles virksomhedspulje og tilvalg... 2 1.B. Særligt om Mobil Basis Bruger (anvendelsesmuligheder)...

Læs mere

TELMORE er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre telefonnumre. Læs mere i vilkårenes punkt 7.

TELMORE er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre telefonnumre. Læs mere i vilkårenes punkt 7. Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjeneste Version 5.0 Kort præsentation af abonnementsvilkårene Vigtige vilkår: På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE.

Læs mere

Tillægsvilkår for. 1. Tillægsaftalen. Maj 2016 (senest revideret juni 2016)

Tillægsvilkår for. 1. Tillægsaftalen. Maj 2016 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for Mobilt Bredbånd 2 GB med 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 10 GB med 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 20 GB med 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 100 GB med 4G (lukket

Læs mere

Private kunder. Betingelser for mobiltelefoni

Private kunder. Betingelser for mobiltelefoni Private kunder Betingelser for mobiltelefoni tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland 1. GENERELT Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden,

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements -afgift Inkluderede kald

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK Gældende fra 1. juni 2015 Side 1 af 14 INDHOLD GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK... 1 VILKÅR FOR GREENSPEAK MOBIL... 3 1. GENERELT... 3 2. AFTALEN... 3 3. BEHANDLING AF KUNDEOPLYSNINGER...

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd (med YouSee Konto)

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd (med YouSee Konto) Tillægsvilkår for Bredbånd (med Konto) Bredbånd Bredbånd 8 GB Bredbånd 40 GB Bredbånd 200 GB Oktober 2015 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 1.A. Konto og elektronisk kommunikation...

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK GREENSPEAK MOBIL VILKÅR GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med GreenSpeak. Her er detaljerne om din brug af GreenSpeaks tjenester. 1. GENERELT

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Play TV

Tillægsvilkår for TDC Play TV Tillægsvilkår for TDC Play TV Februar 2015 Indhold 1. Tillægsaftalen...3 2. Brug af TDC Play TV...3 3. Registrering af bruger...3 4. Personoplysninger...4 5. Offentlig visning og videredistribution...4

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

199,- / MD 239,-/MD 299,-/MD 179,-/MD. Indhold. Mobil: Dit abonnement FRI+ FRI+1 GB FRI+5 GB FRI+8 GB FRI+20 GB

199,- / MD 239,-/MD 299,-/MD 179,-/MD. Indhold. Mobil: Dit abonnement FRI+ FRI+1 GB FRI+5 GB FRI+8 GB FRI+20 GB DET MED SMÅT Indhold Mobil: Dit abonnement FRI+ Mobil: Dit abonnement 3 Dit abonnement i detaljer 6 Produktspecifikke vilkår for Mobil 7 FRI+1 GB FRI+5 GB FRI+8 GB FRI+20 GB Uddrag af lov om betalingstjenester

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Oktober 2016

1. Tillægsaftalen. Oktober 2016 Tillægsvilkår for TDC Mobilt Bredbånd: TDC Mobilt Bredbånd Basis TDC Mobilt Bredbånd Medio TDC Mobilt Bredbånd Medio Stor TDC Mobilt Bredbånd Ekstra 4G TDC Mobilt Bredbånd Ekstra 4G-24 md TDC Mobilt Bredbånd

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

TDC A/S, København, CVR

TDC A/S, København, CVR Tillægsvilkår for TDC Scale Mobil Juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Grundmoduler, tilvalgsmoduler og Pluspakker... 2 3. Minuttaksering... 5 4. Fri sms/mms i Danmark og EU... 5 5.

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Det fremgår af ordrebekræftelsen fra TDC, hvilken abonnementsform aftalen omfatter.

1. Tillægsaftalen. Det fremgår af ordrebekræftelsen fra TDC, hvilken abonnementsform aftalen omfatter. Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobilt Bredbånd: TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Basis TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Medio TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Medio 4G TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Ekstra TDC Erhverv Mobilt

Læs mere

TDC A/S, København, CVR

TDC A/S, København, CVR Tillægsvilkår for TDC Scale Mobil Juni 2016 1. Tillægsaftalen For aftaler om TDC Scale Mobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester samt TDC s Generelle Vilkår for

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale

Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale Februar 2015 2 Indhold Abonnementsvilkår for TDC s IP-telefonitjeneste.... 4 1. Abonnementsaftalen... 4 2. Forudsætning om xdsl eller fiber... 4 3. Registrering

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY Premium med Film og Serier med Musik og Magasiner Januar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 1.A. Brugernavn (e-mailadresse)...3 2. Brug af...4 3. Betaling...4

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.2 (30. september 2015) Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer

Læs mere

YouSee s telefonitjeneste (PSTN)

YouSee s telefonitjeneste (PSTN) Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni): YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste (ISDN2) YouSee s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, DSL eller Fiber YouSes s ip-telefonitjeneste

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Fri Tale Plus

Tillægsvilkår for YouSee Fri Tale Plus Tillægsvilkår for YouSee Fri Tale Plus Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Mobildata hastighed... 2 3. Taksering af samtaler (minuttaksering)... 2 4. Fællesregning... 2 5. Fri Tale...

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee's TVoIP-tjeneste (YouSee TV via telefonnet eller fiber)

Abonnementsvilkår for YouSee's TVoIP-tjeneste (YouSee TV via telefonnet eller fiber) Abonnementsvilkår for YouSee's TVoIP-tjeneste (YouSee TV via telefonnet eller fiber) Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger...

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Corporate

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Corporate Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Corporate Juni 2016 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne TDC Erhverv Mobil Corporate gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår for TDC's

Læs mere

Mobilic Mobil Abonnementsbetingelser Version 1.1 Marts 2015

Mobilic Mobil Abonnementsbetingelser Version 1.1 Marts 2015 Mobilic Mobil Abonnementsbetingelser Version 1.1 Marts 2015 Gode råd til dig fra os... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Elektronisk Underskrift... 2 2.1 Indgåelse af aftale om et Mobilic Mobil abonnement... 2 3.1

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd Tillægsvilkår for YouSee Mobilt YouSee Mobilt udbydes i følgende abonnementsformer: Mobilt 2 GB med Mobilt 10 GB med YouSee Mobilt 20 GB med YouSee Mobilt 100 GB med YouSee Mobilt 500 GB med Juni 2016

Læs mere