DEUTSCH Installation Seite 4 Bedienungsanleitung Seite 6 ENGLISH Installation Page 4 Instructions for use Page 14 FRANÇAIS Installation Page 4 Mode d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEUTSCH Installation Seite 4 Bedienungsanleitung Seite 6 ENGLISH Installation Page 4 Instructions for use Page 14 FRANÇAIS Installation Page 4 Mode d"

Transkript

1

2 DEUTSCH Installation Seite 4 Bedienungsanleitung Seite 6 ENGLISH Installation Page 4 Instructions for use Page 14 FRANÇAIS Installation Page 4 Mode d emploi Page 21 NEDERLANDS Installatie Pagina 4 Gebruiksaanwijzing Pagina 29 ESPAÑOL Instalación Página 4 Instrucciones de uso Página 37 ITALIANO Installazione Pagina 4 Istruzioni per l uso Pagina 45 SVENSKA Installation Sidan 4 Bruksanvisning Sidan 53 DANSK Installation Side 4 Brugervejledning Side 61 PORTUGUÊS Instalação Página 4 Instruções de utilização Página 53 РУССКИЙ Установка Страница 4 Инструкции по пользованию прибором Страница 69 3

3 A mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 52 mm 58 mm 51 mm mm 483 mm 553 mm +1 3 mm B mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 52 mm 483 mm 65 mm 553 mm 51 mm +1 3 mm mm C mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 52 mm 483 mm 77 mm 742 mm 51 mm +1 3 mm mm 2

4 Min. 1 cm Min. 3 cm Max. 6 cm Min. 5 mm Min. 5 mm

5 DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes. Dette er symbolet for fare, der advarer om potentielle risici for brugeren og andre. Foran oplysningerne om sikkerhed findes faresymbolet og følgende termer: FARE ADVARSEL Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, fremkalder alvorlige læsioner. Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, vil kunne fremkalde alvorlige læsioner. Alle oplysninger om sikkerheden specificerer den potentielle fare, som de henviser til og angiver, hvordan risikoen for læsioner, skader og elektriske stød som følge af ukorrekt brug af apparatet kan forhindres. Overhold omhyggeligt følgende: - Tag stikket ud af stikkontakten før enhver form for installation eller vedligeholdelse. - Installationen eller vedligeholdelsen skal udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Reparer eller udskift ikke nogen af apparatets dele, medmindre det kræves specifikt i brugervejledningen. - Dette apparat skal ekstrabeskyttes, jvf. stærkstrømsreglementet. - Strømforsyningskablet skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen. - For at opfylde de gældende sikkerhedsdirektiver for installation skal der anvendes en afbryderkontakt med en afstand på mindst 3 mm mellem kontakterne. - Brug ikke multistikdåser eller forlængerledninger. - Træk ikke i apparatets strømkabel. - Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele. - Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug til tilberedning af madvarer. Ingen anden brug er tilladt (f.eks. opvarmning af rum). Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader forårsaget af fejlagtig brug eller forkert indstilling af betjeningsknapperne. - Apparatet og de tilgængelige dele kan blive varme, når apparatet er i brug. Sørg for ikke at berøre varmeelementerne. Børn under 8 år må ikke opholde sig i nærheden af apparatet, medmindre de er under konstant opsyn. - Apparatet kan blive meget varmt, når det er i brug. Børn skal holdes på afstand og være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. - Rør ikke ved apparatets opvarmede dele under og efter brug. Undgå kontakt med klude eller andet brændbart materiale, indtil alle apparatets dele er tilstrækkeligt afkølet. - Anbring ikke brændbart materiale på apparatet eller i nærheden af det. - Hede fedtstoffer og olier kan nemt antændes. Hold øje med tilberedningen af fedt- og olieholdige madvarer. - Dette apparat må udelukkende betjenes af børn over 8 år og personer, som er fysisk, sensorisk eller psykologisk funktionshæmmede, eller som mangler den nødvendige erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller først er blevet instrueret i brugen af en person med ansvar for deres sikkerhed, og de er klar over risikoen ved forkert brug. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn. - Der må ikke anbringes metalgenstande som f.eks. knive, gafler, skeer eller låg på overfladerne på kogesektionen, da de kan blive varme. - Der skal monteres en skilleplade (medfølger ikke) i rummet under apparatet. - Hvis der er en revne i overfladen, skal stikket tages ud af stikkontakten for at undgå risikoen for elektrisk stød. - Apparatet er ikke beregnet til at blive startet ved hjælp af en ekstern timer eller en separat fjernbetjening. - ADVARSEL: Hold øje med kogesektionen, når der tilberedes med fedtstoffer eller olie, da de kan komme i brand. Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men tag stikket ud af stikkontakten, og dæk derefter flammen til med for eksempel et låg eller et brandtæppe. ADVARSEL: Risiko for brand: opbevar ikke genstande på kogezonernes overflader. - Anvend ikke damprensere. - Der må ikke anbringes genstande af metal, som f.eks. knive, gafler, skeer og låg, på kogesektionens overflade. De kan blive meget varme. - Efter endt tilberedning skal der slukkes for kogezonen ved hjælp af den tilhørende betjeningsknap. Stol ikke på grydedetektoren. DK64

6 RÅD OM MILJBESKYTTELSE Bortskaffelse af emballagen Emballagen kan genbruges 1% og er mærket med genbrugssymbolet ( ). Emballagen må derfor ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. Bortskaffelse af produktet Dette apparat er i overensstemmelse med EU-direktiv 22/96/EF, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Når dette produkt bortskaffes på korrekt vis, er brugeren med til at forhindre potentielt negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Symbolet på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr. Energispareråd For at opnå de bedste tilberedningsresultater anbefales følgende: Brug kogegrej med en bunddiameter, der svarer til kogezonens diameter. Brug kun kogegrej med plan bund. Om muligt skal grydernes låg være lagt på under tilberedningen. Brug af en trykkoger afkorter tilberedningstiden, så der opnås yderligere energibesparelser (brug ikke trykkoger sammen med auto-koge funktionen). Anbring kogegrejet på midten af kogezonen (aftegnet på kogesektionen). OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING - Dette produkt er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer og er i overensstemmelse med forordning ( ) nr. 1935/24. Produktet er udviklet, produceret og markedsført i overensstemmelse med sikkerhedskravene i "Lavspændingsdirektivet" 26/95/EF (der erstatter direktiv 73/23/EF) og beskyttelseskravene i "EMC"-direktivet 24/18/EF. FR BRUG VIGTIGT: Kogezonerne tænder ikke, hvis kogegrejet ikke har den korrekte diameter. Brug kun gryder med symbolet for "INDUKTION" (se figur ved siden af). Før der tændes for kogesektionen, anbringes gryden på den ønskede kogezone. EKSISTERENDE KOGEGREJ OK NEJ Brug en magnet til at teste, hvorvidt kogegrejet er egnet til kogesektionen: Kogegrejet er ikke egnet, hvis det ikke er magnetisk. - Kontrollér, at grydernes bund ikke er ru, da dette vil kunne ridse kogesektionens overflade. Kontrollér køkkengrejet. - Sæt aldrig varme gryder eller pander på kontrolpanelets overflade. Den kan blive beskadiget. ANBEFALET DIAMETER AF KOGEGREJETS BUND XL 3 cm 14 cm (Dual Zone) 3 cm XL 28 cm 18 cm 14 cm (dobbeltzone) 28 cm L 24 cm 17 cm 24 cm L 21 cm 15 cm 21 cm M 18 cm 14 cm 18 cm S 14,5 cm 11 cm 14,5 cm VIGTIGT: Se afsnittet "Auto-kogning" vedrørende diameteren af kogegrejets bund på den zone, hvor funktionen "Auto-kogning" kan aktiveres. Maks. Min. Multizone 18 cm 39 cm 14 cm DK65

7 INSTALLATION Kontrollér, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af problemer kontaktes forhandleren eller Kundeservice. FORBEREDELSE AF INDBYGNINGEN - Monter en skilleplade under ADVARSEL kogesektionen. - Der må ikke være adgang til produktets underside efter opstillingen. - Ved installation af en ovn under kogesektionen må der ikke placeres en skilleplade. min. 5 mm min. 2 mm min. 5 mm Afstanden mellem apparatets underside og skillepladen skal overholde målene anført på figuren. For at sikre produktets korrekte funktion må minimumåbningen mellem bordplade og møblets øverste kant ikke spærres (min. 5 mm). Skær køkkenelementet til, så det passer, før kogesektionen installeres. Fjern omhyggeligt eventuel savsmuld og træspåner. Hvis der er installeret en ovn under bordet, skal man sikre sig, at den er udstyret med et kølesystem. Anvend en skruetrækker (medfølger ikke) til at frigøre fjedrene fra apparatets underside, når kogesektionen skal fjernes fra bordpladen. Monter aldrig kogesektionen oven på opvaskemaskinen eller vaskemaskinen. På denne måde undgås det, at de elektroniske kredsløb kommer i kontakt med damp eller fugt, der kan ødelægge dem. TILSLUTNING TIL STRMFORSYNINGEN ADVARSEL - Tag stikket ud af stikkontakten. - Installationen skal udføres af en autoriseret elektriker, der har kendskab til de aktuelle regulativer vedrørende sikkerhed og installation. - Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting, der skyldes manglende overholdelse af anvisningerne i dette afsnit. - Strømforsyningskablet skal være så langt, at kogesektionen kan fjernes fra bordpladen. - Kontrollér, at spændingen på typepladen, der er anbragt på bunden af apparatet, svarer til spændingen, der hvor apparatet installeres. - Brug ikke forlængerledninger. Tilslutning til klemkasse Anvend et kabel af typen H5RR-F til den elektriske tilslutning, som angivet i tabellen nedenfor. Ledninger V ~ + 3 x 4 mm 2 Nummer x størrelse V ~ + 3 X 4 mm 2 (kun Australien) V 3 ~ + 4 x 1,5 mm V 3N ~ + 5 x 1,5 mm V 2N ~ + 4 x 1,5 mm 2 A B C V 3N ~ V ~ V ~ (kun Australien) V ~ (kun Storbritannien) V 2N ~ V 3 ~ (kun Belgien) V 2N ~ (kun Holland) Den gul/grønne jordledning skal tilsluttes polen med symbolet. Denne ledning skal være længere end de andre ledninger. 1. Fjern låget fra klemkassen (A) ved at skrue skruerne løse, og sæt låget i beslaget (B) på klemkassen. 2. Sæt derefter strømkablet fast i kabelholderen, og forbind ledningerne til klemkassen som angivet på forbindelsesdiagrammet, der er anbragt ved siden af klemkassen. 3. Fastgør strømkablet med kabelholderen. 4. Luk låget (C), og skru det fast på klemkassen med skruen, der blev fjernet under punkt (1). Hver gang kogesektionen sluttes til strømforsyningen, udfører den en automatisk kontrol, der varer flere sekunder. Hvis kogesektionen allerede er forsynet med et strømkabel, følges anvisningerne på produktkortet, der sidder fast på kablet. Når apparatet forbindes til strømforsyningen, skal der anvendes en multipolær afbryder med en kontaktafstand på mindst 3 mm. DK66

8 BRUGERVEJLEDNING Beskrivelse af betjeningspanelet Panelet er forsynet med softtouchknapper: De bruges ved at trykke let på det tilsvarende symbol (der skal ikke trykkes hårdt). Til valg og aktivering af kogezonerne Tænding/slukning af kogesektionen Første anvendelse/efter strømafbrydelser Når kogesektionen sluttes til elnettet, er betjeningspanelet blokeret (kontrollampen placeret over tasten lyser). For at udløse betjeningspanelet skal der trykkes på tasten i 3 sekunder. Kontrollampen slukker, og det er muligt at fortsætte med kogesektionens normale funktion. Tænding og slukning af kogesektionen Kogesektionen tændes ved at holde tasten nede i ca. 2 sekunder: Kontrollampen over tasten tænder, og der vises nogle streger i cirklerne, der identificerer kogezonerne. Sluk ved at trykke på den samme tast, indtil sektionen slukker. Alle kogezoner deaktiveres. i Til aktivering af en af de automatiske funktioner Glidepanel Hvis der ikke aktiveres en kogezone inden for 1 sek., slukker kogesektionen automatisk af sikkerhedshensyn. Til regulering af minuturet Til aktivering af kogesektionens pausefunktion Til låsning af betjeningspanelet Gå frem på følgende måde for at vælge funktionen Multizone Tænding og regulering af kogezone Angiver at en af de automatiske funktioner er aktiv Timer for kogezone Tast til valg af zone og display til angivelse af den valgte kogezone/effektindstilling Glidepanel (effektindstilling) Når der er tændt for kogesektionen, anbringes gryden på den valgte kogezone. Aktivér zonen ved at trykke på den tilsvarende firkantede tast: i firkantet vises tallet 5, der svarer til den mellemste effektindstilling. Effektindstillingen ændres ved at flytte fingeren med en vandret bevægelse på glidepanelet: Tallet i cirklen ændres, når fingerens position på panelet ændres, fra min. 1 til maks. 9. Ved hjælp af glidepanelet er det muligt at aktivere boosterfunktionen ved at trykke på "BOOST" ("P" på displayet). Effektindstillingen "BOOST" kan maksimalt anvendes i 1 minutter, hvorefter apparatet automatisk går til niveau 9. På modeller med tre kogezoner, kan der samtidigt indstilles tre gange "BOOST": i så fald tilpasser apparatet automatisk effektfordelingen mellem de tre zoner. Hvis flere kogezoner er tændt, gør glidepanelet det muligt at ændre varmeindstillingen i den valgte zone, der kan ses via et lyspunkt nederst til højre på effektindikatoren. En kogezone vælges ved at trykke på den tilsvarende runde tast. Hvis gryden ikke passer til den induktionskogesektionen, hvis den er dårligt placeret eller ikke har en passende størrelse, vises symbolet for "gryde ikke til stede" på displayet (figuren ved siden af). Hvis der ikke registreres en gryde inden for 6 sekunder, slukker kogezonen. Slukning af kogezone Vælg den kogezone, der skal slukkes for, og tryk på den tilhørende runde tast (punktet nederst til højre for effektindstillingen vises på displayet). Tryk på knappen OFF på glidepanelet. Kogezonen deaktiveres, og hvis området er varmt, vises bogstavet "H" i cirklen. "H" er restvarmeindikatoren. Kogesektionen er udstyret med denne indikator for hver kogezone. Den viser hvilke kogezoner, der stadig er varme. Når kogezonen er afkølet, slukker displayet. DK67

9 Valg af timer Timeren er en tidsstyret afbryder, der gør det muligt at indstille en tilberedningstid på maks. 9 minutter. Vælg den kogezone, der skal forbindes med timeren (et lyspunkt ses på displayet nederst til højre for kontrollampen for effektniveauet), og indstil den ønskede tid for timerfunktionen med tasterne + og -: Tiden i minutter vises ved kogezonens display. Et par sekunder efter at der er trykket sidste gang, begynder timeren nedtællingen (lyspunktet for den valgte kogezone begynder at blinke). Når tiden er udløbet, aktiveres et lydsignal, og kogezonen slukker automatisk. Timeren for funktionen Auto-kogning: Se beskrivelsen af funktionen på de følgende sider. Låsning af betjeningspanel Denne funktion låser betjeningen af kogesektionen, så den ikke kan tændes af børn ved et uheld (f.eks. under rengøring). Tryk på tasten i 3 sekunder: Der høres et lydsignal, og kontrollampen over hængelåssymbolet angiver, at der er låst for apparatet. Betjeningspanelet er låst med undtagelse af slukningsfunktionen. For at deaktivere børnesikringen gentages aktiveringsproceduren. Kontrollampen slukker, og kogesektionen er igen aktiveret. VIGTIGT: Hvis der er vand til stede, væske, der er sivet ud af en gryde, eller genstande, der trykker på tasten under symbolet, kan funktionen Låsning af betjeningspanel aktiveres eller deaktiveres utilsigtet. Pause Funktionen gør det muligt at blokere kogezonens funktion midlertidigt og genoptage den senere med de samme indstillinger (undtagen funktionen Auto-kogning og de indstillede timere). Tryk på knappen : i stedet for effektniveauerne vises angivelsen, der blinker. Tilberedningen genoptages ved atter at trykke på knappen. Multizone Denne funktion giver mulighed for at anvende kogezonen som to separate kogezoner eller som en ekstra stor enkeltzone. Ideel til brug af ovale, rektangulære og lange gryder (bunden må maks. være 38x18 cm) eller mere end én standardgryde. Til aktivering af multizone tændes der for kogesektionen, og der trykkes på knappen : De to kogezonedisplays viser niveau "5". Begge prikker ved siden af niveaunummeret er tændt for at angive, at multizone er aktiveret. Effektniveauet ændres ved at bevæge fingeren hen ad det berøringsfølsomme panel. Tallet i cirklen skifter med en hurtig bevægelse med fingeren, fra minimum 1 til maksimum 9. Funktionen kan afbrydes, ved at der atter trykkes på tasten : Zonerne fungerer nu igen normalt. Tryk på OFF for at slukke for kogezonen. i Meddelelsen "ingen gryde" vises på displayet for den kogezone, der ikke kan registrere en gryde (enten fordi der ikke er nogen gryde, eller fordi den står forkert, eller fordi den er uegnet til induktion). Denne meddelelse forbliver aktiv i 6 sekunder: i dette tidsrum kan du sætte eller skubbe gryder i det ønskede Multizone-område. Hvis der stadig ikke er placeret nogen gryde på den zone efter 6 sekunder, standser systemet "søgningen" efter gryder, men symbolet forbliver synligt på displayet for at minde om, at zonen er deaktiveret. Multizone kan genaktiveres ved at trykke på tasten. Multizone-funktionen vil også registrere, hvis en gryde flyttes fra den ene zone til den anden indenfor Multizone-området og vil bibeholde samme effektniveau som i zonen, hvor gryden oprindeligt blev placeret (se eksemplet i figuren nedenfor: hvis gryden bevæges fra det forreste varmelegeme til det bageste varmelegeme, vil effektniveauet blive vist på displayet for den zone, hvor gryden er placeret). Multizone-området kan også anvendes som to uafhængige kogezoner ved hjælp af den relevante knap for hver zone. Sæt gryden midt i zonen og justér effektniveauet på glidepanelet. i Vigtigt: Sørg for at placere kogegrejet midt på kogezonen, så logoet midt i den enkelte kogezone dækkes. I tilfælde af en stor gryde, eller ovalt, rektangulært eller aflangt kogegrej skal kogegrejet placeres midt på kogezonen, så begge logoer Eksempler på korrekt og ukorrekt placering af kogegrej: dækkes. DK68

10 i Når Multizone er aktiveret, kan effektindstillingen booster og funktionen Auto-kogning ikke anvendes. Hvis timeren aktiveres, vises den på displayet for den øverste plade. Beskrivelse af de automatiske funktioner Auto-kogning Funktionen Auto-kogning vælger automatisk den ideelle effektindstilling til at bringe vandet i kog. Der lyder et lydsignal, når vandet kommer i kog. Sæt en gryde med vand på en zone, tænd for kogesektionen, og vælg zonen. Tryk på tasten : På displayet vises "A", lysindikatoren tænder. Under opvarmningen vises en animation ved siden af zonen. i Kogesektionen er udstyret med nogle automatiske funktioner, der er forbundet med kogezonerne. Ved siden af vælgertasten for hver enkelt zone er der ikoner for de disponible funktioner. Hver gang der vælges en automatisk funktion, vises en lysindikator ved siden af ikonet, og på den valgte zones display vises bogstavet "A". For at funktionen Auto-kogning skal fungere korrekt, anbefales det: - kun at bruge vand (med rumtemperatur). - ikke at tilsætte salt, ingredienser eller krydderier, før vandet koger. - at zonens effektindstilling ikke ændres, og at gryden ikke flyttes eller fjernes. - at fylde gryden mindst 1/3 op (min. 1 liter), men aldrig fylde den helt (se den viste tabel). - ikke at bruge trykkogere på den zone, hvor funktionen Auto-kogning er aktiveret. For at opnå de bedste resultater anbefales det desuden: - at funktionen Auto-kogning ikke aktiveres, hvis zonen er varm (bogstavet "H" vises på displayet). Kogezonens diameter Diameter af kogegrejets bund ved brug af funktionen Autokogning Maksimal mængde vand i gryden 18 cm cm 5 liter 24 cm cm 7 liter 28 cm cm 7 liter Der høres et lydsignal, når vandet kommer i kog. Lydsignalet gentages tre gange med regelmæssige mellemrum. Efter det andet lydsignal aktiveres der automatisk et minutur, der registrerer kogningens varighed. Efter det tredje lydsignal sænker kogesektionen automatisk varmen til et niveau, der holder vandet i kog. Det er nu muligt at tilsætte de ønskede ingredienser, indstille timeren eller ændre effektindstillingen. Hvis effektindstillingen ændres, eller kogesektionen sættes i "pause", deaktiveres funktionen Autokogning. i Kogesektionen styrer selv brugen af funktionen Auto-kogning og boosterniveauerne. Det er derfor i visse tilfælde ikke muligt at aktivere boosterfunktionen, når funktionen Auto-kogning er aktiv. Kvaliteten af de anvendte gryder kan påvirke ydelserne af funktionen Auto-kogning. Viderekogning Når maden er bragt i kog, og der trykkes på tasten, indstilles der automatisk et effektniveau, der vedligeholder kogningen på lavest mulige niveau. På displayet vises "A": lysindikatoren tænder. Tryk på OFF på glidepanelet for at deaktivere funktionen. Smeltning Funktionen opretholder en konstant lav temperatur i kogezonen. Sæt en gryde/kogegrej med vand på en zone, tænd for kogesektionen, og vælg zonen. Tryk på tasten : På displayet vises "A", lysindikatoren tænder. Tryk på OFF på glidepanelet for at deaktivere funktionen. DK69

11 RENGRING - Anvend aldrig damprensere. ADVARSEL - Før rengøringen påbegyndes, skal det kontrolleres, at der er slukket for kogezonerne, og at restvarmeindikatoren ("H") er slukket. VIGTIGT: Brug ikke skure-/metalsvampe, da brug af disse svampe med tiden vil ødelægge glasset. Lad kogesektionen køle af efter hver brug, og rengør den, så ophobning af fastbrændte madrester undgås. Sukker og andre madvarer med et højt sukkerindhold kan beskadige kogesektionen og skal fjernes med det samme. Salt, sukker og sand kan ridse glasoverfladen. Brug en blød klud, køkkenrulle eller et specialmiddel, der er beregnet specifikt til rengøring af kogesektionen (følg producentens anvisninger). FEJLFINDINGSOVERSIGT Læs og følg anvisningerne i afsnittet "Brugervejledning". Kontrollér, at der ikke er strømafbrydelse. Tør kogesektionen omhyggeligt af efter rengøring. Hvis displayet viser alfanumeriske koder, når der tændes for kogesektionen, gås der frem i henhold til nedenstående tabel. Hvis der ikke kan slukkes for kogesektionen efter brug, skal stikket straks tages ud af stikkontakten. FEJLKODE BESKRIVELSE MULIGE ÅRSAGER LSNING Kogesektionen slukker, og efter 1 sekunder høres et lydsignal for hver 3. sekund. Konstant tryk på betjeningspanelet. C81, C82, C83 Betjeningspanelet slukker, når temperaturen bliver for høj. F42 eller F43 F12, F21, F25, F36, F37, F4, F47, F56, F58, F6, F61, F62, F63, F64 Kogesektionen er ikke forbundet til den rigtige spænding. Ring til Service, og opgiv fejlkoden. Vand eller køkkenredskaber på betjeningspanelet. Temperaturen i de indre elektroniske komponenter er for høj. Sensoren registrerer en anden spænding end tilslutningens. Rengør betjeningspanelet igen. Vent til kogesektionen er afkølet, før den bruges igen. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontrollér tilslutningen. DK7

12 EFFEKTTABEL Effektindstilling Tilberedningstype Anvendelse (angivelsen afhænger af erfaring og tilberedningsvaner) Maks. indstilling Høj indstilling Mellemindstilling Lav indstilling OFF Boost Hurtig opvarmning Ideel til hurtigt at øge madens temperatur, til hurtigt at bringe vand eller anden væske i kog 8-9 Stegning - kogning Ideel til bruning, start på en tilberedning, stegning af frosne produkter, hurtigkogning Bruning - svitsning - kogning - grilning Bruning - kogning - stuvning - svitsning - grilning Stegning - stuvning - svitsning - grilning 3-4 Stegning - simring - indkogning - vending med 2-3 afsluttende ingrediens 1-2 Smeltning - optøning - varmholdning - afsluttende 1 vending Nulindstilling Ideel til at svitse, holde i kog, stege og grille (i kort tid, 5-1 minutter) Ideel til at svitse, holde let i kog, stege og grille (i gennemsnitligt 1-2 minutter), forvarme tilbehør Ideel til at stuve retter, holde svagt i kog, stege (i lang tid). Vende pasta med f.eks. olie eller parmesan Ideel til langvarig tilberedning (ris, sovse, steg, fisk) med væske (eks. vand, vin, bouillon, mælk), vende pastaretten til sidst Ideel til langvarig tilberedning (mindre end en liter: ris, sovse, steg, fisk) med væske (f.eks. vand, vin, bouillon, mælk) Ideel til blødgøring af smør, smeltning af chokolade, optøning af små madvarer og varmholdning af netop færdige retter (f.eks. sovs, suppe, minestrone) Ideel til varmholdning af netop færdige retter, vending af risotto med de sidste ingredienser og varmholdning af serveringsfade (med tilbehør egnet til induktion) Støtteflade Kogesektionen er i standby eller slukket (mulig restvarme efter tilberedningen, vises med H) Funktion Viderekogning Smeltning Auto-kogning Auto-kogning kogning af vand Multizone Beskrivelse af funktion Finder automatisk et varmeniveau, der er passende til at få hovedretter til at simre i længere tid. Egnet til at tilberede tomatsovs, kødsovs, suppe, minestrone og vedligeholde et kontrolleret varmeniveau (ideel til tilberedning i vandbad). Forhindrer overkogning og mulig fastbrænding i bunden, hvilket er typisk for denne form for madlavning. Brug denne funktion, når maden har været bragt i kog. Finder automatisk et varmeniveau, der er velegnet til langsom smeltning af madvarer, der ellers let kan ændre karakter (chokolade, smør osv.). Registrerer automatisk, når vandet når kogepunktet og sænker varmen til et niveau, der holder det i kog, til madvaren tilsættes. Når vandet begynder at koge, afgives der et lydsignal, hvorefter de ønskede ingredienser kan tilsættes (f.eks. krydderier, pasta, ris, grøntsager, kød og fisk, der skal koges), men også glas til henkogning eller tilbehør, der skal steriliseres. Funktion, der kombinerer de to kogezoner, så der kan bruges rektangulære og ovale beholdere eller grillpander. Til grilning af store madvarer (fisk, grillspyd, grøntsager, bøf, pølser). Til tilberedning i gryde/fiskegryde/pande af f.eks. rullesteg, hel fisk, generelt ledsaget af sovs eller bouillon DK71

13 TILBEREDNINGSTABEL Retter eller tilberedningstype Første fase Effektindstilling og tilberedningsforløb Anden fase Madvarekategorier Effektindstillinger Effektindstillinger Pasta, ris Grøntsager, bælgfrugter Kød Fisk Æg Sovs Dessert, creme Frisk pasta Opvarmning af vand Booster - 9 Tørret pasta Opvarmning af vand Booster - 9 Kogning af pasta og vedligeholdelse af kogning Kogning af pasta og vedligeholdelse af kogning Kogte ris Opvarmning af vand Booster - 9 Kogning af pasta og vedligeholdelse af kogning 5-6 Risotto Svitsning og ristning 7-8 Tilberedning 4-5 Kogte Opvarmning af vand Booster - 9 Kogning 6-7 Stegte Opvarmning af olie 9 Stegning 8-9 Sautering Opvarmning af tilbehør 7-8 Tilberedning 6-7 Stuvning Opvarmning af tilbehør 7-8 Tilberedning 3-4 Svitsning Opvarmning af tilbehør 7-8 Bruning af det svitsede 7-8 Steg Bruning af kød med olie (hvis med smør: indstilling 6) 7-8 Tilberedning 3-4 Grillstegning Forvarmning af pande 7-8 Grilning på begge sider 7-8 Bruning Bruning med olie (hvis med smør: indstilling 6) 7-8 Tilberedning 4-5 Ragout/stuvning Bruning med olie (hvis med smør: indstilling 6) 7-8 Tilberedning 3-4 Grillstegning Forvarmning af pande 7-8 Tilberedning 7-8 Ragout/stuvning Bruning med olie (hvis med smør: indstilling 6) 7-8 Tilberedning 3-4 Stegning Opvarmning af olie eller fedtstof 8-9 Stegning 7-8 Omeletter Opvarmning af pande med smør eller fedtstof 6 Tilberedning 6-7 Omeletter Opvarmning af pande med smør eller fedtstof 6 Tilberedning 5-6 Hårdkogt æg Opvarmning af vand Booster - 9 Tilberedning 5-6 Pandekage Opvarmning af pande med smør 6 Tilberedning 5-6 Tomatsovs Bruning med olie (hvis med smør: indstilling 6) 6-7 Tilberedning 3-4 Kødsovs Bruning med olie (hvis med smør: indstilling 6) 6-7 Tilberedning 3-4 Bechamelsovs Tilberedning af basis (smelte smør og tilsætte mel) 5-6 Bringe i let kog 3-4 Kagecreme Bringe mælk i kog 4-5 Holde i let kog 4-5 Budding Bringe mælk i kog 4-5 Holde i let kog 2-3 Ris med mælk Opvarmning af mælk 5-6 Tilberedning DK72

DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 9 ENGLISH Installation Page 17 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode

DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 9 ENGLISH Installation Page 17 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 9 ENGLISH Installation Page 17 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode d emploi Page 27 NEDERLANDS Installatie Pagina 36 Gebruiksaanwijzing

Læs mere

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 24 Mode

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 24 Mode 1 DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 24 Mode d emploi Page 26 NEDERLANDS Installatie Pagina 33

Læs mere

FARE ADVARSEL. DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER

FARE ADVARSEL. DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne håndbog og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger

Læs mere

FARE ADVARSEL. Disse anvisninger vil også stå til rådighed på hjemmesiden:

FARE ADVARSEL. Disse anvisninger vil også stå til rådighed på hjemmesiden: DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN Disse anvisninger vil også stå til rådighed på hjemmesiden: www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm

R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm A 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 52 mm 58 mm 51 mm 49 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513 mm 583 mm 56 mm R = 11,5 mm 49 mm R = 11,5 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm 6 mm B 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger

Læs mere

DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 16 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode

DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 16 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 16 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode d emploi Page 27 NEDERLANDS Installatie Pagina 36 Gebruiksaanwijzing

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger

Læs mere

DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side

DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side 31901498.book Page 84 Thursday, June 25, 2009 7:59 PM DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning

Læs mere

R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm

R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm A 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 52 mm 58 mm 51 mm 49 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513 mm 583 mm 56 mm R = 11,5 mm 49 mm R = 11,5 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm 6 mm B 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 319252DK.fm Page 74 Wednesday, September 3, 28 4:5 PM VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af den nye kogesektion. Læs omhyggeligt

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 7 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 16 FRANÇAIS Installation Page 23 Mode

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 7 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 16 FRANÇAIS Installation Page 23 Mode DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 7 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 16 FRANÇAIS Installation Page 23 Mode d'emploi Page 24 NEDERLANDS Installatie Pagina 32 Gebruiksaanwijzing

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

DANSK Installation Side 2 Brugsanvisninger Page VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

DANSK Installation Side 2 Brugsanvisninger Page VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugsanvisninger Page VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN Disse anvisninger vil også stå til rådighed på hjemmesiden: www.whirlpool.eu Læs følgende anvisninger med omhu,

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN Disse anvisninger vil også stå til rådighed på hjemmesiden: www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

DANSK Brugsanvisninger Side 4

DANSK Brugsanvisninger Side 4 12/21 mm 145 mm 145 mm 145 mm DANSK Brugsanvisninger Side 4 1 VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN Disse anvisninger vil også stå til rådighed på hjemmesiden: www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop Gaggenau Brugsanvisning CE261/273 Glaskeramisk kogetop 2 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Sikkerhedsanvisninger 4 Årsager til skader 5 Miljøbeskyttelse 6 Miljøvenlig bortskaffelse 6 Energisparetips 6

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING. Kogeplade Kokplatta Platetopp

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING. Kogeplade Kokplatta Platetopp SV NO INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING Kogeplade Kokplatta Platetopp 02 Kære kunde, Tak, fordi du har købt en kogeplade fra BRANDT.

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm 21 mm 145 mm 21 mm 145 mm 21 mm 18 mm 145 mm 18 mm 145 mm 21 mm 145 mm 18 mm 18 mm 24 mm 21 mm 24 mm 21 mm 26 mm 145 mm 145 mm 145 mm 21 mm 28/18 mm 145 mm 1 ENGLISH Installation Page 7 Instructions for

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 202 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 202 1.2 Producentens ansvar 203 1.3 Apparatets formål 203 1.4 Bortskaffelse 203 1.5 Identifikationsskilt 204 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk kogeplade Glaskeramisk kogeplade Kære kunde! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater emballeres i miljørigtige

Læs mere

Anvendelse HI6HTI02 HI1694G HI7CTI02 HI1794G HI8ATI02 HI1794M HI9FTI04 HI1994G HI9FTI04 HI1994M HI1ATI02 HI1194G

Anvendelse HI6HTI02 HI1694G HI7CTI02 HI1794G HI8ATI02 HI1794M HI9FTI04 HI1994G HI9FTI04 HI1994M HI1ATI02 HI1194G Anvendelse HI6HTI02 HI1694G HI7CTI02 HI1794G HI8ATI02 HI1794M HI9FTI04 HI1994G HI9FTI04 HI1994M HI1ATI02 HI1194G DA Brugsvejledning DA 3 - DA 31 Benyttes piktogrammer: Viktig information Tips INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm 210 mm 210 mm 210 mm 180 mm 180 mm 210 mm 180 mm 180 mm 240 mm 210 mm 240 mm 210 mm 260 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 280/180 mm 180 mm 240 mm 1 ENGLISH Installation Page 7 Instructions for use Page 9 DEUTSCH

Læs mere

INDUKTIONSKOGEPLADE HN 10061

INDUKTIONSKOGEPLADE HN 10061 INDUKTIONSKOGEPLADE HN 10061 BRUGERVEJLEDNING SIKKERHEDSADVARSLER Din sikkerhed er vigtig for os. Læs alle advarsler og anvisninger omhyggeligt, før kogepladen tages i brug. INSTALLATION Fare for elektrisk

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Installations- og brugsanvisning SIVK7QATX HI1774IQ SIVK6QATX HI1654IQ SIVK6QFTX HI1634IQ. Kære kunde!

Installations- og brugsanvisning SIVK7QATX HI1774IQ SIVK6QATX HI1654IQ SIVK6QFTX HI1634IQ. Kære kunde! Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Einbau-Lavasteingrill EGS 4710.0. Grillplatte Zub.-Nr. 4710. Als Sonderzubehör erhältlich: GEBRAUCHSANWEISUNG DIRECTION FOR USE MODO DE EMPLEO

Einbau-Lavasteingrill EGS 4710.0. Grillplatte Zub.-Nr. 4710. Als Sonderzubehör erhältlich: GEBRAUCHSANWEISUNG DIRECTION FOR USE MODO DE EMPLEO DE GB ES FR IT DK PT PL NL GEBRAUCHSANWEISUNG DIRECTION FOR USE MODO DE EMPLEO GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION ISTRUZIONI PER L USO BRUGSANVISNING MODO DE UTILIZACÃO INSTRUKCJI GEBRUIKSAANWIJZING

Læs mere

HI1271S HI6271S HI7271S HI8271S HI9271S. Betjeningsvejledning

HI1271S HI6271S HI7271S HI8271S HI9271S. Betjeningsvejledning 700003175003 HI1271S HI6271S HI7271S HI8271S HI9271S Betjeningsvejledning BRUGSANVISNING Indhold Din induktionskogeplade Brug Betjening Vedligeholdelse Fejl Installation Bilag Indledning 4 Betjeningspanel

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Installationsdiagrammer 4 Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 6 Råd om miljøbeskyttelse 9 Overensstemmelseserklæring CE 9 Før brug 9

Installationsdiagrammer 4 Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 6 Råd om miljøbeskyttelse 9 Overensstemmelseserklæring CE 9 Før brug 9 Brugervejledning Installationsdiagrammer 4 Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 6 Råd om miljøbeskyttelse 9 Overensstemmelseserklæring CE 9 Før brug 9 Eksisterende kogegrej 9 Anbefalet bunddiameter

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen.

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen. LED-pærer holder i længere tid end almindelige pærer og er miljøvenlige. Kontakt Servicecentret, hvis der er brug for udskiftning. OVERSIGTSVEJLEDNING Stand by Tryk i 3 sekunder på knappen "Temp." for

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk induktionsplade Glaskeramisk induktionsplade Dear customer! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: HGI20ENID0TX1 GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: HGI20ENID0TX1 GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT Mikroovn BRUGSANVISNING MODEL: HGI20ENID0TX1 Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger din mikrobølgeovn, og gem den omhyggeligt. Hvis du følger instruktionerne, vil ovnen give dig mange års glæde.

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG MIKROBŲLGEOVN DK KÆRE KUNDE! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64 HVORDAN BRUGES DEN KERAMISKE KOGEPLADE SIDE 65 HVORDAN ANVENDES DEN DOBBELTE

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2820 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

INSTALLATION ANVENDELSE VEDLIGEHOLDELSE

INSTALLATION ANVENDELSE VEDLIGEHOLDELSE Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Manual de Instruções Руководство по эксплуатации Bruksanvisning Brugsvejledning

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere