Guide til selvangivelsen For private

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til selvangivelsen 2013. For private"

Transkript

1 Guide til selvangivelsen 2013 For private

2 Indhold Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig behandling af udbytter, gevinster og tab Selvangivelse for udenlandsk indkomst Eksempler på opgørelse af avancer og lagerbeskatning Skatteforhold i forbindelse med fusionen mellem Sparinvest Klima og Miljø og Sparinvest Momentum Aktier Selvangivelsen og bilag Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor eller tilsvarende. 2 Guide til selvangivelsen for private

3 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Tidspunktet for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. Ligesom i 2013 vil du som privatperson ikke modtage den traditionelle selvangivelse. Det betyder, at de fleste kun vil modtage en årsopgørelse. Du modtager den først via din skattemappe på og senere via brev. Hvis du allerede har indtastet dine oplysninger via TastSelv Borger, vil du også automatisk modtage en årsopgørelse. Hvis SKAT forventer, at der er behov for at modtage yderligere oplysninger fra dig, vil du endvidere modtage et oplysningskort. De oplysninger, som SKAT ikke får på forhånd, er bl.a. oplysninger om befordringsfradrag, børnebidrag og fortjeneste eller tab på aktier. Oplysningerne til oplysningsskortet skal enten indtastes via TastSelv på eller indsendes til SKAT senest den 1. maj Dette gælder, med mindre du er omfattet af følgende forhold: Hvis du har købt eller solgt investeringsbeviser i 2013, har investeringsbeviser i akkumulerende afdelinger eller i udenlandske investeringsforeninger, er det sandsynligvis nødvendigt at indberette tal til SKAT. Denne brochure fortæller kort og enkelt om, hvad der skal indberettes, og hvordan du i givet fald skal gøre det på din selvangivelse. Derudover omhandler brochuren den skattemæssige behandling af udbytter, der er udbetalt i Ved beskrivelsen er der taget udgangspunkt i rubrikkerne på selvangivelsen, men både på TastSelv Borger og på oplysningskortet anvendes samme nummerering af rubrikkerne. For selvangivelsen 2013 findes en del af rubrikkerne vedr. investeringsforeningsbeviser på et bilag til selvangivelsen Aktier og investeringsbeviser nr Derudover har SKAT en skatteberegner for Aktier og Investeringsforeningsbeviser på hjemmesiden driver selvstændig virksomhed, ejer anparter, som ikke er omfattet af anpartsreglerne har udlejningsejendom har forskudt regnskabsår (der kan gælde særlige frister i den forbindelse) eller er kunstner og er omfattet af indkomstudligningsordningen. Er du omfattet af ovenstående forhold, skal du lige som tidligere selvangive dine oplysninger til SKAT senest den 1. juli Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser I forbindelse med udfyldelsen af selvangivelsen/oplysningskortet er det bl.a. vigtigt at være opmærksom på, at der gælder forskellige regler for udbyttebetalende og akkumulerende afdelinger. Du kan se reglerne for udloddende afdelinger i skemaerne nedenfor. Reglerne for akkumulerende afdelinger er beskrevet på side 9. Behandlingen af gevinster og tab bliver uddybet under de pågældende rubrikker i selvangivelsen. Foreningsfusion Sparinvest og Sparindex er i henhold til generalforsamlingsbeslutning fusioneret i Det betyder, at alle 13 afdelinger i det tidligere Sparindex er overført til Sparinvest. Afdelingerne har skiftet navn, men investeringsstrategierne er uændrede. Fusionen har ingen skattemæssig konsekvens for investorerne i de 13 berørte afdelinger. Du kan finde en oversigt over de 13 tidligere Sparindex afdelinger på Guide til til selvangivelsen for private 3

4 Aktiebaserede udloddende afdelinger Gevinst Tab Beskatningsprincip Cumulus Value Danske Aktier Klima & Miljø Momentum Aktier Value Aktier Value Emerging Markets Modregning i: Value Europa 1. gevinster på børsnoterede aktier Value Europa Small Cap 2. gevinster på investeringsbeviser i aktieba- Realisationsprincip Value Japan (beskatning sker ved afståelse) Value USA serede udloddende INDEX DJSI Wold 1 og afdelinger INDEX Emerging Markets 1 Aktieindkomst 3. modtagne udbytter fra INDEX Europe Growth 1 Gennemsnitsmetoden børsnoterede aktier (anskaffelsessum opgøres som INDEX Europa Small Cap 1 og investeringsbeviser gennemsnittet af de beholdninger du har købt) INDEX Europa Value 1 i aktiebaserede udloddende afdelinger, INDEX Globale Aktier Min. Risiko 1 INDEX Japan Growth 1 der beskattes som INDEX Japan Small Cap 1 aktieindkomst INDEX Japan Value 1 INDEX OMX C20 Capped 1 INDEX USA Growth 1 INDEX USA Small Cap 1 INDEX USA Value 1 Tabel 1a - Udloddende afdelinger - Beskatning af gevinst og tab 1) Tæller ikke med under kroners grænsen 4 Guide til selvangivelsen for private

5 Obligationsbaserede afdelinger, danske kroner Gevinst Tab Beskatningsprincip Lange Obligationer Fradrag i Realisationsprincip og Korte Obligationer Kapitalindkomst kapitalindkomst Gennemsnitsmetoden 2 Mellemlange Obligationer Tabel 1b - Udloddende afdelinger - Beskatning af gevinst og tab for obligationsbaserede afdelinger, danske kroner Obligationsbaserede afdelinger, udenlandsk valuta Gevinst Tab Beskatningsprincip Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer High Yield Value Bonds Udb. Indeksobligationer Fradrag i Realisationsprincip og Investment Grade Value Bonds Udb. Kapitalindkomst kapitalindkomst Gennemsnitsmetoden 2 - All Countries Nye Obligationsmarkeder Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta Value Bonds 2016 udb. Tabel 1c - Udloddende afdelinger - Beskatning af gevinst og tab for obligationsbaserede afdelinger, udenlandsk valuta Lagerbeskattede danske akkumulerende afdelinger Gevinst Tab Beskatningsprincip Momentum Aktier Akk. Kapitalindkomst Fradrag i kapitalindkomst Lagerprincip 3 Tabel 1d - Lagerbeskattede danske akkumulerende afdelinger 2) Som beskrevet i tabel 1a på side 4 3) Beskatning af gevinst og tab sker på grundlag forskellen mellem værdien af investeringsbeviset ved indkomstårets begyndelse og værdien ved indkomstårets udgang. Dette medfører, at der sker beskatning af avancer (eller gives fradrag for tab), selvom investeringsbeviset ikke er solgt. Guide til selvangivelsen for private 5

6 Skattemæssig behandling af udbytter, gevinster og tab Udbytte modtaget i 2013 skal oplyses til SKAT. Udlodningen er indberettet af dit pengeinstitut til SKAT og vil typisk være angivet på din årsopgørelse eller i et servicebrev. Reglerne følger i store træk de samme regler, som havde været gældende, hvis du havde valgt at foretage dine investeringer direkte i aktier og/eller obligationer. De enkelte undtagelser fremgår af denne guide. Guiden omfatter kun reglerne for private personer. Oplysningerne er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor eller tilsvarende. Rubrik 31 Renteindtægter af indestående i pengeinstitut, obligationer og pantebreve i depot m.v. samt udlodning fra obligationsbaserede investeringsforeninger. Her medtages den del af udlodningen fra udloddende obligationsbaserede afdelinger, som er kapitalindkomst. Årets udlodning fra udloddende obligationsbaserede afdelinger opdeles i kapitalindkomst og skattefri indkomst. Da den skattefri indkomst ikke skal indberettes på selvangivelsen, er det kun kapitalindkomsten, der skal indberettes i rubrik 31. Udlodningen er indberettet til SKAT og vil typisk være angivet på din årsopgørelse eller i servicebrevet under rubrik 31. Beløbet fremgår desuden af årsopgørelsen fra dit pengeinstitut. Rubrik 30 Gevinst/tab på beviser i minimumsudloddende og obligationsinvesterende investeringsforeninger. I rubrik 30 selvangives gevinst/tab ved salg af investeringsbeviser i udloddende obligationsbaserede afdelinger. De pågældende Sparinvestafdelinger er angivet i tabel 1b + 1c på side 5. Rubrik 30 findes i bilag til selvangivelsen for 2013 (Aktier og investeringsforeningsbeviser, blanket nr ). Pensionsmidler er irrelevante for selvangivelsen Sparinvest-beviser, der er købt i forbindelse med en pensionsordning, vil ikke fremgå af din årsopgørelse og skal ikke registreres på selvangivelsen. Dit pengeinstitut beregner og trækker automatisk alle skatter i forbindelse med skattebegunstigede pensionsordninger i tilknytning til en kapitalpension, ratepension eller selvpension. Vi gør opmærksom på, at gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende obligationsbaserede afdelinger alene skal selvangives, hvis gevinsten eller tabet, sammenlagt med nettogevinst eller tab på fordringer og nettogevinst eller tab på gæld i fremmed valuta, overstiger kr. 6 Guide til selvangivelsen for private

7 Rubrik 34 Udlodning fra investeringsselskab/-forening, hvor der er indeholdt udbytteskat. Rubrik 38 Gevinst/tab på aktier/beviser i investeringsselskaber. Her medtages den del af udlodningen fra udloddende aktiebaserede afdelinger som er kapitalindkomst. Årets udlodning fra aktiebaserede afdelinger opdeles i kapitalindkomst og aktieindkomst. Kapitalindkomsten skal medtages i rubrik 34. I Rubrik 61 medregnes den del der vedrører aktieindkomst. Udlodningen er indberettet til SKAT og vil typisk være angivet på din selvangivelse under rubrik 34. Beløbet fremgår ligeledes af årsopgørelsen fra dit pengeinstitut. Der er tilbageholdt 27 % i skat af udlodningen, som godskrives ved skatteberegningen. Det er bruttobeløbet, der skal anføres i rubrik 34, det vil sige udbyttet før tilbageholdt skat. I denne rubrik medregnes bl.a. gevinst og tab på beviser i danske akkumulerende investeringsforeninger da disse som hovedregel omfattes af aktieavancebeskatningslovens 19, og dermed skal beskattes som investeringsselskaber. Danske akkumulerende investeringsbeviser er lagerbeskattede. Hvis du har investeret i danske akkumulerende investeringsbeviser, skal du indberette realiserede og urealiserede gevinster og tab fra investeringsbeviserne for året 2013 i denne rubrik. Som angivet i tabel 1d udbyder Sparinvest én dansk afdeling, som er akkumulerende, Momentum Aktier Akk., der også omfattes af aktieavancebeskatningslovens 19. Du kan læse mere om principper for lagerbeskatning på side 9. Rubrik 38 findes i bilag til selvangivelsen for 2013 (Aktier og investeringsforeningsbeviser, blanket nr ). Investeringsbeviser købt før 19. januar 1994 Hvis du har obligationsbaserede investeringsbeviser, som er købt før den 19. januar 1994, og som du kunne sælge skattefrit før den 19. januar 1994, kan du normalt bruge værdien den 19. januar 1994 som anskaffelsessum. Kurserne fremgår af vores hjemmeside under punktet Invester med os Hjælp til skatten Skattekurser 19. januar 1994 Guide til selvangivelsen for private 7

8 Overgangsregel for investorer med beholdninger under kr (ultimo 2005) Havde du pr. 31. december 2005 en beholdning af børsnoterede aktier og investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger (se tabel 1a) under kroners grænsen (kr for enlige og kr kroner for ægtefæller pr. 31. december 2005), bør du være opmærksom på, at skattereglerne betyder, at det kan være uhensigtsmæssigt at sælge de pågældende investeringsbeviser eller evt. supplere med yderligere investeringer i samme fondskode. Ved beregning af kursværdien i forbindelse med kr. grænsen skal du anvende kursen for alle handler. Gevinst på børsnoterede aktier og børsnoterede investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger, der indgik i porteføljen ved opgørelsestidspunktet den 31. december 2005, er skattefri ved salg efter mindst 3 års ejertid, uanset hvor længe du vælger at beholde værdipapirerne - og hvor stor gevinst du har på papirerne - hvis beholdningen ikke var større end den angivne grænse. Derfor kan det godt være en ekstra overvejelse værd, hvilke papirer der evt. skal sælges og hvilke der skal beholdes. Ved salg af papirer inden for samme fondskode gælder, at de først indkøbte skattemæssigt anses for de først solgte (FIFO-princippet - først ind først ud). Vælger du at supplere med papirer i samme fondskode, og du senere sælger ud af det pågældende papir, anses de først indkøbte for solgt. Det betyder, at de papirer, der p.t. er skattefrie, sælges først. Ved yderligere køb af aktiebaserede investeringsbeviser er det derfor en fordel at foretage købene i en anden afdeling. Til hjælp for vores investorer, der har investeret i value-aktier, har vi derfor både afdelingen Value Aktier og Cumulus Value. Bemærk, at afdelinger som tidligere lå under Sparindex, ikke tæller med under kroners grænsen, da afdelingerne ikke var børsnoteret på daværende tidspunkt. Sparindex er i 2013 fusioneret ind i Sparinvest. Se side 3 nederst. 8 Guide til selvangivelsen for private

9 Rubrik 61 Udbytte af danske aktier optaget til handel på et reguleret marked, i dansk depot, og udlodning fra visse investeringsforeninger, indberettet til SKAT. Rubrik 66 Gevinst/tab på aktier, optaget til handel på et reguleret marked, samt investeringsforeningsbeviser i aktieinvesterende og/eller akkumulerende investeringsforeninger. Her medtages den andel af udbyttet fra udloddende aktiebaserede afdelinger, der beskattes som aktieindkomst. Årets udlodning fra udloddende aktiebaserede afdelinger opdeles i kapitalindkomst og aktieindkomst. Udlodningen er indberettet til SKAT og vil typisk være angivet på din årsopgørelse eller i servicebrevet under rubrik 61. Beløbet fremgår tillige af årsopgørelsen fra dit pengeinstitut. Der er tilbageholdt 27 % i skat af udlodningen, som godskrives ved skatteberegningen. Det er bruttobeløbet, der skal anføres i rubrik 61, dvs. udbyttet før tilbageholdt skat. Rubrik 61 findes i bilag til selvangivelsen for 2013 (Aktier og investeringsforeningsbeviser, blanket nr ). Under denne rubrik angives avancer ved salg af investeringsbeviser i aktiebaserede udloddende afdelinger. I rubrikken medtages også øvrige gevinster på børsnoterede aktier. De pågældende Sparinvest-afdelinger er angivet i tabel 1a på side 4. Eventuelle tab medtages i denne rubrik og angives med minus foran. Tab på investeringsbeviser i aktiebaserede udloddende afdelinger kan modregnes i: Udbytter fra aktier optaget til handel på et reguleremarked, der beskattes som aktieindkomst Udbytter fra investeringsbeviser i aktiebaserede udloddende afdelinger, der beskattes som aktieindkomst Gevinst på aktier optaget til handel på et reguleretmarked, der beskattes som aktieindkomst Gevinst på investeringsbeviser i aktiebaserede udloddende afdelinger, der beskattes som aktieindkomst Investeringsbeviser købt før 19. maj 1993 Hvis du har aktier og/eller investeringsbeviser, der er købt før den 19. maj 1993, kan du normaltbruge værdien den 19. maj 1993 som anskaffelsessum i stedet for den faktiske anskaffelsessum. Kurserne fremgår af vores årsrapport samt på vores hjemmeside under Invester med os Hjælp til skatten Skattekurser 19. maj 1993 Kan årets tab ikke udnyttes i de nævnte gevinster og udbytter, kan det overføres til samlevende ægtefælle eller det uudnyttede tab kan fremføres til kommende år til modregning i tilsvarende gevinster. Bemærk, at gevinst og tab på unoterede aktier, samt udbytte der ikke allerede er indeholdt udbytteskat i, skal medtages i rubrik 67. Det er ligeledes vigtigt at bemærke, at hvis du har børsnoterede aktier eller investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger, som er købt før 2006, kan du være omfattet af kroners grænsen (kr i 2005). Denne undtagelsesregel er yderligere beskrevet på side 8. Rubrik 66 findes i bilag til selvangivelsen for 2013 (Aktier og investeringsforeningsbeviser, blanket nr ). Guide til selvangivelsen for private 9

10 Selvangivelse for udenlandsk indkomst Anden kapitalindkomst, herunder gevinst/ tab på investeringsforening/-selskab og finansielle instrumenter. Fradragsberettiget tab angives med minus. På selvangivelse for udenlandsk indkomst (blanket ) skal medtages løbende gevinster og tab på investeringsbeviser i udenlandske akkumulerende afdelinger opgjort efter lagerprincippet. I tabel 2 kan du se, hvilke Sparinvest-beviser der er omfattet. Løbende gevinster og tab medtages i rubrik 434. Lagerbeskattede udenlandske akkumulerende afdelinger Balance (DKK R) Balance (EUR R) Corporate Value Bonds (EUR R) Emerging Markets Corporate Value Bonds (EUR R) Equitas (EUR R) Ethical Global Value (EUR R) Ethical High Yield Value Bonds (EUR R) European Value (EUR R) Global Small Cap Value (EUR R) Global Value (EUR R) High Yield Value Bonds (DKK R) High Yield Value Bonds (EUR R) High Yield Value Bonds Short Duration 2017 (EUR R) Investment Grade Value Bonds (EUR R) Long Danish Bonds (DKK R) Procedo (DKK R) Procedo (EUR R) Securus (DKK R) Securus (EUR R) Value Bonds 2016 (EUR R) De opgjorte gevinster og tab skal medtages under ovenstående overskrift som kapitalindkomst. Den pågældende selvangivelse for udenlandsk indkomst kan hentes på SKATs hjemmeside Du finder blanketten ved at vælge Borger Blanketter (til højre på siden) 04 Skat; selvangivelse og forskud - personer Selvangivelse for udenlandsk indkomst 2013 På selvangivelsen for udenlandsk indkomst medtages både gevinst og tab. Hvis du har modtaget udlodning fra en udenlandsk investeringsforening, skal udlodningen medtages under kapitalindkomst i rubrik 430, hvor der angives udenlandsk aktieudbytte, der er kapitalindkomst, før fradrag af eventuelt udbytteskat. Tabel 2 - Lagerbeskattede udenlandske akkumulerende afdelinger 10 Guide til selvangivelsen for private

11 Eksempler på opgørelse af gevinster og lagerbeskatning De opstillede eksempler herunder er ikke udtømmende, men eksempler på typiske situationer for dig som investor. Eksemplerne er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Eksempel 1 Eksempel på opgørelse af gevinst ved salg af værdipapirer efter flere køb (gennemsnitsmetoden) Sparinvest Mellemlange Obligationer (Realisationsbeskattede værdipapirer) Dato Køb/salg Kurs Antal stk. Kr. i alt Køb 1 110, , Køb 1 115, ,00 Gennemsnitlig anskaffelsessum 112, , Salg 114, ,00 Anskaffelsessum (gns.) 112, ,00 Gevinst 2, der beskattes i ,00 Resterende beholdning og gennemsnitlig anskaffelsessum 112, ,00 1) Inklusiv handelsomkostninger 2) Udgør den årlige nettogevinst på obligationsbaserede investeringsbeviser i udloddende foreninger sammenlagt med nettogevinst eller tab på fordringer samt gæld i fremmed valuta mindre end kr. medtages gevinst/tab ikke på selvangivelsen. Eksempel 2 - Lagerbeskatning af urealiseret gevinst/tab - køb af Sparinvest High Yield Value Bonds (akkumulerende) i 2011, der ikke er solgt ultimo 2013 Dato Køb/salg Kurs Antal stk. Kr. i alt Køb , , Opgørelse , , Opgørelse , , Opgørelse , ,00 Gevinst/tab i skatteåret 2011 ( ) Gevinst/tab i skatteåret 2012 ( ) Gevinst/tab i skatteåret 2013 ( ) ) Inklusiv handelsomkostninger 2) Ultimokurs pågældende år Guide til selvangivelsen for private 11

12 12 Guide til selvangivelsen for private

13 Skatteforhold i forbindelse med fusionen mellem Sparinvest Klima og Miljø og Sparinvest Momentum Aktier i 2013 Med virkning fra den 12. august 2013 er afdelingerne Sparinvest Klima og Miljø og Sparinvest Momentum Aktier fusioneret med sidstnævnte som fortsættende afdeling. Skattepligtig fusion Fusionen er gennemført som en skattepligtig fusion og her gælder det, at investeringsbeviser i den ophørende afdeling Klima og Miljø skattemæssigt betragtes som solgt ved fusionen. For investorer med frie midler i afdeling Klima og Miljø skal der derfor ske realisationsbeskatning af tab/gevinst i henhold til aktieavancebeskatningsloven. For investorer med frie midler i Momentum Aktier vil der ikke være skattemæssige konsekvenser, da afdelingen er den fortsættende afdeling. Bytteforhold Beregningen af ombytningsforholdet blev opgjort på basis af de officielle kurser den 7. august 2013, og selve ombytningen af investeringsbeviserne fandt sted den 12. august Ophørende afdeling Indre værdi Fortsættende afdeling Indre værdi Ombytningsforhold Fusionsdato Klima & Miljø 136,1978 Momentum Aktier 111,3139 1, Hvad skal jeg gøre? Det er kun investorer der har haft frie midler investeret i afdelingen Klima og Miljø, som skal indberette ombytningen til skat. Det sker i SKATs Tast selv - system under Ret årsopgørelse Aktier og investeringsbeviser. Følg herefter SKATs vejledning som passer til din situation. Salgssummen skal opgøres som værdien af de investeringsbeviser, man modtager i den fortsættende afdeling, Momentum Aktier, samt det overskydende beløb som opstår ved ombytningen. Som anskaffelsesværdien for de investeringsbeviser man modtager, benyttes kursværdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling Momentum Aktier. Guide til selvangivelsen for private 13

14 Selvangivelse Blanket Rubrik 31 Vedrørende udloddende obligationsbaserede afdelinger Rubrik 34 Vedrørende udloddende aktiebaserede afdelinger 14 Guide til selvangivelsen for private

15 Bilag til selvangivelse Aktier og investeringsbeviser Blanket Rubrik 30 Vedrørende udloddende obligationsbaserede afdelinger Rubrik 38 Vedrørende danske akkumulerende afdelinger Rubrik 61 Vedrørende udloddende aktiebaserede afdelinger Rubrik 66 Vedrørende salg af investeringsbeviser i aktiebaserede og akkumulerende afdelinger Guide til selvangivelsen for private 15

16 sparinvest.dk Guide til selvangivelsen for private, marts 2014, 1. udgave, 1. oplag

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Guide til selvangivelsen For private

Guide til selvangivelsen For private Guide til selvangivelsen 2014 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2015 - for private

Guide til selvangivelsen 2015 - for private Guide til selvangivelsen 2015 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2011 - for private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2009 - for private

Guide til selvangivelsen 2009 - for private Guide til selvangivelsen 2009 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2016 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Januar 2018 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2017 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2018 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2017 Indhold Indkomståret 2017... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2018

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2018 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Indhold Indkomståret 2018... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018

Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Indkomståret 2018 Når du investerer som privatperson, er der forskellige skatteregler alt efter, om du handler for frie midler eller for din pensionsopsparing.

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Januar 2016 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2010 - for private

Guide til selvangivelsen 2010 - for private Guide til selvangivelsen 2010 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten FOR DANSK SKATTEPLIGTIGE Danske Invest og skatten Januar 2018 Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2007 - for private

Guide til selvangivelsen 2007 - for private Guide til selvangivelsen 2007 - for private Indhold Tid til selvangivelsen side 3 Hvad skal indberettes og hvordan side 4 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser side 4 Skattemæssig

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Guide til selvangivelsen for Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen for Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen for 2017 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2018

Guide til årsopgørelsen 2018 Guide til årsopgørelsen 2018 Sådan kontrollerer du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til årsopgørelsen for 2018... side 3 Har du solgt beviser i udbytte be talende obligationsafdelinger

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2017 Knowledge at work DANSKE INVEST 3 Indhold Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Guide til selvangivelsen for 2016

Guide til selvangivelsen for 2016 DANSKE INVEST 2 Guide til selvangivelsen for 2016 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2016 behandles skattemæssigt Knowledge at work 3 DANSKE INVEST DANSKE INVEST 4 Investeringsforeningen

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning SKATTEGUIDE 2017 1 SKATTEGUIDE 2017 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 C WorldWide Investeringsforeningen C WorldWide Dampfærgevej 26, 2100 København Skatteguide for investering i Investeringsforeningen

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr Skatteguide 2018 1 Skatteguide 2018 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Skatteåret 2005 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 1. Beskatning ved investering af pensionsmidler side 4 2. Beskatning ved privat investering af frie

Læs mere

Guide til lagerbeskatning - februar 2008

Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Siden foråret 2005 har investeringsforeningerne haft mulighed for at udstede såkaldte lagerbeskattede investeringsbeviser. Hvis du har investeret frie midler i

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler)

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) I forbindelse med dine investeringer har du pligt til at kontrollere Årsopgørelsen fra SKAT. Her er en guide til, hvordan du bruger afkastrapporten

Læs mere

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr Skatteguide 2019 1 Skatteguide 2019 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser Carnegie WorldWide Beskatningen af investeringsbeviser 2016 Forord I denne oversigt gennemgås reglerne om beskatning af investeringsandele, der udbydes af Carnegie WorldWide. Oversigten omfatter såvel

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Samarbejdsaftaler og formidlingsprovision: Sydbank samarbejder med en række investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser.

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer

Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer Valdemar Nygaard Aktieavancer: Temaet gennemgås med udgangspunkt i kapitel XVI i Almen skatteret. Hvor ikke andet er nævnt

Læs mere

DANSKE INVEST OG SKATTEN

DANSKE INVEST OG SKATTEN DANSKE INVEST OG SKATTEN Januar 2016 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Ansvarserklæring fra bestyrelsen i Sparinvest SICAV

Ansvarserklæring fra bestyrelsen i Sparinvest SICAV Sparinvest SICAV offentliggør dette prospekt med tilhørende appendix, som følge af at foreningen udbyder den nye andelsklasse, Corporate Value Bonds DKK R, der har forventet første handelsdag på Nasdaq

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

GUIDE TIL SELVANGIVELSEN FOR 2015

GUIDE TIL SELVANGIVELSEN FOR 2015 DANSKE INVEST 2 Knowledge at work GUIDE TIL SELVANGIVELSEN FOR 2015 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2015 behandles skattemæssigt 3 DANSKE INVEST Hvis du vil vide mere Indhold Kan du

Læs mere

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Vi samarbejder med en række investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser. Som led i samarbejdsaftalen betaler investeringsforeningerne

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2009 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2009 Hermed specifikation af

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78- Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere